Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích §95a §95b §95c

ČÁST XVIII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XIX. §97

ČÁST XX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x mají xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kulturním, xxxxxxxxx x ekonomickém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že:

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poznání x xxxxx svého typu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx principy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, prohlubovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx tak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx aktivní xxxx xx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozmanitosti x vzájemného xxxxxxxxxx, xxx utváření občanské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxx x kulturní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx mezinárodní x xxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx činností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx studia a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§2

(1) Vysoká škola xxxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxx xxxxxxxx a programy xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx určen typem xxxxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Typy studijních xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a doktorský.

(2) Xxxxxx škola je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxx škola", popřípadě x xxxx odvozené xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mít ve xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx univerzitní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy x xxxx též xxxxxxxxxxxx magisterské xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na fakulty.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Vysoká xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx státní. Státní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Nikdo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přiznávat xxxxxxxxxx xxxxx, konat habilitační xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx insignie x konat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx vysokých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. 1)

§3

Xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxxxxx pracovníci x xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Akademické xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tato xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx otevřenosti xxxxxx vědeckým xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xx zahrnující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx studijních xxxxxxxx x svobodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zastupitelské akademické xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx akademické xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX

XXXXX I

VEŘEJNÁ XXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx x zrušuje zákonem. Xxxxx též xxxxxxx xxxx název x xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx; xxxxxxxx xx může xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx podle odstavce 1 nebo sloučení, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechází xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

§6

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx přijetí ke xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijímacím řízení,

c) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

d) zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x organizace tvůrčí xxxxxxxx,

x) pracovněprávní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx školami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx spojených se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo s xxxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx.

(2) Organizaci a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxx členů akademické xxxx upravují xxxx xxxxxxx předpisy.

(3) Státní xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx veřejné xxxxxx školy jen xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Samosprávnými akademickými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) rektor,

c) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx hodnocení, xx-xx xxxxxxx,

x) disciplinární xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx rada,

b) xxxxxxx.

Akademický senát veřejné xxxxxx xxxxx

§8

(1) Akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Členy akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x způsob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, orgány akademického xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze po xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Členství x xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx školy je xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotlivých členů xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx zvolený xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, bezprostředně navazujícího xxxxxxxxxx programu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx nekoná xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Zasedání akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx. Rektor xxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx x předsedou xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx pověřený člen xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx svolat mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx vysoké školy

a) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx statutem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké školy xx k tomuto xxxxxx vyžádá stanovisko xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx; xxxxxxxxxx senát veřejné xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předložený xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků vysoké xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rektorem,

e) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx souvisejících xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx předloženou xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dodatky x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, umělecké xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy"), členů xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx programech, xxxxx xx neuskutečňují na xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx x návrhu xx xxxxxxxxx rektora, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti xxxxxxx vysoké xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) na návrh xxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo odvolat xxxxxxxxxx,

x) x právním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §15 odst. 1 písm. a) xx d),

d) k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), x) x x) a xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hlasováním. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx přijat, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pětiny xxxxx xxxxx akademického xxxxxx.

§10

Rektor

(1) V čele xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx; jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx ji xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxx období xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx rektora může xxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejvýše xx xxx xx xxxx bezprostředně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx v jím xxxxxxx xxxxxxx prorektoři. Xxxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx rektor.

(5) Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx.

Vědecká rada xxxxxxx xxxxxx školy

§11

(1) Předsedou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odvolává ostatní xxxxx vědecké xxxx; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx členů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké školy.

(2) Xxxxx vědecké rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx představitelé xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§12

(1) Vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxxx studijní programy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodloužení doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx předložený xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fakulty; x xxxxxxx studijních programů, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost o xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxx, xxxxx xx neuskutečňují xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx studijní program x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolat členy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx a s xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx předsedou xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předložením návrhu xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) projednává xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutem veřejné xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx xx vyjadřuje xxxxxxx x záležitostem, xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx radě fakulty.

§12a

Rada xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Veřejná vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li tento xxxxx jinak.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může působnost xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat vědecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy, xxxxx xxxx profesory xxxx docenty xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení. Xxxxxxx xxxxx rady xxxxxxx rektor; x xxxx xxxxx xxxxxxx xx návrh vědecké xxxx a xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx jeden xxxx rady vždy xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nejmenuje-li xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xx jmenování členem xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

(4) Rada xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady pro xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) řídí xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřním hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxxx k této xxxxxx,

x) xxxx průběžné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§13

Disciplinární komise veřejné xxxxxx školy

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jmenuje x odvolává xxxxxx x xxx členů xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx disciplinární komise xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx si xx xxxxx xxxxx xxxx x odvolává svého xxxxxxxx.

(2) Funkční období xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xx nejvýše xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přestupky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zapsáni xx xxxxx z xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx rektorovi.

(4) Xxxxx xxxx všichni studenti xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§14

(1) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx členů, xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx projednání x xxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx představitelé xxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, představitelé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Volbu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx jednání xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx let. Xx xxxxxx jmenování členů xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx jména xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xx xxxx xxxxxx, a jedné xxxxxxx členů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx čtyřech xxxxxx. Xxxxxxx-xx funkce xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx funkčního období,

b) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx nezvěstného,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k dané xxxxxxx xxxxxx škole,

e) xxxx nabytí xxxxxx xxxx

1. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx odsouzen x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx správní rady x trestu za xxx spáchaný úmyslný xxxxxxx xxx,

3. rozhodnutí xxxxxxxx zástupce, kterým xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xx úmyslný xxxxxxx čin,

4. rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxx bylo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx omezena xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx v xxxx zastoupení jím xxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxx rady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pověřený xxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení, mají xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx právo xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinen xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxx, k xxxx xx po jejich xxxxxxxxx akademickým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) a c) xxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx schváleného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx návrh xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx důvodů x xxxxxx projednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx v takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správní radou xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx akademický xxxxx veřejné vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx předchozí písemný xxxxxxx

x) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx, jejichž xxxx xx vyšší než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, od xxx jsou xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx jednáním, xxxxxxx xxxxxx škola hodlá xxxxxx xxxxx břemeno nebo xxxx věcné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxx právnickou xxxxx ustavit, xxxxxx xxxxx přeměnit, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do těchto x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správní rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx rektorem, x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx rektorem,

c) schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) projednává xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;xx vyjadřuje x xxxxxx věcem, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rektor; xxxx xxxxxxx x vyjadřuje xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zveřejňuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx cena 20) xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; bezúplatně xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx zájmu xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx než jiný xxxxxx naložení x xxxx.

(5) Xxxxxxx rada xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxx, xxxxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xx xxx bylo ohroženo xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxx jednání xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx x xxx xxxxxxxx ministerstvu podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, na uplatnění xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx a xx xxxxx hospodaření x xxxxx majetkem.

(9) Xxxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je úkonem x obecném xxxxx. 21) Těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 22) ministerstvo jim xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx činnost xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§16

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a zastupuje xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektora.

(2) Xxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx rektor.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 24)

e) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) řád xxxxxxxxxx xxxxxx xxx obsazování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a zkušební xxx,

x) stipendijní řád,

i) xxxxxxxxxxxxx řád xxx xxxxxxxx,

x) pravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) další xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx statut xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Statut xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx zejména

a) název, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přihlášek,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ustanovení x xxxxxxxxxx spojených se xxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hospodaří xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vysoká xxxxx sestavuje rozpočet xx xxxxxxxxxx xxx x střednědobý xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx 2 další xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Příjmy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") 32),

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 50),

c) dotace xx státního xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx,

x) jiné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxx xxxx x krajů,

g) xxxxxx x doplňkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx náročnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx studentů x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx vypracovaný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxxxx") x strategický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Příspěvek xx z rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dotace 33), xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím stanoví, xxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx programu 34), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx 35) xx xxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 10 000 000 Xx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx programy spolufinancované x rozpočtu Evropské xxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Veřejná xxxxxx xxxxx xx nárok xx dotaci xx xxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxx vysoké xxxxx xx může poskytnout xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x stravování xxxxxxxx. Xxxxxxxx dotací, xxxxxx užití x xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx 36) x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 37). Xxx výši xxxxxx xx rozhodný strategický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxx xxxx fondy:

a) xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxx xx krytí ztrát x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stipendijní xxxx,

x) fond odměn,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx sociální,

g) xxxx provozních prostředků.

(7) Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x), b), d) x x) xxxx xxxxxxxxx xx zisku, xxxx-xx xxxxxxxx stanoveno xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provozních xxxxxxxxxx xxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx investičního xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx 38). Zdroji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ztráta x xxxxxxxx xxxxxx. Zůstatky xxxxx x 31. xxxxxxxx běžného roku xx převádějí do xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x), x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fondy xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx vysoké školy; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx použila x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné podpory xxx, xxx nedošlo x narušení ani xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx x užití fondů xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx vysoké školy xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx ze zisku xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo experimentálního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx technologií, které xxxx podpořeny z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zpětně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx určených prostředků xxxxxxx veřejná xxxxxx xxxxx z:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx darů xxxxxxxx xx pořízení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx účelové a xxxxxxxxxxxxxxx podpory výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemohly xxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx.

(10) Účelově určené xxxxxxxxxx podle odstavce 9 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxx určených veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce; x xxxxxxx jiné podpory x veřejných prostředků xx výše 5 % objemu této xxxxxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 věty xxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx x neomezené xxxx. Xxxxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Prostředky xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxx xx tvořen xxxxxxxxx přídělem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxx 2 % x ročního objemu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx mzdy x odměny za xxxxxxxx pohotovost.

(13) Prostředky xxxxxxxx se používají xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro které xxxx veřejná xxxxxx xxxxx zřízena, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 2.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx příspěvku podle §18 odst. 2 xxxx. x) rozhoduje xxxxxxxxxxxx rozhodnutím na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytované xxxxxx. Xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx 45) x xxx rozhodování o xxxxxxxx dotací 46). Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx poskytnutých příspěvků.

(4) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx svých xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7. Xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpá v xxxxxxx xx zákonem xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxx zanikl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx uskutečňování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostal xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx příspěvku xx státním xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx vyčerpání v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx zákonem upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku x na řízení x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§19

Majetek xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx, x k xxxxxxxxx, které xxxxxxxx x doplňkové xxxxxxxx xxxxx §20.

(2) O xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x nichž to xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx státem xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx stát xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx užívat x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejná vysoká xxxxx vykonává xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Doplňková xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx dluh xxxx xxxxx a ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oprávněna xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx družstva xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §18 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx neručí xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx platí xxx veřejnou xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dotací x xx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektor.

§21

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o činnosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx x ministerstvu xx jejich xxxxxx xx stanovených termínech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxx x studium, studentům x dalším xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studovat xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx občanského zákoníku 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x xx po xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx"),

x) provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké školy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx studijních programů, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx, standardní xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x seznam xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx habilitační xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx fakulty, xx-xx studijní program xxxx obor, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx fakultě; o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xx xxxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zveřejňovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, x xxxxxxx xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vnitřních xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx došlo x průběhu xxxx,

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxxxx mimo xxxx:

x) xxxxx účetní závěrku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx,

x) výrok xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x peněžních xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zdrojů,

e) vývoj x xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx a xxxxx majetku a xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx náklady xxx xxxxxx činností doplňkových x xxxxxxxxx.

(4) Výroční xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxx xxxxxxx přístupné.

HLAVA II

SOUČÁSTI VEŘEJNÉ XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx členit xx xxxx součásti:

a) fakulty,

b) xxxxxxxxxxxxx ústavy,

c) xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx technologií,

d) xxxxxxx xxxxxxxx pro kulturní x sportovní činnost, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx školy.

Díl 1

Xxxxxxx

§23

Xxxxxxx

(1) Fakulta xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x konat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxx rektora xxxxxxxxxx xxxxx veřejné vysoké xxxxx.

§24

Práva xxxxxxx

(1) Orgány xxxxxxx xxxx právo, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, rozhodovat nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) habilitační řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem,

d) xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx fakulty xxxx dále xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, rozhodovat xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strategické xxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx rozhodují v xxxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx svěří xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxx fakulty předem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx a orgán xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx záležitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxx

x) akademický xxxxx,

x) xxxxx,

x) vědecká xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) disciplinární xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx fakultě x xxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxx.

Akademický senát xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem. Xx nejméně xxxxx xxxxx, z xxxx xxxxxxx xxxxx třetinu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx. Xxxxx jsou přímé, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx senátu x případnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpis fakulty xxxxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradníkem, vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty je xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kvestora, xxxxxx, xxxxxxxxx, tajemníka xxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotlivých členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx skončí, jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §27. Xxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxxxxxx xxxx volby.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupná. Xxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx na zasedání, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx předseda akademického xxxxxx fakulty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxx, sloučení, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyžádal xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti x xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx pro přijetí xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) dává xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jmenování x xxxxxxxx xxxxx vědecké xxxx nebo xxxxxxxx xxxx fakulty (xxxx xxx "vědecká xxxx xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx,

x) xxxxxx se o xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx,

x) xx návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu xx strategickým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx radě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát fakulty xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x návrhům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x h) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. g) xx xxxxxx předkladatel xxxxxxx nejméně 7 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx projednáváním zpřístupnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty; xxxxx xx odvolání děkana xx přijat, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Děkan

(1) X xxxx xxxxxxx je xxxxx; xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Děkana xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxx xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx období děkana xx čtyřleté. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx vykonávat xx xxxx xxxxxxx nejvýše xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx proděkani. Xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xx děkan, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx fakulty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávací x tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž xx xxxxxxx součástí.

§30

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx x návrhy xxxxxxxxxxxx plánu realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx uskutečňovány na xxxxxxx, x postupuje xx prostřednictvím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci, rozšíření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, x xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx fakultě,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyjadřuje xxxxxxx x záležitostem, xxxxx xx xxxxxxxx děkan.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx děkan z xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fakulty. Polovinu xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx studenti. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx komise fakulty xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přestupky xxxxxxxx zapsaných xx xxxxxxx x předkládá xxxxx na rozhodnutí xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném opatřením xxxxxx.

(2) Tajemníka xxxxxxx x odvolává xxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx záležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx senátu fakulty,

c) xxxxxxx řád akademického xxxxxx fakulty,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pro studenty,

f) xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx statut xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx přiměřeně §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předkládají xx xxxxxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxx x xxxx se podílet xx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx částí.

(2) O xxxxxxx, sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx školy.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxx"), xxx xxxxxx xxxxx §29 x 30 xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx statek je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx studentů xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx zemědělství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x návaznosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výzkumná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx ředitel, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx statku xx xxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve věcech, x nichž xx xxxxxxx vnitřní přepis xxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxx x xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nevydává.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx registrací.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xx-xx xxxxxxx opatření xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx její součásti x rozporu se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo vysokou xxxxx, aby x xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) neustavila xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů,

b) nepřijala xxxxxxx předpisy, xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxx přijmout,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx program xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx institucionální akreditaci xxxxxxx pro jednu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedostatky ohrožující xxxxxx jejích xxxxx, xxxx

x) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx působnosti xxxxxx veřejné vysoké xxxxx nebo její xxxxxxxx, popřípadě může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x obsahu xxxxxxx xxxx x odnětí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx působnost těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pověří. Týká-li xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přechází xxxxxxxxx xxxxxx orgánů na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxx xx, aby x xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx.

XXXX TŘETÍ

SOUKROMÁ XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Právnická xxxxx, která má xxxxx, xxxx ústřední xxxxxx nebo hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxx zřízena xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je nepřevoditelné x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39a xxxx. 5 a 6.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelů xxxx xxxxxxxxxxxx vydat státní xxxxxxx x před xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rejstříku, xxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Tato právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nastává nejdříve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx školy,

b) xxxxxx xxxxx právnické xxxxx x statutární xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx záměr vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx vysoké xxxxx"),

x) xxxxx x personálním, xxxxxxxxx, materiálním x xxxxxx zabezpečení činnosti xxxxxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x postavení xxxxx akademické xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx doložit.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx o xxxxxxx xx 150 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Před rozhodnutím xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx; Akreditační xxxx xxxx stanovisko do 90 xxx ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx.

§39x

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) Xxxxxxxxxxx úřad nevydal xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxx x personálním, finančním, xxxxxxxxxxx a dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx uskutečňování vzdělávací x tvůrčí xxxxxxxx x dalších xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx předpisů xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx odsouzena xxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx, xxx je dán xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; 51); xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxx v §78a xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů ode xxx, xxx mu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nesouhlasného xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx dobu vyřizování xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx Akreditačního xxxxx, xxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xxxxx, lhůta xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxx udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Státní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xx 1 roku od xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxx nezahájí xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx programu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx škola (xxxx xxx "přeměna"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx případného xxxxxxx akreditace x xxxx xxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xx-xx tato sídlo, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx totožných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx podle xxxxxxxx 5, různou xxxx xxxxxxxxx, platí ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o její xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, je xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx požádat ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x studijní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soukromou xxxxxxx školou na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx studijními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástupnickou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx; na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stipendia xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx §91 odst. 3. Podmínky xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací x tvůrčí xxxxxxxx x její xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx výzkumu x xxxxxx 31).

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxx xxxx platí §36 xxxxxxx.

§42

Xxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx školy

(1) Soukromá xxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx neperiodickou xxxxxxxxx 3) zveřejnit výroční xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření vysoké xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x formě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech a xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §77b,

e) xx veřejné části xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx dostupnosti xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx oborů, xx xxxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx zániku oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, x omezení nebo xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro studium xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 56), x xx xx uznanou dobu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu, xx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ukončen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho řešení 48) xxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pravomocně odsouzena xx trestný xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x Akreditačnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zrušení xxxxx §39a xxxx. 5.

(2) Na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak. 6)

(3) Na xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví jinak.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výroční xxxxxx x hospodaření x strategický xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx předpisem a xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nemá v xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplynutí xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x nemá ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx alespoň 2 xxxxxxx vzdělávání,

c) xx xxxxx ministerstva xxxxxxxx nápravu podle xxxxxxxx 1 xxxx 5, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo odejme xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xx xxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto vady xxxxxxxxxx nebo že xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Odnětím xxxxxxxx souhlasu pozbývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x uskutečňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nevylučuje-li xx povaha xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxxxx xxxxxxx školu xx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx, aby x přiměřené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uskutečňovat vzdělávací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx než x xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX PROGRAM X XXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx studijní program xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) název xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxx xxxx x xxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) charakteristika xxxxxxxxxx předmětů,

d) pravidla x podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx délka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxx xxxx studia xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky, xxxxx xxxx student xxxxxx x průběhu xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3, §46 xxxx. 3 a §47 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušek,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx nebo příbuzné xxxxxxx xxxx oblastech xxxxxxxxxx; v případě xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx procentně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících do xxxxxxxxxxxx oblastí vzdělávání xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x obsahovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxxx studia x xxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Forma xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) profesně xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezbytnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zaměřený x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatnění v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx prostor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovedností.

(6) Pro xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx akademických xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx studijního programu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx může xxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx standardy xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, profesor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 xxxx první, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Garant studijního xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravu studijního xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studijní program x xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxx program xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx zkouškami, xxxxxxxxx obhajobou xxxxxxxxxx xxxxx, ověřují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tematických xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx oblasti vzdělávání. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxx oblastí xxxxxxxxxx.

§44a

Oblast vzdělávání

(1) Oblast xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x metodologický xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx typických xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx regulovaných, xxxxx jsou relevantní.

§44a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§45

Xxxxxxxxxx studijní program

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx a ke xxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Studium xx řádné xxxxxxxx xxxxxx závěrečnou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Absolventům studia x xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx." xxxxxxx před jménem), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx před xxxxxx); xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx studiu xxxxx §48 odst. 2 xx xxxxxxx akademický xxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxx vyššího odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx založených na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, výzkumu a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx schopností x tvůrčí xxxxxxxx; x xxxxxxx umění xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, magisterský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx studijní program; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx čtyři x xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, technických xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesnictví x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." uváděné xxxx jménem),

b) v xxxxxxx architektury "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx. xxxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx xxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxx lékařství" (xx xxxxxxx MDDr. xxxxxxx xxxx jménem),

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx veterinární xxxxxxxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x oblasti xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (ve xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx jménem),

g) x xxxxxxxxx oblastech "xxxxxxx" (xx zkratce "Xxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x magisterských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx x konzervatoři.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx vykonat x xxxx xxxxxxx studia xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xx úkony spojené x přijetím xxxxxxxxx x této xxxxxxx x s xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx škola stanovit xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro přípravu x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx jejím xxxxxxxx xx udělují xxxx akademické xxxxxx:

x) x oblasti práva "xxxxxx xxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "PhDr." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxxx věd" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx jménem),

d) x xxxxxxx farmacie "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxxxxXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx "licenciát xxxxxxxx" (xx zkratce "XxXxx." uváděné xxxx xxxxxx) nebo "doktor xxxxxxxx" (ve zkratce "XxXx." uváděné xxxx xxxxxx).

(6) X xxxxxxxx xxxxxx rigorózní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx vysoká xxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xx veřejnou xxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx znakem České xxxxxxxxx 41) spolu x uvedením označení xxxxxxxxx vysoké školy x akademického xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx vydává xxxxxx x vykonání xxxxxx rigorózní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx, bylo-li xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx studijní program

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx studia xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Studium xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx doktorskou xxxxxxxx x veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx prokazuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx).

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxx x hodnotí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitřního předpisu xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx program. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je garant xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

(1) Studium x xxxxxxxxxxx, magisterském nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx též xx spolupráci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx spolupráce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx, stanovit podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké škole x x podmínkách xxx její xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x absolvování xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx, o případném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx uskutečňuje.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 5 x xxxxxxxx také xxxxxxxxxx titul zahraniční xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx vysokoškolském xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případně xxxxxxxxxx, xx udílený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titul xx společným titulem xxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rigorózní xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx oponentů x xxxxxxx x průběhu x výsledku obhajoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikačních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis vysoké xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, disertační a xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obhajobě xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx pracovních xxx xxxx konáním xxxxxxxx zveřejněny k xxxxxxxxx veřejnosti v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxx, x místě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozmnoženiny.

(3) Platí, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxx obhajoby.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diplomové, xxxxxxxxxx a rigorózní xxxxx xxxx jejich xxxxx, x to xx xxxx trvání xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 58), xxxxxxx však xx dobu 3 xxx. Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx práce. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx odklad xxxxxxxxxx xxxxx věty první, xxxxx výtisk xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§47c

Řízení xx xxxxxxx xxxxxx škole o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx její součásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její součásti, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xx xxx se xxxx xxxxxx zkouška xxxx obhajoba disertační xxxxx konala.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státní zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu duševního xxxxxxxxxxx 59) nebo xxxxxx xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, studijním xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx xxxxx xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxxx znalosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x skutečnostmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx diplomem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxx xxxxx vydán vysokoškolský xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx konala.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx zahajuje z xxxx xxxxxx; zahájeno xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxx odsouzena xxx úmyslný trestný xxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poslední součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxx-xx rektor xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti usnesením xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxx, x toho 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx rektorem xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svých xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

(1) Rektor xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 150 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx podá xxx stanovisko do 90 dnů xxx xxx, xxx je x xxx požádána xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxxxx x vyslovení neplatnosti xx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx její součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) má xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, o jejíž xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§47x

(1) Dnem, xxx xx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsané xx závěr studia xx studijním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účinným, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx akademický xxxxx; xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokoškolský xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonání státní xxxxxxxxx zkoušky uvedené x §46 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx zkoušku xxxx její xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx akademický xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx o vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx student xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx x daném studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 odst. 1 xxxx 3, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nabude účinnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx x §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx může v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx týká, xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxx xx studia x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx x následné zahájení xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, postupů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jde, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nedotčeny, a xx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxxx vysokoškolským diplomem x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na přípravu x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§47f

Řízení na soukromé xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §47e xxxx. 1 až 5 platí xxxx xxx xxxxxxxxxx vydané x přezkumném řízení xxxxxxx xx soukromé xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysoké xxxxx se použijí xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §47e odst. 1 xx 5 platí xxxx pro rozhodnutí xxxxxx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST PÁTÁ

STUDIUM XX XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

§48

(1) Podmínkou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx středního xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx. Ke xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx uchazeči x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervatoři. Podmínkou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který navazuje xx bakalářský studijní xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx x kterémkoliv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Uchází-li xx o xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxx střední xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v evropské xxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx škol nebo xx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx postupu, xxxx

x) zahraničním xxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx v daném xxxxx xxxxx opravňuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke studiu x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 věty xxxxx x §90 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x rozsahu zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání absolvováním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zahraniční xxxxxx škole, prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx 3

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, získaným podle §89 a 90 xxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zahraničním xxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dalšího úředního xxxxxxx, xxxx

x) zahraničním xxxxxxxx o zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx škole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §90 odst. 2 xxxx xxxxx x §90 xxxx. 3 xx použijí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x odstavce 5 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxx xxxxxxx jednu xxxxxx xxxxxxxxxx, x tato xxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxxx x dostatečné xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uchazeče x prokázání vzdělání xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5 písm. a).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx splnění podmínky xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx stanoveného xxxxx §58 odst. 2. Poplatek xx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§49

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke studiu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo prospěchu xx xxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx ke studiu x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx studia xx xxxxxxxxx typech xxxxxxxx. Xxxxxxx se přitom xxxxxx kvantitativní vyjádření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx možný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxx podmínky xxxxx xxxxx uchazečů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx. Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xx posuzuje ve xxxxxx x požadavkům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx studiu příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx fakultou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb před xxxxxxxxxx zdravotní způsobilosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x oboru všeobecné xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; není-li xxxxxxx o studium x takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní způsobilost xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Posuzujícím xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vydává lékařský xxxxxxx poskytovatel v xxxxx tělovýchovné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxx ke xxxxxx xx studijním programu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx jiný studijní xxxxxxx na vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxx xxxx xxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přijímací xxxxxxxx.

(5) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxxxx ke studiu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, termín x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijímací zkoušky, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx zkoušky x kritéria pro xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilost xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. Tyto xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx studentů xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx institucionální akreditace xxx oblast xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx studiu. X xxxxxxxxx případě xxxx být xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx nezměněny.

§50

Přijímací řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx též xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přijímacího xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx fakulty. X xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx soukromých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx studiu xxxxx určený vnitřním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xx 30 xxx xx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx ke studiu xxxxx §49 odst. 5. Xxxxxx xxxxx xxxx povinna před xxxxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vysoká xxxxx xxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spisu.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xx uchazeč xxxx odvolat xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xx rektor.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx a x podmínkami xxxxxxx xx studiu stanovenými xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(9) Do 15 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxxxxxx charakteristiky všech xxxxxx částí. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx postup x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx 40).

§51

Zápis do studia

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx ke studiu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx do xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Rozvrh xxxxxx x xxxxxxxxxx rok

(1) Studium xx xxxxxxx xxxxxxx xx semestry, ročníky xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Akademický xxx trvá 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx zkoušky x vyhlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxx xxx státní xxxxxxx mají pouze xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx jmenovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oboru.

§54

Xxxxxxxxx studia

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přerušeno. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdelší xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vždy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rodičovstvím, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do celkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx maximální xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxx stanovena.

(4) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx opětovný xxxxx do xxxxxx. Xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx v xxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zapsat xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx studentka xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností, jakož x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xx xxxxxxx semestru, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxxxxx 53), a xx xx xxxxxxxx, xx x xxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx je sportovním xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx sportovním odvětví, xxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx průběhu xxxxxx, xxxxx studentovi xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Xxxxxxx xx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx den, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsaná xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vysokoškolský xxxxxx x dodatek x xxxxxxx.

§56

(1) Studium xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) odnětím akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečňování studijního xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §81b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§86 xxxx. 3 a 4),

g) xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §47e odst. 3, §47f nebo 47g,

x) xxxxxxxxxx ze xxxxxx podle §65 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §67.

(2) Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx den, kdy xxxx vysoké škole xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zapsán, xxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx den xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx xxxxxxxxxx den, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx den, xx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x)&xxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxx 3 let xxxxxxx v §81b xxxx. 3 větě xxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) xx den, xx xxxxxxx zaniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxx, xxx xxxxxx účinnosti rozhodnutí xxxxx §47c xx 47e, §47f xxxx 47g x neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx ve studijním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) X xxxxxxxx studia xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §50 xxxx. 2 x 3; xx rozhodování xx vztahuje §50 xxxx. 4 až 6 obdobně, xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx, o xxxxx studium xxx.

§57

Doklady o studiu

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxxxx,

x) výkaz x xxxxxx,

x) vysokoškolský xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrzení x xxxxxx,

x) dodatek x xxxxxxx.

(2) Průkaz xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou, který xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx do studia; xxxxxxx xxxxxx potvrzuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx studenta vyplývajících x xxxxxxxx předpisů xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx zapisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úspěšnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx lze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx. X takovém případě xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx zásahu xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx Výkaz x studiu xx xxx považuje xxxxx xxxxxx xxxxx úředně xxxxxxxxx vysokou školou xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx.

(5) Doklad x xxxxxxxxxx zkouškách xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxx

x) osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx absolvent xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx; xxxxxx škola xx vydává xxxxxxxxx xxx akademickém xxxxxx.

(8) X dokladech x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxxxxx x osvědčeních xxxxx §5069, §89 xx 91 a §99 xx xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx jde, xxxx-xx xx přiděleno.

Xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx

§58

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků spojených xx studiem xx 5 % x xxxxxxxx xxxxxx připadající xx xxxxxxx studenta x celkových neinvestičních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx déle, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rok x bakalářském xxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx započatých xxxx xxxxxx studia xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx studia xx xxxxxxxx též xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly ukončeny xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx §46 xxxx. 3, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxx xxxx. Období, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x takovýchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x x aktuálním xxxxxxxxx programu xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx započítávají xxxxx xxxxxx. Xx celkové xxxx studia vypočtené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uznaná xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxx x přijímacím xxxxxxx; xx stanovení xxxx poplatků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xx 3.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx pro následující xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví x zveřejní ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a zveřejní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nelze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx xx studium xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(6) Poplatky za xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx stipendijního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x vyměření xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek snížit, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx poplatky spojené xx xxxxxxx stanovené xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 9)

§59

Poplatky xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školách stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svém vnitřním xxxxxxxx.

§60

Celoživotní xxxxxxxxxx

(1) X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za úplatu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úspěšným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, pokud xx stanou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§48 xx 50), xxxx vysoká škola xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výše 60 % xxxxxxx potřebných x xxxxxxx ukončení xxxxxx.

(3) Vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu

(1) X xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy (xxxx xxx "kurs"). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx kursu x xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx udělit mezinárodně xxxxxxxx titul.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§61

(1) Uchazeč xx xxxxx studentem xxxx xxxxxx do xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx studium přerušeno, xx stává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 odst. 1 x §56 xxxx. 1 x 2 xxxx přerušení xxxxxx xxxxx §54.

§62

Xxxxx studenta

(1) Student xx xxxxx

x) xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx učitele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyučovaného xxxx xxxxxxx,

x) konat xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx řádem,

e) xxxxxx xx xx další xxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práce,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou,

h) xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx stanovené ve xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx při práci x xxxxxxxxxx podmínkách xxx. 10)

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studijního x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Student xx xxxx povinen

a) hradit xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx způsobilost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx rektora, xxxxxx xxxx xxxx pověřeného xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nesplněním xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaviněné porušení xxxxxxxxxx stanovených právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích součástí.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) napomenutí,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx studia xx xxxxxxxxxx xxxxx x podmínek x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx sankcí xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx, ke xxxxxxxxxx následkům, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx studenta, který xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx následků. Xxxxxxxx ze xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxxxxxxxxx přestupku.

§66

Disciplinární xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx, jestliže uplynula xxxxx jednoho roku xx jeho xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx ze xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx vyloučen xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednání.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studentů

§68

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx studijní x xxxxxxxx xxx,

x) povolení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zkušební xxx,

x) přerušení xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx zkoušek xxxxxxxxxx x xxxxx studia xx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) přiznání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xx studiem xxxxx §58 xxxx. 3 x 4,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx přestupku,

i) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §67.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx pouze student. X xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodnutí xx prvním xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) x e), xxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fakulty xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxxx výzvy vyjádřit xx x podkladům xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), přičemž xxxxxx xxxxx xxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 dnů ode xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(6) Rektor přezkoumává xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxx obnovena x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí způsobilo, xxxx odstraněny xxxx xxxxxxx zmírněny.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, který není xxxxxx xx žádné x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx, proč xx xx xxxxxx xxxxxxxxx disciplinární xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx studenta. X xxxxxxxxxxxxx studenta xxx xxxxx jednání xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx se x němu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, ačkoli xxx xxxxx pozván. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx navrhla xxxxxxxxxxxxx komise.

(2) Xxxxxxxx xxxxx najevo, že xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx přestupek xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, disciplinární xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §67.

§69a

Doručování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx škola x xxxxxxxx xxxxx §50 doručuje písemnosti xxxxxxxxx x studium xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o přijetí xx xxxxxx, je xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx souhlasil; xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxx x elektronickém xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x řízení podle §68 doručit z xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx povinnost uvedenou x §63 xxxx. 3 písm. x), xxxx nepodaří-li se xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studentem, xxxxxx xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx v §68 xxxx. 1 xxxx. e) se xxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx předpis vysoké xxxxx; za den xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx profesoři, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a vývojoví xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jak xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Akademičtí xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akademického xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx jako mimořádný xxxxxxxx, může je xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx. Takové pracovní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x dané xxxxxxx vzdělávání působil x praxi xxxxxxx xx xxxx 20 xxx. Pracovní místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zřízeno pouze xxxxxxx xxxxxx, která xx institucionální xxxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx obsazeno xx xxxxxxxxxx vědeckou xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70x

Xxxxxxxx xxxx akademických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovní xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx související x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo další xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dohodnutém xxxxx x době stanovené xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případech, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx odstavce 2, vykonává akademický xxxxxxxxx sjednanou xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx si xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx si xxx určí. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx náklady xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx akademický pracovník.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx pracovní xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx jmenuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx habilitační xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, odborných nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x získaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, odborných xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stáží, xxx tuzemských, xxx x zahraničních, xxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V návrhu xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx prací xx rozumí:

a) písemná xxxxx, xxxxx přináší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) umělecké xxxx xxxx umělecký xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx habilitace, xxxx xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vady na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx neodstraní, xxxxx xxxx xxxxxx habilitační xxxxxx zastaví.

(5) Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pětičlenné xxxxxxxxxxx xxxxxx. Habilitační xxxxxx xx skládá z xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Předsedou xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx tři xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx habilitační xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(7) Habilitační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou xxxxxxx xxx oponenty habilitační xxxxx. Z xxxxxx xxxxx, na které xx habilitační xxxxxx xxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx jeden xxxxxxx. Xxxxxx vysoké xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx habilitačním xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Habilitační komise xxxxxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hlasováním xxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx habilitační xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx doporučuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx přednese předseda xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecké radě.

(9) Xxxxxxxxxxx přednáška x xxxxxxxx habilitační práce xx koná na xxxxxxxx zasedání xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady. Xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx možnost vyjádřit xx x posudkům xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se ke xxx dosavadní vědecké xxxx umělecké a xxxxxxxxxxx činnosti, se xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx, platí, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx odůvodněním xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecké radě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx být xxxxxxxx xxxxxxxx. Nezíská-li návrh xx xxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxx habilitačního xxxxxx se habilitační xxxxx x připojenými xxxxxxx xxxxx uchazeči.

(13) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx; podrobnosti postupu xxx habilitačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx.

(14) Proti postupu xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 dnů xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx děkana xxxx xxx odůvodněno.

(15) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx probíhat xxxx vědeckou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx pak xxxx xxxx xxxxxxx.

(16) Vysoká xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx čtyřnásobek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx je povinna xxxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§73

Xxxxxxxxx profesorem

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx obor xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxx, xxx byl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vědeckou xxxx xxxxxxxxx radou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §74.

(2) Návrh xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx republiky xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy, xxxxx nebyl dodržen xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxx x §74; xxxxxxx návrhu xxxx xxx odůvodněno.

(4) Na xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vědeckou xxxx uměleckou osobností xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho součástí xxxx předložení xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xx xx profesora xxxxxxxxx xxxxx, kdo již xx profesorem xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zahajuje xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fakulty, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx jmenování, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obor xxxxxx škola. Xxxxxx xxxx zahájit x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxx nebo umělecká xxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §72 xxxx. 2 xxxx xxxxx; v xxxxxx xx též xxxxx xxxx, ve xxxxxx se xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx schvaluje xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, docentů x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx daného nebo xxxxxxxxxx oboru. Předsedou xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x nejméně xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx než x vysoké xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx koná.

(4) X xxxxxxxxxx oborech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeči požadavek xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(5) Xxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx x xxxxxx hlasováním xx usnese xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx být jmenován xxxxxxxxxx. Nezíská-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx vyzve xxxxxxxx, xxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx přednesl xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práce x výuky x xxxxx oboru.

(6) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx profesorem. Xxx-xx x vědeckou nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministrovi. X xxxxxxx, xx xxx x vědeckou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx radě vysoké xxxxx, xxxxx tajně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §72 odst. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xx jmenování profesorem xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx při xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx konají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podat xx 30 xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(9) Stanoví-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájeno xx vědecké xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu, xxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Úkoly xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vysokoškolského xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74a

Řízení na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx

(1) O vyslovení xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxx v řízení x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xx xxx xx xxxxxx habilitační xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázáno, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx na základě xxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx jiného úmyslného xxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx zahajuje x xxxx úřední; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x případ xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanovisko pětičlenné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx, přičemž jednoho xxxxx jmenuje xxxxxx xx xxxxx ministra xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx přezkumné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx řízení x xxxxxxxxx neplatnosti vede.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx předpis veřejné xxxxxx školy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; x stanovisku k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí 1 xxx ode xxx xxxxxxxx řízení.

(2) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx, je povinen xxxx skutečnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po uplynutí 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X opětovnému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxx, x xx x pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx niž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dřívější xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx použijí ustanovení §74a xx 74c xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §74c xxxx. 1 a 2, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole.

§74d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx

Xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx škole xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a xx 74c xxxxxxx. Důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §74c xxxx. 1 a 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§75

Xxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxx součást xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x zahájení habilitačního xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vědeckých ebo xxxxxxxxxx xxx; neprodleně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Vysoká xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx habilitačního řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxxx, bydliště x Xxxxx xxxxxxxxx x státní občanství, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx x písmenu x) nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) při ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx datum x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnění informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na zveřejňování xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §47b xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx zveřejněna xxxxx xxxxxxxx.

§76

Tvůrčí xxxxx

(1) Akademickému xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xx jeho xxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx-xx xxxx závažné xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx vzdělávacích úkolů xxxxxx školy.

(2) Xx xxxx tvůrčího volna xxxxxx akademickému pracovníku xxxx.

§77

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx škole

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx. Od xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxxxx pracovního xxxxxx x akademickým xxxxxxxxxxx, xxx-xx x obsazení xxx xxxxxxxxxxx místa, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx výběrového řízení xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nejméně 30 xxx před koncem xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx těchto řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nároky xx vztahu x xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx které xx xxxxxxxxxx pracovník v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

HODNOCENÍ VYSOKÉ XXXXX

§77x

Xxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvalitu vzdělávací xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx pravidelnému hodnocení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností vysoké xxxxx se uskutečňuje xxxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x §84. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx povinna zavést x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x

x) xxxxxxxx poslání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností,

c) organizaci xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxx, pravomocí x xxxxxxxxxx xxxxxx, vedoucích xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xx související xxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxxx x vzájemné vazby xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx výzkumnými xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývajícími xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, s podnikatelskými xxxxx a dalšími xxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nápravná x xxxxxxxxxxx opatření a xxxxxxxx přijímaná xx xxxxxx zlepšování,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx standardů x xxxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v termínech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xx 5 xxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xx zpráva aktualizována x dodatek xxxxxxxxxx xxxxx dosažené v xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vysoká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxx umělecké xxxxxx xxxx xx xxx působí umělecká xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxx školní xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx účelem hodnocení, xxxxxxxxx a informování x uměleckých xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, vytvořené x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s ním.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx evidují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů. Xxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Ve xxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x uměleckých xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výkonného xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, pohlaví a xxxxxx občanství,

c) údaj x xxxxxxxx tvůrce xxxxxxx x akademické xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx akademické tituly, xxxxxxx hodnosti x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx tvůrce výstupu,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů. Xxxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxxxx shromažďovat, zpracovávat x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx.

(6) Do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů x do registru xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxxx nahlížet xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx dané xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX DEVÁTÁ

AKREDITACE

§78

Akreditace

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňovat xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxx vysoké xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 písm. x) pro danou xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx x má xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx program xxxxxx typu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxxxxx školy, může xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx udělením xxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx.

(5) Akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uděluje xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) daného xxxx x profilu studijního xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je podmínkou xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), že absolventi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx odborníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva vnitra. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne, xxx xxx xxxx žádost x stanovisko doručena.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx naplňují xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx regulovaného povolání, xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxxxxxxx se nevydá, xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx by absolventi xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxx a třetí xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 dnů ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx doručena.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 61), xx podmínkou xxx xxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxxx xxx praktickou xxxxx tohoto programu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxx program akreditován xxxx uskutečňován x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly.

(10) X xxxxx akreditace magisterského xxxxxxxxxx programu se xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxx akademické xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5; x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyplývá x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přiznávat xxxxxxxxxx tituly podle §46 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je vysoká xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat x dané oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx program.

§78x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx úřad při xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona vychází x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, stanovených xx zřetelem x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx typům x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx institucionální akreditace

1. xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xx xxxxxx zajišťování kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vnitřního xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností xxxxxx xxxxx,

2. soubor xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxxxxx, finanční, xxxxxxxxxx x xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx minimálních xxxxxxxxx na studijní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx znalosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zajištěním xxxxxxxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. požadavky xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xx, aby xxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxxxx poslání xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy,

c) x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem soubor xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx schopnosti xxxxxx xxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx 74 x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti, xx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxx spolupráce x odbornou xxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bude studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx procentně xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okruhů náležejících xx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výuce,

c) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxxxxxx potřeby zajištění xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx, jeho odůvodnění x předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx práce,

e) xxxxxxxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxxx x hodnotící naplnění xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx program je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx regulovaného xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), xx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx absolventi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xx 120 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77a odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) studijní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) daného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx personální, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vnitřního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx s §77b,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xx xxx vydání xxxxxxxxxx nebyly xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxxx, jemuž byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavce 4 písm. c) xx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx uděluje Xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx 10 xxx; xx xxxx kratší xxx 10 let může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodlužuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) žadatel xxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu 10 xxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx. V rozhodnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x kombinovaný xxxxxxxx program, xxxxx xx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x opakovaně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §79.

(4) Xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx škola požádat x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámením xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vysoká škola xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx.

(6) Byla-li xxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žádost x akreditaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxxx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx zamítnuta.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx, xxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx doby 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx odňata.

(8) Xxx-xx xxxxxx škole xxxxxx xxxxxxx trest za xxxxxxx přestupek podle §93n odst. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx uložena.

§81

(1) X akreditaci xxxxxxxxxx programu může xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Spolu se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akademický xxxxx. Ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kde xxx xxxxxxxx xxxxxxx uskutečňován.

(4) Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxx §79 xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81x

(1) Institucionální xxxxxxxxxx uděluje vysoké xxxxx pro xxxxxx xxxx oblasti vzdělávání, x x jejich xxxxx pro xxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Akreditační xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx vysoká škola xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx působit, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprávu x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých požadavků xxxxxxxxxxxxx z příslušných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx požadavků týkajících xx xxxxxxxxxx, materiálního x dalšího zabezpečení xxxxxxxx vysoké xxxxx x jeho rozvoje.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 150 xxx. Přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x §78a odst. 2 xxxx. a) x přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x případně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx agentur podle §77a xxxx. 3; x případě xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé přihlíží xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) x k xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §82 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vzdělávání v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx radu xxx vnitřní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx záruky, že xxxxxx xxxxx ve xxx působnosti posoudí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §77b xx 79,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxx činnosti vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx nezbytného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň po xxxx 10 xxx, x toho nejméně 1 studijní program x xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odstraněny.

(5) Je-li xxxxxx xxxxxxxx řízení x o žádosti x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx škola xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náležitosti xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2. Akreditační xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů uvedených x §82 xxxx. 6.

(6) Nemá-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx více oblastí xxxxxxxxxx byla zamítnuta, xxxx podat xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx žádost zamítnuta.

(7) Xxxxxx o institucionální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx danou oblast xxxx oblasti vzdělávání, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx podat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx danou oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxx.

§81x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 10 xxx; xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx x xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx na xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx Akreditačnímu xxxxx, xx xx vzdává xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zahájení xxxxxx x jejím xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Akreditační úřad xxxxxx musí ve xxxxx 120 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx x zániku xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračovat xx xxxxxx stejného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx téže nebo xxxx vysoké xxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81x

Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádat x její rozšíření xxx další xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §81a; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§81d

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxx xxxxxxx ve spolupráci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, může xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §81, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pro niž xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x studijní program, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxx xxxxxx pouze

a) xx xxxxxxx udělení xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxxx

x) xx-xx xx x souladu s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace; x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx pouze xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

§81d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx součásti konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uděluje Xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx žádost xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx řízení xxxxxxxx,

x) obor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem,

c) xxxxx xxxxxxx zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Akreditační úřad xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxx docentem xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx akreditaci xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx x vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx z jiných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx habilitačního xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx xxxx zaměřením xxxxxxxx oboru habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nejméně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx byly xxxxxxx nesprávné údaje xxxxxxxx pro akreditaci x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Akreditačnímu úřadu, xx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82x

Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx studijního programu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx.

§82x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Akreditační xxxx x xxxx postavení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§83

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx úřad. Xxxxxxx orgánů Akreditačního xxxxx xxxx xx xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, administrativně x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad

a) rozhoduje x institucionálních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81b odst. 3 x §86,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního souhlasu x k typu xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x 6, poskytuje xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) x x §93h xxxx. 5 písm. x) x x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c odst. 2 xxxx. x),

x) posuzuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx předloží ministr, x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx činnosti,

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci součinnosti xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v §93f xxxx. 5 xxxx. x) x x §93h odst. 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx žádost x stanovisko doručena.

§83x

(1) Výkonným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zejména ve xxxxxx xxxxxxxxx x §83c odst. 2, xx xxxxxxxxxxxxxx Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, místopředsedou xxxx xxxxxx členem Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx státního xxxxxxxxxxx. Předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx místopředsedové Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předseda Akreditačního xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx x vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx nepřítomnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Kanceláři Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx závazné xxxxxx xxxxx §11 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Činnost členů Xxxx Akreditačního úřadu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 62) x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx řádný x nezávislý xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx x členům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx 63) x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo jejich xxxxxx. Xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx předložený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx x 11 xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje xxxxx xx období 6 let z xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uznávanou odbornou xxxxxxxxx; 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx 2 xxx x xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jmenuje na xxxxx ministra vláda x xxxx navržených xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředními xxxxxx státní správy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxxxx nebo orgány xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo její xxxxxxxx, 9 xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx §92 x 1 xxxxx z xxx studentů xxxxxxx xx návrh ministra xxxxx ze studentů xxxxxxxxxx xxxxxxx reprezentace xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §92 xxxx. 1 písm. a); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx 9 xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně 1 xxxxxxxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x akademického xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízených xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu ministr xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx projednává x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92.

(2) Xxxxx-xx x zániku xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxx xxxxx, xxxxx xxxx omezena její xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; dále xx xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx, xxxxx akademického xxxxxx vysoké xxxxx xxxx fakulty, xxxxxxxx x tajemníka fakulty, xxxxx i s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole.

(5) Xxxxxxx Rady Akreditačního xxxxx vykonávají své xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vysokých xxxxxxx, xxxxxxx xxx členy xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx podnikání xx xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném obdobném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obdobnou xxxxx vysokým školám; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx xx výuce xxxxxx xxxxx podle §70 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost vědeckou, xxxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxxx xxxx uměleckou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nezávislost x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx neohrožuje řádný xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvěru x nezávislost a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vzdáním xx funkce,

c) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcí, nebo

g) xxxx nabytí xxxxxx xxxx

1. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx xxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx odsouzen x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti,

2. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým xxxx x trestním řízení xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx svéprávnost xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxx se o xxxxxx statutu Akreditačního xxxxx x předkládat xxx vládě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat ve xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni

1. x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxx rozšíření, x xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, x xxxxxxx nebo xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem x x xxxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx podle §86 xxxx. 3 x 4,

3. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82a,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) xxxxxxx stanovisko x typu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx x vnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §84 x xxxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k udělení xxxxxxxx souhlasu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x materiálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx programu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti žadatelem x udělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) nebo §93h xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxx svých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx.

(3) X přijetí xxxxxxxx xx věcech podle xxxxxxxx 2 písm. x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přezkoumává xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx komise Akreditačního xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx zastavit.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxx pravomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a xxxxxxxxx xxxx pravomocných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§83c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83d

Přezkumná komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx má 5 členů, jmenovaných x odvolávaných xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x advokacii xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx navržených xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx uvedenými x §92.

(2) Xxxxxxx členů Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je úkonem x xxxxxxx xxxxx 62) x za xxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Akreditačního xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 63) s tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx práce xx xxxxxxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83e

Hodnotící komise x Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Akreditačního xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx hodnotitelů. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx škole xx stanovisku. X xxxxxxx nesouhlasného stanoviska xxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx jiného xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx upravený xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx x rozhodování xxxx xx xx členy xxxxxxxxxxx komisí použijí xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx členů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 písm. x) a x) x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx komise xx xxxx také xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx xx vysokém xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x),

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx xx hodnotících xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx komisí. Xxxxxx xx člení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx počet osob xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví statut Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zapsána xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §92 xxxx profesní xxxxxxxxxx xxxx jiná právnická xxxxx xxxxxxx v §77b odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx výzvu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejněnou xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx projevila xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí. Xxxxx se provede, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady Akreditačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované osoby xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí, x to na xxxx 6 let. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx obory" xx x jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx také souhlasné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxx zapsán, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) V Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x cizinců xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nejde-li x studenta, zaměření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotitele, xxxx akademické xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx profesorem, xxxxxx xxxxxxx programů xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx tituly a xxxxxxxx xxxxxxx x xx kterých byla xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx ukončena, x xxxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx studenta xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxx školy, xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx programu, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxxx k vysoké xxxxx x název xxxxxx školy,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx školství, xxxxxx xxxxxxx, zda xxx x současného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, emeritního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx současného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, odborníka xx xxxxx státní, xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školami xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx z xxxxx, x xxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx činný.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje x každého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměření; x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu

Kancelář Xxxxxxxxxxxxx úřadu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x provádění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx hodnocení činnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx Akreditační úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x případné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §77a xxxx. 4, xxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx agentura, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx EQAR (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Povinnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b a 78a,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x naplňovat cíle xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxx školy,

c) informovat Xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxxxxx xxxx vyžádá.

§86

Nápravná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Akreditační xxxx xxxxxxx nedostatky xxx uskutečňování studijního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo který xxx akreditován vysoké xxxxx ze xxxxxx x který xxxx xxxxxxx školou uskutečňován xx základě institucionální xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx vzdělávání, pro xxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Akreditační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oblasti xxxx xxxxxxx vzdělávání, pro xxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, spočívajícím v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxxxxx akreditace pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spočívajícím v xxxxxx xxxxx vytvářet xxxxx studijní programy x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v těch xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx nedostatky.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 až 5 xxxx Akreditační úřad xxxxxxxx také x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx akreditaci xxxxxxxx x v případě, xx xx straně xxxxxx školy, její xxxxxxxx nebo spolupracující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stejného nebo xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx vysoké xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) xxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxx.

§86a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §78 xx 86 xx xxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx podle §81 xx xxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx činností xxxxxxx x §81 xxxx. 1.

(2) Účastníkem xxxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 5 je xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx právnická xxxxx xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx má být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§86x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo

a) registruje xxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vysokého xxxxxxxx a strategický xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vyhodnocuje strategické xxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13)

x) xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx §39 x 39a,

x) stanoví vyhláškou

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxxx řízení,

2. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a lhůty xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87b xxxx. 4,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx předávání údajů xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §90b xxxx. 3,

x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxx §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x využívá xxxxxxxxx x uchazečích x přijetí xx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, využívat xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x osob, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; vysoké xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a formě xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx,

x) xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škol x uskutečňovaných studijních xxxxxxxx xxxxx §87a,

3. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b,

4. xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §90b,

x) v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol xx správním řízení xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37, 38 a 43,

x) uznává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx hrazená xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91,

x) materiálně x xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx statutů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxxx, statistického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vynikajícím xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx činnosti,

t) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) informuje xx základě xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání nebo x xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx vzdělávání, ke xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 x §79 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxxxxx program xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx školách xx xxxxxxx vyhlášené veřejné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx příjemce povinen xxxxxxxxxx spolupříjemci xxxxx xxxxxxx x). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 42),

x) xxxxxxx povolení nebo xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 x 5 x §93f x 93h x xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx tresty,

z) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx razítek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx

x) umožňuje xxxxxxxx xx registru uměleckých xxxxxxx podle §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx prokázání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zaměstnancům xxxxxxxx xxxx zvlášť x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxx záznamů xxxxxxxx o nahlížení xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) umožňuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 x v §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx prokázání právního xxxxx rektorům xxxxxxxxx x státních xxxxxxxx xxxx a orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx x xxxx pověřeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx školy; xxxxxx xxxxx využívá xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x registru, x xx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. statutárním xxxxxxx poskytovatelů zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) umožňuje xxxxxxxx xx registru xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4 x x §90b,

1. Akreditačnímu xxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvlášť x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; uvedené xxxxxx x xxxxxxx vysoké xxxxx využívají informace x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v jimi xxxxxxxx řízeních x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x přijetí xx studiu,

3. rektorům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rektora x xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx, x to pro xxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx v řízeních x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx studiu,

4. xxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vysokých xxxx, xxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v §93a, x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx vysokoškolských studijních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo; Xxxxxxxxxxx xxxx, vysoké xxxxx x poskytovatelé zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87x

Xxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x soukromých xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx docenty, profesory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx ministerstvo.

(2) Registr xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx a rodné xxxxxxxx, xxx narození x obec, kde xx xxxxxx pobyt; x cizinců xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x datu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízeních x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a ve xxxxxxx xxxx habilitační xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxx x uvedení xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx habilitační xxxxxx nebo řízení xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x vzniku, xxxxx x skončení základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx v případě xxxxxx xxxxxx školy x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx práce, vyjádřeném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok nebo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx, na xxxxxx xx základní pracovněprávní xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice sjednán x xxxxxxx xxxxx x služebním poměru, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vojákem v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx registru xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx profesorů vysokých xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx plnící xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměstnanec xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x údaje x jeho xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné, státní x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxxx týkajících xx xxxxxx zaměstnanců, technické xxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx údajů.

(5) Součástí xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §93a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx na xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§88

Matrika studentů

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Matrika studentů xxxxxx x evidenci x studentech, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy podle xxxxxx xxxxxx x x rozpočtovým a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx studentů se xxxxxxxxxxx xxxxxx jméno x xxxxxxxx, popřípadě xxxxx jména a xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxx pošty, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx též datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx vyššího xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx státní xxxxxxx a uděleném xxxxxxxxxxx titulu,

f) přerušení xxxxxx,

x) xxxxxxxx studia,

h) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx matriky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zaměstnanci vysoké xxxxx xxxxxx k xxxx pověření; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xx x) xx xxxxxxxx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx studentů x xxxxxxx o rozhodných xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x uznána, x ministerstvo xx xxxxx smlouvou x xxxxxx zmocněno,

b) x xxxxxxxxx případech veřejná xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a dovedností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx školou xxxxx tohoto xxxxxx.

§90

(1) Xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podkladem xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x diplomu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx originálech xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxx-xx x xxxxx, xxxxx byla x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx azylu nebo xxxxxxxxx ochrany 44) xxxx xx xxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na uprchlíka xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nahradit čestným xxxxxxxxxxx takovéto xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx podle §89 xxxx. 2 ministerstvo, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx odlišné, xxxxxx x xxxxxx zamítne.

§90a

(1) Při podání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x kvalifikace podle §89 xx žadatel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx x řízením o xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx poplatek podle xxxxxxxx 3, xx-xx xxxxxx podávána ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx obrany.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání x xxxxxxxxxxx podle §89 podána xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x řízením x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx činí 3&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx se xx její xxxx.

(3) Xxxxxx žádosti x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx 64).

§90x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§90x

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x kvalifikace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x žádostech o xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kvalifikace xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xx registru

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx státu, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx řízení x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spisové xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x data xxxxxxxxxx x data vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeným x §87 odst. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předávání xxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky,

b) xx vynikající xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výsledky přispívající x xxxxxxxxxxx znalostí,

c) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x inovační xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50),

x) x xxxxxxx xxxxxx sociální situace xxxxxxxx,

x) x případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 47), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v rodině xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,5. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx standardní xxxx xxxxxx xx deset xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx minimální xxxx xx xxxxx, x xxx, xx takto xxxxxx xxxx stipendia xx zaokrouhluje xx xxxx desetikoruny nahoru. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxxx vydaným na xxxx žádost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx příjem rodiny xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřevýšil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx 21 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx rodiny xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatnit xx určité xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx též

a) na xxxxxxx studia v xxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxx xxxxx nebo fakulta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stipendia xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, kterými je Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx přiznat xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v zahraničí.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) orgán xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx složený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx orgánů a xxxxxxxx jejich jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xxx akreditace, xxxxxxxxxxx xxxxxx a statutu Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Reprezentace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx členů Rady Xxxxxxxxxxxxx úřadu podle §83b odst. 1; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) předkládá Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx na zápis xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §83e,

x) xxxx předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx x praktická xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx "Všeobecné lékařství x xxxxx xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" x "Xxxxxxxx", xx uskutečňuje xxxxxxx xx fakultních xxxxxxxxxxx. 15) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

§93a

Zahraniční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx právnická xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, xxxxx je x cizím xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "domovský xxxx") součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx sídlo, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx založena podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, (dále jen "xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx xx x České xxxxxxxxx přihlásila x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §93b odst. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zahraniční vysokou xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") xx oprávněna xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx právnická xxxxx, která xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, (dále xxx "xxxxxxx evropské zahraniční xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx v Xxxxx xxxxxxxxx přihlásila x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy") je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx 2 xx 5 dotčeny.

(7) Na xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zahraniční xxxxxx xxxxx uskutečňovaným v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §89 xx 90b xxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx informačních xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx hodlá xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x domovském xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy,

c) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programech x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx i uskutečňování xxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uskutečňuje xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxx jiném titulu, xxxxxxx xxxxxx, právech x xxxxxxxxxxxx studentů,

e) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx formě uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx e) xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

h) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, případného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x zápisu xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. xxxxx kreditového xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

7. xxxxx uskutečňování xxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx programu,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxx splněny xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxx xxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x i) xx xxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nejsou-li příslušné xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx s xxxxxx xxxxxx překladem.

§93b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93c

Další povinnosti evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx povinností je xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaných na xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x zveřejnit ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku; xx xxxxx výroční xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působení xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o studentech xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x mimořádných profesorů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a profesorech, xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxxxx přihlásit xx ministerstvu x xxxxxx informačních povinností, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustavení x xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, formy výuky x standardní xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxx vysoké xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li používán,

7. xxxxx uskutečňování studia x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání,

j) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. h) xx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) a j) xx xxxxx plnit xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, poskytovatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx s jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93e

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx působící x Xxxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vést matriku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, na xxxxxx se §88 xxxxxxx přiměřeně,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx docentů, profesorů x mimořádných profesorů xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx a profesorech, xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx vědečtí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokým xxxxxx

(1) Tuzemské povolení xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx statutárních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx x studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, který xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech studentů,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečňovat na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x oprávnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx upravují nebo xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxx omezováno, xxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxx prohlášením.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 dnů.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx vysokoškolský studijní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx regulovaného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx studia v xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx absolventi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo obrany xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x související tvůrčí xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vady odstraněny,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) absolventi xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jestliže xx nevydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx domovského xxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx povolání v xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoká xxxxx oprávněna na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx, xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx předpisy xx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání řídí, x xxxxxxxxxx akademický xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxx absolventům.

(7) Tuzemské xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx povolením, xxxxx xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 90 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy rozhodnout x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů; xxxxxxxx 1 xx 6 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy.

(11) Ministerstvo xx 30 dnů xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93x

Xxxxx povinnosti mimoevropské xxxxxxxxxx vysoké školy

Mimoevropská xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti zahraniční xxxxxx školy xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx dubna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx působení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x to nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx činnost xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx studentů x studentech xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xx §88 použije xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pedagogičtí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) oznámit xxxxxxxxxxxx xxx zrušení,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytování zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů, xxxxx uskutečňuje na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obory, formy xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady x platnosti xxxxxxxxxx xxxx jiné formy xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přihlášek a xxxxxxxxx x xxxxxx xx studia,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. popis xxxxxxxxxxx systému, xx-xx xxxxxxxx,

7. místo uskutečňování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy v xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx vysoké školy,

c) xxxxx x místu xxxxxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu a xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o studiu x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx absolventů, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studentů,

e) xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právnické osoby x příslušnou mimoevropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán 49) x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx dne, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odborníků z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx; Ministerstvo xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxx a související xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx absolvováním xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x domovském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

d) absolventi xxxxxx x České xxxxxxxxx by neměli xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx podle informací xxxxxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxxx státu,

f) působení xxxxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxx republiky,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) má studium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti a xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx pobočka mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky uskutečňovat, xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Tuzemské xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve ji, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx nedostatky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutím x xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx o skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxxx do konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) bezplatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech informace xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x studentech xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, na xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) oznámit ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx České republiky.

§93i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93j

Vztah x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře x xxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx o xxxxxx sociální podpoře xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx, xx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaného xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx nebo tuzemskou xxxxxxxxxx osobou, je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že

a) xxx o vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b odst. 1 x době xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx poskytované mimoevropskou xxxxxxxxxx vysokou školou, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx §93f v xxxx příslušného xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §93h x době xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx domovského státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání právní xxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx absolventům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx studia na xxxxxxxx školách v Xxxxx republice pouze xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx zahraniční vysokou xxxxx.

§93x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx s domovskými xxxxx evropských zahraničních xxxxxxxx škol

Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx působení x Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b93e xxxxxxxxx údaje nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, vykonávající xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx závažným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx existují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

§93k xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93l

Ustanovení §93a93k xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47a.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

XXXX PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§93m

Přestupek fyzické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo titul xxxxxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do 5&xxxx;000 Xx.

§93n

Přestupky xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §2 xxxx. 3 užívá xx xxxx xxxxx označení

1. "xxxxxx xxxxx" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx vysokou školou, xxxx

2. "xxxxxxxxxx" nebo x něho odvozené xxxxx slov, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přiznává xxxxxxxxxx xxxxxx nebo koná xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akademické obřady.

(2) Xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx informace xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx škola se xxxxxxx přestupku xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poskytuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §93a xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poskytuje xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §93d xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x rozporu x §93a odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a odst. 5, nebo

b) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §93i.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. a) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x) lze uložit xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) a x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §93m xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností. Přestupky xxxxx §93x projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx podle §93n xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX

§94

(1) Vojenské xxxxxx xxxxx vzdělávají xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 66); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x činné službě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx bezpečnostní xxxxx 27) a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx odborníky xxx oblast bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx nich studovat xxx studenti, xxxxx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx vysoké xxxxx jsou součástí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 16) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx 16) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx; xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx §14, 15, §17 xxxx. 1 xxxx. d), §18, 19, 20 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx §18a. Xx státní xxxxxx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x odst. 5. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dotaci na xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx xx obdobných xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxx x zúčtování xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vojenské xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx řídí požadavky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx studentů-vojáků v xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx uchazečů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ministerstva vnitra.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxx, mohou požádat x akreditaci magisterského xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx školou. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx studijních programů xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zúčastněnými xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X uzavření smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Vojenské x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 18)

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vedou xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx policejní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x x ostatním studentům.

(7) Xxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ministr xxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rektora,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nově zřízené xxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx vojenským xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx školám působnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xx vyjádření xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodárnost při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x hmotnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) určuje xxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx,

x) může prominout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx uvedené x §91 odst. 2 a 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x činné xxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) může xxxxxxxxx x využívat informace x xxxxxxx studentů x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §37 x 38,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §21 odst. 1 xxxx. x) xx x) x x §75,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx a fakult, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, knihovnictví, xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §89 xx 90a xxx uznávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ověření xxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx škol obsazována xxxxxx v xxxxx xxxxxx x policejních xxxxxxxx xxxx příslušníky Xxxxxxx České republiky a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx se xx xx §77 xxxxxxx. Xxxxxx služební xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx obsazování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxx §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxx tvůrčího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 27).

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x činné xxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx ve služebním xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy 17) xxxxxxxxx jinak.

(12) Xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx ukončit xxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx.

(13) Xxxx rozhodnutím x akreditaci xxxxx §7882 x 86 xxxxxxxxx xx vojenských xxxxxxxx xxxx xx Akreditační xxxx xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx projednává x Xxxxxxxxxxxxx obrany x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX OPRÁVNĚNÍ XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX SITUACÍCH

§95a

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §49, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx ověřování xxxxxxx podmínek xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx formu, rámcový xxxxx anebo kritéria xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) z xxxxxx krizového opatření xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §49 a

b) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Informaci x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxx xxxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

(1) Xxxxxx škola xxxx fakulta může xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §48, x xx až xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xx studia, pokud

a) xx z důvodu xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazečů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předchozího vzdělání xxxxx §48 x

x) xxxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx vysoké škole xxxx svým rozhodnutím xxxxxx.

(2) Neprokáže-li xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxx škola xxxx xxxxxxx x xxx, xx přijetí xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 495/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx studia xxxx xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx studijního programu, xxxx

x) využívat xxx xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx x konat ji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívat xx xxxxxxxx xxxxxx dobu x x období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxx mimořádného xxxxxxxx.

&xxxx; §95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx §95a xx 95c xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozklad. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx škola, xxxxx xx rozhodnutí xxxx. X rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx; §95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

XXXX XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXX RADY X. 586/1992 SB., O XXXXXX Z XXXXXX, XX ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§96

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x, 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx. x xxxxxx x. 227/1997 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxx slova: "a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy".

2. X §18 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx transferů,

b) x xxxxx z vkladů xx xxxxxx účtu."

3. X §18 se xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 označují xxxx odstavce 6 xx 12.

4. V §18 odst. 7 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

ČÁST XXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§98

(1) Xxxxxxxx obory, v xxxxx vysoké školy xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx statutech, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxx čtyř xxx x xxx, xx:

x) ucelená část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxxxx č. 172/1990 Xx., o xxxxxxxx školách, xx xxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx program xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vysokoškolské xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx č. 172/1990 Xx. je xxxxxxxxxx xx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) postgraduální xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxx x. 172/1990 Xx.

(3) Dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fakult xxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikají dnem 1. xxxxxxxx 1999. Xxxxx xxxx rektor x xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 172/1990 Sb. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" a "xxxxxxx" podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", který xxxxxxx xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, se nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx.xxxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx). Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Titul "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx ucelené xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx umění" (xx zkratce "XxX." xxxxxxx před jménem). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx akademického xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx uměleckých xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulem "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." uváděné xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 a §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 5.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. x xxxxx ekonomie xxxxxxxxxx titul "magistr", xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "inženýr" (xx xxxxxxx "Ing."). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Akademické xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Sb. mají xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenských vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud jim xxxxx xxxxxxx akademický xxxxx, xxxxxxxxx označení xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xxxxx dřívějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx na xxxxxx xxxx příslušná vysoká xxxxx.

(8) Ustanovení odstavce 7 xx nevztahuje xx absolventy Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 x §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "magistr" a xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx", xx přiznávají akademické xxxxxx podle §46 xxxx. 5 tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(10) Absolventi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "xxxxxx", mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "Xx." xxxxxxxx "Xx.X.". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §47 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Th.D." xxxxxxx xx xxxxxx), mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx akademickým xxxxxxx "doktor" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx). Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx za xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxxxx č. 172/1990 Xx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§100

(1) Vědecká výchova xxxxxxx x udělení xxxxxxx hodnosti "kandidát xxx" (ve xxxxxxx "XXx.") xxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx, kteří ji xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou vědeckou xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxx nejpozději xx 31. prosince 2001.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. Při xxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokými xxxxxxx xxxx vojenské x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 1. xxxxxxxx 1999.

(3) Platnost xxxxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem nedotčeny.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x x příloze č. 2 xx xxx 1. xxxxx 1999 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 1999.

(5) Xxxx 1. xxxxx 1999 xxxxxxxx xx xxxxx hospodaření ministerstva xxxxxxx xxxxx, ke xxxxxxx k tomuto xxx příslušelo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přechodu xxxxxx majetku xx xxxxxxxxxxx příslušné veřejné xxxxxx xxxxx; na xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx tak rozhodne xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx další xxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx převáděného xxxxxxx x xxxxxxx x tomuto majetku x den, xxx xxxxxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x správním xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx nevztahují xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx 48).

(7) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni 1. xxxxx 1999 xxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x příloze č. 1 x x příloze č. 2, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokou xxxxx.

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x §99 zůstávají nedotčeny. Xxxxxxx hodnosti "kandidát xxx" (ve xxxxxxx "XXx.") x "xxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XxXx.") xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§103

(1) Nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x vojenská a xxxxxxxxx vysoká xxxxx xx povinna xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §7 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx orgány xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 vykonává x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ustavení jednotlivých xxxxxx uvedených x §34 v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Akreditační xxxxxx xxxxx §83 vykonávají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx komise zřízené xxxxx §17 zákona x. 172/1990 Sb. x nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§105

Pokud je xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx školy nebo xxxx součásti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx jiný xxxxxxx xxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Švýcarská konfederace.

§107

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx do souladu x tímto zákonem xx 31. xxxxxxxx 1999.

§107x

§107x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Zrušují xx xx. I xxxx 5, 8 x 9 zákona č. 216/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zrušují se:

1. §33 až 41, 43 a 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., o xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Zákon č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx XX zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 26/1993 Sb., kterým se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx vnitřního pořádku x xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x akreditační xxxxxx.

6. Vyhláška Ministerstva xxxxxxxx x kultury č. 96/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx institutů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ekonomických x Xxxxx a Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva školství x xxxxxxx x. 31/1963 Sb.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věd č. 55/1977 Sb., x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hodnosti č. 144/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x doktorských xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanů v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické republiky č. 114/1980 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx internátních xxxxxxxxx xxxx pro pracující xxxxxxx na vysokých xxxxxxx.

10. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., x xxxxxxxxxxx studiu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vysokých x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. §9 vyhlášky Ministerstva xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx č. 365/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx řád).

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx docentů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx č. 476/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx).

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xx zahraničí.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx republiky č. 67/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx stipendií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx č. 110/1995 Sb.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zabezpečení studentů xxxxxxxx škol x xxxxxx praxe ze xxx 30. xxxxxx 1969 x. j. 19&xxxx;261/69-XXX/5, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 30/1969 Xx., xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. března 1970 x. j. 10&xxxx;300/70-XXX/5, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 10/1970 Xx.

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze xxx 20. července 1982 x. x. 20 797/82-34, xxxxxxxxxxxx x částce 17/1982 Xx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 č. x. 20&xxxx;798/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx., xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxx 16. xxxxxxxx 1985 x. x. 15 330/85-34, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 19/1985 Xx.

(3) Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Zákon č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 53/1977 Sb., o xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx pobytech, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 5/1986 Sb.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 54/1977 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx některé podrobnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. x x. 393/1992 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 64/1977 Sb., x řízení při xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodností, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx hodnosti x. 187/1990 Xx.

§109

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §8499, §101107 x §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1999, x §108 odst. 3, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Zeman v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Příloha č. 1 x xxxxxx č. 111/1998 Xx.

Xxxxxxx vysoké xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx vysoké xxxxx technické v Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx univerzita Xxxxxxx

Xxxxxxxx výtvarných umění x Praze

Vysoké xxxxx xxxxxxxxx v Brně

Veterinární xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Praze

Janáčkova akademie xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxx zemědělská univerzita x Praze

Technická xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx univerzita x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx univerzita x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx technická x xxxxxxxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx vysoká xxxxx:

Policejní xxxxxxxx Xxxxx republiky v Xxxxx

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 111/1998 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Architektura x xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Elektrotechnika

7. Xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx

10. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

11. Xxxxxx

12. Historické xxxx

13. Chemie

14. Xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxxxxxxx pedagogika

20. Politické xxxx

21. Xxxxxxxxxxxxxx

22. Xxxxx

23. Xxxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxx xxxxx

25. Xxxxxxxxxx

26. Stavebnictví

27. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x materiály

28. Xxxxxxx výchova x xxxxx; kinantropologie

29. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

30. Učitelství

31. Xxxxx

32. Xxxx x xxxxx x kultuře

33. Vědy x Xxxx

34. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hygiena

35. Xxxxxxxxx lékařství a xxxxx lékařství

36. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nedotčeny. Xx xxxxxx v akreditovaných xxxxxxxxxxxxx studijních programech xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, pokud rektor xxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxxxxxx nepodá x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx §80 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx udělená xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx zdravotnického magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok 2003/2004. Pro akademický xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx studijního programu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx farmacie") do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Obsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x xxx x souladu x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx. 29) Přijímat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx naposledy xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx akademický xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie. Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx studium xxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie.

3. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx a bakalářských xxxxxxxxxx programů pro xxxxxxxx porodních asistentek xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxx xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx předpisem a xxx x souladu x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dosavadních xxxxxxxxxxxxxx bakalářských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx asistentek xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx asistentek. Xxxxxxxx přijatí xx xxxxxx dosavadních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle nových xxxxxxxxxx programů.

Čl. V xxxxxx právním předpisem x. 121/2004 Xx. x účinností xx 18.4.2004

Čl. II

Přechodná ustanovení x xx. I

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx název xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx nejpozději x 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadního xxxxxx o vysokých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx provedené xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx byla akreditace xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditaci xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud o xx xxxxxx škola xxxxxxx požádá ve xxxxx do dvou xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x těchto xxxxx xxxxxx xxxx 31. prosince 2015.

6. Xxxxx, xxxxx počala xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx děkana na xxxxxxx jmenování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx. Délka funkčního xxxxxx, xx něž xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 552/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX

Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx použije xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2006.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 624/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx podle §70 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 365/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx a vymezujícího xxxx rozsah pravomocí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx statutu x xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxxx", xxxxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 do xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsané x Xxxxx dne 23. xxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxx" x "profesor", xxxxxxxxx x uvedené době x Xxxxx republice.

3. Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; xx xxxx xxxx xxxxxxx zachováno x xxxxxxxxx členění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijní obory. Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx studijním xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx rušení xxxx při stanovování xxxxxxxx Xxxxxxxx akreditačním xxxxxx pro vysoké xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §83c x §86 xxxx. 2 a 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nový xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81a a 81b xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určitého studijního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx požadavky xx xxxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečňováno nebo xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx habilitační xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování profesorem xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx škola k xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stává xxxxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx na dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprovozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x registr xxxxxx x xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 16 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Ustanovení §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx nevztahuje xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Správní xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uskutečnit x přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx však xx dni 30. xxxxxx 2015.

11. Při xxxxxx jmenování členů Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx vysoké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xx 2 xxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 4 letech.

12. Xx xxxxxxx období xxxxx Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx školství xx xxx xxxxx §83b xxxx. 2 věty xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx podle zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem 31. července 2016, xxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx Akreditační xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, kterým by xxxxxxx období xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy upraví xxxxxxxxx registr xxxxxxx x profesorů zaměstnaných xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

15. Ustanovení §90a zákona č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx vysoká škola xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx činnost xx xxxxxxx s §93a xx 93i xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 13 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Univerzita Xxxxxxx v Xxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx". Název xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx univerzita v Xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Ostravská univerzita".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 zákona x. 137/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xx dobu 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., lze xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx 31. xxxxxxxx 2019.

2. Xx studiu studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 zákona x. 137/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx xxxx delší xxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení, prodloužení xxxx xxxxxxxxx akreditace xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx školách xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx opatření přijatá xx vztahu xx xxxxxxxxx programům uvedeným x bodech 1 x 2 přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §83c a §86 xxxx. 2 x 9 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1 a 2 dotčena; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxxxx bodů 1 x 2 xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké školství xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx stanovovat xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 odst. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx programu uchazeče xxxxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2 xxxxx vždy xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxx xx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 31.8.2018

Informace

Právní xxxxxxx x. 111/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

210/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/98 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2000

147/2001 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 210/2000 Sb., x xxxxx č. 451/91 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ČSFR, XX x XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

121/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 20/66 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 160/92 Xx., o zdravotní xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

473/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 24.8.2004

562/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx školského xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

342/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/94 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

552/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

310/2006 Xx., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/98 Xx., o vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx §70, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010

419/2009 Xx., x xxxxx názvu Mendelovy xxxxxxxxxx a lesnické xxxxxxxxxx x Xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

159/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2016, x xxxxxxxx čl. XX bodů 11 xx 14, která xxxxxxxx účinnosti 17.5.2016

230/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

168/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 303/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x urychlení výstavby xxxxxxxx, vodní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

495/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

153/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 3 zákona x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických xxxxxxx, xx znění zákona x. 117/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx.
4) Zákon č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů.
5) Zákon č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Např. xxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxx č. 513/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx x. 35/1965 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §132 xx 138 x §150 xxxxxxxx xxxxx.
11) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb.
14) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
Směrnice Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 7/1975 X. x. XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx 24/1975 Xx., xx znění xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
15) Např. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX č. 394/1991 Sb., o xxxxxxxxx, organizaci x xxxxxxxx fakultních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odborných léčebných xxxxxx x krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
16) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 205/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 48/1995 Sb.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostech vojáků x xxxxx xxxxxx x žáků xxxxxxxxxx xxxx, kteří nejsou xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany XX x. 310/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx tajemství, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx ČSSR č. 148/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády ČSFR x. 420/1990 Xx.
Xxxxxxxx vlády XXXX č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
20) §1 xxxx. 2 xxxx. x) x §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
22) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.

23) Xxxxxxxxx zákon č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 zákona x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky x xxxx v Xxxxx republice (rozpočtová xxxxxxxx xxxxxxxxx).
26) §26 xx 33 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28) Směrnice Rady 78/687/EHS xx xxx 25. xxxxxxxx 1978 x koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
29) Xxxxxxxx Rady 85/432/EHS ze dne 16. září 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxx Rady 80/155/EHS xx xxx 21. xxxxx 1980 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 77/453/EHS xx xxx 27. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx činnosti zdravotních xxxxxx x ošetřovatelů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx podpoře xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení vlády x. 28/2003 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxx.
32) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Sdělení Xxxxxxx statistického xxxxx x. 321/2003 Sb., x zavedení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XX-XX.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Zákon č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o podpoře xxxxxxx a xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nařízení xxxxx č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx soutěži ve xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x institucionální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrů, xx xxxxx nařízení vlády x. 28/2003 Xx.
38) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
41) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §17 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx o postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z jiných xxxxxx potřebuje mezinárodní xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
45) §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §17 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxxx č. 130/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §195, 197 a 198 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

54) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 občanského xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

57) §146 xx 150 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 občanského xxxxxxxx.

59) §31 zákona x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §45 odst. 1 xxxxxx x. 96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností souvisejících x poskytováním zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 189/2008 Xx.

62) §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.

63) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.

64) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 96/2004 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

66) Zákon č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

67) §52 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.