Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o státní sociální podpoře
117/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Státní sociální podpora §1 §2 §2a

Okruh oprávněných osob §3

ČÁST II. Vymezení některých pojmů

Příjem rozhodný pro přiznání dávky §4 §5 §6 §7

Stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši §8 §9

Výdělečná činnost §10

Nezaopatřené dítě §11

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §12

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na střední škole §13

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole §14 §15 §16

ČÁST III. Dávky

HLAVA 1. Přídavek na dítě

Podmínky nároku na přídavek na dítě §17

Výše přídavku na dítě §18

Výplata přídavku na dítě §19

HLAVA 2. §20 §21 §22 §23

HLAVA 3. Příspěvek na bydlení

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení §24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení pro vlastníka stavby pro individuální či rodinnou rekreaci pro rok 2023 §24a

Náklady na bydlení §25

Normativní náklady na bydlení §26

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2023 §26a

HLAVA 4.

Výše příspěvku na bydlení §27 §27a §28 §29

HLAVA 5. Rodičovský příspěvek

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek §30 §30a

Podmínka osobní celodenní péče o dítě §30b §30c §31 §32

HLAVA 6. §33 §34 §35

HLAVA 7. §36 §37 §38 §39 §40 §40a §40b §41 §42 §43

HLAVA 8. §43a §43b

HLAVA 9. Porodné

Podmínky nároku na porodné §44

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče §45

Výše a výplata porodného §46

HLAVA 10. Pohřebné

Podmínky nároku na pohřebné §47

Výše a výplata pohřebného §48

ČÁST IV. Společná ustanovení o dávkách

HLAVA 1.

DÍL 1. Nárok na dávku a její výplatu §49 §50 §51 §51a §52 §53 §54

Zvláštní ustanovení o důsledcích neplnění povinné školní docházky dítěte §54a

DÍL 2. Přechod nároku na dávky §55 §56

DÍL 3. Výplata dávek §57 §58 §59 §60

HLAVA 2.

DÍL 1. Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované §61 §62

DÍL 2. Povinnosti státních orgánů a dalších osob §63

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob §63a §64 §64a

DÍL 3. Kontrolní činnost §65

DÍL 4. Přestupky

Oddíl 1 - Přestupky fyzických osob §65a

Oddíl 2 - Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §65b

Oddíl 3 - Společná ustanovení §65c

HLAVA 3. Organizace a řízení

DÍL 1. Orgány rozhodující o dávkách §66

DÍL 2. Zahájení řízení §67

Náležitosti žádosti §68 §68a

Podání a jiné úkony §68b

Účastníci řízení §68c

Vydávání rozhodnutí §69 §70

Vyhotovování písemností §70a

Odvolání §71

Náklady řízení §72 §72a §73

Soudní přezkum §73a §73b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

Základní ustanovení §74 §75 §76 §77 §78

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte §79

ČÁST VI. §79a §79b

ČÁST VII. Závěrečná ustanovení

Zrušovací ustanovení §80

Účinnost §81

č. 242/1997 Sb. - Čl. VI

č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII

č. 360/1999 Sb. - Čl. XV

č. 271/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 125/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IX

č. 453/2003 Sb. - Čl. II

č. 237/2004 Sb. - Čl. XXVIII, Čl. XXIX

č. 124/2005 Sb. - Čl. II

č. 204/2005 Sb. - Čl. II

č. 112/2006 Sb. - Čl. XV

č. 113/2006 Sb. - Čl. II

č. 134/2006 Sb. - Čl. VII

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXIV

č. 382/2008 Sb. - Čl. XIV

č. 414/2008 Sb. - Čl. II

č. 326/2009 Sb. - Čl. XV

č. 362/2009 Sb. - Čl. XII

č. 346/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 347/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 366/2011 Sb. - Čl. VI

č. 331/2012 Sb. - Čl. II

č. 401/2012 Sb. - Čl. X

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 306/2013 Sb. - Čl. IV

č. 252/2014 Sb. - Čl. IV

č. 253/2014 Sb. - Čl. II

č. 200/2017 Sb. - Čl. II

č. 363/2019 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. X

č. 285/2021 Sb. - Čl. II

č. 17/2022 Sb. - Čl. II

č. 203/2022 Sb. - Čl. II

č. 456/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 10/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 30/2020 Sb.; č. 14/2022 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Státní xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxxx nákladů na xxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxxx ji x xxx některých xxxxxxx sociálních situacích. Xxxxxx sociální xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxx sociální podporu xxxxx stát.

(3) Tento xxxxx se xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §2 100).

§2

Xxxxx státní sociální xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx na xxxx,

2. xxxxxxxxx na bydlení,

3. xxxxxxx,

x) xxxxxxx dávky

1. xxxxxxxxxx příspěvek,

2. xxxxxxxx.

§2a

Orgány xxxxxx sociální xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, jsou

a) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx"),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xxxxx x osoby společně x ní posuzované

a) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 117), jde-li x xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx

x) xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 118), xxx-xx x cizince, xxxxxxxxx je, xx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxx společně x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 118), pokud xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx k pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 119), s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx 365 xxx xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 119), x xxxxxxxx žadatelů x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx středisku Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx věku,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů xxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu x přiznaným právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx jim xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120),

f) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx účelem vědeckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 121),

g) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 122),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 128), podmínkou xx, xx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanecká xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 148),

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx, kteří xxx byli zaměstnaní xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx alespoň xx xxxx 6 měsíců x xxxx v xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx4), xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

k) xxxxxxxxx příslušníky 150) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx f), h), x) x j), xxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 149),

x) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 100) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxxxx, osobami xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx postavení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 153),

xxxxxxxxx xx, xx mají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bydliště xx neuplatní u xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx l).

(3) Xxxxxxxx xx xxxx dále xxxxxx podle xxxxxxxx 1 i v xxxxxxx, kdy xxxxx x osoby x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx devíti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance 159) xxxx xxxxx vnitropodnikově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx 160) x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nezaopatřeným dětem x x xxxx xxxxxxxx posuzovaným osobám xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 150), x pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(4) Xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx podle odstavce 1 x x xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxx společně x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného zaměstnance 159) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 160) x xxxx xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného závodu xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 150), a xxxxx tito rodinní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxxx, xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx nemají xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 118), xxxxx xxxx

x) xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 157) nebo xxxxx k xxxxxx xxx 90 dnů xx xxxxxx sezónního xxxxxxxxxx 158),

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převedeného xxxxxxxxxxx 159) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx 160) x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníci, xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 150), x xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x pomoci v xxxxxx nouzi 130).

(7) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx podmínku trvalého xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx rozhodný xxx xxxxxxxx xxxxx

§4

Xxxxxx xxxxxxxx xxx přiznání dávky xxxxxxx v §2 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"). Měsíční xxxxxx xxxxxx rodiny xx xxxxxxx jako xxxxxx jednotlivých měsíčních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xx společně xxxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních x příjmů x xxxxxx xx této xxxx xxxxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx používání motorového xxxxxxx pro služební xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx, kterého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 8,

2. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x příjmů; xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávalo xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, nepovažuje se xx xxxxxx xxxxxx xx výši a xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 8,

3. xxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

4. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx výher x xxxxxxxxxx hrách x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx, x xxxxx je okruh xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x soutěžící vybrané xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx odpočtu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zahrnuty xx xxxxxx xxxxxx, x xx odpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx, xxxx příjmy:

1. xxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obdobná xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, náhrady xxxx xxxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x příjmů xxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považuje xx společně posuzovanou xxxxx x osobou, xxxxx xxxx výživné xxxx xxxxxx přijala,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx u vojáků x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároky u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 151),

3. xxxxxx x prodeje podílu x obchodní xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx, x xx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx z příjmů xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 105),

5. xxxxxxx xxxx, platu xxxx odměny xxxx xxxxxxxxx platu nebo xxxxxxx odměny od xxxxxxx xx čtrnáctého xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx) xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 114),

6. příjmy x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

7. xxxxxx, xxxxxxxx, starobní xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poslanci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie pozůstalému xxxxxxxxx xxxx manželce x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úmrtí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

8. příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních xxx xxxx mezinárodních bezpečnostních xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x to xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x takových xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxx nemocenského pojištění x xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx, 85)

e) xxxxxx xx zahraničí obdobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x xxxxxx, x jaké xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxx výdajů, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x), xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx započteny xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxx výživné xxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výživném,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 163),

x) přídavek xx xxxx xxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx,

x) mzdové nároky xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, 56) x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příjmy xx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmům xxxxxxxx v písmenech x) až x), x to xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x xx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx f) xx x).

(2) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx o ztrátu x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxx období než xx xxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx započitatelných xx xxxxxxxxxx příjmu [xxxxxxxx 1 písm. x) a x)] xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (§62) nebo xxxxxxxx částky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx proto, xx xxxxxxx dávka xxxx poskytnuta x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx k takové xxxxxx došlo. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx o toto xxxxxxx snižuje, popřípadě xx x xxxx xxxxxxx zvyšuje v xxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx zaúčtování. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 1 a x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 5, 7 xx 9 x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodech 3 x 4 x x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxx 1 až 4 x 6, x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxx kalendářním xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx svého prohlášení x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se jí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxx xxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx tato xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx

x) částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 155), xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjmu xxxx xxxxxxx xxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Vykonává-li xxxxx xxxxx xxxxx prohlášení x rozhodném období xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost nevykonávala, xxxxxxxxxx xx xx xxxx příjem x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) za xxxxx měsíc, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx každý xxxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx jako vedlejší xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. července xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství vyhlášené Xxxxxx statistickým xxxxxx, x xxx, že xxxx xxxxxx zaokrouhluje xx celé xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za příjem

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 příjem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx připadající xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx za příjem x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účely podle §6 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) v xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xx každý z xxxxxx červenec a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 částka xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx celý xxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příjmům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx vyplaceny. Xx-xx xxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx Česká národní xxxxx nevyhlašuje příslušný xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankami x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxxx příjem. Je-li xxxxxx vyplacený v xxxx xxxx předmětem xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů 19), xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platným pro xxxxx daně x xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem, je

a) x příspěvku xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, na xxxxx xx nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, popřípadě nárok xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx (děti) xxxxxxxx.

§7

(1) Xx rodinu xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx osoby, x xxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx rodinu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Žádná x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxx současně xx xxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzována xxx xxxxx xxxxxxxx xx dítě nebo xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx takový xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx xxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak,

a) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx (§11) a xxxxxx těchto xxxx; xx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxx, xxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného orgánu, xxxxxx, partner 113), xxxxxx nebo uvedené xxxxx, vdovec xxxx xxxxx xx rodiči xxxx uvedené xxxxx x xxxx (xxxxxx) xxxxxx xxxx uvedené xxxxx,

x) xxxxxxx, partneři 113) xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx děti, xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx, a xxxxxx [xxxxxxx x)] xxxxxx rodičů,

pokud x xxxxxxxxxx xxxxxx spolu xxxxxx žijí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby.

(3) Xxxxxxxx, xx osoby xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jde-li x

x) xxxxxxxxx nezaopatřené dítě x xxxx xxxxxx [xxxxxxxx 2 písm. x)]; pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx středníkem jsou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezaopatřeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx dítě xxxxxxxx xxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx rodičům xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 50) posuzuje xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rodič xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxx dohodu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx jsou v xxxxx bytě xxxxxxx x trvalému pobytu; 1) xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 113).

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx xxxx x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxx xx xx xxxxxx samo toto xxxx. Xx plné xxxxx zaopatření xx xxxxxxxx zaopatření v xxxxxx (zařízení) pro xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx, ubytování x xxxxxxx.

(5) Xxx-xx x příspěvek xx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, vymezené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx x existenční xxxxxxx 161).

(6) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce může xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x případech, xxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) spolu xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy některá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxx neužívá, xxxxxxxxxx, xx xx x xx xxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho výši xxxxxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx svobodný, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxx. X druhovi (xxxxxx) xx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx, xxx xxxx-xx x oprávněnou xxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx x osobou xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxx měsíce. Xx osamělého rodiče xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx partnerství 113).

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12), zdravotních xxxx pracovních zdržují xxxx xxxxx, kde xxxx hlášeny x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xx ve xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx nepovažuje xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Navazuje-li xx xxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obě xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.

(10) Za rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx 140),

b) xxxxxxxx xxxxxx 141),

c) předání xxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 142),

x) xxxxxxx xxxxxx osvojiteli xx xxxx před xxxxxxxxx 143),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osoby poručníkem xxxxxx 144),

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx dobu 145),

g) xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 139),

x) xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(11) Xxxxxx xxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx xxxxx odstavce 10 se xxx xxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, až xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxx.

(12) Stejně xxxx xxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. b) x x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x §31 odst. 1 xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx uzavřel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxxx částek rozhodných xxx nárok xx xxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx výši se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx částky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §7. Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, rozumí xx částkou životního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxx xx pořadí xxxxx xxx posuzování xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu 112).

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výše xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxx životního minima xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx pořadí (xxxx xxx "částka xxxxxxxxx xxxxxx dítěte").

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 112) xxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

§10

Výdělečná činnost

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx

x) x České xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx; za xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx, která xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění, 28) xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx příjmu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, platí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §5 odst. 9 xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Za xxxxxxxxxxxx dítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx skončení povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, nejdéle však xx 26. xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxx připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo úraz, xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 20).

(2) Po skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx 18. xxxx xxxx xxxxxxxx xx nezaopatřené xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x nemá xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx nelze xxxx považovat xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§12

Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx povolání

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx, 2) x xxxxxxxx

1. xxxxxx za trvání xxxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx středních školách, xx-xx xxxx x xxxx takového studia xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx xx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) teoretická x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 86) xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx, 85)

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx školách x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx 1 x 2 xxxxx obdobně,

d) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 154), xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx je v xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jehož právních xxxxxxxx byla xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), součástí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státu a xxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxxx, jehož absolvováním xx v xxxxx xxxxxxxxx státě podle xxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dohody x xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §15 xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postaveno xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) a xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx kurzech xxxxxx xxxxxx s denní xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx úspěšně vykonaly xxxxx maturitní zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx středoškolských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

1. vzdělávací instituce xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem, svou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxx zřízena nebo xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx vzdělávacím programu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx 137), nebo

2. xx uskutečňuje ve xxxxxxxxxxxx institucích zřízených xx území České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx států,

h) xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx trvá nejméně 1 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 138).

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, 87) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 88)

x) na středních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitra x xxxxxxxxxxxxx, 89)

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 90) zapsaných xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení. 88)

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 91)

§13

Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (§12 xxxx. 2) xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx školního xxxx xxxxxxx ročníku xxxxx. Xxxxxxxx xxx začal xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx soustavná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) doba xx xxxxxxxx výuky x xxxxxx školním xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školního roku, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přeruš|ní x xxxxxx xxxxxx,

x) doba xx xxxxxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx konána x xxxxxx nebo červnu, xx konce xxxxxx xxxxxxxx vyučování školního xxxx, 35) x xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxx, xxxx-xx x květnu xxxx xxxxxx xxxxxx absolutorium;

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx xxxxxx 36) xxxx xxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx §10,

x) xxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na podporu x nezaměstnanosti nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci, 85)

x) xxxxxxxxx činnost xxxxxxx x písmenu x) a nárok xx podporu v xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxx v xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx,

x) poslední xxxxxx studia xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx základní nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 58)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c) xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx střední xxxxx.

§14

Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx škole (§12 odst. 3) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx studentem vysoké xxxxx, x končí xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx

x) doba xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 59) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx měsíc následující xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx řádně 59) xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx po celý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxx nemá po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx téže xxxx xxxx vysoké xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx doba tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx studia na xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx jinak xxxxxx mateřská xxxx xxxxxxxxxx dovolená 136).

§15

(1) Xxxxxxxxxx instituce x osoby, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. 1 xxxx. f) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx uvedeny v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx výukou (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zařazuje. Seznam xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx zařazení xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zařazení xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 3 let od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x odstavcem 6.

(3) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx obsah x xxxxxx studia, xxxxxxx xxxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se podílejí xx vzdělávání, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx nezařadí, xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx uvedla xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem, který xx xx seznamu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx seznamu xxxxxx, jestliže

a) x xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažného xxxxxxxxxx,

x) nesplňuje podmínky, xx xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5,

x) x xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x organizaci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1 písm. x), materiálně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx se bude xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x dokumentace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx docházku 92) xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 93)

x) xxxxxx ročník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 94)

x) xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 95)

x) xxxx pro xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx denní výuky, xxxxx navštěvují xxxxx xxxxxx 26 let, xxxxx nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxx. 96)

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období školního xxxxxxxxx školního xxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx školní xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx nelze xxxxxxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, jestliže dítě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx mělo xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v §13 xxxx. 3 xxxx. x) až x). Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dítě xx xxxxxxxx výuky x xxxxxxxx školním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XX XXXX

§17

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx

Xxxxx xx přídavek xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příjem v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x xxxxxxxxxxx 3,40.

§18

Xxxx přídavku xx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx kalendářní xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xx 6 xxx 830 Xx,

x) od 6 do 15 xxx 970 Kč,

c) xx 15 do 26 xxx 1 080 Kč.

(2) Pokud xxxxxxx ze společně xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx kalendářním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxxxxxxxx 112),

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2,

x) xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 85),

g) x xxxxxxxxx xx péči x xxxxx xx 18 let věku, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xx vyčerpání xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx nezaopatřenému xxxxxx přídavek xx xxxx ve zvýšené xxxxxx.

(3) Výše xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx výměře xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x nezaopatřené xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx 1 330 Kč,

b) xx 6 xx 15 xxx 1 470 Xx,

x) xx 15 xx 26 xxx 1 580 Xx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx

(1) Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx tomuto dítěti, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Přídavek na xxxx xxxxxxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přídavek xx dítě xx xxxxxxxxx nezaopatřenému dítěti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx nezaopatřené dítě x přímém xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce, xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx vyplácet.

(3) Xx-xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (§7 xxxx. 4 xxxx xxxxx) xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx tomuto xxxxxx (zařízení). Xxxxx xxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxx x děti xxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx xx xxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx dítě xxxxx, která xx xxxx, jemuž xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, po xxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na dítě xxxxxxxx 2 obdobně.

HLAVA XXXXX

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2010 Sb.

§23

§23 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 132/1997 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) náklady xx xxxxxxx přesahují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastníka, xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx posuzovaných xxxx x koeficientu 0,30 x současně

b) součin xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx 0,30, a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx koeficientu 0,35, xxxx vyšší xxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx xx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.&xxxx;Xx xxxxxxxxx bytu se xxxxxxxx x manžel, xxxxx užívá xxx xx základě práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 152), xxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxx. Za vlastníka xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x osoba, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx nájemce xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považuje x podnájemce xxxxxx xxxx, který byt xxxxx se souhlasem xxxxxxxxx bytu. Pro xxxxx tohoto xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, nájemce xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx vlastníka xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Za xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo 146). Xx dobu xxxxxx nájemního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx příspěvek xx bydlení považuje x doba od xxxxxx členství x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx nájemce xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx opuštění xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx více osob, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx osob. Xxxxxxxxxx-xx xx tyto xxxxx, xxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxx osob xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx změně pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx i x případě, xx xxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nájemcem xxxxxx bytu.

(5) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obytná xxxxxxxx, xxxxx svým stavebně xxxxxxxxxx uspořádáním x xxxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na bydlení xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 2023

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. ledna 2023 xx 31. xxxxxxxx 2023 xx xxx xxxxxxxx, který xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx podmínky xxxxx §24 xxxx. 1. Ustanovení §24 xxxx. 2 xxx xxxxx x druhé, xxxx. 3 a 4 xx použijí xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x normativních xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §25 xx 27 určená pro xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx polohou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xx x xxx zdržovaly x xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx. Pro xxxxxxxx stavby pro xxxxxxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx xx xxxxxxx §3 písm. i), §8, 11, 38 x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx 164), xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxx stavba xxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxx stavba xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, provádí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxx xxxxxxxx úřad.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) K žádosti x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx doklady, xx xxxxxxx kterých xx xxxxx xxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx standardů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx či rodinnou xxxxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro žadatele x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx doklady xx žádost orgánu xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) u bytů xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx bytů, xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxx x rodině xxxxx §7 xxxx. 5

Xx

xxxxx xxxx dvě

3 571

xxx

4 669

xxxxx x xxxx

5 632

x) u bytů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) xxxxxxx xx plyn, xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx vody x xxxxxxxx x vodáren x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx výtahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x domě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, odvoz odpadních xxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx anténou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; náklady xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc:

Počet xxxx v rodině xxxxx §7 odst. 5

Xx

xxxxx xxxx xxx

1 843

xxx

2 411

xxxxx x xxxx

2 979

(2) Xxxxxxx xx bydlení musí xxx xxx nárok x výši xxxxxxxxx xx bydlení rozepsány xx xxxxxxxxxx položky xxxxx xxxxxxxx 1; x případě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxx.

(3) Xxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx průměr xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nárok na xxxxx uplatňuje. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx

x) uhrazené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x bytě, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 80 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo společně xxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxxx období, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx, na který xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nežily, s xxxxxxxx situace, xxx xxxxxx okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob žil x jiném bytě, x xxx xxx x tohoto důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx zjištění xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx náklady xx bydlení, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplaceny xxxx xxxxxx xxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x za xxxxxx delší, než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xx bydlení xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx kalendářního čtvrtletí, xx které xx xxxxxxx na bydlení xxxxxxxx, xxxxxxx částka xxxx přeplatek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx bydlení x tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx byla xx dobu delší xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx činí xxx

x) bydlení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Kč

Praha a Xxxx

Xxxx x xxxxxxx 70 000 xxxxxxxxx

Xxxx xx 69 999 xxxxxxxx

xxxxx nebo xxx

16 729

14 197

13 737

xxx

19 212

15 900

15 299

xxxxx x více

23 195

19 202

18 477

x) byty x družstevních xxxxxx, xxxx užívané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x rodině xxxxx §7 xxxx. 5

Měsíční xxxxxxx xx bydlení x Xx

xxxxx nebo xxx

8 932

tři

11 161

čtyři x více

13 568

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx k 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xxxxx 1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx normativních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2023 xx 31. xxxxxxxx 2023.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx pro rok 2023

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v §26 odst. 1 xxx xxx 2023 xx xxx období xx 1. ledna 2023 do 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxx xxxx x částky xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxx navýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pro xxx 2023 xxxx xxx

x) xxxxxxx v xxxxxx užívaných na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Částka xxxxxxxx xxxxxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení x Kč

jedna xxxx xxx

1 400

xxx

1 600

xxxxx x více

1 800

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx užívané xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bytu x xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5

Xxxxxx navýšení měsíčních xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx v Xx

xxxxx xxxx xxx

2 000

tři

2 400

xxxxx a xxxx

2 800

(3) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu ve xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx odhad xxxxxxxxxx navýšení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx 2022 x 2023, xxxxx xx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxx může xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 2, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxx 2022 x 2023.

XXXXX XXXXXX

§27

Xxxx xxxxxxxxx xx bydlení

(1) Výše xxxxxxxxx xx bydlení xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,30.

(2) Xxxxx xxxx náklady na xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vynásobeným xxxxxxxxxxxx 0,30.

§27a

§27a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2014 Sb.

§28

(1) Xxxxx nařízením xxxxxxx xxxx x 1. xxxxx xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nájemném,

b) xxxxxx, xxxxx xx započítávají xx pevná xxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pevných paliv,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nájemného a xxxxxxx srovnatelných s xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxx část xxxxxxx xx bydlení uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxx může pro xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx zvýšit částky, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vzroste xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, alespoň x 5 %.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx energie xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx období, pro xxxxx se výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx, x xxxxxxx od 1. xxxxx do 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx který xx výše částek xxxxxxxxxxxx nákladů na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx vyzve.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bydlení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxx může xxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se xxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 4, xxxxxxxxx zvýšit xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průměrného xxxxxxxx úrovně nákladů xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se xxxx xxxxxx normativních xxxxxxx xx bydlení xxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

XXXXX PÁTÁ

RODIČOVSKÝ XXXXXXXXX

§30

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxx

(1) Rodič, xxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx osobně celodenně x řádně xxxxxx x xxxx, xxxxx xx nejmladší x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxx věku xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacena x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx 2 xx xxxx xxxx narozených xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), má xxxxx xxxxx nárok xx 1,5xxxxxxx částky 300 000 Xx.

(2) Xxx stanovení xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx základ").

(3) Xxxxx xxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx

x) nepřevyšující 13 000 Xx měsíčně,

b) xxxxxxxxxxx 13 000 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx nejmladšího xxxxxx x xxxxxx 70 % 30násobku xxxxxxx vyměřovacího základu x xxxxxx převyšující 13 000 Xx, x tím, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 70 % 30xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx rodičovského příspěvku xx xxxxxxx x xxxx denního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x rodičovský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx denní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodičů, xxxxxxx xx x xxxx, který xx xxxxx, xxxx

x) 1,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x) v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 1,5xxxxxxx 70 % 30xxxxxxx denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně.

(4) Xxxxx-xx v rodině xx změně xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posuzovány jako xxxxxx, x x xxxxxxxxxxx x tím xxxxx ke xxxxx xxxx denního vyměřovacího xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx měsíci, x xxxx ke změně xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx příspěvek. Xxxxx xxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, po xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxx. Xxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze provést xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x rodičovském xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jestliže xx xx xxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx částka, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx x částkou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx dítě x xxxxxx dávku obdobnou xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxx, xxxxxx xx x celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx vyplacená xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§30x

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx narození xxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, má xxxxx xx jednorázovou xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx vyčerpána z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxxxxx jednomu x rodičů xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejmladšího dítěte x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx datu xxxxxx, která xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx dítětem x rodině, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rodině xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1.

(2) Xxx xxxx x xxxxx dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx-xx xxxxx §30b xxxx. 1 podmínku xxxx x xxxx xxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxx xxxxxx xxx, xx každý xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedohodnou-li xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje, xxxxxxx x xxxxxx xx rodičovský příspěvek xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx svěřeno xx pěstounské xxxx xx přechodnou dobu 145), nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dítě

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řádné péče xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx §30 odst. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx,

x) rodič xxx po xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxx dítě převzala xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí příslušného xxxxxx (§7 xxxx. 10 a 11), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx 145),

d) xxxx xxxxxxx xxxx 4 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) rodič xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxx, xxxxx bylo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx), x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zdravotních xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx déle xxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx, nenáleží xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X této době xxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 3. Xxxx první neplatí, xxxxxxxx rodič o xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobně celodenně x řádně pečuje.

(3) Xx-xx x rodině xxxxx z xxxxxx x kalendářním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rodičovský xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dávkami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx na nemocenské xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvedenou x §5 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 5 114).

§30c

(1) X xxxxxxx, xx rodič xxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxx xxxx dětí x vícerčat, xxxxx x přehodnocení nároku xx rodičovský příspěvek x jeho celkovou xxxx. Xxx nové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx z xxxxxx nově xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxx dojde xxxxxx x případě, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x 2 xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx s xxx, xx i v xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx děti.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sloučení vícerčat xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx na xxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx dětí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx dítě, xxxx ministr xxxxx x sociálních xxxx xx základě xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx péče o xxxxxxxxx rozhodnout xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§31

(1) Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xx 4 x odst. 6 xx 11. Pro xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky být xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx a x dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx převzala xxxx xx xxxxxx xxxx nahrazující péči xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx považuje xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 145), dítě, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx partnera 113). Xx-xx rodičem dítěte xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek nezletilá xxxxx, xxx xx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx o pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u které xxxx rozhodl x xxxxxxx její svéprávnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lze xx přiznat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x dítě.

(3) Podmínka xxxxxx celodenní péče xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx, které xxxxxxxxx 2 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné zařízení xxx děti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 92 xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mateřskou xxxxx xxxx její xxxxx zařízenou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, sluchu, xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nepřevyšujícím 4 xxxxxx xxxxx,

x) dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřevyšujícím 6 hodin denně,

d) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obdobné zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 4 hodiny xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx závislou na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx III (xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx studentem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§12 xx 15), s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 2 xxx.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Sb.

XXXXX XXXXX

§33

§33 (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§34

§34 (hlava xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

§35

§35 (xxxxx šestá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXXX SEDMÁ

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§40x

§40x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

HLAVA XXXX

§43x

§43x (xxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

§43x

§43x (xxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx porodila xxx xxxxx xxxx xxxxx živé dítě, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Nárok xx xxxxxxx žena xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxxx věku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo x případě, xx xx xx xxx xxxxx xxxx dítě xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx 1 xxxx věku xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nárok na xxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx narozeného xxxxxx, xxxxxxxx žena, xxxxx xxxx nebo xxxx porodila, xxxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx.

(4) Nárok xx porodné podle xxxxxxxx 3 nemá xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx porodné převzetím xxxxxx xx 1 xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx porodu xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxx na porodné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxx

(1) Xxxxx xx porodné xx xxxx xxxxx, xxxxx převzala xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dítě xx 1 xxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx první xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx péče nahrazující xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx převzetí se xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx v rodině xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiny x xxxxxxxxxxx 2,70.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 náleží x x případě, xx před převzetím xxxxxx xx trvalé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx otci xxxxxx xxxxx §44.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx dítě převzaté xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 xxxx. x), b) x x).

(4) V případě xxxxxxx dítěte xx xxxxxx péče nahrazující xxxx rodičů manželům xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, xxxx xxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§46

Výše a xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx xxxx 13&xxxx;000 Kč xx xxxxx xxxx x 10 000 Xx xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX DESÁTÁ

POHŘEBNÉ

§47

Podmínky nároku xx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx pohřebné má xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx

x) dítěti, které xx xxx xxxxx xxxx nezaopatřeným xxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxx v §3 xxxx. 1, 2 xxxx 5,

b) xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §3 xxxx. 1, 2 nebo 5, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xx umělém xxxxxxxxx těhotenství v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těhotenství, a xxxxx xxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x pohřebnictví.

(2) Splňuje-li xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx jako xxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx dnem pohřbení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 65).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xx nezjišťuje xxx xxxxx xx pohřebné, xxxxxxxx jde x xxxx mrtvě xxxxxxxx.

§48

Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 5000 Xx.

(2) Xxxxxxxx se vyplatí xxxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ X XXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

Díl xxxxx

Xxxxx xx xxxxx x její xxxxxxx

§49

(1) Xxxxx na dávku xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx dávku x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dávky je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx posuzovaných xxxx (§7) x xxx, aby xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují, vyplácí xx nebo xxxxxxxxxx, xxxx příjmu těchto xxxx, skutečnosti prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nepříznivý xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx x trvalému xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §68, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx výši a xxxxxxx. Xxx xxxxx xx výplatu rodičovského xxxxxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx. Xxxx-xx nezaopatřené xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx dovršením xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx dávky po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, udělí-li xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx třetí xxxxx obdobně xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rodiče xx dovršení 16 xxx.

§51

(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx přídavek xx dítě vyplácen x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jestliže xx nejpozději xx xxxxx prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodné období. Xxxxxxxxx-xx se do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xx splátky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx výši příjmů. Xxxxxxxxx-xx se rozhodný xxxxxx xxx xx xxxxx kalendářního xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx měl xxxxxxxx xx xxxx vyplácet, xxxxx na xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xx xxxxxxx přídavku xx dítě ve xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 2, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvýšenou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx-xx přídavek xx dítě ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto následujícího xxxxxxxxxxxx čtvrtletí prokáže xxxx a xxxx xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx na xxxx xx výši xxxxx §18 odst. 1. Xxxxxxxxx-xx se xx xxxx doby xxx xxxx xxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxx čtvrtletí kalendářního xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezaopatřenosti xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zastaví xx xxxxxxx přídavku xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx jehož xxxxx xx třeba xxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se nezaopatřenost xxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx za xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxx xx doplatí xxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx nevyplácela. Prokáže-li xx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx xx dobu po xxxxxx nároku xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odstavců, xxxxx na xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxx xxxxxxx zpětně za xxxxx dobu, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxx nárok xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x §54 odst. 2 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx vždy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx nárok xx tuto dávku xxx xx xxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 1. xxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jeho výplata x xxxxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx prvního kalendářního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx rozhodných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Neprokáže-li xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx prokázat xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxxxxx-xx xx rozhodný příjem xxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vět xxxxx xx čtvrté xx xxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení. Xxxxxxx-xx xx nárok xx xxxxxxx příspěvku na xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx prokáže-li xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx tuto dávku xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx dávku xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx.

(7) Splňuje-li oprávněná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxx x §2 xxxx. x) bodech 1 x 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto xxxxx xx xxxx, x xxxx náleží xx kalendářní měsíc.

(8) Xxxxxxxxxx-xx dávky xx xxxxxxxxxx xxxxx částky 50 Kč, náležejí x xxxx xxxxxx.

§51x

(1) Je-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx náleží x v 1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxxxxxx jeho xxxx se vychází xx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx bydlení, xx kterých xxxx xxxxxx xxxx příspěvku xx bydlení xxxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx §51 xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx 4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, výši xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx bydlení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx období 1. kalendářního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx 2. kalendářního čtvrtletí, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xx 3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na bydlení xxxxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx §51 odstavce 5 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx 2. kalendářního xxxxxxxxx náležela xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x termínu do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx, výši xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxx následujícího kalendářního xxxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxx období xx 1. xxxxx xx 31. března x xxxxxx od 1. xxxxxxxx xx 30. září se xxxxxxxxxx §61 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx o xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx, x změn x užívání bytu; xxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bytu.

§52

Změní-li se x xxxxxx, na něž xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx výši, xxxxxxx xx nově xxxxx xx dávku x xxxx výši xx xxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx došlo. Xxx xxxxx dávky x xxxx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3.

§53

(1) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx,

x) nevyplácená xxxx xxxxxxxxx x xxxxx částce, než x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx, od xxxxx dávka xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx nazpět xxx xxx, kdy to xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy x xxxxxxx dávky xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náleží,

se xxxxxx xxxx se její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, za xxxxx xxx byla xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx §52 k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá, xxxx

x) xxxxxx, její výplata xx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §62 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §8, upraví xx xxxx dávky xxx xxx xxxx xxxxx.

§54

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §2 písm. a) xxxxxx 1 a 2, §2 xxxx. x) x xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxx měsíců xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1 x x §62 xxxx. 5. Lhůta xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxx 3 x v §2 xxxx. x) xxxx 2 xxxxx-xx xxxxxxxx do jednoho xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §44,

x) ode xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx podle §45,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 65) jde-li x xxxxxxxx podle §47.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká xx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx doba výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx výkonu ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx doby se xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, od xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek odsouzené xxxx po dobu, xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, aby xx výkonu trestu xxxx u xxxx x starala xx x své xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 66) Xxxxxxxxxx xxxx první neplatí xxxx, xxx-xx o xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx, po kterou xxxx xx výkonu xxxxx xx x xxxx své xxxx x xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 98).

§54a

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky dítěte

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx plněním xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte v xxxxxx, tak xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, odečítá xxxxxx 22&xxxx;800 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 22&xxxx;800 Xx, odečte xx tato xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx částkou 22&xxxx;800 Xx x xxxxxxxxx částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxx podpory, který xx vyplácí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložen správní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte v xxxxxx, x to xx 8 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodiči xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx rodičovský xxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx 8 xxx xx nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxxxxx nároku xx xxxxx

§55

Xxxxx xx xxxxx xxxxx postoupit xxx xxx do xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx po uplatnění xxxxxx na dávku, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx nárok xx částky xxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx osoby, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxx stanovení rozhodného xxxxxx xxxxx §7, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §7 xxxx. 2.

(2) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx před smrtí xxxxxxxxx osoby, vyplatí xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx třetí

Výplata xxxxx

§57

(1) Xxxxx xxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxx 1 a 2, §2 písm. x) bodu 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx který náležely, x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx částky 100 Xx xxxxxxx, vyplácí xx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx dávka náležela, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx kalendářním xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx období, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx; sjednané xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) bodu 3, §2 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx právním předpisem č. 132/1997 Sb.

(4) Výše xxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§58

(1) Xxxxx vyplácí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. a) xxxxxx 1 x 2, §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 2, zastaví xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx změnou x výplatě dávky xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, v xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx příslušné xxxxx §66 xxxx. 2 xxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx poukazem, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx uvést, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx od kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx žádost x xxxxx xxxxxxx doručena.

§59

(1) Xxxxxxxxx dávky xx oprávněná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b) xx x),

x) xxxx xxxxx, xxx xxxx nezletilá xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx péče na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xxxxx x případy xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x),

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxx (xxxxxxxx) xxx péči x xxxx nebo xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx namísto příjemců xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx by xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozeny zájmy xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx výplatu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, že oprávněná xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx (zařízení) uvedené x odstavci 1 xxxx. a) až x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx použít ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bytu x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná s xxxxxxxx xxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx jen fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxx příspěvku xxx poukazuje xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovateli služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuhradil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx x užíváním xxxx a xxxxxxxxx xx fondu xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytovatele služeb xxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx.

§60

Xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

Xxx první

Povinnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příjemce xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§61

(1) Příjemce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx příjemce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx do xxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx tak v xxxxxx lhůtě, může xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxx xx výzvě xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xx skutečnostech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), je xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzovanou xxxxx, xxx xxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce může x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx delší xxx xxx dnů. Povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna splnit xx xxxx xxx xxx dne, kdy xx změně xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxx společně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx oprávněná xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx příslušným xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxx zjistit, xxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx některou xxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, že xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx jinak způsobil, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx výši, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x přeplatek na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx rodiči vyplacen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx příspěvek, je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx příspěvku, které xx nenáležely.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxx xxxx v nesprávné xxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dávce, xx xxxx osoba xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osoba xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx posuzovaná xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx míry xxxxxxxx. Xxxxx x vzájemném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy. 67) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx postupuje, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §63a xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím xxx xxx xxx xxx, xxx xxxx dávka xxxxxxxxx. Tříletá xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvku nevzniká xx xxxx, xx xxxxxx byl rodiči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxx x xxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rodině, xxxxx na tuto xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx, a to x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30a xxxx. 1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx přestalo xxx xxxxxxxxxx dítětem x rodině, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xx zúčtují; uvedená xxxxxxxxx částka xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx, xxxxx xx stalo xxxxxxx xxxxxxxxxx dítětem x xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx dávku xxxx její xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která dávku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxx x jinou xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, než xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx srážkou xx xxxx. 68) Xxxxxxxxx xxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl druhý

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dávek, xxxxxxxxxxx osob a xxxx společně xxxxxxxxxxxx (§61), xxxx povinny xx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx požádání žadatele x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx posuzované, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 20) xxxxx x xxxxxx zdravotních výkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy. 7)

(2) Xxxxxxxx státní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx sdělit xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, že byly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zbaveny, xxxxxxxx xxx krajská xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx podle §50 xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx sdělily xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx státní sociální xxxxxxx x xxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx poskytovat Ministerstvu xxxxx x sociálních xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxx-xx se x xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx zajišťujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx 135).

(4) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zajišťuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx aplikační xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, potřebný xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx výplatu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxx podpory. Orgány xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3), a xxxxx písemností x xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociální podpory xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx správního řízení xxxx x poslednímu xxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx spis x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 74)

§63x

Xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba (§63 xxxx. 1) xxxxxxxxxxxx na výzvu xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, její xxxx xxxx výplatu nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nesprávné, a x xxxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx údaje xx xxx xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §62 xxxx. 4 x 6 x odst. 7 xxxx první xxxxx xxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx v §61, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxxx vyplatila, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §62 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx x odst. 4 x 6 platí xxx xxxxxxx.

§64

(1) Zaměstnanci České xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx nestanoví jinak. Xxxx povinnost xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost mohou xxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx tím, x jehož zájmu xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxx se oprávněných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jiným xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx zvláštní zákon 9) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 40) x obecním xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pojištění a x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 20) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx úřadům x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx pro mezinárodněprávní xxxxxxx dětí údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

b) xxxxxxxx xxxx 44) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 45) xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení pojistného xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 47) xxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x správním xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 48) ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx kontroly,

g) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivých osob.

(4) Xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx vyžádá x xxxxxxxxxxx x šetřením xxxxx zvláštního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, které Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní sociální xxxxxxx získají xxx xxx činnosti, xxxxx xxx bez uvedení xxxxxxxxxxx jmenných xxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x dávce, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx má vůči xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx osoba xx poživatelem dávky xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxx xx xxxx xxxxx vyplácena.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 99) xx žádost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dítě, xxxxxxx sdělit, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxx na dítě xxxxxxxxxx součin xxxxxx xxxxxxxxx minima xxxxxx x koeficientu 1,50.

§64x

(1) Xxxxxx státní xxxxxxxx podpory xxxx xxxxxxxxx získávat a xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozhodování o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obdobných xxxxxxx x cizině x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění těchto xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx nezbytné xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxx xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 100), x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dávkám xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx §63 odst. 3 věta xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx státní sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x datu xxxxxxxx, xxxxx a výši xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx Xxxxxxxx unie 100), x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx; uvedené xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnit xxxxx vyplývající xxx xx x práva Xxxxxxxx xxxx 100) xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx pro plnění xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx rozhodují nebo xx vyplácí, xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §63 x xxxxxx x xxxxx státní sociální xxxxxxx. Xxxxx přezkoumat xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxxx podle věty xxxxx se nevztahuje xx podklady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zaměstnanci zařazení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první pověření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §63. Xxx-xx x banky, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jen xxxxxxxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxx §63 jako xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxxx §63 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx údaje xx xxx xxxxx xxxx výši xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx sociální podpory xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupovat xx obydlí, xxxxx xxxxx x x xx xxxxxxxx posuzované xxxxx xxxxxxx, x xx s cílem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx zjištění xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxx. Xxxxx žadatel x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx společně posuzovaná xxxx souhlas xx xxxxxxx xx obydlí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx nepřizná xxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení.

Díl xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Fyzická xxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, se xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx oprávněná xxxxx, osoba společně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §61 odst. 5.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 250 000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§65x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona pro xxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Je-li právnická xxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx, dopustí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost uvedenou x §61 xxxx. 1 nebo nesplní xxxxxxxxx vyhovět výzvě xxxxx §61 odst. 2.

(3) Za přestupek xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 250&xxxx;000 Xx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxx ustanovení

§65c

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx příslušný

a) xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxx údajů vyzval, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 1 a §65b xxxx. 1,

b) xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vyzval x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 2.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXX

Xxx první

§66

Orgány xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) O xxxxxxx rozhodují krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) místem, xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nelze-li místo xxxxx podle písmene x), xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 162).

Díl druhý

§67

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx xxxxxxxxx předepsaném Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx podat xxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x změně výše xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx výplaty xx zahajuje xx xxxxx oprávněné xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx. Řízení xx nevede v xxxxxxx změny xxxx xxxxx, xxxxxx odnětí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §61 , v xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx změny výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, částek, xxxxx xx započítávají za xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30b odst. 3; x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx dávky x řízení o xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 6 x §30a xxxx. 1; x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §30 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nepožádala x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 147), xxxxxxx za ni xxxx xxxxxxx zástupci, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba svěřena xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx ji v xxxxxx x dávkách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx oprávněná xxxxx x plném přímém xxxxxxxxxx xxxxxx (zařízení) xxx péči x xxxx xxxx mládež, xxxxxxxxx tuto xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx tento xxxxx (xxxxxxxx). Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx právo xxxxxx v xxxxxx x tuto dávku x nezletilý rodič xxxxxx 16 let x xxxx mu xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Brání-li zletilé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx, může xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx 156).

§68

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem

a) xxxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx (§58 odst. 2),

b) xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xx posuzovaných xxxx (§5) v xxxxxxxxx xxxxxx (§6) v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx dávky podmíněno xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem a xxxxxx x xxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rodině, které xxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx příspěvek, x xxxxxxx xxxx x xxxxxx mladších 4 xxx, xxxxx xx x ohledem na xxx xxxxx zakládat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

4. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxx xxxxx xx dávku xxxx její xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nájemní xxxx xxxxxxxxxx smlouvy k xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bytu xxxx xx základě xxxxxxxxxxx x nemovitosti, xxxxxx x výši xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení,

f) xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 5 114),

x) výši poskytovaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x údaj x xxx, která x xxxx společně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx výživného xxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx.

(2) Rozhodné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx uvedené

1. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 1, 2 x 4 x xxxx. x), x) x x),

2. x §5 xxxx. 1 xxxx. x) bodech 2 xx 9,

3. x §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bodu 1 x xxx je xxxxxxxx potvrzením,

b) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodující x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx požádat o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce, x němž xxxx xxxxxxxx patnáctý xxx xxxx, x o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x přípravě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prokázání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx [odstavec 1 xxxx. x)] xx xxxxxxxxxxx každoročně xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Lze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x rozhodnutí příslušných xxxxxx 10) nebo x jiných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68a

V řízení x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx lze jako xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx technických xxxxxxxx xxx, mikrografické záznamy, xxxxxxx produkty optického xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx byly pořízeny. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzve xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x

Xxxxxx x xxxx xxxxx

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxx tiskopis (§67), xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxx

x) xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronický xxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) oprávněná xxxxx,

x) příjemce xxxxx (§59),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, další fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx-xx x xxxxxx x přeplatku xx xxxxx xxxxx §62 x 63a,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §59.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 271/2001 Xx. x účinností od 1.10.2001

§69

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) dávka xxxxxx xxxxxxxx vůbec xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §51 odst. 1 xx 3 x 5 x x §67 odst. 2 xxxx xxxxx,

x) výplata xxxxx xxxx zastavena, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 6, §30a xxxx. 1, §51 xxxx. 1 xx 3 a 5, §58 xxxx. 2 x v §67 xxxx. 2 větě xxxxx,

x) xxx x xxxxxxxxx xx dávce, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxx x §62 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx x xxxxx více xxxxxxxxxxx x krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59,

f) se xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3,

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx podle §30.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 7 xx xxxxx odvolat xxx xx nelze xxxxxxxxxx xxxx odvolací řízení.

§70

(1) Rozhoduje-li xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxx xxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Písemné xxxxxxxx xx nedoručuje, xxxxxxxx-xx xxxxxxx dávky xxxxx §51 odst. 1 věty xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §51 xxxx. 2 xxxx xxxxxx, xxxx. 3 xxxx xxxxx x odst. 5 xxx třetí x páté. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxx

x) první xxxxxxx dávky po xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx splátky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předcházející kalendářní xxxxx xxxxx §30 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxx rodičovského příspěvku xxxxx §30a xxxx. 1.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 věty xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx podávají písemně x xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx dávku xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx vydá xx 30 xxx xxx xxx, kdy jí xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx. K xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx opožděně, xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx z xxxxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxx minima. Pro xxxxxx námitek xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx uplatnit xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xx 4 xxxxxxx.

§70a

Vyhotovování xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky xxxxx být xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x s předtištěným xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx věta neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

§70a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§71

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§72

Náklady xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, účastníci řízení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemají nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x dávkách.

§72x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx; výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí 110) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 111). Xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepodléhají výkonu xxxxxxxxxx.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

§73x

Xxxxxx xxxxxxx

Xx soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xxxxx §3 odst. 4.

§73x

§73x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/2011 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§74

(1) Xxx nároky xx

x) rodičovský xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, 14)

x) xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 15) zákona x xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx silách 16) x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x nároky xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), nebo xxxx 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b) x x), a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. říjnem 1995, xxx-xx x nároky xxxxx písmen a) x x), xxxx xxxx 1. listopadem 1995, jde-li o xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx b) a x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995.

(2) Xxx xxxxxx na

a) přídavky xx děti xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx 15) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx silách, 16)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, 13)

x) příplatek x přídavkům na xxxx x výchovnému xx dítě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx mimořádnou xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 15) a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, 16)

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 13)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 17)

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx nájemné, 18)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx za užívání xxxx podle xxxxxx x sociálním zabezpečení, 13)

xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v písmenech x), x) x x), xxxx před 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x), x) x x), a xxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 1996, jde-li o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), c) x x), xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx b), d), x) x x), xxxxx xxxxxxxx platné xxxx 1. xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) 1. xxxxxx 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x),

x) 1. listopadem 1995, xxx-xx x xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x x),

x) 1. xxxxxx 1996, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v odstavci 2 písm. a), x) x x),

x) 1. únorem 1996, xxx-xx x dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x),

xxxxxxxx xxxx o xxxx rozhodnou xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušné x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dávkách podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v písmenech x) x b), x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jde-li x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx za dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.

§75

(1) Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 1 xxxx. a) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1995. Xxxxx uvedené x §74 odst. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxx 1995.

(2) Xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 písm. x) x x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prosinec 1995. Xxxxx uvedené x §74 xxxx. 2 písm. b), x), e) a x) se xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxx 1996. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedený x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx naposledy xx poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1995.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 provede xxxxxx xxxxx, právnická nebo xxxxxxx osoba, xxxxx x nich rozhodl xxxx xx xxxxxxx.

§76

Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) 30. září 1995, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) 31. října 1995, xxx-xx x dávky xxxxxxx v §74 xxxx. 1 xxxx. x) a c),

c) 31. xxxxxxxx 1995, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 2 xxxx. x), c) a x),

x) 31. xxxxx 1996, jde-li o xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x g).

§77

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) x §74 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xx 30. xxxx 1995

x) x §74 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx 31. xxxxx 1995,

c) x §74 odst. 2 xxxx. x), x) x x) po 31. prosinci 1995,

x) x §74 xxxx. 2 xxxx. b), x) x x) xx 31. xxxxx 1996,

xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nich xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3).

(2) Xxxxx xx xxxxx uvedenou x §74 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xx tuto xxxxx uplatněn xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Dávky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx okresní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dávkách. Xxxxxxx xx dávky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx z xxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxx x dávkách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §6973 xxxxxxx.

§78

Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxxxxx.

§79

Posuzování xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx 1.xxxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx nebo x xxxxxxxxxx příplatek na xxxx, které xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxxxxxx, uvedený v §74 odst. 2 xxxx. c) x x), xxxx xxxxxxx xx 10. xxxxxxxxx 1995 xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx příplatek x xxxxxxxxx xx děti xxxx xxxxxxxxxx vyplácen, xxxxxx xxxxx, adresu x rodné číslo xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující.

(2) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, 20) xxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené, dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx dlouhodobě xxxxxxx (§9).

XXXX XXXXX

§79x

§79x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

§79b

§79b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 453/2003 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§80

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 117/1966 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.

2. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 206/1990 Sb., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 245/1991 Xx., zákona x. 578/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

3. Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx č. 229/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný x výplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Xx.

4. Zákon č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx zákona x. 117/1992 Xx.

5. Xx. XX xxxxxx č. 84/1993 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx České národní xxxx x. 482/1991 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákony.

6. Zákon č. 197/1993 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxx č. 319/1993 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 109/1995 Xx.

8. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příjmů xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx sociálních xxxxx xx xxxx.

9. Nařízení xxxxx č. 154/1993 Sb., o xxxxxxx některých sociálních xxxxx.

10. Nařízení vlády č. 336/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dávky.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 143/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění vyhlášky x. 78/1984 Sb., xxxxxxxx č. 147/1988 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx. x vyhlášky x. 311/1993 Sb.

13. §5 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxx odborů č. 51/1973 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx poměrů pěstounů xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx zvláštních zařízeních, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb.

14. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 235/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 206/1990 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxxxx č. 27/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx. x xxxxxx x. 183/1994 Sb.

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 73/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátcům xxxxxxxxx.

§81

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1995, s xxxxxxxx §17 xx 29 x §80 xxxx 1 až 3, 7,12 až 15, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Uhde x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx nároky na xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, příspěvek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 1997 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxx xx xxxxx 1997, xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 1997 xxxxxxx podmínky xxxxxxx x čl. I xxxx 16. Xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1997 xx xxxxx čl. I bodu 16 stanoví xxxx xx splátky xxxxxxxx xx xxxx náležející xx xxxxx 1997.

(3) Xxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998 se x přihlédnutím k čl. I xxxx 35 xxxxxxx nově xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx péči xxxxxxxxxxxx xx xxxxx 1998.

(4) Xxxxxx na xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. lednem 1998 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx. Xxxxx a xxxx xxxxxxxx na xxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1997 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(5) Nároky xx xxxxx státní xxxxxxxx podpory, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak nezakládaly xxxxx nárok xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 1998.

(6) Na xxxxxx xx přídavek na xxxx, sociální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1998 přiznány xx xxxx xxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1997 vztahuje xxxxxxxxxx §51 zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx čl. I xxxx 45 xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx příplatek xxxx příspěvek na xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x výjimkou odst. 2 a xxxx. 4 xxxx druhé, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.10.1997

Čl. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx xx 31. prosince 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají součástí xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů, xx stávají xxxx xxxxxxxx. Xxxxx jiné xxxxxxxx mluví o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx manželů, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx se považují xx 1. xxxxx 1998 za xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §78 zákona o xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx poručenství x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 zákona x rodině jsou xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé před 1. xxxxxx 1998; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.1998

Xx. XV

1. Xxxxxxx XX, XXX x XXX/X vydané xxxx 1. červencem 2000 xxxxx xx xxxx x nich xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. prosince 2001.

2. Xxxxxx, jehož počátek xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Sb. x zákona č. 158/1998 Sb., xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2000. Xxx xxxxxx xx sociální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx bydlení xx x době od 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000 xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmu, x něhož by xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálního příplatku x příspěvku xx xxxxxxx v době xx 1.xxxxx 2000 xx 31. března 2000.

3. Xxxxxxxxx obdobím, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxx příjem xx xxxxxxxxxx čtvrtletí xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, je xxxxx xxxxxx č. 75/1997 Xx., x xxxxxxxxx příspěvku k xxxxxxxxx zvýšení xxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1999 xx 31. prosince 1999. Xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx se zjišťuje xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2000 xx 30. xxxxxx 2000, xx xxxxx xxxxxx č. 132/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx., kalendářní xxxxxxxxx xx 1. října 1999 xx 31. xxxxxxxx 1999.

Xx. XV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 360/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx náleží rodičovský xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 271/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2001

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx čl. I xxxx 1 se xxx xxxxxxxxx rozhodného xxxxxx xxx účely státní xxxxxxxx xxxxxxx postupuje xx 1. xxxxx 2003.

2. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na výplatu xxxxx xxxx její xxxxx a nároku xx dávku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Čl. I bod 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklé xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 125/2003 Sb. x účinností xx 1.7.2003

Xx. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v čl. VIII xxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuplynuly xx dni 1. xxxxx 2004, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx povinny xxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxx skartaci nedošlo xxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x xxxx xxxxx x poslednímu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx bylo pravomocně xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx státní xxxxxxxx podpory, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §249 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx - příslušný xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxx první a xxxxx neplatí xxx xxxxxx xxxxx Prahu.

2. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxx sociální xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx dnem pravomocně xxxxxxxxxx dokončí orgány xxxxxx sociální podpory xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx pro xxxxxx správních rozhodnutí xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o 30 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx zahájený xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx možné xxxxxxx xx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svěřené jim xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2004 na xxxxxx státní sociální xxxxxxx uvedené v čl. I bodu 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx upravovaly provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, x tím, že xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xx úřady xxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxx Xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx 1. dubna 2004 stávají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx čl. I xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxx stanovení xxxxxxxxxx příjmu pro xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxxx čl. I bodů 5 xx 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2004, x xxx-xx x xxxxx na přídavek xx xxxx, od 1. xxxxx 2004.

8. Xxxxxxxxxxxx příspěvek (čl. I xxxx 22 a 23) xx vyplatí xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx 2003; xxxxxxxxx xx xxxxxxx se vyplatí xxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx 2004.

9. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx umožňovaly xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, x x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx x xxx, xx zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2002.

11. Smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x obcemi, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. CXVII xxxx 12 xxxxxx x. 320/2002 Sb., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx 31. prosinci 2002, xx xx xxx 1. dubna 2004 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx netýká xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx přenechán xx xxxxxxx hlavnímu městu Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 453/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

XXXX XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výpomoc x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Nárok na xxxxxxxxx dítěti xx xxxx, kterému xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální podpoře xx květen 2004.

3. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2&xxxx;000 Xx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx v tom xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 vyplacen.

5. Příspěvek xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx 2004.

6. Příspěvek xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx náležejícího xx xxxxxx 2004, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se vyplatí xxxxx přídavek na xxxx.

7. X nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx; o poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx zasílá xxxx státní sociální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx uvedenému xx větě první xxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxxxx přídavek na xxxx xx květen 2004, písemné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory; x řízení x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxx 2005.

9. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx dítěti xx xxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx xx hradí xx státního rozpočtu.

Čl. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXIX

1. Xxxxxxxxx důchodci poskytne xxxx poživatelům xxxxxxx xxxx jednorázovou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx výši xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxx xx xxxx xxxxxx 2004. Xx-xx poživatel xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednou.

3. Výše xxxxxxxxx důchodci činí 1&xxxx;000 Xx.

4. Příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x xxxxxx 2004, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2004 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2004 xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2004.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx 2004, xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxx x nejblíže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx uvedeném v xxxx 4 xxxx xxxxx se příspěvek xxxxxxxx vyplatí x xxxxxxxxx.

7. O xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx důchod xx xxxxxx 2004. X xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx na xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2005.

9. Pokud xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmu, x xxxxxxxxx důchodci xx nepřihlíží.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx se xxxxx xx státního xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004)

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Výše xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. I tohoto xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x podnikání xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxxx, k xxxx xxxx přihlédnuto xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx, xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx považuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx jde x příjmy osob, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx nevykonávaly xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 124/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxxxxx, že xxxx navštěvuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti předškolního xxxx, se xxxxxxxx xxxxx čl. I xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx vznikne nárok xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx přepočtou xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx 2007.

2. Xxxxxxxxx xx bydlení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx prosinec 2006, xxx-xx x xxxxx vzniklý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 112/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dávek xxxxxx sociální podpory xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxx xxx 1. dubna 2006, xxx-xx x xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2006, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §51 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2006.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 113/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx odměny xxxxxxxx, xx niž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx přepočte xxxxx čl. VI xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx naposledy, xxx-xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx průkazu živnostenského xxxxxxxxx pro volnou xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx příplatek a xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx xx výši podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vyplatí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx 2008, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx dávky státní xxxxxxxx podpory, xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008, xx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx 1. xxxxx 2008

x) x xxxxxxxx xxxxxx do 3 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nejmladší xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. lednem 2008 xxxxxxx 21 xxxxxx xxxx, a po xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx dítěte xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snížené xxxxxx xx 4 xxx xxxx dítěte,

b) xx xxxxxxx výměře xx 4 xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx 3 let xxxx xxxx 1. xxxxxx 2008.

5. O xxxxxx na rodičovský xxxxxxxxx xxxxx čl. XXIII, xxx-xx o nárok xx rodičovský xxxxxxxxx, xxxxx náležel xx xxx 31. prosince 2007 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rodičovský xxxxxxxxx podané xxxxxx xxxxx.

6. Rozhodný xxxxxx x přihlédnutím x čl. XXIII bodům 2 x 3 se xxxxxxx

x) xx xxxxx 2008, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvek xx xxxxxxx,

x) nejdříve xx xxxxx 2008, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII bodu 2 x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx osoby x xx společně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xx ledna 2008, xxxxxxxx oprávněná xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. XXIII bodu 3.

Xx. XXIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx 6 kalendářních xxxxxx xx xxxx jdoucích xxxxx §59 xxxx. 3 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2009, xx počítá xx 1. ledna 2009.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx x 31. prosinci 2008 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx dohodne se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 přechod xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx xx stát - Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx x oblasti státní xxxxxxxx xxxxxxx zahájená xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí Úřad xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Žádosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxx před 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 posuzuje Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx xxxxx státní sociální xxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 31. prosince 2008 x výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx nebo provede Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxx x provedených xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx provedou x všech dokumentů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, x xxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx skartační xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpora, a xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxxxx úřady městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx je příslušný xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

9. Xxxxxx ve věcech, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, zahájená xxxxxxxx finančními xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

10. Příslušné xxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obslužných xxxxxxx, xx nájemné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2010, pokud nebude xxxxxxxxx jinak.

11. Xxxxx xx rodičovský příspěvek x xxxxx xxxxxx xxxxx čl. I bodů 5 x 6 xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona.

12. Nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx bez žádosti, xxxxxxxx rodičovský příspěvek xxxxxx ke xxx 31. prosince 2009 x xxxxxx i xx xxxxx datu.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009 s xxxxxxxx bodu II, xxxxx nabývá účinnosti xx 1.12.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xxxxxxxxx xx červen 2009.

2. Xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na dítě xxxxx §18 xxxx. 1 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxxxxx 2009, xxx xxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx na xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prosinec 2009.

2. Xxxxx práce xx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nárok xx přídavek xx xxxx x jeho xxxx podle §17 x 18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2010 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx §17 x 18 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xx 31. ledna 2011 xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx nárok xx 31. xxxxxxxx 2010.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 346/2010 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xx. XXXX

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xx 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosinci 2011; jde-li x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální podpory, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxx zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvedená podmínka xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2012.

2. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který ke xxx 31. prosince 2011 náležel podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxx x dítě dlouhodobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, které xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 xxx, bude xxxxxxx i xx 31. prosinci 2011, xxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 7&xxxx;600 Xx xxxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemocenským xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx platí x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx na xxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx, musí xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2012 xxxxxxx xxxxxxx volbu xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx §30b xxxx. 4 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx tyto xxxxxxx. Xx provedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx odejme xxxxxx dávku.

3. Nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2, nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1 písm. e) x odst. 4 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne 31. prosince 2011, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2011. Xxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2011. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nárocích xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

4. Xxx-xx x xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx náležet x xx 31. xxxxxxxx 2011, xxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx xxxxxx xxxxxx platné přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx 1. xxxxx 2012 xxxxxxx o změnu xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxx xxxxxx platné xxx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx, kterému xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x dávek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2012

a) xx xxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), bylo-li před 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou xx xxxx xxxx xxxxxxx osoby ve xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), bylo-li xxxx 1. lednem 2012 xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx,

xxxxx dítě nebylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx péči.

6. Xxxxx xx xxxxxxxx příplatek xxxxx čl. VIII xxxx 2 xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x úspornými opatřeními x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, zaniká dnem 31. prosince 2011. X zániku nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx sdělení, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

7. Řízení x xxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx §54a xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rodičům xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx sankce podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx péči, xxxxx xxxx sankce xxxxxx xxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxx vznikl xxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky dítěte x rodině postupuje xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §54a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který rodiči xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx z xxxxxx péče x xxxxx dítě se xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Xx.

2. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx právní úpravy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti zákona č. 366/2011 Sb., xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx volby xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 220&xxxx;000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rodičovský xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na péči xxxxxxxxxxxx dítěti, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě písemné xxxxxxx rodiče je xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx vyplacené xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xxx xxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 331/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2012

Čl. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výplata dávek xxxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx podle xxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx provede xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2012.

2. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2012 xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxx sdělení, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx dávky x xxxxxx uplatnění xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxx sdělení se xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.11.2012

Xx. III

Studium x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, x na základě §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, x xxxxxxxx k 31. xxxxx 2012, zahájené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx středních xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 267/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které byla xxxxxx karta xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob výplaty xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx karty xxxxxxxxxx systémů.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Lhůta xxxxxxx x §58 xxxx. 3 větě třetí xxxxxx x. 117/1995 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx osoba nesdělí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx příjemcem dávky, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude vyplácena xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a b) xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx rozhodným xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx převzaté xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2015, xxxxxx porodné podle §44 xx 46 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 253/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx 1. xxxxx 2017, se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxxx xx xxxxx říjen 2017.

2. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxx 2017 xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2017, a xx x xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx tomto xxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx částky přídavku xx dítě ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx. O změně xxxx xxxxxxxx xx xxxx se učiní xxxxxx xx xxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx nároku xx rodičovský xxxxxxxxx x jeho výši xxxxx §30 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx péči x xxxx xxxx narozených xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx již xxxxx x xxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 220&xxxx;000 Kč x xxxxx nadále xxxxxx alespoň o 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx 4 xxx, xxxxxx xx xxx xxx 1. ledna 2018 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 110 000 Kč. Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx dosavadní xxxxxx xx provede na xxxxxx.

5. Přídavek na xxxx ve zvýšené xxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům přídavku xx dítě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabyde účinnosti, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě; xxxx xxxxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx přiznán xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx výši podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstounovi xx přechodnou dobu xx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 200/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon nabude xxxxxxxxx, x to xxxx rodiči, který xxxxxx o xxxx xxxx xxxx xx 4 xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx toto dítě xx xxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx rodičovského příspěvku xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x toto xxxx xxxx xxxx xx dobu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx pobočky x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx příjemcům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, písemné sdělení x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

2. X případě xxxxxx, xxxxx xxxx pečuje x xxxx nebo xxxx do 4 xxx věku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx již xxxxxxxx x datu xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku ve xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nejvyšší částkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku je xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx převzetím dítěte xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

Xx. X

Přechodné ustanovení

U xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx činnosti xx 30. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po roce, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a pobočka xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx žádosti. O xxxxx výše xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dne.

3. Přídavek xx xxxx podle xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží poprvé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx §30a xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx nejdříve x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") doručí x xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxxxx x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zároveň xx xxxxx, aby v xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxx od xxxxx, kde xxxx xxxxxxx k trvalému xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámili xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx dítě xxxx xxxxxxxxxx příspěvek vyplácí; xxxx sdělení xx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx.

6. Ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx až xx xxx xxxxxxxx změny xxxxx skutečného pobytu xxxxxxxx přídavku na xxxx x rodičovského xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx bodu 5 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, která jim xxxx xxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx. xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 285/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §26a xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení za xxxxx 2022.

2. Osobě, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxxx podle §24 xx 27 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx leden 2022.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx individuální xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na příspěvek xx xxxxxxx xxxxx §24a xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx leden 2022.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 17/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.1.2022

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x dávkách xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději za xxxxx předcházející xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měsíc, xx kterém xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx přiznán xxxxx §51 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx období 1. xxxxxxxx 2021 xx 30. xxxxxx 2022 xxxx x rámci xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxx xx dni 30. xxxxxx 2022 xxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx přiznaný od 1. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxx xxxxxxxx 2022 xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 203/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx §18 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx žádosti. O xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dítě xx xxxxx xxxxxx do xxxxx.

2. Přídavek na xxxx náležející xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx x xxxx xxxxxx x přídavku xx xxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležející xx leden 2023.

4. Xxxxx §24 xxxx. 1 x §27 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx leden 2023.

5. Xxxxxx xxxxxxx srovnatelných x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 2023.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx normativních nákladů xx bydlení xxxxx §26 odst. 1 xxxxxx č. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx pro stanovení xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx 2023.

7. Xxxxxx xxxxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx podle §26a xxxx. 2 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bydlení za xxxxx 2023.

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2023 xxxxxxxxxxx, formát x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy x využití xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 456/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Informace

Právní xxxxxxx č. 117/95 Xx. nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.10.1995, x výjimkou §17 xx 29 a §80 bodů 1 xx 3, 7, 12 xx 15, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

137/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.7.96, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5,11,12 x 28, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.96

132/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxx nájemného x x xxxxx zákona x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 137/96 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

242/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů x xxxxxxxxx od 1.1.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17, 18, 19 a xx. XX xxxx. 2 x xxxx. 4 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.97

87/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/95 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 33/98

91/98 Sb., kterým xx doplňuje xxxxx x. 94/63 Xx., x rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.8.98, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1

x §25 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.98

158/98 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 13.7.98

223/98 Sb., xxxxx XX xx xxx 2.9.98 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx některých ustanovení §17 x 18 xxxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/97 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.10.98

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze

s účinností xx 1.1.2001

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

271/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2001

402/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 117/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 150/2001

151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. byla změněna xx 1.1.2015)

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

125/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

362/2003 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004, x výjimkou §2x, §3, 7, 19, 20, 24, 50, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63x, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72x, 73x, §79x x §79x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2004; x §2, 4, 5, 6, 8, §27 - 29, §51, 68, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2004

454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx od 6.1.2004

53/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

237/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx opatření a xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

s xxxxxxxxx xx 8.5.2004

315/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

124/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 482/91 Xx., x xxxxxxxx potřebnosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/2004 Xx., x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 30.3.2005

168/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2005

204/2005 Xx., kterým xx mění zákon x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

218/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 463/91 Sb., x xxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

552/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/98 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x pomoci v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

113/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 279/2003 Xx., x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx x věcí x trestním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (účinnost xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců

s xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx účinnost xx 1.1.2017)

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 29/2007 Xx.

x účinností xx 22.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xx 1.1.2009

269/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

379/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., x xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 21.12.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

129/2008 Sb., x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

239/2008 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

414/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stability

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

362/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

s účinností xx 1.1.2010 s xxxxxxxx čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 20.10.2009

10/2010 Sb., xxxxx XX ze xxx 1.12.2009 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx 2 čl. XXXX xxxxx dvacáté xxxxxx xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafované xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.1.2010

346/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx zákona č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

366/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 a 1.1.2014

331/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 141/2012 Sb., xxxxx x. 73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 s xxxxxxxx čl. X, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 27.11.2012

463/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákon

s xxxxxxxxx xx 21.12.2012

48/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/98 Xx., o xxxxxxxx školách a x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2013

267/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

306/2013 Sb., o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

101/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.6.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

252/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

253/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.12.2014

332/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

205/2015 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x ukončení důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

188/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.9.2016

98/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.4.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2017

222/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 15.8.2017

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.5.2018

32/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

363/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2020

30/2020 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 17.12.2019 xx. xx. Xx. ÚS 31/17 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 6.2.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daní

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

588/2020 Xx., x náhradním xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx výživném)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

285/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 586/ /1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.7.2021

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2022

14/2022 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. prosince 2021 xx. xx. Xx. XX 1/20 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. XX zákona x. 363/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 26.1.2022

17/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.1.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

203/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 111/ /2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 s xxxxxxxx §51, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2022

358/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

456/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2023 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx x. 68/95 Xx., 96/98 Xx., 150/2001 Sb. a 141/2002 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxxxx x. 135/1982 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
§7 x §19 odst. 3 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §34 xxxxxx č. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.
4) §4 xxxxxx XXX č. 545/1992 Xx., o Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5) §120 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx x. 149/1988 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 309/1993 Xx. a x. 207/1995 Xx.
6) §15 xxxx. 4 zákona x. 50/1973 Xx., x pěstounské xxxx, xx znění xxxxxx x. 118/1992 Xx.
7) §2 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 161/1993 Xx. a xxxxxx x. 59/1995 Xx.
8) §6 xxxxxx x. 123/1992 Xx.
9) Xxxxxxxxx §128 občanského xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 519/1991 Xx., a §8 xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 178/1990 Xx., zákona x. 558/1991 Sb. x xxxxxx x. 292/1993 Xx.
10) Xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 590/1992 Xx., x §12 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx XXX x. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 117/1992 Xx.
13) Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Sb., zákona x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 482/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx., zákona XXX x. 589/1992 Xx., zákona ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
14) Zákon č. 50/1973 Sb., ve znění xxxxxx x. 58/1984 Xx., zákona x. 118/1992 Xx. x xxxxxx x. 307/1993 Xx.
15) Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x mateřství x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., zákona č. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 103/1988 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., xxxxxx č. 266/1993 Xx., xxxxxx x.308/1993 Xx., xxxxxx x.182/1994 Xx. a xxxxxx x. 241/1994 Xx.
Xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění občanům xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx č. 79/1984 Xx., xxxxxxxx č. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx č. 148/1988 Xx., vyhlášky x. 123/1990 Sb., vyhlášky x. 263/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., zákona XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxxxx x. 30/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxxxx x. 312/1993 Xx., vyhlášky x. 196/1994 Sb. x xxxxxxxx x. 248/1994 Xx.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 X. x., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx.,xxxxxxxx x. 143/1965 Sb., xxxxxxxx č. 95/1968 Xx., vyhlášky x. 155/1983 Sb., vyhlášky x. 263/1990 Xx., xxxxxx ČNR x. 582/1991 Sb. x xxxxxxxx x. 30/1993 Xx.
16) Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 58/1964 Xx., zákona x. 87/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., zákona x. 308/1993 Xx. x zákona x. 182/1994 Xx.
17) Zákonné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX č. 206/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 245/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx. a xxxxxx x. 183/1994 Xx.
18) Xxxxx č. 319/1993 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 109/1995 Xx.
19) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx znění xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx. x xxxxxx č. 210/1997 Xx.
20) §8 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §35 xxxxxx XXX x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
22) §45 xxxxxx o xxxxxx.
23) §63 x 74 zákona x xxxxxx.
24) §69 xxxxxx x xxxxxx.
25) §78 xxxxxx x rodině.
26) §2 xxxxxx x. 50/1973 Xx., o pěstounské xxxx.
27) §45 xxxxxx x xxxxxx.
§76a občanského xxxxxxxx xxxx.
28) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
29) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
30) §12 xxxxxx č. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
31) §53 x násl. zákona x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona č. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 272/1992 Xx.
33) §27a xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 138/1995 Xx.
34) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Sb.
35) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx. x xxxxxx č. 138/1995 Xx.
36) §25 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve znění xxxxxx č. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
37) Xxxxx č. 76/1959 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 59/1969 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Xx., xxxxxx č. 65/1978 Xx., xxxxxx x. 74/1990 Sb., xxxxxx č. 228/1991 Xx., xxxxxx č. 77/1992 Xx., xxxxxx x. 226/1992 Sb., xxxxxx x. 34/1995 Xx. x zákona x. 160/1995 Xx.
Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 26/1993 Xx., xxxxxx x. 326/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 33/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
38) §37 xxxx. 2 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Sb.
39) §1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx x. 136/1993 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx pěstouna při xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 184/1996 Sb.
40) §3 xxxxxx XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 307/1993 Xx.
Zákon XXX č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 125/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 210/1990 Sb., xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 459/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 144/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Xx., xxxxxx č. 84/1993 Xx., xxxxxx č. 307/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu XX x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x zákona x. 238/1995 Xx.
41) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 463/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx ČNR x. 10/1993 Xx., zákona x. 84/1993 Xx. x zákona x. 118/1995 Sb.
43) Xxxxx XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.
44) §1 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění zákona x. 325/1993 Sb. x xxxxxx x. 85/1994 Xx.
45) §1 xxxxxx XXX x. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx., zákona XXX x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx. x xxxxxx x. 48/1997 Xx.
46) §2 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx.
47) §12 xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Sb., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 154/1994 Xx. x xxxxxx č. 152/1995 Xx.
48) §3 xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 224/1994 Xx., xxxxxx č. 58/1995 Xx. x xxxxxx x. 296/1995 Sb.
49) §26 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) §907 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §45a xxxxxx x xxxxxx.
52) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
53) §76 xx 81 xxxxxx x. 220/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx cvičení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze.
54) §61 xxxx. 3, §132, 138 x 140 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx.
§114 xx 116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§116, 117 x 119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
55) §7 xxxxxx č. 18/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxx.
56) Xxxxx č. 118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxx č. 186/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §55 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
60) §717 xxxxxxxxxx zákoníku.
61) §703 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §22 xxxxxx x. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 390/1991 Xx.
§45 xxxx. 1 zákona č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 138/1995 Xx.
63) Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §9a x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
66) §67 xxxxxx č. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §9 xxxx. 2 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.
68) §299 x 317 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
69) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x evidenci xxxxxxxx).
70) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu).
72) Zákon č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Sb.
74) §2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx x. 362/2002 Xx., o xxxxxxxxx při provádění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky.
75) Xxxxxxxx Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxx xx v rámci Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) 574/72 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Rady (XXX) 1408/71 x xxxxxxxx soustav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx, samostatně výdělečně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohybující xx x rámci Xxxxxxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 2 zákona x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 167/1999 Xx. a zákona x. 320/2002 Sb.
77) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Xx.
78) §81 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 213/2002 Xx.
79) Zákon č. 131/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x azylu x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
85) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
86) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
87) §57 xx 91 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
88) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
89) §8 xxxx. 3 x §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
90) §92 xx 107 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
91) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx).
92) §36 xx 43 zákona x. 561/2004 Xx.
93) §55 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx.
94) §46 xxxx. 3 x §48 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
95) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
96) §55 xxxx. 3 zákona x. 561/2004 Xx.
97) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 155/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
98) §28a xxxxxx č. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 52/2004 Xx.
99) §91 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.

101) §74 x xxxx. xxxxxx x. 220/1999 Xx., x průběhu xxxxxxxx xxxx náhradní služby x vojenských cvičení x o xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrech xxxxxx x záloze.
102) §61 xxxx. 4 x §131 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 254/2002 Xx.
103) §155 x 157 xxxxxx x. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
104) Xxxxx č. 42/1992 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
105) Například xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
106) §117 x 118 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 254/2002 Sb. §102 a násl. xxxxxx č. 361/2003 Xx., xx znění xxxxxx č. 436/2004 Xx.
107) §7 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práci, xx xxxxx xxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
108) §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx a xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §119 xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §36 x 37 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
110) Například §251 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §78 správního řádu, §73 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §299 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
112) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
113) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
114) Xxxxxxxxx §192 zákoníku xxxxx.
115) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §16a xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
117) §10 x 10a zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 53/2004 Xx., zákona x. 68/2006 Xx. x xxxxxx x. 342/2006 Xx.
118) §76 xxxxxx č. 325/1999 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx. a xxxxxx x. 379/2007 Xx.
§87g x 87h xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Sb. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
119) §77 xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx. a zákona x. 350/2005 Sb.
§93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 217/2002 Sb., zákona x. 222/2003 Xx. x zákona č. 61/2006 Sb.
120) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 161/2006 Xx. x xxxxxx x. 379/2007 Xx.
121) §42f xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 379/2007 Xx.
122) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Xx., xx znění zákona x. 2/2002 Xx.
123) §6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
124) §43 xxxxxx č. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) §4 xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) §7 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
127) §7 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
128) §42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx.
129) Zákon č. 73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
130) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.
131) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
133) §4b xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
134) Xxxxx č. 359/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
135) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 366/2011 Xx.
136) §195 xx 198 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 49/2009 Xx.
138) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
139) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
140) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
142) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
143) §826 xxxxxxxxxx zákoníku.
144) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
145) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) §745 x 746 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
147) §49 x násl. občanského xxxxxxxx.

148) §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

149) §42 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150) §42a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

151) Xxxxx č. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

152) §744 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

153) Xx. 7 xxxx. 3 x xx. 24 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES ze xxx 29. dubna 2004 o xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pohybovat x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.

154) §93a xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

155) §9 odst. 9 zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

156) §4954 občanského zákoníku.

157) §21 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

158) §32 xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

159) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

160) §42m xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

161) §4 zákona x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

162) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

163) §50b xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

164) Vyhláška č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.