Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2024 do 30.06.2024.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a §2b

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci §24a

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26 §26a

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §51a §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68 §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí §68d

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. X

č. 285/2021 Sb. - Čl. II

č. 17/2022 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. II

č. 456/2022 Sb. - Čl. II

č. 407/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.; č. 14/2022 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxx nákladů na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxx a xxxxx x poskytuje xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxxxxxx. Xxxxxx sociální xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx sociální podporu xxxxx xxxx.

(3) Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, xxxxx nejsou upraveny xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §2 100).

§2

Dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) dávky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výši příjmu

1. xxxxxxxx na xxxx,

2. xxxxxxxxx xx bydlení,

3. xxxxxxx,

x) xxxxxxx dávky

1. xxxxxxxxxx příspěvek,

2. xxxxxxxx.

§2a

Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou

a) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx"),

x) Ministerstvo práce x sociálních věcí.

§2x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x ním Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx blíže xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poštovní xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce,

b) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) K uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Spory x xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx práce x sociálních věcí.

(3) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxx desce x xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Veřejnoprávní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx získá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x které xx xxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx 166) xxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 407/2023 Xx. x účinností xx 1.2.2024

§3

Xxxxx oprávněných xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náleží xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx (dále xxx "xxxxx"), jestliže osoba x xxxxx společně x xx xxxxxxxxxx

x) xxxx na území Xxxxx republiky hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 117), xxx-xx x státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náleží xxxxx odstavce 1 x x xxxxxxx, xxx osoba a xxxxx xxxxxxxx x xx posuzované xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), s xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x to xxx xxx, kterým xxxxxxxx 365 xxx xxx xxx hlášení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky k xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), x xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx středisku Ministerstva xxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx cizinci xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) cizinci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx jim xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx d), xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 121),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 122),

x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), xxxxxxxxx xx, xx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, kterým xxxx vydána zaměstnanecká xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 148),

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byli xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 6 měsíců x jsou x xxxxxxxx uchazečů o xxxxxxxxxx4), xxxxx xxx xxxx xxxxxx povolení x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 150) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx f), x), x) a x), xxxxx jim xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 149),

l) osobami, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx takové postavení x xxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx majícími xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 153),

xxxxxxxxx xx, xx mají xx xxxxx České republiky xxxxxxxx. Podmínka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxx x).

(3) Přídavek xx dítě xxxx xxxxxx podle odstavce 1 x v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118), xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx devíti xxxxxx karta vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx převedeni do xxxxxxxx korporace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx společně xxxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx osoba x osoby společně x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie 160) x xxxx převedeni xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx sídlem na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 150), x xxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pohřebné xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x případě, kdy xxxxx x xxxxx xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxx nemají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou

a) xxxxxxx, kterým bylo xxxxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx 157) xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx byla vydána xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 160) x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odštěpného xxxxxx se xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 150), x pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(6) Xx xx rozumí xxxxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxx v xxxxxx nouzi 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dávky xxxxxxx x §2 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx příjem"). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíčních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xx příjem xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxx

x) x příjmů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx, x xxxxxxxx částky, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x daních z xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

2. příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o daních x xxxxxx; pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx příjem xxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx z příjmů,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, x xxxxxxxx výher v xxxxxxxxxx hrách a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx a cen xx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx omezen xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x soutěžící vybrané xxxxxxxxxxx soutěže xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx opakovaného xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zahrnuty xx xxxxxx výdajů, x xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tyto příjmy,

b) x příjmů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrady xxxx uvedeného plnění, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxx x osobou, xxxxx xxxx výživné xxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx u xxxxxx x povolání x xxxxxxxxx nároky x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 151),

3. příjmy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přesahuje-li xxxx mezi jeho xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pěti xxx, x xx x xxxxxxx a za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů,

4. xxxxxx plynoucí jako xxxxxxx za služebnost xxxxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 105),

5. xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx platu xxxx xxxxxxx odměny od xxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 114),

6. příjmy x dávek x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxx,

7. xxxxxx, odchodné, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poslanci xxxx xxxxxxxx poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx x náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo manželce x nezaopatřeným xxxxx x xxxxxxx úmrtí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky,

8. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxxxx, od zaměstnavatelů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxx příplatek xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních xxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x daních z xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx základu daně xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů,

c) xxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx pojištění xx odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x podpora xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) v xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, daní, xxxxxxxxxx x příspěvku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b), xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rodičovský xxxxxxxxx a opakující xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 163),

x) xxxxxxxx xx xxxx pro nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx nároky xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, 56) x to x xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxx,

x) příjmy xx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx h), x xx za xxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx f) xx h).

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x jiného xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx došlo xx xxxx období než xx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Jestliže x dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu [xxxxxxxx 1 xxxx. x) x g)] xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeplatek na xxxxx (§62) xxxx xxxxxxxx částky, které xx xxxx poskytnuty xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši, snižuje xx xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxx období, x xxxx x takové xxxxxx došlo. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zvýšena, popřípadě xxxxxxx daň z xxxxxx podle zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zjišťuje-li xx xxxxxxxx xxxxxx xx rozhodné xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se příjmy xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 1 x x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx 5, 7 xx 9 v tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx byly xxxxxxxxxx,

x) x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 3 a 4 x v xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxx 1 až 4 x 6, x odstavci 1 xxxx. x) a x xxxxxxxx 1 xxxx. x), f) xx i) x xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx byly xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx osoba xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném období xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxxx se jí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx měsíc

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx kalendářní xxx, xxxxx bezprostředně předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx, a to xxx xxxxxx na xx, kolik xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávala x xxx xxxx činnost xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5, jde-li o xxxxxxxxxx v paušálním xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx 155), xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx částka 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x národním xxxxxxxxxxxx.

(6) Vykonává-li osoba xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném období xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevykonávala, xxxxxxxxxx xx xx xxxx příjem x xxxx činnosti do xxxxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, částka xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství, xxxx

x) za xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx o příjmu.

(7) Xxxxxx průměrné měsíční xxxx xx zjišťuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx do 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx Sbírce xxxxxx a mezinárodních xxxxx sdělením podle xxxxxxxx mzdy x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx služební i xxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx červenec x xxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx dvanáctině xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který se xxxxxxxx rozhodný xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 částka xxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celý takový xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmům xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx započtou x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 21) platného k xxxxxxx dni rozhodného xxxxxx, za které xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Pro xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx předmětem xxxx z příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx 19), xxxxxxxx xx xx českou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx daně z xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) x příspěvku xx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xx dávku xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx (xxxx) xxxxxxxx.

§7

(1) Za xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx posuzované xxxxx, x xxxx-xx těchto xxxx, xxxxxxxx xx xx rodinu sama xxxxxxxxx xxxxx. Žádná x xxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxx společně posuzovaná xxxxx současně xx xxxx rodinách, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; jestliže xx xxxxxxx x uvedených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) a xxxxxx xxxxxx xxxx; xx rodiče xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx, partner 113), xxxxxx nebo uvedené xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx uvedené osobě x druh (xxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx 113) xxxx xxxx x družka, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxxxx děti, jejich xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, a xxxxxx [xxxxxxx x)] xxxxxx xxxxxx,

xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx spolu xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby.

(3) Xxxxxxxx, xx osoby xxxxx xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, jde-li o

a) xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxx rodiče [xxxxxxxx 2 písm. x)]; pokud rodiče xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) části xxxx xxxx středníkem xxxx xxxxxxxxx, posuzuje xx xxxx xxxxx společně xxxxxxxxxx s nezaopatřeným xxxxxxxxxx dítětem xxxxx, x nímž dítě xxxxxxxx xxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx rodičům xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx nebo střídavé xxxx obou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 50) xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx těchto xxxxxx x tím, že xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx změnit xxxx xxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nezaopatřené xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx bytě xxxxxxx x trvalému xxxxxx; 1) xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxx xx středníkem přitom xxxxx obdobně,

c) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství 113).

(4) Xx-xx nezaopatřené dítě x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx péči o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxx samo toto xxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, poskytuje-li xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx stravování, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x příspěvek na xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, vymezené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životní x existenční xxxxxxx 161).

(6) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx v případech, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) xxxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx prokazatelně nežijí, xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzované, xxxx xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx některá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nejméně po xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx se x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xx osamělého xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, ovdovělý xxxx rozvedený, xxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx (xxxxxx) xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jen žije-li x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 1) nebo x xxxxxx uvedenou x odstavci 2 xxxxxxx tři xxxxxx. Xx osamělého xxxxxx xx xxxxxxxxxx rodič, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(8) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xxxxx odstavců 2, 3 x 5 xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx (§12), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx pro xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.

(10) Za rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx dítěte xx péče jiné xxxxx 140),

x) xxxxxxxx xxxxxx 141),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvojitele 142),

x) xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx 143),

e) jmenování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 144),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145),

g) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči 139),

x) xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx o péči x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 10 se xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx dítěte, jestliže xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx vyživovací xxxxxxxxx, xxxxxx pečuje.

(12) Stejně xxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), odstavci 3 xxxx. x) x §31 odst. 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§8

Stanovení částek xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xx dávky xxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx částky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §7. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx, která by xxxxxxxxxx této osobě xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx minimu 112).

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx dávku xxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx minimu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx životního minima xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx životního xxxxxx xxxxxx").

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112) xxx stanovení xxxxxx podle odstavce 1 xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx

x) v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xx za takovou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 28) xxxx

x) vykonávaná x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx z činnosti xxxxxxx v odstavci 1.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, platí pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §5 odst. 9 xxxxxxx.

§11

Nezaopatřené xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx dítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxxxxxx však xx 26. xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxx připravuje na xxxxxxx povolání (§12 xx 15), nebo

b) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20).

(2) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx do 18. xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dítě xxxx xxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx považovat xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxx třetího stupně.

§12

Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx na středních x xxxxxxxx školách x Xxxxx republice, 2) x výjimkou

1. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx středních xxxxxxx, xx-xx dítě x xxxx xxxxxxxx studia xxxxxxxxx činno podle §10 xxxx xx-xx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 86) xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; výjimky xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx,

x) studium xx zahraniční xxxxxx xxxxx 154), xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx rozhodnutí Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx právnická osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx ustavena (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, uskutečňovaném xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx dohody x xxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §15 xxxx rozsahem x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uvedených v xxxxxxx x) x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx uskutečňované xxxxx xxxxxxxxxxxx středoškolských vzdělávacích xxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, pokud xx x xxxx vzdělávací xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx povoleno xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 137), nebo

2. xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízených xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx diplomatických xxxxxx nebo konzulárních xxxxxxx xxxxxx států,

h) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 let,

i) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 138).

(2) Xxxxxxx na středních xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx studium

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, 87) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, 88)

x) xx středních xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvy xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 89)

c) na xxxxxxx odborných xxxxxxx 90) xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 88)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx studium na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 91)

§13

Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§12 odst. 2) xxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx povinnosti xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole xx xxxxxxxx také

a) doba xx skončení xxxxx x xxxxxx školním xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxxxxx dítě xxxxxxxxx xxx xxxxxx|xx v xxxxxx xxxxxx,

x) doba xx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování xxxxxxxx xxxx, 35) x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx konána; to xxxxx xxx, bylo-li x xxxxxx xxxx xxxxxx konáno xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx 36) xxxx xxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nelze xxxxxxxxx xx soustavnou xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx xxxx xx xxxx kalendářní měsíc xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) výdělečná xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) x nárok xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxx b) xx xxxx v xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxx tak, že xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx xxxxxxx x písmenech x) xx x) xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx (§12 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxx studentem xxxxxx xxxxx, x končí xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx soustavnou přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxx

x) doba xx xxxxxxxx studia xx xxxxxxx xxxxx do xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx pokračuje xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) kalendářní měsíc, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx vysoké xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx měsíc následující xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxx řádně 59) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxx měsíc výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10 xxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci,

c) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na vysoké xxxxx xx xxx, xxx xx xxxx xxxxx studentem téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx studia na xxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx doba xxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx instituce x osoby, které xxxxxxxxxxx studium xxxxx §12 odst. 1 xxxx. x) (xxxx xxx "vzdělávací xxxxxxxxx"), xxxx uvedeny v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx výukou (dále xxx "seznam"), který xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zařazuje. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx instituce, označení xxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx ukončení platnosti xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxx xx dobu 3 let od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do seznamu xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx zařazení xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 6.

(3) Xxx zařazování xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx posuzuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, splnění xxxxxxxx odborné a xxxxxxxxxxx způsobilosti xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx dány xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stránce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xx xxxxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx seznamu xxxxxxx, při uskutečňování xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx, xxxxx vzdělávací instituci xx seznamu zařadil, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxx xxxxxxxxxx uděleno,

c) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx,

x) odmítne xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5,

x) o to xxxxxxx požádá.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, doklady x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxx odborné a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na zajišťování xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx studium, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Za povinnou xxxxxx xxxxxxxx 92) xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx žáků, xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 93)

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 94)

x) pokračování xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx, 95)

x) kurz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx denní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xxx, xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx. 96)

(2) Xx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx dítě xxxxxx poslední xxx xxxxxxx xxxxxx docházky. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx nelze xxxxxxxxx xx povinnou školní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx xxxx nárok xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §13 odst. 3 xxxx. x) xx x). Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dítě xx skončení xxxxx x uvedeném školním xxxx v soustavné xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX

XXXXX PRVNÍ

PŘÍDAVEK XX DÍTĚ

§17

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx na přídavek xx dítě xx xxxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 3,40.

§18

Xxxx přídavku xx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx kalendářní měsíc, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx 830 Xx,

x) od 6 xx 15 xxx 970 Xx,

x) xx 15 xx 26 let 1 080 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx x každém xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) bodu 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx 112),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2,

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x nezaměstnanosti x podpory při xxxxxxxxxxxxx 85),

x) x xxxxxxxxx na xxxx x osobu xx 18 let xxxx, xxxx

x) z rodičovského xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx po vyčerpání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx zvýšené xxxxxx.

(3) Xxxx přídavku xx dítě xx xxxxxxx výměře xxxx xx kalendářní xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx věku

a) xx 6 let 1 330 Xx,

x) xx 6 xx 15 xxx 1 470 Kč,

c) xx 15 xx 26 xxx 1 580 Xx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxx náležející zletilému xxxxxxxxxxxxxx dítěti se xxxxxxx xxxxxx dítěti, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx zaopatření, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zletilosti. Přídavek xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splátky xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zaopatření xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx základě dohody xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce, xxxxx x přídavku xx xxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vyplácet.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) ústavu (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx (zařízení). Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx xx xxxx zahrnující xxxx kalendářní měsíc, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dobu x xxxxxx zaopatření. V xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

§20

§20 zrušen xxxxxxx předpisem č. 364/2011 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

XXXXX TŘETÍ

PŘÍSPĚVEK NA XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo nájemce xxxx , xxxxx xxx užívá, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nájemce xxxx x společně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 0,30 x současně

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x koeficientu 0,30, x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxxx 0,35, není xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx.

(2) Za vlastníka xxxx xx považuje x xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xx xxx, xxxxx vlastník xxxxx.&xxxx;Xx xxxxxxxxx bytu xx považuje x xxxxxx, xxxxx užívá xxx xx základě xxxxx xxxxxxx odvozeného xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx manžela 152), xxxxx nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx považuje x xxxxx, která xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i podnájemce xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, nájemce xxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podnájemce xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xx považují xxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx společné xxxxxxx xxxxx 146). Xx xxxx xxxxxx nájemního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx x xxxx xx zániku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx x vyklizení xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxx k vyklizení xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nájemcem xx xxxxxxxx xxxxx x vyklizení xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, náleží xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxx, x xx xxxxx určené na xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx k této xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užívat v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx stane xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obytná místnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx trvalé bydlení x xxxx k xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx byt.

§24a

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx má též xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rekreaci, xxxxxxx-xx podmínky xxxxx §24 odst. 1. Xxxxxxxxxx §24 odst. 2 xxx xxxxx x druhé, odst. 3 a 4 xx použijí obdobně. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bydlení x normativních nákladů xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xx 27 xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx musí mít xxx účely poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxx xxxxxx pobytovou xxxxxxxxx, který svou xxxxxxx, velikostí a xxxxxxxxx uspořádáním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomu, xxx xx v xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx x pitné xxxx. Pro xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 xxxx. x), §8, 11, 38 x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx 164), xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přiměřeně x xxx, xx tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, zda xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x odstavci 2, xxxxxxx xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad.

(4) Při xxxxxxxxx kontroly podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) X žádosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx získat xxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx kvality bydlení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladů xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad.

§25

Xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) x bytů xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx bytů, xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx osob x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

jedna xxxx dvě

3 571

xxx

4 669

xxxxx x více

5 632

x) x xxxx xxxxxxxxx x písmenech x) a b) xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx poskytované x xxxxxxxx bytu, xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx náklady za xxxxxxx tepla (xxxxxxx xxxxxxxx) x centralizované xxxxxxxxxxx teplé xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx televizní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; náklady xx pevná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc:

Počet xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xx

xxxxx xxxx xxx

1 843

xxx

2 411

xxxxx x xxxx

2 979

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nárok x xxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx položky xxxxx odstavce 1; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx xx xxxxxxxxxx podrobný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxx xx pro nárok x xxxx xxxxxxxxx xx bydlení stanoví xxxx jejich průměr xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxxxxx, xx které xx nárok na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx

x) uhrazené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ve xxxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nežily, x xxxxxxxx situace, xxx xxxxxx xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx žil x jiném xxxx, x xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se započtou xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xx započítávají x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxx, xxx xx kalendářní xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx. Byla-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx bydlení x xxx kalendářním xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx byla xx dobu xxxxx xxx xxxx kalendářní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x xxxxxx, které xx započítávají za xxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Normativní xxxxxxx xx xxxxxxx činí xxx

x) xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x rodině xxxxx §7 xxxx. 5

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x Xx

Xxxxx a Xxxx

Xxxx x alespoň 70 000 xxxxxxxxx

Xxxx xx 69 999 xxxxxxxx

xxxxx xxxx xxx

16 729

14 197

13 737

xxx

19 212

15 900

15 299

čtyři x více

23 195

19 202

18 477

x) byty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx osob x xxxxxx podle §7 xxxx. 5

Měsíční xxxxxxx xx xxxxxxx x Xx

xxxxx nebo xxx

8 932

xxx

11 161

xxxxx x xxxx

13 568

(2) Xxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. července xx 30. června následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxx 1. červenec jako xxxxxxx uvedeného období.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxx xxx období xx 1. ledna 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024.

§26a

§26a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2023 Sb.

XXXXX XXXXXX

§27

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx xx bydlení xxxx za kalendářní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx náklady na xxxxxxx x rozhodným xxxxxxx xxxxxx vynásobeným xxxxxxxxxxxx 0,30.

(2) Pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30.

§27a

§27a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

(1) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx vždy x 1. xxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) částek, xxxxx se započítávají xx pevná xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx paliv,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxx x změny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxx část nákladů xx bydlení xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. c), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx počtu obyvatel xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx pro xxxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který xx xxxx částek, xxxxx xx započítávají xx xxxxx paliva, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx částky, xxxxx se započítávají xx xxxxx xxxxxx, x xx s xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxxxx paliv xxxxxxx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx výše xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx pevná xxxxxx, xxxxxxx, alespoň x 5 %.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx xx energie xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx období, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x obdobím xx 1. ledna do 31. prosince kalendářního xxxx, pro xxxxx xx xxxx částek xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tomu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxx na energie xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxx pro xxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx podle odstavců 1 x 4, xxxxxxxxx zvýšit částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x to x účinností od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vyhlášení, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobně celodenně x xxxxx xxxxxx x xxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxxx tohoto xxxxxx, a xx xxxxxxx do doby, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x totéž xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx částka 350 000 Xx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině xxxx 2 xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xx tento xxxxx xxxxx xx 1,5xxxxxxx částky 350&xxxx;000 Xx.

(2) Pro stanovení xxxxxx a výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx základ").

(3) Xxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) nepřevyšující 13 000 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx 13 000 Xx měsíčně, jestliže xxx aspoň xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx narození xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 13 000 Xx, x tím, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rodiče, xxxxx xx k xxxxxxx x rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx z xxxx, který xx xxxxx, xxxx

x) 1,5násobku xxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxx x) v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1,5xxxxxxx 70 % 30násobku denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxx osob, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínek, x to xx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xx změně xxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx měnit, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 3 celých xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx u xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx výše rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Volba xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx x rodičovském xxxxxxxxx rozhoduje.

(6) Jestliže xx xx xxxxxxx xxxxx částky rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx aktuální kalendářní xxxxx, x xxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je nižší xxx částka, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxx xx tato zbývající xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(7) Jestliže xxxxx čerpal na xxxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiným xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxx, kterému xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, nebo x xxxxxx vzniku nároku xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx na xxxxx nejmladší dítě x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dítě, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dítětem v xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx alespoň jednomu x xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejmladšího xxxxxx x xxxxxx stanovit xxxxx vyměřovací xxxxxx xxxx že xx xxxxxxx x rodičů x xxxxxx datu xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx výplata xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejmladšího xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §61 odst. 1.

(2) Xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx podle §30b xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rodiče xxx, xx každý xx xxxxxxx po část xxxxxx, xxxxxx rodičovský xxxxxxxxx jen jednou, x xx rodiči xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx svěřeno xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou dobu 145), xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30b

Podmínka osobní xxxxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní x xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx

x) xx xxxx narodilo,

b) xxxxx xxx xx část xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxx s porodem,

c) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 10 a 11), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145),

x) xxxx xxxxxxx věku 3 xxx, xx kterého xxxxxx rodičovský příspěvek xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx do péče xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jiné osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxx, xxxxx bylo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx), x němž bylo xxxxxx poskytováno xxxx xxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxx z xxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, které xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx měsíce.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxxxxx důvodů xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 3 kalendářní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx době xxxx xxxx rodič xxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 3. Xxxx xxxxx neplatí, xxxxxxxx xxxxx x xxxx umístěné ze xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx celodenně x xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jen je-li xxxxx, x xx xx xxxx rozdílu xxxx rodičovským příspěvkem x těmito dávkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx věty první xx posuzuje xxxxx xx xxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 114).

§30x

(1) V xxxxxxx, xx rodič xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxx dětí x vícerčat, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx celkovou xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxx se z xxxxxx xxxx stanoveného xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx částka rodičovského xxxxxxxxx pro vícerčata. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx dojde rovněž x xxxxxxx, kdy xxxxx začne xxxxxxx x 2 xxxx xxxx dětí x xxxxxxxx s xxx, xx x x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zjištěno, že x důvodu rozdělení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx x těchto vícerčat xxxxx, přitom xxxxx xxxx xxxxxx alespoň x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx celkových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rodiny x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§31

(1) Rodinou xx xxx účely rodičovského xxxxxxxxx rozumí xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x xxxx. 6 xx 11. Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxx xxx u xxxxxxxxx xxxxx a x dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, x xxxxxxxx svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx na přechodnou xxxx 145), dítě, xxxxx xxxxx xxxxxx, x dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 113). Xx-xx rodičem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx péče o xxxx x nezletilého xxxxxx. Xx-xx rodičem xxxxxx zakládajícího nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx celodenní xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) dítě, xxxxx xxxxxxxxx 2 let xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 92 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dítě pravidelně xxxxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo mateřskou xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx postižené děti xxxx jesle xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx, řeči x na xxxx xxxxxxx postižené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx předškolního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 6 hodin xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školu xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx předškolního xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx x jestliže xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx) podle zákona x xxxxxxxxxx službách,

e) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x případy uvedené x xxxxxxx x), x xxxx, xxx xx výdělečně činný xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx povolání (§12 xx 15), s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx;

xxxxxxxx xx uvedených xxxxxxxx xx nesleduje u xxxx xxxxxxxx 2 xxx.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

HLAVA XXXXX

§33

§33 (hlava xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (xxxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (hlava xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXXX XXXXX

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

HLAVA XXXX

§43x

§43x (xxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43x

§43x (xxxxx osmá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

XXXXX DEVÁTÁ

PORODNÉ

§44

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx má xxxx, xxxxx porodila xxx xxxxx nebo xxxxx xxxx dítě, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx příjem x rodině xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx jí před xxxxxxx vznikl již xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx do xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů xxxx x xxxxxxx, xx xx jí xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx do 1 xxxx věku xxxxxxxx xx trvalé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx živě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx žena, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ani xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx porodné xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx porodné xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx jeho xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx na porodné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxx xx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů dítě xx 1 xxxx xxxx xxxx, x xxxx dítě bylo xxxxxx nebo druhým xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, zda xxxxx xxxx porodila xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx nahrazující xxxx rodičů, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x rodině xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny a xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží x x případě, xx xxxx převzetím xxxxxx do xxxxxx xxxx nahrazující péči xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §44.

(3) Xx xxxx převzaté xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx péče na xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 xxxx. x), x) a x).

(4) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, xxxx xxxxx, který x xxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx porodného xxxx 13 000 Kč xx xxxxx xxxx x 10&xxxx;000 Xx xx xxxxx dítě.

(2) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA DESÁTÁ

POHŘEBNÉ

§47

Podmínky xxxxxx xx pohřebné

(1) Nárok xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx vypravila xxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §3 xxxx. 1, 2 xxxx 5,

x) xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §3 odst. 1, 2 nebo 5, xxxx

x) plodu xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o umělém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx plod xxx xxxxx x pohřbení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Splňuje-li xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx více osob, xxxxxx xxxx dávka xxx jednou, a xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx první. Xxxxx xx pohřebné xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx podle §3 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Výše x výplata xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5000 Xx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X DÁVKÁCH

HLAVA XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxx x xxxx výplatu

§49

(1) Xxxxx na dávku xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxx výplatu x podáním xxxxxxx x xxxxxxxx dávky.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dávky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx xxxx (§7) s xxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx sdělily xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxx, xxxx příjmu xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav, údaje x xxxxxxxxxx se x trvalému pobytu x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §68, x xx v xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx. Pro nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx. Mělo-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx dávky xx xxxxxxxx zletilosti, udělí-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dovršení 16 xxx.

§51

(1) Xxx xxxxx xx výplatu přídavku xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx. Xx-xx přídavek xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx od splátky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se rozhodný xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx by xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dávku xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx příjmů xxxxx §18 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx vyplácen x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x druh xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx. Neprokáže-li xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na dítě xx xxxx xxxxx §18 odst. 1. Xxxxxxxxx-xx se xx xxxx doby xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xx tuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do 30. xxxx daného xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přídavek na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx na xxxxxxxx na xxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstavců, xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx přídavek xx dítě xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x druhé xxxxxxx xx xxxx stanovenou x §54 odst. 2 větě xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx vždy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, xxxxx-xx nárok xx xxxx dávku xxx xx kratší xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x poslednímu xxx 1. xxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx výše rozhodných xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxx xxx byla xxxxx xxxxxxxxx. Neprokáže-li xx rozhodný xxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxxxx xx výplata xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx příjmů pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Neprokáže-li xx rozhodný xxxxxx xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx by se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx na bydlení xxxxxx. Ustanovení xxx xxxxx xx xxxxxx xx vztahují také xx prokazování xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx se xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxx-xx oprávněná osoba xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxx dávku xx xxxxx výměře, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výměře xxxxx.

(7) Splňuje-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2 jen xx část kalendářního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx výši, x jaké xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 50 Xx, xxxxxxxx x této částce.

§51a

(1) Xxxxxx-xx nárok xx příspěvek xx xxxxxxx za měsíc xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x x 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx na bydlení, xx xxxxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §51 xxxx. 5 xxx xxxxx xx xxxx xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx prosinec x tento xxxxx xxxxx ke xxx 31. prosince, x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx příjmů a xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx, xxxx výplata xxxxxx i ve 3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3. kalendářnímu xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §51 xxxx. 5 vět xxxxx xx páté xx nepoužijí.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxx pro určení xxxxxx na příspěvek xx xxxxxxx na xxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx tyto skutečnosti x xxxxxxxxxx odstavce 3 se nepoužije.

(5) Xxx xxxxxx od 1. ledna xx 31. xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxx xx xxxxxxxxxx §61 odst. 1 x 3 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxx rozhodných příjmů, x xxxx x xxxxxxx bytu; xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§52

Xxxxx-xx se v xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na dávku xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx nově xxxxx xx dávku x xxxx výši xx xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx došlo. Pro xxxxx dávky x xxxx výplatu xxxxx §53 xxxx. 3.

§53

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

x) nevyplácená xxxx vyplacená x xxxxx částce, xxx x xxxx náleží,

c) xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx,

xx přizná nebo xxxxx, a xx xxx xxx, xx xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zjistil, nebo xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx,

xx odejme xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 zůstává xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx podle §52 x xxxxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx výše xxxxx, a to xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx rozhodující x xxxxx xxxxxxx, xx je xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx osoba x přiznání dávky, xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxx, její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx následujícího xx xxx, jimž xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxx vyplacena.

Ustanovení §62 xxxxxxx nedotčeno.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedených x §8, xxxxxx xx xxxx dávky xxx dne této xxxxx.

§54

(1) Xxxxx xx xxxxx nezaniká uplynutím xxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxx xxxx její xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) x bodu 1 xxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx náleží; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §53 xxxx. 1 x v §62 xxxx. 5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx po dobu xxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. x) xxxx 3 x x §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) ode xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §44,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §45,

c) xxx xxx pohřbení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 65) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §47.

Xxxxx lhůta xxxxxxx, xxx-xx x případ xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx se xxx stanovení kalendářního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx dobu xxxxx xxxx, od xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na dávku xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx bylo xxxxxx xx žádost, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xx x své xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Ustanovení xxxx první neplatí xxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx, po xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx má x xxxx své xxxx x stará xx x něj xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 98).

§54a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx neplnění povinné xxxxxx xxxxxxxx dítěte

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností souvisejících x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, tak xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dítě x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 22&xxxx;800 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 22&xxxx;800 Xx, xxxxxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx 22&xxxx;800 Xx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je přeplatkem xx rodičovském xxxxxxxxx, xxxxx je rodič xxxxxxx xxxxxx.

(2) Rodič xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo druhému x rodičů byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, že jemu xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který pravomocně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx rodiči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx správní xxxxx xxxxxx, a xx xx 8 xxx po nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx dávky

§55

Nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dát xx xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx-xx oprávněná xxxxx xx uplatnění xxxxxx na dávku, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx částky xxxxxxx xx dne smrti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxx přihlíženo xxx stanovení rozhodného xxxxxx podle §7, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx příjmu, x x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §7 odst. 2.

(2) Byla-li dávka xxxxxxxx před smrtí xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx splatné xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx dne smrti xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx dědictví.

Díl xxxxx

Xxxxxxx dávek

§57

(1) Xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2, §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx který náležely, x xx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxx xxxxxx. Nedosahuje-li xxxxx xxxxxx 100 Xx měsíčně, vyplácí xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, za xxxxx dávka xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s příjemcem xxxxx, xx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; sjednané xxxxx období xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) bodu 3, §2 písm. x) xxxx 2 xx xxxxxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

(4) Výše dávky xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§58

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x době, ve xxxxx xx vyplácena xxxxx xxxxxxx v §2 písm. x) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, která xxxx xxxx touto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x němž xx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx dozvěděla. Xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx příslušné xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx následující xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Dávka xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx podle rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx. Oprávněná xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx má xxx xxxxx vyplácena. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§59

(1) Příjemcem xxxxx xx oprávněná osoba. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněné osoby, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx b) až x),

x) xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx péče xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x),

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx zaopatření, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx d),

d) xxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xx-xx nezletilá xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ústavu (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx příjemců xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx by xx výplatou xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo nemůže-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xxxxx x ustanovením xxxxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx.

(3) Osoby a xxxxx (xxxxxxxx) uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímat, xxxxxxx dávku podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx z xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx ustanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx lze použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pronajímateli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx energií. X případě, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuhradil xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx fondu oprav, xxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx.

§60

Xxxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, příjemce xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§61

(1) Příjemce xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx dnů xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx vyzván xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx, xx povinen xxxx výzvě xxxxxxx, x to xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx delší lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx lhůtě, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, jestliže příjemce xxx xx xxxxx xx tento následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením o xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) xx požádání oprávněné xxxxx. Xxxxx osoba xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x), je xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxx. Povinnost xxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. b) xx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dnů xxx xxx, kdy xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Je-li xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x tomu xxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba zjistit, xxxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dávky byl xx výzvě na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Příjemce dávky, xxxxx xxxxxxxx některou xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx přijal dávku xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem nebo x xxxxxxxxx výši, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku. Jestliže xxx xxxxxx vyplacen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx příspěvek, xx xxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx nenáležely.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx v xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osoba společně x ní posuzovaná xxxxxxxxx přeplatek na xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x osoba x xx xxxxxxxx posuzovaná xx vzájemně vypořádají xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy. 67) Xxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx-xx x případ xxxxxxx x §63a xxxx. 2.

(4) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx neprávem nebo x xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx byla dávka xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniká xx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx nejmladším xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx na tuto xxxx rodiči xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxx dítě, xxxxx xx stalo xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, kdy xxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx výplatu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx nejmladším xxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx částka xx xxxxxxx do celkové xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku 100 Xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx dávku xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx. Xxxxxx neprávem xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx přiznané xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxx o xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, než xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. 68) Xxxxxxxxx vybírá krajská xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx o povinnosti xxxxxx přeplatek rozhodla.

Xxx druhý

Povinnosti státních xxxxxx a dalších xxxx

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx dávek, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx společně posuzovaných (§61), jsou xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyplácí xxxx xx požádání xxxxxxxx x dávku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bezplatně údaje xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx však o xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 20) xxxxx x xxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx zaměstnavatel k xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx doručit xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 8 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxx xxxxx. Xx-xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku 165), xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doručit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx využitím xxxxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxxxxxxxx x xx formátu, s xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx příjmu xxxx podmínky, xxxxxxxxxx xx x němu; xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx, na tuto xxxxxxxxxx x xx xx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx státní xxxxxx, a osoby xxxxxxx x odstavci 1 mohou xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx byly xxx sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxx xxx případ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, jíž xx xxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxx §50 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sdělily xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx údaje.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dávek x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Právnické a xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xx lhůtách xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx. Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výplatu xxxxxx osobních xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 135).

(5) Ministerstvo xxxxx a sociálních xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx aplikační xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx, potřebný xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrolu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x dávkách, xxx jejich výplatě x kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx z informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře (xxxxxxxx 4), a xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx o dávkách xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxx systému. Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 74)

§63x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx další xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§63 xxxx. 1) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinny xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx vztahuje x xx státní xxxxxx, xxx-xx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 jako zaměstnavatele xxxxx, xxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 4 x 6 x xxxx. 7 věta xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 x osoby xxxxxxx x §61, xxxxxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxxx x xxxx. 4 x 6 platí xxx obdobně.

§64

(1) Zaměstnanci Xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost mohou xxx uvedení zaměstnanci xxxxxxxxx pouze tím, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx mají, x to písemně x xxxxxxxx rozsahu x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx oprávněných xxxx nebo příjemců xxxxx, xxxxxxxx orgánů xxxx jiných fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxx své xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jiným xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx 9) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx mohou xxxx údaje xxxxxx xxxxx subjektům jen xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xx žádost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx 40) x obecním xxxxxx xxxxx potřebné xxx rozhodování o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění x x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20) údaje x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx 44) xxxxx potřebné k xxxxxxxx x vymáhání xxxx,

x) xxxxxxxxxx pojišťovnám 45) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) orgánům činným x xxxxxxxx xxxxxx 47) údaje xxxxxxxx xxx trestní xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxx soudní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 48) xx kontrole xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory údaje xxxxxxxx x provádění xxxx kontroly,

g) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx jednotlivých osob.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s šetřením xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx údaje, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, mohou xxx bez uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xxx vědecké, xxxxxxxxxx a pedagogické xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x koncepční činnost.

(6) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, je xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má vůči xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávku, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx jiná osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 99) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,50.

§64x

(1) Orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx unie 100), x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx institucím x xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx obdobných dávkám xxxxxx sociální podpory xxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx §63 xxxx. 4 xxxx čtvrtá xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §63 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxx, xxxxx a výši xxxxx státní sociální xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; uvedené xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxxxxx plnit xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, které o xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx přezkoumat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x řízení x xxxxx státní sociální xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx nevztahuje xx podklady předložené xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zařazení x xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §63. Xxx-xx x xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx §63 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx údaje xx xxx nárok xxxx xxxx dávky xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx na bydlení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x s xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx, a xx s cílem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx xx bydlení x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxx souhlas xx xxxxxxx do xxxxxx, xxxx znemožní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx xxxx odejme; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx zákona pro xxxxx xx dávku, xxxx výši xxxx xxxxxxx nebo nesplní xxxxxxxxx doručit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx formátu, s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxxx xx oprávněná xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odbornému vyšetření x xxxxxxxxx uvedených x §61 xxxx. 5.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx uložit xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 dálkovým přístupem xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx formátu, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx, dopustí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Kč.

Oddíl 3

Společná ustanovení

§65c

(1) X řízení o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §65a odst. 1 a §65b xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx sociální podpory, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx osvědčeny, nebo xxxxx vyzval k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 2.

(2) Pokuty xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

Xxx xxxxx

§66

Xxxxxx rozhodující x xxxxxxx

(1) X xxxxxxx rozhodují xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) místem, xxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx-xx místo xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162).

Xxx druhý

§67

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx zahajuje xx základě písemné xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, xx kterého xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žádá.

(2) Řízení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dávky xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahajuje xx xxxxx oprávněné xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Řízení xx xxxxxx v xxxxxxx změny xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 , v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, částek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx paliva, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx výplaty xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30b odst. 3; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx výše xxxxx x řízení x xxxxxxxxx její xxxxxxx xx nevede x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 x §30a xxxx. 1; o xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti oprávněné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x volbu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku.

(4) Xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 147), xxxxxxx xx ni xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx ji x xxxxxx x dávkách xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx osoba. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x řízení o xxxxxxx xxxxx ústav (xxxxxxxx). Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 16 xxx x xxxx mu xxx tato dávka xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx duševní xxxxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx, může xx x xxxxxx x xxxxxxx zastupovat člen xxxxxxxxxx, jehož oprávnění x xxxxxxxxxxx této xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx 156).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §2b odst. 1, lze žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 podat xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x provozovně držitele xxxxxxxx licence.

§68

Xxxxxxxxxxx žádosti

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx dávka xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vyplacena (§58 xxxx. 2),

x) x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxx x xxxx příjmu xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx s ní xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x doklad x xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx rodiče, x xxxxx má xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, x dalších xxxx x rodině xxxxxxxx 3 let, xxxxx xx s ohledem xx věk xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x místo xxxxxx xxxxxxx xxxx tvořících xxxxxx podle §31 xxxx. 1,

4. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx provádí xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho výši,

d) xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx nájemného a xxxxxxx x výši xxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. c), xxx-xx x žádost o xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 114),

g) xxxx xxxxxxxxxxxxx výživného nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a xxxx x tom, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx plnění poskytovala,

h) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx výživném,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxx zakládající xxxxx na porodné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) potvrzení, xxx-xx x xxxxxx uvedené

1. x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 2 x 4 x xxxx. x), x) x x),

2. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 2 až 9,

3. x §5 odst. 1 písm. e), xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxx xx prokázat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx x §5 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §63 xxxx. 2; nezjistí-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx potvrzení o xxxx xxxxxx žadatele x xxxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx rozhodující x dávce v xxxxxxx pochybností požádat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x školní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx dovršilo xxxxxxxx xxx xxxx, x x roky xxxxxxx xxxxxx docházky po xxxxx roce následující, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx pro prokázání xxxxxxxxxxxxxxx dítěte [odstavec 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpozději do 30. xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu.

(6) Xxx-xx xxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 10) xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68x

X xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx použít xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx předložila xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kopie.

§68b

Podání x jiné xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxx §2b odst. 1, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce je x případech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xxxx přijato v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podání xxxx xxxx xxxx učinit xxx jako xxxxxxxxx xxxx 167), xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X řízení x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx (§59),

x) osoba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx x přeplatku na xxxxx xxxxx §62 x 63a,

x) fyzická xxxx právnická xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59.

§68c xxxxxx právním předpisem x. 271/2001 Xx. x účinností od 1.10.2001

§68x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxxxx vydáváno xxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxx xxxxx x xxx společně xxxxxxxxxx, xxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxx v §61 xxxx. 2.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, jedná-li xx x řízení xxxxxx x moci úřední.

§68d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 407/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2023

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Písemné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxx x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §51 odst. 1 xx 3 x 5 x x §67 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 6, §30a xxxx. 1, §51 xxxx. 1 xx 3 a 5, §58 odst. 2 x x §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxx v §62 xxxx. 5,

e) xxxxxxxx x xxxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxx xx xxxx xxxxx vyplácet, nebo xxxx-xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59,

x) xx xxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 a xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30c xxxx. 3 xx nelze xxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení.

§70

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení o xxxxx a xxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx nedoručuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výplaty dávky xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxx. 3 věty xxxxx x xxxx. 5 vět třetí x xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Proti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx námitky do 15 xxx ode xxx výplaty

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx přiznání nebo xxx dne xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx výše, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30a odst. 1.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §67 odst. 2 věty xxxxx xxx uplatnit námitky xx 15 xxx xxx dne xxxxx xxxxxxx dávky xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx nebo zastavení xxxxxxx dávky.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx písemně x příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přiznala. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxx došly, xxxxxxxxxx x dávce. K xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx opožděně, se xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx získaných údajů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx tomuto postupu xxx uplatnit xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

§70x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx s použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x s předtištěným xxxxxx, příjmením x xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx věta xxxxxxx, xxx-xx x vyhotovení x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

§71

Xxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx přezkoumává Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

§72

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx řízení x osoby společně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradu nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx.

§72x

(1) Správní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxx orgány, xxxxx xxxx podán xxxxx xx soudní výkon xxxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xxxxxxx ten orgán xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Dávky státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 110) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 111). Dávky xxxxxx sociální podpory, xxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxxxx, nepodléhají výkonu xxxxxxxxxx.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73a

Soudní přezkum

Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 7 a rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30c xxxx. 3.

§73x

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Pro xxxxxx xx

x) rodičovský příspěvek xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx příspěvku, 12)

b) xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x pěstounské xxxx, 14)

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte a xxxxxxxx podle předpisů x nemocenském xxxxxxxxx, 15) xxxxxx x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx 16) x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x písmenech x) x d), xxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) a x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xx dobu xxxx 1. říjnem 1995, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), nebo xxxx 1. xxxxxxxxxx 1995, jde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995.

(2) Pro xxxxxx xx

x) přídavky xx děti podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) x xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách, 16)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

c) příplatek x xxxxxxxxx xx xxxx x výchovnému xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx 15) x xxxxxx x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, 16)

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyžaduje xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx, xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, 17)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxx, 18)

x) příspěvek xx xxxxxx za xxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, 13)

xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v písmenech x), x) x x), xxxx před 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dnem přiznány xxxx nebylo xx xxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx odnětí xxxx xxxxx výše xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx x), c) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b), x), x) x g), xxxxx předpisy xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx

x) 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x),

x) 1. xxxxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) a x),

xxxxxxxx xxxx x xxxx rozhodnou státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodování o xxxxxx dávkách podle xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x b), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x dávky xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1995, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

§75

(1) Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 1 písm. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx září 1995. Xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. b) x x) se vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1995.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. x) x x) xx vyplatí naposledy xx měsíc xxxxxxxx 1995. Xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) xx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 1996. Příspěvek xx xxxxxxx uvedený x §74 odst. 2 xxxx. f) xx vyplatí xxxxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1995.

(3) Xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, který x xxxx rozhodl xxxx je xxxxxxx.

§76

Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) 30. xxxx 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) 31. xxxxx 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx x §74 xxxx. 1 písm. x) x x),

x) 31. prosince 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), c) a x),

x) 31. xxxxx 1996, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §74 odst. 2 xxxx. x), x), x) a g).

§77

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené

a) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x) po 30. xxxx 1995

x) v §74 odst. 1 xxxx. b) x x) xx 31. xxxxx 1995,

c) x §74 xxxx. 2 xxxx. a), c) x x) xx 31. xxxxxxxx 1995,

x) x §74 xxxx. 2 xxxx. b), x) x x) xx 31. xxxxx 1996,

xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x nich xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx (§3).

(2) Nárok xx xxxxx uvedenou x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxx, nebyl-li xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx dnem.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný x rozhodování x xxxxxx dávkách. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx.

(4) Pro řízení x dávkách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §69 xx 73 xxxxxxx.

§78

Xxxxxxx-xx nárok na xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dávek §51 xxxx. 3 obdobně.

§79

Posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx dítěte

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke dni 1.xxxxxxxxx 1995 vyplácejí x xxxxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v §74 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxx xxxxxxx xx 10. xxxxxxxxx 1995 okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx posudek, xx xxxxx podkladě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jméno, adresu x xxxxx xxxxx xxxxxx dítěte a xxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující.

(2) Xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxxxxx, 20) zda xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx dlouhodobě těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemocné (§9).

ČÁST ŠESTÁ

§79a

§79a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

§79x

§79x zrušen právním xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 117/1966 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx zákona x. 99/1972 Sb. x xxxxxx č. 180/1990 Xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx. x xxxxxx č. 183/1994 Xx.

3. Xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx xxxxx národní xxxx č. 229/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

4. Zákon č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x. 117/1992 Xx.

5. Xx. XX xxxxxx č. 84/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx č. 197/1993 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.

8. Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx č. 154/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 336/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 143/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podpory při xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 78/1984 Sb., xxxxxxxx č. 147/1988 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., xxxxxxxx č. 30/1993 Xx. x vyhlášky x. 311/1993 Xx.

13. §5 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx provádí zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx č. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Sb., zákona x. 245/1991 Sb., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxxxx x. 27/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 37/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Sb.

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx financí č. 73/1993 Sb., x xxxxxxx úhrady xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995, x xxxxxxxx §1729 x §80 xxxx 1 xx 3, 7,12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Klaus x. x.

Xx. VI

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx příplatek, xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vznikly před 1. xxxxxx 1998, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx na dítě xxxxxxxx přede xxxx 1. října 1997 xxxxxx xx splátky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx říjen 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 splněny podmínky xxxxxxx x čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I xxxx 16 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 1997.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx x přihlédnutím k čl. I bodu 35 xxxxxxx nově xx xxxxxxx příspěvku na xxxxxx potřeb xxxxxx x pěstounské xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx posuzují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx 1. říjnem 1997 xx posuzuje podle xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem.

(5) Nároky xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx 1. ledna 1998.

(6) Na xxxxxx xx přídavek na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx, které byly xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, se xx 31. xxxxxxxx 1997 vztahuje xxxxxxxxxx §51 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění čl. I xxxx 45 tohoto xxxxxx.

(7) Vznikl-li xxxxx xx sociální příplatek xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxx platné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxx. 2 x xxxx. 4 věty xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.10.1997

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx bude xxxxxx x na druhém xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Věci, xxxxx xx dni 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxx jmění xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x opatrovnících xxxxx §78 zákona o xxxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx poručenství a xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostmi oprávněnými xx xxxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 308/1991 Sb., x svobodě xxxxxxxxxx víry x xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx společností.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xx. XX

1. Xxxxxxx XX, XXX x XXX/X xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2000 xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2001.

2. Xxxxxx, xxxxx počátek xxxxxxx na 1. xxxxx 1999, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb. x zákona x. 158/1998 Xx., xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2000. Při xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxxx xx x xxxx xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodného xxxxxx, x něhož xx xx vycházelo při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x době xx 1.xxxxx 2000 xx 31. xxxxxx 2000.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx kalendářní čtvrtletí xx 1. dubna 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999. Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1997 Xx., x sociálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., kalendářní čtvrtletí xx 1. října 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 360/1999 Xx. x účinností xx 1.4.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx příjem xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx stanoví xxxxx předpisů platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 271/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx čl. I bodu 1 xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.

2. Xxxx-xx xxxxxx x dávku xxxx xxxx výplatu podána xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Čl. I xxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 125/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a spisy xxxxxxx x čl. VIII xxxx 1, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2004, jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, krajské xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uschovat xxx, aby x xxxxxx xxxxxxxx nedošlo xxxx uplynutím 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx podpory.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni 31. března 2004 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §249 odst. 2 xxxxxxxx práce na xxxx. Xx stát x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx - příslušný xxxx práce, xxxx xx úřad xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce xxxxxxx xx větě xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodlužují x 30 dnů.

4. Výkon xxxxxxxxxx zahájený xxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx možné xxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí nebo xxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx x čl. I bodu 2 xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx upravovaly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx provádění xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx příslušné hlavní xxxxx Praha.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xx xxxxx se xxxx 1. xxxxxx 2004 prováděla státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. dubna 2004 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx státní sociální xxxxxxx.

7. Xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxx čl. I bodů 5 xx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx sociální xxxxxxxxx x příspěvek xx bydlení, xx 1. xxxxxxxx 2004, x xxx-xx x xxxxx xx přídavek xx xxxx, od 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. I xxxx 22 x 23) xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx za xxxxxxxx 2003; příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx červen 2004.

9. Xxxxxxxxx xx rodičovském xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2004, x x důvodu xxxxxxxxx rodičovského příspěvku, x xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxxx.

10. Podmínky xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. lednem 2004 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx s tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2002.

11. Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dodatků, xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x obcemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. března 2004 xxxxxx sociální xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. CXVII xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. prosinci 2002, se xx xxx 1. dubna 2004 xxxxxxx. Předchozí xxxx se netýká xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 453/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Jednorázový xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx dítěti poskytne xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx ve xxxx xxxx x přidané xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx dítěti má xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2004.

3. Xxxx příspěvku dítěti xxxx 2&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bez žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxx 2004, pokud xxxxxxxx na dítě xxxxxx v červnu 2004 vyplacen.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náležejícího xx xxxxxx 2004, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se vyplatí xxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

7. X xxxxxx xx příspěvek xxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zasílá xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy byl xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxxxx 2004, písemné námitky x xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx sociální xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx námitkách se xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxx nelze postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxx důchodci poskytne xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednorázovou xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx (části xxxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxx xx část xxxxxx 2004. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx důchodů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Kč.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyplatí xxx žádosti v xxxxxxx splátky xxxxxxx xxxxxxxxx v červnu 2004, xxxxxxxxx v xxxxxxxx následujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2004 přede xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx důchodci vyplatí xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se vyplatí xxxxxx x xxxxxx 2004, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxx xxxxx xx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

7. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedený x bodu 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx o to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx vyplacen důchod xx xxxxxx 2004. X xxxxxx o xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx xx věcech důchodového xxxxxxxxx.

8. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx důchodci xxxxxx dnem 30. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Výše xxxxx xx státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx příjmy x xxxxxxxxx nebo x xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, x nimž xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx příjmy xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx tuto xxxxxxx nevykonávaly xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.3.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx jesle, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx čl. I od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Čl. XV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx nárok xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx náležející xx xxxxx 2007.

2. Příspěvek xx bydlení xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2006, xxx-xx o xxxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 112/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx o pokutách, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Rozhodný příjem xxx účely xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xx xxx 31. xxxxxx 2006, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxxxx x státní xxxxxxxx podpoře xx xxx 31. března 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 113/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx odměny pěstouna, xx xxx xxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se přepočte xxxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx xx splátky xxxxx náležející xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx péči x dítě x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx naposledy, xxx-xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Xx., fyzické x právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náležející xx výši xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prosinec 2007.

2. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, nejpozději do xxxxx xxxxxx února 2008, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx xxxxxx xx 3 let xxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek před 1. xxxxxx 2008 xxxxxxx 21 měsíců xxxx, x po xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 4 let xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx do 4 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 let xxxx před 1. xxxxxx 2008.

5. X xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx podle čl. XXIII, xxx-xx o nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

6. Rozhodný xxxxxx x přihlédnutím x čl. XXIII xxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) od xxxxx 2008, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx bydlení,

b) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx oprávněná osoba xxx účely xxxxxxxx xx dítě prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII bodu 2 x xxxxxxx, xx takový xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx přídavek xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII bodu 3.

Xx. XXIV vložen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx 1. ledna 2009, se xxxxxx xx 1. xxxxx 2009.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx k 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Příslušná městská xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx uvedenými x xxxx 1 xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx stát - Xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x oblasti státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx hlavního města Xxxxx. Lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

5. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008, xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; výnosy x provedených xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

6. Xxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Písemnosti, xx jejichž základě xx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx podpora, x xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx zákona x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

9. Xxxxxx ve věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřady xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nájemné xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx x xxxxx obvyklou x za úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2010, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výměře xxxxx čl. I bodů 5 x 6 xx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 písm. e) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx žádosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009 x náleží x xx xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.12.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. července 2009, náleží xxxxxxxxx xx xxxxxx 2009.

2. Xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxx nově xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 odst. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §17 a 18 xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prosinec 2009.

2. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx a jeho xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxx přídavku xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx leden 2010 xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx přídavku xx xxxx podle §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xx 31. ledna 2011 xxxxxxx xxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxx xxxxxx nárok po 31. prosinci 2010.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXXX

Xx. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx bydliště na xxxxx České republiky xxxxx §3 odst. 2 až 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011; jde-li x xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedená xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. října 2012.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx 31. prosince 2011 náležel podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxx péče x xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxx, které je xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 let, bude xxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxxx xxxx xx 3 let xxxx xxxxxx dítěte, ve xxxx 7 600 Kč xxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po 31. prosinci 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx toto xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, musí xxxxx xxxxxxxxxx do 31. ledna 2012 xxxxxxx provést xxxxx xxxxx jedné dávky, xxxxxxx §30b xxxx. 4 xxxxxx č. 117/1995 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x pro xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dávku.

3. Xxxxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. e) x xxxx. 4 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011. X xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx sdělení, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx 31. prosinci 2011.

4. Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x který xxxx xxxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx xxxxx

x) xxxxxx rodičovský příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Dítě, kterému xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, se považuje xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. prosince 2012

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx nemocné,

b) xx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), bylo-li xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx,

x) xx xxxx, které xx osobou závislou xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx péči.

6. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. VIII xxxx 2 xxxxxx x. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2011. X zániku xxxxxx xx sociální xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §54a zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nabyla xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

9. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx na xxxxxxx xxxxxxx pravomocné xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx dítěte x rodině xxxxxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §54a xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče o xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

2. Xxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx volby xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomto případě xxxxxxx xxxxxxx 220&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dítěti, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxx o xxxxx xxxx xx xxxxxxxx do celkové xxxxxx 220&xxxx;000 Xx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 331/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx nároku xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx bodu 1 xxxxx xxxxxxxxxx do 30. listopadu 2012 xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx současně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.11.2012

Čl. III

Studium v xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xx xxxxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, a xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2013/2014 se xxxxxxxx za xxxxxxx xx středních xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx a které xx xxxxx vyplácena xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Lhůta uvedená x §58 xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx. zde xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, bude dávka xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx však od xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyplácena na xxxx xxxxxxxxx sdělený Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nebude-li xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Příjmy xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se poprvé xxxxxxxx pro dávky xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. října 2015, xx-xx rozhodným xxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Xx. s účinností xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jde-li x dítě narozené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015, xxxxxx porodné xxxxx §44 xx 46 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2017, se poprvé xxxxxxxxx u xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2017.

2. Přídavek xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předcházející 1. xxxxx 2017 se xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem 1. xxxxx 2017, x xx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokončeno xx xxxxxx data.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxx. X změně xxxx xxxxxxxx xx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 2 xxxx narozené xxxxxxxx xx věku xx 4 xxx, xxxxxx mu ode xxx 1. xxxxx 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 110&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx.

5. Přídavek xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přídavku xx dítě nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx kalendářní měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx výše xxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx přiznán pěstounovi xx přechodnou xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx naposledy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Při xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přechodnou dobu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 200/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx podle zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx od kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx xxxx xxxx xx 4 let xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx toto xxxx xx děti xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přihlíží x xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx vyplacené při xxxx x xxxx xxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxx příjemcům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, písemné sdělení x xxxxx výše xxxxxxxxxxxx příspěvku; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

2. X případě rodiče, xxxxx sice xxxxxx x xxxx nebo xxxx xx 4 xxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x porodem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento zákon, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx hlavní město Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx i když xxxxxx x přídavku xx dítě xxxx xxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx dokončeno do xxxxxx xxx.

3. Xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx poprvé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx §30a odst. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx narodí nejdříve x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doručí x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přídavku xx xxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx příslušnosti krajských xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx je xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx je xxxxx jejich skutečného xxxxxx odlišné xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxx oznámili krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

6. Xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx bodu 5 xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2022.

2. Osobě, xxxxx užívá byt xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, která xx podnájemcem celého xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §24 xx 27 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx 2022.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §24a xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx leden 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 17/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx období 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx kratší, x xx nějž nárok xx dni 30. xxxxxx 2022 stále xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. července 2022 xx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx náležející xxxxxxxx xx xxxxx červenec 2022 platí §51 xxxx. 5 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 203/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx upraví xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě se xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Přídavek na xxxx náležející za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx x když xxxxxx x přídavku xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xx xxxxxx dne nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, náleží poprvé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2023.

4. Xxxxx §24 odst. 1 x §27 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx pro stanovení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx leden 2023.

5. Xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, podle §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle §26a xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx za xxxxx 2023.

8. Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx zveřejní xx 31. ledna 2023 xxxxxxxxxxx, formát a xxxxxxxxx datové xxxxxx x využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 456/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx. xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx výše nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx období xx 1. ledna 2024 do 31. xxxxxxxx 2024.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx podle §30 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx narozené xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx ode dne 1. xxxxx 2024.

3. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, do xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx 1. ledna 2024.

4. Xxxxx §63 odst. 2 zákona x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxx nejdříve x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 odst. 2 a 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nejdříve xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jejichž výplata xxxx xxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2024.

6. Částky navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení podle §26a odst. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xx bydlení xx prosinec 2023.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2023 Xx. x účinností xx 28.12.2023 x xxxxxxxx bodů 2, 3, 5 x 6, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 117/95 Sb. nabývá xxxxxxxxx dnem 1.10.1995, x xxxxxxxx §17 xx 29 a §80 bodů 1 xx 3, 7, 12 až 15, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

137/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.7.96, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, které xxxxxxxx účinnosti 1.1.96

132/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nájemného a x xxxxx zákona x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 137/96 Xx.

x účinností xx 1.7.97

242/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx x účinností xx 1.1.98, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17, 18, 19 x xx. XX xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.97

87/98 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 117/95 Xx. publikované x částce x. 33/98

91/98 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx zákon x. 94/63 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x o změně x doplnění dalších xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.8.98, s xxxxxxxx ustanovení §24 xxxx. 1

a §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

158/98 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 13.7.98

223/98 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.9.98 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx §17 a 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx č. 242/97 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.10.98

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2000

132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

155/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

271/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2001

402/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 117/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 150/2001

151/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx změněna na 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

125/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

453/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.4.2004, x výjimkou §2x, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72a, 73b, §79x x §79b, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2004; x §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27.11.2003

x xxxxxxxxx od 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

s xxxxxxxxx od 8.5.2004

315/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

124/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 482/91 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.3.2005

168/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

204/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

218/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 463/91 Sb., x xxxxxxxx minimu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx finančních konglomerátech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 29.9.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

530/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

113/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 279/2003 Xx., x xxxxxx zajištění xxxxxxx x věcí x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

214/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb.

s účinností xx 22.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

129/2008 Xx., x výkonu zabezpečovací xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

239/2008 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s účinností xx 1.7.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

414/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2009

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xx. XX, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.12.2009 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx 2 čl. XXXX xxxxx dvacáté xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.1.2010

346/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález ÚS xx dne 1.3.2011 xx. xx. Pl. XX 55/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 a 1.1.2014

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx zdravotním xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Sb., xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013 x xxxxxxxx čl. X, xxxxx xxxxxx účinnosti 27.11.2012

463/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2013

267/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

306/2013 Xx., o xxxxxxx karty xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

252/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

253/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx některé další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních hrách x zákona x xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

222/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2019

277/2019 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

363/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 17.12.2019 sp. xx. Xx. XX 31/17 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 6.2.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., o náhradním xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

285/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 586/ /1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

14/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. prosince 2021 xx. xx. Xx. XX 1/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. XX zákona x. 363/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.1.2022

17/2022 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 277/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2022

203/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 111/ /2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2022 x xxxxxxxx §51, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

456/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

407/2023, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2023, 1.1.2024, 1.2.2024 x 1.7.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx x. 68/95 Xx., 96/98 Xx., 150/2001 Sb. a 141/2002 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx x. 135/1982 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
§7 x §19 odst. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx č. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx XXX č. 545/1992 Xx., o Xxxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxx x sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 309/1993 Xx. a x. 207/1995 Sb.
6) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 50/1973 Xx., x pěstounské péči, xx znění xxxxxx x. 118/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 4 zákona XXX č. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/1993 Xx. x xxxxxx č. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 123/1992 Xx.
9) Například §128 občanského xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., a §8 xxxxxxxxx řádu, ve xxxxx zákona x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx. x zákona x. 292/1993 Xx.
10) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx zákona XXX x. 590/1992 Sb., x §12 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 382/1990 Sb., x rodičovském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 117/1992 Xx.
13) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx č. 46/1991 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Sb., xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., zákona XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., zákona x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
14) Zákon č. 50/1973 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 58/1984 Xx., xxxxxx x. 118/1992 Xx. a xxxxxx č. 307/1993 Xx.
15) Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., zákona č. 266/1993 Sb., xxxxxx x.308/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., vyhlášky č. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx č. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxxxx č. 501/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., zákona ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxxxx x. 312/1993 Xx., xxxxxxxx č. 196/1994 Xx. a xxxxxxxx č. 248/1994 Xx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení odsouzených, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.,xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Sb., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx. a xxxxxxxx č. 30/1993 Xx.
16) Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx č. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx č. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx. x xxxxxx č. 182/1994 Sb.
17) Xxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČSFR č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., zákona XXX č. 10/1993 Xx., zákona XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx č. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 183/1994 Xx.
18) Zákon č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx nájemné, xx xxxxx xxxxxx x. 109/1995 Xx.
19) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Sb., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx x. 87/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx. x xxxxxx x. 210/1997 Sb.
20) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §35 xxxxxx ČNR x. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní xxxxx.
22) §45 xxxxxx x xxxxxx.
23) §63 x 74 zákona x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx o xxxxxx.
25) §78 xxxxxx x rodině.
26) §2 xxxxxx č. 50/1973 Xx., x pěstounské xxxx.
27) §45 xxxxxx x rodině.
§76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Xx.
30) §12 xxxxxx č. 1/1991 Xx., o zaměstnanosti.
31) §53 x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx znění zákona x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 zákona x. 172/1990 Sb.
35) §25 x 38 zákona x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
36) §25 xxxxxx č. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
37) Zákon č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 59/1969 Sb., xxxxxx x. 100/1970 Xx., zákona x. 65/1978 Xx., xxxxxx x. 74/1990 Sb., xxxxxx x. 228/1991 Xx., xxxxxx x. 77/1992 Sb., xxxxxx x. 226/1992 Xx., xxxxxx x. 34/1995 Xx. x zákona x. 160/1995 Xx.
Xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX č. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Sb., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 138/1995 Xx.
39) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx x. 136/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zvláštních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 184/1996 Xx.
40) §3 xxxxxx XXX č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 307/1993 Sb.
Zákon XXX č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 125/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 210/1990 Sb., xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., zákona XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 9/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 144/1991 Xx., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 238/1995 Sb.
41) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
42) Zákon č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb., zákona x. 84/1993 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
43) Xxxxx XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx ČNR x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxx x. 325/1993 Xx. x xxxxxx x. 85/1994 Xx.
45) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb., xxxxxx XXX č. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Sb. x zákona č. 48/1997 Xx.
46) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
47) §12 xxxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx. x xxxxxx č. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Nejvyšším xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 58/1995 Xx. x xxxxxx x. 296/1995 Sb.
49) §26 x xxxx. občanského xxxxxxxx.

50) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx x xxxxxx.
52) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
53) §76 xx 81 zákona x. 220/1999 Sb., x xxxxxxx základní xxxx náhradní služby x xxxxxxxxxx cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 a 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání.
§114 xx 116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x služebním poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§116, 117 x 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
55) §7 xxxxxx x. 18/1992 Xx., x civilní xxxxxx.
56) Xxxxx č. 118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při platební xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
58) Například xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 155/2000 Xx., xxxxx č. 186/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §703 xxxxxxxxxx zákoníku.
62) §22 xxxxxx x. 76/1978 Xx., o školských xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 390/1991 Xx.
§45 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx zákona x. 138/1995 Sb.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §9a x násl. zákona x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
66) §67 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §9 xxxx. 2 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
68) §299 x 317 občanského xxxxxxxx řádu.
69) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel).
70) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
71) Xxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).
72) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
74) §2 xxxx. a) a x) vyhlášky x. 362/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky.
75) Nařízení Xxxx (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 574/72 xxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx soustav sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx a xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 167/1999 Xx. a xxxxxx x. 320/2002 Xx.
77) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
79) Xxxxx č. 131/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
81) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Zákon č. 325/1999 Sb., o xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
85) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
86) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
88) §141 xx 159 zákona x. 561/2004 Xx.
89) §8 xxxx. 3 x §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 zákona x. 561/2004 Xx.
91) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách).
92) §36 xx 43 zákona x. 561/2004 Xx.
93) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
94) §46 xxxx. 3 a §48 zákona x. 561/2004 Xx.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
96) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx nařízení xxxxx nevztahují xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

101) §74 x xxxx. zákona x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x některých xxxxxxxx poměrech xxxxxx x xxxxxx.
102) §61 xxxx. 4 a §131 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx zákona x. 254/2002 Xx.
103) §155 x 157 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.
104) Xxxxx č. 42/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §117 x 118 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx. §102 x xxxx. xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práci, xx xxxxx xxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
108) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
110) Xxxxxxxxx §251 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §78 xxxxxxxxx xxxx, §73 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
111) §299 xxxxxxxxxx soudního řádu.
112) Zákon č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
113) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
114) Například §192 xxxxxxxx práce.
115) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
117) §10 x 10a xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 68/2006 Xx. a xxxxxx č. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx.
§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g x 87h xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 161/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 350/2005 Xx.
§93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx. x zákona x. 61/2006 Xx.
120) §42c xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Sb.
121) §42f xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb.
123) §6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx č. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 111/2006 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
126) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
127) §7 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx č. 427/2010 Xx.
129) Xxxxx č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
130) §5 xxxx. 6 zákona x. 111/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
131) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Sb.
134) Xxxxx č. 359/1992 Sb., o zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., ve znění xxxxxx č. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 zákona x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
139) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
140) §953 xxxxxxxxxx zákoníku.
141) §796 xxxxxxxxxx zákoníku.
142) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
143) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

148) §42g zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

149) §42 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

150) §42a xxxx. 1 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

151) Xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

152) §744 občanského xxxxxxxx.

153) Xx. 7 xxxx. 3 x xx. 24 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně nařízení x. 1612/68 x x zrušení směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

154) §93a zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 xxxx. 9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

156) §49 xx 54 občanského xxxxxxxx.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

158) §32 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

159) §42k zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

160) §42m zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

161) §4 xxxxxx x. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

162) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

163) §50b xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

164) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

165) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

166) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

167) Xxxxx č. 12/2020 Sb., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.