Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích §95a §95b §95c

ČÁST XVIII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XIX. §97

ČÁST XX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nezávislého xxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx xxx, xx:

x) xxxxxxxxxx x rozhojňují xxxxxxxx poznání x xxxxx svého xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx činnost,

b) xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x vysokoškolskému xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx a přípravu xxx výzkumnou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx znalosti z xxxxxxx oblastí poznání x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx celoživotním vzdělávání,

d) xxxxx aktivní xxxx xx xxxxxxx diskusi x společenských a xxxxxxxx otázkách, xxx xxxxxxxxx kulturní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x ní,

e) xxxxxxxxxx x rozvoji xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozvíjejí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Typ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bakalářský, xxxxxxxxxxx a doktorský.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxx škola", popřípadě x něho odvozené xxxxx slov mohou xxx xx svém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Označení "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx tvary slov xxxxx mít xx xxxx názvu xxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx škola univerzitní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x tím vědeckou x výzkumnou, xxxxxxxxx x inovační, uměleckou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxx neuniverzitní uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx fakulty.

(6) Xxx vysoké xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx policejní.

(8) Xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx touto činností xxxxxxxx.

(9) Xxxxx kromě xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konat řízení xx jmenování xxxxxxxxxx, xxxxxxxx akademické insignie x xxxxx akademické xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. 1)

§3

Akademická obec xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx pracovníci x xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxx se zaručují xxxx xxxxxxxxxx svobody x tato xxxxxxxxxx xxxxx:

x) svoboda xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zveřejňování xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx spočívající xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a uměleckým xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx používat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx akademické xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zákonem. Xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou; xxxxxxxx se xxxx xxx na jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxx provést xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxx stanoví, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx umožní xxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studentů,

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) pracovněprávní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování profesorem,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ustavování xxxxxxxxxxxxx akademických xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx zákon nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx upravují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx základě a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Orgány xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) vědecká xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) rada xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx školy

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx veřejné vysoké xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nejméně xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx řad členové xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx přímé, s xxxxxx xxxxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx a způsob xxxxx xxxxxxxx akademického xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x důvody x xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxxxxx členství x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jiných xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy umožní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx náhradníkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu.

(3) Funkční xxxxxx jednotlivých členů xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy x xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx členství x xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx. Rektor nebo x xxxx zastoupení xxxxxxxxx, děkan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx školy.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx součástí xxxxxx školy, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx také x xxxxxxx xxxx xxxxxxx společných pracovišť xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx předpis xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx senát veřejné xxxxxx xxxxx si x tomuto návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx rektora,

3. xxxxxxx vnitřní předpisy xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozpočet x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předložené xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx a xxxxxxx x této zprávě,

f) xxxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xx jmenování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxx xxxx xxxx akademické xxxx veřejné xxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) xxxxxx se x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx") po xxxxxxxxxx ve vědecké xxxx,

x) na návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx pozastaví xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy xxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx na fakultách,

b) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. a) xx x),

x) k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) x i) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx předkladatel xxxxxxx xxxxxxx 7 kalendářních xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx školy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxxx xx xxxxxx, jestliže xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx; návrh na xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Rektor

(1) X čele xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx; xxxxx x rozhoduje xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak. X případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh se xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(3) Funkční období xxxxxxx je čtyřleté. Xxxxxx rektora může xxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxx xx xxx xx xxxx bezprostředně jdoucí xxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx v jím xxxxxxx xxxxxxx prorektoři. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministr.

Vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxx vědecké xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx významní představitelé xxxxx, v xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Nejméně jedna xxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké školy

a) xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, bez tohoto xxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akreditace studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx rektora xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x institucionální akreditaci xxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxx xxxxxxxxx fakulty; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vzdát xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace, xxxxx xxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxx vzdát xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování profesorem,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx rektora xxxxxxxx xxxx odvolat členy xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx předložením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxx dodatků x xxxx xxxxxx,

x) projednává xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akademickému senátu xxxxxxx xxxxxx školy,

l) xxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx radě pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat vědecká xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rektor. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy, xxxxx jsou profesory xxxx docenty xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xx xxxxxx rady xxx xxxxxxx hodnocení. Xxxxxxx členy xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vědecké xxxx x jednu xxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx rady xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx navrhovateli xxxxxxxxx. Xxxxx funkčního xxxxxx místopředsedy a xxxxxxxxx členů xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidel systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy předložený xxxxxxxxx rady pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx průběžné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§13

Disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Členy xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx obce veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxx xxxxxxxx. Disciplinární xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx ze xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednává xxxxxxxxxxxxx přestupky studentů xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou zapsáni xx žádné x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rektorovi.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx studenti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx rada veřejné xxxxxx školy

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členů, xxxxxx xxxxx musí xxx xxxx dělitelný xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx v ní xxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxx představitelé xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx nebo dalších xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx předsedy x místopředsedů x xxxxxx jednání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx školy, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx let. Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx třetiny členů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxx, x jedné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx období skončí xx čtyřech letech. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx školy před xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušného funkčního xxxxxx.

(3) Xxxxxx člena xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx

x) xxxxxxxxx funkčního období,

b) xxxxxxx se funkce,

c) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx,

2. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx schválena xxxxxx o xxxx xxxxx správní rady x xxxxxx xx xxx spáchaný xxxxxxx xxxxxxx xxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svolává xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx dvakrát xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx prorektor, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen akademického xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxx rady pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké školy x mají xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) O xxxxxxxx, k xxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx rada xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, prováděného prostřednictvím xxxxxxx; v případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx schválila. X xxxxxxx, xx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx návrh neschválí, xxxxx xxx x xxxxxxxx důvodů x xxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx; xxxxxxx návrh xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx nejméně xxx pětiny xxxxx xxxxx akademického xxxxxx. Xxxxxxxx-xx se akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx většinou. Xxxxxx xxx postoupení, xxxxxxxxx xx větě xxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§15

(1) Správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx předchozí písemný xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx převést xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx,

x) k xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxx xxxxx xxxxx nabýt xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxx xx vyšší než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx věcné právo xxxx xxxxxxxxx právo,

d) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustavit, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do těchto x jiných xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy

a) projednává xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x výroční xxxxxx x hospodaření xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní xxxx veřejné xxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxx x xxxxxx věcem, které xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rektor; dává xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k činnosti xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx internetových xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx úplatném xxxxxxxx xxxxxxx movité xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxx 20) xxxxxxxx ve xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx obvyklá; xxxxxxxxxx xxx movitou věc xxxxxxx pouze ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx naložení s xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jestliže by xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx od xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxx, xx uplatnění xxxxxxxxx zájmu x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. 21) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 22) ministerstvo jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx školy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§16

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx jsou

a) statut xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx akademického xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) jednací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx předpis, 24)

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) řád výběrového xxxxxx pro obsazování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zkušební xxx,

x) xxxxxxxxxxx řád,

i) xxxxxxxxxxxxx řád pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx statut xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Statut xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx a typ xxxxxx xxxxx

x) právní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx a způsob xxxxxxxx přihlášek,

d) podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) organizační xxxxxxxxx,

x) ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§18

Xxxxxxxx a střednědobý xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x střednědobý xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost (xxxx xxx "příspěvek") 32),

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x veřejných xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "dotace"),

d) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxx příjmy xxxx xxxx příspěvky xxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx x krajů,

g) xxxxxx x doplňkové činnosti,

h) xxxxxx z xxxx x dědictví.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx typ a xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx výši xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx vypracovaný xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strategického xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx") x strategický záměr xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx záloha xx xxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxx rozhodných xxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xx z rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx pro xxxxxx 33), pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví, xxx poskytovaný příspěvek xxxx dotace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx 34), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx 35) je xxxx, s výjimkou xxxx údržby a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx, xx-xx vyšší xxx 10 000 000 Kč, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx xxxx dostupnosti xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nárok xx xxxxxx xx xxxxxx vysoké školy. Xxxxxxx xxxxxx škole xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky dotací, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 36) x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podporu výzkumu x xxxxxx 37). Xxx výši xxxxxx xx rozhodný xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) rezervní xxxx xxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxx x následujících účetních xxxxxxxx,

x) fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx odměn,

e) xxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), d) x x) jsou xxxxxxxxx ze xxxxx, xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx ze zůstatku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) x 31. prosinci xxxxxxx roku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 38). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 39). Veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx fondů xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx uhrazena xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Zůstatky xxxxx x 31. xxxxxxxx běžného xxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx d), x) x x) x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedenými x odstavci 6 xxxx. x), b), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx prostředky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx použila x xxxxxxx s pravidly Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x narušení ani xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Podmínky xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx prostředky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxx výsledků prostřednictvím xxxxx, publikování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podpořeny x xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx výsledků xxxx xx výuku.

(9) Fond xxxxxxx určených prostředků xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx určených xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx,

x) účelově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx účelové a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použity x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx byly xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx. c) xxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx škole xx xxxxxxxxxx projekty xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v daném xxxxxxxxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx xxxx 5 % xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx škole x xxxxx kalendářním xxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx odstavce 5 věty xxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx x neomezené xxxx. Xxxxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxx poskytovateli.

(11) Prostředky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x účelu, xx xxxxxxx jí xxxx poskytnuty.

(12) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy do xxxx 2 % x ročního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx, náhrady xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Prostředky xxxxxxxx se používají xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx zřízena, x xx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx podle §20 xxxx. 2.

§18x

Xxxxxxxxxxx příspěvku

(1) X xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §18 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 46). Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx.

(3) Ministerstvo vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků.

(4) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx povinna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, jehož xx xxx dosaženo, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvku na xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx kalendářní roky xx xxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7. Ministerstvo příspěvek xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostal xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záměrem veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, převedení xx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7 xxx xxxxx kalendářní xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx odnětí xx nevztahuje xxxxxxx xxx.

§19

Majetek veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx, x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x doplňkové činnosti xxxxx §20.

(2) X xxxxxxxxx s majetkem xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx rektor xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx může xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxx státem xxxx xxxxx xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které veřejná xxxxxx xxxxx vložila xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx vykonává za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit kvalitu, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti. Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vysoká škola xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytnutý příspěvek xxxxx §18 xxxx. 3 a poskytnutou xxxxxx podle §18 xxxx. 4. Podmínkou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x doplňkovou xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx vysokou xxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xx vypořádání xxxxxx xx státním xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektor.

§21

Xxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx školy

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) zveřejnit xxxxxxx xxxxxx o činnosti x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x termínu x xxxxx, kterou xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx,

x) vypracovat, xxxxxxxxx x ministerstvem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx žádost xx xxxxxxxxxxx termínech x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat uchazečům x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx,

x) xxxxx vhodná xxxxxxxx xxx studium rodičů x osob, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x xx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) (xxxx jen "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy xx podmínek stanovených x §77b,

x) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx uskutečňuje, xxxxxx xxxx x profily, xxxxx výuky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x seznam xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx, x uvedením fakulty, xx-xx studijní xxxxxxx xxxx obor, ve xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx habilitační řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx fakultě; o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údajů o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti,

j) ve xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o omezení xxxx xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx mimo jiné:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx došlo x xxxxxxx roku,

d) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přehled x peněžních xxxxxxxx x výdajích,

d) přehled xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x členění xxxxx zdrojů,

e) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) stav x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních.

(4) Výroční xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx zpráva x hospodaření x xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx.

HLAVA II

SOUČÁSTI XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxx součásti:

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tvůrčí činnost xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnost, xxx ubytování x xxxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx předpisy veřejné xxxxxx školy.

Xxx 1

Fakulta

§23

Fakulta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně jeden xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x vykonává xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a konat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxx fakulty

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx právo, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, rozhodovat xxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x finančními prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pracovněprávní xxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

b) strategické xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxx,

x) doplňková xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx činnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx svěří xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx s rektorem xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx záležitostí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx fakulty

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) akademický senát,

b) xxxxx,

x) vědecká xxxx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx orgánem xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x toho xxxxxxx jednu xxxxxxx x nejvýše jednu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx. Xxxxx xxxx přímé, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxx volby x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx senátu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zanikne-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx náhradníkem, vykonává xxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x akademickém xxxxxx fakulty xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxx do jiného, xxxxxxxxxxxxx navazujícího studijního xxxxxxxx, xxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx senát xx xxxx xxxxx měsíců xxxxxx podle §27. Xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxx volby.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu fakulty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx zastoupení prorektor x xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx xx předseda akademického xxxxxx fakulty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx akademického senátu xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) na návrh xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx fakulty vyžádal xxxxxxxxxx děkana, a xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx školy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fakulty xxxxxxxxxx děkanem,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaných xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vědecké xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx fakulty (dále xxx "vědecká xxxx xxxxxxx") x členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx o xxxxxx xx jmenování xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání z xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx strategickým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx proděkany.

(3) Návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a h) x podklady x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpřístupnit xxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx fakulty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xx přijat, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx odvolání xxxxxx xx přijat, jestliže xx xxx xxx xxxxxxxxx nejméně tři xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Xxxxx

(1) X čele xxxxxxx je xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Děkana xxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty rektor.

(3) Xxxxxx xxxx odvolat xxxxxx z vlastního xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx období xxxxxx xx čtyřleté. Funkci xxxxxx xxxx tatáž xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jdoucí funkční xxxxxx.

(5) Xxxxxx zastupují x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Proděkany xxxxxxx x odvolává xxxxx.

Xxxxxxx rada fakulty

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx fakulty; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fakulty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx představitelé xxxxx, x xxxxx xxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost. Xxxxxxx jedna třetina xxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce veřejné xxxxxx školy, xxxxx xx xxxxxxx součástí.

§30

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx se strategickým xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx x návrhy xxxxxxxxxxxx xxxxx realizace xxxxxxxxxxxxx záměru fakulty,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx rektora xx xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxxx xxxxx předložit žádost x akreditaci, rozšíření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx řízení uskutečňovaných xx fakultě,

e) vykonává xxxxxxxxx v habilitačním xxxxxx x v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxx x záležitostem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx děkan x xxx členů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Polovinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx tvoří studenti. Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Tajemník

(1) Tajemník xxxx xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§33

Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx předpisy fakulty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do její xxxxxxxxxxx působnosti x xxxx xxxxx k xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) disciplinární xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx předpisy, pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx fakulty xx xxxxxxxx přiměřeně §17 xxxx. 2.

(4) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx schválení příslušnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx schválení zakotvena xx xxxxxxxxx předpisech xxxx církve nebo xxxxxxxxxx společnosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxx 2

Vysokoškolský xxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx podílet xx uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx částí.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx věcech, o xxxxx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx škole xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "vědecká xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx xxxxxx xxxxx §29 x 30 xxxxxxxxx.

Díl 3

Vysokoškolský xxxxxxxxxx xxxx lesní statek

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx zemědělský xxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxxxxxx praxe studentů xxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx studijní programy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského xxxx lesního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ředitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx vysokou školu xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx vnitřní xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA

§36

(1) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx registraci xxxxxxxxxxxx xx stejnopisu xxxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Odporuje-li xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx registrací.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx x xxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Je-li některé xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx jeho přezkoumání, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx veřejná xxxxxx škola nebo xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona přijmout,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vykazuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx této působnosti xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x odnětí xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Omezení se xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 týká orgánů xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na veřejnou xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx opatření podle xxxxxxxx 1 orgánů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx, aby v xxxxxxxxx lhůtě zjednala xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

SOUKROMÁ XXXXXX XXXXX

Xxxxxx souhlas

§39

(1) Právnická xxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxx zřízena xxxx založena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39a xxxx. 5 x 6.

(3) Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelů může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx, do xxxxxxxxxx xxxx jiného rejstříku, xxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x typ xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxx orgán,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti soukromé xxxxxx školy (dále xxx "xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx vysoké školy"),

d) xxxxx x personálním, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx akademické xxxx.

(5) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxx xxx dne jejího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Akreditačního úřadu x xxxxxxx státního xxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko xx 90 dnů ode xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá xxxxx xx udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx.

§39a

(1) Ministerstvo státní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx x x přihlédnutím x xxxxxxx studijních programů, xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x dalších úkolů xxxxxx školy,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x rozporu x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx trestný xxx, xxx který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysoká xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako by xx xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzena xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; 51); xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v části xxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx uvedené x §78a xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1; nesouhlasné stanovisko Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx výzva ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx směřuje proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx od Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx toto potvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx vyřizování xxxx Xxxxxxxxxxxx úřadem, x němuž je xxxxxxxxx xxxxx Akreditačního xxxxx, xxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x registraci xxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neudělení státního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx programu, xx 1 roku xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx 2 let xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx programu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxxx xxxxxxx působit xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x jinou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxx jako soukromá xxxxxx xxxxx (dále xxx "přeměna"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, její xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace x xxxx studenti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx právnickou osobu, xx-xx tato xxxxx, xxxxxxxx správu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx zřízena nebo xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx delší x xxxx; xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx splynutím xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ustanovení odstavce 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxxx x studijní xxxxxxxx uskutečňované soukromou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, tyto xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx studijními programy xxxxxxxxxxxxxxx nástupnickou xxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxxxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx; na nástupnickou xxxxxxxxx vysokou školu xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§40

Financování xxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako soukromá xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 písm. x), xxxxx §91 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx užití x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 se určuje xx xxxxxxx strategického xxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strategického xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx dotací xxxxxxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx 31).

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §36 xxxxxxx.

§42

Xxxxx xxxxxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxx, x výroční zprávu x xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx x termínu x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ministerstvem x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záměru v xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x ministerstvu na xxxxxx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace potřebné xxx jejich činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx oborů, ve xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx habilitační řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad,

f) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x omezení xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem,

g) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxx školy xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) činit xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x osob, xxxxx xxxxxxxx dítě xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) oznámit ministerstvu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo ukončen xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx řešení 48) xxxx že xxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx ministerstvu a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která získala xxxxxxxxx působit jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 5.

(2) Xx obsah xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §21 odst. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. 6)

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výroční xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx 2 xxxxxxx vzdělávání,

c) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5, xxxx

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxx, že v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx věci, xx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školu na xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx ji, aby x přiměřené lhůtě xxxxxxxx nápravu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx, je xxxx právnická osoba, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxxxx škole.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX PROGRAM X XXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxxx předmětů,

d) xxxxxxxx x podmínky pro xxxxxxxxx studijních plánů, xxxxxxxxx délka praxe xxxxxxxxxxx případně x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx a při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3, §46 xxxx. 3 x §47 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx státních zkoušek,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a návaznost xx xxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v případě xxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxx procentně vyjádřený xxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xx výuce.

(3) Xxxxxxxx xxxx stanoví časovou x xxxxxxxxx posloupnost xxxxxxxxxx předmětů, formu xxxxxx studia a xxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxx x studium xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) profesně xxxxxxxx x důrazem xx xxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxx osvojení nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx školou nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odvolává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx předpisem vysoké xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx pouze akademický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, profesor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 věty xxxxx, xxxxx xx akademickým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxxxxx, dohlíží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do jedné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx disertační xxxxx, ověřují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tematických xxxxxx náležejících xx xxxxx oblasti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxx oblastí xxxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx úsek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx blízkého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odrážející společný xxxxxxxxxx x metodologický xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uveden x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx tematické xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristické x xxxxxxxx,

x) xxxxx typických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rámcový profil xxxxxxxxxx v dané xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx, zahrnujících odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx profesí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx relevantní.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx zaměřen xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Studium xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx zkratce "Xx." xxxxxxx xxxx xxxxxx), x xxxxxxx umění xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx zkratce "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx); xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přijatým xx studiu xxxxx §48 xxxx. 2 xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§46

Magisterský xxxxxxxx program

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x praktických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, výzkumu x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx aplikace x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti; x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxx talentu.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, magisterský studijní xxxxxxx navazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a nejvýše xxx roky. V xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx roků.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "inženýr xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx. xxxx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) v oblasti xxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxx lékařství" (ve xxxxxxx XXXx. uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx veterinárního lékařství x xxxxxxxxxxx hygieny "xxxxxx xxxxxxxxxxx medicíny" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (ve xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxxxx oblastech "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Mgr." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v konzervatoři.

(5) Xxxxxxxxxx magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx titul "magistr", xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx součástí xx xxxxxxxx rigorózní xxxxx. Xx úkony xxxxxxx x xxxxxxxx přihlášky x této zkoušce x x xxxxxxx xxxx zkoušky může xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 odst. 2. Xxxx absolventi xxxx xx úplatu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informační technologie xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx. Xx jejím xxxxxxxx se udělují xxxx akademické xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" (ve xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx humanitních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxx filozofie" (ve xxxxxxx "XxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx věd "xxxxxx přírodních věd" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x oblasti farmacie "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxxxxXx." xxxxxxx xxxx jménem),

e) x xxxxxxx xxxxxxxx "licenciát xxxxxxxx" (ve xxxxxxx "XxXxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx diplom xx veřejnou listinou x xx opatřen xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x uvedením označení xxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při akademickém xxxxxx. X diplomu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodné xxxxx osoby, o xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx studijní program xx xxxxxxx xx xxxxxxx bádání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti výzkumu xxxx vývoje nebo xx samostatnou teoretickou x tvůrčí činnost x xxxxxxx umění.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx studia xx xxxxxxx tři x xxxxxxx čtyři xxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx umělecké xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výsledky nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Absolventům xxxxxx x doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx akademický titul "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." uváděné za xxxxxx).

(6) Studium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxx součásti xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxx oborovou xxxx. Předsedou oborové xxxx xx garant xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx předpisů xxxxx, xx kterém je xxxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx přijímání xx xxxxxx, stanovit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx části xxxxxx uskutečňované na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dokladech x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx povinností splněných xx zahraniční xxxxxx xxxxx, x případném xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x němž xx xxxxxxx uskutečňuje.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx akademický xxxxx, xxxxx §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 5 x případně xxxx xxxxxxxxxx titul zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů příslušného xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47b

Zveřejňování závěrečných xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxxxxxxx obhajoba, včetně xxxxxxx oponentů x xxxxxxx x průběhu x xxxxxxxx obhajoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikačních xxxxx, kterou spravuje. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Vysoká škola xxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx zveřejněna xxxxx xxxxxxxx.

(2) Bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odevzdané xxxxxxxxx x obhajobě xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké školy xxxx není-li xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx práce. Xxxxx si xxxx xx xxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx výpisy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx tohoto zákona, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx obhajoby.

(4) Vysoká xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zveřejnění 58), nejdéle xxxx xx dobu 3 xxx. Informace x xxxxxxxx zveřejnění xxxx xxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxx výtisk práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy, xx xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx nebo obhajobu xxxxxxxxxx práce xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx, studijním xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx řádem xxx konání x xxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx školách, studijním xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozporu xxxx objektivním xxxxxx xxxx x skutečnostmi xxxxxxxxxxxxx vysokoškolským diplomem xxxx diplomem x xxxxxxxx xxxxxx rigorózní xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxx vysokoškolský xxxxxx xxxx xxxxxx x vykonání xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx zahajuje x xxxx úřední; xxxxxxxx xxxx xxx rektorem

a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) nejpozději xx 3 xxx xxx dne vykonání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby disertační xxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx vyslovení xxxxxxxxxxx státní zkoušky xxxx její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přezkumná xxxxxx xx 7 xxxxx, z xxxx 6 členů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x profesorů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx člen xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Podrobnosti x xxxxxxx přezkumné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nadpoloviční většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§47x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 150 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx podá xxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx je x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxx skutečnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx její součásti xxxx obhajoby disertační xxxxx xx nelze xxxxxxx. Rozhodnutí nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, o xxxxx xxxxxx zkoušku xxxx xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47e

(1) Dnem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx stane xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx šlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx dnem pozbývá xxxxxxxxx x vysokoškolský xxxxxx a xxxxxxx x diplomu.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §46 odst. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx stane účinným, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx zkoušku xxxx její součást xxx, xxxxxxxxx akademický xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx platnosti x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx x xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 odst. 1 xxxx 3, je xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx rozhodnout, že xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx právo na xxxxx do xxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti x následné zahájení xxxxxx v prvním xxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jde, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx nedotčeny, x xx i xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxx profese xxxx xxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diplomem x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznávací xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx obhajobu xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na přípravu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47f

Řízení xx soukromé xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti nebo xxxxxxxx disertační práce

Na xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §47c xx 47e obdobně s xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §47e xxxx. 1 xx 5 platí xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx škole.

§47f vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce

Na xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx x §47e xxxx. 1 xx 5 platí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx na státní xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXX

XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx. Xx studiu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx uchazeči x xxxxxx odborným vzděláním x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu x magisterském studijním xxxxxxxx, který navazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx rovněž xxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx programu.

(2) Xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx studijním programu x x xxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu.

(4) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, uchazeč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx střední xxxxx, x mezinárodní střední xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, x xxx ministerstvo povolilo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dokladem x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xx-xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenný xxx xxxxxxx úředního postupu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx absolvováním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx státě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxx druhé x §90 odst. 3 xx použijí xxxxxxx, přičemž vysoká xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx x uvedeném xxxxx xxxxx xxxxxxxx ucházet xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Uchází-li xx o xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxxxxxx x obecném xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §89 a 90 xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx v České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx působící xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §90 xxxx. 3 xx použijí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx škola xxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xx v xxxxxxxx cizím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. c) se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a).

(7) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx přijetí xx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x odstavce 5 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % základu xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy.

§49

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxx může xxxxxxxx další podmínky xxxxxxx xx studiu xxxxxxxx xx určitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx nebo vysoké xxxxx; v případě xxxxxxxxx xx xxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příbuznosti xxxxxxxxxx programů xxxx xxxxx xxxxxxx získaných xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Kromě xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx počet uchazečů, xxxxxxxxx xxxxxx nejlepších. Xxxxx podmínkou xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke studiu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní způsobilost xxxxxxxx uchazeč xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; není-li xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kterýkoliv xxxxxxxxxxxx v uvedených xxxxxxx. Posuzujícím lékařem xx lékař se xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x dorost. Xxx-xx x xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo tělesnou xxxxxxx, vydává lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařství.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxx xxxx část xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo studují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 3 xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dostatečném předstihu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx pro podání xxxxxxxxx xx xxxxxx x způsob jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formu x xxxxxxx obsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, zveřejní xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního programu xxxx institucionální akreditace xxx oblast xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx ke studiu. X takovémto xxxxxxx xxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kratší, xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Přijímací xxxxxx

(1) Přijímací xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx přihlášky ke xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx uchazeč vždy xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx též xxxxx narození, pohlaví, xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přijímacího xxxxxx xx pouze xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx ke studiu xxx.

(2) O xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx fakulta, xxxxxxxxx xxxxx fakulty. X xxxxxxx ke studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx soukromých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vyrozumět xxxxxxxx x možnosti vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxx poskytnout uchazeči xxxxx spisu.

(6) Proti xxxxxxxxxx se uchazeč xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne jeho xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, vnitřními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(9) Xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podmínky při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpracovává a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 40).

§51

Xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx ke studiu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zápis xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rok

(1) Studium xx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxx, ročníky xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx sestává x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; jeho xxxxxxx xxxxxxx rektor.

§53

Státní zkoušky

(1) Státní xxxxxxx se xxxx xxxx zkušební komisí; xxxxxx státní xxxxxxx x vyhlášení výsledku xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx radou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx jmenovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxx odborníků x xxxxx xxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Studium xx studijním xxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdelší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Student xx xxxxx xx přerušení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x těhotenstvím, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Právo xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x souvislosti x xxxxxxxxx dítěte do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je-li xxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx studia xxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx. Xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx, xx nichž xx osoba v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x xxxx x dítě xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx prodloužení xxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, o dobu, xx kterou xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53), x to xx podmínky, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx předloží vysoké xxxxx xxxx fakultě xxxxxxxxx o xxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx České republiky xx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu.

Xxxxxxxx studia

§55

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx den, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) zanecháním xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a zkušebního xxxx,

x) xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx programu,

d) zánikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečňování studijního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §81b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxx xxxxxxx (§86 odst. 3 x 4),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §47e xxxx. 3, §47f xxxx 47g,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx §67.

(2) Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx student zapsán, xxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxxx den, xxx uplynula xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxx, ke xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akreditace. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x)&xxxx;xx xxxxxxxx den xxxxx 3 xxx xxxxxxx x §81b xxxx. 3 větě xxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §47c xx 47e, §47f xxxx 47g x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ve studijním xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx studia podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(3) X xxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx studia xxxxx §54 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 3; xx xxxxxxxxxxx xx vztahuje §50 xxxx. 4 až 6 obdobně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osoba, o xxxxx xxxxxxx xxx.

§57

Xxxxxxx o xxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) výkaz x xxxxxx,

x) vysokoškolský xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrzení o xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx studenta xx xxxxxx vydávaný xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx o studiu xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx úspěšnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxxx x elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx Xxxxx x studiu xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů úředně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Vysokoškolský xxxxxx xx xxxxxxxx x absolvování studijního xxxxxxxx.

(5) Doklad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx žádosti

a) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx studium xx studijním xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1,

x) xxxxxxx,

x) absolvent xxxxxx xx studijním xxxxxxxx.

(6) Dodatek k xxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vysokoškolský xxxxxx x dodatek x xxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx státním znakem Xxxxx republiky 41) xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx a akademického xxxxxx, který xx xxxxxxxx; xxxxxx škola xx xxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xx 69, §89 xx 91 a §99 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodné xxxxx osoby, x xxxxxx xxx, bylo-li xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

§58

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx může stanovit xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx xx 5 % z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxx x celkových neinvestičních xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx vysokým xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxx akademický xxx započatý x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x jeden xxx x bakalářském xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poplatek xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx byly ukončeny xxxxx xxx řádně xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx §46 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxxxxx studium, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takovýchto studijních xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx studijních programech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx do doby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx však nejdříve xxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxxxx.

(4) Uskutečňuje-li veřejná xxxxxx xxxxx studijní xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, stanoví poplatek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, magisterském nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x může xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx s přijímacím xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx poplatků spojených xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zveřejní xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a zveřejní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx akademický xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přijatých ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vybírat xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx studium xx xxxxx výši, xxx která xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx. Pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx za xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx vysoké xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přihlédnutím xxxxxxx xx studijním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx poplatky xxxxxxx xx studiem stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x poplatcích. 9)

§59

Poplatky xxxxxxx xx xxxxxxx xx soukromých xxxxxxxx školách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxx xxx vzdělávací xxxxxxxx může vysoká xxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx s xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání vydá xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx studenty xxxxx xxxxxx zákona (§4850), xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx kredity, xxxxx xxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výše 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxx své vzdělávací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy (xxxx jen "xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx kursu x xxx musí xxx xxxxxxxxx předem.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx absolventům xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxx.

(3) Účastníci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

STUDENTI

§61

(1) Uchazeč xx stává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx studentem xxxx opětovného xxxxxx xx studia.

(2) Osoba xxxxxxxx být studentem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 a §56 xxxx. 1 a 2 nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle §54.

§62

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Student xx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxx učiteli,

d) konat xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem,

e) xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijním programem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rigorózní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx určenými xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x být volen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx akademický xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx školy, splní-li xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádu.

(2) Na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x pracovních podmínkách xxx. 10)

§63

Povinnosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xx studijního programu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Student xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) hradit xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x uvést xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx výši,

b) hlásit xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx studiu podle §49 odst. 1,

d) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx průběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Disciplinární přestupek

§64

Disciplinárním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x jejích xxxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) napomenutí,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stanovením xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) vyloučení ze xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání, xxxx xxx disciplinární přestupek xxxxxxx, x okolnostem, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx disciplinárního přestupku xxxxxxxx, a k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx studia xxx xxxxx v xxxxxxx úmyslného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednoho roku xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xx studiu xxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Rozhodování o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studenta xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx řád,

b) povolení xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zkušební xxx,

x) přerušení xxxxxx,

x) xxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx fakultou x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx absolvovaných v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím programu xx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx studiem podle §58 xxxx. 3 x 4,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx přestupku,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §67.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x právech x povinnostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx. X řízení xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vydáním rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké školy xxxx fakulty zahájena x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vysoké xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx vyloučit.

(5) Odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(6) Rektor přezkoumává xxxxxx napadeného rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí předcházelo, x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(7) Orgány xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx disciplinární komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx disciplinárního přestupku xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx na xxxxx x jejích xxxxxx, xxxx děkana, xxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx. Návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. O xxxxxxxxxxxxxx přestupku xx xxxx xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxx studenta. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xx x němu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ačkoli xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přísnější xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx xxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prokázat, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spáchal xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx přestala xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xxx řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §67.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studentům x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx škola x xxxxxxxx podle §50 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení podle §50 xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x přijetí xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a uchazeč x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasil; xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx uchazeči.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x řízení xxxxx §68 doručit z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §63 xxxx. 3 písm. x), xxxx nepodaří-li xx xxxxxxxxx doručit na xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxxxx a oznámení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovníky xxxx ti xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx profesoři, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a vědečtí, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx podle sjednaného xxxxx xxxxx jak xxxxxxxxxxxx, xxx tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Je-li na xxxxxx xxxxx zřízeno xxxxxxxx xxxxx akademického xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, může je xxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může zastávat xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxx x praxi xxxxxxx xx dobu 20 xxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zřízeno xxxxx xxxxxxx školou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a může xxx obsazeno xx xxxxxxxxxx vědeckou xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx postavení hostujících xxxxxxxxx x emeritních xxxxxxxxx.

§70x

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akademičtí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx pedagogickou xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, výzkumnou, xxxxxxxxx x inovační, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, které xxxxxxx v xxxxxxx xx zákoníkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx jiné práce xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednanou xxxxx x xxxxxxxx době, xxxxxx si xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx si xxx xxxx. Náklady, xxxxx akademickému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na jiném xxxxx než na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx část xxxxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. s účinností xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx docentem

Docenta pro xxxxxx obor xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vědecká xxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, odborných xxxx xxxxxxxxxx prací, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxx x získaných příslušných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stáží, xxx xxxxxxxxxx, xxx x zahraničních, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X návrhu xxxxxxx též xxxxx xxxx, xx kterém xxxx x habilitaci. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vědecké poznatky, xxxx

x) xxxxxx uveřejněných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx prací doplněný xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx monografie, která xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx umělecký xxxxx nebo jejich xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx děkanovi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx habilitace, xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchazeč xxxx xxxx xx xxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rektor habilitační xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx fakulty xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx, docentů a xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx tři xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx koná.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx oponenty xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx řízení xxxx, xxxx být xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty, xxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx habilitačním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Habilitační komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxx. Habilitační komise xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx habilitační xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx komise doporučuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx předseda xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xx koná xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady. Xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx možnost vyjádřit xx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práci a xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecké x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rada xxxxxx hlasováním usnáší xx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx docentem.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vědecké nebo umělecké xxxx, platí, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastavuje.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx postoupí vědecká nebo xxxxxxxx xxxx rektorovi. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx hlasováním xx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nezíská-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátí xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx řízení xx správní xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx postupu xxx habilitačním xxxxxx xxxxxxx vysoká škola xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx postupu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx námitkám xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx rektorovi; xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx.

(15) Stanoví-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx plní xxxx ředitel.

(16) Vysoká xxxxx může stanovit xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx, který činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xx příjmem xxxxxx školy.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Profesorem xxx xxxxxx obor xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §74.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy xx jmenování profesorem xx xxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministra.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxx x §74; xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxx xx kalendářní rok.

§74

Řízení ke jmenování xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxxx x vědecká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x zahájení xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx předložení habilitační xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx navrhován xxxxx, xxx již xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x zahraničí, může xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x umělecké xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jmenování docentem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx děkana xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx akreditaci pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxx navrhovaný obor xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx zahájit z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx fakulty xxxx&xxxx;xxxxxxx nebo umělecká xxxx vysoké školy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §72 odst. 2 xxxx xxxxx; x xxxxxx xx též xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecká rada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x vysoké školy, xx xxxxx se xxxxxxxxx řízení xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušná vědecká xxxx umělecká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx kvalifikaci uchazeče x xxxxxx hlasováním xx xxxxxx na xxxxxx, xxx uchazeč xx být jmenován xxxxxxxxxx. Nezíská-li xxxxx xx jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx komise xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxx zasedání přednesl xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x výuky v xxxxx xxxxx.

(6) Po xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hlasováním xxxxxx xx návrhu, zda xxxxxxx xx být xxxxxxxx profesorem. Jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx radu xxxxxx xxxxx, předkládá xx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx radě xxxxxx xxxxx, xxxxx tajně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx ministrovi. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Proti xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxx xxxxx do 30 dnů námitky, x xxxxx rozhoduje xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konečné.

(9) Stanoví-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájeno xx vědecké xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx pak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx spojené x xxxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx šestinásobek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§74x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxxxxxxx x xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx konalo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rektor xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost jmenování xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx pedagogická x vědecká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx jmenována xxxxxxxx, svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahajuje x xxxx úřední; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, jde-li x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) nejpozději xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x případ xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx pětičlenné xxxxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x profesorů, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ministra xx státních zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xx xxxxx xx řízení o xxxxxxxxx neplatnosti xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx o složení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx školy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx usnáší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§74x

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1 xxx ode dne xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxx xx rektor xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odchýlí xx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdůvodnit.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; včasné xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, o jejíž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§74x

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx dne, xxx xx pravomocné xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stalo xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxx dojít pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Přestane-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx dřívějších jednání, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxx, x xx x pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dotčeno není xxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§74d

Řízení na xxxxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a xx 74c xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx vnitřní předpis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §74c xxxx. 1 x 2, xxxxx také xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedených na xxxxxxxx vysoké xxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

Xx řízení x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §74a74c xxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §74c xxxx. 1 x 2 xxxxx také xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízeních o xxxxxxxxx neplatnosti vedených xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§75

Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxx součást xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx rad; neprodleně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) při xxxxxxxx habilitačního xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx republice x státní xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) nebo xxxxx x datum přerušení xxxxxx,

x) při ukončení xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxxxx habilitačního xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §47b obdobně, xxxxxx-xx xxxx práce xxx zveřejněna jiným xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx volno

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx tvůrčí xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx-xx tomu závažné xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx vzdělávacích xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx tvůrčího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníku xxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škole

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xx xxxxxxxxxx řízení lze xxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru x akademickým pracovníkem, xxx-xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zveřejněno xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxx akademických pracovníků xx veřejné xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx profesorem xx xxxxxxx těchto řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx škole, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx škole, xxxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

ČÁST OSMÁ

HODNOCENÍ XXXXXX XXXXX

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provádí Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §84. Xxxxxx xxxxx xx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxx uznávané xxxxxxxxx agentury.

§77a vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§77b

Zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Vysoká škola xx povinna zavést x udržovat systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Zajišťování kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxxxxx xx x

x) xxxxxxxx poslání a xxxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx povinností vedoucích xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxx, pravomocí x xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx a x ní související xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx školy s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx výzkumem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo inovacemi, xx zaměstnavateli absolventů xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, x podnikatelskými xxxxx x dalšími xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podporujícími xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a záznamy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Vnitřní xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx standardů x xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx školy,

b) xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy, xxxxx popisuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx a tvůrčí xxxxxxxx a opatření xxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx; xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxx jednou za 5 xxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosažené v xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy x dodatků x xxxx xxxxxx orgánům x členům orgánů xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výstupech

(1) Xxxxxx xxxxx, která uskutečňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx "Xxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), vede školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x uměleckých výstupech.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx eviduje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se evidují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze školních xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx evidují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo výkonného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) rodné xxxxx xxxxxx výstupu xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx akademické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o formě xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Umělecká škola xx povinna předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uchovávat údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx je

a) Akreditačnímu xxxxx a jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX DEVÁTÁ

AKREDITACE

§78

Akreditace

(1) Oprávnění xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uděluje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určené xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx studijní program xxxxxx.

(3) Institucionální xxxxxxxxxx xx uděluje xxxxxx xxxxx, která splňuje xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx typu studijního xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxx xxxxxxxx program xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxx školy, xxxx xxxxxx škola toto xxxxxxxxx xxxxxx udělením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Akreditace studijního xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), xx absolventi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připraveni odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx uvedené xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x stanovisko doručena.

(7) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx regulovaného povolání, xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx uznávací orgán, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolání. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx doručena.

(8) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 61), xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxx pro praktickou xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(9) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx udělovat xxxxxxxxxx tituly.

(10) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 5; x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly xxxxx §46 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studijní program.

§78x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxx x rámci správního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx zřetelem k xxxxx xxxxxx, účelu xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace

1. xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, spolupráci x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx na studijní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx obsahové zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx

1. soubor minimálních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx dovednosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxxxx rovného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, zabezpečení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xx související xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

3. požadavky na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy,

c) x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nutných k xxxxxxxxx schopnosti vysoké xxxxx xxxx příslušné xxxxxx podle §72 xxxx 74 x xxxxxx požadavků na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x odbornou praxí.

§78a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x účinností xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxx studijního programu

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xx základě písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 odst. 2; x kombinovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xx výuce,

c) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, materiálním x xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu studia, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxx odůvodnění x xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatnitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx práce,

e) xxxxxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxxx x hodnotící xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků vyplývajících x příslušných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a odst. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx absolvováním xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na přípravu x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tohoto povolání,

g) x xxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení, xx daný xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxxx odborníků x oblasti xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx, že absolventi xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx. Xxxxxx posuzuje naplnění xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx program xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxx čtvrté xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a odst. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) studijní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x materiální, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxx zajištění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vysoká xxxxx xxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx x §77b,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 6, nebo

f) x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dni vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jemuž byl xxxxxxxxxx udělen státní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx posuzuje ve xxxxxx ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx studijní xxxxxxx zařazen, a xx x xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx na xxxx 10 xxx; xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx může xxx akreditace studijního xxxxxxxx udělena xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu x hlediska personálního, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx studia a x xxxxxxx bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xx xxxxx rovněž xxxxxx vzdělávání, xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx o kombinovaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §79.

(4) Xxxxx uskutečňování akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx akreditace xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx nebo jiné xxxxxx xxxxx.

(6) Byla-li xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odňata, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93n odst. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§81

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx, svou xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx místo své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zabývající xx xxxxxxxxxx a tvůrčí xxxxxxxx.

(2) Spolu xx xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx školou o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx škola xxxxxxx uchazeče x xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x uděluje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx §79 přiměřeně.

(5) Xxx xxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x oborové xxxx.

Institucionální xxxxxxxxxx

§81x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uděluje xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxx xxx příslušný xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Akreditační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem, xxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx akreditace xxxxx působit, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx,

x) sebehodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančního, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho rozvoje.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx akreditace do 150 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx naplnění standardů xxx akreditace uvedených x §78a odst. 2 xxxx. a) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77a odst. 3; x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx druhé přihlíží xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §78a xxxx. 2 xxxx. x) a x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §82 odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neudělí, jestliže

a) xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 xxxx. x) pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx systém zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx škola xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx škole x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v §77b xx 79,

x) xxxxxx xxxxx neskýtá pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) vysoká xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

g) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxx řízení x x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhoví x důvodů xxxxxxxxx x §82 xxxx. 6.

(6) Nemá-li vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci x xxxx xxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx pro jednu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx novou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí xxxx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx škole

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx danou xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§81b

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx na xxxx 10 xxx; xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx xxxx dané xxxxxx xxxxx zamítnuta xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oblast xxxx oblasti vzdělávání xxxx xxx uveden xxx xxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňovány x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx musí xx xxxxx 120 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 xxxx. x) nebo x).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxx studijních programů x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat ve xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx vysoké xxxxx.

§81x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§81x

Xxxxxx škola x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxx oblasti vzdělávání xxxx pro další xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxxxx použije ustanovení §81a; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§81d

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci x jinou xxxxxxxxxx xxxxxx, může tak xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81, jde-li x studijní xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxx, pro niž xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxx program, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxx xxx xxxxxx xxxxx uskutečňovat xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxxx

x) xx-xx to x souladu s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace; x xxxxxxx xxxxxxx může xxx spolupracující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracoviště Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx školy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx školy, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx řízení xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxx systému zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, materiálního x dalšího zabezpečení x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké rady xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §79 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Akreditační xxxx xxxxxxx, xxx skutečnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx akreditace xx 120 dnů.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx akreditaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx objektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vědecké xxxx umělecké xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo profesorem xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx z jiných xxxxxx neskýtá záruku xxxxxxx xxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx škola neuskutečňuje xxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxxxx xxxx zaměřením xxxxxxxx xxxxx habilitačního xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx akreditace xxxx oznámením xxxxxx xxxxx Akreditačnímu xxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82a

Vláda stanoví nařízením xxxxxxxxx xxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx postavení, působnost x xxxxxxxxxx

§83

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx Akreditačního xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx

x) rozhoduje x institucionálních akreditacích,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

c) xxxxxxxxx x akreditacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a akreditacích xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81b xxxx. 3 x §86,

x) xxxxxx stanoviska x xxxxxxx státního xxxxxxxx x x typu xxxxxx školy podle §2 xxxx. 3 x 6, poskytuje xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. a) x x §93h xxxx. 5 xxxx. x) a v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školství, které xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxx stanovisko,

h)  zpracovává xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) vykonává xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svoji xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Stanoviska k xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyžádaná x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f odst. 5 xxxx. a) x x §93h xxxx. 5 písm. x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x

(1) Výkonným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v §83c xxxx. 2, xx patnáctičlenná Rada Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxx předseda Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx v Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx funkcí; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; dva místopředsedové Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jednání Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx předseda.

(2) X xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Akreditačního xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svěřenou xx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x ministerstvu, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxx závazné xxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xx úkonem x obecném xxxxx 62) x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx. Xxxxxx předsedy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda, a xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx 63) s xxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku xxxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vláda na xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx x 11 xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxx xx období 6 let z xxxx, které xxxx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxxxxx; 1 xxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxxx 2 xxx x řad xxxxxxxx. Xxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx navržených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxx komorami, organizacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podporujícími xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda x xxxx navržených xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx §92 x 1 xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxx x §92 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx 9 xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx působící x xxxxxxxxxxx prostředí a 5 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně 1 místopředsedy xxxx xxxxx působící x xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx představitelé xxxxxxxxxx komor zřízených xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx projednává s xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx podle §92.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx, xx xxxx xxxx jmenován pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx členem Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Do Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu nemůže xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx.

(4) Funkce xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neslučitelná x xxxxxx poslance, xxxxxxxx, xxxxx vlády, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, prorektora, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx jejich xxxxx xxxxxxx přijímat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxx místopředsedové Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx placené xxx neplacené xxxxxx xx vysokých xxxxxxx, xxxxxxx xxx členy xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx nesmějí xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx obdobném xxxxxx x vysokým xxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxx vysokým xxxxxx; xx xxxxxxx, podílejí-li xx na xxxxx xxxxxx školy xxxxx §70 odst. 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo neohrožuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx může odvolat xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže po xxxx 6 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx funkci, xxxx xxxxxxxx xx dopustil xxxxxxx zpochybňujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx člena Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx funkce,

c) odvoláním x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx studentů, dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx právní xxxx

1. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx byl xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx svobody pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, kterým byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx za jím xxxxxxxx xxxxxxx trestný xxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx odloženo podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Rady Akreditačního xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx omezena svéprávnost xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx se o xxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx a předkládat xxx vládě prostřednictvím xxxxxxxx,

x) rozhodovat ve xxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

1. o xxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx studijního programu x o xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem,

2. o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x omezení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 4,

3. xx věcech xxxxxx opatření podle §86 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardů xxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82a,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhů připravených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx hodnotící xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a,

x) vydávat xxxxxxxxxx x typu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §84 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávě,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti žadatelem x udělení xxxxxxxx xxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, vyžádá-li xx ministerstvo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) nebo §93h xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx, xxxxxx reprezentace xxxxxxxx xxxx nebo ministra x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(3) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx zapotřebí xxxxxxxx xxxx třetin xxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) lze xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x řízení, xxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí pouze xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x výrokovou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§83x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 členů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §92.

(2) Činnost členů Xxxxxxxxx komise Akreditačního xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx zájmu 62) a xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výši xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Přezkumné komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxx xxxxxxx cestovním náhradám xx stejném xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru 63) x xxx, xx xx pravidelné xxxxxxxxxx se považuje xxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx xx nepoužije.

§83d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx komise x Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Poradními xxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx jsou hodnotící xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx hodnotitelů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx xx stanovisku. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx jiného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx již xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nepředkládá. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Statut Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x) x g) x xxx jednotlivá xxxxxx hodnocení; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx hodnotitelů xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx školství xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx do hodnotících xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx hodnotících xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhlo xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §92 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x §77b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejněnou xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx, xxxxx daná osoba xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxx 6 let. X xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx oblast xxxxxxxxxx "Bezpečnostní xxxxx" xx k xxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx není právní xxxxx.

(5) Xxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx doby, na xxx byl xxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V Seznamu xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) osobní jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x cizinců xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tituly, xxxxxxx xxxxxxxx, úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxxx tituly x xxxxxxxx xxxxxxx x xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx školy, xx které se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx studenta nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx školy, jíž xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) povolání xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akademického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx rektora xxxx jiného bývalého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sféry xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sféry výzkumných xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx činný.

(7) Akreditační xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje x každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, tituly x xxxxxxx hodnosti a xxxxxxxx x jeho xxxxxxx zaměření; u xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx studenta x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu

Kancelář Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x provádění úkonů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx hodnocení činnosti xxxxxxxx škol x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vysokých xxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných činností x provádí xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hodnocení.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případné hodnocení xxxxxxxxx všeobecně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77a xxxx. 4, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxx EQAR (Xxxxxxxxx xxxxxxxx agentur xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xx xxxxxx sdružení XXXX (Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna x době její xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx vyplývající z §77b x 78a,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti xxxxxx školy,

c) informovat Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování akreditovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Akreditační xxxx závažné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxx má vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx o

a) omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxxxx xx studiu xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, pro xxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícím v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx studijní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx v těchto xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx oblastech xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxx vzdělávání, ve xxxxxxx zjistil xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. x) x b).

(5) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování profesorem, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx o pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 až 5 xxxx Akreditační xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx neposkytla Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Akreditační xxxx xxxx akreditaci xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx na straně xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odůvodňovaly zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx škole.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxx xxxxxxxx 5, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§86x

(1) Účastníkem řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx x §7886 xx xxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §81 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabývající xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §79 xxxx. 5 xx xxxxx žadatel, jemuž xxx pravomocně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx právnická xxxxx xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xx xxx xxxxxx škole rozhodnutím x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx založeno oprávnění xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx spolupráci x xxxxx osobou.

§86a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXX SPRÁVA

§87

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) registruje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) vypracovává x xxxxxxxxxx výroční xxxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ministerstva,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx strategické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školám x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxx školy; xxxxxxxxx xxx tom xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 13)

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 a 39a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87b xxxx. 4,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx písmene i) xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90b xxxx. 3,

x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přijetí ke xxxxxx x x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z matriky xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx zjišťování xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx přijatých xx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x osob, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxx x termínech, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škol x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §87a,

3. xxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b,

4. xxxxxxx xxxxxx x žádostech x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §90b,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řídí vysoké xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,

l) xxxx xxxxx nadřízeného správního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx státní správy,

m) xxxxxxx xxxxxxxx podle §37, 38 x 43,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

o) přiznává xxxxxxxxx hrazená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91,

x) materiálně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx školám ve xxxxxx přípravy xxxxxxx x dalších předpisů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémů x zahraničních xxxxx,

x) xxxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, absolventům studia xx studijním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx mimořádné výsledky xx xxxxxx x x xxxxxx činnosti,

t) xxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx Akreditačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 x §79 odst. 2 xxxx. f); daný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu zároveň xx zaslanou informací,

v) xxxxxxxxx účelovou podporu x evropských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx základě dohody xxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovuje část xxxxxxx podpory z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v). Xxx xxxxxxxxxx účelové podpory xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 x 5 x §93f x 93h a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytování zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vysokoškolským diplomům xxxxxxxx xxxxxxxx školami x České xxxxxxxxx, x to za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zahraničí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx razítek na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxx veřejných x státních vysokých xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rektora x xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx k xxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx,

2. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx jsou uvedeny x xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxxxxx se jejich xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tyto jejich xxxxxx údaje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodě 3 x x §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx funkci rektora x xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx jsou xxxxxxx x registru, a xx xx údaje xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, včetně záznamů xxxxxxxx o nahlížení xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání právního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x žádostech o xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. j) xxxx 4 x x §90b,

1. Akreditačnímu xxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvlášť x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx orgány x veřejné vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx,

3. rektorům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol vykonávajícím xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízeních x xxxxxxxxx x xxxxxxx ke studiu,

4. xxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje jsou xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Registr vysokých xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx akreditací. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysokých škol x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx x §93a, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx registru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx, vysoké xxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x evidenci.

§87a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87x

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x vedení xxxxx x zaměstnancích xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxx xxxxxxx, profesory xxxx xxxxxxxxxxx profesory. Xxxxxxxx xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx obsahuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, rok narození x obec, xxx xx trvalý pobyt; x cizinců xxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání zaměstnance, x jeho akademických xxxxxxxx, xxxxxxxxx hodnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízeních x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterých byly xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxx xxxxx, xx xxxxx se habilitační xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxxx, x o xxxxxx jmenování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) údaje x vzniku, změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vysoké škole xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx, vyjádřeném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xx jiné příslušné xxxxxx, x o xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx pracovněprávní xxxxx k vysoké xxxxx nebo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx vojákem x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx úřad,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých škol x státních vysokých xxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rektora a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx rektorem,

d) zaměstnanec xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou obsaženy x xxxxxxxx, pokud xxx x údaje x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x soukromé xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx údajů.

(5) Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx působících v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §93a. Ustanovení odstavců 1 xx 4 xx na xx xxxxxxx obdobně.

§87b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§88

Matrika xxxxxxxx

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Matrika studentů xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy podle xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobní jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx datum xxxxxxxx, pohlaví, adresa xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx studentů xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx x

x) zápisu xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu,

f) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx studia,

h) xxxxx vysokoškolského xxxxxxx x dodatku x xxxxxxx, byl-li xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx školou.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxx pověření; xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx události. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx archiválie; xxx jejich xxxxxxxxxxx x vystavování xxxxxx x opisů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(5) Vysoká xxxxx sdělí xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx studentů.

Uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána xxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x ministerstvo xx xxxxx smlouvou x xxxxxx zmocněno,

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program.

(2) V xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x uznání vysokoškolského xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx samo.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikací.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxx vykonanou xx xxxxxx škole v xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxx studijní program x vysokou školou xxxxx xxxxxx zákona.

§90

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rektor.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx, aby pravost xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx originálech xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxxxx, xxxx příslušným xxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 44) xxxx na xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pohlížet xxxx xx uprchlíka xxxx vyhnance xxxx xxxxx v podobné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx předložení dokladu xxxxxxxxx v odstavci 2 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřením.

(5) Zjistí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §89 xxxx. 2 ministerstvo, xx xxxx studijní xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, žádost x xxxxxx xxxxxxx.

§90x

(1) Při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) poplatek xx úkony spojené x xxxxxxx x xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx škole, anebo

b) xxxxxxx poplatek podle xxxxxxxx 3, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x řízením x žádosti x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 3 000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx, platí se xx její xxxx.

(3) Xxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx 64).

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§90b

Registr xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx registr xxxxxx x žádostech x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy. Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xx registru

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu žadatele; x xxxxxxx také xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx týká, xxxxxx xxxxx a sídla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydala, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jehož právního xxxx xxx doklad xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx značky, xxx kterou xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x data vyhotovení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx z registru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx v §87 xxxx. 2 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formát x xxxxxxxxx datové xxxxxx, jejímž prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

(1) Studentům xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přispívající x prohloubení xxxxxxxx,

x) xx výzkumnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50),

x) x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx přídavek xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 47), xxxxxxxx rozhodný xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x koeficientu 1,5. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx standardní xxxx xxxxxx xx deset xxxxxx v akademickém xxxx; měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx základní xxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxx, s xxx, xx takto xxxxxx xxxx stipendia xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru. Xxxxx xx stipendium xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznal, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xx xxxx xx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku nepřevýšil xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx rodiny a xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 21 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx, xx které byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednou.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxx

x) na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) studentům doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxx xxxxx xxxx fakulta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxxxxxx xxxx přiznat xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX VYSOKÝCH XXXX

§92

(1) Reprezentaci xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx delegovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týkají, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, standardů xxx akreditace, xxxxxxxxxxx xxxxxx a statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §83b odst. 1; xxxxx podávají xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxx xx zápis xxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx podle §83e,

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Všeobecné lékařství x zubní lékařství", "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "Xxxxxxxx", xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx fakultních xxxxxxxxxxx. 15) X xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx vědecká, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podrobnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX ZAHRANIČNÍHO XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx školou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustavená podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "domovský xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx a která x domovském státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx některého xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx zahraniční vysoká xxxxx") xx oprávněna xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx zahraniční vysokou xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, pokud xx ministerstvo udělilo xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "tuzemské xxxxxxxx").

(4) Tuzemská xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx ministerstvo udělilo xxxxxxxxx xxxxx §93h x poskytování zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx.

(7) Na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx získaných xxxxxxx x zahraniční xxxxxx xxxxx uskutečňovaným x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §89 xx 90b xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93b

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ministerstvu k xxxxxx informačních xxxxxxxxxx, x xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx x působení x domovském xxxxx xxxx xxxxxx uznané xxxxxx školy,

c) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zejména o xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx, právech x xxxxxxxxxxxx studentů,

e) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x akreditaci nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x písmenech x) xx e) xx 30 dnů xx xxxxxx uskutečnění,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx studijní xxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaných na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečňovanému xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx,

4. xxxxxxxxx o xxxxxxx postavení xxxxxxxx x absolventa xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené se xxxxxxx,

6. popis kreditového xxxxxxx, je-li xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání,

i) xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní a xxxxxxxx řád.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. g) xx xxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx třeba plnit xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx s xxxxxx xxxxxx překladem.

§93b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xx obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových stránek xxxxxxxxxxx xxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx k plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx žádost ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) vést matriku xxxxxxxx x studentech xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přihlásit xx ministerstvu k xxxxxx informačních povinností, x xx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy je xxxxxxx

x) xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustavení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky,

d) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx obsahu, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit ministerstvu xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) do 30 xxx xx xxxxxx uskutečnění,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, případného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx formy xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxx, uskutečňovaných na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolventa xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené se xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. seznam xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání,

j) xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xx třeba xxxxxx xxxx zahájením poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a j) xx xxxxx xxxxx xxx, xxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovaného xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo informace xxxxxxxxxx x českém xxxxxx, poskytovatel je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93e

Další xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy působící x Xxxxx xxxxxxxxx xx rovněž povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 xxxx. 2,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx matriku xxxxxxxx x studentech xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, na xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mimořádných profesorů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x profesorech, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx pobočce xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokým xxxxxx

(1) Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě její xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x domovském xxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu studijních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx absolventů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxx upravují xxxx xxxxxxx; není-li toto xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxx omezováno, xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 dnů.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx zaměřen xx xxxxxxxx k xxxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x stanovisko, zda xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx program xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx, xxx absolventi xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x této xxxxxxx; Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx stanovisko xx 90 xxx ode xxx, kdy mu xxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx uskutečňovat na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zabezpečen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x materiální, xxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx x ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odstraněny,

c) xxxxxxx o vzdělání xxxxxxx absolvováním xxxxxx x České xxxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxx státě xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xx neměli nárok xx xxxxxx dokladů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxx xxxx k xxxx oprávněný orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx bylo xxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky by xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxx republiky,

g) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx studium xxxxxxxxxxx odborníky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí, x zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxxxx odstranila xx xxxxx 90 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx školy rozhodnout x xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Tuzemské xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy.

(11) Ministerstvo xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx nejpozději xx xxxxx dubna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek strategický xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx republiky, x to nejpozději xx 4 xxxxxx xx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bezplatně poskytovat xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x studentech xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 použije xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx x docentech x profesorech, xxxxxxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxx zrušení,

h) xxxxxxxxxx ministerstvo o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx Xxxxx republiky,

i) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových stránek xxxxxxxxxxx

1. seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. podmínky xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řád.

§93g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93h

Udělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) doklady prokazující xxxxxxxx x působení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx uznané xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x místu xxxxxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx i uskutečňování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx o xxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx absolventů, xxxxxxxxxx xxxxxx, udělovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx uskutečňovat na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx prokazující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou školou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx žadatel uskutečňovat xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx být xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx studijním xxxxxxxx xxxx připraven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doručena. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxxxxxxx obrany, zda xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doručena.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x související xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx byly uvedeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx x doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxx x vzdělání, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx připravovat xx xxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx xxxxxx regulovaného xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x udělení tuzemského xxxxxxxxx xxxxxxxx názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx akademický nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxx absolventům.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tuzemským xxxxxxxxxx, vyzve xx, xxx xxxxxxxxxx odstranila xx lhůtě 90 xxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neodstraní, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů; xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Ministerstvo xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vypracovat, předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xx konce xxxxx následujícího kalendářního xxxx; na xxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vést xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x profesorech, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědečtí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaného xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční vysokou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že

a) xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93b odst. 1 x xxxx příslušného xxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx pobočka xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §93d xxxx. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde o xxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovaného na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studenta příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx, může xxx xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx zahraniční vysokou xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93k

Spolupráce s domovskými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx evropské zahraniční xxxxxx xxxxx při xxxx působení x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povinností podle §93b xx 93e xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Evropské unie, xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx akreditační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx xx závažným xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušných xxxxxxxxxx domovského státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx druhé ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx ministerstva.

§93k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx §93a xx 93k xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxx §47a.

§93l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxx fyzické xxxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxxxxxxxx užívá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§93n

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §2 odst. 3 xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx škola" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx slov, xxxxxxx xxxx vysokou xxxxxx, xxxx

2. "xxxxxxxxxx" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přiznává xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxxxx insignie xxxxx xxxx akademické xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx nebo Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 2 nebo 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §93a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 2 nebo 3 anebo §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §93a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §93x odst. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §93i.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, odstavce 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx 2 000 000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 nebo xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x x), odstavce 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupek xxxxx §93m xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxx xxxxx §93x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokuty podle §93n odst. 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX VYSOKÉ XXXXX

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx 66); vzdělávají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x občany x xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxx službě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx odborníky zejména xxx bezpečnostní xxxxx 27) x xxxxxx xxxxxxx; vzdělávají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx nich studovat xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx státu 16) Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména z xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 16) financované x kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se xx ně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx §14, 15, §17 odst. 1 xxxx. x), §18, 19, 20 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojáků v xxxxx xxxxxx §18a. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2. Státní xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 5. Ministerstvo xxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx podle §91 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě xx xxxxxx řídí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany. Xxxxxx xxxxxx a hmotné xxxxxxxxxxx studentů-vojáků v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17) Počet xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx požadavku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx v xxxxx službě.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxx přijímání xxxxxxxx xx xxxxxx řídí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx akreditován alespoň xxxxx doktorský studijní xxxxxxx, mohou požádat x akreditaci magisterského xxxx dalšího doktorského xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné závazky. X xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x obecnými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x služebního tajemství. 18)

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx v xxxxx xxxxxx x matriku xxxxxxxxx studentů; xxxxx xxxxx xxx policejní xxxxx ve vztahu xx studentům ve xxxxxxxxx poměru a x ostatním studentům.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vojenským vysokým xxxxxx x ministr xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx působnosti:

a) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vědecké xxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §103 odst. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vojenským xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxxxx x hospodárnost při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x hmotnými prostředky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) určuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxx prominout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx účelových zařízení,

f) xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x vyplácet xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministrem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 x 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x činné xxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jmenuje x xxxxxxxx další xxxxx zkušební komise xxxxx §53 xxxx. 3,

x) může sdružovat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx studentů x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného správního xxxxxx xxxxxxxx škol xx správním xxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxx §37 x 38,

l) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 písm. x) xx x) a x §75,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx studentů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémů a xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §89 xx 90a při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx ministerstva při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxxx-xx místa xxxxxxxxxxxx pracovníků vojenských xxxxxxxx xxxx obsazována xxxxxx v činné xxxxxx a policejních xxxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xx xx xx §77 obdobně. Xxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxxxx nemění. Xx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve služebním xxxxxx se xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 27).

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx služebním xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole xx xxxx ukončit xxx v xxxxxxx, xxx voják xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxx vojáka z xxxxxxxx.

(13) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xx 82 x 86 týkajícím xx xxxxxxxxxx vysokých xxxx xx Akreditační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem obrany x Ministerstvem xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX SITUACÍCH

§95a

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx upravit vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49, xxxxxxxx xxxx termín x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, rámcový xxxxx anebo xxxxxxxx xxx vyhodnocení přijímací xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx omezena xxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxx §49 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoké škole xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijetí xx studiu.

§95a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95b

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx fakulta xxxx xxxxxxxx s rozhodnutím x xxxxxxx ke xxxxxx rozhodnout o xxxxxxxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §48, x xx xx xx 90 xxx xxx dne zápisu xx studia, pokud

a) xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxx krizového xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx mimořádného opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx §48 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx studentovi započítává xx xxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§95c

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx omezena xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xx xxxxxx rigorózní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nástroje distančního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx x xxxxx ji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx audiovizuální záznam, xxxxx xxxxxx xx xxxx 5 let; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí, x xx xx xxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu x v období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxx.

&xxxx; §95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 495/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

Xxxxxxxxxx ministerstva, Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §95a xx 95c xx xxxxxx úkonem v xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Jediným xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx, xx které xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx; §95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX OSMNÁCTÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX Č. 586/1992 SB., O XXXXXX X XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§96

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x, 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx. x xxxxxx x. 227/1997 Sb., xx xxxx a doplňuje xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: "x x prostředků xxxxxxx xxxxxx školy".

2. V §18 xx xx xxxxxxxx 4 vkládá xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx předmětem xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx."

3. X §18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 12.

4. V §18 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

ČÁST DEVATENÁCTÁ

§97

§97 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§98

(1) Xxxxxxxx obory, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx uvedeny x xxxxxx statutech, xx xxxxxxx studijními xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x jsou akreditovány xx xxxx xxxx xxx s tím, xx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxxxx č. 172/1990 Xx. je považováno xx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 zákona x. 172/1990 Xx. xx považováno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx udělovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx xxxxxx školy x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §41 zákona x. 172/1990 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikají dnem 1. července 1999. Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

(1) Akademicko-vědecký xxxxx "xxxxxx" a titul "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 172/1990 Sb. se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", který xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx technických vysokých xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "inženýr xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx.xxxx." xxxxxxx před xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto akademického xxxxxx jim na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx "xxxxxxx", který xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx obsahově ucelené xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx před xxxxxx). Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx příslušná vysoká xxxxx.

(4) Akademický xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx "magistr xxxxx" (ve xxxxxxx "XxX." xxxxxxx před xxxxxx). Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 a §45 xxxx. 2 xxxxxx č. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxxx v téže xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxx univerzitních xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona x. 172/1990 Xx. x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titul "magistr", xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx."). Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(7) Akademické xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 172/1990 Sb. xxxx xxxxx užívat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx akademický xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx na xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xx absolventy Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "doktor", xx přiznávají xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx vydá příslušná xxxxxx škola.

(10) Absolventi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx", xxxxx požádat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nahrazení zkratky "Xx." xxxxxxxx "Xx.X.". Xxxxxxxxx o nahrazení xxxxxxx akademicko-vědeckého titulu xxx xx žádost xxxx příslušná vysoká xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx x doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, kteří získali xxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxxxxxx titul "xxxxxx xxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Th.D." xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx). Xxxxxxxxx x nahrazení tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost vydá xxxxxxxxx vysoká škola.

(12) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Ph.D." xxxxxxx xx xxxxxx) xx přiznává absolventům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří ukončili xxxxxxx podle §22 xxxxxx č. 172/1990 Xx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx škola.

§100

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx hodnosti "xxxxxxxx xxx" (ve xxxxxxx "XXx.") xxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vědeckou xxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx obhajoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2001.

(2) Účastníci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx žádost xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kandidátským xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2.

(2) Xxxxxx školy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1999.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akademických xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 a x příloze č. 2 xx xxx 1. ledna 1999 xxxx studenty xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxxx do matriky xxxxxxxx provést xx 1. března 1999.

(5) Xxxx 1. ledna 1999 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxxxx k tomuto xxx příslušelo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx po dohodě x veřejnou vysokou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušné veřejné xxxxxx xxxxx; na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, vývojové, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx převáděného xxxxxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxxx x xxx, kdy xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx majetku xxxxxxxxxx na veřejnou xxxxxxx xxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xx majetek, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx 48).

(7) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni 1. xxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x příloze č. 1 x x příloze č. 2, přecházejí xx příslušnou xxxxxxx xxxxx.

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxx, stavovská xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiznané podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §99 zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XXx.") x "xxxxxx xxx" (ve xxxxxxx "XxXx.") udělené xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxx zřízená xxxxxxx vysoká xxxxx x vojenská a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustavit xxx xxxxxx do xxxxxxx roku xxx xxx zřízení. Do xxxx ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §7 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx orgány xx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxx zřízeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xx xxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx v §34 v nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověřená xxxxxxxx.

§104

Xx xxxx jmenování xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxxx §83 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx §17 zákona x. 172/1990 Sb. x nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx komisi.

§105

Pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, nestanoví xxxxx.

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xx členský stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru x Švýcarská xxxxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx své majetkové xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 1999.

§107x

§107x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx čl. X xxxx 5, 8 x 9 xxxxxx č. 216/1993 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx:

1. §33 xx 41, 43 x 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx nových vědeckých xxxxxxxxxx a x xxxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx Policejní xxxxxxxx.

4. Xxxxxx XX xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 26/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vnitřního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 350/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Vyhláška Ministerstva xxxxxxxx a kultury č. 96/1961 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomických x Praze a Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kultury x. 31/1963 Xx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 55/1977 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1979 Sb., x obhajobách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Ministerstva školství Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 114/1980 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvků xxxxxxxxx, kteří po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx středních xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. §9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 365/1990 Sb., x poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx (stipendijní řád).

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx republiky č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx profesorů.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx republiky č. 476/1990 Sb., x uznávání diplomů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx).

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., o xxxxxxx a finančním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx do zahraničí.

16. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 67/1991 Sb., x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx postgraduálního studia, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x. 110/1995 Xx.

17. Směrnice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx ze xxx 30. května 1969 č. x. 19&xxxx;261/69-XXX/5, registrované v xxxxxx 30/1969 Xx., xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxx 10. xxxxxx 1970 x. x. 10&xxxx;300/70-XXX/5, registrované v xxxxxx 10/1970 Xx.

18. Xxxxxxxx Ministerstva školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20&xxxx;797/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství České xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx vysokých xxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20&xxxx;798/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx., xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxx 16. xxxxxxxx 1985 x. x. 15 330/85-34, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 19/1985 Xx.

(3) Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodností x x Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Československé xxxxxxxx xxx č. 53/1977 Sb., o xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx pobytech, ve xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 5/1986 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 54/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytů x x poskytování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Československé akademie xxx x. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. x x. 393/1992 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxx komise pro xxxxxxx hodnosti č. 64/1977 Sb., x xxxxxx při xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 187/1990 Sb.

§109

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101107 a §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 111/1998 Sb.

Veřejné xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx výtvarných xxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Brně

Veterinární xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx

Xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Praze

Janáčkova akademie xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx Pardubice

Vysoká xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx univerzita x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx univerzita x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Zlíně

Vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx technická x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 111/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vysoká xxxxx:

Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 111/1998 Sb.

Seznam oblastí xxxxxxxxxx

1. Architektura x xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Doprava

5. Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Elektrotechnika

7. Xxxxxxxxxx

8. Farmacie

9. Xxxxxxxxx

10. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

11. Xxxxxx

12. Xxxxxxxxxx xxxx

13. Chemie

14. Xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxx

16. Lesnictví x xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studia

19. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20. Politické xxxx

21. Xxxxxxxxxxxxxx

22. Právo

23. Xxxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxx xxxxx

25. Xxxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

28. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx

29. Těžba x xxxxxxxxxx nerostných xxxxxxx

30. Xxxxxxxxxx

31. Xxxxx

32. Xxxx x xxxxx x xxxxxxx

33. Vědy x Xxxx

34. Veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx

35. Xxxxxxxxx lékařství x xxxxx xxxxxxxxx

36. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxx přijímáni xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, pokud xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádost x akreditaci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx §80 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx udělená xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2002.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx školy jsou xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx akademický xxx 2003/2004. Pro xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Vysoké xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "nový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu farmacie xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx v souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 29) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx naposledy xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu farmacie xxxxx studium xxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie.

3. Vysoké xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Xxxxxxxx xxxxxxxx do dosavadních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx asistentek xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx všeobecných sester x xxxxxxxxx asistentek. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nových xxxxxxxxxx programů.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx. x účinností od 18.4.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. X

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejpozději x 31. prosinci 2007.

2. Xxxxxx úkony xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx součásti veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx poplatku spojeného xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

4. Xxx studijní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xx maximální xxxx xxxxxxxxx přípustnou x době xxxxxxx xxxxxxxxxx a u xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx habilitačního řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaniká dnem 31. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxx, xxxxx počala xxxxxxxxx xxxxxx rektora xxxx xxxxxx xx xxxxxxx jmenování přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx. Délka xxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxx xx jmenování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx však posuzuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 552/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX

Xxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx znění xxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 624/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznik, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 110/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. X

Přechodné ustanovení

Pracovní xxxxxx xx dobu xxxxxxx podle §70 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx do xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 365/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx změny, xxxxxxxxxx x předloženého k xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statutu x xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx" x "profesor", xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1993 xx skončení xxxxxxxxx Dohody xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělání xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx dne 23. xxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx "docent" x "xxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxx xxxxxxxxxx programů xx studijní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx studijním xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx rušení xxxx xxx stanovování xxxxxxxx Xxxxxxxx akreditačním xxxxxx pro vysoké xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 odst. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nový xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňovaný vysokou xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx vysoká xxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §81a a 81b xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, upravující odbornou xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru určitého xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx splněné, x xxxxx odpovídající studium xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat habilitační xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x to na xxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxx 3 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 odst. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy zprovozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o žádostech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 16 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx habilitační xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Ustanovení §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvedenými x xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, uskutečnit x přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx dni 30. xxxxxx 2015.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx vláda x řad osob xxxxxxxxxx xxx šestileté xxxxxxx období jména xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx vysoké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx, a xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí xx 4 xxxxxx.

12. Xx xxxxxxx období xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství xx xxx účely §83b xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxx-xx tento zákon xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké školství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x profesorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §90a xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx již x xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x §93a xx 93i xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 13 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Název xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Praze" xx nahrazuje názvem "Xxxxxxxxxx Karlova". Xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xx xxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxx uchazeče xxxxxxxx pouze xx 31. xxxxxxxx 2019.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 zákona x. 137/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx xxxx delší xxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx, prodloužení xxxx rozšíření akreditace xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx školách xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., (xxxx jen "stanovená xxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx ustanoveními xxxx 1 x 2 xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxxxx bodů 1 x 2 není xxxxxxx ani xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství xxxxx opatření xxxxxxx xx větě první xxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx, x xx xx přiměřeného xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c a §86 odst. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxx programu uchazeče xxxxxxxxxxx x bodu 1 xxxx 2 xxxxx xxxx bez xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nápravného opatření x bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 168/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 31.8.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 111/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.1998, x výjimkou §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 a §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999, a §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

210/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2000

147/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Xx., x xxxxx č. 451/91 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx orgánech a xxxxxxxxxxxx ČSFR, ČR x XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání způsobilosti x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)

x účinností od 1.4.2004

121/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.4.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

473/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 24.8.2004

562/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

342/2005 Sb., x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

165/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

310/2006 Xx., x nakládání x některými xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., o vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s účinností xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

110/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2009 x xxxxxxxx §70, který xxxxxx účinnosti xx 1.1.2010

419/2009 Xx., x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxxxxxx x Xxxx x x xxxxx xxxxxx č. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

159/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 111/98 Sb., o xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

365/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

48/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/98 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

137/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016, x výjimkou xx. XX xxxx 11 xx 14, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 17.5.2016

230/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

200/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

168/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 137/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 303/2017 Xx.

x účinností xx 31.8.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

403/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x urychlení výstavby xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

495/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

609/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

153/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických hnutích, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
5) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx č. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., x užívání xxxxxxxx znaku x xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §132 xx 138 a §150 xxxxxxxx xxxxx.
11) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
14) Zákon XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR č. 343/1992 Sb.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XXX x. 7/1975 X. x. ČSR, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx 24/1975 Xx., xx znění xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
15) Např. xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví XX č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanic x xxxxxx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
16) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Ministerstva financí XX č. 205/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a příspěvkových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 48/1995 Xx.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR č. 7/1996 Sb., x peněžních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx x žáků vojenských xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx XX x. 310/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ČSFR x. 420/1990 Xx.
Xxxxxxxx vlády XXXX č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
20) §1 xxxx. 2 xxxx. x) x §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §124 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
22) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.

23) Například zákon č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 90/2012 Sb., x obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x obcí v Xxxxx xxxxxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx republiky).
26) §26 xx 33 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxx 78/687/EHS xx xxx 25. července 1978 x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se činnosti xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 85/432/EHS ze xxx 16. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxx Rady 80/155/EHS ze xxx 21. xxxxx 1980 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 77/453/EHS xx xxx 27. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx všeobecnou xxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx prostředků x o hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 28/2003 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x účelové podpoře xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x veřejné xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
32) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) §10 xxxx. 2 zákona x. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x. 321/2003 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx CZ-CC.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxx č. 461/2002 Sb., x účelové xxxxxxx výzkumu a xxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx podpoře xxxxxxx a vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 28/2003 Xx.
38) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 352/2001 Xx., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Zákon č. 40/2004 Sb., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x jiných xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
45) §14 xxxx. 3 písm. x), x), g) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §17 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
52) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §195, 197 x 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Zákon č. 255/2012 Sb., x kontrole (kontrolní xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

57) §146 xx 150 občanského zákoníku.

58) Xxxxxxxxx zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §31 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx znění xxxxxx x. 189/2008 Sb.

62) §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.

63) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.

64) Zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67) §52 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.