Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.05.2021.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx řád

Parlament xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx správců xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx daňových subjektů x třetích xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx cílem xx správné xxxxxxxx x stanovení daní x zabezpečení xxxxxx xxxxxx.

(3) Základem xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx daně xx xxxxxx tvrzení xxxxxx xxxxxxx subjektem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) řádné xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx daňové xxxxxxx, x xx dodatečné xxxxxx přiznání, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx příjmu veřejného xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Veřejným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí

a) xxxxxx rozpočet, xxxxxx xxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,

b) rozpočet xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxxxxx státního fondu xxxx Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Evropské unie, xxxx

x) xxxxxxxx, x xxxx to stanoví xxxxx.

(3) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx stanoví, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx rovněž daňový xxxxxxx, xxxxxxx ztrátu xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx daně xx rozumějí úroky, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx vznikají-li xxxxx daňového xxxxxx. Xxxxx, penále a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx daně.

§3

Daňová povinnost vzniká xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx správu xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

§5

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"). Zákonem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Správce xxxx uplatňuje xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, k xxxx xx byla xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx svěřena, x v xxxxxxx, x jakém xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx šetří xxxxx x xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx") x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x používá xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx jen takové xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxx xxxx.

§6

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxx xxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně vzájemně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x v souvislosti xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o jejich xxxxxxx x povinnostech, xx-xx to xxxxxxxx x povaze úkonu xxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxx možností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx základě xxxxxx úkonů, xxxx xxx zřejmé, xx xxxxx povinnosti a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx úkony xxxxxxx.

§8

(1) Správce xxxx xxx dokazování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxx xx xxxxx, xx při xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx dbá xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podobných xxxxxxx nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Při správě xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skutečnostem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je získání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxx xx neveřejná. Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x úřední xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx jiným xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx, co xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx vznik nebo xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xx xxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správy xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX ČÁST X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX X XXXXX ZÚČASTNĚNÉ XX XXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx daně xx xxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx moci") x rozsahu, x xxxxx xx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, jiný xxxxx a právnická xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx.

(3) Správce daně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxx x x xxxxx rozsahu xx x procesní způsobilost1).

§11

Pravomoc xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně

a) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx zákona,

b) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx osoby

(1) Správce xxxx vykonává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx osobou xx zaměstnanec, který xx bezprostředně podílí xx výkonu pravomoci xxxxxxx daně, xxxx xxxxx oprávněná k xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba prokazuje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxx, xxx xx v xxxx věci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx informuje. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní xxxxx xxx xxxxx, služební xxxx xxxxxxx označení, x ve kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zařazena.

Místní xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx místem pobytu; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx místem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx fyzické osoby xxxxx, rozumí se xxx místo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx převážně zdržuje,

b) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sídlem; xxx xxxxx správy xxxx xx sídlem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx osoba zapsaná x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejném xxxxxxxxx, xxxx adresa, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečně, xxxxx xx xxxx osoba xx xxxxxx rejstříků xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxx xxxxxxxxxx, je xx xxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxx.

(3) U xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx příslušným správcem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xx-xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, řízení provede xxx x xxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen. Xxxx-xx takový správce xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

§15

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potřebný xxxx x xxxx xxxx xxxxx územní působnosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx jehož xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Změna xxxxxx příslušnosti

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spisu xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx stanovit nebo xxxxxx x vymáhat, xxxx správci daně, xxxxx xx nově xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekt. Xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx i výpis x xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx je xxxx xxxx xxxxx postoupena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§17

Dožádání

(1) Xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce daně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx, které by xxx xxxx provést xxx x xxxxxxxx xxxx s vynaložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Dožádaný xxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nebo sdělí xxxxxx, pro které xxxxxxxx xxxxxxx nemůže.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxx dožádanému x dožadujícímu xxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxx subjektu nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejblíže xxxxxxxx nadřízený správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xx xx účelné xxxx xxxx-xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx x delegaci xxxxxxxxxx, xxxx okolností xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxxxxx delegace; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx změně místní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxx něj xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Atrakce

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxx xxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxx znalosti,

b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx nečinností podřízeného xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx x rozhodnutí ve xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx daňovými xxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě daní x xxxxxxxxxx

Xxxxxx subjekt

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx plátce xxxx.

(2) Xxxxxx subjekt xx práva x xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx po xxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x případech, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxx povinnosti stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx práva a xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xx-xx plátce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx pokladnu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx obvodu územní xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pokladna vykonává xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx jednání xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodující jednání xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osobami xx rozumějí xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx jejichž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§23

Prokázání xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx povinna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Neprokáže-li xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor2) x k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx může při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx.

(2) Jménem právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxx xxxx statutární xxxxx, nebo ten, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jménem, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx pro jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx osob xx použijí obdobně x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxx práv x povinností xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx je

a) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

e) společný xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx aby xx vyzval x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Ustanovený zástupce

(1) Xxxxxxx xxxx ustanoví zástupce

a) xxxxx, která nemá xxxxx procesní xxxxxxxxxxx x jednání při xxxxxx daní, xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx ji zastupovat,

b) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx způsobilou xxxxxx jejím xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxx, xxx je x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx xx brání xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednat; v xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) osobě, xxxxx brání xxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx nezvolila xxxxxxxxx.

(2) Zástupcem ustanoví xxxxxxx xxxx xxxx, x koho je xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, anebo jinou xxxxxxx osobu. Rozhodnutí x ustanovení zástupce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx seznamu xxxxxxxx poradců Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x to xx 30 xxx od xxxxxxxx; předchozí xxxxxxx xx x zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx daňových xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x xxx lze xxx důvodně xx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zastupovaného.

(4) Zastupování xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx plně xxxxxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx x vlastního podnětu xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx má takový xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxx závažných xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxx odvolat.

Zmocněnec

§27

(1) Osoba zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxx daní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx moc xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxxxx x vůči xxxxxx správci xxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Zmocnitel xx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, x xxxxx úkonům, xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xx plná xxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx přesně, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx moci; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X nedostatcích xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx.

(3) Plná xxx xx vůči xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx ve stanovené xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx okamžikem xxxxxxxxx nové xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dosavadnímu zmocněnci x rozsahu, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxx moc xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zmocněnec, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich vydání, xxx-xx o xxxxxxxxxx, x ostatních případech xxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxx věci xxxx xxx současně zvolen xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx poradce nebo xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dalšího xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Společné xxxxxxxxxxx

(1) Vzniká-li xxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxxx povinny si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tak neučiní xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zastoupené xxxxxx subjekty se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx odvolat.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce se xxxxxxx §2729 obdobně.

§31

Xxxxxxx konzultant

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx může x jednání xxxxxxx xxxxxxxxx konzultanta.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx, xxxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xx k xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxx odborného konzultanta x dalšího jednání.

XXXXX XX

XXXXX

§32

Xxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxx x pokud xx xxxxxxxxx zákon.

(2) Xxxxx kratší než 8 xxx lze xxxxxxxx xxx zcela xxxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsaženy x xxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxx lhůty; xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Počítání xxxx

(1) Lhůta xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty, x xxxxx uplynutím xxxx dne, který xx xxxx pojmenováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx-xx takový xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx.

(2) Lhůta xxxxxxxxx podle xxx xxxxxx běžet xxxx, xxxxx následuje xx xxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou dny, xx počítá od xxxxxxxx, kdy došlo xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xx sobotu, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den; to xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx.

§34

Běh lhůty pro xxxxxxx daně

(1) Xxxxx xx den, xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní učinila xxxxxx, xxxx počátku xxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dne odvozován, xxx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx zúčastněnou na xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, do pátého xxxxxxxxxx dne xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx součinnosti.

(2) Xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxx podání elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxx počátku běhu xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu správce xxxx rozhodný xxx, xxx xxxx podáno xxxxxxxxx xxxxxx podání.

§35

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Lhůta xx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty

a) učiněn xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx5) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

Xxx-xx x xxxxx určenou x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, než xxxx xxx, xx tato xxxxx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím.

(2) Xxxxx-xx úkon učiněn x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tento xxxx x nadřízeného xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce daně.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx opak.

§36

Prodloužení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx povolí xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty podána xxxx jejím xxxxxxxxx; xx stejných podmínek xxx prodloužit x xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx lhůty, xxxxx-xx x lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx prodloužena, xxxx xxxxxx-xx rozhodnutí xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, oznámeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxx xx žádost xxxxxxxx subjektu nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 měsíce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem daně x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(5) Lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, se xxxxxx zákon spojuje xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(7) Pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodný xxx, xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1.

§37

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx je oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx závažného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplynula, x xxxx xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx pominul důvod xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, nebo xxxxx xxx o xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx placení xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx před xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx správce daně xxxxxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) marně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daní obvyklá, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode dne, xxx xxx učiněn xxxx osobě, xxxxx xxxxxx podnět, xxxx xxxxx xxxxxx poslední xxxx x řízení, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxx obdržení xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxx příkazu, xxxxxxxxxxx zjedná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx důvodným, xxxxxx xxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx 30 dnů x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx písemnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx ji xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručováním, nebo

c) xxxxx xxxxxxx, x xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx podle uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx6) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zásilku xxxxxxxxxx písemnost způsobem, xxxxx xx stanoven xxx doručování tímto xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx

x) xx den xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx doručována, xxxxxxxx, xxxxxxxx se písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxxxx poměry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx něco xxxxxx, doručuje se xxxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x jejímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxx později.

Xxx 2

Elektronické xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

Osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xx xxxxxxxx elektronicky podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zásilky

(1) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx za adresáta xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v bytě, x místě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxx, xxx písemnost xx adresáta xxxxxxx, xx povinen na xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx doručuje nebo xxxxx prostřednictvím se xxxxxxxxx doručuje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx místa xxxxxx, xx adresu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx právnickým xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje se xx xx adresu xxxxxx místa xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx adresu v Xxxxx republice, xxxxxxxx xx písemnost xx xxxx xxxxxx.

(4) Písemnost xxxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zastižen, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx upozorní, xxx si xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx se nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx převzetí xx být xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx odevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li možno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ji xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx převzetí xxxx xxx xxxxxxxxx adresátem, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do domovní xxxx xxxx adresátem xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx jiné vhodné xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pobočky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodního závodu xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx požádá xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx. Písemnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx v místě xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zdržuje, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx odevzdá xxxxxxxxx adresátovi.

(4) Nebyla-li xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx má být xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, písemnost se xxxxx x adresát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx ve xxxxx 10 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§46

Xxxxxxx písemnosti

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xx doručuje, xxxx x xxxxxxx xxxx, který xxx x doručení xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xx doručuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X upozornění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xx adresát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dále se x xxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, kde a xx kterého xxx x x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích jejího xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx předchozího xxxxxx o xxxxxxxx xxx písemnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxx, xxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

Účinky doručení

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejíž převzetí xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresátem xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx adresát xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 dnů od xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nedozvěděl.

(3) Xxxxxx-xx adresát xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; současně xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx anebo na xxxxx xxxxxxx místě.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyzvednutí, vhodí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxx předem xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odesílajícímu xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xx, aby xxxx doručované xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx vyzvednutí xxxxxxxxx xx domovní nebo xxxx xxx užívané xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx doručení

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxxxxxxx písemnost ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x vyslovení xxxxxxxxxxx doručení.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx adresát x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Shledá-li xxxxxxx xxxx žádost xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak žádost xxxxxxx; xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Zvláštní způsoby xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neurčitému počtu xxxxxxxx.

(2) Veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxx x s xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx písemnost doručovanou xxxxxxxx vyhláškou xx 15 dnů xxx xxx vyvěšení na xxxxxx desce xxxxxxx xxxx, považuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x den xxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx též xxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxx předmět daně.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxx daně hromadný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx xxx xx hromadného předpisného xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů.

(2) Xx xxx doručení hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx jeho zpřístupnění.

(3) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jemu xxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxxxx převzetí má xxx potvrzeno adresátem, xxxxxxx doručující xxxxx xxxxxxxxx doručenkou, xxxxx xx xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobu doručování x xxxxx okolností, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx, který písemnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx adresáta x adresu, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx x xxxxxxx uložení xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx uložena, a x xxx, kdy xxxx připravena x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ode dne xxxxxxx,

x) údaj x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx o xxx, x němž xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxx odepření x důvody xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xx adresáta, xxxxx xx xxxx vztah x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xx uvede x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost údajů xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx doručování, x xxxxxxxx jména.

(3) Xxxxx-xx xx ztrátě, xxxxxxx nebo poškození xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx vyplněna, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x doručenkou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), f), x) x x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxx, prokazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx podpisu x důvody tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx indispozici, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jako svědek x xxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx adresáta.

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx mlčenlivosti

§52

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx dozvěděly x xxxxxxxx xxxxxx osob. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo použité xxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx správce daně xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně údajů, xxxxx xx xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxxx xxxxx-xx bez xxxxxx, xx oprávnění ke xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostupné x informačních systémů xxxxxxx správy.

(4) Porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx týkají.

(5) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx informace

a) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx správce daně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) úřední xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x rozsahu, v xxxxx xxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx podpory xxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) X porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti nejde, xxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx vztahy x xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx z podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxx působnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx působnosti, xxx-xx x údaje, které xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ve své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx pojistného na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx kontrolním xxxxxxx, pokud xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxx,

x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx vedení statistických xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx, jakož x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx řízení x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

l) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx prokázání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to v xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jednání v xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x tomto řízení.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zástupce a xx podání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx

x) některý x xxxxxxxxx činů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx povinnosti při xxxxxx xxxx,

x) trestný xxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podvodu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění x xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx finančních zájmů Xxxxxxxxxx společenství,

d) některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úředního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz, padělání x pozměňování xxxxxxx xxxxxxx, nedovolené výroby x držení pečetidla xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx7), xxxxx xxx své xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x trestných činů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

§54

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 k účelu x v xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo úřední xxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx přístup a xxxxxxx údajů uchovávaných x xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xx vytvoření xxxxxxxx pro dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx osobě anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správce daně.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx x zveřejní

a) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx správce xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx technického xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x formáty x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx potvrdit xx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3, x jaká xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx účtů, xx xxxxx přijímá xxxxxx, x způsob xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx účty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx mu náleží,

e) xxxxx daní, které xxx platit inkasem xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťovanou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx platbách xxxxx dodržet.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx úřední xxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, xxxxx se xxxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx věcí,

b) xxxxxxxxx plnění, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx

x) zpracovávají xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx vyžádání xxxxxxx xxxx poskytnout údaje, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx") xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx zásilkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihrádkách, x xx i x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďují x xxxxxxxxxxx veřejně dostupných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Vydavatelé xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejněného xxx xxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx x osobu xxxxx §57, xx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx30):

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje získané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxx x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxx xx povinnou osobou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx auditor, xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2 x §27 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x osoby xxxxxxx x §57 x §57a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Údaje nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a správcem xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx dokumenty podle §57 x 57a xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx evidence, xxxxxx xxx vede; xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxx potřebné údaje xx osob xxxxxxxxx x §57 a §57a xxx x xxxxxxx, že je xxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59a

Zpracování osobních xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Správce xxxx

x) označí formou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla vznesena xxxxxxx, x xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx o vydávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx prováděno, xxxxx xxxxxxx xxxx x záznamech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do spisu xxxx nahlížení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o stížnosti.

§59a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) X xxxxxxx podáních a xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Protokol musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxx a úřední xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx úkonu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

i) xxxxxx osob, xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti obsahu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx vyzývá xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx splnění povinností, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx státním xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx diktován, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zapsat x xxx, xx se xxx stalo, x xxxx xxxxx, xx xxxx před podpisem xxxxxxxxx opraveno xxxx xxxxx změněno. Přeškrtnutá xxxxx xxxx zůstat xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a výhrady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x nim.

(3) Xx xxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxx, vyjádření x xxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podpisu a xxxxxx xxxxxx odepření xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx podpisem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xx xxxx xxx xxxxx zúčastněné na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce daně xx xxxxxxx předá xxxxxxxxx protokolu daňovému xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxx xx xxxxxxx zúčastněné, xxxxx o xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti xxx, xxx xxxxxxx zápis xxxxxx čitelný.

§63

Úřední záznam

(1) O xxxxxxxxxx úkonech xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx správce daně xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají vztah xx správě daní, xxxxxxxx zejména x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx materiálů.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xx-xx úřední xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxx identifikaci a xxxxxxxx změny obsahu xxxxxxxx xxxxxxx.

Spis

§64

(1) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zakládají xx xxxxx, který vede xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx obsahující xxxxxx,

x) xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) úřední xxxxxxx.

(2) Písemností xx xxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Součástí xxxxx xxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx se xxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx, x nichž xx xxxx xxxxxx,

x) xxxx vyhledávací,

e) část xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pokutách.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obsahovat soupis xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v nich xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x časové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se pod xxxxxxxxx spisovou xxxxxxx.

§65

(1) Xx vyhledávací xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx uplatněny x xxxxxx jako xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu zmařilo xxxx xxxxxxxx cíl xxxxxx xxxx, účel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx,

x) úřední xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x podaných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) písemnosti xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx správce daně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhledávací podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx v xxxx xxxxx ponechat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx, lze xx x části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx soupisu písemností xxxxxx, xxxxx písemnost, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx přeřazena, xx které části, xxx jakým pořadovým xxxxxx x k xxxxxx datu.

Xxxxxxxxx do spisů

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spisu týkajících xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx, x výjimkou xxxxx vyhledávací; xx xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů vedených x xxxxx evidence xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx správce daně x odůvodněných případech, xxx je xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xx spisu xxx xxxxxx v xxxxxxxx hodinách xxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x průběhu pracovní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§67

(1) Správce xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do spisu xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx do spisu x na její xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx zvukového xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správce xxxx z xxxxx xxxxx, do níž xxx nahlížet, doslovné xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx subjektu. Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxx. O pořízení xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx doložce o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxx, x zda xxxx listina xx xxxxxxxxx, opisem, kopií xxxx stejnopisem x x kolika xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx listina xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §52 x 53.

(2) Správce xxxx, který xxxx xxxxx zapůjčil xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx x něho xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx x kopie, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x zapůjčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx orgán dodržení xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Daňová informační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx informační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx x na xxxxxxx daňovém účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soustředěny,

b) získávat xxxxxxx informace x xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx přístupových xxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah a xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx x daňové informační xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx,

x) požadovanou xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx správců xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se hledí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zřízena; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podání,

a) xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxx udělena xxxx moc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x

2. xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do této xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) zákonný xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) uvedena v xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx přístupu xx daňové informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přístupem xx této schránky xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 4; stejným xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx schránky xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx schránky.

§69b

Přístupové xxxxx pro xxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx technicky vybaven xxx přidělení přístupových xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právo přístupu xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx přístupové xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx informační xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx směřujícím xxxx správci xxxx.

(2) Xxxxxx se posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xx xx, jak xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, čeho xx xxxx x xx xx navrhuje.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vůči správci xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxx podání do 5 xxx xxx xxx, xxx došlo xxxxxxx xxxx, potvrzeno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx podání xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x).

§72

(1) Formulářovým podáním xx xxx účely xxxxxx daní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xx údaje, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx shodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx nebo

2. odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně.

(3) Xx formulářovém xxxxxx xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání požadovat

a) xxxxx označující xxxxxxx xxxx x podání, xxxxx xx činěno,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) údaje o xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx subjektu,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx, které stanoví xxxxx.

(4) Ministerstvo financí xxxxxxx vyhláškou xxx xxxxxxxxxx xxxxx daní xxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) x x),

x) xxxxxxxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněný xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx xx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx formulářové xxxxxx učinit pouze xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c), x xx datovou xxxxxxx odeslanou xxxxxxxx xxxxxxxx v §71 xxxx. 1.

§73

(1) Podání se xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Podání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xx technickém xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx technické zařízení xxxxxxx daně, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Podání, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci. Zpětvzetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x podání, x němuž xx xxxxx zúčastněná na xxxxxx daní xxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxx, xxxx na xxxxx správce daně.

§74

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstranil vady xxxxxx,

x) pro xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo b), xxxx

x) které spočívají xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b).

(2) Xxxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neodstraněním xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx podání, xxxx by xxxx xxxxxxx řádně a xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx odstraněny, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X tom xxxxxx správce xxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx podatel xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx daně, xxxx němuž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platba, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx řízení, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a uvědomí x tom xxxxxxxx.

§76

Jednací xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vyhotovují x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx českém xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad; xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx daně učinit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx písemností x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx neovládá jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx právo xx tlumočníka10) xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx k národnostní xxxxxxx, která xxxxxxxx x dlouhodobě žije xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11), má xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx a xxxxxx x jazyce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxxx znakové xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12). Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx s ní xxxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Osobě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx pomocí xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx osoby

(1) Xxxxxx xxxxx xx x řízení xxxx xxxxxx postupu xxx xxxxxx xxxx vyloučena xxx podjatost, jestliže

a) xx předmětem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo povinnost xxxx nebo osoby xx xxxxxx,

x) xx x téže věci xx xxxxxx nebo xxxxx postupu xxxxxxxx xx xxxxx stupni, xxxx

x) xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx správě daní xxxx k předmětu xxxx vzbuzuje xxxx xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxx xx o xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx, provést xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxx osoba xxxxxxx x čele xxxxxxx xxxx; x případě, xx je xxxxxxxxx, xxxx místo xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxx podřízenosti. Xxxx-xx takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xx příslušel xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx pochybnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx správce xxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx vyloučena, xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx dojde x xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxx §18 xx jiného xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx úřední xxxxx vyloučena, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x daňovému xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, zda xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx základě námitky xxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě daní, xxxxxxx xxxx xx x výsledku xxxxxx xxxxxx vyrozumí. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 se xxxxxxx xxx znalce a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Vyhledávací xxxxxxx

§78

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x jeho průběhu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) ověřuje xxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívá xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx vysvětlení,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, který není xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx šetření x xxx xxxxxxxx.

§79

Vysvětlení

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cíle xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prověřit xxxxx úředním postupem.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx správci daně xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §96 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle povahy xxxxxxxxxx protokol xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx může provádět xxxxxx šetření. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, jakož i xx xxxxx, xxx xx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx potřebná.

(3) X průběhu místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxxxxx protokol xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může pořizovat xxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonu xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxx xx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx přístup xx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, včetně xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx právo xx xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxx si xxxxxxx x účetních xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx výpis nebo xxxxx, x xx x xx technických xxxxxxxx xxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx nosičích dat xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x používaných programech xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx využívat programové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx informace pořízeny.

§82

(1) Daňový xxxxxxx x další přítomné xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyžádané xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx i mimo xxx prostory, xxxxx xxxxxxx daně tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx prováděno, xxxxxxx xxxx odebrat pro xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx vzorky xxxx. Takto xxxxxxx xxxxxx se vrací xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx, připouští-li xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxxx xxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, může xxxx xxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxx tato xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx může správce xxxx zajistit věci, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx, xx-xx důvodná obava, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx obtížemi.

(2) Xxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx vhodné xxxxx,

x) vyznačit xx xxxx xxxxxxxxx x xxx ponechat na xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx zajištění a xx převzetí všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tyto xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx i xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx zajištění xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxx sepsat xxxxxxxx, xxxxxx se x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxx možno xxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§84

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx od xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxx známa xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx bez povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx odvolání proti xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně po xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Xxx-xx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx znám, uvede xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxx, xxx a xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Díl 3

Kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x daňového xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Xxxxxxx xxxx předmět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxx průběhu xxxxxxxx nebo zúžit xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx daňového subjektu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx nové skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti, průkaznosti xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx; xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx opakovat xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěným xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx úkon, kterým xxxx svá dosavadní xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx změně xxxxxxxxxxx tvrzení daňového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx nebo x xxxxx rozsahu daňové xxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§86

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §82 a xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx náplni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho činnost x x uložení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxx x kterýmkoliv xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnosti,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, nebo x xxxxx xx mu xxxxx, xxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xx 84.

§87

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xx xxxxxx xx vymezen xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx daně.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, účinek xxxxxxxx daňové kontroly xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx až dnem, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dojde.

(4) Xxxxx-xx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxx předchozí xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx penále x částky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který ji xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx daně xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek kontrolního xxxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud x xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, správce xxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxx tento výsledek x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nestanoví, xxxxx daňový subjekt x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx subjekt xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x dosavadnímu výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle odstavců 1 xx 4.

§88x

(1) Xxxxxx kontrola xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(2) Zpráva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x zahájení daňové xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx výsledek kontrolního xxxxxxxx, včetně

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x dané xxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li xx o xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx výlučně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx-xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, průkaznosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektem nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxx pochybnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx, aby xx x nim xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doplnil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx prokázal x předložil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, x xxxxx ho x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pochybností daňovou xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx xx postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx sepíše správce xxxx xxxxx povahy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx pochybností x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxxx x dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x dokazovaní spolu x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx do 15 xxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(4) Neposkytne-li daňový xxxxxxx potřebnou součinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

(5) Nedošlo-li x xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx pochybností.

Díl 4

Průběh xxxxxx

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, nebo xxxx, xxx xxx xxxxxxxx daně vůči xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx.

(2) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxx svou povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx úřední, xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxx dožádaný xxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxx dbá, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx v xxx vázán xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uvádět x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx evidence.

(5) Správce xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užití xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx následku za xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx xxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody x xxxxxxx se smyslem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje o xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx účastí této xxxxx osoby prokázat xxxx vysvětlit, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně o xxx vyrozumí xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx provedeném xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prokázané x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx založené xx spise.

§93

Důkazní xxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx všech xxxxxxxx, xxxxx xxx zjistit xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a které xxxxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxx, které xxxx získány před xxxxxxxxx řízení. Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxx, xxxxxxxx posudky, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx získány xxx xxxx vedená xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx získané při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx předaným xxxxx xxxxxxxx 2 protokol x svědecké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daňového xxxxxx o xxxx xxxxxx povinnosti.

(4) Orgány xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx a další xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx povinny xx podmínek podle §58 xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx x jiné xxxx xxxxx xxxx zapůjčit x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §96 xxxx. 3 xx použije obdobně. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ověření předložené xxxxx.

§94

Listina

(1) Listina xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x mezích jeho xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx prohlášena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx vydal, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx orgánem cizího xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx na posouzení xxxxxx, k xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, které správce xxxx nemá, nebo

b) xxxxxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákon, a xx xxx xx xxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx znalce se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx proti xxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx správcem daně xxxxxxxx posudek, je xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx vypracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxxx, může xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto povinnost, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx odvolání xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxx, xx xxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx daní xxxxxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxxxxx xxx, kdo xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx xxxx osobám xx xxxxxxx.

(3) Jako xxxxxx nesmí být xxxxxxxxxx xxx, xxx xx porušil povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx14), xxxxxx xx byl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.

(4) Správce daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané nepravdivé xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx subjekt má xxxxx xxx přítomen xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx mu otázky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx subjekt xxxx vyrozumí, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx svědek xxxxxxxxx, x xxxxxxxx svědka, xxxxxxx-xx nebezpečí, xx xx došlo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97

Záznamní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx své podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxx x stanovení xxxx.

(3) Záznamní xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenávaných údajů, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxx povinnosti změní xxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx nebo xxxxxxx důvody, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx doručení; včas xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxxxx doklady, x xxxxx se vede xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx x doklady, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, k xxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx uváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze svých xxxxxxxxx povinností, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovit xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx podle pomůcek, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obstará, x xx i xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx vyplývají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pomůckami xxxx xxxxxxx

x) důkazní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňových subjektů x jejich daňových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poznatky xxxxxxx daně získané xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx tvrzení xxxxxxxxxx xx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxxxx stanovit xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx, správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx. Xxxxxxx otázky, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému orgánu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Může xxxx xxx podnět xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x zahájení řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx žádost x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx nemůže xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx a kdo xx xxx odpovídá, xxx x otázkách xxxxxxxx xxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx, x xxxx xxxx x x jakého xxxxxx xx má xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xx právní xxxxxxxx nedostavení xx, xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx předvolaná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a požádat x její předvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x předvedení xx doručováno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Rozhodnutí

§101

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeno právo xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přiznat xxxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxxxx povinnost lze xx stejného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(5) Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx xxxx příjemcům. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxx právo stanovené xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí doručení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, podle xxxxx bylo rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, je-li xxxxx xx stanovit,

f) xxxxxxx, zda je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správce xxxx xx řádný opravný xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) datum, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx na základě xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx řídil, o xxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Rozhodnutí, které xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx se xxxxx odvolat, xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nelze odvolat, xxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x uplynula-li xxxxx x xxxxxx, pokud xxxx stanovena.

(3) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vykonatelnosti.

§104

Xxxxxx zřejmých xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx opraví xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nesprávností v xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se lhůta xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Nicotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nicotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ustanovené xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx nebyl x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušný,

b) xxxx xxxxxx, jež je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xx základě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx nicotnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x nelze xx xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx nicotná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxx xxxx.

(4) Byla-li na xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nicotnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx navazujících rozhodnutí xxxxxxx xxxx, xxxxx xx těmto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

(5) Podnět, který xxxxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx 30 dnů xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxx nepřípustné xxxxxx,

x) xxx, o xxxxx právech x xxxxxxxxxxxx má být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx podání xx xxxx, x níž xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx prozatímní nebo xxxxxxxxx povahy,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx stalo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky; xx xxxxxxx, pokud xx ve věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx doručení xxxxxxxxxx se považuje xxx založení xx xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, které vznikly xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx povinna.

(2) Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxx jí xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx xxx vyhledávací xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx osoba xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zúčastnila, xxxxx s doklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx účasti, xxxxx tento nárok xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx zástupce nebo xxxxxxxx zástupce, náleží xx náhrada účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ušlého xxxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx úkony, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx účelně vykonal. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxxx, kdy byl xxxxxxxxx učiněn ve xxxx poslední xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx na xxxxxx xxxxxxxx poskytnout přiměřenou xxxxxx.

(5) X uplatněných xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx jeho xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxx řízení xxxxxxx x důsledku nečinnosti xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a strhnout xx přímo z xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se přenášejí xx zastoupené daňové xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx řízení xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Při stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx hotové xxxxxx, x výjimkou výdajů xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x postup xxx xxxxxx stanovení x úhradě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí vydané xxx xxxxxx xxxx xxx přezkoumat xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je návrh xx povolení xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dozorčího xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx řízení x nařízení přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx.

(3) Rozhodla-li x xxxxxx o opravném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 xxxx. 2 x §122 odst. 2 dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxx 2

Odvolací řízení

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povinností, xx xxxxx samostatně odvolat, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx napadeno.

(4) Xxxxxxxx lze xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx směřuje, x xx x před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§110

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §104, xxxx-xx xxxxxx, nejpozději xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání i xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odvolání xx zastaví.

(3) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vzdát xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx na odvolání xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx učiněn, xxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxx poslední x xxxx.

(2) Xx doby, xxx xx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx vzali xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x tímto dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx.

(5) Xxxxx-xx před skončením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, správce xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx a zastaví xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Náležitosti xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo platebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) uvedení xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu, která xxxx uvedena x xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx podané xxxxxxxx vady, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vyzve správce xxxx odvolatele x xxxxxxxx podání s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx.

(3) Odstraní-li xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, platí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x včas, x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx stupně

(1) Správce xxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx napadeno,

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx mu x xxxxx rozsahu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 odst. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 odst. 4, xxxx

x) odvolání xxxxxxx x zastaví xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podané odvolání xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx po xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx napadeno, posoudit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolání x xxxxxxxx xxx provedeného xxxxxx, řízení doplní x nezbytné úkony.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, xxxxxxxx odvolání s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x se xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolacímu xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu

§114

(1) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není návrhy xxxxxxxxxx vázán, x xx ani x xxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuplatněné, xxxxx xxxx mohou mít xxxx na výrok xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně podle xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomůcek.

§115

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx stanovením přiměřené xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a důkazy, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx, xxx se x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v případě, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx správce daně xxxxxxx stupně, a xxxx změna by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Lhůta xxxxx odstavce 2 xxxxx být delší xxx 15 xxx x xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx x předešlý xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na provedení xxxxxxx důkazů nepřihlíží.

§116

(1) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxx zamítne x napadené rozhodnutí xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx vypořádány xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx u xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahujícím právní xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx vázán, jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxx odvolat.

Xxx 3

Xxxxxx řízení

Řízení x povolení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx x xxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx dříve x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměněného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx záviselo xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x ní dodatečně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má vliv xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, za xxxxxxx xxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podává x xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(3) X xxxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx, x neshledá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx, xx které xxxxxxxxxxx x posledním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxx zamítne xxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nařizuje.

(4) Xxxxxx nalézacího řízení xxx povolit nebo xxxxxxx, xxxxx neuplynula xxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke změně xxxxxx příslušnosti před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nařizuje, xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§120

Obnovené xxxxxx

(1) Obnovené xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), provede obnovené xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxx, x xxxx vedeném xxxxxx xxxx důvody xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx má vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §170 a 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx daně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx ve věci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Správce xxxx x moci xxxxxx nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx řízení, x xxxxx nelze xxx xxxxxxx za xx, xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, že xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podmínky.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kterákoli xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx. Xxxxx o xx osoba, xxxxx xxxxxx podnět, požádá, xxxxx jí xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx důvodným xx xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni.

(2) Xxx-xx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx základě návrhu xx ustanovené xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx neuplynula xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí, xxx-xx o

1. jiné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

2. nařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně,

3. nařízení x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx daní, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(4) Došlo-li xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx místně příslušný xxxxxxx daně. Xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xx xxxxx xxxxx xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§123

Postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Přezkumné xxxxxx xxxxxxx správce daně, xxxxx ve věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxx řízení xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx nařízeno, x xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nařízení přezkoumání xxxxxxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a odstraňovat xxxx vady.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkladný účinek xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, vydaného v xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §167 xx 169, §170 a 173. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xxxxxxx daně xx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§124

(1) Xxxxxx-xx xx navrhovatel xx xxxxxxxx soudnictví zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxx, který xx xxxx rozhodl x posledním stupni; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) X novým xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx provedení nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxx xxxxxx neuvedl, xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky.

§124a

Dojde-li x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním soudnictví xx zrušení pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx správcem daně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zamítnuta xxxx xx kterém xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ČÁST X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§125

Vznik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k registraci x xxxxxxxxxx dani.

§126

Přihláška k registraci

V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předepsané xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

§127

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx změně údajů, xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx uvádět xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx xxxxxxx daně xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx pro to xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx splnit xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nebo oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxx daňový subjekt xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxx kdy xx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci o xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 15 xxx ode dne, xxx mu toto xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxx postup se xxxxxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx správce xxxx x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části, x xx 15 xxx od jejího xxxxxxxx.

(4) Oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 se xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx změnu může xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §56 xxxx. 2.

§128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, doložil, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, jako xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx původního xxxxxx. Xx-xx výzvě vyhověno xx xx uplynutí xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§129

Rozhodnutí v registračním xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o registraci xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxx rozhodne xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xx neodůvodňuje.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx x xxxx úřední o xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx daňový xxxxxxx

x) nepodá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pochybností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx subjektu, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx "XX" x kmenovou část, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádět xx xxxxx případech, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx které xxx xxx xxxxx daňovým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

b) o xxxx přidělení xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou a xxxxx jej xxxxx xxxx přidělen, xxxxxx; xxxxx přidělený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvoří kmenovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti správce xxxx, dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx odvolat.

(2) Dojde-li xx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxx změně.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx posouzení

§132

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, které xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x případech, xxx tak xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xx skutečný xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx běh xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx nestanoví lhůtu xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx k jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kratší.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

DAŇOVÉ XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx řízení xx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx x touto xxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxxxx období, xxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx skutečnosti.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx skládá xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dílčím xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení

a) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxx

1. o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx,

x) x mimořádných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx jednotlivým rozhodnutím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx opravném prostředku xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA IV

NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx řízení

Řádné xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Řádné daňové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx každý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx subjekt, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tvrzení xxx xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§136

(1) Daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) 4 xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx období, xxxxx

1. xxxxxx subjekt xx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx poradce.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyměřovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce prvního xxxxxx, jímž xxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx.

(4) Xx-xx zdaňovací období xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxxx přiznání xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx daně ve xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx.

(6) Žádá-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx §36 a xxxxxxxx xxxxx využít prodloužení xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Uvede-li xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §36 xxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx do 20 xxx xx uplynutí xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx hlášení. Xxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx x povinnost xxxxxx daň, xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 3 xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx hlášení nebo xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit.

§138

Xxxxxxx xxxxxx přiznání x opravné xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx vyúčtování, xxxxx xxx podal, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se nepřihlíží. Xxxxx lze nahradit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opravná xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx tato xxxxxx xxxxxxxx podána

a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxx x prodloužené xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxx prodloužena xxxxx xxxxx §36.

Xxxxxxxx daně

§139

(1) Daň xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování, xxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx daň, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx rozumí x xxxxxxxxx daně plátci xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xx xxxxxx splatný x xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je splatná x daň xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§140

(1) Neodchyluje-li xx xxxxxxxxxx daň xx xxxx tvrzené xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem; to xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxx. Xxxxxxxx výměr xxxxxxx daně založí xx spisu.

(2) Za xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx správci xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx žádost; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxx výměru, běží xxxx lhůta ode xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx daňovým subjektem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§141

Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, je xxxxxxx xxxxx do xxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx to xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx rozdílnou xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx, xxxxx běží xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podat xxxxxxxxx xxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx známá xxx, xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xx xxx xxxxx, xxx xx poslední známá xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxx, bylo učiněno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx lhůtách podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) V dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx zjištění; v xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx i důvody xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxx po xxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodatečně xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyúčtování xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx za určitá xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinen podat x xxx podanému xxxxxxx následné xxxxxxx, xxxxx zjistí, že xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx správné; v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyznačí změny x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dány xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtách xxxxx §141 xxxx. 1. Xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxx, je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx snížení odvedené xxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx předepíše xx xxxxxxxx daní.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jejímu xxxxxxxx xx překážku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správce daně xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxx x částky xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dani xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx daně xx rozumí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx daně k xxxxx úhradě.

(3) X xxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx může xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx, xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx výzvě x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx tvrzení.

(4) Pokud xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xx xxxxxxx toho xxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxx xxxx, uvede xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xx xxxxxxxxxxx; §144 xx použije xxxxxxx.

(5) Xx-xx doměřená xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v náhradní xxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx splatná x xxx xxxxxxxx z xxxx úřední.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňová kontrola. Xxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxx xxxx založí xx xxxxx.

(2) Za xxx doručení dodatečného xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vyúčtování, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno xxxxxxxx, xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx.

(3) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si od xxxxxxx daně stejnopis xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx žádost xxxxxx xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx dne jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx tvrzené xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, kterým xx tato daň xxxxxxxxx, odvolat; to xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx platební výměr xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

Xxx 3

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, může xxxxxxx daně vyměřit xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx tvrdil x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxx 0 Xx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Nevyhoví-li xxxxxx xxxxxxx této xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pomůcek.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezahajuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx úřední.

(4) Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx-xx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx doměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§145a

Daňové xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx daňového xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxx doměřovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx to stav xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxxx i xxx xxxxxx daňového xxxxxxx x průběhu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x dani, ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx toto xxxxxx xxxxxxx podáno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x doměřovacím řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx.

§145x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Xxxxxx xx daň xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx základě daňové xxxxx, xxxxxxxxxxx, ukazatelů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx stupních je xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx výpočet xxxxx xxxxxxxxxxxx za 1 xxx xx xxx použití xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 365 dnů.

§147

Xxxxxxxxxx o stanovení xxxx

(1) Správce daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx výměr, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x doměření xxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xx neodůvodňuje; xx neplatí, pokud

a) xx xxxxxxxxx daň xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxx

x) dojde ke xxxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx stanovení xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole, popřípadě xxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§148

Lhůta pro xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx, xxxxx xxxx 3 roky. Lhůta xxx stanovení xxxx xxxxx běžet xxxx, x němž uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxx současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx prodlužuje x 1 rok, pokud x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedla x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx xxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx zahájena daňová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx stanovení daně xxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx daně vedeno xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví a xxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) trestního xxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxx související x touto daní,

d) xx xxxxxxxx odvolací xxxxx proti xxxxxxxxxx x stanovení daně xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx úložní xxxx xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) ode dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx do xxx odeslání xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxx stanovit xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxx, lze daň xxxxxxxx bez ohledu xx xx, zda xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX V

PLACENÍ XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní

Evidence xxxx

§149

(1) Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, splnění, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a případné xxxxxxx. Tyto údaje xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx za každý xxxx daně. X xxxxxxx na přehlednost xxxxxxxx daní může xxx xxxx xxxx xxxx rozčleněn xx xxxxxxx částí, o xxxxx xx vedou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, o nichž xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx evidovány xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx prováděné na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) platební doklady,

d) xxxxxxx doklady.

(5) Správnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxx o provedení xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním roce.

§150

(1) Xx debetní xxxxxx xxxxxxxx daňových xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxx evidovány xx xxxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx evidenci jsou xxxxxxx poskytovatelů platebních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx eviduje x oddělené xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího příkazu xx xxxxxxx zajištěná xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx účtu daňového xxxxxxxx. Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx, převádějí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocného rozhodnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Částka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §153 xxxx. 3 se xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx depozitním xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, převede xx tato xxxxxx xx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §152 xxxx. 1 xxx ohledu xx xx, na jakém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§151

(1) X xxxxx xxxxxxxx daní xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se přiměřeně xxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 1 a §104 odst. 1.

(2) X xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti, jednotlivých xxxx.

§152

Xxxxxx úhrady xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) nedoplatky xx dani x xxxxxxx xxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx daně vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) nedoplatky xx xxxx vymáhané xxxxx xxxxxxxx vymáhání,

b) xxxxxxxxxx xx příslušenství xxxx xxxxxxxx daným způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupin:

a) xxxxxxxxxx xx dani x splatná xxx x daňových povinností, xxxxx vznikly v xxxx ode dne xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx o úpadku.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxx daně použije xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx již den xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx příslušenství xxxx, x kterého již xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx a upozornit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx učiní vždy, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neúčelné.

(4) Po xxxxxx uplynutí xxxxx xxx placení daně xxxxxxxxxx zaniká.

§154

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxx x xxxxxx xx kreditní xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxx x odpisů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx osobním xxxxxxx xxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx odůvodněný xxxxxxxxxx, xx dojde ke xxxxxx povinnosti uhradit xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepoužije; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxx-xx nedoplatky evidovány xx více xxxxxxxx xxxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx přeplatku na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x zbylý xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nedoplatků postupně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx na xx, xx xxxxx osobním xxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx.

(4) Přeplatek xx xxxxxxx i na xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxx správce xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxx xxxxx správci xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stačí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatečně xx 30 xxx xx xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto systémů. Xxxxxxx xx xxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx. Xxxx-xx správci daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se úhrada x pořadí, x xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxxx daně, u xxxxx je evidován xxxxxxxxx, má xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxx xxxxxxx vyrozumí. Xx xxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx přeplatku, xxxxx tento xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Vrácení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. nedoplatku jiného xxxxxxxx subjektu x xxxxx nebo jiného xxxxxxx xxxx,

2. zálohy, xxxxx výše se xxxxxxxxx xx debetní xxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxx osobní xxxxxx xxxx x téhož xxxx xxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxx 200 Xx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxxxxxxxx přeplatek této xxxxxx dosáhne do 60 xxx ode xxx podání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) existuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxx x které xxxxx neuplynul xxxxxxxx xxx splatnosti.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 Xx vrátí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byla zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx o vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku vyhovět, xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku.

§155a

Postup při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xx výši, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx 1 000 Xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx je při xxx xxxxx dodržet.

(3) Xx-xx xxxxxx subjekt x správce xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx území členského xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

§155x

Xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vrátí vratitelný xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx subjektu do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 200 Xx, xxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do

a) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 30 xxx ode xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vyměření xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxx, xxxxx, zániku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej správce xxxx xxx žádosti xx 15 dnů xxx xxx

x) účinnosti xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xx zrušení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo zajišťovacího xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dělené xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx byla xxxxx §162 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx sdělena xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx zrušení, změně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx do 15 dnů ode xxx prohlášení neoprávněného xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zákon, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevrátí, pokud xx o xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx, musí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx osobní xxxxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převeden.

§155b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

§156

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx újmu,

b) xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx výživu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx neprodlená xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx pravděpodobně xxxxx xxx jím xxxxxxxxx daň x xxxxxxx zdaňovacím xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx důvodném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx vázáno x xx další xxxxxxxx.

(4) Posečkání xxx xxxxxxx nejdříve xxx xxx splatnosti, x xx i zpětně.

(5) Xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxx je xxxxx pro placení xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx daně změnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx vázáno; při xxx není xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx dodržena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x posečkání, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxx xxxxxx nedodržení. O xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx předcházejícího xxx, xx kterém došlo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx k nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx daňového subjektu.

§157x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx odkladného xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxx xxxx Ústavním xxxxxx. Xxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxx související xx stanovením xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§158

Xxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx nedobytný nedoplatek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedoplatek,

a) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x něhož xx pravděpodobné, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx nedobytného xxxxxxxxxx x osobního xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx odpisný doklad, xxxxx xxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx.

§159

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx x úkonu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxx xxx placení xxxx, xxxxx xxxxx xxx uplatnit námitku, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, napadený xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nápravu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx oprávněnost x námitce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx neodůvodňuje.

(4) X xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 odst. 5 x §112. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

(5) V případě, xxx námitka xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx, je řádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx prostředkem námitka xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vylučujícímu xxxxxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxx pro placení xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx x vymáhat xx xxxxxxxx lhůty xxx placení xxxx, xxxxx xxxx 6 xxx. Lhůta xxx xxxxxxx xxxx začne xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Byl-li xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxx dne, x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Úkonem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx placení xxxx xx

x) pravomocné xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx exekučního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx zástavního práva, xxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx daně neběží xx xxxx

x) vymáhání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přihlášení xxxxxx pohledávky do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §157a,

e) xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx na návrh,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx mezinárodní pomoci xxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxxx 20 xxx xx jejího počátku xxxxx xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(6) Je-li daň xxxxxxxxx zástavním právem, xxxxx xx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxx x xxxxxxx xxx uplynutím 30 xxx xx xxxxx xxxxxx.

(7) Lhůta pro xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§160x

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 6 xxx od xxxxx roku, ve xxxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx evidoval.

§160a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxx správcem xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx platí x xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx veřejné moci xxxxx příslušný xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxx xxxxxxx správcem xxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx ke správě xxxxxxx peněžitého plnění xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx platební povinnost x peněžitému plnění xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx x uložení xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stejnopis xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutích.

(2) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění x xxxxx dělené správy, xxxx současně xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxx x přehledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebylo dobrovolně xxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx peněžitého plnění x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nastat xxx správě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytne xx dožádání orgánu xxxxxxx xxxx, který xx tyto xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xx řídí xxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k peněžitému xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Vybírání daní

Způsob xxxxxxx xxxx

§163

(1) Daň xx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx měně, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výši, x xxxx mu xxxx xxxxxxxx na xxxx x české měně.

(3) Xxx lze platit

a) xxxxxxxxxxxxxx převodem z xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx

1. prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx všechny xxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx x průběhu xxxxxxx kalendářního xxx x xxxxxxx správce xxxx přesáhnout xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o platbu xxx daňové xxxxxxx, x

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx pořádkové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx známky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx s xxxx, xxxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx vypořádání xxxxxx nespotřebovaných zásob, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxx xx platba xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xx tuto xxx přijme.

(2) Platbu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyzve daňový xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx byla xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx odpověď ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx vykonána. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daň xx platba xxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxx za den xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx platba xxxxxxxxxxxxxx do 6 xxx xx xxxxx xxxx, ve kterém xxxx přijata na xxxx nejasných xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx hrazena činnost xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx přijme xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx není provedena xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x ní xxxxxxx způsobem, jako xx ji xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uhradil, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, kdy xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Omyl xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx dni, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxx, nejpozději však xx 1 xxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podaná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx xx vrací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vzniklý vratitelný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jím způsobené xxxxx zaevidována.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxx xxxxxx

(1) Za xxx xxxxxx se xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxx, xxx xxxx připsána xx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx xxxx den, xxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xx veden xxxx správce daně, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx nejasných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx poštovním xxxxxxxx, xx předá k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho účet, xx 2 pracovních xxx ode xxx, xxx xxxxxx přijal; xxx xxxxx xxxxxx xxxx platby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nedodrží xxxxx xxxxx odstavce 3, uhradí xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4 xx evidován a xxxx spravován xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx daní

Zajištění xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

§167

(1) Xx-xx odůvodněná xxxxx, že daň, x které dosud xxxxxxxxx xxx splatnosti, xxxx daň, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxx x době xxxx vymahatelnosti nedobytná, xxxx že x xxxx době bude xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx značnými xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příkazem správce xxxx uloží daňovému xxxxxxxx úhradu x xxxxxxx uvedené částky.

(3) Xxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx prospěch správce xxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví výši xxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxx výše zajišťované xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx vyzvat tento xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx prohlášení x xxxxxxx i x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx daňovou exekucí xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§168

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx proti zajišťovacímu xxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxx podáno, xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx xxxxxx.

(3) Pominou-li xxxx xxxxxxxxxxx stanovením xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxx zajištění daně xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která nebyla x xxxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx daně.

(5) Xxxxxxx-xx den xxxxxxxxxx x xxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydán x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx a zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx v zajišťovacím xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx zajišťovacím xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá v xxxxxxx, který odpovídá xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx která se xxxxx splatnou, po xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 4 a 5.

§169

Xxxxx nebyla při xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxx xx stává exekučním xxxxxxx xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx x současně xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx úhradu xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X ujednání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje postoupení xxxxxxxxxx jinému, xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 výši daně xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x označení zástavy.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, odlišného xx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu vlastníka x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Zástavní xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x k dalšímu xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě xxxx, kdo xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxx zástavní xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx x vlastníka zástavy.

(6) Xx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx, hledí xx xx xxxx xxxxx xxx, xxxx by xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným ve xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx příslušného veřejného xxxxxxxx, nebo

b) neumožní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

§170x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx zástavní právo xxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu zástavního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

§170x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Ručení

§171

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a pokud xx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ručitele uhradit xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxx nedoplatek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx daňový subjekt x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx upomenut, x xxxxxxxxxx xxxxx uhrazen xxx xxx vymáhání xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není zřejmé, xx vymáhání xx xxxx prokazatelně bezvýsledné; xxxxx ručiteli xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx nedoplatek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xx kterou ručitel xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Ručitel, xxxxxxx xxxx doručena xxxxx xxxxx §171 odst. 1, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §52 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx seznámen.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx daně. Xx té xxxx xx právo na xxxxxxxxx od správce xxxx x výši xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx.

(3) Xx-xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx s úhradou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; to xxxxx x xxx úrok x posečkané xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx daňový xxxxxxx nedoplatek, xxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx daně xxxxxxxxx ručitelem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daňového subjektu, xx xxxxx ručitel xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, vznikne xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nedoplatku. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx ručitel xxxxxxxxxx, xx který lze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeplatek xxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxx ručitel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zárukou

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx třetí osoby xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx písemného prohlášení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výstavce v xxxxxxx xxxxxxx o xxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištěnou částku. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx listina xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(3) Xxx úhradě nedoplatku xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §171 a 172.

§174

Xxxxxx

(1) Daň xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx placení xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx ještě známa x xxxxxxxxx-xx den xxxx splatnosti. Povinnost xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxx xx xxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx vyúčtování, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx započítávají na xxxxxx splatné xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx periodicity xxxx výše xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, účinnost změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(5) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zálohy xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxx, xxx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx z xxxx úřední zálohy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx daňový xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jím podaném xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx x účinky xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx předepsání zálohy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxx na xxxxxx odpočet xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx dne xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitce.

§174a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§174b

Vypořádání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vypořádá x xxxx předepsané xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, která xx xxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxxxx daňového subjektu.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxx

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce daně xxxx vymáhat xxxxxxxxxx xxxxxxx exekucí nebo xxxxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k jeho xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx titul

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) výkaz xxxxxxxxxx sestavený x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx, nebo

c) vykonatelný xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx jednací,

c) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx nedoplatek (dále xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tuto náležitost xxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu xxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx daňové xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx daně, jakožto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx, kde vystupuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z exekučního xxxxxx, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Nařízení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(2) Xxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxx kromě náležitostí xxxxx §102 odst. 1

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

d) xxxxx xx exekuční xxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxx daňové exekuce x xxxx z xxxxxxxx, správce daně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxx

x) srážkami xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb,

c) xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx,

x) postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je exekučním xxxxxxxx ukládána povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx z moci xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužník x xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx exekuce.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx majetku z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Po xxxx řízení o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx, xxxxxx; to xxxxxxx, pokud se xxxxx o věc, xxxxx xx rychle xxxx.

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xx x tom, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nejdéle xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxx xxxxxxx xx dne, xxx xxxx daňová exekuce xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, má xx xxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx ode dne xxxxxxxx výzvy. Ve xxxxx správce xxxx xxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx výzvy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepodáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Podpis xxxxxxxx xx prohlášení x xxxxxxx, které není xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1, xxxx xxx úředně xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx těchto xxxxx xxxxxx,

x) poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich,

c) xxxxx, xxxx nimž xx xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vkladů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a imobilizovaných, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích,

f) nemovité xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl, x xxxx výši,

g) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) až g),

i) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výslovné xxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svém majetku x xxxxxxx daně x uplynulých 6 xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx dlužníka pouze xx sdělení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxx o prohlášení x majetku xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxx byl v xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, nebo

c) vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx výzva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, jsou xxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxxx xxxx xxxxx odložit, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx provedených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx exekuci.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx nařízena,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx postihuje xxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xxxxx nepřipouštějící xxxxxxx, nebo věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx výtěžek nepostačí xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

g) xx xxxxxxxxxxx v daňové xxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx exekucí x x xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx postačí pouze xxxxxxx z xxxx, xxxx

x) xx xx xxxx důvod, pro xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx pokračovat.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx exekuci, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx a plátci xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), kterého se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx xx odložení xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x náhradě nákladů xx výkon xxxxxxx x x náhradě xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hradí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(5) Výši xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx doručeno. Náhradu xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové exekuce xxxx 2 % x částky, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x částky, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Kč x xxxxxxx 500 000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xx počítají x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Úhrada hotových xxxxxx se převádí xx rozpočtu xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx zálohoval z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přednostně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provede xxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nedoplatky více xxxxxxxx společně, xxxxxxx xxxx rozvrhne xxxxxx xxxxxxx poměrně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx peněžité xxxxxx předal x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx nedoplatek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přiznanou xxxxxxx škody.

§185

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx exekuci

(1) Xxxx-xx xx daňová exekuce xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx jmění manželů xxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx dlužník; x xxxxxxxxxxxxx se xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou exekucí xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vrátí i xxx žádosti xx 15 xxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prodejem xxxxxxxxxx věcí ke xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkové xxxxx, xxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx mají přejít xx xxxxxxxxxxx nástupce xxxx následného dědice x se kterými xxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx.

(5) Stanoví-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx, nevztahuje xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného registru; xx neplatí pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Oddíl 2

Daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§186

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi x xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx právem dlužníka.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poddlužníka o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx vyrozumění xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx exekučním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, má xxxxxxx daně nárok xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx žaloby x xxxxx.

(4) Dojde-li v xxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx současně nové xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx srážkami xx xxxx

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy x x jiných xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Plátce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádět xx xxxx dlužníka xxxxxxxxx srážky a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx závažných xxxxxx snížit výši xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxx které bylo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx srážky xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí x proti xxxxxxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx exekuce xx xxxxxxxx i xx xxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx pokračoval xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx, x xxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx úhradu xxxx být srážky xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, zůstává xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§188

(1) Nařídí-li správce xxxx provádění srážek xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedosahuje x xxxxxxxxx plátce xxxx xxx výši xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxx pak xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx oznámit správci xxxx xxxxx nároku xx mzdu x xxxxxx xxxxxx xxxx x zánik nároku xx xxxx u xxxxxxxxxxx plátce xxxx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx tyto skutečnosti.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 8 xxx oznámit správci xxxx, že

a) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) x něho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx práci u xxxxxx plátce xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníkovi nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx příkaz se xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx x xxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, x to xx do xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příkazu; xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx na tento xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx, stanoví správce xxxx x exekučním xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Daňová exekuce xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxxx x x případě, xx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, že dlužníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v budoucnu xxxxxxxx xxxxxxx. Exekuční xxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Poddlužník xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ani xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pohledávkou jakkoli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx místo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Daňová xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§192

(1) Xxx provádění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv dlužníka, xxx podle §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetkového práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

§193

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx postup k xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcí dlužníkovi x xxxxxx jejich xxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx nastane až x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx

§194

(1) Xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražbu xxxx xxxxxx exekutor, xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx veřejné.

(3) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x určit xxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxx.

(4) Osobou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, kdo xx dostaví x xxxxxx xx dražbě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dražby. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jistotu; xxxxxxx dražební xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx dražbě je xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxx xx zapsat xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dražbě, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx učinila x xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx.

§194x

(1) Správce xxxx xxxxxxx dražbu elektronicky, xxxxx je k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedl xxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xx xx technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx elektronické dražby.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se §227 xxxxxxx xxxxxxx.

§195

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §102 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x)

x) xxxxx x čas zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx datum x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx konání xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dražby,

d) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nejnižšího dražebního xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxx, za kterých xxxxxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx každý, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x jeho xxxxx xxxxxx při provedení xxxxxx exekuce přihlíženo,

i) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxx,

x) xxx x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zabezpečení prohlídky,

c) xxxxx a xxxxxx xxxxxxx s předměty xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x) rozhodnuto, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x zrušení konání xxxxxx, doručuje xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx vyhláška. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, x nichž je xxxxxxx xxxx známo, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx,

x) správci xxxx, xxxxx xxx přihlásil xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx jako xxxxxxxxx x exekuce přerušené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Ostatním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxx. 2, a xx xx xxxxxxxx xxxxxx, nejméně však xx dobu

a) 30 xxx x případě xxxxxx nemovitých věcí, xxxx

x) 20 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Dražební xxxxxxxx na dožádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dražby.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rovněž xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x xxxxx xxxxxx xx dlužník poslední xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§197

(1) Každý, xxx xxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; proti xxxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx, může je xxxxx, xxxxx svědčí, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva váznoucím xx předmětu xxxxxx, xxx xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ji xxxx xxxxxxxxx správci xxxx x uspokojení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx přihlášení xxxxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx přihlášení xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášení, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Daňové xxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi, xxx pro xxxxx xx xxxxxx exekuce xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxx xxxx xxxx xxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xx jiném xxxxxxx xxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) zda xxxx prokázáno uplatněné xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxxx xxxx,

x) xxx xxxxx přistoupil xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nastaly v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxxx.

(3) Xxxxxx exekutor

a) xxxx vyloučit x xxxxxx osobu zúčastněnou xx dražbě a xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud narušují xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx o jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobně,

c) může xxxxxxxx xxxx zastavit xxxxxx dražby, xxxxx x technických xxxxxx, xxx xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x jiných důvodů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx daňový xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx, xxxxxxx čas xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x pokračování xx xxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx den xx nedoručuje; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pokračování xxxxxx xx stejný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dražbě. Xxxxx xxxxxxxxxx o přerušení x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky.

§199

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvá, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx činí dražební xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx, licitátor xxxxxx "potřetí" udělí xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotáže xxxx xxxxxxxxxxxx na dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor xxxxxxxx x udělení příklepu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx, pokud nejde x příklep udělený xxx xxxxxx nemovité xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými dražebními xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx; xxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxx udělen, xxxxx xx xxxxxxx dražiteli, xxxxx xxxxxx podání xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, který dražitel xxxxxx xxxxxxxx podání xxxx první, xxxx xxxxxxxxx vydražitele xxxxx.

§200

(1) O xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výhrady xxxxx příklepu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxxx x xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dražeb x různých xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x prodeje xxx dosažen x xxxxxxxxxxxx daňových exekucích.

§201

Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, licitátor x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich zástupci x xxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) brání v xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je znovu xxxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxxx podání.

§202

Dražba xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražby, xx kterým se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx, které mají xxx popřípadě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx zpeněžením, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx účel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxxxxx xxxx, sídla, popřípadě xxxxxx místností xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx si xxxx daňový exekutor xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístup; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x sebe xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx ukrývané xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§204

(1) Xxxx, které xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxx exekutor x soupisu xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx věcmi xxxxx dlužník nakládat. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx porušil tuto xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx movitých xxxx; není-li dlužník xxxxxxxx, xxxxxx xx xx exekuční xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcí.

§205

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidovány x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), určí tyto xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx příkazu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx oprávněné x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně doručí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxxx x od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakládat; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§206

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxx především věci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx dostatek jiných xxxx x xxx-xx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nemohou xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx příslušenství xxxxxxxx xxxx.

(4) Věci xxxxxxxx povahy, jako xxxx vkladní knížky, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x drahokamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, daňový xxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxx.

(5) Sepsány mohou xxx x věci xxxxxxxx, xxxxx xx x držení xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx nestačí x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sepsané xxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, zničeny, xxxxxxxxx, ukryty nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx provést x xxxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx uzamkne x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx správcem xxxx a xxx xxxx xxxx sepsány.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§208

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx věci zajistí, xxxx xxxx o xxx, xxx xxxx xxxx odebrány, x

x) xxxxxxxxxxxx manžela xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sepsaných xxxx.

(2) Protokol x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx přítomen xxxxxxx, xxxx obsahuje

a) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx soupisu x xxx, že xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x závady váznoucí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx udělené xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx protokolu x xxxxxxx soupisu věcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věcí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxx, jejího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx.

(5) Xx soupisu věcí xx xxxxx věci xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxx x soubor xxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přítomen, xxxxxx mu správce xxxx stejnopis xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sepsaných xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx se xxxx xxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx sepsané xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadne, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx záznamu. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxx muzejní xxxxxx x sbírkových předmětů, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx21), x předmětů xxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx považuje xxxx, xxxxxx určí odhadem xxxxxx exekutor při xxxxxxx.

§210

(1) Sepsané xxxx xx prodají v xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx předmět xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx se pro xxx xxxxxxxxxx, mohou xx, xx-xx tak xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx samostatně.

§211

(1) Nejnižší dražební xxxxxx činí nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická dražba, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx v dražební xxxxxxxx. Tato lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejvyššího dražebního xxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx §84.

(4) Xxxxxxx-xx xx vydražitel xxx xxxxxxxx věc, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx, že věc xxxx prodána.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxx ocenění x xxxxxx x dražbě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.

§212

Sepsané xxxx, jejichž xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§213

(1) Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sbírkové předměty, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnické osobě, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x věci xxxxx xxxxxx x) xx x), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x prodeji xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x stejnopis xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx doručení nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nabídce xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx správcem xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx nejnižšího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xx xxxx ceny xxxxxxxx, x xx x při xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx polovinu xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxx xxxx, xxx učiní nejvyšší xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxx převzetí věcí.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaprotokoluje a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Je-li sepsána xxxxxxx xxxxxx, vkladní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vkladu, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxx x xx xxxxxx, xx xxxxxx xx dlužník xxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x to x xxxxx, xx-xx výplata xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx veden v xxxx xxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x české xxxx.

(4) X rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příkazem xx xxxxxx xxxxxxxx věcí. Xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx.

§216

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxxxxxxxx a imobilizované xxxxx papíry xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Potřebné xxxxx xxxxxxx xxxxxx exekutor.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §191.

(4) Xxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxx, se kterými xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x cenných xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx věci, xx použije §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) V rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx správci xxxx xxxxxx, xxx x xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx lhůty xxxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o vyloučení xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Odmítne-li xxxxxxx xxxx vyloučené xx soupisu xxxxxxx xxxx nelze-li xx xxxxxxxxxx vrátit xxxxx, xx xxxx znám xxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx propadnutí státu xxxxxxxx xxxxx §84.

Daňová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§218

Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx postihnout xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§219

(1) Xxxxxxx nesmí xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xx zatížit. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx neplatné.

(2) Dlužník xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, kdy mu xxx xxxxxxx exekuční xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda x xxx má x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x závady xxxxxxx x nemovitou xxxx; xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx nesplní, odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§220

(1) Správce daně xxxxxx exekuční xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx způsobem vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§221

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx x ocenění xxxxxxxx věci, jejího xxxxxxxxxxxxx a jednotlivých xxxx a závad x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxx podle §231 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx nemovitá xxx, xxxx příslušenství x xxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx jednoho xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx nabyl xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx šetření za xxxxxx ohledání xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx daňové exekuce, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx šetření. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx stanoví

a) xxxx xxxxxxxx věci x jejího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx práv x závad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx příslušenství x xxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxx závad, xxxxx prodejem x xxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx lze nařídit xx xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případným xxxxxxxxxxxxxxx x osobám, x nichž xx xx xxxxx, xx xxx xx váznou xx nemovité xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. c).

§222

(1) X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejnižšího xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx započte xx xxxxxx vydražené xxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a nesmí xxx delší xxx 2 xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, dražiteli, xxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx xxxx oprávněný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxx katastrální xxxx o xxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx xx vydražitele.

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx x udělení příklepu xx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §196 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx z tohoto xxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx rozhodne odvolací xxxxx tak, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx tak, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxxxxx, pokud v xxxxxx došlo x xxxxxxx vadám, že xx odvolatel nemohl xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x odvolání xx xxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu.

§224

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne ukončení xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podali xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx dražbu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnuto, xx xx xxxxxxx neuděluje, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx opakované xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opět k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x době xx xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxx nemovité xxxx, xxxxxx příslušenství x xxxxxxxxxxxx práv x xxxxx x xx xxxxxxxxx xx doby, xxx xx být xxxxxxxx opakovaná xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx novou xxxxxxxxx cenu; xxxxxxxx 2 xx nepoužije.

§226

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání na xxxxxxx žádosti vydražitele xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx x 30 xxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lhůty prodloužené xxxxx odstavce 1 xx rozhodnutí o xxxxxxx příklepu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx opakované xxxxxx x xxxxx, xxxxx vznikla xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražebního podání, x rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx náhrady podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku, xxxxx xxxxxx uhrazena z xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx výši xxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx pořadí. Xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxx nelze xxxxxxxxx x xx xxxxx pohledávek a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyčíslena.

(2) Xx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx bezodkladně xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx známo, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx xxxx nájemní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těch, x nichž xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x dražbě nezaniknou, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vyplacení náhrady; xxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x pokračováním xxxxxx xxxxxxx břemene, xxxxxxx xxxx nájemního xxxx xxxxxxxxxxx práva po xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx.

§229

(1) Z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx exekuční xxxxxxx. Xxxx se uspokojí xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxx xx rozhodující

a) x xxxxxx pohledávky, xxx xxxxxx je xxxxxxxx daňová exekuce, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx byla u xxxxxxx daně přihlášena,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zástavního práva,

d) x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x náhrad xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

§230

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §228 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x případném xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x předmětu xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx správce xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx závady x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. c), xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Náhradu xx věcné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx přizná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxx nájemní xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyplatí xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeplatkem xxxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §185 odst. 2. Xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu.

§231

(1) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

x) zadržovací x xxxxxxxx práva xxxxxxxx xx předmětu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nájemní x pachtovní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x věcných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x pachtovních práv, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx nezaniknou, x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) další práva x závady xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxxx pacht, za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx břemena xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ani xxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) V případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jehož pohledávka xx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx přihláška xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx exekuci xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soud.

(2) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxx xx xxxxxxxxx rozvrhového xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k rozdělení.

(4) Xx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stanovené x tomto xxxxxxxx x xxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx vybíraná xxxxxxx

§233

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x výši.

(2) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce daně, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x v důsledku xxxx xxxx daň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vybírat daň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daně povinen xxxxx vyúčtování xx xxxx uplynulou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx srážkou, xxxxxxxxx podat xxxxxxx.

§235

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, že xx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx vyúčtována, xxxxxxxxx od částky, xxxxx měla být xxxxxxx daně sražena x xxxxxxxx, předepíše xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxx.

(2) Xx-xx rozdílem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx srazit a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx předepsaný xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx výměru.

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx daň xxxxxxxxx srážkou, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx správy xxxx zajišťované xxxxxxx xxxx. Xxxxx tento xxxxxx nemůže být xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sraženou částku xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 plátci xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Dojde-li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doměření daně xx zjištění správcem xxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx penále podle xxxxxxxxxx §251 odst. 1 písm. x).

(2) Xxxx z prodlení x daně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xx evidence xxxx xxxxx než xxxxx stanovená xxx.

§237

Stížnost na xxxxxx xxxxxx daně

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx daně, může xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pochybností.

(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x v téže xxxxx případnou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxx.

(3) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx x postupem xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx plátci xxxx xxxxxx příslušný, x xx xx 30 dnů ode xxx, kdy poplatník xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, je poplatník xxxxxxxx podat takovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx dne, kdy xxx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx o xxxxxxxxx na postup xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 x §112. Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx zamítne. Rozhodnutí x stížnosti xx xxxxxxxx poplatníkovi x xxxxxx daně.

XXXXX VII

PRÁVNÍ XXXXXXXXXXXX X VZTAH X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx nástupnictví

§238

Ukončení xxxxxxxx

(1) Daňový subjekt, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx současně xx žádostí x xxxxx z obchodního xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu x souhlas x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li x žádosti o xxxxxxx s výmazem xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx daňový subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx moci skutečnosti xxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(6) Pokud xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx soudu.

§239

Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxxx.

§239x

Xxxxxxx daňové povinnosti x xxxxxxxxx osob

(1) Xxx účely xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy daní xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechází na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dluhy x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxx příslušný xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx předcházející dni xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx zůstavitele xx xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239x

Xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost

(1) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinno xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx příslušný xx xxxxxx xxxx povinnosti x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxx zůstavitele, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx daňové xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx skončení xxxxxx x pozůstalosti, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239c

Plnění daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem

Je-li soudem xxxxxxxx likvidace pozůstalosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat řádné xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, a to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem předložení xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx zahrnout xx xxxx zprávy.

§239c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§240

Přechod xxxxxx povinnosti x právnických osob

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxx povinnost xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx účely správy xxxx rozumí x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato zahraniční xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba,

c) plátcovy xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce zřizovatel xxxx zakladatel xxxxxxxxx xxxxx.

§240a

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx likvidace

Dojde-li xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xx právní nástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx zániku, x xx za část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx přeměně rozdělením

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by bylo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx rozsahu přechází xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňových povinností xxxxxxx xxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přeměnou právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, která přešla xx xxxxxxxx nástupce xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx rozdělením, spravuje xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx.

§240x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxx, trvá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tvrzení xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx za část xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxxxxx xx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku x právnická xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení.

§240x

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního podniku xx orgán, xxxxx xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx převodu, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

§240d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§241

Xxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo částečně xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vznikla x xxxxxxxx zajištění xxxx podle zákona.

Díl 2

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx dlužníka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx přeplatek xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejpozději dnem xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx splatných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly v xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx daňové xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokračovat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nelze ji xxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx schválením zprávy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx moci.

(3) Ode xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx nevzniká x daňové pohledávce, xxxxx xxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx popření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx tvrzení xxx xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx uplynula do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx podáno; tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční správce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnosti x povinnosti xxx §245 odst. 1, xxxxxxxxx xxxxxx; insolvenční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správci daně xx xxxxxx lhůtě x poskytne xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx.

(2) Lhůty, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je daňový xxxxxxx xxxxxxx zpracovat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx dokumentu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 15 xxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxx dojít x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nutnosti xxxxxxx nejprve xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Sjednocení lhůt

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c odst. 2 a 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xx předcházející xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxx neuplynula. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x daní jednorázových, xxxxx nebylo dosud xxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx x daní xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx dosud xxxxxxxxxx, 6 xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx období.

XXXX ČTVRTÁ

NÁSLEDKY XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX A NÁHRADY

HLAVA X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k projednání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxx činnosti xx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxx.

HLAVA II

POKUTY A XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx správce xxxx uložit tomu, xxx při jednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pořádek,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) navzdory předchozímu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správcem xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx dne, xx xxxxxx došlo x jednání, xxxxx xx důvodem k xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořádkovou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uložení pokuty x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§247x

Xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500 000 Xx xxxx správce xxxx uložit xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx záznamní xxxx xxxxx evidenční povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxx správcem xxxx.

(2) Xxxx, xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podání xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 1 000 Kč.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměrem. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 až xx 50 000 Xx, xxxxx neodstranění xxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx ztěžuje xxxxxx daní.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti.

§248

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x pokutě

(1) Xxx stanovení výše xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuty xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x pokuta xx xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx, který pořádkovou xxxxxx xxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena xxxx xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx pokuty

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x xxxxx xxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx ukládané xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uhradí na xxxxx, správce xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxx uložení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx odstavce 1 xx splatná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na číslo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx vyžádání.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx pořádkové xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Pokuta xx opožděné xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo učiní-li xxx po stanovené xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx delší xxx 5 pracovních xxx, xx xxxx

x) 0,05 % stanovené xxxx za každý xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx daně,

b) 0,05 % stanoveného xxxxxxxx odpočtu za xxxxx následující den xxxxxxxx, xxxxxxx však 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 5 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů, xx xxxx 0,05 % x xxxxxxx částky xxxx, kterou xxx xxxxxxx v hlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 0,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvést.

(3) Xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozdního xxxxxx daňového xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx výše xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxx xxxxx xxx 1 000 Xx.

(4) X případě, xxx xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx toto tvrzení xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx hranice; výše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx činí xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxx než 300&xxxx;000 Xx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení daně xx poloviční, pokud

a) xxxxxx subjekt xxxx xxxxxx tvrzení xx 30 xxx xx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx jeho xxxxxx x

x) x daném xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx daně u xxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěno xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

§251

Penále

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx byla stanovena xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx, xx xxxx

x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,

x) 20 %, je-li snižován xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 1 %, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně sníží xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx x xxxx úhradě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, ze xxxxx xx xxxx xxxxxx vypočte.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx dodatečně xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo přípustné.

XXXXX XXX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx

(1) Úrok xxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx vznik.

(2) Xxxx xx nepředepíše a xxxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xx jedno zdaňovací xxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx x jednorázových xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 o xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vznik.

(4) Xxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a vyplacením xxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx hrazených xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úrokem hrazeným xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxx z prodlení,

b) xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx úrok xxxxxxx xxxxxxx subjektem, x kterého

a) dosud xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, vyžaduje-li xx stav xxxxxxxx xxxxxxxx účtu daňového xxxxxxxx, nebo

b) pominuly xxxxxxxx pro jeho xxxxx vznik.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x záloh xxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§251c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx

(1) Úrokem hrazeným xxxxxxxx daně xx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx z xxxxxxxxx stanovené xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxx xxxxxxx správcem xxxx, xx správce xxxx xxxxxxx xxx uhradit xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxx xxxxxxx správcem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, předepíše xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, který správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že x to xxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádán.

§251c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251d

Vztah úroků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, lze xxxxx x rozsahu, x xxxxx nevzniká úrok xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

Xxxx x xxxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxx, která nebyla xxxxxxxx, xxxx

x) vratka xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx daně.

(2) Xxxx z prodlení xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxx do dne xxxx platby; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx nemá xxxx xx určení xxxx, xx kterou vzniká xxxx x prodlení, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxx xxxx, xxxxx předepsání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx posečkání,

b) x nedoplatku xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx smrti xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dělené xxxxxx.

(4) Xxxx úroku x xxxxxxxx odpovídá výši xxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§253

Úrok x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx posečkání.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxx po dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx úroku x posečkané částky xxxxxxxx polovině úroku x xxxxxxxx xxxx xxxx obdoby podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx x posečkané částky xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx pominuly xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dne následujícího xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vrácení vratitelného xxxxxxxxx, xx xxx xxxx vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpočtu,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hrazeného xxxxxxxx daně.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x prodlení.

§253a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§254

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx výpočet úroku x nesprávně stanovené xxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx uhrazená xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po

a) náhradním xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx dne její xxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dni xxxxx podle §155b xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §155b odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx x její xxxxxx xxxxxxx, ode xxx xxxx úhrady, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx z nesprávně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovení

a) xxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez zavinění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx podstatný vliv xx toto xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem daňového xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx správy.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx dobu, xxx xx vedeno xxxxxxxx xxxxxx.

§254x

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxx úroku z xxxxxxxx odpočtu je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx posledního dne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daňového tvrzení, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx dne xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx vrácení.

(3) Xxx xxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne vydání

a) xxxxx x xxxxxxxxxx xxx podání, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx nalézacího xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx dojde x xxxxxxxxxx těchto vad, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx výzvě, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví lhůtu, xx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k výsledku xxxxxxxxxxx kontrolního zjištění, xx xxx, xxx xxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx vyjádření, nebo xxx xxxxx k xxxxxxx uplynutí lhůty xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňový odpočet, x xx xxx xxx, kdy byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx převedena, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(5) Výše xxxxx x daňového odpočtu xxxxxxxx polovině xxxxx x prodlení.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poradce, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vázán.

(2) Xxxxxxx xxxx se xxxx x obsahem xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx zástupce Xxxxx advokátní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxx poradce xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Odmítne-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx obsahem nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předány příslušné xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; byl-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora x nimi xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx28).

§256

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxxxxxxx činit xxxxxxxx x zajištění vzájemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx výnosu xxxx

§257

(1) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx náleží účty, xxxxx xxxxxxxx, převede xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozpočtovým xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxx xxxx, kterou xx povinen xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxx výnosu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolat xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx některé xxxx x xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze informace x xxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxxx xxxxx nedoplatků, xxxxxx souhrnné xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx x xxx, x xxxx došlo x xxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx výnosů xxxx, xxxxx jsou převáděny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx převáděných xx xxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přeplatku, vrátí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výnosu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx být oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeplatku x provedení xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxx nejméně 10 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x opožděnému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxx oznámení xxxxxxxxxx x xxxxxxx přeplatku, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zpoždění.

(3) Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx na jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přeplatek správce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx pravomoc xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, lze tak xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx uplynutí lhůty xxx placení daně, x xx x xxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx novou xxxxxx xxxxx nejdříve xx 60 xxxxx ode xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx žádosti xx xxxxxx subjekt povinen xxxxx xxxx důvody xxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx odložena. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259a

Prominutí penále

(1) Daňový xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx správce xxxx x prominutí části xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx xxxxxxx doměření xxxxxxxxx uhradit penále xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx daně x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 75 % xxxxxx. Při xxx není vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx platebního xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxx.

(4) Lhůta xxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx po xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx vznikla,

b) posečkání xxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259aa

Prominutí pokuty za xxxxxxxx tvrzení xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat správce xxxx o prominutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx podání xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx prominout pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx tvrzení xxxxx x důvodu, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prominuta, xxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxx.

§259xx xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§259x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx částky

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx o prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k okolnostem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx úrok xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úroku.

§259b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§259c

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zohlední četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně xxxx příslušenství xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, která xx xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňové nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx také porušila.

§259c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§260

Hromadné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední, xxxxx jde o xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxxxx daně

a) x xxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx mimořádných, xxxxxxx xxxxxxxxx událostech.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx promíjí xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx všem xxxxxxx subjektům, jichž xx důvod xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Stížnost

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně stížnost xxxxx xxxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxx osob xxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx prostředek ochrany.

(2) Xxxxxx stížnosti nesmí xxx stěžovateli xx xxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Považuje-li to xx xxxxxx, vyslechne xxxxxxxxxxx, osoby, proti xxxx stížnost xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx. Stanovenou lhůtu xxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné pro xxxxxxxx stížnosti.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx shledána xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxx xx učiní xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Má-li xxxxxxxxxx xx xx, xx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyřízena, xxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stížnosti podle xxxxxxxx 3 až 5.

§262

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx daní xx správní xxx xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §107 xxxx. 8, §163 xxxx. 4 x §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxx postupy, xxxxx xxxx zahájeny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí x xxxxx x povinnosti x nich xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxx xxxx postupy, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachovány; xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxx xxxx moci; xx xxxx předložení nové xxxx moci nebo xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx výzvě, xx takto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxx x délky xxxxx, xxxxx započala xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx, xxx je xx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx neskončí xxxxx xxx v xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx x délka xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně; xxxxxxx xxxxxxx běhu této xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx na xxx této lhůty x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxx stavění xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx lhůty xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx práva vybrat x vymáhat daňový xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx počátku xxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxx xxxx xxxxx x které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavění xxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Žádosti x prominutí xxxx xxxx příslušenství xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaplacení xx splátkách, xxxxx xxxx podány podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x které xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx podmínek obsažených x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Rozvrhové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x ohledně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx, xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §232 xxxxxx xxxxxx.

(8) Při xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zahájených do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, pouze xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(14) Xxx xxxx, xxxxxxx původní xxx xxxxxxxxxx nastal do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vymezen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(16) Nedoplatky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů daňovým xxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikly xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx neeviduje.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx základě xxxxxxxx x xxxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§265

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon x. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

5. Xxxxxxxx č. 209/2003 Sb., kterou se xxxx vyhláška č. 299/1993 Xx., kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány k xxxxxxxxx příslušenství xxxx.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 95/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx příjemcům.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§266

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2011.

x x. Němcová v. x.

Xxxxx v. r.

Fischer x. x.

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

2. Uplynula-li lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx správě xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Xxxxxxx xxxx zřídí z xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx nejpozději do 3 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. X případě, xx xxxxx ke xxxxx zůstavitele xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. V xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx právnické xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx o prominutí xxxxxx lze xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxx pouze v xxxxxxx úroku vzniklého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx předepsání xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze upustit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Sb. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x neskončila xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx posuzuje podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §254a zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx exekutora x auditora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x dokumenty podle §57a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx vztahuje xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx xxxxxxx získal xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x účinností xx 5.6.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, upravující xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 odst. 3 xxxx. x) xxxx 1 zákona č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx přede dnem, xxx správce daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx konce dvanáctého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, xxx xxxxxxx xxxx zveřejní xxxx skutečnost; tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x daňovou informační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne zveřejnění xxxx xxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhověl výzvě xxxxx §87 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve sděleném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, účinky této xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5 x 6 x §254a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

3. Ustanovení §136 xxxx. 2 x 6 x §138 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neskončí xxxxx než x xxx, ve který xx skončila podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §157a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nastane pouze x xxxxxxx daně, x xxx byl xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Řízení o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx, běh x xxxxx xxxxx pro xxxxxxx daně se x xxxxxxx xxxx, xxxxx původní den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, posuzuje xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxx 7 xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx započala xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví xxx lhůty až xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx bodu 7, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dříve xxx xxxxx pro stanovení xxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx xxxxxx před tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx nevznikla xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx podmínky xxx xxxx vznik, xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xx tento xxxx xxxxxxx zákon x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xx xxxxxx x xxxx postupy související x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

13. Žádat x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013 a 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým se xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

187/2015 Sb., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. ÚS 24/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §250 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.9.2015 sp. xx. Pl. XX 18/14 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §264 odst. 4 xxx první a xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.11.2015

375/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

80/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx daní x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

337/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2019 sp. xx. Xx. XX 19/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x účinností xx 1.1.2021

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, zákony xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §19 x 20 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 41/2009 Sb., xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Například §7 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2 x 11 zákona x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
12) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Například §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxx x xxxxxxxx x poplatku x xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 163/2005 Xx.
16) Například §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Xx.
17) Zákon č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

18) Xxxxxxxxx zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §92 x 93 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx soudního řádu.
25) §462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §11 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §190 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx).
28) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx řádu.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30) Xxxxxxxx Xxxx 2016/2258 xx dne 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx xxxxx.