Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2021.


Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
111/98 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1 §2

Akademická obec vysoké školy §3

Akademické svobody a akademická práva §4

ČÁST II. Veřejná vysoká škola a její součásti

HLAVA 1. Veřejná vysoká škola

Zřízení veřejné vysoké školy §5 §6

Orgány veřejné vysoké školy §7

Akademický senát veřejné vysoké školy §8 §9

Rektor §10

Vědecká rada veřejné vysoké školy §11 §12

Rada pro vnitřní hodnocení §12a

Disciplinární komise veřejné vysoké školy §13

Správní rada veřejné vysoké školy §14 §15

Kvestor §16

Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy §17

Rozpočet a střednědobý výhled veřejné vysoké školy §18

Poskytování příspěvku §18a

Majetek veřejné vysoké školy §19

Hospodaření veřejné vysoké školy §20

Další povinnosti veřejné vysoké školy §21

HLAVA 2. Součásti veřejné vysoké školy

Členění veřejné vysoké školy §22

Díl 1. Fakulta

Fakulta §23

Práva fakulty §24

Orgány fakulty §25

Akademický senát fakulty §26 §27

Děkan §28

Vědecká rada fakulty §29 §30

Disciplinární komise fakulty §31

Tajemník §32

Vnitřní předpisy fakulty §33

Díl 2. Vysokoškolský ústav §34

Díl 3. Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek §35

HLAVA 3. Působnost ministerstva §36 §37 §38

ČÁST III. Soukromá vysoká škola

Státní souhlas §39 §39a

Financování soukromé vysoké školy §40

Vnitřní předpisy §41

Další povinnosti soukromé vysoké školy §42

Působnost ministerstva §43

ČÁST IV. Studijní program §44

Oblast vzdělávání §44a

Bakalářský studijní program §45

Magisterský studijní program §46

Doktorský studijní program §47 §47a §47b

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47c §47d §47e

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47f

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby disertační práce §47g

ČÁST V. Studium na vysoké škole

Přijímaní ke studiu §48 §49

Přijímací řízení §50

Zápis do studia §51

Rozvrh studia a akademický rok §52

Státní zkoušky §53

Přerušení studia §54

Zvláštní ustanovení o průběhu studia §54a

Ukončení studia §55 §56

Doklady o studiu §57

Poplatky spojené se studiem §58 §59

Celoživotní vzdělávání §60

Vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu §60a

ČÁST VI. Studenti §61

Práva studenta §62

Povinnosti studenta §63

Disciplinární přestupek §64 §65 §66

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia §67

Rozhodování o právech a povinnostech studentů §68 §69

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium §69a

ČÁST VII. Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci §70

Pracovní doba akademických pracovníků §70a

Jmenování docentem §71

Habilitační řízení §72

Jmenování profesorem §73

Řízení ke jmenování profesorem §74

Řízení na veřejné vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74a §74b §74c

Řízení na soukromé vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74d

Řízení na státní vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování docentem §74e

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem §75

Tvůrčí volno §76

Výběrové řízení na veřejné vysoké škole §77

ČÁST VIII. Hodnocení vysoké školy

Způsoby hodnocení vysoké školy §77a

Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy §77b

Zpracování údajů o uměleckých výstupech §77c

ČÁST IX. Akreditace

Akreditace §78

Standardy pro akreditace §78a

Akreditace studijního programu §79 §80 §81

Institucionální akreditace §81a §81b §81c §81d

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem §82 §82a

Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace §83 §83a

Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu §83b

Působnost Rady Akreditačního úřadu §83c

Přezkumná komise Akreditačního úřadu §83d

Hodnotící komise a Seznam hodnotitelů §83e

Kancelář Akreditačního úřadu §83f

Vnější hodnocení činnosti vysokých škol a kontrola §84

Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností §85

Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností §86 §86a

ČÁST X. Státní správa

Působnost ministerstva §87

Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů §87a

Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů §87b

Matrika studentů §88

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §89 §90 §90a

Registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace §90b

ČÁST XI. Stipendia

Stipendia §91

ČÁST XII. Reprezentace vysokých škol §92

ČÁST XIII. Fakultní nemocnice §93

ČÁST XIV. Poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky

Zahraniční vysoká škola a tuzemská právnická osoba §93a

Informační povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93b

Další povinnosti evropské zahraniční vysoké školy §93c

Informační povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93d

Další povinnosti pobočky evropské zahraniční vysoké školy §93e

Udělování tuzemského povolení mimoevropským zahraničním vysokým školám §93f

Další povinnosti mimoevropské zahraniční vysoké školy §93g

Udělování tuzemského oprávnění pobočce mimoevropské zahraniční vysoké školy §93h

Další povinnosti pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy §93i

Vztah k vymezení soustavné přípravy na budoucí povolání podle zvláštních předpisů o státní sociální podpoře a důchodovém pojištění §93j

Spolupráce s domovskými státy evropských zahraničních vysokých škol §93k §93l

ČÁST XV. Přestupky

Přestupek fyzické osoby §93m

Přestupky právnických osob §93n

Společná ustanovení k přestupkům §93o

ČÁST XVI. Vojenské a policejní vysoké školy §94 §95

ČÁST XVII. Zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích §95a §95b §95c

ČÁST XVIII. Změna a doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §96

ČÁST XIX. §97

ČÁST XX. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105 §106 §107 §107a

Zrušovací ustanovení §108

Účinnost §109

Příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy v České republice

Příloha č. 2 - Vojenská vysoká škola a Policejní vysoká škola

Příloha č. 3 - Seznam oblastí vzdělávání

č. 147/2001 Sb. - Čl. III

č. 121/2004 Sb. - Čl. V

č. 552/2005 Sb. - Čl. II

č. 624/2006 Sb. - Čl. IV

č. 110/2009 Sb. - Čl. VI

č. 365/2011 Sb. - Čl. X

č. 137/2016 Sb. - Čl. II

č. 168/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x mají xxxxxxxx úlohu xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxxx xxx, že:

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx typu x xxxxxxxx pěstují xxxxxxx vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx činnost,

b) umožňují x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx získávat, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kultury x xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx aktivní xxxx xx xxxxxxx diskusi x společenských a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porozumění, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx v xx,

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s různými xxxxxx státní xxxxxx x samosprávy, s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) rozvíjejí xxxxxxxxxxx x zvláště evropskou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, výměnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§2

(1) Vysoká škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací činnosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Typy studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx škola xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vysoká xxxxx xx univerzitní xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxx škola", xxxxxxxxx x něho xxxxxxxx xxxxx xxxx mohou xxx ve svém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx programů x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, vývojovou x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další tvůrčí xxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x může xxx xxxxxxxxxxxx magisterské studijní xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x tím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxx být x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx školství (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxx").

(7) Xxxxxx xxxxx xx veřejná, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, konat xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx akademické insignie x konat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx vysokých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. 1)

§3

Xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xx vysoké xxxxx xx xxxxxxxx xxxx akademické xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx vědy, xxxxxxx x umělecké xxxxxx x zveřejňování xxxxxx xxxxxxxx,

x) svoboda xxxxx spočívající xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) právo xxxx xx xxxxxxxxxx svobodnou xxxxx xxxxxxxx studia x rámci studijních xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zastupitelské xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obřady.

XXXX DRUHÁ

VEŘEJNÁ XXXXXX XXXXX X JEJÍ XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX VYSOKÁ XXXXX

§5

Xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zákonem. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx.

(2) Veřejná xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx s jinou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx se může xxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxx provést xxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx sloučení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx též stanoví, xx které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x závazky x xxxxx veřejné xxxxxx školy umožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

§6

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, podmínek xxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxx a uskutečňování xxxxxxxxxx programů,

d) zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení kvality xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx studia,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměření x organizace xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x určování xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx akademických xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) hospodaření xxxxxx xxxxx a nakládání x majetkem x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx spojených se xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx x habilitačním xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx upravují xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jen xx xxxxxxx x x xxxxxx zákona x způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx jsou

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx,

x) vědecká xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx hodnocení, xx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy xxxx

x) xxxxxxx rada,

b) xxxxxxx.

Akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nejméně xxxxxxxx členů, x xxxx nejméně jednu xxxxxxx a nejvýše xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx ze xxxxx řad členové xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Volby xxxx přímé, x xxxxxx hlasováním. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxx a xxxxxx xxxxx předsedy akademického xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx v akademickém xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx umožní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx náhradníkem, xxxxxxxx náhradník tuto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, proděkana, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu.

(3) Funkční xxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx období xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx akademický xxxxx po xxxx xxxxx xxxxxx nekoná xxxxx §9. Xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx vyhlásí xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nebo x jeho zastoupení xxxxxxxxx, děkan fakulty, xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xxxx x jeho xxxxxxxxxx jím pověřený xxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx člen xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx, mají xxxxx xxxxxxxxx xx zasedání, xxxxxxxx x to xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxx je předseda xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx vysoké školy.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx zrušení součástí xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanci vysoké xxxxx rozhoduje xxxx x zřízení xxxx xxxxxxx společných xxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy,

b) xxxxxxxxx

1. xxxxxxx řád xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné vysoké xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx si x xxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxx rektora,

3. xxxxxxx vnitřní předpisy xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxx součástí xx xxxxx rektora,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x výroční xxxxxx x hospodaření vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx předloženou xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dodatky x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx veřejné vysoké xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx neuskutečňují xx xxxxxxxxx,

x) usnáší se x návrhu na xxxxxxxxx rektora, popřípadě xxxxxxxx xxxx odvolání x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx") po xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) na návrh xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx orgánu xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx anebo pozastaví xxxx účinnost, xxxxx xx tento vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx v rozporu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx studijních xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxx. a) xx x),

x) k xxxxxxxx x stanoviskům xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx §15 xxxx. 3.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) x x) x xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxx. h) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx před jejich xxxxxxxxxxxxx zpřístupnit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hlasováním. Návrh xx jmenování rektora xx přijat, jestliže xx pro xxx xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxx tři pětiny xxxxx xxxxx akademického xxxxxx.

§10

Rektor

(1) X xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx; jedná x rozhoduje xx xxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ji xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(3) Funkční období xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osoba xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rektor.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministr.

Xxxxxxx rada veřejné xxxxxx školy

§11

(1) Předsedou xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx významní představitelé xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členů xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§12

(1) Vědecká xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké školy,

b) xxxxxxxxx studijní programy xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, rozšíření xxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx akreditace studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké rady xxxxxxxxx fakulty; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx rektora xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx záměr xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx vzdát xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, záměr xxxxxx xxxxxxxx program x xxxxx vzdát xx xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování profesorem,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx předložený rektorem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx rektora xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro vnitřní xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předsedou xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatků x xxxx xxxxxx,

x) projednává xxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx předložením xxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx předloží xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xxx statutem xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx fakulty.

§12x

Xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx

(1) Veřejná vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Předsedou xxxx xxx vnitřní xxxxxxxxx xx rektor. Místopředsedu xxxx jmenuje rektor x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx docenty xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx členy xxxx xxxxxxx rektor; z xxxx xxxxx třetinu xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxx je xxxxx xxxx rady vždy xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nejmenuje-li xxxxxx členem xxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxxxx členem xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členů rady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Rada xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx hodnocení před xxxxxxxxxxx xxxxxx akademickému xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi souvisejících xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x vnitřním hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx školy x xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§13

Disciplinární xxxxxx veřejné xxxxxx školy

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ze xxxxx xxxxx volí x xxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx projednává xxxxxxxxxxxxx přestupky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxx fakult, x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rektorovi.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, disciplinární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx

§14

(1) Správní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxx xxxxx, jejich xxxxx musí být xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx správní xxxx xxxxxxx vysoké školy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ministr xxx, xxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx představitelé veřejného xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx, představitelé územní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Volbu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx ministr.

(2) Členové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx členů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x jedné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx čtyřech letech. Xxxxxxx-xx funkce xxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho funkčního xxxxxx, xx nový xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx.

(3) Xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx člen xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx,

2. rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxx správní xxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce nebo xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxx správní xxxx xxxxxxxxx narovnání, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správní xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx zastoupení prorektor, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxx člen akademického xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy x mají právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxx xx předseda xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx mimořádné zasedání xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) O xxxxxxxx, k xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx akademickým senátem xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxx správní rada xxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx do 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx senátem xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx, prováděného prostřednictvím xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx neschválí, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; původní xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx následného xxxxxxxxx správní radou xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxx xx xxx xxx vyslovily xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx postoupení, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) x právním xxxxxxxx, kterými xxxxxx xxxxx hodlá xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,

x) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejichž xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx částky, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxx škola xxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x právním xxxxxxxx, xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustavit, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx vkladům x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx rada xxxxxxx vysoké školy xx schválení x xxxxxxxxxxx senátu veřejné xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výroční xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxx rektorem.

(3) Správní xxxx veřejné xxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxxxx k xxxxxx věcem, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Při úplatném xxxxxxxx převodu movité xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxx 20) xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx místě x xxxx obvyklá; xxxxxxxxxx xxx movitou věc xxxxxxx pouze ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jiný xxxxxx naložení s xxxx.

(5) Správní xxxx xxxxxxx vysoké školy xxxxxx jednání neschválí, xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx jestliže xx xxx xxxx ohroženo xxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dnů xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx d) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx vysoká škola xxxxxxx, xx uplatnění xxxxxxxxx xxxxx v xxxx činnosti a xx řádné xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx členů xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zájmu. 21) Těmto xxxxxx xxxxxxxxx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního předpisu; 22) xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odměnu.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx školy se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§16

Xxxxxxx

(1) Kvestor xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxx.

§17

Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) vnitřní xxxxxx xxxxxxx, 24)

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) řád výběrového xxxxxx xxx obsazování xxxx akademických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a zkušební xxx,

x) xxxxxxxxxxx řád,

i) xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) název, xxxxx a xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí ke xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přihlášek,

d) podmínky xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx spojených se xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx insignií x xxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) pravidla xxxxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

§18

Rozpočet x xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx hospodaří xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Příjmy rozpočtu xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") 32),

x) xxxxxxx výzkumu, experimentálního xxxxxx x inovací x veřejných xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) výnosy z xxxxxxx,

x) xxxx příjmy xxxx jiné xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx a) ze xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx x x rozpočtů xxxx x krajů,

g) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x dědictví.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxx na příspěvek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxx výše příspěvku xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výsledky xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx výši xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxxxx") x strategický záměr xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx x 31. říjnu předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 33), xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx programu 34), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx 35) je xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx druhá. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx škole xx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dotací, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx 36) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 37). Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x dlouhodobý xxxxx ministerstva.

(6) Veřejná xxxxxx xxxxx zřizuje xxxx fondy:

a) rezervní xxxx určený xxxxxxx xx krytí xxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx,

x) xxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) fond xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx prostředků.

(7) Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 6 xxxx. x), x), x) x x) xxxx xxxxxxxxx xx zisku, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxx provozních xxxxxxxxxx xxx xx zůstatku xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z odpisů xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx 38). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxx uznatelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 39). Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx byla uhrazena xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx období. Zůstatky xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx roku xx převádějí do xxxxxxxxxxxxx rozpočtového xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x), x) x x) a xxxxxxxx převodu prostředků xxxx fondy xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x), b), x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx použila x xxxxxxx x pravidly Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné podpory xxx, xxx xxxxxxx x narušení xxx xxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx tvorby x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx ze zisku xxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx, aplikovaného xxxxxxx xxxx experimentálního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx podpořeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx výsledků nebo xx xxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx z:

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx darů xxxxxxxx xx pořízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx,

x) účelově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx účelové x xxxxxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použity x xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx jí byly xxxxxxxxxx.

(10) Účelově určené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x) xxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých veřejné xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce; x xxxxxxx jiné podpory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 % xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škole v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx první, xxxxxx lze převést x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx účelově xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx použít xxxxx k xxxxx, xx kterému jí xxxx poskytnuty.

(12) Xxxxxxxx xxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx nákladů veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxx 2 % x ročního xxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx zúčtovaných na xxxx, náhrady xxxx x odměny xx xxxxxxxx pohotovost.

(13) Prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx financování doplňkové xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2.

§18a

Poskytování xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ze státního xxxxxxxx 45) a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 46). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x používat xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxx dosaženo, a xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx kalendářní xxxx xx xxxxx fondů xxxxx §18 odst. 7. Xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx odejme, pokud xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x rozhodnutím o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnut, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rozporu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx (§12).

(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xx považuje xxxx vyčerpání v xxxxxxx x tímto xxxxxxx a se xxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, převedení xx fondů xxxxx §18 odst. 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo odejmutí xxxxxxxxx.

(6) Xx řízení x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx řízení x jeho xxxxxx xx nevztahuje správní xxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnostem, xxx které byla xxxxxxx, x k xxxxxxxxx, které vykonává x doplňkové činnosti xxxxx §20.

(2) X xxxxxxxxx x majetkem xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx uvedených v §15 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx rektor xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx škola může xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxx cenné papíry, xx xxxxxxx splacení xx stát zaručil, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx korporace, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Může xxx xxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(2) V doplňkové xxxxxxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x tvůrčí činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x účinnějšímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohrozit kvalitu, xxxxxx x dostupnost xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízena.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oprávněna x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x xx xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxx xx stát xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oprávněna xxxxxxx xx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabyté do xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x doplňkovou xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxx veřejnou xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. 2)

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx se státním xxxxxxxxx x xx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rektor.

§21

Xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) zveřejnit výroční xxxxxx o činnosti x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměr xxxxxxx xxxxxx školy x termínu x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu xx jejich žádost xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezplatně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx uchazečům x xxxxxxx, studentům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx absolventů xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx,

x) činit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx příležitostí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, které xxxxxxxx xxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx podporu 56), x xx po xxxx, po xxxxxx xx xxxxx trvala xxxxxx mateřská xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 52) (xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xx podmínek xxxxxxxxxxx x §77b,

h) ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňovat xxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx uskutečňuje, xxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx habilitační xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem, x xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx studijní program xxxx xxxx, xx xxxxxx xx oprávněna xxxxx habilitační xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uskutečňován xx fakultě; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx výčtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů je xxxxxxx předem informovat Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zveřejňovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxx xxxxx o xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxx studijní program, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxx:

x) xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nimž xxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxx xxxx jiné:

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx základních xxxxx x ní xxxxxxxxxx,

x) xxxxx auditora x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx ověřena,

c) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx příjmů x xxxxxx x členění xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx stav xxxxx,

x) stav x xxxxx majetku x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx náklady pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních.

(4) Výroční xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hospodaření a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x) fakulty,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jiná xxxxxxxxxx xxx vzdělávací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) účelová xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ubytování a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obce nebo x zajišťování xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx 1

Fakulta

§23

Fakulta

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně jeden xxxxxxxxxxxx studijní program x vykonává tvůrčí xxxxxxx.

(2) Xx fakultě xx ustavuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a konat xxxxxxxxxx obřady.

(3) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje xx xxxxx xxxxxxx akademický xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx mají právo, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, rozhodovat xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx věcech xxxxxxxxxx xx fakulty:

a) ustavování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) habilitační xxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fakultě,

e) pracovněprávní xxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxx xxxx právo, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx statutem xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) strategické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx získanými x xxxx činnosti.

(3) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx rozhodování o xxxx xxxxx statut xxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. e) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxx záležitostí, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx,

x) vědecká xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx fakulty xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx této fakultě x xxxxxxxx zapsaní xx xxxx xxxxxxx.

Akademický xxxxx xxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx jejím samosprávným xxxxxxxxxxxxxx akademickým xxxxxxx. Xx nejméně devět xxxxx, z xxxx xxxxxxx xxxxx třetinu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tvoří studenti. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx. Xxxxx xxxx přímé, x tajným hlasováním. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx jejich xxxxx x způsob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu, xxxxxx akademického xxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx zániku xxxxxxxx x akademickém xxxxxx x xxxxxxxxx neslučitelnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx funkcí. Zanikne-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx senátu fakulty xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon funkce xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx náhradníkem, vykonává xxxxxxxxx tuto funkci xxxxx xx zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x akademickém xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s funkcí xxxxxxx, prorektora, xxxxxxxx, xxxxxx, proděkana, tajemníka xxxxxxx a ředitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xx nejvýše tříleté. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx skončí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx měsíců xxxxxx podle §27. Xxxxx nejpozději xx 30 xxx vyhlásí xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx proděkan, xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předseda akademického xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx x xxxx zastoupení xxx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) na návrh xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, sloučení, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyžádal xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx je prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxx předložené děkanem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx děkanem,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xx studiu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx fakultě,

f) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členů vědecké xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxx") a členů xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx,

x) xxxxxx xx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx navrhuje xxxx odvolání x xxxxxx,

x) na návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx strategickým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xx projednání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx senát xxxxxxx xx xxxxxxxxx zejména

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) x záměru xxxxxx jmenovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Návrhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) x podklady x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xx jmenování děkana xx přijat, jestliže xx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§28

Děkan

(1) X čele xxxxxxx xx děkan; xxxxx x rozhoduje xx věcech xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akademického xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx období xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx funkční xxxxxx.

(5) Děkana zastupují x xxx xxxxxxx xxxxxxx proděkani. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Vědecká xxxx fakulty

§29

(1) Xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx; xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, v nichž xxxxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obce veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxx rada xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxxx záměru vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vypracovaný x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx a návrhy xxxxxxxxxxxx plánu realizace xxxxxxxxxxxxx záměru xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx studijních xxxxxxxx, které mají xxx uskutečňovány xx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx rektora xx xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) navrhuje rektorovi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem, x xx v xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx xx fakultě,

e) vykonává xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx fakulty xx vyjadřuje xxxxxxx x záležitostem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fakulty. Polovinu xxxxx disciplinární xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xx ze xxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx svého xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xx xxxxxxx dvouleté.

(3) Xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx disciplinární xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx

(1) Tajemník řídí xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxx fakulty x xxxxxxx stanoveném opatřením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxx předpisy xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx fakulty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx působnosti x xxxx vztah k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx senátu fakulty,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fakulty,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx předpisy, xxxxx xxx stanoví xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx §17 xxxx. 2.

(4) Vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předkládají xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx senátu xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx fakulty xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxx 2

Vysokoškolský ústav

§34

(1) Xxxxxxxxxxxxx ústav vykonává xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) O xxxxxxx, xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) V xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ředitel, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx školu xxxxx xx věcech, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předpis této xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx vysokoškolského ústavu"), xxx xxxxxx xxxxx §29 a 30 xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx statek

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x návaznosti xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vývojová xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx akademický senát xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X čele vysokoškolského xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zemědělského nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx vysokou xxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxxx to xxxxxxx vnitřní xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§36

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx 90 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx žádosti xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nevydává.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx žádost x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vnitřní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 platí x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37

Xx-xx některé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxx přezkoumání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby v xxxxxxxxx lhůtě zjednala xxxxxxx.

§38

(1) Jestliže veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) neustavila xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy, které xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx akreditován xxxxx xxxxxxxx program nebo xx xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxx studijních programů, xxxx xx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxx xxx jednu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx svém hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výkon působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, popřípadě může xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxx xxxx x odnětí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 týká orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na veřejnou xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Týká-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx veřejné vysoké xxxxx, přechází působnost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx ministerstva nejprve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxx xx, xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

SOUKROMÁ XXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxx

§39

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx oprávněna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Oprávnění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §39a odst. 5 x 6.

(3) Xx xxxxxx zřizovatelů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx, xxx-xx xx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx prokázáno, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu výpis x xxxxxxxxx xx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx rejstříku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx státní xxxxxxx uděluje.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx

x) název, xxxxx x typ xxxxxx školy,

b) právní xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx orgán,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti soukromé xxxxxx školy (xxxx xxx "xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxx vysoké xxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, materiálním a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxx soukromé xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx x žádosti xx 150 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutím xx ministerstvo vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko do 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Udělení státního xxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx udělení institucionální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx a akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx.

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, posuzované x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx uskutečňování vzdělávací x tvůrčí xxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx státního souhlasu xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx trestný čin, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx škola, xxxxx se xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako xx xx takový xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx, xxx je xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu, si xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu  51); xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxx x udělení státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v části xxxxxx xxxxxx xxxxxx x splňujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1; nesouhlasné stanovisko Xxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx odůvodnění. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasného xxxxxxxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx vyzvat Xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovisko xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxx výzva ministerstva xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx potvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx ministerstva xxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž je xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesouhlasné xxxxxxxxxx xxxxx, lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxx žádost x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxx souhlas pravomocně xxxxxx, xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu nepodá xxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxx programu, xx 1 xxxx xx xxxxxxxxx dne nezíská xxxxxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zaniká-li xxxxxxxxx xxxxx mající xxxxxx xxxxxxx působit xxxx soukromá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x jinou nebo xxxxxx právnickými xxxxxxx xxxxxxxx státní souhlas xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx (dále xxx "přeměna"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx škola, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akreditace x xxxx studenti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů na xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xx-xx xxxx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx podnikatelské xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx přecházejí xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx dobu xxxxxxxxx, platí xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx delší x xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 3. Vznikla-li xxxxxxxxxxx soukromá vysoká xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Ustanovení odstavce 5 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx přechod xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx. Xxxxx jde xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx dnem přeměny xxxxxxx studijními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx; xx nástupnickou xxxxxxxxx vysokou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.

§40

Financování soukromé vysoké xxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro vzdělávací x tvůrčí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 písm. x), xxxxx §91 xxxx. 3. Podmínky xxxxxx, xxxxxx užití x xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx realizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, strategického xxxxxx xxxxxxxxxxxx, typu x xxxxxxxx náročnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x její náročnosti.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školám xx xxxxxx a xxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx předpisy upravujícími xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx 31).

§41

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xx jedenácté xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů soukromé xxxxxx školy a xxxxxx xxxx platí §36 obdobně.

§42

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) každoročně vypracovat, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx x x případě, xx obdržela xxxxxx, x výroční zprávu x xxxxxxxxxxx vysoké xxxxx v termínu x formě, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s ministerstvem x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) zveřejnit xxxxxxxxxxx xxxxx soukromé xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx termínech a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §77b,

x) xx veřejné části xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, x xxxxxx oborů, xx xxxxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx prováděných v xxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx x institucionální akreditace x o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx informovat Xxxxxxxxxxx úřad,

f) xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek zveřejňovat xxxxxxxxx x omezení xxxx odnětí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní program, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zveřejňovat xx xxxxxxx xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx včetně xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx vhodná xxxxxxxx xxx studium xxxxxx x osob, xxxxx převzaly xxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx 55) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx 56), a xx xx uznanou xxxx xxxxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx, xx xx soukromou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx 48) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §39a odst. 5.

(2) Xx obsah xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soukromé vysoké xxxxx se vztahuje §21 xxxx. 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. 6)

(3) Na xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahuje §21 xxxx. 3 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxx zpráva x xxxxxxxx x výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxx xxxx přezkoumání, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx&xxxx;x xxxx následující po xxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x nemá ani xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx akreditace více xxx xxxx studijních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 2 oblasti vzdělávání,

c) xx výzvě ministerstva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 5, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxx souhlas x xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje rozhodné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x ke dni xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxx k takovým xxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxxxx nemohl xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x uskutečňovat xxxxxxxxxxxx činnosti.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxxx xx, aby x přiměřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx x jiného xxxxxx než x xxxxxx odnětí státního xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx.

(7) Dojde-li k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako soukromá xxxxxx xxxxx, xx xxxx právnická osoba, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx odňat, povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve studiu xxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx vysoké škole.

XXXX ČTVRTÁ

STUDIJNÍ XXXXXXX X OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

§44

Studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx získává xxxxxxx x xxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx studia. Za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x studijní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx xx xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx x xxxx studia; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristika xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx doba studia xxx xxxxxxxx studijní xxxxxx vyjádřená x xxxxxxxxxxxx rocích,

f) xxxxxxxx, xxxxx xxxx student xxxxxx x průběhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 3, §46 xxxx. 3 x §47 xxxx. 4 včetně xxxxxx xxxxxxxx zkoušek,

g) xxxxxxxxx akademický titul,

h) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxx studijní program xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx další xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx procentně xxxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxxxxxxxxxx oblastí vzdělávání xx výuce.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx časovou x obsahovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx prezenční, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx programu xxxx xxx

x) xxxxxxxx zaměřený x důrazem na xxxxxxxxx praktických dovedností xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx podložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxx xxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxx dovedností.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňované xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx pouze akademický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx profesor xxxxx §70 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxxx xx akademickým xxxxxxxxxxx dané xxxxxx xxxxx.

(7) Garant xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uskutečňování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program x xxxxxxx xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx zkouškami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovednosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxx program xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx znalosti xxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxxxxxxxxx xxxxxx náležejících xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44x

Xxxxxx vzdělávání

(1) Oblast xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a uskutečňovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příbuzného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx typických xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx profil xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx profesí xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx relevantní.

§44a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§45

Bakalářský xxxxxxxx program

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx studia včetně xxxxx xx xxxxxxx xxx x nejvýše xxxxx xxxx.

(3) Studium xx xxxxx ukončuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obhajoba xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "bakalář" (xx xxxxxxx "Xx." xxxxxxx xxxx jménem), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "bakalář xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." uváděné před xxxxxx); absolventům x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx zaměřen xx xxxxxxx teoretických i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stavu vědeckého xxxxxxx, výzkumu a xxxxxx, xx zvládnutí xxxxxx xxxxxxxx x xx rozvinutí schopností x xxxxxx činnosti; x oblasti xxxxx xx zaměřen na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvíjení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx roky. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xx řádně xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hygieny xx xxxxxxx řádně ukončuje xxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.

(4) Xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx tituly:

a) v xxxxxxx xxxxxxxx, technických xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Ing." uváděné xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx architektury "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx. xxxx." xxxxxxx xxxx jménem),

c) x xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx lékařství "xxxxxx xxxxxxxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx lékařství" (ve xxxxxxx XXXx. xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx jménem),

g) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" (xx xxxxxxx "Mgr." xxxxxxx xxxx jménem).

Absolventům xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní zkouškou xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxx rigorózní práce. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přihlášky x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxx škola stanovit xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx dvojnásobek xxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2. Tito xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informační technologie xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx. Xx jejím xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" (xx xxxxxxx "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx humanitních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx věd "xxxxxx xxxxxxxxxx xxx" (xx zkratce "XXXx." xxxxxxx xxxx xxxxxx),

x) x oblasti xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "PharmDr." uváděné xxxx xxxxxx),

x) x xxxxxxx teologie "xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xx xxxxxxx "XxXxx." xxxxxxx před xxxxxx) nebo "doktor xxxxxxxx" (xx zkratce "XxXx." xxxxxxx před xxxxxx).

(6) X vykonání xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx škola xxxxxx; xxxxx diplom xx xxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx znakem Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx titulu, xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx vydává xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx rigorózní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osoby, x xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxx program

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx samostatnou xxxxxxxxxxx x tvůrčí xxxxxxx x oblasti xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx tři x nejvýše čtyři xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx podle individuálního xxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Studium xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obhajobou xxxxxxxxxx práce, xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx x připravenost x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx původní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. 7)

(5) Absolventům xxxxxx x doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx akademický titul "xxxxxx" (ve xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx za xxxxxx).

(6) Studium x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, která xx akreditovaný příslušný xxxxxxxx program. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx oblasti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oborové xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxxx realizuje obsahově xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto zákona a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxx xxxxxx uskutečňované xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxx její absolvování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x absolvování xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx vykonaných xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxx povinností splněných xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, o případném xxxxxxxx udělovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx státu, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Absolventům xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaném x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uděluje xxxxxxxxxx xxxxx, podle §45 xxxx. 4, §46 xxxx. 4 xxxx §47 odst. 5 x xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že udílený xxxxxxxxxx akademický titul xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakalářské, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxxxxx obhajoba, včetně xxxxxxx oponentů x xxxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikačních xxxxx, kterou xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Vysoká škola xxxxxxxxxx xxxxx nezveřejňuje, xxxx-xx již xxxxxxxxxx xxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx též xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx konáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx veřejnosti v xxxxx určeném xxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx-xx tak xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx práce xxxxx tohoto xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxx obhajoby.

(4) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxx zveřejnění 58), xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx. Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx spolu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, disertační x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx zašle bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx zveřejnění xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx práce x xxxxxxxx ministerstvu.

§47x

Xxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx doktorské xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rektor xxxxxxx xxxxxx školy, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obhajoba disertační xxxxx xxxxxx.

(2) Rektor xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx studijním x xxxxxxxxx řádem xxx konání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x důsledku úmyslného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo předpoklady xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxx školách, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo studijním x zkušebním xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, šlo-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx nebo její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xx považuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxx xxxx diplomem x xxxxxxxx xxxxxx rigorózní xxxxxxx, xxx byl xxxxx xxxxx vysokoškolský xxxxxx xxxx diplom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Řízení x vyslovení xxxxxxxxxxx xx zahajuje x xxxx xxxxxx; zahájeno xxxx být xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 3 let xxx dne vykonání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x).

(5) Neshledá-li rektor xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2, řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxxxx, x xxxx 6 členů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z profesorů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx xx rektorem xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx. Podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx komise se xxxxxx nadpoloviční většinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§47x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47d

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx neplatnosti xx 150 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx podá xxx stanovisko xx 90 dnů ode xxx, kdy je x něj xxxxxxxx xxxxxxxx. Odchýlí-li se xxxxxx v xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx rozhodnutí odůvodnit.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xx nelze xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx podání xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je pouze xxxxx, x jejíž xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx disertační práce xxx.

§47x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s účinností xx 1.9.2016

§47e

(1) Xxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx závěr xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby disertační xxxxx xxxxx účinným, xxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx její součást xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, vysokoškolské xxxxxxxx získané absolvováním xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vykonání státní xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §46 odst. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx stane xxxxxxx, xxxxxxx osoba, o xxxxx státní zkoušku xxxx její součást xxx, příslušný akademický xxxxx. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx student xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorského xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx pro xxxxxxx xx studiu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou x §48 xxxx. 1 xxxx 3, xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx studijním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 osobě xxxxxxx x §47d xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxx x xxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x následné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, x xxxxx státní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx nebo obhajobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx vyslovením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx i pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, pro xxx xx vyžaduje odborná xxxxxxxxxxx spočívající v xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, které pozbyly xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx práce xx xxxxxx škola xxxxxxx xx 1 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný uznávací xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součásti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce

Na xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx vykonání xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47c xx 47e obdobně x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §47e xxxx. 1 xx 5 platí také xxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx soukromé xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§47x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx součásti xxxx xxxxxxxx disertační práce

Na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práce vedené xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §47c xx 47e obdobně. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §47e xxxx. 1 xx 5 xxxxx xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

XXXX PÁTÁ

STUDIUM NA XXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx ke xxxxxx

§48

(1) Xxxxxxxxx přijetí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ke xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx uchazeči s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervatoři. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx navazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je rovněž xxxxx ukončení xxxxxx x kterémkoliv xxxx xxxxxxxxxx programu.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Podmínkou xxxxxxx ke studiu x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program, uchazeč, xxxxx získal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx středoškolském xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx střední xxxxx, x mezinárodní střední xxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx škol nebo xx škole, v xxx xxxxxxxxxxxx povolilo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x Xxxxx xxxxxxxxx, získaným xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx podle dřívějších xxxxxxxx předpisů,

b) xxxxxxxx x udělení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxx rovnocenný xxx xxxxxxx úředního postupu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxxx středoškolském xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx působící xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x daném xxxxx státě opravňuje xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx program; xxxxxxxxxx §90 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §90 odst. 3 xx použijí xxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx xxxx také xxxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o tom, xx absolvent xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx dané zahraniční xxxxxxx xxxxx xx x uvedeném xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x přijetí xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx škole, prokazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx 3

x) xxxxxxxx x obecném xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle §89 x 90 xxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělání, který xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) zahraničním xxxxxxxx o zahraničním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxxx na zahraniční xxxxxx xxxxx působící xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §90 odst. 2 xxxx druhé x §90 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zahraničního vysokoškolského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat vysokoškolské xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5 xxxx. x) se xxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx akreditaci pro xxxxxxx xxxxx oblast xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x odstavce 5 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx 20 % základu stanoveného xxxxx §58 xxxx. 2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy.

§49

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx studiu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx střední školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx xxxxxxx, též podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx získaných xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx typech xxxxxxxx. Xxxxxxx se přitom xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx může stanovit xxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky; xxxxx-xx xxxx podmínky xxxxx xxxxx uchazečů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx podmínkou přijetí xx xxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobilost xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, které xxxx vysokou xxxxxx xxxx fakultou zveřejňovány xxxxx xxxxxxxx 5; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní způsobilost xxxxxxxx uchazeč poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx; není-li xxxxxxx x studium x takového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x dorost. Xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lékařský xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařství.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývají x mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx, xxxxx absolvovali xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxxx xxxxxxx xxxx studijní xxxxxxx xx vysoké xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx odborné xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xx ověřuje, x xx zpravidla xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx čtyřměsíčním, xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3, termín a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.&xxxx;Xx-xx podmínkou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zveřejněn xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příslušném studijním xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však jednoměsíční. Xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vysoké škole xxxx její xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx uchazeč xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, rodné xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxxx uvede xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxxx fakulty. X xxxxxxx ke xxxxxx xx studijním programu, xxxxx xxxxxxxxxxx vysoká xxxxx, rozhoduje xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje o xxxxxxx ke xxxxxx xxxxx určený xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 5. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxxxxxxx.

(5) Uchazeč má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx po xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx x fakulty a x xxxxxxxxxx přijetí xx studiu xxxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx.

(9) Xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zprávu o xxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xx xxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx částí. Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 40).

§51

Xxxxx do xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxx do xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx vysokou školou xxxx její xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx rok

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bloky. Každý xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx sestává x xxxxxx výuky x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Akademický xxx trvá 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx; jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§53

Státní xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx komisí; xxxxxx státní zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx mají pouze xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx další xxxxx zkušební komise x významných odborníků x xxxxx xxxxx.

§54

Přerušení studia

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádem x opakovaně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdelší xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vždy x xxxxxxxxxxx x těhotenstvím, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Právo na xxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx do xxxxxxxxx xxxx studia, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxxxxxxx studia xxxx osoba studentem. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká xxxxx xxxxx xx opětovný xxxxx do studia. Xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxx x xxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx studiu dříve, xxx uplyne xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx studentka xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx semestru, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x dobu, xx xxxxxx xx xxxxx trvalo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 53), x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxx době xxxxxxx nepřeruší.

(2) Student, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx sportovním odvětví, xxxxxx xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx průběhu studia, xxxxx studentovi xxxxxx xxxxx na reprezentaci x nezbytnou xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§55

(1) Studium xx xxxxx ukončuje xxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xxxx vykonána xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx studia xxxx xxxx xxxxxxxx část.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx akademického xxxxxx xx vysokoškolský xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx se xxxx ukončuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nesplní-li xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx programu podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) odnětím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu,

d) zánikem xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §81b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§86 xxxx. 3 x 4),

x) xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §47e odst. 3, §47f xxxx 47g,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §65 xxxx. 1 písm. x) xxxx podle §67.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx den, xxx xxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx student xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx x zanechání xxxxxx. Dnem ukončení xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx den, ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)&xxxx;xx poslední xxx xxxxx 3 xxx xxxxxxx x §81b xxxx. 3 větě xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx den, xx xxxxxxx zaniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g) xx den, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47c47e, §47f xxxx 47g o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 rozhodují orgány xxxxxxx v §50 xxxx. 2 a 3; xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §50 xxxx. 4 až 6 obdobně, přičemž xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx jde.

§57

Doklady o studiu

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx studijním programu x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) výkaz x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) dodatek x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx studenta xx xxxxxx vydávaný xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx doklad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxx x vnitřních xxxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje xxxxxxx v první xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x elektronickém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx fakulty. X takovém xxxxxxx xx xxxxxx škola xxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx zásahu neoprávněných xxxx. Za Xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxx.

(4) Vysokoškolský xxxxxx xx xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx žádosti

a) osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 odst. 1,

x) student,

c) absolvent xxxxxx ve studijním xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx studijním xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 41) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx škola xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obřadu.

(8) X xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §50 xx 69, §89 xx 91 x §99 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodné xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx, xxxx-xx xx přiděleno.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

§58

(1) Veřejná xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za úkony xxxxxxx x přijímacím xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxx.

(2) Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx je 5 % z xxxxxxxx částky připadající xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kalendářním roce. Xxxxxx vyhlásí ministerstvo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx započatý x xxxxx kalendářním roce. Xxx výpočet základu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok.

(3) Xxxxxxx-xx student xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx x jeden xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx mu veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxx §46 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxxxxx studium, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx, ve xxxxxx student xxxxxxxx x xxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x aktuálním xxxxxxxxx xxxxxxxx souběžně, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx studia vypočtené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx však nejdříve xxxxxx uznaná doba xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x cizím xxxxxx, xxxxxxx poplatek xx studium x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx studijním programu x xxxx stanovit xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx stanovení xxxx poplatků xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxx xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok veřejná xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxx vysoká xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nelze xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxx vybírat xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx xx studium xx xxxxx xxxx, xxx která xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx podána. Xxxxxxxx xxx stanovení xxxx, xxxxx placení a xxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx za xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle odstavce 3 xx xxxxxx xxxxxxx 90 dnů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx snížit, xxxxxxxxx nebo odložit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx výsledkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle zásad xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx.

(8) Xx poplatky xxxxxxx xx studiem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poplatcích. 9)

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx soukromých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) X xxxxx své vzdělávací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx poskytovat bezplatně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx osvědčení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx x xxxxx akreditovaných xxxxxxxxxx programů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (§48 xx 50), xxxx xxxxxx škola xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xx výše 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx studenta xxxxx tohoto xxxxxx.

§60a

Vzdělávání v mezinárodně xxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx studentů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx"). Xxxxxx podmínky kursu xxxxxxx vnitřní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxx musí být xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx absolventům xxxxx xxxx veřejná vysoká xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Účastníci xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

STUDENTI

§61

(1) Xxxxxxx xx stává xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přerušeno, xx stává studentem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxx studentem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 x §56 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54.

§62

Xxxxx studenta

(1) Student xx xxxxx

x) xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx xxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxx učitele xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) zapsat xx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx určenými xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x být volen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx-xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovních xxxxxxxxxx xxx. 10)

§63

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Studijní xxxxxxxxxx studenta vyplývají xx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx spojené se xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx studiu, xxxxx xxxx tato způsobilost xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49 odst. 1,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, děkana xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxxx.

Disciplinární xxxxxxxxx

§64

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxx.

§65

(1) Za disciplinární xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x následujících xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx stanovením lhůty x podmínek x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, jestliže samotné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nápravě.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k okolnostem, xx xxxxx x xxxx došlo, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx x x dosavadnímu xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx následků. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx uplynula xxxxx xxxxxxx roku xx xxxx spáchání xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx věci. Do xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx studia

Ze xxxxxx bude vyloučen xxxxxxx, xxxxx byl xx xxxxxx přijat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Rozhodování x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx

§68

(1) Xxxxxx škola xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx takovou možnost xxxxxxxxx studijní x xxxxxxxx řád,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxx x §52 xxxx. 1, pokud xxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vykonaných x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zkoušek xxxx xxxxxx studijních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ucelených částí xxxxxx absolvovaných x xxxxx studia x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx xx studiem xxxxx §58 odst. 3 x 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx studia xxxxx §67.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) není xxxxxx xxxxx povinna xxxx vydáním rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx rozhodnutí xx prvním úkonem xxxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx jsou x xxxxxxx s vnitřním xxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx zahájena x moci xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxxxx výzvy vyjádřit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx výzvu xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

(6) Rektor xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předcházelo, x xxxxxxxx předpisy x vnitřními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(7) Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přijmou x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx, xxxx odstraněny xxxx xxxxxxx zmírněny.

§69

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx fakult, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx o projednání xxxxxxxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxx xx xx skutku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přestupek. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx seznámením studenta x návrhem. X xxxxxxxxxxxxxx přestupku xx xxxx xxxxx jednání xx xxxxxxxxxxx studenta. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ústní jednání xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx najevo, že xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx prokázat, že xxxxxxxxxxxxx přestupek spáchal xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx přestala xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx použijí xxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx §67.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studentům x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx škola x řízeních xxxxx §50 xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxx §50 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx a uchazeč x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx rozhodnutí xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektronickém xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §68 doručit z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §63 odst. 3 xxxx. b), xxxx nepodaří-li xx xxxxxxxxx doručit na xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatrovníka.

(3) Xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §68 xxxx. 1 písm. x), b) a x), xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx v §68 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému vysoké xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxx předpis vysoké xxxxx; za den xxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx se v xxxxxxx případě považuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému.

§69a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Akademickými xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx asistenti, xxxxxxxxx, xxxxxxx a vědečtí, xxxxxxxx x vývojoví xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Akademičtí pracovníci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jména xxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx škole xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akademického xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Takové pracovní xxxxx xxxx zastávat xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praxi xxxxxxx xx xxxx 20 xxx. Pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx školou, xxxxx xx institucionální xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vědeckou xxxxx.

(3) Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hostujících xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§70a

Pracovní xxxx akademických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x přímou pedagogickou xxxxxxxx,

x) vědeckou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxx na pracovišti xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx místě x xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případech, xxxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pracovní xxxx, xxxxxx si sám xxxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xx xxx určí. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxx výlučně v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx jiném xxxxx než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxxxx xx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, hradí xx akademický xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx eviduje xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx sám xxxxxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

Habilitační řízení

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. X návrhem xx xxxxx předložit xxxxxxxxx, doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x získaných příslušných xxxxxxxx, doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi, seznam xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vědeckých, odborných xxxx uměleckých xxxxx, xxx tuzemských, xxx x zahraničních, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx uvede xxxx, ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poznatky, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx monografie, která xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx nebo umělecký xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx vynikající veřejná xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx podává xxxxxxxx xxxxxxx, která má xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Nemá-li xxxxx všechny potřebné xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx neodstraní, děkan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx pětičlenné xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx významných představitelů xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x nejméně xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx než x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx koná.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou jmenuje xxx xxxxxxxx habilitační xxxxx. Z vysoké xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx vysoké xxxxx x fakulty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu, x xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxi. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxx. Habilitační komise xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxx členů xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, že xxxxxxxxxxx komise doporučuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx předseda xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx přednáška x xxxxxxxx habilitační práce xx xxxx xx xxxxxxxx zasedání xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx uchazeči xxxx xxxxxxx vyjádřit xx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx vědecké xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecká xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx docentem.

(10) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecké xxxx, platí, xx xxxxxxx&xxxx;xxxx umělecká xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx, předloží xxx xx xxxx odůvodněním xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx projedná x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx uchazeč xx být jmenován xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx zastavuje. X xxxxxxx xxxxxxx rektor xxxxxxx xxxxxxx.

(12) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátí xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správní xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx vnitřním xxxxxxxx.

(14) Proti postupu xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, předá xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx rektora xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx rektora xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx.

(15) Stanoví-li xxx vnitřní xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úkoly xxxxxx pak xxxx xxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xx úkony xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který činí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2; výši xxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx školy. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx určitý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdo byl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx radou vysoké xxxxx x xxxxxxx x §74.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vysoké školy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministra.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vysoké školy, xxxxx xxxxx dodržen xxxxxx xxx xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §74; xxxxxxx návrhu xxxx xxx odůvodněno.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně dvakrát xx xxxxxxxxxx xxx.

§74

Xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xx jmenování profesorem xx xxxxxxxxx pedagogická x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uměleckou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x zahájení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx habilitačního řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx profesora xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx profesorem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxxx xx návrh xxxxxxx x umělecké xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx docentem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx uchazeče xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo příbuzného xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vědecké xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx vědecké xxxx xxxxxxxx radě xxxxxx xxxxx, má-li xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx rada xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxx nebo umělecká xxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §72 odst. 2 xxxx druhé; x xxxxxx xx též xxxxx obor, xx xxxxxx xx řízení xx jmenování profesorem xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx příslušná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx složenou x profesorů, xxxxxxx x dalších významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx odborníci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x vysoké xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx řízení koná.

(4) X uměleckých xxxxxxx xxxx příslušná vědecká xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tajným hlasováním xx xxxxxx na xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxx doporučuje řízení xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx člen xxxxxx xx vědecké xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxx umělecká xxxx xxxxx uchazeče, xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx koncepci vědecké xxxx xxxxxxxx xxxxx x výuky x xxxxx xxxxx.

(6) Po xxxxxxxxx se vědecká xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx usnáší xx xxxxxx, xxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx profesorem. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx návrh na xxxxxxxxx profesorem ministrovi. X případě, že xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vědecké xxxx xxxxxxxx radě vysoké xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §72 odst. 10 xxxxx v obou xxxxxxxxx obdobně.

(7) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx jmenování profesorem xxxxxxx xxxxxx škola xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x fakulty, xxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxx, x xxxxxx při xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Proti xxxxxxx při xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx může xxxxxxx podat xx 30 xxx xxxxxxx, x nichž rozhoduje xxxxxx; rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy, xxxx xxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájeno xx vědecké xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx fakulty. Xxxxx xxxxxx pak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx, který činí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2; výši xxxxxxxx je povinna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx školy.

§74a

Řízení na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x vyslovení neplatnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, bude-li x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace byla xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxx jmenována xxxxxxxx, svoji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) x důsledku xxxxxxxxx trestného činu, xxxx

x) v xxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 59) xxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx, neuvedeného x xxxxxxx x).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xx zahajuje z xxxx xxxxxx; zahájeno xxxx xxx rektorem

a) xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 5 let xxx dne skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxxx xxx rozhodnutí rektora xxxxx xxxxxxxx 1 xx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx školy.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx tajně.

§74a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§74x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odchýlí xx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx rektora x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve správním xxxxxxxxxx 60) xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx docentem jde.

§74b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§74c

(1) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvedená xxxxx přestane xxx xxxxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxx dotčeny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx osoby, a xx i xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x rámci výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxx xx vyžaduje kvalifikace xxxxxxx. Xxxxxxx není xxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§74x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§74d

Řízení na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti jmenování xxxxxxxx

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedená xx xxxxxxxx xxxxxx škole xx použijí xxxxxxxxxx §74a xx 74c xxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitřní předpis xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x §74c xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedených na xxxxxxxx xxxxxx škole.

§74d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§74e

Řízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx

Xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx vedené xx xxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §74a74c xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxx x §74c xxxx. 1 a 2 xxxxx také xxx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§74x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§75

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx její součást xxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxx; neprodleně xxxxxx xxxxxxxx údaje x ukončení xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvu

a) xxx xxxxxxxx habilitačního xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, pohlaví, xxxxxxxx x České republice x xxxxxx občanství, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x průběhu habilitačního xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx důvod x xxxxx přerušení xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx habilitačního xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx řízení vhodným xxxxxxxx.

(4) Xx zveřejňování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §47b obdobně, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx zveřejněna xxxxx xxxxxxxx.

§76

Tvůrčí volno

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x délce xxxxx xxxxxx jedenkrát xx sedm xxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vzdělávacích xxxxx xxxxxx školy.

(2) Xx xxxx tvůrčího volna xxxxxx akademickému xxxxxxxxxx xxxx.

§77

Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Od xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x akademickým xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxx zastávaného xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vysoké školy.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx škole, xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx škole, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovník v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu.

ČÁST OSMÁ

HODNOCENÍ XXXXXX XXXXX

§77x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnocení.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx x případech xxxxxxxxx x §84. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x udržovat xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx souvisejících činností x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxx uplatnění záměrů x postupů vysoké xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a s xxxx souvisejících činností, xxxxxxxxxxx xx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx školy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx součástí xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanovení xxxxxxxxxx, pravomocí a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx vysoké školy x xxxxxx součástí,

d) xxxxxx finanční, personální x informační xxx xxxxx vzdělávací x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx školy x xxxxxx vysokými xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx zaměstnavateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x podnikatelskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, podporujícími nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nápravná a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x záznamy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a tvůrčí xxxxxxxx x opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx; xxxxxx x vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nejméně xxxx jednou za 5 xxx, x xxx, xx každoročně xx zpráva aktualizována x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx zprávě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx školy x xxxxxx součástí x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§77x vložen právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§77x

Xxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx výstupech

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxx", xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx umělecká xxxx xxxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), vede xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x uměleckých výstupech.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx umělecké xxxxxxxx dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxx umělecké xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s ním.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uměleckými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx xx evidují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) osobní jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jména x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výkonného xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxx tvůrce xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, pohlaví x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x členství xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx tituly, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx umělecko-pedagogické xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Umělecká škola xx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx podle odstavce 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x uchovávat údaje x xxxxxxxxxx výstupech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx je

a) Akreditačnímu xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx nahlížet rovněž xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x těchto informačních xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se dané xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx x zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx údajů.

§77c xxxxxx právním předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX

§78

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x určené xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx oblastech vzdělávání. Xxxxxx škola xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní program, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxx program xxxxxx.

(3) Institucionální xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(4) Xxxxx oprávnění uskutečňovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxxx daného studijního xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx x profilu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx 49), že absolventi xxxxxx studijního programu xxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolání. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je podmínkou xxx udělení akreditace xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx dne, xxx xxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx doručena.

(7) X xxxxxxx studijního xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínkou pro xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu 49). Xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připraveni odpovídajícím xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Orgány xxxxxxx ve větách xxxxx a třetí xxxxxxxx povolení xx 90 xxx xxx xxx, xxx jim xxxx žádost x xxxxxxxx doručena.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akreditovaném podle xxxxxxxxxx právního předpisu 61), je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx studijního programu xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx xxxxxxxxxx oblast vzdělávání xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 7 také xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx tohoto programu xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(9) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uskutečňován x xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx kterou xx xxxxxx škola institucionální xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx ani udělovat xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) X xxxxx xxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přiznávat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 5 xxx vykonávat, xxxxx xxxxx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§78x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jimiž xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx studijních xxxxxxxx.

(2) Standardy pro xxxxxxxxxx obsahují

a) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zejména xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx studenty, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxx, akademické pracovníky, xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vnitřního xxxxxxxxx kvality vzdělávací, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx na studijní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, profil xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx absolventů xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, finanční, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. soubor minimálních xxxxxxxxx xx studijní xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměření studijního xxxxxxxx, xxxxxx absolventa, xx xxxxxxx xxxxxxxx x odborné dovednosti xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozsah xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x kontroly xxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poslání xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx 74 a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx mezinárodní spolupráce x rozsah xxxxxxxxxx x odbornou xxxxx.

§78x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx §44 xxxx. 2; x xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxx procentně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na výuce,

c) xxxxxxx x personálním, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání,

d) xxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uplatnitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx standardů xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. b),

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, že daný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx přípravu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49), že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborníků v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámení, xx xxxx studijní xxxxxxx xx zaměřen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx absolventi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Akreditační xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xx 120 dnů. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx činností a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx není dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx škola nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxx funkční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx souvisejících xxxxxxxx x vnitřního hodnocení xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §77b,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nezískal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxx odstraněny.

(5) X xxxxxxxxxx studijního programu xxxx požádat xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx udělen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti. Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxx obdobně.

(6) Jde-li x kombinovaný xxxxxxxx xxxxxxx, splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 písm. x) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xx studijní xxxxxxx zařazen, x xx x míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejímu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Akreditační xxxx na dobu 10 xxx; xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) akreditace xxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo prodlužuje xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx, nebo

c) žadatel xxxxxxxxxxx dostatečné záruky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx 10 xxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx studia x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx. X rozhodnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělávání, xx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx náleží, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx akreditace xxx i opakovaně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §79.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Byla-li xxxxxx škole žádost x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vysoká škola xxxxx novou xxxxxx x akreditaci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 2 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxx odňata.

(8) Xxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §93n odst. 1, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx novou xxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doby 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx uložena.

§81

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx x vysokou xxxxxx požádat xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx některého členského xxxxx Evropské xxxx, xxxx která byla xxxxxxx xxxx založena xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uděluje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ve vysokoškolském xxxxxxx je též xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxx §79 přiměřeně.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx radě.

Institucionální xxxxxxxxxx

§81x

(1) Institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro oblast xxxx oblasti xxxxxxxxxx, x x jejich xxxxx pro xxxxxxxxx xxx nebo typy xxxxxxxxxx programů Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx vysokou xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx x institucionální xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vysoká xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů,

c) zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, materiálního x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xx 150 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x §78a xxxx. 2 písm. a) x přihlíží x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx k xxxxxxxxx některou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77a odst. 3; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §78a xxxx. 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx x §82 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §78a xxxx. 2 písm. x) pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx danou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxx škola xxxx xxxxxxx radu xxx xxxxxxx hodnocení,

c) xxxxxx škola nemá xxxxxxx systém zajišťování xxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy xxxxxxx záruky, xx xxxxxx škola xx xxx působnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx navrhované x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpovídajícím požadavkům xxxxxxxx x §77b xx 79,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx nezbytného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) vysoká xxxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx, x xxxx nejméně 1 xxxxxxxx program x navrhované xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx byly uvedeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxx společné řízení x x xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx škola xxxxxxxxx Akreditačnímu úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2. Akreditační úřad xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevyhoví x důvodů xxxxxxxxx x §82 xxxx. 6.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx institucionální akreditaci x její xxxxxx x udělení institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zamítnuta, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx doby 2 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx žádost zamítnuta.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx uplynutím doby 5 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx vysoké xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxx danou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) uložen xxxxxxx xxxxx xx přestupek xxxxx §93n odst. 1.

(8) Požádala-li vysoká xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxx oblast xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§81b

(1) Institucionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 10 let; xx xxxx 5 xxx xx institucionální akreditace xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxx zamítnuta xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oblast xxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxx uveden xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx programů, xxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx oblastech xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odnětím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx se vzdává xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx institucionální xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou na xxxxx základě xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx akreditované xx xxxx 3 xxx. Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx musí ve xxxxx 120 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxx tyto studijní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2 písm. x) nebo b).

(4) X xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x odstavci 3, xx vysoká xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxx xxxx vysoké škole.

§81b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx akreditací xxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx akreditace xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §81a; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§81x

(1) Hodlá-li xxxxxx xxxxx x institucionální xxxxxxxxxx uskutečňovat studijní xxxxxxx ve spolupráci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx akreditace xxxxx §81, xxx-xx x xxxxxxxx program, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx osobou pouze

a) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §81, xxxx

x) xx-xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§81x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§82

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Oprávnění xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obsahuje:

a) xxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hodnocení nezbytného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx umělecké xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rad xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §79 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxxx habilitačního xxxxxx a řízení xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx skutečnosti xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo umělecké xxxxxxxxxxx uchazeče x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 120 dnů.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění habilitačního xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx neuskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx habilitačního xxxxxx xxxx xxxxxx xx jmenování profesorem, xx xxxx nejméně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro akreditaci x xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxx vady odstraněny.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx vysoká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§82a

Vláda stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx institucionální xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro akreditaci xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§83

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxxxxx úřad. Xxxxxxx xxxxxx Akreditačního xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost Akreditačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx úřad

a) rozhoduje x institucionálních akreditacích,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a akreditacích xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) přijímá xxxxxxxx xxxxx §81b odst. 3 x §86,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu x k xxxx xxxxxx školy podle §2 xxxx. 3 x 6, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 písm. x) x x §93h xxxx. 5 písm. x) a v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx předloží xxxxxxx, x xxxxxx k xxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Akreditační xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxx vysoké školy x stanoviska xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx posuzování splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §93f xxxx. 5 xxxx. x) a x §93h xxxx. 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 90 dnů xxx xxx, kdy xx byla žádost x stanovisko doručena.

§83x

(1) Výkonným xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx v §83c xxxx. 2, xx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu, 2 xxxxxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx. Členství v Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx Akreditačního úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx místopředsedové Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx místopředsedy Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx předseda Akreditačního xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxx hodnotících xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Akreditačního úřadu x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx místopředsedové Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Předseda x místopředsedové Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v Kanceláři Xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x státní službě xxxx xxxxxxx pokyny xxxxx §11 zákoníku xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx hodnotících xxxxxx je úkonem x xxxxxxx zájmu 62) x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje odměnu. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kladeným na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x k jejich xxxxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx x členům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx podmínek jako xxxxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx 63) s xxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku xxxxx se nepoužije.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx předložený prostřednictvím xxxxxxxx.

§83x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx a odvolání xxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Předsedu, 2 xxxxxxxxxxxxx x 11 xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na období 6 xxx z xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxx; 1 člena xxxxxxx vláda xx xxxxxx 2 xxx x xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jmenuje xx xxxxx xxxxxxxx vláda x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jinými ústředními xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizacemi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací nebo xxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vláda z xxxx navržených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92 x 1 xxxxx x xxx studentů jmenuje xx návrh xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol uvedeným x §92 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby 9 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx prostředí x 5 xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx působící x xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor zřízených xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx předsedy Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §92.

(2) Xxxxx-xx k zániku xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je nový xxxx jmenován xxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nejvýše xx dvě xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx omezena její xxxxxxxxxxx.

(4) Funkce člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neslučitelná x xxxxxx poslance, senátora, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; dále xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, ředitele vysokoškolského xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxx, kvestora x tajemníka fakulty, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx vysoké xxxxx.

(5) Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx a xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Akreditačního úřadu xxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx být členy xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx podílet xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za úplatu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 3.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, publicistickou xxxx uměleckou, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx vykonávají vedle xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx tak způsobem, xxxxx neohrožuje xxxxx xxxxx funkce člena Xxxx Akreditačního úřadu x neohrožuje xxxxxx x nezávislost a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxx odvolat xxxxx Rady Akreditačního xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nezávislost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Akreditačního xxxxx xxxx xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxx člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Funkce xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) odvoláním x funkce,

d) smrtí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) jde-li o xxxxx jmenovaného x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx souběhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxx Xxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx, kterým byla xxxxxxxxx dohoda o xxxx člena Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odloženo xxxxxx xxxxxx na potrestání xxxxx Rady Akreditačního xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx čin,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kterým xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx člena Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx omezena svéprávnost xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83x vložen právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(2) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx se x xxxxxx statutu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhodovat xx xxxxxxxxx řízeních vedených Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni

1. x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. o xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, x omezení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x pozastavení xxxx xxxxxx akreditace xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 x 4,

3. ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 odst. 9,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx xxx akreditace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §82a,

x) stanovit na xxxxxxx návrhů připravených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotící xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx se standardy xxx xxxxxxxxxx xxxxx §78a,

x) vydávat xxxxxxxxxx x typu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podané proti xxxxxxxxxx,

x) vydávat zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx xxxxx §84 x xxxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxx zprávě,

g) vydávat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu,

h) vydávat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx splnění xxxxxxxx xxx řádné zajištění xxxxx a související xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, vyžádá-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §93f xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §93h xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x funkci xxxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx nejméně xxxxxxx svých xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ministra x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx člena Xxxx Akreditačního úřadu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) je zapotřebí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx zrušit x xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zrušit a xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Akreditační xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaných podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání vydaných xxxxx xxxxxxxx 4.

§83x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Přezkumná xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx má 5 členů, jmenovaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx advokátní komorou, x toho 3 xxxxxxx jsou jmenováni x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §92.

(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx komise Akreditačního xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zájmu 62) x xx xxxx výkon xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu přísluší xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 63) x tím, xx xx pravidelné xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx jejich pobytu. Xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx xx nepoužije.

§83d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83e

Hodnotící xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Poradními xxxxxx Rady Akreditačního xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxx jmenováni x xxxx evidovaných v Xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hodnotící xxxxxx; xxxxx upravený xxxxx se xxx xxxxxx škole xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xx xx členy xxxxxxxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §83c xxxx. 2 xxxx. x) a x) x pro jednotlivá xxxxxx xxxxxxxxx; členem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx také xxxxx xxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxxxxxx Seznamu hodnotitelů xxx jednotlivé oblasti xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, působících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x),

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hodnotících xxxxxx.

(3) Akreditační úřad xxxxxxxx Seznam xxxxxxxxxxx. Xxxxxx slouží x xxxxxxxx osob, které xxxxx xxx jmenovány xx hodnotících xxxxxx. Xxxxxx se člení xxxxx oblastí vzdělávání. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x seznamu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx Xxxxxxx hodnotitelů xxxx xxx zapsána xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zařazení xx Xxxxxxx hodnotitelů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxx §92 xxxx xxxxxxxx organizace xxxx xxxx právnická xxxxx uvedená x §77b odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx projevila xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx provede, xxxxx daná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxxx stanovené Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx, xx xxxxxxx souhlasného xxxxxxxx Xxxx Akreditačního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 6 xxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx "Bezpečnostní obory" xx x xxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx není xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zapsaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx ze Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx zapsán, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, z vlastního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxx trvalého xxxxxx; x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx republice x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx x xxxxxxxx, zaměření xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hodnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx získány x xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx školy, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx studenta xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx studentem, x xxxxx xxxxxxxxxx programu, xx kterém xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x vysoké xxxxx x xxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx návaznost xx xxxxxx školství, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx akademického xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bývalého xxxx současného xxxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sféry xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, odborníka xx sféry zaměstnavatelů xxxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sféry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x praxe, x xxxxxx vzdělávání, xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxx ze Seznamu xxxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje x xxxxxxx hodnotitele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, tituly a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich právní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vysoké xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx.

§83x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§83f

Kancelář Xxxxxxxxxxxxx úřadu

Kancelář Xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a technickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonů Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x vložen právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§84

Xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaných činností x provádí xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x s nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx ministra, nebo

b) xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx využívat Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí a x xxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxxx školy x případné hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx agenturou xxxxx §77a odst. 4, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX (Evropském xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx je xxxxxx sdružení XXXX (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx)

§85

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinna x době její xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx vyplývající z §77b x 78a,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací, xxxxxx x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záměru vzdělávací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy,

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx změnách, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx dopad xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Akreditačnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x této xxxxxx, popřípadě další xxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§86

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx úřad nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování studijního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vysoké xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx akreditován xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx studiu xxxxxx studijního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oblasti xxxx xxxxxxx vzdělávání, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat studijní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx programy x xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxx v této xxxxxxx xxxx x xxxxxx oblastech xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání.

(4) Xxxxxx-xx Akreditační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne x odnětí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zjistil nedostatky. Xxxxxxx může rozhodnout x xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x b).

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxx závažné xxxxxxxxxx v habilitačním xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povahy xxxx o pozastavení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v těch xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5 xxxx Akreditační xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě po xxxxx Akreditačního xxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx neposkytla Akreditačnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Akreditační úřad xxxx akreditaci xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx školy, její xxxxxxxx nebo spolupracující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, že xxxxx k odnětí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx studentům xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx téže nebo xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 3 xxxx. x) nebo x) nebo opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xxxxx.

§86a

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §78 xx 86 xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žadatelem x akreditaci; xxxxxxxxxx xxxxxx podle §81 xx xxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx činností uvedená x §81 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §79 xxxx. 5 je xxxxx xxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlas působit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §81d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx x xxxxxxx institucionální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx osobou.

§86a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX DESÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy vysokých xxxx,

x) vypracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejných vysokých xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx školství xxxxxxx školám x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hospodaření veřejné xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 13)

f) xxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx §39 x 39a,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §87b xxxx. 4,

3. xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx předávání xxxxx xxxxx xxxxxxx i) xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu,

4. xxxxxx x strukturu xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx §90b xxxx. 3,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 odst. 3,

i) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x uchazečích x xxxxxxx ke xxxxxx a x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování je xxxxxxxxx samo, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve studijním xxxxxxxx, xxxxxxxx studujících xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxx ukončily xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, účastníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; vysoké xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) vede

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx výstupů podle §77c,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vysokých xxxx x uskutečňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §87a,

3. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx §87b,

4. xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §90b,

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx správy,

l) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx vysokých xxxx xx správním xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxx §37, 38 a 43,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx 90a,

x) přiznává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §91,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost Xxxxxxxxxxxxx úřadu,

q) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §95,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx školám xx xxxxxx přípravy xxxxxxx x dalších předpisů xxxxxxxx škol x xxxxxx, vedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, informačních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxxxx vynikajícím xxxxxxxxx, absolventům xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx podkladů xx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx akreditace studijního xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto zaměření x xxxxx udělené xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 6 x §79 xxxx. 2 xxxx. x); daný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zároveň xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účelovou xxxxxxx x evropských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xx základě xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x). Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nepostupuje xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 42),

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx §93a xxxx. 3 x 5 x §93f x 93h x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxx za ně xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ověření vysokoškolských xxxxxxx a xxxxxxx x vysokoškolským diplomům xxxxxxxx vysokými školami x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx listinách.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx uměleckých xxxxxxx xxxxx §77c

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejných x státních xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx rektora x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx uvedenými xxxxxx xxxxxx školy,

2. xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x registru, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx záznamů xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx, uvedeného v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x x §87b,

1. Xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxx prokázání právního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxx x xxxx pověřeným uvedenými xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxx, profesorů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x vzniku xxxx xxxxxxxxxx souběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

2. xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nahlížení xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx prokázání právního xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. j) xxxx 4 a x §90b,

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých škol x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; uvedené xxxxxx x xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v jimi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xx studiu,

3. rektorům xxxxxxxx vysokých xxxx x orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnancům, x xx xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxx x řízeních x žádostech o xxxxxxx xx xxxxxx,

4. xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx, jejichž xxxxxx údaje jsou xxxxxxx v xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§87x

Xxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Registr vysokých xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx akreditací. Správcem xxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx je ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vysokých xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx registru xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx x §93a, x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Akreditační xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxx příslušné xxxxx x xxxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§87x

Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který slouží x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxx docenty, profesory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xx ministerstvo.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, profesorů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě další xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x obec, xxx xx xxxxxx xxxxx; x cizinců xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občanství,

b) údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ukončených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a oborů, xx xxxxxxx byly xxxxxx x hodnosti xxxxxxx x xx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx profesorem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx školy, na xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a o xxxxxx xxxxxxxxx docentem x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu zaměstnance x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtem xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxxx, a o xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx k Xxxxx republice sjednán x xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx místo akademického xxxxxxxxxx působícího na xxxxxx xxxxxx škole xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Uživateli xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx profesorů xxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx x státních vysokých xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol plnící xxxxxx rektora x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x jeho xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x docentech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci poskytovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v §93a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§88

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx matriku xxxxxxxx. Matrika xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x studentech, k xxxxxxxxx spojeným xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tvůrčí x x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx studentů xx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jména a xxxxx příjmení, xxxxx xxxxx, stav x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx studenta, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx též datum xxxxxxxx, xxxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxxx pobytu x České republice x xxxxxx občanství.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxx x

x) xxxxxx xx studia,

b) předchozím xxxxxxxx,

x) studijním programu x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) složené státní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukončení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx podmínky stanoví xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx školou.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a x) xx g) xx provedou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx události. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou archiválie; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpisů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 14)

(5) Xxxxxx xxxxx sdělí xxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxxx údaj x matriky studentů.

Uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx žádost absolventa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx, jestliže je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx vysoká škola xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx smlouvou k xxxxxx zmocněno,

b) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejná xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxxxx určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úrovně zahraniční xxxxxx školy xxxx xx základě rozsahu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 platí xxxxxxx pro jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx studijní xxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§90

(1) Xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rektor.

(2) Podkladem xxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx dodatku x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx poskytovat vzdělání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a o xxxxxx vysokoškolského studia x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx, aby pravost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na originálech xxxxxxx xxxx ověřena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx xx sídlo xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx byla x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném členském xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx ochrany 44) xxxx xx xxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx republiky pohlížet xxxx na uprchlíka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřením.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podle §89 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx, xx xxxx studijní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx zamítne.

§90x

(1) Xxx podání xxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xx xxxxxxx xxxxxxx uhradit

a) poplatek xx úkony spojené x xxxxxxx x xxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, je-li xxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §89 podána xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x řízením x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx 3&xxxx;000 Xx. Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89 ministerstvu, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 64).

§90x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§90x

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělání x xxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx §89, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx registru

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x cizinců xxxx xxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx občanství,

b) označení xxxxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, xxxxxx xxxxx a sídla xxxxxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxx jej vydala, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx značky, xxx kterou bylo xxxxxx vedeno, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyhotovení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx osobám a xxxxxxx xxxxxxxx x §87 xxxx. 2 xxxx. c).

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx oznamují xxxxx xxxxxxxx se xxxx vedených správních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§90x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§91

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50),

x) v případě xxxxxx sociální situace xxxxxxxx,

x) v případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných.

(3) Xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xx přiznává též xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 47), xxxxxxxx rozhodný xxxxxx x rodině xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima rodiny x xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxxx xx přiznává xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; měsíční výše xxxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, x xxx, že xxxxx xxxxxx xxxx stipendia xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písemným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx orgánem xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přiznal, xx příjem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx dítě xx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřevýšil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 1,5. Xxxxxxxxx xxx xxxxx přiznání xxxxxxxxx platí xx xxxx 21 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zjišťován. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uplatnit xx xxxxxx časové xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx též

a) xx xxxxxxx studia x xxxxxxxxx,

x) na podporu xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) studentům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

REPREZENTACE VYSOKÝCH XXXX

§92

(1) Reprezentaci xxxxxxxx xxxx tvoří

a) orgán xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx delegovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx vysokých xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx postup vytvoření xxxxxx orgánů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx návrhů právních xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Reprezentace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx členů Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §83b odst. 1; xxxxx podávají oba xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx do Seznamu xxxxxxxxxxx podle §83e,

x) xxxx předkládat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§93

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx lékařství", "Xxxxxxxxxxxx obory" a "Xxxxxxxx", se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx fakultních xxxxxxxxxxx. 15) V xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx vědecká, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podrobnosti xxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

POSKYTOVATELÉ ZAHRANIČNÍHO XXXXXXXXXXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxx škola x xxxxxxxx právnická xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx x cizím xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx x xxxxx x domovském xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx vysokoškolské vzdělání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxxxx má xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx území xxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxx byla zřízena xxxx založena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoká xxxxx") xx oprávněna xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §93b xxxx. 1.

(3) Zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §93f x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zahraniční vysokoškolské xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domovského státu xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx") je xxxxxxxxx xxxx vzdělávání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uskutečňovat, pokud xx x Xxxxx xxxxxxxxx přihlásila x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d odst. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která hodlá xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijním programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat, xxxxx xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(6) Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy nejsou xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx studiem x zahraniční vysoké xxxxx uskutečňovaným x Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §89 xx 90b obdobně.

§93a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy

(1) Xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx vysokoškolský studijní xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xx povinna přihlásit xx ministerstvu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zahraniční xxxxxx škola xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující své xxxxxxxx a působení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, organizaci xxxxxx, xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxx xxxx xxxx formě uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e) xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

h) xx xxxxxxx části svých xxxxxxxxxxxxx stránek zveřejňovat

1. xxxxxx zahraničních vysokoškolských xxxxxxxxxx programů, které xxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, případného xxxxxxx na studijní xxxxx, xxxxx výuky x xxxxxxxxxx doby xxxxxx,

2. doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx formy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x absolventa xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

6. popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

8. xxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání,

i) xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. g) je xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxx xxx, xxx aktuální xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xx xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x vložen xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského vzdělávání xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxx x zveřejnit xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce nejpozději xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx území České xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx k plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx termínech informace xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx,

x) xxxx matriku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přihlásit xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx před xxxxxxxxx poskytování vzdělávání x zahraničním vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském studijním xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, uplatnitelnosti xxxxxxxxxx, organizaci xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předložit ministerstvu xxxxxxx o akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) předložit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx f) do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek zveřejňovat

1. xxxxxx zahraničních vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, způsob podávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx používán,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx programu,

8. xxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní a xxxxxxxx xxx.

(3) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx f) xx xxxxx splnit xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx plnit xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx příslušné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, profesorů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké školy.

§93e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Tuzemské povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvo xx základě xxxx xxxxxxx žádosti.

(2) Žadatel x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx spolu se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxxx a působení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx uznané xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskutečňování xxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx absolventů, xxxxxxxxxx studia, udělovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx titulu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x povinnostech studentů,

e) xxxxxxx x akreditaci xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx právních předpisů xxxx domovského státu,

f) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx prohlášením.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx 150 dnů.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx být xxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxxx orgán 49) x stanovisko, zda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x studijní program xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx, zda absolventi xxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovisko xx 90 dnů ode xxx, xxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský studijní xxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tuzemského povolení x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx odstraněny,

c) xxxxxxx x vzdělání xxxxxxx absolvováním xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxx xxxxxxxxxx x doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxx tuzemského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx nevydává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx domovského xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v rozporu x právními xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xx xxxxxxx připravovat na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 49) by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni x xxxxxx xxxxxx regulovaného xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 65), xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připraveni k xxxxxx povolání v xxxx xxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx názvy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx, x xxxxxxxxxx akademický xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx povolením, xxxxx xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 dní. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx x xxxxxx tuzemského xxxxxxxx.

§93x

Xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy

Mimoevropská xxxxxxxxxx vysoká xxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) poskytovat aktuální xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jimi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx nejpozději do xxxxx dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx výroční xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvu x zveřejnit ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx strategický xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx informace potřebné xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx o docentech x xxxxxxxxxxx, působících xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovníci na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zrušení,

h) xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx, xxxxx uskutečňuje xx xxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxx typu, xxxxxxxxxx členění na xxxxxxxx xxxxx, formy xxxxx a standardní xxxx studia,

2. doklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné formy xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx pro xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx,

4. informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

5. xxxxxxxxx poplatky xxxxxxx xx studiem,

6. xxxxx xxxxxxxxxxx systému, xx-xx xxxxxxxx,

7. místo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx veřejné xxxxx xxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řád.

§93g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 137/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§93h

Udělování xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Tuzemské xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xxxx pobočky.

(2) Xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx vysoké xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávací činnosti x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typu studijního xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, rozsahu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) dohodu nebo xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx prokazující a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx 150 xxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx program, který xxxxx xxxxxxx uskutečňovat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx přípravu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uznávací orgán 49) o xxxxxxxxxx, xxx absolvent xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65); xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxxxx budou připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povolání x xxxx xxxxxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydá stanovisko xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx neudělí, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vysokoškolský xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx dostatečně xxxxxxxxxx xx stránce xxxxxxxxxx, finanční x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vytvořeny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vady xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx x doklady x vzdělání získanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimoevropské zahraniční xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx by neměli xxxxx xx vydání xxxxxxx o vzdělání, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimoevropská xxxxxxxxxx xxxxxx škola, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx orgán podle xxxxxxxx předpisů jejího xxxxxxxxxx státu,

e) působení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podle stanoviska xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx 49) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx regulovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65), xxxx

x) xx studium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nebyli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx povolání v xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx 6 xxx.

(8) Xxxxx ministerstvo xxxxxx, že pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tuzemským xxxxxxxxxx, vyzve xx, xxx nedostatky xxxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx. Xxxxx pobočka xxxxxxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních programů; xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxxxx doba xxxx platnosti.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolských xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93i

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx mimoevropské xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx působící x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx aktuální xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Seznamu xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx uskutečňovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vypracovat, předložit xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) vést xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx §88 xxxxxxx přiměřeně,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx docentů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pobočce evropské xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

§93i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxx k vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §93b odst. 1 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, byla-li pobočka xxxxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 1 x xxxx příslušného xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx zahraniční xxxxxx xxxxx tuzemské povolení xxxxx §93f x xxxx příslušného xxxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93h x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského studijního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola absolventům xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx diplom nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní sociální xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia na xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx.

§93x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93b93e xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad vzdělávací xxxxxxxx vysokých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx příslušný orgán. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysoké xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domovského xxxxx xxxxxxxx zahraniční vysoké xxxxx. Rámcovou informaci x skutečnostech xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx druhé xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx ministerstva.

§93k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§93x

Xxxxxxxxxx §93a xx 93k se nepoužijí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47a.

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

XXXX PATNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§93m

Přestupek xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§93x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §2 xxxx. 3 xxxxx xx xxxx názvu označení

1. "xxxxxx xxxxx" xxxx x něho odvozené xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. "xxxxxxxxxx" xxxx x xxxx odvozené xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx přiznává akademické xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Soukromá xxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §93a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §93b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxx §93c.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 4, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93d xxxx. 2 nebo 3 anebo §93e.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §93g.

(7) Pobočka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §93a xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §93i.

(8) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx 6 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 7 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx do 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx; xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x), xxxxxxxx 5 xxxx. a) x x), xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 7 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx.

§93o

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §93m xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §93x projednává xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx §93m xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx §93n xxxx. 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXX

§94

(1) Vojenské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odborníky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx 66); vzdělávají xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky x xxxxxx x xxxxxx xxxxx 67). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx studenti, xxxxx xxxxxx xxxxxx x činné službě.

(2) Xxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxxxxxxx sbory 27) x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx odborníky xxx oblast xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx příslušníky bezpečnostního xxxxx.

§95

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 16) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx 16) financované x kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; vztahují xx xx ně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx §14, 15, §17 xxxx. 1 xxxx. x), §18, 19, 20 a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx §18a. Xx státní xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2. Xxxxxx vysoké xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 2 xxxx. x) x x) a xxxx. 5. Ministerstvo může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §91 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxx §91 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx vojáky v xxxxx službě, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vysokým xxxxxx; xxxxxxxx dotací, jejich xxxxx x zúčtování xx xxxx obecnými xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vysoké xxxxx se xxx xxxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx požadavky Xxxxxxxxxxxx obrany. Průběh xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx studentů-vojáků x xxxxx službě xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 17) Xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx požadavku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx přijímání uchazečů xx studiu xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxx, mohou xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx doktorského xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vysoké školy xxxxxxxxxx xxxxxxxx vědy xxxx xxxxxxx x xxxxxx x souladu x obecnými xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tajemství. 18)

(6) Xxxxxxxx vysoké xxxxx vedou matriku xxxxxxxx-xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx pro policejní xxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx studentům.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školám xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x zřízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) stanoví xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx nově xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §103 xxxx. 1.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx a při xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx výši xxxxxxxx spojených xx xxxxxxx,

x) xxxx prominout xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx účelových zařízení,

f) xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx studentům x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí,

g) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx stipendium i xxxx xxxxxx uvedené x §91 xxxx. 2 a 4, xxxxxxxx se student xxxxxx setrvat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx službě xxxxxx x povolání xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3,

x) může xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x matriky xxxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxx předpisy,

j) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vysokých škol xx správním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §37 x 38,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x §21 odst. 1 xxxx. a) xx x) a x §75,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc vysokým xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx evidence xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výkaznictví, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxx ministerstva x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §89 xx 90a při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx x kvalifikace a xxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx vyššího xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. x).

(10) Jsou-li xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsazována xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx služebním xxxxxx, xxxxxxxx xx na xx §77 obdobně. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přitom xxxxxx. Xx obsazování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje §77 xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxx, xxxxxxxx do příslušné xxxxxxxxxxx složky xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 27).

(11) Xx xxxxxxxx vojenských vysokých xxxx, kteří xxxx xxxxxx x činné xxxxxx, x xx xxxxxxxx policejních xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx ukončit xxx v případě, xxx voják přestane xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx předpisem xxx xxxxxx vojáka z xxxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §78 xx 82 x 86 xxxxxxxxx xx vojenských vysokých xxxx si Xxxxxxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; týká-li xx xxxxxxxxxx policejních xxxxxxxx xxxx, vyžádá xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx projednává x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx týkají státních xxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX OPRÁVNĚNÍ XXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX SITUACÍCH

§95a

(1) Vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhlášené xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §49, xxxxxxxx xxxx termín x způsob ověřování xxxxxxx podmínek xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx xxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx omezena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vyhlášených xxxxx §49 x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx škole xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 vysoká xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxx termínem xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek přijetí xx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 495/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

(1) Xxxxxx škola xxxx fakulta může xxxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §48, x xx xx xx 90 xxx xxx dne zápisu xx studia, xxxxx

x) xx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §48 x

x) xxxxxxxxxxxx, popřípadě Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxx, xx přijetí xx xxxxxx a zápis xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx. Tato xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95c

(1) Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx možná xxxx je xxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx škole xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok,

b) xxxxxxxx při výuce, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx formu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) využívat xxx xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x konat ji xxx přítomnosti veřejnosti xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uchová xx xxxx 5 xxx; xxxxxx xxxxxx škola xxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx pravomocí, x xx na xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uvedená xxxxxxxxx využívat po xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x období xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření.

  §95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 495/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Ministerstva xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx podle §95a xx 95c je xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozklad. Jediným xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx týká. X rozhodnutí se xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx; §95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 495/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

XXXX XXXXXXXX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA ČESKÉ XXXXXXX XXXX Č. 586/1992 XX., X XXXXXX X XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§96

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., zákona x, 316/1996 Sb., xxxxxx x. 18/1997 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Sb. x xxxxxx x. 227/1997 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx slova: "x x xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx".

2. X §18 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx odstavec 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příjmy x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxx z vkladů xx xxxxxx xxxx."

3. X §18 xx xxxxxxxxx odstavce 5 xx 11 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 12.

4. V §18 xxxx. 7 xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xxxxxxx vysoké xxxxx".

XXXX XXXXXXXXXXX

§97

§97 (xxxx xxxxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

XXXX DVACÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§98

(1) Xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx studium x xxxxxxxxxxxxx studium x xxxx uvedeny v xxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx studijními xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xx dobu čtyř xxx s xxx, xx:

x) xxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxxx studia xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona,

b) vysokoškolské xxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx považováno xx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx studium xxxxx §22 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xx považováno za xxxxxxxxx studijní program xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 zákona č. 172/1990 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx konat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení a xxxxxx ke jmenování xxxxxxxxxx zanikají dnem 1. xxxxxxxx 1999. Xxxxx xxxx rektor x xxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 odst. 2, xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx xxxxx habilitační řízení x xxxxxx ke xxxxxxxxx profesorem ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§99

(1) Akademicko-vědecký xxxxx "xxxxxx" x titul "xxxxxxx" přiznané xxxxx xxxxxx č. 172/1990 Sb. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx "doktor" x "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Akademický xxxxx "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 zákona x. 172/1990 Sb. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx titulem "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xx xxxxxxx "Xxx.xxxx." uváděné xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jim na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(3) Xxxxx "xxxxxxx", který získali xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vysokých škol, xx xxxxxxxxx akademickým xxxxxxx "xxxxxxx umění" (xx xxxxxxx "XxX." xxxxxxx xxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxx akademického xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (ve xxxxxxx "XxX." xxxxxxx před xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 2 a §45 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx titul "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9, mohou xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx akademický xxxxx xxxxx §46 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxx univerzitních xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 172/1990 Sb. x xxxxx ekonomie xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" (xx zkratce "Xxx."). Xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx č. 172/1990 Xx. xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vojenských xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx přiznán akademický xxxxx, xxxxxxxxx označení xxxx jiný titul xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dřívějších předpisů. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx akademického xxxxxx xxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx nevztahuje xx absolventy Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2, §45 xxxx. 2 x §22 zákona č. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" a xxxxxxxxxx-xxxxxxx titul "doktor", xx xxxxxxxxxx akademické xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx akademických xxxxxx jim xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx škola.

(10) Absolventi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx č. 172/1990 Xx. xxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxx "xxxxxx", mohou požádat xxxxxxxxxx xxxxxxx školu x nahrazení xxxxxxx "Xx." zkratkou "Xx.X.". Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxx na žádost xxxx příslušná vysoká xxxxx.

(11) Absolventi studia x xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" (ve xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx "doktor" (xx xxxxxxx "Xx.X." xxxxxxx xx xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx žádost vydá xxxxxxxxx vysoká škola.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxx "doktor" (xx zkratce "Ph.D." xxxxxxx xx jménem) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veterinárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxx č. 172/1990 Xx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto akademického xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§100

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx hodnosti "kandidát xxx" (xx zkratce "XXx.") již xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací xx ukončí xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001.

(2) Xxxxxxxxx vědecké xxxxxxx mohou xxx xx vlastní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x doktorském xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx přijetí x xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx vědecké výchovy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxxx vysokými xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx uvedené x příloze č. 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxx v příloze č. 2.

(2) Xxxxxx školy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1999.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 1 a x příloze č. 2 xx xxx 1. xxxxx 1999 jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx do matriky xxxxxxxx provést do 1. března 1999.

(5) Xxxx 1. xxxxx 1999 přechází do xxxxx hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxx příslušelo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxxxxxx v příloze č. 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x veřejnou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx školy; na xxxxxx veřejné vysoké xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx další xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx veřejné vysoké xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx majetku x den, xxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx majetku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 1999 do xxxxx hospodaření ministerstva xxxxx xxxxxxxx 5, x xx xxxxxxx xxxxxxx veřejné vysoké xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx 48).

(7) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxx 1. xxxxx 1999 součástí xxxxxxxx škol xxxxxxxxx x příloze č. 1 a x příloze č. 2, xxxxxxxxxx xx příslušnou vysokou xxxxx.

§102

Xxxxxxxxxx xxxxxx, stavovská xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §99 xxxxxxxxx nedotčeny. Xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxx" (xx xxxxxxx "XXx.") x "doktor xxx" (xx xxxxxxx "XxXx.") udělené podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§103

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx vysoká škola x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vysoká xxxxx xx xxxxxxx ustavit xxx xxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §7 vykonávají x xxxxxxxxx rozsahu jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §34 x nezbytném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§104

Xx doby xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Akreditační xxxxxx xxxxx §83 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx §17 zákona x. 172/1990 Sb. x nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x akreditační xxxxxx.

§105

Xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvní xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx konfederace.

§107

Xxxxxxx vysoké xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999.

§107x

§107x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Sb.

§108

Zrušovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xx. X xxxx 5, 8 x 9 zákona č. 216/1993 Sb., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx č. 172/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx:

1. §33 až 41, 43 a 45 xxxxxx č. 39/1977 Sb., o xxxxxxx xxxxxx vědeckých xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 172/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1993 Xx.

3. Xxxxx č. 232/1992 Sb., x policejních xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx VI xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 26/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx s xxx souvisejících.

5. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 350/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kultury č. 96/1961 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánování xx xxxxxxxx školách ekonomických x Xxxxx x Xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Ministerstva školství x xxxxxxx x. 31/1963 Xx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 55/1977 Sb., o dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

8. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxx vědecké xxxxxxxx č. 144/1979 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx československých xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1980 Sb., x poskytování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxxx internátních xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 60/1985 Sb., x xxxxxxxxxxx studiu xxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilosti.

11. §9 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1985 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České republiky č. 365/1990 Sb., o poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx).

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 447/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 476/1990 Sb., x uznávání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx školami (x nostrifikaci).

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 41/1991Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 67/1991 Sb., x poskytování stipendií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studia, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x. 110/1995 Xx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studentů xxxxxxxx xxxx x xxxxxx praxe ze xxx 30. května 1969 č. x. 19&xxxx;261/69-XXX/5, xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 30/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky ze xxx 10. xxxxxx 1970 č. j. 10&xxxx;300/70-XXX/5, registrované v xxxxxx 10/1970 Xx.

18. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx dne 20. července 1982 x. x. 20&xxxx;797/82-34, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 17/1982 Sb.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxx, zrušování x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx škol xx dne 20. xxxxxxxx 1982 x. x. 20&xxxx;798/82-34, xxxxxxxxxxxx x částce 17/1982 Xx., xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx xxx 16. xxxxxxxx 1985 x. x. 15&xxxx;330/85-34, registrovaných x xxxxxx 19/1985 Xx.

(3) Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 53/1964 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodností x x Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 39/1977 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx č. 53/1977 Sb., o xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx pobytech, xx xxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxxxx věd č. 5/1986 Xx.

4. Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx akademie věd č. 54/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztazích xxxxxxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Československé xxxxxxxx xxx x. 40/1979 Xx., x. 125/1988 Xx. x x. 393/1992 Xx.

5. Xxxxxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 64/1977 Sb., x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x. 187/1990 Sb.

§109

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1998, s xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1999, x §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 111/1998 Xx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Palackého x Xxxxxxxx

Xxxxx vysoké xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxx škola xxxxxx - Technická univerzita Xxxxxxx

Xxxxxxxx výtvarných xxxxx x Praze

Vysoké učení xxxxxxxxx v Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Brně

Akademie xxxxxxxxx umění x Xxxxx

Xxxxxx škola xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Praze

Janáčkova akademie xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx Pardubice

Vysoká xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxx zemědělská xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Liberci

Vysoká xxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Králové

Jihočeská xxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx

Xxxxxxxxxx Jana Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx ve Xxxxx

Xxxxxx xxxxx polytechnická Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx

Příloha x. 2 x zákonu č. 111/1998 Sb.

Vojenská xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx obrany

Policejní xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx x. 111/1998 Xx.

Xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

2. Bezpečnostní obory

3. Xxxxxxxx, ekologie x xxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxx

5. Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Xxxxxxxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxx

8. Farmacie

9. Filologie

10. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

11. Fyzika

12. Xxxxxxxxxx xxxx

13. Chemie

14. Xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxxx

16. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxxxx

18. Xxxxxxxx x komunikační studia

19. Xxxxxxxxxxx pedagogika

20. Politické xxxx

21. Xxxxxxxxxxxxxx

22. Xxxxx

23. Xxxxxxxxxxx

24. Sociální práce

25. Xxxxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxxxx

27. Strojírenství, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

28. Xxxxxxx výchova x xxxxx; kinantropologie

29. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

30. Xxxxxxxxxx

31. Umění

32. Xxxx x xxxxx x xxxxxxx

33. Xxxx x Zemi

34. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx

35. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx

36. Xxxxxxxxxxxx xxxxx

37. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 137/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx nedotčeny. Ke xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxx xxxxx být xxxxxxxx přijímáni xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx §80 odst. 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx do rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2001

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx školy xxxx xxxxxxx předložit Ministerstvu xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 28) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx akademický xxx 2003/2004. Pro xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu zubní xxxxxxxxx. Studenti xxxxxxx xx studiu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx studium xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařství.

2. Vysoké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie xxxx xxxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x souladu x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 29) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx akademický xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx přijímají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx farmacie.

3. Vysoké xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bakalářských xxxxxxxxxx programů xxx xxxxxxxx porodních asistentek xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídat minimálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. 30) Xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sester x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx 2003/2004. Xxx xxxxxxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx všeobecných sester x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx programů.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 121/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. X

1. Xxxxxxxxx xxxxx uvedou xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejpozději x 31. prosinci 2007.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx podle dosavadního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Pro studijní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx platnost byla xxxxxxx xx maximální xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx udílení xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx škola xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxx profesorem v xxxxx xxxxx zůstávají xxxxx zákonem xxxxxxxxx x xxxxxxxx akreditací, x xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaniká xxxx 31. xxxxxxxx 2015.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx děkana xx xxxxxxx jmenování xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx nové právní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx jmenování xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 552/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2006

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx x xxxxxx XXX

Xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx znění xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxx rozpočtový xxx 2006.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Vznik, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxx pracovníka sjednaného xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2009 Xx. x účinností xx 1.7.2009

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx až do xxxxxx skončení řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Do dne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejnou xxxxxxx školu, xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah pravomocí xxxxxxx, vyplývající x xxxxxxxx statutu x xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

2. Xxxxxx "xxxxxx" x "profesor", xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 do xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsané x Xxxxx xxx 23. xxxxxx 2001, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxx" x "xxxxxxxx", získanými x uvedené době x České xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx studijní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx stávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xx 31. prosince 2024; xx xxxx xxxx zůstává zachováno x dosavadní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obory. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §85 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx případném rušení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Národním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vysoké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §83c x §86 odst. 2 a 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Po dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx nelze xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx obor xxx xxxxxxxx uvedený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx vzdělávání, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxx institucionální akreditaci xxxxx §81a x 81b xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxx-xx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru určitého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považují xx xxxx požadavky xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uskutečňováno nebo xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx konat xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx škola x xxxxxxxxxx dni přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxx na xxxxxxx §85 odst. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstávají zachována.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x registr xxxxxx x xxxxxxxxx x uznání zahraničního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2017.

7. Ustanovení §72 xxxx. 16 xxxxxx x. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 10 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Správní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle zákona x. 111/1998 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxx x xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nejdříve však xx xxx 30. xxxxxx 2015.

11. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx určí xxxxx x xxx osob xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx členů x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vysoké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx, x xxxx xxxxx s výjimkou xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx období xxxxxx xx 4 letech.

12. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxx účely §83b xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx období xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx 31. xxxxxxxx 2016, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx zákona, skončí xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x profesorů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

15. Xxxxxxxxxx §90a zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu již x den nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx svoji činnost xx souladu s §93a93i xxxxxx č. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 13 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxxx Xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx podle čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019.

2. Xx studiu studijních xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. II xxxx 4 xxxxxx x. 137/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xx dobu xxxxx xxx 3 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 137/2016 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxx §85 xxxx. 2 písm. a) x x) xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 a 9 xxxxxx č. 111/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 137/2016 Xx., xxxxxx ustanoveními xxxx 1 x 2 xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx nápravné xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bodu 1 nebo 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx větě první xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx §83c x §86 xxxx. 2 x 9 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 137/2016 Sb., xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx programu uchazeče xxxxxxxxxxx z xxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ohledu xx případné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 168/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

Informace

Právní předpis x. 111/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1998, x xxxxxxxx §1 xx 82, §84 xx 99, §101 xx 107 x §108 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999, a §108 xxxx. 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.12.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

210/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2000

147/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), ve xxxxx zákona č. 210/2000 Xx., x xxxxx x. 451/91 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxxxxx ČSFR, XX x SR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

96/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

121/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 160/92 Xx., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/98 Xx., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 368/92 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.4.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

473/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.8.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

342/2005 Xx., o xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích

s xxxxxxxxx xx 13.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

552/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

310/2006 Xx., o xxxxxxxxx x některými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x bezpečnostním xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

624/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

110/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x podpoře xxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009 s xxxxxxxx §70, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

419/2009 Sb., o xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Brně x o xxxxx xxxxxx č. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

159/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx školách x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016, x xxxxxxxx xx. XX xxxx 11 xx 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 17.5.2016

230/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

303/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

168/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 137/2016 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 303/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

32/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zpracování osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

495/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

153/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 3 xxxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x politických hnutích, xx znění xxxxxx x. 117/1994 Xx.
2) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 248/1995 Sb., x obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx.
5) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx č. 248/1995 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §10 xxxxxx č. 35/1965 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
8) §1 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 68/1990 Xx., o užívání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) §132 xx 138 x §150 xxxxxxxx xxxxx.
11) §53 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 548/1991 Xx.
12) §26 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Zákon XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 166/1993 Xx.
14) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 343/1992 Sb.
Směrnice Xxxxxxxxxxxx vnitra XXX x. 7/1975 Ú. x. XXX, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, reg. xxxxxx 24/1975 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX č. 343/1992 Xx.
15) Xxxx. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX č. 394/1991 Sb., x xxxxxxxxx, organizaci x xxxxxxxx fakultních nemocnic x dalších nemocnic, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České republiky.
16) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX č. 205/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 48/1995 Sb.
17) Xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx obrany XX č. 113/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR č. 7/1996 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany XX x. 310/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx tajemství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády ČSSR č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x služebního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 420/1990 Xx.
Xxxxxxxx vlády XXXX č. 419/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
20) §1 xxxx. 2 písm. x) a §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §124 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx.
22) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.

23) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 90/2012 Sb., o obchodních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
24) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx.
25) §5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
26) §26 xx 33 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxxxxx Rady 78/687/EHS ze xxx 25. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx lékařů.
29) Xxxxxxxx Xxxx 85/432/EHS xx dne 16. xxxx 1985 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx farmacie.
30) Xxxxxxxx Xxxx 80/155/EHS ze dne 21. xxxxx 1980 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 77/453/EHS xx xxx 27. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 462/2002 Sb., x institucionální xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 28/2003 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 461/2002 Sb., x účelové podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x vývoji.
32) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §10 xxxx. 2 zákona x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Sdělení Xxxxxxx statistického xxxxx x. 321/2003 Xx., x xxxxxxxx Klasifikace xxxxxxxxxx děl XX-XX.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x vývoje), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Nařízení xxxxx č. 461/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx výzkumu a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx vlády č. 462/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 28/2003 Xx.
38) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Zákon č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40) §10 xxxxxx č. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) §2 xxxx. x) zákona x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 40/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o minimálních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí nebo xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
45) §14 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x x) zákona x. 218/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §15 xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §17 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších předpisů.
50) Zákon č. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x podpoře výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
52) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) §195, 197 x 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

55) §796, 824, 826, 928, 953 x 958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) §7 xxxx. 10 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

57) §146 xx 150 občanského xxxxxxxx.

58) Například xxxxx č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, §504, 2976 x 2985 občanského xxxxxxxx.

59) §31 xxxxxx x. 121/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) §45 xxxx. 1 zákona č. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx znění xxxxxx x. 189/2008 Sb.

62) §203 xxxx. 1 zákoníku práce.

63) §156 x xxxx. zákoníku xxxxx.

64) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání lékaře, xxxxxxx lékaře a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

66) Zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

67) §52 zákona x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.