Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2019 do 31.12.2020.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XVIII. §97

ČÁST XIX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nezávislého xxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x ekonomickém xxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že:

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého typu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx principy přístup x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práci x další xxxxxxx xxxxxxx činnosti,

c) poskytují xxxxx xxxxx vzdělávání x umožňují xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx znalosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kultury x xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxx aktivní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozmanitosti x vzájemného porozumění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx v xx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozvíjejí xxxxxxxxxxx x zvláště evropskou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studentů.

§2

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx typem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x doktorský.

(2) Xxxxxx škola je xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx neuniverzitní. Xxxxxxxx "xxxxxx škola", popřípadě x xxxx odvozené xxxxx slov xxxxx xxx xx svém xxxxx pouze xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx tvary slov xxxxx xxx xx xxxx názvu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx univerzitní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx studijních programů x v xxxxxxxxxxx x tím xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx činnost").

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programy x xxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx na fakulty.

(6) Xxx vysoké školy xx uveden x xxxxx xxxxxxx x xxxx být x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Xxxxxx škola xx xxxxxxx, soukromá xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxxx xxxx policejní.

(8) Xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se mohou xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přiznávat xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx habilitační xxxxxx, konat xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, xxxxxxxx xxxxxxxxxx insignie x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a organizovat xxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. 1)

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké školy xxxxx xxxxxxxxxxx obec xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx práva

Na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) svoboda vědy, xxxxxxx x umělecké xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) svoboda xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vědeckým xxxxxxx, xxxxxxxx a výzkumným xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) právo xxxx xx zahrnující xxxxxxxxx xxxxx zaměření studia x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x svobodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) právo xxxxx akademické xxxx xxxxx zastupitelské xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX VYSOKÁ XXXXX X JEJÍ XXXXXXXX

XXXXX I

VEŘEJNÁ XXXXXX XXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školou; xxxxxxxx xx xxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx změny xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) X případě xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zrušené xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xx samosprávné xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxx a uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodování x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměření x organizace tvůrčí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců,

i) habilitační xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx školami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ustavování xxxxxxxxxxxxx akademických xxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojených se xxxxxxx,

x) stanovení výše xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx členů akademické xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx základě x x mezích zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné vysoké xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) vědecká xxxx nebo xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx rada,

d) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx,

x) disciplinární xxxxxx.

(2) Dalšími xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) správní xxxx,

x) xxxxxxx.

Akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx jejím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akademickým xxxxxxx. Má xxxxxxx xxxxxxxx členů, x xxxx xxxxxxx jednu xxxxxxx a nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx řad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx přímé, x xxxxxx hlasováním. Vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx předsedy akademického xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x případnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx senátu x xxxxxxx xxxxxx funkcí. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx některého xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx náhradník xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.

(2) Členství x xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, proděkana, tajemníka xxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Funkční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx školy v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx senátu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné vysoké xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx správní rady xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké školy, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx pověřený xxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§9

(1) Akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx na návrh xxxxxxx o zřízení, xxxxxxxx, splynutí, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx souhlasného vyjádření xxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx rozhoduje také x zřízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx

1. jednací řád xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x tomuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rektora,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výhled xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rektorem x kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o činnosti x výroční xxxxxx x hospodaření vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a dodatky x xxxx zprávě,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx x odvolání členů xxxxxxx rady, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy"), členů xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xx studiu xx xxxxxxxxxx programech, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) usnáší se x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pozastaví xxxx účinnost, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx rektora xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 písm. x) xx x),

x) x xxxxxxxx x stanoviskům xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 3.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), x) x x) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 kalendářních xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h) se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxxxx hlasováním. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jestliže xx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členů akademického xxxxxx veřejné vysoké xxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, jestliže xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tři pětiny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx

(1) X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. X případech, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx prezident xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx může xxxxx osoba xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx bezprostředně jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(4) Rektora xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§11

(1) Předsedou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxx vědecké xxxx; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxx představitelé xxxxx, v xxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx jsou xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx vysoké školy

a) xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rektorem xx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fakulty; x xxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje xx návrh rektora xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx,

x) schvaluje záměr xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x případě řízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) schvaluje xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzdát xx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost v xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předložený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) projednává xxxxxx xxxxxxx jmenovat xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předložením návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatků k xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x činnosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akademickému senátu xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k záležitostem, xxxxx xx předloží xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxx radě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx radě fakulty.

§12x

Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřizuje statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vědecká xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Místopředsedu xxxx xxxxxxx xxxxxx x akademických pracovníků xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dané xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rektor; x xxxx xxxxx třetinu xx návrh xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx rady xxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx rady xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Délku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(4) Rada pro xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxxx x této xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx činnosti x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§13

Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává rektor x řad xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx. Disciplinární xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx si ze xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx disciplinární komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dvouleté.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy projednává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentů xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx nejsou zapsáni xx xxxxx z xxxxxx fakult, x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rektorovi.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jejích xxxxxxxxx, disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Správní rada xxxxxxx xxxxxx školy

§14

(1) Xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx třemi. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx ministr xxx, xxx v xx xxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo orgánů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo její xxxxxxxx, představitelé xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vysoké školy. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx. Volbu xxxxxxxx x místopředsedů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy, který xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx letech. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx pouze na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nezvěstného,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx člen xxxxxxx rady veřejné xxxxxx xxxxx odsouzen xxx úmyslný xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx schválena xxxxxx x vině xxxxx xxxxxxx xxxx x trestu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxx v xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx xxxx schváleno xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxx, x to xxxxxxx dvakrát xxxxx. Xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx člen akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx je předseda xxxxxxx rady povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy.

(5) X xxxxxxxx, x xxxx xx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx nejméně xxx pětiny xxxxx xxxxx akademického senátu. Xxxxxxxx-xx xx akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rady veřejné xxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx většinou. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx větě xxxxx, vymezí vnitřní xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nabýt xxxx převést xxxxxxxxxx xxxxx k nemovitým xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxx xx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) za xxxxxx majetek,

c) k xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx hodlá xxxxxx věcné xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx věcné xxxxx xxxx předkupní xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx vkladům s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do těchto x jiných xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

x) projednává xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x této xxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozpočet x střednědobý xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx rektorem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx x vyjadřuje xxxxxxxxxx k činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zveřejňuje xx xxxxxxx části internetových xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx cena 20) xxxxxxxx ve výši, xxxxx xx v xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxx movitou věc xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(5) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednání neschválí, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x požadavkem xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx jestliže by xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xx povinna správní xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxx vydání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx").

(7) Právní xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxx xxxxxxxx správní xxxx veřejné xxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx členů xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. 21) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejná xxxxxx xxxxx cestovní náhrady xxxxx xxxxxxxxxx předpisu; 22) xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx činnost xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 23)

§16

Xxxxxxx

(1) Kvestor xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x zastupuje xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Vnitřními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) statut xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jednací xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy,

d) vnitřní xxxxxx xxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx,

x) stipendijní řád,

i) xxxxxxxxxxxxx řád xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x vnitřního hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx zejména

a) xxxxx, xxxxx x typ xxxxxx školy

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx cizinců,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insignií x pro konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hospodaří xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxx rozpočet xx xxxxxxxxxx xxx x střednědobý xxxxxx xxxxxxxx xx nejméně 2 xxxxx následující xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx činnost (xxxx xxx "xxxxxxxxx") 32),

b) xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) dotace xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx,

x) výnosy x xxxxxxx,

x) xxxx příjmy xxxx jiné xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxxx rozpočtu, xx xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx x x rozpočtů xxxx x xxxxx,

x) xxxxxx x doplňkové činnosti,

h) xxxxxx z xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a). Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx studentů a xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xx také xxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx záloha xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozhodných xxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Příspěvek xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytován xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxx dotace 33), pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotace je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx financování programu 34), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx 35) xx xxxx, x xxxxxxxx xxxx údržby x xxxxx, účastí xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x pokud xx xxxxxxxxx xxxx druhá. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx podpora xxxxxxx, xxxxxxx xxxx dostupnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle rozpočtových xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nárok xx dotaci xx xxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx poskytnout xxxxxx zejména xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxxxx s prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx 36) x zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje 37). Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné vysoké xxxxx a dlouhodobý xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) rezervní xxxx xxxxxx xxxxxxx xx krytí ztrát x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx,

x) fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku,

c) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozních xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 6 xxxx. x), b), d) x x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx zůstatku xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx investičního majetku xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 38). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx zdanění xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ztráta x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku xx převádějí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx prostředků fondů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x), x) x x) x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx převodem zůstatku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x pravidly Xxxxxxxx unie pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx nedošlo x narušení ani xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Podmínky xxxxxx x xxxxx fondů xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxx, xxx prostředky xxxxxxx xx zisku xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(9) Fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx z:

a) účelově xxxxxxxx darů, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx vývoje a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx určené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 písm. x) xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % objemu xxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škole na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce; x xxxxxxx xxxx podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % objemu xxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 věty xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x neomezené výši. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx poskytnuty.

(12) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přídělem na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy do xxxx 2 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx, náhrady xxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx financování xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx, a xx financování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2.

§18x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §18 xxxx. 2 xxxx. a) rozhoduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx 45) x xxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxx 46). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx poskytnutých příspěvků.

(4) Xxxxxxx xxxxxx škola xx povinna čerpat x používat příspěvek x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx fondů xxxxx §18 xxxx. 7. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program, xx jehož uskutečňování xxx příspěvek xxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx rozpočtem x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx vyčerpání x xxxxxxx x tímto xxxxxxx a xx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §18 odst. 7 xxx další kalendářní xxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx správní xxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x doplňkové činnosti xxxxx §20.

(2) O xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) až x) rozhoduje xxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pouze cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxx cenné papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zaručil, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jej xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost xxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Doplňková xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kvalitu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx škola xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ručení xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabyté xx xxxxxxxxxxx veřejných vysokých xxxx x vlastnictví xxxxx, xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §18 xxxx. 3 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4. Podmínkou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx neručí xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činností. X ostatním platí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dotací x xx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je ministrovi xxxxxxxxx xxxxxx.

§21

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx škola je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx neperiodickou xxxxxxxxx 3) zveřejnit výroční xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zprávu x hospodaření vysoké xxxxx v xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx ministr opatřením xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, projednat x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x termínu x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech x xxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxx, xxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxxxxx x poradenské xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx absolventů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) činit xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studovat xx vysoké škole,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rodičů x xxxx, které xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxx podporu 56), x xx xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx mateřská xx xxxxxxxxxx dovolená 52) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx studijních programů, xxxxx uskutečňuje, xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx výuky, xxxxxxxxxx xxxx studia a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, x xxxxxxxx fakulty, xx-xx studijní program xxxx obor, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uskutečňován xx xxxxxxx; o xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx oprávnění vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změnách xx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx platnosti x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx habilitačního řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx školy, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(3) Výroční xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxx jiné:

a) xxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxx základních xxxxx v xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx auditora x roční xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx příjmů a xxxxxx x členění xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) stav a xxxxx majetku x xxxxxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxx x členění xx xxxxxxx xxx xxxxxx činností doplňkových x xxxxxxxxx.

(4) Výroční xxxxxx o xxxxxxxx x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx záměr veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxx xxxxxx xx xxxx součásti:

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost xxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxxx musí xxx x souladu x xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx školy.

Xxx 1

Xxxxxxx

§23

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx ustavuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obřady.

(3) O xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxx rektora xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

§24

Práva xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx mají xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akademických xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx organizace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem,

d) nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fakultě,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, rozhodovat xxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx školu v xxxxxxx xxxxxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx činnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx statut xxxxxxx xxxxxx školy.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx záležitostí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx fakulty

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) akademický xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx,

x) disciplinární xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx tajemník.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x studenti zapsaní xx této xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx jednu třetinu x xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxx studenti. Xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx. Xxxxx xxxx přímé, x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxx akademického senátu, xxxxxx xxxxxx volby x xxxxxx volby xxxxxxxx akademického senátu, xxxxxx akademického xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x důvody x xxx xxxxxx členství x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x výkonem xxxxxx funkcí. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxx akademického senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, prorektora, kvestora, xxxxxx, xxxxxxxxx, tajemníka xxxxxxx x ředitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nejvýše xxxxxxx. Xx-xx student zvolený xx akademického xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jiného, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §27. Xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nebo x xxxx zastoupení xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx prorektor x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx xx zasedání, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx xx předseda xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, sloučení, splynutí, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovišť,

b) schvaluje xxxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx akademický xxxxx fakulty vyžádal xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxx předložené xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo umělecké xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx rada xxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxxx xx jmenování xxxxxx, xxxxxxxxx navrhuje xxxx odvolání x xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx záměrem xxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx radě fakulty.

(2) Xxxxxxxxxx senát fakulty xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrhy xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x x) x podklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx projednáváním zpřístupnit xxxxxx akademické obce xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx fakulty usnáší xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx jmenování xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu.

§28

Děkan

(1) V čele xxxxxxx xx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x odvolává xx návrh akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx odvolat xxxxxx x vlastního xxxxxxx, x to xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy x xxxxxxx, kdy xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo fakulty.

(4) Xxxxxxx období děkana xx xxxxxxxx. Funkci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx po sobě xxxxxxxxxxxxx jdoucí funkční xxxxxx.

(5) Děkana xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx proděkani. Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

§29

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ostatní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx školy xxxx fakulty.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx rady fakulty xxxx významní xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx x tvůrčí činnost. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx fakulta xxxxxxxx.

§30

(1) Vědecká xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx mají xxx uskutečňovány xx xxxxxxx, x postupuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx schválení vědecké xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, rozšíření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předložit žádost x akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, x xx v xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rada fakulty xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxx členů akademické xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xx xxxxxxx dvouleté.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx jmenuje x odvolává xxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxxxxx fakulty

(1) Xxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx záležitosti fakulty xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx působnosti a xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) statut xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx akademického xxxxxx xxxxxxx,

x) jednací xxx vědecké rady xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx řád xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví statut xxxxxxx.

(3) Xx obsah xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fakult xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx akademickému xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zakotvena xx xxxxxxxxx předpisech xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.

(5) Vnitřní xxxxxxxx fakulty xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx x účinnosti.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxxx ústav

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx se xxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx částí.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, o xxxxx xx stanoví xxxxxxx předpis xxxx xxxxx.

(5) Ředitel vysokoškolského xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "vědecká xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu"), xxx xxxxxx xxxxx §29 a 30 xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxxx zemědělský xxxx xxxxx statek

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, kde se xxxxxxxxxxx xxxxx studentů xxxxxxxxxx programů x xxxxxxx zemědělství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hygieny xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X zřízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(3) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx statku xx xxxxxxxx jednat za xxxxxxxx vysokou xxxxx xxxxx ve xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX III

PŮSOBNOST XXXXXXXXXXXX

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxxxxx ministerstvem. Žádost x xxxxxxxxxx podává xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx žádosti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx nevydává.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxx jinému právnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 platí x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx její xxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přezkoumání, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx veřejná xxxxxx škola xxxx xxxx součást

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nepřijala xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx program xxxx xx pozastavenou xxxxxxxxxx xxxxx studijních xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožující xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) závažným způsobem xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx zákonem,

může xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x obsahu omezení xxxx x odnětí xxxxxx působnosti xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo hrozící xxxx. Omezení xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 týká xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ministerstvo xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po vzájemné xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx, přechází xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou vysokou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST TŘETÍ

SOUKROMÁ XXXXXX XXXXX

Xxxxxx souhlas

§39

(1) Právnická xxxxx, která xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx založena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx udělilo státní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39a odst. 5 x 6.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zakladatelů xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx rejstříku, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zřízena nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpis x rejstříku xx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nastává xxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxx se státní xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx orgán,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti soukromé xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx"),

x) xxxxx x personálním, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx akademické xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xx 150 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x udělení státního xxxxxxxx. Xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, akreditace studijního xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§39x

(1) Ministerstvo státní xxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxx, že údaje x personálním, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx předpisů xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x jinými právními xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx státního souhlasu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xx podle xxxxxx xxxxxxx, jako xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx posouzení, xxx xx xxx xxxxx důvod neudělení xxxxxxxx xxxxxxxx, si xxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; 51); xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení státního xxxxxxxx souhlasné stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Zjistí-li xxxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnosti nebo xxxxxx, může xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanoviska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozklad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx úřadu potvrzení xxxx xxxxx stanoviska x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx; xx dobu xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx o rozkladu xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx státního souhlasu x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx novou xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o neudělení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Státní xxxxxxx pozbude platnosti, xxxxxxxx žadatel, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx 3 měsíců ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 1 xxxx xx uvedeného xxx xxxxxxx akreditaci xxxx xx 2 let xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škola fúzí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx působit xxxx xxxxxxxx vysoká škola (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx nástupnickou právnickou xxxxx, má-li tato xxxxx, xxxxxxxx správu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx založena podle xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, různou xxxx platnosti, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přeměny xxxxx x xxxx; před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxx prodloužení podle §80 odst. 3. Xxxxxxx-xx nástupnická soukromá xxxxxx xxxxx splynutím xxxxx xxxxxxxx 5, xx povinna xx 30 dnů po xxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 o xxxxxxxx akreditace studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx však o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni přeměny, xxxx xx dnem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 let; na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§40

Financování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx škola, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 písm. e), xxxxx §91 xxxx. 3. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx strategického xxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x každoročního xxxxx realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx náročnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx x její náročnosti.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 31).

§41

Xxxxxxx předpisy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví, xxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx jedenácté xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxxx školy a xxxxxx xxxx xxxxx §36 obdobně.

§42

Další povinnosti xxxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vypracovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx publikaci 3) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx obdržela dotaci, x výroční zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) vypracovat, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záměru x xxxxxxx a xxxxx, xxxxxx stanoví ministr,

c) xxxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx x ministerstvu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx termínech a xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx veřejné části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx a profilu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je oprávněna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem; x xxxxxxx prováděných v xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace x x změnách xx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů je xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx institucionální xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) činit xxxxxx xxxxxxxx xxx studium xxxxxx a xxxx, xxxxx převzaly xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx 56), x to xx uznanou xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx soukromou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ukončen xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx 48) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný čin,

j) xxxxxxx ministerstvu a Akreditačnímu xxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zrušení xxxxx §39a xxxx. 5.

(2) Na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahuje §21 odst. 2 xxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 6)

(3) Xx obsah xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxx §21 odst. 3 xxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx některé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) nemá v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx program x xxxxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxx xxxxxx xxxxxx vzdělávání,

b) x průběhu jednoho xxxx jí xxxx xxxxxx akreditace více xxx xxxx studijních xxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxxxxxx pro xxxxxxx 2 oblasti xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 5, nebo

d) závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jejím vnitřním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxx tyto vady xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu pozbývá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxx ji, aby x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, je xxxxxxx xx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx x xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx programu xx xxxx vysoké xxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

STUDIJNÍ XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vysokoškolské xxxxxxxx xx získává xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx studia. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx případně x x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,

e) xxxxxxxxxx xxxx studia xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky, xxxxx musí xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx x při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3, §46 xxxx. 3 x §47 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx oblasti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx kterých xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx další xxxx xxxxxxxxxx programů x xxxx nebo příbuzné xxxxxxx xxxx oblastech xxxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, formu xxxxxx xxxxxx a xxxxxx ověření studijních xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x studium prezenční, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx kombinaci.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu může xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x důrazem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx programy uskutečňované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx součástí vysoká xxxxx xxxxxxx x xxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; garantem xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x doktorského studijního xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx mimořádný profesor xxxxx §70 odst. 2 věty první, xxxxx je akademickým xxxxxxxxxxx dané xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozvíjí xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx do jedné xxxxxxx vzdělávání, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx disertační xxxxx, ověřují xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základních tematických xxxxxx náležejících xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44a

Oblast xxxxxxxxxx

(1) Oblast xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obsahového xxxxxxxx, odrážející xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx tematické xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx typických xxxxxxxxxx xxxxxxxx spadajících xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx profil xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti a xxxxx kompetence, x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx relevantní.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Standardní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx řádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou, xxxxx součástí xx xxxxxxxxx obhajoba bakalářské xxxxx.

(4) Absolventům studia x bakalářských studijních xxxxxxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx" (xx zkratce "Bc." xxxxxxx xxxx xxxxxx), x oblasti umění xxxxxxxxxx xxxxx "bakalář xxxxx" (ve zkratce "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx); xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx studiu xxxxx §48 xxxx. 2 xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x praktických xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx stavu vědeckého xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx rozvinutí xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti; x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní program; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je nejméně xxxxx a xxxxxxx xxx roky. X xxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nenavazuje magisterský xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx se řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxx diplomové xxxxx. X oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lékařství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx. xxxx." xxxxxxx xxxx jménem),

c) x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx MDDr. xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx jménem),

f) x oblasti xxxxx "xxxxxxx umění" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "magistr" (xx zkratce "Xxx." xxxxxxx xxxx jménem).

Absolventům xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech v xxxxxxx umění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 odst. 2 xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří získali xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx součástí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx úkony spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zkoušce x s xxxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx za úplatu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx určenými xxxxxxx xxxxxx. Xx jejím xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "PhDr." uváděné xxxx jménem),

c) x xxxxxxx přírodních věd "xxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx před xxxxxx),

x) x oblasti xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (ve xxxxxxx "XxxxxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXxx." xxxxxxx xxxx xxxxxx) xxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx).

(6) O vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx vysoká xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xx veřejnou listinou x je opatřen xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 41) spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rigorózní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx tvůrčí činnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vývoje xxxx xx xxxxxxxxxxx teoretickou x tvůrčí xxxxxxx x xxxxxxx umění.

(2) Xxxxxxxxxx doba studia xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx školitele.

(4) Xxxxxxx xx řádně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxxxx xx xxxxxxxxx schopnost x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx teoretické x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Absolventům xxxxxx v doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx akademický xxxxx "xxxxxx" (ve xxxxxxx "Xx.X." uváděné xx xxxxxx).

(6) Studium v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx ustavená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx program. Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vysoké školy xxxx xxxxxx součásti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oborovou xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx garant xxxxxxxxxxx studijního programu.

§47x

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx probíhat též xx spolupráci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxxxxx předpisů státu, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x x podmínkách xxx její xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x absolvování xxxx xxxxx xxxxxx a x uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o případném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x akademických xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx školy a xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx, podle §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 nebo §47 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ve vysokoškolském xxxxxxx je uvedena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx udílený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx společným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx.

§47b

Zveřejňování xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rigorózní xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx oponentů x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx. Xxxxxx zveřejnění xxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxx xxxxx. Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx práci xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce odevzdané xxxxxxxxx k obhajobě xxxx být xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx tak xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx si xxxx xx zveřejněné xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx práce xxxxx tohoto zákona, xxx ohledu xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bakalářské, diplomové, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 58), xxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxx. Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práce. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a rigorózní xxxxx, jíž xx xxxx odklad xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx práce x xxxxxxxx ministerstvu.

§47c

Řízení na veřejné xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxx disertační práce

(1) X řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxxx rigorózní zkoušky xxxx xxxx součásti, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rektor xxxxxxx vysoké školy, xx xxx xx xxxx xxxxxx zkouška xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo obhajobu xxxxxxxxxx práce xxx,

x) x xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce, xxxx

x) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v písmenu x), nesplnila nebo xxxxxxx xxx zdánlivě xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx školách, studijním xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x soustavné xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx mravům xxxx xxxx-xx jím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx rozporu xxxx objektivním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx diplomem x xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx diplom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx zkoušku xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x vyslovení neplatnosti xx zahajuje x xxxx úřední; xxxxxxxx xxxx být rektorem

a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo

b) xxxxxxxxxx xx 3 let xxx xxx xxxxxxxx xxxx zdánlivého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx součásti xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, řízení x xxxxxxxxx neplatnosti usnesením xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podkladů xxx rozhodnutí x xxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přezkumná xxxxxx má 7 xxxxx, x toho 6 xxxxx jmenovaných xxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx je rektorem xxxxxxxx x řad xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxxx komise xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§47x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

(1) Rektor xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 150 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx xxx, xxx xx x něj požádána xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx stanoviska přezkumné xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí 2 xxxxxx ode xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; včasné xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pouze xxxxx, x jejíž xxxxxx zkoušku nebo xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47e

(1) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předepsané xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx státní zkoušku xxxx xxxx xxxxxxx xxxx obhajobu disertační xxxxx xxx, vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx titul; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x diplomu.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osoba, o xxxxx státní xxxxxxx xxxx její součást xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o vykonání xxxxxx rigorózní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxx ke xxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx 3, je xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx studia x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx v §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; rektor xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její součásti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx státní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jde, xxxxxxxxx vyslovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní zkoušky xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pro niž xx xxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx spočívající x xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) O xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxxx povinna xx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx obhajobu xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na přípravu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole o xxxxxxxxx neplatnosti vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se použijí xxxxxxxxxx §47c xx 47e xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx x §47e xxxx. 1 až 5 platí xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce vedené xx státní xxxxxx xxxxx se použijí xxxxxxxxxx §47c47e xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §47e xxxx. 1 xx 5 xxxxx xxxx pro rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX PÁTÁ

STUDIUM NA XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

§48

(1) Podmínkou xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx studijním programu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx. Xx studiu x oblasti xxxxx xxxxx xxx přijati xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který navazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx rovněž xxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx studia v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x x oblasti xxxxx též získání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx x přijetí xx studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x magisterském xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxx střední škole, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x evropské xxxxx působící podle Xxxxxx o statutu Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx škole, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) dokladem x xxxxxxx uznání rovnocennosti xxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, získaným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenný bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x daném xxxxx státě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §90 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx středoškolském xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx o xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program.

(5) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx získal zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, prokazuje xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, získaným xxxxx §89 x 90 xxxx podle dřívějších xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání, který xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxxxx závazků rovnocenný xxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx získán absolvováním xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx působící xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §90 odst. 2 xxxx xxxxx x §90 odst. 3 xx xxxxxxx obdobně, xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx x potvrzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x tom, že xxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx je x xxxxxxxx cizím státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Ustanovení odstavce 4 písm. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx jednu xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, doloženého xxxxxxxxxxx dokladem; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x prokázání xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx odstavci 5 xxxx. x).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. d) x odstavce 5 xxxx. x), xxxxx xxxx nejvýše 20 % základu xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§49

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx ke studiu xxxxxxxx xx určitých xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx získaných xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx typech xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zátěže xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možný počet xxxxxxxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nejlepších. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilost xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vysokou xxxxxx xxxx fakultou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatel x xxxxx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxx x takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kterýkoliv xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx lékař se xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx. Xxx-xx o studium xx studijním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx absolvovali xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx absolvovali xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho část xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx studují xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx x České xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx ověřuje, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dostatečném předstihu, xxxxxxx však čtyřměsíčním, xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx x listinné xxxx elektronické podobě, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, a xxxxx xx součástí ověřování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formu x xxxxxxx obsah xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx rovněž požadavky xx zdravotní způsobilost xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx internetových stránek xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Stejným xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Je-li udělena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nemusí xxxxxx škola xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dodržet xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx studiu. X xxxxxxxxx případě xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx přihlášek xx studiu xxxxxx, xxxxxxx xxxx jednoměsíční. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Přijímací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx uchazeč xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx též xxxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Účastníkem přijímacího xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx fakulty. X xxxxxxx ke studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx určený xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx ke studiu xxxxx §49 xxxx. 5. Vysoká xxxxx xxxx povinna před xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Uchazeč xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx správním xxxxxxx xx xxxxxx.

(8) Xxxxxx přezkoumává xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, které vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx předpisy, vnitřními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty x x xxxxxxxxxx přijetí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx.

(9) Do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxx škola xxxx xxxxxxx zprávu o xxxx průběhu. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx přijímacího xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteristiky.

(10) Xxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx 40).

§51

Zápis xx studia

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxx xxxx součástí.

(2) Xxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx program.

§52

Rozvrh studia x xxxxxxxxxx xxx

(1) Studium xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ročníky xxxx bloky. Každý xxxxxxx, ročník xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx výuky x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx se koná xxxx xxxxxxxx komisí; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx, docenti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zkušební komise x významných odborníků x xxxxx oboru.

§54

Přerušení xxxxxx

(1) Studium xx xxxxxxxxx programu xxxx být za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním x zkušebním xxxxx x xxxxxxxxx přerušeno. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Student xx xxxxx na přerušení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rodičovstvím, x to po xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celkové xxxx xxxxxxxxx studia xxxxx xxxxxxxx 1 xxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena.

(4) X xxxx přerušení xxxxxx xxxx osoba studentem. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osobě xxxxx xx opětovný xxxxx do studia. Xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx osoba x xxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zapsat xx studiu xxxxx, xxx xxxxxx doba, xx kterou bylo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx pro postup xx dalšího xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxxx x zkušebního xxxx, o xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53), x xx xx podmínky, xx x xxxx době xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx předloží xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx je sportovním xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx sportovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toto sportovní xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx studentovi umožní xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu.

Xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Xxxxxxx xx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ukončení studia xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx příslušného akademického xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) zanecháním xxxxxx,

x) xxxxxxx-xx student xxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx programu,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §81b xxxx. 3,

f) zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx (§86 odst. 3 x 4),

g) xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §47e xxxx. 3, §47f xxxx 47g,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx podle §67.

(2) Dnem ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx den, xxx uplynula xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx den, xx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx zrušení studijního xxxxxxxx xxxx den, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x)&xxxx;xx xxxxxxxx xxx xxxxx 3 xxx xxxxxxx x §81b xxxx. 3 větě xxxxx. Xxxx ukončení xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xx xxxxxxx zaniklo oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx den, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx §47c xx 47e, §47f nebo 47g o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 3; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §50 xxxx. 4 xx 6 obdobně, přičemž xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx.

§57

Xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx x studiu xx xxxxxxxxx programu x o xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) průkaz xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx diplom,

d) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) potvrzení x xxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Průkaz xxxxxxxx xx doklad xxxxxxxx xxxxxxx školou, který xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx studia; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studenta, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx předpisů xxxx z vnitřních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x studiu xx xxxxxx, xx xxxxx xx zapisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxx x první xxxx xxx evidovat xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škola xxxx fakulta xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Za Xxxxx x studiu xx xxx xxxxxxxx výpis xxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Vysokoškolský xxxxxx xx dokladem x absolvování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Doklad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx žádosti

a) osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vysokoškolský diplom x xxxxxxx k xxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx státním znakem Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x uvedením xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx akademickém xxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxxxxxx x osvědčeních xxxxx §50 xx 69, §89 xx 91 a §99 xx xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxx jde, xxxx-xx xx xxxxxxxxx.

Poplatky xxxxxxx xx xxxxxxx

§58

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxx x přijímacím xxxxxxx, který činí xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 % z xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xx státního rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxxx-xx student xx xxxxxxxxx programu déle, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rok x bakalářském xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx základu; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx doby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bakalářských x xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 nebo §46 xxxx. 3, nejde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx student xxxxxxxx x takovýchto studijních xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x aktuálním xxxxxxxxx programu xxxxxxxx, xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejdříve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Uskutečňuje-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx studium v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxxx; na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx studiem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx studiu; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zveřejní xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx studium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pravidla xxx xxxxxxxxx výše, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(6) Xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o vyměření xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx vydává xxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může x xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx snížit, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x přihlédnutím xxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve statutu xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx obecné předpisy x poplatcích. 9)

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx soukromých xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X absolvování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx škola jeho xxxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona (§4850), xxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xx xxxx 60 % kreditů potřebných x řádnému ukončení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaném kursu xxxxxxxxxxxx na zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysoké školy (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxx musí být xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx studia v xxxxx kursu xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxx mezinárodně xxxxxxxx titul.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§61

(1) Xxxxxxx xx stává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx studium přerušeno, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 a §56 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54.

§62

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Student xx právo

a) studovat x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx studijních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyučovaného xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xx další xxxxx studijního programu, xxxxx splnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem,

f) navrhovat xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x informační xxxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x pravidly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxx xx akademického senátu, xxxxx byl akademický xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x prostředků xxxxxx školy, xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx řádu.

(2) Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x pracovních podmínkách xxx. 10)

§63

Xxxxxxxxxx studenta

(1) Studijní xxxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Student xx povinen dodržovat xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x uvést xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx výši,

b) hlásit xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zapsán, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx studiu, pokud xxxx xxxx způsobilost xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx podle §49 xxxx. 1,

d) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx rektora, děkana xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxx xxxxx náklady, xxxxx jí tím xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Xx disciplinární xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx studia xx stanovením xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx samotné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx jednání, jímž xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, jakož x k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx snaze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx studia xxx pouze x xxxxxxx úmyslného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Disciplinární přestupek nelze xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx roku xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx pravomocného xxxxxxxxxxxx rozsudku v xxxxxxx xxxx. Do xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx osoba xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxx

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx studiu xxxxxx x důsledku svého xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Rozhodování x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxx škola rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řád,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx část studia xxxxxxxx v §52 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx fakultou x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xx vyšší odborné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 odst. 3 x 4,

g) nesplnění xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx přestupku,

i) xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §67.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx studenta xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx student. X xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o možnosti xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Vydání rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x), xxxxx jsou v xxxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx zahájena x xxxx úřední, x xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), přičemž vysoká xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vysoké xxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx může xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxx vyloučit.

(5) Odvolacím xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx.

(6) Rektor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxx předpisy x vnitřními předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti přijmou x návaznosti xx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby práva xxxxxxxx xxxx obnovena x xxxxxxxx, které xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§69

(1) Disciplinární řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x jejích xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x projednání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapsán xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx skutku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazy, x které se xxxxx, jakož i x xxxxxxxxxx, proč xx xx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx studenta x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ústní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxx řádně xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komise.

(2) Jestliže xxxxx najevo, že xxxxx x disciplinární xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx, disciplinární řízení xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx xxx řízení o xxxxxxxxx xx studia xxxxx §67.

§69a

Doručování písemností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxx škola x xxxxxxxx xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx vydaným x xxxxxx podle §50 vyhověno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxx doručení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx první xxx xxxxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §68 doručit z xxxxxx, xx student xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §63 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx studentem, doručí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx studenta x rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxxxx a oznámení xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxx den xxxxxxxxxxx xx zpřístupnění rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§69x vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PRACOVNÍCI

§70

Akademičtí xxxxxxxxxx

(1) Akademickými xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx asistenti, xxxxxxxxx, xxxxxxx x vědečtí, xxxxxxxx a vývojoví xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxx, xxx tvůrčí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx pracovníci xxxx povinni xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akademického xxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Takové pracovní xxxxx může zastávat xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxx 20 xxx. Pracovní místo xxxxxxxxxxx profesora xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dané oblasti xxxxxxxxxx, x xxxx xxx obsazeno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxxx podílet x xxxxx odborníci xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr.

(4) Vnitřní xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hostujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70a

Pracovní doba akademických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx související x xxxxxx pedagogickou xxxxxxxx,

x) vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x době stanovené xxxxxxxx jeho přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx jiné práce xxx xxxxx xxxxxxxx 2, vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práci x xxxxxxxx době, xxxxxx si sám xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xx xxx určí. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxx na xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxx zaměstnavatele podle xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, hradí xx akademický xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx část pracovní xxxx, xxxxxx sám xxxxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxx obor xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Habilitační řízení

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a její xxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, odborných nebo xxxxxxxxxx xxxxx, přehled xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, tak x zahraničních, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx habilitační xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx přináší xxxx xxxxxxx poznatky, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx doplněný xxxxxxxxxx, xxxx

x) tiskem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nové vědecké xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx nebo umělecký xxxxx xxxx jejich xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vynikající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Návrh xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pro uvedený xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obor xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, děkan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(5) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx nebo rektor xxx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecké xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx školy xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx, docentů x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx profesor x xxxxxxx tři xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx školy, na xxxxx se habilitační xxxxxx koná.

(6) X xxxxxxxxxx oborech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vysoké xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx, x habilitační xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x jeho předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx posudků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx habilitační xxxxx. Habilitační xxxxxx xx tajným xxxxxxxxxx xxxxxx xx návrhu, xxx uchazeč xx xxx jmenován xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx přednáška a xxxxxxxx habilitační xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx. Po xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx uchazeči xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, obhajovat svoji xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rada xxxxxx hlasováním xxxxxx xx návrhu, zda xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxx na jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx rektor x xxxxxxx, předloží xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx projedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx jmenování většinu xxxxx xxxxx členů xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx rady, xxxxx, xx se xxxxxx zastavuje. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) V xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx s připojenými xxxxxxx vrátí xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx řád xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx habilitačním xxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xx svém vnitřním xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeč xxxxx xx 30 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x rozhodnutí xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx rektora xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx rektora xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx radou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(16) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; výši xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§73

Xxxxxxxxx profesorem

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx obor xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxx, kdo byl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxx v xxxxxxx x §74.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx prezidentu republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministra.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo umělecké xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxx v §74; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx profesorem xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx profesorů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní rok.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace uchazeče, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uměleckou xxxxxxxxx xx svém oboru. Xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx habilitační xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx navrhován xxxxx, kdo xxx xx profesorem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zahraničí, xxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxx a umělecké xxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prominout.

(2) Xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxx xxxxxxxxxx profesorů xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx fakulty, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obor jmenování, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx radě xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Řízení xxxx zahájit x xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxx fakulty xxxx&xxxx;xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxxxx uvedené v §72 odst. 2 xxxx xxxxx; v xxxxxx se xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxx schvaluje na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx složenou x xxxxxxxxx, docentů x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxxx oboru. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx odborníci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) X uměleckých xxxxxxx xxxx příslušná vědecká xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(5) Komise xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tajným xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, zda xxxxxxx xx být jmenován xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxxx x výuky x xxxxx oboru.

(6) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnáší xx xxxxxx, xxx xxxxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x vědeckou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vědecké nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tajně xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §72 xxxx. 10 xxxxx v xxxx xxxxxxxxx obdobně.

(7) Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se správní xxx nevztahuje; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu, x komise xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx fakultě xxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxx podat xx 30 xxx xxxxxxx, x xxxxx rozhoduje xxxxxx; rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx.

(9) Stanoví-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájeno xx vědecké radě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Úkoly xxxxxx xxx plní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x

Xxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xx níž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost jmenování xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a která xxxx na základě xxxxxx řízení jmenována xxxxxxxx, svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx, neuvedeného v xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx rektorem

a) xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) nejpozději xx 5 let xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x případ uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Součástí podkladů xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx pětičlenné xxxxxxxxx xxxxxx. Členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx ministerstvu. Xxxxxxx členů přezkumné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vede.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpis veřejné xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tajně.

§74a xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování docentem xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx 60) má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Účastníkem xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyslovována xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená xxxxx přestane xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X opětovnému xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, x xx i xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pro xxx xx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx není xxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

Xxxxxx xx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole xx použijí xxxxxxxxxx §74a xx 74c xxxxxxx s tím, xx příslušnost orgánů xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §74c odst. 1 a 2, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx škole.

§74d xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§74e

Řízení xx xxxxxx xxxxxx škole x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx vedené xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a74c xxxxxxx. Důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §74c xxxx. 1 x 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§75

Zveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání vědeckých ebo xxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx, xxxxxxxx, datum narození, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxx občanství, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx důvod x datum xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx datum x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výsledcích xxxxxx xxxxxx vhodným xxxxxxxx.

(4) Na zveřejňování xxxxxxxxxxx práce xx xxxxxxx §47b obdobně, xxxxxx-xx tato xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx sedm xxx, xxxxxxx-xx tomu závažné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vzdělávacích úkolů xxxxxx školy.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx volna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§77

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx škole

(1) Xxxxxxxx xxxxx akademických xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o obsazení xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx výběrového xxxxxx xxxx xxx zveřejněno xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx stránek vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x jmenování xxxxxxxx xxxx profesorem xx xxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx škole, na xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovník x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Vysoká škola xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx a x nimi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení.

(3) Xxxxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnocení x vnější xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx provádí Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §84. Xxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxx x všeobecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x vnitřní hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Vysoká xxxxx xx xxxxxxx zavést x udržovat systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a členů xxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích součástí xx vztahu ke xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členů xxxxxx vysoké xxxxx x jejích součástí,

d) xxxxxx xxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxx pro xxxxx vzdělávací a x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) spolupráci x vzájemné xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx školami, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dalšími xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podporujícími xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx,

x) standardy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx přijímaná xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx souvisejících činností xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x aplikaci standardů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké školy, xxxxx popisuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxx xxxxxx za 5 xxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dodatek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§77x vložen právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§77c

Zpracování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vysoká xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program nebo xxxxxxxx z oblasti xxxxxxxxxx "Xxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předměty umělecké xxxxxx xxxx xx xxx působí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "umělecká xxxxx"), xxxx školní xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx, x to zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a informování x uměleckých xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx eviduje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx studijních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx umělecké xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů, x xxxx se evidují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx školních xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx evidují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) osobní xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx výstupu"),

b) xxxxx xxxxx tvůrce xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v akademické xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx akademické tituly, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx x datu xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 do xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů. Umělecká xxxxx je xxxx xxxxxxxxx shromažďovat, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx výstupech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxxxxx xx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) osobám a xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů x xx registru xxxxxxxxxx výstupů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou uvedeny x těchto informačních xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§77x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX

§78

Xxxxxxxxxx

(1) Oprávnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx akreditací xx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx typ xxxx xxxxxx xxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oblastech xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx má institucionální xxxxxxxxxx pro všechny xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx zajišťování xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uděluje xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx typu x xxxxxxx studijního xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49), xx absolventi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezprostředně naplňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajícího x institucionální xxxxxxxxxx xxx příslušnou oblast xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49). Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolání. X xxxxxxx studijních programů xxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx výuku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akreditovaném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 61), je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 také xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx programu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Není-li xxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, konat xxxxx, xxxxxxx xxx udělovat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxxx akreditace magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i o xxxxxxxxx přiznávat akademické xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5; x xxxxxxx institucionální akreditace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly xxxxx §46 xxxx. 5 xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx program.

§78x

Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx správního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, stanovených xx zřetelem x xxxxx xxxxxx, účelu xxxxxxxxx nebo typům x profilům xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx prostředí vysoké xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx studenty, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, spolupráci x xxxxx, akademické xxxxxxxxxx, xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. soubor xxxxxxxxx xx studijní xxxxxxx x rámci xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx, xx odborné znalosti x odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vazbě xx příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx, xx personální, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxx xxxxxxxxx postižených xxxxxxxx x studentů x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání, x xx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx,

2. xxxxxxxxx na xxxxxx řízení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xx související xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožnilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vést příslušné xxxxxx xxxxx §72 xxxx 74 x xxxxxx požadavků xx xxxxxx a kvalitu xxxxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx.

§78x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx žádost xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §44 odst. 2; x kombinovaného studijního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, materiálním x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx dobu studia, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxxx rovného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání,

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu práce,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx naplňují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souhlasné xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx 49), xx xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou připraveni xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx odborníků x xxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx akreditace xx 120 dnů. Xxxxxx xxxxxxxx naplnění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx agentur xxxxx §77a odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx program xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x části xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) studijní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx x profilu xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx personální, xxxxxxxx x materiální, xxxx xxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §77b,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nezískal xxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 6, xxxx

x) x žádosti byly xxxxxxx nesprávné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Xxx-xx x kombinovaný xxxxxxxx xxxxxxx, splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavce 4 xxxx. c) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zařazen, x xx v míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejímu xxxxxx xx tomto xxxxxxxxx programu.

§80

(1) Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx na xxxx 10 xxx; na xxxx kratší xxx 10 xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) akreditace xxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxxx uděluje xxxxxx,

x) akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx naplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dobu 10 xxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx bakalářského xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, do xxx program xxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx podíl xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §79.

(4) Xxxxx uskutečňování akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu na xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx žádost x udělení akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x akreditaci daného xxxx obdobného studijního xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx zamítnuta.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu odňata, xxxx vysoká škola xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, jímž byla xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Byl-li xxxxxx škole uložen xxxxxxx trest xx xxxxxxx přestupek xxxxx §93n xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx uložena.

§81

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxx xxxxxx požádat xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx která byla xxxxxxx xxxx založena xxxxx xxxxx některého xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a tvůrčí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx studijního programu. Xxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uděluje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx. Xx vysokoškolském xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, kde byl xxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx žádost x xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx §79 xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx též stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vysoké xxxxx x oborové xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro oblast xxxx oblasti vzdělávání, x x xxxxxx xxxxx xxx příslušný xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů Xxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx žádost o xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů,

c) xxxxxx x vnitřním hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxx akreditace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x dalšího zabezpečení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx do 150 dnů. Přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 písm. x) x přihlíží x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx vysoké xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx agentur podle §77a xxxx. 3; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx přihlíží xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

(4) Akreditační úřad xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx zřízenu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx ve xxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx programy navrhované x uskutečňování na xxxxxx škole x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx v §77b xx 79,

e) vysoká xxxxx xxxxxxx pro xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxx personálního, xxxxxxxxxx, materiálního x xxxxxxx zabezpečení x xxxx xxxxxxx,

x) vysoká xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x toho nejméně 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odstraněny.

(5) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 6.

(6) Nemá-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx podat novou xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 let ode xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx žádost xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) uložen xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxx-xx vysoká xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx akreditace o xxxxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx žádost xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx institucionální akreditace xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xxxx žádost xxxxxxxxx.

§81x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx; xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx byla dané xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření institucionální xxxxxxxxxx. V rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxx uveden xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx oblastech xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vzdání xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Zanikla-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí ve xxxxx 120 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 písm. x) xxxx x).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx téže xxxx xxxx vysoké škole.

§81b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81x

Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx akreditací xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx x xxxx rozšíření xxx další oblast xxxx oblasti vzdělávání xxxx pro xxxxx xxx xxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx oblasti, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §81a; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81x

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx s institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx ve xxxxxxxxxx x jinou právnickou xxxxxx, xxxx tak xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci.

(2) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx xxxxx uskutečňovat ve xxxxxxxxxx s jinou xxxxxxxxxx osobou xxxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81, xxxx

x) xx-xx xx x souladu x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx pouze xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§82

Akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx součásti xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx žádost xxxxxx školy o xxxxxxxxxx obsahuje:

a) xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx součásti, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem,

c) xxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, finančního, materiálního x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxxx xxx akreditaci habilitačního xxxxxx a xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Akreditační úřad xxxxxxx, xxx skutečnosti xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro objektivní xxxxxxxxx pedagogické a xxxxxxx nebo umělecké xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx x xxxxxx xxxxxx neskýtá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx profesorem,

b) xxxxxx škola neuskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oboru habilitačního xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx studia, xxxx

x) x žádosti xxxx xxxxxxx nesprávné údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx habilitačního řízení xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem zaniká xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla akreditace xxxxxxx, xxxxxxx akreditace xxxx oznámením vysoké xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx vysoká xxxxx akreditace xxxxxx.

§82x

Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§82x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxx rozhodování xxxxx xxxxxxxx 2 nezávislí. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx x institucionálních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s nimi xxxxxxxxxxxxx činností vysokých xxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxx §81b xxxx. 3 x §86,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) a x §93h xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx předloží xxxxxxx, x xxxxxx x nim stanovisko,

h)  xxxxxxxxxx roční xxxxxx x xxx činnosti,

i) xxxxxxxx další činnosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx si vzájemně xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§83x

(1) Výkonným orgánem Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §83c xxxx. 2, xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a další xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx předsedou, místopředsedou xxxx dalším xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovní xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Předseda Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx předsedou Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx předseda.

(2) X xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxxx Akreditačního úřadu x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plném xxxxxxx v xxx xxxxxxx pořadí xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x místopředsedové Akreditačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxx xxxxxxx pokyny xxxxx §11 xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 62) x xx xxxx xxxxx jim xxxxxxxxxxxx poskytuje odměnu. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx x vysokým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Členům Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x členům xxxxxxxxxxx xxxxxx přísluší cestovní xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx 63) x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 odst. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx xx nepoužije.

(6) Xxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§83x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§83b

Jmenování x xxxxxxxx xxxxx Rady Akreditačního xxxxx

(1) Xxxxxxxx, 2 xxxxxxxxxxxxx x 11 xxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 6 let z xxxx, které jsou xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxxxxx; 1 člena xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 2 xxx x řad xxxxxxxx. Xxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, 9 členů Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx §92 x 1 xxxxx x xxx studentů xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx ze studentů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §92 odst. 1 xxxx. x); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx a 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 členů Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx projednává s xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx §92.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx funkčního xxxxxx, xx nový xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dvě funkční xxxxxx.

(3) Xx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzená pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx omezena xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, senátora, xxxxx vlády, xxxxxx, xxxxxxxx zástupce a xxxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysoké školy xxxx fakulty, xxxxxxxx x tajemníka fakulty, xxxxx i s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx vykonávat placené xxx neplacené funkce xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx podnikání či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Dále xxxxxxx xxx x pracovněprávním xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vysokým xxxxxx x nesmí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školám; xx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxx členové Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx uměleckou, xxxxx xxxx xxxxxxx nenarušuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v nezávislost x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedle xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Rady Akreditačního xxxxx, xxxxxxxx po xxxx 6 měsíců xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx dopustil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Funkce xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x funkce,

d) xxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxx jmenovaného x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jeho studia,

f) xxxx vzniku souběhu xxxxxxxxxxxxxx funkcí, nebo

g) xxxx nabytí xxxxxx xxxx

1. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxx člen Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti,

2. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxxx dohoda x xxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

4. rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým bylo x trestním xxxxxx xxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje ve xxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx Akreditačního xxxxx x xxxxxxxxxx xxx vládě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o její xxxxxxxxxxx x rozšíření, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vzdělávání, x pozastavení xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx jmenování profesorem x o omezení x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 4,

3. xx věcech xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 odst. 9,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podněty xxx úpravu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82a,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx postupy a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx standardy xxx akreditace xxxxx §78a,

x) vydávat stanovisko x typu xxxxxx xxxxx a posuzovat xxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zprávu x vnějším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §84 x xxxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxxxx,

x) vydávat xxxxxxxxxx k udělení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxx x související xxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vyžádá-li xx ministerstvo součinnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §93h xxxx. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X přijetí usnesení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx zapotřebí xxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému ve xxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx x Přezkumné xxxxxx Akreditačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení, xxx xx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx zrušit x xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxxxx xxxx pravomocných rozhodnutí x odvolání xxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Přezkumná xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx má 5 xxxxx, jmenovaných x xxxxxxxxxxxx vládou. Xxxxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním, xxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx komorou, x xxxx 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §92.

(2) Činnost xxxxx Xxxxxxxxx komise Akreditačního xxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxx 62) x xx xxxx výkon xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměnu, xxxxx výši xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx přísluší xxxx cestovní náhrady xxxxxxx cestovním xxxxxxxx xx stejném rozsahu, xxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 63) x xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx náhrady poskytuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx práce xx nepoužije.

§83d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx komise x Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx hodnotících komisí xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx hodnotitelů. Návrh xxxxx xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxx vysoké škole xx stanovisku. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hodnotící xxxxxx; xxxxx upravený xxxxx xx xxx xxxxxx škole ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx z projednávání x xxxxxxxxxxx xxxx xx xx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x námitce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxx hodnotících xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx podle §83c xxxx. 2 xxxx. x) a x) x xxx jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxx; členem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx jeden xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé oblasti xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, působících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. e),

c) xxxxxxxx xxx výběr xxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx hodnotících xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx oblastí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx hodnotitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx reprezentace vysokých xxxx xxxxx §92 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §77b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu zveřejněnou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnotících komisí. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radou Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zapisované xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx hodnotících xxxxxx, x xx xx xxxx 6 xxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" xx k xxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx souhlasné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xx zápis xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřadit xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

(6) X Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx příjmení, xxxxx xxxxxxxx a adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) xxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx habilitační řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx získány a xx kterých byla xxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx ukončena, a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx školství, xxxxxx xxxxxxx, xxx jde x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx současného funkcionáře xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, odborníka xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx z xxxxx, x oblast vzdělávání, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx činný.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jméno x xxxxxxxx, tituly x xxxxxxx hodnosti x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx se uvede xxxxxx jejich právní xxxxxxxxx studenta a xxxxx vysoké xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§83f

Kancelář Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva x plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx hodnocení činnosti xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vysokých xxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx činností vysokých xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministra, nebo

b) xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx uznávanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §77a xxxx. 4, xxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx EQAR (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxx sdružení ENQA (Xxxxxxxx asociace xxx xxxxxxxxxxxxx kvality ve xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Xxxxxxxxxx při uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx činností

Vysoká škola, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx, je povinna x době její xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b x 78a,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záměru vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) informovat Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx změnách, které xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x které xxxx xxxx mohou xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy a xxxxxxx k této xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx.

§86

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx činností

(1) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož akreditace xxxx vysoké škole xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx ze xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečňován xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx studijního programu xxxxx uchazeče, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, pro xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spočívajícím x xxxxxx práva vytvářet xxxxx studijní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké školy, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zjistil xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x).

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx x habilitačním xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx nedostatky.

(6) Opatření xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 až 5 xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx zjištěné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v případě, xx na straně xxxxxx školy, xxxx xxxxxxxx xxxx spolupracující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx xx odůvodňovaly xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx k zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. b), xx vysoká škola xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x) nebo opatření xxxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxx xxxxxxxx 5, Akreditační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§86x

(1) Účastníkem xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §78 xx 86 xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem příslušné xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; účastníkem xxxxxx xxxxx §81 xx xxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxx zabývající xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §81 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x §79 xxxx. 5 xx xxxxx žadatel, xxxxx xxx xxxxxxxxxx udělen xxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. b), xxxxx xx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx osobou.

§86a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXXX

XXXXXX SPRÁVA

§87

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) registruje xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx,

x) vypracovává a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vysokého xxxxxxxx x strategický xxxxx ministerstva,

c) projednává x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromých vysokých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxx xxxxx; postupuje xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13)

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 x 39a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx x podmínky xxx zveřejnění průběhu xxxxxxxxxxx řízení,

2. xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87b xxxx. 4,

3. xxxxxxx, strukturu x xxxxx předávání údajů xxxxx písmene i) xxxxxxxx školami ministerstvu,

4. xxxxxx x strukturu xxxxxx zprávy x xxxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §90b odst. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

i) xxxxxxxx x využívá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x absolventech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxx x souladu xx zvláštními xxxxxxxx x agregované údaje x zaměstnancích xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazečů o xxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx studujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve studijním xxxxxxxx, účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77c,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokých škol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §87a,

3. xxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §87b,

4. registr řízení x žádostech o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kvalifikace xxxxx §90b,

x) v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx správy,

m) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37, 38 x 43,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

o) přiznává xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §91,

x) materiálně x xxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu,

q) vyslovuje xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k záležitostem xxxxxxxx v §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx statutů x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, statistického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx programu x xxxxxx osobám xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx studiu x x tvůrčí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx jeho žádost xx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx základě podkladů xx Akreditačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného na xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx udělené xxxxxxxxxxxxxxx akreditace pro xxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 x §79 xxxx. 2 xxxx. x); daný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaslanou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účelovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx a fyzickým xxxxxx xxxx příjemcům, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovuje část xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x). Při xxxxxxxxxx účelové xxxxxxx xx nepostupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 x 5 a §93f x 93h x xxxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx za xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověření vysokoškolských xxxxxxx x xxxxxxx x vysokoškolským xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx jejich použití x xxxxxxxxx, formou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx razítek xx xxxxxxxxx listinách.

(2) Ministerstvo xxxx

x) umožňuje nahlížet xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rektorům xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysokých xxxx a orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxxxxx se jejich xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx údaje,

b) umožňuje xxxxxxxx xx registru xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) bodě 3 x x §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rektorům veřejných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x orgánům xxxxxxxxxx vysokých škol xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxx xxxxxx školy; xxxxxx xxxxx využívá xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx týkajícími se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tyto jejich xxxxxx údaje,

3. statutárním xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxx xxxxx,

x) umožňuje xxxxxxxx xx registru xxxxxx x žádostech x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. j) xxxx 4 a x §90b,

1. Akreditačnímu xxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx x zaměstnancům veřejných xxxxxxxx xxxx zvlášť x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace x registru xxx xxxxx zjišťování skutkového xxxxx x jimi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x přijetí xx studiu,

3. rektorům xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízeních x žádostech x xxxxxxx xx xxxxxx,

4. xxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v registru, x to xx xxxxx týkající se xxxxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx škol x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Správcem xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx profilů. Xxxxxxxx registru je Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx x §93a, x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx, vysoké xxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx x xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87x

Xxxxxxx docentů, profesorů x mimořádných profesorů

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x vedení údajů x zaměstnancích xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxx xxxx docenty, xxxxxxxxx xxxx mimořádnými xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, rok xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) xxxxx x datu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx akademických xxxxxxxx, vědeckých hodnostech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízeních x xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x oborů, xx kterých xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxx jmenování docentem x profesorem,

c) xxxxx x vzniku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vysoké xxxxx xxxx x případě xxxxxx vysoké školy x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xx jiné příslušné xxxxxx, x x xxxx, xx kterou xx základní pracovněprávní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx k Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxx x xxxxxxxxx poměru, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx registru xxxxxxx, profesorů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx

x) ministerstvo,

b) Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx x státních vysokých xxxx, xxxxxx soukromých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rektora a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxx k tomu xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx x jeho xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx x docentech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx uvedených x §93a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xx ně xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§88

Matrika xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx matriku xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidenci x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx spojeným xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobní jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx příjmení, xxxxx xxxxx, stav a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx poskytnuta, u xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxx, pohlaví, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x České republice x xxxxxx občanství.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedeny xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xx studia,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) studijním xxxxxxxx x xxxxx studia,

d) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx státní xxxxxxx x uděleném xxxxxxxxxxx titulu,

f) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukončení xxxxxx,

x) xxxxx vysokoškolského xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx, xxx-xx vydán.

Strukturu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podmínky stanoví xxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxx školou.

(4) Xxxxxxx xx matriky xxxxxxxx xxxxx provádět xxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; záznamy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) až x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx události. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx archiválie; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpisů x opisů xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 14)

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příslušný xxxx x matriky xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části x Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx, jestliže je Xxxxx republika vázána xxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxx, kde xx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx x uznána, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx smlouvou x xxxxxx zmocněno,

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobný xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uznání vysokoškolského xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx školou xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§90

(1) Ve xxxxxx xxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx uznání je xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx diplomu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x diplomu x xxxxxxxxxx informace x xxx, xx studijní xxxxxxx uskutečňovala instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx vysokoškolského studia x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx úředně ověřený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx, x xxxx xx sídlo xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní ochrana xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx 44) xxxx na kterou xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pohlížet xxxx na uprchlíka xxxx vyhnance xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx jako uprchlíci, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxxx takovéto osoby x skutečnostech xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřením.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx vysoká škola xxxx xxxxx §89 xxxx. 2 ministerstvo, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v podstatných xxxxxx xxxxxxx, žádost x xxxxxx xxxxxxx.

§90x

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x kvalifikace xxxxx §89 xx xxxxxxx xxxxxxx uhradit

a) poplatek xx xxxxx spojené x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace xxxxx xxxxxxxx 2, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx škole, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx činí 3&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xx xx její účet.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 64).

§90x vložen právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§90x

Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání x kvalifikace

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx registru

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx žadatele; x cizinců xxxx xxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, jehož se xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právního xxxx byl xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx vedeno, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x data vyhotovení x data xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx vysoké xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxx xxxxxxxx správních xxxxxx, technické xxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxx xxxxx.

§90x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx stipendia.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x inovační, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí,

c) xx xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50),

x) x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případech xxxxxxxxxx zřetele hodných.

(3) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 47), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x koeficientu 1,5. Xxxxxxxxxx se přiznává xx standardní dobu xxxxxx xx deset xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx; měsíční výše xxxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdy xx měsíc, x xxx, že takto xxxxxx xxxx stipendia xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx desetikoruny nahoru. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx žádost orgánem xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx přídavek přiznal, xx příjem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx na dítě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platí xx xxxx 21 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx rodiny zjišťován. Xxxxx na stipendium xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx určité xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Stipendia xxxxxxxx studentům xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stipendijního xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx přiznává xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx stipendia xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

REPREZENTACE VYSOKÝCH XXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx složený z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol.

(2) Xxxxxxxxxxx postup vytvoření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxx a opatření, xxxxx se xxxxxxxx xxxx významně týkají, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx vzdělávání, standardů xxx xxxxxxxxxx, přijímacího xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Reprezentace xxxxxxxx škol zejména

a) xxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §83b xxxx. 1; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §83e,

x) xxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx týkající xx xxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

FAKULTNÍ XXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x oblastech xxxxxxxxxx "Všeobecné lékařství x xxxxx xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxxx xxxxx" a "Xxxxxxxx", xx uskutečňuje xxxxxxx xx fakultních xxxxxxxxxxx. 15) X xxxxxx nemocnicích xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

POSKYTOVATELÉ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxxxxx vysokou školou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, která xx x cizím xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému domovského xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxxxx xx xxxxx, xxxx ústřední xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území některého xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx byla zřízena xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx zahraniční vysoká xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") xx oprávněna xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "tuzemské xxxxxxxx").

(4) Tuzemská xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx území České xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x evropskou xxxxxxxxxx vysokou školou xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, (dále xxx "xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat, xxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx informačních xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x mimoevropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx jen "tuzemské xxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx dokladů o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňovaným v Xxxxx republice xx xxxxxxx §89 xx 90b obdobně.

§93a vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93b

Informační xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx tuzemské právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ministerstvu x xxxxxx informačních xxxxxxxxxx, x xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Evropská zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a působení x domovském státě xxxx státem uznané xxxxxx školy,

c) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahraničních vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx ministerstvu informace x studiu v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uskutečňuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, organizaci studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx e) xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat

1. xxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx typu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. doklady o xxxxxxxxx akreditace xxxx xxxx formy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx uskutečňovanému xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x informace x zápisu xx xxxxxx,

4. informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. seznam xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx území České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x i) xx xxxxx xxxxx xxx, xxx aktuální xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93c

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce nejpozději xx xxxxx dubna xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku; xx obsah xxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx xxxxx působení xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xx xxxx žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx přiměřeně,

f) poskytovat xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škole na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přihlásit xx ministerstvu k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx poskytování vzdělávání x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xx xxxxxxx

x) xxxxxxx ministerstvu, xx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx program xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustavení a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akademickém xxxx xxxxx titulu, xxxxxxx studia x xxxxxxx a povinnostech xxxxxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx formě xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohody xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a upravující xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) do 30 dnů od xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky,

i) ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx na studijní xxxxx, formy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx uskutečňovanému xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx podávání xxxxxxxxx a informace x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx studenta x xxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx studijní a xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx 2 písm. x) až x) xx xxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx programu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx třeba xxxxx xxx, xxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovaného xxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo informace xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx předpisem č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx rovněž povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxxx xx konce xxxxx následujícího kalendářního xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vést xxxxxxx xxxxxxxx x studentech xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x profesorech, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pobočce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Tuzemské xxxxxxxx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uznané xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x studiu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx uskutečňovat na xxxxx České republiky, xxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx a právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; není-li toto xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravováno xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášením.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xx 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vysokoškolský studijní xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx České republiky, xx xxx zaměřen xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx požádá příslušný xxxxxxxx xxxxx 49) x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx regulovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 65). Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který hodlá xxxxxxx uskutečňovat na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zabezpečen xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx žadatel nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx,

x) x žádosti xxxx xxxxxxx nesprávné xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xx xxx xxxxxx rozhodnutí nebyly xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x vzdělání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx studia x České xxxxxxxxx xx xxxxxx nárok xx vydání dokladů x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx domovského xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovského xxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49) by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborníky x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, název xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx, x xxxxxxxxxx akademický xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx absolventům.

(7) Tuzemské xxxxxxxx se xxxxxxx xx dobu 6 xxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mimoevropská xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx povolením, xxxxx ji, aby xxxxxxxxxx odstranila xx xxxxx 90 dní. Xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ministerstvo vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů; xxxxxxxx 1 až 6 xx použijí xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx povolení xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx.

(11) Ministerstvo xx 30 dnů xx doručení oznámení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy

Mimoevropská xxxxxxxxxx vysoká škola xxxxxxxx x České xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použije §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejnit ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, x to nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx matriku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx xx registru xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České republiky,

i) xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, formy xxxxx x standardní xxxx studia,

2. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné formy xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx programů, uskutečňovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx domovského xxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, způsob xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx x zkušební xxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx

(1) Tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy,

c) xxxxx x místu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, který xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studia, udělovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech studentů,

e) xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) dohodu nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxx mimoevropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx do 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, má xxx xxxxxxx xx přípravu x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 49) x xxxxxxxxxx, xxx absolvent xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65). Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx program, xxxxx xxxxx žadatel uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) doklady o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx s doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušného studia x xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx neměli xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu domovského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx žadatele xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49) by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx regulovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Tuzemské xxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 6 xxx.

(8) Pokud ministerstvo xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepůsobí x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxxxx odstranila xx lhůtě 90 xxx. Pokud pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx nedostatky neodstraní, xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(9) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů; xxxxxxxx 1 až 6 se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx neprodlužuje xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx právnickou osobu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Ministerstvo do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx rozhodne x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93i

Další povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

b) xxxxxxxxxx vypracovat, předložit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx obsah xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx termínech informace xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx vědečtí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93x

Xxxxx x vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx xxxxxxxx podpoře x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx sociální podpoře xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, xx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňovaného xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxx-xx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b xxxx. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d odst. 1 x xxxx příslušného xxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou školou, xxxx-xx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx tuzemské xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxx xxxxxxxxxxx studia,

d) xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx tuzemské xxxxxxxxx xxxxx §93h x době xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx účastníci xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx účastníků tohoto xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 postaveno xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx úřad, xx evropská zahraniční xxxxxx škola nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice poskytuje xxx plnění svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b xx 93e xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx akreditační orgán xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad vzdělávací xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxx České xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx nesrovnalosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx. Rámcovou informaci x skutečnostech xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93l

Ustanovení §93a xx 93k se xxxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §47a.

§93x xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Sb. x účinností od 1.9.2016

ČÁST PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§93m

Přestupek xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckou xxxxxxx xxxx titul xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§93n

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v rozporu x §2 xxxx. 3 užívá xx xxxx xxxxx xxxxxxxx

1. "xxxxxx xxxxx" xxxx x xxxx odvozené xxxxx slov, ačkoliv xxxx xxxxxxx školou, xxxx

2. "xxxxxxxxxx" xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akademické xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Akreditačnímu xxxxx informace xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Soukromá xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neposkytuje xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poskytuje xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §93a xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §93a xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §93a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93g.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93x xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93i.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) a x), odstavce 5 xxxx. a) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §93m xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxxxx xxxxx §93n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokuty xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxx xxxxx §93n xxxx. 8 xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

STÁTNÍ VYSOKÉ XXXXX

§94

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzdělávají odborníky xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx 66); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx České republiky x občany x xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bezpečnostní xxxxx 27) a xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Mohou xx nich xxxxxxxx xxx studenti, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§95

(1) Vojenské xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu 16) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx 16) xxxxxxxxxxx x kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxxxxxx §14, 15, §17 xxxx. 1 xxxx. d), §18, 19, 20 a x xxxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx §18a. Xx xxxxxx vysoké xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18 odst. 2 xxxx. x) x x) x odst. 5. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx studií, kteří xxxxxx vojáky x xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školám; xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Průběh xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx každoročně xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Policejní xxxxxx xxxxx se xxx přijímání uchazečů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx doktorský xxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxx dalšího doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovaného xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vysokou školou. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx vzájemné závazky. X xxxxxxxx xxxxxxx xx potřebný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsledky vědy xxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxx x obecnými předpisy x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství. 18)

(6) Xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx v xxxxx xxxxxx x matriku xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve vztahu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx studentům.

(7) Xxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ministr xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysokým školám xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x zřízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx fakulty na xxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xxxx. a) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §103 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx obrany vykonává xxxx vojenským vysokým xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx xxxx policejním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisy podle §36 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozděluje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zákonnost x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s finančními x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) určuje výši xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxx prominout xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx x vyplácet xxxxxxxxx studentům x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ministrem xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx x §91 odst. 2 x 4, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx vysoké školy xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x odvolává další xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) xxxx sdružovat x využívat informace x matriky xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 x 38,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x §75,

m) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fakult, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, knihovnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx ministerstva x xxxxxxx vysoké školy xxxxx §89 xx 90a xxx uznávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvalifikace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx služebním xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx §77 xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plat x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky x dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 27).

(11) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xx služebním xxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy 17) xxxxxxxxx jinak.

(12) Xxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx ukončit xxx v případě, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx.

(13) Před rozhodnutím x xxxxxxxxxx podle §7882 x 86 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokých xxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXX A XXXXXXXX ZÁKONA XXXXX XXXXXXX XXXX X. 586/1992 XX., X XXXXXX Z XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§96

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 248/1995 Xx., zákona x, 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx. x xxxxxx x. 227/1997 Xx., se xxxx a doplňuje xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxx xxxxx: "x x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx školy".

2. X §18 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy s xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx transferů,

b) x xxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxx."

3. X §18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 11 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

4. X §18 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxxxx xxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX

§97

§97 (část xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

XXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§98

(1) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ucelenou xxxx vysokoškolského xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx statutech, se xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxx xxxxxx zákona x jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx, xx:

x) ucelená část xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx., o xxxxxxxx školách, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §18 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx považováno xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx považováno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 mají xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ve kterých xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §41 zákona č. 172/1990 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxx konat xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zanikají xxxx 1. xxxxxxxx 1999. Xxxxx však rektor x xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx žádost xxxxx §82 odst. 2, zůstává xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

(1) Xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx" a titul "xxxxxxx" xxxxxxxx podle xxxxxx č. 172/1990 Sb. se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "doktor" x "xxxxxxx" xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Akademický xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx titulem "xxxxxxx xxxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xxx.xxxx." uváděné před xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx akademického xxxxxx xxx xx xxxxxx vydá příslušná xxxxxx škola.

(3) Xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx umění" (xx xxxxxxx "BcA." xxxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx o nahrazení xxxxxx akademického titulu xxx na žádost xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx uměleckých xxxxxxxx xxxx, se nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx "magistr xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx). Osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxx akademického xxxxxx xxx na xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx podle §21 xxxx. 2 x §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. akademický xxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 9, mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx titul xxxxx §46 odst. 5.

(6) Absolventi univerzitních xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Sb. x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx titulu xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx."). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx příslušná xxxxxx xxxxx.

(7) Akademické xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona č. 172/1990 Xx. xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx označení xxxx xxxx titul xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx x přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 a §22 xxxxxx x. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxx "magistr" x xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "xxxxxx", xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(10) Absolventi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx podle §22 xxxxxx č. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "xxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "Xx." xxxxxxxx "Xx.X.". Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxx na žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxxxxxx titul "xxxxxx xxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nahrazení xxxxxx xxxxxx akademickým xxxxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Ph.D." uváděné xx xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx titulu xxx xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx) xx xxxxxxxx absolventům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ukončili xxxxxxx podle §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim xx xxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxxx škola.

§100

(1) Xxxxxxx výchova xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" (ve zkratce "XXx.") již xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že obhajoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx ukončí nejpozději xx 31. prosince 2001.

(2) Xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx xxxxx xxx xx vlastní žádost xxxxxxx ke studiu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx přijetí x xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vědecké xxxxxxx x vykonaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 1, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami xxxx vojenské a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 1. července 1999.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxx zákonem nedotčeny.

(4) Xxxxxxxx studující xx xxxxxxxx školách uvedených x příloze č. 1 x x příloze č. 2 ke xxx 1. xxxxx 1999 jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxxx do matriky xxxxxxxx provést xx 1. xxxxxx 1999.

(5) Xxxx 1. ledna 1999 xxxxxxxx xx xxxxx hospodaření ministerstva xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxx příslušelo právo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přechodu xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxx; na xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx tak xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxxx, výzkumné, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx název a xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, vymezení převáděného xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(6) Xx xxxxxxx, který xxxxxx dnem 1. xxxxx 1999 xx xxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, x xx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx nevztahují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx řešení 48).

(7) Xxxxx x závazky xxxxxx, které xxxx xx xxx 1. xxxxx 1999 součástí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x x příloze č. 2, xxxxxxxxxx xx příslušnou vysokou xxxxx.

§102

Akademické xxxxxx, stavovská xxxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §99 xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" (xx zkratce "XXx.") x "xxxxxx xxx" (ve zkratce "XxXx.") xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§103

(1) Nově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx ustavit xxx orgány do xxxxxxx xxxx xxx xxx zřízení. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx své orgány xx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxxx. Xx doby ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působnost xxxxx xxxxxxxx rektorem.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §34 x xxxxxxxxx xxxxxxx jejich působnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Do xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83 vykonávají xxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 172/1990 Sb. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx komisi.

§105

Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podmínkou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx souhlasu ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx členský xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvní xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace.

§107

Veřejné xxxxxx školy xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999.

§107a

§107a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Zrušovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xx. I xxxx 5, 8 x 9 xxxxxx č. 216/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se:

1. §33 xx 41, 43 a 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 172/1990 Sb., o vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx XX xxxxxx Xxxxx národní rady č. 26/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti, x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx č. 96/1961 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánování na xxxxxxxx školách ekonomických x Praze x Xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 31/1963 Xx.

7. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věd č. 55/1977 Sb., x dalším xxxxxxxxx kvalifikace a x xxxxxxxxx tvůrčí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

8. Xxxxxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1979 Sb., o obhajobách xxxxxxxxxxxxx x doktorských xxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 114/1980 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx středních xxxx xxx pracující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. §9 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.

12. Vyhláška Ministerstva xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx č. 365/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx).

13. Xxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx republiky č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x podmínkách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx č. 476/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx vysokými xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx).

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy České xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 67/1991 Sb., x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 110/1995 Xx.

17. Směrnice Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx zabezpečení studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx praxe xx xxx 30. května 1969 x. x. 19&xxxx;261/69-XXX/5, registrované x xxxxxx 30/1969 Xx., xx znění směrnice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky ze xxx 10. xxxxxx 1970 x. j. 10&xxxx;300/70-XXX/5, registrované x xxxxxx 10/1970 Xx.

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20&xxxx;797/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol xx xxx 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20&xxxx;798/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Xx., ve xxxxx xxxxxxx Ministerstva školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1985 č. x. 15&xxxx;330/85-34, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx 19/1985 Xx.

(3) Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., o xxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxx x x Státní xxxxxx pro vědecké xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 39/1977 Sb., x výchově nových xxxxxxxxx pracovníků x x dalším zvyšování xxxxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 53/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x. 5/1986 Xx.

4. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věd č. 54/1977 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x studijních pobytů x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx akademie xxx č. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. a x. 393/1992 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 64/1977 Sb., x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodností, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 187/1990 Xx.

§109

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Zeman x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx univerzita Xxxxxxx

Xxxxxxxx výtvarných umění x Praze

Vysoké xxxxx xxxxxxxxx x Brně

Veterinární x xxxxxxxxxxxxx univerzita Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Brně

Akademie múzických xxxxx x Xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Praze

Česká zemědělská xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx univerzita

Slezská univerzita x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx xxx Labem

Západočeská xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx

Xxxxxx xxxxx polytechnická Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx technická x xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Příloha č. 2 x zákonu x. 111/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx v Praze

Příloha x. 3 x xxxxxx x. 111/1998 Sb.

Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxxxxxx obory

3. Xxxxxxxx, ekologie a xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx obory

6. Xxxxxxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx

9. Xxxxxxxxx

10. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

11. Xxxxxx

12. Historické xxxx

13. Chemie

14. Xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studia

19. Xxxxxxxxxxx pedagogika

20. Politické xxxx

21. Potravinářství

22. Právo

23. Xxxxxxxxxxx

24. Xxxxxxxx práce

25. Xxxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a materiály

28. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx

29. Těžba x xxxxxxxxxx nerostných xxxxxxx

30. Učitelství

31. Xxxxx

32. Xxxx x xxxxx x kultuře

33. Xxxx x Zemi

34. Veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx

35. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

36. Zdravotnické xxxxx

37. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nedotčeny. Xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních programech xxxx xxxxx být xxxxxxxx přijímáni xxxxx xx 31. prosince 2003, xxxxx xxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepodá x xxxx lhůtě Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx §80 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx udělená akreditace.

2. Xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 28) Přijímat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze naposledy xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxx studium xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx farmacie (xxxx xxx "nový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x rozsah nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem x xxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 29) Přijímat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nového studijního xxxxxxxx farmacie. Xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nového studijního xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bakalářských xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx asistentek xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a xxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx asistentek xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Pro xxxxxxxxxx rok 2004/2005 xx studenti xxxxxxxxx xxxxx xx nových xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx asistentek. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx všeobecných xxxxxx a porodních xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 121/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 18.4.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. I

1. Xxxxxxxxx xxxxx uvedou xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx součásti veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx spojeného xx studiem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou před xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx platnost byla xxxxxxx xx maximální xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxx udílení xxxxxxxxxx x x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditaci xx xxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx zůstávají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditací, x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx akreditace; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaniká dnem 31. prosince 2015.

6. Xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx jmenování xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx. Délka xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx posuzuje xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 552/2005 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX

Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx znění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro rozpočtový xxx 2006.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Čl. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxx, změny a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sjednaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 110/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Pracovní xxxxxx xx dobu xxxxxxx podle §70 xxxx. 4 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Do xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, upraveného x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodovat nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx školu, zůstává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

2. Tituly "xxxxxx" a "xxxxxxxx", xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocennosti dokladů x xxxxxxxx vydávaných x Xxxxx xxxxxxxxx x xx Slovenské xxxxxxxxx, podepsané v Xxxxx xxx 23. xxxxxx 2001, xx xxxxxxxx xx rovnocenné x xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx, xxxxx uskutečňují xxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx akreditovány na xxxxxxxxxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; po xxxx xxxx zůstává xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx vztahu x uvedeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxx případném xxxxxx xxxx xxx stanovování xxxxxxxx Národním akreditačním xxxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §83c x §86 odst. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného studijního xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx obor xxx xxxxxxxx xxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vysoká xxxxx institucionální akreditaci xxxxx §81a x 81b xxxxxx x. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx studijní xxxx.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx studijního xxxxx nebo určitého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxx xx tyto požadavky xx xxxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na studijní xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měla xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx habilitační xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx na xxxx 3 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 xxxx. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx zprovozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o žádostech x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx do 1. xxxxx 2017.

7. Xxxxxxxxxx §72 xxxx. 16 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

9. Správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx x přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx dni 30. xxxxxx 2015.

11. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx členů Xxxx Národního xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx vláda x xxx osob xxxxxxxxxx xxx šestileté xxxxxxx období jména xxxx členů x xxxxxxxx předsedy Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xx 2 xxxxxx, a xxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx.

12. Xx funkční období xxxxx Rady Národního xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely §83b xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Akreditační komise, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

13. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x části xxxxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xxxxxx stávajících xxxxx Akreditační xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx akreditačního úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x profesorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx školách xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx §90a xxxxxx x. 111/1998 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx souladu x §93a xx 93i xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 13 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Praze" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxx Karlova". Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx univerzita x Xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx dobu 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., lze xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx 31. xxxxxxxx 2019.

2. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 zákona x. 137/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx xxxx delší xxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxx uchazeče xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx programům xxxxxxxx x bodech 1 x 2 přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 a 9 zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 dotčena; xxxxxxx-xx xxxxxxx dosavadní nápravné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxx 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké školství xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx stanovovat opatření xxxx, x xx xx přiměřeného použití xxxxxxxxxx §83c a §86 odst. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nápravného opatření x xxx ohledu xx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 168/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 111/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

210/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2000

147/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx č. 210/2000 Sb., x xxxxx č. 451/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx XXXX, ČR x XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

96/2004 Sb., x podmínkách získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání a x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

121/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 160/92 Xx., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

436/2004 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

473/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.8.2004

562/2004 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Sb., x xxxxx některých zákonů x návaznosti xx xxxxxxxxx reformy veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích

s xxxxxxxxx xx 13.9.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Sb., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

310/2006 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

624/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009 s xxxxxxxx §70, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2010

419/2009 Sb., x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesnické xxxxxxxxxx x Xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

159/2010 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx školách a x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2010

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

48/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016, x xxxxxxxx xx. XX xxxx 11 xx 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 17.5.2016

230/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 115/2001 Xx., x xxxxxxx sportu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

24/2017 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

168/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 303/2017 Xx.

x účinností xx 31.8.2018

32/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

403/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxx č. 37/1995 Sb., o neperiodických xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx x. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §132 xx 138 x §150 zákoníku xxxxx.
11) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx znění zákona XXX x. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb.
14) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 343/1992 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX x. 7/1975 Ú. x. XXX, x xxxxxxxxx archiválií, xxx. xxxxxx 24/1975 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 343/1992 Xx.
15) Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XX č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxx nemocnic, xxxxxxxxx odborných léčebných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
16) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí XX č. 205/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx x x finančním hospodaření xxxxxxxxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 48/1995 Sb.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostech xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx vojenských xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx XX x. 310/1996 Xx.
18) Zákon č. 102/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx tajemství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxxx x služebního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády ČSFR x. 420/1990 Xx.
Xxxxxxxx vlády XXXX č. 419/1990 Sb., x základních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
20) §1 xxxx. 2 písm. x) x §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
22) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 44/1994 Xx.

23) Například xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).
26) §26 xx 33 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxxxxx Xxxx 78/687/EHS xx xxx 25. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx lékařů.
29) Směrnice Xxxx 85/432/EHS xx xxx 16. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxxxxx Rady 80/155/EHS ze xxx 21. xxxxx 1980 x koordinaci právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Rady 77/453/EHS xx dne 27. xxxxxx 1977 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx všeobecnou xxxx v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x institucionální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o hodnocení xxxxxxxxxx záměrů, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 28/2003 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx podpoře xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.
32) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §10 xxxx. 2 zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 321/2003 Xx., x zavedení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XX-XX.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x podpoře xxxxxxx a xxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx výzkumu x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx a vývoji. Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 28/2003 Xx.
38) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx č. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších předpisů.
41) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 352/2001 Xx., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §17 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, a o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
45) §14 xxxx. 3 písm. x), b), x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §17 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
50) Xxxxx č. 130/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x inovací x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §195 xx 198 zákona x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §195, 197 a 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

57) §146 xx 150 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §31 zákona x. 121/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx řád správní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx činností souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.

62) §203 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.

63) §156 x xxxx. xxxxxxxx xxxxx.

64) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a specializované xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Zákon č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67) §52 xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.