Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/95 Sb.

ČÁST I. Volby do Parlamentu České republiky

ODDÍL 1. Obecná ustanovení §1 §2

Volební okrsky §3 §4

Stálý seznam §5

Zvláštní seznam §6

Voličské průkazy §6a

Volební orgány §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Český statistický úřad §11

Krajský úřad §12

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu §13 §14

Pověřený obecní úřad §14a

Obecní úřad §14b

Starosta §14c

Zastupitelský úřad §14d

Okrsková volební komise §14e §14f

Zvláštní okrsková volební komise §14g

Informování voličů §15

Volební kampaň §16

Volební účet §16a

Financování volební kampaně §16b

Výdaje na volební kampaň §16c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §16d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §16e

Dohled nad financováním volební kampaně §16f

Přestupky §16g

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §16h

Společná ustanovení ke správním deliktům §16i

Volební místnost §17

Zahájení hlasování §18

Zásady hlasování §19

Způsob hlasování §19a

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §20

Přerušení hlasování §21 §21a

Ukončení hlasování §22 §23

ODDÍL 2. Volby do Poslanecké sněmovny §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Podávání kandidátních listin §31

Náležitosti kandidátních listin §32

Projednání a registrace kandidátních listin §33 §34 §35

Vzdání se a odvolání kandidatury §36 §37

Hlasovací lístky §38

Hlasování §39

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44 §45

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji §46 §47

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích §48

Postup politických stran, politických hnutí a koalic do prvního skrutinia §49

První skrutinium §50

Druhé skrutinium §51

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §52

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny §52a

Osvědčení o zvolení §53

Nastupování náhradníků §54 §55

ODDÍL 3. Volby do Senátu §56 §57 §58 §59

Podávání přihlášek k registraci §60

Náležitosti přihlášek k registraci §61

Projednání a registrace přihlášek k registraci §62 §63 §64 §65

Vzdání se a odvolání kandidatury §66

Hlasovací lístky §67

Hlasování §68

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí §69

Posuzování hlasovacích lístků §70

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §71 §72 §72a

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu §73 §74 §75 §76 §77

Ukončení činnosti okrskové volební komise §77a

Osvědčení o zvolení §78

Opakované volby a opakované hlasování §79

Doplňovací volby §80

ODDÍL 4. Organizační a technická opatření §81

Nároky členů volebních komisí §82

Nároky kandidátů §83 §84

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §85

ODDÍL 5. Soudní přezkoumávání §86 §87 §88 §89

ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §90

ČÁST III. §91

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §92 §93 §94 §95 §96 §97

Lhůty §97a §97b §97c §97d

Zrušovací ustanovení §98

Účinnost zákona §99

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

Příloha č. 3 - Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla

Nález Ústavního soudu - č. 161/1996 Sb.; č. 88/1997 Sb.; č. 243/1999 Sb.; č. 64/2001 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 49/2021 Sb.

č. 204/2000 Sb. - Čl. II

č. 171/2002 Sb. - Čl. II

č. 322/2016 Sb. - Čl. II

č. 90/2017 Sb. - Čl. II

č. 38/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXX DO XXXXXXXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

Oddíl xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx volebního práva, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkumu.

(2) Xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx volí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxxx. Do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx volí xxxxx xxxxx poměrného xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx konáním. Xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Za xxx vyhlášení xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, kdy byla xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx konají xx 2 dnech, xxxxxxx jsou pátek x xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx. Xxxxx den xxxxx xxxxxx hlasování x 8.00 hodin x xxxxx xx 14.00 xxxxx. Xxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx konají xx 2 dnech, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xx 14.00 xxxxx a xxxxx xx 21. 00 xxxxx místního xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx nastává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx 2 hodiny xx srovnání s xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx ve 12. 00 xxxxx x xxxxx ve 22. 00 xxxxx místního xxxx, a xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x 8. 00 xxxxx x xxxxx xx 12. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx (§3 xxxx. 2), v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx o nejvýše 2 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14. 00 xxxxx a končí xx 22. 00 xxxxx místního času, x sobota, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v 8. 00 xxxxx x končí xx 14. 00 hodin xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x hlasování v xxxxxxxxx místech (§3 xxxx. 2).

(6) Dnem xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx den xxxxx xx území České xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx volebních xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx je xxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx voleb xxxxxx věku xxxxxxx 18 let. Ve xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx nejméně 18 xxx.

§2

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx, 1)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx práva 32).

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 8)

(2) Pro xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxxxxxxxxxxxx x konzulárních xxxxxxx Xxxxx republiky, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx úřad"). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vymezeno územním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxx může být xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx voličů.

§5

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 9)

§6

Zvláštní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx územním xxxxxx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, 24) popřípadě xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x písmenech x) xx d) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx a x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxxxx službu,

b) xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx sociální xxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x policejní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, 15) xxxxxxxxx v xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského obvodu,

d) xxxx na voličský xxxxxx (§6a).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx velitele; voliče xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Údaje xxxxxxx nejpozději 7 xxx xxxx začátkem xxxxxxxxx a podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, správa xxxxxxxxxxx xxxxxx, objektu xxxx xxxxxxxx zašle xx xxxxxxxxxx x obecním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, obecnímu xxxxx x obci, xxx je xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, potvrzení x xxx, že xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu.

(4) X xxxxxxx voleb do Xxxxxx se do xxxxxxxxxx xxxxxxx zapisují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu, xxx xxxx vyhlášeny xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zvláštního xxxxxxx (odstavec 5).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx

x) xx bydliště mimo xxxxx České xxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx x zápis, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx; žádost musí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx voleb, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu na xxxxxxxx průkaz.

(6) Zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx zastupitelské úřady 30 xxx xxxxx xxxx voleb x xxxxxxx je neprodleně Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; po xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxx voleb Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu vnitra. Xx-xx xxxxx, zapsaný xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x cizině xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx takového xxxxxx xx základě oznámení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx vyškrtne. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zvláštního xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx nebude xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 písm. a) xx zapsán, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a poznamená xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jejich výpisů xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxxxxx průkaz pro xxxxx xx Xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxxxx zapsaným xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu, xxx xxxx vyhlášeny volby, xxxxxxxxx xxxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxx seznamu xxxxx §6 xxxx. 5 písm. x).

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx, do xxxxxxxx xxxxxxxx stálého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx doručeným xxxxxxxxxx 7 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; toto xxxxxx musí xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejdříve 15 xxx xxxxx dnem xxxxx předá xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx prokáže xxxxx xxxx x xxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu, anebo xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx průkaz opravňuje x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve dnech xxxxx

x) xx Poslanecké xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním okrsku,

b) xx Xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volič přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx nebydlí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx orgány

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo zahraničních xxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx, x hlavním městě Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "krajský úřad") xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stanoveno x xxxxxxx x. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava a Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxx xx Xxxxxx,

x) pověřený xxxxxx úřad, 25) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad městské xxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx (xxxx jen "pověřený xxxxxx úřad"),

h) xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx statutárního města, xxxxx není xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxxx městské části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) okrsková xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx volební xxxxxx

(1) Xxxxxx volební komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx stálým xxxxxxxx xxxxxxx i na xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx volební xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) určuje xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx volby xx Poslanecké sněmovny,

d) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů,

f) předává xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kandidátům,

g) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxx sčítání hlasů xxxxxxxxx volební komisí,

i) xxxxxx losem, kterému xxxxxxxxx kraji jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§9

Ministerstvo xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravu, průběh x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx volebních materiálů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy zařazeného xx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, x pro zaměstnance xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx úřadu xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx; xxxxxxx způsobilosti xx úseku voleb xxxxxxxxx prokázání zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

§10

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x technicky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 19)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelskými xxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí.

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků voleb.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 20) xxxxx xxxxxxxx 1 xx pracovištích vytvářených x pověřených xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Státní xxxxxxx xxxxxx x u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pověřenými xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny (§48 xx 51), xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52) a xxxxx x celkových xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (§77) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a předává xx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dalších xxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx školení,

f) provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx na školení xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx písemný doklad xx xxxxx počítačové xxxxxxx osvědčující, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx okrsku xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx krajskému úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx okrskových xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x požadovaném xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), xx xxxxxxxx

x) zdržovat xx x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§23),

x) xxxxxxx stejnopis xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx hlasování na xxxxxxxxxx nosiči,

c) xxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxx x předání xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx (§43 odst. 5),

x) xxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní xxxxxxx okrsky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (§46 odst. 1) x xx xxxxxxxx xxxxxx (§73 xxxx. 1),

x) vyhotovit x podepsat zápis x xxxxxxxx voleb xx volebním xxxxx (§46 odst. 2 xx 4),

h) xxxxxxxxx x podepsat zápis x výsledku xxxxx xx volebním xxxxxx (§73 xxxx. 2 xx 4).

§12

Xxxxxxx xxxx

(1) Krajský xxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxxx kraji,

b) xxxxxxxxxx x registruje xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx volebním xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) sestavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místnosti x xxxxxxx obvodu xxxxx x podkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

g) xxxxxxxxx místnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx pracoviště Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxx na zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pomocné prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 31) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§31 odst. 3),

x) přezkoumat xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx chyb (§33 xxxx. 1),

c) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zmocněnce (§32 xxxx. 5),

x) vyhotovit x xxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (§33 odst. 4 x 5),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx x o jejím xxxxxxxx (§36 xxxx. 2),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kandidátů na xxxxxxxxxx xxxxxxx (§36 xxxx. 3),

x) podepsat xxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve volebním xxxxx (§46 odst. 4).

(3) Xxxxxxx úřad xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx Senátu

a) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx průběh hlasování xx volebních místnostech,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovních sil xxx pracoviště xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecních xxxxx,

x) x případě xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pověřeným xxxxxxx úřadem k xxxxxxx hlasování.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 31)

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "jméno"),

c) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,

f) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx den xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx získaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§13

Pověřený xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pověřený xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x provedení xxxxx xx volebním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k registraci,

c) xxxxxxxxx starosty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků pro xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx pověřených obecních xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx pracovišti,

i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx voleb xx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

k) xxxx další xxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pověřeného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 17) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podání (§60 xxxx. 4),

x) přezkoumat xxxxxxxxx k registraci x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§62 xxxx. 1),

c) převzít xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx (§61 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx (§62 odst. 4 x 5),

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o jejím xxxxxxxx (§66 odst. 2),

x) podepsat xxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§73 odst. 4).

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§14a

Pověřený xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zápisů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí,

b) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x technických xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx x xxxxxxxx obecních xxxxx, zasílá xxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx sněmovny krajskému xxxxx x pro xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje x xxxxxxx školení xxxxx okrskových volebních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

§14b

Obecní xxxx

(1) Obecní xxxx

x) zajišťuje xxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xx 4,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx obce a xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx dnem voleb xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) archivuje xxxxxxx dokumentaci,

g) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 5 xx 9. Údaje ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx obecní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx a xxxxx xxxxxx voleb v xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx xx lhůtě 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx počet xxxxx xxx nejméně 5, s xxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků xx 300 xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx první zasedání xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nejpozději 21 xxx přede dnem xxxxx, x vyrozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx školení xx xxxxxxx, x termínech xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx zjišťování a xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x nezávislému xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kandidátní listina, xxxxxxxxx přihláška k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx 45 dnů přede xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx prvního xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenovaným xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx doručování, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx, xx kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx místa jejich xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx obecního xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx úřad x rámci svého xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx sněmovny,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5,

c) xx xxxxxxxx ověřit xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xx podmínek xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a odst. 1,

e) xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx o době x xxxxx konání xxxxx, x možnosti xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 3) a x xxxxxxx hlasování, x xx případně x x příslušném cizím xxxxxx,

x) x případě xxxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxxxxx technikou zajišťuje xxxx nebo rozmnožení xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38 xxxx. 5),

x) xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlasování x xxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x vyhotovuje xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(2) Členem xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

a) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2, x

x) který není xxxxxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, jejichž xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaregistrována xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx volby xx Senátu xx xxxxxxxx obvodu, jehož xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx voleb 1 člena x 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxx-xx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §14c xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zasedáním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx starosta. V xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx počet v xxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx-xx náhradníci xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Delegování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx provede tak, xx xx jejich xxxxxx osobně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x xxxxxxx doručení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu člena, xxxxxxxxx náhradníka, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x která xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxxxx pro doručování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx člena, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x náhradníci xxxxxxxx; xxxxx tento xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zmocněnec politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členů x náhradníků podle xxxxxxxx 3 zmocněncem xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Slibuji xx svou čest, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx a xxxx xx při xxx xxxxx Ústavou, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx znění slibu; xxx se zároveň xxxxx své xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx volební xxxxxx (§52a x 77a),

b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx vzít xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx občanství, xxxx

x) xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xxxx nepřetržitě xxxx xxx 2 xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; x xxxxxxx komise xxxxxxxx zápis. Zapisovatel xxxxxx xxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 20 xxx xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Starosta xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx ji nevykonává xxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapisovatele.

§14x

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14e xxxx. 6, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx starosty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx stává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14e odst. 5. Xxxxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxx x §14e xxxx. 6 xxxx. x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, xxxxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14e odst. 3 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, vyslovila-li xx xxx ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx.

(3) Xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxx xxxxxx zasedání xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx předsedu a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx komise; xxxxx xxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda a xxxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx se školení x zásadám xxxxxxxxx x x systému xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx hlasování.

(6) Xxxxxx xxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx

(1) Vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx slibu dosáhli xxxx xxxxxxx 18 xxx x ovládají xxxxx jazyk. X xxxxxxx, xxx počet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise poklesne xxx 3 x xxxxxxx voleb, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx nejpozději 21 xxx přede xxxx voleb. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx 18 dnů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zastupitelského xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx starosty. Členové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxx §14e xxxx. 5.

(2) Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx dozírá xx xxxxxxx odevzdání xxxxxxxxxxx xxxxxx a dbá x pořádek xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx obvyklým, nejpozději 15 dnů xxxxx xxxx voleb, oznámení x době x xxxxx xxxxxx xxxxx x obci. Bylo-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxxxx x nich. Xxxxxxx starosta xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx upozorní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Zastupitelské úřady xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informují v xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxx x době x xxxxx konání xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx Senátu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o podmínkách xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 26) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Volební xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx nebo nezávislého xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx poskytne xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalice, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx hodlá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx vstupem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba x Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x politických hnutích.

(3) Xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx starosta xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů, x xx xxxxxxxxxx 16 xxx přede xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx; na takové xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxx x politických xxxxx. X volební xxxxxxx nelze využívat xxxxxxxxxxx média kraje xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Volební xxxxxx musí probíhat xxxxxx a poctivě, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinách xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat informaci x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx velkoplošných xxxxxxxx a sdělení x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jejich kandidáta xxxx nezávislého kandidáta. Xxxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxx názvem xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx využité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zkratkou xxxx jménem a xxxxxxxxx a evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X xxxx počínající xxxxxx xxxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí být xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx začínající 16 xxx a xxxxxxx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Českém xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím xxxxxx xxxxx. Termíny xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, x němž je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice x xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx voleb, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx hlasovali.

§16x

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý kandidát xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx ode xxx vyhlášení xxxxx xxxxxx účet umožňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účtu (xxxx xxx "xxxxxxx účet").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx veden u xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zahraniční banky, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně. Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx užití xx financování volební xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxxxx po xxxx, xx xxxxxx xx vede xxxxxx x správním deliktu xxxxxxxxx se porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx xx dobu 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx; xxxxx zákaz xx nevztahuje na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx uložené za xxxxxxx delikt xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx kampaň.

(6) Do 60 dnů xx xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxxxxx x případě

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, který xx xxx převeden x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x koalici; není-li xxxxxx xxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x volebního xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kulturní nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx lze zrušit xxxxxx xxxx, xx x xxx byly xxxxx odstavce 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx volební xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) X financování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý kandidát xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo názvu, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích se xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx x původu xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx narození a xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu, xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx volební xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 90&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx každého xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx prvního kola xxxxx, nebo xxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx kola xxxxx.

(3) Xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Bylo-li plnění, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx než xxxxxxxx, započítá xx xx xxxx částky xxxx xxxxxxx cena xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx 3 dny xxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §16b odst. 3.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx přístup x volebnímu xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §16a xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, kde xxxxx zveřejňovány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx přístupný; xxxxxxx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx bezúplatných plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §16b xxxx. 3, xxxxx x xxxx výdajů na xxxxxxx kampaň hrazených xxxxxxxxx kandidáty,

b) přehled xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, na který xxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §16b odst. 3,

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s financováním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx, koalici xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx poskytnutí xx xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x rozsahu stanoveném x §16b xxxx. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a nezávislý xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxx celkových výsledků xxxxx zašlou Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volební kampaně x zprávu o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx kandidátem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16a xxxx. 6 xxxx. x), zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a současně xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx, x xxxxx xxxxxxx a xx jaký veřejně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxx kampaň xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí osobou xx pro účely xxxxxx xxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Registrovanou xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxx

x) xxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, městská xxxx, městský xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetkovou xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x osoba, xx xxxxxx řízení x xxxxxxxx se podílí xxxx, x xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo státního xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastí xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x kontrole xx xxxxxx kraj, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxx xxxxx ovládající; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx 10 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) svěřenský xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, která xx xxxxx volit xx xxxxx Xxxxx republiky xx Evropského parlamentu,

k) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydání x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rodné xxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxx-xx x fyzickou osobu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx formu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu.

(4) Xxxx xx základě xxxxx žádosti třetí xxxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Registraci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 Úřad xxxxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Registrovaná xxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Zveřejnění xxxxx o registraci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx evidenční xxxxx xxxxx osoby x xxxxx registrace.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxx xxxxxxx účet x oznámit Úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx její výdaje xx volební xxxxxx. Xxxxxx registrované třetí xxxxx na volební xxxxxx xx rozumí xxxxxxx prostředky x xxxx plnění ocenitelná x penězích, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převodem x xxxxxx bankovního xxxx. Xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 800 000 Xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxx 40 000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, koná-li xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xx částky xxxxx xxxxxxxx 8 se xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx za xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx uhradit xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, započítá xx xx xxxx xxxxxx xxxx obvyklá cena xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(10) X použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí vést xxxxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výdaje.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 po xxxx 5 xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci xx xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů podle xxxxxxxx 10 na xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§16f

Dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalic, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx kandidujících xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx x nezávislých xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx hodlají xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využívá xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, příjmení,

b) xxxxx narození,

c) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.

(3) Úřad xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) adresa xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx včetně předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) druh x adresa xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxx xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxxxxx firma xxxx název právnické xxxxx,

x) xxxxxx sídla,

c) xxxxxxxxxx orgán,

d) identifikační xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx.

(6) X xxxxx podle odstavců 2 xx 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx použít vždy xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

§16x vložen právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §16 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx kampaně xxx předchozí registrace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) v rozporu x §16 odst. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky volební xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx a evidenčním xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §16e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §16e xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §16e xxxx. 7 nebo x xxxxxxx s §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 8 nezajistí, xxx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16e odst. 10 xxxx ji xxxx x rozporu x §16e odst. 10,

x) nepředloží výpisy x xxxxxxxxx xxxx x evidenci x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx kampaň xxxxx §16e xxxx. 11, xxxx

x) nezveřejní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 12.

(2) Nezávislý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §16a odst. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu v xxxxxxx x §16a xxxx. 3,

d) v xxxxxxx x §16a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx volební kampaň xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx volební xxxx v xxxxxxx x §16a odst. 7,

x) v xxxxxxx x §16b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x financování volební xxxxxxx,

x) neuvede xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxx §16b odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §16c xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxxxxx xx volební xxxxxx xxx volby xx Xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16c xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx poskytly xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §16d xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x účetnictví Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxx účtu.

(3) X xxxxxxxxxx přestupku xxxxx

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 xx příslušný Xxxx; xxxxx rozhodnutí Xxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx,

x) odstavce 1 xxxx. e) xx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x),

x) 20 000 Xx xx 300 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx k),

c) 30&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), x), x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx do xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx částky, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. j).

§16g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §16 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx Xxxxx,

x) v xxxxxxx s §16 xxxx. 4 využije xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx obce nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná krajem xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx propagace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §16 odst. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx jménem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §16 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx x §16e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevede xxxxxxx účet xxxxx §16e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §16e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §16e xxxx. 7 nebo x rozporu x §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx bankovního xxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx na volební xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 10 nebo xx xxxx x xxxxxxx s §16e xxxx. 10,

x) nepředloží xxxxxx x volebního xxxx x xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e odst. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí xxxx politická xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x koalici xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §16 odst. 6 xxxxxxxx xxxx názvem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16a odst. 1 si xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx volební xxxx xxxxx §16a odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účtu x xxxxxxx s §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §16a xxxx. 4 xxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na volební xxxxxx po xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po dobu 180 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a odst. 6,

x) xxxxx volební xxxx v xxxxxxx x §16a xxxx. 7,

x) x rozporu x §16b xxxx. 2 nevede xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) neuvede údaje x xxxxxxxxx prostředcích xx volebním xxxx xxxxx §16b odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxx plněních xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) x rozporu x §16c odst. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

k) x xxxxxxx x §16c xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx uhradily xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výdaje na xxxxxxx kampaň xxxx xxxxxxxx peněžitý dar xxxx bezúplatné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxx §16d xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxx zasláním podkladů x účetnictví Xxxxx.

(3) Xxxxxxx delikty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) až x) x odstavce 2 projednává Xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx. Pokuta je xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Kč xx 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 Xx xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), i) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b), x), d), x), x) xxxx g),

d) 10&xxxx;000 Xx do xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x správní xxxxxx podle odstavce 2 písm. x).

§16x xxxxxx právním předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§16i

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxxxxx řízení do 3 měsíců xxx xxx, xxx se x xxx dozvěděl, xxxxxxxxxx však xx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s ním, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x postihu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx nejsou dotčena xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxx byla xxxxxxx.

(6) Xxxxxx z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se stává xxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§17

Xxxxxxx místnost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vybavena xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx obálka"), xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisy xx xxxxxxx seznamu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx volebních xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx starosta x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx místnost, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx velký xxxxxx xxxx. 11)

(4) Ve xxxxxxx místnosti xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx" a prohlášení x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxx do 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx.

(5) Úřední xxxxxx xxxx xxx neprůhledné, xxxxxx velikosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Konají-li xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx volbami, musí xxx úřední obálka xxx volby do Xxxxxxxxxx sněmovny nebo xx Senátu odlišena xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být odlišeny xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředních obálek, xxxxxxx potřebami, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamu x tímto zákonem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na jejich xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx velkým xxxxxxx znakem x xxxxxxxxxx prostory pro xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Počet xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx k počtu xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšeny hlasovací xxxxxx označené nápisem "xxxx" a informace x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx před xxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební schránky.

(2) Xx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Volič xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx se dostavili xx xxxxxxx místnosti.

(3) Xxxxx po xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 12) xxxxxxx cestovním, xxxxxxxxxxxxx xxxx služebním pasem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx průkazem 27) (xxxx xxx "cestovní xxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem. 28) Xx záznamu ve xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx nebo zvláštního xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obálku. Na xxxxxx voliče mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx chybějící, xxxxxxx xxxx jinak označené xxxxxxxxx xxxxxx jiné.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 12) xxxxxx mu xxxxxxxxx umožněno.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx zapsán xx xxxxxx ze xxxxxxx seznamu a xxxxx prokáže xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazem, xx xxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx jej xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx být nikdo xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, x xx xxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, může xxx v prostoru xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomen xxxx volič, nikoliv xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx něho xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx požádat xx závažných, xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, obecní xxxx x xx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxx komisi o xx, xxx xxxx xxxxxxxx mimo volební xxxxxxxx, x to xxxxx v xxxxxxx xxxxxx volebního okrsku, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx dva xxx xxxxx s přenosnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx členové xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nelze xx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat.

§19x

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx určeného k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx hlasuje xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx schránky. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vložit xxxxxx obálku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx učinit jiný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxx, který se xxxxxxxxx xx prostoru xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx nebydlí xx území České xxxxxxxxx, xxx volbách xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx odevzdá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1. Okrsková xxxxxxx xxxxxx voličský xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Pořádek xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bezprostředním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx volební komise. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxx dnu voleb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx tak, aby xx nich xxxxxx xxxxx vkládat hlasovací xxxxxx xxx je xxxxxxx, a zabezpečí x ostatní volební xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx zkontroluje okrsková xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx okrsková volební xxxxxx neporušenost xxxxxx x xxxxx xx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise x takovém opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x dále obecní xxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřad; vyrozumí xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx volbách xx Xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx x nich vybírat. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx.

§21x

(1) Při xxxxxxxxx x při sčítání xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx provést xxxxxxxx xx xxxxx. X provedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx. Při zjištění xxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx krajského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků dá xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §21.

§22

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx stanovená xxx ukončení hlasování, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx umožní xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx místnosti xxxx xxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předseda zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx za ukončené, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise podle §21 odst. 1 xxxx první x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx hlasů (§40).

§23

X xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx volební komise xxxxx hlasy, mají xxxxx být přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), zaměstnanci obce xxxxxxxx do pověřeného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož i xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx druhý

Volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§24

Xxxxxxxxxx sněmovna xx 200 xxxxxxxx, xxxxx jsou voleni xx xxxx xxxx xxx. 13)

§25

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx xxxxxx xxxxx volič, který xxxxxxx ve xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxx xxxxxxx 21 xxx a xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. x).

§26

Volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebních xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 29)

§27

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx kraj určený xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx od vyhlášení xxxxx xxxxxxxxxxx republiky.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§31

Xxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxxx, 14) x xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx listinu podanou xxxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx členem xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx název.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx listinu; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatně kandidátní xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické hnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxx 1 koalice. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran nebo xxxxxxxxxxx hnutí xx xxxxx volebních krajích. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Kandidátní xxxxxxx se podávají xxxxxxxxxx 66 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxx úřadu, a xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zmocněnci politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx a xxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx (xxxx xxx "příspěvek") xx xxxx 19&xxxx;000 Xx. Příspěvek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou, xxxxxxxxxx hnutím xxxx xxxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx volebního xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx arabského xxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice s xxxxxxxx xxxxx, kde xx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx; politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x koalice xx xxxxx xxxxxxxxx náhradníka xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

f) xxx-xx x koalici, xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx; x případě koalice xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx funkcí a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx politických stran x politických hnutí, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx kandidátní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na prohlášení xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx počty xxxxxxxxx, které může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvést xx xxxxxxxxxx listině, stanoví příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx voleb xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani vzájemně xxxxx xxxxxx pořadí.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xx takto xxxxxxxx na kandidátní xxxxxxx; nemůže xxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 32) xxxx kandidát. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx; zmocnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx krajskému úřadu.

§33

Projednání x registrace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx přezkoumá ve xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx. Xxxx-xx kandidátní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §31, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx nejpozději 58 xxx přede xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx přede xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, xxxx toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx ve více xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x 1 volebním xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxx xxxxxxxx kraji, kde xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxx §32 odst. 2; podepsal-li kandidát xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nejvyšší xxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxx uvedeny xxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. c) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) kandidáta, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §25.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx 49 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx bezvadné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxx x xxxxxxx s §31 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 x xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxx, xxx xx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (§86); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x vyznačí xx xxx den xxxxxxxx. Xx doručené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X odůvodnění xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění xxxx xxxxx xxxxxx x případě rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se uvede xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a datum xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxxx xxxxx politických xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx určí xxxxx xxxxx, kterým budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx sdělí předseda Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 5) provede xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, nejpozději xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx zaregistrování xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx zaregistrována xxx xx základě xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 1 xxxxxx krajský úřad xxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx místo xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Registrace xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§36

Vzdání se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx xx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx vzdát xxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx jeho kandidaturu xxxxxxx. Xxxx prohlášení xxxxx xxxx zpět.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxx-xx prohlášení x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebude uveden xx hlasovacím lístku x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posunutím xxxxxxx xxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech xx území xxxxx, xxxxx je xxxxxx xx 48 hodin xxxx zahájením xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§37

Jestliže xxxxx xx xxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek xx xxxxxx samostatně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, číslo xxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), nezkrácený xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, povolání, obec xxxxxxxx pobytu kandidátů, xxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi x xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kandidát xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. U xxxxxxx xx nutné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické hnutí xx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice.

(3) Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx x stejné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, jakosti x xxxxx rozměrů, x xx jednostranně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx x v xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím. X xxxxxx, xxx není xxxxxxxx, zajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků voličům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx krajského xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(5) Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx zbývající xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx tisk xxxx xxxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx hlasuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx volební místnosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chyb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx zabezpečí vyvěšení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx volebního xxxxx x uvedením xxxxxxxxx xxxxx. Xxx hlasování xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zabezpečí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§39

Hlasování

V xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu hlasovacích xxxxxx vloží volič xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx hlasovacím xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx obálky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejvýš x 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznačit, xxxxxxx x kandidátů xxxx xxxxxxxx. Jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doby stanovené xxx ukončení xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx dá předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§42 odst. 3), x úřední xxxxxx x poté dá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx přenosnou volební xxxxxxxx, xxxxx z xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx schránek xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx obálky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyloučí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx schránce, xxxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x porovná xxxxxx xxxxx xx záznamy xx výpisech ze xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky. Dále xxxxx xxxxxxxxxx hlasy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidátům.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx nahlížet do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sčítání xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx i takové xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx škrtnuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Pokud volič xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx než 4 xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx; k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nepřihlíží.

(2) Neplatné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, hlasovací xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou vloženy xx xxxxxx obálky. Xxxxxxxxx nebo přeložení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx, pokud jsou x něho xxxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxx xxxxxx je neplatný, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrsková volební xxxxxx.

§42

Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhotoví xx dvojím xxxxxxxxxx xxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; jestliže xxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedou xx xxxxxx x samostatné xxxxxxx k xxxxxx.

(2) X zápise xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro každou xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x počet platných xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx přednostních hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X uvedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxx tento xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx přednostních xxxxx xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx komise za xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx vyhotovení zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování, popřípadě x pro vyhotovení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx počítač, využije xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Českému statistickému xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx nosiči neprodleně Xxxxxxx statistickému xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního úřadu.

(2) Xx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxxx volebním okrsku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx 1 výtisk xxxxxx o xxxxxxx x výsledku hlasování xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Jestliže xx x předávaném xxxxxx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytnou xxxxx, budou x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx, nebo jde x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx možná xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uložených xx xxxxxxx místnosti, xxxx xxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xxxxxxxxx xxxxx, bude xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx převzetí xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx člen okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx člen zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx doklad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezchybně. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx vydá xxxxx, xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §52a.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx výzvu Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, může xxx xxxxxxx výsledek voleb xx volební xxxx xxxxxxxxx bez tohoto xxxxxxxxx okrsku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxx x výsledku z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx voličské xxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx seznamů, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským nebo xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx dokumentací xx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentací prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§45

§45 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§46

Zjišťování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx statistický úřad xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování za xxxxxxx územně příslušné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okrsky, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx zápisy x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xxxxx §43, x zpracuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxx krajskému úřadu.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji se xxxxx

x) xxxxx volebních xxxxxx xx volebním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsků x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, xxxxx xxxxxxx výsledek hlasování,

b) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx stálých xxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx xx volební xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx kandidáty.

(4) Xxxxx x výsledku voleb xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx do krajského xxxxx,

x) zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§48

Xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx převzatých x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §43 xxxxxx Český xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx volebních krajích xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx strany, politická xxxxx a koalice, x vydělí xx xxxxxx volených xxxxxxxx xxxxx §24. Xxxxx xxxxx vypočtené a xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx mandátovým xxxxxx.

(2) Republikovým xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kraji. Xxxx číslo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx rozděleny xxxxxxx xxxxxxx, připadnou xxxxx xxxxxxx postupně xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx xx prvního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů,

b) xxxxx koalice složené xx 2 politických xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získaly xxxx xxx 8 xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx hlasů,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 x více xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získaly xxxx xxx 11 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxx xx skrutinia xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxx,

x) 1 koalice x 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx koalice x počtu xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx politických xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx,

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx 8 procent xx xxxxxxx 7 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platných hlasů,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxx 11 xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx hlasů.

(5) Xxxxxx-xx xxx postupem xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx hranici o xxxxx procento.

§50

První skrutinium

(1) V xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx volebních krajů.

(2) Xxxxxx platných hlasů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vydělí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dvě; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx krajským volebním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalici se xxxxxxx tolik xxxxxxx, xxxxxxxx xx krajské xxxxxxx číslo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx podle §48 xxxx. 2, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stranám, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejmenší xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx zbytku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx menší xxxxx xxxxx; je-li x tak xxxxx xxxxxxxx xxxxx stejný, xxxxxxxx los.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přikázané xxxxxxxxx podle xxxxxx, xxx jsou uvedeni xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 5 xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, připadne xxxxxx xxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx více kandidátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří splnili xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, x to xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínku podle xxxxxxxx 6, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx.

§51

Druhé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, které nebyly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, se přikáží xx xxxxxx skrutiniu. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zbytky xxxxx jednotlivých politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic pro xx odevzdaných, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x koalic. Xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx mandátů, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jednu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zaokrouhlené xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslem. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kolikrát xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mandáty, xxxxxxx xx zbývající xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým hnutím x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxx rovnosti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx té xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx obdržela xxxxx počet hlasů; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xx xxx druhé skrutinium xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx na xx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx více, xxx xx mělo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx vykázala nejmenší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx skrutiniu. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přebývající xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx získala xxxxx počet xxxxx; xx-xx xxxxx počet xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(5) V xxxxx xxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx volebních xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx skrutiniu; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Mandát xx přikázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx nebo koalice, xxxxx neobdržel mandát x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x prvním, xxx xx druhém xxxxxxxxx, xx stávají xxxxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 až 7.

§52

Zápis Xxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx předaných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Zápis podepíší xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(2) X xxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx ze stálých xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx seznamů,

b) xxxxxxx xxxxx voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx politickou stranu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx kraje xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x členění xxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x údaji x výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§52x

Xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ukončena xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komisí.

§52a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§53

Xxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx zvoleným xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx od uveřejnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx dnem voleb xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx neplatnost volby xxxxxxxxx, vydá Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx x zvolení poslancem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §50 xx 7 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§87).

§54

Nastupování náhradníků

(1) Uprázdní-li xx xxxxxx, nastupuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volbu xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx kandidován xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx podle počtu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxx stejný, xxxxxxxx xxx.

(2) Není-li xxxxxxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, zůstane xxxxxx xxxxxxxxx xx xx konce xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx však o xxxxxxx, nenastupuje ten xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stranou xxxx politickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx získává xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nastoupení xxxxxxxxxx vysloví Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx zanikl xxxxxx xxxxxxxx. Předá xxxxxxxxxxxx osvědčení x xxx, xx se xxxx poslancem, a xxxxxx xxxx xx xxx xxxx.

(5) Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxx xx lhůty xxxxx §1 xxxx. 3 xx 50 xxx, §27 xx 5 xxx, §14c xxxx. 1 písm. x) xx 30 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. d) xx 10 dnů, §14c xxxx. 1 xxxx. x) xx 30 xxx, §14e xxxx. 3 xx 15 xxx, §14e xxxx. 7 xx 10 xxx, §14g xxxx. 1 xxxx xxxxx xx 15 xxx, §14g xxxx. 1 xxxx xxxxx xx 10 xxx, §14g odst. 1 xxxx xxxxxx na 9 xxx, §16 xxxx. 4 xx 11 xxx, §31 xxxx. 3 xx 38 xxx, §31 xxxx. 4 xx 47 xxx, §32 xxxx. 4 na 34 xxx, §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxx výzvu xxxxxxxxx xxxxx xx 32 xxx, §33 xxxx. 1 věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 26 xxx, §33 odst. 2 x 3 xx 25 xxx, §33 xxxx. 6 xx 23 xxx, §33 odst. 7 xx 11 xxx, §38 xxxx. 4 xx 1 den, §38 xxxx. 5 xxxx první na 24 xxxxx, §38 xxxx. 5 věty xxxxx xx 48 xxxxx, xxxx xx xxxxxxx doby podle §16 odst. 8 xx 11 dnů x xxxx se xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx xxxxx na xxxxx xx 38 xxx xx 34 xxx.

(2) Xxxxx-xx k rozpuštění Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lhůta xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu zajistí xxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xx Xxxxxx

§56

Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx. Každé xxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 3)

§57

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx každý xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxx nejméně 40 xxx x xxxx x xxxx xx dnech xxxxx xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. b).

§58

Xxxxx do Xxxxxx xx konají podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx volebních obvodech xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§59

Xxx xxxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 81 xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx obvodu se xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3, xxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx přihlášek k xxxxxxxxxx

(1) Kandidáty xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 14) x xxxxxxx, x xx pouze prostřednictvím xxxxxxxxx. Nezávislý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ta, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxx koalice, x stanoví xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx přihlásí xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx obvod, může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx podat xxx volby do Xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí může xxx členem pouze xxxxx xxxxxxx x xxxxx volebním obvodu.

(3) Xxxxx kandidát xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jedné xxxxxxxxx x registraci.

(4) Xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxx nejpozději 66 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx v sídle xxxxxxxxx obvodu. Podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx x sídle volebního xxxxxx xxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx kandidátovi a xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx.

§61

Náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, obec, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, xxxx údaj, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) číslo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx straně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx údaj, že xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušnosti,

e) jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, které xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, označení funkce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvoří; xxxxxx-xx xxxxxxxxx nezávislý xxxxxxxx, xxxxxxx svůj podpis.

(2) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx o státním xxxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx známy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx předložena x jiném volebním xxxxxx x že xx členem určité xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, nebo xxxxxxxxxx, že je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxxx x uvede xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, kde je xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx petice xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx 1 000 xxxxxxxxxxx xxxxxx z volebního xxxxxx, xxx kandidát xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx některý x xxxxxxxxx xxxxx xxxx je uveden xxxxxxx nebo nepodepsal-li xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx petice x x záhlaví na xxxxxx xxxxx očíslovaném xxxxxxxxxx archu xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx kandidatury xxxxxxxxxxx kandidáta, jeho xxxxx a příjmení, xxx narození, xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx konání xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx 20 000 Xx; xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx nejpozději 72 xxx přede dnem xxxxx zřídí u Xxxxx národní banky xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; pověřený xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx vrátí xx 1 měsíce xx vyhlášení výsledků xxxxx xxxxx kandidátovi, xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů; xxxxx x xxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxxx, xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoba xxxxxx 18 xxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 32) xxxx xxxxxxxx. Úkony xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice xxxxxxx odvolat; zmocnění xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx pověřenému obecnímu xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nemá zmocněnce.

§62

Xxxxxxxxxx a registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xx 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx. Nemá-li přihláška x xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §61 xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranu, politické xxxxx xxxx koalici xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx závady xxxxxxxxxx xx 50 dnů xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx neodstraní, rozhodne xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx voleb o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxx x souladu x §60,

x) nemá xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xx není přiložena xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jsou nesprávné xx neúplné,

d) k xx xxxx připojena xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx petice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) k ní xxxx xxxxxxxxx potvrzení x složení xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podána xxx stejného kandidáta xx xxxx volebních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxx obvodu xx xxxx přihláškách x xxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, kde x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 písm. x); xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx k registraci, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřady x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57.

(3) Pověřený obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx obecní xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx, kdo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (§86). Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rozhodnuto. V xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx opatřeno xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxx xx pověřeného obecního xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 45 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx označeny xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxx xxx volby xx Xxxxxx. Xxxxxxxx losování xxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 5) provede xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx volebního obvodu xxxxxxxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx dnem voleb. Xxxxx xxxxxx zaregistrování xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zaregistrována ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vrátí xx 1 měsíce xxxxxxxx obecní úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx účet xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kauce xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Registrace xx podmínkou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(10) Xxxxx byla xx xxxxxxxxx registraci politická xxxxxx xxxx politické xxxxx, xxxxx přihlásilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zrušena xxxx xxxxx byla xxxx xxxxxxx pozastavena, pohlíží xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx nepožaduje.

§63

§63 zrušen právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§64

§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§66

Xxxxxx xx a xxxxxxxx kandidatury

(1) Xxxxxxxx xx může xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdát xxxxxxx své xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx kandidaturu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xx kandidatury xxxx x xxxxx odvolání xx xxxxx doručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bylo-li prohlášení x vzdání se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx učiněno xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x hlasům xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je obdrží xx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx Senátu.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx volebního xxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kandidát xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V záhlaví xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickému xxxxx nebo xxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx příslušnosti. Xxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxx x xxxxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx ji tvoří, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxx ověřena xxxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx nezávislým xxxxxxxxxx.

(3) Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(4) Hlasovací xxxxxx zašle pověřený xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx starostům, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 dny přede xxxx xxxxx x x xxx xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. X obcích, xxx xxxx starosta, xxxxxxx dodání hlasovacích xxxxxx voličům ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx zřejmých xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx lístcích předaných xxxxxxx xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx chybách xx všech volebních xxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

§68

Hlasování

V prostoru xxxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxx volič xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lístek. Xxxxx xxxxxxxxx lístek xx nijak xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepoužité xxxxxxxxx xxxxxx a úřední xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx obálky x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smísí. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nalezeny xx volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Okrsková volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx počet se xxxxxxx xx výpisech xx stálého seznamu x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Po vynětí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx je xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise může xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx kandidáta xx počítají i xxxxxx xxxxxxxxx lístky, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx úpravy.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxx vliv xx jeho platnost, xxxxx xxxx z xxxx patrny xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx neplatný, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx platností xxxxxxxx volební xxxxxx.

§71

Zápis o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis podepíší xxxxxxx okrskové volební xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx této xxxxxx xxxxxx odepře, xxxxxx se xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx a ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx zapsaný xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx vydány xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x počet xxxxxxxx hlasů xxxxxx xxx všechny kandidáty,

f) xxxxxxx obsah xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxx, x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, využije programové xxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v zápise x průběhu x xxxxxxxx hlasování, xx xxxxxxxxxx x nimi xx místě xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx k opravě xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx, xxxxxxx oprava xx xxxxx pouze x xxxxxxxx materiálů xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zápis x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx písemný xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn, že xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx den xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §77a.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková volební xxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxx x xxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx voličské xxxxxxx, odevzdané xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, výpis xx xxxxxxx seznamů, výpis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§72a

§72a zrušen právním xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§73

Zjišťování xxxxxxxx xxxxx xx volebním obvodu

(1) Xxxxx statistický xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního úřadu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx odevzdány xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1, x xxxxxxxx výsledky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stejnopise zápis x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve volebním xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx volebních xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

b) xxxxxxx počet xxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx stálých xxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx, kterým byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odevzdaných úředních xxxxxx xx volební xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, počet xxxxxx xxxxx a xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xx celkovém xxxxx platných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx počet hlasů xxxxxx, rozhodne xxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx o výsledku xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx podepíše

a) starosta xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxx volebního obvodu,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pověřeného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 stejnopis xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§75

Zvolen xx kandidát, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxx.

§76

(1) X xxxxxxx, xx žádný z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle §75, xxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx v prvním xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kandidáti, xxxxx xx x prvním xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx dvou místech.

(3) Xxxxxxxx před xxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxx voleb xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxx voleb xxxx třináctý xxx xx xxxxxxxx hlasování x prvním xxxx.

(4) Xxx xxxxx hlasovacích xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xx 3 x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou vytištěny xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxxx pověřený obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx místnosti xx dnech xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx kole xxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(6) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx vztahující se xx xxxxx do Xxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 věta xxxxx xx xxxxxxxxx.

§77

Na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxxx obvodech Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

§77a

Ukončení činnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx volbách do Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Senátu Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§87), končí

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx byl soudem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx dodatečném xxxxxxxxx x případě, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že návrh xxx soudem shledán xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx celý xxxxxxx xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§78

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do jednoho xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx zvolen,

b) xxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx (§87) opodstatněným.

(2) Opakované xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx soud návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Opakované xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx důvod podle xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle §80 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx usnesení xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xx opakované xxxxx, pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislému xxxxxxxxxxx.

§80

Doplňovací volby

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jakéhokoliv xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx mandát xxxxxxxx.

(2) Xxx doplňovací xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3, §14c xxxx. 1 xxxx. c) x x), §14e odst. 3 x §61 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxx třetinu. Xxxxx xxxxx §14c xxxx. 1 písm. x), §60 odst. 4 a §62 xxxx. 1 xx 3 a 6 xx xxxxxxxx x 20 xxx; xxxxx xxxxx §62 xxxx. 7 xx zkracuje xx 8 dnů.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období senátora.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvolenému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Oddíl čtvrtý

Organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§81

§81 zrušen xxxxxxx předpisem č. 204/2000 Sb.

§82

Xxxxxx xxxxx volebních xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školení x xxxxxxx hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx určen losem x xxxx, xxx xxx nebylo xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx x nezbytně nutném xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, který xxxx v xxxxxxxxx xxxx služebním poměru, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§83

Xxxxxx kandidátů

(1) Kandidát xx xxxxx, xxx xxx xxx následujícího xx registraci kandidátní xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx volbám xx ten, k xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx kandidáta x xxxxx období xx jiným xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, že je xxxxx kandidátem, nesmí xxx xx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vztazích. Xxxx pracovního volna xxxxx předchozího xxxxxxxx xx považuje za xxxx xxxxxx xxxxx.

§84

Výdaje xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxx volebních komisí, xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx, obecních xxxxx x okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Senátu xx hradí ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx nákladů

Příspěvek xx xxxxxx volebních xxxxxxx xx poskytuje xxxxx xx výsledky xxxxx xx Poslanecké sněmovny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx ověření xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasů odevzdaných xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalici, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx uhrazeno 100 Xx.

Xxxxx pátý

Soudní xxxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx xxxx přihlášky x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x registraci, x x xxxxxxxx kandidáta x xxxxx kandidát xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx seznamu xx xxxxxxxx okrsku, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx kandidátní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxx podat xxxxxxxxxx 10 dnů po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx domáhat ochrany x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 6) xxxxx občan xxxxxxx xx stálého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx volen, každá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx zaregistrována, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx neplatnost xxxxxxxxx xxxx podat navrhovatel, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx volby kandidáta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxx porušena xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxx xxxxxx kandidáta.

§88

(1) X řízení xxxxx §86 xx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §87 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§89

(1) Ve xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se lze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 postupuje xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 soudního řádu správního.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXXXXX ZÁKONA X. 99/1963 XX., OBČANSKÝ XXXXXX ŘÁD, VE XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§90

Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Sb., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. §200f x 200g xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

2. §200x xxxx. 1 x 4 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx chyby nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx voličů xxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx, xxxx se xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx věcech xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx voličů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx."

3. Xx §200l xx xxxxxxxx xxxx §200m x 200x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x. 34d) xxxxx:

"Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx34x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodl x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx volební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxx xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x ponechání kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xxx volby xx Senátu, xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx podal, xxxxxxx xx soud s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxx jednání usnesením, x to xx xxx dnů.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxxxxx proti xxxxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx34x) rozhodne soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx osvědčení x xxxxxxx xx stížností xxxxxxxx, a příslušný xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

34x) Xxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx."

XXXX XXXXX

§91

§91 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx výpisů x xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx činností xx úseku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pověřeného xxxxxxxx xx úseku voleb,

c) x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx spolupráce xxxxxx xxxxxx správy při xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vytvoření xxxxxxxx x číselníků kandidátů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politickými xxxxxxx x koalicemi xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx úřadů, krajských xxxxx, pověřených xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, vzory xxxxxxxxx xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vzory xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, způsob xxxx xxxxxx x výplaty.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxxx, x zastupitelské xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx k přípravě xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx zákonu, xx xxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§94

První xxxxx do Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx 81 xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxxx x příloze č. 3. Senátoři xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 x 79 xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 x 80 xx xxxxx roky x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodech xx xxxx let.

§95

Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do Xxxxxx v xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxx xxx druhy xxxxx xxxxxxxx. X ukončení xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx dojít x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52a x 77a.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§97

Xx xxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx řád, x xxxxxxxx postupu xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx deliktech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§97x

Xxxxx

(1) Do běhu xxxxx xx nezapočítává xxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Lhůty určené xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxx hodiny, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Lhůta xxxxxx xxxxx dnů je xxxxxxxxx, je-li poslední xxx xxxxx učiněn xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty nelze xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§97b

(1) Úkoly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx-xx xxxxxxxx x xxxx zástupce xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem, a xx i po xxxxxxxxx xxxxx, ředitel xxxxxxxxx úřadu. Při xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx k 31. xxxxx xxxxxxx roku, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky xxxxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxxx zda xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx požádá o xxxx vydání.

(2) Xxxxx xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xx zastupitelský úřad xxx sídlo, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zapsaní xx zvláštním xxxxxxx xx zastupitelského xxxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§97x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§97d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2002 Sb. x účinností od 1.1.2003

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 54/1990 Sb., x xxxxxxx do České xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 221/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 435/1991 Sb., zákona Xxxxx národní xxxx x. 94/1992 Xx. x xxxxxx x. 117/1994 Sb.

§99

Účinnost zákona

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 247/1995 Xx.

Xxxxxxx č. 1 zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2001 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 247/1995 Xx.

Xxxxxxxxx počty xxxxxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx x.
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx kandidátů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxx
36
2
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx
34
3
Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx
22
4
Xxxxxxxx
Xxxxx
20
5
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx
14
6
Xxxxxxx
Xxxx xxx Labem
26
7
Liberecký
Liberec
17
8
Královéhradecký
Hradec Králové
20
9
Pardubický
Pardubice
19
10
Vysočina
Jihlava
20
11
Jihomoravský
Brno
34
12
Olomoucký
Olomouc
23
13
Zlínský
Zlín
22
14
Moravskoslezský
Ostrava
36

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 247/1995 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 1 Xxxxx: Xxxxxxx Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Bečov xxx Xxxxxx, Chodov, Xxxxxx Údolí, Útvina, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 2 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxx, ohraničená obcemi Xxxxx, Mnichov, Prameny, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Karlovy Xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 3 Xxxxx: Cheb

severní xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Lázně Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 4 Xxxxx: Most

celý okres Xxxx

Xxxxxxx obvod x. 5 Xxxxx: Chomutov

celý xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 6 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Ledce, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 7 Xxxxx: Plzeň-město

celý okres Xxxxx-xxx, městský xxxxx Xxxxx 2-Xxxxxxx, severní xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Švihov, Měčín, Xxxxx x Plánice, Xxxxxxx, Zavlekov, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Hydčice, Xxxxxxxxxxx, x jihovýchodní xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Tymákov, Xxxxx Plzenec, Losiná

Volební xxxxx č. 8 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Osek, Hvozdec, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Olešná, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Plzeň-město, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 9 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxx 2-Xxxxxxx x xxx xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Tymákov, Xxxxxxxx, Xxxxx Plzenec, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 10 Sídlo: Xxxxx Krumlov

celý xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Volary, Xxxxxxx, Kratušín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Netolice, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na východě xxxxxx Týn xxx Xxxxxxx, Xxxxx Kněžeklady, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxx Vltavou, Dasný, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Hodějovice, Nová Xxx, Strážkovice, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Sviny, Xxxxxxxx, Xxxx Hrady, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 11 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Klatovy, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Klatovy, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Myslovice, Xxxxxx, Mochtín, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Hejná

Volební xxxxx x. 12 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx obcemi Strážný, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dvory, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 13 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Písek, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxx, Tálín, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Novosedly, Xxxxxx, Vrcovice, Vojníkov, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Čimelice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 14 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Čenkov u Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Hosín, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Třeboň, Xxxxxxx, Klec

Volební xxxxx x. 15 Sídlo: Xxxxxxxxx

xxxx okres Pelhřimov, xxxx okresu Jindřichův Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Nová Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 16 Sídlo: Beroun

část xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, část xxxxxx Praha-západ, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Tuchoměřice, na xxxx xxxxxx Řevnice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Břežany, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Vestec

Volební xxxxx x. 17 Xxxxx: Xxxxx 12

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 12, Xxxxx 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Praha-Zbraslav, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Praha-Petrovice x xxxx xxxxx městské xxxxx Praha 4, xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx x k. x. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 18 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Vojkov, Xxxxxxxxxx, Smilkov, Xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx na severu xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 19 Xxxxx: Praha 11

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Praha 11, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Praha-Kolovraty, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 20 Sídlo: Xxxxx 4

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4, x xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx x x. x. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 21 Xxxxx: Xxxxx 5

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 5, x xxxxxxxx části x. ú. Xxxx Xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5. Dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Praha 13, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 22 Xxxxx: Praha 10

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, x xxxxxxxx xxxxx x. ú. Xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10. Dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Praha-Dubeč

Volební xxxxx x. 23 Sídlo: Xxxxx 8

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 8, Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx 18

Volební obvod x. 24 Sídlo: Xxxxx 9

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9, s xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxx, x. x. Xxxxxxxxx, xxxxx x. x. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9. Dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 14, Xxxxx 19, Praha 20, Xxxxx 21, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 25 Xxxxx: Xxxxx 6

xxxxxxxx území městské xxxxx Xxxxx 6, x xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx, části x. ú. Bubeneč, xxxxx k. ú. Xxxxxxxx x xxxxx x. ú. Sedlec, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 6. Xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 17, Praha-Přední Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Lysolaje, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 26 Sídlo: Xxxxx 2

xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 2, x výjimkou x. x. Xxxx Xxxxx x k. x. Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, xxxxxxx xxxxx x. ú. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 10, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxx, x. x. Xxxxxxxxx x xxxxx x. x. Xxxxxxxx, xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx Praha 9

Xxxxxxx xxxxx x. 27 Xxxxx: Xxxxx 1

xxxxxxxx území městských xxxxx Praha 1, Xxxxx 7, Xxxxx-Xxxxxxx x Praha-Troja. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 2, tvořenou x. x. Nové Xxxxx x k. x. Xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 5, tvořenou částí x. x. Malá Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 5, a xxxx území městské xxxxx Xxxxx 6, xxxxxxxx k. x. Xxxxxxxxxx, xxxxx k. x. Xxxxxxxx, xxxxx x. x. Xxxxxxx x xxxxx k. x. Xxxxxx, ležícími xx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx x. 28 Xxxxx: Mělník

část xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Čečelice, Xxxxxxx, Malý Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zálezlice, Vojkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxx, Lázně Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxx - Stará Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jenštejn, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 29 Xxxxx: Litoměřice

část okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Zichovec, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Velvary, Xxx

Xxxxxxx xxxxx x. 30 Xxxxx: Xxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx obcemi Xxxxxxx, Kačice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Jemníky, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zvoleněves, Xxxxxxx Most, Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Okoř, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 31 Xxxxx: Xxxx xxx Labem

celý xxxxx Xxxx nad Xxxxx, xxxx okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 32 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 33 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 34 Xxxxx: Liberec

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxx, Frýdlant, Mníšek, Xxxxxxx, Proseč xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Dub, Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 35 Xxxxx: Xxxxxxxx xxx Nisou

celý okres Xxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx okresu Semily, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Chuchelna, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 36 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Lípa, xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxx obcemi Mšeno, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Tupadly, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Střemy, Nebužely, Xxxxxx, Xxxxx, Byšice, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Spomyšl, Xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Kryštofovo Údolí, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Důl, Osečná, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 37 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Nymburk, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Lysá xxx Xxxxx, Stratov, Kostomlaty xxx Labem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Choťánky, Xxxxxx xxx Cidlinou, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 38 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx

xxxx okres Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Skála, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 39 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, severní xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx nad Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 40 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx okres Xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Borek, Uhelná Xxxxxxx, Nová Ves x Chotěboře, Xxxxxxx, Xxxxx, Sedletín, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Veselý Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Hora, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Benešov, xxxxxxxxxx na jihovýchodě xxxxxx Xxxxxxxxx, Psáře, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Radošovice, Xxxxxx, Xxxxx, Louňovice xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx Sázava

Volební xxxxx x. 41 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bystřice, Popovice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Litichovice, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, tvořenou xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Choratice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, část okresu Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Horoušany

Volební xxxxx x. 42 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx, Semice, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kovanice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, a xxxx okresu Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vyšehořovice

Volební xxxxx x. 43 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx východě obcemi Xxxxxxxxx, Xxxxx Bohdaneč, Xxxxxx, xxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxx Králové, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 44 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Čankovice, Xxxxxxx Xxxxx, Přestavlky, Zájezdec, Xxxxxxx, Zaječice, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Brod, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 45 Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Sovětice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Neděliště, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Králové, na xxxx xxxxxx Xxxxx xxx Cidlinou, Nepolisy, Xxxxxxxxx, Kosice, Kosičky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 46 Xxxxx: Xxxx nad Xxxxxx

xxxx okresu Xxxx xxx Orlicí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Mýto, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx, Sudslava, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Libecina, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, tvořená xxxxxx Sloupnice, Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 47 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu obcemi Xxxxxxxxxxxx, Hejtmánkovice, Křinice, Xxxxxx xxx Metují, Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxx Králové, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Benátky, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Lochenice, Skalice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Orlicí

Volební xxxxx x. 48 Xxxxx: Rychnov nad Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Pardubice, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Stéblová, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dašice, Kostěnice, Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xxx Orlicí, ohraničená xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Dobříkov, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx okresu Xxxxxx Králové, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 49 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Blansko, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Běleč, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, xx jihu xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx Knínice, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 50 Xxxxx: Svitavy

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Bohuňovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Chrudim, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Chroustovice, Rosice, Xxxxxx, Skuteč, Předhradí, Xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nové Hrady

Volební xxxxx x. 51 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxxx

xxxx okres Xxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 52 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Vydří, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx pod Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 53 Xxxxx: Třebíč

celý xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 54 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx okres Xxxxxx, xxxxx xxxx okresu Xxxx-xxxxxx, tvořená na xxxxxxx obcemi Loděnice, Xxxxxx, Branišovice, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 55 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Brno-venkov, ohraničená xx severovýchodě obcemi Xxxxxxxxxx, Borač, Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Hradčany, Sentice, Xxxxxxxx, na jihu x na východě xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxxxxxx, Žabčice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Sobotovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Modřice, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 56 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxx část xxxxxx Brno-venkov, ohraničená xx severu xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 57 Xxxxx: Xxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Drysice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, Medlovice, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Orlovice, Xxxxxxxxx, Kozlany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Židlochovice

Volební xxxxx x. 58 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx okresu Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxx, Bohunice, Černovice, Xxxxxxxx, Líšeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 59 Xxxxx: Brno-město

část xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nový Lískovec, Xxxxx Xxxxxxxx, Bosonohy

Volební xxxxx x. 60 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx městskými xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx, Jundrov, Xxxxx, Královo Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 61 Xxxxx: Olomouc

zahrnuje xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Město Xxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Olomouc, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Blatec

Volební xxxxx x. 62 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Prostějov, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Brodek x Xxxxxxx, Rokytnice, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 63 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Jičín, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx nad Xxxxx, Mankovice, Xxxxxxx xxx Odrou, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod č. 64 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Holasovice, Neplachovice, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Litultovic, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 65 Xxxxx: Šumperk

část okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Lesnice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx a celý xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 66 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxxx západní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničenou xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Skrbeň, Horka xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Petrovice, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Drozdov, Zábřeh, Xxxxxxx, Hrabová, Xxxxxx, Xxxx, Klopina

Volební obvod x. 67 Xxxxx: Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx část xxxxxx Nový Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Bernartice xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, xxxx okresu Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 68 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Bohuslavice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 69 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Janovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Staré Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 70 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, tvořená xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Ostrava x Xxxxxx, Mariánské Xxxx a Hulváky, Xxxxxx, Hošťálkovice, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Vítkovice, Xxxxxxx, Xxxx Bělá, Xxxxx Bělá a xxxxxx Stará Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 71 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx-Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 72 Sídlo: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Plesná, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Třebovice, x xxxxxx Velká Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Dolní Xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dobroslavice

Volební xxxxx x. 73 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxx, Lučina, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Morávka, jižní xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Těšín, Xxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 74 Xxxxx: Karviná

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Dolní Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 75 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Dětmarovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Stonava, Xxxxxxx, Petrovice x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 76 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Ivanovice xx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 77 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx u Xxxxxxx, Xxxx, Hovězí, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Lhota

Volební xxxxx x. 78 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Valašské Xxxxxxxx, Křekov, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx, Vizovice, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, jižní xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na severu xxxxxx Hošťálková, Xxxxxx, Xxxxxxx, Leskovec, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 79 Xxxxx: Hodonín

západní část xxxxxx Hodonín, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Bzenec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tvarožná Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 80 Xxxxx: Xxxx

xxxxx část xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Haluzice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxxx, Bánov, Xxxxxxx Xxxx, Drslavice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Babice, Sušice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 81 Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mistřice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlčnov, Xxxxxxx, Suchá Xxx, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Písek, Xxxxxx xxx Moravou, Kozojídky, Xxxxxxxx, Hroznová Xxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx učiněná xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx a provedení xxxxxx zákona xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxx xx xxxx učiněna xx jeho xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Konají-li xx volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx kratší xxx 4 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, §14 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2000

Xx. XX

1. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2002, xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. Doplnění xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2002, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 10 xxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx. x xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxxx xxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x nimi xxxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 171/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx kampaně x jejího financování xxxxx §16 xx 16i xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §31 xxxx. 3 zákona č. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí seznam xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalic x xxxxxxxxxxx kandidátů, kteří xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx volbách xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Ustanovení §87 zákona č. 247/1995 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 90/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 38/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 247/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

161/96 Xx., nález Xxxxxxxxx xxxxx XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 12.6.96

212/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.96

88/97 Xx., nález XX XX (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.5.97

69/98 Sb., x xxxxxxxx volebního xxxxxx Poslanecké sněmovny (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.4.98

243/99 Sb., nález XX xx xxx 13.10.99 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx §85 xxxxx xxxx zákona x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 25.11.99

204/2000 Xx, kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx. x nálezu XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Xx., xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx ustanovení §27, 50, 51, 52, xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002

395/2000 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 247/95 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 110/2000

64/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.1.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §27 xxxx xxxxx, §31 xxxx. 4, §48 xxxx. 4, §49 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x odst. 3 písm. x), x) x x), §50 xxxx. 1, 2 x 3, §85 xxxx xxxxx x xxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 16.2.2001

98/2001 Xx., nález XX xx xxx 27.2.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx a části §20 odst. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx x politických stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 340/2000 Xx., x §85 xxxx xxxxx zákona x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 204/2000 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.3.2001

491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

37/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., a xxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 29.1.2002

121/2002 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 247/95 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 53/2002

171/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.4.2002

230/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 x 79, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2002

62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.3.2003

418/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.7.2004

323/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.6.2006

480/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx některých dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.11.2006

261/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.7.2008

195/2009 Xx., x zkrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny

s účinností xx 29.6.2009

318/2009 Xx., xxxxx XX ze xxx 10.9.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2009

320/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

195/2010 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 247/95 Sb., o xxxxxxx do Parlamentu XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x. 326/99 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Sb., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 7.4.2014

59/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2014

114/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

72/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx ČR a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.5.2018

38/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx referendu, xxxxx x krajském xxxxxxxxx x soudní xxx xxxxxxx

x účinností xx 2.3.2019

49/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 2.2.2021 sp. xx. Xx. ÚS 44/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.2.2021

189/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x x)xxxxxxxx od 1.7.2021

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx č. 86/2008 Xx. x 32/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 2 xxxx. x) x §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR č. 548/1991 Xx.
2) §58 x 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
3) Čl.16 xxxx. 2 Ústavy Xxxxx republiky.
4) Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx č. 18/1991 Sb., x jiných xxxxxxx v obecném xxxxx.
§17 nařízení xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
5) §200m xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §200n xxxxxxxxxx soudního řádu.
7) §10 x 855 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx x. 152/1994 Xx., o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §10 x 11 xxxxxx x. 152/1994 Xx.
10) Zákon č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
11) Zákon XXX č. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
12) §20 xxxxxx XXX x. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx a pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
13) Čl.16 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx republiky.
14) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 118/1994 Xx.).
15) §4 xxxxxx č. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§5 zákona x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §60 xxxxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 302/1992 Sb.
Nařízení xxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx určují pověřené xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 315/1995 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 82/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
17) Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
18) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx.
19) §6 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 2/1969 Sb., xx xxxxx zákona č. 204/2000 Sb.
20) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 301/1995 Xx.
23) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx).
24) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
25) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
Vyhláška č. 349/2000 Sb., x stanovení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 437/2000 Xx.
26) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb.
27) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
28) Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., o xxxxxxxxx vyšších územních xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 176/2001 Xx.
30) §84 x 103 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních zákonů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx.
31) Xxxxx č. 491/2001 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx obcí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Sb.

32) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.