Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
247/95 Sb.

ČÁST I. Volby do Parlamentu České republiky

ODDÍL 1. Obecná ustanovení §1 §2

Volební okrsky §3 §4

Stálý seznam §5

Zvláštní seznam §6

Voličské průkazy §6a

Volební orgány §7

Státní volební komise §8

Ministerstvo vnitra §9

Ministerstvo zahraničních věcí §10

Český statistický úřad §11

Krajský úřad §12

Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu §13 §14

Pověřený obecní úřad §14a

Obecní úřad §14b

Starosta §14c

Zastupitelský úřad §14d

Okrsková volební komise §14e §14f

Zvláštní okrsková volební komise §14g

Informování voličů §15

Volební kampaň §16

Volební účet §16a

Financování volební kampaně §16b

Výdaje na volební kampaň §16c

Zveřejnění údajů o financování volební kampaně §16d

Volební kampaň vedená registrovanou třetí osobou §16e

Dohled nad financováním volební kampaně §16f

Přestupky §16g

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §16h

Společná ustanovení ke správním deliktům §16i

Volební místnost §17

Zahájení hlasování §18

Zásady hlasování §19

Způsob hlasování §19a

Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí §20

Přerušení hlasování §21 §21a

Ukončení hlasování §22 §23

ODDÍL 2. Volby do Poslanecké sněmovny §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30

Podávání kandidátních listin §31

Náležitosti kandidátních listin §32

Projednání a registrace kandidátních listin §33 §34 §35

Vzdání se a odvolání kandidatury §36 §37

Hlasovací lístky §38

Hlasování §39

Zjišťování výsledku hlasování okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí §40

Posuzování hlasovacích lístků §41

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §42

Předání zápisu o průběhu a výsledku hlasování Českému statistickému úřadu §43 §44 §45

Zjišťování výsledků voleb ve volebním kraji §46 §47

Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích §48

Postup politických stran, politických hnutí a koalic do prvního skrutinia §49

První skrutinium §50

Druhé skrutinium §51

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb §52

Ukončení činnosti okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny §52a

Osvědčení o zvolení §53

Nastupování náhradníků §54 §55

ODDÍL 3. Volby do Senátu §56 §57 §58 §59

Podávání přihlášek k registraci §60

Náležitosti přihlášek k registraci §61

Projednání a registrace přihlášek k registraci §62 §63 §64 §65

Vzdání se a odvolání kandidatury §66

Hlasovací lístky §67

Hlasování §68

Zjišťování výsledků hlasování okrskovou volební komisí §69

Posuzování hlasovacích lístků §70

Zápis o průběhu a výsledku hlasování §71 §72 §72a

Zjišťování výsledků voleb ve volebním obvodu §73 §74 §75 §76 §77

Ukončení činnosti okrskové volební komise §77a

Osvědčení o zvolení §78

Opakované volby a opakované hlasování §79

Doplňovací volby §80

ODDÍL 4. Organizační a technická opatření §81

Nároky členů volebních komisí §82

Nároky kandidátů §83 §84

Příspěvek na úhradu volebních nákladů §85

ODDÍL 5. Soudní přezkoumávání §86 §87 §88 §89

ČÁST II. Změna a doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů §90

ČÁST III. §91

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §92 §93 §94 §95 §96 §97

Lhůty §97a §97b §97c §97d

Zrušovací ustanovení §98

Účinnost zákona §99

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - Maximální počty kandidátů na kandidátních listinách

Příloha č. 3 - Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla

Nález Ústavního soudu - č. 161/1996 Sb.; č. 88/1997 Sb.; č. 243/1999 Sb.; č. 64/2001 Sb.; č. 98/2001 Sb.; č. 318/2009 Sb.; č. 49/2021 Sb.

č. 204/2000 Sb. - Čl. II

č. 171/2002 Sb. - Čl. II

č. 322/2016 Sb. - Čl. II

č. 90/2017 Sb. - Čl. II

č. 38/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxx xxxxx upravuje podmínky xxxxxx volebního xxxxx, xxxxxxxxxx voleb x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x přímého xxxxxxxxx xxxxx tajným xxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xx volí xxxxx zásad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx volí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyhlašuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději 90 xxx před xxxxxx konáním. Rozhodnutí x vyhlášení xxxxx xx uveřejňuje xx Xxxxxx zákonů. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx částka Xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx do Xxxxxxxxxx České republiky xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve 14.00 xxxxx x xxxxx xx 22.00 xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx hlasování v 8.00 hodin a xxxxx ve 14.00 xxxxx. Xxxx xxxxx xx podle tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx konají ve 2 xxxxx, kterými xxxx

x) xxxxxxx x xxxxx, xxx hlasování xxxxxx ve 14.00 xxxxx x xxxxx xx 21. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx nastává shodně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx 2 xxxxxx xx srovnání x xxxxxxxxx časem na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xx 12. 00 xxxxx x xxxxx xx 22. 00 xxxxx místního xxxx, a xxxxxx, xxx xxxxxxxxx začíná x 8. 00 xxxxx x xxxxx xx 12. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxx (§3 xxxx. 2), x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodinový čas xxxxxxx o xxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxx, xxx xxxxxxxxx začíná xx 14. 00 xxxxx x xxxxx xx 22. 00 xxxxx místního xxxx, x xxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx v 8. 00 hodin x xxxxx ve 14. 00 xxxxx xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 2).

(6) Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx dobou xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Voličem je xxxxxx občan České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxxx xxxxxx xxxx nejméně 18 xxx. Xx xxxxxx kole xxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxx i xxxxx, xxxxx alespoň druhý xxx konání druhého xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx.

§2

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práva jsou

a) xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxx svobody z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, 1)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx práva 32).

§3

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx probíhá xx xxxxxxx xxxxxxxxx okrscích xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 8)

(2) Pro xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx okrsky (dále xxx "zvláštní volební xxxxxx") při xxxxxxxxxxxxxxx x konzulárních úřadech Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx xxxxxxxxxx volebního xxxxxx xx vymezeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxxx zapsáni xx xxxxxxx seznamech xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx seznam"). Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§5

Stálý seznam

Stálý seznam xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 9)

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxx členěného xxxxxxxxxxxx města x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx") xxx voliče, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, 24) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x který

a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx a x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx městské xxxxx xxxx městského xxxxxx xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxxxx službu,

b) xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxx, x místě xxxxxx xxxxx xxxx x místě xxxxxx xxxxxx odnětí svobody, 15) umístěném x xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx městské části xxxx xxxxxxxxx obvodu,

d) xxxx na voličský xxxxxx (§6a).

(2) Do xxxxxxxxxx seznamu zapíše xxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx správy xxxxxxxxxxx ústavu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx seznam, obecnímu xxxxx v xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx ve stálém xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx se xx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx vyhlášeny xxxxx, xxxxxxxxx voliči xxxxxxx xx zvláštního xxxxxxx (xxxxxxxx 5).

(5) Xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx

x) xx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx jeho písemné xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xx xxx xxxxxx do zvláštního xxxxxxx; žádost xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 40 xxx xxxxx xxxx voleb, xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelské xxxxx, x kterých xx xxxxx zapsán; po xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxxx 20 xxx xxxxx dnem xxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xx základě vlastní xxxxxxx z důvodu xxxxxxxx x cizině xx xxxxxxxxx seznamu, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, obecní xxxx xxxxxxxx voliče xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx obecního úřadu xxxxxxxxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výpis xx zvláštního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, v jehož xxxxxx seznamu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 5 xxxx. x) xx zapsán, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad na xxxx žádost voličský xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx skutečnost do xxxxxxx seznamu, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx volební komisi. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsaným xx xxxxxx seznamu xx xxxxxxxx obvodu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxxx §6 odst. 5 xxxx. a).

(2) Xxxxx může požádat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx voleb, a xx osobně u xxxx, kdo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx seznamu xxxx zvláštního xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx stálý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx musí být x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx voliče nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxx xxxxxxx žádosti xx xxxxxx úřední záznam. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx voličský xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx osobně xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx voliči xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxx ze zvláštního xxxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) do Poslanecké xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx volebním xxxxxx,

x) xx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx volebního xxxxxx, xxx xxxx volby xxxxxxxxx x v xxxxx územním obvodu xx xxxxx přihlášen x trvalému xxxxxx, xxxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, který nebydlí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx orgány

(1) Volebními xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Český xxxxxxxxxxx xxxx,

x) krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Magistrát hlavního xxxxx Prahy (xxxx xxx "xxxxxxx úřad") xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxx, x xx městech Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx magistráty xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxx volebního xxxxxx") xxx xxxxx xx Senátu,

g) xxxxxxxx xxxxxx úřad, 25) x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xx městech Xxxx, Xxxxxxx a Plzeň xxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "pověřený xxxxxx xxxx"),

x) obecní xxxx,

x) starosta xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx územně xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "starosta"),

j) xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) okrsková xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zvláštní okrsková xxxxxxx komise").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy.

§8

Xxxxxx volební komise

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx volební xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, organizaci, xxxxxx x provedení xxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

c) určuje xxxxx číslo, xxxxxx xxxxx označeny hlasovací xxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zápis x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny,

e) vyhlašuje x xxxxxxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx sdělením xx Xxxxxx zákonů,

f) předává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvoleným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dalších xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx.

§9

Ministerstvo xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. 18)

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně technické xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx okresu,

c) zajišťuje xxxx volebních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úseku voleb xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxx, který prokáže xxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, x xxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, který prokáže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti vydá xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx úseku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 30)

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

x) organizačně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, 19)

x) xxxxxxx xxxxxxxx seznamy xxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 5 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x Ministerstvem vnitra x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybudování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx,

x) předává Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podklady xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx okrsků,

e) xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systém xxxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx technicky xxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 20) xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pověřených xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu, x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx; xxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xx Poslanecké sněmovny (§4851), xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxx volební komise (§52) x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Senátu (§77) a předává xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx zajišťuje dostupnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x celkových výsledků xxxxx,

x) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického úřadu xxxxxxxx zjišťováním x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zpracování x poskytování výsledků xxxxx x xxxxxxx xxxxxx školení,

f) xxxxxxx xxxxxxx členů okrskových xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, x xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx školení xx povinná,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx formě počítačové xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bezchybně,

h) vyhotovuje xxxxxxxx a číselníky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx listinách x přihláškách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu,

j) řeší xxxxxxxxx na funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxx od okrskových xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xx úschovy xxxxxxxxxxx pověřenému obecnímu xxxxx nejpozději 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx na xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) po vyhlášení xxxxxxxxx výsledků xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje informace x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pouze xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má pověření xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx hlasy (§23),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx,

x) xxxxx pokyn x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxx xxxxx (§43 odst. 5),

x) xxxxxxxx převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušné volební xxxxxx a zvláštní xxxxxxx okrsky,

f) zajistit xxxxxxxxxx celkového výsledku xxxxx ve volebním xxxxx (§46 xxxx. 1) x xx xxxxxxxx obvodu (§73 xxxx. 1),

g) xxxxxxxxx x podepsat xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§46 odst. 2 xx 4),

x) vyhotovit x podepsat zápis x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§73 xxxx. 2 xx 4).

§12

Xxxxxxx úřad

(1) Xxxxxxx xxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx organizačně x xxxxxxxxx přípravu, xxxxxx x provedení xxxxx xx volebním kraji,

b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx zmocněnců xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místnosti v xxxxxxx xxxxxx kraje x podkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracoviště Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx kraje x spolupracuje s xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výsledku voleb xx tomto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění voleb xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx,

x) archivuje volební xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, 31) je xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3),

x) přezkoumat kandidátní xxxxxxx a xxxxxx x odstranění xxxx (§33 xxxx. 1),

c) xxxxxxx listinu x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§32 xxxx. 5),

x) vyhotovit x zaslat rozhodnutí x registraci, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx (§33 xxxx. 4 x 5),

e) xxxxxxx prohlášení o xxxxxx xx kandidatury x o xxxxx xxxxxxxx (§36 xxxx. 2),

x) xxxxxx označení xxxxxx kandidátů xx xxxxxxxxxx listině (§36 xxxx. 3),

g) podepsat xxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§46 xxxx. 4).

(3) Krajský úřad xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx Senátu

a) xxxx xxxxxxxxx xx organizačně xxxxxxxxx zabezpečení voleb xx úrovni obce,

b) xxxxxxxxxx průběh hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v případě xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí prováděného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidátních listin

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) jsou

a) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx narození,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

f) datum, xxxxx x okres xx stát úmrtí xxxx den xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Využívanými údaji xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, příjmení, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xx stát xxxxx xxxx xxx xxxxx uvedený v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Ze xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx případě použít xxxx jen takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sídle volebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx obecní xxxx v sídle xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx

x) xxxxxxxxx organizačně a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x registruje xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx starosty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx tisk xxxxxxxxxxx lístků xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zveřejňuje xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx volebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

k) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx obecní xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx přihlášek k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x rozsahu x xx podmínek xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§60 xxxx. 4),

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (§62 xxxx. 1),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§61 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxx a xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx (§62 odst. 4 a 5),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (§66 xxxx. 2),

x) podepsat zápis x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx (§73 xxxx. 4).

§14

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 230/2002 Sb.

§14x

Xxxxxxxx obecní úřad

(1) Xxxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu při xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zápisů přebíraných xx okrskových volebních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x telefonním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx místnosti xx xxxx správním obvodu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 4 dny xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx x xxx xxxxx xx Senátu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x sídle volebního xxxxxx a zveřejňuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx hlasování ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx školení xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb, které xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx, a informuje xxxxxx úřad x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 17)

§14x

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx

x) zajišťuje pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, potřebné xxxxxxxx síly x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xx 4,

c) vydává xxxxxxxx průkazy xxxxx §6a xxxx. 1,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojení xx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 9 dnů xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx okrsku,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentaci,

g) plní xxxxx úkoly xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a xx xxxxxxxx podle §12 xxxx. 5 xx 9. Údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx obecní úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Starosta

a) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x místě xxxxxx voleb x xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx xx xxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 5, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx do 300 xxxxxx, kde xxxx být okrsková xxxxxxx komise xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx, a vyrozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx školení xx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise (dále xxx "xxxxxxxxxxx"),

x) poskytuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, koalici x nezávislému xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx listina, xxxxxxxxx přihláška x xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx volebních xxxxxx zveřejněním xx xxxxxx desce do 45 dnů přede xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Oznámení x xxxxxxx prvního xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx zasílá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx, případně xx xxxxxx, kterou mu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx se xxxxxxx xx doručené dnem xxxxxxxx na úřední xxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxxx úřad

Zastupitelský úřad x xxxxx svého xxxxxxxx obvodu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx seznam podle §6 odst. 5,

x) xx oprávněn xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5 xx 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx průkazy xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informování xxxxxx x době x xxxxx konání xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx (§15 xxxx. 3) x x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků (§38 xxxx. 5),

h) zajišťuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§14e

Okrsková volební komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komise

a) xxx x xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) sčítá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obecnímu xxxxx, x výjimkou 1 xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

a) který x den xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx,

x) x něhož nenastala xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx podle §2, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro volby xx Parlamentu České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx politická xxxxxx, politické xxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x nezávislý xxxxxxxx, jejichž přihláška x xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Senátu ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx volební xxxxxx, xxxx delegovat xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxx 1 člena x 1 xxxxxxxxxx do xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného počtu xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14c xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx starosta. X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx-xx náhradníci xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx provede tak, xx xx xxxxxx xxxxxx osobně doručí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxx podobě xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; x osobním doručení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx převzetí. Seznam xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxxxxxx náhradníka, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx; v případě xxxxxxxxxxx kandidáta xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařazeni; xxxxx tento xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starosta. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo nezávislý xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx volební komisi xxxxxx xxxxxxxx slibu xxxxxx znění: "Slibuji xx svou xxxx, xx budu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci x xxxx xx xxx xxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.". Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx se xxxxxxx xxxxx své xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§52a a 77a),

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx funkce xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět,

d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx občanství, xxxx

x) xx xxxxx voleb, xxxxxxxxxx-xx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx svoji xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nepřetržitě xxxx xxx 2 xxxxxx.

(7)&xxxx;Xxxxxxxxxxx je členem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x jednání komise xxxxxxxx zápis. Zapisovatel xxxxxx slib xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5. Je jmenován xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx odvolá xxxxxxxxxxxx, xxxxx přestane xxxxxxxxx svoji xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxxx.

§14f

(1) Za člena, xxxxx členství zaniklo xxxxx §14e xxxx. 6, xxxxxx předseda xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, koalice xxxx nezávislého xxxxxxxxx; xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14e xxxx. 5. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §14e xxxx. 6 xxxx. x) a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, upozorní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14e xxxx. 3 věty xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx schopná se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx.

(3) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Losování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; zapisovatel se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx předseda nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx odstoupí xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxx svoji funkci, xxxxxxxx xxxxxxxx znovu; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx místopředseda xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxx odstoupí místopředseda xxxxxxxx volební komise, xxxxxx xx losování xxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxx x zásadám xxxxxxxxx x k systému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(6) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zapisovatelem xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, politickým xxxxxx, koalicí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx

(1) Vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jmenuje 30 xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x den xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 18 xxx a ovládají xxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 3 x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx zasedání zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx vedoucí zastupitelského xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Nepodaří-li xx jmenovat tříčlennou xxxxxxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx její xxxxx vedoucí zastupitelského xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelského xxxxx, x xx xxxxxxxxxx 18 xxx xxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx složením slibu xxxxx §14e xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) zajišťuje xxxxxx hlasování xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a vyhotovuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastupitelskému úřadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.

§15

Informování xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým, xxxxxxxxxx 15 xxx přede xxxx voleb, xxxxxxxx x xxxx x xxxxx konání voleb x xxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx volebních xxxxxx, uvede, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x oznámení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx informují v xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx konání xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx okrsku, o xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx seznamu a x povinnosti před xxxxxxxxxx předložit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx občanství cestovní xxx České xxxxxxxxx. Xxxx informuje xxxxxx x konání xxxxx xx Senátu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X obci, xx xxxxx xx xxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 26) xx oznámení podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx x x xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx menšiny.

§16

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx propagace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxx v jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x sdělení x xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx, koalice, jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xx xxxxx účastnit xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice, jejich xxxxxxxxx anebo nezávislého xxxxxxxxx, xx povinna xx před xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "Xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x politických xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x končí xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxx volební xxxxxx xxxx starosta vyhradit xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů, x xx nejpozději 16 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx musí odpovídat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, popřípadě kandidátů xxx xxxxxxx do Xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plakátů poskytne xxxx x využití xxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx nelze využívat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obce nebo xxxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx krajem xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx probíhat xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nesmí xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinách xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx šířené xxxxxxxxxxxxxxx komunikačních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; to xxxxx obdobně i xxx xxxxxxx velkoplošných xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx kterékoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx nezávislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a evidenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) X době xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxx voleb do Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesmějí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předvolebních x xxxxxxxxx průzkumů.

(8) Pro xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx 16 xxx x končící 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx kandidátní listina xxxx zaregistrována, xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx. Odpovědnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x v jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx, ve xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx agitace xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x počtu xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§16a

Volební xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xx xxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx nejpozději xx 5 dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx třetích osob x zobrazování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx účet").

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx veden x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva nebo x zahraniční banky, xxxxx má pobočku xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené na xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx účtu x xxxx následné xxxxx xx financování xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxx nevyužitými xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po kterou xx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 180 xxx ode xxx xxxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16c.

(5) Na úhradu xxxxxx uložené za xxxxxxx delikt xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na volebním xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx převedou x xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxxxx x koalici; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x volebního xxxx xxxxxx dílem,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zdravotní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kulturní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát.

(7) Xxxxxxx xxxx lze zrušit xxxxxx xxxx, co x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 převedeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na volební xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§16b

Financování xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň. X úhradě xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) O financování xxxxxxx kampaně xxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx volebním xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx, x níž xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx nebo názvu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx o xxxxxx plněních ocenitelných x xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plnění, xxxxxx xxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx, x xxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, trvalý xxxxx, xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16c

Výdaje xx volební xxxxxx

(1) Výdaji xx xxxxxxx kampaň xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx částku 90&xxxx;000&xxxx;000 Xx včetně xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč včetně xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxx uhradily xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo za xxxx xxxxx než xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx 3 dny xxxxx dnem xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje stanovené x §16b xxxx. 3.

§16x vložen právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16d

Zveřejnění xxxxx o xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xxxxxxx, xxx xxxxxxx x volebnímu xxxx xxx po dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §16a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx, x zřízení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx internetových stránek, xx xxxxxxx je xxxx přístupný; xxxxxxx xxxxxx Xxxxx i xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidát xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxx voleb zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx

x) xxxxxxx bezúplatných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx nezávislému xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxx, x xxxxx o xxxxxxx x poskytovatelích x rozsahu stanoveném x §16b xxxx. 3, xxxxx x xxxx výdajů na xxxxxxx kampaň hrazených xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx na volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx použity; xx-xx xxxxxx poskytnuto xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele x rozsahu xxxxxxxxxx x §16b xxxx. 3,

x) xxxxxxx peněžitých xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx kandidující xxxxxxxxx strana, politické xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zavázali, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, uvedou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx věřitele x xxxxxxx stanoveném x §16b xxxx. 3.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politická strana, xxxxxxxxx hnutí, xxxxxxx x nezávislý xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(5) Kandidující politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxxx celkových výsledků xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xx volební xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí xxxx, xxx-xx x koalici, xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxx jménem všech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zastoupených x koalici, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Nezávislý xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň převedeny xx veřejně prospěšný xxxx xxxxx §16a xxxx. 6 písm. x), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, komu, x xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxx xxxxxx vedená xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx osobou xx pro účely xxxxxx xxxxxx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx je zapsána xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx být

a) stát x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obec, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx obcí,

d) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x majetkovou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, xx xxxxxx řízení x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, a xx x jako osoba xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx xxxxx xxxx státního xxxxxxx 10 %,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxx, městské části xxxx městského xxxxxx, xxxxx i xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x jako xxxxx ovládající; to xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx majetková xxxxx 10 %,

x) xxxxxx prospěšná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) svěřenský fond,

h) xxxx právnická xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx se o xxxxx, xxxxx má xxxxx volit na xxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx účet x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vydání x veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku,

l) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx obsahovat jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx číslo, xxxx není-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x název nebo xxxxxxxx firmu, sídlo, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a provede xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách. Registraci xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx registrace.

(5) Zveřejnění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx údaje z xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx čísla, a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxx volební xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx volebního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx volební xxxx přístupný.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně registrovanou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň. Xxxxxx registrované xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx výdajů lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx účtu registrované xxxxx osoby. Xx xxxxxxx xxxx registrované xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx bankovního xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu xx xxxx výzvu, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx volební xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;800&xxxx;000 Xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx volby xx Xxxxxx částku 40&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxx obvod, xxxx-xx xx xxxxx x xxxxx xxxx voleb.

(9) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxxxx částky, které xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx kampaně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx státu.

(10) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx registrovaná xxxxx xxxxx xxxx vést xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xx xxxxxxx uchovat xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx xxxx 5 xxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 10 xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx musí xxx uveřejněn xxxxxxxxxxx xx xxxx alespoň 3 xxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxx xxx financováním xxxxxxx kampaně

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kampaně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx třetích xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek kandidujících xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx volební xxxxxxx kandidujících politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek registrovaných xxxxxxx osob, xxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx je přístupný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoby x zveřejňuje xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xxx xxxxx kontroly financování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxx účely kontroly xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx xxxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) jméno, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství.

(4) Xxxx pro xxxxx xxxxxxxx financování volební xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx předchozích xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky,

d) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

e) státní xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základního registru xxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

g) xxxxxx stav.

(6) X xxxxx podle odstavců 2 xx 5 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§16x vložen právním xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

§16x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx s §16 xxxx. 2 se xxxxxxx volební kampaně xxx xxxxxxxxx registrace xx xxxxxxxxx registru Xxxxx,

x) v rozporu x §16 odst. 4 využije xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, k xxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §16 xxxx. 6 nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxx volební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx velkoplošného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx registrované xxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §16 xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlasování,

f) x xxxxxxx s §16e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §16e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Xxxxx skutečnosti xxxxx §16e xxxx. 6,

x) xxxxx na xxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §16e odst. 7 xxxx x xxxxxxx x §16e xxxx. 7 xxxxxxxxx, xxx je vlastníkem xxxxxxxxxx účtu, xx xxxxxxx xxxx převedené xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx x §16e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx xx volební xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxx xxx volby do Xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 10 xxxx ji xxxx v rozporu x §16e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16e xxxx. 11, xxxx

x) nezveřejní xxxxxxx xxxxxx na volební xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 12.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §16 xxxx. 6 xxxxxxxx svým xxxxxx x xxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) x rozporu x §16a xxxx. 1 xx nezřídí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §16a xxxx. 2,

x) užívá peněžní xxxxxxxxxx uložené xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx x §16a xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §16a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx volebním účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx po xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16a xxxx. 6,

x) xxxxx volební xxxx x rozporu x §16a odst. 7,

x) x rozporu x §16b odst. 2 nevede účetnictví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §16b xxxx. 3,

x) xxxxxxx údaje x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích xxxxx §16b xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §16c xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §16c odst. 4 xxxxxxxxxx požadované xxxxx o xxxxxxx, xxxxx uhradily xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx volební xxxxxx nebo poskytly xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §16d xxxxxxxxxxx se zveřejněním xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zasláním xxxxxxxx o účetnictví Xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) x f) xx x) x xxxxxxxx 2 xx příslušný Xxxx; xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20 000 Xx xx 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx k),

c) 30 000 Xx do 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x), x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx jeden x xxx násobku částky, x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16h

Správní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 2 xx účastní volební xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx s §16 xxxx. 4 využije xxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx médií xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §16 xxxx. 6 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx šířená xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahovaly xxxxxxxxx x zadavateli x xxxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx názvem, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx číslem registrované xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 7 zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §16e xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevede xxxxxxx účet xxxxx §16e xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §16e xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxxxxxx účet xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §16e xxxx. 7 nebo x rozporu s §16e odst. 7 xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterého byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx s §16e xxxx. 8 xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx volby xx Xxxxxx nepřesáhly xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e xxxx. 10 xxxx xx vede x xxxxxxx x §16e xxxx. 10,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16e odst. 11, nebo

k) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx kampaň podle §16e odst. 12.

(2) Xxxxxxxxxxx politická xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx politická xxxxxx x xxxxxxxxx hnutí xxxxxxxxxx v koalici xx dopustí xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §16 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx názvem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky volební xxxxxxx,

x) x rozporu x §16a odst. 1 si nezřídí xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx účet xxxxx §16a odst. 2,

x) xxxxx peněžní xxxxxxxxxx uložené na xxxxxxxx účtu x xxxxxxx x §16a xxxx. 3,

d) v xxxxxxx s §16a xxxx. 4 xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx volební xxxxxx po xxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx 180 xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxxx §16a odst. 6,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §16a odst. 7,

x) v xxxxxxx x §16b xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx volební xxxxxxx,

x) neuvede xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxxxx účtu xxxxx §16b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x penězích xxxxx §16b xxxx. 4,

x) v xxxxxxx x §16c xxxx. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx volební xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku,

k) x xxxxxxx x §16c xxxx. 4 nezveřejní xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx se zavázaly xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň xxxx xxxxxxxx peněžitý xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx některou x povinností xxxxx §16d související se xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx Úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídla právnické xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxx xx uloží xxxxxx xx

x) 10 000 Xx xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x správní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000 Xx xx 300 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x),

x) 30 000 Xx xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x) nebo x),

x) 10&xxxx;000 Xx xx xxxx jeden x xxx násobku částky, x xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kampaň, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x).

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§16i

Společná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx spáchán, x x dopadu uložené xxxxxx xx možnost xxxxx xxxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx do 3 měsíců xxx xxx, kdy xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xx jednání, x xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx vztahují ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 322/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§17

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prázdných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx"), psacími xxxxxxxxx, výpisy xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zákonem, který xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx místnostech xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx volební xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xx důstojném xxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxx. 11)

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx viditelném xxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxx xxxxxxxx nápisem "xxxx" x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx neprůhledné, xxxxxx velikosti, xxxxxx xxxxxx jakosti x xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx volbami, musí xxx úřední xxxxxx xxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Senátu xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xxxxxxx způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úředních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, výpisem xx zvláštního seznamu x xxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx zapůjčen x xxxxxxxxxx, xx důstojném xxxxx xxxxxxxxx velkým xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxxxx určí vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vyvěšeny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxx" a xxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§18

Zahájení xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx místnost xxxxxxxx xxxxx §17 x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx před xxxxxxxxx xxxxx okrskové volební xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapečetí. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x zapečetění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx provedení kontroly xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§19

Zásady xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx přípustné.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx x hlasují x pořadí, x xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx místnosti.

(3) Xxxxx po xxxxxxxx xx volební místnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 12) xxxxxxx cestovním, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 27) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 28) Xx záznamu xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prázdnou xxxxxx obálku. Xx xxxxxx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xx chybějící, xxxxxxx xxxx xxxxx označené xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx svou xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx Xxxxx republiky, 12) xxxxxx mu xxxxxxxxx umožněno.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prokáže xxx xxxxx hlasovat ve xxxxxxxx xxxxxx, okrsková xxxxxxx komise dopíše xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx dostavil xx xxxxxxx místnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxx přiloží x výpisu xx xxxxxxxxxx seznamu.

(6) X xxxxxxxx určeném xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být nikdo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, a xx xxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxxxx xxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxx lístek xxx xxxxxxxx vadu xxxxx xxxxxx číst xxxx psát, xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lístků přítomen xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, x hlasovací xxxxxx za xxxx xxxxxxx a vložit xx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx může požádat xx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx, obecní xxxx a xx xxxxx xxxxx okrskovou xxxxxxx komisi x xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx okrsková volební xxxxxx vyšle k xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx schránkou, úřední xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx volební xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

§19a

Způsob xxxxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volič xx xxxxxxxx určeného k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hlasovacích lístků xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx okrskovou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí xx xxxxxxx schránky. Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neumožní.

(4) Xxxxx, který xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, při volbách xx Xxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxx xxxxxx vystavený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Xxxxxxx xx volební xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx pořádek xx volební xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

§21

Přerušení xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxx, aby xx xxxx nebylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne xxxxx zkontroluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrsková volební xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x sejme xx.

(2) Xxxxxxxx-xx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx zahájit hlasování, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xx ukončit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xx pozdější xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx, nejdéle však x 1 hodinu. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x takovém opatření xxxxxxxx xxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřad; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxx volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxxxx xx Xxxxxx. X případě, xx hlasování xx xxxxxxxxx, uschová okrsková xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx nich xxxxxx xxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxx opětovném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx okrskové volební xxxxxx ověří xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx.

§21x

(1) Xxx hlasování x při xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě. X provedené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx volební xxxxxxxxxxx.

(2) Pokyny krajského xxxxx x pověřeného xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ke zjišťování xxxxxxxx hlasování, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx zjištění xxxxxxxx nedostatků odstraní xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx místě ihned. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxx komisi, xxxxx xxxxxxxxx podle §21.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hlasování, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předtím xx xxxxxx odvolit xxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx místnosti xxxx xxxx ní. Xxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxx, xxx probíhá xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ukončené, xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxxxxx své xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§40).

§23

X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx hlasy, mají xxxxx xxx přítomni xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 17) zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 31) xxxxxxx Státní volební xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx druhý

Volby do Xxxxxxxxxx sněmovny

§24

Poslanecká xxxxxxxx xx 200 xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxx xxxx xxx. 13)

§25

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx druhý xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 21 xxx a xxxx x xxxx xx xxxxx voleb překážka xx xxxxxx volebního xxxxx xxxxx §2 xxxx. x).

§26

Volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se konají xxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve volebních xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. 29)

§27

Xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx určený xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxx prezidentem xxxxxxxxx.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx, 14) a xxxxxx xxxxxxx; za xxxxxxxxxx listinu podanou xxxxxxx xx xxxxxxxx xx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx kandidující xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedou, xxx xx xxxxxx xxxxxxx, x stanoví xxxx xxxxx.

(2) Každá xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 kandidátní xxxxxxx; xxxxx politická xxxxxx x politické xxxxx xxxxxxxx samostatně kandidátní xxxxxxx, xxxxxxx již xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx strana x politické hnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxx 1 koalice. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx pouze prostřednictvím xxxxxxxxx. Podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx Úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx a xxxxxx, xxxxx podaly kandidátní xxxxxxx.

(4) Politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xx výši 19&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx listinu, x to na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 72 xxx xxxxx dnem xxxxx xxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Příspěvek takto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím xxxx xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

§32

Náležitosti xxxxxxxxxxxx listin

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx volebního kraje,

b) xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx ke druhému xxx voleb, jejich xxxxxxxx, xxxx, xxx xxxx přihlášeni k xxxxxxxx xxxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx xxxx členy, nebo xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí (xxxx xxx "xxx politické xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní listině, xxxxxxxxx pomocí arabského xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx zmocněnce xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx místa, xxx xx přihlášen x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x koalice má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvede xxxx jméno x xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, xxxxx kandidáta navrhlo,

g) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, označení xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx funkcí x xxxxxxx všech osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tvoří.

(2) Xx xxxxxxxxxx listině xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx, xx xx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx k xxxx, aby xxx xxxxxx na jiné xxxxxxxxxx listině xxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kde je xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx počty xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx volebního xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příloha č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne přede xxxx voleb xxxxx xxx doplňovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani vzájemně xxxxx jejich xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xxxx úkony ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx náhradníkem xx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx jím xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, osoba x xxxxxxxx svéprávností 32) xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zmocněnce xx xxxxxxxxx věcech xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Svého xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalice xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§33

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx přezkoumá xx xxxxx xx 66 xx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny. Xxxx-xx kandidátní listina xxxxxx x souladu x §31, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx obsahuje-li nesprávné xxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 xxx přede dnem xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxx xx lhůtě 49 dnů přede xxxx voleb x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nesprávné xx xxxxxxx,

x) kandidáta, xxxxx xx xxxxx sdělení Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx kandidátních xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x 1 volebním xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 2; podepsal-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, škrtnou xxx xxxxxxx krajské xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kteří xxxx xx kandidátních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, u něhož xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx 49 dnů xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxx x souladu x §31 xxxx kandidátní xxxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §32 a xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxx úřad neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zašle xx xxxx, xxx xx xxxxx tomuto rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (§86); xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na úřední xxxxx krajského xxxxx x vyznačí na xxx den xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx považuje třetím xxxx ode xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x škrtnutí kandidáta xx kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx. Výrok xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V odůvodnění xx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx rozhodnutí. Xxxxxxxxxx xxxx třeba xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx registrace. X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x uvedením xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx krajského xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxx politických xxxxx, politických xxxxx x koalic, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 45 xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxx sdělí předseda Xxxxxx volební komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 5) xxxxxxx krajský xxxx zaregistrování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, nejpozději xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Politické straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxxxxx xxx na základě xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx do 1 xxxxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx na účet xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 4 xxxx částka, xxxxxxx xxxx xx xxxxx složiteli xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx hlasovacích xxxxxx.

§34

§34 zrušen právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§36

Xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx může xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx politické strany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpět.

(2) Xxxxxxxxxx x vzdání xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxx xxxxxx uveden xx xxxxxxxxxx xxxxxx x krajský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x vzdání xx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx odvolání xxxxxxx xx registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřihlíží x přednostním hlasům xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§37

Xxxxxxxx dojde xx xxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxxxx politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x době po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx mandátů xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Hlasovací lístky

(1) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx lístků. Xxxxxxxxx lístek xx xxxxxx samostatně xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxxxxxxx lístku musí xxx uveden xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxx, povolání, obec xxxxxxxx xxxxxx kandidátů, xxxxxx pořadí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. U xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xx xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx barvy, xxxxxxx x xxxxx rozměrů, x to xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx xxxxxxxx otiskem razítka xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxxx xxxx voleb x x den xxxxx xxxx okrskovým xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx, zajistí dodání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx ředitel Xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx").

(5) Xxxxxxxxx lístky xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx nejpozději 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zajistí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Vedoucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb. Xxxxx, xxxxx hlasuje ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx lístky xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx se hlasovací xxxxxx xxxxxxxxxxxx; krajský xxxx zabezpečí vyvěšení xxxxxxxxx x těchto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místnostech na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx správného xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zabezpečí krajský xxxx zveřejnění xxxxxxxxx x těchto chybách xx xxxxx volebních xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí.

§39

Xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx volič xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx obálky, xxxx xxxxxx zakroužkováním xxxxxxxxxx xxxxx nejvýš x 4 kandidátů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyznačit, kterému x xxxxxxxxx dává xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku vliv.

§40

Zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komisí

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxx sčítání xxxxx, xxxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ukončení hlasování xx území České xxxxxxxxx xx předseda xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nepoužitých hlasovacích xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hlasů (§42 xxxx. 3), x xxxxxx obálky x xxxx xx xxxxxxx volební xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s hlasovacími xxxxxx x volební xxxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx použito i xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxxx volební komise xxxxxx přenosnou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx obálky x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx schránek xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx obálky okrsková xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly nalezeny xx volební schránce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Okrsková volební xxxxxx nebo zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxx xx výpisech xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx seznamu.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx zvláštní okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x koalice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx přednostní xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Každý xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx politické xxxxxx, politického xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 4 xxxxxxxxxx, počítá xx xxxxxx xxxxxxxxx lístek xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx koalice; x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zastupitelským xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou přetržené, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx přeložení xxxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Platnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§42

Zápis o xxxxxxx x výsledku hlasování

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx podepíší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx komise podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o průběhu x výsledku xxxxxxxxx xx uvede:

a) xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zapsaných xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx voličů, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obálek,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici x počet platných xxxxx celkem,

f) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx,

x) stručný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx byly podány xxxxxxxx xxxxxxx komisi xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přijala, x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků, které xx xxxxxxxx hlasování xxx xxxxx účel xxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxx lístky pro xxxxxxx přednostních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx technickém xxxxxx xxxxxxx, využije xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§43

Xxxxxxx zápisu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx hlasování na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx obecního xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 výtisk xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Jestliže xx x předávaném xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx zmocněn x xxxxxxxxxx chyb x xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxx těchto xxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx místnosti, xxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a stanovena xxxxx x odstranění xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx.

(4) Jestliže xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování ze xxxxxxxxxx volebního okrsku xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovena xxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxx člen zvláštní xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx výsledek xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx převzat xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zvláštní okrskové xxxxxxx komise nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební komise xxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn, xx okrsková volební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zasedání xx xxxxx den xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §52a.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx volební xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40, popřípadě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx z xxxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrsková volební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o průběhu x xxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx ze stálých xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx seznamů, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx x případný xxxxx x kontrole xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dokumenty xxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxxx městské xxxxx Xxxxx 1.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§45

§45 zrušen právním xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx převezme xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx volební xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx §43, x zpracuje xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxx ve xxxxxx stejnopise xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kraji x xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxx x xxxxxxxx voleb xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx byly xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx celkem,

e) celkový xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx volebním xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxxx hlasů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Zápis x xxxxxxxx xxxxx xx volebním xxxxx xxxxxxxx

x) ředitel xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx stejnopisů xxxxx xxxxxxx úřad 1 xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xx volebním xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uschová.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§48

Xxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxx §43 zjistí Český xxxxxxxxxxx xxxx celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů, xxxxx xxxx xx xxxxx volebních xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx volených xxxxxxxx xxxxx §24. Xxxxx xxxxx vypočtené x xxxxxxxxxxxx xx jednotky xx xxxxxxxxxxxx mandátovým xxxxxx.

(2) Republikovým mandátovým xxxxxx xx dělí xxxxxxx xxxxx platných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxx. Xxxx číslo xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx rozděleny xxxxxxx mandáty, připadnou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx největší xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje los.

§49

Xxxxxx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx zjistí,

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx hlasů,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 8 procent x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hnutí získaly xxxx než 11 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx mandátů xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hnutím x koalicím podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

a) 2 xxxxxxx,

x) 1 xxxxxxx x 1 politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx nepostupují xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) politických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xx hranici 4 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx 8 xxxxxxx xx xxxxxxx 7 xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxx hlasů,

c) xxxxxx podle odstavce 1 písm. c) xxxxxxx 11 xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx platných xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx x počtu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§50

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx mandáty x xxxxx volebních krajů.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve volebním xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx mandátů, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiděleny, xxxxxxxxx x xxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxxxx počet xxxxxxxx hlasů, který xxxxxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx kraje, xx xxxx xxxxxxxx volebním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx x celkovém počtu xxxxxxxx xxxxx, které xxxx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx získala.

(4) Xxxx-xx xxxxx rozděleno xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2, xxxxxxx xx přebývající xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koalicím, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vykázaly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koalici, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kraji menší xxxxx hlasů; xx-xx x tak xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx, xxx jsou uvedeni xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx koalici xx xxxxxxxx kraji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx, xx více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx mandáty přednostně xxxxxxxxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x to xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx přednostních hlasů; x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodující xxxxxx xxxxxxxxx xx hlasovacím xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx jsou uvedeni xx xxxxxxxxxx lístku.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx tolik xxxxxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx.

§51

Druhé skrutinium

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx druhém xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x koalic pro xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx politická strana, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden xxxxxx, potom xxxxxxx xxxxx pro xx xxxxxxxxx.

(2) Xx druhém xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx hlasů jednotlivých xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx počtem xxxxxxx, xxxxx nebyly x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx číslem. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx číslo xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Nebyly-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx mandáty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x koalicím, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, která xx větší xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx mandát xx xxxxxxxxx straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx počet xxxxx; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx stejný, rozhodne xxx. Stejně xx xxxxxxxxx, jestliže politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx koalice xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xxxxx mandátů xx xx připadá.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx vykázala xxxxxxxx xxxxxx dělení xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přebývající mandát xx politické straně, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxx počet xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(5) V xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí x xxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dělení v xxxxxx skrutiniu; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx postupně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx upraveného pořadí xx xxxxxxxxxx lístku xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx stávají náhradníky. Xxx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxx v rámci xxxxxx politických stran, xxxxxxxxxxx hnutí a xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 5 xx 7.

§52

Xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Po xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotoví Xxxxxx volební komise x údajů xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx. Zápis podepíší xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx podpis xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

(2) X zápise Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxx počet xxxx zapsaných xx xxxxxxxx xx stálých xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx seznamů,

b) xxxxxxx xxxxx voličů, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) jména x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle politických xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zvolených xx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx, kteří xx stali xxxxxxxxxx, xxxxx x údaji x výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx celkové výsledky xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx o výsledku xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§52a

Ukončení činnosti okrskové xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx xx ukončena xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2000

§53

Osvědčení x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kandidátům xxxxxxxx xx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb osvědčení x xxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zvoleni.

(2) X xxxxxxx, xxx soud xxxxxx oprávněným xxxxx xx neplatnost xxxxx xxxxxxxxx, vydá Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxx poslancem xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §50 do 7 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x neplatnosti xxxxx xxxxxxxxx (§87).

§54

Xxxxxxxxxxx náhradníků

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx z kandidátní xxxxxxx téže xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uprázdnil, x xx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx, nastupuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx xxxx koalice x xxxxxx podle počtu xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx listinu; xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx.

(2) Není-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxx volebního xxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politické xxxxx xxxxxxx, náhradník xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx období. Xxx-xx xxxx x xxxxxxx, nenastupuje xxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx politickou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zrušeno, x xxxxxx xxxxxxx xxxxx náhradník.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysloví Poslanecká xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poslance. Předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že xx xxxx poslancem, x xxxxxx dnem xx xxx xxxx.

(5) Byla-li xxxxxxx politické strany xxxx politického hnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, po dobu xxxxxxxxxxx činnosti náhradník xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Došlo-li x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xx 50 xxx, §27 xx 5 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. x) xx 30 xxx, §14c odst. 1 xxxx. x) xx 10 xxx, §14c xxxx. 1 xxxx. x) na 30 xxx, §14e xxxx. 3 xx 15 xxx, §14e xxxx. 7 xx 10 xxx, §14g xxxx. 1 věty xxxxx xx 15 xxx, §14g xxxx. 1 věty xxxxx xx 10 dnů, §14g odst. 1 xxxx čtvrté xx 9 xxx, §16 xxxx. 4 xx 11 xxx, §31 xxxx. 3 na 38 xxx, §31 xxxx. 4 xx 47 dnů, §32 xxxx. 4 na 34 xxx, §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na 32 xxx, §33 xxxx. 1 xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx 26 xxx, §33 xxxx. 2 a 3 xx 25 dnů, §33 xxxx. 6 xx 23 dnů, §33 xxxx. 7 xx 11 xxx, §38 xxxx. 4 xx 1 den, §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx 24 xxxxx, §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx 48 xxxxx, mění xx xxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 8 xx 11 dnů x mění xx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx xx 38 xxx xx 34 xxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx třetí xx nepoužije; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx hlasovacího lístku xxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx voleb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xx Xxxxxx

§56

Xxxxx xx 81 xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxx na xxxx xxxxx xxx. Každé xxx xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. 3)

§57

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx každý volič, xxxxx alespoň xx xxxxx den voleb xxxxxx xxxx nejméně 40 let x xxxx u něho xx dnech voleb xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 písm. b).

§58

Volby xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxx xxxxx xx Xxxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 81 volebních xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxxxx

(1) Kandidáty xxx xxxxx do Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 14) x koalice, a xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx. Nezávislý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx sám. Za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koalicí se xxxxxxxx ta, xxxxxx xxxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jednoznačně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedou, xxx xx členem xxxxxxx, x xxxxxxx její xxxxx. Xxxxx politická xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx 1 xxxxxxx xxxxx, může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx koalice.

(2) Xxxxx politická xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx xxxx podat xxx volby xx Xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx volebním xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx volebním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx přihlášce x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 66 xxx přede xxxx xxxxx pověřenému obecnímu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu. Podání xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x sídle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, politického xxxxx, koalice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx seznam xxxxxxxxxxx stran, politických xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx kandidátů, kteří xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx kandidáta, xxxxxxx, xxx ke xxxxxxx xxx voleb, xxxx xxxxxxxx, xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx, která kandidáta xxxxxxxxxx x registraci, xxxx xxxx, že xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x politické straně xxxx politickému xxxxx, xxxx xxxx, že xxxxxxxx xx bez xxxxxxxxx příslušnosti,

e) xxx-xx x xxxxxxx, název xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx hnutí nebo xxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, označení xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx nezávislý kandidát, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x státním xxxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxxx, že mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxx kandidatura předložena x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxx politické xxxxxxxxxxxx; xx prohlášení kandidát xxxx xxxxx místo, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, určí v xxxxxxx svého zmocněnce x xxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxx, kde xx xxxxxxxxx k trvalému xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, příjmení x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajů xxxx xx uveden xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xx xx volič, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx x x záhlaví na xxxxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, číslo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx kandiduje, a xxx konání voleb,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx 20&xxxx;000 Kč; xxxxx xx skládá xx zvláštní xxxx, xxxxx nejpozději 72 xxx přede xxxx xxxxx xxxxx u Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxx xxxx x sídle xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx kole xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 procent x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; úroky x kaucí x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx 32) xxxx xxxxxxxx. Úkony xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx je politická xxxxxx, politické xxxxx x koalice vázána. Xxxxx zmocněnce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx od 66 xx 60 xxx xxxxx xxxx voleb xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §61 xxxx xxxxxxxx-xx nesprávné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad v xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím zmocněnce xxxxxxxxxx stranu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 58 dnů xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx odstranili xx 50 xxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, koalice xxxx nezávislý kandidát xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxx volebního xxxxxx xx xxxxx 49 xxx xxxxx xxxx voleb o xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxx v souladu x §60,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xx není xxxxxxxxx xxxxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx údaje xx xxxxxxxxx xxxx nesprávné xx xxxxxxx,

x) k xx není xxxxxxxxx xxxxxx podle §61 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxx,

x) x xx xxxx xxxxxxxxx potvrzení x složení xxxxx xxxxx §61 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx není xxxxxxx xx stanovené xxxx,

x) xxxx na xxxxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě v 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xx v xxx xxxxxxxx obvodu, xxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x); xxxxxxxx-xx kandidát xxxxxxxxxx x více xxxxxxxxx x registraci, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx obecní úřady x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §57.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xx xxxxx 49 xxx přede xxxx xxxxx x registraci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx přihlášky k xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx (§86). Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx úřední xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx v sídle xxxxxxxxx obvodu x xxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx třetím xxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odvolání. Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx věci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx se uvede, xxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx není třeba x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxx být opatřeno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařazeného xx pověřeného xxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxxxx obvodu.

(6) Pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx volebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 45 xxx přede xxxx xxxxx losem xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx. Výsledek losování xxxxxxxxxx politických xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dále xxxxxxxxxx kandidátům xxxxxxx xxxxxx.

(7) Na základě xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 5) provede xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx volebního obvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxx 20 xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Kandidátovi, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xx základě rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xx 1 měsíce xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kauci. Xx-xx na xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu složena xxxxx xxxxx jiná xxxxxx, pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xx xxxxx složiteli bez xxxxxxxxxx odkladu.

(9) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků.

(10) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politická xxxxxx xxxx politické xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta k xxxxxxxxxx, zrušena xxxx xxxxx byla xxxx xxxxxxx pozastavena, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxx kandidáta. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxx xxxxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§64

§64 zrušen právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§65

§65 zrušen právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§66

Xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kandidát xx xxxx do 48 hodin před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kandidatury. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxx xxxx kandidaturu xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx kandidatury xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx nutno doručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx volebního xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx učiněno xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx výsledků hlasování xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx takového xxxxxxxxx nepřihlíží. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obdrží xx 48 hodin xxxx xxxxxxxxx voleb xx Senátu.

§67

Hlasovací lístky

(1) Po xxxxxxxxxx přihlášek k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx volebního obvodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu. X kandidáta xxxx xxx xxxxxxx jméno, xxxxxxxx, věk, xxxxxxxx x xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx k politické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx kandidát xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x registraci, xxxx xxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxx x koalici, xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo politické xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politického xxxxx, které kandidáta xxxxxxx. Správnost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ověřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx nezávislým xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx téhož xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx lístky xxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Hlasovací xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxx xxxx v xxxxx volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby hlasovací xxxxxx xxxx dodány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx přede xxxx xxxxx x x xxx voleb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx, xxx xxxx starosta, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx voličům xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x není-li místostarosta, xxxxxxx krajského xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předaných xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx chybách xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje.

§68

Xxxxxxxxx

X prostoru určeném x úpravě hlasovacích xxxxxx xxxxx volič xx xxxxxx xxxxxx xxxxx hlasovací xxxxxx. Xxxxx hlasovací lístek xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§69

Zjišťování výsledků hlasování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xx ukončení hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x hlasovacími xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx voličů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxx z ní xxxxxx obálky s xxxxxxxxxxx lístky x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx otevření xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x hlasovací xxxxxx, xxxxx xxxx nalezeny xx volební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřední xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx výpisech xx stálého xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx vynětí xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise rozdělí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx člen okrskové xxxxxxx komise může xxxxxxxx do hlasovacích xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx volič xxxxxxx xxxxx úpravy.

(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xxxxxxxxx lístky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx lístky, které xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obálky. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx patrny potřebné xxxxx. Xxxx voliče xx xxxxxxxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

§71

Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx volební komise xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x samostatné xxxxxxx x xxxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxx xx volebním xxxxxx zapsaný xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxxx, xxxxxx xxxx vydány xxxxxx obálky,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx úředních obálek,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro každého xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxx xxx všechny kandidáty,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx komise přijala, x xxxxxx stručné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx technickém xxxxxx xxxxxxx, využije xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§72

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx 1 xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx pracovišti x xxxxxxxxxx obecního úřadu.

(2) Xxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx chyby, xxxxx x xxxxxxx, xx je předseda xxxxxxxx volební komise xxxx pověřený člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxxx s nimi xx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx jde x xxxxx, jejichž oprava xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx volební xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xxxxxxxx x stanovena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x předání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx okrskové volební xxxxxx písemný xxxxxx xx formě počítačové xxxxxxx osvědčující, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pokyn, xx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx své xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx §77a.

(4) Xxxxxxx-xx okrsková volební xxxxxx na xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§22), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx volebního xxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xx xxx x výsledku x tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, odevzdané xxxxxxxx xxxxxxx, odevzdané xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxx seznamů, xxxxx xx zvláštních xxxxxxx, xxxxxx x převzetí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx uvedené dokumenty xxxxx spolu x xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx xx úschovy obecnímu xxxxx.

§72x

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 90/2017 Sb.

§73

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx převezme výsledky xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxxx, xx kterých xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověřeného xxxxxxxx xxxxx podle §72 xxxx. 1, x zpracuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zápis x výsledku xxxxx xx volebním xxxxxx x xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx okrsků xx xxxxxxxx obvodu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx počet xxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadí xxxxxxxxx xxxxx počtu získaných xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx hlasů a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx celkovém xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx volebním xxxxxx; xx-xx počet xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx los,

g) xxxxx a příjmení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§75), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvolení.

(4) Xxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx obce zařazený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v sídle xxxxxxxxx obvodu,

c) zaměstnanec Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx podepsání xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dokumentaci uschová.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Státní volební xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§75

Zvolen xx xxxxxxxx, xxxxx obdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odevzdaných xxxxxxxx xxxxx.

§76

(1) V případě, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §75, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx kolo xxxxx xxxx zahájeno xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pouze xxx xxxxxxxxx, kteří xx v prvním xxxx v xxxxxxxx xxxxxx umístili xx xxxxxxx dvou místech.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx volen xxxx xxxxx, postupuje do xxxxxxx kola voleb xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx umístil xx xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx voleb xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxx tisku hlasovacích xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xx 3 x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx postupujících xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověřený xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx hlasovací lístky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Volič xxxxxx xxxxxxxxx lístky xx xxxxxxx místnosti xx dnech xxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx kole xxxx xxxxxxxxxxx platných xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(6) Xxx druhé xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx volby do Xxxxxx; xxxxxxxxxx §66 xxxx. 1 věta xxxxx se xxxxxxxxx.

§77

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx volebních xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxx §73 xxxx. 6 Xxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx ve Sbírce xxxxxx.

§77a

Ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx volbách do Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výsledků voleb xx Senátu Státní xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§87), končí

a) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) patnáctým xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx shledán xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx volební xxxxxx.

§77x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

§78

Xxxxxxxxx o zvolení

Státní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvoleným xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx osvědčení x xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koná, xxxxxx-xx xxxx xxxxx xx neplatnost xxxxxxxxx (§87) xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx prezident xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx konání xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, xxx xxxxxx důvod podle xxxxxxxx 1. Pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx poté, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx, pověřený obecní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vrátí xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politickému xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx volebního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prezident republiky xxxxxxxxxx volby x xxxxxxxxxx volebním xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x stanoví xxx jejich xxxxxx xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx, kdy xxxxxx mandát xxxxxxxx.

(2) Xxx doplňovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxx §1 odst. 3, §14c xxxx. 1 xxxx. x) a x), §14e xxxx. 3 x §61 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx §14c xxxx. 1 xxxx. x), §60 odst. 4 a §62 xxxx. 1 xx 3 a 6 xx xxxxxxxx o 20 xxx; lhůta xxxxx §62 odst. 7 se xxxxxxxx xx 8 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x posledním xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx původně zvolenému xxxxxxxx, jehož mandát xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§82

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise a xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx odměnu xx výkon xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odměnu xx xxxxx funkce xxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxx zvláštní xxxxxx za xxxxx xxxxxx nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx hlasování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jmenován xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx losem x xxxx, xxx xxx nebylo xxxxx xxxxx xx školení xxxxxxxx.

(2) Člen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele. Členovi xxxxxxxx volební xxxxxx x zvláštní okrskové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xxxxx je výdělečně xxxxx, přísluší paušální xxxxxxx xxxxxx výdělku xx xxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx.

§83

Nároky kandidátů

(1) Xxxxxxxx xx právo, aby xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx registraci kandidátní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx volbám xx xxx, x xxxxx je x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxx pracovní xxxxx xxx náhrady xxxx. Xxxxxxx kandidáta x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xx xx xxxxx kandidátem, xxxxx xxx xx xxxx x xxxx pracovněprávních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxx.

§84

Xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, obecních úřadů, xxxxxxxxxx volebních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx a výdaje xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxx do Senátu xx xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

§85

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx poskytuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sněmovna sdělí, xx ověření volby xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx xxxx koalice. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx získala xxxxxxx 1,5 xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx každý xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100 Xx.

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx x proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přihlášky x xxxxxxxxxx xx xxxx nezávislý kandidát, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx kandidáta x tento xxxxxxxx xx 2 dnů xx doručení rozhodnutí xxxxxxx ochrany u xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

§87

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politické xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx volebním xxxxx xxxx pro xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx je xxxxx podat nejpozději 10 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx neplatnost xxxxx kandidáta xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x soudu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 6) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx zaregistrována, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). Xxxxx xx třeba xxxxx xxxxxxxxxx 10 xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx voleb Státní xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxxxxx, xx-xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx může podat xxxxxxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxx xxxxxxxx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx kandidáta xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xx to, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) X řízení xxxxx §86 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x sídle volebního xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §87 xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§89

(1) Xx xxxxxx xxxx x nedostatků xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 postupuje obdobně xxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxx 4 soudního řádu správního.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXXXXX XXXXXX X. 99/1963 XX., XXXXXXXX XXXXXX XXX, XX XXXXX POZDĚJŠÍCH XXXXXXXX

§90

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., zákona č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Sb., zákona x. 263/1992 Sb., xxxxxx České národní xxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Sb., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona č. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx., xx xxxx a xxxxxxxx takto:

1. §200x x 200g včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

2. §200x xxxx. 1 x 4 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxx chyby nebo xxxxxxxxxx xx stálém xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx, xxxx xx xxxxx tím xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx s xxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(4) X řízení xx věcech xxxx xxxx nedostatků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve zvláštních xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx."

3. Xx §200x xx xxxxxxxx nové §200x x 200n, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x. 34x) xxxxx:

"Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx

§200x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona34d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodl x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx volby xx Poslanecké sněmovny, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí xxxx volební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx listinu xxxxxx, obrátit na xxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x zaregistrování této xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) škrtnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se politická xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kandidátní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxx x návrhem xx xxxxxx xxxxxxxxxx x ponechání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx pro volby xx Senátu, xxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx podal, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Soud xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§200x

(1) X xxxxxxxxx proti xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx34x) xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx dnů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

34d) Xxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu České xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů."

ČÁST TŘETÍ

§91

§91 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 491/2001 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§92

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx obecních xxxxx, pověřených obecních xxxxx x x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx seznamů x xxxxxxxxxx výpisů z xxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazeného xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx pověřeného činností xx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx x Xxxxxx statistickým xxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx k registraci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx politickými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutími x xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx obvodu a xxxxxxxxxxxxxxx úřadů při xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lístků x xxxxxxx xxxxxxx dokumentace,

3. xxxx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštního xxxxxxx voličů, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vzory dalších xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x s Ministerstvem xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxxx její xxxxxx x výplaty.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a vrácení xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx při volbách xx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zastupitelské xxxxx, xxxxxx bude hlasovací xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxx, xxxx xx byla xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§94

Xxxxx xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xx všech 81 xxxxxxxxx obvodech uvedených x příloze č. 3. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodech x. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76 x 79 xxxx xxxxxx na dva xxxx, xx volebních xxxxxxxx č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 x 80 xx xxxxx xxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx.

§95

Xxxxxx-xx se volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx do Xxxxxx v xxxxx xxx, xxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx tehdy, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §52a x 77a.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 204/2000 Sb.

§97

Na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx řád, x xxxxxxxx xxxxxxx řízení x přestupcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí osoby Xxxxxx, xxxxxxxxxx.

§97x

Xxxxx

(1) Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx určené xxxxx xxxxx končí xxxxxxxxx hodiny, xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx určující počátek xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx u příslušného xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 16.00 xxxxx.

(4) Lhůty nelze xxxxxxxxxx xxx prominout xxxxxx xxxxxxxx.

§97b

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu stanovené xxxxx zákonem xxxx x době jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, plní v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx i xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxxxx krajského xxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx.

§97x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 31. xxxxx každého xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx své xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx Poslanecké xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx x zajištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx třeba xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx požádá x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky umožněno xxxxxxxx do Poslanecké xxxxxxxx na zastupitelském xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx zastupitelský xxxx xxx xxxxx, to xxxxxxxxxx, anebo pokud xxxxxx xxxxxxxx vydáno, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx spolu x informací x xxxxxxxxxx zvláštním volebním xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx umožněno.

§97c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2000

§97x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním předpisem x. 230/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§98

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 54/1990 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 221/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 435/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 94/1992 Xx. x zákona č. 117/1994 Sb.

§99

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. r.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 247/1995 Sb.

Příloha č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2001 Sb.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 247/1995 Sb.

Maximální počty xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx kraj x.
xxxxx
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx kandidátů na xxxxxxxxxx xxxxxxx
1
Xxxxxx xxxxx Xxxxx
Xxxxx
36
2
Xxxxxxxxxxx
Xxxxx
34
3
Xxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxxx
22
4
Xxxxxxxx
Xxxxx
20
5
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx
14
6
Xxxxxxx
Xxxx xxx Labem
26
7
Liberecký
Liberec
17
8
Královéhradecký
Hradec Xxxxxxx
20
9
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
19
10
Xxxxxxxx
Xxxxxxx
20
11
Xxxxxxxxxxxx
Xxxx
34
12
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx
23
13
Xxxxxxx
Xxxx
22
14
Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx
36

Příloha x. 3 x zákonu č. 247/1995 Sb.

Seznam xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx sídla

Volební xxxxx x. 1 Xxxxx: Karlovy Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Karlovy Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Bečov xxx Teplou, Chodov, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 2 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, Mnichov, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Lázně, Xxxxxxxx, Xxxxxx Kladruby, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Toužim, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 3 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx xxxx okresu Xxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Velká Hleďsebe, Xxxxxx, Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx Tachov

Volební xxxxx x. 4 Xxxxx: Xxxx

xxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxx obvod x. 5 Sídlo: Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 6 Sídlo: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, xxxx okres Xxxxxxxx x část xxxxxx Xxxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxx, Malíkovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Hradečno

Volební xxxxx x. 7 Xxxxx: Xxxxx-xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx-xxx, městský xxxxx Xxxxx 2-Slovany, severní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Měčín, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Hradešice, Malý Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, x jihovýchodní xxxx xxxxxx Plzeň-město, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 8 Xxxxx: Xxxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Beroun, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Kublov, Xxxxxxx, Bzová, Drozdov, Xxxxxx, Osek, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx Víska, Xxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Kyšice

Volební xxxxx x. 9 Sídlo: Xxxxx-xxxxx

xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxx 2-Xxxxxxx a xxx xxxx Chrást, Dýšina, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 10 Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kratušín, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Žernovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Budějovice, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Kněžeklady, Xxxxx Hůrka, Hluboká xxx Vltavou, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Roudné, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxxxxx, Ostrolovský Xxxxx, Trhové Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 11 Sídlo: Domažlice

celý xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxx, Dolany, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Budětice, Xxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 12 Sídlo: Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxx Strakonice, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Protivín, Xxxxx, Xxxxxx, Cerhonice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mišovice, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Vltavice, Xxx, Šumavské Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dvory, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 13 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, východní xxxx xxxxxx Xxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Paseky, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vrcovice, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Čimelice, Nerestce, Xxxxxxxx, x xxxxx xxxx okresu Benešov, xxxxxxx xxxxxx Votice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mezno, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 14 Sídlo: České Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, ohraničená xx západě xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Žimutice, Xxxxx Bukovsko, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Hradec, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Klec

Volební obvod x. 15 Sídlo: Xxxxxxxxx

xxxx xxxxx Pelhřimov, xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, ohraničená na xxxxxx xxxxxx Novosedly xxx Xxxxxxxx, Stříbřec, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Suchdol xxx Xxxxxxx a xx xxxxxxx obcemi Volfířov, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 16 Sídlo: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx, Tuchoměřice, xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Měchenice, Xxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, a xx xxxxxxx obcemi Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 17 Xxxxx: Xxxxx 12

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 12, Xxxxx 16, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Chuchle, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxxx a xxxx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4, xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx x x. x. Lhotka

Volební xxxxx x. 18 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okres Příbram, xxxxxxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Červený Xxxxx a xxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx pod Xxxx, Řitka, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 19 Xxxxx: Praha 11

xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx Xxxxx 11, Xxxxx 15, Xxxxx 22, Xxxxx-Xxxxxx, Praha-Dolní Xxxxxxxxx, Praha-Kolovraty, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 20 Sídlo: Xxxxx 4

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 4, x xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxxx x k. x. Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 21 Sídlo: Praha 5

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, x xxxxxxxx xxxxx x. x. Malá Xxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5. Dále xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx Xxxxx 13, Xxxxx-Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 22 Sídlo: Xxxxx 10

xxxxxxxx území městské xxxxx Xxxxx 10, x xxxxxxxx xxxxx x. x. Xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxxxx části Praha 10. Xxxx xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 23 Sídlo: Xxxxx 8

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx 18

Xxxxxxx xxxxx x. 24 Sídlo: Xxxxx 9

zahrnuje xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 9, x výjimkou x. x. Hrdlořezy, x. x. Xxxxxxxxx, xxxxx x. ú. Xxxxxxxx ležícími na xxxxx městské xxxxx Xxxxx 9. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 14, Xxxxx 19, Xxxxx 20, Praha 21, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxx Počernice, Xxxxx-Xxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Praha-Satalice, Xxxxx-Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 25 Xxxxx: Xxxxx 6

xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxx Praha 6, x výjimkou x. x. Střešovice, xxxxx x. ú. Bubeneč, xxxxx k. x. Xxxxxxxx x xxxxx x. x. Xxxxxx, xxxxxxxx na území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6. Dále xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částí Xxxxx 17, Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 26 Xxxxx: Praha 2

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 2, x xxxxxxxx k. x. Xxxx Město x x. ú. Xxxxxxxx. Xxxx zahrnuje xxxxx městské xxxxx Xxxxx 3, xxxx xxxxx městské části Xxxxx 10, tvořené xxxxx x. x. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 10, x xxxx území městské xxxxx Xxxxx 9, xxxxxxxx x. ú. Xxxxxxxxx, x. ú. Xxxxxxxxx x částí x. x. Xxxxxxxx, xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxx Xxxxx 9

Xxxxxxx xxxxx x. 27 Xxxxx: Xxxxx 1

xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx Praha 1, Xxxxx 7, Xxxxx-Xxxxxxx x Xxxxx-Xxxxx. Dále xxxxxxxx část xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 2, tvořenou x. x. Xxxx Město x x. x. Xxxxxxxx, část xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, xxxxxxxx xxxxx x. x. Xxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5, a xxxx území městské xxxxx Xxxxx 6, xxxxxxxx x. x. Xxxxxxxxxx, xxxxx x. x. Xxxxxxxx, částí x. x. Bubeneč x xxxxx x. x. Sedlec, ležícími xx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6

Volební xxxxx x. 28 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Borek, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Jeviněves, xxxxxxx xxxx xxxxxx Praha-východ, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Vestec, Xxxxxxx nad Labem - Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jenštejn, Radonice

Volební xxxxx x. 29 Xxxxx: Litoměřice

část okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Žernoseky, Xxxxxx xxx Xxxxx, Vchynice, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Vlastislav, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx obcemi Xxxxx, Xxxxxxxx, Klobuky, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Libovice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Uhy

Volební xxxxx x. 30 Xxxxx: Kladno

jižní xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Podlešín, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Neuměřice, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 31 Sídlo: Xxxx nad Xxxxx

xxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx, část okresu Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 32 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Teplice

Volební xxxxx č. 33 Xxxxx: Xxxxx

xxxx okres Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 34 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx západě obcemi Xxxxxxxxx, Frýdlant, Xxxxxx, Xxxxxxx, Proseč xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 35 Sídlo: Xxxxxxxx xxx Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou, xxxx okresu Semily, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Chuchelna, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 36 Xxxxx: Xxxxx Xxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Lípa, xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Mšeno, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Beřkovice, Xxxxx Počaply, Liběchov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Dolní Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Střemy, Nebužely, Xxxxxx, Xxxxx, Byšice, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Spomyšl, Xxxxx xxx Vltavou, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Chrastava, Xxxx Xxx, Xxxxxxxxxx Údolí, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 37 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx, severní xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxx nad Xxxxx, Stratov, Kostomlaty xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Budiměřice, Xxxxxxx, Pátek, Choťánky, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 38 Xxxxx: Mladá Xxxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Semily, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Skála, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 39 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, severní xxxx xxxxxx Náchod, xxxxxxxxxx xx jihu xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Hynčice, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 40 Sídlo: Kutná Xxxx

xxxx okres Xxxxx Xxxx, xxxxxxx část xxxxxx Havlíčkův Brod, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Borek, Xxxxxx Xxxxxxx, Nová Ves x Chotěboře, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Veselý Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Michalovice, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jihovýchodě xxxxxx Tichonice, Psáře, Xxxxxxxxx, Libež, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Radošovice, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx pod Xxxxxxxx, Xxxxxxx, východní xxxx okresu Benešov, xxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 41 Xxxxx: Benešov

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bystřice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Šternberk x xxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce Zdebuzeves, xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Vodslivy, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 42 Xxxxx: Xxxxx

xxxx xxxxx Kolín, xxxxx část okresu Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx Labem, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, x xxxx okresu Praha-východ, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 43 Xxxxx: Pardubice

západní xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Bohdaneč, Xxxxxx, jihozápadní xxxx xxxxxx Hradec Králové, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Lišice, Chlumec xxx Xxxxxxxx, Nové Xxxxx, Písek, Stará Xxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 44 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx východě xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Přestavlky, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxxxx Brod, xxxxxxxxxx xxxxxx Jeřišno, Xxxxx, Maleč, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Krupá, Xxxx, Havlíčkův Brod, Xxxxxxx Xxxxx, Okrouhlička, Xxxxxxxx, Úhořilka, Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 45 Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, xx xxxx obcemi Xxxxx xxx Cidlinou, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Obědovice, Kratonohy, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Osice

Volební xxxxx x. 46 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxx

xxxx xxxxxx Ústí xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxxx, Slatina, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Nasavrky, Podlesí, Xxx, Xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxx, Pustina, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod č. 47 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Křinice, Xxxxxx nad Xxxxxx, Xxxx, Česká Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Králové, ohraničená xx xxxx obcemi Xxxxxxxxx, Benátky, Hořiněves, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 48 Xxxxx: Rychnov nad Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Kněžnou, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Pardubice, xxxxxxxxxx xx západě xxxxxx Xxxx, Staré Xxxxxxx, Stéblová, Srch, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Choceň, Koldín, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx Králové, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Vysoký Xxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 49 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxx x Tišnova, Xxxxxxx, na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Drásov, Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 50 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Litomyšl, východní xxxx xxxxxx Chrudim, xxxxxxxxxx xx západě xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, západní xxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Vinary, Řepníky, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 51 Xxxxx: Xxxx xxx Xxxxxxx

xxxx okres Žďár xxx Sázavou

Volební xxxxx x. 52 Sídlo: Xxxxxxx

xxxx okres Xxxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxx Xxxxx, Dačice, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 53 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 54 Sídlo: Xxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx část okresu Xxxx-xxxxxx, tvořená xx xxxxxxx xxxxxx Loděnice, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Troskotovice

Volební xxxxx č. 55 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Borač, Kaly, Xxxxx Xxxxxx, Předklášteří, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Sentice, Xxxxxxxx, xx jihu x xx xxxxxxx xxxxxx Kupařovice, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx x Brna, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Přísnotice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx částmi Xxxx-Xxxxxxxx, Brno-Bystrc, Brno-Žebětín

Volební xxxxx x. 56 Xxxxx: Břeclav

celý xxxxx Xxxxxxx, jižní část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxxx, Pohořelice, Přibice, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 57 Xxxxx: Xxxxxx

xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxx, ohraničená xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxxx, Medlovice, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Kojátky, Xxxxxxxx, východní část xxxxxx Xxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 58 Sídlo: Xxxx-xxxxx

xxxx okresu Brno-město, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-xxx, Xxxxxxxx, Černovice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxxxxxx, Tuřany, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 59 Xxxxx: Brno-město

část xxxxxx Xxxx-xxxxx, tvořená xxxxxxxxx částmi Xxxx-xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Nový Lískovec, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 60 Xxxxx: Xxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxx-xxxxx, tvořená xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Ivanovice, Xxxxxxx, Ořešín, Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx

Xxxxxxx obvod č. 61 Xxxxx: Olomouc

zahrnuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničenou xx xxxxxx obcemi Xxxxx Xxxxxx, Domašov xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Křelov-Břuchotín, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Blatec

Volební xxxxx x. 62 Sídlo: Xxxxxxxxx

xxxx okres Prostějov, xxxxxxx xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Brodek x Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 63 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxx, ohraničená xx západě obcemi Xxxxxx, Přerov, Xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx u Xxxx, Xxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Jeseník xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 64 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxx, Xxxxxx x Litultovic, Xxxxxxxx, Xxxx Lublice, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 65 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx okresu Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Postřelmov, Xxxxxxxx, Svébohov, Xxxxx, Xxxxx x celý xxxxx Jeseník

Volební xxxxx x. 66 Sídlo: Xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Olomouc, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obcemi Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Horka xxx Moravou, Štěpánov, Xxxxxxx, Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Moravský Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Šumperk, xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Drozdov, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 67 Sídlo: Xxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx Jičín, xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Hladké Xxxxxxxx, Kunín, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx, xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, tvořená xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Klimkovice, Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 68 Xxxxx: Opava

část xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx západě obcemi Xxxxx, Slavkov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Melč, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx Píšť, Xxxxxx, Bohuslavice, Dolní Xxxxxxx, Háj xx Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod x. 69 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Frýdek-Místek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Horní Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Janovice, Krásná, Xxxxxx, Xxxxx Hamry

Volební xxxxx x. 70 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx městskými xxxxxx Moravská Xxxxxxx x Přívoz, Xxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Nová Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Radvanice a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Nová Bělá, Xxxxx Xxxx x xxxxxx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 71 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx-Xxx, Proskovice, Xxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxx obvod x. 72 Xxxxx: Xxxxxxx-xxxxx

xxxxxxx část okresu Xxxxxxx-xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Svinov, Xxxxxxxxx, x xxxxxx Velká Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Lhota, xxxxxxxx část okresu Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Dobroslavice

Volební xxxxx č. 73 Xxxxx: Xxxxxx-Xxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxx Frýdek-Místek, xxxxxxxxxx xx xxxxxx obcemi Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Dolní Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Komorní Xxxxxx, Vyšní Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Horní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 74 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 75 Xxxxx: Karviná

část xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Dětmarovice, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx, Těrlicko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 76 Sídlo: Kroměříž

celý xxxxx Kroměříž, východní xxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Ivanovice na Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 77 Xxxxx: Xxxxxx

xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 78 Xxxxx: Xxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx obcemi Xxxxxxx, Návojná, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Újezd, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxx, Zlín, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxx xxxx okresu Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx severu xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Valašská Xxxxxxx, Lužná, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 79 Xxxxx: Xxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, ohraničená xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Bzenec, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Tvarožná Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx č. 80 Xxxxx: Xxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Zlín, ohraničená xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Tečovice, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Lhota, Slopné, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Vlachovice, Xxxxxx-Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx Uherské Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx Xxxxxxx, Bánov, Xxxxxxx Brod, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nedachlebice, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x. 81 Sídlo: Xxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxxxxx Uherské Hradiště, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Mistřice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vlčnov, Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Písek, Veselí xxx Xxxxxxx, Kozojídky, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Vrbka

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxx učiněná xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti se xxxxx tak, xxxx xx byla xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xx volby vyhlášené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

3. Konají-li xx volby do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, §14 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

Čl. II

1. Xxx xxxxxxxxx xxx konání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, neplatí, xxxxx xxx o volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2002, lhůta xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 204/2000 Xx. Doplnění xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2002, vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 247/1995 Sb., o xxxxxxx do Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 243/1999 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 64/2001 Xx. x xxxxxx č. 37/2002 Xx., xxxxxxx xxx započal přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xx 16i xxxxxx č. 247/1995 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx poprvé xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, politických hnutí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §31 xxxx. 3 xxxxxx č. 247/1995 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, poprvé xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášených xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx kandidátů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, podle §60 xxxx. 4 xxxxxx x. 247/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx volbách xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §87 xxxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 322/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ve xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a ve xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx použije xxxxx x. 247/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 13.4.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 247/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny nebo xx xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 38/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 247/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1996.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

161/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 12.6.96

212/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.96

88/97 Xx., xxxxx XX XX (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 15.5.97

69/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 1.4.98

243/99 Sb., xxxxx XX xx xxx 13.10.99 xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxx §85 xxxxx xxxx zákona č. 247/95 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.99

204/2000 Xx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx č. 243/99 Sb., xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §27, 50, 51, 52, xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx x. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2002

395/2000 Xx., úplné znění xxxxxx x. 247/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 110/2000

64/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.1.2001 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §27 xxxx xxxxx, §31 xxxx. 4, §48 xxxx. 4, §49 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x odst. 3 xxxx. x), x) a x), §50 xxxx. 1, 2 a 3, §85 věty xxxxx x příloh x. 1 x 2 xxxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Parlamentu ČR x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.2.2001

98/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.2.2001 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx x části §20 odst. 7 xxxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 340/2000 Xx., a §85 xxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 204/2000 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 14.3.2001

491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

37/2002 Sb., kterým xx mění zákon x. 247/95 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 212/96 Xx., xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/99 Sb., zákona x. 204/2000 Sb. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 64/2001 Xx., x xxxxx č. 130/2000 Xx., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Sb.

s xxxxxxxxx xx 29.1.2002

121/2002 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 247/95 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 53/2002

171/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2002

230/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76 x 79, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2002

62/2003 Xx., x volbách xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 4.3.2003

418/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu XX x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.7.2004

323/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.6.2006

480/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.11.2006

261/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.7.2008

195/2009 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.6.2009

318/2009 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 10.9.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústavního xxxxxx x. 195/2009 Sb., x xxxxxxxx pátého xxxxxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2009

320/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2009

195/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 247/95 Xx., o xxxxxxx do Parlamentu XX x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

222/2012 Sb., xxxxxx xx mění volební xxxxxx x zákon x. 326/99 Xx., x pobytu cizinců xx území ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.6.2012

58/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 62/2003 Xx., o xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.4.2014

59/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 247/95 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx XX x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2014

114/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx do Parlamentu XX x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.4.2016

322/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

90/2017 Xx., xxxxxx se xxxx volební xxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.4.2017

72/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.5.2018

38/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx, zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2019

49/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.2.2021 sp. xx. Xx. XX 44/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.2.2021

189/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 247/1995 Xx., x volbách xx Parlamentu České xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x x)xxxxxxxx xx 1.7.2021

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 86/2008 Xx. x 32/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §5 xxxx. 2 písm. x) x §9 xxxx. 4 písm. x) zákona č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 548/1991 Xx.
2) §58 x 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
3) Čl.16 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky.
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 18/1991 Sb., o jiných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§17 nařízení xxxxx č. 108/1994 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxx.
5) §200m xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §200n xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
7) §10 x 855 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §8 xxxxxx x. 152/1994 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
9) §10 x 11 xxxxxx x. 152/1994 Xx.
10) Xxxxx č. 135/1982 Sb., o hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
11) Xxxxx XXX č. 3/1993 Sb., x xxxxxxxx symbolech České xxxxxxxxx.
12) §20 xxxxxx XXX x. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
13) Čl.16 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 118/1994 Xx.).
15) §4 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o výkonu xxxxx.
§5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
16) §60 xxxxxx č. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 302/1992 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 475/1990 Sb., kterým xx xxxxxx pověřené xxxxxx úřady, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 315/1995 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 82/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx pověřené obecní xxxxx.
17) Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
18) §12 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 130/2000 Xx.
19) §6 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 2/1969 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 204/2000 Xx.
20) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 301/1995 Xx.
23) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
24) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx).
25) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení).
Vyhláška č. 349/2000 Sb., x stanovení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pověřených obecních xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 437/2000 Xx.
26) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění zákona x. 273/2001 Xx.
27) §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
28) Xxxxx č. 328/1999 Sb., o občanských xxxxxxxxx.
29) Xxxxxxx xxxxx č. 347/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x xxxxx ústavního xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 1/1993 Xx., Ústava České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 176/2001 Xx.
30) §84 x 103 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
Xxxxxxxx č. 345/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, osob xxxxxxxxx x čele zvláštních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx.
31) Xxxxx č. 491/2001 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2002 Sb.

32) §55 xx 65 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.