Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024 do 30.06.2024.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a §2b

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci §24a

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26 §26a

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §51a §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68 §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §68d

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. X

č. 285/2021 Sb. - Čl. II

č. 17/2022 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. II

č. 456/2022 Sb. - Čl. II

č. 407/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.; č. 14/2022 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx podporou xx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx podpora xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx stát.

(3) Xxxxx xxxxx xx použije xx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §2 100).

§2

Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx na dítě,

2. xxxxxxxxx na xxxxxxx,

3. xxxxxxx,

x) xxxxxxx dávky

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx.

§2x

Xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) Xxxx práce České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

§2x

(1) Xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, uzavře-li x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxx blíže určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx držitelem poštovní xxxxxxx; xxxxxxx poštovní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xx své xxxxxx desce x xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 166) xxxxxxx.

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 407/2023 Sb. x účinností xx 1.2.2024

§3

Okruh xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), jestliže osoba x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 117), xxx-xx x státní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále náleží xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx posuzované xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) cizinci xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxx, kterým xxxxxxxx 365 dnů xxx xxx hlášení,

b) cizinci xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx ubytovaných v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do 1 xxxx jejich věku,

c) xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxx jim xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 120),

x) xxxxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 121),

g) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana 122),

x) xxxxxxx, kterým xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), podmínkou xx, xx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydána xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 148),

j) xxxxxxx zaměstnanými xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx zaměstnaní xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx4), xxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxxxx příslušníky 150) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x), x) a j), xxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 149),

l) osobami, xxxxxxx nárok vyplývá x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie 100) xxxx osobami xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx rovné xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 153),

xxxxxxxxx je, xx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx l).

(3) Přídavek xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i x xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxx s xx společně posuzované xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance 159) xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx 160) a xxxx převedeni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx děti x x nimi společně xxxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 i v xxxxxxx, xxx osoba x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 118), xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydána xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 150), a xxxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pohřebné xxxx náleží podle xxxxxxxx 1 i x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 157) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx 160) x jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx vydáno povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx se rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx dávky

§4

Příjem rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx příjem"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x ní společně xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Za xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x příjmů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx o daních x příjmů a xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx, x xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx služební xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, nepovažuje xx xx xxxxxx částka xx xxxx x xx podmínek stanovených x xxxxxxxx 8,

3. xxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů,

4. xxxxxxx příjmy xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx soutěží, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podmínkami xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xx xxxxxxx dalších xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné a xxxxxxxxx zahrnuty xx xxxxxx výdajů, a xx odpočtu daně x xxxxxx připadající xx xxxx xxxxxx,

x) x příjmů, které xxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů, xxxx xxxxxx:

1. příjem xxxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společně posuzovanou xxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 151),

3. xxxxxx x xxxxxxx podílu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xx v xxxxxxx a za xxxxxxxx, za jakých xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx služebnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 105),

5. xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 114),

6. xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx, xxxxxxxx, starobní xxxxxx, důchod, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, plynoucí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxx příplatek nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx působení v xxxxxxxxx,

x xx po xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx jejich dosažení, xxxxxxxxx x udržení x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxxx z takových xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx zákona o xxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x důchodového pojištění xx xxxxxxx daně x příjmu připadající xx xxxx dávku,

d) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx x) až x) v xxxxxx, x xxxx byly xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx x písmenech x) x x), xxxxxx-xx tyto xxxxxx xx započteny xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a opakující xx zaopatřovací příspěvek 163),

x) xxxxxxxx na xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, 56) x xx v xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příjmy ze xxxxxxxxx xxxxxxx příjmům xxxxxxxx v písmenech x) xx x), x to xx xxxxxxxx, v rozsahu x xx výši, x jaké xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x).

(2) Do xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx druhu xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxx období než xx xxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx rozhodného příjmu [xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x)] xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxx přeplatek xx xxxxx (§62) nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnuty xx xxxxxxxxx dávkách xxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Byla-li xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx o toto xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx zaúčtování. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zjišťuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx příjmy xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 7 xx 9 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx byly zaúčtovány,

b) x odstavci 1 xxxx. a) xxxxxx 3 x 4 x x xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx 1 xx 4 x 6, x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x xxxxxxxx 1 xxxx. d), f) xx x) x xxx kalendářním čtvrtletí, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Vykonává-li osoba xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx příjmu za xxxxx měsíc

a) jedna xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxxx xx xx, kolik xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 155), započítává xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx měsíční xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Vykonává-li xxxxx xxxxx svého prohlášení x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu

a) za xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx měsíční mzdy x národním xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) za xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako vedlejší xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxx xx zjišťuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx sdělením podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xxx, xx xxxx xxxxxx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(8) Pro stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx

x) x případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx příjmy x xxxxxxxx po odpočtu xxxxxx, která xx xxxxxxxx za xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 6 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok, xx který se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5 částka tam xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx vyplaceny. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx se na xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 21) platného x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankami x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx vyplacený v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx 19), přepočte xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platným xxx xxxxx xxxx x xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) x příspěvku xx xxxxxxx x přídavku xx xxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok xx xxxxx uplatňuje,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx dítě (xxxx) xxxxxxxx.

§7

(1) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxx osoby, x xxxx-xx xxxxxx xxxx, považuje xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba. Xxxxx x osob xxxxxx xxx posuzována jako xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x uvedených xxxx společně posuzována xxx účely xxxxxxxx xx dítě nebo xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx splněny podmínky xxx takový xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nezaopatřené xxxx (§11),

x) nezaopatřené xxxx (§11) x xxxxxx xxxxxx xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx x osoby, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx svěřeny xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx 113), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xx rodiči xxxx xxxxxxx xxxxx x druh (xxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) manželé, xxxxxxxx 113) xxxx xxxx x družka, xxxxx-xx x xxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx [xxxxxxx b)] xxxxxx xxxxxx,

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx spolu xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx věty xxxx středníkem xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s nezaopatřeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dítě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obou rodičů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 50) posuzuje xx x nezaopatřeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, že xxxx xxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx xxxx xxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx rodiče x xxxx jsou x xxxxx xxxx xxxxxxx x trvalému pobytu; 1) xxxxxxxxxx písmene x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně,

c) manželé, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(4) Xx-xx nezaopatřené xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xx xxxx xxxxx zaopatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx ústav (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, vymezené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní x xxxxxxxxxx xxxxxxx 161).

(6) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. a) až x) spolu xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nežijí, xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx posuzované, xxxx xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy některá xx společně posuzovaných xxxx nejméně xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, že se x ní při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rodič, který xx svobodný, ovdovělý xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxx. X druhovi (družce) xx xxxx xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx x xxxxxxxxxx osobou (xxxxxxxx 1) xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxx měsíce. Xx osamělého xxxxxx xx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2, 3 x 5 xxxx i osoby, xxxxx se xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdržují xxxx místo, xxx xxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Osoba, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx nepovažuje za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Navazuje-li xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, obě xxxx se xxx xxxxxxxxx kalendářního měsíce xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nahrazující péči xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx 140),

b) xxxxxxxx xxxxxx 141),

c) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 142),

x) xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx 143),

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 144),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu 145),

x) xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx péče zájemci x xxxxxxxxxxx xxxx 139),

x) xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx o xxxx x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 10 xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx soudu, podání xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ustanovení xxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxx pečuje.

(12) Xxxxxx xxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. x) x x), odstavci 3 xxxx. c) x §31 odst. 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§8

Xxxxxxxxx částek rozhodných xxx xxxxx na xxxxx x jejich xxxx

(1) Pro xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx osob, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §7. Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, xxxxxx xx xxxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s ohledem xx xxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu 112).

(2) Závisí-li nárok xx dávku xxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx minima dítěte xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxxxxx dítěte stanovená xx druhém xxxx xxxxxx pořadí (xxxx xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx dítěte").

(3) Xxx xxxxxx rozhodný xxxxx xxxxxx o životním x existenčním xxxxxx 112) xxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx věk, xxxxxxx dítě dosáhne x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatné xxxxxxxxx činné; xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoba, xxxxx xx xx takovou xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příjmu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx §5 xxxx. 9 xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx dítě se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx, xxxxxxx však xx 26. xxxx xxxx, jestliže

a) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxxxx

x) x důvodu xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx je neschopno xxxxxxxxx soustavnou výdělečnou xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx upravuje zákon xxxxxxxxxx organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 20).

(2) Xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx 18. xxxx xxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vedeno v xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx dítě nelze xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§12

Soustavná xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx soustavnou přípravu xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx považuje:

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, 2) x výjimkou

1. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z povolání,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studia xx středních xxxxxxx, xx-xx dítě v xxxx takového studia xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx má-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx příprava pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, 86) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) studium xx středních xxxx xxxxxxxx školách v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx studia xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx,

x) studium xx zahraniční xxxxxx xxxxx 154), uskutečňované xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; zahraniční xxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx je v xxxxx cizím xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), součástí vysokoškolského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvováním xx x tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx vysokých xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxx §15 xxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx studiu na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uskutečňované podle xxxxxxxxxxxx středoškolských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x případě, xx

1. vzdělávací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem, xxxx xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx vzdělávacím programu Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx 137), xxxx

2. xx uskutečňuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízených xx území Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xx člena xxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx trvá xxxxxxx 1 xxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 138).

(2) Xxxxxxx na středních xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, 87) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, 88)

x) na středních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 89)

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 90) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení. 88)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 91)

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx budoucí povolání xx střední xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole (§12 xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx tímto dnem, xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxxxxx xxxx pokračuje xxx xxxxxx|xx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx konce xxxxxx xxxxxxxx vyučování školního xxxx, 35) v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx konáno xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 36) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx střední xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx mělo po xxxx kalendářní měsíc xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v písmenu x) x nárok xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dobu výkonu xxxxxxxx základní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) neplatí, xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§14

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí povolání xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příprava dítěte xx xxxxxxx povolání xx xxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxxx dnem, xxx se dítě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx studia xx xxxxxxx škole xx xxx, kdy se xxxx stalo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx dne, xxx se xxxx xxxxx studentem téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud studium xx téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx škole, xxxxxxx xxxx doba xxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) doba xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx by xxxxx xxxxxx mateřská xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx instituce x osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxxxx jazyků s xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), který xxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx seznamu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zařazení xx xxxxxxx xx xxxxxx xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zařazení xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 6.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx studia, xxxxxxx xxxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxx způsobilosti osob, xxxxx se xxxxxxxx xx vzdělávání, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx nezařadí, jestliže

a) x žádosti nepřiložila xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nedoplnila,

c) xxxxxx xxxx předpoklady xxx xxxxx uskutečňování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem, který xx do xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(6) Orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, jestliže

a) x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo uvádí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) o to xxxxxxx požádá.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápis do xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobilosti osob, xxxxx xx budou xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x), materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx docházku 92) xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx žáků, xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 93)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 94)

x) pokračování žáků xx xxxxxxxxxx postižením x základním vzdělávání, 95)

x) xxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx výuky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxx. 96)

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prázdnin xxxxxxxxxxxxx navazující xx xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nárok xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx rekvalifikaci v xxxxxxx xxxxxxxx x §13 odst. 3 xxxx. a) až x). Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XX XXXX

§17

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx na xxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx součin xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx a koeficientu 3,40.

§18

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx

(1) Výše xxxxxxxx xx dítě činí xx kalendářní xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx 830 Xx,

x) xx 6 do 15 xxx 970 Xx,

x) xx 15 xx 26 let 1 080 Kč.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x každém kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx 112),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2,

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5,

d) x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 85),

x) x xxxxxxxxx xx péči x xxxxx xx 18 let xxxx, xxxx

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx.

(3) Výše xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o nezaopatřené xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx 1 330 Xx,

x) xx 6 do 15 xxx 1 470 Xx,

x) xx 15 do 26 xxx 1 580 Xx.

§19

Výplata přídavku xx xxxx

(1) Přídavek xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxx tomuto dítěti, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přídavek xx dítě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od splátky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx následující po xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x přímém xxxxxxxxxx xxxx osob, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx osobě určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x přídavku xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xx bude xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx.

(3) Xx-xx nezletilé nezaopatřené xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 věta xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči o xxxx nebo mládež, xxxxxxx se xxxxxxxx xx dítě xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx nezletilého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, v xxxx xx dítě x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ústav (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx x xxxxxx zaopatření. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx , který xxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx 0,30 x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxxx 0,30, x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx 0,35, není xxxxx než částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitosti, xx které xx xxx, který xxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx vlastníka bytu xx považuje x xxxxxx, který užívá xxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odvozeného xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx manžela 152), xxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx vztah, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx bytu. Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 146). Za xxxx xxxxxx nájemního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx x xxxx xx zániku xxxxxxxx x bytovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty x vyklizení bytu, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bytu x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x vyklizení xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení více xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení jen xxxxxx, a to xxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxx x těchto xxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx byt xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se stane xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Bytem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obytná místnost, xxxxx xxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx účelu užívání xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

§24a

Podmínky nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vlastníka stavby xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx rekreaci

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx užívá x trvalému xxxxxxx xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky podle §24 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxx xxxxx x xxxxx, odst. 3 x 4 xx xxxxxxx obdobně. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2527 xxxxxx xxx vlastníky xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou xxxxxxxx xxxx mít xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru s xxxxxxxxx xxxxxx pobytovou xxxxxxxxx, který svou xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx uspořádáním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, aby xx v xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxx vymezení xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí §3 xxxx. i), §8, 11, 38 a §40 xxxx. 2 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby 164), xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že tato xxxxxx musí xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecný xxxxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx být dále xxxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydlení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx rodinnou rekreaci; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx žadatele o xxxxx s těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad.

§25

Xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx bydlení xxxxx

x) x bytů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx užívání celého xxxx x bytů xxxxxxxxx srovnatelné náklady, xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx měsíc:

Počet xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

jedna xxxx dvě

3 571

tři

4 669

xxxxx x xxxx

5 632

x) u xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) xxxxxxx za plyn, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx plnění poskytované x užíváním xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tepla (dálkové xxxxxxxx) x centralizované xxxxxxxxxxx teplé xxxx, xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x vodáren x xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx výtahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxx, úklid xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, odvoz odpadních xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx televizní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx paliva; náklady xx xxxxx paliva xx započítávají xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx v rodině xxxxx §7 xxxx. 5

Xx

xxxxx nebo xxx

1 843

xxx

2 411

čtyři a xxxx

2 979

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx pro nárok x xxxx příspěvku xx xxxxxxx rozepsány xx jednotlivé položky xxxxx odstavce 1; x xxxxxxx xxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxx xx bydlení xx pro xxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx započítávají náklady xx bydlení

a) uhrazené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx x xxxx, xx který xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx bydlení, xxxx v rozhodném xxxxxx,

x) ve výši 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo společně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nežily, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxx, x xxx jim x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek na xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx započtou xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx výši xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxx xx bydlení xx kalendářní xxxxxxxxx xx započítávají x xxxxxx tvořící xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záloha xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxx delší, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx se xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx, vrácena xxxxxx xxxx přeplatek na xxxxxxxxx na bydlení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x tom kalendářním xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to x x případě, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x xxxxxx, xxxxx xx započítávají xx xxxxx xxxxxx, uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2024 do 31. xxxxxxxx 2024.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení činí xxx

x) bydlení x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 odst. 5

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Kč

Praha a Xxxx

Xxxx x xxxxxxx 70 000 xxxxxxxxx

Xxxx xx 69 999 xxxxxxxx

xxxxx xxxx dvě

16 729

14 197

13 737

tři

19 212

15 900

15 299

čtyři x více

23 195

19 202

18 477

x) xxxx x družstevních bytech, xxxx xxxxxxx na xxxxxxx služebnosti xxxxxxx xxxxxx bytu x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx podle §7 odst. 5

Měsíční xxxxxxx xx xxxxxxx x Kč

jedna xxxx xxx

8 932

xxx

11 161

xxxxx x xxxx

13 568

(2) Xxx xxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx 1. červenec jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na bydlení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou platné xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024.

§26x

§26x zrušen právním xxxxxxxxx č. 407/2023 Sb.

HLAVA XXXXXX

§27

Xxxx příspěvku xx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rodiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nižší xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30.

§27x

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

(1) Vláda nařízením xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výši

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxxxxx nájemném,

b) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx pevná paliva xxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paliv,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx nájemného x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx a změny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxx xxxx nákladů xx xxxxxxx uvedených x §25 odst. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx rozdělení obcí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx xxxx částek, které xx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, stanoví xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx pevná xxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx paliv xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se výše xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, stanoví, alespoň x 5 %.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně nákladů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx od 1. xxxxx xx 31. prosince kalendářního xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx stanoví, pokud xx k xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) může xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x odhadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx může xxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 4, xxxxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, a to x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 vyplývá xxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxx který xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXXX PÁTÁ

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

§30

Podmínky xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxxx x dítě, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxx xx doby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacena x důvodu péče x totéž xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 350 000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx xxxx 2 či xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xx tento xxxxx xxxxx na 1,5xxxxxxx částky 350&xxxx;000 Xx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx xxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx vyměřovací xxxxxx").

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) nepřevyšující 13 000 Kč měsíčně,

b) xxxxxxxxxxx 13 000 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx stanovit x xxxx narození xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 70 % 30násobku xxxxxxx vyměřovacího základu x xxxxxx xxxxxxxxxxx 13 000 Xx, x xxx, xx xxxxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodičů, xxxxxxx xx z xxxx, xxxxx je xxxxx, nebo

c) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a) nebo x) x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,5násobku 70 % 30násobku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x rodině xx změně xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx výše rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx měsíci, x xxxx ke změně xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx oprávněn xxxxxxx xxx rodič, který xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx po uplynutí 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po sobě xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx částka, xxxxx xxxxxx xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx zbývající xxxxxx rodičovského příspěvku xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxx, kterému xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx narození xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx peněžitou xxxxx x mateřství xx xxxxx nejmladší xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx přestalo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx jednomu x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rodiči xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nejmladším xxxxxxx x xxxxxx, a xx v kalendářním xxxxxx, který následuje xx kalendářním xxxxxx, x xxxxxx rodič xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 odst. 1.

(2) Při xxxx x totéž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek nebo xxxxxxx-xx podle §30b xxxx. 1 podmínku xxxx o xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx kalendářním xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou, x to rodiči xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx pěstounské xxxx xx přechodnou xxxx 145), xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dítě

(1) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní x xxxxx péče xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) se xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx část xxxxxx z dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx péče nahrazující xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 odst. 10 x 11), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145),

d) xxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx, xx kterého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx péče xxxx, které bylo xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x ústavu (xxxxxxxx), x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, které trvalo xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx péče déle xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výplata xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. X xxxx xxxx xxxx xxxx rodič xxxxxxx xxxxx podle §30 odst. 3. Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celodenně x xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx z xxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxx rodičovským xxxxxxxxxx x těmito dávkami xxxxxxxxxxxx pojištění. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx posuzuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 114).

§30c

(1) X případě, xx xxxxx přestane xxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxx xxxxxxxx xxxx. Pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xx x xxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx odečte xxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vícerčata. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x 2 nebo xxxx dětí z xxxxxxxx x xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sloučení xxxxxxxx xxx byla přečerpána xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx situace za xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx x těchto vícerčat xxxxx, xxxxxx rodič xxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xxxx, xxxx ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx základě žádosti x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§31

(1) Xxxxxxx xx xxx účely rodičovského xxxxxxxxx rozumí rodina xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 6 xx 11. Pro xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx podmínka xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx na území Xxxxx republiky být xxxxxxx jen u xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx zakládajícího xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx.

(2) Rodičem xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxx, xxxxx převzala xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx považuje xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145), xxxx, xxxxx rodič zemřel, x xxxx manžela xxxx xxxxxxxx 113). Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilá xxxxx, lze jí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x dítě.

(3) Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxx xxxxxxxx xx splněnou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží, xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxx 2 let xxxx, navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 92 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo mateřskou xxxxx xxxx xxxx xxxxx zařízenou xxx xxxxxxxxx postižené děti xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, řeči x na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx denně,

c) dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx věku x rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné osoby xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách,

e) xxxxx xxxxxxx xxxx x dítě jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x písmenu x), x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx činný xxxx je xxxxx xxxx studentem soustavně xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§12 xx 15), x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nesleduje x xxxx xxxxxxxx 2 xxx.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XXXXX

§33

§33 (xxxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (xxxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (hlava xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXXX XXXXX

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

HLAVA XXXX

§43x

§43x (hlava xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43x

§43x (hlava xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx porodné xx xxxx, která xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx živé xxxx, xxxxxxxxxxx-xx rozhodný příjem x rodině xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx žena xxxx, xxxxx xx před xxxxxxx xxxxxx již xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xx 1 xxxx xxxx věku xx xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů xxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx 1 xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx má rovněž xxxx prvního xxxx xxxxxxx živě xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx porodila, xxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ani xxxx xxxxx.

(4) Nárok xx porodné xxxxx xxxxxxxx 3 nemá xxxx, xxxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči rodičů.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

§45

Nárok na porodné x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xx péče

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dítě xx 1 xxxx xxxx věku, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx druhým xxxxxxx této xxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, že rozhodný xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 náleží x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx porodné xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §44.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xx xxxxxxxx xxxx převzaté xx péče xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 xxxx. x), x) x x).

(4) V xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxx péče nahrazující xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porodné jen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, xxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx porodného xxxx 13&xxxx;000 Xx xx první xxxx x 10&xxxx;000 Xx xx xxxxx dítě.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx nároku xx pohřebné

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx vypravila xxxxxx

x) dítěti, xxxxx xx dni xxxxx xxxx nezaopatřeným xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §3 xxxx. 1, 2 xxxx 5,

x) xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1, 2 nebo 5, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx byl xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jako xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dnem pohřbení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx podle §3 xx nezjišťuje xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx jde o xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Výše x výplata xxxxxxxxxx

(1) Xxxx pohřebného xxxx 5000 Xx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXX

XXXXX XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx xx dávku xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx splněním podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx dávku a xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx posuzovaných xxxx (§7) s xxx, xxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx sdělily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud o xxxxx xxxxxxxxx, vyplácí xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x dávce, xxxx xxxx a xxxxxxx. Xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mělo-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, udělí-li xxxxxx xxxx písemný xxxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xx xxxxxxxx 16 xxx.

§51

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx xx rozhodné období. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx doby xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx splátky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx příjmů. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx xxx do xxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxx by xx měl xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx nárok xx xxxxxxx přídavku xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyplácen x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, náleží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, jen jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a druh xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx druh rozhodných xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx dítě xx xxxx podle §18 xxxx. 1. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxx xxxx rozhodných xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x čtvrté.

(3) Xxxxx trvá xxxxx xx přídavek xx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx-xx xx nezaopatřenost xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx splátky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozdějším termínu. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dávky xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xx tato xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx xx dítě xx xxxx xx xxxxxx nároku na xxxx dávku xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstavců, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx opětovně xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx lze přídavek xx xxxx přiznat xxxxx věty xxxxx x xxxxx nejdéle xx dobu xxxxxxxxxx x §54 xxxx. 2 větě xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx kalendářního xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, trval-li xxxxx xx xxxx dávku xxx po xxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx x poslednímu xxx 1. xxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx výplata x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vyplacena. Neprokáže-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na bydlení xx splátky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx třeba prokázat xxxx příjmů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx uvedená dávka xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vět xxxxx až xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení. Prokáže-li xx xxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx za xxxx, xx xxxxxx výplata xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce nenáležela, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dávku xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxxx se obdobně xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx kalendářní měsíc xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxx výměře xxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx uvedené x §2 písm. x) xxxxxx 1 x 2 xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx ve xxxx, x xxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx částky 50 Kč, xxxxxxxx x xxxx částce.

§51a

(1) Vznikl-li nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tento xxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx, xxxxxx xxxx výplata x x 1. xxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxx stanovení xxxx xxxx se xxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 5 xxx xxxxx xx páté xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx nárok xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx, x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, výši xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxx výši rozhodné xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije.

(3) Vznikl-li xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxx červen x xxxxx nárok trval xx xxx 30. xxxxxx, xxxx výplata xxxxxx i ve 3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vychází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení, xx xxxxxxx xxxx určena xxxx příspěvku xx xxxxxxx za měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §51 xxxx. 5 vět xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x tento xxxxx xxxxx xx dni 30. června, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 31. července, xxxx rozhodných příjmů x náklady xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxx xxx určení xxxxxx na příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxx 3. bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxxxxx do 30. xxxx se xxxxxxxxxx §61 odst. 1 x 3 xxxxxxxxx, x výjimkou povinnosti xxxxxxx změn x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxx příjmů, x xxxx x xxxxxxx xxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx pro tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§52

Xxxxx-xx xx x xxxxxx, na něž xxxx dávka přiznána, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx nově xxxxx xx xxxxx x xxxx výši xx xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3.

§53

(1) Dávka xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx jakého xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx dne, od xxxxx dávka nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx tři xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil, xxxx xxx dne, xxx x xxxxxxx dávky xxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Dávka neprávem

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx ve vyšší xxxxxx, než x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví xxxx xxxxx, a to xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx vyplacena. Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Došlo-li xxxxx §52 x xxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx její xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx zjistil, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx nebo její xxxx posoudit, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zastaví xxxx xx její xxxx xxxxx, a to xxx xxx následujícího xx dni, jimž xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxx vyplacena.

Ustanovení §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §8, xxxxxx xx xxxx dávky xxx xxx xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxx xx xxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx, není-li tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxx xxxx xxxx xxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx v §2 písm. a) xxxxxx 1 x 2, §2 xxxx. x) x bodu 1 xxxxxx uplynutím xxx měsíců ode xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx náleží; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedený x §53 xxxx. 1 x x §62 xxxx. 5. Lhůta xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx na dávku xxxxxxxx x §2 xxxx. a) xxxx 3 x v §2 písm. x) xxxx 2 nebyl-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §44,

x) ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §45,

x) xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 65) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §47.

Xxxxx lhůta xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx ve xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx xxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx neplatí, xxx-xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx věty první xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x sebe x starala se x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xx výkonu xxxxx má x xxxx své dítě x xxxxx xx x xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98).

§54x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx alespoň xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx plněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx dítě x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 22&xxxx;800 Xx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu uvedené xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxx xx částku rodičovského xxxxxxxxx nižší xxx 22&xxxx;800 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx částkou 22&xxxx;800 Kč a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxxx x rodičů xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím uložen xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx orgánu státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx druhému x xxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložen správní xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu rodiči xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, je xxxxxxx písemně oznámit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx uložil, x xx do 8 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx

§55

Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx do dalšího xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení rozhodného xxxxxx xxxxx §7, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §7 xxxx. 2.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, stejným xxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dědictví.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx dávek

§57

(1) Xxxxx uvedené x §2 xxxx. a) xxxxxx 1 a 2, §2 písm. x) xxxx 1 xx vyplácejí xxxxxxx, x xx po xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxx náležely, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx. Nedosahuje-li xxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxx dávka xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx s příjemcem xxxxx, že xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxx období nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx vyplatí xxxxxxxxxx xx konce kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx období.

(2) Dávky xxxxxxx x §2 xxxx. a) xxxx 3, §2 xxxx. x) bodu 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxx přiznána.

(3) Xxxxxxxx právním předpisem č. 132/1997 Sb.

(4) Xxxx xxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§58

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2, §2 písm. x) xxxx 1 xx změně místní xxxxxxxxxxxx podle §66 xxxx. 2, zastaví xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, výplatu xxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx příslušné xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dávka xxxxxxxx. Xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx dávku xx xxxxxxx splátky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx v české xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx poukazem, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x žádosti xxxxx, xxxxxx x uvedených xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu výplaty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§59

(1) Xxxxxxxxx dávky xx oprávněná xxxxx. Xxxxxxx oprávněné osoby xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxx xxxxx, xxx xxxx nezletilá xxxxxxxxx osoba svěřena xx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx c) x d),

c) osoba, xxxxx má nezletilou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) ústav (xxxxxxxx) pro xxxx x děti nebo xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx přímém zaopatření xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dávka sloužit, xxxx kdyby tím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx, anebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen v xxxxxxx, že oprávněná xxxxx nemůže výplatu xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx (zařízení) xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx na xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx použít xxx xxxxxxxx příjemce x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuhradil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a příspěvek xx xxxxx oprav, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60

Xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

Díl xxxxx

Xxxxxxxxx x odpovědnost xxxxxxxxx xxxxx, příjemce xxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx

§61

(1) Xxxxxxxx dávky xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx ve skutečnostech xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx na dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx příjemce xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx osmi xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx lhůtě, může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dávka může xxx odejmuta xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx příjemce xxx ve výzvě xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x řízením x xxxxx

x) osvědčit skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx dávku, xxxx xxxx nebo výplatu,

b) xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xx skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. a), xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna vyzvat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxx; krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx delší než xxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xx xxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx skutečností xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou oprávněná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li příslušným xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x tomu xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být odejmuta, xxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§62

(1) Xxxxxxxx dávky, xxxxx nesplnil některou xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx její část, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx náležela, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx dávka xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit; xx xxxxxxx, xxx-xx x přeplatek xx xxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxx xxx rodiči vyplacen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx povinen vrátit xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx vyplacené xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že dávka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xx tato osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x osoba xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přeplatku na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x xxxxx s xx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodují xxxxx. 67) Podle xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §63a xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím xxx xxx xxx xxx, xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Tříletá lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx na xxxxxx přeplatku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx příjmu xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Přeplatek na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nejmladším xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx tuto xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek z xxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dítětem v xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, kdy xxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině, a xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx péče o xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejmladším xxxxxxx v xxxxxx, xx zúčtují; uvedená xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx přeplatek xxxxxxxx, xxxxxxxx tento přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx přiznané xxxxx, x to i x xxxxxxx, xx xxx x jinou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, než na xxxx xxxxxx přeplatek; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx mzdy. 68) Xxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodla.

Xxx druhý

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, xxxxx příjemců xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx posuzovaných (§61), xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx rozhoduje xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx společně posuzované, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx však o xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxxx x případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého zdravotního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 20) xxxxx o xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx zvláštní předpisy. 7)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx zaměstnavatel k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxxxxx osoby nebo xxxxx s ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx do 8 xxx ode xxx doručení xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory delší xxxxx. Xx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 165), xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doručit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx specifikace xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaměstnavatelem a xx formátu, x xxxxxxx x strukturou xxxxxx zprávy, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Nesplňuje-li xxxxxxxxx x xxxx příjmu xxxx xxxxxxxx, nepřihlíží xx x xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx doručil xxxxxxxxx x výši xxxxxx, xxxxx nesplňuje tyto xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx a xx xx, xx se x tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx dávku, xxxx výši xxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx se za xx, xx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mlčenlivosti zbaveny, xxxxxxxx jim krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx sdělila, že xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx týkají, xxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje.

(4) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o tyto xxxxx x xxxxxxx x nimi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx údaje ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxx osobních údajů, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních údajů. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx 135).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zajišťuje pro xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, potřebný xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx kontrolu a xxxxxxxxx tento aplikační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx při xxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x kontrole tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx sociální podpoře (xxxxxxxx 4), x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx písemností x xxxxxx xxxxxx spis x písemnost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 74)

§63a

Odpovědnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob

(1) Xxxxxxxx xxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx (§63 odst. 1) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxx xx xxxxx, její výši xxxx výplatu xxxx xxxxxxxx tyto údaje xxxx nesprávné, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx vztahuje i xx xxxxxx orgány, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 jako zaměstnavatele xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nárok xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 4 x 6 a odst. 7 věta první xxxxx zde xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx způsobily xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x osoby xxxxxxx x §61, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxxx x odst. 4 x 6 xxxxx xxx obdobně.

§64

(1) Xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, státních orgánů xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx sociální podpory xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxx 9) nebo xxxxx xxxxx; jinak mohou xxxx xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo příjemce xxxxx, státního orgánu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 40) x obecním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx sociálních xxxxxxx a orgánům xxxxxxxxxx zabezpečení posuzujícím xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx 44) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pojišťovnám 45) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činným x trestním xxxxxx 47) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx řízení,

e) xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 48) ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x provádění xxxx kontroly,

g) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx vyžádá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx získají xxx xxx činnosti, mohou xxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx analytickou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x x jaké xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx povinna xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 99) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx součin částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,50.

§64a

(1) Orgány xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx získávat x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx a pro xxxx instituce x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx §63 xxxx. 4 xxxx čtvrtá xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx uvedeného x §63 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů údaje x datu přiznání, xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x práva Xxxxxxxx xxxx 100), x z mezinárodních xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx poskytují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx žádost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplývající pro xx z práva Xxxxxxxx unie 100) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, které o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §63 x xxxxxx o xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Zaměstnanci zařazení x orgánech státní xxxxxxxx podpory uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx první pověření xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx v §63. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xx pro xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx zaměstnavatel xxxxx, xxxxx údaje xx pro xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx vstupovat xx xxxxxx, xxxxx xxxxx a x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx užívají, x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx bydlení x xxxx výši. Xxxxx žadatel x xxxxxxxxx na bydlení xxxx příjemce xxxxxxxxx xx bydlení nebo xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxx souhlas xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x ověření skutečností xxxxxxxxxx pro nárok xx příspěvek na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Díl xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Přestupky xxxxxxxxx osob

§65a

(1) Fyzická xxxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx rozhodné podle xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávou do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx formátu, s xxxxxxx x strukturou xxxxxx zprávy stanovenými xxxxx §63 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §61 xxxx. 5.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxx xxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 2 dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxx využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx komunikace x xx xxxxxxx, s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 2.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjemcem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §61 xxxx. 1 xxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Kč.

Oddíl 3

Společná xxxxxxxxxx

§65x

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §65a xxxx. 1 x §65b xxxx. 1,

b) orgán xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXX

Xxx xxxxx

§66

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoba na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx místo xxxxx podle písmene x), jiným xxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 162).

Díl xxxxx

§67

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí. Žádost xxx podat xxxxxxxx 60 xxx přede xxxx, xx kterého xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Řízení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx výplaty xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Řízení xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx výše xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 , v xxxxxxx xxxxx xxxx příspěvku xx bydlení v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx započítávají za xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nemocenského pojištění xxxxx §30b odst. 3; o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydává xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxx dávky x řízení x xxxxxxxxx její výplaty xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 x §30a xxxx. 1; x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxx nároku xxxxx §30 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx svéprávná 147), xxxxxxx xx xx xxxx zákonní zástupci, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx nezletilá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx osoba. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxx ústav (xxxxxxxx). Xxx-xx o xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxx x xxxxxx x tuto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16 xxx x xxxx xx xxx tato dávka xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může ji x xxxxxx o xxxxxxx zastupovat člen xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x zastupování této xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx 156).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §2b xxxx. 1, lze xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele poštovní xxxxxxx. Řízení o xxxxxxx xx x xxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx zahájeno xxxx podání xxxxxxx x provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§68

Náležitosti žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyplacena (§58 xxxx. 2),

x) x případech, xxx xx přiznání xxxxx xxxxxxxxx příjmem,

1. xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x příjem xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx příspěvek,

1. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx poskytovaného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x doklad x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxxx pobytu nejmladšího xxxxxx x rodině, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x xxxxxxx dětí x xxxxxx mladších 3 let, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx mohly xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) doklad x tom, xx xxx xx xxxxxx xx základě nájemní xxxx podnájemní xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx celého xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, doklad o xxxx nájemného x xxxxxxx o výši xxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxx poskytování xxxxxxx uvedené v §5 odst. 1 xxxx. x) bodu 5 114),

g) xxxx xxxxxxxxxxxxx výživného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 1 x xxxx x xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxx-xx x příjmy xxxxxxx

1. x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 2 x 4 x xxxx. c), d) x x),

2. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 xx 9,

3. x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bodu 1 x lze xx prokázat potvrzením,

b) xxxxxxxxxx x výši xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx příjmy.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 předloženo xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2; nezjistí-li orgán xxxxxx sociální podpory xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vyzve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žadatele x xxxxx.

(4) Pokud xxxx některé z xxxxxx prokazovány xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pochybností xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmu, nebrání-li xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx rok xxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, x xxxx xxxx dovršilo xxxxxxxx xxx xxxx, x x roky povinné xxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x potvrzení x xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx pro prokázání xxxxxxxxxxxxxxx dítěte [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30. září, xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů 10) xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx potvrzení.

§68a

V xxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxxx záznamy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxx, k předložení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie.

§68x

Xxxxxx a xxxx xxxxx

(1) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b odst. 1, xxx podání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x kterékoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx uvedených xx xxxx první xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx předepsán xxxxxxxx, xxx podání nebo xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx digitální xxxx 167), pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) oprávněná xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x řízení x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §62 x 63a,

d) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o rozhodnutí x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx §59.

§68x xxxxxx právním předpisem x. 271/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2001

§68x

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bude-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě podkladů, xxxxx orgánu státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxx s xxx společně posuzovaná, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx x §61 xxxx. 2.

(2) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jedná-li se x xxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 407/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 28.12.2023

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Písemné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxxxxx, xx

x) dávka xxxxxx xxxxxxxx vůbec xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxxxx byla xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 1 xx 3 a 5 x v §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) výplata xxxxx xxxx zastavena, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §30 xxxx. 6, §30a xxxx. 1, §51 xxxx. 1 xx 3 a 5, §58 odst. 2 x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) jde o xxxxxxxxx na xxxxx, x výjimkou případu xxxxxxxxx v §62 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx x xxx, xxxx xx bude xxxxx vyplácet, xxxx xxxx-xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59,

x) se xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx trvalého pobytu xxxxx §3 odst. 7,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínky trvalého xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxxxx §30c xxxx. 3 xx nelze xxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx řízení.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx krajská xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx a xxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dávky xxxxx §51 xxxx. 1 věty třetí x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxx. 3 věty xxxxx x xxxx. 5 vět třetí x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

(2) Proti xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxx §30 xxxx. 6,

x) zbývající xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §30a odst. 1.

(3) V případech xxxxx §67 odst. 2 věty xxxxx xxx uplatnit xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx první xxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxx zastavení xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx podávají písemně x příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxx došly, rozhodnutí x xxxxx. X xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x nezaopatřeného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoveného pro xxxxxxxxx vyšší částky xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx získaných xxxxx xxxxx záznam, xxxxx xxxxxx xx spisu. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx námitky, xxx jejichž xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx 4 obdobně.

§70x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx x použitím xxxxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x x předtištěným xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxxxxxx věta xxxxxxx, xxx-xx x vyhotovení x vydání rozhodnutí.

§70a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§71

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vydaná xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

(2) Odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Náklady xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, účastníci xxxxxx x xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx x dávkách.

§72x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ten xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Dávky státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 110) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkou xx xxxx 111). Xxxxx xxxxxx sociální podpory, xxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxxxx, nepodléhají výkonu xxxxxxxxxx.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73a

Soudní xxxxxxx

Xx soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx §3 xxxx. 7 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30c xxxx. 3.

§73x

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Pro nároky xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx příspěvku, 12)

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x odměnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, 14)

x) podporu xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxx předpisů x nemocenském xxxxxxxxx, 15) zákona o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách 16) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx přiznány nebo xxxxxx do xxxxxxxxx xxx o nich xxxxxxxxxx rozhodnuto, a xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx před 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxx písmen x) x x), nebo xxxx 1. xxxxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), xxxxx předpisy xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995.

(2) Xxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xx děti xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) x xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, 16)

x) xxxxxxxx podle xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) příplatek x přídavkům na xxxx a výchovnému xx dítě, xxxxx xx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mimořádnou xxxx xxxxxx náročnou, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) a xxxxxx x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, 17)

f) xxxxxxxxx xx nájemné xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx nájemné, 18)

x) příspěvek na xxxxxx za užívání xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

xxxxx vznikly před 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x písmenech x), x), x) x x), x xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx změnu výše xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x), nebo xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx b), x), x) a g), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 1. xxxxxxxxxx 1995, xxx-xx o xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a f),

d) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. b), x), x) x x),

xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxx fyzické xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dávkách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) a x), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x dávky uvedené x písmenech x) x d).

(4) Xxx xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, x xxx-xx o úhradu xxxxxxx xx dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

§75

(1) Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx 1995. Xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 1 xxxx. b) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx 1995.

(2) Xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prosinec 1995. Xxxxx xxxxxxx x §74 odst. 2 písm. b), x), e) x x) xx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1996. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku 1995.

(3) Xxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx státní xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, který x xxxx rozhodl xxxx je přiznal.

§76

Nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) 30. xxxx 1995, xxx-xx o dávky xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) 31. xxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) 31. prosince 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x),

x) 31. ledna 1996, jde-li x xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 xxxx. b), d), x) x x).

§77

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené

a) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx 30. xxxx 1995

x) x §74 odst. 1 xxxx. x) a x) xx 31. xxxxx 1995,

c) x §74 xxxx. 2 xxxx. x), c) x x) xx 31. xxxxxxxx 1995,

d) x §74 odst. 2 xxxx. x), x) x x) xx 31. lednu 1996,

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx místa, kde xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx (§3).

(2) Nárok xx xxxxx xxxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxx xx xxxx xxxx 1. únorem 1996 xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx xxxx xxxxx uplatněn před xxxxxxxx xxxx.

(3) Dávky xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx dávky uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx x dávkách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §69 xx 73 xxxxxxx.

§78

Xxxxxxx-xx nárok xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dávek §51 xxxx. 3 xxxxxxx.

§79

Posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx dítěte

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1995 vyplácejí x přídavkům xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx příplatek xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v §74 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxx povinny xx 10. xxxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx příplatek k xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx vyplácen, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx dítěte a xxxx dokladu uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 20) xxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 je xxxx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemocné (§9).

XXXX ŠESTÁ

§79a

§79a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

§79x

§79x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 117/1966 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx zákona x. 99/1972 Xx. x xxxxxx č. 180/1990 Xx.

2. Xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Federálního shromáždění Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb. a xxxxxx x. 183/1994 Xx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx české národní xxxx č. 229/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx č. 183/1994 Xx.

4. Xxxxx č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zákona x. 117/1992 Xx.

5. Xx. XX xxxxxx č. 84/1993 Sb., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Zákon č. 197/1993 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezaopatřené xxxx.

7. Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.

8. Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 106/1979 Sb., kterým xx xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 154/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Nařízení xxxxx č. 336/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x některé xxxxxxxx dávky.

11. Nařízení xxxxx č. 143/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x podpory xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx děti x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx., xxxxxxxx x. 147/1988 Xx., vyhlášky x. 263/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx. x vyhlášky x. 311/1993 Sb.

13. §5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx.

14. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Sb., xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., vyhlášky x. 27/1993 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 73/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995, s xxxxxxxx §1729 a §80 xxxx 1 až 3, 7,12 až 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1996.

Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx nároky xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 1997 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx 1997, jestliže nejsou xx 30. září 1997 splněny xxxxxxxx xxxxxxx v čl. I xxxx 16. Výše xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 stanoví xxxx xx xxxxxxx přídavku xx xxxx náležející xx říjen 1997.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 se x xxxxxxxxxxxx x čl. I bodu 35 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 1998 se posuzují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx dobu před 1. říjnem 1997 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

(5) Xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx, xxxxx nezakládaly xxxxx nárok podle xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1998.

(6) Xx nároky xx přídavek na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 přiznány xx xxxx xxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxx xxxxxxxxxx §51 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx čl. I xxxx 45 tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xx sociální xxxxxxxxx xxxx příspěvek na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/1997 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1998, x výjimkou xxxx. 2 x odst. 4 věty xxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.10.1997

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, který přijal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bude užívat x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Věci, které xx dni 1. xxxxx 1998 tvořily xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998 x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění manželů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx xxxxx manželů.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §78 zákona o xxxxxx se považují xx 1. srpna 1998 za xxxxxxxxx x právy x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x opatrovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx i xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.1998

Čl. XX

1. Xxxxxxx XX, ZTP x XXX/X xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx po dobu x xxxx uvedenou, xxxxxxx však xx 31. prosince 2001.

2. Xxxxxx, xxxxx počátek xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, na xxxxx se přiznává xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Sb., xxxxxx č. 132/1997 Xx., zákona č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx. x zákona x. 158/1998 Xx., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Při xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xx x xxxx od 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož by xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxxx v xxxx xx 1.ledna 2000 xx 31. xxxxxx 2000.

3. Rozhodným xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 do 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000, je podle xxxxxx x. 132/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., kalendářní xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 do 31. xxxxxxxx 1999.

Xx. XV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2000

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxx x dítě xx xxxxxx trestu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx následující xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2001 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx čl. I xxxx 1 xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. října 2003.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, postupuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Čl. I xxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x čl. VIII xxxx 1, jejichž xxxxxxxxx xxxxx neuplynuly xx dni 1. xxxxx 2004, jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x písemnosti a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce do xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx ke dni 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §249 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx na xxxx. Xx xxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - příslušný xxxx práce, xxxx xx úřad xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo krajským xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Lhůty xxx xxxxxx správních rozhodnutí xx x případech xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxx xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x převodem činností xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. I xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx upravovaly xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úřadů obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úřady práce, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx sociální podpory, xx xxxxx se xxxx 1. dubnem 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. xxxxx 2004 stávají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx sociální xxxxxxx.

7. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxx čl. I xxxx 5 xx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2004, x xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě, xx 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. I xxxx 22 a 23) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx 2003; xxxxxxxxx xx xxxxxxx se vyplatí xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx červen 2004.

9. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2004, x z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxx 1. xxxxxx 2004 pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2004 xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx za kalendářní xxx 2002.

11. Xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx obecní xxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. CXVII xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně majetku xxxxxxxxx informační systém x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těmto xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002, xx xx xxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxx. Předchozí xxxx xx xxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hlavnímu městu Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 453/2003 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2004

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezaopatřenému xxxxxx xxxx jednorázovou xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xx výši xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2004.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Kč.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx výplaty xxxxxxxx xx xxxx x červnu 2004, xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx vyplatí přídavek xx dítě xx xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x červnu 2004 vyplacen.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx vyplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxx 2004.

6. Příspěvek xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přídavku na xxxx náležejícího xx xxxxxx 2004, x xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

7. X nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx zasílá xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xxx xxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx, kdy xxx xxxxxxxx přídavek xx xxxx xx květen 2004, xxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx obdobně jako x řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Nárok na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxx nelze postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Náklady xx xxxxxxx příspěvku xxxxxx xx xxxxx xx státního xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poživatelům xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx z přidané xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxx důchodci má xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") alespoň xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx poživatel xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Kč.

4. Příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx nebude x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004 přede xxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti do 60 xxx ode xxx doručení xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x červnu 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v červnu 2004, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx termínu. V xxxxxxx uvedeném x xxxx 4 xxxx xxxxx se příspěvek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

7. X nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x xxxx 5 xxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxx-xx o xx xxxxxxx poživatel xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxx vyplacen xxxxxx xx xxxxxx 2004. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řízení xx věcech důchodového xxxxxxxxx.

8. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmu, x xxxxxxxxx důchodci xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze postihnout xxxxxxx rozhodnutí.

11. Náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxx posoudí xxxxx xxxxx čl. I tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx příjmy xxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx o xxxxx, xxxx xxxxxx osob, xxxxx vykonávají xxxxxxx, xxxxx se považuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jde x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavně.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. x účinností xx 30.3.2005

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx čl. I xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, na xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx náležející xx xxxxx 2007.

2. Příspěvek xx xxxxxxx náležející xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za prosinec 2006, jde-li x xxxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x pokutách, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx státní sociální xxxxxxx, xx které xxxxxx nárok xx xxx 31. xxxxxx 2006, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx rozhodných xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře po xxx 31. xxxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx odměny pěstouna, xx niž xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxx x xxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti tento xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx příplatek x xxxxxxxxxx příspěvek náležející xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx naposledy xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jestliže xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx měsíce xxxxx 2008, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008, se xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2008 xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx 1. xxxxx 2008

a) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nejmladší xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek xxxx 1. lednem 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx xxxx dítěte,

b) ve xxxxxxx výměře do 4 let xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 xxx xxxx před 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxx xxxxx.

6. Rozhodný xxxxxx x přihlédnutím x čl. XXIII xxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) od xxxxx 2008, jde-li x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxx xxxx příjmu xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 2 x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od osoby x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx přídavek xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx oprávněná osoba xxx xxxxx přídavku xx dítě prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII xxxx 3.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxxx 2009, xx xxxxxx xx 1. ledna 2009.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, kteří k 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxx - Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahájená xx 31. prosince 2008 xxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Žádosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxx před 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 posuzuje Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

5. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, zahájený xx 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zahájit xx 31. prosince 2008, xxxxxxx xxxx provede Xxxx práce hlavního xxxxx Xxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

6. Úřady xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx dokumentů x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx dnem 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx skartační xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx dni 1. xxxxx 2009.

8. Pohledávky, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 pohledávkami Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

9. Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx orgán, xxxx xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx městské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx obvyklou x za úhradu xxxxxxxxxxx provozních nákladů xx 31. prosince 2010, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx čl. I bodů 5 a 6 xx přizná xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx bez žádosti, xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. prosince 2009 x náleží x xx xxxxx datu.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxx II, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.12.2008

Xx. XV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xx xxx 1. července 2009, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2009.

2. Xxxxx práce xx 31. července 2009 xxxxxxx nově xxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx dne 1. xxxxxxxx 2009, xxx xxxxxxx; oznámení o xxxxx xxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx pouze xx xxxxx.

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 a 18 náležející xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxx xxxxx xx jednoho měsíce xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx a jeho xxxx xxxxx §17 x 18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx práce doručí xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náležející xx xxxxx xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přídavku na xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xx 31. ledna 2011 xxxxxxx xxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na něž xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2010.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 346/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. VIII

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 až 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vzniknou xx 31. prosinci 2011; xxx-xx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx podpory od 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, který xx xxx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxx, které je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 let, xxxx xxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxx xxxx xx 3 let xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 7&xxxx;600 Xx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo nemocenským xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po 31. prosinci 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxxx xx péči. Xx-xx xxxx dítě xxxxx xx xxxxxxxxx xx péči, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2012 xxxxxxx provést xxxxx xxxxx jedné xxxxx, xxxxxxx §30b xxxx. 4 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxx. Po provedené xxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dávku.

3. Xxxxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 2011, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx prosinec 2011. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011. X zániku nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nárocích dítěte xx 31. xxxxxxxx 2011.

4. Xxx-xx x xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx rodič

a) xxxxxx rodičovský příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 podle právní xxxxxx platné přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nejdříve 1. xxxxx 2012 xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx platné xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxxx xx celkové xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku se xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx, xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2012

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx péči xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx nemocné,

b) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx zdravotně postižené,

c) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx před 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxx.

6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. VIII bodu 2 xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, zaniká xxxx 31. prosince 2011. X xxxxxx nároku xx sociální xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Řízení x dávkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxxxxxxxx §54a xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo v xxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících s xxxxxx plněním povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx na příspěvek xx xxxx, náleží xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti podané xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx dítě xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220 000 Kč.

2. Xxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx částkách xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není x tomto případě xxxxxxx xxxxxxx 220&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx podmínky xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx právní úpravy xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rodiče xx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220 000 Kč.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Výplata dávek xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2012 xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdělení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx dávky x xxxxxx uplatnění xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 27.11.2012

Xx. XXX

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s denní xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě §15 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, x xx základě §108 odst. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, zahájené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx středních xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. III xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx nebo písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx uvedená x §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx. zde xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx dávka xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce České xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Příjmy xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2015, xx-xx xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, kalendářní xxxxxxxxx, a pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiznané nejdříve xx 1. října 2015, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx x dítě narozené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů xxxx 1. lednem 2015, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4446 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2017, xx poprvé xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dítě náležejícího xx měsíc xxxxx 2017.

2. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2017 se xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, a xx x když xxxxxx x xxxxxxxx xx dítě bylo xxxxxxxx xx tomto xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx data.

3. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx částky přídavku xx xxxx xx xxxxxxx výměře podle §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxx. O změně xxxx přídavku xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx k částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyčerpání xxxxxx 220&xxxx;000 Kč x rodič xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 2 děti xxxxxxxx xxxxxxxx xx věku xx 4 xxx, xxxxxx mu xxx xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 110&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx dosavadní částky xx xxxxxxx xx xxxxxx.

5. Přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti.

6. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejpozději xx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sdělení o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přiznán pěstounovi xx xxxxxxxxxx dobu xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přechodnou dobu xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 200/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x dítě xxxx děti xx 4 let věku, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rodině, x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dítě xx děti xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx republiky - krajské xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku; toto xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

2. X xxxxxxx rodiče, xxxxx xxxx pečuje x xxxx nebo xxxx do 4 xxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, ale xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nejvyšší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nenáleží.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx měsíčních částek xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx vyměřovacího základu xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx převzetím xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2019 Sb. x účinností od 1.1.2020

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx částky xxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx žádosti. X xxxxx výše přídavku xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx po dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se další xxxxxxxxx dítě x xxxxxx narodí nejdříve x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") doručí x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 do 30. xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přídavku xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

6. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx oznámení změny xxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxx 5 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxx xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx podle §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 285/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 28.7.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx podle §26a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx za xxxxx 2022.

2. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx osobě, xxxxx xx podnájemcem xxxxxx xxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §24 xx 27 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx leden 2022.

3. Vlastníku stavby xxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx na příspěvek xx xxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx leden 2022.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 17/2022 Xx. s účinností xx 28.1.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Příspěvek xx xxxxxxx, xxxxx xxx přiznán xxxxx §51 odst. 5 xxxx první xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxx x rámci xxxxxx období na xxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxx xx dni 30. xxxxxx 2022 xxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od 1. července 2022 xx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx náležející xxxxxxxx xx xxxxx červenec 2022 xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx přídavku xx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

2. Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx i xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx dne nebylo xxxxxxxxxx skončeno.

3. Xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, náleží poprvé xx xxxxxxx náležející xx leden 2023.

4. Xxxxx §24 odst. 1 x §27 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

5. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x nájemným x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx §25 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx normativních nákladů xx bydlení xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se použijí xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

7. Xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §26a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení za xxxxx 2023.

8. Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx zveřejní do 31. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §28 odst. 1 zákona x. 117/1995 Sb. xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s nájemným, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx období xx 1. xxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §30 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx trvalé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024.

3. Xxx xxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx, xx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx dítě x xxxxxx narozené nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2024.

4. Xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální podpory xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 a 3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nejdříve xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2023.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 407/2023 Xx. x účinností xx 28.12.2023 x xxxxxxxx xxxx 2, 3, 5 x 6, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 117/95 Xx. xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1995, x výjimkou §17 xx 29 a §80 bodů 1 xx 3, 7, 12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

137/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.7.96, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.96

132/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/96 Xx.

x účinností xx 1.7.97

242/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx xx 1.1.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17, 18, 19 a xx. XX xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.10.97

87/98 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 117/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 33/98

91/98 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 94/63 Xx., x rodině, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx s účinností xx 1.8.98, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1

a §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

158/98 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.7.98

223/98 Sb., xxxxx XX xx xxx 2.9.98 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx §17 a 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/97 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.10.98

360/99 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o hlavním xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

155/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

271/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2001

402/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/95 Xx. publikované v xxxxxx x. 150/2001

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2003

125/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2004

453/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004, x xxxxxxxx §2x, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72x, 73b, §79x x §79b, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.4.2004; a §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx od 8.5.2004

315/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

124/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 482/91 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2004 Xx., o veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

204/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x státní sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

218/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 463/91 Xx., x xxxxxxxx minimu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx dozoru xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností od 29.9.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

552/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

113/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 279/2003 Xx., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x věcí x trestním řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

214/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, které nabývá xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné nouzi, xx znění zákona x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2007, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 29/2007 Sb.

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2009

269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

239/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

414/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností od 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.8.2009

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xx. XX, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Xx., xxxxx XX ze xxx 1.12.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx 2 xx. XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., kterým xx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty mění xxxxxxx zákony a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafované znění)

s xxxxxxxxx xx 29.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx návrhu na xxxxxxx zákona č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

331/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Xx., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2012

399/2012 Xx., o xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o pojistném xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx xx. X, xxxxx xxxxxx účinnosti 27.11.2012

463/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2013

267/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

182/2014 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

252/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

253/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.10.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

363/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.12.2019 xx. xx. Xx. ÚS 31/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 6.2.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

285/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 586/ /1992 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

14/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 7. xxxxxxxx 2021 xx. xx. Xx. ÚS 1/20 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přechodných xxxxxxxxxxxx xx. II xxxxxx x. 363/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.1.2022

17/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

177/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

203/2022 Sb., kterým xx mění zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/ /2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §51, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

456/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2023

407/2023, kterým xx xxxx zákon x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x hmotné xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 28.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024 a 1.7.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 68/95 Xx., 96/98 Xx., 150/2001 Xx. x 141/2002 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx č. 135/1982 Xx., x hlášení x evidenci xxxxxx xxxxxx.
§7 x §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.

2) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx ČNR x. 545/1992 Sb., x Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 149/1988 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 309/1993 Xx. x x. 207/1995 Xx.
6) §15 xxxx. 4 zákona x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 118/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 4 zákona XXX x. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 161/1993 Sb. x xxxxxx x. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 123/1992 Xx.
9) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx., x §8 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 178/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Xx. x zákona x. 292/1993 Sb.
10) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Sb., x §12 odst. 2 písm. x) xxxxxx XXX č. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 272/1992 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 382/1990 Sb., x rodičovském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1992 Xx.
13) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., zákona XXX x. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Sb., xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
14) Xxxxx č. 50/1973 Sb., ve znění xxxxxx x. 58/1984 Xx., zákona x. 118/1992 Xx. a xxxxxx x. 307/1993 Xx.
15) Zákon č. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 99/1972 Xx., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., zákona x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Sb., xxxxxx x.308/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx č. 241/1994 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., vyhlášky č. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., vyhlášky x. 263/1990 Sb., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxxxx č. 30/1993 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Sb., xxxxxxxx č. 312/1993 Xx., xxxxxxxx x. 196/1994 Xx. a xxxxxxxx x. 248/1994 Xx.
Xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzených, xx znění xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.,xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., xxxxxxxx x. 155/1983 Sb., xxxxxxxx x. 263/1990 Sb., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Sb. x xxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
16) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x xxxxxx x. 182/1994 Xx.
17) Xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx ČSFR č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx vyrovnávacím xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx., zákona XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx č. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 183/1994 Sb.
18) Zákon č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.
19) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění zákona XXX x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx č. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx. x zákona x. 210/1997 Sb.
20) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §35 xxxxxx ČNR č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance.
22) §45 xxxxxx x rodině.
23) §63 x 74 xxxxxx x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx x xxxxxx.
25) §78 xxxxxx o xxxxxx.
26) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx.
27) §45 xxxxxx x rodině.
§76a občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Xx.
30) §12 xxxxxx x. 1/1991 Xx., o zaměstnanosti.
31) §53 x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Sb.
35) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
36) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. a zákona x. 138/1995 Xx.
37) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx zákona x. 59/1969 Xx., xxxxxx č. 100/1970 Xx., xxxxxx x. 65/1978 Sb., xxxxxx x. 74/1990 Sb., xxxxxx x. 228/1991 Xx., xxxxxx č. 77/1992 Xx., xxxxxx x. 226/1992 Sb., xxxxxx x. 34/1995 Xx. a zákona x. 160/1995 Sb.
Xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., zákona x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx č. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 138/1995 Xx.
39) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x. 136/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.
40) §3 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 307/1993 Sb.
Xxxxx XXX č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 125/1990 Xx., xxxxxx XXX č. 210/1990 Xx., xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., zákona ČNR x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX č. 9/1991 Sb., zákona XXX x. 144/1991 Xx., zákona XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu XX x. 72/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1995 Xx.
41) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Sb.
43) Zákon XXX č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních orgánech, xx znění xxxxxx x. 325/1993 Xx. x xxxxxx č. 85/1994 Sb.
45) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x zákona x. 48/1997 Sb.
46) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb.
47) §12 xxxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Sb., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona č. 154/1994 Xx. x xxxxxx x. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx x. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 58/1995 Xx. a xxxxxx x. 296/1995 Xx.
49) §26 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §907 občanského xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx x xxxxxx.
52) §45b xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
53) §76 xx 81 xxxxxx x. 220/1999 Sb., x průběhu základní xxxx náhradní služby x xxxxxxxxxx cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 x 140 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§114 xx 116 zákona x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§116, 117 x 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx zákona č. 160/1995 Sb.
55) §7 xxxxxx x. 18/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxx.
56) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxx platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx.
57) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Xx., zákon č. 186/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §703 xxxxxxxxxx zákoníku.
62) §22 xxxxxx x. 76/1978 Xx., o školských xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 390/1991 Xx.
§45 odst. 1 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 138/1995 Sb.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) §9a x xxxx. zákona x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
66) §67 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §9 xxxx. 2 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
68) §299 x 317 občanského xxxxxxxx řádu.
69) §3 xxxx. 2 zákona x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel).
70) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
72) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Sb.
74) §2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 362/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence při xxxxxxxxx spisové xxxxxxx.
75) Nařízení Rady (XXX) 1408/71 o xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 574/72 stanovující xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 1408/71 o xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx a xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx v rámci Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 167/1999 Xx. a zákona x. 320/2002 Xx.
77) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx č. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
79) Zákon č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
85) Zákon č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti.
86) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
88) §141 xx 159 zákona x. 561/2004 Sb.
89) §8 xxxx. 3 a §186 xxxx. 2 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
91) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách).
92) §36 xx 43 zákona x. 561/2004 Xx.
93) §55 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Sb.
94) §46 xxxx. 3 x §48 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
96) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (ES) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

101) §74 x xxxx. zákona x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech vojáků x xxxxxx.
102) §61 xxxx. 4 x §131 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx.
103) §155 x 157 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.
104) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových nároků x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §117 x 118 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Sb. §102 x násl. xxxxxx x. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 vyhlášky x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 405/2003 Sb.
108) §11 xxxx. 2 zákona x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §119 xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
110) Xxxxxxxxx §251 a xxxx. xxxxxxxxxx soudního řádu, §78 správního xxxx, §73 zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
111) §299 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
112) Xxxxx č. 110/2006 Sb., o životním x xxxxxxxxxxx minimu.
113) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
114) Xxxxxxxxx §192 xxxxxxxx xxxxx.
115) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) §10 x 10a xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx. x xxxxxx č. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx č. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx.
§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Sb. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g x 87h xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. x xxxxxx x. 350/2005 Sb.
§93 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 217/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Xx. x xxxxxx x. 61/2006 Xx.
120) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
121) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění zákona x. 2/2002 Xx.
123) §6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) §7 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
127) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
128) §42i xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 427/2010 Xx.
129) Xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů.
130) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
131) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o poskytování xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.
134) Xxxxx č. 359/1992 Sb., x zeměměřických x katastrálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
137) §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 zákona x. 109/2002 Xx., x výkonu ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských zařízeních x o xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
139) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
140) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) §796 xxxxxxxxxx zákoníku.
142) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
143) §826 xxxxxxxxxx zákoníku.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

148) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

149) §42 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150) §42a odst. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

151) Xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

152) §744 občanského xxxxxxxx.

153) Xx. 7 xxxx. 3 x xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

154) §93a zákona x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 xxxx. 9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

156) §49 xx 54 občanského xxxxxxxx.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

158) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

159) §42k xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

160) §42m zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

161) §4 zákona x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

162) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

163) §50b zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

164) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, ve xxxxx pozdějších předpisů.

165) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

166) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

167) Zákon č. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.