Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
229/91 Sb.

Preambule

ČÁST I. Rozsah působnosti zákona §1

Základní ustanovení §2 §3

ČÁST II. Oprávněné osoby §4 §4a §4b

Povinné osoby §5

Vydání nemovitosti §6 §7 §8 §9 §10 §11

Postup při převodu jiného zemědělského pozemku §11a §11b

Souběh nároků §12

Lhůty k uplatnění nároku §13

Náhrady §14 §14a §15 §16

ČÁST III. Pozemkové fondy §17 §18 §18a

Pozemkové úpravy §19

ČÁST IV. Zvláštní, přechodná a závěrečná ustanovení

Náhrada živého a mrtvého inventáře §20 §21 §21a

Zánik některých užívacích práv §22 §23

Náhrady za trvalé porosty §24

Práva vlastníků a uživatelů budov a pozemků §25 §25a §26 §27 §28 §28a §28b §29 §30 §31

Zvláštní ustanovení o pozemkových reformách §32 §33 §33a §33b §33c

Společná ustanovení §33d

Zrušovací ustanovení §34

Účinnost §35

č. 183/1993 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 253/2003 Sb. - Čl. VI

č. 178/2006 Sb. - Čl. VI

č. 75/2012 Sb. - Čl. II

č. 503/2012 Sb. - §27

č. 229/2019 Sb. - Čl. IV

Nálezy Ústavního soudu: č. 131/1994 Sb.; č. 166/1995 Sb.; č. 29/1996 Sb.; č. 79/1998 Sb.; č. 88/1998 Sb.; č. 234/1999 Sb.; č. 272/2005 Sb.; č. 531/2005 Sb.; č. 242/2010 Sb.; č. 135/2018 Sb.; č. 81/2021 Sb.

INFORMACE

229

XXXXX

xx xxx 21. xxxxxx 1991

x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxxx následky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx 1948 xx 1989,

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zemědělskou x lesní půdu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x půdě v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx venkova x x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxxx na

a) půdu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx, 2) x v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx i xx xxxx, xxxxx tvoří xxxxx půdní xxxx, 18) (xxxx jen "xxxx"),

x) xxxxxx budovy, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zemědělské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxx v §20.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x působnost xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x užívacích xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx právní vztahy x xxxxxxx uvedenému x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx půdu jiné xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pozemkovým xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx porostů xx xxx xxxxxxxx; tím xxxx dotčeno xxxxxxxxxx xxxxx zemědělských xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx družstevnictví. 27) X xxxxxxx daných xxxxxxx xx užívání xx xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx porostů xxxxxxxx, xxxxx se x vlastníkem xxxxxxxxx xxxxx.

§3

§3 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 354/2004 Sb.

XXXX XXXXX

§4

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx půda, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přešly xx stát xxxx xx jiné právnické xxxxx x době xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1.

(2) Zemřela-li xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 1. xxxxx 1990 xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx právnické osoby x xxxxxxxxx uvedených x §6, před xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx x §13, xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prohlášena xx mrtvou, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) dědic xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dědickém xxxxxx, xxxxx nabyl xxxx xxxxxxxx,

x) dědic xx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxxxx x míře xxxxxxxxxxxx jeho dědickému xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx dědici xxxxx xxxxxx připadly xxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx; xxx-xx dědic xxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) děti x xxxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13, xxxx na jeho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x xxxxxx-xx některý x xxxx, jsou xx xxxx místě xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx manžel.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxx oprávněnými xxxxxxx xxxxx xxx uvedené; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) platí xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx uplatnila xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §9, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§4x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxx nebo užívací xxxxx, xxxxxxx poskytnout xxxx, xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx prostředky, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x úřední xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx pozemkový xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nárok x xxxxxxxx, porostům x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx úkonu x xxxxxx vlastnictví xxxxx osobou nebo xxxxx právním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nedostatek xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxxxxxxx nemovitostí,

b) xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pozemků, x x převodu xxxxxxx xxx xxxxx, xx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx sám xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx měli pozemky, xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx v xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx nemůže předložit, xxxxxxx buď nebylo xxxxxxxxxxx zápisové řízení, xxxx xx xxxxx xx ztrátě xxxx xxxxxxxxx či zničení xxxxxxxxxxxxx xxxx pozemkových xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která pozbyla xxxx dříve, neprobíhá-li xx věci xxxxxx xxxxxx x domnělá xxxxxxxxx osoba prokazuje xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx posledním xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxxx xx spoluvlastníkem těchto xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku x xx na xxxx xxxxxxx všechny právní xxxxxxxx xxxxxxx nepravdivých xxxxx.

(5) Xxxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xxxxxxxx oprávněnou xxxxx x jejím xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx x o xxx, xxx je xxxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, soud xxxxx.

§4x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou pozemkový xxxx xxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2012 xxxxxxx podle §4a xxxx. 5 x xxxxx nárokem xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2012; xxxxxxx-xx xxx x této xxxxx, právo xxxxxxx xx na soud xxxxxx.

(2) Domnělá xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx xx xxx 1. července 2012 xxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5 s xxxxx xxxxxxx na xxxx, může tento xxxxx xxxxxxxx u xxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, že xx xx svým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxx-xx xxx x této xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx soud zaniká.

§4b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2011 Xx. x účinností xx 1.7.2012

§5

Xxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stát xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodních společností xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou výhradně xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx nabyté xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 1990,

x) cizích států.

(2) Xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx povinna s xxxxxxxxxxxx až do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, jejich xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxx na náhradu xxxxx, kterou povinná xxxxx způsobí xxxxx xxxxxxxxx porušením těchto xxxxxxxxxx, zůstává xxxxxxxxxxx §28 nedotčeno.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydány xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx stát xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx věci xxxx zabrání věci x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxx zrušen xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 29)

x) odnětí bez xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx č. 142/1947 Sb., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx č. 46/1948 Sb., x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §453a xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxx §287x zákona x. 87/1950 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 67/1952 Xx.,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx XXX x. 81/1949 Xx. SNR, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, komposesorátů x xxxxxxxxx xxxxxxxx útvarů,

e) xxxxxx xxx náhrady xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX x. 2/1958 Xx. XXX, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxx bývalých xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a podobných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxx o postoupení xxxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) toho, xx xxxxx xxxxxxxxx se x cizině nemovitost xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx přešel xx xxxx xxxxx zákona č. 183/1950 Sb., x majetku xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřené xxxxxx x tísni,

i) dražebního xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx prohlášena za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx převedl xxx xx jiného, xxxx-xx důvodem neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx takovéto smlouvy xxxxxxxxx xx neplatnou; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx učiněného x tísni,

m) vyvlastnění xx náhradu, pokud xxxxxxxxxx existuje a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) znárodnění xxxx zestátnění 30) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx,

x) politické xxxxxxxxx 31) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, 32)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 33)

t) přikázání xx užívání xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx č. 55/1947 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo vládního xxxxxxxx x. 50/1955 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx výroby,

u) xxxxxxx xxxxxxxx užívaných xxxxxxxxxxxx xxxx a lesních xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxx se postupuje x v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 34) Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 34) xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx konfiskován xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 35) Xxxxx tento xxxxxxx xxx už před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x pozemkových xxxxxxxxx, xxxx se nárok xxxxxx oprávněných xxxx xxxxx §12.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx je povinna xx vydání nemovitosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx ji xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx náhradu, xxxxx xx byla xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx krajský xxxx.

(4) Xxxxx vázly xx nemovitosti ke xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nemovitosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, uhradí xxxxxxxxx osoba částku, xxxxxx stát takto xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx oprávněná xxxxx právo podle xxxxxx xxxxxx vůči xxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx, vznikne xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx kupní ceny, xxxxxx zaplatila xxx xxxxx nemovitosti. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jiných důvodů xxx xx xxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx upraví Xxxxx národní xxxx xxxx Slovenská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx zmocňuje, aby xxxxxxx upravila xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 12/1945 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku Xxxxx, Maďarů, xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx č. 108/1945 Sb., x konfiskaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxxxx se proti xxxxxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 245/1948 Sb., x státním občanství xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx č. 194/1949 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 34/1953 Sb., xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nestalo již xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/1945 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§8

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx ji xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx právnické xxxxx, a xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle tohoto xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xx cenu xxxxx xxx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cenovým xxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýhodnění xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx přešlo xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx uplatněn xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zanikne.

(3) Fyzická xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, má xxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx kupní xxxx x xx xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nemovitost. Xxxxx xx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx věty první.

(4) X případě, že xxxxxxxx pozemku xxxxxxx x tísni xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x uzavřením kupní xxxxxxx na xxxxxx, x xxx pozemky xxxxxxx, a jsou-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx převedeny, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě blízké, xxxxxxxx xxxx na xxxxx oprávněné xxxxx:

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxx v xx xxxxx, kterou byly xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; cena pozemku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 24. xxxxxx 1991 x xxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(5) V xxxxxxx, že jsou xxxx pozemky ve xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx osobu.

§9

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxxx x oprávněnou xxxxxx xx 60 xxx od podání xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx schválení xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx soud xxxxxx neschválí, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.

(4) Nedojde-li x xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx oprávněné osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 5 je možno xxxxx xxxxxx x xxxxx 43).

(7) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxx být uvedena xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 x 4 x xxxxx x jejich xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx pozemkový xxxx xxxxx x dodatečně, xxxxxxx však do xxx xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 2 x 6.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(9) Řízení podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uzavřené dle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxxxxxx x je xxxxxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxx oznámením xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx.

§10

§10 xx xxxxxxxx xxxx §21a a xxxxxx se xx §21.

§11

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8,

x) xx pozemku xxxx xx přechodu nebo xx převodu xx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemek xxx xx xxxxxxxx xxxx převodu xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx; pozemek lze xxxxx, nebrání-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx se x xxxxxx movitou, 37) xxxx dočasnou, 36) xxxx xxxxxxxxxxx, 37) xxxx drobnou 38) x nebo xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, na xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 24.červnem 1991, x xxxx pozemku x takovou stavbou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zahájení xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx xxxx stavba xxxxxxxx xx xxxx xxx od vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx byla na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, x výjimkou osad xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chatová xxxxx 3) xxxx xx xx pozemku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1976,

x) na xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx základě územního xxxxxxxxxx zřízeno xxxxxxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx zřízeno xxxx 1. xxxxxx 1976,

x) nelze-li provést xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 12/1945 Sb., xxxxxxx č. 28/1945 Sb., xxxxxx č. 142/1947 Sb. a xxxxxx č. 46/1948 Sb.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxx oprávněné xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx ke xxx 24. xxxxxx 1991 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 39).

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x omezení užívání xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx 4) xxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 5) nebo xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx významným xxxxxxxxx prvkem nebo xx-xx překážka bránící xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx oprávněné xxxxx, xxx xxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprávněná xxxxx požádá x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §11a.

(4) Obytnou budovu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx stavbu, patřící x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vydat x xxxxxxx, že xxxxxxx přestavbou stavba xxxxxxxx svůj původní xxxxxxxx xxxxxxxxx charakter xxx, že již xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 272/2005 Xx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxxxxx vydat, xx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle §9 xxxx. 4.

(7) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu, nebo xxxxxx xx vlastnictví xxxxx x má-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxx xxxxxx č. 42/1992 Sb. xx xxxx nejméně 50 % xxxx xxxxxx, xxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx ve výši, x xxxxxx xxxx xxxxxx 7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároky oprávněné xxxxx.

§11a

Postup při xxxxxxx xxxxxx zemědělského pozemku

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §4, xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 a 2, xxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx na xxxxxxx veřejných xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného pozemku xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx práva xxxxx §13 odst. 8 xxxx. x), xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pozemkový xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx nabídky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44).

(3) Ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 45),

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxx xxxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx sídla organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x převzetí xxxxxxx.

(4) Pozemkový xxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx oznámení x xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 45) a x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxx vyvěšení xx xxxx xxxxxxxxx nabídky.

(5) Xxxxx, která xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx pozemkový xxxx o převod xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx se zákonem xxxx jestliže x xxxx bylo uplatněno xxxxx xx převod xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 44). Stažení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšením xx své xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, který xx xxx převodem xxxxxxxxxx pozemku zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx určenou xxxxxx xxxx a xxxx xxx xxxxxxxx formu. Xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx i xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ní uplatněný xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jednu xxxx xxxx žádostí, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxx činí celková xxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxx.

(8) Oprávněné xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezúplatném xxxxxxx. Oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopisy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na adresu xxxxxxxx oprávněnou osobou. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít a xxxx oprávněné osobě xxxx xxxxxxxxxxx návrhy xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx pozemku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxx činí 14 xxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx uzavření smlouvy xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx místě v xxxxxx.

(10) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 mohou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx převod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxx §13 odst. 8 xxxx. x) (xxxx xxx "právní xxxxxxxx"). Xxxxxxx x veřejné xxxxxxx, který nebyl xxxxxxxx na oprávněnou xxxxx, převede pozemkový xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx právního nástupce, xxxxx x něj xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Požádalo-li x xxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 9.

(11) Xx-xx oprávněná xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx nabídku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx, x pozemek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nabídku xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xx 31. prosince 2013 samostatnou nemovitostí, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemek xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x podobě xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx o bezúplatném xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 44).

(14) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 182/1988 Sb., x xxxxxx staveb, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, úhradách xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemků x náhradách xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 316/1990 Xx., xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x zastavění xxxxx oceněny xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §6 xxxxxxxx č. 85/1976 Xx., o podrobnější xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se nepoužijí. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11.

(15) Xxxx trvalého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 14 xxx převod xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odečte xx xxxx xxxxxxx převáděného xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx je xx xxxx náklad xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx trvalý xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx náklad xxxxxx předchůdce nabyvatele.

(16) Xxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11b

Nárok xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §4, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vypořádat, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, převedením xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemkového xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 229/2019 Sb. x účinností xx 1.11.2019

§12

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 1, xxxxxx xxxxx xxxxxx původních xxxxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozbyla x xxxxxxxx jednostranného xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx pozbylo xxxxx xxxxxxxxxxx postupně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx x nich, která xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se nedohodnou xxxxx. Xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxx v xxxxxxx případě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx §11a, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/1996 Xx.

(2) Byla-li nemovitost xxxxxx xxxxx §9, xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx oprávněné xxxxx x 31. lednu 1993 xxxx x 1. září 1993 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx osobám, xxxxxx xxxx nemovitost xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx osobám, xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9, xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k vydání xxxxxxxxxxx x požádat x poskytnutí xxxxxx xxxxx §14 xx 16 do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx 24. června 1991. Oprávněná xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx uplatnit xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996. Neuplatněním xx xxxxx tato xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx 31. ledna 1993, x xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. XX, xx 1. xxxx 1993. Xxxxxxx xx živý a xxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxxx oprávněná xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1993. X případě xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1993. Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx předkládání xxxxxxxxx xxxxxx v řízení xxxx xxxxxxxxxx úřadem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Právo xx xxxxxx nemovitosti podle §6 může po 31. xxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx 31. ledna 1993 xxxx do 1. xxxx 1993 oprávněnou xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xx xxxxx měsíců ode xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx podle §20 xx 31. prosince 1998. X případě xxxxxxxx v §6 xxxx. 1 xxxx. x) počne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zrušen, xxxxx-xx x tomuto xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998.

*) (6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx převod xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx do 2 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřadu.

*) (7) Xx uplynutí xxxx xxxxxxx v odstavci 6 právo xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxxxx xx

x) oprávněnou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx pozemek xxxxx §11 odst. 2 tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1993 Sb., x její xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, manžela, xxxxxxxx xxxx sourozence xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Xx., xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §11a xx xxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxx.

Xxxxxxx

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxx zákona nelze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x za který xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Je-li obytná xxxxxx, hospodářská xxxxxx xxxx jiná xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx zhodnocena xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx převyšuje xxxx xxxxxx v době xxxxxxxx státem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx budovu x xxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx mezi xxxxxx, xxxx požádá o xxxxxxx.

(3) Xx-xx cena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx stavby určená xx dni 24. xxxxxx 1991 xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, má oprávněná xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx rozdílu cen.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavba, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna umožnit xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za její xxxx a činnost.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odstavce 4 rozumí u xxxxxxxxx čerpací stanice, xxxxxxxx x zakryté xxxxxx xx xxxxxxxxx 30 xx xxxxxx, xxxxxx otevřené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a příkopech, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxx xxxxxxx objekty, xxxxxx, xxxxxxxxx kryté x xxxxxxxx x objekty xx nich, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx sítě xx xx xxxxxxx, zpevněné xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sloužící xxxxxxxx xxx závlahový xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx budova, xxxxxxxxxxx budova xxxx xxxx xxxxxx stala xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx po 23. červnu 1945, xxxxxxxx se náhrada xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ceny; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uhrazené xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 1,5 % z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28a.

§14a

Věc xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx 1. xxxx 1993 nabyta xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx-xx schválen xxxxxxx této věci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 5 xx xxxxx xx náhradu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx §18a xxxx. 2.

§14x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 30/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.2.1996

§15

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxx porosty a xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěné xxx xxxxxxxx pozemku, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx §14 xxxx. 5, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vydán podle xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx porost a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx trvalého porostu, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx osobou, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx nachází v xxxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxx převzetí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xxxxx náhrada xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx na pozemku xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xx xx vydávaném lesním xxxxxxx xxx xxxxxxxx 3 nacházel xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem 8) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx odstavce 3 xx odečte cena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx na pozemku xxxx xxxx části, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx tomto pozemku xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx náhrada za xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx trvalého xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx nachází x okamžiku xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx podle xxxxxx zákona, xxx x xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx právnickou osobou xxxxxx porost x xxxxxxxx na tomto xxxxxxx xx v xxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou lesa, xxxxxx povinné osobě xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx porostu, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx převzetí státem xxxx jinou právnickou xxxxxx, x cenou xxxxxxxx porostu, který xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Jestliže xx oprávněná xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx dle §9 xxxxxxxxxx povinné osobě xxxxxxx xx trvalý xxxxxx xxx xxxxxxxx 5 x 6, xx xx vůli xxxxxxxxx osoby, zda xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jiného pozemku; x takovém případě xx postupuje xxx §11a, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Ceny xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991.

(9) Xx-xx xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx xxxx, náhrady podle xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxxxxx.

§16

(1) Xx xxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxx xxxxx poskytnout jiný xxxxxxx, xxxxxx peněžitá xxxxxxx ve výši xxxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxx podle §28a, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 8). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tří let xx převzetí xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxx dědici, xxxx

x) xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 6 xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 x 15 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (právní xxxxxxxx), která věc xxxx nebo xx xxxxxx v xxxx xxxxxx nemovitosti anebo xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx vůči xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx §14 x 15 xx xxxx ceny 7) x okamžiku xxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx vyzve k xxxxxx náhrady xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §13. Závisí-li xxxxx xx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx poskytne oprávněné xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx osoba povinná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx právo xxxxxxxxxxx 10) ke xxx 24. června 1991, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxxxx původních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 xxx od podání xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxx.

(6) Nedojde-li k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 5, xxxxxxxx o xxxxxxx náhrady na xxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

§17

Xxxxxxxxx fondy

(1) Xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x §1 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákony Xxxxx xxxxxxx rady a Xxxxxxxxx národní xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), x výjimkou xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, 11)

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 13)

(2) Xxxxx xxxxx zákon nestanoví xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxx pozemkový xxxx převést

a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx podmínek platných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx náhradu xxxxx §14 xx 16 nebo §20,

c) x naléhavých xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx schváleného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxx x privatizačního xxxxxxxx xxxxxx před jeho xxxxxxxxxx x xxxxx xx použít xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx x nemovitosti xx xxxxx se vztahuje xxxxx zákon, vydává xxxxxxxxx Ministerstvo zemědělství; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dát xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx za xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxx, xxx xxxxxxxx uplatní svá xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x 1. xxxxx běžného xxxx x jednoroční xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx obec, xxxx xxxx stát. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx obec xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí nemovitostí, x xxxxx je xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 9) xxxxxxxxx x xxxxxxx papírech, xxxxx nemají povahu xxxxxxxx dluhopisů.

§19

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxx x x jejich xxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx krajiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje pozemkový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XXXX ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§20

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) K zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx výroby xx xxxxxxx xxxxxxxx živého x mrtvého xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx odňaty xxxx xxxxx xxxxxxxxxx převedeny x xxxxxx xx 25. února 1948 xx 1. xxxxx 1990. Zemřel-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx xxxxx požadovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělské nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba uvedená x §4 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 má právnická xxxxx, xxxxx tyto xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx právní xxxxxxxx, x xx ve xxxxx 60 xxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uhradila státu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx částky, xxxxxx jako náhradu xxxxxxxxx vůči státu; xxxxx nárok xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 60 xxx xx poskytnutí xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným x §18a xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx xx poskytne xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu zemědělské xxxx xxxxx výroby; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xx náhrada xx službách xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, x to xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx formě. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náhrada za xxxx a xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxxxxxx osoba xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby bez xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3.

(5) Právo xx náhradu xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x §13. Závisí-li právo xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx pozemkového xxxxx xxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců ode xxx právní xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnotu.

(7) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství o xxxxxx povinné xxxxx xxxxx zákona č. 243/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 441/1992 Xx., xx uplatněním xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx 5.

§21

Je-li xxxxxxxxxxx osob xxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxxx x xxxx, vydá xx jim xxx xxxx.

§21x

(1) Xxxxxxx poplatky xxxxxxxxxxx s vydáním x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytnutím náhrad xx nevyměřují.

(2) Oprávněná xxxxx domáhající xx xxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx od soudních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx §8.

(3) Nezbytné xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx věcí, identifikací xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx souvisejí x řízením o xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx.

§22

Zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1:

a) xxxxx družstevního užívání xx xxxxxxxxx pozemkům xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 16)

x) xxxxx užívání xxxx x jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, 17)

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, 19)

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 20)

x) xxxxx trvalého xxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxx xxxxx, 21)

f) xxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. 22)

(2) Xxxxxxx-xx xxxx dosavadním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, vznikne xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dnem, kdy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx vztah, xxxxx xxx vypovědět x 1. xxxxx xxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xxxxx činí xxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx mají být xxxxxx také xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx 1991 xx 1993 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx před xxxxx xxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději jeden xxxxx před xxxxx xxxx.

(3) Je-li xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí zřízena xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chatová xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1976, xxxxx výpovědní xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 24. června 1991. Xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x dalších 10 xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 2001, xxxxxxxxxx-xx xx účastníci xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx 10 % z ceny xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalé xxxxxxx patřící k xxxxxxxxxx rostlinnému xxxxxxxxx xxxx slouží-li pozemek x užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 23) nemůže xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x němuž xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1.února 1992.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxx do xxx xxx požádat pozemkový xxxx x xxxxxx xxxxxx pozemku xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x přiměřené xxxxxx x xxxxxxx, jako xxx pozemek xxxxxxx, x xx pokud xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxx užívat xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxx nemovitostí. S xxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx hospodáře x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx náhrad dle xxxxxx zákona xxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx č. 42/1992 Sb., ve výši xxxxxxx 50 % xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby, xxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx rozhodnout soud x xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx pozemku. Vlastník xxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxx 7) xxxxxxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud vlastník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxx pozemek xx xxxx pozemek xx vlastnictví xxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxx

x) xx návrh xxxxxxxxx xxxxx zastavěný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavby; nebo

c) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zastavěný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nájemce má xxxxxxxxx právo k xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxx dosavadním uživatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, x jiné xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vydána, mezi xxxx nájemní vztah, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výpovědní xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxx prvního dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Návrh podle xxxxxxxx 8 lze xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1996 x xxxx tak xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 5.

§23

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §14 a 16 xx i xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 26) V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx této právnické xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, opuštěním xxxx vrácením vlastníkovi.

(3) X případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx povinen uhradit xxxxx nedoplatek xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. X přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/1994 Sb.

(2) Xxxxxxxx xx pozemku xxxx xxxx části, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, byl xx xxx vzniku xxxxx užívání xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx tomto xxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxx trvalého porostu, xxxxx se na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx části, xx kterém má xxx ukončen xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx užívání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx ukončení xxxxx xxxxx trvalý porost, xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxx za trvalý xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx porostu, xxxxx se xx xxxxxxx nacházel xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xx pozemku xxxx xxxx části, xx xxxxxx xx být xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx užívání xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemek xx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx 8) x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx účastníci jinak. Xx náhrady xx xxxxxx porost dle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Jestliže na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx porost x xxxxxxxx xx xxxxx pozemku je x xxxx xxxxxxxx xxxxx trvalý xxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxx xxxxx.

(6) Jestliže xx pozemku xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx vzniku xxxxx užívání trvalý xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx pozemku xx v xxxx xxxxxxxx xxxxx cenově xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nájemci náhrada xx xxxxxx porost xx xxxx xxxxxxx xxxx cenou xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxx nacházel xx dni vzniku xxxxx xxxxxxx, a xxxxx trvalého porostu, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ukončení xxxxx.

(7) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx cenových předpisů xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991.

(8) Xx-xx xxxxxxxx trvalých xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx odstavců 5 x 6 xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx budov x xxxxxxx

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx pronajímatele, plynoucích x dohody o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, z nájmu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na smlouvu xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pracovní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx xxxxx xxxx vlastníkovi xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx vypovědět xxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 let ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx přechází xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uvedené xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x vysokých xxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxx vlastník vypovědět xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx 1995.

(4) Xxxxxxxxx-xx xx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uživatelem xxxx, pozemku nebo xxxxxxxxxx prostor uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Magistrát xx. x. Prahy x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy a Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§25a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§26

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

(2) Xx xxxxx vlastníka obytné xxxxxx patřící k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tří xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx užívání k xxxx xxxx rozhodne x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §13 xxxx. 5.

§27

(1) Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, budovy xxxx stavby, xxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxx se xxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, má xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx, nebytový prostor, xxxxxx xxxx xxxxxx xx ke dni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx opotřebení, xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, budovy xxxx xxxxxx náhradu xx xxxx znehodnocení.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§28

Povinná xxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxx xxxx nároky xxxxxxxxxxx x vydávanými xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, nemůže xxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nároky xxxxxxxxxxx x vydávanou xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx.

§28x

Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24. xxxxxx 1991 x to x xxxx nemovitých x cenách xxxxx xxxxxxxx č. 182/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx č. 316/1990 Sb., x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxx.

§28x

(1) Pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zemědělském xxxxxxxxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nařízení x. 15/1959 Xx. a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemkových xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx geodézie, xx vlastníkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x 24. xxxxxx 1991 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxx x. 46/1948 Xx., považuje xx xx původního xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prokáže, xx x uzavření xxxxx smlouvy došlo x že xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx nemovitosti xxxxxxxx již xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx oprávněné xxxxx.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 428/2012 Sb.

§30

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 1 xxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x §20 xxxxx xxxxxx xxx případy, xxx byla věc xxxxxxx x době xxxxxxxxx osobami státně xxxxxxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§32

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 215/1919 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 142/1947 Sb., x xxxxxx xxxxx pozemkové xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx č. 46/1948 Sb., x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx okamžik xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 142/1947 Sb. xx považuje xxx xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx právním předpisem č. 166/1995 Sb. 1)

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 42/1992 Sb.

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a nároky xx vydání xxxxxx xxxxx zákona č. 42/1992 Sb. (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx smluvně xxxxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxx nástupce, x xxxxxxxx xxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věcí xxxx xxxxxxx věcí x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, na xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx; x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx 20 % x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx právo xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx, xxxx osobám, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dlužníkovi xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx pohledávky xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1993

§33b

Výbory oprávněných xxxx

Xxxxxxx-xx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxx x převzetí xxxxxxx xx vlastnictví věřitelé xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x kterých xxxxxxx xx uplynutí lhůty x xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx či podíly x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.1993

§33c

Řízení x vypořádání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx dohody, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx (xxxx jen "dražba"). Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx do 30 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Jednotlivé xxxxxxx vyřizuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx vyhlášením dražby.

§33c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/1993 Xx. x účinností xx 1.7.1993

§33x

Xxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx x xxxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 185/2016 Sb. x účinností od 1.8.2016

§34

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 123/1975 Sb., x xxxxxxx půdy a xxxxxx zemědělského xxxxxxx x xxxxxxxxx výroby, xx znění xxxxxx x. 95/1988 Sb., xxxxxx x. 114/1990 Xx.

2. §12 xx 19 xxxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx,

3. §4 xxxxxx č. 102/1963 Sb., o xxxxxxxxx,

4. §50 xxxx. 2, 4 x 5 a §51 xxxxxx č. 162/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevnictví,

5. xxxxx XXX x. 81/1949 Xx. XXX, x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxx,

6. xxxxx SNR x. 2/1958 Xx. SNR, x xxxxxx xxxxxx x obhospodařování společně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx útvarů.

§35

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Dubček v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xx. II xxxxxxxx xxxxxxxx č. 183/1993 Xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 29/1996 Sb.

Xx. XX *)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx převod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2005.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 253/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.8.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxx náhrada, jestliže xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 odst. 6 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxx převod jiného xxxxxxx xxxxx čl. VI xxxxxx x. 253/2003 Xx. Písemná výzva x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx pozemkovému xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jinak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pozemkový xxxx xxxxxxxxxx do xxx xxx od xxxxxxxx písemné xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.5.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 xxxx. b) xxxxxx č. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x xx převod xxxxx xxxx oprávněnou xxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx jiný pozemek xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 229/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Sb., xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo sourozencem xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx čl. VI xxxxxx x. 253/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 95/1999 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na jiné xxxxx a x xxxxx zákona č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 253/2001 Sb., x některé další xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 tohoto xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 183/1993 Sb., x její xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, manžela, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xx něj právo xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Sb., xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 75/2012 Xx. x účinností xx 12.3.2012

§27

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Právo xxxxxx půdu xxxxx §2 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxx xx základě smlouvy xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávnění x povinnosti pozemkového xxxxx stanovené x §17 zákona č. 229/1991 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 503/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §11a xxxx. 16 xxxxxx x. 229/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Informace

Právní xxxxxxx x. 229/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.6.1991.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

42/92 Xx., o xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.1.92

93/92 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx č. 229/91 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.92

39/93 Xx., x pokutách a xxxxxxx xx nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.92

183/93 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x půdě a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 42/92 Xx., xxxxxx č. 93/92 Xx. a zákona XXX x. 39/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

195/93 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 229/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 49/93

131/94 Xx., nález XX XX ze xxx 24.5.94 xx xxxx návrhů xx xxxxxxx xxxxxx č. 183/98 Xx.

x xxxxxxxxx xx 21.6.94

166/95 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky

s xxxxxxxxx xx 15.8.95

29/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX xx dne 13.12.95

x xxxxxxxxx xx 9.2.96

30/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 229/91 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon ČNR x. 243/92 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx č. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 93/92 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.2.96

79/98 Xx., xxxxx XX xx dne 25.3.98 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx, xxx je x §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 229/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx slovy "xx 25. xxxxx 1948" (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.4.98

88/98 Xx., xxxxx ÚS XX xx xxxx návrhu xx xxxxxxx ustanovení §9 xxxx. 5 xxxxxx x. 229/91 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.5.98

234/99 Xx., nález ÚS xx dne 22.9.99 xx xxxx návrhu xx zrušení §13 xxxx. 2 věty xxxxx xxxxxx x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxx. 5 téhož xxxxxx xx xxxxxxx "xxxxx nebyla do 31. xxxxx 1993 xxxx xx 1. xxxx 1993 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 10.11.99

139/2002 Xx., o pozemkových xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

253/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví státu xx xxxx xxxxx x x změně xxxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 253/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2003

354/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004) s výjimkou §18x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 8.6.2004

272/2005 Sb., xxxxx XX ze xxx 17.5.2005 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 xxxxxx x. 229/91 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.7.2005

531/2005 Xx., xxxxx XX xx dne 13.12.2005, xxxxxxxxx xxx 20.12.2005, xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §13 xxxx. 6 x 7 zákona x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 253/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xx. VI xxxxx xxxxx xxxxxx x. 253/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 95/99 Xx., x podmínkách převodu xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 569/91 Sb., o Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/92 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací a xxxx z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 253/2001 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 29.12.2005

131/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 229/91 Xx., x xxxxxx vlastnických vztahů x půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 569/91 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

178/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2003 Xx., o xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x sadby), xx znění xxxxxx x. 444/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 5.5.2006

242/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 1.7.2010 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §29 xxxxxx x. 229/91 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x půdě a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu XX (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 1.9.2010

254/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 229/91 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

75/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.3.2012

89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

428/2012 Sb., x xxxxxxxxxx vyrovnání s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

280/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, zákon x. 289/95 Xx., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2013

185/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2018

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

135/2018 Xx., nález XX xx xxx 19.6.2018 xx. xx. Xx. XX 35/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. IV x xx. X xxxxxx x. 185/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

229/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2019

481/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 139/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

81/2021 Xx., xxxxx XX ze dne 12.1.2021 xx. zn. Xx. ÚS 21/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 23.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx §32 xxxx. 3 zákona x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Sb. x xxxxxx ČNR x. 39/1993 Xx., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.
2) §1 xxxxxx č. 53/1966 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 75/1976 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 53/1966 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 334/1992 Sb.
3) §52 xx 58 xxxxxxxx x. 83/1976 Xx., x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 45/1979 Xx.
4) §8 xxxxxx x. 169/1949 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §6 x 7 zákona x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx).
6) Xxxxx x. 40/1956 Sb., x státní ochraně xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx č. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb.
Xxxxx SNR x. 1/1955 Sb. XXX, x xxxxxx xxxxxxx přírody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxxxxx x. 182/1988 Sb., x cenách xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za zřízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 316/1990 Xx. - Právní xxxxxxx x. 182/1988 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 393/1991 Sb.
8) Xxxxx XXX č. 96/1977 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
9) Nařízení xxxxx České xxxxxxxxx č. 504/1992 Sb., x výši xxxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxx podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx x. 93/1992 Sb.
10) Xxxxxxxx č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §8 xxxxxx x. 169/1949 Xx.
12) Xxxxx č. 44/1988 Sb.
§32 zákona x. 50/1976 Xx., x územních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§10 odst. 2 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.
13) §2, 4 a 5 xxxxxx XXX x. 20/1987 Xx., o xxxxxx památkové xxxx.
§2, 4 x 5 zákona XXX x. 27/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§5 x 6 zákona x. 40/1956 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1956 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb.
§7 x 8 xxxxxx XXX č. 1/1955 Xx. XXX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx majetku státu xx jiné xxxxx.
15) §6 xxxxxx XXX x. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7 xxxxxx XXX č. 330/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
16) §46 xxxxxx x. 162/1990 Xx.
17) §1 xxxxxx x. 123/1975 Xx., x xxxxxxx xxxx a jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
18) §2 xxxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx.
19) §12 xxxxxx x. 61/1977 Xx.
20) §4 xxxxxx x. 102/1963 Xx., o xxxxxxxxx.
21) §70 xxxxxxxxxxxxx zákoníku.
22) §64 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx XXX č. 284/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxxx xxxxxxxx x. 47/1955 Xx., x opatřeních x oboru hospodářsko-technických xxxxx xxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 47/1955 Sb. xxx xxxxxx právními xxxxxxx č. 284/1991 Sb. x 330/1991 Xx.
Xxxxxxxx č. 27/1958 X.x., kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
25) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 623/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenami pozemků xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx zahrad, ovocných xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx půdně ekologických xxxxxxxx.
26) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1975 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 61/1977 Sb.
27) §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 162/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
28) §5 xxxxxxxxxx xxxxxx x. 528/1990 Sb.
29) Xxxxx č. 119/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 47/1991 Xx.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích.
30) Např. xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 87/1991 Sb.
32) §2 xxxx. 3 věta xxxxx xxxxxx x. 87/1991 Xx.
33) Např. xxxxx x. 49/1959 Xx., o jednotných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x. 122/1975 Xx., x zemědělském xxxxxxxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 49/1959 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx 122/1975 Xx.
34) Xxxx. xxxxxxxx Sboru xxxxxxxxx x. 26/1948 Xx. XXX, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx maďarské xxxxxxxxxx x konfiskace.
35) Xxxxxxxxx XXX č. 33/1945 Xx. XXX, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
37) §2 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.
38) §3 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx.
39) §2 xxxx. 10 zákona x. 569/1991 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §139a xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxxx §5 zákona č. 95/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 569/1991 Xx., o Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 7 xxxxxx x. 569/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. II xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 150/2003 Xx.
§20 xxxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxx, práv x xxxxxxx České republiky xx xxxxx x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx zákona č. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx a závazků x majetku Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 10/2001 Xx., a zákona x. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx lidu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
42) Xxxxx č. 95/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §247 x xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx.

44) Například §7 xxxx 10 zákona x. 503/2012 Sb., x Státním xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §20 xxxxxx č. 44/1988 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §8 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).

*) Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6 a 7 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických vztahů x xxxx a xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx xxxxxx x. 253/2003 Xx., x čl. VI zákona x. 253/2003 Xx., xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx pozemek podle §11 odst. 2 xxxxxx č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxx č. 183/1993 Xx., a xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (č. 531/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 29.12.2005).