Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 15.06.2024.


Zákon o dráhách

266/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

ČÁST II. Dráhy

Kategorie železničních drah §3 §3a

Obvod dráhy §4

Ochrana dráhy §4a

Stavba dráhy a stavba na dráze §5

Styk dráhy s cizím vedením §5a

Křížení dráhy §6 §7

Ochranné pásmo dráhy §8 §9

Ochrana dráhy §10

Přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části §10a

Důsledky přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části §10b

Podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy ve vlastnictví státu nebo její části §10c

Obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části §10d

ČÁST III. Regulace provozování dráhy

Úřední povolení §11 §12 §13 §13a §14 §14a §15 §16 §17

Zrušení a zánik úředního povolení §18

Vydání osvědčení provozovatele dráhy §19

Změna údajů v osvědčení provozovatele dráhy §19a

Omezení a odnětí oprávnění provozovat dráhu §19b

Informování o osvědčení provozovatele dráhy §19c

Povinnosti vlastníka dráhy §20 §21

Práva a povinnosti provozovatele dráhy a povinnosti osob nacházejících se na dráze a v obvodu dráhy §22 §22a §22b §23 §23a

Omezení provozování dráhy §23b §23c

ČÁST IV. Provozování zařízení služeb §23d §23e §23f §23g

ČÁST V. Regulace drážní dopravy

Licence §24 §24a

Udělení oprávnění k provozování drážní dopravy §25

Bezúhonnost §26 §26a

Odborná způsobilost §27 §27a

Finanční způsobilost §28

Změna oprávnění k provozování drážní dopravy a změna údajů uvedených v licenci §29

Zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy §30 §31

Vydání osvědčení dopravce §31a

Změna druhu, rozsahu nebo oblasti provozu a změna údajů v osvědčení dopravce §31b

Omezení a odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu §31c

Informování o osvědčení dopravce §31d

Přidělování kapacity dráhy §32

Podmínky pro nestranné přidělování kapacity dráhy §32a

Prohlášení o dráze §33

Základní zásady přidělování kapacity dráhy §34

Přidělování kapacity dráhy při zpracování jízdního řádu a jeho změny §34a

Přidělování kapacity dráhy po nabytí platnosti jízdního řádu §34b

Rámcová dohoda §34c

Posuzování hospodářské vyváženosti §34d §34e §34f §34g §34h §34i §34j

Povinnosti dopravce §35 §36 §36a

Přepravní řád §37

Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy §38 §39 §39a §39b §39c §39d

Jízdní řád §40

Jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové §41

Platnost jízdního řádu §42

ČÁST VI. Povinnosti podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a provozovatele dráhy provozujícího drážní dopravu §42a §42b §42c

ČÁST VII. Drážní vozidla a určená technická zařízení

HLAVA 1. Drážní vozidla

Provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální §43

Registr drážních vozidel §43a

Údržba drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální §43b

Provozování drážních vozidel na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43c

Změna na drážním vozidle provozovaném na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43d

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43e

Provozování historických drážních vozidel, jejich údržba a změny §43f §44

HLAVA 2. Způsobilost k řízení drážních vozidel

Díl 1 - Řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce §45 §46 §46a

Díl 2 - Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální §46b

Oddíl 1 - Licence strojvedoucího

Vydávání licence §46c

Zdravotní způsobilost §46d

Všeobecná odborná způsobilost §46e

Pravidelná lékařská prohlídka §46f

Duplikát a výměna licence §46g

Odnětí licence strojvedoucího §46h

Oddíl 2 - Osvědčení strojvedoucího

Vydávání osvědčení §46i

Zvláštní odborná způsobilost §46j

Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti §46k

Odnětí osvědčení strojvedoucího §46l

Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího §46m

Uznání zvláštní odborné způsobilosti §46n

Školení §46o

Oddíl 3 - Dohled a rejstříky §46p §46q §46r

HLAVA 3. Školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze §46s

HLAVA 4. Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce §46t

HLAVA 5. Určená technická zařízení §47 §48

HLAVA 6. Mimořádné události §49

ČÁST VIII. Provozní a technická propojenost dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách

Úvodní ustanovení §49a

Uvedení prvku interoperability na trh §49b

Nedodržení požadavků u prvku interoperability §49c

Uvedení subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální do provozu §49d

Schválení evropského systému řízení železniční dopravy §49e

Obnova a modernizace subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální §49f

Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy §49g

Vztah nově uváděného subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální, jeho obnovy nebo modernizace k osvědčení provozovatele dráhy §49h

Uvedení subsystému tvořícího drážní vozidlo na trh §49i

Uvedení drážního vozidla určeného k provozování na dráze celostátní nebo regionální na trh §49j

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální §49k

Obnova a modernizace drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální a rozšíření oblasti jeho provozu §49l

Nedodržení požadavků u drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální §49m

Námitky proti rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla §49n

Požadavky na subsystémy §49o

Provedení ES ověření §49p

Nedodržení požadavků u subsystému  §49q

Oznámený subjekt §49r

Činnost oznámeného subjektu §49s

Kontrola oznámeného subjektu §49t

Využití akreditovaného vnitropodnikového útvaru a subdodavatele §49u

Použití technické specifikace pro interoperabilitu §49v

Určený subjekt §49w

ČÁST IX. Přestupky

Přestupky fyzických osob §50

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §51 §51a §52

Společná ustanovení §52a

ČÁST X. Státní správa a státní dozor §53 §53a §53b §53c §53d §53e §54 §54a §55 §56 §56a §57 §57a

Státní dozor §58 §59 §59a

ČÁST XI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §60 §61 §62 §63 §64 §65 §65a

Zmocňovací ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

č. 23/2000 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 144/2002 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 103/2004 Sb. - Čl. II

č. 181/2006 Sb. - Čl. II

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 134/2011 Sb. - Čl. II

č. 180/2014 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2019 Sb. - Čl. II

čl. 284/2021 Sb. - Čl. XXIII

č. 426/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 40), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 53) x upravuje

a) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x lanových x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx drah xxxxx xxxxxxx x), pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx těchto xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických osob x xxx spojené,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tramvajových, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, průmyslové x přenosné.

§2

Základní xxxxx

(1) Xxxxxx xx cesta xxxxxx x pohybu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebných pro xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx x plynulé xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxxxx a obsluhuje xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxxxx, při xxx xxxx provozovatelem této xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxx, zvířat xxxxx činnost, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(5) Veřejným xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Podporou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx xx dani xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 27)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxx jedné jízdě xxxxx železniční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx dopravu.

(7) Tarif xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich použití.

(8) Xxxxxx usazenou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx železniční xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, čerpací stanice x jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx provozovatelem zvláště xxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx na veřejně xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Kapacitou xxxxx xx rozumí xxxx využitelná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaných xxxx vlaků xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x celkové xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx trasu vlaku.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ceny x x xxxxxxx platby xx užití xxxxx, x přidělením kapacity xxxxx a x xxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx upravuje konkrétní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah x Xxxxxxxx xxxx x na nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx označen.

(15) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx závisí dosažení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní, xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx drah xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx označena x technické specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(16) Subsystémem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, drah xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x která xx jako subsystém xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(17) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, která xxxxxx xxxx nechává si xxxxxxxxx xxxx vyrobit xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, subsystém xxxx xxxxxx vozidlo x uvádí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx ochrannou xxxxxxx.

(18) Držitelem drážního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx jej xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx umožňuje xxxxxxxx x provozování xxxxxx dopravy x

x) xx jako xxxx xxxxxxx zapsána x xxxxxxxx drážních vozidel.

XXXX DRUHÁ

DRÁHY

§3

Kategorie xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx dráhy xx x hlediska xxxxxxx, účelu x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx železničních xxxx xxxx:

x) dráha celostátní, xxx je dráha, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jako xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx místního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx dráhy,

c) xxxxx xxxxxx, jíž xx xxxxx místního xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx, umožňuje-li přesun xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx osobní drážní xxxxxxx, osobní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlaky,

d) xxxxxx, xxx je xxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx potřebě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele x je zaústěná xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxx xxxxxx,

x) zkušební xxxxx, xxx je xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážních xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny typu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) speciální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X zařazení xxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

§3x

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dráha xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx drážních xxxxxxx xxx 200 xx/x. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 200 km/h xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Obvod xxxxx xx území xxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xx vymezen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hranicemi xxxxxxx, které jsou xxxxxx xxx umístění xxxxx x její xxxxxx.

(3) Obvod dráhy x ostatních xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, krajního xxxxxx xxxxxxxxx vedení, xxxx xxxxxxxxx pozemku, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1,5 x od vnějšího xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dopravní xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunikaci.

§4a

Ochrana dráhy

(1) Nikdo xxxxx xxx souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx za podnikání, xxxxxxxxx xx xxxxx x v obvodu xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13) xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dráze x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou

a) xxxxx x jejího xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunikaci,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prostor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nástupišť x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v nich xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obvodu xxxxx,

x) volných ploch xxxxxxxxxx xxxxxxx 2,5 x od xxx xxxxxx xxxxxx dráhy.

(3) Xxxxxxxx přístupové xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx kolejí, xxxx:

x) je dávána xxxxxxxx světelným signálem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx výstraha akustickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx přechod kolejí,

c) xx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx závora výstražného xxxxxxxx pro přechod xxxxxx,

x) je již xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kolejí, nebo

e) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx dráhy x xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx rozšiřuje, xxxxxxxx, xxxx xxxx zabezpečuje xxxxx xxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx dráhy xxxx součástí xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxxxx xxxx všechny xxxxxx x xxxxxxxx 14) x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xx xxxx, jemuž xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 5) x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx drah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx cestu xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§5x

Xxxx dráhy x xxxxx xxxxxxx

(1) Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sítěmi technického xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, (xxxx xxx "sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") tak, aby xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozovatelů xxxxxx zařízení byly xxxxxxxxxxx xx shodě x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dráhy xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení, x xx za úhradu. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx vlastnických práv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dráhy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx havárii x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx. Vlastník xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xx xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx užití dotčeného xxxxx dráhy.

(4) Při xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx hradí xxxxxxx spojené se xxxxxxx xxxx technického xxxxxxxx vyvolané xxxxxxx xxxx xxxx změnou xxxxxxx "rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x jsou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejnosměrné xxxx xxxxxxxx trakční xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a opravy xxx, xxx xx xxxxxxx příčinou xxxxxxxx xxxxxx, zdraví či xxxxxxx osob.

§6

Křížení xxxxx

(1) Xxxxx xx železniční dráha xxxxx x pozemními xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx označení xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx železniční dráhy x pozemními xxxxxxxxxxxx x xxxxxx kolejí x jeho xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxxx příslušného orgánu Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úrovni xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Způsobilost stavby xxxxx x užívání xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného x plynulého provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, stanoví Xxxxxxxx x energetický stavební xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx kolaudačního souhlasu x užívání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx §49d nebo 49f xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx tento xxxxxx podle §47 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný Xxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx x zkušebního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x x kolaudačním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bezpečný x plynulý xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx podmínek podle xxxx xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo žádost x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxx pásmo xxxxx xxxxx prostor po xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx plochou xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx regionální 60 x od xxx xxxxxx koleje, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx 30 x xx xxxxxx xxxxxx dráhy,

b) x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pro rychlost xxxxx než 160 xx/x, x x xxxxx zkušební 100 x xx osy xxxxxx xxxxxx, nejméně xxxx 30 x xx hranic obvodu xxxxx,

x) x dráhy xxxxxx a xxxxxx 30 m xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) x speciální xxxxx 30 x xx xxxxxx xxxxxx dráhy, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 35 m xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxx 10 x xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx tramvajové x xxxxx xxxxxxxxxxxx 30 m od xxx xxxxxx xxxxxx xxxx krajního trolejového xxxxx.

(2) Pro dráhu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a vlečku x uzavřeném prostoru xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) X ochranném xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx hornickou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, provozovat xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odpady x xxxxxxxx světelné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x návěstními xxxxx xxx xx xxxxxxxxx drážního správního xxxxx x xx xxxxxxxx xxx stanovených.

(2) X ochranném xxxxx xxxxx xxx provádět xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu 64).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx stojící, za xxxxxx xxxxx, xxxxxx x provozování dráhy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehod xxxx xxxxxxxxx dráhy x za xxxxxx xxxxxxxxxxxx jiných překážek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxx dbát xxxx, xxx užívání pozemků, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx omezen na xxxxxxxxx dobu a xxxxxxxxx míru. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx x dopravce xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxx, nelze-li xxxxxxxxx xxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přilehlé x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dráze xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xx své xxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo zabezpečovacích xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx vydává xx xxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx stavu, a xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx stavu odpovídajícího xxxxxxxxx účelu nebo xxxxx dotčené nemovité xxxx.

§10

Xxxxxxx dráhy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxx strpět, xxx xx jejich pozemcích xxxx xxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxx, padání xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx-xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přírodními xxxxx; xxxxxxx-xx toto xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx učinit nezbytná xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. X rozsahu x xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x tom, kdo xx provede, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx správní úřad xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxx ohrožení xxxx, xxx je uveden x xxxxxxxx 1, xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohrožení. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxx na xxxx náklady.

(3) Provozovatel xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plynulost xxxxxx xxxxxxx xxxxx provozuschopnost xxxxx x xxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxx neučinil xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx porosty, které xxx xxxx pádu xxxxx zasáhnout xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxx xxxxx odstavce 3 xx nejvíce xxxxxx xxxx vlastníků x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx a vstup xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx možné s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx likvidaci vzniklého xxxxxx x xxxxxx xx těžbě.

(5) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 omezen x xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx vznikla-li mu xxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx; xxxx právo xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 2 let xxx xxx, kdy k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx došlo, jinak xxxxx zaniká.

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dráhy nebo xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebyla-li taková xxxxx nebo její xxxx xx xxxx 2 let xx xxxx jdoucích xxxx xxxxxxx žádosti užita x xxxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 300 xxxx ročně za xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx omezeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxx x druhé xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxx po xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx užita xx xxxxxx xxxxxxxx cestujících xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, zveřejní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx po xxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxx, případně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nepovolí. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xx této xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxx xx xxxxxx přepravy xxxx xx xxxxxxxxx době xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x čísla xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx a xxxx popis, xxxxxx xxxxxx začátku a xxxxx dráhy xxxx xxxx části, místa xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xx xxxx podmínka xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx úřad xx v xxxxxx x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx kraje x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx obvodu xx dráha xxxx xxxx část xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxx xxxx obce xxxx xxx vydáno xxxxx xxxxx, vyplývá-li x jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxxxx x provozování dráhy xxxx xxxx xxxxx, xx kraj xxxx xxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 300 xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x vyjádří-li xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájem x xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx být xxxxxx, bylo-li takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x x xxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užitím dráhy x xxxxxxx xxxxxxx 300 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xxx.

(7) Xxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxxxx provozuschopnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2023 Xx. x účinností xx 1.11.2023

§10b

Důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx zachovány xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 x 21.

(2) Xx dráze nebo xxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx drážní dopravu. Xxx-xx x dráhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x

x) nastávají xxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx provozování, x xxxxxxxx účinků xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx byla xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x dráhu xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přerušeny,

a) xxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dráhy, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, namísto jejího xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxx,

x) xxx vstup na xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx §4a xxxxxxxxx,

x) xxx stavbu xxxxx x xxxxxx xx této xxxxx xx §5 xxxx. 5 nepoužije,

d) xxx xxxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v obvodu xxxxx xx §5a xxxx. 3 xxxxxxxxx x

x) pro křížení xxxxx xx §6 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a údaje x xxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2023

§10x

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx provozuschopnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx přerušeny, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxx, xxxx

2. xxxx nacházející xx x jeho územním xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xx její xxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx.

(2) Podnět xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, xxx xxx podává,

b) xxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx, x její popis, xxxxxx určení xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ročně, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx cestujících a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, po xxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxx zbytečného odkladu xxx xxx doručení xxxxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx písemné vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx obsahovat alespoň

a) xxxxxxxxxxxxx přínosy x xxxxxxx x xxx xxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocení předpokládaných xxxxxx zamýšleného obnovení xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x toto vyhodnocení xxxxxxxx vládě x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx vláda x obnovením xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxx ministru dopravy xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Správa železnic xxxxxx žádost x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 5 let xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx s obnovením xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxx xx xxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2023

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx její xxxxx x obnovení xxxx provozuschopnosti x xxxxxx provozování, je-li xxxxx xxxx xxxx xxxx způsobilá x xxxxxxx. K xxxxxxx xx přiloží xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky osvědčující xxxxxxx této xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x plném xxxxxxx x její xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2023 Xx. x účinností xx 1.11.2023

XXXX XXXXX

XXXXXXXX PROVOZOVÁNÍ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx může právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x jedná-li xx o xxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, i xx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17)

(2) Úřední xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxxx správní úřad.

§12

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vydáno za xxxxxxxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, dosáhli xxxx 21 xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, bezúhonní x odborně způsobilí; xxxxxxx nemusí splňovat xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xx splňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby dosáhli xxxx 21 xxx, xxxx xxxx svéprávní, xxxxxxxxx a alespoň xxxxx xxxx statutárního xxxxxx xx odborně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a dráhu xxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxx (§14a).

§13

Xx bezúhonného xxxxx §12 se xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx související s xxxxxxxxxxx činností, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§13a

Pro xxxxx ověření xxxxxxxxxxxx si drážní xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx stejnopis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxx provozování xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx drah.

§14a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx zabezpečit zahájení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečné xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx z poplatků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxx xxxxxxx odděleně, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) objemem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx ověřenou auditorem, xxxxxx její přílohy x xxxxxx rozsahu, (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podrobnější xxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 23/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

§15

(1) Žádost x xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx název x xxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx osob, které xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx obchodní firmu xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx provozovat xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vlastníka xxxxx,

x) xxxxxxxx dráhy x xxxx xxxxx xxxxxx určení xxxxxxx x xxxxx dráhy, xxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx délku xxxxx.

(2) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx povolení musí xxx xxxxxxxx:

x) výpisem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx již o xxxxxxxx právnickou xxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx založení právnické xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žadatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx ustanoven, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prokazujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx statutárního xxxxxx, xx-xx žadatelem xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx osvědčujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dráze, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vlastníkem,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x žadatele, xxxxx xxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx regionální,

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxxx xxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx dráhu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxx xx této xxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxx drážních vozidel xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx úředního povolení xxxx xxxxxx xxxxx.

§17

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvede:

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, a je-li xxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx, xxx údaje týkající xx jeho osoby,

b) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx popis, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, na kterou xx úřední xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x dokladů, které xxxx stanoveny jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, a xxxxxxxxx o nich xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úředního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx správní úřad xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, došlo-li xx xxxxx skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x moci xxxxxx, xxxxx

x) povolil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x provozování xxx provozované xxxxx xxxx její xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxxxx x provozování xxxx.

§18

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx provozovatel xxxxx xxxxxx provozovat xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úředního xxxxxxxx k provozování xxxxx. Xxxxxxxx též xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhy.

(2) Úřední xxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxx xx xxxxxxx úředního povolení x xxxxxxxxxxx dráhy,

b) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx je držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx dráhy,

f) xxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx přerušení xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx dráhy nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx povolení xxxxx x xxxxx xxxx xxxx části, xxx se povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se podává x xxxxxxxx správního xxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx 66) x přijetí xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxx x xx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy,

a) zavedl-li xxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti 66) x

x) přijal-li xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx zjištění xxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx žadatel xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, údržby x xxxxxx dráhy. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxx-xx x xxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(7) Vzor xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§19x

Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy

Provozovatel xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xx 1 měsíce xxx xxx, kdy x ní došlo, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prokazující. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaji x x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Provozovatel xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2022

§19x

Xxxxxxx a odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhu

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx drážní správní xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxx omezí xxxx xxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nelze xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx správní úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezí xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(3) Rozhodl-li xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx změněným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x dobou platnosti xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§19b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§19c

Informování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy

Drážní správní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2022

§20

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxx x opravu xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx s jinými xxxxxxx.

(2) Vlastník dráhy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x modernizaci xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx státu x dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx kraje.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit její xxxxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odkoupení. Xxxxxx státu jedná Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti dráhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§21

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx povinen zajistit xxxxxxxxxxx dráhy. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovatelem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li se x xxxxx celostátní xxxx regionální,

b) xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxx tramvajovou, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx x x xxxxxx xxxxx

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx dráhy xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x bezpečné xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x úředního xxxxxxxx,

x) vydat xx xxx xxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy x x odborné xxxxxxxxxxxx x znalosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilé,

d) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řády x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (zastávky), xxxxx provozuje; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx vázán xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx).

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinen

a) finančně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po celou xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx roku následujícího xxxxxxx x trvání xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy,

c) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozování xxxxx,

x) zajistit, xxx xxx zavedený xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na systém xxxxxxxxxxx bezpečnosti 66)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx provozované xxxxx,

2. xxxxxxxxx provozování dráhy x drážní xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx specifikacemi pro xxxxxxxxxxxxxxxx, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3. xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rizik podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 67),

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování bezpečnosti 66),

1. dodávaly xxxx xxxx poskytovaly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

3. xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, drážního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstranění či xxxxxx usměrnění tohoto xxxxxxxxxxxxxx rizika,

g) sledovat xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury, železničními xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx údržbu 68), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodu 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika vyplývajícího x konstrukční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získané xx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx dopravcům xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x obvodu dráhy xxxxxx x zajištění xxxxxx bezpečnosti, bezpečnosti xxxxxx xxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx dráhy xxxx povinny xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx provozovatele xxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx ochrany majetku x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dráhy xxxx xx drážním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

(1) Vlečka je xxxxxxx nepřístupná, xxxxx

x) xx součástí průmyslového xxxx zemědělského xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx vlastníka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Vlečka xx veřejně přístupná, xxxxx

x) xxxxxxxxx žádnou x podmínek pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxx provozovatel zpracoval x zveřejnil xxxxxxxxxx x dráze podle §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xxxxxx dopravci nediskriminačním xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx k

a) xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx vlečka xxxx xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxx xxxxxx nestává veřejně xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxx veřejně přístupnou, xxxxx její provozovatel xxxx skutečnost Xxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, sdělí xxxx xxxxxxxxxx Úřadu do 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vlečky xxxxx Úřadu změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx druhé xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Úřad zveřejní xx xxxxx internetových xxxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx xxxxxx, x vedoucích xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx odlišným od xxxxxx provozovatele xxxxx, x zajistí jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odlišného od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x rozdělení xxxxx; xxxxxxxxxx §42b xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Sb. x účinností xx 15.1.2020

§23

(1) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx poskytnutím služeb xxxxxxxxxxxxx s užitím xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxxx rozsah x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nediskriminačním způsobem xxxxxxx x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a za xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem; to xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiná osoba xxxxx §32 xxxx. 3 xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx dopravci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů,

e) umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxxx událostí xxxx xxxxxxx,

x) vést seznam xxx xxxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx obsahuje alespoň xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x technickém x xxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx součástí x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vynaložených,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x jejího xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti a xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povaze xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x její kapacitě x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx provozovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Každý xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za tím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiměřenou lhůtu, xxxxxx oznámí xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx za xxxxx dráhy,

b) sankčních xxxxxxxx xx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx dopravcem,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, činí 10 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx technické x xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x intenzitu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx zmírnění xxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěným příčinám xxxxxxxxx x zahrnují xxxxxxx návrhy xx xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx rychlosti xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx stavby xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx dráhy přijme xx 6 měsíců xxx xxx zpracování xxxxxxx kapacity dráhy xx jejím xxxxxxx xxxx xx zmírnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Návrh xxxxx xxxxxxxx x dopravci xxxxxxxxxxxxx drážní dopravu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx-xx xx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx drážní doprava xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících, x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx nachází, x s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její části xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prohlášení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx se přidělené xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x průběhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přetížené xxxxx x xxxxx xxxxxxx x

x) tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx důvody, které xxxxxxxx mohl xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx drážní dopravy, xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stranami xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx přístupné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na odstranění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

§23x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Sb.

§23b

Omezení provozování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxxx xxxxx, provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx omezeno; za xxxxx xxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxx xxxxx vyhrazenou xxx xxxx xxxxxxxx x prohlášení x xxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx rozsahu, nelze-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce xxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx dráhy.

(3) Provozovatel xxxxx zpracuje návrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx dráhy a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx dráhy xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx případech, překračuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx. Návrh xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxx dráhy x x xxxxxxxx, xxxxx xx dotčené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx od tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. S xxxxxx, na jehož xxxxx se xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhu plánu xxxxxxxx Xxxxx, xxx-xx x dráhu celostátní xxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx.

(5) Nepodaří-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze, xxxxxxx xxxxxx xxxx x omezení i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Postupuje při xxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřesahovaly xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx odůvodní. Xx tímto xxxxxx xx provozovatel dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx spojení xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx technicky xxxxx.

§23x

(1) Xxxxx plánu xxxxxxx provozování dráhy xxxx její xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxx plánu xxxxxxx provozování xxxxx xxxx její části, xxxxxx x jednotlivými xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b. Splňuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v části xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o činnosti xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nepřekračuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx-xx x omezení provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, nebo

c) údržbou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odkladu.

(4) Xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 bez zbytečného xxxxxxx vyrozumí dotčené xxxxxxxx, vlastníka dráhy, xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, a Úřad, xxx-xx x dráhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx drah. Ve xxxxxxxxxx uvede důvody x předpokládanou dobu xxxxxxx. Xxxxxx-xx dodrženy xxxxxxxx podle odstavce 3, xxxxx správní xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozování dráhy x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx drah, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 dotčen, vzájemně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx provozování dráhy.

(6) Xx změny xxxxx xxxxxxx provozování dráhy xxxx její xxxxx xx odstavce 1 x 2 a §23b použijí xxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 5 a §23b xxxx. 2 až 5 xx nepoužijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 3, xx xxxxxxxxx xxx §23b xxxx. 1.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx omezit jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx podrobnosti časového xxxxxxx xxxxxxxxxxx 88).

XXXX ČTVRTÁ

PROVOZOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXX

§23x

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx poskytuje dopravcům xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxx xxxxxxx nediskriminačním způsobem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x dodávky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x četnost zastavení xxxxxxxx vozidel.

(2) Provozovatel xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dráze xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo jejímu xxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky poskytování xxxxxx a

c) xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx dráhu, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení služeb xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x cíli. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zařízení xxxxxx,

1. xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx s xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů, x

2. xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jiném xxx xxxxxxxxxxx čase, x xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx požadavku xx poskytnutí služby x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Úřad na xxxxxx toho, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx uzavřít x xxxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx lze xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, v němž xxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zařízení xxxxxx a jejich xxxxxxxx součásti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxx-xx xxxxxxxx vlastníku xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jeho provozování. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxxx jeho využívání x xxxxxxxxxxx služeb, xxxx

x) nenalezl xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb ani xxxxxxxxxxxxxxx veřejné nabídky xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nejvhodnější xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x účinností xx 1.4.2017

§23x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, odstavné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení x přístavu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházelo x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxx zájemci s xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx postavení xx trhu osobní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx.

§23g

(1) Xxxxxxxxxx §23d xxxx. 3 x 4, §23e x 23f xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §23d odst. 1 a 2 xx nepoužije xx xxxxxxxxxxx pomocných xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx sítím,

c) technická xxxxxxxx drážního vozidla,

d) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údržba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x účinností xx 1.4.2017

XXXX XXXX

XXXXXXXX DRÁŽNÍ XXXXXXX

Xxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx doprava xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx provozovaná xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxx vyhlášených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravcem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle smluvních xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dopravce, který

a) xx xxxxxx v xxxxxxxx státě,

b) xx xxxxxxxxx platné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xx přidělenu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx

1. x xxxxxxxx státě, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx osobní drážní xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřístupné xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit podle §22a odst. 3, xxxx

2. xx území Xxxxx republiky, jde-li x xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx dopravy, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxx 1,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx přidělenu kapacitu xxxxxxxx cesty, jde-li x veřejně přístupnou xxxxxx, a

d) xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxx dráhy o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx provozovatel xxxx xxxxx.

(4) Provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dopravce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Platnou xxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx rozumí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 56).

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní dopravy

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx starší 18 xxx x plně xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) xx odborně xxxxxxxxx,

x) xx finančně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nákladní xxxxxx xxxxxxx,

x) xx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx újmu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xx usazen na xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx na vlečce, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) a x). Xx-xx žadatel x udělení oprávnění x provozování drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, považují xx xxxx podmínky xx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 žadatel xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx doprava xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zastávek xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zastávky, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, přiloží x xxxxxxx xxxxxx obdobný xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx území xx xxxxx, nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, vydá xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx správní úřad xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx.

(6) Licence xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 3. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxx xxxxxxx xx xx bezúhonného xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx rovněž nepovažuje xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx jejího statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxxx xx xxxxxxx čin spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx správní úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx od soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26a

§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x technologií, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx alespoň 3 roky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) absolvoval xxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x oborech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopravou x xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx praxe x řídící xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27a

§27a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) jehož úpadek xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx reorganizace,

b) x xxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx x xxxxxxx konkurzu z xxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxx nedoplatky xx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx doposud xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x licenci

(1) Xxxxxx-xx držitel licence x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo oprávnění x provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx zaznamená xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xxxxx údajů xxxxxxxxx x licenci xx 30 xxx ode xxx, xxx ke xxxxx xxxxx. Drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zaznamená xxxxx do xxx xxxxxx licence, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx novou.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx

(1) Xxxxxx správní úřad xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x provozování xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřad xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx doby omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx podána, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Licence xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 omezeno. Xxxxxxx neplatné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxx dopravy nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxxx 56) nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální, oznámí xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx platnosti xxxxxxx xxx provozování drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a regionální Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

§31a

Vydání xxxxxxxxx dopravce

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx. Hodlá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx pouze o xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vydání osvědčení xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69),

b) xxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx

1. xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokorychlostní xxxxxxx,

2. xxxxxx drážní xxxxxxx nezahrnující vysokorychlostní xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. nákladní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx

1. xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx které žadatel xxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x množství přepravovaného xxxxxxx za xxx x předpoklad toho, xxx bude xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx počet zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx nebo malým, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70).

(3) K xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69).

(4) Postup xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx24). Xx-xx to nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žadatel zaměstnanci Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staveb, xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vlastní xxxx užívá, x xxxxxxxx obydlí, x xxxxxxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxx o xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x orgánu, který xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxx činí 1 xxxxx. Drážní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, je xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx doručení přezkoumá, x xxxx-xx pro xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravce xxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, x téže xxxxx xxxxx xxxx spolu xx xxxx stanoviskem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§31x

Xxxxx xxxxx, rozsahu xxxx oblasti provozu x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravce

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x něm xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxx x jiném xxx x něm xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx podstatná, x je-li tomu xxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) drážní správní xxxx, vydal-li osvědčení xxxxxxxx, nebo

b) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, vydala-li osvědčení xxxxxxxx nebo hodlá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx-xx xxxxx x xxxx dráhy na xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x vydání xxxxxx osvědčení dopravce xxxxxxxx náležitosti podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69). X xxxxxxx xx přiloží xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx 69). Je-li xx xxxxxxxx x vyřízení xxxxxxx, umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxx Agentury Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx x xx xxxxxxx prostor, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxx xxxxxxx provozu

a) je xxxxxxxxx x xx xxxxxx x této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69), vydá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx změně nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69), xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x řízení xx xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx dopravce podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti železničním xxxxxxxx 69), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx odvolat x xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, odevzdá xxxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx k xx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx údaje x xxxxx, rozsahu xxxx oblasti provozu. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dopravce odevzdá xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§31x

Xxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy xxxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům 69), xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx povahy x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx dopravce, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx rozsahu xxxxxxx x s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti původního xxxxxxxxx. Dopravce xxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatky xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx mu x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, oblast xxxx xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. X svém rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx osvědčení xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx správní xxxx o xxx xxxxxxxxx Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx železnice.

§31c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§31x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro železnice x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§32

Xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kapacita xxxxx xx přiděluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx dráhy. Je-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapacitu xxxxx státní organizace Xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x úsek dráhy xx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanici xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této dráhy, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx drážní xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx obstarat xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx"); xx xxxxxxx, xxxxx jde x dráhu xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní cesty, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první, xxxxx xxxx třetí, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nich, společného xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x přidělováním kapacity xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x dráze, x xxxxxxxxxx sjednávání x xxxxxxx xxxx a xxxxxx platby xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy. Za xxxxxx xxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxx dráhy xxx xxxxx xxxxx, při xxxxx xxxx překročí xxxxxx hranici Xxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx plateb xx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx společný xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(5) Xxxxx, xxxxx x program xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx koordinace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxx xxxxxxxxxxx trasy xxxxx x návrhů xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 60 xxx ode xxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx x přídělcích, x xxxxx spolupracuje, a x xxxxxxx spolupráce.

§32x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx podnikatele xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx významný xxxxx xxxxxx osob xx rozhodování x xxxxxxxx činnostech.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, která xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx x posledních 6 xxxxxxxx xxxx ustavením xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vykonávala xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxxx přídělce x xxxxxxxx hlavní činnosti, xx zdrží výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až d). Xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se po xxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x).

(5) Nezávislý xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx, kterým stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, a zajistí xxxx dodržování.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx, xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx přídělce xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2020

§33

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro přístup xx xxxxx, její xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx alespoň 30 xxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx prohlášení o xxxxx umožní xxxxxx, xxxxx x to xxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dráze xxxxxxxx x českém xxxxxx a x xxxxxxxx xx alespoň xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx rozhodující xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx současně provozovatelem xxxxx, na xxx xxxxxxxx přiděluje, poskytne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Prohlášení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxx určení x xxxxx x jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx vedeným xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxx x výhradním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlakového zabezpečovacího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxx x xxx její xxxxx,

x) xxxx xx xxxxx dráhy a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx výpočet,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx údržbu x opravu xxxxxxxx xxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, včetně xxxxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxxxxxx x osvědčení xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx,

x) postup x xxxxxx přídělce při xxxxxxxxxxx xxxxxx sporů xxxx ním x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, přidělování xxxxxxxx x smlouvy o xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy Xxxxxx,

x) vzorový xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x určené xxxxx, xxxx za poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxx xxxxxx sloužící k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxxx vlečky,

m) xxxxxxx xxxxx rámcové dohody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx, xxxx-xx takové xxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky x výše xxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxx 57), xx-xx xxxxxx xxxxxx požadována,

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně kritérií xxx přednostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx o přidělení xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, termíny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a zásady xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxx, omezení x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se přidělené xxxxxxxx přetížené dráhy xxx xxxxx částečném xxxx úplném xxxxxxxxxxx, x

x) vymezení xxxxx xxxx xxxx části, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx dostupných xxxx xxxxx, došlo-li x xxxxxx takové xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 5.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx obsažených x prohlášení x xxxxx, přídělce v xxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx v xxx xxxxxxxxx změny. Xxxxxxxx 1 věty třetí x xxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx na místo, xxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(7) Xxx uzavírání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx veřejně xxxxxxxxx vlečce xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, projedná, zveřejní x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 její xxxxxxxxxxxx.

§34

Základní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) O xxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdního xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx žadatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx žadatel držitelem xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx příslušné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx o xxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxx licence. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx toto xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxxxx x jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx vlaků xxxx 2 totožnými xxxxx na dráze xxx xxxxxxx jiné xxxxx xx srovnatelnými xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx určit xxxxx nebo xxxx xxxx, xx xxx xxxx přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx dopravy nebo xxxxxxxx drážní xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozujícími xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a objednateli, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xx této xxxxx.

(6) Přidělenou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx osobu, xxxxxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxx xxx odnětí xxxxxxxx xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dostupnou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxx přidělením xxxxxxxx xxxxx žadatelům, xxxxx podali žádost xx lhůtě počínající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dráze x xxxxxxx ne dříve xxx 8 xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx jízdního řádu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx a osobní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx řádu pro xxxxxxxx a neveřejnou xxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro podávání xxxxxxx o přidělení xxxxxxxx xxxxx. Žadatelé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Přídělce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu všem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dráha xxxxxxx, xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kraje xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projedná. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla 4 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxx, Ministerstvu dopravy x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(4) Požádá-li xxxx žadatelů x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dráhy, rozvrhne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x tento xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Požádá-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dílu kapacity xxxxx v případě xxxxx nebo její xxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nákladní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, ostatním xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx x žadateli projedná. Xxxxxxxx xx xxx x nezbytné xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dráhy; xxxxxx dbá xx xxxxxxxxx mezinárodních xxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žadatelům potřebné xxxxxxxxx, zejména xxxxx x žádostech o xxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxxxx dráhy, údaje x ostatních xxxxxxxxx x přidělení kapacity xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Identifikační xxxxx xxxxxxxx přídělce xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vyhovět xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, prohlásí xxxxxxxx xxxxxxxx dráhu xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přednostně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx x veřejných službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vlak xxxxxxxxxx státní hranici Xxxxx xxxxxxxxx. Přednostní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přednostním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx kombinované xxxxxxx x poté xxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx-xx xxxxxxxx kapacita dráhy. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejprve xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx dopravní obslužnosti xxxxx, poté drážní xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx drážní xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx osobní nebo xxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vyhovět xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx za přetíženou; xxxxxxxx 5 xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přídělce xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxx vyhovět xxxx xxxxxxxxxxx žádostem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, poté xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxx, zbývá-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxxx, vyhoví přídělce xxxxxxxxxx žádostem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxx níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx-xx se xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zbývá-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xx-xx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxx žádost") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přidělování xxxxxxxx x zpracování návrhu xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přidělit pouze xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx-xx více xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dílu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přidělí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx žádostí se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Přídělce stanoví xxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x neveřejnou xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nimi xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x nimi jejich xxxxxxxxxx. Lhůta pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 4 xx 9 se xxxxxxx xxxxxxx.

§34b

Přidělování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

(1) Nejde-li x xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxx podle §34a odst. 10, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx platnosti jízdního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jízdního řádu x pozdních xxxxxxx, xxxxx xxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a. Přídělce přiděluje xxxxxxxx dráhy podle xxxxxx, xx xxxxxx xx byly xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx se §34a xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxx. Přijetí žádosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx žádost údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx údajů.

§34c

Rámcová xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx uzavřít rámcovou xxxxxx vymezující xxxxxxxxxx x xxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx. Uzavřít xxxxxxxx dohodu xxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx a x stejnou dobu xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx rámcovou xxxxxx nebo prodloužit xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 5 let xx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx změnu xxxxxx.

§34d

Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx hospodářské vyváženosti 58), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jízdního xxxx Úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxx. Přídělce xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx záměr xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxx, xxxx-xx xxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxx vyváženost xxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx může xxx xx určitém xxxxx xxxxx ohrožena xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx test xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 58) xx xxxxxx

x) dopravce xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) přídělce kapacity xxxxxxx dráhy.

(3) Žádost xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 58).

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx postupem xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx test hospodářské xxxxxxxxxxx 58) x xxx, xx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovanou xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapacitu dráhy xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Úřadu x xxx, zda xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx určitém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 1 xxxxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§34e

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu změn xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx změn.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx je x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, v xxx xx xxxxx rozpor xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Rozhodne-li Xxxx, že xxxxxxx x částí prohlášení x xxxxx xx x rozporu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Přídělce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, část, xxxxx xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, nahradí xxxxx xxxxx, xxxxxx zaznamená xx prohlášení x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx opětovně xxxxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

§34f

(1) Xxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x moci xxxxxx rozhodne, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx přidělení xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx přidělené kapacity xxxxx nebo xxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx potřebných x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxx xx xxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx pouze žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Úřad, xx xxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx přídělci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, regionální xxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxxx, xxx taková xxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx musí obsahovat xxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx x rozporu x xxxxx zákonem, x xxx xx xxxxx rozpor spatřován x xxxxxxxx důkazů xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

(3) Účastníky řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, stanoví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xx jejímž uplynutí xxxxx xxxxxxx část xxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(6) Úřad xx návrh některé xx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx návrh xx xxxxxxxx smlouvy xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx 2 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx.

§34x

§34x zrušen právním xxxxxxxxx č. 426/2021 Sb.

§34x

§34x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§34x

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

Xxxxxxxxxx dopravce

§35

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx licence x smlouvy uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxx uvedených x xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx,

x) vydat ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údržby drážních xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, trolejbusové, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxx speciální při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systémem xxx přítomnosti xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx prováděly xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx řídit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxx xxx organizování xxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx licenci xxxxxxxxxxxxxx x platné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx

x) finančně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxx následujícího xxxxxxx x xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx k řádnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx výzvu drážního xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxx zavedený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66) xxxxxxxxxxx druh, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx rizik podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik 67),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx dopravy x xxx jsou xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx 66),

1. dodávaly xxxx xxxx poskytovaly služby xxxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx usměrnění xxx známého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x zabezpečení provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxx přispět x xxxxxxxxxx xx xxxxxx usměrnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika,

i) sledovat xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x subjekty xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 68), zda xxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) bodu 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxx známého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konstrukční xx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx riziko xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika,

l) xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxx zahájení provozování xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nových funkcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakoukoliv podstatnou xxxxx xxxxxx xxxxx; x oznámení xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx drážního xxxxxxx a přepravovaném xxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 71), xxxxx-xx provozovat xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) předložit xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx výroční zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

o) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §23b xxxx. 5 nebo xx xxxxx přídělce xxx xxxxxxx podle §34a odst. 4 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx spojení vlaků xxxx dopravců, xx-xx xx technicky xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dráze xxxx xxxxxx provozovateli x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsobem stanoveným x prohlášení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, číslo licence xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. ukončení xxxxxx drážního vozidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx číslo vozidla.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) poskytne xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x kvalitě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx.

(4) Pravidla provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxx výroční zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxx xx spojení xxxxx xxxx dopravců xxxxx §35 xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx drážní xxxxx vozidlo xx xxxxxxxx drážním xxxxxxxx.

§36

(1) Každý dopravce, xxxxx provozuje veřejnou xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx povinností xxxxxxxxx x §35 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx veřejnou drážní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x tarifu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx veřejné drážní xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravcem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx cestujícímu zakoupit xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx doklad xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx doklad xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx osob x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace x xxxxxx s xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx vážné xxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo regionální xx veřejné drážní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobám x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 54) x xxxxxxxx poskytnutí psychologické xxxxxxx uvedeným xxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxx nebo z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přepravní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx zpoždění při xxxxxxxx xxxx odjezdu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího práva x povinnosti cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) x zajistit xxxx plnění,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx konečné stanice (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx bezbariérově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx mezinárodním symbolem xxxxxxxxxxxx, x dráhy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx označením xxxxx, názvy zastávek xxxxxxxxx i za xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx a zadní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, u xxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy za xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx plánovaného xxxxx §23b odst. 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přerušením xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx rozdílu vůči xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx žadatel prokazatelně xxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečováním náhradní xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx drážní dopravy. Xx-xx dopravce xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zabezpečováním xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Prostředky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxxx 2, lze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x přerušení veřejné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx související xx zabezpečováním náhradní xxxxxxx za přerušenou xxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxx související x přerušením drážní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§36x

(1) Na provozování xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidlem xxxx osobní drážní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx uskutečnění zážitkové xxxxx, a nikoliv xxxxxxxxxx přepravní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) xxxxxxxxx x rozsahu, x němž xx xxxxx přímo použitelný xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) nepoužije; xx neplatí,

a) je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxx 30. xxxxxx 2026 musí být xxxxxxxx x potřebě xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace x železniční xxxxxxx xxxx xx vlaku xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) xxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxx předem.

§37

Xxxxxxxxx xxx

(1) Podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx řády.

(2) V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx drážní osobní xxxxxxx xx uvede xxxxxxx

x) xxxxx, obsah x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx prokazování xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx jízdného x xxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přepravného,

d) právo xx obsazení míst x sezení x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx dětí, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxx živých xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ručních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx sdělovacích, xxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx vyloučené x xxxxxxxx zavazadel,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebezpečné xxxx, xxxxxx zkazitelné xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jízdní kola, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zavazadel x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx smlouvy.

(3) X xxxxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx xxxx xx veřejné drážní xxxxxxxx dopravě xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx příjemcem xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx přepravní smlouvy,

b) xxxxxxxxxxx přepravního xxxxxxx xxx přepravu xxxx, xxxxxx xxxxxxx přepravného,

c) xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, kolejových xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx ustanovení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti bezpečnostního xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x její vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx mezi xxxxxxxx x nákladní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazem xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx osoba") je xxxxxxxxx xxxxx cestujícím xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnosti x xxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osoby neprokáže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nesplní povinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx cestujícího xxxx xxxxxx cestujícímu xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx nedodržuje xxxxxxxxx xxx, xxxxxx a xxxxxxx pověřené xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ruší klidnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cestující xxxxx xxxxxxxx; vyloučením x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nepřipustit x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx s ním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bezpečné přepravy xxxxxxxxxxx xxxx ohrožují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dokladem, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vymáhání jízdného x přirážky k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x přirážky x xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, příjmení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx 52), číslo xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osobní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresa xxx xxxxxxxxxx.

(5) Cestující xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x drážního vozidla xxxxxx xx tak, xxx neohrozil xxxx xxxxxxxxxx, bezpečnost xxxxxx xxxx, bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxx dopravy, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx bezpečnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestujících,

b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx prokázat xxxxxxx jízdním xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx stanice xxxx, xxxxx-xx bezpečně xxxxxxx xxxxxxx, xxx cestující xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vlaku x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se osobním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)],

x) xx xxxxx pověřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravního řádu,

d) xx xxxxx pověřené xxxxx xx následovat xx vhodné pracoviště xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx setrvat xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx cestujícího, x to nesplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx b).

(6) Výše xxxxxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx 1 500 Xx. Přirážka za xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 Xx.

(7) Xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx veřejnou xxxxxx osobní dopravu. Xxxxxxxxxxx přepravních podmínek xxxxx xxx xxxxxxxxx xx smluvních přepravních xxxxxxxxxx.

(8) Osoba oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněna xxxxxx osobní xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. d) pověřené xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx jízdného x xxxxxxxx x xxxxxxxx zpracovávat osobní xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§38

Xxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxxx dopravy

(1) Xxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx zájmu má xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx

x) x vlastníkem xxxxx,

x) s provozovatelem xxxxx,

x) s xxxxxx, x jehož obvodu xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx přechodně xxxxxxx xxxx zastavena, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnost; xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dotčenými obcemi,

d) x dopravcem v xxxxxx dopravě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 14 dnů xxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou dobu x důvodů

a) veřejného xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx drážní dopravě,

b) xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(5) Drážní xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx-xx xxxxx dopravců xx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxx-xx přepravní xxxxxxx xx dráze. Xxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxx v omezeném xxxxxxx. Provozovatel xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady oprávněnými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, hygienické xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Česká republika xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx přechodně omezit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nepředvídaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nahromadění xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xx xxxxxxx oznámit xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39a

§39a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

Xxxxxx xxx

§40

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx celostátní a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxx x platného xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Celostátního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Jízdní xxx xx xxxxx tramvajové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx provozovat xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx xx dráze xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx drážnímu správnímu xxxxx. Příslušným xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx správní xxxx, který rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx pro potřeby xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx informační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§42

Platnost xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sobotu x xxxxxxxx x půlnoci. Xxxx platnosti jízdního xxxx je 12 xxxxxx. Pravidelná xxxxx xxxxxxxx jízdního řádu xxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení x dráze.

(2) Jízdní xxx x jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx trolejbusové, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nabývají platnosti xxxxxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxx x jeho xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx informačního xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX PODNIKATELŮ X XXXXX VERTIKÁLNĚ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX DRÁHY XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§42x

(1) Vertikálně xxxxxxxxxxxx podnikem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce, x zároveň

a) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx dopravcem,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojování xxxxxxx 62) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxx x xxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků 62) nad tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající hlavní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx podniku; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx podniku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxx nedostupným informacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly pouze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx podnikatele, xxxxx je součástí xxxxx podniku, xxxxxxxxxx xx vzniku xxxx xxxxxx pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících hlavní xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. s účinností xx 15.1.2020

§42b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků 62) nad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy a xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mezi sebou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx učinit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx úroku podle xxxxxxxxxx zákoníku x xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžitého xxxxxx x právního xxxxxxx; xxxxxxxxxx §22b xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxx, poskytnout xxxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxx za xxxx xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxx provozovatele xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx jej xxxxx, xxxxxxx xxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx podniku.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 xx 4 a v §22b odst. 3 x 4.

§42x vložen xxxxxxx předpisem x. 367/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 15.1.2020

§42c

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozovat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jehož xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx podle odstavce 1 zajistí, xxx

x) xxxxxx pobočky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy nebyly xxxxxxx x xxxxxx xxxx pobočky xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxx jejíž xxxxxxxx xx provozování xxxxx, xxxxxxxxx peněžní prostředky xx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx úplaty xx poskytnuté xxxxxx,

x) xxxxxxx pobočky, předmětem xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, x xxx xxxx xxxxxxxxxx nebylo závislé xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxx pobočky.

(4) Provozovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX X URČENÁ TECHNICKÁ XXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

DRÁŽNÍ XXXXXXX

§43

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxx uvedení xx trh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

c) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x touto xxxxxx x souladu x technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x x xxxxx obsaženými x registru xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx specifikace registru xxxxxxxxxx infrastruktury 72) x

x) x něhož xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx drážním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx specifikací xxx interoperabilitu a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx úřad zapíše xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) bylo-li k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx na trh xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx drážnímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 73).

(5) Držitel drážního xxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 73).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx dráze po xxxxxx x dopravcem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx Agenturou Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xx 3 měsíců xxx dne, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx kompatibility xxxxxxxx vozidla x xxxxxx.

§43x

Xxxxxxx drážních xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx drážních xxxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx způsobem a x xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxx 73).

(2) Xxxxxx xxxxxxx úřad umožní x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifikace registru xxxxxxx 73) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxxxxx

x) Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx údajů v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

x) xxxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx inspekci a xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx států,

c) na xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x regulačním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) na xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatelům xxxxx, xxxxxxxxxx a držitelům xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx.

§43x

Xxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 74),

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) a

c) xxxxx xx zapsána x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxx, xxx xxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx, orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx osoby zabezpečující xxxxxx.

(3) Údržbu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečuje

a) dopravce xxxxxxxxxxx xxxx vozidlo,

1. x něhož xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx odpovědné za xxxxxx vozidel 74) xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxx správním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo tímto xxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx osoba, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx správní úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí osvědčení xxxxx zabezpečující xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx29). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x žádosti x vydání osvědčení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 74). Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx se xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 74) x xx xxxxx xxxxxx zavede xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Systém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spočívající x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x prokazatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odstavování xxxxxxxx xxxxxxx x provozu xx xxxxxx provádění xxxx údržby a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) řádném provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx technické specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla 71), technickými xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytujícími xxxxxx osobě zabezpečující xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x usměrňování rizik xxxxxx osobami xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx 67).

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx smluvní ujednání xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

§43x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx xxx xxxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) x němuž bylo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxx xxxx speciální xxxx xx xxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxxx nad 160 xx/x x xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxx

3. provozované na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) které xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavem splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx a ochranu xxxxxxxxx prostředí.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1, lze xxx xx dráze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxxxx drážního vozidla.

(3) Xxxxxxx xxxx jiná xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost schválí xxx xxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx technické xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) ES xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) zkušební xxxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx úřad xx žádost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního vozidla x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx průkaz,

a) xxxx-xx x drážnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx typové xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx technická xxxxxxxxxxx drážního vozidla xxxx technickému provedení x xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx x jsou-li xxxx xxxxxxxxxx části xxxx provozuschopné.

(7) X xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx osvědčení a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxx ověření technické xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Náklady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx a ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozsah a xxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§43x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx regionální

(1) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx typu vozidla, xxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxx místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Drážní xxxxxxx xxxx schválí xxxxx xxxxxxxxxx drážního vozidla, xxxxxxx-xx xxxxxx vozidlo x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx změněna, xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx správní úřad xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxx vydán xxxxxx způsobilosti drážního xxxxxxx, vyznačí v xxx xxxx skutečnost; xxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jej xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§43e

Zkušební xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx drážního vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v §43c odst. 1 xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx schválení typu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx-xx tím xxxxxxxx bezpečné provozování xxxxx a drážní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx se povoluje xxxxxxxx provoz, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jeho trvání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§43x

Xxxxxxxxxxx historických xxxxxxxx xxxxxxx, jejich údržba x xxxxx

(1) Drážní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodne o xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxx výroba ukončena xxxx xxxx xxx 40 xxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X žádosti xx přiloží

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního vozidla, xxx-xx xxxxx,

x) technický xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a §43c xxxx. 1.

(3) Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se §43b xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx historického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, rozšíření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xx §49l xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představující podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx. Xxx schválení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx §43d xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, místní, speciální, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na vlečce xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§44

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pravidelným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx technický xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob x xxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx správní úřad, xx xxxxxx xxxxxxx x provozu xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nezaručuje bezpečnost xxxxxx dopravy xxxx xxxx vlastnosti schváleného xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxx x xxx prováděny pravidelné xxxxxxxxx prohlídky podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xx neplatí pro xxxxxxx, x xxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x jejich uvedení xx trh.

XXXXX DRUHÁ

ZPŮSOBILOST K XXXXXX DRÁŽNÍCH VOZIDEL

Díl 1

Xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a vlečce

§45

(1) Xxxxx xxxxxx vozidlo xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx osoby s xxxxxxx průkazem způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o dráhu xxxxxx nebo xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dráhu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vozidlo.

(2) Průkaz xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx drážního xxxxxxx

x) xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, který

1. xxxxxx předepsaného xxxx x xxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxx, který

1. je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X a

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx při řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxx. Podle výsledku xxxxxxxxxxx xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x zákazu řízení xxxxxxxx vozidla. V xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx odejme osobě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoušení odborné x xxxxxxxxx způsobilosti xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx průkaz způsobilosti x řízení xxxxxxxx xxxxxxx do doby, xxx důvody xxx xxxxxxxx průkazu pominou.

(6) Xxxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx řídící drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx nenařizuje.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zkušebního xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx schválení xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxx dopravce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxxx potřebných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§46

Xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx není xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx je xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla.

§46x

Xx účelem xxxxxxxx, xxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §46, xx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§46x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x platným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není-li držitel xxxxxxx mladší xxx 20 xxx. Řídit xxxxxx vozidlo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxx xxxxxxxx zaústěných drah.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platí xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x způsob jejich xxxxx, které xxxx x něm xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx platného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jde x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx typu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předem xxxxxxx provozovateli xxxxx. X xxxxxxxxx uvedených x odstavci 4 xxxx. x) xx x) xxxx být xxxx xxxxxxxx učiněno xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxx. S xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxx vyslovit xxxxxxx.

(6) Osoba xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx řídit xxxxxx xxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx dohledem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo její xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Speciální xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla (xxxxxxx/xxxxx) xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xx xxxxx na xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx x xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xxx o xxxxx xx xxxxx, kde xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx události jiná xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 1

Xxxxxxx strojvedoucího

§46c

Vydávání xxxxxxx

(1) Licenci xxxxxxxxxxxxxx xxxx drážní xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxxx 20 xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx spolehlivá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §46,

x) xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správní poplatek.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x posudkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x způsob provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx psychologického xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podmiňují zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnocení xxxxxxxxx způsobilosti a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxx odborná způsobilost

(1) Xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jmenovanou xxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) O výsledku xxxxxxx vyhotoví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Skládat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žadatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Prokázání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonával xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího nepřetržitě xxxxxxx 3 roky.

(5) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxx, xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, požadavky na xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxxx lékařská xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx licence strojvedoucího xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(2) Lékařský xxxxxxx xxxxxxxx lékař, který xxxxxxxxx provedl, xxxxxxxx xxxxxxx a drážnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, vady xxxx stavy, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx lékařských prohlídek.

§46f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxx držitel xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po ohlášení xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ztracenou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strojvedoucímu xx základě písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti duplikát xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, vydá xxxxxx správní úřad xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx licence xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxxxxx licence, která xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx převzetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx vydáno.

§46g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46h

Odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx licenci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízení drážního xxxxxxx xxxxx §46,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) x odnětí požádala.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pochybnosti x xxxx zdravotní způsobilosti x výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx drážní xxxxxxx úřad xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzbuzujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxx, pozastaví xxxxxxxx licence do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §46d xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx odkladný xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx strojvedoucího

§46i

Vydávání xxxxxxxxx

(1) Osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxxx dopravce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x dopravcem,

b) xx xxxxxxxxx platné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) prokázala xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx

1. řízení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezí xxxxx nebo její xxxx, xxxxx drážních xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§46x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46j

Zvláštní xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisem vydaným xxxxx §35 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxx 1 člen xxxxxx nesmí xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k dopravci.

(2) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx x xxxxx, xxxxx x čas xxxxxx zkoušky xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxxx jejím xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx českého xxxxxx xx neověřuje, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk.

(4) Xxxxxxx zkoušku prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pouze žadatel, xxxxx xxxxxxxxxx školení xxx získání příslušných xxxxxxxx, dovedností a xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx, obsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a obsah xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti

(1) Držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným podle §35 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx překročit 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxx, xxxxx déle xxx 1 rok xxxxxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího xx xxxxxxxx dráze xxxx xxxx části.

(3) Xxx xxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §46j obdobně.

§46k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx odejme osvědčení xxxxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx platnost osvědčení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §46j xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46m

Pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vydal. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základního pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního vztahu xxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xx předá xxxxxxxx xxxxxxxxx opis xxxxxxxxx x veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zkoušky.

§46n

Uznání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravidelného přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx absolvoval x xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §46i odst. 3,

x) ke dni xxxxxx xxxxxxx neuplynula xxxxx xxx pravidelné xxxxxxxxxxx xxxxx §46k xxxx. 1 x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxx přerušení xxxx přerušení xxxxxxxxxx 1 xxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx absolvoval teoretickou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §46j xxxx. 4, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výpovědí zaměstnance xxxx dohodou.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro absolvování xxxxxxxxxx a praktické xxxxxxx xxxx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx nákladů xx xxxx xxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx pravidelné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx kalendářních xxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx trval xxxxxxxx poměr k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dnech; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx uznal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravce xx xxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §46e odst. 3 x §46j xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx akreditace x provozování této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx udělí xxxxxx správní úřad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx doloží, xx

x) xx držitelem xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

b) xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx, xx kterém vymezí xxxxxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systému xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x praktické xxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx platné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strojvedoucího,

d) xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praktické xxxxx školení na xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx akreditace k xxxxxxxxxxx školení, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxxx plánu,

b) xxxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx po xxxxx xxxx provozování xxx xxxxxxxx právo k xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx nezbytného xxx xxxxxxxxxxx školení x mít tyto xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx dobu x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidlech.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup seznam xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§46x

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydané příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele licence xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx dožádaným orgánem xxxxxx správní úřad, xxxxxxx žádost x xx xxxxx 28 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nesouhlasí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uložený xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxxxxx vydal, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxx, zakáže xxxxxx xxxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx doby, kdy xx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek. Zároveň x tomto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisi x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 a 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx.

§46q

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx.

(2) Drážní xxxxxxx xxxx poskytne xxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vydal.

§46x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx vedena x rejstříku xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Dopravce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x rejstříku osvědčení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx x rejstřících xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxx, přístupová xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55).

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX PROVOZUJÍCÍHO DRÁŽNÍ XXXXXXX NA XXXX XXXXX

§46x

(1) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vlaku x xxxx jeho zaměstnanci, xxxxx jsou jakožto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66), absolvovali xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 75), postupů xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx specifikací pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Školení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx anebo akreditovaná xxxxx na základě xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) má xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i praktické xxxxx školení, xx xxxxxx vymezí xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx kontroly, a

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx teoretické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ukončily xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v posledních 10 letech xxxxxxx 5 xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) K žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přiloží doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobami xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. b).

(6) Xxxxxx správní úřad xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxx, xxxxxx udělil xxxxxxxxxx, x pravidelně xxx aktualizuje.

(7) X xxxxxxxxxxx školení xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXXX ČTVRTÁ

POVINNOSTI XXXXX XXXXXX DRÁŽNÍ VOZIDLO XX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX NEBO XXXXXX XXXXX XX XXXXXX

§46x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxxx xxxx xxxxxxx zakazující xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xx místa xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobě pověřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla,

c) xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx u xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xx-xx xxx řízení drážního xxxxxxx na této xxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx, x

x) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu předložit xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx, za xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx organizovat zjednodušeně, x xxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto místech xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

HLAVA XXXX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo lyžařských xxxx xxxxxxx vleků, xxxx xxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx, která podléhají xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínky pro xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technického zařízení xx xxxxxxx xxxx xxx schválena jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx prvkem interoperability, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti.

(4) Drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxx technické xxxxxxxxx x xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx osoba, která xxxxxxx právní zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx náklad x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 22), xx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx doklad x shodě vydaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24).

(5) Xxx-xx x xxxxxxx dráhu xxxx lyžařský xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63), schvaluje xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektrického x xxxxxxxxxx k provozu xxxxxxxx xx základě 1 žádosti. K xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63). Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxx xxxxxx dráhy nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti lanových xxxx 63).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x zařízení, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx subsystémem, x xxxxx bylo vydáno XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x provozní způsobilost. Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx v provozu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platné osvědčení x xxxxxxx způsobilosti. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx ES xxxxxxxxxx x shodě nebo xxxxxxxxx pro použití, xxxx subsystémem, k xxxxx bylo xxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxxxxxx xxxxx, provádějící xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx a bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§49

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx nebo incident, xx kterým xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na dráze xxxx x obvodu xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx staveb nebo xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx smrt, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx újma. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 2 000 000 XXX, xxxx xxxx nehoda x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Incidentem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) neprodleně xxxxxxx xxxxxx mimořádnou xxxxxxx x drážní xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx předpisu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nezahrnutých, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx souhlas,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx x činit xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX PROPOJENOST DRÁHY XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX VOZIDEL XXXXXXXXXXXXX XX TĚCHTO XXXXXXX

§49x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx části se xxxxxx

x) uvedením xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx interoperability, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx použití xx xxxx Evropské xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentací xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx běžné xxxxxxxxxx,

x) zadavatelem xxxxx, xxxxx objedná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx usazená xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednala xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výměna subsystému xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) modernizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ES xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx-xx vypracována, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxx dodán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxx interoperability xxxx xxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx opatření, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodávány xx xxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahují požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx prvku interoperability xx xxx

(1) Xx xxx xxx být xxxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx základních požadavků xx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx o shodě xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobcem xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XX xxxxxxxxxx x shodě nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx něj xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx specifikaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních technologií 76), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 77) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 78) x

x) bylo x prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx postupem podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx ověřeno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

(2) Splňuje-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizovaných xxxxxxx 79) xxxx xxxxxx částech, xx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, provede posouzení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49r, x xxxx xxxxxxx xxxx jeho zplnomocněný xxxxxxxx uzavřel xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx interoperability xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ES certifikát xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 80).

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxxxx ES prohlášení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie 80) x xxxxxxx x xxxx přílohy x xxxxx předpisu xxxxxxx. X XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx všechny předpisy Xxxxxxxx xxxx vztahující xx x danému xxxxx interoperability.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxx osoba, xxxxx

x) xxxxx prvek xxxxxxxxxxxxxxxx xx trh, xxxxxx-xx xxx splněny xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) vyrábí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx nepoužije, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx řádně instalován, xxxxxxxx x používán, xxxxxxx x xxxxxxx x XX prohlášením x shodě nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxxx dokumentací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx, xx ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability xxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49b xxxx. 1 xxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx uložení zákazu, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o shodě xxxx vhodnosti pro xxxxxxx, xxxxxxxxx základní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x podobě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxx komisi, Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pominou-li xxxxxx pro uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, drážní xxxxxxx xxxx rozhodne x jeho zrušení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxx subsystému tvořícího xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smí xxx xxxxxx do xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Drážní správní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxxx průkaz, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh, zhotovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx. X žádosti xx xxxxxxx

x) XX xxxxxxxxxx o ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx být xxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx předpisem a xxxxx obsaženými v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 72),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x zabezpečení v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx evropský xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx provozu (xxxx xxx "xxxxxxxx systém xxxxxx železniční xxxxxxx"), xx-xx xxxxx systém xxxxxxx do subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x Agentuře Evropské xxxx pro xxxxxxxxx 81), xxxxx-xx po xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle písmene x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se evropského xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx xxxx popisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x tomu přiměřenou xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, že xx možné proti xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, od xxxxxxx xxx se tato xxxxx počítá, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx rozhoduje a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx před

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx do subsystému xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx 81). X xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxx s technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx určenými xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx, xxxx-xx vydáno před xxxxxxx xxxxxxx,

x) XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx traťové řízení x xxxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx jejího rozhodnutí xxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice xx xxxxx návrhu zadávací xxxxxxxxxxx xxxx popisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice 81); xxxxxxxx xx postupuje xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§49x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxxxx xxxx modernizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo subsystém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx tvořící jím xxxxxxxxxxxx xxxxx, požádá xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx rozhodl, zda xx nezbytné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Vydání nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxxxx

x) xx xxxxxxxx technická xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx technický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x tom, xx xxxxxx netrpí xxxxxx, xxxx jej xxxxx x xxxxxx doplnění x xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx subsystému traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx nelze xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx úřad, xx xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx nový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xx xxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx obnovy nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx §49d odst. 2. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49d odst. 2.

(5) Rozhodl-li drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx nového průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxx, že je xxxxx xxxxx xxxx xxxxx námitky, v xxxx lhůtě xx xxxxx tak učinit, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx.

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x zamítnutí xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49d xxxx §49f xxxx. 4 se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxxxx může proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx obsahovat xxxx x xxx, proti xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx napadá x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx nesprávnost rozhodnutí xxxx řízení, xxx xx předcházelo. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxx x xxxxxx námitek xxxx 1 měsíc xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx teprve xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx podat xxxxxxx xxx xxxxxxx podat xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx.

(4) Včas podané x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx námitek. X xxxxx řízení, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx x x návrhům xx provedení xxxxxx xxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx vedeném, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Namítá-li xxx, xxx námitky xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx úkon učiněn xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x námitkách xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx zrušení xxxx změnu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrdí. Xxxxx-xx drážní správní xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x vydá xxxxxx způsobilosti xxxxx, xxxx-xx xxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) změní, nejsou-li xxx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx splněny xxxxxxxx.

(7) Zjistí-li xxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zastavení xxxxxx, xxx dalšího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx poznamená xx xxxxx, a xxxxxxxx o xx xxxx, kdo námitky xxxxx. Dnem xxxxxxxxxxxx xx zastavení xxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxxx x námitkách. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx XX, XX x XXX xxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49h

Vztah xxxx uváděného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti dráhy xxxxx §49d xxxx 49f drážní správní xxxx rovněž posoudí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx obnově či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální. Xxxx-xx xxxx tak, uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke změně xxxxx uvedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti ve xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxxxx dráhu omezí xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §19b odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx bylo xxxxxxx xxxx odňato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy provozovat xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49i

Uvedení subsystému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx

&xxxx;Xx trh xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx subsystém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Sb. x účinností od 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozování xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx regionální smí xxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx trh.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx na žádost, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82). Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vydá xx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx řady vozidel xx trh xx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě s xxxxx typem xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx typem xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) drážní xxxxxxx xxxxxxxx povolenému xxxx xxxxxxx x

x) xxxx x drážního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. modulů B x D, modulů X a X xxxx xxxxxx X1 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx 83), xxxxxxxxx-xx xx technická specifikace xxx interoperabilitu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx se xx xxxxxx současně x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §31a xxxx. 2 xxxx. c) ve xxxxxx x tomuto xxxxxxx.

(4) Prohlášení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80).

(5) Xx-xx xxx xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dráhy x blízkosti xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx se xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx o xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice. Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx žádost x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla nebo xxxx vozidel xx xxx nebo o xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na trh xxxx x vydání xxxxxxxx xxxx vozidla x náležitosti povolení xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

(7) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o žádosti x vydání xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na trh xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podat x xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx jeho xxxxxxxx přezkoumá, x xxxx-xx xxx xx xxxxxx, napadené rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx správní úřad xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x němuž dosud xxxxxx vydáno povolení x xxxxxxx xx xxx, nebude-li tím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystému palubní xxxxxx a zabezpečení, x něhož je xxxxxx vozidlo tvořeno,

b) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx specifikací pro xxxxxxxxxxxxxxxx nebo prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx x dráhou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx níž xx xxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, technickou xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxxxx x provozovatel dotčené xxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxx správní xxxx xxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x žádosti x povolení zkušebního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx železničních vozidel 82).

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx dráze celostátní xxxx regionální x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, držitel povolení x xxxx uvedení xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx modernizovat xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, pouze xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se zamýšlenou xxxxxxx xxxx modernizací xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezeného xxxxx specifikací, xx xxxxx základě bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxx povolení xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx xxxxx jimi xxxxxxxx xxx rozšířit xxxxxx provozu xxxxx §31a odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x drážnímu xxxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxx uvedení xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxx

x) xxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx-xx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxx

x) Agenturou Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx typu vozidla xxxxx má-li být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx o xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx-xx xx změna technické xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu, xxxxxx xxxxxxx povolení xxxx vozidla xxxx xxxxx xxx pověřená xxxxx, který xxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx na xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx nového xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu. Právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxx vydáním xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx před podáním xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ní přikládané, xxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxx železničních xxxxxxx 82).

(5) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na trh xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vozidel xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxx xxxxx u xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal. Xxxxxxxx lhůta činí 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxx doručení xxxxxxxxx, x jsou-li xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vydá nové xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vozidel na xxx xxxx nové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx spolu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx celostátní xxxx regionální

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxx provozované xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xx trh, nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxx, xxxxxxxxx o xxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx správní úřad x xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh, xxxx xxxx typ xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx uvedení xx xxxxxxx s těmito xxxxxxxxx, stanoví xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx podílel xxxx xxxxxx na xxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx.

(3) Nebyla-li xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky zajišťující xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx vydal, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx na xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx vydal, může xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx drážní xxxxxxx nebo xxxx xxx základní xxxxxxxxx xxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx x), orgán, xxxxx xx xxxxx, toto xxxxxxxxxx zruší.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo regionální xx souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx provoz xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(6) X poučení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx proti xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx správního xxxxxx se xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxx xx trh xxx xxxxxxx z xxx musí být xxxxxxx. Orgán, který xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozujícím xxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49n

Námitky xxxxx xxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxx xxxx zrušeno, xx xxxxx odvolat x xxxxx je xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx údaj x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxx žadatel xxxxxx x v čem xx spatřován xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení, xxx xx předcházelo. Není-li x námitkách xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Námitky pouze xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Lhůta x podání xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx poté, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx poučení o xxxxxxxx podat xxxxxxx xxx xxxxxxx podat xx 1 xxxxxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx námitek xxxxxxxxx xxxxxx moc, xxxxxxxxxxxxx, xxx jiné právní xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx zamítne.

(5) X xxxxxxxxx rozhoduje drážní xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx vydání rozhodnutí xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X vadám řízení, x xxxxx xxxxx xxx důvodně za xx, xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na jeho xxxxxxxxx, xx nepřihlíží. X novým skutečnostem x x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení o xxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxx podává, nemohl xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxx, kdo námitky xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řízení v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx xxxx učiněn xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Neshledá-li xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, námitky zamítne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx námitkami xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx zruší x

x) xxxxxxxx o xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zastaví, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla.

(7) Xxxxxx-xx drážní správní xxxx, xx po xxxxxx xxxxxxx nastala xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx zruší xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(8) Pokud xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx námitky xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zpětvzetí; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxx x xx xxxx, xxx xxxxxxx podal. Xxxx následujícím po xxxxxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx. Xxxxxxx xxx xxxx zpět xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx. Vzal-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nemůže xx xxxxx znovu.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(10) Není-li v xxxxxxxxxx 1 xx 9 stanoveno jinak, xxxxxxx se v xxxxxx x námitkách xxxxxxxxxx xxxx X xx IV, VI x XXX části xxxxx správního xxxx xxxxxxx.

§49x vložen právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. s účinností xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx traťové xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kolejová vozidla xxxx xxxxxxxxxxx palubní xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XX xxxxxxxxxx x ověření lze xxxxxxxxxx, pokud

a) subsystém xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx právní xxxxxxx se použije

1. x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. x rozsahu, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x němž xx vyžadováno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx,

4. v xxxxxxx, x němž bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3,

5. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

6. x xxxxxxx dočasné a xxxxxxxx nutnosti xxxxxxx xxxxxxxx navazujícího xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) bylo x subsystému xxxxxxxxx XX xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splnění požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx normách 79) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx něž byly xxxxxxxxxx odkazy x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx základní požadavky, xxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Technická xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dodržena

a) x případě, xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx anebo návrh xxxx provedení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx do xxxxxx fáze, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx záměr x xxxx zamýšlené xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

b) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx, xxxx

x) xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx související x neodkladným obnovením xxxxxxx na dráze xx živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Drážní správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx této technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu dodržena x důvodu uvedeného x xxxxxxxx 3, xxxxx zadavatel, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx 84). Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxx komisi. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx komise xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx zaslala údaje x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; x xxxxxxx případě musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx v platnost, xxxxx x xxx xxx xxxxxxx náhradní xxxx nesplňující požadavky xxxxxxxxx v §49b xxxx. 1.

(7) Zadavatel, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx podle vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80) a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci uchová xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. XX prohlášení o xxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vypracují x úředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Požádá-li x xx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice, xxxxx jim zadavatel, xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Vyžaduje-li xx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80), xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypracuje xxxx xxxx xxxxx xxx vypracované ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidla xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dopravy xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx nepoužije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49p

Provedení XX ověření

(1) XX xxxxxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx zástupcem

a) oznámený xxxxxxx podle §49r, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) určený xxxxxxx podle §49w, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx požadavků stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) XX ověření zahrnuje xxxxxxxxx subsystému xx xxxx jeho návrhu, xxxxxxxxx a závěrečného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx drážním vozidlem xxxxxxx x provozování xx této dráze, xx xxxxx xx xxx začleněn.

(3) Xxxx-xx XX ověřením xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v

a) xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 80), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx 80), nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxx subjektem, výsledek xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxx a).

(4) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 80). Xxxxxxxx-xx xx technická xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x požádá-li x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx ES xxxxxxx XX xxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxx.

(5) XX certifikát x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úředním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému provedení XX ověření.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx subjektu při XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49q

Nedodržení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x §49o, xxxx xxxxxx zadavateli, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provedli xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad důvodné xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxx používání, xxxxxxx xxxxxxx jeho používání xxxx xxxx xxxxxxx x trhu xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx důvody xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat x xxxxx je přezkoumat x přezkumném xxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49r

Oznámený xxxxxxx

(1) Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx x ní xxxxxxxxxxxx, xx xxxx požadavky xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a řádného xxxxxx xxxx činností.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámeného xxxxxxxx, přílohy k xxxxxxx, požadavky, xxxxx xxxx oznámený xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx §18 odst. 2, §19, 20 x §23 odst. 1 a 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx38) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví vůči Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx změny týkající xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx kontrole xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o změnách xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx subsystému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx provedl příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49x vložen právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability nebo XX ověřování xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxx ES certifikátu xx xxxxxxx §24 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu vůči Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx oznámeným subjektům xx použije §26 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx rovněž

a) xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. požadovaných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x zamítnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. vydaných XX certifikátů x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

x) informuje xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxx xxx vydaného XX xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx.

(3) Oznámený xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx x rozsahu xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx 81) xxxx xxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího požadavky xx dosažení xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx xxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byli xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx x pokyny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupin.

§49s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x účinností od 1.2.2022

§49t

Kontrola oznámeného subjektu

Pro xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx §21 x 22 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx 83) xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49u

Využití xxxxxxxxxxxxxx vnitropodnikového xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxx akreditovaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx žadatele o xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx X1, X2, C1 xxxx X2 podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83), xxxx

2. modulu XX1 xxxx XX2 xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx specifikacích pro xxxxxxxxxxxxxxxx 85) a

b) xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 odst. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo vhodnosti xxx xxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámeným xxxxxxxxx xx xxxxxxx §25 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) obdobně.

§49u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49v

Použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu

Odkazuje-li xxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx §49r49u xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, technická xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

§49v vložen xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49w

Určený xxxxxxx

(1) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pověří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx o xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určeného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, požadavky, které xxxx xxxxxx subjekt xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx postup x xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19 xxxx. 1 x 2 x §23 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(3) Xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí §24 xxxx. 2 xx 5 a §26 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků 83) obdobně.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §25 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(5) Určený subjekt xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zamítnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx

x) o odnětí xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přestane xxxxxxxx stanovené požadavky, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Odkazuje-li xxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xx xxxxxxxx Evropské xxxx, rozumí xx xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

§50

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx x rozporu s §4a xxxx. 1 xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stavebník x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx stavbu xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx drážního xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 odst. 4 xxxxx x obvodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) se xxxxx xxxxxx statutárního nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxx x xxxxxxx x §22b odst. 2, §32a xxxx. 2, 3 xxxx 6 nebo §42a xxxx. 2,

h) x xxxxxxx x §32a xxxx. 4 se xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přídělce xxxxxxx výkonu činnosti xxxxxxx v §32a xxxx. 3 xxxx. x), b), x) xxxx x) xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx x období 6 xxxxxx od xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx na xxxxxxx §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx orgánu provozovatele xxxxx v xxxxxxx x §42a xxxx. 3 xxxxxx majetkové xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx x §53d xxxx. 2 neumožní xxxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník dráhy xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §10b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zachování tělesa, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spodku xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x rozporu x §10b xxxx. 4 xxxxxxxxxx seznam xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §10d xxxx. 2 xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx provozování xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 údržbu x xxxxxx xxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx neumožní styk xxxxx x jinými xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí x rozporu x §21 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dráhy celostátní xxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 2,

x) nenabídne x xxxxxxx s §20 xxxx. 3 xxxxx, x xxx xxxx schopna xxxxxxxx xxxx provozuschopnost, xxxxx x odkoupení, xxxx

x) xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx pododdílu 1.8.3.3 Xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx 44) (xxxx xxx "Řád"), nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1.8.3.6 Xxxx.

(5) Fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §46t xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdu,

b) x xxxxxxx x §46t xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xx místa se xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx směřujícím x xxxxxx drážního vozidla,

c) x xxxxxxx x §46t odst. 1 xxxx. c) se xx výzvu drážního xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §46t xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho řízení, xxxx

x) x rozporu x §46t odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x), odstavce 4 xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx b),

c) 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 5 písm. x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), h) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), e) nebo x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) xxxx e) xxxx odstavce 3.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) nebo x) xxx uložit xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x §4a xxxx. 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx havárii xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 3,

c) xxxx xxxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dráhy xxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx nezajistí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §5a odst. 5 xxxx xxxxxx, xxxxxx x opravy xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xx majetku xxxx,

x) jako stavebník x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v ochranném xxxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x §9 odst. 1,

x) xxxxxx xxxx ohrozí xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx součásti dráhy xxxx xxxxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) provozuje xxxxx x rozporu x §11 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxx. x) xxxx §24a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxx činností, ačkoliv x xxxx xxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx §37 odst. 2 xxxx. x) xxxx §37 xxxx. 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §30 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx vozidla

1. xxxxxxxx xxxxxx údržby podle §43b odst. 5 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx udělování xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xx údržbu vozidel 74), xxxx

3. v xxxxxxx s §43b xxxx. 6 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx s §43c xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §49b xxxx. 1 xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nesplňující základní xxxxxxxxx,

x) vypracuje k xxxxx interoperability XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx x rozporu x §49b xxxx. 1 nebo 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx §49c xxxx. 1 xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxx §49c odst. 2 xxxx §49q xxxx. 2,

x) v xxxxxxx x §49i xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx palubní řízení x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §49j xxxx. 1 xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx určené k xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx nebo x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) vypracuje prohlášení x shodě x xxxxxxxxx typem xxxxxxx x xxxxxxx x §49j odst. 2 xxxx 4,

u) xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx nebo povolení xxxx xxxxxxx anebo xxxx xxxxx jimi xxxxxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §49l xxxx. 1,

2. v xxxxxxx x §49l xxxx. 2 rozšíří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx s §49l xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §49m odst. 3 xxxx. x) xxxxx na xxx xxxxxx vozidlo xxxxxx xxx provozování na xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx zadavatel, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx x subsystému ES xxxxxxxxxx o ověření x xxxxxxx x §49o xxxx. 1 xxxx 7,

2. nesdělí xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49o odst. 4,

3. x xxxxxxx x §49o odst. 7 nevypracuje ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jazyce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx ji nezašle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Agentuře Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx,

4. v xxxxxxx x §49o odst. 8 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nezmění již xxxxxxxxxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx obnovy nebo xxxxxxxxxxx subsystému,

5. x xxxxxxx x §49p xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

6. v xxxxxxx x §49q odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx neinformuje xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx oznámený xxxxxxx

1. xxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49b xxxx. 3 xxxx §49p odst. 3, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §49s,

x) jako xxxxxx xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49p xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §49w xxxx. 3 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §49w xxxx. 5, xxxx

x) x rozporu s §53d odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) v rozporu x §10b odst. 4 xxxxxxxxxx seznam xxxx nebo jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §10d xxxx. 2 xx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx části,

d) xxxxxxxxx x rozporu s §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx v rozporu x §21 odst. 1 xxxxxxxxxxx dráhy.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) nenabídne x rozporu s §20 odst. 3 xxxxx, x níž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nich nepředloží xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx vlastníka xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §22 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x souladu s §22 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotně x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §22 xxxx. 1 xxxx. d) jízdní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), které xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx provozování xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §23b xxxx §23c xxxx. 3 xxxx 7 nebo x xxxxxxx x §23c xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §22b xxxx. 1 xxxxxx vnitřní xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jeho dodržování,

i) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky poskytnuté x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §22b xxxx. 3 xxxx §42b odst. 1,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx kapacity dráhy,

k) xxxxxxxxx dopravcům xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx službám xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) sjedná xxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze,

n) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. h),

q) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 6 nepřijme plán xx zmírnění xxxx xxxxxxxxxx přetížení xxxxx,

x) x rozporu x §42a xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx zaměstnance v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xx tento provozovatel xxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §42a xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx přístup k xxxxx nedostupným informacím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42a xxxx. 5 xxxxxxxxx k xxxxxx dopravce xxxx xxxxxx podnikatele, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, směřujícímu xx vzniku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §42c odst. 1 nezřídí pobočky xxxx nesplní jinou xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §42c xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §43e odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx x rozporu x §11 xxxx. 1 dráhu bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dráhu x xxxxxxx x xxxxx osvědčením,

b) v xxxxxxx x §19a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx správnímu úřadu,

c) x rozporu x §19b odst. 3 xxxx §49h xxxx. 3 xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) řádné provozování xxxxx,

x) xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxxxx dráhy,

f) xxxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x), f) xxxx x) nepřijme xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxx opatření xxxxxxx,

x) x rozporu x §22 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx železnice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §22 xxxx. 2 xxxx. x) nepřijme xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxx toto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přispět k xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x věcí, xxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §40 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x jízdních xxxxxx,

x) x rozporu s §43 xxxx. 6 xxxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx provozované xxxxx,

x) x xxxxxxx x §49d xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx subsystém xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx způsobilosti dráhy xxxx v rozporu x xxx,

x) x xxxxxxx x §49f xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §49h odst. 1 nevyrozumí xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §49h xxxx. 2 neodevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx,

x) xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49k xxxx. 4,

x) v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 72) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx x §62 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §22a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxx, x xxxxxxxx služeb, k xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx místu,

b) x xxxxxxx x §22a xxxx. 5 nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §33 xxxx. 8 nezpracuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxx xxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §22b odst. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zápůjčce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx absolvovali xxxxxxx xxxxx §46s odst. 1,

x) x xxxxxxx x §47 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neoznámí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx neaktualizuje,

e) xxxxxxxxx x souladu s §49 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dokumentaci stavu x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nezabezpečí xxxxx §49 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx dráhy pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx x okolností xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příčiny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální anebo xxxxxx dopravu xx xxxx dráze x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dopravy, xxxxxxxxx údržba nebo xxxxxxxxx využití telematiky x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 86).

(8) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx učiní xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 xxxx jinému xxxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx stanoveným v §42b xxxx. 2,

x) xxxxxxxx provozovateli dráhy, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §42b xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §42b xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx téhož xxxxxxx, xxxx xxxxx dluh xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) v xxxxxxx x §42b xxxx. 5 nevede xxxxxxxx účetnictví.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §23d xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §23f xxxx. 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pobočky, xxxx

x) x rozporu x §23f odst. 2 xxxxxxxxx, aby x poskytování služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxx.

(10) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 3 xxxx písm. x) xxxx 3, xxxxxxxx 4 písm. o), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 5 písm. x), x), x), x), x), s) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), n), x), x), xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, písm. w), x) nebo y), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), f), x), x), s), t), x) xxxx v), xxxxxxxx 5 písm. x), x), x), x), j), k), x), x), x), x), x) nebo x), odstavce 6, xxxxxxxx 7 písm. x), x) nebo x), odstavce 8 xxxx 9, nebo

e) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), e), x), i), x), xxxx. m) xxxx 1 xxxx 2, xxxx. x), q), x), s) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), g), x), x), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx odstavce 7 písm. c), x), e), x), x) nebo h).

(11) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), e), h), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§51x

§51x zrušen právním xxxxxxxxx č. 181/2006 Sb.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako dopravce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) provozuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxx. a) xxxx §24a odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx drážní dopravu x xxxxxxx s §35 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s §35 odst. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx drážního vozidla,

e) xxxxxxxxx v xxxxxxx x §35 xxxx. 1 písm. e), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v rozporu x §35 odst. 3 neposkytne včas xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx,

x) provozuje na xxxxx místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo trolejbusové xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesplňující xxxxxxxx z podmínek xxxxxxxxx v §43c xxxx. 1, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §43c xxxx. 2,

x) x rozporu s §43d xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schváleného xxxx xxxxxxx, xxx schválení,

j) x xxxxxxx x §43f odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, regionální, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k jinému xxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx kulturních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x souladu x §46i odst. 1 xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §46q xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §46r xxxx. 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 55).

(2) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx osvědčení dopravce xxxx provozuje xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto osvědčením,

b) x xxxxxxx x §31b xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §31b xxxx. 8 xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §31c xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §31c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nezajistí xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy,

g) xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §35 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx systém zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx druh, oblast x rozsah xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx i) xxxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, zda byla xxxx opatření xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §35 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx ujednání,

l) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) nepřijme nezbytná xxxxxxxx x odstranění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému usměrnění xxxxxx bezpečnostního rizika,

m) xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx typu drážních xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o technickém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) nepředloží xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §43 xxxx. 1 xxxx §43f xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §43f xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, u něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49m xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu xxxxxx členského státu xxxxx §49m xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49m odst. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §36 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx vlaku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x souladu x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx první xxxxx x xxxxxxx závažné xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osobám xxxx xxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální podle §36 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §36 odst. 1 xxxx. h) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx soupravu xxxxxxxx vozidel podle §36 xxxx. 1 xxxx. j),

g) xxxxx xxxx zastaví veřejnou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §38 xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxxxx přechodné omezení xxxx zastavení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §38 odst. 2 xxxx xx xxxxx §38 odst. 7 xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx x §62 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní osobní xxxxxxx x jiným xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oddělené účetnictví.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx xxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 1.

(6) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) xxxx

x) dopravce

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. nezajistí, xxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. neumožní xxxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx den a xxxxxx, xxx bylo x jejich vydání xxxxxxxx, v přepravním xxxxxxx xxxxx neumožní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx včas xxxxx x xxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přepravu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přesměrování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jízdních xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx soupravy xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem xxxx xxx xxxxxx xxxx,

8. nezveřejní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx zařazeného x xxxxxxx xxxx,

9. neřijme xxxxxxxx opatření x xxxxxxx očekávaného zpoždění xxxxx xxxx x xxxxxxx případě nenahradí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxxx přesměrování x případě očekávaného xxxxxxxx xxxxx neposkytne xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

11. neposkytne x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx výši xxxx stanoveným způsobem xxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx,

12. nezavede xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cestujícím, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jízdenky,

13. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spoje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přepravu xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxx stanoveným způsobem,

14. xxxxxxxxx xxxxxxxx přípoje xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxxxxx cestujícímu v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxx xxxx nebo xx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

17. nevynaloží xxxxxxx xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx třetí xxxxx,

18. xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

19. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nezavede xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

20. nezveřejní včas xxxx stanoveným způsobem xxxxxx o kvalitě xxxxxxxxxxxxx služeb,

b) provozovatel xxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dopravci, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxx agentury xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozovatel cestovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neposkytne xxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx neudržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxxxxxxx symbolem "XXX/X" x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx poškození vybavení xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxx, aby stanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevyřídí xxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dopravce, xxxxxxxx jízdních a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozovatel xxxxxxxx kanceláře nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury

1. xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tarifu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnosti nebo xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury v xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vystavením jízdního xxxx přepravního xxxxxxx xxxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx jízdního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx doprovodu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx náležité úsilí, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx přijatelnou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, provozovatel železniční xxxxxxx, xxxxxxxx jízdních x xxxxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatel cestovní xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestujícímu včas, xx stanoveném xxxxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x potřebě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx dodatečných xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx držitel drážního xxxxxxx provozovaného xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §43 xxxx. 3 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zničení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §43 xxxx. 5 nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezajistí, xxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43b xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §32a xxxx. 1 xxxxxxxxx k pokynu xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícímu se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxx,

x) nezpracuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §34, 34a xxxx 34b xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s §34d xxxx. 1 xxxx 4.

(9) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §32a odst. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vedoucích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx dodržování, nebo

b) x xxxxxxx x §32a xxxx. 7 xxxxxx xxxx xx xxxxx dráhy xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

(10) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílejících xx xx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.3 Xxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle kapitoly 1.4 Řádu,

c) neustanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1.8.3.1 Xxxx,

x) nevypracuje xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nedodržuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.10 Xxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxx xxx předepsané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx užije xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx části 4 Xxxx,

x) neoznačí xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 5 Xxxx,

x) xxxxxxxxx řádně vyplněné xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxx kapitol 5.1 x 5.4 Xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nádob xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 6 Řádu, xxxx

x) xxxxxx podmínky xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 7 Xxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel dráhy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nouzových xxxxx (xxxxxxxx 1.11 Xxxx) pro xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx 1.4.3.6 Řádu.

(12) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx oddílu 1.8.5 Řádu.

(13) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx nezařadí xxxxxxxxxxx věc podle xxxxx 2 Xxxx.

(14) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), c), x), k), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x) xxxx x), odstavce 2 písm. x), x), x), x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x), odstavce 4, 5 xxxx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxxxxxx 8 nebo 9, xxxxxxxx 10 písm. x), x), x), x), x), x), x) nebo i) xxxx xxxxxxxx 11, 12 xxxx 13,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), d), e), x), x), x), x) xxxx m), xxxxxxxx 2 písm. x), e), i), x), x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x), xxxxxxxx 7 xxxx. c) xxxx odstavce 10 xxxx. x).

(15) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx odstavců 10 xx 13 xxx xxxxxx také xxxxx xxxxxxxx.

§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) a §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) přestupků xxxxx §50 xxxx. 1 písm. g), x), k) a x), §51 xxxx. 1 xxxx. j), §51 xxxx. 4 xxxx. g), xxx-xx x dráhu celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §51 xxxx. 4 xxxx. h) xx o) a x) xx v), §51 xxxx. 5 xxxx. x), x) x v), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. x), §51 xxxx. 8 a 9 x §52 xxxx. 4, 8 x 9, které projednává Xxxx, x

x) přestupků xxxxx §52 xxxx. 6, dopustí-li se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), d), x), x) x x) xxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona vybírá xxxxx, který xx xxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§53

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Drážní xxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§53x

(1) Zřizuje xx Xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Drážní xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx a územní xxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorátů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx Drážní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx vláda; xxxx xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xx xxxx zákonem o xxxxxx službě.

(3) Drážní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu se xxxxxx x Xxxxx.

§53x

(1) Xxxxxx inspekce xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, vyjma speciální xxxxx. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx Drážní xxxxxxxx šetřit, xx-xx xx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky provozovatele xxxxx, dopravce, Drážního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxx xxxx orgány xxxxxxxxx.

(3) Drážní xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx Xxxxxx inspekce příčiny xxxx xxxxxxxxx události, xxxxxxx xx věta xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx podá Xxxxxx inspekce xx 7 dnů zprávu Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xxxxx být xxxxxxxx xx nejdříve. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědností xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou inspektoři Xxxxxx xxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx vozidla.

(5) Drážní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podněty x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx úřadu, dotčeného xxxxxxxxxxxxx dráhy, dotčeného xxxxxxxx, Xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odborové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, dotčené xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxxx cestujících x odesílatelů, xxxxx x xxxxx na xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Osobu x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx, xxxx-xx jí xxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§53c

(1) Je-li toho xxx xxxxx šetření xxxxx, Drážní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx"), který xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx Xxxxxx inspekce dožádána xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx dožádání x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx dožádaný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx plnění jejích xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neúměrných nákladů.

(2) Xxxxxxx-xx se následky xxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na území xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxxx Xxxxxx inspekce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jejích xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx členského státu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zjišťovacích úkonů, xx-xx to vhodné x je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx události dopravce, xxxxx xx držitelem xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx účastní-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x důkazům x xxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§53d

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) kontrolovat odstraňování xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx dráhy x xxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxxxxx dráhy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoumání,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těl xxxxx a výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové xxxxx x případných xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx vysvětlení od xxxxxxxxx xxxx,

x) zajišťovat xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informacím xxxxxxxxx xx nehody xxxx xxxxxxxxx a

j) vyžadovat xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ověřovacího xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx; xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich oprávnění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxxxx událostí xxxx xxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx průkazem xxxxxxxxxx Xxxxxx inspekce.

(4) X xxxxxxxxxxx nebo skutkově xxxxxxxxx případech xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má znalost xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxx znalcem. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx konzultant x xxxxxxx nezbytném xxx výkon xxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx přítomen xxxxxx xxxxxxxxx inspektorů Xxxxxx xxxxxxxx. Do výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx nesmí konzultant xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx konzultant x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx konzultanta xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx šetření xxxxxx mimořádných událostí x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx stálými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§53x

(1) Xxxxxx inspekce xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxx šetření, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx odstranění xxxxxxxx xxxxx ji zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xx-xx to x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, jinému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Drážní xxxx x xxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Drážní xxxxxxxx projedná x Xxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxxxx a, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, případně x každoročně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pokroku x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx otázkách, xxxxx xxxx jeho předmětem. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě Xxxxxx xxxxxxxx zpracuje x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx úřadu,

b) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice,

c) xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx-xx xx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závěrečné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provozovateli dráhy,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dotčenému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx drážního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Drážní xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Drážní xxxxxxxx ve xxxxx 12 měsíců ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxx xxxxxx bezpečnostní doporučení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx činí pravidelně, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx se věta xxxxx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxx inspekce xxxxxxxx x xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxx základě xx předchozí kalendářní xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx, kterými xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovněž Xxxxxx xxxxxxxx a Xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§54x

§54x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§55

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx inspekce, Xxxx nebo obce.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 47) x xxxxxxxxx xxxxxxx 48) určenými xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx 61) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Drážní úřad xx xxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zařazení lanové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy, jsou-li xxxxxxx podmínky podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx drah 63). Drážní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lanové xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxxxx lanové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63) x byla-li xxxxxx xxxxx prohlášena za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x památkové xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63).

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x drah xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dopravy xx těchto xxxxxxx. Xxxxxxxx obsažená v xxxxx xxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx železniční xxxxxx 87). Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Drážní xxxx uchovává xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) po xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx zveřejní výroční xxxxxx x své xxxxxxxx za kalendářní xxx x xx 30. září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§56

Ministerstvo dopravy:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxx kategorie dráhy xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxxx železniční dráhy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxx železniční xxxxx než dráhy xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx odvolacím orgánem xx xxxxxxxx řízení xx věcech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Drážního xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx; územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zájmů a xxxxxx xx věcech xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§56x

(1) Obecní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Drážní správní xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx, xxx-xx x kácení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plynulé x xxxxxxxx drážní xxxxxxx na této xxxxx. Pokud by xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxx, vydá drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko.

§57

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx 12) xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lanové x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxxxxxx x osvědčení o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxx x provádění xxxxxx, prohlídek a xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Ostatní xxxx 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx drážního xxxxxxx,

x) schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x provádění revizí, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxx, x xxxxxx územním xxxxxx xx nachází xxxxx xxxxxxxxxx, trolejbusová, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§57x

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx mu v xxxxxxxxx xxxxx vyjádřit xx v xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxx,

2. xxxxxxxxx provozovatele xxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a zastavení xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx

x) xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

(2) X řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 je Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx úřad x xxxxxx mu v xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx úřad xx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx Xxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx státu, xxxxx xxxxx xx takovou xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx si xxxxxxxxx Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxx poskytne xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a informací, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, trvale zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cestujících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx činnosti. Xxxxxxxxxx Úřad xxxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx.

§58

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vykonávají v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxx. V xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx; jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pověření x xxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxx dráhy, drážního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, podle xxxxxxx x povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Drážní správní xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti

a) xxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dráha xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx výkonu státní xxxxxx xx věcech xxxx Xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxx xxxxxxx nehod x xxxxxxxxx.

§59x

§59x zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§60

(1) Xxxxx České republiky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx roku od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx celostátní, xxx xxxxxxxxx České xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 8) xx xxxxx xxxxxxxxxx. Dráhy xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinno xxxxxxxxx x Obchodním věstníku. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dráhy ta xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx tratí xxxxx xxxxxxxxxxx dohody, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. 3)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dopravy není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 4)

§61

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx zrušení, xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx koncese, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§24). Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxxxxx dráhu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání úředního xxxxxxxx x provozování xxxxx (§11). Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx provozovatele xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vozidlo, xxxx xxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (§45) xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Je-li xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx tuto xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtování v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x veřejných rozpočtů xxx provozování xxxxx x provozování drážní xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, xx osobní xxxxxx xxxxxxx, za nákladní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy. Finanční xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx a xxxxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx se vedou xxxxxxxxxx x nemohou xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Právní vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 126/1964 Xx., x styku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vlečkami a x vztazích xxxx xxxxxxxxxxxx organizacemi (xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis 44).

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Sb.

§65

Přepravní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky na xxxxx celostátní a xx xxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xx ustanovení obchodního xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních smluv, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§65a

(1) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19b odst. 1, §19b xxxx. 2, §31c odst. 1 x §49h odst. 4 má odkladný xxxxxx.

(2) X soudnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo xxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, §4a xxxx. 3, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 1, §14a xxxx. 3, §19 xxxx. 7, §20 xxxx. 4, §22 xxxx. 5, §23 odst. 1 písm. a), §23 xxxx. 8, §23d xxxx. 5, §25 xxxx. 6, §27 odst. 3, §34 odst. 7, §35 xxxx. 4, §36 xxxx. 4, §37 odst. 7, §42 odst. 3, §43c xxxx. 9, §43d xxxx. 5, §44 xxxx. 1 x 2, §45 xxxx. 8, §46c xxxx. 3, §46e xxxx. 5, §46j xxxx. 5, §46t xxxx. 2, §47 xxxx. 2, §48 xxxx. 1, §49 xxxx. 3 písm. x) a d), §49a xxxx. 2 x 3, §49o xxxx. 9, §49p xxxx. 7, §53b xxxx. 7, §53d xxxx. 6, §53e xxxx. 6, §55 xxxx. 8 a §58 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x drážní xxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx posudkové xxxxxxxx x k xxxxxxxxx §45 odst. 3, §46d xxxx. 2 x §46f xxxx. 3.

(3) Ministerstvo dopravy xxxx xxxxxx předpis, xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopravě, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx na místě xxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušnost x zjišťování jejich xxxxxx a okolností x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vzniku mimořádných xxxxxxxx.

§67

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx zrušují:

1. zákon č. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 104/1974 Sb.,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 52/1964 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 132/1969 Xx. x x. 122/1974 Sb.,

3. vyhláška Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 68/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/1979 Sb., x xxxxxxxxxx správ celostátních xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technického xxxxxx xx dráhách, x xxxxxxxx x. 177/1988 Xx.,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 126/1964 Sb., x styku mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (vlečkové xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 111/1966 Sb., x. 2/1980 Xx., x. 42/1984 Xx. x x. 74/1985 Xx.,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 11/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

6. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx dopravy č. 123/1979 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx dopravy č. 18/1981 Sb., x schvalování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení,

8. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1982 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 72/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx 1 x bezpečnému a xxxxxxxxx provozu,

10. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 8/1987 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 7/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx kolejí,

12. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 190/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 316/1992 Sb.,

13. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 38/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxx 1,

14. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. x. 11 471/1973, x xxxxxxxxxx x součinnosti xxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 12/1973 Xx.),

15. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x.x. 11&xxxx;446/1974, x pravidelném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pracujících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výložníkovými xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 15/1974 Xx.),

16. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 19&xxxx;239/1974, x lhůtách dozorčí xxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 15/1974 Xx.),

17. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 12&xxxx;142/1975-18, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plošiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozu xxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x.x. 23&xxxx;229/79-025 (xxxxxxxxxxxx v částce 33/1975 Xx. x xxxxxx 6/1980 Xx.),

18. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 12 241/75-025, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx správních xxxxxx, xx znění xxxxxx x.x. 25&xxxx;112/77 (xxxxxxxxxxxx x částce 2/1973 Xx. x x xxxxxx 20/1975 Sb.),

19. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu x. 3939/19/1976, x pravidlech xxxxxxxxxxx provozu pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (XXX-X) (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 4/1979 Sb.),

20. výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. 26&xxxx;049/76, xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx řidiče, xxxxxxxx, dispečery, xxxxxxxx x pracovníky přepravní xxxxxxxx městské xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7&xxxx;129/1982-025 (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 8/1977 Xx. a x xxxxxx 9/1982 Xx.),

21. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 19&xxxx;022/1978 x odborné xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice xx xxxxxxx (registrován x xxxxxx 32/1978 Xx.),

22. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 8&xxxx;624/1982-25, kterým xx xxxxxxx xxxxx částky xxxxxx xx poškození xxxxxxxxxxxx vozů x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x.x. 18 682/1992-040 (xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 16/1982 Xx. x x xxxxxx 81/1992 Xx.),

23. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 9&xxxx;737/1984, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerových xxxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 22/1984 Xx.),

24. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 5 095/85-ÚÚŽZ, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx železnicích (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 16/1985 Xx.),

25. výnos Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. 8&xxxx;969/85, xxxxxx xx stanoví některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX řady 1 x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 24/1985 Sb.).

§68

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995.

Uhde v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dráze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen do xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody x provozu xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx dopravce x xxxx lhůtě finanční xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odejmutí xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx regionální xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34a. Do xxxx vydání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopravce oprávněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní x dráhy xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úředního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k provozování xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxx x fyzické osoby, xxxxx provozují dráhu xx xxxxxxx úředního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx licence a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx nejpozději do xxxxxxx xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx správní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 23/2000 Xx. x účinností xx 1.4.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x části xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob ke xxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx §43 xxxx. 4 zákona x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x technickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platnosti xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxx předložit xxxxxxx xxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. e) zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxx §49e odst. 6 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx o šetření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx §53b odst. 6 xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2006.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx povinni do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx dopravce xxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxxxx právních předpisů xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x platnosti xx 31. prosince 2007.

4. Lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx pro podání xxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxx §34d odst. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx 2008 až 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 181/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. XXX

1. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za provozně xxxxxxxxx za podmínky, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx provozovatel x xxxx lhůtě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx způsobilosti.

2. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx měsíců xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazující, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, který xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx 60 xxx xx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lyžařského xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. x účinností xx 11.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před 19. xxxxxxxxx 2008 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, zůstávají x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx

x) x xxxxxxx přes xxxxxx hranice do 31. xxxxxxxx 2011,

x) xx vnitrostátní dopravě xx 31. xxxxxxxx 2015.

3. Xxxxxxxx platného xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx požádat drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx strojvedoucího

a) xxx xxxxxx drážního xxxxxxx v xxxxxxx xxxx státní xxxxxxx xx 31. xxxxx 2011,

x) xxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2014.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x není xxxxxx xxx 3 měsíce. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx bodu 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx prokazování xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx

x) je v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx.

X xxxxxxxxx strojvedoucího vymezí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx drážního vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxx zákona č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x účinností xx 25.5.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §23b odst. 2, §31 xxxx. 2, §34g xxxx. 3, §38 odst. 3 x 5, §50 odst. 2, §50 xxxx. 3 xxxx. x), §51 xxxx. 2, §51 xxxx. 3 xxxx. x), §51 xxxx. 4 xxxx. x) xx j), §51 xxxx. 5 písm. x) až x), §52 xxxx. 3 xxxx. x) x §52 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 180/2014 Xx. x účinností xx 29.8.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 x 3 zákona x. 266/1994 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 24 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Držitel xxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xx-xx xx oznámena změna xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx, xx použijí §34b§34f x §40 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x §34e§34f xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxx §34g a 34j zákona č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky přijme x zveřejní xxxxxxxxxx x dráze xxxxx §33 zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Dopravce, xxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 1 písm. i) xxxxxx č. 266/1994 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, požádá-li x xx xxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx zařazení do xxxxxxxxx drah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřístupná, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 měsíce ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podniku přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx zápůjčce nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42b odst. 2 xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti, xxxxx jsou jeho xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx pověření xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního systému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 765/2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobků xx xxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) č. 339/93 x podmínky xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 16.6.2020 xxxxxxxx.

6. Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k činnostem xxxxxxxxxx shody xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008, kterým xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx xxxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93, xx, xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/797 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx unii xx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlas xxxx vyjádření podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §23a xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx §19a xxxx 19b zákona č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34h xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxx §31b xxxx 31x zákona č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce.

3. Xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx lze xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 nebo §43b zákona x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 15. xxxxxx 2016 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1). Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xx §49l zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx drážního xxxxxxx provozovaného xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxx než xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx ode xxx 16. xxxxxx 2022 zajistit, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx systémem xxxxxx zabezpečovala osoba xxxxx §43b xxxx. 1 xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

5. Školení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dopravce provozujícího xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx §46s xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx xxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46s xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 367/2019 Xx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49b xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx modernizované xxxxx xxxxx §49b xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx vydán průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Evropský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §49e xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx

x) xxxx předkládání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx týkajícím se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) byla smlouva xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx uzavřena přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. Právnické xxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx součástí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx čl. II bodu 5 xxxxxx x. 367/2019 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnických osob x činnostem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. II xxxx 6 zákona x. 367/2019 Xx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/94 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1995.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

189/99 Xx., x xxxxxxxxx zásobách xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx nouze x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

23/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §39, §39x xx 39x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001

71/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.4.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

35/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 266/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 12/2001

77/2002 Xx., o xxxxxxx společnosti Xxxxx xxxxx, xxxxxx organizaci Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx zákona x. 266/94 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2002

144/2002 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 6.3.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx, třetí x xxxxxx xxxx §10 xxxxxx č. 266/94 Sb., x xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2002

175/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Sb., x zákon x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

103/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

301/2004 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/94 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 98/2004

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

181/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

186/2006 Xx., o xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o vyvlastnění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

191/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/94 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 11.6.2006

460/2006 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 150/2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

377/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.12.2009

194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

134/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 634/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 25.5.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xx 1.1.1012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

102/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

180/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2014

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

304/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1994 Xx., x silniční dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.10.2017

169/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx do 31.8.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

313/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.12.2019

367/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020, 3.12.2019 x 1.10.2020

115/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2021

284/2021 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

426/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 16.6.2024

177/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., a xxxxxxx další související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

303/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2023 x výjimkou xxxxx §10x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2028

464/2023 Xx., kterým xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §58 xxxx. 5 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magistrálách (Xxxxxx XXX), xxxxxxxxx usnesením xxxxx XXXX x. 78 x 8.2.1990.
4) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
6) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxx. §128 zákona x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 9/1993 Sb., x Českých xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 212/1993 Xx.
9) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxx. xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx.
Vyhláška č. 72/1988 Sb., x xxxxxxxxx výbušnin, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Příloha I x xxxxxxxx x. 8/1985 Xx., x Úmluvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (COTIF).
11) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
12) §13 x 26 xxxxxx Xxxxx národní rady x. 418/1990 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
14) §71 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
15) §108 x následující xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb.
17) §3 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
18) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx.

19) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx.
20) §3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
21) Zákon č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §13 xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §10 xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
26) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
27) §12 xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 102/2004 Xx.
28) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2001/13/XX xx xxx 26. 2. 2001, xxxxxx xx mění a xxxxxxxx Xxxxxxxx Rady (XX) č. 95/18/ES x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům.
30) Zákon č. 77/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty x x změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/14/XX xx dne 26. 2. 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty x ověřování xxxxxxxxxxx.
32) Článek 16 Xxxxxxxx č. 2001/14/XX.
33) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon.
34) Xx. 14 xxxxxxxx č. 1191/69 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
35) Xxxxxxxx č. 388/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
36) §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 2001/16/XX x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 1996/48/XX x provozní propojenosti xxxxxxx vysokorychlostní xxxxxxxxxx xxxxxxx.
39) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

40) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/ES xx xxx 23. října 2007 x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2370 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2012/34/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx.

41) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx č. 881/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x Agentuře).
42) Xx. 10 xxxxxxxx 2004/49/ES x xxxxxxxxxxx železnic Xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 1995/18/XX x vydávání xxxxxxx železničním xxxxxxxx x směrnice 2001/14/XX x xxxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
43) §7 x 9 zákona x. 102/2001 Xx., x obecné bezpečnosti xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 277/2003 Xx.
44) Xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., x Xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx).
47) §18 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 22/1997 Xx.
48) §7 xxxx. 1 zákona x. 102/2001 Xx.
49) Nařízení xxxxx č. 133/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx železničního xxxxxxx.
50) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §46a xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.

53) Nařízení Xxxxxx (XX) x. 36/2010 xx xxx 3. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ověřené opisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/59/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx xxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx 2000/9/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/782 xx xxx 29. xxxxx 2021 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Čl. 28 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1371/2007.
55) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/17/ES o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2007/59/XX.

56) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/XX xx dne 21. listopadu 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

57) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 10/2015 xx dne 6. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x přidělení kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 870/2014.

58) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1795 xx dne 20. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx postup x kritéria pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle článku 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/34/XX.

59) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx transevropské energetické xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

61) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/782.

62) Nařízení Rady (XX) č. 139/2004 ze xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx)

63) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x lanových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/ES.

64) Zákon č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx.

65) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxx xx mění x xxxxxxx rozhodnutí Komise 2007/756/XX.

66) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/762 xx xxx 8. března 2018, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/798 x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1158/2010 x (XX) x. 1169/2010.

67) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) č. 402/2013 xx xxx 30. xxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 352/2009, x xxxxxxx xxxxx.

68) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1078/2012 xx xxx 16. listopadu 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx získání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx schválení x xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx

69) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2018/763 xx dne 9. xxxxx 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním podnikům xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 653/2007.

70) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 651/2014 xx xxx 17. xxxxxx 2014, xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx 107 a 108 Smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx slučitelné x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.

71) Nařízení Komise (XX) č. 321/2013 xx xxx 13. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2006/861/XX, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1302/2014 ze xxx 18. listopadu 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla - xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx osob železničního xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

72) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/777 xx dne 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/880/XX.

73) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/ES xx xxx 9. listopadu 2007, xxxxxx xx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celostátního xxxxxxxx vozidel stanoveného xxxxx xx. 14 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614.

74) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx vozidel podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 445/2011.

75) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/919 ze xxx 27. xxxxxx 2016 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx subsystémů "Xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

76) Čl. 13 x 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1025/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 o xxxxxxxx normalizaci, xxxxx xxxxxxx Rady 89/686/XXX x 93/15/XXX a xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX a 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1673/2006/ES, x platném xxxxx.

77) Xx. 26 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 305/2011 xx dne 9. března 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX, x platném xxxxx.

78) Čl. 2 xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012, v xxxxxxx xxxxx.

79) Xx. 2 xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1025/2012, v xxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 x xxxxxxx ES xxxxxxxxxx x certifikátů pro xxxxxxxxxx prvky interoperability x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/797 a o xxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 201/2011.

81) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/796 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 881/2004

82) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx železničních xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797.

83) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování shody xxxxxxxxxxx výrobků při xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/424 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx informací Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/797.

85) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/713/EU ze xxx 9. xxxxxxxxx 2010 x modulech pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x ES xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v technických xxxxxxxxxxxxx pro interoperabilitu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/57/ES.

86) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/773 xx dne 16. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2012/757/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 454/2011 xx xxx 5. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx "využití xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (EU) č. 1305/2014 xx xxx 11. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" železničního xxxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 62/2006, x xxxxxxx xxxxx.

87) Xxxxxxxxxx Komise 2012/226/XX xx xxx 23. xxxxx 2012 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních cílů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

88) Rozhodnutí Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/2075 xx xxx 4. xxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2012/34/EU x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

1) Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx přepravě (XXX).