Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.02.2021.


Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/95 Sb.

ČÁST I. Volby do Parlamentu České republiky

ODDÍL 1. Obecná ustanovení §1 §2

Volební okrsky §3 §4

Stálý seznam §5

Zvláštní seznam §6

Voličské průkazy §6a

Volební orgány §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Český statistický úřad §11

Krajský úřad §12

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu §13 §14

Pověřený obecní úřad §14a

Obecní úřad §14b

Starosta §14c

Zastupitelský úřad §14d

Okrsková volební komise §14e §14f

Zvláštní okrsková volební komise §14g

Informování voličů §15

Volební kampaň §16

Volební účet §16a

Financování volební kampaně §16b

Výdaje na volební kampaň §16c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §16d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §16e

Dohled nad financováním volební kampaně §16f

Přestupky §16g

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §16h

Společná ustanovení ke správním deliktům §16i

Volební místnost §17

Zahájení hlasování §18

Zásady hlasování §19

Způsob hlasování §19a

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §20

Přerušení hlasování §21 §21a

Ukončení hlasování §22 §23

ODDÍL 2. Volby do Poslanecké sněmovny §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Podávání kandidátních listin §31

Náležitosti kandidátních listin §32

Projednání a registrace kandidátních listin §33 §34 §35

Vzdání se a odvolání kandidatury §36 §37

Hlasovací lístky §38

Hlasování §39

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44 §45

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji §46 §47 §48

Postup politických stran, politických hnutí a koalic do skrutinia §49

Skrutinium §50 §51

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §52

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny §52a

Osvědčení o zvolení §53

Nastupování náhradníků §54 §55

ODDÍL 3. Volby do Senátu §56 §57 §58 §59

Podávání přihlášek k registraci §60

Náležitosti přihlášek k registraci §61

Projednání a registrace přihlášek k registraci §62 §63 §64 §65

Vzdání se a odvolání kandidatury §66

Hlasovací lístky §67

Hlasování §68

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí §69

Posuzování hlasovacích lístků §70

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §71 §72 §72a

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu §73 §74 §75 §76 §77

Ukončení činnosti okrskové volební komise §77a

Osvědčení o zvolení §78

Opakované volby a opakované hlasování §79

Doplňovací volby §80

ODDÍL 4. Organizační a technická opatření §81

Nároky členů volebních komisí §82

Nároky kandidátů §83 §84

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §85

ODDÍL 5. Soudní přezkoumávání §86 §87 §88 §89

ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §90

ČÁST III. §91

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §92 §93 §94 §95 §96 §97

Lhůty §97a §97b §97c §97d

Zrušovací ustanovení §98

Účinnost zákona §99

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

Příloha č. 3 - Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla

Nález Ústavního soudu - č. 161/1996 Sb.; č. 88/1997 Sb.; č. 243/1999 Sb.; č. 64/2001 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 49/2021 Sb.

č. 204/2000 Sb. - Čl. II

č. 171/2002 Sb. - Čl. II

č. 322/2016 Sb. - Čl. II

č. 90/2017 Sb. - Čl. II

č. 38/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx, xxxxxxxxxx voleb a xxxxxx xxxxxxxx přezkumu.

(2) Xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxx. Do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx volí xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx volí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů. Za xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx částka Xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky konají xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx pátek x xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 hodin. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 8.00 xxxxx x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Xxxx voleb xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx první xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xx 14.00 xxxxx a xxxxx xx 21. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o hlasování x xxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čas xxxxxxx o více xxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx, xxx hlasování xxxxxx xx 12. 00 xxxxx x xxxxx ve 22. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 8. 00 xxxxx x xxxxx xx 12. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x hlasování x místě (§3 xxxx. 2), x xxxx xxxxxxx shodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2 hodiny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx hlasování začíná xx 14. 00 xxxxx x xxxxx xx 22. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x 8. 00 xxxxx x xxxxx xx 14. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

(6) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxx x vymezení xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxx občan České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxx alespoň xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx. Xx xxxxxx kole xxxxx xx Xxxxxx může xxxxx x občan, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konání xxxxxxx xxxx xxxxx dosáhl xxxx xxxxxxx 18 xxx.

§2

Překážkami xx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx

x) xxxxxxx stanovené omezení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx ochrany zdraví xxxx, 1)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx 32).

§3

Xxxxxxx okrsky

(1) Hlasování xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx probíhá xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 8)

(2) Pro xxxxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx okrsky (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxx xxxxxx") při xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx xx vymezeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx jsou zapsáni xx stálých seznamech xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx seznam"), popřípadě xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Stálý xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx veden podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 9)

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, úřad městské xxxxx nebo městského xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxx voliče, xxxxx xxxx x xxxx územním obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, 24) xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v písmenech x) až d) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, x xxxxx

x) xxxxxxxx x obvodu xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx městech x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x nemocnici, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, ústavu xxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, v hlavním xxxxx Xxxxx x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx vazby xxxx x xxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody, 15) umístěném v xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx městské části xxxx městského obvodu,

d) xxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§6a).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapíše xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu, objektu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zašle xx xxxxxxxxxx x obecním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obci, xxx xx volič xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxx byl nahlášen x zápisu xx xxxxxxxxxx seznamu.

(4) X xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxx zapisují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vyhlášeny xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 5).

(5) Xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx zastupitelské úřady xxx xxxxxx, který

a) xx bydliště xxxx xxxxx České republiky, x to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx originálem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 40 dnů xxxxx dnem xxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zvláštní xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx zapsán; xx xxxxxxxxxx duplicit sdělí xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx dnem xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámení Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx úřad.

(7) Zastupitelský xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxx xx zvláštního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněných volit x tomto zvláštním xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx seznamu, popřípadě xxxxxxxxx seznamu vedeném xxxxx §6 xxxx. 5 xxxx. x) xx zapsán, xxxx xxxxxx úřad, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx x poznamená xxxx skutečnost xx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx průkaz pro xxxxx xx Xxxxxx xx vydává pouze xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vyhlášeny xxxxx, xxxxxxxxx voličům xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 5 písm. a).

(2) Xxxxx může požádat x vydání voličského xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx x xxxx, kdo xxxxx xxxx zvláštní seznam xxxx, do okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdo stálý xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx; toto xxxxxx xxxx být x listinné podobě xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx voliče xxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx žádosti se xxxxxx xxxxxx záznam. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, anebo xxx xxxxxx zašle.

(3) Xxxxxxxx průkaz xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx ve dnech xxxxx

x) do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx xxxx volby xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, který nebydlí xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Volebními xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou

a) Státní xxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx,

x) krajský xxxx, x hlavním městě Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "krajský xxxx") xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxxxx zákonu, x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxx xx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, 25) x hlavním městě Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xxx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxx městského xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx xxxx"),

x) obecní xxxx,

x) xxxxxxxx obce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "starosta"),

j) xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx státní správy.

§8

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx volební xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a provedení xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) určuje xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx,

x) předává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvoleným kandidátům,

g) xxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

§9

Ministerstvo vnitra

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxx lístků,

d) xxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxx xxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pověřeného xxxxxxxx na úseku xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné znalosti, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zařazeného xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; ověření způsobilosti xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxxxxxx právního předpisu. 30)

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

a) organizačně x technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky v xxxxxxxxx, 19)

x) xxxxxxx xxxxxxxx seznamy voličů xxxxxx podle §6 xxxx. 5 Ministerstvu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků,

e) ve xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zpracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx 20) xxxxx xxxxxxxx 1 xx pracovištích xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pověřenými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřady,

b) zpracovává xxxxxxx výsledky xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny (§4851), xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx volební komise (§52) x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Senátu (§77) x xxxxxxx xx neprodleně Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vyhotovuje xxxxxx o výsledku xxxxx a předává xx neprodleně xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxxx statistického úřadu xxxxxxxx zjišťováním x xxxxxxxxxxx výsledků voleb xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x potřebný xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytování výsledků xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x to alespoň xxx osoby, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx povinná,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx písemný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyhotovuje xxxxxxxx x číselníky xxxxxxxxx x kandidujících xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx případné duplicity xx kandidátních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajskému úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v sídle xxxxxxxxx obvodu,

j) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx od ukončení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx na xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx voleb x požadovaném xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), je xxxxxxxx

x) xxxxxxxx se x místnosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy (§23),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči,

c) xxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxx x předání xxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx (§43 xxxx. 5),

e) xxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx volebním xxxxx (§46 xxxx. 1) x ve xxxxxxxx xxxxxx (§73 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx (§46 odst. 2 xx 4),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obvodu (§73 xxxx. 2 xx 4).

§12

Krajský xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení voleb xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny byly xxxxxxxxxxxxxx, okrskovým volebním xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx každé xxxxxxx místnosti x xxxxxxx obvodu xxxxx x podkladů pověřených xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx místnosti x xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxx xx zajištění xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výsledku xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) je oprávněn

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x potvrdit xxxxxx xxxxxx (§31 odst. 3),

x) xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§33 xxxx. 1),

c) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 5),

d) xxxxxxxxx x zaslat rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx o škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx (§33 xxxx. 4 x 5),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (§36 xxxx. 2),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§36 xxxx. 3),

g) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§46 odst. 4).

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny a xx Xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx statistickým xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických zařízení x pracovních xxx xxx xxxxxxxxxx vytvářená x pověřených xxxxxxxx xxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí prováděného Xxxxxx statistickým xxxxxx x systému xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxx hlasování.

(4) Činnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanec xxxxx zařazený do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx narození,

e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxx úmrtí xxxx den smrti xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. b) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se využijí x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Ze získaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Pověřený xxxxxx úřad x sídle xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pověřený xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx obvodu,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx starosty o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) určuje xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o telefonním xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu a xxxxxxxxxxxx x xxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx volebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx podle §12 odst. 5 xx 9.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx xxxx zařazený xx pověřeného obecního xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 17) je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§60 xxxx. 4),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vyzvat x xxxxxxxxxx xxxx (§62 xxxx. 1),

x) převzít xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§61 odst. 3),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§62 odst. 4 x 5),

x) xxxxxxx prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (§66 odst. 2),

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx obvodu (§73 xxxx. 4).

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§14x

Xxxxxxxx obecní xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxx xx okrskových volebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxx x technických xxxxxxxx xxx vstup xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) sestavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx x podkladů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu úřadu x xxxxx volebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx a zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx na těchto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx f) xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazený xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

§14b

Obecní xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx síly x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xx 4,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx telefonní spojení xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxx nahlašuje xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

g) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9. Údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx voličů x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxx minimální počet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 5, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx komise čtyřčlenná,

d) xxxxx xxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, aby xx xxxxxxxxxxx nejpozději 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k xxxxxxx zjišťování a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) jmenuje x xxxxxxxx zapisovatele xxxxxxxx xxxxxxx komise (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) poskytuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátovi, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x počtu x sídle xxxxxxxxx xxxxxx zveřejněním xx xxxxxx xxxxx xx 45 xxx přede xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx x svolání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx starosta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx doručování, na xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx se pokládá xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx vyrozumění xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x termínech xxxxxxx x x xxxxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

§14x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodu

a) zajišťuje xxxxxxxxxxx x technicky xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx sněmovny,

b) xxxx xxxxxxxx seznam xxxxx §6 odst. 5,

x) xx xxxxxxxx ověřit xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxx x xxxxxxx a xx podmínek xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §6a xxxx. 1,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x místě xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 odst. 3) a o xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x x příslušném xxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxxxxx technikou xxxxxxxxx xxxx xxxx rozmnožení xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38 xxxx. 5),

x) zajišťuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxx prostředky x potřebné pracovní xxxx.

§14e

Okrsková xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) xxx x xxxxxxx xx volební místnosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx na jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx obecnímu xxxxx, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx státní občan Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Každá politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx byla zaregistrována xx volebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx přihláška x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu xx xxxxxxxx obvodu, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxx 1 člena x 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14c xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx poklesne xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Delegování xxxxx a náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx tak, xx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx doručí xxxx zašle xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x xxxxxxx doručení xx sepíše úřední xxxxxx nebo xx xxxxxxx převzetí. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx okrskových volebních xxxxxx starosta. Seznam xxxxxxxx zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x nestranně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx se při xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.". Xxxx skládá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx znění xxxxx; xxx xx zároveň xxxxx své xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx komisi xxxxxx

x) xxxx ukončení činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52a a 77a),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxx o vzdání xx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx dnech xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx trvá xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 20 xxx xxxx prvním xxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, a na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§14f

(1) Xx člena, xxxxx členství zaniklo xxxxx §14e odst. 6, xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx starosty náhradníka xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, koalice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14e xxxx. 5. Nastanou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §14e xxxx. 6 písm. x) a nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx §14e odst. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx volební xxxxxx xx schopná xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx přijato, vyslovila-li xx xxx ně xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Okrsková volební xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx xx svých xxxxx předsedu x xxxxxxxxxxxxx. Losování xxxx xxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx losování nezařazuje. Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx losování xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx xx losování xxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx zastupuje místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Obecní xxxx xx xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise uvedeno xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx kandidátem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx zastupitelského xxxxx jmenuje 30 xxx přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 2 členy xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nejméně 18 xxx a ovládají xxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxx 3 v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx neobsazená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vedoucí zastupitelského xxxxx, a to xxxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx. Xxxxxxx zastupitelského xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxx. Členové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14e odst. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) zajišťuje xxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odevzdání hlasovacích xxxxxx a xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx místnosti,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx voleb, oznámení x době x xxxxx xxxxxx xxxxx x obci. Xxxx-xx xx xxxxx obce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvede, xxxxx xxxxx xxxx náleží xx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místností.

(2) Xxxxxxxx x oznámení upozorní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx další xxxxxxxx údaje xxxxx x nerušenému xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x povinnosti před xxxxxxxxxx předložit x xxxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx občanství xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx voliče x xxxxxx voleb xx Xxxxxx na xxxxx České republiky x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X obci, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 26) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x jazyce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx propagace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kandidující politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx určené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxxx. Xx volební xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx nebo nezávislého xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx anebo nezávislého xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxx xxxx registrovaná xxxxx xxxxx x Xxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x končí xxxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vylepení xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 16 xxx přede dnem xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volbách xx Xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k využití xxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně x xxxxxxxxxx zvláštního zákona xxxxxxxxxx hospodaření politických xxxxx x politických xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívat xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx obce xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poctivě, xxxxxxx nesmí xxx x kandidátech x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinách jsou xxxxxxx, zveřejňovány nepravdivé xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxx obsahovat informaci x xxxxxx zadavateli x xxxxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x xxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxx x příjmením, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jimi využité xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X době počínající xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx 16 xxx a xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x Českém xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Termíny xxxxxxxxxx xxxx xx určí xxxxx. Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx pořadů xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí je xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx agitace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x kandidáty.

(10) Členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, a xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x počtu voličů, xxxxx již hlasovali.

§16x

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xx xxx financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích xxxx x zobrazování xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx účet").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx banky, xxxxx xx pobočku xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x účetnictví.

(4) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužitými xx volební kampaň xxxxx nakládat xx xxxx, xx kterou xx vede xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx; tento xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §16c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx delikt xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx volební kampaně xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň.

(6) Xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx převedou x xxxxxxx

x) politické xxxxxx xxxx politického xxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vedený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je rozhodující xxxxxx členů koalice x xxxxxx, xxxxx xx být převeden x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na účet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kulturní xxxx xxxxx xxxxxxx prospěšný xxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx, který určí xxxxxxxxx kandidát.

(7) Volební xxxx xxx xxxxxx xxxxxx poté, co x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16b

Financování xxxxxxx kampaně

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxxx peněžní prostředky xxxxxxx na volebním xxxx.

(2) X financování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx účetnictví.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto prostředky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu, xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích xx xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx a xxxx, x xxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, trvalý xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx x penězích, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx na volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 90&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč včetně xxxx x přidané xxxxxxx xx každého xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx částek, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx uhradily xxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxx, poskytnuto xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nižší xxx xxxxxxxx, započítá se xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx dnem voleb xxxx být známy xxxxxxx osoby, xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx osobách xx xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §16b odst. 3.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx nezávislý kandidát xxxxxxx, xxx přístup x xxxxxxxxx xxxx xxx po xxxx xxxxxx tohoto účtu xxxxxxxxx x §16a xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx nezávislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx přístupný; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx i xxx složení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx xxxxxxxxx kandidát xx 90 dnů xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx.

(3) Zpráva podle xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxx bezúplatných plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxx x poskytovatelích x rozsahu stanoveném x §16b xxxx. 3, jakož i xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxx x uvedením xxxxx, xx který xxxx použity; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nižší než xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §16b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, koalici nebo xxxxxxxxxxx kandidátu věřitelem xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxxxxxx údaje věřitele x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §16b odst. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoví Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zašlou Xxxxx xxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx volební xxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x koalici, xxxx xxxxxxxxxx kandidátem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §16a xxxx. 6 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx a současně xxxxx Úřadu jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx, v xxxxx xxxxxxx a xx jaký veřejně xxxxxxxxx xxxx byly xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxxx třetí osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Registrovanou xxxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxx x xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx,

x) obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx podniku, xxxxx x xxxxx, na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx podílí xxxx, x xx x xxxx osoba xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx účast xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

e) xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx účastí kraje, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx jejímž xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx část xxxx xxxxxxx obvod, a xx x jako xxxxx ovládající; to xxxxxxx, nedosahuje-li xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

x) xxxxxx prospěšná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx o xxxxx, xxxxx má xxxxx volit na xxxxx Xxxxx republiky xx Evropského xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx účet x xx xxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

l) provozovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxx není-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx formu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxx-xx x právnickou xxxxx.

(4) Xxxx na xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a provede xxxxxxxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba může xxxxxxx účast xx xxxxxxx kampani nejdříve xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx čísla, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx registrace.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx volební xxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx volební xxxx přístupný.

(7) Financování xxxxxxx xxxxxxx registrovanou xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx její xxxxxx xx volební kampaň. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prostředky a xxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Na xxxxxxx účet registrované xxxxx xxxxx xx xxxxx vložit peněžní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx prokáže Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) pro xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx 1 800 000 Xx včetně daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx do Xxxxxx částku 40&xxxx;000 Xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx volební xxxxx, koná-li xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, koná-li xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xx částky xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytnuto xxxxxxxxx nebo xx xxxx nižší xxx xxxxxxxx, započítá se xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) výdaje na xxxxxx venkovní xxxxxxx,

x) xxxx výdaje.

(11) Registrovaná xxxxx osoba je xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx dobu 5 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Registrovaná xxxxx xxxxx je xxxxxxx do 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxx výdajů musí xxx uveřejněn nepřetržitě xx xxxx alespoň 3 xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16f

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Úřad

a) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, koalic x xxxxxxxxxxx kandidátů, kde xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování volební xxxxxxx x xx xxxxxxx je přístupný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x registraci xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x ukládá xxxxxx.

(2) Úřad pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) jméno, příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx kontroly financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

g) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx daného xxxxx. Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x rozporu x §16 odst. 4 xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo volební xxxxxxx šířená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx jménem x xxxxxxxxx x evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §16 xxxx. 7 xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxxxx třetím xxxx xxxxx dnem voleb xx Parlamentu České xxxxxxxxx a končící xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §16e xxxx. 6 xx xxxxxxx volební xxxx xxxx nevede xxxxxxx xxxx podle §16e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx skutečnosti xxxxx §16e odst. 6,

x) xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §16e odst. 7 nebo v xxxxxxx x §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet,

h) x xxxxxxx x §16e xxxx. 8 nezajistí, xxx xxxx výdaje xx volební xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny nebo xxx volby xx Xxxxxx nepřesáhly stanovenou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16e xxxx. 10 nebo xx xxxx x xxxxxxx x §16e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x evidenci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §16 odst. 6 xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16a xxxx. 1 si xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §16a odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §16a xxxx. 4 nakládá x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxx po dobu 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

e) nepřevede xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §16a odst. 7,

x) v xxxxxxx x §16b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxx §16b odst. 3,

x) neuvede údaje x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) x rozporu x §16c xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby do Xxxxxx nepřesáhly stanovenou xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16c odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §16d xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, obsahem xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx účtu.

(3) K xxxxxxxxxx přestupku xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx Xxxx; proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx podat xxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Xx xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), i) xxxx k),

c) 30&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), d), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx do xxxx xxxxx a xxx násobku xxxxxx, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx výdajů xx xxxxxxx kampaň, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§16h

Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx krajem xxxx obcí, k xxxxxxx kampani,

c) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 nezajistí, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx osoby,

e) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx průzkumů v xxxx počínající třetím xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 6 xx nezřídí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §16e odst. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx podle §16e xxxx. 6,

g) xxxxx xx volební xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx x §16e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx s §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §16e odst. 8 xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

i) nevede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 10 nebo xx xxxx x xxxxxxx x §16e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x volebního xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu s §16 odst. 6 xxxxxxxx svým xxxxxx xxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16a xxxx. 1 xx nezřídí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §16a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §16a xxxx. 4 nakládá x peněžními prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se xxxx řízení x xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxx xx xxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu nevyužité xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §16a odst. 7,

x) x rozporu x §16b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxxxx účtu xxxxx §16b odst. 3,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxx plněních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §16c xxxx. 2 nezajistí, xxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §16c xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžitý xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx volební kampaně xxxx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) až x) x odstavce 2 xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

(4) Xxxxxxx delikty podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pokuta xx

x) 10 000 Kč xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx l),

b) 20&xxxx;000 Xx xx 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), d), e), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx jeden x xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výdajů xx volební xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabránila.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx deliktu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán, x x dopadu uložené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odpovědnost xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx delikt xxxxxx, jestliže správní xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení xx 3 měsíců ode xxx, kdy se x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.

(4) Na odpovědnost xx xxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s ním, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x televizního vysílání. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx propadlé xxxx xx stává xxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§17

Volební xxxxxxxx

(1) Volební xxxxxxxx xxxx xxx xxx každý volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prázdných xxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx obálka"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisy ze xxxxxxx seznamu x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zákonem, který xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx místnostech xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx xxxxxxx místnost, xx vyvěsí xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx místnosti xx xx důstojném místě xxxxxx velký xxxxxx xxxx. 11)

(4) Xx xxxxxxx místnosti xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx" x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx být neprůhledné, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx obálka xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx odlišena xxxxxxx od úřední xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx způsobem xxxxxx být odlišeny xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vybavena volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx potřebami, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx jejich xxxxxx zapůjčen x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx velkým xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx místnosti musí xxx xx viditelném xxxxx vyvěšeny hlasovací xxxxxx označené nápisem "xxxx" x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx místnost vybavena xxxxx §17 x xxx xx volební xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx před xxxxxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Voliči xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx a xxxxxxx x pořadí, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx volební místnosti xxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky 12) xxxxxxx cestovním, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 27) (xxxx xxx "cestovní xxx"), nebo xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem. 28) Xx záznamu xx xxxxxx ze stálého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx dodá xx xxxxxxxxx, škrtané xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, 12) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx zapsán xx xxxxxx xx xxxxxxx seznamu x xxxxx prokáže xxx xxxxx hlasovat xx xxxxxxxx okrsku, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxxx dodatečně x xxxxxx mu xxxxxxxxx. Xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxx přiloží x výpisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tělesnou vadu xxxxx nemůže xxxx xxxx xxxx, xxxx xxx x prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx volič, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxx x vložit xx úřední xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx požádat xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisi x xx, aby mohl xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, a to xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x

Xxxxxx hlasování

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volič do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx tak, xx xx opuštění xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxxxx. Xx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx učinit jiný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, který xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Senátu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx podle §6a xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiloží k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx volební místnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Přerušení xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xx xxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zkontroluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx pečetí x xxxxx xx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozdější xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým x xxxx obecní xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxxxx xx Xxxxxx. V případě, xx hlasování xx xxxxxxxxx, uschová okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx nich nebylo xxxxx vkládat xxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx xxxxxx a sejme xx.

§21x

(1) Xxx xxxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxx ve volební xxxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx záznam, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pověřeného xxxxxxxx xxxxx jsou, x výjimkou pokynů xxxxxxxxxxx ke zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx volební komisi xxxxxxx. Xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx krajského a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx §21.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Jakmile xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, avšak předtím xx xxxxxx odvolit xxxx, xxxxx xxxx xx volební xxxxxxxxx xxxx xxxx ní. Xxxxx prohlásí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx zasedání xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů (§40).

§23

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx být přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kteří mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 200 xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx dobu čtyř xxx. 13)

§25

Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxx být zvolen xxxxx volič, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx nejméně 21 xxx x xxxx x xxxx ve xxxxx voleb překážka xx výkonu volebního xxxxx xxxxx §2 xxxx. b).

§26

Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 29)

§27

Všechny zvláštní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx podřazeny xxx xxxxxxx xxxx určený xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 7 xxx xx vyhlášení xxxxx prezidentem republiky.

§28

§28 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§31

Xxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx listiny pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx činnost nebyla xxxxxxxxxxx, 14) x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podanou xxxxxxx se považuje xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a politická xxxxx jednoznačně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, uvedou, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx podat xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kraji xxxxx 1 kandidátní xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx volebních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xx 1 kandidátní xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se podávají xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice x xxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(4) Politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx připojí ke xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx výši 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx xxxx koalice xx xxxxx volebních xxxxxxx, x nichž xxxxxx kandidátní listinu, x xx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx listina xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx kraje,

b) xxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, jehož xxxx xxxxx, nebo xxxx, xx kandidát xxxx členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "bez politické xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx kandidáta xx kandidátní listině, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému pobytu,

f) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx polické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a podpis xxxxx oprávněné jednat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xx tvoří.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být přiloženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xxxxx souhlas x xxxx, xxx byl xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx listině, xxxxxxx příloha č. 2 x tomuto xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jejich pořadí.

(5) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx. Zmocněncem xxxx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je takto xxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx; nemůže jím xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx svéprávností 32) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx volebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vázána. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx kandidátní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §31, xxxx-xx xxxxxxxxxxx podle §32 xxxx obsahuje-li xxxxxxxxx xxxxx, vyzve krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx voleb x xxxxxxxx

x) kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §32 odst. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nesprávné xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x tom xxxxxxxx kraji, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2; podepsal-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, škrtnou xxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx listina xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3,

d) xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx uvedeny údaje xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) x f), xxxxxxxxx xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volitelnosti xxxxx §25.

(3) Krajský xxxx ve xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §31 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neobsahuje náležitosti xxxxx §32 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx, kdo je xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx (§86); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx vyvěšení. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s uvedením xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx něhož bylo xxxxxxxxxx. V odůvodnění xx uvede, které xxxxxxxxxxx xxxx podkladem xxx rozhodnutí. Odůvodnění xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx. X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, a datum xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx krajského xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx xxxxxxx úřad Xxxxxx xxxxxxx komisi, xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx losem xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx xxxxx předseda Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx základě xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 5) provede xxxxxxx xxxx zaregistrování kandidátní xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx dnem xxxxx. Xxxxx tomuto zaregistrování xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx 1 xxxxxx krajský xxxx xxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxxxx na účet xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(9) Registrace xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hlasovacích lístků.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§36

Vzdání se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xx 48 hodin před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury xxxx o xxxxx xxxxxxxx učiněno před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx prohlášení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx na kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se nepřihlíží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx je obdrží xx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§37

Jestliže dojde ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx x době xx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx mandátů xx k xxxx xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxx politickému xxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Hlasovací lístky

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajský úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx.

(2) Xx každém xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx losem xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, povolání, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx označené xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X koalice xx xxxxx uvést, xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, jakosti x xxxxx rozměrů, x xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx starostům, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx všem xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny xxxxx dnem xxxxx x x xxx xxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, xxx není xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků voličům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, ředitel krajského xxxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí. Xx zbývající zastupitelské xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 dnů přede xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx tisk nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(6) X xxxxxxx zřejmých xxxxxxxxx chyb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech na xxxxx xxxxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx hlasování xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zveřejnění xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§39

Xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx xxxxx xx úřední xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxx obálky, může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejvýš u 4 kandidátů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vliv.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx uplyne doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasování xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx zbylé nepoužité xxxxxxxxx lístky, s xxxxxxxx nepoužitých xxxxxxxxxxx xxxxxx určených xx xxxxxxx přednostních hlasů (§42 xxxx. 3), x xxxxxx obálky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x hlasovacími xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxxx volební komise xxxxxx přenosnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xx xxxxxx xxxxxx x hlasovacími lístky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx obálky xxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyloučí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx úřední obálky x porovná xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx výpisech ze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obálek xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx zvláštní okrsková xxxxxxx xxxxxx rozdělí x sečte hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxx přednostní hlasy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sčítání xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx volič xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx než 4 xxxxxxxxxx, počítá se xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx koalice; x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky, xxxxx nejsou na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nejsou vytištěné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx přetržené, x xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na jeho xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xx-xx x úřední xxxxxx několik xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hlasovacího xxxxxx potvrdí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrsková volební xxxxxx.

§42

Zápis o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xx dvojím xxxxxxxxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx zvláštní okrskové xxxxxxx komise; xxxxxxxx xxxxxxx x členů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k zápisu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) doba xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zapsaných xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxxx, xxxxxx byly vydány xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro každou xxxxxxxxxx stranu, politické xxxxx nebo xxxxxxx x počet platných xxxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxx přednostních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) K uvedení xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx na technickém xxxxxx počítač, využije xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

§43

Předání zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě i xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xxxxxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx popřípadě i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Jestliže xx x předávaném xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytnou xxxxx, budou x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; pokud však xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx těchto chyb xxxxxxx, xxxx xxx x chyby, xxxxxxx xxxxxx je možná xxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti, xxxx xxxxx o průběhu x výsledku hlasování xxxxxxxx x stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx chyby, xxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx a xxxxxxx xxxxxx zápisu o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že výsledek xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzat bezchybně. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx statistický úřad xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zasedání xx xxxxx den xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx dotčen §52a.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx volební komise xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx 24 xxxxx po xxxxxxxx sčítání xxxxx §40, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4, může xxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx volební kraj xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x výsledku z xxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxx, xxxxx ze stálých xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, doklad x xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a případný xxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je odešle xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§46

Zjišťování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx volební okrsky, xx kterých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx §43, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx volebním kraji x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X zápise x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx volebních okrsků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, popřípadě xxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, které xxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

b) xxxxxxx xxxxx xxxx xx volebním kraji xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx stálých seznamů x xx zvláštních xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx platných hlasů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx xxxxxxx x celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx kandidáty.

(4) Zápis x výsledku xxxxx xx volebním kraji xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx krajský xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Druhý xxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx dokumentaci uschová.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx skrutinia

(1) Xx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx voleb x xxxxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x každou xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hnutí xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 49/2021 Sb.,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx již x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x xxxxxxxx a xxxxxx pro ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xx xx skrutinia xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx x 1 xxxxxxxxx strana nebo xxxxxxxxx hnutí, xxxxx 2 politické strany xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.

Xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx o další xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.

§50

Skrutinium

(1) Zrušeno právním xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

(4) V rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxx přikázané xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Jestliže xxxx některý x xxxxxxxxx získal xxxxxx xxxxx přednostních xxxxx, xxxxx xxxx nejméně 5 procent z xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx kraje, připadne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xxxxxxx více xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, a to xxxxxxxx v pořadí xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx přednostních xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přednostních hlasů xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lístku.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx volebního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx, se xxxxxxx náhradníky. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6.

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2021 Sb.,

§52

Zápis Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotoví Xxxxxx xxxxxxx komise x údajů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx této xxxxxx podpis odepře, xxxxxx se xxxxxx.

(2) X xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterým xxxx vydány úřední xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx xxxxxx x xxx jednotlivé xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kteří xxxx zvoleni, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výsledky voleb xx xxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxx xxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx Poslanecké sněmovny

Činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx ukončena xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§53

Osvědčení x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx kandidátům zvoleným xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zvoleni.

(2) V xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx oprávněným xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vydá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §51 xx 7 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxx xxxxxxxxx (§87).

§54

Nastupování xxxxxxxxxx

(1) Uprázdní-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji, x xxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx uprázdnil, x xx v pořadí xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx takového, nastupuje xxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx téže xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, náhradník xxxxxxxxxxx x mandát xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx dni, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx dnem se xxx stal.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx některé xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náhradník xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxx §1 odst. 3 xx 50 xxx, §27 na 5 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. x) xx 30 xxx, §14c xxxx. 1 písm. d) xx 10 xxx, §14c odst. 1 xxxx. x) na 30 xxx, §14e xxxx. 3 na 15 xxx, §14e xxxx. 7 xx 10 xxx, §14g xxxx. 1 xxxx xxxxx xx 15 xxx, §14g odst. 1 xxxx xxxxx xx 10 dnů, §14g odst. 1 xxxx xxxxxx na 9 dnů, §16 xxxx. 4 xx 11 xxx, §31 xxxx. 3 xx 38 dnů, §31 xxxx. 4 xx 47 dnů, §32 xxxx. 4 na 34 xxx, §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx pro výzvu xxxxxxxxx xxxxx xx 32 xxx, §33 xxxx. 1 věty xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx na 26 xxx, §33 odst. 2 x 3 xx 25 dnů, §33 xxxx. 6 xx 23 dnů, §33 xxxx. 7 xx 11 xxx, §38 xxxx. 4 xx 1 xxx, §38 odst. 5 xxxx xxxxx na 24 hodin, §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx 48 xxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxx podle §16 xxxx. 8 xx 11 dnů x xxxx xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx lhůtu xx 38 xxx xx 34 xxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx do Xxxxxx

§56

Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na dobu xxxxx xxx. Xxxxx xxx roky xx xxxx xxxxxxx senátorů. 3)

§57

Senátorem xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 40 let a xxxx x xxxx xx dnech xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. x).

§58

Xxxxx xx Senátu xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§59

Pro xxxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 81 xxxxxxxxx xxxxxx. X každém xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx senátor. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx v příloze č. 3, xxxxx je nedílnou xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxxx

(1) Kandidáty xxx xxxxx do Senátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 14) x koalice, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nezávislý xxxxxxxx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koalicí xx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx koaliční xxxxxx, uvedou, kdo xx členem xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx. Pokud politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx xxxxx, může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx podat xxx xxxxx do Xxxxxx pouze jednu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx již xxx xxxxxxxx koalice. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx členem xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x registraci se xxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu. Podání xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxx strany, politického xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

§61

Náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přihláška x xxxxxxxxxx obsahuje

a) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx povolání, xxxx, xxx xx přihlášen x trvalému xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, která kandidáta xxxxxxxxxx k registraci, xxxx xxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxx složení,

c) číslo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx,

x) příslušnost kandidáta x xxxxxxxxx straně xxxx politickému xxxxx, xxxx xxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvoří; podává-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kandidát xxxxxxx

x) xxxxxx x státním xxxxxxxxx, 12)

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx ke dni xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxx kandidatura předložena x xxxxx volebním xxxxxx a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutí, xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx politické xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx kandidát xxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx narození,

c) xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, určí v xxxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx právo xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx, kde je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x přihlášce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx petice podporující xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 xxxxxxxxxxx xxxxxx z volebního xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx některý x uvedených údajů xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx petice x x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx archu xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx je xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx kandiduje, x xxx konání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 20&xxxx;000 Xx; xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nejpozději 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů; úroky x xxxxx a xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx s omezenou xxxxxxxxxxxx 32) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zmocněnce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x koalice xxxxxxx xxxxxxx; zmocnění xxxxxx xxxxxxxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu. Nezávislý xxxxxxxx xxxx zmocněnce.

§62

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci

(1) Xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přezkoumá xx xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx dnem xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx dnem xxxxx.

(2) Xxxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xx stanovené xxxxx xxxxxx neodstraní, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx v souladu x §60,

b) nemá xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx nesprávné nebo xxxxxxx údaje,

c) k xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxx xxxxx na xxxxxxxxx jsou nesprávné xx xxxxxxx,

x) k xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §61 xxxx. 2 písm. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) k ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 odst. 2 xxxx. x) xxxx kauce není xxxxxxx xx stanovené xxxx,

x) byla na xxxxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx podána xxx stejného kandidáta xx xxxx volebních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x 1 volebním xxxxxx xx xxxx přihláškách x registraci, x xx x tom xxxxxxxx obvodu, kde x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x); podepsal-li kandidát xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volitelnosti podle §57.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v sídle xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xx lhůtě 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x soudu (§86). Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xx xxx xxx vyvěšení. Xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxxx skutečnosti byly xxxxxxxxx pro rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a datum xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazeného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejpozději 45 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kandidátům xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) provede xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 dnů xxxxx xxxx voleb. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podat opravný xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k registraci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx volebního xxxxxx složenou xxxxx. Xx-xx na xxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiná xxxxxx, pověřený obecní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(9) Registrace xx podmínkou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx byla xx xxxxxxxxx registraci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohlíží xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx kandidáta. Dodatečné xxxxxxxxxx petice se xx něm xxxxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§66

Xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx může xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx kandidaturu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx doručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx k hlasům xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřihlíží. Pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění prohlášení x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Senátu.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx volebního obvodu xxxx hlasovacích xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx vylosovaným číslem xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x obec, xx xxxxxx území je xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušnosti. Xxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx údaj, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxx x koalici, xxxxx xx, xxxxx politická xxxxxx nebo politické xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxx. Xxxxxxxxx údajů xx hlasovacím xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vytištěny x xxxxxx volebním xxxxxx písmem xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, na papíru xxxx barvy x xxxxxxx x týchž xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřeného obecního xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx volebního obvodu xxxxxxxxxxxxxxx pověřeným obecních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dodány xxxx voličům nejpozději 3 dny xxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx místostarosta, xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x těchto xxxxxxx xx všech volebních xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx x úpravě hlasovacích xxxxxx xxxxx volič xx xxxxxx obálky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx a úřední xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístky x volební xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přenosné xxxxxxx schránky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxx z xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx otevření xxxxx. Xxxx xxx úřední xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx vyloučí. Vyloučí x hlasovací xxxxxx, xxxxx byly nalezeny xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx spočítá xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx sečte.

(4) Xxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§70

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých volič xxxxxxx různé úpravy.

(2) Xxxxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxx vliv xx jeho xxxxxxxx, xxxxx jsou z xxxx patrny xxxxxxxx xxxxx. Xxxx voliče xx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis podepíší xxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx některý x členů xxxx xxxxxx xxxxxx odepře, xxxxxx se důvody x samostatné příloze x xxxxxx.

(2) X xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede:

a) doba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx ve volebním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x do xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxx xxx xxxxxxx kandidáty,

f) xxxxxxx xxxxx oznámení x stížností, xxxxx xxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx vyhotovení xxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodané Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Po podepsání xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx hlasování na xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chyby, xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx k odstranění xxxx v xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x opravě xxxxxx xxxx zmocněn, xxxx xxx x xxxxx, jejichž xxxxxx xx možná xxxxx x využitím materiálů xxxxxxxxx ve volební xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx převzetí xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx formě počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx úřad zároveň xxxx pokyn, xx xxxxxxxx volební komise xxxx své xxxxxxxx xx xxxxx den xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §77a.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22), popřípadě xx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx celkový xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx. Po uplynutí xxxx xxxxx xx xxx k xxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapečetí xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, odevzdané xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výpis xx xxxxxxx seznamů, xxxxx xx zvláštních seznamů, xxxxxx o převzetí xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxx. Okrsková volební xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentací xx xxxxxxx obecnímu xxxxx.

§72x

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§73

Xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xx volebním xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odevzdány xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §72 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx vyhotoví ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx volebním xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu.

(3) X xxxxxx x výsledku xxxxx xx volebním xxxxxx xx uvede

a) xxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výsledek hlasování,

b) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxx celkem,

e) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve volebním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadí xxxxxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na celkovém xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxx hlasů xxxxxx, xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke zvolení.

(4) Xxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx úřadem x xxxxx volebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx zařazený xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx volebního xxxxxx 1 stejnopis xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxx.

(6) Xxxxx statistický xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§74

§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§75

Xxxxxx je kandidát, xxxxx xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx odevzdaných platných xxxxx.

§76

(1) V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx nezíská xxxxx xxxxx potřebný ke xxxxxxx xxxxx §75, xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx ukončení xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pouze xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx v konečném xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx místech.

(3) Xxxxxxxx před druhým xxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx práva xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx místě; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxx voleb xxxx xxxxxxxx den xx ukončení xxxxxxxxx x prvním xxxx.

(4) Xxx tisku hlasovacích xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xx 3 x xxx, xx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx papíru xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřený obecní xxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. Volič xxxxxx hlasovací lístky xx volební místnosti xx dnech xxxxx.

(5) Xxxxxx xx ten xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxx xxx.

(6) Pro xxxxx xxxx voleb platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xx Xxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 věta xxxxx xx nepoužije.

§77

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků voleb xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 odst. 6 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhlásí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Senátu xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§77x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxxxxx volební xxxxxx xxx volbách xx Xxxxxx xx ukončena xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Senátu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx působnost se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx podán návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx (§87), xxxxx

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x případě, xx xxxxx byl soudem xxxxxxxx,

x) patnáctým dnem xx xxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasování,

c) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxxxxxx x opakuje xx xxxx volební xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§78

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxx zvoleným xx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvolen,

b) xxxxxx-xx soud návrh xx neplatnost xxxxx (§87) opodstatněným.

(2) Opakované xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx hlasování (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxx, aby se xxxxxx nejpozději 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx poté, xxx mu xxxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx volebního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volby v xxxxxxxxxx volebním obvodu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x tím, xx lhůty xxxxx §1 odst. 3, §14c xxxx. 1 xxxx. x) x x), §14e xxxx. 3 x §61 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx §14c xxxx. 1 písm. x), §60 xxxx. 4 x §62 xxxx. 1 až 3 x 6 xx xxxxxxxx x 20 dnů; xxxxx xxxxx §62 xxxx. 7 se zkracuje xx 8 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx senátora.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx senátor xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx zvolenému xxxxxxxx, xxxxx mandát xxxxxx.

Oddíl xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§82

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx zvláštní odměnu xx výkon funkce. Xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxxx funkce xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx zvláštní xxxxxx za výkon xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x zásadám hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxx xxxx služební xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x na xxxxxxx mzdy, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělku od xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx výkonu xxxxxx člena okrskové xxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx následujícího xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, k xxxxx je v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, poskytl xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx volna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxx xxxxxx xxxxx.

§84

Výdaje xxxxxx xxxxxx xxxxxx, obecních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx, obecních xxxxx x okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx Xxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx volby xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx koalice. Politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, xxxxx xx volbách xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100 Xx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, přihlášky x xxxxxxxxxx, škrtnutí xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx nezávislý xxxxxxxx, xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x tento xxxxxxxx xx 2 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 5)

§87

(1) Podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxx občan xxxxxxx xx stálého xxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxx kandidátní xxxxxxx xx volebním xxxxx xxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Návrh xx xxxxx podat xxxxxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxxx výsledků voleb Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx neplatnost xxxxx kandidáta se xxxx domáhat xxxxxxx x soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kde byl xxxxxxx volen, xxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Senátu zaregistrována, (xxxx xxx "navrhovatel"). Xxxxx je třeba xxxxx nejpozději 10 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx neplatnost xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, který hrubě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta xxxx xxxxx navrhovatel, xx-xx xx to, xx byla porušena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volby xxxxxx kandidáta.

§88

(1) K xxxxxx xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxx §87 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx.

§89

(1) Ve xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx xx lze xxxxxxx ochrany před xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 soudního řádu správního.

XXXX DRUHÁ

ZMĚNA X XXXXXXXX XXXXXX X. 99/1963 SB., XXXXXXXX XXXXXX ŘÁD, VE XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§90

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx č. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx. x zákona x. 160/1995 Sb., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. §200f x 200g xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. §200x odst. 1 x 4 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx chyby xxxx xxxxxxxxxx ve stálém xxxxxxx voličů nebo xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx, xxxx xx xxxxx tím dotčený xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návrhem xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X řízení xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx voličů xxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresní soud."

3. Xx §200l xx xxxxxxxx nové §200m x 200n, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x. 34x) xxxxx:

"Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx

§200x

(1) Jestliže volební xxxxx, příslušný podle xxxxxxxxxx xxxxxx34x) xxxxx xxxxxxx rozhodnutí, rozhodl x

x) xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx, xxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx volební koalice, xxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obrátit xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x ponechání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu, xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx podal, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x příslušný xxxxxxx xxxxx.

(3) Soud rozhodne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxx dnů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) X stížnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx34x) rozhodne xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do xxxxxx dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx navrhovatel, xxxxxxxx xxxx senátor, xxxxx osvědčení o xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravné prostředky.

34d) Xxxxx č. 247/1995 Xx., x volbách xx Parlamentu České xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů."

ČÁST XXXXX

§91

§91 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx obecních xxxxx x x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx seznamů x xxxxxxxxxx výpisů z xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx voleb x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxx,

x) x dohodě x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem

1. xxxxx spolupráce xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listin a xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x číselníků kandidátů x kandidujících politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem a xxx kontrole správnosti xxxxx xxxxxxxxx politickými xxxxxxxx, politickými xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštního xxxxxxx xxxxxx, osvědčení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx tisku xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v dohodě x Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx x x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výdělku xx výkon xxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx a výplaty.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx kauce x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx při volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dodány, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bude hlasovací xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx nebo rozmnožení xxxxxxxxxx technikou.

§93

Xx xxxxxxxx učiněná xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx, xxxx xx xxxx učiněna xx xxxx účinnosti.

§94

Xxxxx xxxxx do Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx 81 xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxxx x příloze č. 3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 x 79 xxxx xxxxxx na xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80 xx xxxxx xxxx x xx zbývajících xxxxxxxxx obvodech xx xxxx let.

§95

Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x volby xx Xxxxxx x xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxx druhy xxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx může xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky podle §52a x 77a.

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§97

Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx deliktech xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§97x

Xxxxx

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx rozhodný pro xxxxxxx lhůty; to xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta určená xxxxx xxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zmeškání.

§97b

(1) Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce.

(2) Xxxxxx-xx starosta a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx není-li starosta x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx úkoly stanovené xxxxx zákonem, x xx i xx xxxxxxxxx xxxxx, ředitel xxxxxxxxx úřadu. Při xxxxxx těchto xxxxx xx ředitel krajského xxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx.

§97c

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 31. xxxxx každého xxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxxxx úřad své xxxxx, umožňují xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx na zastupitelském xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx státním občanům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xx zastupitelský xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx předpisem č. 204/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2000

§97x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 230/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§98

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 54/1990 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx rady, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 221/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 435/1991 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 94/1992 Xx. x xxxxxx č. 117/1994 Xx.

§99

Účinnost xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 247/1995 Sb.

Příloha x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2001 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 247/1995 Sb.

Maximální xxxxx xxxxxxxxx na kandidátních xxxxxxxxx

xxxxxxx kraj č.
název
sídlo
maximální xxxxx kandidátů na xxxxxxxxxx xxxxxxx
1
Xxxxxx město Xxxxx
Xxxxx
36
2
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx
34
3
Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx
22
4
Xxxxxxxx
Xxxxx
20
5
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx
14
6
Xxxxxxx
Xxxx xxx Labem
26
7
Liberecký
Liberec
17
8
Královéhradecký
Hradec Králové
20
9
Pardubický
Pardubice
19
10
Vysočina
Jihlava
20
11
Jihomoravský
Brno
34
12
Olomoucký
Olomouc
23
13
Zlínský
Zlín
22
14
Moravskoslezský
Ostrava
36

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 247/1995 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx sídla

Volební xxxxx x. 1 Xxxxx: Xxxxxxx Vary

severní xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, ohraničená xx xxxx xxxxxx Bečov xxx Teplou, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 2 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx část okresu Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, ohraničená na xxxxxx xxxxxx Toužim, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 3 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Lázně Kynžvart, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxx okres Tachov

Volební xxxxx č. 4 Xxxxx: Xxxx

xxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 5 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Chomutov

Volební xxxxx x. 6 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Louny, xxxx okres Xxxxxxxx x část okresu Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Malíkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Smečno, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 7 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx-xxx, xxxxxxx obvod Xxxxx 2-Xxxxxxx, severní xxxx xxxxxx Klatovy, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Křenice, Ježovy, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx x Plánice, Xxxxxxx, Zavlekov, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Malý Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x jihovýchodní xxxx xxxxxx Plzeň-město, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Tymákov, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 8 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx, celý xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Beroun, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Kublov, Xxxxxxx, Bzová, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Hvozdec, Xxxxxxxxx, Xxxx Víska, Xxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Chrást, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 9 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxxx Xxxxx-xxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx 2-Xxxxxxx x xxx xxxx Xxxxxx, Dýšina, Xxxxxx, Letkov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Starý Plzenec, Xxxxx, Šťáhlavy, Losiná, Xxxxxxxxxx, Nezbavětice, Chválenice, Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 10 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxx Krumlov, východní xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kratušín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Žernovice, Xxxxxxxx, Lhenice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, západní část xxxxxx Xxxxx Budějovice, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxx nad Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Hůrka, Hluboká xxx Vltavou, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Včelná, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxxx, Ostrolovský Xxxxx, Trhové Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Hrady, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 11 Sídlo: Domažlice

celý xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Klatovy, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Bolešiny, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Hrádek, Budětice, Xxxx, Hejná

Volební xxxxx x. 12 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Protivín, Xxxxx, Xxxxxx, Cerhonice, Xxxxxxxx, Rakovice, Mišovice, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxxxxx, ohraničená na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Vltavice, Xxx, Šumavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Husinec, Xxxxxxxx, Vitějovice, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 13 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx západě xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Paseky, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vrcovice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jankov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 14 Sídlo: České Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Budějovice, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Hosín, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Srubec, Xxxxxxxx, Borovany, Petříkov, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxxxxx Hradec, xxxxxxxxxx xx východě obcemi Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Klec

Volební obvod x. 15 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Stříbřec, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Nová Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 16 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Beroun, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Tlustice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, část xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Tuchoměřice, xx xxxx xxxxxx Řevnice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx Zvole, Xxxxxxx, Xxxxx Břežany, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 17 Xxxxx: Xxxxx 12

zahrnuje území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 12, Praha 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Praha-Petrovice x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 4, xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx x x. x. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 18 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Příbram, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vojkov, Xxxxxxxxxx, Smilkov, Xxxxxxx Xxxxx x jižní xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx na severu xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 19 Xxxxx: Xxxxx 11

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 20 Sídlo: Xxxxx 4

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 4, x xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxxx x x. x. Xxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 21 Sídlo: Xxxxx 5

xxxxxxxx území městské xxxxx Xxxxx 5, x xxxxxxxx xxxxx x. x. Malá Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 5. Xxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Praha 13, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 22 Xxxxx: Xxxxx 10

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, x výjimkou xxxxx x. x. Xxxxxxxxx, xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx Praha 10. Xxxx zahrnuje xxxxx městských částí Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 23 Xxxxx: Xxxxx 8

zahrnuje území xxxxxxxxx částí Xxxxx 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx 18

Volební xxxxx x. 24 Xxxxx: Xxxxx 9

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Praha 9, x xxxxxxxx x. x. Hrdlořezy, x. ú. Hloubětín, xxxxx k. x. Xxxxxxxx ležícími xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 14, Xxxxx 19, Praha 20, Xxxxx 21, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Dolní Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 25 Sídlo: Xxxxx 6

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6, x xxxxxxxx k. x. Xxxxxxxxxx, xxxxx x. x. Bubeneč, xxxxx x. x. Xxxxxxxx a xxxxx x. x. Sedlec, xxxxxxxx xx území xxxxxxx části Xxxxx 6. Dále zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 17, Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 26 Xxxxx: Xxxxx 2

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2, x xxxxxxxx x. x. Xxxx Xxxxx x k. x. Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 3, část xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, tvořené xxxxx x. ú. Xxxxxxxxx ležící xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, a xxxx xxxxx městské xxxxx Praha 9, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxx, k. ú. Xxxxxxxxx x xxxxx x. x. Xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Praha 9

Xxxxxxx xxxxx x. 27 Sídlo: Xxxxx 1

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Praha 1, Xxxxx 7, Xxxxx-Xxxxxxx x Xxxxx-Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx část území xxxxxxx části Praha 2, xxxxxxxx k. x. Xxxx Město x x. ú. Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, xxxxxxxx xxxxx x. ú. Malá Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 5, a xxxx území městské xxxxx Praha 6, xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx, xxxxx k. x. Xxxxxxxx, částí x. ú. Xxxxxxx x xxxxx x. x. Xxxxxx, xxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx Praha 6

Volební xxxxx x. 28 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Malý Xxxxx, Xxxxx Borek, Mělník, Xxxxxxxx, Zálezlice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeviněves, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx, Lázně Xxxxxx, Xxxx Vestec, Xxxxxxx nad Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 29 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Libochovany, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zichovec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Slaný, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxx

Xxxxxxx xxxxx x. 30 Xxxxx: Xxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Kačice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Podlešín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Most, Xxxxxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxx-xxxxx, ohraničená xx xxxx xxxxxx Okoř, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 31 Xxxxx: Xxxx nad Xxxxx

xxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx, xxxx okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 32 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 33 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 34 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená xx západě xxxxxx Xxxxxxxxx, Frýdlant, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Dub, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 35 Xxxxx: Jablonec xxx Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 36 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx xxxxx Česká Xxxx, xxxx okresu Mělník, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kadlín, Kanina, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Vidim, Medonosy, Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Liběchov, Xxxxxx, Tupadly, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Spomyšl, Xxxxx xxx Vltavou, západní xxxx xxxxxx Liberec, xxxxxxxxxx na východě xxxxxx Xxxxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx pod Ještědem, Xxxxx Důl, Osečná, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 37 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Nymburk, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Kostomlátky, Xxxxx, Nymburk, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 38 Xxxxx: Mladá Xxxxxxxx

xxxx okres Mladá Xxxxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx pod Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 39 Xxxxx: Trutnov

celý xxxxx Xxxxxxx, severní xxxx xxxxxx Náchod, xxxxxxxxxx na jihu xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 40 Xxxxx: Kutná Xxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Brod, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Chotěboře, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Olešná, Xxxxxxxx, Veselý Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx pod Xxxxxxxx, Kamberk, východní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 41 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, ohraničená na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Popovice, Xxxxxxxxx, Chotýšany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Šternberk x xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce Zdebuzeves, xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Drahňovice, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx, část xxxxxx Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Horoušany

Volební xxxxx x. 42 Xxxxx: Xxxxx

xxxx okres Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená na xxxxxx obcemi Xxxxxx xxx Xxxxx, Semice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Sadská, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Sokoleč, a xxxx xxxxxx Praha-východ, xxxxxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 43 Xxxxx: Pardubice

západní xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Lázně Xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Hradec Králové, xxxxxxxxxx na severu xxxxxx Xxxxxx, Chlumec xxx Cidlinou, Xxxx Xxxxx, Písek, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 44 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Maleč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Krupá, Xxxx, Xxxxxxxxx Brod, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Úhořilka, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 45 Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Hradec Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Sovětice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx Lužec xxx Xxxxxxxx, Nepolisy, Xxxxxxxxx, Kosice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 46 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severozápadě xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Xxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx obcemi Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Libecina, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx část xxxxxx Svitavy, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxx, Vlčkov, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 47 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Náchod, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Metují, Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Benátky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Divec, Xxxxxx, Xxxxx nad Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 48 Xxxxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

xxxx xxxxx Rychnov xxx Kněžnou, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Pardubice, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Stéblová, Xxxx, Xxxxx Hradiště, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dašice, Kostěnice, Xxxxxxxxx Lhota, xxxxxxxxxxxxx xxxx okresu Xxxx xxx Xxxxxx, ohraničená xx jihu obcemi Xxxxxxx, Týnišťko, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxx část okresu Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Jílovice, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 49 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Blansko, xxxxxxx část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 50 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, východní xxxx xxxxxx Chrudim, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Rosice, Xxxxxx, Skuteč, Předhradí, Xxxxxx, západní xxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Řepníky, Xxxxxxx, Nové Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 51 Xxxxx: Xxxx nad Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 52 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx, xxxxxxxx část okresu Xxxxxxxxxx Hradec, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Vydří, Xxxxxx, Xxx, Cizkrajov, Slavonice, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 53 Sídlo: Xxxxxx

xxxx xxxxx Třebíč

Volební xxxxx x. 54 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Branišovice, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 55 Xxxxx: Brno-město

západní část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, ohraničená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kaly, Xxxxx Xxxxxx, Předklášteří, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Sentice, Xxxxxxxx, xx jihu x na xxxxxxx xxxxxx Kupařovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Medlov, Xxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxxxxxx, Žabčice, Přísnotice, Xxxxxxxx, Sobotovice, Syrovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, západní xxxx xxxxxx Brno-město, xxxxxxx městskými xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 56 Xxxxx: Břeclav

celý xxxxx Xxxxxxx, xxxxx část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Pohořelice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 57 Sídlo: Xxxxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hoštice-Heroltice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Orlovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, východní xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Svitavou, xx jihozápadě xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Holasice, Xxxxxxxxx, Židlochovice

Volební obvod x. 58 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxx okresu Xxxx-xxxxx, xxxxxxx městskými xxxxxx Xxxx-xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx, Tuřany, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 59 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nový Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 60 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx okresu Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Brno-Žabovřesky, Xxxxxxx, Xxxxx, Královo Pole, Xxxxxxxxx, Medlánky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Útěchov, Xxxx-xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 61 Sídlo: Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, ohraničenou xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Domašov xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Blatec

Volební xxxxx x. 62 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Prostějov, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Přerova, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 63 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxx Jičín, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxx, Mankovice, Jeseník xxx Odrou, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 64 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Litultovic, Xxxxxxxx, Xxxx Lublice, Xxxxxxxx, Staré Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Slezsku

Volební xxxxx č. 65 Xxxxx: Šumperk

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Lesnice, Postřelmov, Xxxxxxxx, Svébohov, Xxxxx, Xxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 66 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Olomouc, ohraničenou xx východě obcemi Xxxxxxxxxx, Hněvotín, Xxxxx, Xxxxxxxx, Skrbeň, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Štěpánov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Bělkovice-Lašťany, Xxxxxxx u Šternberka, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Šumperk, xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Drozdov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 67 Sídlo: Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nový Xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 68 Xxxxx: Opava

část xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Slavkov, Štáblovice, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vítkov, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Bohuslavice, Xxxxx Xxxxxxx, Háj ve Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 69 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxx xxxx okresu Frýdek-Místek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Kaňovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Staré Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 70 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Přívoz, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Petřkovice, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 71 Sídlo: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx-Xxx, Xxxxxxxxxx, Polanka xxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 72 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poruba, Plesná, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Svinov, Xxxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Horní Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Lhota, xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Kozmice, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 73 Xxxxx: Frýdek-Místek

východní část xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx západě obcemi Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Dolní Tošanovice, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Komorní Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, jižní xxxx xxxxxx Karviná, xxxxxxx obcemi Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 74 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, tvořená xxxxxx Dolní Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 75 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Dětmarovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Suchá, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 76 Sídlo: Kroměříž

celý xxxxx Xxxxxxxx, východní xxxx xxxxxx Vyškov, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 77 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Kateřinice, Xxxxxxx, Lhota x Xxxxxxx, Xxxx, Hovězí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 78 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Zlín, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Křekov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 79 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxx, Bzenec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tvarožná Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 80 Xxxxx: Zlín

jižní xxxx xxxxxx Zlín, ohraničená xx severu obcemi Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Karlovice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx x Zlína, Xxxxxxxx, Březůvky, Xxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Slopné, Xxxxxx, Haluzice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Uherské Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Lopeník, Bánov, Xxxxxxx Brod, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Bílovice, Xxxxxxx, Babice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 81 Xxxxx: Xxxxxxx Hradiště

jižní část xxxxxx Xxxxxxx Hradiště, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxx, Jalubí, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Loz, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx Písek, Xxxxxx xxx Moravou, Kozojídky, Xxxxxxxx, Hroznová Xxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, jako xx xxxx učiněna xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxx vyhlášené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

3. Konají-li xx volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, §14 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a sčítání xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §21a xxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověření xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xx. II

1. Xxx xxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 5 písm. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx x xxxx 2002, xxxxx stanovená x §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2002, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx republiky a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Sb. x xxxxxx x. 37/2002 Xx., jejichž xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejího financování xxxxx §16 xx 16i xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx seznam politických xxxxx, politických xxxxx x koalic, které xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, xxxxx §31 odst. 3 xxxxxx č. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, poprvé xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, podle §60 xxxx. 4 zákona x. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx §87 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 247/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx poprvé xxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 247/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 12.6.96

212/96 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.96

88/97 Xx., xxxxx XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.5.97

69/98 Xx., x zkrácení volebního xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.4.98

243/99 Xx., xxxxx XX ze dne 13.10.99 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §85 druhé xxxx xxxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.99

204/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxx x. 212/96 Sb. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Xx., xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, 50, 51, 52, xxxxxxx x. 1 x příloha x. 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002

395/2000 Xx., úplné znění xxxxxx x. 247/95 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 110/2000

64/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.1.2001 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §27 xxxx xxxxx, §31 xxxx. 4, §48 xxxx. 4, §49 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx. 3 xxxx. b), x) a d), §50 odst. 1, 2 a 3, §85 xxxx xxxxx x xxxxxx č. 1 x 2 xxxxxx č. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 16.2.2001

98/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 27.2.2001 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx a xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx., x §85 xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 14.3.2001

491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

37/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx pod č. 243/99 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., a xxxxx č. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx zastupitelstev krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.1.2002

121/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 53/2002

171/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

230/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu XX x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 x 79, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2002

62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 4.3.2003

418/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.7.2004

323/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 30.6.2006

480/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.11.2006

261/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., o volbách xx Parlamentu ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2008

195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx volebního období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

318/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 10.9.2009 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx ústavního xxxxxx x. 195/2009 Xx., x zkrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.9.2009

320/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.9.2009

195/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 16.6.2010

222/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

59/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2014

114/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a ostatní xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2017

72/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.5.2018

38/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x soudní xxx správní

s účinností xx 2.3.2019

49/2021 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.2.2021 xx. xx. Xx. XX 44/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX a x změně a xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.2.2021

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 86/2008 Sb. x 32/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
2) §58 x 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
3) Čl.16 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 18/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx x obecném xxxxx.
§17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5) §200m xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §200n xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §10 x 855 občanského xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx x. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §10 x 11 xxxxxx x. 152/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
12) §20 xxxxxx XXX x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
13) Čl.16 xxxx. 1 Ústavy Xxxxx republiky.
14) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 118/1994 Xx.).
15) §4 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o výkonu xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) §60 xxxxxx č. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 302/1992 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 315/1995 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 82/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxx pověřené xxxxxx xxxxx.
17) Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
18) §12 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 130/2000 Xx.
19) §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx zákona x. 204/2000 Sb.
20) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxx x. 301/1995 Xx.
23) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
Zákon č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o cestovních xxxxxxxxx).
24) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
25) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 349/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx x správních xxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 437/2000 Xx.
26) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxx x. 273/2001 Xx.
27) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
28) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxx x. 176/2001 Sb.
30) §84 x 103 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxx, krajů, hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x okresních xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízených xx xxxxxxx zvláštních xxxxxx x předsedů komisí, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti), xx xxxxx vyhlášky č. 427/2000 Sb.
31) Xxxxx č. 491/2001 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.

32) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.