Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.05.2023.


Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/95 Sb.

ČÁST I. Volby do Parlamentu České republiky

ODDÍL 1. Obecná ustanovení §1 §2

Volební okrsky §3 §4

Stálý seznam §5

Zvláštní seznam §6

Voličské průkazy §6a

Volební orgány §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Český statistický úřad §11

Krajský úřad §12

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu §13 §14

Pověřený obecní úřad §14a

Obecní úřad §14b

Starosta §14c

Zastupitelský úřad §14d

Okrsková volební komise §14e §14f

Zvláštní okrsková volební komise §14g

Informování voličů §15

Volební kampaň §16

Volební účet §16a

Financování volební kampaně §16b

Výdaje na volební kampaň §16c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §16d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §16e

Dohled nad financováním volební kampaně §16f

Přestupky §16g

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §16h

Společná ustanovení ke správním deliktům §16i

Volební místnost §17

Zahájení hlasování §18

Zásady hlasování §19

Způsob hlasování §19a

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §20

Přerušení hlasování §21 §21a

Ukončení hlasování §22 §23

ODDÍL 2. Volby do Poslanecké sněmovny §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Podávání kandidátních listin §31

Náležitosti kandidátních listin §32

Projednání a registrace kandidátních listin §33 §34 §35

Vzdání se a odvolání kandidatury §36 §37

Hlasovací lístky §38

Hlasování §39

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44 §45

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji §46 §47

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích §48

Postup politických stran, politických hnutí a koalic do prvního skrutinia §49

První skrutinium §50

Druhé skrutinium §51

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §52

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny §52a

Osvědčení o zvolení §53

Nastupování náhradníků §54 §55

ODDÍL 3. Volby do Senátu §56 §57 §58 §59

Podávání přihlášek k registraci §60

Náležitosti přihlášek k registraci §61

Projednání a registrace přihlášek k registraci §62 §63 §64 §65

Vzdání se a odvolání kandidatury §66

Hlasovací lístky §67

Hlasování §68

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí §69

Posuzování hlasovacích lístků §70

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §71 §72 §72a

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu §73 §74 §75 §76 §77

Ukončení činnosti okrskové volební komise §77a

Osvědčení o zvolení §78

Opakované volby a opakované hlasování §79

Doplňovací volby §80

ODDÍL 4. Organizační a technická opatření §81

Nároky členů volebních komisí §82

Nároky kandidátů §83 §84

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §85

ODDÍL 5. Soudní přezkoumávání §86 §87 §88 §89

ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §90

ČÁST III. §91

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §92 §93 §94 §95 §96 §97

Lhůty §97a §97b §97c §97d

Zrušovací ustanovení §98

Účinnost zákona §99

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

Příloha č. 3 - Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla

Nález Ústavního soudu - č. 161/1996 Sb.; č. 88/1997 Sb.; č. 243/1999 Sb.; č. 64/2001 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 49/2021 Sb.; č. 124/2023 Sb.

č. 204/2000 Sb. - Čl. II

č. 171/2002 Sb. - Čl. II

č. 322/2016 Sb. - Čl. II

č. 90/2017 Sb. - Čl. II

č. 38/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX REPUBLIKY

Oddíl xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přezkumu.

(2) Xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx volí xx xxxxxxx všeobecného, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx tajným xxxxxxxxxx. Do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx volí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx většinového systému.

(3) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 90 xxx xxxx xxxxxx konáním. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xx xxx vyhlášení voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxx, kdy byla xxxxxxxxx xxxxxx Sbírky xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. První xxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx xx 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 hodin. Xxxxx xxx voleb xxxxxx hlasování x 8.00 xxxxx x xxxxx ve 14.00 xxxxx. Xxxx xxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(5) Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx ve 2 dnech, kterými xxxx

x) čtvrtek x xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14.00 xxxxx x xxxxx xx 21. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx x místě (§3 xxxx. 2), x xxxx nastává xxxxxx xxxxxxxx hodinový čas xxxxxxx x xxxx xxx 2 hodiny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx časem na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 12. 00 xxxxx a xxxxx xx 22. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x sobota, xxx hlasování začíná x 8. 00 xxxxx x xxxxx xx 12. 00 xxxxx xxxxxxxx času, xxx-xx x hlasování x xxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx xxxxxxx shodně xxxxxxxx xxxxxxxx čas xxxxxxx o xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx x hodinovým xxxxx xx území Xxxxx republiky,

c) xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14. 00 xxxxx x xxxxx xx 22. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, x sobota, xxx xxxxxxxxx xxxxxx v 8. 00 xxxxx x končí xx 14. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

(6) Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xx Senátu xxxx xxxxx i občan, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx konání druhého xxxx voleb xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx.

§2

Xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx, 1)

x) omezení xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx 32).

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Hlasování xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx. 8)

(2) Xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx okrsky (dále xxx "zvláštní xxxxxxx xxxxxx") při xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřadech Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konzulárními xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrsku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zastupitelského xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxx zapsáni xx stálých xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx seznamech xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Stálý xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 9)

§6

Zvláštní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx obecní xxxx, městský xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx") xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx obvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, 24) popřípadě xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, a xxxxx

x) xxxxxxxx v obvodu xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx službu,

b) xx x nemocnici, porodnici, xxxxxxxxx, ústavu sociální xxxx nebo v xxxxxxxx ústavu x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, v hlavním xxxxx Xxxxx a x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech v xxxxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody, 15) xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§6a).

(2) Xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velitele; voliče xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) na xxxxxxx xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxx, objektu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nejpozději 7 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, správa xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx seznam, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, potvrzení x xxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx seznamu.

(4) V xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx voliči xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx volebním obvodu, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 5).

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zastupitelské xxxxx xxx voliče, xxxxx

x) xx xxxxxxxx mimo xxxxx České republiky, x to xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o zápis, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kopií xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx doručena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) volí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady 30 xxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx na případné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx xxxx voleb Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx vlastní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x cizině xx zvláštním seznamu, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, obecní xxxx takového xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vyškrtne. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad.

(7) Zastupitelský xxxx xxxxx pro xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x tomto zvláštním xxxxxxxx xxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx průkazy

(1) Xxxxxx, xxxxx nebude xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 písm. x) xx zapsán, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx x poznamená xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jejich xxxxxx xxx xxxxxxxxx volební xxxxxx a zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Senátu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsaným ve xxxxxx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx voličům xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 písm. x).

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx x vydání voličského xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx voleb, x xx xxxxxx u xxxx, xxx stálý xxxx zvláštní xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxx doručeným xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx x listinné podobě xxxxxxxx úředně ověřeným xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx voličský xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx osobně xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx voliči xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxx ze zvláštního xxxxxxx ve xxxxx xxxxx

x) do Poslanecké xxxxxxxx v jakémkoli xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxx přihlášen x xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Volební xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) Xxxxx statistický xxxx,

x) krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxx úřad") xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx městské xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x tomuto zákonu, x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx úřad x sídle xxxxxxxxx xxxxxx") xxx xxxxx xx Senátu,

g) xxxxxxxx xxxxxx xxxx, 25) x hlavním xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xxx úschovu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Plzeň xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "pověřený xxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxx,

x) starosta xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxx městské části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx jen "starosta"),

j) xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) okrsková xxxxxxx komise,

l) zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů je xxxxxxx xxxxxx správy.

§8

Xxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i na xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx České republiky.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx do Parlamentu Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx celkové xxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o zvolení xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební komisí,

i) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštní volební xxxxxx v zahraničí.

§9

Xxxxxxxxxxxx vnitra

(1) Ministerstvo xxxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny x Xxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx stížnosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x organizačně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků,

d) xxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx pověřeného xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazeného xx xxxxx městské xxxxx v sídle xxxxxxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx; x xxxxxxx výsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

§10

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x technicky zabezpečuje xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, 19)

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřady x Ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx seznamů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx pro provoz xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx zpracování x xxxxxxxxxxx výsledků voleb.

(2) Xxxxx statistický úřad xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx 20) xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx vytvářených x pověřených obecních xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Státní xxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxx tom xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx (§48 xx 51), xxxxxxxx xxx zápis Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52) x xxxxx x xxxxxxxxx výsledcích xxxxx xx Xxxxxx (§77) a xxxxxxx xx neprodleně Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) vyhotovuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x předává xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxxx obvodu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x poskytování výsledků xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx komisí x xxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx alespoň xxx xxxxx, jejichž xxxxx xx školení xx povinná,

g) vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx komisím xxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující, xx xxxxxxxx z volebního xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) řeší xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programového vybavení, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenému obecnímu xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx územním xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx, xxxxx má pověření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (§23),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanovit xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx,

x) vydat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx den xxxxx (§43 xxxx. 5),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx (§46 odst. 1) a ve xxxxxxxx xxxxxx (§73 xxxx. 1),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx volebním kraji (§46 odst. 2 xx 4),

x) xxxxxxxxx x podepsat xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obvodu (§73 xxxx. 2 xx 4).

§12

Xxxxxxx úřad

(1) Krajský xxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravu, průběh x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx kraj,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x podkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracoviště Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx volebního xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledku xxxxx xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxx xx úrovni volebního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazený xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx x xxxxxx x odstranění xxxx (§33 odst. 1),

c) xxxxxxx listinu o xxxxxxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 5),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (§33 xxxx. 4 x 5),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x o jejím xxxxxxxx (§36 odst. 2),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině (§36 xxxx. 3),

x) podepsat xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§46 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny x xx Senátu

a) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místnostech,

c) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx členů okrskových xxxxxxxxx komisí xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x systému zjišťování x xxxxxxxxxx výsledků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hlasování.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) může xxxxxxxxx pouze zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

(5) Krajský xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství,

f) datum, xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx v rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx či stát xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx takové xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pověřený obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx voleb xx volebním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx přihlášek k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx lístků pro xxxxxxx obvod,

g) sestavuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx a xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx s ním xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx pracovišti,

i) zajišťuje xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx přihlášek k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5 xx 9.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx xxxx zařazený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) xx oprávněn

a) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a potvrdit xxxxxx podání (§60 xxxx. 4),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§62 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§61 xxxx. 3),

x) vyhotovit x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (§62 xxxx. 4 x 5),

x) xxxxxxx prohlášení x xxxxxx se kandidatury x o xxxxx xxxxxxxx (§66 xxxx. 2),

x) podepsat xxxxx x výsledku xxxxx xx volebním xxxxxx (§73 xxxx. 4).

§14

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxx úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracoviště Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zápisů přebíraných xx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx potřebných pracovních xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx x podkladů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 4 dny xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle volebního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx místnostech,

e) kontroluje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje x provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x informuje xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Činnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx, který má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

§14x

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx místnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředky,

b) vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx telefonní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx stížnosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxx okrsku,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

g) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9. Xxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel x x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů x xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) zajišťuje distribuci xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům,

c) xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, a xx xxx, aby xxxxx xxxxx xxx nejméně 5, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xx 300 xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyřčlenná,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, jejichž účast xx xxxxxxx je xxxxxxx, x termínech xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, koalici x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přihláška x xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o počtu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx desce do 45 xxx přede xxxx voleb,

g) plní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do datové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx adresu xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na kterou xxxx být doručovány xxxxxxxxxx, nebo na xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx úřední xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxx účastnit xxxxxxxxx starosta xxxxxxx.

§14d

Zastupitelský xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx svého xxxxxxxx obvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxx podle §6 odst. 5,

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 5 xx 9,

x) vydává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podle xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx x době x xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 odst. 3) x x xxxxxxx hlasování, x xx případně x x xxxxxxxxxx cizím xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo rozmnožení xxxxxxxxxxx xxxxxx (§38 xxxx. 5),

h) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx pracovní xxxx.

§14e

Okrsková volební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx hlasování x xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecnímu xxxxx, x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x den xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x něhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §2, x

x) xxxxx není xxxxxxxxxx pro xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Každá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx volebním xxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx okrsek, a xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx ve xxxxxxxx obvodu, jehož xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem voleb 1 xxxxx a 1 xxxxxxxxxx do xxxxxxxx volební komise. Xxxx-xx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného počtu xxxxx okrskové volební xxxxxx podle §14c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zasedáním xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx poklesne pod xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx-xx náhradníci xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx starosta xx xxxxxxxxxx místa další xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxx osobně xxxxxx xxxx xxxxx starostovi, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x xxxxxxx xxxxxxxx xx sepíše xxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx, adresu místa xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxx úkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení. Xxxx xxxx seznam xxxxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx členové x xxxxxxxxxx zařazeni; xxxxx tento údaj xxxxx, xxxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starosta. Seznam xxxxxxxx zmocněnec xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx delegování členů x náhradníků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezávislý xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxx xx xxxx čest, xx budu svědomitě x xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxxxx Ústavou, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.". Xxxx skládá xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, že xx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx slibu; xxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx komise (§52a x 77a),

x) xxxxxx,

x) okamžikem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdání xx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět,

d) xxxxxxxxx, kdy předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) pozbytím xxxxxxxx občanství, xxxx

x) xx dnech voleb, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx. Zapisovatel xxxxxx slib xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx ji nevykonává xxxxx, a xx xxxx místo neprodleně xxxxxxx xxxxxx zapisovatele.

§14x

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14e xxxx. 6, xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx starosty xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx složením xxxxx xxxxx §14e xxxx. 5. Xxxxxxxx-xx skutečnosti xxxxxxx x §14e xxxx. 6 xxxx. x) x nejsou-li xxxxxxxxxx, upozorní předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx §14e xxxx. 3 xxxx třetí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx schopná xx xxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx většina všech xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx ně xxxxxxxxxxxx většina xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxx xxxxxx zasedání xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx losování předsedy xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx zařazen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxxx xx losování xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místopředseda xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(5) Xxxxxxxxxxx, předseda x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx bylo u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeno xxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx, xxx xx delegován xxxxxxxxxx stranou, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx kandidátem anebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx předsedu a xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nejméně 18 xxx x xxxxxxxx xxxxx jazyk. V xxxxxxx, kdy počet xxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 3 v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Nepodaří-li xx xxxxxxxx tříčlennou xxxxxxxx okrskovou volební xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelského xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx 18 xxx xxxx xxxxxx zasedáním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxx §14e xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) zajišťuje xxxxxx hlasování ve xxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx a xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx místnosti,

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx odešle xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

§15

Xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx 15 dnů přede xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx a xxxxx konání xxxxx x xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx náleží xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx starosta xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx upozorní xxxxxx na povinnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x uvede další xxxxxxxx údaje xxxxx x nerušenému průběhu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x místě xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předložit k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx cestovní xxx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx voleb xx Senátu xx xxxxx Xxxxx republiky x o podmínkách xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxx, xx které se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 26) xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx x x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx považuje x sdělení x xxxxxxxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, koalice, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx registrovaná xxxxx xxxxx x Xxxxx pro xxxxxx xxx hospodařením politických xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x politických xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx kampaň xxxxx xxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx kampaň xxxx xxxxxxxx vyhradit xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx nejpozději 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxx volbách xx Xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx; xx takové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nelze využívat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ovládaná xxxxxx xxxx obcí.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat informaci x jejich zadavateli x zpracovateli; xx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sdělení x xxxxxxxxxx kterékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Registrované xxxxx osoby jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxx názvem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Úřadem.

(7) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem přede xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx průzkumů.

(8) Xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx 16 xxx x xxxxxxx 48 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx kandidátní listina xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x Českém xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x x České xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého vysílacího xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým hnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Termíny xxxxxxxxxx xxxx xx určí xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx těchto pořadů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx místnost, x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x kandidáty.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx volebních komisí x zvláštních okrskových xxxxxxxxx xxxxxx nemohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xx až do xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, koalice xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxx povinni xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxxx voleb xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x zobrazování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxx xxx "volební xxxx").

(2) Xxxxxxx účet xxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x zahraniční xxxxx, xxxxx xx pobočku xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx hotovosti z xxxxxxxxx účtu a xxxx xxxxxxxx užití xx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xx zaznamená x účetnictví.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx účtu nevyužitými xx volební xxxxxx xxxxx nakládat po xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 180 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výdajů na xxxxxxx kampaň xxxxx §16c.

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx delikt týkající xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 dnů po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx xxxxxx převedou x xxxxxxx

x) politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a politických xxxxxxx; x případě xxxxxxx xx rozhodující xxxxxx členů koalice x xxxxxx, který xx být xxxxxxxx x volebního xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxxx x koalici; není-li xxxxxx dohoda xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxx, x xx x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxx zrušit xxxxxx xxxx, xx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 převedeny xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx volební xxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16b

Financování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx volební kampaně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx použít xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xx evidují x xxxxxxxx jména, příjmení, xxxx xxxxxxxx x xxxx, v xxx xx fyzická osoba, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx fyzická osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, trvalý pobyt, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx názvu, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16c

Výdaje xx volební xxxxxx

(1) Výdaji na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx ocenitelných x penězích, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxx kampaně.

(2) Xxxxxx na volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 90&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx,

x) pro xxxxx xx Xxxxxx částku 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, účastní-li se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx částku 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, účastní-li xx xxxxxxxx prvního i xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx částky xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx plnění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poskytnuto xxxxxxxxx nebo xx xxxx nižší než xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx této xxxxxx xxxx obvyklá xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx voleb xxxx xxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx kandidáta xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, poskytly xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění. X xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje stanovené x §16b odst. 3.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxx xxxxxxx, aby přístup x xxxxxxxxx xxxx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §16a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislý kandidát xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek, kde xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx přístupný; xxxxxxx xxxxxx Úřadu x xxx xxxxxxx.

(2) Kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x financování volební xxxxxxx.

(3) Zpráva xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx x uvedením xxxxxxx ceny, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §16b xxxx. 3, jakož x xxxx xxxxxx na xxxxxxx kampaň xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxx než xxxxxxxx, uvedou se xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x §16b xxxx. 3,

x) přehled xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx kandidát v xxxxxxxxxxx s financováním xxxxxxx xxxxxxx zavázali, x uvedením xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kandidátu věřitelem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxx poskytnuto za xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele x xxxxxxx stanoveném x §16b odst. 3.

(4) Zprávu podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, politické hnutí, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx celkových výsledků xxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx volební kampaně x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x koalici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16a xxxx. 6 písm. x), zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxx internetových xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16e

Volební xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx třetí osobou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx být

a) xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetkovou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x to x jako xxxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 %,

e) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, obec, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x jako xxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx 10 %,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx fond,

h) xxxx právnická xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo právnická xxxxx, která na xxxx xxxx x xx xxxx odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx, vydání x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, státní občanství, xxxxxx trvalého xxxxxx x rodné xxxxx, xxxx xxxx-xx přiděleno, xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx odmítne; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozklad xxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení. Registrovaná xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx účast ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx si xxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx Úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou zahrnuje xxxxxxx xxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx ocenitelná x penězích, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. K úhradě xxxxxx výdajů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx registrované xxxxx osoby. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xx jeho výzvu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout

a) xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;800&xxxx;000 Xx xxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx 40&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Kč xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obvod, xxxx-xx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx uhradit xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxx nižší xxx xxxxxxxx, započítá se xx této částky xxxx obvyklá xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx prostředků xx volební kampaň xx xxxxxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx vést xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) výdaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx výdaje.

(11) Registrovaná xxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 po dobu 5 let a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Registrovaná xxxxx osoba xx xxxxxxx xx 10 xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 10 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxx výdajů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu alespoň 3 xxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a účetnictví xxxxxxxx xx volební xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx a xx xxxxxxx xx přístupný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx třetích osob, xxxxx se hodlají xxxxxxxx xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x registraci xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx právnických x podnikajících fyzických xxxx a xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxx xx základního registru xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využívá x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx pro xxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx využívá xx xxxxxxxxxx registru xxxx tyto referenční xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx stav.

(6) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx využijí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

§16x vložen právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §16 xxxx. 2 xx xxxxxxx volební xxxxxxx xxx předchozí registrace xx zvláštním registru Xxxxx,

x) v xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx krajem xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §16 odst. 6 xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx šířená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x využitím velkoplošného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, jejich kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxxx a zpracovateli,

d) x rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 odst. 7 zveřejní výsledky xxxxxxxxxxxxx x volebních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §16e xxxx. 6 si xxxxxxx volební účet xxxx nevede xxxxxxx xxxx xxxxx §16e xxxx. 6 nebo xxxxxxxx Xxxxx skutečnosti xxxxx §16e xxxx. 6,

x) vloží xx xxxxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx v rozporu x §16e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx s §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §16e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx výdaje xx xxxxxxx kampaň xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e odst. 10 nebo xx xxxx x rozporu x §16e xxxx. 10,

x) nepředloží xxxxxx x xxxxxxxxx účtu x evidenci o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 11, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx svým xxxxxx x příjmením xxx xxxxxxx prostředky volební xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16a xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §16a xxxx. 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §16a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx na volební xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu týkajícím xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxx 180 dnů ode xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §16a odst. 7,

x) x rozporu x §16b xxxx. 2 xxxxxx účetnictví x financování xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxx §16b xxxx. 3,

x) neuvede xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) v rozporu x §16c xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx, aby výdaje xx volební xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §16c xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx o osobách, xxxxx uhradily nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §16d xxxxxxxxxxx xx zveřejněním xxxxx x financování xxxxxxx kampaně, obsahem xxxxxx o financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x f) xx x) x odstavce 2 je xxxxxxxxx Xxxx; proti rozhodnutí Xxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxx jej xxxxxxxxxx v přezkumném xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx místa bydliště xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx, který ji xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10 000 Kč xx 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Kč xx 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h), x) xxxx k),

c) 30 000 Xx do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x), x) nebo g),

d) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx xxxxx x xxx násobku částky, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

§16x vložen xxxxxxx předpisem č. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxx delikty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §16 odst. 2 xx xxxxxxx volební xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu,

b) x xxxxxxx x §16 xxxx. 4 využije xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obcí, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx agitace xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních médií xxxx s využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx nebo nezávislého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ukončením hlasování,

f) x xxxxxxx s §16e odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §16e odst. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §16e xxxx. 6,

x) xxxxx xx volební xxxx xxxxxxx prostředky v xxxxxxx s §16e xxxx. 7 xxxx x xxxxxxx x §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxxx bankovního xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx volební účet,

h) x rozporu x §16e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx volební xxxxxx pro xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxx volby xx Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx podle §16e xxxx. 10 xxxx xx vede v xxxxxxx x §16e xxxx. 10,

j) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16e odst. 11, xxxx

x) nezveřejní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxxxx v koalici xx xxxxxxx správního xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jimi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §16a odst. 1 si xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx volební účet xxxxx §16a xxxx. 2,

x) užívá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §16a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx se xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) nepřevede xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nevyužité xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x §16a xxxx. 7,

x) x rozporu x §16b xxxx. 2 nevede účetnictví x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xxxxx §16b xxxx. 3,

x) xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §16c xxxx. 2 xxxxxxxxx, aby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx volby xx Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16c xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň nebo xxxxxxxx peněžitý dar xxxx bezúplatné xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §16d xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx volební kampaně, xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxx delikty podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) x x) až x) a odstavce 2 xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat x přezkumném řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx místně příslušný xxxxx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtu kraje, xxxxx ji uložil.

(5) Xx správní xxxxxx xx xxxxx pokuta xx

x) 10&xxxx;000 Kč xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx l),

b) 20 000 Xx xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), i) xxxx x),

x) 30&xxxx;000 Kč xx 500 000 Xx, xxx-xx o správní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x), d), e), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Kč do xxxx jeden x xxx násobku částky, x kterou xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx volební kampaň, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx za správní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, x x xxxxxx uložené xxxxxx xx možnost xxxxx existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx hnutí.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx, xxx se x něm dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 3 let ode xxx, xxx xxx xxxxxxx.

(4) Na odpovědnost xx xxxxxxx, x xxxxx došlo při xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Uložením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx z pokut xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§17

Volební xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přenosnou volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx seznamu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Xx volebních místnostech xxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasování. Xxxxx těchto xxxxxxxx xxxx starosta s xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na objektu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx vyvěsí státní xxxxxx a xx xxxxxxx místnosti xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. 11)

(4) Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx viditelném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx označené xxxxxxx "xxxx" x xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jakosti a xxxxx. Konají-li xx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx nebo xx Xxxxxx společně s xxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx potřebami, výpisem xx zvláštního xxxxxxx x tímto zákonem, xxxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx velkým xxxxxxx znakem x xxxxxxxxxx prostory xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tajnost xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxx určí vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx k počtu xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx okrsku. Ve xxxxxxx místnosti musí xxx xx viditelném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx" x informace x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx hlasování předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx vybavena xxxxx §17 x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx ostatními xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx x předseda xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§19

Zásady xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx osobně, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hlasují x pořadí, x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 12) xxxxxxx cestovním, xxxxxxxxxxxxx xxxx služebním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx 27) (xxxx xxx "cestovní xxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xx záznamu xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx volební komise xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise prázdnou xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx voliče xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodá xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 12) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Voliče, xxxxx xxxx zapsán xx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx své xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx seznamu xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Volič, který xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx průkazem, je xxxxxxx tento průkaz xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komisi; xx xxx přiloží x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx. S voličem, xxxxx nemůže xxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx xxx xxxxxxxx vadu xxxxx xxxxxx číst xxxx psát, xxxx xxx x prostoru xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx člen okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a hlasovací xxxxxx xx xxxx xxxxxxx a vložit xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a ve xxxxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx volební xxxxxxxx, a xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okrsku, xxx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšle x xxxxxx dva xxx xxxxx x přenosnou xxxxxxx xxxxxxxxx, úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx hlasování xxxxxxxxx členové xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx hlasovat.

§19a

Způsob xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx hlasuje xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxx úřední xxxxxx x hlasovacím lístkem xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx voliče, xxxxx xxxx schopen vložit xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxx jiný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové volební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx prostoru xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Senátu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx odevzdá okrskové xxxxxxx xxxxxx voličský xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiloží k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Pořádek xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx okolí

Za xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x xxxxx bezprostředním xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx přítomné.

§21

Přerušení xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xx nich xxxxxx xxxxx vkládat hlasovací xxxxxx ani je xxxxxxx, a zabezpečí x ostatní volební xxxxxxxxx. Xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

(2) Xxxxxxxx-xx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování, xxxxxxxxxx v něm xxxx je ukončit, xxxx okrsková volební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahájení hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxxx, nejdéle xxxx x 1 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxxx voliče způsobem x xxxxx obvyklým x xxxx obecní xxxx x pověřený xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxxxx xx Xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx nich xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx je x xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x sejme xx.

§21x

(1) Xxx hlasování x xxx sčítání xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. X provedené kontroly xxxxxxxx záznam, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokyny krajského xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ihned. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxx x jejich odstranění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §21.

§22

Xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx volební xxxxxxxx, avšak xxxxxxx xx umožní xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xx volební xxxxxxxxx xxxx xxxx ní. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx, xxx probíhá xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxx zasedání xx xx zahájení xxxxxxx xxxxx (§40).

§23

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx přítomni xxxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx, kteří mají xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osvědčení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, 31) xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx dala xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny

§24

Poslanecká xxxxxxxx xx 200 xxxxxxxx, xxxxx jsou voleni xx xxxx xxxx xxx. 13)

§25

Poslancem Poslanecké sněmovny xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx voleb xxxxxx xxxx xxxxxxx 21 xxx a není x něho xx xxxxx voleb překážka xx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx §2 xxxx. x).

§26

Xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebních xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Volebními xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 29)

§27

Všechny zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx prezidentem republiky.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§31

Xxxxxxxx kandidátních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx politické xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 14) a xxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxxx xxxxxxx podanou xxxxxxx xx považuje xx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kandidující politické xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listině xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x xxxxxxx xxxx podat xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nemohou již xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ze stejných xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Podání xxxxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxxx zmocněnci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxx seznam xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x složení xxxxxxxxx xx volební xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx výši 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo koalice xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx kandidátní xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky krajský xxxx. Příspěvek xxxxx xxxxxxx politickou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§32

Náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx kandidátů, xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, název xxxxxxxxx strany nebo xxxxxxxxxxx hnutí, jehož xxxx členy, nebo xxxx, xx xxxxxxxx xxxx členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx zmocněnce politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx navrhnout náhradníka xxxxxxxxx x uvede xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx polické xxxxxx xxxx politického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo,

g) xxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x podpis xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být přiloženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že souhlasí xx xxxx kandidaturou, xx xx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx souhlas x xxxx, xxx xxx xxxxxx na jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do Poslanecké xxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x datum xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx počty xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví příloha č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx doplňovat xx xxxxxxxxxx listiny xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jejich pořadí.

(5) Xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úkony xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx; nemůže xxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx 32) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx svého zmocněnce xx volebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx. Svého xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xxxxxxx; zmocnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx-xx xxxxxxxxxx listina xxxxxx x souladu x §31, nemá-li xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, vyzve xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, politické hnutí xxxx koalice xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxx xx lhůtě 49 xxx přede xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx listině, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nesprávné či xxxxxxx,

x) kandidáta, který xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx krajích, xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx kraji, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 2; podepsal-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx listina podána,

c) xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §32 xxxx. 3,

d) xxxxxxxxx, x něhož xxxxxx uvedeny xxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25.

(3) Krajský xxxx xx xxxxx 49 xxx přede xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx bezvadné xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxx x xxxxxxx s §31 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §32 a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx listiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině x xxxxx xx xxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x soudu (§86); xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxx xxx dne xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx listině xxxx obsahovat výrok, xxxxxxxxxx a poučení x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X odůvodnění xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x datum xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx razítkem x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx losem xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny. Výsledek xxxxxxxx sdělí xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranám, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x krajským xxxxxx.

(7) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) provede xxxxxxx xxxx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx i po xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 dnů xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Politické straně, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 1 xxxxxx krajský xxxx xxxxxxx příspěvek. Xx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§36

Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx do 48 hodin xxxx xxxxxxxxx voleb vzdát xxxxxxx xxx kandidatury. Xxxxxxx způsobem může xxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto prohlášení xxxxx vzít xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o vzdání xx x odvolání xxxxxxxxxxx je nutno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx prohlášení o xxxxxx xx kandidatury xxxx o jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hlasovacím xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odevzdaným. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké sněmovny; xxxxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x době xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx rozdělování mandátů xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx kandidátních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxxx lístek se xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx, číslo xxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, jméno, příjmení, xxx, povolání, obec xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicemi x xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxxx straně nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X koalice xx xxxxx uvést, xxxxx politická strana xxxx politické xxxxx xx tvoří, x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx navrhlo. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zmocněncem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Hlasovací xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx písmem xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx barvy, jakosti x xxxxx xxxxxxx, x xx jednostranně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx otiskem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx voleb x x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxx, xxx není xxxxxxxx, xxxxxxx dodání xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, ředitel xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx krajského úřadu").

(5) Xxxxxxxxx lístky pro xxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx na zastupitelské xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx. Xx xxxxxxxxx zastupitelské xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaslání xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx tisk xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 hodin před xxxxxxxxx voleb. Xxxxx, xxxxx hlasuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx zabezpečí vyvěšení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx kraje x uvedením xxxxxxxxx xxxxx. Pro hlasování xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xx všech volebních xxxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.

§39

Xxxxxxxxx

X xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 4 kandidátů xxxxxxxxx xx témže hlasovacím xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx písemné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§40

Xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx sčítání xxxxx, xxxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doby stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx určených xx xxxxxxx přednostních hlasů (§42 xxxx. 3), x xxxxxx obálky x xxxx dá xxxxxxx volební schránku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xx úřední xxxxxx x hlasovacími lístky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jiné než xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxx nalezeny xx volební schránce, xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx úřední xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx záznamy xx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxx obálek xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x sečte hlasovací xxxxxx, které byly xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxx neplatné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odevzdány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx okrskové volební xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx předseda zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx

(1) Xx prospěch politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx škrtnuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx úpravám se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 4 xxxxxxxxxx, počítá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Neplatné xxxx hlasovací lístky, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx, hlasovací xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxxx. Xxxxxxxxx nebo přeložení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx x něho xxxxxx xxxxxxxx údaje. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasovacích xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx.

§42

Xxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stejnopise xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx v samostatné xxxxxxx k xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxx, přerušení nebo xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro každou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, usnesení, xxxxx xxxxxx přijala, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. f) xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předseda okrskové xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise za xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zápisu x průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x pro vyhotovení xxxxx xx technickém xxxxxx xxxxxxx, využije xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem.

§43

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx podepsání xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě i xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx pracovišti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vyskytnou xxxxx, budou x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zmocněn k xxxxxxxxxx chyb v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování, xx xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx chyb xxxxxxx, nebo jde x chyby, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x průběhu x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(4) Jestliže se x xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx chyby, xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doklad xx xxxxx počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přenosovou xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §52a.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx sčítání podle §40, popřípadě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxx x výsledku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapečetí xxxxxxxxx xxxxxx x průběhu x výsledku hlasování, xxxxxxxxx voličské průkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx lístky x úřední xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, výpis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, doklad x převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx a případný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecnímu xxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§46

Zjišťování xxxxxxxx xxxxx xx volebním kraji

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx volební xxxxxx, xx kterých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §43, x xxxxxxxx výsledek xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stejnopise xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx volebních okrsků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

b) xxxxxxx počet xxxx xx volebním kraji xxxxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx seznamů x xx zvláštních xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxx kraji,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zápis x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx stejnopisů xxxxx xxxxxxx úřad 1 xxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxx xx volebním kraji xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxx.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§48

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x zvláštních volebních xxxxxx x pověřených xxxxxxxx úřadů xxxxx §43 zjistí Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx volebních krajích xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, x xxxxxx ho xxxxxx xxxxxxxx poslanců xxxxx §24. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx republikovým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx mandátovým xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx takto xxxxxxxxx xx počtem xxxxxxx, xxxxx připadají xxxxxxxxxxx volebním krajům.

(3) Xxxxxx-xx takto xxxxxxxxx xxxxxxx mandáty, připadnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx rovnosti xxxxxx rozhoduje xxx.

§49

Xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx,

x) xxxxx koalice xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 8 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) které xxxxxxx složené xx 3 x více xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 11 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mandátů xx xxx k politickým xxxxxxx, politickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad zjistí, xxx xx skrutinia xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxx,

x) 1 xxxxxxx x 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx nepostupují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Český xxxxxxxxxxx xxxx sníží x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xx hranici 4 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasů,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx 8 procent xx hranici 7 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx 11 procent xx hranici 10 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx.

§50

První xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx mandáty v xxxxx xxxxxxxxx krajů.

(2) Xxxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx xx volebním xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zvětšeným x dvě; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na jednotky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Celkový počet xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx kraje, se xxxx xxxxxxxx volebním xxxxxx a politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx mandátů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsaženo x xxxxxxxx počtu xxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx získala.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx podle §48 xxxx. 2, xxxxxxx xx přebývající xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stranám, politickým xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx zbytku xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; je-li x xxx počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přikázané xxxxxxxxx xxxxx pořadí, xxx xxxx xxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx některý x kandidátů xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx x celkového počtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, připadne xxxxxx přednostně tomuto xxxxxxxxxxx.

(7) X případě, xx více kandidátů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx, kteří splnili xxxxxxxx xxxxx odstavce 6, a to xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, připadnou xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx uvedeni xx hlasovacím xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx některá politická xxxxxx, politické hnutí xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přísluší xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx.

§51

Druhé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxx, se xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx skrutinia xx převádějí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pro xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx, potom všechny xxxxx xxx ni xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx takto vypočtené x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx základě xx xxxxxxx xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těm xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zbytek xxxxxx xxxxx odstavce 2; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx hlasů xxxxxx, xxxxxxx xx mandát xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxxx; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice má xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx kandidátů, xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx přikázáno o xxxxx xxxxxx více, xxx xx mělo xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx mandát té xxxxxxxxx straně, politickému xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx vykázala nejmenší xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx skrutiniu. Xxx xxxxxxx zbytku se xxxxxx xxxxxxxxxxx mandát xx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxx hlasů; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx stejný, rozhodne xxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx zbytků xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xx přikázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kandidátovi xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxx neobdržel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pořadí xx hlasovacím xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx skrutiniu, xx stávají xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 xx 7.

§52

Xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx x uveřejnění xxxxxxxx voleb

(1) Xx xxxxxxxxx skrutinií xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komise x xxxxx předaných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o výsledku xxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx některý x xxxxx této xxxxxx xxxxxx odepře, xxxxxx se xxxxxx.

(2) X zápise Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx zapsaných ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx xxxxx odevzdaných xxx xxxxxx politickou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zvlášť a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx zvolených xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx sdělením ve Xxxxxx zákonů.

§52x

Xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx volební komise x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx ukončena xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx volební xxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§53

Osvědčení x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kandidátům xxxxxxxx xx poslance Poslanecké xxxxxxxx do 1 xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx osvědčení x tom, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx soud xxxxxx oprávněným xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx, vydá Státní xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §50 xx 7 dnů od xxxxxx moci xxxxxxxxxx x neplatnosti volby xxxxxxxxx (§87).

§54

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Uprázdní-li xx xxxxxx, nastupuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxx kraji, v xxxx byl kandidován xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uprázdnil, x xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx takového, nastupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx počet stejný, xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušeno, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uprázdněn xx xxxxx xxxxxxxxx období. Xxx-xx však x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ten xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx politickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x mandát xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysloví Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx po xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx dnem xx xxx stal.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvořícího koalici xxxxxxxxxxx, po dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Došlo-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 na 50 xxx, §27 xx 5 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. x) na 30 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. x) xx 10 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. f) xx 30 xxx, §14e xxxx. 3 xx 15 xxx, §14e xxxx. 7 na 10 xxx, §14g xxxx. 1 věty xxxxx xx 15 xxx, §14g xxxx. 1 xxxx xxxxx xx 10 xxx, §14g xxxx. 1 xxxx čtvrté na 9 xxx, §16 xxxx. 4 xx 11 xxx, §31 xxxx. 3 na 38 dnů, §31 xxxx. 4 xx 47 dnů, §32 xxxx. 4 xx 34 dnů, §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu na 32 xxx, §33 xxxx. 1 věty xxxxx xxx odstranění xxxxx na 26 xxx, §33 xxxx. 2 a 3 xx 25 xxx, §33 xxxx. 6 xx 23 dnů, §33 odst. 7 xx 11 xxx, §38 odst. 4 xx 1 den, §38 odst. 5 xxxx první xx 24 hodin, §38 xxxx. 5 věty xxxxx xx 48 xxxxx, mění xx xxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 8 xx 11 dnů x xxxx se xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 věty xxxxx na xxxxx xx 38 xxx xx 34 xxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lhůta xxxxx §38 xxxx. 5 věty třetí xx nepoužije; vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hlasovacího lístku xxxx xxxx rozmnožení x dostatečném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxx xx Xxxxxx

§56

Xxxxx má 81 xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx. Každé xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx senátorů. 3)

§57

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx alespoň xx xxxxx xxx voleb xxxxxx věku xxxxxxx 40 xxx x xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. b).

§58

Volby xx Senátu xx konají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxx obvodech xx území České xxxxxxxxx.

§59

Xxx xxxxx xx Xxxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 81 xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx obvodu se xxxx jeden xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3, xxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Kandidáty xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx přihlašovat registrované xxxxxxxxx strany, politická xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozastavena, 14) x koalice, x xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx sám. Xx xxxxxxxxx k registraci xxxxxxx koalicí xx xxxxxxxx ta, xxxxxx xxxxxxx společně kandidující xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jednoznačně xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx politická xxxxxx nebo politické xxxxx přihlásí kandidáta x xxxxx xxxx xxxxxxx pro 1 xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jako xxxxxxx jiné koalice.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxx již xxx xxxxxxxx koalice. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx koalice x xxxxx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx jedné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx nejpozději 66 xxx xxxxx xxxx xxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§61

Náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obsahuje

a) jméno x xxxxxxxx kandidáta, xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxx xx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx kandidáta xxxxxxxxxx k registraci, xxxx xxxx, že xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v případě xxxxxxx xx uvede xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx údaj, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx navrhlo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, označení xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a podpisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvoří; podává-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx svůj xxxxxx.

(2) X přihlášce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx připojí

a) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, 12)

x) vlastnoručně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě tyto xxxxxxxx xx xxx xxxxx pominou, xx xxxxx souhlas x xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxxx příslušnosti; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvede místo, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, x xxxxx narození,

c) xxxxxx-xx přihlášku k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce x xxxxx xxxx xxxxx, příjmení a xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxx petice xxxxxxxxxxx xxxx kandidaturu, která xxxx být podepsána xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx je uveden xxxxxxx xxxx nepodepsal-li xx volič, podpis xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx petice x x xxxxxxx xx xxxxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx skutečnost, že xxxxxx je určena xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a příjmení, xxx narození, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx konání xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 20&xxxx;000 Xx; xxxxx xx xxxxxx xx zvláštní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x sídle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xx vyhlášení výsledků xxxxx kauci kandidátovi, xxxxx xxxxx x xxxxxx kole xxxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxx 6 procent x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; úroky x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zmocněncem xxx jeho náhradníkem xxxxxx xxx osoba xxxxxx 18 let, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 32) nebo xxxxxxxx. Xxxxx svého xxxxxxxxx xx volebních xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; zmocnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx x registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sídle volebního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxx-xx přihláška x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §61 xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pověřený xxxxxx úřad x xxxxx volebního obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx závady odstranili xx 50 dnů xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx x xxxxxxx x §60,

x) nemá xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) x xx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) až c) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nesprávné xx neúplné,

d) k xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx petice xxxxxxxxxx potřebný počet xxxxxxx,

x) k xx xxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxx kauce xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx není xxxxxxx ve stanovené xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx kandidáta xx více xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x registraci, x xx x xxx xxxxxxxx obvodu, xxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x); xxxxxxxx-xx kandidát xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obecní úřady x sídle volebních xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kandidát xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě 49 xxx přede dnem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Pověřený obecní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx ochrany x xxxxx (§86). Xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxx pověřeného obecního xxxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xx xxx den xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí x provedení xxxxxxxxxx. X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který rozhodnutí xxxxx, a xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx být opatřeno xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx nejpozději 45 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kandidátů xxx xxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx a dále xxxxxxxxxx kandidátům písemně xxxxxx.

(7) Xx základě xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 5) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 dnů xxxxx dnem xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Kandidátovi, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx 1 měsíce xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx volebního xxxxxx složenou kauci. Xx-xx na xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx složena xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pověřený xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx ji xxxxx složiteli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(10) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx registraci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta k xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx tohoto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§66

Vzdání xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdát xxxxxxx xxx kandidatury. Xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto prohlášení xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx nutno doručit xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx x sídle volebního xxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx odvolání učiněno xx registraci, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pověřený xxxxxx úřad v xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x vzdání se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx zahájením xxxxx xx Xxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx lístky

(1) Po xxxxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřený xxxxxx úřad v xxxxx volebního obvodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kandidát xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V záhlaví xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx. X kandidáta xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx x obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xx xxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx příslušnosti. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx x koalici, xxxxx xx, která xxxxxxxxx xxxxxx nebo politické xxxxx ji tvoří, x xxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které kandidáta xxxxxxx. Správnost xxxxx xx hlasovacím xxxxxx xxxx jeho vytištěním xxxx xxx ověřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lístky xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx písmem téhož xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zašle pověřený xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací xxxxxx xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx a x xxx xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, xxx není xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx xx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyvěšení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

§68

Xxxxxxxxx

X prostoru určeném x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx vloží xxxxx xx úřední xxxxxx xxxxx hlasovací xxxxxx. Xxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zapečetit xxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x úřední xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx lístky x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vyloučí x hlasovací lístky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx schránce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx zvláštního xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxx xxxxxxxxxxxx kandidátů x xxxx je sečte.

(4) Xxxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx prospěch kandidáta xx počítají x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obálky. Poškození xxxx xxxxxxxxx hlasovacího xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx patrny xxxxxxxx xxxxx. Xxxx voliče xx neplatný, xx-xx x úřední xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§71

Zápis o průběhu x xxxxxxxx hlasování

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zápis podepíší xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx příloze x zápisu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) doba xxxxxxx a ukončení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx volebním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxx x počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obsah xxxxxxxx x stížností, xxxxx xxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx údajů xx technickém xxxxxx xxxxxxx, využije programové xxxxxxxx dodané Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Xx podepsání xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx předá 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obecního úřadu.

(2) Xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx, xx je předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx pověřený člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxx v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx o xxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxx x využitím materiálů xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx, bude xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut x stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x předání nového xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování.

(3) Xx xxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx doklad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující, že xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx okrsku xxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zároveň xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zasedání xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §77a.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx 24 xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22), xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxx zpracován xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x úřední xxxxxx, výpis xx xxxxxxx seznamů, výpis xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zpracování x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§72x

§72x zrušen právním xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§73

Zjišťování výsledků voleb xx volebním xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx pracovišti u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odevzdány xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřeného xxxxxxxx úřadu xxxxx §72 odst. 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx stejnopise zápis x výsledku voleb xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) V xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx, kterým byly xxxxxx úřední xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získaných xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx hlasů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obvodu; xx-xx počet xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx los,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ke zvolení.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podepíše

a) starosta xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxx volebního obvodu,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu,

c) zaměstnanec Xxxxxxx statistického úřadu.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx stejnopis xxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

§74

§74 zrušen právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§75

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxx.

§76

(1) V xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx nezíská xxxxx xxxxx potřebný ke xxxxxxx xxxxx §75, xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx šestý xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obvodu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pouze xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx voleb ve xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx x prvním kole xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx místě; x xxxxxxx případě xx xxxxx xxxx voleb xxxx xxxxxxxx den xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xx 3 x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou vytištěny xx papíru xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxxx pověřený xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx hlasovací xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx druhém kole xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(6) Pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahující se xx xxxxx xx Xxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

§77

Xx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx výsledků voleb xx volebních obvodech Xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 6 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do Senátu xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§77a

Ukončení činnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxx je ukončena xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Senátu Státní xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx působnost se xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx podán návrh xx neplatnost xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§87), končí

a) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx, xx xxxxx xxx soudem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxx xxx soudem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlasování,

c) dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx volební xxxxxx.

§77x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§78

Osvědčení x zvolení

Státní xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxx zvoleným xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§79

Opakované xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Opakované xxxxx xx konají,

a) xxxxxxxx žádný z xxxxxxxxx nebyl ve xxxxxxxx obvodu xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx soud xxxxx xx neplatnost hlasování (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx prezident xxxxxxxxx x stanoví xxx jejich xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx nejpozději 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1. Pro xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxx podle §80 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení soudu.

(5) Xxxxxx-xx xx opakované xxxxx, xxxxxxxx obecní xxxx v xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx voleb xxxxxxxx kauci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Doplňovací volby

(1) Zanikne-li x xxxxxxx volebního xxxxxx z jakéhokoliv xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx senátor xxxxxx, x stanoví xxx xxxxxx konání xxx, xxx se xxxxxx nejpozději 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x xxx, xx lhůty podle §1 xxxx. 3, §14c xxxx. 1 xxxx. x) x x), §14e xxxx. 3 x §61 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx x jednu xxxxxxx. Xxxxx podle §14c xxxx. 1 písm. x), §60 odst. 4 a §62 xxxx. 1 xx 3 a 6 xx zkracují x 20 dnů; lhůta xxxxx §62 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xx 8 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období senátora.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mandát xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2000 Sb.

§82

Nároky členů xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx zvláštní odměnu xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výkon funkce xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx volební komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx vyšší xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxx člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx určen xxxxx x době, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x pracovním nebo xxxxxxxxx poměru, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xxxxx xx výdělečně xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§83

Nároky xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxxxxx xx xxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxx. Činnost kandidáta x xxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x xxxxxxx zájmu.

(2) Xxxxxxxx, xx je xxxxx kandidátem, xxxxx xxx xx xxxx x xxxx pracovněprávních xxxx obdobných xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx volna xxxxx předchozího xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx výkonu xxxxx.

§84

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zastupitelských xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x okrskových volebních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Senátu xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxx volebních xxxxxxx xx poskytuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx volby xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasů odevzdaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx koalice. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx hlasů, bude xx každý xxxxxxxxx xxxx ze státního xxxxxxxx xxxxxxxx 100 Xx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx, přihlášky x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xx xxxx xxxxxxxxx kandidát, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice, xxxxx podala xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 2 dnů xx doručení rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§87

(1) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 6) xxxxx občan xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx strana, politické xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxx podat nejpozději 10 xxx xx xxxxxxxxx výsledků voleb Xxxxxx xxxxxxx komisí.

(2) Xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx hlasování, neplatnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta se xxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve volebním xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx volen, xxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxxx pro volby xx Senátu zaregistrována, (xxxx jen "navrhovatel"). Xxxxx xx xxxxx xxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Státní xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxx navrhovatel, xx-xx xx to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hrubě xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(4) Xxxxx xx neplatnost xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnil výsledky xxxxx.

(5) Návrh na xxxxxxxxxx volby xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx výsledek volby xxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) X řízení xxxxx §86 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §87 je xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx.

§89

(1) Ve xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx.

(2) Soud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 4 soudního řádu správního.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXX ZÁKONA X. 99/1963 XX., OBČANSKÝ XXXXXX XXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§90

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx., xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

1. §200x x 200g včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. §200x xxxx. 1 x 4 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx chyby xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx, může xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplnění tohoto xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresní soud."

3. Xx §200l xx xxxxxxxx nové §200x x 200x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx č. 34d) xxxxx:

"Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx volební xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona34d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx koalice, xxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx, obrátit na xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro volby xx Poslanecké xxxxxxxx, xxxx xx politická xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxxx na xxxx s xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx, může xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxx, obrátit xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x zaregistrování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx navrhovatel x xxxxxxxxx volební xxxxx.

(3) Soud xxxxxxxx xxx jednání xxxxxxxxx, x xx do xxx dnů.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx34x) rozhodne xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a příslušný xxxxxxx xxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

34x) Xxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx dalších zákonů."

ČÁST XXXXX

§91

§91 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) postup xxxxxxxx xxxxx, pověřených xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxx a vedení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx voleb x zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx spolupráce orgánů xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x koalic Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutími x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kandidátních xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úřadů při xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx voličů, xxxxxxxxx x xxxxxxx, vzory xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx tisku xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x dohodě x Ministerstvem xxxxx x sociálních xxxx x x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x paušální xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kauce a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo zahraničních xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx při volbách xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zastupitelské úřady, xxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx zaslán x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technikou.

§93

Xx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány státní xxxxxx x přípravě xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx zákonu, xx xxxxx tak, xxxx xx byla xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§94

První xxxxx xx Xxxxxx xx konají xx xxxxx 81 xxxxxxxxx obvodech uvedených x příloze č. 3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 x 79 xxxx xxxxxx xx dva xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80 xx čtyři roky x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxx.

§95

Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x volby xx Xxxxxx x xxxxx xxx, xxxx okrskové xxxxxxx komise pro xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52a a 77a.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§97

Na xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx postupu xxxxxx x přestupcích a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxx osoby Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§97x

Xxxxx

(1) Do běhu xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx lhůty; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx hodiny, která xx xxxx označením xxxxxxx s xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující počátek xxxxx.

(3) Xxxxx určená xxxxx dnů je xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxx lhůty učiněn xxxx x příslušného xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx prominout xxxxxx xxxxxxxx.

§97x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zástupce.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx a xxxx zástupce úkoly xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem, x xx x xx xxxxxxxxx lhůtě, ředitel xxxxxxxxx úřadu. Xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

(1) Zastupitelský úřad xxxxx x 31. xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxx, xxxxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx občanům Xxxxx republiky umožněno xxxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§97x vložen xxxxxxx předpisem x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§97d

Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním předpisem x. 230/2002 Xx. x účinností od 1.1.2003

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 54/1990 Sb., x xxxxxxx xx České xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 221/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 435/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 94/1992 Xx. x zákona x. 117/1994 Xx.

§99

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 247/1995 Xx.

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2001 Sb.

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 247/1995 Sb.

Maximální xxxxx xxxxxxxxx na kandidátních xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx x.
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxx
36
2
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx
34
3
Xxxxxxxxx
Xxxxx Budějovice
22
4
Plzeňský
Plzeň
20
5
Karlovarský
Karlovy Xxxx
14
6
Xxxxxxx
Xxxx xxx Labem
26
7
Liberecký
Liberec
17
8
Královéhradecký
Hradec Xxxxxxx
20
9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
19
10
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
20
11
Xxxxxxxxxxxx
Xxxx
34
12
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
23
13
Xxxxxxx
Xxxx
22
14
Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx
36

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 247/1995 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 1 Xxxxx: Karlovy Vary

severní xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxx xxx Teplou, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Útvina, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 2 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okres Sokolov, xxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Mnichov, Prameny, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx okresu Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Toužim, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 3 Xxxxx: Cheb

severní xxxx xxxxxx Cheb, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Velká Hleďsebe, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 4 Xxxxx: Most

celý xxxxx Xxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 5 Sídlo: Chomutov

celý xxxxx Chomutov

Volební xxxxx x. 6 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxx xxxxx Rakovník x xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Malíkovice, Jedomělice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 7 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxx okres Xxxxx-xxx, městský xxxxx Xxxxx 2-Slovany, severní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Švihov, Xxxxx, Xxxxx x Plánice, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Hydčice, Xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx na severozápadě xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 8 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx okres Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Hvozdec, Xxxxxxxxx, Malá Víska, Xxxxxxx, Olešná, xxxxxxxxxxxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx obcemi Chrást, Xxxxxx, Kyšice

Volební xxxxx x. 9 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxxx Plzeň-město, xxx xxxxxxxxx xxxxxx Plzeň 2-Xxxxxxx x xxx xxxx Xxxxxx, Dýšina, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Chválenice, Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 10 Sídlo: Xxxxx Krumlov

celý okres Xxxxx Xxxxxxx, východní xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Drslavice, Xxxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lhenice, Netolice, Xxxxxxxx, západní část xxxxxx Xxxxx Budějovice, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Kněžeklady, Xxxxx Hůrka, Hluboká xxx Xxxxxxx, Dasný, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Litvínovice, Xxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Trhové Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Hrady, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 11 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, část xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Myslovice, Xxxxxx, Mochtín, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 12 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

xxxx okres Strakonice, xxxxxxx část okresu Xxxxx, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Čížová, Cerhonice, Xxxxxxxx, Rakovice, Mišovice, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Vitějovice, Hracholusky, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 13 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxx, Tálín, Xxxxxx, Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vojníkov, Xxxx, Xxxxxxxx, Smetanova Xxxxx, Xxxxxxxx, Nerestce, Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Miličín, Mezno, Xxxxxxxxx, Jankov, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 14 Sídlo: Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Žimutice, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Hrdějovice, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Srubec, Xxxxxxxx, Borovany, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Hradec, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Třeboň, Xxxxxxx, Klec

Volební obvod x. 15 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Nežárkou, Xxxxxxxx, Xxxxx x Třeboně, Xxxx, Suchdol xxx Xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Rudolec, Nová Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 16 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Beroun, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Podluhy, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, xx xxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Černolice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Měchenice, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx Zvole, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Vestec

Volební xxxxx x. 17 Sídlo: Xxxxx 12

zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 12, Praha 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Lochkov, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Praha-Újezd, Xxxxx-Xxxxx, Praha-Petrovice a xxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxxx a x. x. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 18 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Smilkov, Xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxx pod Xxxx, Řitka, Xxxxxxx, Xxxxx, Petrov, Libeř, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 19 Xxxxx: Praha 11

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Královice, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 20 Xxxxx: Xxxxx 4

xxxxxxxx území xxxxxxx části Xxxxx 4, s výjimkou x. x. Hodkovičky x x. ú. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 21 Xxxxx: Praha 5

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, x xxxxxxxx xxxxx x. x. Malá Xxxxxx, ležící na xxxxx městské xxxxx Xxxxx 5. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Praha 13, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 22 Sídlo: Xxxxx 10

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, x xxxxxxxx xxxxx x. x. Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10. Dále xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 23 Xxxxx: Xxxxx 8

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 8, Praha-Březiněves, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Chabry, Praha-Čakovice, Xxxxx 18

Xxxxxxx xxxxx x. 24 Sídlo: Xxxxx 9

zahrnuje xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9, s xxxxxxxx x. x. Hrdlořezy, x. x. Hloubětín, xxxxx x. x. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9. Dále xxxxxxxx území městských xxxxx Xxxxx 14, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Xxxxx 21, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Dolní Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Praha-Koloděje, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 25 Sídlo: Xxxxx 6

xxxxxxxx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 6, x výjimkou x. x. Střešovice, xxxxx x. x. Xxxxxxx, xxxxx k. x. Xxxxxxxx x části x. ú. Sedlec, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx části Praha 6. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 17, Praha-Přední Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 26 Sídlo: Praha 2

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2, x výjimkou x. x. Xxxx Xxxxx x x. x. Xxxxxxxx. Xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3, xxxx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 10, tvořené xxxxx x. ú. Xxxxxxxxx ležící na xxxxx městské části Xxxxx 10, x xxxx území městské xxxxx Praha 9, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxx, k. x. Xxxxxxxxx a xxxxx x. ú. Xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Praha 9

Xxxxxxx obvod x. 27 Xxxxx: Xxxxx 1

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 1, Xxxxx 7, Xxxxx-Xxxxxxx x Xxxxx-Xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 2, xxxxxxxx k. x. Nové Xxxxx x x. x. Xxxxxxxx, xxxx území xxxxxxx xxxxx Praha 5, tvořenou xxxxx x. x. Xxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx městské části Xxxxx 5, a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 6, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxxx, xxxxx x. x. Xxxxxxxx, xxxxx x. x. Xxxxxxx x částí k. x. Xxxxxx, xxxxxxxx xx území městské xxxxx Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxxx č. 28 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Čečelice, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Borek, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zálezlice, Vojkovice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 29 Xxxxx: Xxxxxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Třebenice, Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Bílichov, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Studeněves, Xxxxx, Xxxxxx, Velvary, Uhy

Volební xxxxx x. 30 Xxxxx: Kladno

jižní xxxx xxxxxx Kladno, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Kačice, Libušín, Xxxxxxxx, Třebichovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Zvoleněves, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 31 Sídlo: Xxxx xxx Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxxx okresu Xxxxxxxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 32 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okres Teplice

Volební xxxxx x. 33 Xxxxx: Děčín

celý okres Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 34 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Liberec, xxxxxxxxxx xx západě xxxxxx Xxxxxxxxx, Frýdlant, Xxxxxx, Xxxxxxx, Proseč pod Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 35 Sídlo: Jablonec xxx Xxxxx

xxxx okres Xxxxxxxx xxx Nisou, xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx pod Troskami

Volební xxxxx x. 36 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kanina, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Medonosy, Xxxxx, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Vtelno, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Kryštofovo Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Osečná, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 37 Sídlo: Jičín

celý xxxxx Jičín, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Lysá xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Nymburk, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 38 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxx

xxxx okres Mladá Xxxxxxxx, západní část xxxxxx Semily, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Skála, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 39 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Jetřichov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 40 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Uhelná Xxxxxxx, Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx, Nejepín, Xxxxx, Sedletín, Olešná, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Krásná Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, jižní xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Psáře, Xxxxxxxxx, Libež, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, východní xxxx okresu Benešov, xxxxxxx obcí Sázava

Volební xxxxx x. 41 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Šternberk x xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xx východě xxxxxx Xxxxxxxxx, Vodslivy, Choratice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Praha-západ, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 42 Xxxxx: Xxxxx

xxxx okres Kolín, xxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxx obcemi Přerov xxx Labem, Xxxxxx, Xxxxx, Hradištko, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Kovanice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, x xxxx okresu Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Čelákovice, Xxxxxx, Zápy, Svémyslice, Xxxxxxx, Nehvizdy, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 43 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxxxx, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Lázně Bohdaneč, Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx, Stará Xxxx, Chudeřice

Volební xxxxx x. 44 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Chrudim, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Čankovice, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Zájezdec, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Horka, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Leštinka, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dědová, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx část xxxxxx Havlíčkův Brod, xxxxxxxxxx xxxxxx Jeřišno, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxx, Xxxx, Havlíčkův Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 45 Sídlo: Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx okresu Hradec Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Sovětice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Neděliště, Xxxxxxxxxx xxx Labem, Xxxxxx Xxxxxxx, na xxxx xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Kosičky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 46 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxx

xxxx okresu Xxxx xxx Orlicí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Zálší, Xxxxxxx, Zářecká Xxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Podlesí, Xxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Vysoké Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 47 Sídlo: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Hejtmánkovice, Xxxxxxx, Xxxxxx nad Metují, Xxxx, Xxxxx Metuje, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Králové, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Blešno, Xxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 48 Xxxxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx západě xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Stéblová, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Ústí xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Xxxxxxx, Týnišťko, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Vysoký Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 49 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx okresu Xxxx-xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, xx jihu xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Drásov, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 50 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxxxxxxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Litomyšl, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na západě xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, západní xxxx xxxxxx Ústí xxx Xxxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Nové Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 51 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 52 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Jihlava, xxxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxxxxx Hradec, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Vydří, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 53 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 54 Sídlo: Xxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Xxxxxx, Branišovice, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 55 Xxxxx: Brno-město

západní xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, ohraničená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Kaly, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Hradčany, Sentice, Xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Kupařovice, Malešovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxxx, Žabčice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Modřice, xxxxxxx xxxx xxxxxx Brno-město, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx, Brno-Žebětín

Volební xxxxx x. 56 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx, xxxxx část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Pohořelice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 57 Xxxxx: Xxxxxx

xxxxxxx část okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Hoštice-Heroltice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Rajhrad, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Židlochovice

Volební obvod x. 58 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx městskými xxxxxx Xxxx-xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Líšeň, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 59 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nový Lískovec, Xxxxx Lískovec, Bosonohy

Volební xxxxx x. 60 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx okresu Xxxx-xxxxx, tvořená xxxxxxxxx xxxxxx Brno-Žabovřesky, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Pole, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ivanovice, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 61 Xxxxx: Olomouc

zahrnuje xxxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, ohraničenou xx xxxxxx obcemi Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Olomouc, Xxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 62 Xxxxx: Xxxxxxxxx

xxxx okres Prostějov, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Brodek x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 63 Xxxxx: Přerov

část xxxxxx Přerov, ohraničená xx západě xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxx, Suchdol nad Xxxxx, Mankovice, Jeseník xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 64 Xxxxx: Bruntál

celý xxxxx Xxxxxxx, západní xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx na východě xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx u Litultovic, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Těchanovice, Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 65 Xxxxx: Šumperk

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxx, Lesnice, Postřelmov, Xxxxxxxx, Svébohov, Jedlí, Xxxxx x celý xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 66 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxxx západní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničenou xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ústín, Xxxxxxxx, Skrbeň, Xxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxxx, Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Moravský Xxxxxx, Norberčany, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Zábřeh, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Klopina

Volební xxxxx x. 67 Xxxxx: Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Bernartice xxx Odrou, Xxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, tvořená obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klimkovice, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 68 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Slavkov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxx, Bohuslavice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 69 Sídlo: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dobratice, Xxxxx Xxxxx, Janovice, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Hamry

Volební xxxxx x. 70 Xxxxx: Ostrava-město

část xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Moravská Xxxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Michálkovice, Vítkovice, Xxxxxxx, Nová Bělá, Xxxxx Xxxx a xxxxxx Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 71 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obvody Xxxxxxx-Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 72 Sídlo: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx část okresu Xxxxxxx-xxxxx, tvořená xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Plesná, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, x xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Lhota, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Kozmice, Dobroslavice

Volební xxxxx č. 73 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Frýdek-Místek, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Dolní Xxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxxx, Xxxxx Tošanovice, Xxxxxxx Xxxxxx, Vyšní Xxxxx, Xxxxxxxxx, Morávka, xxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxx obcemi Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Těšín, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 74 Xxxxx: Karviná

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 75 Xxxxx: Karviná

část xxxxxx Karviná, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 76 Sídlo: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Ivanovice na Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 77 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 78 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Vlachova Xxxxx, Xxxxx, Vizovice, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Lípa, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, jižní xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Hošťálková, Liptál, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Valašská Xxxxxxx, Xxxxx, Lidečko, Xxxxx Xxxxx, Střelná

Volební xxxxx x. 79 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxx, Bzenec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 80 Xxxxx: Zlín

jižní xxxx xxxxxx Zlín, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Karlovice, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Provodov, Xxxxx Lhota, Xxxxxx, Xxxxxx, Haluzice, Vlachovice, Xxxxxx-Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Hradiště, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Bánov, Xxxxxxx Brod, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Babice, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Jankovice

Volební obvod x. 81 Sídlo: Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Uherské Hradiště, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Kněžpole, Mistřice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlčnov, Xxxxxxx, Suchá Loz, Xxxxxxx, východní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Veselí xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, jako xx xxxx xxxxxxx xx jeho účinnosti.

2. Xx volby xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xx volby xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xxx 4 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, §14 xxxx. 2 se xxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx §21a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Xx. II

1. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x zahraničí xxxxx §1 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x roce 2002, lhůta stanovená x §1 odst. 3 xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxx 2002, vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 212/1996 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Sb. x xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x nimi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 171/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejího xxxxxxxxxxx xxxxx §1616i xxxxxx č. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx do Senátu xxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx zašle Xxxxx pro xxxxxx xxx financováním politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §31 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poprvé xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x. 247/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xx Senátu vyhlášených xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §87 zákona x. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx Senátu xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 13.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé použije xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 38/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 247/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

161/96 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx soudu ČR (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 12.6.96

212/96 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx do Parlamentu XX a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.96

88/97 Xx., xxxxx XX XX (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.5.97

69/98 Xx., x zkrácení xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 1.4.98

243/99 Xx., xxxxx XX ze xxx 13.10.99 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx §85 druhé xxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.99

204/2000 Xx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 247/95 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Sb. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx pod č. 243/99 Xx., xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx státní xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, 50, 51, 52, xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2002

395/2000 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 247/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 110/2000

64/2001 Xx., nález ÚS xx xxx 24.1.2001 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §27 xxxx první, §31 xxxx. 4, §48 xxxx. 4, §49 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxx. 3 xxxx. x), x) x d), §50 xxxx. 1, 2 a 3, §85 věty xxxxx x xxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Parlamentu ČR x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.2.2001

98/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.2.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 věty xxxxx x xxxxx §20 xxxx. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., x sdružování x politických xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 340/2000 Xx., x §85 xxxx třetí xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 204/2000 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.3.2001

491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

37/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/96 Xx., nálezu XX xxxxxxxxxxxx pod č. 243/99 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Sb. x nálezu ÚS xxxxxxxxxxxx xxx č. 64/2001 Xx., a xxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 273/2001 Sb.

s xxxxxxxxx xx 29.1.2002

121/2002 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Sb. xxxxxxxxxxx v částce x. 53/2002

171/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.4.2002

230/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §76 x 79, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2002

62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 4.3.2003

418/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.7.2004

323/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.6.2006

480/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx ČR a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.11.2006

261/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x změně x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2008

195/2009 Xx., x zkrácení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

318/2009 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 10.9.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx ústavního zákona x. 195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx období Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2009

320/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.9.2009

195/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 247/95 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

222/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx volební xxxxxx a zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

58/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.4.2014

59/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x doplnění některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2014

114/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatní xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2017

72/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.5.2018

38/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o krajském xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

49/2021 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 2.2.2021 xx. xx. Pl. XX 44/17 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.2.2021

189/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 247/1995 Xx., o volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

124/2023 Xx., xxxxx XX xx xxx 11.4.2023 xx. xx. Xx. XX 92/20 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §16 xxxx. 2 x §16x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/2016 Xx. (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.5.2023

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 86/2008 Xx. x 32/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 2 xxxx. x) a §9 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., o xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 548/1991 Xx.
2) §58 x 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
3) Čl.16 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x sociálních věcí č. 18/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.
§17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxx.
5) §200m xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §200n xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §10 x 855 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx č. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §10 x 11 xxxxxx x. 152/1994 Sb.
10) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
12) §20 xxxxxx XXX č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
13) Čl.16 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx republiky.
14) Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 118/1994 Xx.).
15) §4 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
16) §60 xxxxxx č. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona č. 302/1992 Sb.
Nařízení xxxxx č. 475/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxx pověřené xxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx x. 315/1995 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 82/1992 Sb., xxxxxx xx určují xxxxx pověřené xxxxxx xxxxx.
17) Xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x změně xxxxxxxxx zákonů.
18) §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 130/2000 Xx.
19) §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Sb., xx xxxxx zákona x. 204/2000 Xx.
20) Zákon č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 301/1995 Xx.
23) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx).
24) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx).
25) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení).
Xxxxxxxx č. 349/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pověřených xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 437/2000 Xx.
26) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
27) §5 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
28) Xxxxx č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx vyšších územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 176/2001 Xx.
30) §84 x 103 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
Vyhláška č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx, krajů, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx stojících x čele zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx svěřen xxxxx přenesené působnosti, (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx vyhlášky x. 427/2000 Xx.
31) Xxxxx č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 230/2002 Xx.

32) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.