Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022 do 31.12.2023.


Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
477/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OBALECH

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

Prevence §3

Podmínky uvádění obalů na trh §4 §5

Označování obalů §6

Opakovaně použitelné obaly §7

Vratné obaly §8

Vratné zálohované obaly §9 §9a

Zpětný odběr §10

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů §10a

Osvětová činnost §11

Využití odpadu z obalů §12

Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu §12a §13

Pověřený zástupce §13a

Seznam osob §14

Řízení ve věcech Seznamu §14a

Evidence §15 §15a

Zvláštní ustanovení o obalových prostředcích §15b

HLAVA III - AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

Autorizovaná obalová společnost §16

Autorizace k zajišťování sdruženého plnění §17

Povinnosti akcionářů autorizované společnosti §18

Střet zájmů §19

Některá omezení autorizované společnosti §20 §20a

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění §21

Rezerva §21a

Vyrovnání nákladů autorizovaných společností §21b

Koordinace autorizovaných společností §21c §22

Evidenční a informační povinnosti §23

Ověřování údajů §23a

Kontrola činnosti autorizované společnosti §24

Změna rozhodnutí o autorizaci §25

Zrušení rozhodnutí o autorizaci §26 §27

Zánik rozhodnutí o autorizaci §28

Převod peněžních prostředků při zániku rozhodnutí o autorizaci §28a

Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci §29

HLAVA IV - REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY §30

HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů §31 §31a

Ministerstvo životního prostředí §32

Ministerstvo průmyslu a obchodu §33 §34

Krajské hygienické stanice §35

Česká obchodní inspekce §36

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §37

Státní ústav pro kontrolu léčiv §38

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv §39

Česká inspekce životního prostředí §40

Orgány Celní správy České republiky §41 §41a

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů §42

HLAVA VI - OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Ochranná opatření a opatření k nápravě §43

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44 §45 §46

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ §47 §48 §49

Zmocňovací ustanovení §50

Přechodná ustanovení §51 §51a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §52

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §53

ČÁST ČTVRTÁ §54

ČÁST PÁTÁ §55

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §56

Příloha č. 1 - Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

Příloha č. 2 - Systémy zajištění opakovaného použití obalů

Příloha č. 3 - Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

Příloha č. 4 - Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, na které se vztahují opatření k omezení jejich  dopadu na životní prostředí

Příloha č. 5 - Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 66/2006 Sb. - Čl. II

č. 25/2008 Sb. - §20

č. 149/2017 Sb. - Čl. II

č. 545/2020 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXVIII

č. 244/2022 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

477
XXXXX
xx dne 4. xxxxxxxx 2001
x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x předmět zákona

(1) Xxxxxx tohoto zákona xx chránit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z obalů, x to zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxx1) (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxx obalech xxxxxxxxxx v souladu x právem Xxxxxxxx xxxx.2) Xxxxx zákon xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx") x působnost xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxx, uvádění xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx s xxxxx nebo odpady x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx opatření, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, které jsou x České republice xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo letecké xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx vnitrozemské xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xx Xxxxxx zákonů.3)

(3) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxx x obalů xxxxx x xxxxxxxx4).

(4) Xxxxx zákonem xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.5)

§2

Xxxxxxxx pojmy

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx výrobek xxxxxxxxx x materiálu xxxxxxxx povahy a xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, manipulaci, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx

1. v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx"),

2. x xxxxx nákupu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xx xxx xx xxxx skupina xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživateli, xxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx ovlivní xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"), xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obalů x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx poškození (xxxx xxx "xxxxxxxxx obal"); xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxx, jsou xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx byla xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx stupeň xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu;

c) nakládáním x obaly xxxxxx xxxxx, uvádění xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx obalů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx na xxx okamžik, xxx xx obal xxxx xxxxxxx prostředek x Xxxxx xxxxxxxxx poprvé xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x předání xx xxxxxx distribuce nebo xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx převedena xxxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxx xx trh se xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obalu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xx Xxxxx republiky xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aktivního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx ukončení xxxxxx režimu xxxxx xxxxx nebo obalové xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx;

x) uvedením xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx použití, x xxxxxxxx uvedení xxxxx xx trh;

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obalového prostředku xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) opakovaně xxxxxxxxxxx xxxxxx obal, xxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxx x uveden xx xxx tak, xxx mohl xxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo mohl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx bude xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použit xx stejnému xxxxx, xx kterému xxx xxxxxxx určen;

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx zvláště pro xxx vytvořený xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpadu x xxxxxx obalu xxxxx, xxxxx jej xxxxxx xx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx složený xxxxxxx xx 2 xxxxxx různých materiálů, xxx xxxxx ručně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nedílnou xxxxxxxx, xxxxxxx vnitřní xxxxxx x vnější schránku, xxxxx xx plněn, xxxxxxxxx, převážen x xxxxxxxxxxxx xxxx takový;

k) xxxxxxx materiál xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1907/200633), k xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx polymery;

l) xxxxxxxxxxxx plastovým xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x plastu x xxxxx není xxxxxxxxx použitelným xxxxxx;

x) xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obalem xxxx vyrobený x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mikročástice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) biologickým xxxxxxxxx aerobní nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obalů; oxo-rozložitelný xxxxxxxx obal se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx odběrem odebírání xxxxx xxxx odpadů x xxxxx od xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx4) xxxx xxxxxxxxxx4) xxxxxx x xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx nakupuje xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx do xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určený xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxxxx konečného xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx prostředkem výrobek, x xxxxx je xxxx xxxxxxxx, obal xxxxxxxxx nebo obal xxxxxxxxx xxxxx vyroben xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx plastovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx částečně xxxxxxx x xxxxxx a xxxxx není vyroben, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx xxxx projít xxxxxxxx cykly tím, xx xxxx xxxxxx xxxxx uvádějící xx xxx xxxx do xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxx určen;

t) xxxxxxxxx xxxxxxxx taškou xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x plastu;

u) xxxxx lehkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plastová xxxxxxx taška x xxxxxxxx xxxxx xx 15 mikronů, která xx nezbytná z xxxxxxxxxxxx důvodů nebo xx poskytována xxxx xxxxxxxx obal xxx xxxxx xxxxxx potraviny x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx občerstvení, xxxxx x nektary, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx smísení x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;

x) nádobou xx xxxxxx nápojová xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx spotřebě xxx xxxxxxxxxx smísení x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obalu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho opětovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx požadavků stanovených xxxxxx právními předpisy34), x rámci xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxx peněžního xxxxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx skupinu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx trh xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadů x xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX NAKLÁDÁNÍ S XXXXX X XXXXXX X OBALŮ

§3

Prevence

(1) Osoba, xxxxx xxxxx xx xxx obal, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx a objem xxxxx xxxx co xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného konečného xxxxxxxxx, x cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, který xx nutno odstranit.

(2) Xx-xx obal pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxxx xxxxxxx7a), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx splněné.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx být x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxx uvádění xxxxx xx trh

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx obal xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx8) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxx x emisích, xxxxxx xxxx výluhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpadu vzniklého x tohoto xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx VI x xxxxx xxxx obalovém xxxxxxxxxx nepřekročil xxxxxxx 100 xxxxxxxxxx/x (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx");

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx, xxx které byl xxxxx, po xxxxxx xxxxxxx nebo všech xxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xx obal nebo xxxxxxx prostředek zhotoven x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxxx xxxxxxx7a), považují xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx splněné.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx x obalů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobených xxxxxxxx x olověného xxxxxxxxxxxx skla9a).

(4) Překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx možné xx xxxxxxxxxx obalech x obalových prostředcích, xxxxxxxx

x) během výrobního xxxxxxx není do xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XX; záměrným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) xxxxxx xxxxxx úmyslného xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obalu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx obalových xxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulovaná xxxxxxxx těžkých xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů x

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně měření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx reprezentují xxxxxxxx x pravidelnou xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx jednotlivého tavicího xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těžkých xxxx xx evidují x xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx příloha č. 5 x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx možné x plastových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx výrobního xxxxxxx xxxx během xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx chróm x xxxxxxxxx xxxxxx XX,

x) k překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx pouze takový xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx cyklus xx omezen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx případě 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přepravek xxxx xxxxx x

x) materiál, x něhož jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je na xxxx viditelně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx9c).

§5

(1) Osoba, xxxxx xxxxx xx trh xxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §3 x 4, x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x 4.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §4.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s právem Xxxxxxxx xxxx9c).

§7

Xxxxxxxxx použitelné xxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx trh nebo xx oběhu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx organizační, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kritériím, xxxxx jsou xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a postup xxxxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx7a).

§8

Xxxxxx obaly

Osoba, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, jejichž obaly xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těchto obalů xxxxx xxxx X. 1 xxxx X. 2 přílohy č. 2 x xxxxxx zákonu xxxx xxxxxxx odpadů z xxxxxx xxxxx xxxxx §12.

Vratné xxxxxxxxxx obaly

§9

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx obalem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx obal, u xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 účtována zvláštní xxxxxxx částka, xxxxx xx přímo vázána x xxxxxxxx obalu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx prodeji xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx obal (dále xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx výrobky xx xxxxxxxx zálohovaných xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxx obaly xxxx vratné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxx, xxx omezení xxxxxxxx x xxx vázání xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx výrobky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalech xxxxxxxx spotřebiteli x xxxxxxxxxx,11) je xxxxxxx xxxxxxxx, aby tyto xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx obalů, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx provozní dobu.

(6) Xxxxx, která xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx výrobky xx vratných zálohovaných xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvádějí xxxxxxx x xxxxxx obalech xx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x připravované změně xxxxx xxxxxxxx zálohovaného xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalu xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxx nesmí xxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxx zálohované xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obal, xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odpad z xxxxxx xxxxx, xxx-xx x vratný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obal, vykupovat xx xxxxxxxx platných xxx dosud xxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxx uvedení xxxxxx xxxxx na xxx nebo do xxxxx.

(8) Ustanovením xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalů xxxx xxx vratné xxxxxxxxxx obaly určené xxx xxxxxxx druhy xxxxxxx.

(10) Xxxxx, která xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx ležáky x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vratnými xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx menší xxx 200 m2.

§9x

(1) Spotřebitel xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vybraného vratného xxxxxxxxxxxx jednorázového xxxxx xx sběrné xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxx uvádí xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není původcem xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednorázových obalů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx vybraných vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§10

Zpětný xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxx xxxxx nebo odpadů x těchto xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx za tento xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 4. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České republiky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sídel xx xxxxx xxxx. Dostupností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx obaly, x kterých xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkup x xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxx zálohovaný xxxx xxxxxxxx spotřebiteli x xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, činil x xxxxxxxxx počtu xxxx x České xxxxxxxxx minimálně 90 %, x

x) xxxxx xxxxxxxx žijících v xxxxxx, xx jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sběrných xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, činil xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravených xxxxx zákonem xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obcí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(4) Xxxxxx místa xxx xxxxxx z xxxxx , která xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastaveného obcí35), x xx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x obcí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx plastové obaly xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu xx xxxxxxx dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx, x xx

x) xx 1. xxxxx 2025 minimálně xx xxxx 77 % xxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx xx trh xxxx xx oběhu, x

x) xx 1. xxxxx 2029 xxxxxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxx na trh xxxx xx oběhu.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obalů xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§10a

Úhrada xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x části X xxxx D přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xx povinna hradit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx plastových xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx místa xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x na xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx hrazeny, xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx obcí x Xxxxx republice a xxx podíl obyvatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx minimálně 90 % z xxxxxxxxx xxxxx obyvatel Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx trh xxxx xx oběhu obaly xxxxx odstavce 1 xxxxxx v takové xxxx, aby odrážely xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xx oběhu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinny informovat xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpětného odběru xxxxx §10 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxx,

x) úloze xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxx místa určená x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx jednorázové plastové xxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx dopadu vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx uvádějící xx xxx nebo xx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xxxxxxx xx změnu chování xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx spotřeby xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 a

b) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§12

Xxxxxxx odpadu x xxxxx

(1) Pokud xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odpady, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx z xxxxx xx uvedených xx xxx xxxx do xxxxx xxxx využity x xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx naplněné xxxxxxxxxxxx xxxxx,13) nebezpečnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,1) se xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx B přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx.

§12a

Povinný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx uvádějící xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx plastové xxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx 1. xxxxx 2025 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedený v xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx x polyethylentereftalátu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx na xxx xxxx do xxxxx, obsahoval xxxxxxx 25 % recyklovaných xxxxxx x

x) od 1. xxxxx 2030 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvádí xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxx uvádějících xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx plastové xxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx plní xxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xx 12a způsobem xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx plastů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx průměr za xxxxxxxxxx autorizovanou obalovou xxxxxxxxxx xxx všechny xxxx obaly xxxxxxx xx trh nebo xx xxxxx xx xxxx kalendářní xxx xxxxxx osobami.

(3) Osoba xxxxxxxxx na xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx §14 odst. 1, xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx obalech, x xx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxx xxxx do oběhu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx schránky Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 244/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§13

(1) Xxxxx, která xxxxx xx trh xxxx do xxxxx xxxxx, splní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §10 xx 12a

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx těchto povinností xx jinou osobu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx xx oběhu, jestliže xxx smlouva o xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxx stanoví; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx podle §12a, xxxxxx osoba, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xx 12a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tyto xxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxx §13 odst. 1 xxxx. c), xxxx

x) uzavřením xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xx 12a (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxx x jednou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16) xx vztahu xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx; to neplatí, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx které lze xxxx xxxxxxxxxx plnit xxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro vratné xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx prodejem spotřebiteli xxxxx jakkoliv xxxxxxxxxx xxxxx uvádějící xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu v xxxxxxxxxxx článcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodeje (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, s xxx dodavatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx B. 1 xxxx B. 2 přílohy č. 2 k tomuto xxxxxx, xxxxx, že xxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxx zpětný xxxxx a využití, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň 70 % hmotnostních.

§13a

Pověřený xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určit xxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxx pouze xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 plní xxxxxxxxxx osoby uvádějící xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx, x xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x §3 xx 6 xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxx osob

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx a xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1012 xxxx x §12a xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx na zápis xx Xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x rozsahu podle xxxxxxxx 5.

(2) Osoba xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx není povinna xxxxx xxxxx xx xxxxx do Seznamu, xxxxxxxx

x) je x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxx zapsán; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx bylo xxxxxx rozhodnutí podle §14 odst. 7.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx svým xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx povinnosti xxxxx tohoto zákona xxxx.

(4) Xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xx podává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a současně x elektronické xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, nebo

b) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13a).

(5) Xxxxx xx xxxxx do Xxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx, adresa xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"), xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, jde-li x právnickou xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pověřený xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx určen,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx §11,

x) xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx x xxxxx podle §12,

g) xxxxxx x zaplacení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§30 xxxx. 1),

x) x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, který xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxx k prodeji xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), e), x) x h) nejsou xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 30 xxx, xxxxx doplnil xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx poučí, xxx xx xx učinit. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do Xxxxxxx xx základě dostupných xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, vyzve Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán ke xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, za nichž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx základě byl xxxx pověřený xxxxxxxx xxxxx, Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx a vydá x xxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Seznamu xx 30 xxx xxx xxx doručení návrhu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 a 5 x xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, zda je xxxxxxxxxxxxx zajištěno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx je povinna xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx lhůtě xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxx vedení x Seznamu.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxx x xxxxxx x Xxxxxxx nebo vyřadí xx Seznamu xxxxx, xxxxx xxxxxxx důvody xxx vedení x Xxxxxxx xxxxxxx. Provede-li xxxxx xxxxxx v Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění nebo xxxxxxxxx-xx xxxxx zápisu x Xxxxxxx xx xxxxxxx oznámení, vydá x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx také x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Každý xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(12) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx spotřebiteli, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx obalům xx uváděným xx xxx nebo do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xx 12 xxxx x §12a odst. 1 xxxx xxxxx.

§14a

Řízení xx xxxxxx Xxxxxxx

(1) Vydání xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 7 a 10 xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 je xxxxx navrhovatel. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 10 xx xxxxx osoba, které xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§15

Xxxxxxxx

(1) Osoba, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xx xx Seznamu xxxxx §14, xx xxxxxxx

x) xxxx průběžně xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů,

c) xxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí pravdivost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x),

x) xxxxxxxxxx doklady s xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 let.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souhrnné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b). Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx do xx nahlížet, pořizovat xx z ní xxxxx xxxx výpisy.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx využití xxxx xx výstup x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx tento xxxxxx dodáván xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx energetického využití xxxx xxxxxxxxxxxx rozkladu xx xxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx k využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidence xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx evidence x vymezení xxxxxxxx xxxxxxx využití odpadu x xxxxx.

§15x

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §1015, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xx xxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 300 xx a xxxxxxx

x) xxxxxx roční xxxxx xxxxxxxxxx 25 000&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xx 15 xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx zřejmým, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §31.

(4) Xx osobu, xxxxx neprokáže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx jako xx xxxxx, xxxxx x xxxxx období xxxx xxxxxxx povinnosti uvedené x §1015.

§15b

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx uvádějící xx xxx xxxx xx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x části D přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obdobně xxxxx x povinnosti xxxxx uvádějící na xxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1013.

(2) Xxx osobu xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §15 odst. 1; tyto povinnosti xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxx §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx, xx xxxx xxxxx evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxx XXX xx XXX xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §23, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 hledí xxxx xx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

XXXXX III

AUTORIZOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnost

Autorizovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xx akciovou společností, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xx 12a a x tomuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x).

§17

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči xxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "žadatel") x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednajících xx xxxxx, a x xxxxxxx xx xxxxxxx

x) x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) prohlášení xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 7 x §20a xxxx. 5;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména

1. xxxxx technických, organizačních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx využívána xxxxxxxxxx x obcemi,

2. označení xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sdruženém xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx zajištěno xxxxxxxx plnění v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx využití, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obalů x xxxxxxxx odpadů x xxxxx,

6. podrobný xxxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx dobu xxxxxxx 3 xxx platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud se xxxx xxxxxxx předpokládá; xxxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxx nezávislé xx platební schopnosti xxxx uvádějících xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu,

7. podrobný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x obalů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel nebude xxx smluvně xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle §10 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, a xxxxxxx xx využití xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x xxxxxxxxx plnění xxxxxx navrženého mechanismu, x

8. xxxxx metodiky xxxxxxx nákladů na xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech X a D přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 3, spolu x aktuálně xxxxxxx xxxxxxxx těchto nákladů, x

x) vzory xxxxx x

1. xxxxxxxxx plnění,

2. xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxx plastových xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.

(4) Rozhodnutí x autorizaci xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxx xx odchylně xx §10 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx míst, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx území xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §10, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 25 %, x xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětný xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx počtu obcí x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 25 %; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx záměrem je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx §10 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je vratný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21c xxxxxxx koordinované xxxxxxx x x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx ke shodě xxxxxxx ani do 9 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx žadatelem x autorizovanými společnostmi xxxxxxx ke xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxx povinen nastavit xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx žadatele, xxxxx xx xxxxxxxx společností x monistickým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx správní rada xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xxxxx uvedených x žádosti x xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx žadatele nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx v §18 odst. 1, 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §20 xxxx. 4 xxxx 7 xxxx §20a xxxx. 5 xxxx jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dostatečně dlouhodobě, xx xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx finančně xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx realizované jinými xxxxxxx podle §13 xxxx. 1. Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 odst. 4.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 10 xxx, x nepřechází xx jinou xxxxx, xxx jej nelze xx jinou xxxxx xxxxxxx.

(7) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx typy xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) požadovaný podíl xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celkového xxxxxxxx obalů xxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x autorizovanou společností xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4)

x) požadavky na xxxxxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(8) Platnost xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx prodloužit, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx požádá alespoň 1 xxx před xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6. Jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže, xx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx hospodaří, xx xx prodloužení platnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx osoby, které xxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxx přesáhnout 33 %. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tito xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 33 % nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Akcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesmí podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.4)

(5) Akcie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Akcionář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxx. Xxxx platí x xxx osoby xxxxxxxxxx akcionáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobami xxxxxxxx.

(7) V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vlastníka xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Střet xxxxx

(1) Vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxx x xxxxxx, zejména s xxxxxx z xxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxx činností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx poradenskou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odběru a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx smlouvy nepovede xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpadových xxxxxx.

(3) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx podnikat x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx jakémkoliv xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obalů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxx, zprostředkovávat obchod x xxxxxxx z xxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získanými z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx odpadu z xxxxx, xxxxxxx xxxxx x obalů xxxx xxxxxxxx suroviny získané x odpadů z xxxxx.

(4) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxx, s nimiž xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxx zaknihované. Xxxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx peněžitými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádat x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

(5) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx rozdělovat xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x tím x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinky.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx základní kapitál xx jiným účelem xxx k úhradě xxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmíněným xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx založení xxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx autorizovaná xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, které xx x xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx účinky.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jakkoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx poskytovat z xxxxxxxxx příspěvků xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Právní xxxxxxx, xxxxx xx s xxx v rozporu, xxxx xxxxxx účinky.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx x příspěvků osob xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x s xxxxxx x xxxx xxxxxxxx od jakýchkoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a.

§20x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx výpis xxxxxxxx xx dni, xxxxx x 7 xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxx, xxx xxx pořízen. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx akcionářů označí xx akcionáře, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7, x xxxxx výpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výpis x xxxx lhůtě, xxxxx, že proti xxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx nebyla xxxxxxx xx výpisu podle xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodování per xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřít x xxxxxx, která x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, jakoukoli xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, smlouvu o xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, nevyvolává právní xxxxxx.

(4) Xx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx, xx považují

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rady a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx akcionáři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx blízké15) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx některá x xxxx xxxxxxxxx xxx písmenem x) xxxx x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 33 %,

x) akcionáři autorizované xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx osobami, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx16).

(5) X právnickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít xxxxx xxxxxxx než xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti o xxxxx zrušení, xxxxxxx, x převodu, pachtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxx x převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxx x xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§21

Podmínky pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o sdruženém xxxxxx pro všechny xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx obalu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx smlouvy projeví xxxxx x nemá xxxx autorizované společnosti xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxxxx společnost požadovat xxxxxx xxxxx úhrady, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťování sdruženého xxxxxx; to neplatí, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zájem, xx podmínek obdobných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxx xx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx35) a xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění povinností xxxx uvádějících xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém plnění, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx §10 xxxx. 2 mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx

1. xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, z celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx minimálně 50 %, x aby xxxxx xxxx, na xxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zpětný xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 %, x

2. xx 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx žijících x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběr, x celkového xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx 75 %, x xxx podíl xxxx, xx jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx 75 %,

x) mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx míst, aby xx 12 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x autorizaci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x obalů xxxxxxxxx x části X přílohy č. 4 k xxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, xxxxx §10 xxxx. 5,

x) zjišťovat výši xxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxx různé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx

1. xxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obalů x

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plastových xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X x X přílohy č. 4 k xxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxxx xxxxxxx xxxx místa xxxxxx x xxxx odkládání, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zpracování xxxxxx odpadu;

při xxxxxxxx xxxx autorizovaných společností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určená xxxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 3,

x) zjišťovat podíl xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx komunálním xxxxxx x v xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx spočívajícím x xxxxxxxxx odpadů; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společnost určená xxxxxxxx podle §21c xxxx. 4,

x) zajistit, xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx sdruženého xxxxxx xxxxxxxxx

1. náklady na xxxxxx xxxxx obalů x odpadů z xxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx recyklace x celkového xxxxxxx xxxxxx x obalů xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty materiálů xxxxxxxxx x odpadů x obalů x x nevyplacených xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

3. náklady xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x jednorázových xxxxxxxxxx obalů uvedených x xxxxxxx X x X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx osoby xxxxxxx mimo místa xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu,

4. xxxxxxx xx osvětovou xxxxxxx xxxxx §11,

5. xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 1,

6. xxxxxxx xx xxxxxx rezervy xxxxx §21a x

7. xxxxx administrativní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

l) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx neodůvodněné xxxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx písmene x); xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ekomodulace xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podobných xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx společnostmi jednotně xxxxx podmínek stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx smlouvou podle §17 xxxx. 4 xxxx. x) nebo §21c xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21c odst. 5,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx za xxxxxx zajištění sdruženého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodárným xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx poskytující xxxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí,

n) xxxxxxxx, xxx byly peněžní xxxxxxxxx spojené s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx splňující xxxxxxxx §13 odst. 3 nižší než xxxxxxx příspěvky, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx oběhu,

o) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx, sazebníky xxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx hmotnostní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx nebo xx xxxxx x informace x xxxxxxxxxx zapojení xxxxxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) zveřejňovat xx svých internetových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx plnění, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx sdružené plnění; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx uzavření.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10a je povinna xxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx zajištěn minimálně xxxxxx xxxxx obcí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx 90 % x celkového xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x xxx xxxxx obyvatel žijících x xxxxxx obcích xxxxx 90 % x celkového xxxxx xxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx xx úklid xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx 2 xxx, xxx odrážela xxxxxx xxxxxxx na úklid xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx metodiku autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyhotovenou xxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx plnění, třetím xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx obaly, xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), §10 odst. 2 x 3 x x §21b, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), i) x x), odstavci 1 písm. x) xxxxxx 1 a 3 x x §21b x 21c.

§21x

Xxxxxxx

(1) Autorizovaná společnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvádějících xxxxx na trh xxxx do oběhu, xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx x xxx spojená, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rezervu ukládáním xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx.

(3) Autorizovaná xxxxxxxxxx rezervu xxxxxxx, xxxxxxx x v xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx prvního rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % celkových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schválené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx autorizované společnosti xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx a způsoby xxxx xxxxxx a xxxxx je postihnout xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§21x

Xxxxxxxxx nákladů autorizovaných xxxxxxxxxxx

(1) V případě xxxxxxxx xxxx autorizovaných xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxx autorizovaná společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx hmotnost obalů xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx obalových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx intervalech xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé nemá xxxxxxxx účinek.

(2) Obec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, hmotnost xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx, odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxx podle obalových xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako podíl xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x součtu tržních xxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxx obec xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotnost odpadů x xxxxx předaných x xxxxx obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obcí xxxxx obalových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xx základě upraveného xxxxxxx podílu, xxxx x tom autorizovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx potom xxxxxxxxx xxxx obci xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlásí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyrovnání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21c.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx stanovených x §10 xxxx. 2, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 písm. x) xxxx 7 xx do xxx, xx kterém dosáhne xxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 odst. 2.

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§21b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§21x

Xxxxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx působení xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx svoje xxxxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx podmínek zajišťování xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 xx 6. Xx dosažení xxxxx je xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a autorizovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx shody na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovatelům xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx obalový xxxxxxxx jsou jednotlivé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinny xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21b odst. 1 x

x) vynaložených xx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle §12a x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxx působení více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx všechny xxxxxxxxxxxx společnosti a Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou povinny xx finančně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, každá xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21b xxxx. 1; xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx koordinace. Pověřená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxx xxxxxx x obalů x tříděném xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zjišťuje xxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx se všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s touto xxxxxxxx, každá xxxx xxxxxxx odpovídajícím velikosti xxxxxxxxx tržního xxxxxx xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §21b xxxx. 1; xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx některá z xxxxxxxxxxxxxx společností záměr xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, xxx se na xxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx společnosti x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxx změnu realizovat.

(6) Xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx jednat x xxxxx dosažení xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx míst a x xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxx nákladů,

b) sdílení xxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx uvádí obaly xx xxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §10 xx 12a xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) informacích xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 4 xxxxxx, určí Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx s autorizovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx návrhů xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxx ekomodulace xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 7 xxxx odkladný xxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§23

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x obalů, k xxxx xx vztahují xx uzavřené smlouvy x xxxxxxxxx plnění x xxxxxxx jejich xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx odpadu x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxx xxx autorizovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx s obaly xxxx xxxxxx x xxxxx, a xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxx se xxxxxxxx xx uzavřené smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sběrných míst xxxxx §10 xxxx. 1 x

x) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) evidenci xxxxxxxx recyklovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu jednorázové xxxxxxxx obaly podle §12a xxxx. 1 x xxxxxx obalech, x nimž xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx každé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx podkladem. Xxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx autorizovaných společností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx rozkladu je xxxxxx evidence až xx xxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, kde xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozkladu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx xxxxxxx správnosti x xxxxxxxx

x) údajů x xxxxxxxx obalů xxxxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, xxxxx osoby, jež xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

c) xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na

1. xxxx x využití xxxxxx x obalů xxxxxxxxxxxxx xx sběrných xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastaveného xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

2. xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx recyklace x využití xxxxxx x obalů,

5. xxxxxx xxxxxxxx obalů x xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. ověřování xxxxx xxxxx §23a,

8. xxxxxxxxxxxxxx x

9. xxxx x poplatky,

d) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxxx; při tomto xxxxxxx xx vyžadováno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx povinna zajistit, xxx xxxxxxx ověřil xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x) x obcemi.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 x xxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxx xxxx zprávy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx období.

(5) Osoby xxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx x osoby xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§24

Kontrola xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroluje Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx zjednala nápravu; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) podat xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx o změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx autorizované společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx x §21b xxxx. 6; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19) xxxx porušení xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§25

Změna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedeného x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx změn v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x recyklace xxxxxx x obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vliv na xxxxxxxx plnění povinností xxxx xxxxxxxxxxx obaly xx xxx xxxx xx oběhu, xxxx

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obalového xxxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x §21b xxxx. 6,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nápravu xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x) ani x xxxxxxxxx stanovené lhůtě, xxxx

x) na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx byl prohlášen xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a obchodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxxx využití xxxxxxx 80 % xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx odpadů z xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedosáhla x xxxxxx xxxx xxxxxxxx využití odpadu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx množství požadovaného x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx

x) celkové xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx plnění, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu x České xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže valná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnost, pro xxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxx skutečnost xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, a autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdružené xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx neplatí x případě xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxx §17 xxxx. 8, xxxxx účastníkem xx xxxxx dotčená xxxxxxxxxxxx společnost.

(2) Účastníky xxxxxx xxxxx §25 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx vztahu x xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahovat.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §26 xx xxxxx xxxxxxx autorizovaná společnost.

§28

Zánik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zaniká

a) jeho xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx xxxx platnosti,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxx pachtu jejího xxxxxxxxxx závodu.

(2) Zánikem xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx nároky osob, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, při vypořádání xxxx x xxxxxxxxxx x autorizovanou xxxxxxxxxxx.

§28x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x autorizaci

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx x autorizaci zaniklo, xx povinna převést xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxx výnosů x xxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx plnění povinností xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxx takových xxxxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx zániku rozhodnutí x autorizovanou společností, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaniklo, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob uvádějících xxxxx xx trh xxxx do xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xx dne zániku xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx před převzetím xxxxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 180 dnů xxx dne, xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zaniklo, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této právnické xxxxx rovněž xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx autorizovanými společnostmi x xxx xxxx xxxxxxxx obalů jednotlivé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx neuzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, převede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, osobě uvádějící xxxxx xx trh xxxx xx oběhu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx. x), x xx zapsána x Seznamu. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozdělených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 180 xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxx poměrně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx zajišťovala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx výmaz xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podán xxxxx, xxx xxxxx splněny xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 3. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X případě přeměny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaniká, xx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx nevyužité xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx výnosů x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx autorizované xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 3. Návrh xx zápis xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzením Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účinností xxxxxxx x převodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxx změnách xxxx x jejich xxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

(1) Xx xxxxx xx Seznamu (§14) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 800 Kč x za xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 15. xxxxx následujícího xxxx.

(2) Za xxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §17 xxxxx xxxxxxx registrační poplatek xx xxxx 2 000 Xx. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 800 Xx xx xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx kalendářního xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx následujícího xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xx xxxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tato xxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxx xxx 300 xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxxxxxx úrok z xxxxxxxx nevzniká x xxxxxxx peněžitého plnění x rámci xxxxxx xxxxxx, se v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Státní xxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky. Xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx celní úřad. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX V XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX X ODPADY X XXXXX

§31

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx a xxxxxx x obalů

Státní správu x oblasti nakládání x xxxxx x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx),

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Státní xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv,

h) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§31a

§31a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§32

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x obaly x xxxxxx z xxxxx

x) xxxx Xxxxxx podle §14,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxx §17 xxxx. 1 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8,

x) xxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jej xx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí xxxxx §29,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx §20a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souhlasu xx xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx nebo zástavou xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx x xxxxxxxx x účinností xxxxxxx x převodu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx autorizované společnosti xxxxx §20a xxxx. 7,

x) xxxx evidence xxxxx §23 odst. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2 x x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx evidenci,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1,

x) xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sdružené xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. b),

j) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. c) x §25,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) a §26,

x) xxxxxxxxx x odvolání xxxxx rozhodnutím Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

m) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x požadovaném xxxxxxx x požadovaným xxxxxxxx xxxxx x nakládání x obaly x xxxxxx x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx využitých xxxxxx x xxxxx bylo x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,23)

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx, komisí, xxxxxxxxx x pracovních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x odpady x xxxxx,2)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vhodnou formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx spotřebitelů xxx xxxxxxxxxx k opakovanému xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx autorizovanými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uvádějícími xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, osobami xxxxxxxxxxxxx x obaly x xxxxxx x xxxxx, obcemi x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §21b xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx, x x pravidelných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) usměrňuje xxxxxxxxxx xxxxx §21c k xxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí, přičemž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v koordinované xxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodne, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup výši xxxxxxx xxxx xx xxxxxx systému zpětného xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 3.

§33

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vydává xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1, k xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 8, x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 a 7, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §25 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x) a §26 xxxx. 2.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) kontrolují plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx obalů xx xxx nebo xx oběhu, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;24) xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, opatření x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, uvádění xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,24) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx přímého xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx10) x xxxxx xxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,10)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; tyto xxxxx jsou povinny xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxxx odběru,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nápojů xx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x právnických xxxx nebo fyzických xxxx oprávněných x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nápoje xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxx x), b) xxxx x) ukládá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x správní xxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx zemědělská x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx přicházejí do xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx; xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxx xxxxxx.

§38

Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxx xx prevence, xxxxxxx obalů xx xxx xxxx do xxxxx, jejich xxxxxxxxxx x opakovaného použití x xxxxxxx obalů xxxxxxxxx léčivých přípravků x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx ochranná xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx a správní xxxxxx.

§39

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx x léčiv

Ústav xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxx xx prevence, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, jejich označování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx porušení těchto xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí28) xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §10a, 12a, §13 xxxx. 2, §13a, §23a odst. 5 x §28a x

x) xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x povinnostmi podle xxxxxx x) až x).

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ukládá Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx trhem s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §43.

§41

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

(1) Xxxxx xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx přepravované x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx do Xxxxx republiky splňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě pochybností, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx úřady propustí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx celního xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu orgánu xx kontrole x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x odpady z xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, x to jméno xxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx,

x) xxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxx,

x) popis xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§41x

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§42

Kontrola x oblasti xxxxxxxxx x xxxxx x odpady x xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x odpady x obalů xxxxx xxxxxx zákona xx xxx výkonu kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ, XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx příslušný správní xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx porušení

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x obalech, které xxxxxxxxx požadavky stanovené x §4 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x), §6 xxxx §10 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x písmenu x), x xxxxx nebezpečí,

c) xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružené xxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §10, §21 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxx §21b xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost podle §10 xxxx 12, xxxxx Česká inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ochranného xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x nápravě xxxxx §35 xx 40.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §44.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx autorizace podle §17, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obsahem xx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §3 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx uvádí xx xxx obal xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nezajistí xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §4,

c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx, nepředloží xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) jako osoba, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §8,

x) xxxx osoba xxxxxxx x §9 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9,

x) jako osoba, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, nezajistí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x těchto xxxxx xxxxx §10 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nebo do xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x těchto xxxxx xxxxx §10 xxxx. 5,

x) jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx X nebo X přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §10a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §10a xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx obaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11 odst. 1 xx 3,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxx xx oběhu xxxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxx x xxxxx xxxxx §12,

x) jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obaly xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plastů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 3,

x) jako xxxxx uvádějící obaly xx trh xxxx xx xxxxx prodejem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodavatele xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

x) v rozporu x §13a xxxx. 2 nebo 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x §13a xxxx. 4 nebo 5,

x) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, poruší xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx Xxxxxxx podle §14 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změny údajů xxxxx §14 xxxx. 9,

x) xxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx Seznamu, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx obaly xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedená v §23 odst. 1 xxxx. x) neposkytne xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 5, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a.

(3) Autorizovaná společnost xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx o autorizaci xx xxxxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x) až f),

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxx §20,

x) poruší xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 2 umožní xxxxxxxxx na valné xxxxxxx xxxxx, které xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionářská xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3,

x) poruší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a odst. 5,

x) si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §20a xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x rozporu s §21 xxxx. 1 xxxx. a),

i) neuzavře xxxxxxx x sdruženém xxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x) xxxx c),

j) xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx, xx kterými xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obcí xxxxx §21 xxxx. 1 písm. f) xxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odpadu x obalů xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. h),

n) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx podíl odpadů x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu x v odpadu, x nímž se xxxxxxx x zařízeních xx úpravu xxxxxx xxxx xxxxxx využitím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1 písm. l),

q) xxxxxxxxxxx, xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahovala xxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. n),

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. p),

u) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx vyhotovit xxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §21 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 5.

(4) Xxxxxxxxxxxx společnost se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §21a,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyrovnání xxxxxxx xxxxx §21b,

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §21c

1. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21c xxxx. 1,

2. jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěné údaje x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §21c xxxx. 3,

3. neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx změnit způsob xxxxxxxxxxx x provede xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxx §21c xxxx. 5, xxxx

4. se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c odst. 7,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 1 nebo xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx auditorem xxxxx §23a.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odnosnou tašku xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3.

(6) Obec xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21b xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společností xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z obalů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo v xxxxxxx x §21b xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45

(1) Za xxxxxxxxx xxxxx §44 lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 6,

b) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) xx f), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxx odstavce 5,

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), r) xxxx s),

d) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx

x) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x) xxxx s), xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), x), o), x) xxxx x) xx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §44 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx součin xxxxx označujícího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxx zpětného odběru xxxxxx x obalů x xxxxxx 1 000 000 Xx.

§46

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. g) xx l), jestliže x porušení povinnosti xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 x §10a xx 12a xx xxxxxx x xxxxxx, které právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx uvedla xx xxx xxxx xx xxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, jsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv, Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčiv xxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3540. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx orgán, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vybírá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Příjem z xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx uložených Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx.

HLAVA VII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2004 Sb.

§48

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx x obalů podle §12 a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 x 23 xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx složené x více než xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx materiálů xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx odchýlit x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamnou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Výkon xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§50

Zmocňovací ustanovení

(1) Xxxxx xxxx nařízení k xxxxxxxxx §9 xxxx. 9.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3, §10 xxxx. 6, §11 odst. 4, §15 xxxx. 4, §21b odst. 7, §23 odst. 5 x §23a xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §9 xxxx. 3.

§51

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Osoby, xxxxx uvádějí xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx v §3, §4 odst. 1 xxxx. x) a x), §5, 10 x 14 nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 x 19 xxxxxx x. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§51x

(1) Xxxxxxxxxx vydaná Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47, která xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 94/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.3.2004

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§52

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Sb., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Sb., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Sb. x xxxxxx x. 452/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §18 xx xxxxxxxx 1, 2, 3, 5, 6 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x 2.

ČÁST XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§53

X xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 200/1994 Xx., zákona č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona x. 159/1999 Sb., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Sb., xxxxxx č. 247/2000 Xx., zákona č. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx č. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., zákona x. 100/2001 Sb., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., zákona x. 256/2001 Sb. x xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx x §3 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x) xxx:

"xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obalových xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 477/2001 Xx., x obalech x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).".

ČÁST XXXXXX

§54

§54 (část xxxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

XXXX XXXX

§55

§55 (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§56

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 477/2001 Sb.

Kritéria x xxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxx obal

Kritérium 1

Výrobek, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. a) x xxxxxxx xxxx xxxx může xxxxx x xxxxx funkci xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx tehdy, xxxxx

x) xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxx výrobku,

b) xxxx nezbytný k xxxx, aby xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx životnosti x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx určeny x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx používány, spotřebovány xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1

Xxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx pouzdra xx XX

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a časopisy (x xxxxxxxxxx uvnitř)

Papírové xxxxxxx na pečení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx cukrářským výrobkem

Role, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xx kterých xxxx navinuty flexibilní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx plastová xxxxx, xxxxxxxxx fólie (xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx, trubic, xxxxxxx x xxxxx, xxxxx slouží jako xxxxxxx výrobních xxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx k prezentaci xxxxxxx jako prodejní xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx a přepravě xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx rostliny

Skleněné xxxxx xx injekční xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx na XX xxxx "xxxxxxx" (xxxxxxxxx x XX, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx na xxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, tácky a xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx sterility xxxxxxx)

Xxxxxx xx nápojových xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx určené xxx xxxxx xxxx xxxxxx rostliny

Pouzdra, xxxxxxx x kazety xx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx

Xxxxxxx uzenin

Ramínka xx xxxx (prodávaná xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x filtrového xxxxxx odstraněné spolu x použitým xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx CD, DVD x video (prodávané xxxxx x xxxxxx XX, DVD xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xx XX xxxx "spindle" (xxxxxxxxx xxxxxxx, určené x xxxxxxxxxx CD)

Rozpustné xxxxx xx detergenty

Svítilny na xxxx (nádoby xx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x nádobě, kterou xxx xxxxx naplnit, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx)

Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx a určené x xxxx, xxx xxxx plněny x xxxxx prodeje, xx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2

Xxxx, xxxxx xx navržen x xxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx papírové xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx fólie

Sendvičové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx příbory

Balicí papír (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 3

Xxxxxxxx obalu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx považují za xxxxx xxxxx, v xxxx xxxx začleněny. Xxxxxxx prvky, xxxxx xxxx xxxxxxxx přímo xx výrobku xxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx obal xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo odstraněny.

Názorné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3

Xxxx

Xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx. xxxxx zavěšeny na xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx etikety, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx části obalu

Sponky, xxxxx, svorky

Plastové xxxxxxxxx xxxxxxx (smrštitelné)

Dávkovač, který xx součástí uzávěru xxxxxx s xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx, kterou nelze xxxxx naplnit x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx mlýnek xx pepř xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx XXXX xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 477/2001 Xx.

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx použití obalů

A. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx:

1. Uzavřený systém - xxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obal xxxxxx xx oběhu osobou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

2. Otevřený xxxxxx - xxxxxx, xx xxxxxx xx uváděn xx xxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxx neurčenými xxxxxxx;

3. Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx k opakovanému xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx systému opakovaného xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny kombinací xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx opakovaného použití xxxxx, v němž xx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obal xx xxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob;

b) obal xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx;

x) konstrukční typ xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx specifikací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozdělování xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx sběrném xxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx specifikacemi;

f) xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxx obal xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx opakovaného xxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Kritéria pro xxxxxxxx systém:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použit;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx typ xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx specifikací;

d) xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx uživatelem xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx být v patřičném xxxxxxx místě;

f) je xxxxxxxx xxxxxx kontroly xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Kritéria xxx xxxxxxx systém:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obal xxxxxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx plněn x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobku (xxxxxxxxxx balení);

b) na xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx);

x) všechny osoby xxxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x zákonu č. 477/2001 Sb.

Požadovaný rozsah xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X: xxxxxxxxx X: xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx

xx 1.1.2021 xx 31.12.2024

xx 1.1.2025 xx 31.12.2029

xx 1.1.2030 xx 31.12.2034

xx 1.1.2035

X

X

X

X

X

X

X

X

%

%

%

%

%

%

%

%

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

75

75

85

85

Xxxxxxxxxx

75

75

75

75

Xxxxxxxxxx

50

50

55

55

Xxxxxxxxx

55

70

80

80

Xxxxxxxxxxx

-

35

50

60

Xxxxxxxxx

15

25

30

30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

50

55

50

55

50

55

50

55

Xxxxxx

70

75

75

80

75

80

75

80

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx recyklace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx roce stanoveného xxxxxx.

2. Xxxx recyklace x celkového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebitelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obalů, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx současně xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx xxxxx x jednoho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 95 % hmotnosti obalu.

4. Xxxxxxxxx x celkové xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jedna x jeho xxxxx, xxxxxxxx x energetickým xxxxxxxx a biologickým xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

Příloha x. 4 x zákonu č. 477/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx &xxxx;xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx plastové xxxxx, ke kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx x objemu xx 3 litry, tj. xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, např. nápojové xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx obaly x kompozitních xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x plastu, x

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 písm. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 609/2013, které xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obaly, xx kterým se xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx plastu

Nápojové lahve x objemu xx 3 xxxxx, včetně xxxxxx uzávěrů a xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx vyrobené x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx lahví xxxxxxxx x používaných xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 609/2013, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx plastové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx úklid xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxxxxxx potraviny určené x xxxxxxxx spotřebě x xxxxxx xxxxx xxxx balení xxx xxxxxxxx xxxxx přípravy.

2. Xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx až 3 xxxxx, xx. xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x nápojové xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, které mají xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x plastu, xxxxxx jejich xxxxxxx x víček.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx tašky.

Část X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obaly x xxxxxxx prostředky, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15b

1. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a víček.

2. Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx. xxxxxx, jako xxxx krabičky x xxxxx xx xxx xxx, jež xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které jsou

a) xxxxxx k okamžité xxxxxxxx, a xx xxx xx místě, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx,

x) obvykle xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x

x) připraveny xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxx je vaření xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rychlé xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx připravená x xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Příloha x. 5 x xxxxxx č. 477/2001 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx gram

Agregát x.
1
2
3
4
...
x
Xxxxx
Xxxxx
Xxxx
Xxxxxx
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
Xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxx xxxx hodnotu 200 xxxxxxxxxx xx gram, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 měsíců xxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 2.

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx tavicího xxxxxxxx x. ___ x xxxxxxxxxxxx xx gram xxx účely xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. __
Měsíc
Datum xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Xxxxxx
xxx
Xxxxx průměr X
xxx
X - 200
xxx

Xx-xx xxxxxx P - 200 x některém xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx xxxx, je xxxxx pro xxxxx xxxxxxx podat xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx:

1. naměřené xxxxxxx

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx měření

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů

4. xxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 66/2006 Xx. s účinností xx 15.3.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxx vyrobených přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 66/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

§20

Přechodné ustanovení

Osoba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsat se xx Xxxxxxx osob, xxxxx jsou nositeli xxxxxxxxxx zpětného odběru xxxx využití odpadu x xxxxx podle §14 xxxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím integrovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx prostředí za xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx povinných xxxxx xx xxx 2008 xx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 25/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 12.2.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 zákona x. 477/2001 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx 1. ledna 2018, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx 2017 i xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

2. Ustanovení §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2018, xx xxxxxx použije xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rok 2018.

3. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx správě xxxxxxx registračních x xxxxxxxxxxx poplatků podle xxxxxx č. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zaplaceny, xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nezaplacených xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci podle §17 xxxxxx č. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Žadatel o xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 odst. 4 xxxx. x), x) a x) xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx s autorizovanými xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx provádění ekomodulace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výše x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle poslední xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pokud ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21c x dosažení xxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Čl. III

Oznámení technického xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x postupu xxx poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x jiné postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 477/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2022.

2. Xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxxxxxxxxxx společnosti za xxx 2022. Xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. g) zákona x. 477/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx údajů x evidencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2023.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 zákona x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxxxx x. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije xxx xxxxx uvádějící xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxx X xxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024 xxx, aby xxxxx zajišťovat xxxxxx xxxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §12a xxxx. 3 zákona x. 477/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx recyklovaných xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xx xxx 2023.

6. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 477/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 477/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

274/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

94/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 477/2001 x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obalech), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.3.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon č. 338/92 Sb., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx zákon x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

257/2004 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

444/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

66/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 477/2001 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obalech), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

25/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

77/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.3.2011

18/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

62/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 477/2001 Xx., x xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.4.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

243/2016 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

149/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2018

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

541/2020 Xx., x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

545/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 477/2001 Xx., o obalech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv x x xxxxxx xxxxxxxx předpisů vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

244/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředí

s xxxxxxxxx xx 1.10.2022 s xxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024 x xxxxx §13x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/12/ES xx dne 11. února 2004, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 94/62/XX o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/20/ES xx xxx 9. xxxxxx 2005, kterou xx xxxx směrnice 94/62/XX x obalech x obalových xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2013/2/EU xx xxx 7. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxx příloha I xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 94/62/XX x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/720 ze xxx 29. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx směrnice 94/62/XX, xxxxx jde x xxxxxxx spotřeby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tašek.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/98/XX x odpadech.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/852 xx xxx 30. xxxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx 94/62/XX x obalech x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/904 xx dne 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Xxxxxx x mezinárodní železniční xxxxxxxx (COTIF), vyhlášená xx Xxxxxx zákonů xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx, vyhlášená ve Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxx č. 147/1947 Sb.
Evropská xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), vyhlášená xx Xxxxxx zákonů xxx č. 64/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 541/2020 Sb., x odpadech.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 157/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7a) §4a xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 157/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vydává Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 258/2001 Sb.
9) Například xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x ovzduší), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx x. 185/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Sb.
9a) Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skla, jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skla.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/171/ES ze dne 19. xxxxx 2001, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 94/62/XX o xxxxxxx x xxxxxxxxx odpadech.
9x) Xxxxxxx x. X xx VII xxxxxxxxxx Xxxxxx 97/129/ES xx dne 28. xxxxx 1997, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 94/62/XX x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 79/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
13) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xx xxxxx pozdějších xxxx x xxxxxxxx.

13x) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x o xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx.
18) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx obchodní zákoník.
20) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxxx 6 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 94/62/ES x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 20. xxxxxxxx 1994.
24) Zákon č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Zákon č. 282/1991 Sb., o České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
29) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) Část xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

33) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx chemických xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx chemické xxxxx, x změně xxxxxxxx 1999/45/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Komise 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX.

34) Xxxxxxxxx zákon č. 378/2007 Sb., x léčivech x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) §59 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.