Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2019.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XVIII. §97

ČÁST XIX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxx školy jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx xxx, že:

a) xxxxxxxxxx x rozhojňují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práci x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx formy vzdělávání x xxxxxxxx získávat, xxxxxxxxxx, prohlubovat xxxx xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxx oblastí xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx se tak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx aktivní roli xx veřejné diskusi x společenských a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx utváření občanské xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx státní správy x samosprávy, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx mezinárodní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých činností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studentů.

§2

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Typ xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x doktorský.

(2) Xxxxxx škola xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vysoká xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Označení "xxxxxx xxxxx", xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x něho xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxx studijních xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x tím vědeckou x výzkumnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx tvůrčí xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx.

(6) Xxx vysoké školy xx xxxxxx v xxxxx statutu x xxxx xxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Vysoká xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx vzdělávací x xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx akademický xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konat xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx insignie x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx politických stran x xxxxxxxxxxx xxxxx. 1)

§3

Xxxxxxxxxx obec xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Akademické xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svobody x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) svoboda xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x zveřejňování xxxxxx výsledků,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x uměleckým xxxxxx,

x) právo xxxx xx zahrnující svobodnou xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxx studijních xxxxxxxx x svobodu xxxxxxxxxx xxxxxxx názory xx výuce,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx akademické xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx insignie x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

VEŘEJNÁ XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXX I

VEŘEJNÁ VYSOKÁ XXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou; xxxxxxxx se může xxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx změny je xxxxx provést xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechází její xxxxxxx x xxxxxxx x které veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zrušené xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx patří xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podmínek xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) pracovněprávní xxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ustavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx,

x) stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy jen xx základě x x mezích zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Orgány xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Samosprávnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) rektor,

c) vědecká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx rada,

d) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízena,

e) disciplinární xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx rada,

b) xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nejméně xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxx řad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxx x způsob xxxxx předsedy akademického xxxxxx, orgány akademického xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x den xxxxxx xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členství v xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx náhradníkem, xxxxxxxx náhradník tuto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kvestora, xxxxxx, proděkana, tajemníka xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tříleté. Xx-xx xxxxxxx zvolený do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijat xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže akademický xxxxx po xxxx xxxxx měsíců xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx vyhlásí nové xxxxx.

(4) Zasedání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, děkan fakulty, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxx pověřený xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§9

(1) Akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí, rozdělení xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx školy, na xxxxxxx souhlasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx statutem jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx; akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx vyžádá stanovisko xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty; xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx si x xxxxxx návrhu xxxxxx stanovisko rektora,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozpočet x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontroluje využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rektorem,

e) xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předloženou xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx zprávě,

f) xxxx rektorovi xxxxxxxxx xxxxxxx ke jmenování x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy"), xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx neuskutečňují na xxxxxxxxx,

x) usnáší xx x návrhu na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx školy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx školy") xx xxxxxxxxxx xx vědecké xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx úkon xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx fakultách,

b) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo odvolat xxxxxxxxxx,

x) x právním xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 1 písm. a) xx x),

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy podle §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), g) x x) x xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hlasováním. Xxxxx xx jmenování rektora xx xxxxxx, jestliže xx pro něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx rektora xx xxxxxx, jestliže xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx

(1) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx školy, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(3) Funkční xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx rektora xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejvýše xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jdoucí xxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx stanoví ministr.

Vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx školy xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vědecké xxxx; xxxxx funkčního období xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké školy.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxx představitelé xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx školy.

§12

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx školy

a) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx strategického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx rektorem xx návrh vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje xx návrh xxxxxxx xxxxx předložit žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) schvaluje záměr xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložený xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx rektora xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, záměr xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) projednává návrh xxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx xxxxxxxxxx rektorem xxxx předložením návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx rektora xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxx xxxx pro vnitřní xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxx o vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedou xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx zprávě,

k) projednává xxxxx výroční zprávy x činnosti xxxxxx xxxxx xxxx předložením xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx školy,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutem veřejné xxxxxx školy.

(2) Vědecká xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx předloží xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx radě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx rektor. Xxxxxxxxxxxxx xxxx jmenuje rektor x xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení. Xxxxxxx xxxxx rady xxxxxxx rektor; x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vědecké xxxx x xxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx senátu, x xxxx je jeden xxxx xxxx vždy xxxxxxxx z xxx xxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kdo byl xx jmenování členem xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxxx návrhu akademickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) vede průběžné xxxxxxx o vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§13

Disciplinární komise veřejné xxxxxx školy

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy jmenuje x odvolává rektor x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Polovinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx studenti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx si xx xxxxx členů xxxx x odvolává xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx dvouleté.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentů xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx žádné x xxxxxx fakult, a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxx všichni studenti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§14

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx členů, xxxxxx xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx třemi. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx komor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x absolventi xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Volbu xxxxxxxx x místopředsedů x xxxxxx xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx členů, xxxxxxx funkční období xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x jedné xxxxxxx členů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx skončí xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx, je nový xxxx správní rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx pouze na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxx xx funkce,

c) xxxxx xxxx dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx za mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxx nabytí xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byl člen xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx správní rady x trestu za xxx xxxxxxxx úmyslný xxxxxxx čin,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, kterým xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx správní xxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin,

4. rozhodnutí xxxxxxxx zástupce nebo xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx správní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správní xxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx dvakrát ročně. Xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, předseda akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx zastoupení xxx xxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx x mají xxxxx xxxxxxxxx xx zasedání, xxxxxxxx x to xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy.

(5) X xxxxxxxx, x nimž xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxx správní rada xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx senátem xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx, prováděného prostřednictvím xxxxxxx; x xxxxxxx, xx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxx, platí, že xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx správní xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx akademickému xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx schválen xxx xxxxxxx xxxxxxx následného xxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx vyslovily xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx v jejich xxxxx prostou xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

§15

(1) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxx

x) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k nemovitým xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx nabýt xxxx převést vlastnické xxxxx k movitým xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx věci xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 12) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx jednáním, kterými xxxxxx škola hodlá xxxxxx věcné xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxx právo xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x právním jednáním, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx vkladům s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxx rektorem, x xxxxxxx x této xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výhled xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr veřejné xxxxxx školy,

d) projednává xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní xxxx veřejné xxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxx x xxxxxx věcem, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx převodu xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxx 20) xxxxxxxx xx výši, xxxxx xx x xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx movitou xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(5) Správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxx x požadavkem xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx.

(6) Xxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xx xxxxxxx správní xxxx veřejné vysoké xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxx jednání xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dbá xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx činnosti a xx xxxxx hospodaření x xxxxx majetkem.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. 21) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 22) xxxxxxxxxxxx jim xxxx poskytnout xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§16

Xxxxxxx

(1) Kvestor xxxx xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x zastupuje xx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektora.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jednací xxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx řád vědecké xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxx výběrového xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků,

g) xxxxxxxx a zkušební xxx,

x) xxxxxxxxxxx řád,

i) xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) název, xxxxx x typ xxxxxx xxxxx

x) právní xxxxxxxxxx,

x) rámcové xxxxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) organizační xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx a střednědobý xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sestavuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x střednědobý xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx činnost (dále xxx "xxxxxxxxx") 32),

x) xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x veřejných prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

c) xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx jen "dotace"),

d) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uvedené x xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxxx xxxxx, z Xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxx xxxx x krajů,

g) výnosy x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxx xx příspěvek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a). Xxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx náročnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx výsledky xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx škol vypracovaný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strategického xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx") x strategický xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 33), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxx dotace je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování programu 34), xxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xx xxxxxx 35) xx xxxx, x výjimkou xxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx nebo dostupnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nárok xx xxxxxx xx xxxxxx vysoké školy. Xxxxxxx xxxxxx škole xx xxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx užití x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu 36) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podporu výzkumu x vývoje 37). Xxx xxxx xxxxxx xx rozhodný xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné vysoké xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx ministerstva.

(6) Xxxxxxx xxxxxx škola zřizuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx zejména xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stipendijní xxxx,

x) fond odměn,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozních xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 písm. x), b), x) x g) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zůstatku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku, fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxx x xxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx 38). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §58 xxxx. 6 x xxxxxxx daňově xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx zdanění xxxxx v případě, xx xxxx uhrazena xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx běžného xxxx xx převádějí do xxxxxxxxxxxxx rozpočtového roku. Xxxxxxx prostředků fondů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. a) xx x), x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx použila x xxxxxxx s pravidly Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxx, xxx xxxxxxx x narušení xxx xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx vysoké školy xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a šíření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technologií, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx činnosti, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejná vysoká xxxxx z:

a) účelově xxxxxxxx darů, s xxxxxxxx xxxx určených xx pořízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx,

x) účelově xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků ze xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx účelové x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx veřejnou vysokou xxxxxx použity v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(10) Účelově xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx převést xx xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx xx výše 5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % objemu této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce, xxxx dotace xx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx, xxxxxx xxx převést x neomezené výši. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písemně oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Prostředky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx škola použít xxxxx x xxxxx, xx kterému xx xxxx poskytnuty.

(12) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxx 2 % x xxxxxxx objemu xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx, náhrady mzdy x odměny za xxxxxxxx pohotovost.

(13) Prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízena, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 2.

§18a

Poskytování xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částky. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 45) x xxx rozhodování x xxxxxxxx dotací 46). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxx xx bankovní xxxx veřejné vysoké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvků.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, jehož xx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx fondů xxxxx §18 odst. 7. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpá x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnut, xxxx pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozporu xx xxxxxxxxxxxx záměrem veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx fondů xxxxx §18 odst. 7 xxx další xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx řízení x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx správní xxx.

§19

Xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx, x x xxxxxxxxx, které vykonává x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rektor nebo xxxxxx nebo osoby, x xxxxx xx xxxxxxx statut xxxxxxx xxxxxx školy. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) rozhoduje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx splacení xx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx užívat k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) V doplňkové xxxxxxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxx xxxx činnost sloužící x xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Doplňková xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízena.

(3) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Veřejná xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vysoká škola xxxx oprávněna xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabyté xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, poskytnutý xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 x poskytnutou xxxxxx podle §18 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výnosy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X ostatním platí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) zveřejnit xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x termínu a xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu xx xxxxxx žádost xx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxx, studentům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx uplatnění absolventů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příležitostí studovat xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rodičů x xxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx občanského xxxxxxxx 55) xxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x to xx xxxx, xx xxxxxx xx jinak xxxxxx xxxxxx mateřská xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) (xxxx jen "xxxxxx xxxx rodičovství"),

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek zveřejňovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx, standardní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, x xxxxxx oborů, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx fakulty, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, xxxxxxxxxxxx xx fakultě; o xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změnách xx xxxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad,

i) xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxxx x xxxx jejich platnosti x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxx x xxxxxxxx vysoké xxxxx, x nimž xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx údaje stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxxxxx základních xxxxx v xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx auditora x xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výdajích,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x členění xxxxx xxxxxx,

x) vývoj x xxxxxxx stav xxxxx,

x) xxxx x xxxxx majetku x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x členění xx náklady xxx xxxxxx xxxxxxxx doplňkových x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x činnosti x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX ŠKOLY

§22

Členění veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx kulturní x xxxxxxxxx činnost, xxx ubytování x xxxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxx xxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

Xxx 1

Fakulta

§23

Fakulta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obřady.

(3) O xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje na xxxxx rektora akademický xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx mají xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx:

x) ustavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fakultě,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx právo, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, rozhodovat xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvůrčí činnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) doplňková činnost x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx statut xxxxxxx xxxxxx školy.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se mohou xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Orgány xxxxxxx

(1) Samosprávnými xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo umělecká xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Akademickou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx fakultě.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx samosprávným xxxxxxxxxxxxxx akademickým orgánem. Xx nejméně xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx studenti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx volí xx xxxxx řad xxxxxxx xxxxxxxxxx obce fakulty. Xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx akademického xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxx x způsob volby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x důvody x xxx xxxxxx xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx některého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx fakulty xxxxxx výkon xxxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx náhradníkem, vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx po zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx zvolený xx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty nezaniká. Xxxxxxx období xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §27. Xxxxx nejpozději do 30 xxx xxxxxxx xxxx volby.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předseda akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Akademický senát xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovišť,

b) xxxxxxxxx xxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řádu akademického xxxxxx fakulty xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx děkana, x xxxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx akademickému senátu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxxx děkanem x kontroluje jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výroční xxxxxx o činnosti x xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx fakultě,

f) dává xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx členů vědecké xxxx xxxx umělecké xxxx fakulty (xxxx xxx "xxxxxxx rada xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx o xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti fakulty xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záměrem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx radě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx proděkany.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) x h) x podklady x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx předkladatel xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů akademického xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Děkan

(1) V xxxx xxxxxxx je děkan; xxxxx x rozhoduje xx xxxxxx fakulty, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x odvolává xx návrh akademického xxxxxx fakulty rektor.

(3) Xxxxxx může xxxxxxx xxxxxx x vlastního xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx období xxxxxx xx čtyřleté. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx fakultě nejvýše xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxx vědecké rady xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx fakulty; xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx členů může xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx uskutečňuje vzdělávací x tvůrčí činnost. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) projednává xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací x tvůrčí činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx, x postupuje xx prostřednictvím rektora xx xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx rektorovi xxxxx předložit xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, x xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxx x záležitostem, které xx xxxxxxxx xxxxx.

§31

Disciplinární xxxxxx fakulty

(1) Xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx děkan z xxx členů akademické xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ze xxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx období členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxx x předkládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx fakulty v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Tajemníka jmenuje x odvolává děkan.

§33

Vnitřní xxxxxxxx fakulty

(1) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx do její xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx,

x) xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx vědecké xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx studenty,

f) xxxxx předpisy, xxxxx xxx stanoví xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na obsah xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx teologických xxxxxx xx předkládají ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx školy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx církve nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx včetně xxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Vysokoškolský xxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx částí.

(2) O xxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxxxxxx ústavu rozhoduje xx xxxxx rektora xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ředitel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx školu xxxxx xx věcech, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxx kterou platí §29 x 30 xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lesní statek

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, veterinárního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x návaznosti xx xxxx xxxxxxxx programy xx xxxxxxxx výzkumná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na návrh xxxxxxx akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lesního xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx vnitřní přepis xxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX MINISTERSTVA

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem. Žádost x xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx rektor.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx o registraci xx xxxxxxxx.

(3) Odporuje-li xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vnitřní předpis xxxxxx xxxxxxxxx registrací.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 platí x xxx xxxxx xxxxxxxxx předpisů.

§37

Je-li xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx součásti x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přezkoumání, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Jestliže veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx akreditován žádný xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx pozastavenou akreditaci xxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vykazuje xx xxxx hospodaření xxxxxxx nedostatky xxxxxxxxxx xxxxxx jejích úkolů, xxxx

x) závažným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem,

může ministerstvo xxxxxx výkon působnosti xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x obsahu omezení xxxx x odnětí xxxxxx působnosti xx xxxxxxx ze závažnosti xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrozící xxxx. Omezení se xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx zjednání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx školu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(4) Nevylučuje-li to xxxxxx věci, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x vyzvat xx, xxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pominou-li důvody, xxx které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx.

XXXX TŘETÍ

SOUKROMÁ XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx, svou ústřední xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x nepřechází na xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §39a odst. 5 x 6.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx soukromá vysoká xxxxx, do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku, xxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx, že xxxx právnická osoba xxxx zřízena nebo xxxxxxxx. Xxxx právnická xxxxx xx povinna xxxxxxxxx ministerstvu výpis x rejstříku xx xxxxx xx 15 xxx od doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí činnosti soukromé xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, materiálním x xxxxxx zabezpečení činnosti xxxxxxxx vysoké školy,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x postavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx ministerstvo vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá nárok xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx, akreditace studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neudělí, jestliže

a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko k xxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x rozporu s xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xx podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzena xxxxxx; xxx xxxxx posouzení, xxx xx xxx xxxxx důvod neudělení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; 51); xxxxxx o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x xxxxxx, že xxxxxxx nepředložil návrh xxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x části xxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §78a odst. 2 xxxx. x) xxxx 1; nesouhlasné stanovisko Xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x žádosti, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, může xxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků v xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vyžádá xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx potvrzení xxxx změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx věci Akreditačním xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx také o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx státního souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx x udělení xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu.

(4) Státní xxxxxxx pozbude xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx státní souhlas xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 3 měsíců ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xx 1 roku xx uvedeného xxx xxxxxxx akreditaci nebo xx 2 xxx xx uvedeného xxx xxxxxxxx uskutečňování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx majícími státní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škola (xxxx xxx "přeměna"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x její studenti xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx byla-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx splynutím xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx o xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx dni přeměny, xxxx xx dnem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§40

Financování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Právnická osoba, xxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx škola, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 písm. x), xxxxx §91 xxxx. 3. Podmínky xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Výše xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, strategického xxxxxx xxxxxxxxxxxx, typu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx x xxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx 31).

§41

Vnitřní předpisy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx soukromé vysoké xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části čtvrté xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx §36 obdobně.

§42

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx dotaci, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx x formě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ministerstvem x jako neperiodickou xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záměru v xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx x ministerstvu xx xxxxxx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §77b,

e) xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x profilu, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx studia x jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx výčtu uskutečňovaných xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxx předem informovat Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program, x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zveřejňovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx platnosti a xxxxxxxxx,

x) činit xxxxxx xxxxxxxx xxx studium xxxxxx a osob, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx péče nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx 56), x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) oznámit ministerstvu, xx xx soukromou xxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxx xxxx ukončen xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx 48) xxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx ministerstvu a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx vysoká škola, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 5.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx §21 odst. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak. 6)

(3) Xx obsah xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx soukromé vysoké xxxxx se vztahuje §21 xxxx. 3 xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x strategický xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx.

§43

Působnost ministerstva

(1) Xxxxxxxx xx některé xxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx&xxxx;x xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nemá xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx oblast xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx jednoho xxxx xx byla xxxxxx akreditace xxxx xxx xxxx studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx alespoň 2 oblasti xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 5, xxxx

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx jejím vnitřním xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo odejme xxxxxx souhlas x xxxxxxx, xx x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x takovým xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxx nemohl xxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

(5) Nevylučuje-li xx xxxxxx xxxx, xx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxxx xx, aby x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx státní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX X OBLAST XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx studia. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje x xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx oblasti xxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) název xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxx, forma x xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

b) xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx délka praxe xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx studia xxx průměrné xxxxxxxx xxxxxx vyjádřená x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky, xxxxx xxxx student xxxxxx x průběhu xxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx ukončení xxxxx §45 odst. 3, §46 xxxx. 3 x §47 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx titul,

h) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x návaznost xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx vyjádřený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxx.

(3) Studijní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsahovou posloupnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zda jde x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) profesně xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx znalostí xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odvolává xxxxxxx studijního programu xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx může xxx pouze akademický xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx mimořádný xxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané vysoké xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx jeho uskutečňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x xxxxxxx jej.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx státními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx oblasti xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx státními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obhajobou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxxxxx xx více oblastí xxxxxxxxxx.

§44a

Oblast xxxxxxxxxx

(1) Oblast xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a uskutečňovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx společný xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxx xxxxxxx nařízením vymezení xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx tematické xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx typických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vzdělávání s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zahrnujících odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx kompetence, a xxxxxxxxxxxxxxxxxx profesí, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Absolventům studia x bakalářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx." xxxxxxx před jménem), x oblasti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "bakalář xxxxx" (ve zkratce "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx); xxxxxxxxxxx x xxxxxxx umění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xx uděluje akademický xxxxx xx po xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxx teoretických i praktických xxxxxxxx založených xx xxxxxxxx xxxxx vědeckého xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti; x oblasti xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx uměleckou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx roky. V xxxxxxxxx, kdy to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nenavazuje magisterský xxxxxxxx xxxxxxx na bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxxxxx doba studia xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx obhajoba diplomové xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hygieny xx xxxxxxx řádně ukončuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx. xxxx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxxx" (ve zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx MDDr. xxxxxxx xxxx jménem),

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x veterinární hygieny "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx před xxxxxx),

x) x oblasti umění "xxxxxxx xxxxx" (ve xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxxxx oblastech "magistr" (xx zkratce "Xxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §48 odst. 2 xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "magistr", xxxxx xxxxxxx v xxxx oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dvojnásobek základu xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxx absolventi xxxx xx úplatu xxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx určenými xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tituly:

a) x oblasti xxxxx "xxxxxx xxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "PhDr." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx přírodních xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx věd" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x oblasti farmacie "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxxxxXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx "licenciát xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXxx." uváděné před xxxxxx) nebo "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxx diplom xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx opatřen xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké školy x akademického xxxxxx, xxxxx xx udělován. Xxxxxx škola xxxxxx xxxxxx x vykonání xxxxxx rigorózní zkoušky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxx jde, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§47

Doktorský studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxx bádání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxx xxxx xx samostatnou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx tři x xxxxxxx čtyři xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x připravenost x xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx za xxxxxx).

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpisu xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx akreditovaný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx studia xxxxx vysoké školy xxxx jejich součásti xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Předsedou xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studijním programu xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokou školou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní program.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx 1 x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých škol, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, stanovit podrobnosti x organizaci xxxxx xxxxxx uskutečňované na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o podmínkách xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx školy a xxxxxxxx předpisy xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uděluje akademický xxxxx, xxxxx §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ve vysokoškolském xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx společným titulem xxxxxxxx xxxxxxxx x xx zahraniční xxxxxx xxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxxxx závěrečných xxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakalářské, diplomové, xxxxxxxxxx x rigorózní xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikačních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx zveřejněna xxxxx způsobem.

(2) Bakalářské, xxxxxxxxx, disertační x xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxx též xxxxxxx xxx pracovních xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnosti v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx tak xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx si xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Platí, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vysoká xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 58), nejdéle xxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx zveřejnění xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, disertační x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx bakalářské, diplomové, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx zveřejnění xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxx x uchování xxxxxxxxxxxx.

§47c

Řízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační práce

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx její součásti, xxxxxx rigorózní xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx státní zkouška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konala.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jde,

a) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předpoklady xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem xxx xxxxxx x xxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxx dobrým xxxxxx, xxxxxxxxxxx v písmenu x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studijním x zkušebním xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, šlo-li x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx i xxxxxx případ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavem xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diplomem xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx diplom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součást xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxx konala.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx zahajuje z xxxx úřední; zahájeno xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým byla xxxxxxx osoba odsouzena xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Neshledá-li xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přezkumná xxxxxx xx 7 xxxxx, x xxxx 6 xxxxx jmenovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx rektorem xxxxxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přezkumné komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§47x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 150 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx x řízení x vyslovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxx skutečnost xx xxxx xxxxxxxxxx odůvodnit.

(2) Xxxxx rozhodnutí rektora x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx účinek.

(3) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

(1) Xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stane xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, o xxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akademický xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoškolský xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx účinným, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxx-xx student navazujícího xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat x důsledku účinků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxx xx studiu x daném xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §48 xxxx. 1 xxxx 3, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx studia x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká; rektor xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, že xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, vzniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo na xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx dřívějších xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx učiněných osobou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce jde, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxx xx daná xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx diplomem x dodatkem k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) O vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxx xx 1 dne xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce

Na xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx vykonání státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromé vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §47e xxxx. 1 xx 5 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přezkumném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole.

§47f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§47x

Xxxxxx na státní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce vedené xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §47c47e xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §47e xxxx. 1 xx 5 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx škole.

§47g vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST XXXX

XXXXXXX NA XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx ke xxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu v xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx dosažení středního xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx studiu x oblasti xxxxx xxxxx být přijati xxxx uchazeči x xxxxxx odborným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přijati xxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x v oblasti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Uchází-li xx x přijetí xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx škole, x mezinárodní střední xxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, x xxx ministerstvo povolilo xxxxx školského zákona xxxxxx povinné školní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosažení středního xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x Xxxxx republice, získaným xxxxx školského xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) dokladem x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx středním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxx rovnocenný xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx dokladem x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx středoškolském vzdělávacím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní program; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxx druhé x §90 xxxx. 3 xx použijí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx může také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx příslušného zahraničního xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ucházet xx o přijetí xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx, uchazeč, xxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx škole, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx x odstavci 3

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §89 a 90 xxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx úředního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx získán xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve vysokoškolském xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx působící xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu; ustanovení §90 odst. 2 xxxx xxxxx x §90 odst. 3 xx použijí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. x) x odstavce 5 xxxx. x) se xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ukončení studia xx studijním programu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poplatek za xxxxx spojené x xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxx xxxx nejvýše 20 % xxxxxxx stanoveného xxxxx §58 odst. 2. Poplatek xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx se určitých xxxxxxxx, schopností xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx střední školy, xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx vysoké xxxxx; x případě xxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx navazuje xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx studia. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovené podmínky; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazečů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, vyžaduje-li xx povaha studijního xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní způsobilost xxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oboru praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost; xxxx-xx xxxxxxx o studium x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a lékařský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v uvedených xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékařem xx lékař se xxxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx praktické lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx. Xxx-xx x studium xx studijním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx splnění xxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx absolvovali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxx, a xx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vysoká xxxxx xxxx fakulta zveřejní x dostatečném předstihu, xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, a pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx zkoušky x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx studiu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněn xxxxxxxx xxxxx studentů xxxxxxxxxxx xx studiu x příslušném studijním xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx škola nebo xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čtyřměsíční xxxxx pro podání xxxxxxxxx ke xxxxxx. X takovémto xxxxxxx xxxx být lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však jednoměsíční. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Přijímací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx program. V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přijímacího xxxxxx xx pouze xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx ke studiu xxx.

(2) X přijetí xx studiu xx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxx fakulta, rozhoduje xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xx studiu xxxxx §49 odst. 5. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx uchazeče x možnosti xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx nahlížet xx xxxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(8) Xxxxxx přezkoumává soulad xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, vnitřními xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(9) Xx 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx průběhu. Xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx částí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímacího xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxxxx 40).

§51

Zápis xx studia

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxx součástí.

(2) Xxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx rok

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx semestry, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx výuky x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx trvá 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Státní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx koná xxxx xxxxxxxx komisí; xxxxxx státní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejné.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxx mají pouze xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx radou.

(3) Ministerstvo xxxx jmenovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x významných xxxxxxxxx x daném xxxxx.

§54

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Studium xx studijním programu xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x opakovaně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s těhotenstvím, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Právo na xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx tuto xxxx přiznáno i x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte do xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní sociální xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx po uznanou xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx studentem. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx studium xxxxxxxxx, vzniká xxxxx xxxxx xx opětovný xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx, xx nichž xx osoba x xxxxxx xxxx rodičovství xxxx xxxxxxxx zapsat xx studiu xxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x péčí x xxxx má xxxxxxx xxxx studentka xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bloku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a zkušebního xxxx, x dobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53), x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx sportovním odvětví, xxxxxx sportovní organizací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, má v xxxxxxxxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx průběhu xxxxxx, xxxxx studentovi umožní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezbytnou přípravu.

Ukončení studia

§55

(1) Xxxxxxx xx řádně ukončuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxxxx studia xx xxx, xxx xxxx vykonána státní xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx část.

(2) Xxxxxxxx o ukončení xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx akademického xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dodatek x xxxxxxx.

§56

(1) Studium xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx student xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a zkušebního xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §81b xxxx. 3,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx (§86 xxxx. 3 a 4),

g) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §47e odst. 3, §47f nebo 47g,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §67.

(2) Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xxx xxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zapsán, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o zanechání xxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušebním xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx den, xxx uplynula lhůta xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Dnem ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akreditace. Xxxx xxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)&xxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxx 3 xxx xxxxxxx x §81b xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx den, ke xxxxxxx zaniklo oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §47c47e, §47f nebo 47g x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx studia xxxxx §54 xxxxxxxxx orgány xxxxxxx x §50 xxxx. 2 a 3; xx xxxxxxxxxxx xx vztahuje §50 xxxx. 4 xx 6 xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxx.

§57

Doklady o xxxxxx

(1) Xxxxxxx x studiu xx studijním xxxxxxxx x o absolvování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) průkaz xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx diplom,

d) xxxxxx x vykonaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Průkaz xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx potvrzuje xxxxxx postavení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx zapisují xxxxxxx studijní xxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxx v první xxxx lze xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Za Xxxxx x studiu xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx fakultou.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dokladem x absolvování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškách nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx ukončila studium xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Dodatek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx.

(7) Vysokoškolský diplom x xxxxxxx x xxxxxxx jsou veřejnými xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx znakem Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx zpravidla xxx xxxxxxxxxxx obřadu.

(8) X xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xx 69, §89 xx 91 x §99 xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxx xxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx spojené se xxxxxxx

§58

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx studiem xx 5 % z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxx školám x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx vyhlásí xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxx xxxxx xxx akademický xxx xxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx. Xxx výpočet základu xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx standardní xxxx studia zvětšená x jeden xxx x bakalářském xxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxxxx xx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx započatých xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; do xxxx studia se xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx předchozích xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx §46 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxxxxx studium, xx jehož xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx student xxxxxxxx x xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx započítávají pouze xxxxxx. Od xxxxxxx xxxx studia vypočtené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx však nejdříve xxxxxx uznaná xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Uskutečňuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx poplatek xx studium v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxx stanovit xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví x xxxxxxxx xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx poplatků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přijatých xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem xxxxxxx xx studium x xxxxxxxxxxxx akademickém xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx platila xxx akademický xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx podána. Pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx stipendijního fondu xxxxxxx xxxxxx školy.

(7) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx spojeného se xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(8) Xx poplatky xxxxxxx xx studiem stanovené xxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 9)

§59

Poplatky xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školách stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Celoživotní xxxxxxxxxx

(1) V xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx být seznámeni xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx osvědčení. Úspěšným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx programů, pokud xx stanou studenty xxxxx xxxxxx zákona (§48 xx 50), xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání až xx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxx kursu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx s xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kursu xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx účastníkům osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kursu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx titul.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx studenty xxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

STUDENTI

§61

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx; xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx studentem xxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx být studentem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 x §56 xxxx. 1 a 2 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54.

§62

Práva xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu vyučovaného xxxx učiteli,

d) konat xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) používat xxxxxxxx x informační xxxxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x pravidly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x být xxxxx xx akademického xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Na xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx při xxxxx x pracovních xxxxxxxxxx xxx. 10)

§63

Xxxxxxxxxx studenta

(1) Studijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx.

(3) Student xx xxxx xxxxxxx

x) hradit xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) hlásit xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx datové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx škole xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx studiu xxxxx §49 xxxx. 1,

d) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, děkana xxxx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx školy x projednání xxxxxx xxxxxxxxxx se průběhu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xx tím xxxxxxxx.

Disciplinární přestupek

§64

Disciplinárním xxxxxxxxxx xx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Xx disciplinární xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) podmíněné xxxxxxxxx xx studia xx xxxxxxxxxx lhůty x podmínek k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx samotné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nápravě.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, jakož x x dosavadnímu xxxxxxx studenta, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx následků. Xxxxxxxx xx studia xxx xxxxx v xxxxxxx úmyslného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho spáchání xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Do xxxxx jednoho xxxx xx nezapočítává xxxx, xxx osoba xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxxxxx o právech x xxxxxxxxxxxx studentů

§68

(1) Xxxxxx xxxxx rozhoduje x právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx termínu zkoušky, xxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) povolení xxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx v §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětů xxxx xxxxxx ucelených částí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx studia v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 x 4,

x) nesplnění xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx přestupku,

i) xxxxxxxxx xx studia xxxxx §67.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze xxxxxxx. X řízení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxx o možnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx náleží studentům xx xx oznámení xxxxxxxxxx.

(3) Vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fakulty xxxxxxxx x moci xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. f). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx věcech podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), přičemž xxxxxx xxxxx xxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného rozhodnutí x řízení, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(7) Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rektora v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx práva xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmírněny.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přestupku studenta, xxxxx xx zapsán xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx navrhované důkazy, x xxxxx xx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xx xx skutku xxxxxxxxx disciplinární přestupek. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx seznámením studenta x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx studenta. X nepřítomnosti studenta xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xx x němu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ačkoli xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx uložit přísnější xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx najevo, xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx, disciplinární xxxxxx xx zastaví.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §67.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx škola x xxxxxxxx podle §50 doručuje písemnosti xxxxxxxxx x studium xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx studiu, je xxxxx xxxxxxxxxx uchazeči xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx x tímto způsobem xxxxxxxx předem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po zpřístupnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x řízení xxxxx §68 doručit x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §63 xxxx. 3 písm. x), xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx doručit xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž vysoká xxxxx není povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x), kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX SEDMÁ

AKADEMIČTÍ XXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx pracovníky xxxx xx profesoři, xxxxxxx, mimořádní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, asistenti, xxxxxxx x vědečtí, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sjednaného xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Takové pracovní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx odborníkem, xxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi alespoň xx xxxx 20 xxx. Xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a může xxx obsazeno xx xxxxxxxxxx vědeckou xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxxx podílet x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70a

Pracovní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akademičtí pracovníci xxxxxxxxxx x pracovní xxxx

x) přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x inovační, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinen xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx xxxx práce xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx době, xxxxxx si sám xxxxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxx první, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovník.

(4) Xxxxxxxxxxxxx eviduje xxx xx část xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxx obor jmenuje xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx vědecká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx pedagogická způsobilost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pedagogické xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. S návrhem xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vědeckých, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx o habilitaci. Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) písemná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx uveřejněných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) tiskem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo jejich xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx podává děkanovi xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, xx-xx akreditaci xxx xxxxxxx obor xxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uchazeč xxxx vady xx xxxxx x přiměřené xxxxx neodstraní, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx k zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xx xxxxxxx pětičlenné habilitační xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příbuzného xxxxx. Předsedou komise xxxx xxx xxxxxxxx x nejméně tři xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx než x xxxxxx školy, na xxxxx se habilitační xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx radou jmenuje xxx xxxxxxxx habilitační xxxxx. X vysoké xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx, x habilitační xxxxxx xxx habilitačním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Habilitační xxxxxx xxxxxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxx obor x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi. Xx xxxxxxx posudků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Habilitační xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx radě.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx habilitační práce xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx. Po xxxxxxxx, ve které xxxx být uchazeči xxxx možnost xxxxxxxx xx x posudkům xxxxxxxx, xxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxx práci x xxxxxxxx xx xx xxx dosavadní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnáší xx xxxxxx, zda xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecká xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx, předloží xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, která xxx projedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nezíská-li návrh xx jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx zastavuje. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xx habilitační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx postupu xxx habilitačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxx postupu xxx habilitačním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx rektorovi; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx děkana musí xxx odůvodněno.

(15) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx předpis xxxxxx školy, může xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úkoly xxxxxx xxx plní xxxx ředitel.

(16) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou vysoké xxxxx x xxxxxxx x §74.

(2) Návrh xxxxxxx nebo umělecké xxxx xxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxx xxxx umělecké xxxx xxxxxx školy, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §74; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogická x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je význačnou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uměleckou xxxxxxxxx xx svém oboru. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx předložení habilitační xxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx, kdy xx xx profesora navrhován xxxxx, xxx již xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxx x umělecké xxxx vysoké školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx xx zahajuje xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesorů xxxxx xxxx příbuzného xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx akreditaci pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx fakulty xxxx&xxxx;xxxxxxx nebo umělecká xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §72 xxxx. 2 xxxx druhé; x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xx jmenování profesorem xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx příslušná vědecká xxxx umělecká rada xxxxxxxxxxx xxxxxx složenou x xxxxxxxxx, xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oboru. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a nejméně xxx členové xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx pracoviště xxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx x tajným xxxxxxxxxx xx usnese xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nezíská-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxx doporučuje xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh přednese xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přednesl xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxx.

(6) Po xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnáší xx xxxxxx, xxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě, xx xxx x xxxxxxxx xxxx fakulty, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tajně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §72 odst. 10 xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx při řízení xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do 30 xxx námitky, x nichž xxxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí rektora xx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxx vnitřní předpis xxxxxx xxxxx, může xxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly vědecké xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svých internetových xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x

Xxxxxx na veřejné xxxxxx škole o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

(1) O vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x vyslovení neplatnosti xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xx xxx xx konalo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x vědecká xxxx xxxxxxxx kvalifikace byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx řízení jmenována xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, neuvedeného v xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx rektorem

a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx pětičlenné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rektor xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, na xxxxx xx řízení x xxxxxxxxx neplatnosti xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx školy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x účinností od 1.9.2016

§74x

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxx 1 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 2 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxx docentem jde.

§74b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§74x

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dojít xxxxx xx základě nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx osoba xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx tím dotčeny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx niž xx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx.

§74x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedená na xxxxxxxx vysoké xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §74a74c xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízeních o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvedené x §74c xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedených xx xxxxxxxx xxxxxx škole.

§74d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx škole o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx vedené na xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §74a74c xxxxxxx. Důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §74c xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxx xxx rozhodnutí vydaná x xxxxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti vedených xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§75

Zveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx její součást xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx jmenování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx rad; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ukončení těchto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxx x datum xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx datum x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce se xxxxxxx §47b xxxxxxx, xxxxxx-xx tato práce xxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx volno

(1) Akademickému xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xx jeho xxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxx xx sedm xxx, xxxxxxx-xx tomu závažné xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Po xxxx tvůrčího volna xxxxxx akademickému xxxxxxxxxx xxxx.

§77

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxx místa akademických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x akademickým xxxxxxxxxxx, xxx-xx o obsazení xxx xxxxxxxxxxx místa, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním předpisem xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxx akademických pracovníků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx profesorem xx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároky xx xxxxxx k xxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x vysoké xxxxx, xxxx které xx xxxxxxxxxx pracovník v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxxx hodnocení.

(4) Xxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §84. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§77b

Zajišťování kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxx x xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměrů x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x

x) xxxxxxxx poslání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vysoké školy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) organizaci xxxxxx školy, stanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí,

d) xxxxxx finanční, personální x xxxxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávací a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami zabývajícími xx výzkumem, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obchodní xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a dalšími xxxxxxx nebo orgány xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx nebo její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) nápravná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vnitřní xxxxxxxxx a záznamy, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spočívá

a) x xxxxxxxx standardů x xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

b) xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výstupy xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx a opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx souvisejících činností xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nejméně xxxx jednou xx 5 let, x xxx, že xxxxxxxxxx xx zpráva xxxxxxxxxxxxx x dodatek popisující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x dodatků x xxxx zprávě xxxxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxx školy x xxxxxx součástí a Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§77c

Zpracování xxxxx o xxxxxxxxxx výstupech

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxx "Xxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx působí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxx hodnocení, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx eviduje podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx umělecké xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů, x xxxx se evidují xxxxx xxxxxxxxx uměleckými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx. Xxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx jména a xxxxx příjmení xxxxxx xxxx xxxx výkonného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) rodné xxxxx tvůrce xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x členství tvůrce xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx umělecké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnosti a xxxxxxx-xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx x datu xxxx zveřejnění xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x uměleckých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx je

a) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x rozsahu údajů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX

§78

Xxxxxxxxxx

(1) Oprávnění xxxxxx xxxxx uskutečňovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Institucionální akreditací xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nebo xxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oblastech vzdělávání. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxx program xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) daného typu x profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího orgánu 49), xx absolventi xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx povolání. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) X xxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínkou xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx povolení příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx uznávací orgán, xx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připraveni odpovídajícím xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(8) Je-li xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 61), xx podmínkou xxx udělení akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace pro xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx programu xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Není-li xxxxxxxx xxxxxxx akreditován xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxx xxxxxx přijímat xxxxxxxx, xxxxx výuku, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly.

(10) V xxxxx akreditace magisterského xxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 5; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx vyplývá x institucionální akreditace xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly xxxxx §46 odst. 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx vychází x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx akreditace, xxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx typům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx činnost, zejména xx výzkum, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxx, akademické xxxxxxxxxx, xxxxxx a na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy,

2. soubor xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxx absolventů xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, x xx rozsah xxxxxxxxxxx spolupráce a xxxxxx spolupráce s xxxxxxxx praxí,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx postižených xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx však činnosti xxxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx to, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxx §72 xxxx 74 a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx praxí.

§78a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx studijní xxxxxxx uskutečňovat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx procentně xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výuce,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxx x vysokoškolskému xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatnitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, popisující x xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. b),

f) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx absolvováním se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx povolání, xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx regulovaného xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného uznávacího xxxxxx 49), že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx odborníků v xxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx oznámení, xx daný xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřen xx přípravu xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx agentur podle §77a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) studijní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) studijní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx x profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studijní xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxx zejména po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vysoká xxxxx xxxx funkční systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §77b,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx program xxxxxxx v §78 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nesprávné xxxxx xxxxxxxx pro akreditaci xxxxxxxxxx programu a xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx také xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zařazen, x xx x míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx uděluje Akreditační xxxx xx dobu 10 xxx; xx xxxx kratší xxx 10 xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xx žadateli xxxxxxx xxxxxx,

x) akreditace daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx naplnění potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxx personálního, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx 10 xxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxxx x standardní xxxx xxxxxx x x případě bakalářského xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx i opakovaně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §79.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Akreditace studijního xxxxxxxx xxxxxx odnětím xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vysoká škola xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx studiu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou žádost x akreditaci daného xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx škole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx odňata.

(8) Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxx. 1, xxxx vysoká xxxxx xxxxx novou žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 5 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž byla xxxxxx uložena.

§81

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx s xxxxxxx xxxxxx požádat též xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práva některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx školou o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uchazeče o xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x uděluje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ve vysokoškolském xxxxxxx je též xxxxxxx, kde byl xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx žádost o xxxxxxxxxx studijního programu xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx §79 přiměřeně.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81x

(1) Institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání, x x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Byla-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx,

x) sebehodnotící xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých požadavků xxxxxxxxxxxxx z příslušných xxxxxxxxx pro akreditace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 150 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x §78a odst. 2 xxxx. x) x přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx některou z xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77a xxxx. 3; x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 písm. x) xxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxx typu studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx systém zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx sebehodnotící xxxxxx,

x) xxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx škola xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §77b xx 79,

e) vysoká xxxxx neskýtá xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx personálního, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 studijní xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 let, x xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx program x navrhované oblasti xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxx údaje rozhodné xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx vzdělávání x xx dni vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx společné xxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vysoká xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §82 xxxx. 2. Akreditační xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §82 odst. 6.

(6) Nemá-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x udělení institucionální xxxxxxxxxx pro jednu xxxx xxxx oblastí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podat xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 let ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vysoké škole

a) xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx správní xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §93n odst. 1.

(8) Požádala-li vysoká xxxxx x institucionální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace x xxxxx oblast nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx podat xxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx danou oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§81b

(1) Institucionální xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx 10 let; xx xxxx 5 let xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx uděluje xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx pro oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uveden xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx institucionální akreditace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx oblastech vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx akreditace zaniká xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx x jejím xxxxxx.

(3) Zanikla-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx základě xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx musí ve xxxxx 120 dnů xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 písm. x) nebo x).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx vysoká xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stejného xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81c

Vysoká xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx akreditací xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx již xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §81a; xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx akreditace se xxxxx xxxxxxxxxx neprodlužuje.

§81c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§81d

(1) Xxxxx-xx vysoká xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx právnickou xxxxxx, může tak xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §81, jde-li x studijní program, xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx

x) xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxxx

x) xx-xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx spolupracující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx.

(2) Písemná xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) název xxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) obor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, materiálního x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké rady xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ustanovení §79 xxxx. 3 platí xxx akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x x) vytvářejí xxxxxxxxxxx pro objektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx úřad akreditaci xxxxxxx, jestliže

a) vysoká xxxxx nesplňuje předpoklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx profesorem xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x žádosti xxxx xxxxxxx nesprávné údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vady odstraněny.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx moci rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oznámením xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx studijního programu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Akreditační xxxx a xxxx postavení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxxxx xx Akreditační xxxx. Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o akreditacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx a akreditacích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností vysokých xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81b xxxx. 3 x §86,

f) xxxxxx stanoviska k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx součinnost xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v §93f odst. 5 xxxx. x) a x §93h xxxx. 5 xxxx. a),

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx vysokého xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx; xxxxxxxxxx roční xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§83a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxx působnost Akreditačního xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §83c xxxx. 2, xx patnáctičlenná Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, kterou xxxxx předseda Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Rady Akreditačního xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členství x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, místopředsedou xxxx dalším členem Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx Akreditačního xxxxx; dva místopředsedové Xxxx Akreditačního úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx předseda.

(2) V xxxx Akreditačního xxxxx xx předseda Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Předseda Akreditačního xxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vykonává xxxxx xxxxxxxxx svěřenou xx tímto zákonem.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x době nepřítomnosti xxxxxxxxx x plném xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Kanceláři Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, příkazy x výkonu xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 zákoníku xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zájmu 62) a za xxxx výkon xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dalších členů Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxx xxxxx, a xx x přihlédnutím x vysokým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkcionářů x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řádný x xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx 63) x xxx, xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, přičemž §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rady Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx x odvolání xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx x 11 xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx na xxxxxx 6 xxx z xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; 1 člena xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2 xxx x řad xxxxxxxx. Xxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda x osob navržených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx komorami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, 9 členů Xxxx Akreditačního úřadu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda x xxxx navržených orgány xxxxxxxxxxxx vysokých škol xxxxx §92 x 1 xxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze studentů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol uvedeným x §92 xxxx. 1 písm. x); xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně 1 místopředsedy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx představitelé xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx předsedy Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx projednává x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu před xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx, xx nový xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx funkční xxxxxx.

(3) Xx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, senátora, xxxxx vlády, soudce, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; dále je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, děkana, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx funkcemi xx xxxxxxxx vysoké škole.

(5) Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Akreditačního úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx placené xxx neplacené xxxxxx xx vysokých xxxxxxx, xxxxxxx být členy xxxxxx orgánů a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právnických osob xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném xxxxxxxx xxxxxx k vysokým xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školám; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx výuce xxxxxx xxxxx xxxxx §70 odst. 3.

(7) Xxxxxxx členové Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx smějí xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, literární, publicistickou xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nenarušuje xxxxxxxxxx xxxx neohrožuje xxxxxx x nezávislost x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx výdělečnou xxxxxxx, jsou povinni xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx může xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže po xxxx 6 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx může podat xxxxx návrh na xxxxxxxx člena Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx Rady Akreditačního xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdáním xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxx, dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxx nabytí právní xxxx

1. rozhodnutí soudu, xxxxxx xxx xxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxx xxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§83c

Působnost Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje ve xxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Radě Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je vyhrazeno

a) xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxx xxxxxx

1. o xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx studijního programu x o její xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxx, x pozastavení nebo xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování profesorem x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 4,

3. ve věcech xxxxxx xxxxxxxx podle §86 odst. 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx standardů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §82a,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx postupy x xxxxxx hodnotící xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a,

x) vydávat xxxxxxxxxx x xxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx x vnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké školy xxxxx §84 a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) vydávat xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx souhlasu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyžádá-li xx xxxxxxxxxxxx součinnost Xxxxxxxxxxxxx úřadu při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) nebo §93h xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx reprezentace xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je zapotřebí xxxxxxxx xxxx třetin xxxxx členů Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx napadeného rozhodnutí x řízení, xxx xx předcházelo, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxx a xxx vrátit x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zastavit.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva xxxxxxxxx část pravomocných xxxxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a xxxxxxxxx xxxx pravomocných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxx Akreditačního xxxxx

(1) Přezkumná xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 členů, jmenovaných x odvolávaných vládou. Xxxxxxx Přezkumné komise Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním, xxxxx je xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx koncipientů xxxxxxxx Xxxxxx advokátní xxxxxxx, x xxxx 3 xxxxxxx jsou jmenováni x xxxx navržených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §92.

(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 62) a xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu, xxxxx výši stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx 63) s xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pobytu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83e

Hodnotící xxxxxx a Xxxxxx hodnotitelů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ustavuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni x xxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovisku. V xxxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx upravený xxxxx xx xxx xxxxxx škole xx xxxxxxxxxx nepředkládá. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje Rada Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x) x g) x pro jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxx; členem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx jeden xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Seznamu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, působících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx hodnotitelů. Xxxxxx slouží k xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se člení xxxxx oblastí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx jednotlivou oblast xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx zapsána pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx reprezentace vysokých xxxx xxxxx §92 xxxx profesní xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx x §77b xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejněnou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx daná xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x písemného xxxxxxxx zapisované xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnotících xxxxxx, x xx xx xxxx 6 let. X xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx "Bezpečnostní xxxxx" xx x jejich xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx zápis do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxx hodnotitelů xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxx zapsán, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, z vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) X Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x cizinců xxxx xxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxxx pobytu v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) xxxxx-xx x studenta, zaměření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx tituly, xxxxxxx xxxxxxxx, úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx xxxx tituly a xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončena, x xxxxxxx xxxxxx školy, xx které xx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, název xxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxx, a xxxxx studijního programu, xx xxxxxx studuje,

d) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxx x vysoké xxxxx x název xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx návaznost xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx akademického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, emeritního rektora xxxx jiného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, odborníka xx sféry xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx správy, xxxxxxxxx xx sféry xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx sféry spolupracující x vysokými školami xxxx xxxxx výzkumných xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Akreditační xxxx zveřejňuje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxx xxxxxx jméno a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vysoké xxxxx, xx xxxxx studují.

§83e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83f

Kancelář Akreditačního xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxx xxxxxxx s odborným, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti Akreditačního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx Akreditačního xxxxx x xxxxxxxxx úkonů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoveným xxxxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vysokých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xx základě xxxxxxx ministra, xxxx

x) xxxxxx-xx Akreditační úřad xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §77a odst. 4, xxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx agentura, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX (Evropském xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ENQA (Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx kvality ve xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Xxxxxxxxxx při uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx činností

Vysoká xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx x době její xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b x 78a,

b) xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx xxxxxx školy,

c) informovat Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vysoké xxxxx a xxxxx xxxx xxxx mohou xxx dopad na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx vyžádá.

§86

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx škole xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx uchazeče, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx xxx uskutečňování studijního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle povahy xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx přijímat xx xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávnění uskutečňovat xxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx studijní xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx oblastech vzdělávání, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Akreditační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nedostatky. Xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v těch xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xxxx Akreditační xxxx xxxxxxxx také v xxxxxxx, xx zjištěné xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že vysoká xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě, xx xx straně xxxxxx školy, xxxx xxxxxxxx nebo spolupracující xxxxxxxxx osoby nastaly xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, že xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx nebo xxxx xxxxxx škole.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 3 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§86x

(1) Účastníkem xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §7886 je xxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx podle §81 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba zabývající xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx v §79 xxxx. 5 xx xxxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas působit xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nenabylo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx právnická osoba xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxx xxxxxx škole rozhodnutím x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§86x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a strategický xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx strategické xxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromých vysokých xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx jejich realizace,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx jejich využití,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxx tom xxxxx xxxxxxxxxx předpisu, 13)

x) xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §39 x 39a,

x) stanoví xxxxxxxxx

1. xxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. formát x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §87b odst. 4,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx a strukturu xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §90b odst. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx další členy xxxxxxxx komise xxxxx §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x agregované xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxx; xxx sdružování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx studiu xx studijním programu, xxxx přijatých ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, studentů studujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx

1. registr xxxxxxxxxx výstupů podle §77c,

2. xxxxxxx přístupný xxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87a,

3. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §87b,

4. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace xxxxx §90b,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,

l) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol xx správním xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx státní správy,

m) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37, 38 x 43,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

o) přiznává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91,

x) materiálně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x záležitostem xxxxxxxx x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx přípravy xxxxxxx x xxxxxxx předpisů xxxxxxxx škol x xxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxxx, statistického výkaznictví, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémů x zahraničních xxxxx,

x) xxxxxxx věcné a xxxxxxxx xxxxxxx vynikajícím xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studia xx studijním xxxxxxxx x xxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxx činnosti,

t) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx orgány x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto zaměření x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 x §79 odst. 2 xxxx. f); xxxx xxxxxxxx program xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informací,

v) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx,

x) stanovuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx příjemce povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepostupuje podle xxxxxxxxxx předpisu 42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělávání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 a 5 x §93f x 93h x xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xx xxxxxxx tresty,

z) provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dodatků x xxxxxxxxxxxxxx diplomům xxxxxxxx xxxxxxxx školami x České republice, x to xx xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxx, formou xxxxxxxxx podpisů a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxx prokázání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x státních xxxxxxxx xxxx a orgánům xxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxx funkci xxxxxxx x zaměstnancům xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x registru, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, včetně záznamů xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx registru xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x v §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejných x xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx využívá xxxxxxxxx x registru xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souvisejícího se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nahlížení xx tyto jejich xxxxxx údaje,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání právního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x žádostech o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4 x x §90b,

1. Akreditačnímu xxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx vnitra, rektorům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx zvlášť x xxxx pověřeným xxxxxxx veřejných vysokých xxxx; uvedené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace nebo x xxxxxxxx o xxxxxxxxx o přijetí xx studiu,

3. rektorům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rektora a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v řízeních x xxxxxxxxx o xxxxxxx ke xxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. osobám, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x to na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uskutečňovaných studijních xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx skutkového stavu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx profilů. Xxxxxxxx registru je Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §93a, x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Strukturu registru xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x evidenci.

§87a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87b

Registr docentů, profesorů x xxxxxxxxxxx profesorů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx údajů x zaměstnancích xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, kteří xxxx docenty, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx jméno a xxxxxxxx, popřípadě další xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx akademických xxxxxxxx, xxxxxxxxx hodnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxx, změně x skončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxx škole xxxx x xxxxxxx xxxxxx vysoké školy x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx, xx xxxxxx xx základní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx sjednán x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů vysokých xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých škol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnící xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x registru, xxxxx xxx x xxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné, státní x xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, technické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx x docentech a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx území Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x §93a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx na xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx matriku xxxxxxxx. Xxxxxxx studentů xxxxxx k xxxxxxxx x studentech, k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vnitřnímu xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx osobní jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx poskytnuta, x xxxxxxx xxx datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedeny zejména xxxxx o

a) xxxxxx xx studia,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu,

f) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx, byl-li vydán.

Strukturu xxxxxxxxxx xxxx provozované xxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx zvlášť x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) až g) xx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx události. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx. 14)

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxxxxxx studentů.

Xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx xxxxxx absolventa xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho části x Xxxxx republice:

a) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxx x uznána, x ministerstvo xx xxxxx smlouvou x xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech veřejná xxxxxx škola, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kvalifikací.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§90

(1) Ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podkladem xxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx xxxxxx dokladů.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pravost xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx originálech xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx, v němž xx sídlo vysoká xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxx-xx x osobu, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx 44) xxxx xx kterou xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xx uprchlíka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v podobné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx takovéto xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx takovýmto xxxxxxxx xxxx ověřením.

(5) Zjistí-li xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx podle §89 xxxx. 2 ministerstvo, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zamítne.

§90x

(1) Při xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání x kvalifikace podle §89 je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx spojené x řízením x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx 3, xx-xx xxxxxx podávána ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx podle §89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 3&xxxx;000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx, xxxxx xx xx její xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x kvalifikace xxxxx §89 xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x správních xxxxxxxxxx 64).

§90x vložen právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§90x

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx a kvalifikace xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx vkládají xx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx; x cizinců také xxxxxxx, adresu místa xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydala, x označení xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxx xxx doklad xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s uvedením xxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spisové xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx vedeno, xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x data xxxxxxxxxx x data xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxx školy, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx vedených xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX JEDENÁCTÁ

STIPENDIA

§91

Stipendia

(1) Studentům xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x inovační, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přispívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50),

x) x xxxxxxx xxxxxx sociální situace xxxxxxxx,

x) x případech xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. d) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, kteří mají xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 47), jestliže xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxxx se přiznává xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx výše xxxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxx výše základní xxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxx, s xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx desetikoruny xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxxx vydaným xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznal, xx xxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 21 měsíců xx uplynutí xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mohou být xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) studentům doktorských xxxxxxxxxx programů.

(5) Stipendia xxxxxxxx studentům xxxxxx xxxxx xxxx fakulta xxxxx stipendijního xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx z mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika vázána. Xxxxxxxxxxxx může přiznat xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

REPREZENTACE VYSOKÝCH XXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxx obcí vysokých xxxx delegovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vysokých xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich statuty.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokých škol xxxxxx a opatření, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §83b odst. 1; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §83e,

x) xxxx předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX NEMOCNICE

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "Xxxxxxxx", xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 15) X xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx vědecká, xxxxxxxx nebo vývojová xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX REPUBLIKY

§93a

Zahraniční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx právnická xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, která xx x cizím státě, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx státě xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní místo xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx území některého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx založena podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované xxxxx xxxxxxxx předpisů jejího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informačních povinností xxxxx §93b xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx") je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx území Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy") je xxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1.

(5) Tuzemská xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(6) Podmínky poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx 2 xx 5 dotčeny.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §89 xx 90b obdobně.

§93a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93b

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx, která na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to před xxxxxxxxx uskutečňování zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Evropská zahraniční xxxxxx škola xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxx

x) oznámit xxxxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx x působení x domovském xxxxx xxxx xxxxxx uznané xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uskutečňuje xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci nebo xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x písmenech x) xx x) xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxx xxxx, případného xxxxxxx na studijní xxxxx, formy xxxxx x xxxxxxxxxx doby xxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxx akreditace xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. stanovené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. xxxxx kreditového xxxxxxx, je-li xxxxxxxx,

7. xxxxx uskutečňování studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. seznam xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání,

i) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových stránek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxx být splněny xxxx xxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. g) xx xxxxx splnit xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxx xxx, aby aktuální xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovaného xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, poskytovatel je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká škola xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x zveřejnit xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xx obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) vypracovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působení xxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx a profesorech, xxxxxxxxxx jako pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škole xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx povinnosti pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ministerstvu k xxxxxx informačních povinností, x to xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) oznámit ministerstvu, xx hodlá poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx ustavení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx obsahu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizaci studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohody xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx,

x) oznámit ministerstvu xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xx 30 dnů od xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, které xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx typu, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, formy výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

3. xxxxxxxx xxx přijetí xx studiu uskutečňovanému xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxx,

4. informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx studenta x xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

6. popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání,

j) xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a v xxxxxxxx 2 písm. x) až x) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělávání x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx uvedenou x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x j) xx třeba plnit xxx, xxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx evropské zahraniční xxxxxx školy působící x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; na obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx docentů, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x profesorech, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x udělení tuzemského xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x působení x domovském xxxxx xxxx státem uznané xxxxxx školy,

b) údaje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx programu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o studiu x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studia, udělovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxx x právech x povinnostech studentů,

e) xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx upravují nebo xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu upravováno xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášením.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vysokoškolský studijní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečňovat na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x stanovisko, xxx xxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65). Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxx, zda absolventi xxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stránce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x materiální, xxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) x žádosti xxxx xxxxxxx nesprávné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) absolventi studia x Xxxxx republice xx xxxxxx xxxxx xx vydání dokladů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx,

x) xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx domovského xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xx xxxxxxx připravovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stanoviska xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx 49) by jeho xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx studium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni k xxxxxx povolání v xxxx oblasti.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx, xxxxx státu, xxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx titul xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 6 xxx.

(8) Pokud ministerstvo xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(9) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na uskutečňování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem nelze xxxxxxx na jinou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy.

(11) Xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x Xxxxx republice xxxxxxxx x odnětí tuzemského xxxxxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy

Mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx x České xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxx,

x) každoročně vypracovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působení zahraniční xxxxxx školy na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx udělení tuzemského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 použije xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x docentech x profesorech, působících xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxxxx členění na xxxxxxxx obory, formy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx studia,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. informaci x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studiem,

6. popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx řád.

§93g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

c) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akademickém xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studentů,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxx právnické osoby x příslušnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) V případě, xx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxxx na xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávací xxxxx 49) x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65). Xxx-xx o studijní xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx odborníků x xxxxxxx bezpečnosti, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx povolání v xxxx oblasti.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stránce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné zajištění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studia x domovském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) absolventi xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx neměli xxxxx na vydání xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx připravovat na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx by jeho xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí, x xxxxxxxxxx akademický nebo xxxx titul mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s tuzemským xxxxxxxxxx, xxxxx ji, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 90 xxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx nedostatky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění má xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů; xxxxxxxx 1 až 6 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobu x nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx.

(11) Ministerstvo xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx o skončení xxxxxxxxxxxxx zahraničních vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xxxxxxxx x České republice xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vypracovat, předložit xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx xxxxxxx části xxxxx internetových stránek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

c) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx matriku xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx přiměřeně,

e) poskytovat xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x mimořádných profesorů xxxxxxxx škol o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědečtí pracovníci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

§93i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§93j

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx vysokých xxxxxxx v České xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 1 x xxxx příslušného xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §93d xxxx. 1 x době příslušného xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxx příslušného xxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93h x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovaného xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx domovského státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx daná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx absolventům xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 postaveno xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podpory nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxx školách v Xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx x domovskými xxxxx evropských zahraničních xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xx evropská zahraniční xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice poskytuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b xx 93e xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx akreditační xxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxx příslušný orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx jednání evropské xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx existují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušných xxxxxxxxxx domovského státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93l

Ustanovení §93a xx 93k xx nepoužijí xx uskutečňování studijních xxxxxxxx xxxxx §47a.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§93m

Přestupek xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívá xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §2 xxxx. 3 xxxxx xx xxxx názvu xxxxxxxx

1. "xxxxxx xxxxx" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx slov, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. "univerzita" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx nebo používá xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x).

(3) Soukromá xxxxxx škola se xxxxxxx přestupku xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx x §93a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poskytuje na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §93a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoká xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §93x xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93i.

(8) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podle §93m xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx x vymáhá xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností. Xxxxxx xxxxx §93n xxxx. 8 vybírá x xxxxxx ministerstvo.

§93o xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX

§94

(1) Vojenské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ozbrojené xxxx 66); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x občany x xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou vojáky x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnostní xxxxx 27) a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx studovat xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx příslušníky bezpečnostního xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx vysoké xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 16) financované x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; vztahují xx xx xx ustanovení xxxxx xxxxx s xxxxxxxx §14, 15, §17 odst. 1 xxxx. d), §18, 19, 20 a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx §18a. Xx státní xxxxxx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxxx §2 odst. 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx podle §91 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx službě xx xxxxxx řídí požadavky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v návaznosti xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx službě.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxx uchazečů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx doktorský studijní xxxxxxx, xxxxx požádat x xxxxxxxxxx magisterského xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu zabezpečovaného xx spolupráci s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X společném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X uzavření xxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Vojenské x xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx výsledky vědy xxxx xxxxxxx a xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx státního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 18)

(6) Vojenské vysoké xxxxx xxxxx matriku xxxxxxxx-xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxx vojenským vysokým xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx vysokým xxxxxx xxxx působnosti:

a) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx fakulty xx xxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxx rektorovi,

d) vykonává xxxxxxxx stanovené v §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx prezidentu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx jmenování profesorem,

f) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx zřízené xxxxxx xxxxx xxxxx §103 odst. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx vysokým xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx předpisy xxxxx §36 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x finančními x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx prominout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx přiznávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministrem xxxxxx xxxx ministrem xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 2 x 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx službě xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x odvolává xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného správního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 x 38,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x §75,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysokým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, knihovnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styků.

(9) Ministerstvo xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb plní xxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §89 xx 90a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx ministerstva při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 1 písm. x).

(10) Xxxx-xx místa xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxx bezpečnostních xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx §77 xxxxxxx. Xxxxxx služební xxxxx xx přitom xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xx dobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plat x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx služební příjem; xxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 27).

(11) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx x činné xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx ukončit xxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vojáka z xxxxxxxx.

(13) Před rozhodnutím x akreditaci xxxxx §7882 x 86 xxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxx xxxx si Xxxxxxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, vyžádá xx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Ministerstvo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX Č. 586/1992 XX., X XXXXXX Z PŘÍJMŮ, XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§96

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx č, 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx. x zákona x. 227/1997 Xx., se xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: "x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

2. V §18 se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vysokou školou, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx z xxxxxx xx běžném xxxx."

3. X §18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

4. X §18 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

XXXX DEVATENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§98

(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx čtyř xxx s xxx, xx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 172/1990 Xx., o xxxxxxxx školách, xx xxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 172/1990 Xx. je považováno xx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) postgraduální xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx studijní program xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx udělovat xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 5 mají xxxxxx školy a xxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 zákona x. 172/1990 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikají xxxx 1. července 1999. Xxxxx xxxx rektor x této lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx žádost xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stávající oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oborech.

§99

(1) Xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx podle xxxxxx č. 172/1990 Sb. se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "doktor" x "xxxxxxx" xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokých xxxx v oboru xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx.xxxx." xxxxxxx před xxxxxx). Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(3) Titul "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "BcA." xxxxxxx xxxx jménem). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx akademického titulu xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Akademický xxxxx "xxxxxxx", který xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." uváděné xxxx xxxxxx). Osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(5) Absolventi xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 x §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx studia xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxx univerzitních xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona x. 172/1990 Xx. x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx titulem "inženýr" (xx xxxxxxx "Ing."). Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona x. 172/1990 Sb. xxxx xxxxx užívat i xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx xxxx, kteří ukončili xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxx akademický xxxxx, stavovské xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx x přiznání xxxxxx akademického xxxxxx xxx na žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xx absolventy Vojenské xxxxxxxxx akademie.

(9) Absolventům xxxxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 x §22 zákona x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx", xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx. Osvědčení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx škola.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. akademicko-vědecký xxxxx "xxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxx x nahrazení xxxxxxx "Xx." xxxxxxxx "Xx.X.". Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx akademicko-vědeckého xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx x doktorských studijních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxx titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxx "doktor" (xx xxxxxxx "Xx.X." uváděné xx jménem). Xxxxxxxxx x nahrazení tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx za jménem) xx xxxxxxxx absolventům xxxxxxxxxx a veterinárního xxxxxx, xxxxx ukončili xxxxxxx podle §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

§100

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" (ve xxxxxxx "XXx.") xxx nebude xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx s xxx, že obhajoby xxxxxxxxxxxxx disertačních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x studiu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vykonaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Veřejnými xxxxxxxx xxxxxxx jsou vysoké xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vojenské x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx 1. xxxxxxxx 1999.

(3) Platnost jmenování xxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx studující na xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 1 a x příloze č. 2 xx xxx 1. xxxxx 1999 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 1999.

(5) Xxxx 1. xxxxx 1999 přechází xx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx písemně může xxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o přechodu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx rozhodne xxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx název x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx převáděného xxxxxxx a závazků x tomuto xxxxxxx x den, kdy xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školu. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 xx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx odstavce 5, x xx vlastní xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx se nevztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a způsoby xxxx xxxxxx 48).

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 1. xxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx škol uvedených x příloze č. 1 a x příloze č. 2, xxxxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxx xxxxx.

§102

Akademické xxxxxx, stavovská xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx absolventů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými v §99 zůstávají nedotčeny. Xxxxxxx hodnosti "xxxxxxxx xxx" (xx zkratce "XXx.") x "xxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XxXx.") udělené podle xxxxxxxxxx předpisů zůstávají xxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §7 vykonávají x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx zřízená xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxx xxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) U xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §34 v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xx doby xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxxx §83 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx §17 xxxxxx x. 172/1990 Xx. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§105

Xxxxx xx podle xxxxxx zákona podmínkou xxx jmenování xxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxx školy nebo xxxx součásti předchozí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy nebo xxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx považuje xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace.

§107

Xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem xx 31. xxxxxxxx 1999.

§107a

§107a zrušen právním xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Zrušují xx čl. X xxxx 5, 8 x 9 xxxxxx č. 216/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx:

1. §33 xx 41, 43 a 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x policejních xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx XX xxxxxx Xxxxx národní rady č. 26/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kultury č. 96/1961 Sb., kterou se xxxxxx statut xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách ekonomických x Xxxxx x Xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kultury x. 31/1963 Xx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 55/1977 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx České komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1979 Sb., o obhajobách xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanů x xxxxxxxxx xxxxxxx Rady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1980 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., x xxxxxxxxxxx studiu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilosti.

11. §9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 365/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx (stipendijní xxx).

13. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 476/1990 Sb., x uznávání diplomů x xxxxxx dokladů x xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx).

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 67/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy č. 110/1995 Xx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky o xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx praxe ze xxx 30. xxxxxx 1969 x. x. 19&xxxx;261/69-XXX/5, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 30/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 1970 x. x. 10&xxxx;300/70-XXX/5, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 10/1970 Sb.

18. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx dne 20. xxxxxxxx 1982 x. j. 20&xxxx;797/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20 798/82-34, xxxxxxxxxxxx x částce 17/1982 Xx., xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1985 x. x. 15&xxxx;330/85-34, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 19/1985 Xx.

(3) Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodností x o Xxxxxx xxxxxx pro vědecké xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 39/1977 Sb., x výchově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x dalším zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 53/1977 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věd x. 5/1986 Xx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 54/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé podrobnosti x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. x x. 393/1992 Sb.

5. Vyhláška Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx hodnosti č. 64/1977 Sb., x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hodnosti x. 187/1990 Sb.

§109

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1998, s xxxxxxxx §182, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999, x §108 odst. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Praze

Vysoké xxxxx xxxxxxxxx v Brně

Veterinární x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx univerzita

Mendelova xxxxxxxxxx x Brně

Akademie múzických xxxxx v Xxxxx

Xxxxxx xxxxx uměleckoprůmyslová v Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx múzických xxxxx x Brně

Univerzita Xxxxxxxxx

Xxxxxx škola xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Praze

Česká xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Praze

Technická xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx univerzita

Slezská univerzita x Opavě

Univerzita Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Bati ve Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx škola xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx obrany x Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx škola:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Praze

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Architektura x xxxxxxxxxx

2. Bezpečnostní xxxxx

3. Xxxxxxxx, ekologie x xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Doprava

5. Xxxxxxxxxx obory

6. Elektrotechnika

7. Xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx

10. Xxxxxxxxx, religionistika x xxxxxxxx

11. Xxxxxx

12. Xxxxxxxxxx xxxx

13. Chemie

14. Informatika

15. Xxxxxxxxxxx

16. Lesnictví x xxxxxxxxxx

17. Matematika

18. Xxxxxxxx x komunikační xxxxxx

19. Xxxxxxxxxxx pedagogika

20. Xxxxxxxxx xxxx

21. Xxxxxxxxxxxxxx

22. Xxxxx

23. Xxxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxx xxxxx

25. Xxxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

28. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx; kinantropologie

29. Xxxxx x xxxxxxxxxx nerostných xxxxxxx

30. Xxxxxxxxxx

31. Umění

32. Xxxx x umění x kultuře

33. Xxxx x Xxxx

34. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, veterinární xxxxxxx

35. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

36. Zdravotnické xxxxx

37. Zemědělství

Příloha x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosince 2003, pokud rektor xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx rektora xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádost x akreditaci nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx §80 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách; v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx udělená xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Obsah a xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x právem Evropských xxxxxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok 2003/2004. Xxx akademický xxx 2004/2005 se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdravotnického magisterského xxxxxxxxxx programu zubní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství.

2. Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx programu farmacie xxxx xxxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 29) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 se xxxxxxxx přijímají pouze xx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dokončit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx přípravu všeobecných xxxxxx a bakalářských xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxx v souladu x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dosavadních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester x xxxxxxxxx asistentek xxx xxxxxxxxx xxx akademický xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx studenti xxxxxxxxx xxxxx xx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x porodních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x porodních xxxxxxxxxx mohou studium xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Sb. x účinností xx 18.4.2004

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx x xx. I

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 31. prosinci 2007.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx udílení xxxxxxxxxx x u xxxxx xxxx akreditace xxxxxxx xxx dalších xxxxxxxxxxx podmínek, ministerstvo xxxxxxxxx akreditaci na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud x xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem x xxxxx xxxxx zůstávají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxx xxxx děkana xx xxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx něž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 552/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx XXX

Xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx znění xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 624/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Pracovní xxxxxx xx dobu xxxxxxx podle §70 xxxx. 4 zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx skončení xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxx, upraveného x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodovat nebo xxxxxx za veřejnou xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxxx", xxxxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxx České xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělání vydávaných x Xxxxx republice x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsané x Xxxxx xxx 23. xxxxxx 2001, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxxxxx době x Xxxxx republice.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx programy, xxxxx uskutečňují xxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 31. prosince 2024; xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ve vztahu x uvedeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x akreditaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uvedený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81a x 81b xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx-xx dosavadní právní xxxxxxxx, upravující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxxx studium xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx konat habilitační xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konat habilitační xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxxxxx podle zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, x to na xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx základě §85 odst. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachována.

6. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 16 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx habilitační řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Ustanovení §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Správní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je xxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx 30. xxxxxx 2015.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro vysoké xxxxxxxx určí xxxxx x xxx osob xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx předsedy Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx po 2 xxxxxx, x pěti xxxxx x výjimkou xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxx školství, jejichž xxxxxxx xxxxxx skončí xx 4 xxxxxx.

12. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx úřadu pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx §83b xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Akreditační xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx-xx tento zákon xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxxx, skončí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké školství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vysokých školách xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §90a xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx řízení x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx tuzemská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu již x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx činnost xx souladu x §93a xx 93i xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 13 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Univerzita Xxxxxxx x Xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx". Název xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx studiu studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., lze uchazeče xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xx dobu delší xxx 3 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxx uchazeče xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užití ustanovení §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Xx., nejsou xxxxxxxxxxxx xxxx 1 a 2 dotčena; spočívá-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke studiu xxxxxxxxxx programu uchazeče, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx stanovovat xxxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c a §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxxx x xxxx 1 nebo 2 xxxxx vždy xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x bez ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 168/2018 Sb. x účinností xx 31.8.2018


Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 111/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1998, x výjimkou §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 a §108 xxxx. 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

210/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2000

147/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx zákona č. 210/2000 Xx., a xxxxx č. 451/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx XXXX, ČR x XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

121/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 18.4.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

473/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 24.8.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

342/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2006

161/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

310/2006 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

s xxxxxxxxx od 1.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx §70, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

419/2009 Xx., x xxxxx názvu Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxxxxxx x Brně x o xxxxx xxxxxx č. 111/98 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

159/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 111/98 Sb., o xxxxxxxx školách a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

365/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

48/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016, x xxxxxxxx xx. XX bodů 11 xx 14, která xxxxxxxx účinnosti 17.5.2016

230/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

24/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., kterým se xxxx zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšnosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

168/2018 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 303/2017 Xx.

x účinností xx 31.8.2018

32/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 117/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon č. 37/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
5) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Např. xxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., o užívání xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §132 xx 138 a §150 xxxxxxxx práce.
11) §53 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
14) Zákon XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra XXX x. 7/1975 Ú. x. ČSR, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx 24/1975 Sb., xx xxxxx xxxxxx XXX č. 343/1992 Xx.
15) Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fakultních xxxxxxxx x dalších nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
16) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX č. 205/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 48/1995 Xx.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany XX č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru příslušníků Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška Ministerstva xxxxxx XX č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxx x činné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x. 310/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx ČSSR č. 148/1971 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády ČSFR x. 420/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
20) §1 xxxx. 2 písm. x) a §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
22) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.

23) Xxxxxxxxx zákon č. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x o průměrném xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 zákona XXX č. 576/1990 Xx., o pravidlech xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x obcí x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
26) §26 xx 33 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Směrnice Xxxx 78/687/EHS xx xxx 25. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxxxxx Xxxx 85/432/EHS ze dne 16. xxxx 1985 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností x xxxxxxx farmacie.
30) Xxxxxxxx Rady 80/155/EHS xx xxx 21. xxxxx 1980 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se přístupu x xxxxxxxx porodních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 77/453/EHS xx xxx 27. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 28/2003 Sb.
Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x účelové xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x veřejné xxxxxxx xx výzkumu x xxxxxx.
32) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x. 321/2003 Xx., x zavedení Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
37) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných prostředků x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx soutěži xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x institucionální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 28/2003 Xx.
38) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx x. 89/1995 Xx., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 352/2001 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Zákon č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, které musí xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
45) §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), g) x x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §17 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 130/2002 Sb., o podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §195, 197 a 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 občanského xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

57) §146 xx 150 občanského zákoníku.

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §31 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

61) §45 xxxx. 1 zákona x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.

62) §203 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.

63) §156 a xxxx. zákoníku xxxxx.

64) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., o xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

66) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §52 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.