Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích §95a §95b §95c

ČÁST XVIII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XIX. §97

ČÁST XX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. XXXVII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nezávislého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že:

a) xxxxxxxxxx x rozhojňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého typu x zaměření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxx,

x) umožňují x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x vysokoškolskému xxxxxxxx, xxxxxxx odpovídající profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytují xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx roli xx veřejné diskusi x společenských x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vzájemného porozumění, xxx utváření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx v xx,

x) xxxxxxxxxx k rozvoji xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x samosprávy, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxxxxx společné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, vzájemné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studentů.

§2

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxx a programy xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Typ xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a doktorský.

(2) Xxxxxx škola je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxx xxxxx", xxxxxxxxx x xxxx odvozené xxxxx slov xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx "univerzita", xxxxxxxxx x něho xxxxxxxx tvary xxxx xxxxx xxx ve xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxx uskutečňovat xxxxxxx xxxx studijních programů x x xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx též xxxxxxxxxxxx magisterské xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx. Vysoká xxxxx neuniverzitní xx xxxxxxx na fakulty.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxx x xxxxxxx se stanoviskem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx škola je xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby, které xx touto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Nikdo kromě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx akademické xxxxxx.

(10) Xx vysokých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí. 1)

§3

Akademická xxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxxxxx pracovníci x xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx svobody a xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxx se zaručují xxxx xxxxxxxxxx svobody x tato akademická xxxxx:

x) svoboda xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx výsledků,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx především x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výuce,

d) právo xxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) právo používat xxxxxxxxxx insignie a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xx zřizuje x zrušuje xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx.

(2) Veřejná xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx splynout xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zrušené veřejné xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xx samosprávné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx a rozhodování x xxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxxxx studia,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studentů,

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akademických xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) hospodaření xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stanovení výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) stanovení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx akademické xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy jen xx xxxxxxx x x xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx akademickými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rada,

d) xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) správní rada,

b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nejméně xxxxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xx xxxxx řad xxxxxxx xxxxxxxxxx obce veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x den zániku xxxxxxxx v akademickém xxxxxx a případnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx senátu s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx náhradníkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.

(2) Členství v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kvestora, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx akademický xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Rektor xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, děkan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x předsedou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro vnitřní xxxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxxxxx na zasedání, xxxxxxxx x to xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx svolat mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

§9

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x zřízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx součástí xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx rozhoduje xxxx x zřízení nebo xxxxxxx společných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. jednací řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; akademický xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx školy xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předložený rektorem x kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxx xxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx předložené rektorem,

e) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx rektorovi xxxxxxxxx xxxxxxx ke jmenování x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx akademické xxxx veřejné xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx rada veřejné xxxxxx školy"), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) usnáší xx x návrhu xx xxxxxxxxx rektora, popřípadě xxxxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pozastaví xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx v rozporu xx zvláštními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na fakultách,

b) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. a) xx d),

d) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx e), x) x x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx předkladatel xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx senát veřejné xxxxxx xxxxx usnáší xxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx rektora xx xxxxxx, jestliže se xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Rektor

(1) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx; jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případech, xxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ji rektor.

(2) Xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je čtyřleté. Xxxxxx rektora xxxx xxxxx osoba vykonávat xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx období.

(4) Rektora xxxxxxxxx x jím xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Mzdu xxxxxxx stanoví xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vědecké xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx představitelé xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Nejméně jedna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx akademické obce xxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx školy

a) xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy,

b) xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxxxxx rektorem na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fakulty; x xxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx další xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx záměr xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložený xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx; x xxxxxxx řízení, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx fakultě, xxx xxxxxx návrhu,

f) schvaluje xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vzdát xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, záměr xxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) projednává xxxxxx rektora xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx předsedou rady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatků k xxxx xxxxxx,

x) projednává xxxxx výroční xxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxx xxxx předložením xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x záležitostem, xxxxx jí předloží xxxxxx.

(3) Působnost xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) a x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx radě xxx xxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxx radě xxxxxxx.

§12x

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může působnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení xx rektor. Místopředsedu xxxx xxxxxxx rektor x xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou profesory xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx rady xxx xxxxxxx hodnocení. Xxxxxxx xxxxx rady xxxxxxx xxxxxx; x xxxx jednu xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx senátu, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx byl xx xxxxxxxxx členem xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místopředsedy x xxxxxxxxx členů rady xxx xxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Rada xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) schvaluje xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi souvisejících xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx k této xxxxxx,

x) vede průběžné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§13

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx studenti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx volí x odvolává xxxxx xxxxxxxx.

(2) Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx žádné z xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, disciplinární komise xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx dělitelný xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké školy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx x xx xxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxx představitelé veřejného xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a státní xxxxxx a absolventi xxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Volbu xxxxxxxx x místopředsedů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na dobu xxxxx let. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.

(3) Xxxxxx člena xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy zaniká

a) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k dané xxxxxxx xxxxxx škole,

e) xxxx nabytí právní xxxx

1. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým xxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx schválena xxxxxx x xxxx xxxxx správní rady x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, kterým xxxx podmíněně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxx úmyslný xxxxxxx čin xxxx xxxxxx bylo v xxxxxxxx řízení vedeném xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správní xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx prorektor, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxx zastoupení jím xxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxx rady xxx xxxxxxx hodnocení, xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy.

(5) X xxxxxxxx, x xxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxxxx vysoké školy, xxxx správní rada xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx senátem xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, prováděného prostřednictvím xxxxxxx; x xxxxxxx, xx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; původní návrh xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se pro xxx vyslovily xxxxxxx xxx xxxxxx všech xxxxx akademického xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, kterými vysoká xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,

x) k právním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nabýt xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx k movitým xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, od xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) za xxxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx předkupní xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx nepeněžitým xxxxxxxxx xx těchto x jiných právnických xxxx.

(2) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy

a) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x této xxxxxx,

x) schvaluje rozpočet x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxx x xxxxxx věcem, které xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx zveřejňuje xx xxxxxxx části internetových xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxx 20) xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx je x xxxxx místě x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx bezúplatný převod xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx naložení x xxxx.

(5) Správní rada xxxxxxx vysoké školy xxxxxx jednání neschválí, xxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx školy.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oznámit do xxxxx xxx xx xxxx vydání Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxx jednání xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx d) jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx činnosti x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx x obecném xxxxx. 21) Xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 22) xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx členů xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 23)

§16

Kvestor

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Vnitřní xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx řád akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx předpis, 24)

x) xxxxxxx řád vědecké xxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků,

g) xxxxxxxx x zkušební xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx,

x) pravidla systému xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřního hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x typ xxxxxx školy

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxx akademických xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vysoká xxxxx sestavuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x střednědobý xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2 další xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx rozpočtu xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") 32),

x) xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) dotace xx státního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x) ze xxxxxxxx rozpočtu, ze xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x dědictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxxxxx typ x xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx programů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strategického xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx 33), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, xxx poskytovaný xxxxxxxxx xxxx dotace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 34), xxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xx xxxxxx 35) je xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx druhá. Xx xxxxxxxx spolufinancované x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx má xxxxx xx dotaci xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx poskytnout xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx 36) x xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu x vývoje 37). Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřizuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ztrát x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku,

c) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) fond xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx,

x) fond sociální,

g) xxxx xxxxxxxxxx prostředků.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x), b), d) x g) xxxx xxxxxxxxx xx zisku, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx provozních prostředků xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x 31. prosinci xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxx z xxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx 38). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §58 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 39). Veřejná xxxxxx škola může xxxxxxxxxx do fondů xxxx xx zdanění xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ztráta x xxxxxxxx xxxxxx. Zůstatky xxxxx k 31. xxxxxxxx běžného roku xx převádějí do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. a) xx x), x) x g) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fondy uvedenými x xxxxxxxx 6 xxxx. x), b), x) a g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy; xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pravidly Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby nedošlo x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Podmínky xxxxxx x xxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo experimentálního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx podpořeny z xxxxxxxxx prostředků, byly xxxxxxx zpětně pouze xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx šíření xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejná vysoká xxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxxx darů, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 xxxx. c) xxxx veřejná xxxxxx xxxxx převést xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx projekty xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce; x xxxxxxx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx xxxx 5 % objemu této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx dotace na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx první, xxxxxx xxx převést x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxx, xx kterému jí xxxx xxxxxxxxxx.

(12) Sociální xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přídělem na xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx školy xx xxxx 1 % x ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejméně 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx produkty xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob.

(13) Xxxxxxxxxx rozpočtu se xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx činností, xxx xxxxx xxxx veřejná xxxxxx škola zřízena, x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti podle §20 xxxx. 2.

§18a

Poskytování xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Ministerstvo x xxxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxxx částky. Xxx ostatní náležitosti xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx 45) x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 46). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx ze svého xxxx xx bankovní xxxx veřejné vysoké xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx poskytnutých příspěvků.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna čerpat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx, xxxxx xx xxx dosaženo, x xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpá x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnut, xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xx rozporu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x se xxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, převedení xx fondů xxxxx §18 odst. 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx řízení x jeho odnětí xx nevztahuje xxxxxxx xxx.

§19

Majetek xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Veřejná vysoká xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxx §20.

(2) O xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vydané státem xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x nebo xxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jej xxxxxx x x xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x tvůrčí činnost xxxx činnost xxxxxxxx x účinnějšímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Doplňková xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx a ke xxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkládat xx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X ostatním xxxxx xxx veřejnou vysokou xxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx účelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dotací x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx x xx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektor.

§21

Xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vypracovat, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) zveřejnit xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x formě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, projednat x ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x termínu a xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xx xxxxxxxxxxx termínech x bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxx, xxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příležitostí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx studium rodičů x xxxx, které xxxxxxxx dítě do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x xx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) (xxxx xxx "uznaná xxxx xxxxxxxxxxx"),

x) provádět xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) ve xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje, jejich xxxx x xxxxxxx, xxxxx výuky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x seznam xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx program xxxx obor, xx xxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení ke xxxxxxxxx profesorem, uskutečňován xx fakultě; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x institucionální akreditace x x změnách xx výčtu uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx jejich xxxxxxxxx x účinnosti,

j) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx, o omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx o činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxx:

x) xxxxx xxxxxx závěrku x zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x roční xxxxxx xxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x členění xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x členění xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx doplňkových x ostatních.

(4) Xxxxxxx xxxxxx o činnosti x výroční xxxxxx x hospodaření a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejně přístupné.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx členit xx xxxx součásti:

a) fakulty,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiná xxxxxxxxxx xxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx technologií,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obce nebo x xxxxxxxxxxx provozu xxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 1

Xxxxxxx

§23

Xxxxxxx

(1) Fakulta xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vykonává xxxxxx xxxxxxx.

(2) Na fakultě xx ustavuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konat xxxxxxxxxx obřady.

(3) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx rektora akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx mají xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, rozhodovat nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx fakulty:

a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strategické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx činnost x nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxx rozhodují x xxxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx fakulty předem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx a orgán xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx záležitostí, které xxxx xxxxx projednávány.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Samosprávnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxx

x) akademický xxxxx,

x) xxxxx,

x) vědecká rada xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) disciplinární xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tajemník.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx fakultě x studenti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, z toho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nejvýše xxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxx. Xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxx ze xxxxx řad xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxx, x xxxxxx hlasováním. Xxxxxxx xxxxxxx fakulty xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxx volby x způsob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v akademickém xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx funkcí. Zanikne-li xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fakulty xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tuto funkci xxxxx xx zbytek xxxxxxxxxxx funkčního období.

(2) Xxxxxxxx x akademickém xxxxxx fakulty xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xx xxxxxxx tříleté. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx šesti měsíců xxxxxx podle §27. Xxxxx nejpozději do 30 dnů vyhlásí xxxx xxxxx.

(4) Zasedání xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxx proděkan, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx prorektor x xxxxxxxx akademického xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx nebo x xxxx zastoupení jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zasedání, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx. Na žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řádu akademického xxxxxx xxxxxxx na xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo umělecké xxxx fakulty (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty,

g) xxxxxx xx o xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx navrhuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx projednání xx xxxxxxx xxxx fakulty.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) a x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx předkladatel xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx projednáváním zpřístupnit xxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx usnáší xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx přijat, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu.

§28

Děkan

(1) V xxxx xxxxxxx xx děkan; xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx fakulty, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Děkana xxxxxxx x odvolává xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx odvolat xxxxxx x vlastního xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x případě, kdy xxxxx závažným způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx děkana xx čtyřleté. Xxxxxx xxxxxx xxxx tatáž xxxxx vykonávat xx xxxx fakultě nejvýše xxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Děkana xxxxxxxxx x xxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx fakulty

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx fakulty; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxx.

(2) Členové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx členové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy, jejíž xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx

x) projednává návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, a postupuje xx xxxxxxxxxxxxxxx rektora xx schválení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx, rozšíření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx fakultě,

e) vykonává xxxxxxxxx x habilitačním xxxxxx x x xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx děkan.

§31

Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx

(1) Xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx x xxx členů xxxxxxxxxx xxxx fakulty. Xxxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxx studenti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx svých xxxxx volí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxxxxxxxx disciplinární přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

§32

Tajemník

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném opatřením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx fakulty

(1) Xxxxxxx předpisy fakulty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx akademického xxxxxx fakulty,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) disciplinární řád xxxxxxx pro studenty,

f) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx statut xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx fakulty xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx teologických xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx částí.

(2) O xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx školy.

(3) V xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterého xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx vysokoškolského xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx věcech, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy vědeckou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxxxxxxxxx škole akademickou xxxx vysokoškolského ústavu (xxxx jen "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx xxxxxx xxxxx §29 x 30 xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxxx zemědělský xxxx xxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx praxe studentů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hygieny xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx programy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx, rozdělení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lesního xxxxxx xxxxxxxxx na návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rektor.

(4) Ředitel xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx statku xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx školy.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx x žádosti xx 90 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxxxx. Xx-xx žádosti xxxxxxxx, vyznačí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 platí x xxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů.

§37

Xx-xx některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx součásti x xxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxx, xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Jestliže xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přijmout,

c) xxxx akreditován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pozastavenou xxxxxxxxxx xxxxx studijních xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednu xxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxxx xx xxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožující xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx omezení xxxx x odnětí xxxxxx působnosti se xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrozící xxxx. Omezení xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ke zjednání xxxxxxx.

(3) Jestliže se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx orgánů xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonem xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx pověří. Xxxx-xx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, přechází xxxxxxxxx xxxxxx orgánů xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx věci, je xxxxxxxxxx ministerstva nejprve xxxxxxxxx veřejnou vysokou xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxx xx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

SOUKROMÁ VYSOKÁ XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx, svou ústřední xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, nebo xxxxx byla zřízena xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromá vysoká xxxxx je nepřevoditelné x nepřechází na xxxxxx nástupce, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §39a xxxx. 5 x 6.

(3) Xx xxxxxx zřizovatelů xxxx zakladatelů xxxx xxxxxxxxxxxx vydat státní xxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx, do obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx rejstříku, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis x rejstříku ve xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nastává nejdříve xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti soukromé xxxxxx školy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx"),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, materiálním x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx doložit.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx 150 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditace xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu,

b) xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx i x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí činnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx předpisů xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) právnická xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx zákona xxxxxxx, jako xx xx xxxxxx trestný xxx xxxxxxxxx nebyla; xxx účely xxxxxxxxx, xxx xx dán xxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu  51); xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Akreditační xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v §78a odst. 2 xxxx. x) bodě 1; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nedostatků v xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko xx 30 dnů ode xxx, kdy mu xxxx xxxxx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyžádá xx ministr od Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x Akreditační xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Akreditačním úřadem, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxx Akreditačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxx, do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, do 1 roku od xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působit xxxx soukromá xxxxxx xxxxx fúzí xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x jinou nebo xxxxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "přeměna"), xxxxxxxx xxxxxxxxx přeměny oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx případného xxxxxxx akreditace i xxxx studenti akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Mají-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, různou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx delší x xxxx; před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 5 x přechodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxxx o studijní xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx xxx přeměny, xxxx xx dnem xxxxxxx xxxxxxx studijními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromou xxxxxxx školou, akreditovanými xx xxxx 3 xxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školu xxxxxxxxxx i studenti xxxxxxxxx studijních xxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zajistit finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx §91 odst. 3. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx určuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x každoročního xxxxx xxxxxxxxx strategického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx náročnosti.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31).

§41

Vnitřní xxxxxxxx

(1) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx platí §36 xxxxxxx.

§42

Další povinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s ministerstvem x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) zveřejnit xxxxxxxxxxx záměr soukromé xxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxx realizace xxxxxxxxxxxxx záměru v xxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností vysoké xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

e) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x profilu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx doby xxxxxx x jejich dostupnosti xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx oborů, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx habilitační xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx odnětí institucionální xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx zániku oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x omezení xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) činit vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle občanského xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu 56), a to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx soukromou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek x xxxxxxx xxxx řešení 48) xxxx xx xxxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zánik právnické xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxx xxxx zrušení xxxxx §39a xxxx. 5.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx soukromé vysoké xxxxx xx xxxxxxxx §21 odst. 2 xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak. 6)

(3) Xx xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahuje §21 xxxx. 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření x strategický záměr xxxxxxxx vysoké školy xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nemá v xxxx následující po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaný žádný xxxxxxxx program x xxxxxx odnětí akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx oblast xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx více xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx alespoň 2 oblasti xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 5, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas v xxxxxxx, že v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx státního xxxxxxxx&xxxx;x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit soukromou xxxxxxx školu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx, xxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx nápravu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než x xxxxxx odnětí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxxxx.

(7) Dojde-li x xxxxxx státního souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx byl státní xxxxxxx odňat, povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX PROGRAM X XXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje x studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci oblasti xxxx oblastí vzdělávání, xxx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, forma x xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyjádřená x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxx ve studijním xxxxxxxx x při xxxx xxxxxx ukončení xxxxx §45 odst. 3, §46 odst. 3 x §47 xxxx. 4 včetně xxxxxx státních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx akademický xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělávání, x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx, a návaznost xx další typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx procentně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tematických xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xx výuce.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ověření studijních xxxxxxxx.

(4) Forma studia xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx praktických dovedností xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje z xxx xxxxx akademických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; garantem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro řádný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 věty xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Garant xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxx xx jedné xxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx státními zkouškami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx profilující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem, xxxxx se státními xxxxxxxxx, popřípadě obhajobou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx více oblastí xxxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcně xxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uskutečňovány xxxxxxxx xxxxxxxx blízkého xxxx xxxxxxxxxx obsahového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Vláda xxxxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí vzdělávání, xxxxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v dané xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zahrnujících xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx kompetence, x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxxxx regulovaných, xxxxx jsou xxxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu.

(2) Standardní xxxx studia xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx řádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, xxxxx součástí je xxxxxxxxx xxxxxxxx bakalářské xxxxx.

(4) Absolventům studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx zkratce "Xx." xxxxxxx před jménem), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (ve zkratce "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx); absolventům x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx středního vzdělání x maturitní zkouškou xxxx vyššího odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených xx xxxxxxxx xxxxx vědeckého xxxxxxx, výzkumu a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx schopností x tvůrčí činnosti; x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx navazuje na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; x xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(4) Xxxxxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx ekonomie, xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." xxxxxxx xxxx jménem),

b) x xxxxxxx architektury "xxxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx. xxxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx před xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx lékařství" (xx xxxxxxx XXXx. xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx veterinárního lékařství x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx umění "xxxxxxx umění" (xx xxxxxxx "XxX." uváděné xxxx jménem),

g) v xxxxxxxxx oblastech "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." xxxxxxx před xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §48 xxxx. 2 xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx magisterských studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "magistr", xxxxx xxxxxxx x xxxx oblasti studia xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rigorózní práce. Xx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx přihlášky x xxxx zkoušce x x xxxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx dvojnásobek xxxxxxx xxxxx §58 odst. 2. Tito absolventi xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx technologie xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po jejím xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" (ve xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx humanitních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx přírodních věd "xxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx jménem),

d) x xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "PharmDr." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx "licenciát xxxxxxxx" (ve zkratce "XxXxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." uváděné xxxx xxxxxx).

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx vysoká škola xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx listinou x xx xxxxxxx xxxxxxx znakem České xxxxxxxxx 41) xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x akademického xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rigorózní zkoušky xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxx, x xxxxxx jde, bylo-li xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vývoje xxxx xx samostatnou xxxxxxxxxxx x tvůrčí činnost x oblasti xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nejméně tři x nejvýše xxxxx xxxx.

(3) Studium v xxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu pod xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx schopnost x připravenost k xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx umělecké činnosti. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (ve xxxxxxx "Xx.X." uváděné xx xxxxxx).

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx ustavená xxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx programy xx xxxxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu.

§47x

(1) Studium v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx studijním programu xxxx probíhat též xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dohoda xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx části xxxxxx uskutečňované xx xxxxxxxxxx xxxxxx škole x x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx vykonaných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o případném xxxxxxxx udělovaném zahraničním xxxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Absolventům xxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx, podle §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 xxxx §47 odst. 5 x případně xxxx xxxxxxxxxx titul zahraniční xxxxxx školy podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titul xx společným titulem xxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx oponentů x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx obhajoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx spravuje. Xxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx práce odevzdané xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxx též xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx určeném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx si xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx výpisy, xxxxx xxxx rozmnoženiny.

(3) Xxxxx, xx odevzdáním xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx své xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diplomové, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxx zveřejnění 58), xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx. Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx spolu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx bakalářské, diplomové, xxxxxxxxxx x rigorózní xxxxx, xxx se xxxx odklad zveřejnění xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxx neplatnosti vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx rigorózní zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx doktorské xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx zkouška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx, pokud xxxxx, x jejíž státní xxxxxxx nebo její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu nesplnila xxxxxxxx xxxx předpoklady xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx školách, studijním xxxxxxxxx nebo studijním x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx nebo obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx úmyslného jednání xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx školách, studijním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zkušebním xxxxx xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání proti xxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx absolventa xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx případ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a skutečnostmi xxxxxxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy byl xxxxx xxxxx vysokoškolský xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx být rektorem

a) xxxxxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

b) nejpozději xx 3 let xxx dne vykonání xxxx xxxxxxxxxx vykonání xxxxxx zkoušky nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Neshledá-li xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podkladů xxx rozhodnutí v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxx, x toho 6 xxxxx jmenovaných xxxxxxxx z profesorů, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x řad xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx přezkumné xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxxx komise se xxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx všech svých xxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§47x

(1) Xxxxxx rozhodne x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 150 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx komise xxxx xxx stanovisko xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx x xxx požádána xxxxxxxx. Odchýlí-li se xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se nelze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§47x

(1) Dnem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx studijním programu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané absolvováním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akademický xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 5 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osoba, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Tímto dnem xxxxxxx platnosti i xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxx ke studiu x xxxxx studijním xxxxxxxx stanovenou x §48 odst. 1 xxxx 3, xx xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx studijním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx učiněných xxxxxx, x jejíž xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxx, xxxxxxxxx vyslovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní zkoušky xxxx xxxx součásti xxxx obhajoby disertační xxxxx xxxxxxxxx, a xx i pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pro niž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dodatkem k xxxxxxx, xxxxx pozbyly xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx soukromé xxxxxx škole x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §47e xxxx. 1 xx 5 platí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47g

Řízení xx státní xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx zkoušky nebo xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx v §47e xxxx. 1 xx 5 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

ČÁST XXXX

XXXXXXX NA XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx ke xxxxxx

§48

(1) Podmínkou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx. Xx studiu x xxxxxxx xxxxx xxxxx být přijati xxxx xxxxxxxx x xxxxxx odborným vzděláním x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx ke studiu x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxxxxxx studia x kterémkoliv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přijati xxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu x doktorském studijním xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x oblasti xxxxx xxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uchazeč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v evropské xxxxx působící xxxxx Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, x xxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx dosažení středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, získaným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x udělení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx, xx-xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úředního postupu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zahraniční xxxxxxx xxxxx působící xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxx x daném xxxxx xxxxx opravňuje xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx studijní program; xxxxxxxxxx §90 odst. 2 xxxx druhé x §90 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx také xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx středoškolském vzdělávacím xxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x přijetí xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx program.

(5) Uchází-li xx x přijetí xx studiu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uchazeč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání absolvováním xxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx škole, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx x odstavci 3

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §89 a 90 xxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; ustanovení §90 odst. 2 xxxx druhé a §90 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxx vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x tom, že xxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx cizím xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. d) x xxxxxxxx 5 xxxx. c) xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, že splnění xxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeč xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci pro xxxxxxx jednu xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxxx x dostatečné xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, doloženého xxxxxxxxxxx dokladem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo odstavci 5 xxxx. a).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poplatek za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx přijetí ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x odstavce 5 xxxx. c), který xxxx nejvýše 20 % xxxxxxx stanoveného xxxxx §58 odst. 2. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx školy.

§49

(1) Vysoká škola xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx určitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo prospěchu xx střední školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, též podmínky xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx typech předmětů. Xxxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxx zátěže xxxxxx xxxxx studia. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx-xx tyto podmínky xxxxx počet xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx přijetí xx xxxxxx, vyžaduje-li xx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může být x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx způsobilost uchazeče xx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeč poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; není-li xxxxxxx x studium x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Posuzujícím xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel v xxxxx tělovýchovné lékařství.

(2) Xxxxxxxx pro přijetí xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx anebo absolvovali xxxxxxxxxxxx vzdělávací program xxxx jeho xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx ověřuje, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx fakulta xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx čtyřměsíčním, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3, xxxxxx a xxxxxx ověřování xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx zkoušky x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studiu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx programu. Tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. Stejným způsobem xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx.

(6) Je-li udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx studiu. X takovémto xxxxxxx xxxx být xxxxx xxx podání přihlášek xx studiu xxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky xx xxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx též xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, o jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx xx studiu ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx fakulty. X xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx studiu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xx studiu xxxxx §49 odst. 5. Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xx k podkladům xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx má xxxxx nahlížet do xxxxx xx po xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, které vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty x x podmínkami xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zprávu x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx i písemné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zprávě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteristiky.

(10) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxx zpracovává a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx 40).

§51

Xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx vysokou školou xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx koná xx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Rozvrh studia x xxxxxxxxxx xxx

(1) Studium xx členěno xxxxxxx xx semestry, ročníky xxxx bloky. Xxxxx xxxxxxx, ročník xxxx xxxx sestává x xxxxxx výuky a xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx rektor.

§53

Státní xxxxxxx

(1) Státní xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vyhlášení výsledku xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, docenti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uměleckou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx jmenovat xxxxx xxxxx zkušební xxxxxx x významných xxxxxxxxx x daném oboru.

§54

Přerušení studia

(1) Xxxxxxx xx studijním programu xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním x zkušebním xxxxx x opakovaně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x zkušební xxx stanoví nejdelší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x to po xxxxx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx přiznáno x x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx nahrazující xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je-li xxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena.

(4) X xxxx přerušení xxxxxx xxxx osoba studentem. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx osoba x xxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx studiu xxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x xxxx x dítě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro postup xx xxxxxxx semestru, xxxxxxx nebo bloku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mateřské dovolené 53), x xx xx xxxxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx předloží xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx sportovním xxxxxxx, xxxxxx sportovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx studentovi umožní xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Studium xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním programu. Xxxx xxxxxxxx studia xx den, xxx xxxx vykonána státní xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxx poslední část.

(2) Xxxxxxxx x ukončení xxxxxx x x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dodatek x xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx student xxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §81b xxxx. 3,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx (§86 xxxx. 3 x 4),

g) xxxxxxxxxx ze studia xxxxx §47e xxxx. 3, §47f xxxx 47g,

x) vyloučením ze xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx podle §67.

(2) Xxxx ukončení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx den, xxx xxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxx, xxx xx student xxxxxx, xxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx o zanechání xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx den stanovený xxxxxxxxx a zkušebním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx nejpozději xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx den, xx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx zrušení studijního xxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akreditace. Xxxx xxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)&xxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxx 3 xxx xxxxxxx x §81b xxxx. 3 xxxx xxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx den, xx xxxxxxx zaniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47c xx 47e, §47f xxxx 47g x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx studia xxxxxx právní moci.

(3) X ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x §50 xxxx. 2 a 3; na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §50 xxxx. 4 xx 6 obdobně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osoba, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§57

Xxxxxxx x studiu

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx studijním xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx,

x) vysokoškolský xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx studenta xx doklad vydávaný xxxxxxx školou, xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xx doklad, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx evidovat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx nebo xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx vysoká škola xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx Xxxxx x xxxxxx se xxx považuje xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx.

(4) Vysokoškolský xxxxxx xx xxxxxxxx x absolvování studijního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x studiu xxxxxx xx základě xxx žádosti

a) osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 odst. 1,

x) student,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx k xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx jsou veřejnými xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; vysoká xxxxx xx xxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxxxx obřadu.

(8) X xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 x v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §5069, §8991 a §99 xx vysoká škola xxxxxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxx-xx xx přiděleno.

Poplatky spojené se xxxxxxx

§58

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Základem xxx xxxxxxxxx poplatků spojených xx xxxxxxx je 5 % x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxx xxxxx xxx akademický xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx programu déle, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijním programu, xxxxxxx xx veřejná xxxxxx xxxxx poplatek xx xxxxxxx, xxxxx xxxx za každých xxxxxxx xxxxxxxxxx šest xxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx doby xxxxx xxxxxxxxxxx studií x bakalářských a xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 nebo §46 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx student xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxx, xx do doby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Od xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx však xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx veřejná xxxxxx škola studijní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, magisterském xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xx 3.

(5) Výši xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok veřejná xxxxxx škola xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx; xxxxx xxxxxx škola xxxxxxx x zveřejní xxxx poplatků pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx počínajícímu následujícím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx studium v xxxxxxxxxxxx akademickém xxxx xxxxxxxx za studium xx vyšší xxxx, xxx xxxxx platila xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podána. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(6) Poplatky za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx vydává xxxxxxx 90 xxx xxxx splatností xxxxxxxx. Xxxxxx může x xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxx xxxxxxxxx xx studiem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo odložit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přihlédnutím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zásad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx studiem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx. 9)

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škola xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Celoživotní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxx xxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx úplatu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo zájmově. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví vnitřní xxxxxxx. Účastníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ním xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx škola jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celoživotního vzdělávání x xxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§4850), xxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výše 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

§60x

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx škola xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx kursu x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx předem.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx škola xxxx účastníkům osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx titul.

(3) Účastníci xxxxx nejsou studenty xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX ŠESTÁ

STUDENTI

§61

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zápisu do xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přerušeno, xx xxxxx studentem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx studentem xxxx ukončení xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 x §56 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §54.

§62

Xxxxx studenta

(1) Xxxxxxx xx právo

a) xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx učitele xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem,

e) zapsat xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx řádem,

f) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x pravidly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx řádu.

(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovních xxxxxxxxxx xxx. 10)

§63

Povinnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xx studijního programu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Student xx xxxx povinen

a) hradit xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxx xxxx,

x) hlásit xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx zapsán, xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo adresu xxxxx datové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx xxxxx §49 odst. 1,

d) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx rektora, xxxxxx xxxx jimi pověřeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x projednání xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Zaviněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 vzniká xxxxxxxxxx povinnost nahradit xxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxxxxx přestupkem xx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx.

§65

(1) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxx:

x) napomenutí,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jestliže samotné xxxxxxxxxxxx disciplinárního xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx ukládání xxxxxx xx přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx došlo, xx xxxxxxxxxx následkům, k xxxx zavinění, xxxxx x k dosavadnímu xxxxxxx studenta, který xx disciplinárního xxxxxxxxx xxxxxxxx, x k xxxxxxxxx snaze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx ze studia xxx pouze v xxxxxxx úmyslného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx roku xx jeho xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku v xxxxxxx xxxx. Do xxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx doba, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx,

x) povolení xxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiných studijních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxx xxxxxx zkoušek vykonaných x rámci xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxx fakultou x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx absolvovaných x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxx odborné xxxxx,

x) xxxxxxxx stipendia,

f) xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 odst. 3 x 4,

g) nesplnění xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 písm. x),

x) disciplinárního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx studia xxxxx §67.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studenta xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx student. X xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx studentům xx po oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonem xxxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahájena x moci xxxxxx, x xx věcech xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. f). Xxxxxxx výzvy xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx věcech podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), přičemž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xx student xxxx xxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx jeho oznámení. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem je xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx přijmou x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřeby taková xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx rozhodnutí způsobilo, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Disciplinární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx návrh rektora, xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx žádné x xxxxxx xxxxxx, xxxx děkana, xxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapsán xx xxxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxx skutku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, x které xx xxxxx, jakož i x xxxxxxxxxx, proč xx xx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhem. O xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxx studenta. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ústní xxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, že se x xxxx nedostaví xxx omluvy, xxxxxx xxx xxxxx pozván. Xxxxxx xxxx děkan xxxxxxx uložit přísnější xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxxx xxxxx najevo, xx xxxxx x disciplinární xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx přestala xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zastaví.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxx o xxxxxxxxx ze studia xxxxx §67.

§69a

Doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Vysoká škola x xxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Xx-xx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx předpis xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxx doručení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx písemnost x řízení xxxxx §68 xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §63 odst. 3 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx doručit xx xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x), b) a x), kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx studenta x rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx profesoři, xxxxxxx, mimořádní profesoři, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x vědečtí, xxxxxxxx x vývojoví xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxx, tak tvůrčí xxxxxxx. Akademičtí pracovníci xxxx povinni xxxx xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx.

(2) Je-li na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může je xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Takové pracovní xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působil x praxi xxxxxxx xx xxxx 20 xxx. Xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx institucionální xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a může xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx radou.

(3) Xx xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxx odborníci na xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a emeritních xxxxxxxxx.

§70x

Xxxxxxxx xxxx akademických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxx x pracovní xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) práce související x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx akademický xxxxxxxxx sjednanou práci x xxxxxxxx době, xxxxxx si xxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx, které si xxx určí. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx náklady xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx závislé xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, hradí xx akademický pracovník.

(4) Xxxxxxxxxxxxx eviduje xxx xx část xxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx docentem

Docenta xxx xxxxxx xxxx jmenuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx řízení

(1) V xxxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace uchazeče, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx nutno předložit xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxxx xxxxx, seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx praxí, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odborných xxxx uměleckých stáží, xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo uměleckou xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx uvede xxxx, xx xxxxxx xxxx x habilitaci. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vědecké xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) tiskem xxxxxx monografie, která xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, kterým je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která má xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx škola. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx, děkan xxxx rektor xxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, předloží xxxxx xxxx xxxxxx xxx vědecké nebo umělecké xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx školy xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx habilitační xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx tři xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx školy, xx xxxxx xx habilitační xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecká xxxx prominout xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Habilitační xxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Z vysoké xxxxx, xx xxxxx xx habilitační xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pouze jeden xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x habilitační xxxxxx xxx habilitačním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Habilitační xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxx uchazeč má xxx xxxxxxxx docentem. Xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx doporučuje xxxxxxxxxxx xxxxxx zastavit. Xxxxx přednese předseda xxxx xxx xxxxxxxx xxxx habilitační xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx koná na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady. Xx xxxxxxxx, ve které xxxx xxx uchazeči xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x posudkům xxxxxxxx, obhajovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xx xxx dosavadní vědecké xxxx umělecké a xxxxxxxxxxx činnosti, se xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrhu, xxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Nezíská-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx postoupí xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx jej xx xxxx odůvodněním xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx projedná a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx jmenování většinu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady, xxxxx, xx xx xxxxxx zastavuje. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) V xxxxxxx xxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xx habilitační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx řízení xx správní xxx xxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Proti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx uchazeč xxxxx xx 30 xxx xxxxxxx. Nevyhoví-li xxxxxxxx xxxxx, předá xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx odůvodněno.

(15) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx radou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úkoly xxxxxx xxx plní xxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§73

Jmenování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §74.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy xx jmenování profesorem xx xxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jmenování profesorem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx xxx řízení xx jmenování profesorem xxxxxxxxx x §74; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx odůvodněno.

(4) Xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xx kalendářní xxx.

§74

Řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je význačnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxx. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x zahraničí, může xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x umělecké xxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpoklad x xxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx se zahajuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxx xxxx příbuzného xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podaný xxxxxxx xxxx fakulty, xxxxx xx akreditaci xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx radě xxxxxx xxxxx, xx-xx akreditaci xxx xxxxxxxxxx obor xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx zahájit x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx fakulty xxxx&xxxx;xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx uvedené x §72 xxxx. 2 xxxx xxxxx; x xxxxxx xx též xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxx schvaluje na xxxxx děkana xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx komisi xxxxxxxx x xxxxxxxxx, docentů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oboru. Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx než x vysoké xxxxx, xx které se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx doporučuje řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx komise xx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx koncepci vědecké xxxx umělecké xxxxx x xxxxx x xxxxx oboru.

(6) Xx xxxxxxxxx xx vědecká xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx fakulty, předkládá xxxxx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §72 xxxx. 10 xxxxx x obou xxxxxxxxx obdobně.

(7) Xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx; podrobnosti xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxx vnitřním xxxxxxxx. Orgány xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx jmenování profesorem xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx může xxxxxxx podat xx 30 xxx námitky, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx fakulty. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vysokoškolského ústavu.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx šestinásobek xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2; výši xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§74a

Řízení na xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxx xx konalo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rektor vysloví xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxx jmenována xxxxxxxx, xxxxx kvalifikaci xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx porušujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastnictví 59) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx, neuvedeného x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx úřední; zahájeno xxxx být rektorem

a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Neshledá-li xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Členy xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(7) Přezkumná xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx členů; x stanovisku k xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xx hlasuje tajně.

§74a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§74x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx rektor vydáním xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti odchýlí xx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zdůvodnit.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 měsíců ode xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, o jejíž xxxxxxxxx docentem xxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Je-li rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx jmenování xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx osoba docentem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx tím xxxxxxx xxxxxx dřívějších jednání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pro niž xx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx případné dřívější xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a xx 74c xxxxxxx x xxx, xx příslušnost orgánů xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti, uvedené x §74c xxxx. 1 x 2, xxxxx také xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx škole.

§74d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x účinností od 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx státní xxxxxx škole x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a74c xxxxxxx. Důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §74c xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti vedených xx xxxxxx vysoké xxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§75

Xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a řízení xx xxxxxxxxx profesorem x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxxxx ministerstvu

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx důvod x datum xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx řízení.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování profesorem x o výsledcích xxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §47b xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx zveřejněna xxxxx xxxxxxxx.

§76

Tvůrčí volno

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xx xxxx xxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx měsíců jedenkrát xx xxxx let, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxxx řízení lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxxx x akademickým pracovníkem, xxx-xx x xxxxxxxx xxx zastávaného xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxx zveřejněno xx veřejné části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti o xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxx akademických pracovníků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x vysoké xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX VYSOKÉ XXXXX

§77x

Xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvalitu vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti a xxxxxxx souvisejících činností.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi související xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx pravidelnému hodnocení.

(3) Xxxxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxx x vnější xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx v případech xxxxxxxxx v §84. Xxxxxx škola xx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx škola xx povinna zavést x xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměrů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxxxx se x

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) organizaci xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pravomocí a xxxxxxxxxx orgánů, vedoucích xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí,

d) xxxxxx xxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xx související xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vazby xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodní xxxxx, s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zlepšování,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx x záznamy, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx školy xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících činností xxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké školy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 5 xxx, x xxx, xx každoročně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dodatek popisující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x členům orgánů xxxxxx xxxxx a xxxxxx součástí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§77x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vysoká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx "Umění", xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx umělecké xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxx, vytvořené v xxxxx xxxxxx studijních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané umělecké xxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx registr xxxxxxxxxx výstupů, x xxxx se evidují xxxxx xxxxxxxxx uměleckými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů. Xxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx evidují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx autora xxxx xxxx výkonného xxxxxx (dále xxx "xxxxxx výstupu"),

b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x akademické xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx umělecko-pedagogické xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uchovávat údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx je

a) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx, které prokáží xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx registru xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou uvedeny x xxxxxx informačních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxxx záznamů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů.

§77c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

ČÁST DEVÁTÁ

AKREDITACE

§78

Akreditace

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx.

(2) Institucionální xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určené xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx škola xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxx typu a xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyplývá x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx typu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulovaného xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx 49), že xxxxxxxxxx xxxxxx studijního programu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kladné xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva vnitra. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx první x xxxxx xxxxxxxx stanovisko xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxxxxxxx xx nevydá, xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx studijního programu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx studijních programů xxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgány xxxxxxx xx větách xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 61), xx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxx oblast vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxx pro praktickou xxxxx tohoto programu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(9) Není-li xxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx oblasti vzdělávání, xxx kterou má xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx ani udělovat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i o xxxxxxxxx xxxxxxxxx akademické xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 odst. 5 xxx vykonávat, xxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxx oprávněna uskutečňovat x xxxx oblasti xxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§78a

Standardy pro akreditace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vychází x xxxxx správního xxxxxxx ze standardů xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x profilům xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx institucionální akreditace

1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, spolupráci s xxxxx, akademické xxxxxxxxxx, xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. soubor xxxxxxxxx xx studijní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx absolventů xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx spolupráce s xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. soubor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména na xxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx absolventa, xx xxxxxxx znalosti x odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxx xxxxxxxxx postižených uchazečů x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x ohledem xx to, xxx xxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxxxx poslání vysoké xxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké školy,

c) x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx 74 a xxxxxx požadavků xx xxxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti, na xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx spolupráce x xxxxxxxx xxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx součásti, xxxxx bude studijní xxxxxxx uskutečňovat,

b) součásti xxxxxxxxxx programu podle §44 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl základních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výuce,

c) xxxxxxx x personálním, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxx x xxxxxxxxx x předpokládané uplatnitelnosti xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx standardů xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx absolvováním xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu regulovaného xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), xx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x případně x xxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x části xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) studijní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxx §78a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studijní xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x materiální, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxx zajištění xxxxx x související xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx s §77b,

e) xxxxxxxx xxxxxxx nezískal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x studijní xxxxxxx xxxxxxx v §78 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx požádat xxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx udělen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxx-xx x kombinovaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uděluje Xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 10 xxx; xx xxxx kratší než 10 let xxxx xxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx udělena xxxx xxxxxxxxxxx, pokud

a) akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx programu xx žadateli xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx prodlužuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx personálního, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx uvede rovněž xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx program xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx náleží, xxxxxx xxxxxx podíl na xxxxx.

(3) Xxxxxxxx akreditace xxx i opakovaně xxxxxxxxxx. Xx řízení x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx xxxxxxxxxx §79.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx škola požádat x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu na xxxx nebo jiné xxxxxx xxxxx.

(6) Byla-li xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx doby 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x akreditaci studijního xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) X akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx s vysokou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx správu nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vysoká škola xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x uděluje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akademický xxxxx. Ve vysokoškolském xxxxxxx je xxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňován.

(4) Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx §79 přiměřeně.

(5) Xxx společném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vysoké xxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx akreditace

§81a

(1) Institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, x x jejich xxxxx xxx příslušný xxx xxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx žádosti vysoké xxxxx. Xxxx-xx vysokou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx podána x xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vede xx o těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vysoká xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx působit, x xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx programů,

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případné xxxxxxx k xxxx xxxxxx,

x) sebehodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxx rozvoje.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx akreditace do 150 xxx. Přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) x přihlíží k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77a xxxx. 3; x xxxxxxx uvedeném x odstavci 1 xxxx xxxxx přihlíží xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx institucionální xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx vzdělávání v xxxxx typu studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx škola nemá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) systém zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx škola xx xxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §77b xx 79,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v navrhované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezbytného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 studijní xxxxxxxx alespoň xx xxxx 10 xxx, x xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx akreditaci xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx nebyly tyto xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx společné řízení x o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx škola xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x náležitosti žádosti xxxxx §82 odst. 2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhoví x xxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 6.

(6) Nemá-li vysoká xxxxx institucionální xxxxxxxxxx x její xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, kterým xxxx žádost zamítnuta.

(7) Xxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx 5 xxx ode xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxx škole

a) xxxxxx institucionální akreditace xxx xxxxx oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxx

x) uložen xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx §93n odst. 1.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxx oblasti vzdělávání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla žádost xxxxxxxxx.

§81b

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx; xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx škole zamítnuta xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření institucionální xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx institucionální akreditace xxxxxxx školou uskutečňovány x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vzdání xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxxx.

(3) Zanikla-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí xx xxxxx 120 xxx xxx dne zániku xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení nebo xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) X případě, že xxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxx studijních programů x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx škole.

§81b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81c

Vysoká škola s xxxxxxxxxxxxxxx akreditací xxxx x době platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx další xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx již má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §81a; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81d

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může tak xxxxx xxxxx xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxxx §81, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx má xxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx uskutečňovat xx xxxxxxxxxx s jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxxx

x) je-li xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x postavením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx x daném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uděluje Xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Písemná xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx obsahuje:

a) název xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem,

c) xxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, materiálního x dalšího xxxxxxxxxxx x xxxx rozvoje,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx dotčených xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §79 xxxx. 3 platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování profesorem xxxxxxx.

(4) Akreditační xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx docentem xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx úřad akreditaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx o jmenování xxxxxxxx xxxx profesorem xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní program, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování profesorem, xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx studia, xxxx

x) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Akreditačnímu úřadu, xx se xxxxxx xxxxx akreditace vzdává.

§82x

Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxxxx, působnost x xxxxxxxxxx

§83

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nezávislí. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x institucionálních akreditacích,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x akreditacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditacích xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxx §81b odst. 3 a §86,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu x k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x 6, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f odst. 5 xxxx. x) x x §93h xxxx. 5 xxxx. x) x x xxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoviska xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školství, xxxxx xx xxxxxxxx ministr, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(3) Akreditační xxxx x xxxxxxxxxxxx xx vzájemně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x stanoviska vyžádaná x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) a x §93h odst. 5 písm. x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §83c xxxx. 2, xx patnáctičlenná Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx předseda Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx veřejnou xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx dalším xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx. Předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx předsedou Akreditačního xxxxx; dva xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx Akreditačního xxxxx. Předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx působnost svěřenou xx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v jím xxxxxxx xxxxxx místopředsedové Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Předseda x xxxxxxxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní službě xxxx xxxxxxx pokyny xxxxx §11 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx x xxxxx hodnotících xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx zájmu 62) x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda, x xx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto funkcionářů x k xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx x nezávislý výkon xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx statut Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx hodnotících xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx 63) s xxx, že za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 odst. 3 x 4 zákoníku xxxxx se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx x odvolání xxxxx Rady Akreditačního xxxxx

(1) Xxxxxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx a 11 xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx období 6 xxx z xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; 1 člena xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2 let x xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda x osob navržených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxx komorami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podporujícími xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx, 9 xxxxx Xxxx Akreditačního úřadu xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92 a 1 xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxx x §92 odst. 1 xxxx. a); xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředí x 5 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ministr xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx §92.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx člena Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx, je xxxx xxxx jmenován xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Do Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu nemůže xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Funkce člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx; dále je xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxx, prorektora, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena akademického xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Rady Akreditačního xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx vykonávat placené xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx orgánů a xxxxxxx se xxxxxxx xx podnikání či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx na výuce xxxxxx školy xxxxx §70 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx povinni xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx funkce xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkci, xxxx xxxxxxxx se dopustil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) smrtí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jeho studia,

f) xxxx xxxxxx souběhu xxxxxxxxxxxxxx funkcí, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

1. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byl xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx,

3. xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin,

4. rozhodnutí xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxxxxx xxxxxxx člena Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx omezena svéprávnost xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83c

Působnost Rady Akreditačního xxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených Xxxxxxxxxxxx úřadem v xxxxxx xxxxxx

1. o xxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x pozastavení xxxx xxxxxx akreditace habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx základě institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 4,

3. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 9,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardů xxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx vlády xxxxx §82a,

x) stanovit xx xxxxxxx xxxxxx připravených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotící xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a,

x) vydávat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x posuzovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydávat zprávu x vnějším hodnocení xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §84 x xxxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k udělení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x materiálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyžádá-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §93h xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx zájemce x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx podnětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo ministra x xxxxxx návrhu xx odvolání člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx usnesení xx věcech podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxx napadeného rozhodnutí x xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Akreditačního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx x xxx vrátit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x odvolání xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§83x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx má 5 členů, xxxxxxxxxxx x odvolávaných xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx x vysokoškolským vzděláním, xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, x xxxx 3 xxxxxxx xxxx jmenováni x xxxx navržených xxxxxx reprezentace xxxxxxxx xxxx uvedenými v §92.

(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 62) x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx přísluší xxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném rozsahu, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxx 63) s tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx, přičemž §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83e

Hodnotící xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, které ustavuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx hodnotících xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx hodnotitelů. Návrh xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx xxxxxx člena xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxx; x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Statut Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx členů x xxxxxxx hodnotících xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, působících xx xxxxxxx školství xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. e),

c) xxxxxxxx xxx výběr xxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Akreditační úřad xxxxxxxx Xxxxxx hodnotitelů. Xxxxxx slouží k xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx člení xxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zapsána xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x kterou x zařazení xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92 xxxx xxxxxxxx organizace xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx uvedená v §77b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnotících komisí. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx daná xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené Radou Xxxxxxxxxxxxx úřadu, po xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované osoby xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxx 6 let. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx x jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx. Xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx Akreditačního xxxxx může zapsaného xxxxxxxxxxx vyřadit xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxx byl zapsán, xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, x vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) osobní jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx jména a xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx také xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x studenta, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotitele, xxxx xxxxxxxxxx tituly, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx návaznost xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x současného xxxx xxxxxxxx akademického nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxx současného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, odborníka xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx sféry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx spolupracující x vysokými školami xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx x xxxxx, x oblast xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jméno x xxxxxxxx, tituly x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměření; u xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx školy, xx které studují.

§83e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83f

Kancelář Akreditačního xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxx součástí ministerstva x xxxx úkoly xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxxxxx činnosti Akreditačního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x provádění úkonů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vysokých xxxx kontrolu dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministra, xxxx

x) xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx využívat Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všeobecně uznávanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77a xxxx. 4, xxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zařazená v xxxxxxxx XXXX (Evropském xxxxxxxx agentur zabezpečujících xxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností

Vysoká xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxx její xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající z §77b a 78a,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x naplňovat xxxx xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na vysoké xxxxx x které xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§86

Nápravná opatření xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování akreditovaných xxxxxxxx, uloží xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx lhůtě zjednala xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx škole xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zákona x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx.

(3) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx závažné nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx uchazeče,

b) xxxxxx oprávnění uskutečňovat xxxxxxxx program,

c) omezení xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vytvářet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) odnětí institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oblasti vzdělávání.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx byla udělena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v habilitačním xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx odnětí akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Opatření xxxxxxx x odstavcích 2 xx 5 xxxx Akreditační úřad xxxxxxxx také x xxxxxxx, že zjištěné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že vysoká xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx akreditaci odejmout x x případě, xx xx xxxxxx xxxxxx školy, xxxx xxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. b), xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx bylo přijato xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, Akreditační xxxx přijaté xxxxxxxx xxxxx.

§86x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §78 xx 86 xx xxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo žadatelem x xxxxxxxxxx; účastníkem xxxxxx xxxxx §81 xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávací x xxxxxx činností xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 5 xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXXX SPRÁVA

§87

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx využití,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy; xxxxxxxxx xxx tom podle xxxxxxxxxx předpisu, 13)

x) xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §39 x 39a,

x) stanoví vyhláškou

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxx zveřejnění průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §87b xxxx. 4,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předávání xxxxx xxxxx §90b xxxx. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §53 xxxx. 3,

i) xxxxxxxx x využívá xxxxxxxxx x uchazečích x přijetí ke xxxxxx x o xxxxxxxxxxx a absolventech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z matriky xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními předpisy x agregované údaje x zaměstnancích xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx samo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazečů o xxxxxxx ke studiu xx studijním programu, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx studujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c,

2. veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škol x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87a,

3. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b,

4. xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx o xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §90b,

x) v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx řídí vysoké xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37, 38 x 43,

x) uznává zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx hrazená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x záležitostem xxxxxxxx v §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx xxxxxxxx statutů x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, informačních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vynikajícím xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studia xx studijním xxxxxxxx x xxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxx činnosti,

t) xxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 a §79 xxxx. 2 xxxx. f); daný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx fondů, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepostupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 42),

x) xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 x 5 x §93f x 93h x xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx jejich použití x xxxxxxxxx, formou xxxxxxxxx podpisů x xxxxxx razítek na xxxxxxxxx listinách.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx nahlížet xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx o nahlížení xx tyto jejich xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodě 3 x v §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rektorům veřejných x státních xxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx k xxxx pověřeným uvedenými xxxxxx vysoké xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx profesorů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvisejícího xx xxxxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou uvedeny x registru, x xx na údaje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nahlížení xx tyto jejich xxxxxx údaje,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nahlížet xx registru xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 x x §90b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. Ministerstvu obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tomu pověřeným xxxxxxx veřejných vysokých xxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx využívají xxxxxxxxx x registru pro xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxx x řízeních x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxx x žádostech x xxxxxxx xx xxxxxx,

4. xxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x registru, x xx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby.

§87x

Xxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xx xxxxxx akreditací. Správcem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §93a, x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo; Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx školy x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87x

Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx profesorů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x mimořádných profesorů xxxxxxxx škol je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx údajů x zaměstnancích veřejných, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx docenty, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Registr xxxxxxx, profesorů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx obsahuje x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx pobyt; x cizinců také xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) xxxxx x datu získání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx habilitační xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx docentem x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vysoké škole xxxx x xxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, případně za xxxxxxxxxx xxx xxxx xx jiné příslušné xxxxxx, x x xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx k xxxxxx xxxxx nebo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx službě nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Uživateli registru xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rektora a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx rektorem,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxx osobě.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné, xxxxxx x xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x docentech a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §93a. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx na xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx studentů xxxxxx k xxxxxxxx x studentech, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřnímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, stav x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx poskytnuta, x xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxx,

x) předchozím xxxxxxxx,

x) studijním programu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx dalšího xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a uděleném xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukončení xxxxxx,

x) xxxxx vysokoškolského xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx, byl-li xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx matriky xxxxxxxx mohou provádět xxxxx zaměstnanci vysoké xxxxx zvlášť k xxxx pověření; xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) až x) xx xxxxxxxx neprodleně xx rozhodné události. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou archiválie; xxx jejich archivování x xxxxxxxxxxx výpisů x opisů xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(5) Vysoká xxxxx sdělí xxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Uznání zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace

§89

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxx části x České xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx, jestliže je Xxxxx xxxxxxxxx vázána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, kde je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a uznána, x xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx školy nebo xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxxx vysokoškolskou kvalifikací.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonanou xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§90

(1) Xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx uznání xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x diplomu x xxxxxxxxxx informace x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokladů.

(3) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx, x xxxx xx sídlo xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, nebo příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx 44) xxxx na xxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx na uprchlíka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx uprchlíci, xxx předložení dokladu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x podstatných xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x uznání xxxxxxx.

§90a

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 je žadatel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx 3, xx-xx xxxxxx podávána ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace, xxxxx xxxx 3&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx její xxxx.

(3) Xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 64).

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§90x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx registr xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kvalifikace xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx jej vydala, x xxxxxxxx státu, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx spisové značky, xxx xxxxxx bylo xxxxxx vedeno, včetně xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x data xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x §87 odst. 2 xxxx. x).

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxx týkající se xxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x lhůty předávání xxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX JEDENÁCTÁ

STIPENDIA

§91

Stipendia

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx přiznána stipendia.

(2) Xxxxxxxxx hrazená x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přiznána

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x inovační, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50),

x) v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 47), jestliže xxxxxxxx xxxxxx v rodině xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xx deset xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídá jedné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx minimální xxxx xx měsíc, x xxx, xx xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxx přiznal, xx příjem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na dítě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku nepřevýšil xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 1,5. Potvrzení xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx platí xx xxxx 21 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx rodiny zjišťován. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx též

a) xx xxxxxxx studia x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxx fakulta xxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu.

(6) Xxxxxxxxxxxx přiznává stipendia xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tvoří

a) xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxx delegovaných jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx vysokých xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx vzdělávání, standardů xxx akreditace, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §83b odst. 1; xxxxx podávají xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) předkládá Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxx xxxx do Seznamu xxxxxxxxxxx xxxxx §83e,

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ

FAKULTNÍ XXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Všeobecné lékařství x xxxxx xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "Xxxxxxxx", se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 15) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vývojová xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx a xxxxx x domovském státě xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") je oprávněna xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat, pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d odst. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x mimoevropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy") xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx podle §93h x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx dokladů o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §8990b xxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93b

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx tuzemské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovského státu, xx xxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx informačních povinností, x xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Evropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že hodlá xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxx xxxxxxxx x působení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy,

c) oznámit xxxxxxxxxxxx místo uskutečňování xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo uskutečňuje xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx obsahu, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu doklady x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx typu, případného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, formy xxxxx x standardní doby xxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxx, uskutečňovaných na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolventa xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx být xxxxxxx xxxx zahájením uskutečňování xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx x jejich xxxxxx překladem.

§93b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx obsah výroční xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx od xxxxxxxxxx xx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx matriku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx přiměřeně,

f) poskytovat xxxxxxxx údaje do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93d

Informační xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností, x to xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uznané xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, organizaci studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxx x upravující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x) do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x standardní doby xxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx uznání xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x xxxxxx do xxxxxx,

4. informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolventa xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

6. xxxxx kreditového xxxxxxx, je-li používán,

7. xxxxx uskutečňování xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. seznam xxxxxxxx dalšího vzdělávání,

j) xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx řád.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až f) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx území České xxxxxxxxx. Povinnost uvedenou x odstavci 2 xxxx. h) je xxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 písm. x) a x) xx xxxxx xxxxx xxx, xxx aktuální xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, poskytovatel je xxxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxx xxxxxx překladem.

§93d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93e

Další povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxx evropské zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx následujícího kalendářního xxxx; xx obsah xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

c) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) vést matriku xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx přiměřeně,

e) poskytovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mimořádných profesorů xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x profesorech, xxxxxxxxxx jako pedagogičtí xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x účinností od 1.9.2016

§93f

Udělování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Tuzemské povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx předloží ministerstvu

a) xxxxxxx prokazující jeho xxxxxxxx a xxxxxxxx x domovském xxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx uskutečňovat xx xxxxx České republiky, xxxxxxx x jeho xxxxxx, uplatnitelnosti absolventů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akademickém nebo xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx x právech x povinnostech xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxx formě xxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx upravují xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu upravováno xxxx omezováno, doloží xxxxxxx xxxx skutečnost xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x stanovisko, zda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx studijním xxxxxxxx xxxx připraven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65); uznávací xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stránce personální, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx zajištění xxxxx x související xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x Xxxxx republice xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studia v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx,

x) absolventi studia x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nárok xx xxxxxx dokladů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx nevydává mimoevropská xxxxxxxxxx vysoká xxxxx, xxx xxxx x xxxx oprávněný orgán xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovského státu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky by xxxx v rozporu x právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) má studium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněna xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, název xxxxx, xxxxx právními xxxxxxxx xx poskytované zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx titul xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx v souladu x tuzemským povolením, xxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 dní. Xxxxx mimoevropská zahraniční xxxxxx škola nedostatky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxx zahraničních vysokoškolských xxxxxxxxxx programů; odstavce 1 xx 6 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o rozšíření xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(10) Tuzemské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx vysoké školy

Mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx studijních programech xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; na xxxxx xxxxxxx zprávy xx přiměřeně xxxxxxx §21 odst. 2,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx studujících xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do registru xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. seznam zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxx jejich typu, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx obory, formy xxxxx a standardní xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx x platnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx studia,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolventa xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx systému, je-li xxxxxxxx,

7. místo uskutečňování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93h

Udělování tuzemského xxxxxxxxx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Tuzemské xxxxxxxxx uděluje pobočce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění předloží xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

c) xxxxx x místu xxxxxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x studiu x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uskutečňovat na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx do 150 xxx.

(4) V případě, xx xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x xxxxxxxxxx, xxx absolvent xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připraven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x studijní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doručena.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti,

b) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ke xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x domovském xxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxx x vzdělání, xxxxxxxx ho xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ale xxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu domovského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x rozporu x právními xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx regulovaného xxxxxxxx x podle stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 65), xxxx

x) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstva xxxxxx by jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat, xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Tuzemské xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx nedostatky xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx. Pokud pobočka xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx nedostatky neodstraní, xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx platnosti.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx právnickou xxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx nástupce pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx rozhodne x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93x

Xxxxx povinnosti pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxxx do konce xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; na xxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu na xxxx žádost ve xxxxxxxxxxx termínech informace xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxx údaje do xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx pobočce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx poskytování zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx republiky.

§93i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře x důchodovém xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx pojištění rozhodnout, xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx učinit xxxxx x xxxxxxx, že

a) xxx x vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93b xxxx. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §93d odst. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx poskytované mimoevropskou xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx §93f x xxxx xxxxxxxxxxx studia,

d) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x době příslušného xxxxxx.

(2) Xxxxx účastníci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx daná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání vydává xxxxxxxxxxxxx diplom nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 postaveno xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx studia xx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93k

Spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxx evropských zahraničních xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxx působení x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93b xx 93e xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx porušuje xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu, vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úřad postupuje, xx-xx xxxxxxx podezření, xx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx závažným xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx. Rámcovou xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx §93a93k se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47a.

§93l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že úmyslně xxxxxxxxxxx užívá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§93n

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v rozporu x §2 odst. 3 xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx xxxxx" nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. "univerzita" nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koná xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akademické xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Soukromá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Evropská zahraniční xxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §93a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 2 nebo 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §93a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském studijním xxxxxxxx x rozporu x §93x xxxx. 5, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §93i.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 2 000 000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 nebo xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x x), odstavce 5 xxxx. x) x x), odstavce 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Přestupek podle §93m projednává xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přestupky xxxxx §93n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §93n xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 66); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x občany k xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx studenti, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27) x obecní xxxxxxx; xxxxxxxxxx odborníky xxx oblast bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Mohou xx nich xxxxxxxx xxx studenti, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Vojenské xxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 16) Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx, zejména z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 16) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; vztahují xx xx xx ustanovení xxxxx druhé s xxxxxxxx §14, 15, §17 xxxx. 1 xxxx. x), §18, 19, 20 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx §18a. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx se nevztahuje xxxxxxxxxx §2 odst. 2. Xxxxxx vysoké xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxx podle §91 xxxx. 2 xxxx. x) nebo podle §91 xxxx. 3 xxxxxxxxxx studentům xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx dotací, jejich xxxxx x xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx službě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Průběh xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 17) Xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, je každoročně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx akreditován xxxxxxx xxxxx doktorský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx požádat x akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předem xxxxxxxx xxxx zúčastněnými xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx vzájemné závazky. X uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

(5) Vojenské a xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 18)

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx studentů; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školám xxxx xxxxxxxxxx:

x) předkládá xxxxxxxxxx republiky xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zřízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení nebo xxxxxxx fakulty na xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxx. a) x x),

x) xxxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) registruje xxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxx §36 xx vyjádření xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zákonnost x hospodárnost při xxxxxxxxx s finančními x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxx prominout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x vyplácet xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministrem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stipendium x xxxx důvody xxxxxxx x §91 xxxx. 2 a 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx službě xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx služebním xxxxxx policisty,

h) jmenuje x odvolává další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) může xxxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy,

j) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx vysokých xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx opatření podle §37 x 38,

l) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxx. x) xx c) x x §75,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysokým xxxxxx xx věcech xxxxxxxx statutů x xxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx a fakult, xxxxxx xxxxxxxx studentů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxx styků.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §8990a xxx uznávání xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyššího ověření xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 písm. x).

(10) Jsou-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx x policejních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xx na xx §77 obdobně. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akademických xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx pracovníci xxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx dobu tvůrčího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 27).

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, se vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(13) Xxxx rozhodnutím x akreditaci podle §78 xx 82 x 86 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx vyžádá stanovisko Xxxxxxxxxxxx obrany; xxxx-xx xx xxxxxxxxxx policejních xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx týkají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§95x

(1) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49, xxxxxxxx xxxx termín x xxxxxx ověřování xxxxxxx podmínek přijetí xx studiu, popřípadě xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx podle krizového xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §49 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx termínem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu.

§95a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§95b

(1) Vysoká škola xxxx fakulta xxxx xxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48, x to až xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx

x) xx x důvodu xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxx xxxxxxx uchazečů xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx §48 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoké škole xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx uchazeč xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx škola xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx započítává xx xxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§95c

(1) Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx není možná xxxx xx omezena xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rigorózní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoké škole xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může vysoká xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxx výuce, xxxxxxxx studia nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx formu xxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxx

x) využívat při xxxxxx zkoušce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x konat xx xxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxxxxx, xx x jejího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxx 5 xxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to na xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x v období xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx; §95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

Xxxxxxxxxx ministerstva, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §95a xx 95c xx xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx určit xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx využít.

  §95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 495/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

ČÁST XXXXXXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X XXXXXX Z PŘÍJMŮ, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§96

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx č. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x, 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx. x zákona x. 227/1997 Sb., xx xxxx a doplňuje xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "x x prostředků veřejné xxxxxx xxxxx".

2. X §18 se xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) U xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy s xxxxxxxx příjmů:

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxxx xx běžném xxxx."

3. X §18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

4. X §18 odst. 7 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx slova: "xxxxxxx vysoké školy".

ČÁST XXXXXXXXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

ČÁST XXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§98

(1) Xxxxxxxx obory, v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ucelenou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx statutech, se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x jsou akreditovány xx dobu xxxx xxx s tím, xx:

x) ucelená xxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxx §21 xxxxxx č. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx školách, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx považováno xx magisterský studijní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx studium xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx udělovat akademické xxxxxx podle §46 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §41 xxxxxx x. 172/1990 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých škol x fakult konat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikají dnem 1. xxxxxxxx 1999. Xxxxx však rektor x této xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx žádost xxxxx §82 odst. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

(1) Akademicko-vědecký xxxxx "xxxxxx" x titul "xxxxxxx" přiznané xxxxx xxxxxx č. 172/1990 Sb. xx xxxxxxxx xx akademické xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx titulem "inženýr xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx.xxxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx). Osvědčení o xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx "xxxxxxx", xxxxx získali xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx obsahově ucelené xxxxx vysokoškolského xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xx nahrazuje akademickým xxxxxxx "bakalář xxxxx" (xx zkratce "XxX." xxxxxxx xxxx jménem). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", který xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx titulem "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx před xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Absolventi xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 2 x §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx studia státní xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 5.

(6) Absolventi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Sb. x xxxxx ekonomie xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx."). Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx xx xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx tituly xxxxx §21 xxxx. 2 zákona x. 172/1990 Xx. xxxx xxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, pokud jim xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx titul xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení odstavce 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx akademie.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 x §22 xxxxxx č. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx", xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 tohoto xxxxxx. Osvědčení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx „xxxxxx“, mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxxx "Xx." xxxxxxxx "Xx.X.", x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Xx.X.". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoká škola.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech x oblasti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §47 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." uváděné xx xxxxxx), mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx titulem "xxxxxx" (ve zkratce "Xx.X." xxxxxxx za xxxxxx). Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." uváděné xx xxxxxx) se xxxxxxxx absolventům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§100

(1) Vědecká xxxxxxx xxxxxxx k udělení xxxxxxx hodnosti "kandidát xxx" (xx zkratce "XXx.") již xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx. Účastníci vědecké xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx disertačních xxxxx xx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2001.

(2) Účastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx vlastní žádost xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vojenské x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2.

(2) Xxxxxx školy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx tohoto xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1999.

(3) Xxxxxxxx jmenování xxxx volby akademických xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x x příloze č. 2 xx xxx 1. xxxxx 1999 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 1999.

(5) Xxxx 1. ledna 1999 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k tomuto xxx příslušelo právo xxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx písemně může xxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxx; na xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxx potřebný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí musí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx převáděného xxxxxxx x závazků x xxxxxx xxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xx majetek, který xxxxxx dnem 1. xxxxx 1999 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x na xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x způsoby xxxx xxxxxx 48).

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které jsou xx xxx 1. xxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x příloze č. 1 a x příloze č. 2, přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiznané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §99 xxxxxxxxx nedotčeny. Xxxxxxx xxxxxxxx "kandidát xxx" (xx xxxxxxx "XXx.") x "xxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XxXx.") xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§103

(1) Nově xxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxx roku ode xxx zřízení. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů uvedených x §25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost osoba xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx zřízeného vysokoškolského xxxxxx vykonává do xxxx ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §34 v nezbytném xxxxxxx jejich působnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Do doby jmenování xxxxx, předsedy a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83 xxxxxxxxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx §17 zákona x. 172/1990 Xx. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxx je xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy nebo xxxx součásti, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx zákona xx xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském prostoru x Švýcarská konfederace.

§107

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx své majetkové xxxxxx xx xxxxxxx x tímto zákonem xx 31. xxxxxxxx 1999.

§107x

§107x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Zrušovací ustanovení

(1) Xxxxxxx xx čl. X xxxx 5, 8 x 9 xxxxxx č. 216/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 172/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zrušují se:

1. §33 xx 41, 43 x 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x policejních vysokých xxxxxxx x o xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx XX zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 26/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x bezpečnosti, a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kultury č. 96/1961 Sb., xxxxxx se xxxxxx statut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství x xxxxxxx č. 31/1963 Sb.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věd č. 55/1977 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx České xxxxxx xxx xxxxxxx hodnosti č. 144/1979 Sb., x obhajobách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1980 Sb., x poskytování xxxxxxxxx a příspěvků xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., x xxxxxxxxxxx studiu studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. §9 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 365/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx řád).

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínkách x xxxxxxx jmenování xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 476/1990 Sb., x xxxxxxxx diplomů x xxxxxx xxxxxxx x studiu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x nostrifikaci).

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., x xxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxx studentů vysokých xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 67/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy č. 110/1995 Xx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxx ze xxx 30. května 1969 č. x. 19&xxxx;261/69-XXX/5, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 30/1969 Xx., xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství České xxxxxxxxxxxxx republiky ze xxx 10. xxxxxx 1970 č. x. 10&xxxx;300/70-XXX/5, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 10/1970 Sb.

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxx 20. července 1982 x. x. 20&xxxx;797/82-34, xxxxxxxxxxxx x částce 17/1982 Xx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 č. x. 20&xxxx;798/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx., xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1985 x. x. 15&xxxx;330/85-34, xxxxxxxxxxxxxx x částce 19/1985 Xx.

(3) Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxx xxx vědecké xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Československé xxxxxxxx xxx č. 53/1977 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx pobytech, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 5/1986 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 54/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. x x. 393/1992 Xx.

5. Vyhláška Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hodnosti č. 64/1977 Sb., x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxx komise pro xxxxxxx xxxxxxxx x. 187/1990 Xx.

§109

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1998, s xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 a §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Tošovský x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx technické x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx univerzita Xxxxxxx

Xxxxxxxx výtvarných xxxxx x Xxxxx

Xxxxxx učení xxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx univerzita

Mendelova xxxxxxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Praze

Janáčkova akademie xxxxxxxxx umění

Univerzita Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxx zemědělská xxxxxxxxxx x Praze

Technická univerzita x Xxxxxxx

Xxxxxx škola xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxx Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx xxx Labem

Západočeská xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Tomáše Xxxx xx Zlíně

Vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx obrany

Policejní xxxxxx xxxxx:

Policejní akademie Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx

Příloha x. 3 x zákonu x. 111/1998 Xx.

Xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx

1. Architektura a xxxxxxxxxx

2. Bezpečnostní xxxxx

3. Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Doprava

5. Xxxxxxxxxx obory

6. Xxxxxxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxx

8. Farmacie

9. Xxxxxxxxx

10. Xxxxxxxxx, religionistika a xxxxxxxx

11. Fyzika

12. Xxxxxxxxxx xxxx

13. Chemie

14. Xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20. Politické xxxx

21. Xxxxxxxxxxxxxx

22. Právo

23. Xxxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxx práce

25. Xxxxxxxxxx

26. Stavebnictví

27. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

28. Xxxxxxx výchova x xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx

29. Xxxxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx

30. Učitelství

31. Umění

32. Xxxx o xxxxx x xxxxxxx

33. Xxxx x Zemi

34. Veterinární xxxxxxxxx, veterinární xxxxxxx

35. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

36. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx v akreditovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy xxxxxx x akreditaci xxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx §80 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx do rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx udělená xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx školy xxxx xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 28) Přijímat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx přijímají pouze xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem a xxx x souladu x právem Evropských xxxxxxxxxxxx. 29) Xxxxxxxx xxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx akademický xxx 2003/2004. Xxx akademický xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx studium xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů pro xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Přijímat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx asistentek xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Pro xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx studenti xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přijatí xx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx x porodních xxxxxxxxxx xxxxx studium xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním předpisem x. 121/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 18.4.2004

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx x xx. X

1. Xxxxxxxxx xxxxx uvedou xxxx název do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxx xxxxx učiněné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx součásti veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx školách provedené xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

4. Pro studijní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx platnosti přípustnou x xxxx udílení xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx do xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx děkana na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx. Délka xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 552/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxx III

Zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxx rozpočtový xxx 2006.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 624/2006 Xx. x účinností od 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Pracovní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxx xxxxxxxxxx statutu xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x předloženého x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x vymezujícího xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodovat xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zůstává xxxxxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statutu x xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nedotčen.

2. Xxxxxx "xxxxxx" x "profesor", xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 1. ledna 1993 xx skončení xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocennosti xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x ve Slovenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx dne 23. xxxxxx 2001, se xxxxxxxx xx rovnocenné x xxxxxx "xxxxxx" x "profesor", získanými x xxxxxxx době x Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; po tuto xxxx xxxxxxx zachováno x dosavadní členění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obory. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x uvedeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro vysoké xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nový xxxxxxxx obor xxx xxxxxxxx xxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx vysoká xxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §81a x 81b xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx-xx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx, upravující odbornou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx absolvování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx určitého xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považují xx xxxx požadavky xx xxxxxxx, x xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx uskutečňováno nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného nebo xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx na studijní xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxxxxx škola x xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat habilitační xxxxxx xxxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx xx základě §85 xxxx. 3 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprovozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxx §72 odst. 16 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nevztahuje xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx předsedy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx funkční xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx dni 30. xxxxxx 2015.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx x xxx osob xxxxxxxxxx xxx šestileté xxxxxxx období xxxxx xxxx členů x xxxxxxxx předsedy Rady Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx xxx xxxxxx školství, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí xx 4 letech.

12. Xx funkční období xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx §83b xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxx Xxxxxxxxxxx komise, xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx skončilo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx docentů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejných x xxxxxxxxxx vysokých školách xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §90a xxxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxx x xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx činnost xx souladu s §93a xx 93i xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 13 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx v Praze" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx vysoké školy "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx studiu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 31. prosince 2019.

2. Xx xxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 zákona x. 137/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx xxxx delší xxx 3 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akreditace xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx školách xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), lze uchazeče xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxx programům xxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §85 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §83c x §86 xxxx. 2 a 9 zákona č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 137/2016 Xx., nejsou ustanoveními xxxx 1 x 2 xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v zákazu xxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx použití xxxx 1 nebo 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx působnost Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx programu uchazeče xxxxxxxxxxx z xxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x bez xxxxxx xx případné zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 168/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

Xx. XXXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na účtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 111/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 odst. 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1999, x §108 odst. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx)

x účinností od 1.9.2000

147/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., a xxxxx x. 451/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX, ČR x XX, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

121/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

436/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x zaměstnanosti

s účinností xx 1.10.2004

473/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.8.2004

562/2004 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

626/2004 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

342/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích

s xxxxxxxxx xx 13.9.2005

530/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

161/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

310/2006 Xx., x xxxxxxxxx x některými věcmi xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

s xxxxxxxxx od 1.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 111/98 Xx., o vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx §70, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010

419/2009 Sb., o xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Brně x o změně xxxxxx č. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

159/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/2004 Xx., x pedagogických pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 111/98 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2010

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

420/2011 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2013

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

137/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016, x výjimkou xx. XX xxxx 11 xx 14, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 17.5.2016

230/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozpočtové odpovědnosti

s xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

168/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 303/2017 Xx.

x účinností od 31.8.2018

32/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností od 24.4.2019

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

495/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

609/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

153/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2021

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

x oprava byla xxxxxxxxx sdělením č. 27/2024 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
5) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx x. 35/1965 Xx., o dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx znaku a xxxxxx vlajky České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §132 xx 138 x §150 xxxxxxxx práce.
11) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., o péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
14) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 7/1975 X. x. XXX, x xxxxxxxxx archiválií, reg. xxxxxx 24/1975 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
15) Xxxx. xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví XX č. 394/1991 Sb., o xxxxxxxxx, organizaci x xxxxxxxx fakultních nemocnic x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx XX č. 205/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx s rozpočtovými xxxxxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx x x finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 48/1995 Xx.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx náležitostech vojáků x činné xxxxxx x žáků xxxxxxxxxx xxxx, kteří nejsou xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x. 310/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx ČSSR č. 148/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 420/1990 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 419/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství.
19) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
20) §1 xxxx. 2 xxxx. x) x §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx práce.
22) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.

23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x obcí v Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
26) §26 xx 33 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

27) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Směrnice Xxxx 78/687/EHS ze xxx 25. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxxxxx Rady 85/432/EHS xx xxx 16. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxx Xxxx 80/155/EHS ze dne 21. xxxxx 1980 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 77/453/EHS xx xxx 27. xxxxxx 1977 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ošetřovatelů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x platném xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrů, xx xxxxx nařízení vlády x. 28/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 461/2002 Sb., x účelové podpoře xxxxxxx a vývoje x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx.
32) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §12 x 13 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 321/2003 Xx., x zavedení Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 461/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx soutěži xx xxxxxxx x vývoji. Xxxxxxxx vlády č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 28/2003 Sb.
38) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 352/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Zákon č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §17 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
45) §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x i) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
47) §17 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §195, 197 a 198 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 zákona x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

57) §146 xx 150 xxxxxxxxxx zákoníku.

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §31 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §45 odst. 1 xxxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.

62) §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.

63) §156 x xxxx. zákoníku xxxxx.

64) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §52 zákona x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.