Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
477/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O OBALECH

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel a předmět zákona §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

Prevence §3

Podmínky uvádění obalů na trh §4 §5

Označování obalů §6

Opakovaně použitelné obaly §7

Vratné obaly §8

Vratné zálohované obaly §9 §9a

Zpětný odběr §10

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů §10a

Osvětová činnost §11

Využití odpadu z obalů §12

Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu §12a §13

Pověřený zástupce §13a

Seznam osob §14

Řízení ve věcech Seznamu §14a

Evidence §15 §15a

Zvláštní ustanovení o obalových prostředcích §15b

HLAVA III - AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

Autorizovaná obalová společnost §16

Autorizace k zajišťování sdruženého plnění §17

Povinnosti akcionářů autorizované společnosti §18

Střet zájmů §19

Některá omezení autorizované společnosti §20 §20a

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění §21

Rezerva §21a

Vyrovnání nákladů autorizovaných společností §21b

Koordinace autorizovaných společností §21c §22

Evidenční a informační povinnosti §23

Ověřování údajů §23a

Kontrola činnosti autorizované společnosti §24

Změna rozhodnutí o autorizaci §25

Zrušení rozhodnutí o autorizaci §26 §27

Zánik rozhodnutí o autorizaci §28

Převod peněžních prostředků při zániku rozhodnutí o autorizaci §28a

Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci §29

HLAVA IV - REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY §30

HLAVA V - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů §31 §31a

Ministerstvo životního prostředí §32

Ministerstvo průmyslu a obchodu §33 §34

Krajské hygienické stanice §35

Česká obchodní inspekce §36

Státní zemědělská a potravinářská inspekce §37

Státní ústav pro kontrolu léčiv §38

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv §39

Česká inspekce životního prostředí §40

Orgány Celní správy České republiky §41 §41a

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů §42

HLAVA VI - OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY

Ochranná opatření §43

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §44 §45 §46

HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ §47 §48 §49

Zmocňovací ustanovení §50

Přechodná ustanovení §51 §51a

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §52

ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona §53

ČÁST ČTVRTÁ §54

ČÁST PÁTÁ §55

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §56

Příloha č. 1 - Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

Příloha č. 2 - Systémy zajištění opakovaného použití obalů

Příloha č. 3 - Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

Příloha č. 4 - Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, na které se vztahují opatření k omezení jejich  dopadu na životní prostředí

Příloha č. 5 - Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 66/2006 Sb. - Čl. II

č. 25/2008 Sb. - §20

č. 149/2017 Sb. - Čl. II

č. 545/2020 Sb. - Čl. II  Čl. III

č. 609/2020 Sb. - Čl. XXVIII

č. 244/2022 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

477
ZÁKON
ze xxx 4. xxxxxxxx 2001
x obalech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXX O XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx chránit xxxxxxx xxxxxxxxx předcházením xxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxx hmotnosti, objemu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx látek1) (xxxx jen "xxxxx") x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x právem Evropské xxxx.2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx (xxxx jen "xxxxx") x působnost správních xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu z xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx a xxx nakládání x xxxxx nebo odpady x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zákon xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx, které xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx letecké xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx vnitrozemské xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.3)

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx nakládání s xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx4).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy.5)

§2

Xxxxxxxx pojmy

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) obalem výrobek xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx

1. x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "prodejní obal"),

2. x místě xxxxxx xxxxxx skupinu určitého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxx uživateli, anebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx umístění xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxx odstraněn, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx vlastnosti (xxxx xxx "skupinový xxxx"), xxxx

3. usnadnit manipulaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxx, aby se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx obal"); xxxxxxxx x názorné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx obal, xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x uvedení xx trh nebo xx xxxxx;

x) nakládáním x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, úprava obalů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx na xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x předání xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo kdy xxxx x xxxx xxxxxx převedena xxxxxxxxxx xxxxx; xx uvedení xx trh xx xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celního xxxxxx xxxxxxxxx zušlechťovacího xxxxx xxxx dočasného xxxxxxx v případě, xx xx ukončení xxxxxx xxxxxx budou xxxxx xxxx obalové xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx;

x) uvedením obalu xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předání xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx spolu x výrobkem, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxxxx uvedení xxxxx na xxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxx, který xxxx členem Xxxxxxxx xxxx, xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx trh tak, xxx mohl být x xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx mohl xxxxxx xxxxxxxx cykly xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx použit xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx určen;

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) vratným obalem xxxx, xxx který xxxxxxxx xxxxxxx pro xxx vytvořený xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx složený xxxxxxx ze 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nelze xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx plněn, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 3 bodu 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/200633), x němuž xxxxx xxx přidány xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx x který xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx chemicky xxxxxxxxxxxx přírodními xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx plastovým obalem xxxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obalem;

m) xxx-xxxxxxxxxxxxx plastovým obalem xxxx vyrobený z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plastového materiálu xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aerobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpadů x obalů; oxo-rozložitelný xxxxxxxx obal xx xxxxxxxxxx za obal xxxxxxxxxxxx biologickým rozkladem;

o) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadů x xxxxx od xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx využití4) xxxx xxxxxxxxxx4) xxxxxx z xxxxx;

x) xxxxx konečným xxxxxxxxxx podnikající fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx obaly xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x neuvádí xx xxxx xx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x balení výrobku xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, obal xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx částí;

s) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. vícekrát xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx cykly tím, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx naplnění, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl určen;

t) xxxxxxxxx odnosnou xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx bez xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x plastu;

u) xxxxx xxxxxx plastovou xxxxxxxx taškou xxxxxxxx xxxxxxx taška o xxxxxxxx stěny do 15 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx poskytována xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx použití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx lahví xxxxx xxxxxxxxx xxx jakýkoliv xxxx xxxxxx, zejména xxxx, víno, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx instantní xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xx xxxxxx nápojová xxxxx xxxx kompozitní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nápoje, xxxxxxx xxxx, xxxx, pitnou xxxx, xxxxxx občerstvení, xxxxx a xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obalu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho opětovné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx34), x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalovou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obalů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obal xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona;

y) xxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx odpadů x xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXX NAKLÁDÁNÍ X XXXXX A XXXXXX X OBALŮ

§3

Prevence

(1) Osoba, xxxxx xxxxx na xxx xxxx, xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx výrobek x xxx zachování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx obal pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx českými technickými xxxxxxx7a), považují xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxx xx její xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx lehkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§4

Podmínky xxxxxxx xxxxx xx xxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxx na xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zajistit, xxx

x) xxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v souladu x limitními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,9) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxx x emisích, popelu xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obalu;

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx olova, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx VI v xxxxx nebo obalovém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 mikrogramů/g (dále xxx "limitní xxxxxxx");

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx, xxx které byl xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx použitelný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx prostředek zhotoven x souladu s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx7a), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 za xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx9a).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) během výrobního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměrně xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx nebo xxxxx x oxidačním číslem XX; záměrným xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx9b) rozumí xxxxxx úmyslného použití xxxxxx látky k xxxxxxxxx obalu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx tato látka xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; za xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx využívání recyklovaných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx obalových xxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x překročení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů a

c) xxxxxxx obalu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měsíčně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů xx vzorcích xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx normální x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx vzorky xx odebírají x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxx. Naměřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx evidují x xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx příloha č. 5 x xxxxxx zákonu.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je možné x plastových přepravek x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx výrobního xxxxxxx xxxx během xxxxxxxxxx není xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zavedeno xxxxx olovo, kadmium, xxxx nebo xxxxx x oxidačním xxxxxx XX,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů,

c) xxxxxxxxx xxxx palety xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx recyklací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přepravek xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx palety xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx označen x xxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx9c).

§5

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxx, xx povinna

a) xx požádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx splnění povinností xxxxxxxxxxx x §3 x 4, x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §4,

x) průkazně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 x 4.

(2) Osoba, xxxxx uvádí na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx k prokázání xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §4.

§6

Označování xxxxx

Xxxxx osoba, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxx, označí xx xxxxx obalu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx obal xxxxxxx, xx xxxxxxx provést xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx9c).

§7

Xxxxxxxxx použitelné xxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxx umožňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Náležitosti xxxxxx opatření x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxxx xxxxx7a).

§8

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx, která xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, jejichž obaly xxxx vratné, xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxx xxxx B. 1 xxxx X. 2 přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpadů z xxxxxx obalů xxxxx §12.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vrácení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx obal (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx výrobky xx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vykupovat xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x těchto obalů, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx omezení xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxx výkupu xx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,11) je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obaly, xxxx x xxxx xxxxxxxxxx vykupovány po xxxxx xxxxxxxx dobu.

(6) Xxxxx, která xxxxx xx xxx xxxx xx oběhu výrobky xx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx spotřebiteli, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uvádějí výrobky x těchto xxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vratného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx výkupu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obalu nebo xxxxxx x vratného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx odpadů x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zastaven.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx, která xxxxxx na xxx xxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obal, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obal xxxx odpad x xxxxxx xxxxx, xxx-xx x vratný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obal, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosud xxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx xx posledního uvedení xxxxxx xxxxx na xxx xxxx do xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro vratné xxxxxxxxxx obaly xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Osoba, xxxxx xxxxx xx oběhu xxxxxx pivo, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxx náležející xx uvedených skupin xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx x xxxx xxxx xxxxxx uváděny xx xxx. Tato xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx osoby uvádějící xxxx xxxxxx xx xxxxx xx prodejní xxxxx menší než 200 m2.

§9x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obalu xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x její provozovna xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx vybraných vratných xxxxxxxxxxxx jednorázových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 244/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§10

Zpětný xxxxx

(1) Pokud xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, že xx x těchto xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna zajistit xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo odpadů x těchto xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavcích 2 x 4. Xxxxxx xx povinna xxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxxxxxxx míst, xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx pokrytí xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sídel na xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx obaly, x xxxxxxx xx xx dostatečnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkup v xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx obaly xx xxx xxxx do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1, xxxxx x celkového xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx minimálně 90 %, x

x) xxxxx xxxxxxxx žijících v xxxxxx, xx jejichž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx vratné xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx obyvatel xx vychází x xxxxxxxxxx xxxxx zveřejněných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

(4) Xxxxxx místa xxx xxxxxx z xxxxx , xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí35), x to xx xxxxxxx písemné smlouvy x obcí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obaly xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx dosáhnout x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úrovně zpětného xxxxxx xxxxxx z xxxxxx obalů, a xx

x) od 1. xxxxx 2025 xxxxxxxxx xx výši 77 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uvedla x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na trh xxxx do oběhu, x

x) xx 1. xxxxx 2029 xxxxxxxxx xx xxxx 90 % hmotnosti xxxxxx xxxxx, které xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na trh xxxx xx oběhu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z jednorázových xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x části B přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx C xxxx X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hradit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obcím xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx z těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se osoby xxxxxxx xxxx místa xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx tohoto odpadu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx na xxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx smluvně zajistit xxxxxx počet xxxx, xxx podíl smluvně xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 90 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx osoba uvádějící xx xxx xxxx xx oběhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx, aby odrážely xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxx stanoveny x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 244/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§11

Xxxxxxxx činnost

(1) Osoby xxxxxxxxx na trh xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) způsobu xxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxx §10 odst. 1,

x) možnostech předcházení xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a

d) negativních xxxxxxxx zbavování xx xxxxxx x xxxxx xxxx místa xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx uvádějící xx xxx xxxx do xxxxx jednorázové plastové xxxxx xxxxxxx v xxxxx X nebo X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxxxxxxx uvedených x §9 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxx X přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx xx povinna xxxxxxx xx změnu chování xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx.

(4) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a způsob

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§12

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

(1) Pokud xxxxx, xxxxx uvádí xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx odpady, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx z xxxxx xx uvedených xx xxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,13) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nebezpečnými xxxxxxxxx,1) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§12x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obalu

(1) Xxxxx uvádějící xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx plastové xxxxx uvedené x xxxxx B přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx

x) od 1. ledna 2025 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedený v xxxxx B přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x polyethylentereftalátu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx na xxx nebo xx xxxxx, obsahoval xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xx 1. ledna 2030 xxxxx xxxxxxxxxxx plastový xxxx xxxxxxx v xxxxx B přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu, xxxxx uvádí xx xxx nebo xx xxxxx, xxxxxxxxx alespoň 30 % recyklovaných xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 4 x tomuto zákonu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xx 12a xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 písm. c), xx xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx všechny xxxx obaly xxxxxxx xx trh xxxx xx oběhu xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxxxxxxxxx plastové xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx kterou xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xx zápis xxxxx §14 xxxx. 1, xx povinna Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx recyklovaných xxxxxx, xxxxx použila x těchto xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 244/2022 Xx. x účinností xx 1.10.2022

§13

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xx 12a

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx, k němuž xx xxxx povinnosti xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx uvedení xx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxx stanoví; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x povinnost xxxxx §12a, ledaže osoba, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §10 xx 12a xxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) uzavřením xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xx 12a (xxxx jen "smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností (§16) ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx x xxxxxx zálohované obaly, xxx xxxxx xxx xxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxxxxxxx sdružené xxxxxx xxxxxxxx pro vratné xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvádějící xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxx (xxxx xxx "dodavatel"), xx výběru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použitelné obaly, xxx které xx xxxxxxxxx použití organizačně xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx B. 1 xxxx B. 2 přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxx tyto xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx x těchto xxxxx xxxx uvedených xx xxx nebo xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Není-li xxxxx, která xxxxx xxxxx xx trh xxxx do oběhu, xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx36) xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx uživatelům do Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obaly nebo xxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxx X xxxx D přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednorázové xxxxxxxx obaly nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x části X xxxx D přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx36) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx členského xxxxx, xx povinna x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto členského xxxxx určit xx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupcem podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání, xxxxx xx usazena x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §36 xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx obaly x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xx 12 xxxx v §12a xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xx Xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x rozsahu podle xxxxxxxx 5.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xx Seznamu, xxxxxxxx

x) je x Xxxxxxx zapsán pověřený xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dosud xxxxx xx Seznamu xxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx.

(4) Xxxxx na xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x současně x xxxxxxxxxxxx podobě xx technickém xxxxxx xxx, xxxx

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx13a).

(5) Xxxxx xx xxxxx do Seznamu xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx bydliště, xxxxx podnikání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo"), xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx, identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,

c) xxxxxxxxxxxxx údaje zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx, x písemné xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx byl pověřený xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxx §10 xxxx. 1,

x) způsob zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11,

x) popis zajištění xxxxxxx xxxxxx z xxxxx podle §12,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku (§30 xxxx. 1),

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx do xxxxx, x zda xx xxxxx x prodeji xxxxxxxxxxxx.

(6) Je-li navrhovatelem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 v anglickém xxxxxx.

(7) Nesplňuje-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), e), x) x x) nejsou xxxxxxxxxxx xxx posouzení, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx navrhovatele, xxx xx lhůtě, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxx doplnil xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx má učinit. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxx, a vznikne-li xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx. Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, za nichž xx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx určit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxx rozhodnutí.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zápis navrhovatele xx Xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, a zároveň xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhovateli xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí, xx xxxxxxx zákonné xxxxxx xxx její vedení x Xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu x xxxxxx x Xxxxxxx nebo xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxx-xx změny xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx také x vyřazení xxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x osobu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(12) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx

x) xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx uvádí xx xxx xxxx xx oběhu, nebo

b) xxxxx xxxxx na xxx nebo do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx obalům xx xxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §10 xx 12 xxxx x §12a xxxx. 1 xxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 x 10 xx xxxxxx úkonem x řízení.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Účastníkem xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 10 je xxxxx xxxxx, které xx změna xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xx xxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx zapsat se xx Xxxxxxx xxxxx §14, xx povinna

a) xxxx průběžně xxxxxxxx x obalech x xxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrovaném systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivost xxxxx vedených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x),

x) xxxxxxxxxx doklady s xxxxx xxxxxxxx x xxxx evidenci x xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromážděných xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupná; xxxxx xx xxxxx do xx nahlížet, xxxxxxxxx xx x ní xxxxx nebo výpisy.

(3) Xxxxxxxx odpadů z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx od xxxxxxx odpadu xx xx jeho xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x třídicího zařízení, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx využití xxx xxxxxxxxxx ztrát. V xxxxxxx energetického využití xxxx xxxxxxxxxxxx rozkladu xx xxxxxx evidence xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), rozsah x xxxxxx ohlašování xxxxx x této evidence x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxx x xxxxx.

§15x

(1) Osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §1015, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) celkové množství xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 300 kg x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 25 000&xxxx;000 Kč.

(2) Osoba, xxxxx xxxxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxx §10 xx 15 xxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinna xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx x §31.

(4) Na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx jako na xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §10 xx 15.

§15x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích

(1) Pro xxxxx uvádějící xx xxx xxxx xx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x části X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx prostředkům xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §10 xx 13.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí xx vztahu x xxxxx xxxxxxxx prostředkům xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1; tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx má uzavřenu xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxx xxxxx na trh xxxx xx xxxxx. Xxxxx uvádějící na xxx nebo do xxxxx obalové prostředky xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxx. x) xxx, xx vede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxx xxxx xx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx hlav III xx XXX tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx §23, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 hledí xxxx xx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 244/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

HLAVA XXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnost (xxxx xxx "autorizovaná společnost") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §10 xx 12a x x tomuto xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx plnění xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. c).

§17

Autorizace k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění

(1) Xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx se podává Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obsahuje obchodní xxxxx x sídlo xxxxxxx společnosti, která xxxx o vydání xxxxxxxxxx x autorizaci, (xxxx xxx "xxxxxxx") x seznam všech xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednajících xx xxxxx, a x xxxxxxx se xxxxxxx

x) x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) prohlášení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 7 x §20a xxxx. 5;

x) xxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxxx existuje;

d) xxxxxxx zajišťování sdruženého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx technických, xxxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx popisu xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. označení xxxxx, xxxxxxxxx typu xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o sdruženém xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obalů, xxx xxx bude zajištěno xxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxx x obalů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx procesem xxxxxxxxx, energetického využití, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

6. podrobný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx prvních 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx předpokládá; xxxx finanční zajištění xxxx být xxxxxxxxx xx platební schopnosti xxxx xxxxxxxxxxx obaly xx trh xxxx xx xxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxx xx sběrných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxx xxxxxxx zajištěny xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x xxxxxx odběr x xxxx xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx funkčnosti x xxxxxxxxx plnění xxxxxx navrženého xxxxxxxxxx, x

8. xxxxx metodiky xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x částech X x X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3, xxxxx x aktuálně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx x

1. sdruženém xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při zajištění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do obecního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

3. xxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plastových xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. d), xxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxx plnění xxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nákladů zahrnuta xx smlouvě xxxxx xxxx 2.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xx

x) žadatel xx xxxxxxxx xx §10 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §10, xxxxx x celkového počtu xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx 25 %, x aby xxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx 25 %; xx xxxxxxx, pokud xx záměrem žadatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx obaly,

b) xxxxxxx, xxxxx záměrem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx obaly, xx xxxxxxxx od §10 xxxx. 2 smluvně xxxxxxxxx zapojení xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do systému xxxxxx xxxxxxxx zálohovaných xxxxx xxxxx §9 xxxx. 4,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21c xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx, xx xxxxxxx xxxx žadatelem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx shodě, uzavře xxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxxxxxxx oblastech, ve xxxxxxx xx shodě xxxxxxx xxx xx 9 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oblastí, ve xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ekomodulace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x monistickým systémem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 1, 3 xxxx 4 xxxx žadatel nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 4 xxxx 7 xxxx §20a xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruky, xx xxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx projekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištěn x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx realizované jinými xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 4.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xx dobu 10 xxx, a xxxxxxxxxx xx jinou xxxxx, xxx xxx nelze xx xxxxx osobu xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxx,

x) požadovaný podíl xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celkového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trh nebo xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x autorizovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx stanovení xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4)

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23,

x) požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

(8) Platnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx prodloužit, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx splňuje xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxx xxxxxxxxx, má xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx obaly na xxx xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizované společnosti xxxxx xxxxxxxxxx 33 %. Jestliže xx xxx stane, xx xxxxx akcionář xxxxxxx xxxx tito xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx svůj xxxxx xx xxxxxxx nejvýše 33 % xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxx podnikat x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxx.4)

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx akcionáře xxxx xxxxx ovládané akcionářem xxxx xxxx osobami xxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxx zájmů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, členové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx jiných xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxx, zejména x xxxxxx x obalů, xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxx činností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx obalů xxxx poradenskou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx odpadů z xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávněnými xxxxxxxx s odpady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zvýhodnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx na jakémkoliv xxxxxxxxx xxxx osoby. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obalů ani xxxxxxxxxx surovinami xxxxxxxxx x odpadů x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odpadem z xxxxx ani druhotnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx zajišťují xxxxxx xxxxx a xxxxxxx odpadu z xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získané x xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx společnost xxx vydávat xxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx. Emisní xxxx xxxxx lze xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x rozporu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx x úhradě xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx svůj xxxxxxxx kapitál podmíněným xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x rozporu, xxxx právní účinky.

(7) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxx xxxxxxxxx ručícím xxxxxxxxxxx. Dále nesmí xxx xxxxxx xxxxxx xxx se podílet xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné právnické xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxxxxxxxxxx společnost. Xxxxxx jednání, které xx x tím x xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí jakkoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx s xxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxx účinky.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx nebo xx xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx od jakýchkoliv xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx zajištěna kontrolovatelnost xxxxxxxxx s xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a.

§20a

(1) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx valnou xxxxxxx xxx předložení xxxxxx emise xxxxxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx o 7 xxx předchází xxx xxxxxx valné xxxxxxx, xx xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx den, xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 7, x xxxxx xxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx, xx proti xxxxxx xxxx účasti x xxxxxxxxx xx xxxxx hromadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hromady xx 30 xxx xx jejího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxx umožnit hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodování per xxxxxx xxxxx, které xxxx Ministerstvem životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vlastníka akcií xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx valné xxxxxxx podle §18 xxxx. 7.

(3) Autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, která x ní xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxx smlouvu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, smlouvu, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx smlouvu x poskytnutí příplatku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx právní xxxxxx.

(4) Za xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti zvláštní xxxxx, se xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, členové xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx osobami, x xxxxxxx statutárních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx akcionáři autorizované xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx15) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx osoby, x nichž xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx písmenem x) xxxx b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 33 %,

x) akcionáři autorizované xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporace,

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a zaměstnanci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx16).

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akcionářem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smlouvu, x xxx xx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx právní účinky.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxxx předmětu jejího xxxxxxxxx nenabude xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx do šesti xxxxxx od jeho xxxxxxx.

(7) K účinnosti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§21

Podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x sdruženém xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx, aby xxxxx xxxxx ani xxxxx xxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxxxx znevýhodněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx x každou xxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nemá xxxx autorizované společnosti xxxxxxxxx dluhy; xx xxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úhrady, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x) smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xx rozhodnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx zálohované obaly,

d) xxxxxxx x xxxxxx xxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx obdobných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí35) x xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xx úklid xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x ujednání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvádějících xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými tímto xxxxxxx a v xxxxxxxxxx x autorizaci,

f) xxxxxxxx xx §10 xxxx. 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx

1. xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx autorizovaná společnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 %, x xxx xxxxx xxxx, na xxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx minimálně 50 %, x

2. xx 9 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx žijících x obcích, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odběr, x celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 75 %, x xxx podíl xxxx, xx jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx odběr, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx minimálně 75 %,

x) mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx míst, xxx xx 12 měsíců xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v části X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx plnění, xxxxx §10 odst. 5,

x) zjišťovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxx různé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x

2. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx X x X přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxx odpadu;

při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx zjišťuje xxxx xxxxxxx jedna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx §21c odst. 3,

x) zjišťovat xxxxx xxxxxx x obalů x tříděném xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx, s xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívajícím v xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §21c xxxx. 4,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazených xxxxxxx xxxxxxxxxxx obaly xx xxx nebo xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxx odběr xxxxx x xxxxxx x xxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xx dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx recyklace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x obalů xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx x obalů x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X x X přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx přepravu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xx osvětovou xxxxxxx podle §11,

5. xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

6. xxxxxxx xx tvorbu xxxxxxx xxxxx §21a x

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k zajištění xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx základě xxxxxx, a to xxxxxxx studií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu, xxxxxxxxxxx x obalů nebo xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x); xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. c) xxxx §21c odst. 1 x případná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 5,

m) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodárným xxxxxxxx; náklady xx xxxx obce a xxxxx poskytující xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo do xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obaly splňující xxxxxxxx §13 odst. 3 xxxxx než xxxxxxx příspěvky, které xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxx xx uvádění obalů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x vlastnické xxxxxxxxx x xxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xx základním xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sdruženého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotku xxxxx uvedených na xxx xxxx do xxxxx x xxxxxxxxx x podmínkách zapojení xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; autorizovaná xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx změny,

p) zveřejňovat xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ní a xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx slevu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §10a xx povinna xxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počet obcí, xxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx 90 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcích xxxxx 90 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx xx úklid xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. k) bodu 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx průměrných nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 tak, xxx xxxxxxxx reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výši. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

(4) Xxxxxxxxxxxx společnost zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu jednotlivými xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdružené xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx zálohované xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), §10 xxxx. 2 x 3 x v §21b, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x), x) x j), odstavci 1 písm. x) xxxxxx 1 x 3 x x §21b x 21c.

§21x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx určenou na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx osob uvádějících xxxxx na xxx xxxx do xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx kontinuitu x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxx ukládáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx u banky xxxx pobočky zahraniční xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervu xxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx čerpání xxxxxxxx tak, aby xx xxxxxxxx 5 xxx ode xxx xxxxxx prvního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx autorizované společnosti xxxxx xxxxxxxx schválené xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezapočítávají xxxxxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx minimální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx za podmínky, xx

x) v předcházejícím xxxxxxx období byla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) autorizovaná xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx výše rezervy x xxxxxxxxxxxx účetním xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tvoří rezervu, xxxxx xxx použity xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx obaly xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx, x xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x sdruženém xxxxxx. Xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení a xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků rezervy xxxxx autorizovaná společnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§21x

Xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xx xxxxx autorizovaná společnost xxxxxxx čtvrtletně xxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost obalů xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx smlouvu x sdruženém plnění, xxxxxxxxxx xxxxx obalových xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx či nikoliv. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlášených xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx podíl a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x autorizovaných xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadů x xxxxx, hmotnost xxxxxx x obalů xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obalové xxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x využití xxxxxx x obalů xx xxxxx autorizovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx autorizovaným xxxxxxxxxxxx, xx kterými má xxxxxxxxx smlouvu, hmotnost xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastaveného xxxxx xxxx podle obalových xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 3 k tomuto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tržního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx podíl xxxxxx tržního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností, xx xxxxxxx má xxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx autorizované obalové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx obecního xxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx materiálů xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílu, musí x tom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx odpadů x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohlásí Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 chybně, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21c.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 7 xx do xxx, xx kterém dosáhne xxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 odst. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§21b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx společností

(1) X případě působení xxxx xxxxxxxxxxxxxx společností xx území České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinny za xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx podmínek zajišťování xxxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6. Po xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x autorizovanými xxxxxxxxxxxx písemná smlouva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxx xx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxx zvlášť; xx xxxxxxxx shody xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx každý xxxxxxx xxxxxxxx jsou jednotlivé xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21b odst. 1 x

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plastů x xxxxxxx xxxxx §12a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) zjišťuje xxx xxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnost, xx xxx xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx finančně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx tržního podílu xxxxxxxxxxx postupem podle §21b odst. 1; xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxx zjištěné údaje x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx z obalů x xxxxxxxx komunálním xxxxxx x x xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, zjišťuje xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx jedna xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx přispět xx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, každá svým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podílu xxxxxxxxxxx postupem podle §21b odst. 1; xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx některá z xxxxxxxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx typu obalu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx koordinace. X případě, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx neshodnou, xxxxx xxxx xxxxx realizovat.

(6) Xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxx povinny x xxxxx xxxxxxxxxx jednat x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) celkovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx uvádí xxxxx xx trh xxxx xx oběhu, ale xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xx 12a tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx xxxxx §21b odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxx evidencí x

x) informacích šířených x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx a případném xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kampaně.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Ministerstvo životního xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xx lhůtě 4 xxxxxx, určí Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx; to neplatí x xxxxxxx koordinace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxx podaný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§23

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxx x ohlašovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) evidenci xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx množství xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxx, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx s obaly xxxx odpady x xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx a způsobech xxxxxxxxx s xxxx,

x) xxxxxxxx množství jednorázových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu, které xxxx xxxxxxx xx xxx x k xxxx se vztahují xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx plnění,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §10 odst. 1 a

f) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxx xxxxx §12a odst. 1 x xxxxxx obalech, x nimž se xxxxxxxx jí uzavřené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podkladem. Xxxxxxx xxxxxxxx a evidence xxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejně přístupné, xxxxx xx xxxxx xx xxxx nahlížet x pořizovat xx x xxxx xxxxx xxxx výpisy.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx výstup z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx evidence až xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, kde xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxxxx ohlašování xxxxx x xxxxxx evidencí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpadu x xxxxx.

§23x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úplnosti

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu, xxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x sdruženém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 1,

x) xxxxxxx, xxxxx autorizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zajištění sběrné xxxx,

2. xxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx z obalů,

4. xxxxxx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxx odpadů x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxx podle §23a,

8. xxxxxxxxxxxxxx a

9. xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx společnost xx xxxx povinna xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. c) x obcemi.

(4) Autorizovaná xxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxx ověření podle xxxxxxxx 2 x 3 v každém xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinna Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od skončení xxxxxxxxxxx období.

(5) Osoby xxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x) xxxx povinny xxxxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxx kontroluje Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx nedostatky, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx zjednala nápravu; xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx Xxxxx inspekci životního xxxxxxxxx k zahájení xxxxxx o přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx autorizované společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx g) xxxx v §21b xxxx. 6; xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx19) xxxx porušení xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx případu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

b) z xxxxxx změn x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx x recyklace xxxxxx x obalů, xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx předpise, která xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obaly xx trh nebo xx oběhu, xxxx

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x celkového xxxxxxx obalového odpadu.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §18 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §21 xxxx. 1 písm. x) nebo x) xxxx x §21b xxxx. 6,

x) autorizovaná xxxxxxxxxx nezjedná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x xxxxxxxxx stanovené xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx využití xxxxxxx 80 % xxxx xxx celkové xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním roce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx množství xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx obalů, xxx xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx plnění, netvoří xx xxxxxxxx 1 xxxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx valná xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx autorizovaná xxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději do 30 xxx xxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§27

(1) Účastníky xxxxxx xxxxx §17 xxxx xxxxxxxx, xxxxx žádají x xxxxxx rozhodnutí x autorizaci xx xxxxxx k těm xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující sdružené xxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x případě xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §17 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx podle §25 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx vztahu k xxx xxxxxx obalů, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §26 je pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§28

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zrušením x likvidací,

d) xxxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxxx x převodu xxxx pachtu jejího xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nejsou xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx rozhodnutí x autorizaci uzavřenu xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společností.

§28x

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x autorizaci

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx včetně xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx. Xx-xx xxxx takových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, převede xx xxxxx x xxxx poměrná xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poměru xxxxxxxxx uhrazených xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 24 měsíců xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxx xxxxxx uvádějící xxxxx na trh xxxx do xxxxx, xxxxx xxxx ke xxx zániku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx převzala xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osobách xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx měla osoba xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx osoba xxxxxx xx 180 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaniklo, x xx způsobem, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace x tom, xx xxxxxxx autorizovanými xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřely xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx trh nebo xx oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, převede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 180 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uvádějící xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x), x xx zapsána x Xxxxxxx. X xxxxxxx zbývajících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 180 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovaným společnostem xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx zajišťovala právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx splněny xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx osvědčení x jejich splnění, xxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osoby x veřejného xxxxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxxxxxxx x autorizaci xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx před zápisem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx doložit, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx získané x xxxxxxxxx osob uvádějících xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx autorizované xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx 3. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podán xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx povinnosti xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx rozhodnutí o xxxxxxxxxx účinností smlouvy x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 2 nebo 3, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§29

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém Xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§30

(1) Xx xxxxx xx Xxxxxxx (§14) xx xxxxx xxxxxxxxxxx poplatek xx xxxx 800 Xx x xx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výši xxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx nejpozději xx 15. února xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §17 xxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxx xx xxxx 2&xxxx;000 Xx. V xxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx evidence xxxxxxxxx poplatek ve xxxx 800 Kč xx xxxxxx osobu, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platit evidenční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx oběhu xxxx xxx 300 xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx peněžitého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, se v xxxxxxx registračních x xxxxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx. O prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX X ODPADY X XXXXX

§31

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxx x xxxxxx x obalů

Státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx,

x) krajské xxxxxxxxxx stanice (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx),

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Státní xxxxx xxx xxxxxxxx léčiv,

h) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x léčiv,

i) xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§32

Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí

Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxx x obaly x xxxxxx z xxxxx

x) xxxx Seznam xxxxx §14,

x) xxxxxx rozhodnutí x autorizaci xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 x rozhoduje x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8,

x) xxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx emise xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx, xxxxxxx nebo zástavou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx předmětu podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 6 xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 7,

x) xxxx evidence xxxxx §23 odst. 3 xxxx xxxxx, xxxxxxxxx evidenci xxxxx §15 xxxx. 2 x z xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x autorizaci xxxxx §24 odst. 2 xxxx. x) a §25,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x §26,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x požadovaném xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx z obalů x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx,23)

x) xxxxxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx výborů, komisí, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a odpady x xxxxx,2)

x) zajišťuje xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vhodnou formou xxxxxxxxxxx veřejnosti o xxxxx spotřebitelů při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxx inspekci xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxx uvádějícími obaly xx trh xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obaly x odpady z xxxxx, xxxxxx x xxxxxx, jejichž činnost xx xxxx tohoto xxxxxx,

x) stanovuje tržní xxxxxx autorizovaných společností, xx xxxxxxx kterých xx podle §21b xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21c k xxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxx mezi autorizovanými xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x koordinované xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

u) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx různé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 3.

§33

Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1, k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 8, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 x 7, xx xxxxx xxxxxxxxxx o autorizaci xxxxx §24 xxxx. 2 písm. c) x §25 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxx. x) a §26 xxxx. 2.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§35

Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

Krajské xxxxxxxxxx stanice (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;24) xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukládají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§36

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prevence, xxxxxxx xxxxx na trh xxxx do oběhu, xxxxxx označování x xxxxxxxxxxx použití, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,24) xxxxx, které xxxxxxxxxx xx přímého xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxx léčivých přípravků10) x xxxxx xxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,10)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které uvádějí xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; tyto xxxxx jsou povinny xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxxx xx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx uvádějí xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x případě zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), b) nebo x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx27) xxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxx xx prevence, xxxxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x opakovaného xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x výrobky x správní tresty.

§38

Státní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxx nebo xx xxxxx, xxxxxx označování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx léčivých přípravků x obalů xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků; xxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§39

Xxxxx pro státní xxxxxxxx veterinárních biopreparátů x léčiv

Ústav xxx xxxxxx kontrolu veterinárních xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx obalů xx xxx xxxx xx xxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků x obalů surovin xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxxxxx porušení těchto xxxxxxxxxx ukládá opatření x nápravě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx trhem x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§40

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx28) kontroluje xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §36 xxxx. x), x xxxxxxxxxx využití xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §10a, 12a, §13 xxxx. 2, §13a, §23a xxxx. 5 x §28a a

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x správní xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §43.

§41

Orgány Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Celní xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx, zda obaly xxxx obalové xxxxxxxxxx xxxxxxxx do České xxxxxxxxx nebo přepravované x členských států Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx naplněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxx x další xxxxxxxx, xxxx podnět xxxxxxxxxxx kontrolnímu orgánu xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx s obaly x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xx svých evidencí xxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx a příjemce, x to jméno xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) stát, xx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx, a

h) xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§41x

§41x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 545/2020 Sb.

§42

Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x obaly x xxxxxx z xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx x obalů xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prokazují průkazem xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXX VI

OCHRANNÁ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 1, nebo xxxxxxxxxx uvádění takových xxxxx na trh xxxx do oběhu. Xxx ukládání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odkladný účinek.

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§44

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x níž je xxxxx autorizace podle §17, bez této xxxxxxxxxx, nebo bez xxxxxxxxxx nabízí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx trh xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §3 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxxxx obalů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx §4,

x) xxxx xxxxx, která xxxxx na xxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx své odběratele xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. b),

e) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xx trh xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, neučiní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, xxxx nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxx vratných xxxxx xxxx využití xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §8,

x) xxxx osoba uvedená x §9 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vratných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, nezajistí xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx xxxx xx xxxxx jednorázové plastové xxxxx xxxxxxx v xxxxx X přílohy č. 4 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 5,

i) jako xxxxx xxxxxxxxx na xxx nebo do xxxxx jednorázové plastové xxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu neuhradí xxxx xxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §10a odst. 2 xxxx 3,

j) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 3,

x) xxxx xxxxx, xxxxx uvádí xx xxx xxxx xx oběhu xxxxx, xxxxxxxxx využití xxxxxx x obalů podle §12,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx do oběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu nezajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1 nebo neohlásí xxxxxxxx recyklovaných plastů, xxxxx použila x xxxxxxx podle §12a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx obaly xx xxx xxxx xx oběhu prodejem xxxxxxxxxxxx poruší xxxxx xxxxxxxxxx dodavatele xx xxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §13a odst. 2 xxxx 3 xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx nebo xx xx xxxx x xxxxxxx s §13a xxxx. 4 nebo 5,

x) xxxx osoba, xxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1,

x) jako xxxxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §14 odst. 9,

x) jako osoba, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zapsat xx xx Xxxxxxx, xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15,

x) xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxx nebo xxxx xxxxx uvedená x §23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 5, nebo

s) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zaniklo, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x autorizaci xx xxxxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x) až f),

b) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx autorizované xxxxxxxxxxx xxxxx §20,

c) poruší xxxxx konat xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx x registru xxxxx xxxxx §20a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcionářská xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedena xx výpisu emise,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §20a xxxx. 3,

x) poruší xxxxx uzavřít xxxxxxx xxxxx §20a odst. 5,

x) si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §20a xxxx. 6,

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sdruženém plnění x xxxxxxx s §21 xxxx. 1 xxxx. a),

i) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx x §21 odst. 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxx x xxxx odmítne uzavřít,

k) xxxxxxxxxxx sdružené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvádějících xxxxx xx xxx xxxx do xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o sdruženém xxxxxx, x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx zpětný odběr xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo obcí xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. f) xxxx g),

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxxxx odpadu x obalů xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx nákladů obcí xxx různé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxx x obalů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxx xxxx xxxxxx využitím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nezajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. k),

p) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahovala xxxxxxxx náklady xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx stanovovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. n),

s) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách,

v) xxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovit zprávu x xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4, xxxx

x) poruší xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx osobám podle §21 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rezervy xxxxx §21a,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21b,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §21c

1. xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21c xxxx. 1,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx §21c odst. 3,

3. neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx bez xxxxx x nimi xxxxx §21c xxxx. 5, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 7,

x) nevede stanoveným xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 nebo neohlásí xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx podle §23 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxx auditorem xxxxx §23a.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odnosnou tašku xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 3.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §21b xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x §21b xxxx. 4 neuvědomí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§45

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxx xxxxxx pokutu

a) xx 50 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xx 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. a), x) až x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) anebo xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xx 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), m), q) xxxx r) anebo xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. p), r) xxxx s),

d) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. n), xxxx

x) xx 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx 2 písm. x), g), x), x) nebo s), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), x), x), q) xxxx u) xx x) xxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) nebo §44 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx chybějících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 1 000 000 Xx.

§46

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 2 xxxx. x) xx l), xxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 a §10a xx 12a xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedla xx xxx nebo xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Krajská xxxxxxxxxx stanice, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxx x potravinářská xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních biopreparátů x xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx vymezené v §3540. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx orgán, přestupek xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, který zahájí xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx přestupků xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx.

(3) Pokuty xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx uložených Českou xxxxxxxx životního prostředí, xxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X PŘECHODNÁ

§47

§47 xxxxxx právním předpisem č. 94/2004 Sb.

§48

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxx x xxxxx podle §12 x xxxxxx xxxxxxxx podle §15 x 23 xx xxxxxxxxxx obaly a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obsažených x obalu. Xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že daný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamnou xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxx působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxx x přestupcích.

§50

Zmocňovací ustanovení

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §9 odst. 9.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 3, §10 xxxx. 6, §11 odst. 4, §15 xxxx. 4, §21b xxxx. 7, §23 xxxx. 5 x §23a xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §9 xxxx. 3.

§51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx výrobky, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §3, §4 xxxx. 1 xxxx. a) a x), §5, 10 x 14 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18 x 19 zákona x. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxx obalů xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§51a

(1) Rozhodnutí xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 3.3.2004

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele

§52

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 217/1993 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Sb., zákona x. 102/2001 Xx. x zákona x. 452/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:

X §18 xx odstavce 1, 2, 3, 5, 6 a 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 1 a 2.

ČÁST XXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§53

X xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx č. 38/1994 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., zákona č. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Sb., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Sb., zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., zákona č. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx. x xxxxxx č. 274/2001 Xx., xx x §3 xxxx. 3 na konci xxxxxxx ad) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno xx), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23x) xxx:

"xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.23x)

23x) Xxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx).".

ČÁST ČTVRTÁ

§54

§54 (xxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/2020 Sb.

ČÁST XXXX

§55

§55 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§56

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 477/2001 Xx.

Xxxxxxxx a xxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx plnit x xxxxx xxxxxx xxx funkci xxxxx, xx považuje xx xxxx pouze xxxxx, xxxxx

x) xxxx nedílnou xxxxxxxx jiného xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx určeny x xxxx, aby xxxx xxxxxxxx používány, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx 1

Xxxx

Xxxxxxx xx cukrovinky

Fóliový xxxxxx xxxxxxx xx XX

Xxxxxxxx sáčky na xxxxxxxx a xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx uvnitř)

Papírové xxxxxxx na pečení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx xxxx navinuty flexibilní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx papír, xxxxx xxxx, trubic, xxxxxxx a xxxxx, xxxxx slouží jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx injekční xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx na CD xxxx "xxxxxxx" (prodávané x XX, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xx xxxx (xxxxxxxxx x oděvem)

Krabičky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx systémů

Opakovaně xxxxxxxxx ocelové xxxxx xxxxxxxxx xxx různé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přístrojů

Předmět, xxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx celou xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx uzenin

Ramínka xx xxxx (xxxxxxxxx samostatně)

Kávové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odstraněné spolu x xxxxxxxx kávovým xxxxxxxxx

Xxxxxx xx tiskáren

Pouzdra xx XX, DVD x xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx XX, XXX nebo xxxxxx uvnitř xxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xx CD xxxx "spindle" (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx CD)

Rozpustné xxxxx xx detergenty

Svítilny xx xxxx (xxxxxx xx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx mlýnek (zabudovaný x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plnitelný mlýnek xx xxxx)

Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx x určené x tomu, aby xxxx plněny v xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxxx funkci xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2

Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx fólie

Sendvičové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx samostatně)

Papírové formy xx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxx košíčky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prvky xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx, v xxxx jsou xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx obalu, se xxxxxxxx xx obal xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx ilustrující použití xxxxxxxx 3

Obal

Štítky a xxxxxxx, xxxxx jsou. xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx připevněny

Předmět, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí uzávěru xxxxxxx

Xxxxxxxxxx etikety, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (smrštitelné)

Dávkovač, který xx součástí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, například mlýnek xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx

Xxxxxx RFID xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x zákonu č. 477/2001 Sb.

Systémy zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx:

1. Xxxxxxxx systém - systém, ve xxxxxx xx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

2. Xxxxxxxx systém - xxxxxx, xx xxxxxx je uváděn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx neurčenými xxxxxxx;

3. Xxxxxxx systém - xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx neexistuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx pomocný xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx k opakovanému xxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obalu

Požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxx, v němž je xxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob;

b) xxxx xx xxxxxxxxx uváděn xx trh osobou xxxx organizovanou xxxxxxxx xxxx, která ho xxxxxxx;

x) konstrukční xxx xxxxx xx stanoven xxxxx xxxxxxxxxxx odsouhlasených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) systémy shromažďování x zpětného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zpět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s dohodnutými specifikacemi;

f) xxxxxxx xxxxx uvádějící xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxx obal ponechat xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dohodnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx obal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx použitelný xxxx xx vždy xx xxxxxxxxxxx toho, kdo xxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijatých specifikací;

d) xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obalu xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx být v patřičném xxxxxxx xxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx specifikace.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx systém:

a) xxxxxxxxx použitelný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx);

x) xx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (náhradní xxxxxx);

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx).

Xxxxxxx x. 3 x zákonu x. 477/2001 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X: xxxxxxxxx B: xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx z xxxxx

xx 1.1.2021 xx 31.12.2024

od 1.1.2025 xx 31.12.2029

xx 1.1.2030 xx 31.12.2034

xx 1.1.2035

X

X

X

X

X

X

X

X

%

%

%

%

%

%

%

%

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

75

75

85

85

Xxxxxxxxxx

75

75

75

75

Xxxxxxxxxx

50

50

55

55

Xxxxxxxxx

55

70

80

80

Xxxxxxxxxxx

-

35

50

60

Xxxxxxxxx

15

25

30

30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

50

55

50

55

50

55

50

55

Xxxxxx

70

75

75

80

75

80

75

80

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx recyklace x xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx v každém xxxxxxxxxxx roce stanoveného xxxxxx.

2. Míra xxxxxxxxx x celkového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx obalů, xxxxx xxxxx uvedla xx trh nebo xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx nejsou zahrnuty xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xx obaly x xxxxxxx materiálu xxx považovat xxxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx daný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 95 % hmotnosti obalu.

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou určeny x xxxxxxxxxx hmotnostních x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx celkového xxxxxxx xxxx xxxxx x jeho forem, xxxxxxxx s energetickým xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 477/2001 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich &xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx plastové xxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx 3 xxxxx, xx. xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x pojmutí xxxxxxx, např. nápojové xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x víček, x xxxxxxxx xxxxx x kompozitních materiálů, xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, x

x) nádob xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx potraviny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 609/2013, xxxxx xxxx x kapalné xxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxxxxxx plastové xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 3 xxxxx, včetně xxxxxx uzávěrů x xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx nebo kovových xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx uzávěry x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx podle xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 609/2013, xxxxx xxxx v kapalné xxxxx.

Xxxx C

Jednorázové xxxxxxxx xxxxx x obalové xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xx určení pověřeného xxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxx zhotovené x xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxxxxxx potraviny určené x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx až 3 xxxxx, xx. xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k pojmutí xxxxxxx, např. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x víček, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x víčka xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx D

Jednorázové xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx úklid xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx x požadavky xxxxx §15b

1. Nápojové xxxxxxx, včetně jejich xxxxxxx a xxxxx.

2. Xxxxxx xx potraviny, xx. xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx k pojmutí xxxxxxxx, které jsou

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx na xxxxx, xxxx x odnesení x sebou,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx spotřebě, x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x balení xxxxxxxxxxxx potraviny.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxx x. 477/2001 Sb.

Naměřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů

Tabulka x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxx x.
1
2
3
4
...
x
Xxxxx
Xxxxx
Xxxx
Xxxxxx
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxx
Xxxx
Xxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx naměřená xxxxxxx koncentrace těžkých xxxx xxxxxxx 200 xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxx xx tabulky x. 2.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx tavicího agregátu x. ___ x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. __
Měsíc
Datum xxxxxx
Xxxxxxxx hodnota
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Součet
xxx
Roční xxxxxx X
xxx
X - 200
xxx

Je-li xxxxxx P - 200 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx větší xxx nula, je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podat hlášení xx Ministerstvo životního xxxxxxxxx.

Xxxxxxx obsahuje:

1. xxxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxx použitých xxxxx xxxxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů

4. podrobný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kovů

Příloha x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 66/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx zahájená a xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 66/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

§20

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx zapsat xx xx Seznamu xxxx, xxxxx jsou nositeli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2011. Xxx xxxxxxxxxx povinných xxxxx xx rok 2008 xx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

§20 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 25/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxxxx x. 477/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2018, se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx 2017 i xxxxx, xxxx-xx xxxx údaje xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2017.

2. Ustanovení §23 xxxx. 2 xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne 1. ledna 2018, xx xxxxxx xxxxxxx xxx ohlašování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2018.

3. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx x registračních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Při správě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatků podle xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §30 xxxx. 6 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx nezaplacených poplatcích xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx č. 477/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x jehož xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx žádost tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §17 odst. 4 písm. a), x) x x) xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx x autorizovanými xxxxxxxxxxxx x převzít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 477/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §21a xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx její xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

4. Pokud ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx §21c x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 545/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxx technického xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 xx xxx 9. září 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx z prodlení xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx uplatní xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xx xxxxx úrok xxxxxxx xxxxx x. 477/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx řízení x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx z prodlení xxxxx zákona č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 4. července 2018, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

2. Xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 477/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2022. Xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x evidencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxx 2023.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxxxx x. 477/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx osoby xxxxxxxxx xx trh xxxx xx oběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx D přílohy č. 4 x xxxxxx zákonu xxx xxx 1. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxxxxxx xxxx činnost xx 30. června 2024 tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx §12a odst. 3 xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx použije při xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxx použitých x xxxxxxxxxxxxx plastových xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 4 k xxxxxx xxxxxx za xxx 2023.

6. Xxxxxxx x sdruženém xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 244/2022 Xx. x účinností od 1.10.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 477/2001 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2002.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

94/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 477/2001 x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 110/97 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 146/2002 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 3.3.2004

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx z nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 479/2003 Xx., x xxxxx č. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

257/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

66/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 477/2001 Xx., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x obalech), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

25/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

77/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 25/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.3.2011

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

62/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 477/2001 Xx., o xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 7.4.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

149/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2018

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

541/2020 Sb., x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

545/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 477/2001 Xx., x obalech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

177/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x mezinárodních smluv x o tvorbě xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

244/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx prostředí

s xxxxxxxxx xx 1.10.2022 x xxxxxxxx §4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024 x xxxxx §13x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2024

87/2023 Xx., x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 6.4.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 94/62/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1994 x obalech x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/12/ES xx xxx 11. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 94/62/XX o xxxxxxx x obalových xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/20/ES xx xxx 9. xxxxxx 2005, xxxxxx xx mění směrnice 94/62/XX o xxxxxxx x obalových odpadech.

Směrnice Xxxxxx 2013/2/EU xx xxx 7. února 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/62/XX x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/720 xx xxx 29. xxxxx 2015, kterou xx xxxx směrnice 94/62/ES, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx lehkých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/851 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2008/98/XX x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/852 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 94/62/XX x xxxxxxx x obalových xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/904 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxxxxxx xxxxxxxxx.

3) Úmluva x xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx (XXXXX), vyhlášená xx Sbírce xxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x doplnění.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx č. 147/1947 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
4) Zákon č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 157/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
7x) §4a xxxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 157/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 25/1999 Sb., xxxxxx xx stanoví postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x vydává Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 258/2001 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx ovzduší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zákon x xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xxxxx x. 185/2001 Xx., xx znění zákona x. 477/2001 Xx.
9a) Vyhláška č. 379/2000 Sb., xxxxxx se xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
9x) Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2001/171/ES xx xxx 19. xxxxx 2001, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x skleněných obalů xxxxxxxx se úrovní xxxxxxxxxxx těžkých kovů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 94/62/XX x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Přílohy č. X až XXX xxxxxxxxxx Xxxxxx 97/129/ES xx dne 28. xxxxx 1997, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro obalové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 94/62/XX x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 79/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §17 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb.
13) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), ve xxxxx pozdějších změn x xxxxxxxx.

13a) §18 odst. 2 zákona x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

15) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 254/2000 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
18) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Například obchodní zákoník.
20) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním xxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxxx 6 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 94/62/ES x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 20. xxxxxxxx 1994.
24) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 258/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 552/1991 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 282/1991 Sb., o České xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x ochraně lesa.
29) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 o registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/ES x 2000/21/ES.

34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

35) §59 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx.

36) §1820 xxxxxx x. 89/2012 Xx.