Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o dráhách

266/94 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

ČÁST II. Dráhy

Kategorie železničních drah §3 §3a

Obvod dráhy §4

Ochrana dráhy §4a

Stavba dráhy a stavba na dráze §5

Styk dráhy s cizím vedením §5a

Křížení dráhy §6 §7

Ochranné pásmo dráhy §8 §9

Ochrana dráhy §10

ČÁST III. Regulace provozování dráhy

Úřední povolení §11 §12 §13 §13a §14 §14a §15 §16 §17

Zrušení a zánik úředního povolení §18

Vydání osvědčení provozovatele dráhy §19

Změna údajů v osvědčení provozovatele dráhy §19a

Omezení a odnětí oprávnění provozovat dráhu §19b

Informování o osvědčení provozovatele dráhy §19c

Povinnosti vlastníka dráhy §20 §21

Práva a povinnosti provozovatele dráhy a povinnosti osob nacházejících se na dráze a v obvodu dráhy §22 §22a §22b §23 §23a

Omezení provozování dráhy §23b §23c

ČÁST IV. Provozování zařízení služeb §23d §23e §23f §23g

ČÁST V. Regulace drážní dopravy

Licence §24 §24a

Udělení oprávnění k provozování drážní dopravy §25

Bezúhonnost §26 §26a

Odborná způsobilost §27 §27a

Finanční způsobilost §28

Změna oprávnění k provozování drážní dopravy a změna údajů uvedených v licenci §29

Zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy §30 §31

Vydání osvědčení dopravce §31a

Změna druhu, rozsahu nebo oblasti provozu a změna údajů v osvědčení dopravce §31b

Omezení a odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu §31c

Informování o osvědčení dopravce §31d

Přidělování kapacity dráhy §32

Podmínky pro nestranné přidělování kapacity dráhy §32a

Prohlášení o dráze §33

Základní zásady přidělování kapacity dráhy §34

Přidělování kapacity dráhy při zpracování jízdního řádu a jeho změny §34a

Přidělování kapacity dráhy po nabytí platnosti jízdního řádu §34b

Rámcová dohoda §34c

Posuzování hospodářské vyváženosti §34d §34e §34f §34g §34h §34i §34j

Povinnosti dopravce §35 §36 §36a

Přepravní řád §37

Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy §38 §39 §39a §39b §39c §39d

Jízdní řád §40

Jízdní řád na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální a lanové §41

Platnost jízdního řádu §42

ČÁST VI. Povinnosti podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a provozovatele dráhy provozujícího drážní dopravu §42a §42b §42c

ČÁST VII. Drážní vozidla a určená technická zařízení

HLAVA 1. Drážní vozidla

Provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální §43

Registr drážních vozidel §43a

Údržba drážních vozidel provozovaných na dráze celostátní nebo regionální §43b

Provozování drážních vozidel na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43c

Změna na drážním vozidle provozovaném na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43d

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze jiné než celostátní nebo regionální §43e

Provozování historických drážních vozidel, jejich údržba a změny §43f §44

HLAVA 2. Způsobilost k řízení drážních vozidel

Díl 1 - Řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce §45 §46 §46a

Díl 2 - Řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální §46b

Oddíl 1 - Licence strojvedoucího

Vydávání licence §46c

Zdravotní způsobilost §46d

Všeobecná odborná způsobilost §46e

Pravidelná lékařská prohlídka §46f

Duplikát a výměna licence §46g

Odnětí licence strojvedoucího §46h

Oddíl 2 - Osvědčení strojvedoucího

Vydávání osvědčení §46i

Zvláštní odborná způsobilost §46j

Pravidelné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti §46k

Odnětí osvědčení strojvedoucího §46l

Pozbytí platnosti osvědčení strojvedoucího §46m

Uznání zvláštní odborné způsobilosti §46n

Školení §46o

Oddíl 3 - Dohled a rejstříky §46p §46q §46r

HLAVA 3. Školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze §46s

HLAVA 4. Povinnosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze celostátní, regionální nebo místní anebo na vlečce §46t

HLAVA 5. Určená technická zařízení §47 §48

HLAVA 6. Mimořádné události §49

ČÁST VIII. Provozní a technická propojenost dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a drážních vozidel provozovaných na těchto dráhách

Úvodní ustanovení §49a

Uvedení prvku interoperability na trh §49b

Nedodržení požadavků u prvku interoperability §49c

Uvedení subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální do provozu §49d

Schválení evropského systému řízení železniční dopravy §49e

Obnova a modernizace subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální §49f

Námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání průkazu způsobilosti dráhy §49g

Vztah nově uváděného subsystému tvořícího dráhu celostátní nebo regionální, jeho obnovy nebo modernizace k osvědčení provozovatele dráhy §49h

Uvedení subsystému tvořícího drážní vozidlo na trh §49i

Uvedení drážního vozidla určeného k provozování na dráze celostátní nebo regionální na trh §49j

Zkušební provoz drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální §49k

Obnova a modernizace drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální a rozšíření oblasti jeho provozu §49l

Nedodržení požadavků u drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální §49m

Námitky proti rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla §49n

Požadavky na subsystémy §49o

Provedení ES ověření §49p

Nedodržení požadavků u subsystému  §49q

Oznámený subjekt §49r

Činnost oznámeného subjektu §49s

Kontrola oznámeného subjektu §49t

Využití akreditovaného vnitropodnikového útvaru a subdodavatele §49u

Použití technické specifikace pro interoperabilitu §49v

Určený subjekt §49w

ČÁST IX. Přestupky

Přestupky fyzických osob §50

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §51 §51a §52

Společná ustanovení §52a

ČÁST X. Státní správa a státní dozor §53 §53a §53b §53c §53d §53e §54 §54a §55 §56 §56a §57 §57a

Státní dozor §58 §59 §59a

ČÁST XI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §60 §61 §62 §63

Řízení ve věcech upravených tímto zákonem §64 §65 §65a

Zmocňovací ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

č. 23/2000 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 144/2002 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 103/2004 Sb. - Čl. II

č. 181/2006 Sb. - Čl. II

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 134/2011 Sb. - Čl. II

č. 180/2014 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. II

č. 367/2019 Sb. - Čl. II

č. 426/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 40), xxxxxxx navazuje na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 53) x xxxxxxxx

x) podmínky xxx xxxxxx drah xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x lanových x xxxxxx xx těchto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dráhách, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x právnických xxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx drah xxxxxxxxxxxx, tramvajových, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§2

Základní xxxxx

(1) Dráhou xx cesta xxxxxx x pohybu drážních xxxxxxx xxxxxx pevných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy je xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezpečné x plynulé xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x obsluhuje xxxxx x organizuje xxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozováním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx níž xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, vzniká xxxxxx vztah, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, věcí, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů. 1)

(5) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 27)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx přeprava xxxxxxxxxxx xxx jedné jízdě xxxxx železniční dopravy x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx přepravní xxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xx xxxxx oprávněná xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky odštěpný xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí železniční xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx provozovatelem zvláště xxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx na veřejně xxxxxxxxx vlečce.

(10) Kapacitou xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx průjezdnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx úseku dráhy x určitém xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxx z celkové xxxxxxxx dráhy, xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxx činnostmi xx xxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx platby xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xx zpracováním prohlášení x xxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Technickou specifikací xxx interoperabilitu xx xxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah x Xxxxxxxx xxxx x na nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(15) Prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx dosažení xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx regionálních a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxx vozidel na xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technické specifikaci xxx interoperabilitu.

(16) Subsystémem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx drážního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(17) Xxxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx právo jej xxxxxx,

x) drážní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel.

XXXX XXXXX

XXXXX

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisem, člení xx xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx:

x) dráha xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx, xxxxx xxxxxx mezinárodní x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx místního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravě x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx dráhy,

c) xxxxx xxxxxx, xxx xx dráha xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx; dráha xx xxxxxxxx, umožňuje-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dráhu xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx schválení xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) speciální xxxxx, která slouží xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce.

(2) X zařazení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx.

§3x

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 200 xx/x. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro rychlosti xxxxxxxx xxxxxxx xx 200 km/h xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx územním rozhodnutím xxxx společným xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Obvod xxxxx x xxxxxxxxxx dráhy x u xxxxxxxxxx xxxxx je vymezen xxxxxxxx xxxxxxxx vedenými xxxxxxxxx pozemků, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx.

(3) Obvod xxxxx u xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedení, xxxx hranicemi xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 1,5 x xx xxxxxxxx okraje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dráhy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx x xxxxxx dráhy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dráhu x v xxxxxx xxxxx xx místa, xxxxx xxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 13) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx na xxxxx x v obvodu xxxxx jsou veřejnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx komunikaci,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxx x místě křížení xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx a xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v nich xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně 2,5 x xx osy xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx přechodu xxxxxx, xxxx:

x) je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx výstraha akustickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx, je xxxxxxxx, či xx xxxxxx xxxxxx výstražného xxxxxxxx pro přechod xxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxxxxxxx vidět nebo xxxxxx přibližující xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx kolejí, nebo

e) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro přechod xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§5

Xxxxxx dráhy x xxxxxx na xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx cesty xxxxxx x pohybu drážních xxxxxxx x stavba, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx, xxx xx x xxxxxx dráhy xx xxxxxxx. Xxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx pozemku. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx prospěšná.

(2) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo omezit xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x xxxxxxx nebo xx stavbě.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvou, xxxxxxxx xx výše xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(4) Xxxxxxx xx dráze xxxx xxxxxxx stavby x zařízení 14) x obvodu xxxxx, xxxxx xxxxxx stavbou xxxxx, bez xxxxxx xx účel, xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Technické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx prováděcí předpis.

(6) Xxxxx jako xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad.

§5x

Xxxx xxxxx x xxxxx vedením

(1) X xxxxxx veřejného zájmu xx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x energetickými, vodovodními, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x drážní xxxxxxx xx xxxxxxx, (xxxx xxx "sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxx, aby xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xx shodě x právy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx dopravy na xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx v obvodu xxxxxxxxxx xxxxx jen xx základě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uzavřené xxxx vlastníkem xxxxx x vlastníkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vlastnická xxxxx omezit xxx xxxxxxxxxxx speciálního stavebního xxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 15)

(3) Xxx xxxxxxx sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obvodu xxxxx xx vlastník xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx havárii x rozsah xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybavení xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx původního xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dotčeného xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené se xxxxxxx sítí technického xxxxxxxx xxxxxxxx stavbou xxxx xxxx změnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx osob.

§5a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 23/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2000

§6

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx dráha xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(2) O rozsahu x způsobu zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úrovni kolejí x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxx správními xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Technické xxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx prováděcí předpis.

(3) Xxx křížení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxx přednost před xxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Speciálním xxxxxxxxx xxxxxx 6) xxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technicko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx §49d xxxx 49f vyžadován. Xxxxxxxx provoz stavby xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx podle §47 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx stavby dráhy xxxx lyžařského xxxxx, xxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx. Rozsah x xxxxxxxx technicko xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx umístění, povolení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zčásti xx xxxxxx obvodu, nebo xxxxxx v ochranném xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx závazné stanovisko xxxxxxxx správního xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulého provozu xxxxx a xxxx xxxxxxx. Nesouhlasné stanovisko xxx xxxxx xxxxx xxxxx, pokud by xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx dráhy x xxxx xxxxxxx x xxx stanovením xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé xxxx xxxxx toto xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx dráhy

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxx dráhy xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) u xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx regionální 60 x od osy xxxxxx koleje, xxxxxxx xxxx ve vzdálenosti 30 x od xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x dráhy celostátní, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxx 160 xx/x, x x xxxxx xxxxxxxx 100 x xx xxx xxxxxx koleje, nejméně xxxx 30 x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx x vlečky 30 m xx xxx xxxxxx koleje,

d) x speciální xxxxx 30 x xx xxxxxx obvodu dráhy, x tunelů speciální xxxxx 35 x xx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx 10 m xx xxxxxxx lana, xxxxxxxxxx lana nebo xxx xxxxxx koleje,

f) x xxxxx tramvajové x dráhy trolejbusové 30 x od xxx xxxxxx koleje xxxx krajního trolejového xxxxx.

(2) Pro dráhu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezřizuje.

§9

(1) X xxxxxxxxx xxxxx dráhy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odpady x xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s návěstními xxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx x xx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky, popřípadě xx xxxxxx xx xxxx stojící, za xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx následků xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx, xxx užívání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxx x xxxxxxxxx nevznikly xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxx omezen xx xxxxxxxxx dobu x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dráhy x dopravce xx xxxxxxxx ve stavu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx provozování xxxxxx dopravy xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx a xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx xxx vlastníka x xxxxxxxxx pásmu xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dráze tramvajové xxxx xxxxx trolejbusové xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx spočívající x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pevných xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x x xxxx xxxxxx vydává xx xxxxx provozovatele dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx provedených xxxxx, xx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx účelu xxxx xxxxx xxxxxxx nemovité xxxx.

§10

Ochrana dráhy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x lavin, xxxxxxx-xx toto nebezpečí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x jednání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření a x tom, xxx xx xxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zdroje xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxx ohrožení jiný, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx drážní správní xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníku odstranění xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx tak po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxx neučinil jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, které xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxxxxx ohrožujícím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dráhy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxx výkonu jeho xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nejvíce xxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxx předem xxxxxxx. Xx skončení xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odpovídajícího xxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxx je xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx likvidaci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx těžbě.

(5) Xxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznikla-li xx xxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxx uplatnit u xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxx ode xxx, kdy x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx úředního xxxxxxxx, x xxxxx-xx xx o provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), je-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxxx správní úřad.

§12

Xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxx, xx:

x) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx, dosáhli xxxx 21 let, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx splňuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby dosáhli xxxx 21 let, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, který xxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxx (§14a).

§13

Xx xxxxxxxxxxx podle §12 se nepovažuje xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně.

§13x

Xxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů. Žádost x xxxxxx výpisu x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§14

Odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx technického xxxx xxxxxxxx zaměření a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx provozování drah xxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxx středního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx provozování xxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx zabezpečit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dopravy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxx x poplatků xx xxxxxxx dopravní xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x další xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x přehledu dlužníků x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx rozsahu, (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx, xx provozovatel xxxxx x předcházejícím ročním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podrobnější xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 23/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

§15

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx hodlá provozovat xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x bydliště xxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxx xxxxx,

x) označení dráhy x xxxx popis xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx styku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx délku dráhy.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxx-xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) písemným xxxxxxxx x existenci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupcem, xxx-xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

c) xxxxxxxx prokazujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxx xxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxx vztah xxxxxxxx x dráze, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vlastníkem,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickou způsobilost xxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, jedná-li xx x žadatele, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxx celostátní nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokladem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx a bezpečného xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx typu xxxxxxxx xxxxxxx a drážní xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Úřední povolení xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právní xxxxx.

§17

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, x jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, trvalý xxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x je-li xxxxxxxxx odpovědný zástupce, xxx údaje týkající xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx dráhy,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx popis, včetně xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dráhy,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy,

e) xxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx úředního xxxxxxxx xxxxx §15, a xxxxxxxxx o nich xxxxxxx xx 30 xxx xx vzniku xxxx. Xxxxxx správní xxxx podle okolností xxxxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úředního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx jednoho roku xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxx. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úředního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. přestal splňovat xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx povolení,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona,

3. xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx úřední xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení,

e) dnem xxxxxxx xxxxx.

§19

Vydání osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx 66) x přijetí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx zahájení řízení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66) x

x) xxxxxx-xx žadatel xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx získaná xxx xxxxxx státního xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx celostátní xxxx regionální. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, modernizace, xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je platné xx xxxx 5 xxx.

(6) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§19a

Změna xxxxx x xxxxxxxxx provozovatele dráhy

Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx x xx xxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nové osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§19b

Omezení a odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx být xxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podstatné xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx k tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy provozovat xxxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx x nelze xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dráhu omezí xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxx se nelze xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx změněným rozsahem xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§19c

Informování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy

Drážní správní xxxx informuje Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 týdnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhy

(1) Xxxxxxxx dráhy je xxxxxxx zajistit xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx její xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx styk xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit její xxxxxxxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejímu odkoupení. Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Technické xxxxxxxx provozuschopnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx drah xxxxxxx xxxxxxxxx předpis.

§21

(1) Vlastník xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nemůže-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dráhu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx zastoupenému Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx lanovou.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xx dráze x x xxxxxx xxxxx

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx pro potřeby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro provozování xxxxx a úředního xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx zajišťujících provozování xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení,

c) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxx x odborně xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx provozuje; xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx x názvu xxxxxxx (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) finančně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy,

c) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx trvání finanční xxxxxxxxxxxx k provozování xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxx zavedený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx týkající se xxxxxxxxx na systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66)

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx činnosti x činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dráze,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx specifikacemi pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a osvědčeními xxxxxxxx a

3. xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik 67),

f) xxxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxx činnost xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx drážní dopravy x xxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66),

1. dodávaly xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

3. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx společnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za údržbu 68), xxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f),

i) xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx závady xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy x xxxx riziko xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstranění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx získané xx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxx xx xx xxxx 3 let od xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je oprávněn

a) xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx drážní dopravy xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravy,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x obvodu xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx se x obvodu dráhy xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokynů xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx nebo ohrozit xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dopravy xxxx xxx xx následek xxxxx škody na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx vozidle xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pravidla pro xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§22a

(1) Vlečka xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Vlečka xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx žádnou x podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxx vlečku.

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xxxxxx xxxxxxxx nediskriminačním xxxxxxxx za cenu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užít xxxx xxxxxx nebo její xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx, slouží-li xxxxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxx dvou xxxx více xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx vlečka xxxx xxxx část, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vlečky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx místu, xxxxx vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx xx odlišný xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vlečky.

(4) Užitím xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xxxxxx nestává xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx skutečnost Úřadu xxx přístup x xxxxxxxx infrastruktuře (xxxx xxx "Úřad") xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx skutečnost Úřadu xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxx sdělí Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách seznam xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Úřad xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx, název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení x xxxxxx sídla.

§22b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejně přístupné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx orgánu, byl-li xxxxxx, x vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx odlišného xx xxxxxx provozovatele dráhy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dopravce xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x rozdělení xxxxx; xxxxxxxxxx §42b odst. 1 tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dopravce xxxxx mezi xxxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jednání.

§22b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§23

(1) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) umožnit dopravcům xxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx; minimální xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx užití xxxxx a xx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 věty xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) umožnit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx objezdy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxx seznam xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x technickém x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o probíhající xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vynaložených,

g) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb dopravcům, x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx službám x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx podmínkami a xxxxxxxxx na tuto xxxxx a technickými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx styku x xxxxxx dráhami.

(2) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální anebo xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejího finančního xxxxxxxxx,

x) technické xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dráhy x její kapacitě x

x) podmínkách přístupu xx xxx provozovanou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Každý xxxx x těmto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tím xxxxxx provozovatel dráhy xxxxxxx přiměřenou xxxxx, xxxxxx xxxxxx spolu xx zpřístupněním údajů.

(4) Xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem dráhy xxxx xxxxxxxxx,

x) způsobu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x doby xxxxxx xxxxxxxx provozování drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx stranami xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx, x níž xx být xxxxxx xxxxx přijato, xxxx 10 xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxx-xx dráha xxxx xxxx xxxx prohlášena xx přetíženou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx tohoto prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní dopravy. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zahrnují xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx rychlosti jízdy xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx drážní dopravu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx-xx xx dotčené xxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nachází, x x Ministerstvem xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dráhy zpracuje xxxxxxx xxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxx xx xxxxx základě xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx obsaženými x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx užívajícího xxxx dráhu xxxx xxxx část xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x průběhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxxx xxxxx x plném xxxxxxx a

b) xxxx xxxxxxxxxx xx způsobena xxxxxxxxxxxx dopravce nebo xxxxxx důvody, které xxxxxxxx xxxx ovlivnit.

(8) Xxxxxxxxx příčin narušení xxxxxxxxxxx drážní dopravy, xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxx při jeho xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obsahové náležitosti xxxxx xx odstranění xxxxxx přetížení dráhy xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§23x

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 426/2021 Sb.

§23b

Omezení xxxxxxxxxxx dráhy

(1) Xxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx dráhy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx možné s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxxxx dráhy, provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx; za xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx x prohlášení o xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx dráhy x xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx dráze xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx dráze, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx dráhy xxxx xx dráze xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx omezení 24 hodin. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxx x jejich důvodů x xxxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx provozování drážní xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx plánu omezení xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxxx projedná xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx, kteří xx dotčené dráze xxxxxxxxx drážní dopravu. Xx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxxxxx dráhy návrh xxxxx xxxxxxxx rovněž x xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx dráze. X xxxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxx xxxx její část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx návrh plánu x ohledem xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účast xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx Xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxx, xxxx xxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Nepodaří-li xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx její xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx provozované xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopravců nepřesahovaly xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx návrh odůvodní. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx navrhnout spojení xxxxx xxxx dopravců, xx-xx xx technicky xxxxx.

§23x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo drážní xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx drah. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx návrh xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx části, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b. Xxxxxxx-xx návrh xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23b xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx zahrnuty do xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x

x) obnovováním xxxxxxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxx narušení xxxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx předpokládaná xxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxx-xx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx, nebo

c) údržbou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vlastníka xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx omezením xxxxxx, a Úřad, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx drah. Xx xxxxxxxxxx uvede důvody x předpokládanou dobu xxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxx xx x xxxx přiměřenou xxxxx.

(5) Provozovatelé drah, xxxxxxx provoz xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 dotčen, vzájemně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy.

(6) Xx změny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 a §23b použijí obdobně. Xxxxxxxx 1 xx 5 x §23b xxxx. 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx veřejně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 3, xx xxxxxxxxx xxx §23b xxxx. 1.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§23x

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxx xxxxxxx nediskriminačním způsobem xx cenu sjednanou xxxxx cenových xxxxxxxx. Xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx návrhu xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rychlost xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejímu xxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxxxxxxxx vlečku, xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxx za poskytované xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlečky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxx dopravci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xx x xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů, x

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadovaném xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) nemůže-li xxxxxxxxxx tyto služby, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo x jiném xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx

1. xxxxxxxx provozního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podmínkami poskytování xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxx xxxx, komu xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavřít x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x omezeném xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, v němž xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Členění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx součásti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23x

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 2 let xxxxxxxxxxx, xxxxxxx opakovaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídku xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx.

§23x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§23x

(1) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx postavení xx trhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedeno oddělené xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xx xxxxxxx zájemci x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx označí provozovatele, xxxxx xxxx zájemci xxxxxxxxxx tutéž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) železniční xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§23x

(1) Ustanovení §23d xxxx. 3 x 4, §23e x 23f xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §23d odst. 1 x 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx pomocných xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx provozovatel xxxxxxxx služeb xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx osob,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxxxxxx věcí nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním drážní xxxxxxx,

x) přístup x xxxxxxxxxxxxxxxx sítím,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xxxxxx jízdních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údržba xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x účinností xx 1.4.2017

XXXX PÁTÁ

REGULACE XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx

§24

(1) Xxxxxx doprava xxxx xxx provozována xxxxxxx xxxx neveřejně.

(2) Xxxxxxx xxxxxx doprava xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx drážním správním xxxxxx nebo Agenturou Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx,

x) xx přidělenu xxxxxxxx dopravní xxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelem xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx-xx xxxxxxx x provozovatelem xxxxx.

(2) Provozovat xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx

1. x členském xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce, xxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx užití xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 3, xxxx

2. xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1,

b) je xxxxxxxxx platné xxxxxxx,

x) xx přidělenu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx přístupnou xxxxxx, x

x) má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Provozovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxx xxxxx.

(4) Provozovat drážní xxxxxxx na dráze xxxxxx nebo vlečce xxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Provozovat xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx platné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dopravce, který xxxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drah.

(5) Platnou xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x platná licence xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 56).

§25

Xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxx dopravy xx xxxxx celostátní a xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx

x) xx starší 18 xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx finančně xxxxxxxxx,

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nákladní drážní xxxxxxx,

x) xx xx xxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxx xxxxxxxx x

x) xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx správní xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx na xxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel podmínky xxxxx odstavce 1 xxxx. a) až x), x) a x). Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x provozování drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx.

(3) X žádosti xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxx

x) druh xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dráhy, xx níž xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zastávek xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x cílové zastávky, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxx, tramvajové nebo xxxxxxxxxxxx.

(4) Je-li žadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx žadatel čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, vydá xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx licenci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx dráze xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx.

(6) Licence pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3. Vzor xxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(7) Xxxxxx xxxxxxx úřad xx xxx ověření xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a f) xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxx celní správy xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x souvislosti x provozováním drážní xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nehledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo za xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx něj xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyžádat xx xx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§26x

§26x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§27

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxx xxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxxxx bakalářský, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x technologií, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx práva x xxxxxxx alespoň 3 xxxx xxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxx drážní xxxxxxx, nebo

b) absolvoval xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x vykonal alespoň 5 let xxxxx x xxxxxx činnosti x oblasti xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx odborně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx odborně způsobilý xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§27a

§27a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§28

Finanční způsobilost

(1) Pro xxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx úpadek xx řešen rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrky xxxx zahajovací xxxxxxx, xxxxxx-xx žadatel doposud xxxxxxxxxx.

§29

Změna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v licenci

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx licence x změnu xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x takovém případě xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x licenci xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxxx došlo. Xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §25,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx finančně nezpůsobilým x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x provozování drážní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx k opětovnému xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxx dobu xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx v licenci. Xxxxxx správní xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy; xx-xx xxxxxx podána, oprávnění x provozování xxxxxx xxxxxxx trvá xx xxxx rozhodnutí xx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo podle xxxxxxxx 2 omezeno. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odevzdá drážnímu xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx uplynutí xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§31

(1) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx úřad, xx xxxxxxx licence xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 56) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx dráze celostátní x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx platnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx a regionální Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice.

§31x

Xxxxxx xxxxxxxxx dopravce

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, podá žádost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Hodlá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, podá xxxxxx o vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům 69),

b) xxxxx x druhu xxxxxxx, xxxx se xxxxxx

1. osobní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezahrnující xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx drážní xxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

5. výhradně xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxx

1. xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx,

2. úsek xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxx dopravu, xxxx

3. xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx přepravovaných cestujících x množství přepravovaného xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 70).

(3) X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxx jednotných xxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69).

(4) Postup xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24). Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx staveb, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x do dalších xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx součinnost.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxx o xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání osvědčení xxxxxxxx lze xxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx pro xx xxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x téže lhůtě xxxxx xxxx spolu xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x účinností xx 1.2.2022

§31x

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu x změna xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vydaného osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx x podstatnou xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x osvědčení xxxxxxxx uvedeného xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx rozsahu, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx, x xx-xx tomu xxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hodlá-li xxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx pouze x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69). X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69). Je-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx žadatel xxxxxxxxxxx Agentury Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxx, x výjimkou xxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx zamýšlená xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx x ve xxxxxx k této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69), vydá xxxx xxxxxxxxx dopravce,

b) xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx praktická pravidla xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69), xxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxx jednotných osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 69), xxxx xxxx osvědčení dopravce.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, odevzdá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v osvědčení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx ode dne, xxx k ní xxxxx, x zároveň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí xxx změnu xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx oblasti xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dopravce xxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 426/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.2.2022

§31c

Omezení x odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx dopravce ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se nelze xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat v xxxxxxxxxx řízení.

(2) Přestal-li xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx železničním xxxxxxxx 69), xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx x rozsahu zjištěných xxxxxxxxxx oprávnění dopravce xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxx nebo odejme, xxxxx-xx osvědčení xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx změněnými xxxxx x druhu, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 15 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx při xxxxxx xxxxxxxx dozoru nedostatky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mu x xxxx přiměřenou xxxxx. V rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx provozu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Agenturu Evropské xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vydání; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zjištěné nedostatky xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxxx Agenturu Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§31x xxxxxx právním předpisem x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§31d

Informování o xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx správní úřad xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§31x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§32

Přidělování xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx a regionální x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx se přiděluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x úsek xxxxx xx xxxxxxxxxxx státu xx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx první. Provozuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx dráze drážní xxxxxxx, xxxxx neslouží xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx způsobilá výkon xxxxxx xxxxxxxx obstarat xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"); xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Přídělcem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx dopravní xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx nebo xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx přídělce, xxxxxxxxx-xx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxxx.

(4) Přídělci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro trasy xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přidělováním xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx x dráze, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx platby xx xxxxx xxxxx a xxxxxxx sankčních plateb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vlaků, xxx xxxxx xxxx překročí xxxxxx hranici České xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx") x návrhů těchto xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx ceny x xxxxxx platby za xxxxx dráhy x xxxxxxx sankčních xxxxxx xx xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s přídělci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx si x těmto xxxxxx xxxxx společný xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx mezinárodních xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx x program xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx koordinačního xxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx trasy vlaků x xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání Xxxxxxxx komisi a Xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxx x přídělcích, x xxxxx spolupracuje, x x způsobu xxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxx xxx nestranné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostech.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx přídělce vykonávajícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, která x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vykonávala xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) ovládala xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx korporacích, xxxx

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxx dopravy.

(4) Xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) xx x). Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx x).

(5) Nezávislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělce xx vztahu k xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednává xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.

§32a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§33

Prohlášení x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx přístup xx xxxxx, xxxx xxxxx x pro xxxxxxx ceny xx xxxx užití, a xxxxxxxx xx nejpozději 12 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx alespoň 30 xxx přede dnem xxxxxxxxxx prohlášení o xxxxx xxxxxx osobám, xxxxx o xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o dráze xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. V xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxx x cizojazyčným xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx rozhodující xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx současně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xxxxxxxx přiděluje, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxx.

(3) Prohlášení o xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx určení a xxxxx o jejích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. f), včetně xxxxx, xxx jde x úsek xxxxx x xxxxxxxxx provozem xxxxx xxx dohledem xxxxxxxxxx vlakového zabezpečovacího xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxx x xxx její xxxxx,

x) cenu xx xxxxx dráhy a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) cenu za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx výpočet,

e) vymezení xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxx části xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opravu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx provozování xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) postup x xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx sporů xxxx ním x xxxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx sporů; tato xxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx návrh xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mimosoudního xxxxxx sporů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb dostupných x určené dráhy, xxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx x xxxx za užití xxxxxx sloužící k xxxxxxxx zařízení xxxxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení služeb xxxx xxxxxx,

x) vzorový xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x žadatelem o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xx užití dráhy x ceny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky x výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 57), xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zásady xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně kritérií xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx její část xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx její xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx pravidelné xxxxx xxxxxxxx jízdního xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jízdního řádu x xxxxxxxxx lhůty,

f) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, omezení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx přetížené xxxxx xxx jejím částečném xxxx xxxxxx nevyužívání, x

x) vymezení dráhy xxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy, x xxxxxxxx dostupných xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx části xxxxx §34 xxxx. 5.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx v xxx xxxxx bezodkladně xxxxxxxxx a prohlášení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x čtvrtá se xxxxxxx obdobně.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxx nahradit xxxxxxx xx xxxxx, xxx se x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o provozování xxxxxx dopravy na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce xxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nelze xxxxxxxx.

(8) Xxx-xx o xxxxxxx přístupnou xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zveřejní x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 7 xxxx xxxxxxxxxxxx.

§34

Základní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxx přídělce xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdního xxxx. Xxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vlaku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx žadatel xxxxx prostřednictvím kteréhokoliv xxxxxxxxx přídělce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx žadatel držitelem xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dráze, xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxx. Takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxx licence. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx prohlášení, xxxxxxxx xx kapacitu xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Přídělce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kapacity xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx dostupný x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx prohlášení x xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx využití xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnostmi, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx její xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx přidělovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx drážní xxxxxxx; xxxx xxxxxx přídělce xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(6) Přidělenou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx kapacita xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx licence, xxxx xxxxxxx licence, který xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx úplatu xxxxxxxxxx kapacitu dráhy xx xxxxx osobu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělit.

(7) Podmínky, xx nichž xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxx z xxxxxxxx xxxxxx srovnatelnosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxx

(1) Před xxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost xx xxxxx počínající xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dráze x xxxxxxx xx dříve xxx 8 měsíců xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx jízdního xxxx, xxxxxxxx přídělce xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x osobní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději 4 xxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx podávání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxxxx připomínky xx xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Přídělce xxxxxxxxx připomínky x xxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx výsledků projednání xxxxxxxxxx přídělce xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx pro veřejnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Ministerstvu dopravy x xxxxxx, x xxxxxxx územním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxx. Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a kraje xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx nejméně 1 xxxxxx xxx xxx xxxx zpřístupnění. Xxxxxxxx x xxxx uplatněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všem xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx dopravy x krajům, xx xxxxxxx území xx xxxxx nachází.

(4) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxxx její přidělení xxx, aby mohl xxxxxxx každému xxxxxxxx, x tento xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Požádá-li xxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxx dílu xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx provozování xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx, zbývá-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx; tento xxxxxx x žadateli xxxxxxxx. Xxxxxxxx se smí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx požadovaného xxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx dbá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žadatelům xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x žádostech x xxxxxxxxx téhož xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přidělení kapacity xx dotčené xxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Nepodaří-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 vyhovět všem xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dotčenou xxxxx xxxx její xxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přidělení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx základě smlouvy x xxxxxxxxx službách x přepravě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxxxx drážní dopravy, xxx níž vlak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx-xx xx ani xx projednání vyhovět xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poté kombinované xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxx níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx kapacita dráhy. X rámci xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx přídělce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejprve xx xxxxxx provozování xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx, poté drážní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx dráhy nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxx určena x xxxxxxxxxxxx přidělování kapacity xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx všem xxxxxxxxxx na přidělení xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přídělce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx 5 xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxx přídělce přednostně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Přednostní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přídělce x xxxxxxxxxxx žadateli xxxxxxxx; x případě xxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx postup xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxx-xx xx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žádostem, přídělce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx dráze xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx určena x xxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyhoví přídělce xxxxxxxxxx žádostem x xxxxxxxxx kapacity xxxxx xx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx dopravy a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vlak xxxxxxxxxx xxxxxx hranici Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity dráhy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxxxx použije xxxxxx xxxxx odstavce 4. Xxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žádostem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx státní hranici Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx kapacita xxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1, ale xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přidělování xxxxxxxx x zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx možné. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx přidělit xxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx-xx více pozdních xxxxxxx x přidělení xxxxx dílu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxx platného xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 9, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx. Xxxxx změny platného xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx x neveřejnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žadatelům, xxxxxxxxx provozujícím xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajům, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x nimi jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxx xxxxxxxxxx změně xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 4 xx 9 se xxxxxxx xxxxxxx.

§34x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxx xxxxx §34a xxxx. 10, xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §34a. Přídělce přiděluje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx §34a xxxx. 4 použije xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žadateli xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx dráhy xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí xxxxxx údajů.

§34c

Rámcová xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxx požadované xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxxxxx dohodu lze xx xxxx xxxxxxx 5 xxx x x stejnou xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uzavřít xxxxxxxx xxxxxx nebo prodloužit xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 5 let xx xxxxx, xxxxx žadatel xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx zabezpečovat xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investice xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx dohoda xxxxx xxxxxxxx přidělení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dohody.

§34x

Xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx hodlá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxx xxx xxxxx provozování xxxxxx drážní dopravy xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 58), xxxxxx tuto xxxxxxxxxx nejpozději 18 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx bez smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících xxxxxxxxx, pokud žadatel xxxx xxxxx neoznámí xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx-xx podána xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, xxx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx určitém úseku xxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxxx provozovanou xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxx postupem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx test hospodářské xxxxxxxxxxx 58) xx xxxxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx vyrozuměna o xxxxxx provozovat osobní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti 58).

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxxxxx 58) o xxx, že hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx určitém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx takovéto xxxxxxx, xxxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu x xxx, xxx xxxx xxx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dráhy ohrožena xxxxxx drážní dopravou xxxxxxxxxxxx xxx takovéto xxxxxxx, činí 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34x

(1) Úřad xx xxxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z moci xxxxxx rozhodne, zda xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení x xxxxx není v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změn xxxxx x něm xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxx jen ohledně xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx obsahovat xxxxx x tom, která xxxx prohlášení o xxxxx xx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x dráze xx x rozporu x xxxxx xxxxxxx, stanoví x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, po jejímž xxxxxxxx nelze takovou xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx částí xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx prohlášení x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 40 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34x

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx rozhodne, zda xxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxx postup při xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx.

(2) Návrh xxxx obsahovat xxxxx x tom, x xxx je rozpor xxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx přidělení x tímto zákonem xxxxxxxxx, a označení xxxxxx potřebných x xxxx prokázání.

(3) Jde-li x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx žadatel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx, uloží přídělci xxxx xxxxxxxx kapacitu xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx je xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx do 40 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§34g

(1) Úřad xx xxxxx některé xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx úřední rozhodne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxx xxxx xxxxxxx xx x rozporu x xxxxx zákonem, x čem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazů xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvy.

(4) Xxxxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx část xxxxxx.

(5) Úřad xx xxxxxxx vydat rozhodnutí xxxxxxxxxx xx 40 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Úřad xx xxxxx xxxxxxx xx stran, která xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, zda návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v rozporu x tímto xxxxxxx. Xxxxxxxx 2 x 4 xx použijí xxxxxxx. Xxx-xx Úřadu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§34x

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 426/2021 Sb.

§34x

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

§34j

§34j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2016 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§35

(1) Dopravce xx povinen

a) provozovat xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx, platné xxxxxxx x smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxx xx dni xxxxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x znalosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxx uvedených a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx zahájení provozování xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, lanové, místní x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx drážního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx drážní xxxxxxx prováděly xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x odborně způsobilé,

f) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy,

g) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx licenci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx,

x) přijmout xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejího xxxxxxxxxx zajištění; xx xxxxxxx xxx dopravce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx speciální, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lanové xxxx xxxxxx.

(2) Dopravce, xxxxx provozuje xxxxxx xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platné xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx

x) finančně zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti licence,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx za každý xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 30. června xxxx následujícího xxxxxxx x trvání finanční xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy,

c) xx xxxxx drážního xxxxxxxxx úřadu poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx dni xxxxxxxx drážní dopravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobenou provozem xxxxxx dopravy x xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx x zaplacené xxxxxxxx,

x) na výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxx zavedený xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx týkající xx požadavků xx xxxxxx zajišťování bezpečnosti 66) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizik podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení a xxxxxxxxxx rizik 67),

x) xxxxxxxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx drážní dopravy x jež xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího společné xxxxxxxxxxxx metody týkající xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx 66),

1. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxx xxxx drážní xxxxxxx,

2. xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, hodnocení a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

3. přijaly xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx xxx známého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dráhy, drážního xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxx oznámily xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika,

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 68), xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx 2 xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xx jinému xxxxxxxxx jemu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které mohou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika,

l) xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxxx zahájení provozování xxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx drážních xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakoukoliv podstatnou xxxxx xxxxxx xxxxx; x oznámení xxxxxxxx xxxxx údaje o xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxxxx xxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx subsystém xxxxxxxx vozidla 71), xxxxx-xx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx provozováno xxxxx xxxxxx,

x) předložit do 31. xxxxxx kalendářního xxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23b xxxx. 5 xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx postupu xxxxx §34a xxxx. 4 xx 8, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojení xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx takové xxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx oznámeny okamžik xxxxxxxx řízení drážního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x dráze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx povinen xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x kvalitě poskytovaných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok 54) x xxxx zprávu xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx drážní xxxxx xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxx xxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx povinností uvedených x §35 povinen

a) xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx vyhlášených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věstníku,

b) xx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx přepravit každého, xxx xx uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravit věci, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx dopravcem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxx x xx xxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx regionální xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na dopravce, xxxxx provozují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pomoc v xxxxxxx nehody,

g) v xxxxxxx vážné nehody xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxx x újmou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 54) x zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jim blízkým,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvy,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravě plán xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxx příjezdu xxxx odjezdu xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx 61) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) označit jednotlivá xxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy určené xxx xxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x speciální názvem xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx trolejbusové xxxx číslem xxxx xxxxx označením xxxxx, xxxxx xxxxxxxx čitelnými x za xxx, xxxx xxxxxxxxxx číslem xxxxxxx na xxxxxx x zadní straně xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx drážní xxxxxxx, x xxxx vynaložené xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §23b xxxx. 3 přesáhly xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxx nároky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxx xxxxx rozdíl xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx vynaložených xxxxxxx xxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxx xxxxxxxxx x přerušením xxxxxx xxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xx základě smlouvy x xxxxxxxxx službách x přepravě cestujících, xxxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxx nároku.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2, lze zahrnout xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo uskutečňování xxxxxx dráhy, xxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravy.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx náhradní dopravy xx přerušenou veřejnou xxxxxx xxxxxx dopravu, xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x způsob xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36x

Xx xxx 3. xxxxxxxx 2019 se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx. 8, 10, 17, xx. 18 odst. 2 xxxx. a) a x) x xx. 18 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx. 7 odst. 2 xxxx. x), xx. 17 odst. 2 xxxx. b), xx. 24 xxxx. 3 xxxx. x) a xx. 32 přílohy x. 1 a xxxxxxx x. 2 x tomuto nařízení, xxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxx

(1) Podmínky, xx nichž xx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx a věci xx veřejné xxxxxx xxxxxxxx dopravě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx řádu pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uvede xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zavazadel, způsob xxxxxxx přepravného,

d) xxxxx xx xxxxxxxx míst x sezení v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přepravného xxx neprovedení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx živých xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zavazadel x jejich xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx sdělovacích, bezpečnostních x xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx dráze x x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebezpečné xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, vozíky xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx cestujícího xxxx xxxxxxxx z přepravní xxxxxxx x přepravě xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zavazadel a xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx mezi dopravci xx veřejné drážní xxxxxxx při xxxxxx xxxxx přepravní xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravě xx xxxxx zejména

a) vznik, xxxxx a ukončení xxxxxxxxx smlouvy, včetně xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx příjemcem xxx xxxxxxxxx, plnění a xxxxxxxx přepravní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přepravu xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x přepravy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

f) xxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx mezi dopravci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vozidlo, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravcem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo průkazem xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx dávat cestujícím xxxxxx a xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxx jízdním dokladem x nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepravní xxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cestující xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxx cestujícího,

c) xxxxxxxxxxx x přepravě xxxx xxxxxxxx x přepravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravy xxxxxxxxxxx nebo ohrožují xxxxxx cestujících nebo xxxxx xxxxxx přepravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx cestujícímu, xxxxx xx xxxxxxxxxx platným xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jízdnému nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx jízdného x přirážky k xxxxxxxx, xxxxx cestující xxxxxxxxx xx místě; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx x přirážky k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 52), xxxxx xxxxxxxx dokladu x x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x adresa xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx drážního xxxxxxx, xxxxxx x xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidla xxxxxx xx tak, xxx neohrozil xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxx povahou xxxxxx dopravy. Cestující xx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx pověřené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx na xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx stanice nebo, xxxxx-xx xxxxxxxx zjistit xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx vlaku x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx nezaplatí xxxxxxxxx xx místě, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx údaje potřebné x vymáhání jízdného x xxxxxxxx k xxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. d)],

c) na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx výzvu pověřené xxxxx xx následovat xx xxxxxx pracoviště xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxx setrvat na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx b).

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce x přepravních podmínkách. Xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx částku 1 500 Xx. Přirážka xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 1 500 Kč.

(7) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nákladní drážní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx vyhláškou xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx osobní údaje xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přirážky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx podle odstavce 4 xxxx. x).

§38

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx omezena xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxx zájmu má xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, prokáže oprávněnost xxx žádosti. Drážní xxxxxxx úřad žádost xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx omezena xxxx zastavena, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnost; xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx předkladatelem žádosti x přechodné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxxxxx nutnou xxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx přepravní xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel dráhy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených technických xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Dopravce xx xxxxxxx přechodně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněnými xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, odpadového hospodářství xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx vyhlášena xx Xxxxxx xxxxxx.

(7) Dopravce xx xxxxxxxx přechodně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravu x xxxxxx

x) nesjízdnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nepředvídaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxx xx vlečce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx dopravy, pokud xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39c

§39c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

§39x

§39x zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2010 Sb.

Jízdní xxx

§40

(1) Jízdní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34a.

(2) Xxxxx z platného xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy pro xxxxx xxxxxx Celostátního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Jízdní xxx xx xxxxx tramvajové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x lanové

(1) Xxxxxxxx, který má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tramvajové xxxx xx dráze xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx má provozovat xxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx na dráze xxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxx řád xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jízdního řádu xx xxxxxx správní xxxx, který rozhoduje x xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx povolení.

(2) Xx schvalování jízdních xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§42

Platnost xxxxxxxx řádu

(1) Xxxxxx xxx dráhy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx sobotu x xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x červnu x půlnoci xxxx x jiném termínu xxxxxxxx x prohlášení x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx trolejbusové, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 24 hodin xx xxxx zveřejnění.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozsah a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX DRÁHY XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§42x

(1) Vertikálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx přístupné xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx dopravcem,

b) dopravce xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx touto xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, nesmí xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx spojování podniků 62) xxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx podniku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly pouze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnikatele, xxxxx je součástí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vzniku nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx 62) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx dopravcem.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx při sjednání xxxxxxxxx úroku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx obvyklých x xxxxx x xxxx xxxxxxx právního xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx peněžitého plnění x právního xxxxxxx; xxxxxxxxxx §22b odst. 4 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxx, poskytnout xxxxxx xxx právního důvodu xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx.

(4) X dluhu provozovatele xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx plnit, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vede xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 až 4 x v §22b xxxx. 3 x 4.

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

§42x

(1) Provozuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx závody, prostřednictvím xxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx činnosti je xxxxxxxxxxx xxxxx, nesmí xxx xxxxx, xxxxx xx vedoucím xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxx odstavce 1 zajistí, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx a x xxxxxxxxx zisku,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx účtovanou x rozporu s xxxxxxxx předpisy plnění xxxxxxxxxx závodu xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxx xxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx pobočky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou úplaty xx poskytnuté xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na hospodářských xxxxxxxxxx této pobočky.

(4) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx prokázat xxxxxxx povinností uvedených x xxxxxxxx 3.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

ČÁST SEDMÁ

DRÁŽNÍ XXXXXXX X XXXXXX TECHNICKÁ XXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXX

§43

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) x němuž xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) které xx xxxxxxx x xxxxxxxx drážních vozidel xxxx xxxxxxx evidenci xxxxxx členského xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

c) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x touto xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x x xxxxx obsaženými x registru xxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 72) x

x) u xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx drážním xxxxxxxx xxxx spojení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx zapíše xxxxxx vozidlo xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx registru xxxxxxxx xxxxxxx,

x) bylo-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 písm. x) ve vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx změnu údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidel nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dní xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx správní úřad xxxxxxx drážnímu xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxx 73).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru vozidel 73).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x dopravcem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Agenturou Evropské xxxx pro železnice, xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx.

§43x

Xxxxxxx drážních xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx registr xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vozidlech xxxxxxxxxxxxx na dráze xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx v registru xxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxx způsobem x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx specifikace registru xxxxxxx 73).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxx 73) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údajům xxxxxxxxx x xxxxxxxx drážních xxxxxxx

x) Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 65),

x) xxxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx států,

c) na xxxxxxxxxxx xxxxxx Úřadu x regulačním orgánům xxxxxx členských států x

x) xx žádost xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx.

§43x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby jeho xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx údržby xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xx údržbu xxxxxxx 74),

x) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3 dokládající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) x

x) xxxxx je xxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přepravy věcí xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx osoby zabezpečující xxxxxx.

(3) Údržbu drážního xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

1. x něhož splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 74) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxxx jiného členského xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx pověřenou osobou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx, xxx xxxx drážním správním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro subjekty xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx29). Náležitosti žádosti, xxxxxxx k ní xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxx 74). Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxx xx nelze xxxxxxx a nelze xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího systém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vozidel 74) x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx systém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Systém xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx bezpečné provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dohledu xxx xxxxxx postupy,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx navrácení xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezbytnou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 71), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx a vnitřními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x usměrňování xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 67) x

x) xxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx analýzy, hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobami podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní metodu xxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxx 67).

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx vozidla provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxx xx xxxxxx Agentury Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

§43x

Xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx, speciální, xxxxxxxxxx xxxx trolejbusové xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx vlečce,

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 160 xx/x a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx na vlečce, xxxxx

3. xxxxxxxxxxx xx xxxxx tramvajové xxxx xxxxxxxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavem xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 1, xxx xxx na dráze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bez typového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního vozidla.

(3) Xxxxxxx xxxx jiná xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxxx vypracovat xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx správní xxxx xx žádost xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) byl-li xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx certifikát xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxx typu vozidla xx xxxxxxx

x) ES xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kolejová vozidla x subsystém xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx

x) zkušební xxxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(6) Xxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxxx průkaz,

a) xxxx-xx x xxxxxxxx vozidlu xxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení x

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provedení x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) K xxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Náklady xx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hradí xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx ověření technické xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částí x xxxxx zapisované xx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§43x

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiné xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx vozidlo, u xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylku xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx být provozováno xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tramvajové nebo xxxxxxxxxxxx anebo na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx životního prostředí.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledek ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx tímto účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlem, xxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§43e

Zkušební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43c odst. 1 xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx,

x) je-li xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx drážního vozidla x

x) nebude-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x vydání povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je žadatel x provozovatel xxxxxxx xxxxx.

(3) X rozhodnutí, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost.

§43e xxxxxx právním předpisem x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§43x

Xxxxxxxxxxx historických xxxxxxxx xxxxxxx, jejich údržba x xxxxx

(1) Drážní xxxxxxx úřad na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než 40 xxxx a xxxx-xx jeho xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx uchovávány x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx, xxx-xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drážního vozidla.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx být provozováno xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxx v §43 xxxx. 1 xxxx. x) až x) a §43c xxxx. 1.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx provozovaného xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se §43b xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx regionální, rozšíření xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx případ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx se §49l xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx představující podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx na dráze xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx. Pro schválení xxxxx xxxxxxxxxx historického xxxxxxxx vozidla se xxxxxxx §43d xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx xxx provozováno xx xxxxx celostátní, xxxxxxxxxx, místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§44

(1) Xxxxxx vozidla x provozu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob x xxxxxxxx provádění xxxxxxx technického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxxx xxxxxxx úřad, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejsou u xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx prohlídky xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozu; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedení xx trh.

HLAVA DRUHÁ

ZPŮSOBILOST X XXXXXX DRÁŽNÍCH XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx drážního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx

§45

(1) Xxxxx drážní vozidlo xx xxxxx místní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxxxx anebo xx xxxxxx mohou xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx; xxxx povinnost se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxxx systémem bez xxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx, který prokázal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x vzdělání,

b) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§46),

c) xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výuce x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxxx.

(4) Drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx drážní dopravy. Xxxxx xxxxxxxx přezkoušení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odborné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx drážního xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o zdravotní xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxx osob. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx drážního xxxxxxx xx doby, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vozidlo xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx zkušebního xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx schválení typu xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dohledem xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xx zachování xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx, xxxxxx potřebných xxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46

Spolehlivým x řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x řízením xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidla a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx trest xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxx vozidla.

§46a

Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §46, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

Xxx 2

Řízení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a regionální

§46b

(1) Xxxxx drážní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x regionální mohou xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxx osvědčením xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Licence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxx mladší než 20 let. Řídit xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx místní xxxx xx vlečce, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxx drážních vozidel x způsob xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strojvedoucího xxxx xxxxx drážní xxxxxxx xx dráze celostátní x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx strojvedoucího xxx danou xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx xxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jízdu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx hnacího xxxxxxx, nebo

e) jde x jízdní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx drážního vozidla.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dopravce xxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jízdou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx drážní xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx pod dohledem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx nebo její xxxx, druh xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx/xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx a platného xxxxxxxxx strojvedoucího, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) jde o xxxxx xx dráze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xxx o jízdu xx xxxxx, xxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx události xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx jízda xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxxx strojvedoucího xxxxxxx speciální xxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo na xxxxx xx nakolejení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx drážní správní xxxx xx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx

x) xxxxxxx 20 xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx spolehlivá x řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotně způsobilá x řízení xxxxxxxx xxxxxxx,

x) prokázala xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx drážního xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatek.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 10 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46d

Zdravotní xxxxxxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posudkem vydaným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x dopravně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx psychologického vyšetření xxx xxxxxx posudku, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx posudku x dopravně psychologického xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§46e

Všeobecná odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel úspěšným xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx jmenovanou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxx.

(2) O výsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxx všeobecnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 roky.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx drážního vozidla x výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, rozsah, obsah x xxxxxx provádění xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, formální x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx licence strojvedoucího xx povinen xx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékař, který xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x drážnímu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxx nebo podmiňují xxxxxxxxx způsobilost, způsob xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxx x výměna xxxxxxx

(1) Xxxxxx, odcizení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx strojvedoucímu potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strojvedoucího. Potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx je 30 dnů od xxxx vydání.

(2) Za xxxxxxxxx, odcizenou, poškozenou xxxx zničenou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 20 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů x xxxxxxx strojvedoucího, vydá xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx licenci xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx změnu xxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx ukončení xxxxxxxxx licence, která xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx při xxxxxxxx xxxx licence xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx, odcizení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxx xxxxxxx strojvedoucího

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46,

b) xxxxxxxx splňovat podmínku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx dopravce nebo xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §46d xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx odkladný xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx strojvedoucího

§46i

Vydávání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx fyzické osobě, xxxxx

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx licence xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxx konkrétního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx na vymezených xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx x

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxxx strojvedoucího xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx užití, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zkoušky před xxxxxx jmenovanou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nesmí být x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx x čas xxxxxx zkoušky xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx dní xxxx xxxxx konáním.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx jazyka xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jazykem xxxxxxxx český xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx absolvoval xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx, obsah x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx vydaným xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti. Lhůty xxx pravidelné přezkoušení xxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx odborné způsobilosti xx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx déle xxx 1 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §46j obdobně.

§46k xxxxxx právním předpisem x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§46l

Odnětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strojvedoucího,

b) xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x odnětí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx vzbuzujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxxxxx platnost osvědčení xx doby provedení xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx §46j xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx osvědčení xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx toto osvědčení xxxxxxxx, který je xxxxx, x xxxxxxxx xx předá držiteli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x veškeré dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§46n

Uznání xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx absolvoval x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §46i xxxx. 3,

x) xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §46k xxxx. 1 a

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxx přerušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 rok.

(2) Není-li xxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxx dohoda, je xxxxxxxx povinen po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praktickou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxxxx xxxxx §46j xxxx. 4, pokud

a) xxxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) základní xxxxxxxxxxxxxx vztah u xxxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxx xxx, že xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx kalendářních xxx, xx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poměr k xxxxxxxxxxx zaměstnavateli, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyjádřenou x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 měsíce od xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx poměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxx dopravce xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podkladů, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§46o

Školení

(1) Xxxxxxx xxxxx §46e xxxx. 3 x §46j xxxx. 4 může poskytovat xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx drážním xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx udělí xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx doloží, xx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxx školení, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx školení, xxxxxx xxxxxxx kontroly,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx držiteli platné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) má xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx školení xx xxxxxxxx vozidlech x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatek.

(3) Xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxxx školení, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx školení xxxxx vytvořeného xxxxx,

x) xxxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami x

x) xxx po celou xxxx provozování své xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx vozidlech.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx odejme xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx porušila povinnosti xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 134/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Oddíl 3

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§46x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx držitel licence xxxxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx tento xxxxx x přezkoumání zdravotní xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence. Xx-xx xxxxxxxx bezpečnost drážní xxxxxxx, zakáže xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxx xxxxx své rozhodnutí. Xxxxxxxx proti zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xx lhůtě 28 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dopravce nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, kdy xx dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx zákazu xxxxxxx Evropskou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 oznámí xxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§46x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx strojvedoucího xxxx xxxx-xx dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx.

§46x xxxxxx právním předpisem x. 134/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

§46r

(1) Evidence xxxxx x osobách, xxxxxx xxxx vydána licence xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Správcem rejstříku xxxxxxx je drážní xxxxxxx úřad. Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Dopravce xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenci údajů x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(3) Údaje, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxx xxxxx, přístupová xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 55).

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX TŘETÍ

ŠKOLENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX TÉTO XXXXX

§46x

(1) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx dráze xxxxxxx, xxx strojvedoucí, člen xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jakožto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx 66), absolvovali xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx znalosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 75), postupů xxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx upravujících provozování xxxxx nebo drážní xxxxxxx.

(3) Školení poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxx. Akreditaci udělí xxxxxx správní úřad xx xxxxxx osobě, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x praktické xxxxx školení, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx školení x xxxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx teoretické x xxxxxxxxx části školení xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x posledních 10 xxxxxx alespoň 5 xxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx,

x) opakovaně xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školení osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx udělil xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx aktualizuje.

(7) X xxxxxxxxxxx školení vydá xxx, xxx je xxxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX OSOBY XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX NEBO XXXXXX XXXXX NA XXXXXX

§46x

(1) Xxxxx řídící xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zakazující xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx směřujícím k xxxxxx drážního xxxxxxx,

x) xx musí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

d) xxxx xxx u xxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxx řízení xx xxxx xxxxx, xx-xx xxx řízení drážního xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) musí xx výzvu drážního xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx organizovat xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

XXXXX PÁTÁ

URČENÁ XXXXXXXXX XXXXXXXX

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, plynová, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx účinky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vodních xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxxx.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, které xx prvkem xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx pro použití, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxx způsobilosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx osoby pověřené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxx technické zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 22), xx podkladem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x shodě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24).

(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63), xxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 žádosti. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx stavba xxxxxx dráhy nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx subsystémů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxx technické zařízení, x němuž xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx konstrukci, xxxxxx x provoz xxxxxxxx technických xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx vydáno XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxx technická xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xx ověřuje xxxxxx technický stav x xxxxxxxx způsobilost. Xxxxxx, prohlídky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx provádět xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx platné xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx úřad, xx xxxxxx technické xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx bezpečné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx určeného technického xxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx interoperability, x xxxxx bylo xxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, provádějící xxxxxx, prohlídky x xxxxxxx určeného technického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx a bezpečnost xxxxxxx určeného technického xxxxxxxx, odejme xxxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX UDÁLOSTI

§49

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xx dráze xxxx v xxxxxx xxxxx x které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx drážní dopravy,

b) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx smrt, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx újma. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx vozidle, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxx 2 000 000 XXX, nebo xxxx nehoda x xxxxxxxxx následky. Incidentem xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx aktualizovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx dosud xx xxxxxxxx nezahrnutých, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uvolnění xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxx dopravy, pokud xxxx nebrání xxxx xxxxxxxxx, x Drážní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí, jejich xxxxxxx x škodlivé xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX DRÁHY XXXXXXXXXX, DRAH XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX STÁTŮ A XXXXXXXX XXXXXXX PROVOZOVANÝCH XX TĚCHTO XXXXXXX

§49x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxx xxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx dodání xxxxx interoperability, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dokumentací xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zhoršených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxx provedení xxxxxx xxxx modernizace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx jednala xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx výkonnost,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx vypracována, x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stažením z xxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xx navrácení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konečnému xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx vozidlo, xxxxx xx nacházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodávány xx trh x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přístupnosti pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(3) Xxxxxxx x součásti xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx vztahují požadavky xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx trh

(1) Xx xxx xxx být xxxxxx pouze takový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxx. Xxxxxxx základních požadavků xx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx o shodě xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx vypracovaným xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. ES prohlášení x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxx interoperability xxxxxxx xxxxxxxxx na něj xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx 76), xxxxxxxxx technickém xxxxxxxxx 77) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 78) a

b) xxxx x xxxxx interoperability xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu, xxxx xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizovaných xxxxxxx 79) xxxx xxxxxx částech, xx xxx xxxx zveřejněny xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx části xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx tak x xxxxx interoperability xxxxxxxxx specifikace pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxx podle §49r, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), vydá xxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80).

(4) Výrobce xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx 80) x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X ES xxxxxxxxxx x shodě xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx vztahující xx x danému xxxxx interoperability.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 4 xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) uvádí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx trh, xxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx různého xxxxxx, nebo

c) vyrábí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx uveden na xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; odstavec 1 věta druhá xx nepoužije, umožňuje-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a používán, xxxxxxx x xxxxxxx x ES prohlášením x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad, xx ES xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx interoperability xxxxx xxxxxxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49b xxxx. 1 nebo 4, zakáže xxxxxxx xxxxx interoperability xx xxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správní úřad xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Má-li drážní xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zjistí-li, xx xxxxx interoperability xxx xxxxxxx xx xxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o shodě xxxx vhodnosti pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ochranného opatření x xxxxxx zákazu xxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx, zákazu xxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxx xxxx používání xxxx jeho xxxxxxx x trhu xxxx xxxxx. O tomto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho zrušení.

(3) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

§49d

Uvedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx infrastruktura, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystém xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx-xx drážní správní xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx o vydání xxxxxxx způsobilosti xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezpečný a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx požadavků kladených xx xxxxx, zhotovení x xxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx přiloží

a) ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující technickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x zabezpečení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx železniční xxxxxxxxxxxxxx 72),

c) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metody, technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 81), došlo-li xx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) ke změně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx netrpí xxxxxx, xxxx xxx xxxxx x jejímu xxxxxxxx x xxxxxxx xx x tomu přiměřenou xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činí 4 měsíce.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx proti xxxx xxxxx námitky, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, od xxxxxxx xxx se xxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x kterého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxx železniční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx schválen Agenturou Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení týkajícího xx zavedení xxxxxx xxxxxxx xx subsystému xxxxxxx řízení a xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, dochází-li k xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro železnice 81). K xxxxxxx xx přiloží

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x provozní xxxxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) XX xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x subsystému xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx-xx vydán, x

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení, bylo-li xxxxxx.

(3) Nevyhověla-li Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx evropského systému xxxxxx xxxxxxxxxx dopravy, xxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx jejího rozhodnutí xxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro železnice xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Evropské unie xxx železnice xx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice 81); xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§49x

Xxxxxx x modernizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx modernizovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystém xxxxxxx nebo subsystém xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx dráhu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit celkovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaného xxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx interoperabilitu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx technický xxxxx zamýšlených změn xxxxxxxxxx. Xxxxxx správní xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx vadami, xxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mu x tomu přiměřenou xxxxx.

(3) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxx správní úřad xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxx, zda obnova xxxx modernizace subsystému xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx energie xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nelze je xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, subsystému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx, xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxx §49d xxxx. 2. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49d odst. 2.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad o xxxxxx nového průkazu xxxxxxxxxxxx dráhy, odevzdá xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X poučení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx je xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxx xxx učinit, xx xxxxxxx xxx xx tato xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §49d xxxx §49f xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxx x x čem xx xxxxxxxxx rozpor x xxxxxxxx předpisy xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxx řízení, jež xx předcházelo. Xxxx-xx x xxxxxxxxx uvedeno, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx napadá, xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx celého xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

(3) Xxxxx x xxxxxx námitek xxxx 1 měsíc xxx dne oznámení xxxxxxxxxx. Námitky lze xxxxx teprve xxxx, xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxx námitky xxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxx, nejpozději však xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Včas xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx zamítne.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxx správní úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx plynoucím x podaných xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxx vliv na xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X xxxxx skutečnostem x x xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxx, uvedeným v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxx-xx o takové xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx ten, kdo xxxxxxx xxxxxx, nemohl xxxxxxxx dříve. Namítá-li xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxxxx umožněno učinit x xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí potvrdí. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx, xx námitkami napadené xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx, xxxx-xx xxx jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad, že xx xxxxxx námitek xxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxxxxx zastavení xxxxxx, xxx dalšího xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx zastaví.

(8) Xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx jejich zpětvzetí; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx o xx xxxx, kdo námitky xxxxx. Dnem následujícím xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx vzít xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxx-xx žadatel podané xxxxxxx xxxx, nemůže xx xxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se nelze xxxxxxx xxx podat xxxxxxx x nelze xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x řízení x xxxxxxxxx ustanovení xxxx X xx XX, XX x XXX xxxxx druhé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx k osvědčení xxxxxxxxxxxxx dráhy

(1) X xxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49d xxxx 49f xxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx dráhy celostátní xxxx regionální. Xxxx-xx xxxx tak, uloží xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x podle xxx xxxxxxxxxxx podmínek; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatel xxxxx x téže xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x návaznosti xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozovatele dráhy, xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povahy x xxxxxxx zjištěných nedostatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezí xxxx odejme. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx osvědčení se §19b xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx, jímž bylo xxxxxxx provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení.

§49h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx subsystému xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xx xxx

&xxxx;Xx trh smí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx subsystém xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxx návrh, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x účinností od 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx regionální xxx xxx uvedeno xx xxx, bylo-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx povolení xxxx vozidla se xxxx na xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82). Xxxx-xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxx xx trh na xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o shodě x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a

b) xxxx x drážního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x povoleným xxxxx xxxxx

1. technické xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu, xxxx

2. xxxxxx B x D, modulů X a X xxxx xxxxxx X1 xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83), xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx povolení xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x tomuto xxxxxxx.

(4) Prohlášení x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80).

(5) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxx x blízkosti státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Má-li xxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx pouze x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vozidel na xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x ní xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x vydání xxxxxxxx xxxx vozidla x náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řady xxxxxxx xx trh xxxx x vydání xxxxxxxx typu xxxxxxx xxx podat x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 měsíc. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne jeho xxxxxxxx přezkoumá, a xxxx-xx xxx xx xxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vozidel na xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, v xxxx xxxxx xxxxx xxxx spolu se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, x xxxxx dosud xxxxxx xxxxxx povolení x uvedení xx xxx, xxxxxx-xx tím xxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx-xx xx xxxxxxxx za xxxxxx

x) XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx subsystému xxxxxxx xxxxxx a zabezpečení, x xxxxx je xxxxxx vozidlo xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxx kompatibility xxxxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx x dráhou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je žadatel x provozovatel xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxx xx povoluje xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxx xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx provádění zkušebního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx železničních xxxxxxx 82).

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxx x modernizace xxxxxxxx vozidla provozovaného xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

(1) Držitel drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx povolení x uvedení xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx vydal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx parametru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx původní povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx na trh xxxx povolení xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozšířit xxxxxx provozu xxxxx §31a odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxx xxxxxx povolení x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx vydaného

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx vozidla, xxxx

x) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx trh nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx má-li být xxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nejde-li xxxxx o úsek xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla nebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vydal, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx na trh. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh již xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vydáním xxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx nebo xxxxxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxx x xx přikládané, xxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

(5) Xxxxxxx-xx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx.

(6) Odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx vozidel xx xxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vozidla xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx lhůta xxxx 1 xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x vydá xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx nové xxxxxxxx xxxx vozidla. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx nelze xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx svým stanoviskem xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xx drážní xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx trh, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přijme xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení do xxxxxxx s těmito xxxxxxxxx. Zjistí-li dopravce, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení xx xxx, informuje x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx pro železnice, xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx správní xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx provozované xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh, nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedení do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x informuje x tom Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto drážního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx-xx xxx xxxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx správní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx doby odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx drážních vozidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx povolení x uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx vydal, xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx požadavky xxx v xxxxxxxx xxxxxx povolení.

(4) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x), xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zruší.

(5) Proti xxxxxxxxxx, jímž se xxxxxx xxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx opatření x xxxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na trh, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx xx xxxxx, xx xx možné proti xxxx xxxxx námitky, x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, od xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x kterého xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx provozováno. Bylo-li xxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx, nesmí být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxx na xxx xxx xxxxxxx x xxx musí xxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx typu zrušil, xxxxxxxx postupuje xxxx xxxxxxxxx provozujícím xxxxxx xxxxxxx odpovídající tomuto xxxx podle xxxxxxxx 2 až 4.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49n

Námitky proti xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx drážního xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Držitel xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx typu xxxxxxx může xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx náležitostí xxxxxx podle správního xxxx xxxxxxxxx údaj x xxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí směřují, x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xx spatřován xxxxxx x právními předpisy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x jakém xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že se xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 90 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx.

(4) Včas xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxx odkladného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moc, vykonatelnost, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zamítne.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx správní úřad xxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumává xxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx nelze xxx xxxxxxx xx xx, xx mohly xxx vliv na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. X novým xxxxxxxxxxxx x x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedeným x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxx vedeném, se xxxxxxxxx jen xxxxx, xxx-xx x takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx učinit x řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx o námitkách xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx doručení. Neshledá-li xxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx, námitky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx, xx námitkami xxxxxxxx rozhodnutí je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nesprávné, napadené xxxxxxxxxx zruší x

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zastaví, xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx námitek xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxx zpětvzetí; o xxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x vyrozumí x xx toho, xxx xxxxxxx podal. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxx zpět xxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx správního orgánu x xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx námitky xxxx, nemůže xx xxxxx znovu.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx podat xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 9 xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx XX, XX x XXX xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxx.

§49x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§49o

Požadavky na xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, subsystémem traťové xxxxxx x zabezpečení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zadavatelem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. XX prohlášení x ověření lze xxxxxxxxxx, xxxxx

x) subsystém xxxxxxx požadavky xx xxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. x xxxxx nebo xxxxxxxx vozidla, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základním xxxxxxxxxx,

3. xx xxxxxxxxx xxxxxxx vymezeném x xxxxxxxxx specifikaci pro xxxxxxxxxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx, x xxxx bylo xxxxxxx správním úřadem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3,

5. x případě posuzování xxxxxxxxx kompatibility xxxxxxxx xxxxxxx x dráhou, xxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x

6. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navazujícího xx xxxxxxxxxx událost,

b) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX ověření, xxxx xx xxxxxx postup xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x).

(2) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 79) xxxx xxxxxx částech, xx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx, xx se xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxx xxx dodržena

a) x případě, xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stávajícího xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx do xxxxxx xxxx, x xxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx zamýšlené xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

b) v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pokud by xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxx dotčený xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx propojenost drah xxxxxxxxxxxx xxxx regionálních xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx ekonomické xxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx události xxxx xxxxxx.

(4) Nemá-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxx x důvodu uvedeného x odstavci 3 xxxx. a), xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zplnomocněný zástupce xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 9 xxxxxx xxx dne vstupu xxxx technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu x xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro interoperabilitu x xxxxxxxx.

(5) Nemá-li xxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx dodržena x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x neuplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx 84). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx Evropská xxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x dokladů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxx uveden xx provozu xxxxx xxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx specifikace xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x platnost, xxxxx v xxx xxx xxxxxxx náhradní xxxx nesplňující požadavky xxxxxxxxx x §49b xxxx. 1.

(7) Zadavatel, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vypracuje XX prohlášení x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 80) x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx dokumentaci; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vypracují x úředním jazyce xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx x to xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80), zadavatel, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx obnovy xxxx xxxxxxxxxxx subsystému vypracuje xxxx xxxx změní xxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Technické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxxx ES xxxxxxx

(1) XX ověření provede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) oznámený xxxxxxx xxxxx §49r, xxx-xx x ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikací pro xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) určený xxxxxxx podle §49w, xxx-xx o ověření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) XX ověření zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx návrhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dráhou xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxx xxxxxxx vozidlem xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx dráze, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Bylo-li XX ověřením xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, vydá oznámený xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie 80), xxxx

x) prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxx subjekt vnitrostátní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 80), xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je současně xxxxxxx xxxxxxxxx, výsledek xxxxxxxxx xx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x).

(4) Xxxxxx-xx x xx zadavatel, xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt ES xxxxxxx xxxxxxx na xxxx návrhu nebo xxxxxxxxx subsystému xxxx xx xxxx subsystému x x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoveného příslušným xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx 80). Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x požádá-li x xx zadavatel, xxxxxxx xxxx xxxxxx zplnomocněný xxxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx subsystému xxxx několika xxxxxxxxxx.

(5) XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x úředním xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobcem xxxx xxxxxx zplnomocněným xxxxxxxxx.

(6) Vyžaduje-li to xxxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 80), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subsystému xxxxxxxxx XX ověření.

(7) Postup xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XX xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49q

Nedodržení požadavků x xxxxxxxxxx

(1) Má-li drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx o xxxxxxx x rozporu x §49o, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provedli xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx informuje drážní xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxx dodání xxxxxxxxxx xx xxx, zákazu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx. Pominou-li důvody xxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx zrušení.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx přezkoumat x přezkumném řízení.

§49q xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x účinností xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxx provede xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x osobu se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx x xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxx x skýtá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx oznámeného xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, požadavky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x řízení a xxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxx. 2, §19, 20 x §23 xxxx. 1 x 2 xxxxxx o posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků38) xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování shody xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx oznámení. K xxxxx xxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou komisi xxx x postupech, xxxxx využívá xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx kontrole xxx xxxxxxxxxx subjektů, x o změnách xxxxxx postupů.

(4) Posuzování xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx oznámený xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

§49s

Činnost xxxxxxxxxx subjektu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX ověřování xxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx specifikací xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Pro postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo vhodnosti xxx použití prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ES xxxxxxxxx subsystému, xxxxxx xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví x xxxxxxxx oznámeným xxxxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 1 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx průběžných xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx posouzení xxxxx a vhodnosti xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

3. vydaných x zamítnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

4. xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxx,

x) informuje drážní xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx vydání XX xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx jím xxxxxxxx XX certifikátu x

x) xxxxxxxx Agentuře Evropské xxxx pro železnice xxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx podílí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x rozsahu xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx 81) nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dosažení technické x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx výsledkem xxxxxxxx xxxxxx skupin.

§49s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49t

Kontrola xxxxxxxxxx subjektu

Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, postup xxx xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených povinností xxxxxxxxx subjektem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu z xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §21 x 22 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) obdobně.

§49t xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Sb. x účinností xx 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnitropodnikového xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvku interoperability xxxx XX ověřování xxxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitropodnikový xxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxx A1, X2, X1 xxxx X2 xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83), xxxx

2. xxxxxx XX1 xxxx XX2 podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx moduly pro xxxxxxx použité v xxxxxxxxxxx specifikacích xxx xxxxxxxxxxxxxxxx 85) x

x) xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxx stanovená x §12 odst. 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků 83).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx vhodnosti xxx použití prvku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Úřadu xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xx použije §25 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx 83) xxxxxxx.

§49x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 426/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49x

Xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu

Odkazuje-li zákon x xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx výrobků 83) xx nařízení Evropské xxxx, rozumí se xxx v xxxxxxx, xxx xx podle §49r49u xxxx použít xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu.

§49v xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 426/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

§49w

Určený xxxxxxx

(1) Úřad xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pověří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx se xxxxxx x České republice, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx x xx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trvale, x xxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určený subjekt xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx §18 odst. 2, §19 xxxx. 1 x 2 x §23 xxxx. 1 x 2 zákona x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(3) Xxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §24 odst. 2 xx 5 x §26 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §25 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xxxxxxx.

(5) Určený subjekt xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo odnětí xxx vydaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) o xxxxxx xxxxxxxx požádal,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxx

x) xxxxxxxx závažně xxxxxxxxx povinnosti.

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámí určený xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x jiným členským xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 83) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxx 2 až 4 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§49x vložen xxxxxxx předpisem č. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2022

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§50

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx s §4a xxxx. 1 xx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §9 xxxx. 1,

x) poruší xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo poškodí xxxxxxxx dráhy nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx poškodí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxxx xxxx drážního vedení,

f) x rozporu x §22 odst. 4 xxxxx v obvodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx stane xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu anebo xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §22b odst. 2, §32a odst. 2, 3 xxxx 6 xxxx §42a xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §32a xxxx. 4 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec přídělce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32a xxxx. 3 xxxx. x), b), x) xxxx d) xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx na základě §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §37 odst. 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx s §30 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxx licenci,

k) jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxx x rozporu x §42a xxxx. 3 přijme xxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxxx s §53d xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vlastník xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nezajistí v xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxx x opravu xxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx její xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx neumožní xxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální dále xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxx, x xxx xxxx schopna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x odkoupení, nebo

c) xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1.8.3.3 Xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 44) (xxxx xxx "Řád"), nebo

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1.8.3.6 Xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §46t xxxx. 1 xxxx. x) nezastaví drážní xxxxxxx včas xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdu,

b) x xxxxxxx x §46t xxxx. 1 xxxx. x) neohlásí xxxxxx xxxxxxxx vozidla xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §46t xxxx. 1 xxxx. c) se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §46t xxxx. 1 xxxx. x) nemá x xxxx xxx xxxxxx drážního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §46t odst. 1 xxxx. x) xx výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nepředloží xxxxxxxxx doklad.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 5 xxxx. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), nebo

f) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a) xxxx x) lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 roku spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxx-xx xxxxxxx alespoň xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§51

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx s §4a xxxx. 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §5a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx nezajistí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §5a odst. 5 xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx tak, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xx majetku xxxx,

x) jako xxxxxxxxx x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aniž xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického zařízení,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx činnost x xxxxxxx s §9 xxxx. 1,

f) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx součásti dráhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, stavbu na xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx této stavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §11 odst. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §24a xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §24a xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za provozovatele xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činností, ačkoliv x xxxx není xxxxx §32 xxxx. 3 oprávněna,

k) poruší xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx §37 odst. 2 xxxx. x) xxxx §37 odst. 3 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §30 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxxx xxxxxxx

1. nezavede xxxxxx xxxxxx podle §43b odst. 5 xxxx nezajistí jeho xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělování osvědčení xxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxx 74), xxxx

3. v xxxxxxx x §43b xxxx. 6 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské unie xxx železnice xxxxxxxxxx xxxxxxx ujednání,

n) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s §43c xxxx. 3,

x) v xxxxxxx x §49b xxxx. 1 uvede xx trh prvek xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx v xxxxxxx x §49b xxxx. 1 xxxx 4,

q) xxxxxx zákaz uvedení xxxxx interoperability xx xxx uložený xxxxx §49c odst. 1 xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49c xxxx. 2 xxxx §49q xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §49i uvede xx xxx subsystém xxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §49j xxxx. 1 xxxxx xx trh xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §49j xxxx. 2 xxxx 4,

u) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba jimi xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vozidlo xxx nového povolení, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §49l xxxx. 1,

2. x xxxxxxx x §49l xxxx. 2 rozšíří xxxxxx xxxxxxx drážního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. x xxxxxxx x §49l xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xx trh drážnímu xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §49m xxxx. 3 písm. x) xxxxx xx trh xxxxxx vozidlo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozporu x §49o xxxx. 1 xxxx 7,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49o odst. 4,

3. v rozporu x §49o xxxx. 7 xxxxxxxxxxx ES xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jazyce, xxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x ověření xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx nebo Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

4. x xxxxxxx x §49o odst. 8 xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. v xxxxxxx x §49p xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx ES xxxxxxx x případě obnovy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

6. x xxxxxxx x §49q xxxx. 1 neprovede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní úřad,

x) xxxx xxxxxxxx subjekt

1. xxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §49b xxxx. 3 xxxx §49p odst. 3, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §49s,

x) jako xxxxxx xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxx certifikát x xxxxxxx x §49p xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxxx činnost x xxxxxxx x §49w xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxxx drážní správní xxxx xxxxx §49w xxxx. 5, nebo

z) x rozporu s §53d odst. 2 xxxxxxxx inspektorům Drážní xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx x rozporu x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo neumožní xxxx dráhy x xxxxxx dráhami, xxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx vlastník dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nepečuje x xxxxxx x modernizaci xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2,

b) nenabídne x rozporu x §20 odst. 3 xxxxx, x xxx xxxx schopna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx oprávněnou xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) neoznámí xxxxx §17 xxxx. 2 drážnímu správnímu xxxxx změny xxxxxxxx xx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxx úředního xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nezajistí x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxxxxx dráhy prováděla xxxxx zdravotně x xxxxxxx způsobilá,

e) nezveřejní x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx stanic (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx provozování dráhy xxxx xxxx části x xxxxxxx s §23b xxxx §23c xxxx. 3 nebo x xxxxxxx x §23c xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce, vlastníka xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx s §22b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání x střetu xxxxx xxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) použije xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §22b xxxx. 3 xxxx §42b xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) neumožní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) v xxxxxxx x §23 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a xx přidělení její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

m) x rozporu x §23 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze,

n) x rozporu x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §23 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx xxxxxx provozovaných xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výstavbu, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx provozované xxxxx x rozporu x §23 odst. 1 písm. x),

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dráhy,

r) v xxxxxxx s §23 xxxx. 6 nepřijme xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §42a xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42a xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx nedostupným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostmi měly xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42a xxxx. 5 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx vzniku xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti,

v) x xxxxxxx s §42c xxxx. 1 nezřídí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §42c xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxxx

x) x rozporu s §43e odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx regionální xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxx bez xxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxx xxxxxxxxx dráhu x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §19a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §19b xxxx. 3 xxxx §49h odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) finančně xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. x) řádné xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. b) doklady x trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řádnému xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxx zavedený xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 xxxx. x) nebo nezajistí xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. x), f) xxxx x) xxxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nesleduje, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 písm. h) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní ujednání,

i) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxx. i) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx drážnímu xxxxxxxxx úřadu stanovené xxxxx anebo xxxx xxxxx neuchová,

l) xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxx jej xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věstníku,

m) nezpracuje xxxxxx xxx podle §40 xxxx. 1,

n) xxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu s §43 xxxx. 6 xxxxxxxx uskutečnit xxxxxxxx xxxxxx drážního vozidla xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §49d xxxx. 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxx traťové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxx,

x) x xxxxxxx x §49f xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §49h xxxx. 1 xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §49h xxxx. 2 neodevzdá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx xxxxx §49k xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx upravujícím specifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury 72) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxx x §62 xxxx. 4 xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx vlečky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §22a xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx dráze, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx místu,

b) x xxxxxxx x §22a xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §33 xxxx. 8 nezpracuje, xxxxxxxxxx nebo nezveřejní xxxxxxxxxx x xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §22b xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx učiní jiné xxxxxxx xxxxxx jednání,

b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx drážní xxxxxxx xx této dráze xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46s odst. 1,

x) v rozporu x §47 xxxx. 6 provozuje xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopravě xxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx neaktualizuje,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §49 xxxx. 3 xxxx. x) místo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dopravy,

g) xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) zjištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) provozuje xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 86).

(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx učiní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxxxxxxx §42b xxxx. 2 xxxx jinému xxxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxx, xxxxx neodpovídá podmínkám xxxxxxxxxx x §42b xxxx. 2,

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §42b xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §42b xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxx podniku, nebo xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx nebo zajistí, xxxx

x) x rozporu x §42b xxxx. 5 nevede oddělené xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako provozovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu s §23d odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx ji poskytne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §23f nezajistí, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3 xxxx xxxx. x) xxxx 3, odstavce 4 xxxx. x), x), x) xxxx x) nebo odstavce 5 xxxx. x), x), x), x), x), s) nebo x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), p), x), xxxx. u) xxxx 1 xxxx 2, xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), b), x), x), x), i), x), t), u) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx. d), x), x), i), x), k), l), x), x), r), x) xxxx v), xxxxxxxx 6, xxxxxxxx 7 písm. x), x) nebo i), xxxxxxxx 8 xxxx 9, xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), e), h), x), k), xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2, písm. x), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 2 nebo 3, odstavce 4 xxxx. c), x), x), x), x), x), m), x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx odstavce 7 xxxx. x), d), x), x), x) xxxx h).

(11) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§51x

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 181/2006 Sb.

§52

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxx. x) xxxx §24a odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §29 odst. 2 drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu x §35 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nezajistí x xxxxxxx x §35 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x souladu x §35 xxxx. 1 xxxx. e), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx neřídí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x §43c xxxx. 1, pokud xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §43c xxxx. 2,

h) x rozporu s §43d odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §43f xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, místní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jinému xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx kulturních nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx s §46i xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x §46q xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx, nebo

l) xxxxxxxxx x souladu s §46r xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 55).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xx dráze celostátní xxxx xxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §24a odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §31b xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx správnímu úřadu,

c) x xxxxxxx x §31b xxxx. 8 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §31c xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §31c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nezajistí xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy,

g) xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x) drážnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx nezaplatí xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) pojištění x pro xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, oblast x rozsah xxxxxxx xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 odst. 2 xxxx. x), x) xxxx i) xxxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx požadovaná xxxxxxx ujednání,

l) x xxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxx. x) nepřijme nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx neoznámí xxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dosud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x provozním stavu xxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx provozování drážní xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 písm. x),

x) na dráze xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 1 xxxx §43f odst. 2,

x) x rozporu x §43f odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podstatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla, xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49m xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49m xxxx. 1, nebo

u) xxxxxxxxx xxxxxx vozidlo v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §49m xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dopravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxx majetku xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nehody xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1 xxxx. x),

x) nezabezpečí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §36 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu,

d) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 písm. x) nezpracuje xxxx xxxxxxx poskytování pomoci xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nezajistí xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx drážní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 odst. 1 xxxx. j),

f) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §38 xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxxxx přechodné xxxxxxx xxxx zastavení veřejné xxxxxx xxxxxxx podle §38 odst. 2 xxxx xx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x §62 xxxx. 4 finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oddělené xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx před zahájením xxxxxx dopravy jízdní xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §41 odst. 1.

(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx cestujících x železniční xxxxxxx 61)

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, kde není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx prodejní automat, x možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx x x nejbližší stanici xxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nediskriminační xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxx postižených osob x osob s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace,

c) dopravce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx požaduje xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů zdravotně xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxx agentury xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace xxxx neoprávněně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx osoby,

f) dopravce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyrozumí xx xxxxxxxx písemně do 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx osobou,

g) dopravce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxx prvky, byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx provozovatel stanice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsazených xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx cestujících x nezavede xxxxxx xxxxxx jakosti,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dopravce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxx x povinnosti cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxx 61), nebo

n) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neinformuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx vlaku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §43 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §43 xxxx. 5 xxxxxxxxx označení drážního xxxxxxx xxxxxxxxxx evropským xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §43b xxxx. 1.

(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx přídělce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §32a xxxx. 1 xxxxxxxxx k xxxxxx dopravce nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícímu xx xxxxxx hlavních xxxxxxxx xxxx umožní xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostech,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxxxx §34, 34a xxxx 34b xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x §34d xxxx. 1 xxxx 4.

(9) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §32a xxxx. 5 nevydá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx a vedoucích xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §32a xxxx. 7 xxxxxx xxxx xx užití xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx účastník xxxxxxxx nebezpečných věcí xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců podílejících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx 1.3 Xxxx,

x) xxxxxxx povinnost x xxxxxxxx bezpečnosti podle xxxxxxxx 1.4 Řádu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poradce xxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx 1.8.3.1 Xxxx,

x) nevypracuje xxxxxxxxxxxx xxxx, nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.10 Řádu,

e) užije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx obaly xxxx xxxxxxxx nebo je xxxxx jiným než xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 4 Řádu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věc xxxxx části 5 Xxxx,

x) nepřiloží řádně xxxxxxxx xxxxxxx předepsané xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 5.1 x 5.4 Xxxx,

x) xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obalů, velkých xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx cisteren xxxxx xxxxx 6 Xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx přepravy, nakládky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 7 Xxxx.

(11) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx nádražích xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů (kapitola 1.11 Xxxx) xxx xxxx přepravu xxxxx xxxxxxxxx 1.4.3.6 Řádu.

(12) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nehodě xxxxx xxxxxx 1.8.5 Xxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx odesílatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxx xxxxx xxxxx 2 Xxxx.

(14) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b), x), x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 7 xxxx. a),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), x), x), j), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4, 5 nebo 6, xxxxxxxx 7 písm. x), odstavce 8 xxxx 9, xxxxxxxx 10 xxxx. a), x), c), x), x), g), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 11, 12 xxxx 13,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), c), x), e), x), x), x), k) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), x), i), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(15) Xx přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 10 až 13 lze uložit xxxx zákaz činnosti.

§52a

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx drážní správní xxxx x výjimkou

a) xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 písm. x) a §51 xxxx. 1 písm. x), které xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x), §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 odst. 4 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §51 odst. 4 xxxx. x) xx x) x x) xx v), §51 xxxx. 5 xxxx. m), x) x v), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. x), §51 odst. 8 x 9 x §52 xxxx. 4, 8 a 9, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x

x) přestupků xxxxx §52 xxxx. 6, dopustí-li xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. a), d), x), x) x x) xxxx projednat xxxxxxxx xx místě Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX SPRÁVA X XXXXXX XXXXX

§53

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx sídlem x Praze, xxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx.

(2) X čele Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx řídí zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§53x

(1) Xxxxxxx se Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad podřízený Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Drážní xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx inspektorát x územní inspektoráty. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxx x odvolává xxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze.

§53x

(1) Xxxxxx inspekce xxxxx příčiny a xxxxxxxxx xxxxxx vážných xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Příčiny a xxxxxxxxx vzniku jiných xxxxxxxxxxx událostí na xxxxxxx může Drážní xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx vhodné s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx provozování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx nebo orgánu xxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvo dopravy xxx xxxx orgány xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šetření xxxxxx xxxxx nehody xx xxxxx železniční, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Šetří-li Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx šetření xxxx Xxxxxx inspekce xx 7 xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx železnice. Při xxxxxxx postupuje Xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx trestný čin xxxx správní delikt.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou naplněny xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx incidentu, xx související prostor xxxxx x do xxxxxxxx vozidla.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(6) Drážní xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od Xxxxxxxx xxxxx, dotčeného xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx výrobce drážního xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx dopravce, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, osoby x xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx blízkou xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx informuje x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xx známy; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřeby.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podávané Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§53x

(1) Xx-xx toho xxx účely xxxxxxx xxxxx, Xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx Agenturu Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směřujícího x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx úkon"), xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx Xxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, provede xxxxxxxx zjišťovací úkon xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odmítne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx dožádání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Drážní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dožádaný zjišťovací xxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxx provedení xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx události kromě xxxxx České republiky xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu x provedení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Drážní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx vhodné x xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx události dopravce, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy vydané xxxxx členským státem, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Drážní inspekce xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§53x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx mimořádných událostí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx incidentu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy x xx drážního xxxxxxx,

x) kontrolovat xxxxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx drážních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx drážního xxxxxxx, součástí dráhy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízením a xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxxx xxxxx těl xxxxx x výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx odebraných x xxx obětí,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx vysvětlení xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx důkazy pro xxxxxxx x vyžadovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajícím xx nehody xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prověřovány skutečnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjišťovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx; xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxx skutkově xxxxxxxxx případech může Xxxxxx inspekce využít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o nehodě xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx inspektorů Drážní xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx inspektorů Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X všech xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx konzultant x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx funkce xxxxxxxx, xx povinen zachovávat xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro koordinaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxxxx xxx šetření.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§53x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx došlo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx šetření x xx xxxxxxxxxx osobních xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Je-li xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostem xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx. Xxxxxx úřad x xxxx správní xxxxx využijí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx mimořádné události xxxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx lhůtě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, informace x xxxxxxxxxx pokroku x šetření x xxxxxxxxxxx otázkách, xxxxx xxxx xxxx předmětem. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Drážní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx závěrečnou xxxxxx xxxxx

x) Drážnímu xxxxx,

x) Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx železnice,

c) jinému xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x závěrečné xxxxxx xxxx působnosti,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provozovateli xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx organizaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxx,

x) osobám x xxxxx xx zdraví xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, jsou-li Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad x xxxx správní xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou ročně, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx obdobně.

(5) Xxxxxx inspekce zpracuje x xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx předchozí kalendářní xxx. Výroční xxxxxx xxxxx Drážní inspekce xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§54

(1) Xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterými xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x Xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx inspekce x Xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů vykonávají x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx též xxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§54a

§54a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§55

(1) Drážní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx činí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobky 47) x xxxxxxxxx výrobky 48) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy, které xxxx součástí xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidel, xxx drážními vozidly, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad dohlíží xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 61) x vyřizuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do kategorie xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63). Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx památkové xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxx drah 63) x xxxx-xx lanová xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx se v xxxxxxxxx rezervaci xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx historické xxxx xxxxxxxxx dráhy obsahuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 63).

(5) Drážní xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx dráhách. Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx směřovat x xxxxxxxx společných xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxx pro železniční xxxxxx 87). Tento xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bezpečnost, xxxxxxxx xx provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx návrhy xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx úřad.

(7) Drážní xxxx uchovává xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. x) xx dobu 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xx 30. září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Agentuře Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxx výroční xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx železniční dráhy x o xxxxx xxxxxxxxx jiné železniční xxxxx než dráhy xxxxxxxxxx xx dráhu xxxxxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx inspekce x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci z xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 60) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§56x

(1) Xxxxxx úřady xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dráhy xxxxxxxxx, tramvajové, xxxxxxxxxxxx x lanové, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx stanovisko x řízení x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx kácení xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxx xxxxx. Xxxxx xx pozastavením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxx xxxxx Xxxxx 12) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxx xxxxx tramvajové, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx:

x) schvalování typu xxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

d) rozhodování x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obce 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx tramvajové, trolejbusové, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x provádění xxxxxx, xxxxxxxxx x zkoušek xxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x rozhodování podle xxxxxx xxxxxx xx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx dráha xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

§57x

(1) Xxxxxx úřad xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx vyjádřit xx v xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx řízení

a) xxxxxx, změna, xxxxxx xxxx zrušení

1. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. osvědčení provozovatele xxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx

4. xxxxxxxxx dopravce,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X řízeních xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Úřad xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx x xxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxx a xxxxxx mu x xxxxxxxxx lhůtě xx x řízení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx vedených Xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx, xx Úřad xxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je takovou xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx si Xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Vyžádá-li xx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxx jiného státu x řízení, xxxxx xx xxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(5) Xxxx svá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dopravci x zástupci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Úřad koná xxxxxxx každé 2 xxxx.

§58

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, které xxxx xxxxxxxx právního xxxx, x oblasti xxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx své působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dozor xxxx xxxx; xxx x xxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xx bezplatné xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x drážních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) provozování xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, přesahuje-li xxxxx xxxxxx hranici České xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx-xx provozována xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu.

(6) Xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxx úřadem, Xxxxxx inspekcí x xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nehod x xxxxxxxxx.

§59x

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§60

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx celostátní, xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx základě zvláštního xxxxxx, 8) xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx je Ministerstvo xxxxxxx povinno xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku. Xx rozhodování se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx tratí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 3)

(3) Xxxxxxxxxxx drah x xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. 4)

§61

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxx jejího zrušení, xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx Drážní úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (§24). Xx xxxx rozhodnutí drážního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx licence xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dráhu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx požádat xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx roku od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (§11). Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx provozovatelé dráhy xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx zažádat xxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení (§45) xx jednoho xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do doby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x řízení xx xxxx xxxxx považují xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx těchto xxxxxxx, xx pro tuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazné vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xx něž byly xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx účtování x xxxxxxxx okruzích xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx dopravu x xxxxxxxx, xx něž xxxx poskytnuty finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x nemohou xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlečkovou smlouvou xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 126/1964 Xx., x xxxxx xxxx dráhami xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (vlečkové xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx z nich xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 44).

§64

Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 x §9 xxxx. 1 vydávaný xxxx podklad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, územní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby xx závazným stanoviskem xxxxx xxxxxxxxx řádu.

§65

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§65x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, proti xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx žaloby xxxxx rozhodnutí drážního xxxxxxxxx úřadu xxxxx §19b xxxx. 1, §19b xxxx. 2, §31c xxxx. 1 x §49h odst. 4 má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §3 xxxx. 1, §4a xxxx. 3, §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 1 x 2, §7 xxxx. 2, §14a xxxx. 3, §19 odst. 7, §20 xxxx. 4, §22 xxxx. 5, §23 odst. 1 xxxx. x), §23 xxxx. 8, §23d xxxx. 5, §25 odst. 6, §27 odst. 3, §34 xxxx. 7, §35 xxxx. 4, §36 xxxx. 4, §37 xxxx. 7, §42 xxxx. 3, §43c xxxx. 9, §43d odst. 5, §44 xxxx. 1 x 2, §45 xxxx. 7, §46c xxxx. 3, §46e xxxx. 5, §46j xxxx. 5, §46t xxxx. 2, §47 xxxx. 2, §48 xxxx. 1, §49 xxxx. 3 xxxx. x) a d), §49a xxxx. 2 x 3, §49o xxxx. 9, §49p xxxx. 7, §53b xxxx. 7, §53d xxxx. 6, §53e xxxx. 6, §55 xxxx. 8 x §58 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx posudkové činnosti x x xxxxxxxxx §45 xxxx. 3, §46d xxxx. 2 x §46f xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis, xxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x okolností x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx zákonem xx zrušují:

1. xxxxx č. 51/1964 Sb., o dráhách, xx znění xxxxxx x. 104/1974 Xx.,

2. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 52/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 132/1969 Xx. a x. 122/1974 Xx.,

3. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 68/1964 Sb., x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx správy xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 11/1979 Xx., x xxxxxxxxxx správ celostátních xxxx xx úseku xxxxxxxx odborného technického xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx č. 177/1988 Sb.,

4. vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 126/1964 Sb., x styku xxxx xxxxxxx celostátními a xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxx zúčastněnými xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášek x. 111/1966 Xx., x. 2/1980 Xx., x. 42/1984 Sb. x x. 74/1985 Xx.,

5. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 11/1979 Sb., x působnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 123/1979 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 18/1981 Sb., x schvalování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxx,

8. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 61/1982 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

9. xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx č. 72/1984 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx 1 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 8/1987 Sb., x způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx,

11. xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 7/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx kolejí,

12. xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx č. 190/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx pevné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx malých poruch x xxxxxxx xxxxx xx celostátních xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 316/1992 Xx.,

13. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č. 38/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného x plynulého provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kontejnery XXX xxxx 1,

14. xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx, Generální xxxxxxxxxxx XXXX a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. x. 11&xxxx;471/1973, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (registrována x xxxxxx 12/1973 Xx.),

15. výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy č.j. 11&xxxx;446/1974, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pracujících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx kolejovými xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (registrován x xxxxxx 15/1974 Xx.),

16. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 19&xxxx;239/1974, x lhůtách dozorčí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 15/1974 Xx.),

17. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 12&xxxx;142/1975-18, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č.j. 23&xxxx;229/79-025 (xxxxxxxxxxxx x částce 33/1975 Sb. a xxxxxx 6/1980 Xx.),

18. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č.j. 12&xxxx;241/75-025, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx drah jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x.x. 25&xxxx;112/77 (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 2/1973 Xx. a x xxxxxx 20/1975 Xx.),

19. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Českého xxxxxxxx xxxxx x. 3939/19/1976, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dolů (XXX-X) (xxxxxxxxxxx x částce 4/1979 Xx.),

20. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 26 049/76, xxxxxx xx vydává Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, dispečery, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 7&xxxx;129/1982-025 (xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 8/1977 Xx. x x xxxxxx 9/1982 Xx.),

21. výnos Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 19&xxxx;022/1978 x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx dráhách (registrován x částce 32/1978 Xx.),

22. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 8&xxxx;624/1982-25, kterým se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poškození xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x.x. 18&xxxx;682/1992-040 (xxxxxxxxxxxx x částce 16/1982 Sb. a x xxxxxx 81/1992 Xx.),

23. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x.x. 9&xxxx;737/1984, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerových xxxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 22/1984 Xx.),

24. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x.x. 5 095/85-ÚÚŽZ, kterým xx vydávají směrnice x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16/1985 Sb.),

25. výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x.x. 8&xxxx;969/85, xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx 1 x xxxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 24/1985 Xx.).

§68

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1995.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dráze regionální xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování drážní xxxxxxx,
x) sjednané pojištění xxxxxxxxxxxx za škody x provozu drážní xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx x odejmutí xxxxxxx dopravci.

2. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx licence, je xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §34a. Xx xxxx vydání xxxxxxxxx xx dopravce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dopravci.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní x dráhy regionální, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx jednoho roku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prokázat drážnímu xxxxxxxxx úřadu finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Neprokáže-li xxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dráhy.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozují xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx licence a xxxxxx zapsány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nesplní-li xxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxxxx xxxx x odejmutí úředního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 23/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, před nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx xxxx x technickým xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem dopravy xxxxx §47 xxxx. 4 xxxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx doby stanovené x pověření.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx předložit výroční xxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zveřejnit xxxxxxx xxxxxx x činnosti Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49e xxxx. 6 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx o šetření xxxxxx a okolností xxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxx §53b xxxx. 6 xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2006.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx úředního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxx x vydání xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34d odst. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §40 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx uplatní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 2008 xx 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 181/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. III

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za provozně xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požádá provozovatel xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Nepožádá-li provozovatel x xxxx xxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx lyžařského vleku xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx před jeho xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem, xxxx že ustanovily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxx předpokladu xxxx xxxxxxxxxxxx úřad ve xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx list x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.6.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 19. xxxxxxxxx 2008 na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx vázána, zůstávají x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x dopravě přes xxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2011,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2015.

3. Xxxxxxxx platného xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx nebo regionální, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx drážního xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2011,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dopravě xx 31. xxxxxxxx 2014.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx 3, xxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx

x) xx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x dopravcem x

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxx dráhu xxxx xxxx xxxx, druhy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx drážního vozidla xxxxxxxxx x průkazu xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydání osvědčení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.5.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx §23b odst. 2, §31 xxxx. 2, §34g odst. 3, §38 xxxx. 3 x 5, §50 xxxx. 2, §50 xxxx. 3 xxxx. x), §51 xxxx. 2, §51 xxxx. 3 xxxx. x), §51 odst. 4 písm. h) xx x), §51 xxxx. 5 xxxx. x) až x), §52 xxxx. 3 xxxx. x) a §52 odst. 7 xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 180/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální anebo xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky xxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 a 3 zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vlečce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Vyhoví-li xxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx žádosti x xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx nebo je-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, vydá xxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx přidělování xxxxxxxx x kalendářním xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, se xxxxxxx §34b xx §34f x §40 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x §34e xx §34f xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxx §34g x 34j xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx vlečky xxxxxx x zveřejní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §33 xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx přidělení xxxxxxxx xx základě přijatého xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem za xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.

8. Dopravce, xxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, lze xxxxxxx xx kategorie xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx drah xxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x účinností xx 1.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 2 zákona x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx přidělení xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx §22a xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx jednání, přičemž xxxx smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v §42b xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx této smlouvy xxxx xxxxxxxx jednání xx xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxx takového xxxxxxx povinny xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvést xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxx, do xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a dozor xxx xxxxx týkajícím xx uvádění výrobků xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x interoperabilitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob k xxxxxxxxx posuzování shody xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx xx dni 16.6.2020 zanikají.

6. Osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky, x x akreditaci xxxxxxxxxxx xxxx x činnostem xxxxxxxxxx shody součástí x subsystému evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx týkajícím xx uvádění výrobků xx trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93, je, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Úřad xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/797 o interoperabilitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx unii je, xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 367/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 15.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §23a zákona x. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx po xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19a xxxx 19b zákona č. 266/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx xxxx xxxxx platnosti xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §34h xxxxxx č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstává x xxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Bylo-li vydáno xxxx osvědčení dopravce xxxxx §31b nebo 31x xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pozbývá xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o vydání xxxxxx xxxxxxxxx dopravce.

3. Xx dráze celostátní xxxx regionální xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx §43b zákona x. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 15. xxxxxx 2016 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxx vozů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx1). Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první xxxx xxx rozšíření xxxxxxx xxxx provozu se §49l xxxxxx č. 266/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

4. Držitel xxxxxxxx xxxxxxx provozovaného na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx musí xxx xxx 16. xxxxxx 2022 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx zabezpečovala xxxxx xxxxx §43b xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dráze xxxxx §46s xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxx správním xxxxxx xxxxx §46s xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 367/2019 Xx.

6. Řízení x ověření xxxxxxxxxxxx x užívání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahájené xxxxx §49b xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxx §49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxx vydán xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, aniž xxx vydán průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Evropský xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx §49e xxxx. 1 zákona x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zavedení do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

x) xxxx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx subsystému xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

9. Právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx součástí x subsystému evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 5 xxxxxx x. 367/2019 Xx., xx považují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozbývá xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávnění x akreditaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. II xxxx 6 zákona x. 367/2019 Xx.

11. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 426/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 266/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1995.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

189/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx ropy, x xxxxxx stavů xxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.11.99

23/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx

x účinností xx 1.4.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §39, §39x xx 39x, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2001

71/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 22/97 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.4.2000

132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

35/2001 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 266/94 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 12/2001

77/2002 Xx., x xxxxxxx společnosti České xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 77/97 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2002

144/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.3.2002 xx xxxx návrhu na xxxxxxx druhé, třetí x xxxxxx xxxx §10 zákona x. 266/94 Sb., x xxxxxxx

x účinností xx 31.12.2002

175/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x silniční xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 266/94 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x řízení motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 478/2001 Xx., x zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx zákona x. 478/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Sb. xxxx změněna na 1.1.2015)

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

103/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/99 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

301/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 266/94 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 98/2004

626/2004 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

1/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

181/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

191/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.6.2006

460/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 266/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 150/2006

531/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

296/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

377/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/94 Sb., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 3.12.2009

194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

134/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 25.5.2011 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.1012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

102/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

64/2014 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

180/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/94 Sb., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x účinností od 31.12.2014

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2018

304/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 4.10.2017

169/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury elektronických xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx do 31.8.2018

277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx smluv

s účinností xx 1.1.2024

313/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.12.2019

367/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2020, 3.12.2019 a 1.10.2020

115/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

426/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.6.2024

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx a o xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §58 xxxx. 5 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magistrálách (Xxxxxx XXX), schválená xxxxxxxxx xxxxx XXXX x. 78 z 8.2.1990.
4) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Vyhláška č. 174/1994 Sb., kterou se xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx.
6) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxx. §128 zákona č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 9/1993 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1993 Xx.
9) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Např. xxxxx č. 238/1991 Sb., o xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 72/1988 Sb., x xxxxxxxxx výbušnin, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Příloha I x xxxxxxxx č. 8/1985 Xx., o Úmluvě x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX).
11) Zákon č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 x 26 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 418/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Například xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x o Státní xxxxxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
14) §71 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
15) §108 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Například xxxxx č. 50/1976 Sb.
17) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
18) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon.

19) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
20) §3 xxxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx.
21) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §13 xxxxxx č. 22/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
25) §10 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
26) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
27) §12 xxxxxx č. 16/1993 Xx., x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 102/2004 Xx.
28) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 2001/13/XX xx xxx 26. 2. 2001, kterou xx xxxx x xxxxxxxx Směrnice Xxxx (XX) č. 95/18/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 77/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2001/14/XX xx dne 26. 2. 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověřování xxxxxxxxxxx.
32) Xxxxxx 16 Xxxxxxxx x. 2001/14/XX.
33) §2 xxxx. e) xxxxxx x. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx.
34) Xx. 14 xxxxxxxx x. 1191/69 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách.
35) Xxxxxxxx č. 388/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx.
36) §11 xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2001/16/ES x xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx železniční dopravy.
38) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 1996/48/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysokorychlostní železniční xxxxxxx.
39) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlaky x xxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/34/EU xx dne 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 xx xxx 11. xxxxxx 2016 o interoperabilitě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x bezpečnosti xxxxxxxx. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2370 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx směrnice 2012/34/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

41) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady č. 881/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx agentury (xxxxxxxx x Agentuře).
42) Čl. 10 xxxxxxxx 2004/49/ES x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 1995/18/XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2001/14/ES x přidělování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti (směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
43) §7 x 9 xxxxxx x. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 277/2003 Xx.
44) Xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx).
47) §18 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 22/1997 Sb.
48) §7 xxxx. 1 zákona x. 102/2001 Sb.
49) Xxxxxxxx xxxxx č. 133/2005 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
50) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §46a xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx.

53) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1371/2007 xx dne 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 36/2010 xx xxx 3. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro licenci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx opisy doplňkových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/59/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 ze xxx 9. března 2016 o lanových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/ES.

54) Xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1371/2007.
55) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/17/XX x xxxxxxx základních parametrů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2007/59/XX.

56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/34/XX ze xxx 21. listopadu 2012 x xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 10/2015 xx xxx 6. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (EU) x. 870/2014.

58) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1795 xx dne 20. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/XX.

59) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

61) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. října 2007 o xxxxxxx x povinnostech cestujících x železniční xxxxxxx.

62) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků (xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx)

63) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. března 2016 x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/ES.

64) Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx.

65) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614 xx xxx 25. xxxxx 2018, xxxxxx xx stanoví specifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x kterým xx mění x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/756/XX.

66) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/762 ze xxx 8. xxxxxx 2018, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/798 a xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) č. 1158/2010 a (XX) x. 1169/2010.

67) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 402/2013 xx xxx 30. xxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hodnocení a xxxxxxxxxx rizik x x zrušení nařízení (XX) x. 352/2009, x xxxxxxx znění.

68) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1078/2012 xx xxx 16. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx metodě xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx schválení x xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

69) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/763 xx xxx 9. xxxxx 2018, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/798 x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx Komise (XX) x. 653/2007.

70) Nařízení Komise (XX) č. 651/2014 ze xxx 17. června 2014, kterým xx x xxxxxxx x xxxxxx 107 x 108 Smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

71) Nařízení Komise (XX) č. 321/2013 xx xxx 13. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx interoperabilitu xxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní vozy" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2006/861/ES, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1302/2014 xx xxx 18. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

72) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/777 xx xxx 16. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx infrastruktury x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2014/880/XX.

73) Xxxxxxxxxx Komise 2007/756/ES xx xxx 9. listopadu 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx 96/48/XX x 2001/16/XX, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1614.

74) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2019/779 xx xxx 16. xxxxxx 2019, xxxxxx xx přijímají podrobná xxxxxxxxxx o systému xxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/798 a zrušuje xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 445/2011.

75) Xxxxxxxx Komise (XX) 2016/919 xx xxx 27. xxxxxx 2016 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx subsystémů "Xxxxxx x zabezpečení" xxxxxxxxxxxx systému v Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

76) Xx. 13 x 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx dne 25. xxxxx 2012 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Rady 89/686/XXX x 93/15/EHS a xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/ES, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Rady 87/95/XXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1673/2006/ES, x xxxxxxx xxxxx.

77) Xx. 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 305/2011 xx xxx 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavebních xxxxxxx xx trh a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX, x xxxxxxx znění.

78) Xx. 2 xxx 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012, x xxxxxxx xxxxx.

79) Xx. 2 xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1025/2012, x xxxxxxx znění.

80) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/250 xx xxx 12. xxxxx 2019 o xxxxxxx ES xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx prvky interoperability x subsystémy, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s povoleným xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o postupech XX xxxxxxxxx subsystémů x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/797 x o xxxxxxx nařízení Komise (XX) x. 201/2011.

81) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/796 ze xxx 11. xxxxxx 2016 x Xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 881/2004

82) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/545 xx dne 4. xxxxx 2018, kterým xx stanoví praktická xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx železničních xxxxxxx x typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797.

83) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2020/424 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx neuplatnění technických xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/797.

85) Xxxxxxxxxx Komise 2010/713/EU xx dne 9. listopadu 2010 x xxxxxxxx xxx xxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxxxxxx pro použití x ES xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/57/XX.

86) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/773 xx dne 16. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx specifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx "xxxxxx x xxxxxx dopravy" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx 2012/757/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 454/2011 xx dne 5. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx x osobní xxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1305/2014 xx dne 11. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 62/2006, x platném znění.

87) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2012/226/XX xx xxx 23. dubna 2012 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx železniční xxxxxx, x platném xxxxx.

1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozů x mezinárodní xxxxxxxx (XXX).

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx přepravě (XXX).