Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019 do 31.12.2020.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Zřízení a zrušení daňové informační schránky §69a

Nahlížení do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Postupy při správě daní

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Daňová kontrola §85 §86 §87 §88

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 3 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení §145

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154 §155

Posečkání §156 §157

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

Úrok z prodlení §252 §253

Úrok z neoprávněného jednání správce daně §254

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Úrok z daňového odpočtu §254a

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx řád

Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx správců xxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx správě xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxx, jehož cílem xx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx daní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, hlášení xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx") a dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") xxxxxx daňovým xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx rozpočtem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

c) xxxxxxxx státního fondu xxxx Národní xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) rozpočet, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jako daň, xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx stanoví, xx xx při jeho xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx správy.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx daně xx rozumějí xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx nebo vznikají-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sledují xxxx xxxx.

§3

Daňová xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx předmětem xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx nebo xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ ZÁSADY XXXXXX XXXX

§5

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze x xxx xxxxxx, k xxxx xx byla xxxxxxx xxxx na xxxxxxx zákona xxxxxxx, x x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňových subjektů x třetích osob (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxx správy xxxx.

§6

(1) Xxxxx zúčastněné xx správě xxxx xxxx rovná xxxxxxxx xxxxx a povinnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxx xxx poskytne přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx-xx to vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Úřední xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxx xx xxx správě xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx řízení xxxxxxxx. Ze xxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx učiněny.

§8

(1) Xxxxxxx xxxx xxx dokazování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx každý xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxx správě xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx nedůvodné xxxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx.

(4) Xxx správě xxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednání x jiným skutečnostem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody x xxxxxxx xx smyslem x účelem xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§9

(1) Xxxxxx daní xx neveřejná. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x úřední xxxxx jsou xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxx jiným xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x všem, co xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx úkony, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, jsou-li potřebné xxx xxxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

ČÁST DRUHÁ

OBECNÁ XXXX X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX X XXXXX ZÚČASTNĚNÉ XX XXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Správcem xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx") x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxx svěřena xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, jiný xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxx a x xxxxx xxxxxxx xx x procesní xxxxxxxxxxx1).

§11

Xxxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx řízení a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona,

b) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Správce xxxx xxx xxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxx x vést xxxxxxxx a evidence xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím úředních xxxx.

(2) Úřední xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(4) O xxx, xxx je x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, x ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je zařazena.

Místní xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx

x) x fyzické osoby xxxxx xxxxxx pobytu; xxx účely správy xxxx xx místem xxxxxx fyzické osoby xxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx takto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx fyzická xxxxx převážně xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; pro xxxxx správy xxxx xx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobném veřejném xxxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx nemovitost, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) X poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Je-li v xxxx věci místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, řízení xxxxxxx xxx z xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno nejdříve, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxxxxx daně řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx příslušnost xxxx správci daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx místní xxxxxxxxxxx ministerstvo nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx daná xxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx orgán").

§15

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx příslušný.

§16

Xxxxx místní příslušnosti

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx příslušnosti, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx daní, xxxxx xxx stanovit xxxx xxxxxx x vymáhat, xxxx xxxxxxx daně, xxxxx je nově xxxxxxxxx, x vyrozumí x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Místně xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce daně xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxx x úkony, xxxxx xxxxxxxxx xxxx dožádání, xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx vyhovět xxxxxx.

(3) Xxxxx mezi xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xx xxxxxx xxxx xxxx-xx pro xxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx změně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x delegaci xxxxxxxxxx, xxxx okolností xxxxxxxxxx pro určení xxxxxx příslušnosti rozhodne xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx, změně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený správce xxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky.

§19

Atrakce

(1) Xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxx xxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx-xx xxx výkon správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochrany xxxx nečinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx bude xxx zásadní xxxxx x xx řízení x jinými daňovými xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, kterou xx xxxxxx subjekt označuje xxxxx, jakož i xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxx poplatníka xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x při placení xxxx xx dobu, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatku, x to i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ustanovené xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce, mají xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako daňový xxxxxxx.

§21

(1) Má-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx daně, x xxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx daně; xxxxx xx xxxxxxx plátce xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodující xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osobami xx rozumějí xxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx jejichž práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daní dotčena.

§23

Prokázání xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx požádat o xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor2) x x xxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx zjištění xxxx totožnosti.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx xxxx při xxxxxx xxxx samostatně xxxxxx v rozsahu, x jakém xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxx xxxxxx daní xxxxxx xxxx statutární xxxxx, nebo xxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu jednat3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pověřit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx jejím jménem xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx udělené xxxxxxx jednat xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx fyzická xxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby vyžadováno xxxxxxxx jednání více xxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního orgánu.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx použijí xxxxxxx xxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnických xxxx xx použijí obdobně x na xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxx výkon xxxx x povinností osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx je

a) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zmocněnec,

d) společný xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zastupování zástupcem xxxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nezbytná, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxxx zástupce.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednání xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx ji xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jménem, xxxxxxxxx xx-xx sporné, xxx je x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx,

x) osobě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednat; v xxxxxx případech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx nezvolila xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ustanoví xxxxxxx daně toho, x koho je xxxxx, jíž se xxxxxxxx ustanovuje, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, navrhne xxx xx seznamu xxxxxxxx poradců Komora xxxxxxxx poradců xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx u zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx ustanovit osobu, x xxx xxx xxx důvodně xx xx, xx má xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx obavu, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx profesního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x ochranu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx najevo, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na výsledku xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx odvolat.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Osoba zúčastněná xx správě xxxx xx xxxx zvolit xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx správě xxxx xxxx xxxxxx vykonat.

(2) Xxxx moc xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx moc je xxxxxx x xxxx xxxxxx správci xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx správci xxxx, xxxxx provádí xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx xxxxxx správcům xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx byla xxxx xxx uplatněna.

§28

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx vymezen xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx použije obdobně. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxx správci xxxx účinná až xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx plné moci xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvolí-li xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxx, xx okamžikem xxxxxxxxx nové xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxxxxx zmocněnci x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx udělena xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zmocněnec, který xxxx sídlo nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx pobytu x Xxxxx republice, xxxxx budou pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o rozhodnutí, x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxx xxxx jedná xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Omezení xxxxxxxx

(1) X xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zvolen xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxx oprávněn xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Xxxxxxxx zastupování

(1) Xxxxxx-xx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx daňová povinnost, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx xxx xx výzvu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx; zastoupené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce xx xxxxxxx §27 xx 29 obdobně.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx si může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx maří xxxxxxx, může xxxxxxx xxxx, nevede-li xxxx xxxxxxx-xx by x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného konzultanta x dalšího jednání.

XXXXX XX

XXXXX

§32

Xxxxxx xxxxx x provedení xxxxx

(1) Xxxxxxx daně stanoví xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx správě daní, xxxxx je xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx než 8 dnů lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud správce xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx, xx xxxxx xx stanovená xxxxx xxxx, xxxx být x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx důsledky xxxxxxxxxx xxxx lhůty; xxxxx xxx x lhůtu xxxxxx xxx 8 xxx, xxxx být xxxxxx odůvodněna xxxxx xxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Počítání xxxx

(1) Lhůta xxxxxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx uplynutím xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx započal xxx xxxxx. Není-li takový xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx den.

(2) Lhůta xxxxxxxxx podle xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, xxx xxxx dny, xx počítá od xxxxxxxx, kdy xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo svátek, xx posledním dnem xxxxx nejblíže následující xxxxxxxx xxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou dny.

§34

Xxx xxxxx pro xxxxxxx daně

Pokud xx xxx, xxx osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxx podání, xxxx počátku běhu xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx pátého xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx součinnosti.

§35

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx

x) učiněn xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxxxx správci daně,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na technické xxxxxxxx společné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx5) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně.

Jde-li x lhůtu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx učiněn xxxx jejím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx úkon učiněn x věcně x xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx xxxxxx tento xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X pochybnostech xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx opak.

§36

Xxxxxxxxxxx lhůty

(1) Správce xxxx povolí xx xxxxxxxxx důvodu na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxx jejím uplynutím; xx stejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, která v xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o niž xx být lhůta xxxxx xxxxxxx prodloužena, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Je-li rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx běh této xxxxx uplynutím xxxxxx xxx po oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxxx až o 3 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx daně tvoří x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx x zahraničí, může xxxxxxx daně na xxxxxx daňového xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx prodloužit, jde-li x xxxxx, xx xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x prodloužení xxxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx správce daně x navrácení lhůty x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxxxxx xxxx povolí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx xxx uplynula, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx povolit, xxxxx xx posledního xxx zmeškané xxxxx xxxxxxx xxxx než 1 rok, xxxx xxxxx xxx x xxxxx

x) pro stanovení xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, že xx xxxxxxx o navrácení xxxxx x předešlý xxxx vyhověno, rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Ochrana xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxx podnět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) marně xxxxxxxx xxxxxxx stanovená lhůta, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx úkon xx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxx, xxxx

x) nevydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lze xxxxxx xxx, jestliže xxxxxxx xxxx nevydal rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx poslední xxxx v řízení, xxxxxxx xx předpokládaná xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx prověří, a xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zjednal xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx nápravu xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zjedná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce daně xxxxxx xxxxxxxx, odloží xxx x xxxxx, xxxxx podala xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx 30 xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx to, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x rozhodnutí, xxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxx dosud xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx písemnost xxxxx odstavce 1, xxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy6) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoven xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím správce xxxx,

x) xxx stanoví xxxxx, nebo

c) xxx xxxx správce daně.

§41

Doručování xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx i xxxxxx zástupci. Xxxx xxxxxxxx rozhodným xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx nastane xxxxxxx.

Xxx 2

Elektronické doručování

§42

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

Osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxx xxxxxx zástupci xxx xxxxxx xxxx (dále xxx "adresát"), xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bytě, x místě podnikání, xx pracovišti xxxx xxxxxxx, kde bude xxxxxxxx.

(2) Adresát xxxx xxx, xxx písemnost xx adresáta xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx doručuje nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx další nezbytné xxxxx xxx doručení.

§44

Xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xx xxxxxx evidovanou x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje se xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xx xxxxx adresu v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx adresu.

(4) Písemnost xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx adresáta xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x adresát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx fyzické osobě, xxxxx xx na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jejím blízkém xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno xxxxx doručit, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se vhodným xxxxxxxx upozorní, xxx xx ji xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx doručit též xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx právnickým osobám

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx organizační složky xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, doručuje se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná jednat xxxxxx této právnické xxxxx. Písemnost, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxx zdržuje, xxxxx xxxxxxxx s xxx, že odevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Nebyla-li xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zastižena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx ve xxxxx 10 dnů vyzvedl. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správce xxxx doručit xx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby podle §24 xxxx. 2, xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx orgánům veřejné xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§46

Uložení xxxxxxxxxx

(1) Písemnost xx ukládá

a) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručuje, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x doručení xxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) V upozornění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vkládá xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x něm xxxxx xxxxxxxx správce daně, xxxxx písemnost je xxxxxxxxxx, komu xx xxxxxxxxxx, kde x xx xxxxxxx dne x x xxxxxx xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxxxxx x vyzvednutí; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích jejího xxxxxxxxxxxx.

(3) Bez xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemně xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Písemnost, xxxxx se doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doručovanou xxxxxxxxx, adresátem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xx xxxxxx uložení, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx se adresát x uložení nedozvěděl.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx, x písemnost xx vrátí xxxxxxx xxxx; současně xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepření xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předat, xxx xx zanechat x domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx uplynutí xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x xxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vhodí xxxxx provádějící doručení xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxx způsob seznámení xxxxxxxx s obsahem xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx, písemnost xx xxxxx odesílajícímu xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xx, xxx xxxx doručované písemnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx užívané xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Neúčinnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx a předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx správce xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx podat xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx písemností skutečně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádost xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx považuje xx xxxxxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx způsoby xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) osobě xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neurčitému xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů na xxx xxxxxx desce x zároveň xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx xx doručena xxxx vyzvednutí písemnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx správce xxxx, považuje se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx daně též xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx daň hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx a xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou vyvěsí xx xxxx xxxxxxx 30 xxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Díl 5

Xxxxxxxxx doručení

§51

(1) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx doručují do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x podle okolností, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx doručování,

e) xxxxx o xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx dne xxxxxxx,

x) xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, v xxxx xxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxx odepření x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; jde-li x osobu odlišnou xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vztah x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) podpis xxxxx, xxxxx předala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jména.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo není-li xxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx, xx mu xxxx doručeno.

(4) X xxxxxxx, že úřední xxxxx nedoručuje xxxxxxxxx xx použití zalepené xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na její xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x) x x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx úkonu xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odepření podpisu x důvody xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x protokolu.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx indispozici, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx který xxxxxxx xxxxx k potvrzení xxxxxx adresátem; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX INFORMACÍ

Povinnost xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx a xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx dozvěděly x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx neplatí xxx xxxxxx subjekt, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx správce daně xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, a údajů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx dokazování xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx dědice, xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správě xxxx, x nichž xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxx,

x) úřední osobě xxx plnění povinností xx xxxxxx archivnictví, xxxx

x) osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zveřejňované při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejných podpor.

§53

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti nejde, xxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx

x) Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) koordinačnímu xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx podpory xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,

c) soudu, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxx xxxxxx jeho xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx daní,

e) Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx při výkonu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx působnosti, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx x dalším kontrolním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sestavování xxxxxxxxx účtů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Komoře xxxxxxxx xxxxxxx nebo České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxx, xxxxx x orgánu, který xxxxxxxx znalce nebo xxxxxxxxxx, xxx řízení x jeho odvolání,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejde, poskytne-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx požaduje xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx činů xxxxxxxx x poplatkových, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxxx nepřekažení xxxx xxxxxxxxxx xx trestným xxxxx,

x) trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů x stavu hospodaření x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) některý z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxxx osoby, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7), xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§54

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxx §53 x účelu x v xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §53 postupem xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx shromažďuje, a xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx přístup x xxxxxxx údajů uchovávaných x xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx s informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx využít xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx účely x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Za vytvoření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinností xxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přestane xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správce daně.

§56

Informační xxxxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, ve kterých xxx zejména učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx otevřena podatelna xxxxxxx daně,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpráv, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx datových zpráv, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3, x xxxx xxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxx účty podle xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx daní, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx platbou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poštovních služeb, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx platit bezhotovostním xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx zveřejní informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx daně, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx

§57

(1) Povinnost poskytnout xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx a xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb") xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátorech,

b) xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx,

x) stavech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x osobách, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, úschovách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zásilkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pronajatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx jsou xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(6) Vydavatelé xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxx §57, xx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje nebo xxxxxxxxx30):

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx získávání xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Xxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxx, daňový xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x to xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2 x §27 odst. 1, 2 x 4 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §57 x §57a jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádání správce xxxx stanovené xxxxx xxxx dokumenty, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x správcem xxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 a 57a xxxxxxx jen x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx z xxxxxx evidence, kterou xxx vede; xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx osob uvedených x §57 a §57a xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx kontrolní xxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány9) xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxx daní.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx provedeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx údaje, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx údaje dále xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx subjektu údajů, x

x) může provádět xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kritéria, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracovávaným xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx může xxxxxxx x úkonech, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx protokol, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tohoto úkonu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo xxxxxxx,

x) xxxxxx údaj x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx správce xxxx x úřední xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx zúčastnily,

f) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

i) xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výhradám.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx splnění povinností, xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu; xxxxx xxxxxxxx nemusí obsahovat xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxx znakem.

§62

(1) Xxxx-xx protokol xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx x xxxxxx v xxx, že se xxx stalo, a xxxx uvést, xx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Přeškrtnutá xxxxx xxxx zůstat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření x protokolované xxxx, xxxxxx x výhrady xxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x své xxxxxxxxxx x xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx návrhů, xxxxxx, xxxxxxxxx k xxx, xxxxx xx xxxx v protokolu, xxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx přečteny, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odepření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dostatečného důvodu xxxx vliv xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku. Xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předá xxxxxxxxx protokolu daňovému xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx zúčastnil, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x psaní x v xxxxxxx, xxxxx i jiné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx původní xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx záznam

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx protokolu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznam, xx xxxxxx zachytí skutečnosti, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sdělení, oznámení, xxxxxxxx, obsahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx materiálů.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxx, která xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; to neplatí, xx-xx úřední záznam xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxx identifikaci x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

§64

(1) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, pokud xx nevylučuje xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy.

(4) Xxxx xx xxxxx xx

x) části xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x nichž xx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x pořádkových pokutách.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obsahovat soupis xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v nich xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednotlivými xxxxxxxxxx čísly x xxxxx se pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx uplatněny x řízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx ohrozilo xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx daní,

c) úřední xxxxxxx nebo protokoly x podaných vysvětleních, xxxxx xxxxxx použity xxxx xxxxxxx,

x) písemnosti xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx přeřazení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx patrno, xxxxx xxxxxxxxx, zaevidovaná v xxxxx vyhledávací, xxxx xxxxxxxxx, do xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx datu.

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§66

(1) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spisu xxxxxxxxxx xx jeho xxxx x povinností, xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx subjekt oprávněn xxxxxxxxxx xx osobních xxxxxxxx xxxx vedených x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx do soupisu xxxxxxxxxx obsažených ve xxxxxxxxxxx xxxxx spisu. X takto poskytnutého xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx ohrožen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, umožnit xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xx vyhledávací xxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx hodinách xxx xxxxxxxxx, pokud správce xxxx nepřipustí xxxxxxxxx xx xxxxx i x průběhu pracovní xxxx xxxx úřední xxxxxx pro veřejnost.

§67

(1) Správce daně xxxxxx x každém xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, do kterých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožněno xxxxxxxxxx.

(2) Nevidomým osobám xxxx spis xxxxxxx. Xxxxxxx daně umožní xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx spisu x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxx, do xxx xxx nahlížet, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxx xx daňovému xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. X pořízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx doložky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx opis, kopie xxxx stejnopis souhlasí xxxxxxxx s xxxxxxxx, x níž byl xxxxxxx, x xxx xxxx listina xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a x kolika xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx znakem.

§68

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx v §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx veřejné xxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nahlížet, pořizovat x xx xxxxxx x kopie, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx daňového xxxxxx.

(3) Orgán veřejné xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx zapůjčena, xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyhledávací xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Daňová informační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx dálkového xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx správců xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx témže technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je místně xxxxxxxxx správce xxxx xxxxx §13 odst. 1.

§69x

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx informační schránky

(1) Xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx zpřístupněna xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dosud nebyla xxxxxxx daňová xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má

a) xxxxxx subjekt,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xx

1. oprávněn xxxxxxxxxx daňový subjekt xxx správě xxxx x neomezeném xxxxxxx x všech správců xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx informační schránky.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; §29 odst. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx přihlásit do xxxx datové xxxxxxxx.

§69c

§69c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXX POSTUPY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních x dalších xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx se posuzuje xxxxx skutečného obsahu x xxx ohledu xx to, jak xx označeno.

(3) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, kdo xx xxxx, xxxx xx xxxx x co xx navrhuje.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ústně xx protokolu xxxx xxxxxxx zprávou

a) podepsanou xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činí.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx učiněný xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx podání xx 5 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx podání xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§72

(1) Přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx registračních údajů, xxxxx daňové tvrzení xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxx xxx na tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx x x xxxx vyznačených xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx pouze údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx 3.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávou s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1.

§73

(1) Xxxxxx xx xxxx x příslušného xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx je učiněno xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx datovou xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx zprávu zasílanou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, může ten, xxx xxx učinil, xxxxxx xxxx vzít xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx vydáno rozhodnutí xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x němuž xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinna xxx xxxxx xx xxxxxx, nebo na xxxxx xxxxxxx xxxx.

§74

Xxxx xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxx vady, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, pro které xxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx vady odstranil xxxxx jeho xxxxxx x ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad.

(3) Xxxxx-xx vady xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, jako xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx vady podání xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úřední xxxxxx x vyrozumí xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx výzvu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vůči správci xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx podání xxxxxxx xxxxx x xxx, že podání xxxx učiněno jinak xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx něj jako xx xxxxxx xxx xxxx; to platí xxxxx pro xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§75

Postoupení

Není-li xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, příslušný xxxx v dané xxxx xxxxxx, podání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnému správci xxxx x xxxxxxx x xxx podatele.

§76

Xxxxxxx jazyk

(1) Při xxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xx vyhotovují v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxx xxxx učinit xx své xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx písemností x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx10) zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11), xx xxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx menšiny. Xxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxxx znalou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x seznamu tlumočníků. Xxxxxxx xx tlumočení x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nese xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx tlumočníka xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12). Osobě xxxxxxxxx, xxxxx neovládá xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx schopen xx x xx xxxxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx se s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx osoba xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní xxxxxxxxx xxx podjatost, jestliže

a) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) se x xxxx věci xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podílela xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) její xxxxx x osobě zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx vzbuzuje jiné xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxx xx o xx xxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx správce xxxx xxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, o xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxx xxxx; x případě, xx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxx ní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřední xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx dojde k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx podle §18 xx jiného xxxxxxx xxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí xxx xxxxxx osoby xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx námitky xxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě xxxx, xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx úřední xxxxx vyloučena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 a 7 se použijí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Postupy xxx xxxxxx xxxx

§78

Xxxxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxx x x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxxx x daňovým xxxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx

x) ověřuje úplnost xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx poměrů x dalších skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně,

c) shromažďuje x zpracovává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 odst. 3,

x) opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může provádět xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx cíle xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx odepření xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §96 odst. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X podaném xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx protokol nebo xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Správce xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx subjektů x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx, xxxxx x xx místě, xxx xx to vzhledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvhodnější.

(2) K xxxxxxxxx místního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx.

(3) X průběhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průběh xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx provozu, právo xx přístup xx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx informacím, x xx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správy daní. Xxxx xxxxx má xxx, jde-li x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx současně xxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) V xxxxxxx nezbytném k xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx daně xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořízeny.

§82

(1) Daňový subjekt x xxxxx přítomné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x další věci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx i xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx postupem xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx si může xx xxxxx, x xxx je místní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx bližšího xxxxxxxxx xxxx expertizy vzorky xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx expertize či xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx povaha.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrdí správce xxxx xxx jejich xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx doklady a xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx vzorky xxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xx které je xxxxxxx, nejpozději do 30 xxx od xxxxxx převzetí xxxx xxxxxxxx. Ve zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podrobit xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trvají, xxxx xxx xxxx lhůta x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Při místním xxxxxxx může správce xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou sloužit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx správce daně xxxxx její povahy

a) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) vyznačit na xxxx zajištění x xxx xxxxxxxx na xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx k věci, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, úřední xxxxxxxx.

(3) Došlo-li při xxxxxxx šetření x xxxxxxxxx věci, předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x bez xxxx žádosti.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, správce daně xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxx úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx možno xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

(1) Pokud zapůjčené xxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je zapůjčila, xxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx známa nebo xx xxxx nevyzvedla, x to xxx xx výzvu správce xxxx, nebo xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx státu; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx daně vlastník xxxxxxxxxxx xxxx zajištěných xxxx znám, musí xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx desce xxxxxxx xxxx xx xxxx nejméně 60 xxx.

(3) Jde-li o xxxx, xxxxxxx vlastník xxxx xxxx, uvede xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x místo xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Předmětem xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx subjektu nebo xxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x daňového xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx je xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly prověřuje xx vymezeném xxxxxxx. Xxxxxx daňové xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx rozšířit nebo xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx řízení týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinému xxxxxxxx řízení.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovány, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxx xxx zavinění správce xxxx uplatněny x xxxxxxx daňové kontrole x xxxxx zakládají xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx odpovídá nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx.

§86

(1) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx daně xxxxxxxx x provedení daňové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx subjekt, x xxxxx xx xxxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xx právo

a) xxx xxxxxxxx jednání se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobami, které xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx k dispozici,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 x xxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxx místo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zajišťujících jeho xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx jeho tvrzení,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svým zaměstnancem xxxx jinou osobou, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) nezatajovat xxxxxxx xxxxxxxxxx, které má x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx je xx známo, kde xx xxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xx xxx xxxxxxxxx daňové kontroly xxxxxx pravomoci podle §8084.

§87

(1) Daňová kontrola xx xxxxxxxx prvním xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly x xxx kterém xxxxxxx xxxx začne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prověřovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx v průběhu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu, xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx daně xxxxxx.

(3) Xx xxxxx správce xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxx xxxxx prodloužit.

(4) Xxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) sdělit, musí xxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výzvě x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontroly.

(5) Xxxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x následně xxxxxxx daňovou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §98 xxxx. 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §148 xxxx. 3 a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxxxxx x dani, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly.

§88

(1) X xxxxxxxx, xxxxxxx a ukončení xxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxx kontrole, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x odkaz xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx záznamy x

x) xxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxx osobou x daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx,

x) vyjádření daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx správce xxxx x jednotlivým xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx s výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx které xx může xxxxxx xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x navrhnout xxxx xxxxxxxx. Nedojde-li na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění, nelze xxx v rámci xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx kontrole xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Správce xxxx po xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx x xxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx projednání, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx oznámenou x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx; den xxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly.

(6) Xxxxxxxx podpisu zprávy x daňové kontrole xxxxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx kontrole xxxx xxxxxxxxx prostředku. X xxxxx musí xxx xx xxxxxx kontrolovaný xxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx

§89

(1) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, průkaznosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxx subjekt x xxxxxxxxxx xxxxxx pochybností.

(2) Xx výzvě správce xxxx xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx daňovému subjektu, xxx xx k xxx xxxxxxxx, neúplné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepravdivé údaje xxxxxxx nebo pravdivost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neodstraněním xxxxxxxxxxx xxxx nedodržením xxxxxxxxx lhůty.

(4) Pokud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx, xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odpočet, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx pochybností xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx stanovené pro xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vyjádření xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výše xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností. Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňovou xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx řízení

§91

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci daně xxxxx xxxxx podání xx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx učiněn xxxxx xxxx ve xxxx.

(2) Nesplní-li daňový xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zahájí xxxxxxx xxxx xxxx řízení x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx povinnost.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Dokazování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen uvádět x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx předpokladu, xx potřebné informace xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx evidence.

(5) Xxxxxxx xxxx prokazuje

a) xxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx domněnky xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxxxxx záznamů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a dalších xxxxxxxxx prostředků uplatněných xxxxxxx subjektem,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné xxx uplatnění následku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účelu právního xxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňové výhody x xxxxxxx se xxxxxxx a účelem xxxxxxxx právního předpisu.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vysvětlit, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x tom xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx důvodu.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud se xxxx xxxxxxxxx neuvádí x jiné písemnosti xxxxxxxx xx spise.

§93

Xxxxxxx prostředky

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx podkladů, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxx, xxxxx xxxx získány xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, listiny, xxxxxxxx xxxxxxx, svědecké xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx jako důkazní xxxxxxxxxx použít x xxxxxxx podklady xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx jimi vedená xxxxxx, jakož i xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx subjektů.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx výpovědi, xxxxxxx xxxx na xxxxx daňového subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx daňového xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx správě xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §58 na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx x jiné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x ohledání; xxxxxxxxxx §96 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§94

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezích xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx prohlášena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx dokázán xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx v ní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně,

a) závisí-li xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx, x xxxx xx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx subjekt, v xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, povinen xxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx odkladný xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx a klást xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyrozumí.

§96

Xxxxxx

(1) Každá osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědek x xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxxx xxxx týkajících xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxxxxx ten, kdo xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxx nebo osobám xx xxxxxxx.

(3) Jako xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx ten, xxx xx porušil povinnosti xxxxxxx x utajováním xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxx xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx14), xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nic nezamlčovat x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. X provádění xxxxxxxx výpovědi xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyrozumí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxx xxxx, ve které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97

Záznamní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje xxxxxx x hotovosti, xx povinen vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx stanovené zákonem.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx. Součástí rozhodnutí xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx členění x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxx, z xxxxx xx záznam xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx doručení; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx záznamní xxxxxxxxxx daňového subjektu, xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx vede xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x odstranění xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx odvolat xx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx má odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně, x xxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx při dokazování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxxxx s daňovým xxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, x xxxxx vyplývají xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx jím xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vysvětlení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poznatky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vztahující xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx nelze dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně x dispozici, xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx x rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§99

Předběžná xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxx, o které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx otázky, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx daně posoudit xxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx nemůže xxxxxx xxxxxx x tom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx správní xxxxxx a xxx xx něj odpovídá, xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§100

Předvolání x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účast v xxxxxx xxxx jiném xxxxxxx při správě xxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx, x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx na právní xxxxxxxx nedostavení xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx předvolání, xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x požádat x její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pravomoc x předvedení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze uplatnit xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx učiněn úkon x xxxx doručení; xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rozhodnutí je xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeno xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přiznat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Rozhodnutí obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výměru,

c) xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x uvedením xxxxxxxx předpisu, podle xxxxx xxxx rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxx uhrazena,

e) lhůtu x xxxxxx, xx-xx xxxxx ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx odvolání, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, x xxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx jména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x informaci x xxx, xxx xx vypořádal s xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemcem rozhodnutí.

(4) X odůvodnění xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx úvahami se xxx hodnocení xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx stránce.

§103

(1) Xxxxxxxxxx, které xx účinné x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx, které je xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx odvolat, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Opravy xxxxxxxx nesprávností

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx chyby x xxxxx, xxxxxxx a xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Opravu xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxx provést, xxx xxxxx neuplynula xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, skončí xxxx xxxxx uplynutím xxxxx xxx placení xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí.

§105

Nicotnost rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nicotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) správce xxxx nebyl x xxxx xxxxxx vůbec xxxxx příslušný,

b) xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx zjevně vnitřně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xx základě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx doručí xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx navazující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx různými xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx navazujících rozhodnutí xxxxxxx daně, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nejblíže společně xxxxxxxx.

(5) Podnět, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, zpět, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxx právně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx právech a xxxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povahy,

e) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů, které xxxxxxx zákon, xxxx

x) xxxxxx xx stalo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx jeho předmětu, xxxxxxx xx xxxxxx xxx v xxxx xxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vůči němu xxxxxxxx xxxxxxx prostředky; xx neplatí, pokud xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx den doručení xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx založení xx xxxxx.

§107

Xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní, nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, náleží xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx výdělku, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx náklady xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx osoba uplatnit x správce xxxx, xx jehož výzvu xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x doklady xxxxxxxxxxxxx uplatňované xxxxxx xx 8 dnů xxx xxx účasti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů x ušlého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úkony, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účelně xxxxxxx. Xxxxx lze uplatňovat x správce xxxx, xxxxx zástupce ustanovil, xx jednotlivých úkonech, xxxxxxxxxx xxxx do 20 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx. Správce daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx; náklady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx práce.

(8) Xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx výdaje, x výjimkou výdajů xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

XXXXX VII

OPRAVNÉ A XXXXXXX PROSTŘEDKY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx správě xxxx xxx přezkoumat xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx rozklad,

b) xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xx povolení obnovy xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxx rozklad. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx komise. Na xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dozorčím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenou x §119 odst. 2 x §122 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, směřuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxxxxx daně vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx samostatně odvolat, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Odvolání se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, jehož rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§110

(1) V případě xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxxxxx podat do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx §104, xxxx-xx xxxxxx, nejpozději xxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx odvolání xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx odvolání, xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx x poučení xxxxxx xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx zákon xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Příjemce xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx práva na xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx odvolací xxxxx; xxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx. Je-li x xxxxxx xxxx příjemců xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx vzdali xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zpět, odvolací xxxxxx xx zastaveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Může-li odvolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřili xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx být xxxxxx xxx 15 dnů.

(5) Xxxxx-xx před skončením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx správce daně.

(6) Xxxxx xxx uplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx mít tyto xxxxxxxxxxx

x) označení správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž odvolání xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx nesprávnosti nebo xxxxxxxxxxxx napadeného rozhodnutí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx vady, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx odvolatele x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, a stanoví xxx xx přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, platí, že xxxxxxxx xxxx podáno xxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

Xxxxxx správce daně xxxxxxx stupně

(1) Správce xxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a toto xxxxxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4,

b) xxxxxxxx x odvolání xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ve zbytku xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xxxxx rozhodnutí je xxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudit xxxxxxx xxxxx uvedené x odvolání x xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx, řízení xxxxxx x nezbytné xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx svým xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Postup xxxxxxxxxx xxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odvolací orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx. Odvolací xxxxx xxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx vázán, x xx xxx x xxxxxxx, že x xxxxxxxx neuplatněné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mít xxxx xx výrok xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx.

(4) Směřuje-li xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx, zkoumá odvolací xxxxx xxxxx dodržení xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx doplnění nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxxx xx zjištěnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx prokazují, x umožní mu, xxx se k xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx provedení dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx delší 15 xxx; žádost x navrácení xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

(4) Po uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx orgán x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxxxx orgán

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zamítne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X odůvodnění xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx vypořádány xxxxxxx důvody, x xxxxx xxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jinak x odvolání xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx dále odvolat.

Díl 3

Xxxxxx řízení

Řízení x povolení nebo xxxxxxxx obnovy xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx ukončené pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxx

x) vyšly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx příjemce rozhodnutí xxxx správce daně xxxxxxxxx v řízení xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx výrok xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměněného xxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx záviselo xx posouzení předběžné xxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx má vliv xx toto rozhodnutí x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obnovit x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx podat xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx povolení xxxxxx řízení xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x posledním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zamítne xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxx, pokud neuplynula xxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxx xxx povolit xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolit xxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx obnovené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx řízení

(1) Obnovené xxxxxx xx xxxx xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx; pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), provede obnovené xxxxxx ve věci xxxxxxx daně, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nastaly.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx zajištění xxxxx §170 a 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevznikají xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx řízení

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx nařídí přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx rozhodnutí bylo xxxxxx x rozporu x xxxxxxx předpisem. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xx nepřihlíží.

(2) V xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx podá x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou dány xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx x xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, požádá, xxxxx xx správce xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx nebo úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx základě návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx placení xxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Došlo-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx přezkumné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

§123

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxx xxxxxx xxxxx důvody, pro xxxxx bylo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx takto přezkoumávanému xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §167 xx 169, §170 a 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušenstvím xxxx, nevznikají.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxxx, že byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx původní rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Díl 5

Vztah ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§124

(1) Domáhá-li xx navrhovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) K xxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx neuvedl, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxx přezkumného xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§124x

Xxxxx-xx x xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxx s právním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx neúčinným xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, kterým je xxxxxx zamítnuta xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§125

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dani.

§126

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx x registraci xx daňový xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx daní.

§127

Xxxxxxxxxx povinnost registrovaných xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dojde-li xx změně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxx důvody.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x změně registračních xxxxx.

(3) Registrovaný xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx správci daně

a) xxxxxxxxxx listinu prokazující xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx listinu, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 15 xxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci x xxxx zrušení, popřípadě xxxxxxxxxx o zániku xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx daňový subjekt xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx 15 xxx ode dne, xxx xx toto xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud daňový xxxxxxx xxxxxxx daně x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx části, x to 15 xxx xx jejího xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx automatizovaným xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx; xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx v registračních xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx údaje uvedené xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx x x xxxxxxx pochybností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx údaje xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnil, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v níž xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx vady v xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx výzvě xxxxxxxx xx po uplynutí xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

§129

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx daně rozhodne xxxxx x souladu x přihláškou x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx podle povahy xxxx xxxxxxxx z xxxx úřední x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx důvodné x pokud xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxxxxxxx výzvě k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx subjektu, který xxxx xxxxx registrován x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kód "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxx daňovým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx registrován, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obecným xxxxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, a x právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo.

(4) Xxxx-xx xxxxxx identifikátor xxxxxxxx xxxxxxxx přidělen, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§131

Změna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňových subjektů

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dosavadní příslušný xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx den, x xxxxx přechází místní xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx; proti xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ke xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx bylo podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, xxxxx xxx něj xxxxxxxx x daňově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxx očekávaných, x xx v případech, xxx tak stanoví xxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 časový x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, na xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, pokud x xxxx xxxxxxxxxxx x daňové povinnosti xx xxxxxxxx stav xxxx totožný x xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení se xxxxx neúčinným, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx daňových důsledků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx běh xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx ode dne, x němž xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůtu xxxxxx.

(4) Jde-li o xxxxxxxxxxxx daň, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx při xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx kterých bylo xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx vydáno, nejsou xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx řízení se xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx její xxxxxx x xxxxx splněním xxxx xxxxx zánikem xxxxxx xxxxxxxxxx, která x touto xxxx xxxxxxx.

(2) Pro potřeby xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Daňové xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně,

3. o xxxxxx opravném prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 1 a 2,

x) xxx xxxxxxx xxxx

1. x posečkání xxxx x xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx,

2. o xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxx každý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxx xxxxxxxx daně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x řádném xxxxxxx tvrzení xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx daně.

(3) Daň xx splatná x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daňového tvrzení.

§136

(1) Xxxxxx přiznání x daní xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací období, xxxxx činí nejméně 12 xxxxxx, xx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxx-xx o daňový xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx účetní závěrku xxxxxxxx auditorem, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxx, xx-xx příslušná xxxx moc xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatněna x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pokud v xxxxxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí 12 xxxxxx, xx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxx měsíce, xxxx začíná běh xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 rok, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx daňovému subjektu xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§137

(1) Hlášení xx xxxxxx xx 20 xxx xx uplynutí xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hlášení. Pokud xx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx do 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, je xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyúčtování

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přiznáním nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx se dále xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx daňového přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx x dodatečná daňová xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx opravná přiznání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx daně

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx úřední.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kterou xxxxxxxxx xx evidence xxxx; xxxxxxxxx daně xx xxxxxx i xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx daň xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní lhůtě xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx platebního xxxxxx. Xx stejné xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x moci xxxxxx.

§140

(1) Neodchyluje-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx tvrzené xxxxxxx xxxxxxxxx, správce daně xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxxx xx spisu.

(2) Xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xxxxxxxx se považuje xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxx opožděně, den, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Daňový subjekt xx xxxxxxxx vyžádat xx xx správce xxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxx, xxxx tato xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Neodchyluje-li xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, odvolat; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Doměřovací xxxxxx

§141

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx vyúčtování

(1) Zjistí-li xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx být xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx to zjistil, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx dodatečné vyúčtování x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx běží xxxxx pro stanovení xxxx. Poslední xxxxx xxx xx výsledná xxx, xxx xxxx xxxxxxxx daně dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx poslední xxxxx xxx, jestliže xxx xxxx stanovena x xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx dodatečném daňovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx postupu správce xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daň xxxxx, než xx xxxxxxxx známá xxx, xxxx přípustné, xxxxx xxxxxxx z rozhodnutí, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo vydáno xx základě sjednání xxxx.

(4) Daňový subjekt xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyúčtování, xxxxxx xx nemění xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx údaje daňovým xxxxxxxxx dříve xxxxxxx.

(5) X dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxxxxx uvede daňový xxxxxxx rozdíl oproti xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxx vyúčtování xxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xx-xx předmětem xxxxx podle §87 xxxx. 2, která xxxx oznámena daňovému xxxxxxxx, nebo xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běh xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, podle jejíhož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx nemění, xxxx xx právní xxxx dodatečného platebního xxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx kontroly xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx je ukončeno xxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dozorčím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem xx splatná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Následné xxxxxxx

(1) Do xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx určitá období xxx xxxxxx daně x přímé xxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx; v tomto xxxxxxx plátce daně xxxxxxx změny a xxxxxxx oproti již xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

(2) Xxxx-xx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtách xxxxx §141 xxxx. 1. Xxxxx je x xxxxxxxxx hlášením xxxxxxx x povinnost xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx následné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx snížení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo z xxxx xxxxxx. Právní xxx dosavadních rozhodnutí x stanovení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správce xxxx xxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zjištěné x xxxxx doměřený xxxxxx xx dani xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; doměřením xxxx xx rozumí i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx dojít xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxx skutečnosti nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §145 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxx x doměřovacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdíly x xxxxxxxxxxxx údajích, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daň, x xx xxxxxxx toho xxxxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, že xxx xx neodchyluje; §144 xx použije xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxx xxx vyšší xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xx 15 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx doměřená x xxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nemusí daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx doměření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správce daně xxxxxx do xxxxx.

(2) Xx xxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno xxxxxxxx, xxx, kdy xxxxx správci xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx vyžádat xx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zašle daňovému xxxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx doměřená xxx xx daně xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým subjektem, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, odvolat; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx nalézací řízení

§145

Postup xxx xxxxxxxx řádného xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx x xxxx podání a xxxxxxx xxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx daně vyměřit xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx x řádném daňovém xxxxxxx xxx ve xxxx 0 Xx.

(2) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Nevyhoví-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Daň xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx, a xx jak x xxxxxx daňovém xxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx daně.

(2) Záloha xx xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, ukazatelů x xxxxxxxx přepočtu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaokrouhlování xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxx se xxx xxxxxxx repo xxxxx České xxxxxxx xxxxx za rok xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Správce daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňovému subjektu xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx označuje xxxx xxxxxxxx xxxxx, dodatečný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx rozhodnutí se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx odchyluje xx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx stanovení xxxx x xxxx úřední, xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pochybností, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§148

Xxxxx xxx stanovení xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx stanovení xxxx, xxxxx činí 3 xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx uplynula xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx, xxxx v xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx by xxx byla současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení.

(2) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xx prodlužuje x 1 xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx daně,

b) oznámení xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zahájena xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx učiněn.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu

a) xxxxxx, xxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Ústavním xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx rozhodnout xxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin související x touto xxxx,

x) xx xxxxxxxx odvolací xxxxx proti xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v předešlý xxxx,

x) xx marného xxxxxxxx úložní xxxx xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxxxxx řízení, xxxx

x) ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xx xx xxx obdržení xxxxxxxx xx tuto xxxxxx xxxx do xxx odeslání xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx správě xxxx x dané xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx končí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx druhého xxxx následujícího xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx, bez xxxxxx xx to, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podá řádné xxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx daň xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX V

PLACENÍ XXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxx daní

Evidence daní

§149

(1) Xxxxxxxxx evidence daní, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovení, splnění, xxxxxxxxx jiného zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x toho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx převodů; tyto xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx druh xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daní xxxx xxx daný xxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx částí, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxx účty.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx částí, o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxx správci daně, xx Finančním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě dokladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx osobou. Xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx doklady,

d) xxxxxxx doklady.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxx, xxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě dalších xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx jako počáteční xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

§150

(1) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se evidují xxxxxxxx x odpisy xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprav, xxxxx x odpisy xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vratky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Podkladem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, provozovatelů poštovních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Vratky xx xxxxx uskutečnit jen xx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se eviduje x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Částky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vymožené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx x xxxxx platby xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle §153 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxx získanou částku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobní daňový xxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx nedoplatky evidovány xx xxxx osobních xxxxxxxx xxxxxx, převede xx tato částka xx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxx uvedených v §152 odst. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xx xxxxxxxxx.

§151

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx subjektu vystaví xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 1 x §104 odst. 1.

(2) X xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx daňového xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx úhrady xxxx

(1) Xxxxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupin:

a) nedoplatky xx xxxx x xxxxxxx daň,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxx vymožené xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxxx §175 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných x xxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vymáhání,

b) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úhrada xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto skupin:

a) xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx již xxxxxxx den xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatná xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx následky xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx daně nedoplatek xxxxxx.

Přeplatek

§154

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxx a xxxxxx na kreditní xxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxxx xxxx převede xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx neuhrazenou daň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx evidován. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx do 10 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nedoplatku xx xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx nepoužije.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, upřednostní xxxxxxx xxxx při převodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daňový xxxx xxxxxx xxxxxxx řízení x zbylý přeplatek xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxx daně, x xxxxx xx nedoplatek xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx žádost xxxxx správci xxxx, x něhož xx xxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vrácení, xxxxxxxxxx však do xxx, xxx xxxxxx xxxxx stanovená xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx připojí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačních systémů, xxxxx předložit výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx žádostí, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x jakém xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx nedoplatků xxxxxxxxxxx u správce xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxx přeplatku podle xxxxxxxx 2 x 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx po xxx xxxxxx přeplatku, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx vzniku nedoplatku; xxxxx den vzniku xxxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxx xx vratitelný xxxxxxxxx, o použití xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx u xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňového subjektu x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx úhradu xxxxxx, xxxxx xxxx xx předepíše xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx správci daně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx daňového subjektu x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx výjimečných případech xxx, aby xxxx xxxxxxxxx zásada xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 Xx, poukáže xxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 2, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhoví, pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx; lhůta pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx daňový subjekt x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx správce daně x žádosti podle xxxxxxxx 1 a 2 se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx doručení. Vyhoví-li xxxxxxx daně x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx neoznamuje, xxxxx x to xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx den xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx, které xxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost po xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx kalendářního pololetí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx následujícího po xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx xxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx, nepřesahuje-li 100 Xx. O výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; §254 xxxx. 3 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxx poukázání vratitelného xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxx odepsání x xxxx xxxxxxx xxxx. Vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxx měně xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx 6 xxx xx konce xxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx.

Posečkání

§156

(1) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx znamenala xxx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odkázaných,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vedla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx vybrat xxx xx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx důvodném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x posečkání xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx posečkání, xx xxxxxxx doba xxxxxxxxx a posečkání xxxx být xxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx není xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Po xxxx xxxxxxxxxx posečkání nevzniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úrok z xxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 7 procentních xxxx, xxxxxx pro xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí.

(3) O xxxxxxxx úroku x xxxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posečkání. Xxxx x posečkané xxxxxx xx nepředepíše, xxxxxxxxxxx-xx 100 Kč.

(4) Úrok x xxxxxxxxx částky xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx daně x tom xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku.

(6) Xxxx x posečkané xxxxxx nevzniká xx xxxx, xxx daňovému xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx z jiného xxxxxx, xxx je xxxxxxxx posečkání.

§158

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx mohl být xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx x něhož xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx jeho výtěžek, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx x odpisu nedobytného xxxxxxxxxx x osobního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx trvá xxxx, pokud neuplynula xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

§159

Námitka

(1) Proti úkonu xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx odvolání, xxxx xxxxx zúčastněná na xxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx, kdy se x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx podává x xxxxxxx daně, xxxxx úkon xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně námitku xxxxxxx x rozhodne x xx. Vyhoví-li xxxxxxx x plném xxxxxxx, xxxxxxxx úkon xxxxx, x vyhoví-li xxxxxxx částečně, xxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx oprávněnost x xxxxxxx uplatňovaných důvodů, xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx v plném xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §111 xxxx. 5 x §112. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§160

Lhůta xxx placení xxxx

(1) Xxxxxxxxxx nelze xxxxxx x vymáhat xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx 6 xxx. Lhůta pro xxxxxxx daně začne xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůta splatnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxx.

(2) Xxx-xx před uplynutím xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx znovu xxx xxx, x němž xxx tento xxxx xxxxxx.

(3) Úkonem xxxxxxxxxxxx xxx lhůty pro xxxxxxx daně je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zřízení xxxxxxxxxx práva, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx se mění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražby,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) daňové xxxxxxx srážkami xx xxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx zajištěn xxxxxxxxx právem, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxx x vymáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X xxxxxx správě xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, pokud vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx xx zákona xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxx xxxxxxx správcem xxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx rovněž dochází, xxxxxxxx xxxxx stanoví, xx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx příslušný xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx platební povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§162

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx současně xxxxxxxxx xx správě xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, předá příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uložení xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx nejpozději do 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx; xxxxxxxx těchto xxxxx xx stejnopis xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a přehled x předávaných xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx orgán veřejné xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx současně xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x vyznačením právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které nastaly xxxx xxxxx xxxxxx xxx správě placení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx údaje ke xxxxxx placení peněžitého xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx daní

Způsob xxxxxxx daně

§163

(1) Daň xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osobní daňový xxxx daňového xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně,

b) x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx,

2. úřední osobě xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx správce xxxx přesáhnout xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

3. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. daňovému xxxxxxxxxxx, xxx-xx x platbu xxx daňové xxxxxxx, x

5. xxxxxxxxx úřední xxxxx, jde-li x xxxxxx pořádkové pokuty,

c) xxxxxxxxx známkami, stanoví-li xxx xxxxx,

x) přeplatkem xx xxxx dani.

(4) Xxxxxxx známky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, v xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx placení xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§164

(1) Daňový subjekt xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xx platba xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Platbu xxxxxxxxx bez dostatečného xxxxxxxx daně přijme xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx, na xxxxxx xxx byla platba xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx odpověď ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správce xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x tomto případě xxxxx xx xxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxx, x nichž xxxx jednoznačně identifikován xxxxxx subjekt, a xxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx nejasných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx nárok xx xxxx vrácení.

(4) Správce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, i xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx subjektem, x xxxxxxx x xx xxxxxxx způsobem, jako xx xx vykonal xxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Vrácení xxxxxx xxxx, xxx xx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx, xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx platbu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zřejmým xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejpozději x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx účet správce xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxx platbu xxxxxx xxxxx xxxxx, vznikl-li xxxxx xxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx nebyl xx dne vyřízení xxxxxxx vrácen xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx je nižší xxx 100 Kč.

(3) Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx provedla xxxxxx xx daňový xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nedoplatek; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za daňový xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxx platbě x x totožnosti xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§166

Xxx xxxxxx

(1) Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) x platby, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatelem poštovních xxxxxx, xxx, kdy xxxx připsána xx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx prováděné x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx den, xxx úřední xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx karty nebo xxxxxxxxx platebního prostředku, xxx, xxx xxx, xxx daň platí, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx veden xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx nejasných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx x xxxxxx poštovním poukazem, xx předá x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, který xxxx jeho xxxx, xx 2 pracovních xxx xxx xxx, xxx platbu xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, uhradí správci xxxx úrok x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15).

(5) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxx

§167

(1) Je-li odůvodněná xxxxx, xx xxx, x xxxxx dosud xxxxxxxxx den splatnosti, xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx době xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příkaz.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uloží daňovému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedené xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx, xxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx prospěch správce xxxx složením jistoty xx jeho xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámení daňovému xxxxxxxx.

(4) U xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx subjekt, xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Pokud není xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx stanovením xxxx xxxx xxxx dnem xxxx splatnosti xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxx stanovením xxxx xxxx před xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx snížení původní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajišťovacím příkazu x současně xxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxx vrátí xxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxx xxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxxxxxx daně, která xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je tato xxx xxxxxxx xx xxx jejího xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx částka xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx jej vrátí xxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Uplynul-li xxx splatnosti x xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx dosud neuplynul xxx xxxx splatnosti, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx. Xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, správce xxxx jej xxxxx xxx žádosti xx 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou v xxxxxxxxxxxx příkazu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx příkazem. Xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx nebo která xx xxxxx splatnou, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 4 x 5.

§169

Pokud xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zániku xxxxxxxxx zajišťovacího příkazu x xxxxxx toho, xx zajištěná daň xx xxxxx splatnou xxxxx §168 odst. 4 nebo 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nedoplatku, xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prováděno. Účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zachovány x xxxxxxx xxxxxxxxx novým xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx předchozího písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právo vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx x nemovité věci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x dalšímu majetku, x xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému katastrálnímu xxxxx, popřípadě xxxx, xxx vede veřejný xxxxxxx.

(5) Zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx tak, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zavázal, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve výhodnějším xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx registru.

§170x

Xxxxx zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu zástavního xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx správce xxxx xx výzvě sdělí xxxxxxxxxx xxx, za xxxxxx ručí, x xxxxxxxx jej xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx této výzvy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx vydat, pokud xxxxx nedoplatek uhrazen xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx subjekt x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx nebyl uhrazen xxx xxx vymáhání xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx ručiteli lze xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxx daňovému subjektu.

(4) Xxxxx xxxxx ručiteli xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxx nedoplatek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jako výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. V případě, xx takto nelze xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx doručena výzva xxxxx §171 xxxx. 1, má xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx ohledně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx podnětu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnětu x prominutí xxxx. Xx xx doby xx právo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, za který xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx povoleno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx; to xxxxx x xxx úrok x xxxxxxxxx částky x xxxxxxx, xx xx ručiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nedoplatek, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x úhradě tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx který ručitel xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ručiteli xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx nedoplatek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do 30 xxx od xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx daně ručením xxxx finanční zárukou

(1) Xxxxxxx daně může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx třetí osoby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx může rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx listině o xxx, xx na xxxxx správce daně xxxxxx xxxxxxxxxx částku. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx.

(3) Xxx úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §171 x 172.

§174

Xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx známa x xxxxxxxxx-xx den xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx ve xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx vyúčtování, se xxxxxxxx xxxxxx na xxx započítávají xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx změna xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx poslední známé xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx následující xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx.

(5) X odůvodněných xxxxxxxxx stanoví správce xxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx x za xxxx xxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému nově xxxxxxx xxxxxxxxx platit xxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx zálohy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Díl 5

Vymáhání daní

§175

Způsoby xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx vymáhat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej uplatnit x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx přihlásit xxx xx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx, nebyla xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxx sestavený z xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx jednací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nedoplatek (dále xxx "dlužník"),

d) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tuto náležitost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 1

Daňová xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx podle občanského xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, upravuje xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x exekučního xxxxxx, použijí xx xxxxxxx ustanovení občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného.

§178

Xxxxxxxx daňové xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx exekučního příkazu xxxxxxxx kromě náležitostí xxxxx §102 xxxx. 1

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výroku xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx tohoto xxxxx x uvede xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; z xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dlužníkovi x xxxxxx příjemcům xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx ze xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) prodejem xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nemovitých xxxx.

§179

Xxxxxxxxx majetku z xxxxxx exekuce

(1) Xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx daně na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vyloučí x xxxxxx exekuce xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je dlužník x xxxxx osoby, xxxxx podaly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxx doručení. Xx xxxx xxxxxx o xxxxxx xx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x věc, xxxxx se rychle xxxx.

(3) Xxxxx, které xxxx oprávněny xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx a jsou xxxxxxxx exekučního příkazu, xxxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podat xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vyloučení xxxxxxx z daňové xxxxxxx x xxxxx xxxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx 15 dnů xxx xxx, kdy xx x tom, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx, dozvěděly, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx není předmětem xxxxxx, tak nejdéle xx xxx, kdy xxxx daňová xxxxxxx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx nebo nemohl-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xx výzvu správce xxxx dlužník povinnost xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx prohlášení o xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx prohlášení x xxxxxxx nesmí být xxxxxx než 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx správce xxxx xxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedením nepravdivých xxxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx; ohledně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §71 xxxx. 1, xxxx xxx úředně xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx mzdy, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x výši xxxxxx xxxxx nároků,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, u xxxxx má peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředků xx nich,

c) xxxxx, xxxx nimž má xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, výši a xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx x hodnotu, xxxxxxxxx datum, xxx xx být plněno,

e) xxxxxx xxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, místo, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx i x vkladních xxxxxxxx, xxxxxxxxx listech a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba k xxxxxxxxx vlastnického xxxxx x věci, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx vlastní, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx majetek xxxxxxxxx xxx písmeny x) až x),

x) xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášení x xxx, xx x svém xxxxxxx, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx dlužník xxxxxxxxxx x xxxx majetku x xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka xxxxx xx xxxxxxx xxxx x doplnění xxxxxxxxxx x majetku. Xxxxxx xxxxxx xx uplatní, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xx seznamem xxxxxxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx soudem.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx x majetku, xx kterému byl xxxxxxxx xxxx vyzván, xxxxxxxx

x) je vůči xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx,

x) je u xxxxxxxx zavedena xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxx

x) vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx x správy xxxxxxx, včetně jeho xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx poté, xx xx byla xxxxxxxx výzva podle xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxx podle odstavce 4, xxxx vůči xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předmětu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx daňové exekuce xxxxx, právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx exekučních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx k jejímu xxxxxxxxx, rozhodne správce xxxx o xxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně na xxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) odpadl xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx nařízena,

c) xxxxxx posečkání úhrady xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx postihuje xxxxxxx, x němuž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo věci xxxxxxxxxxxxx exekuci,

e) xxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx v daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nepoměrnými xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx exekucí x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxx

x) xx tu xxxx xxxxx, xxx xxxxx nelze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, doručuje xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 nelze uplatnit xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxxx náklady

§182

(1) Exekuční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx, x náhradě nákladů xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů vzniklých xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hradí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Náhradu xxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužník, x xxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vymáhají xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové exekuce xxxx 2 % x částky, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nařízena, xxxxxxx xxxx 500 Kč x nejvýše 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx jejich xxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxx vydáním samostatného xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx nákladů.

(2) Náklady xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nařízena, xxxxxxx xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx xxxx dražbu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxx nedoplatku xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx dolů.

§184

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zadržet x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v očekávané xxxx hotových xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Úhrada xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x osobního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přednostně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxx-xx některé xxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uhradí xxxxx xxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx, vzniklé xxxxxx xxxxxx a přiznaný xxxx z neoprávněného xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§185

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx daňová xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx majetku xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxx patří do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymáhaných nedoplatků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxx i xxx xxxxxxx do 15 xxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx věc xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Stanoví-li tento xxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx povinnost xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx registru; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x majetku.

Oddíl 2

Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§186

Obecná xxxxxxxxxx o daňové xxxxxxx postižením xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poddlužníka o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx exekučním příkazem x xxxxxxx řádně x včas, má xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx splnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx.

(4) Dojde-li v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx změně místní xxxxxxxxxxxx, sdělí dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx současně nové xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx x z xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příkazu.

(2) Plátce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx.

(3) Xx návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx závažných xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období sražena xx xxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx srážky xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx plátcem mzdy xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekuční xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx pokračoval ve xxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx, x dále xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; pořadí, xxxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxxxx x původního xxxxxx mzdy, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx ze xxxx xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plátce xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx základní xxxxxx, je plátce xxxx neprodleně povinen xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; ten xxx xxxxx rozhodne, jakou xxxx základní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxx nároku xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx nároku xx mzdu u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx mzdy je xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx

x) u xxxx nastoupil xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovat,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xx nesplnění povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Daňová exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx odepsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka z xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx příkaz se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel platebních xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx týká i xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx na tento xxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx, stanoví xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účtů, x jakém je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x nich xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx.

§191

Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka než xxxxx xx mzdu xxxx na xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x téhož právního xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Poddlužník nesmí xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, ani xx ni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nesmí od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pohledávkou xxxxxxx xxxxxxxx x ztrácí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx správce daně.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§192

(1) Xxx provádění xxxxxx xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka, xxx xxxxx §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xx podmínky, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx osobou a xxxx převoditelná xx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx exekuce, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx.

§193

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx postup x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Exekuční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxx upřesní xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx k plnění xxxxxxxxxx xxxxxxx až x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí

Dražba

§194

(1) Xxxxxxx daně může x provedení daňové xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx a nemovitých xxxx nařídit x xxxxxxx dražbu.

(2) Dražbu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx úřední osoba xxxxxxxx výkonem daňové xxxxxxx; toto xxxxxxx xx veřejné.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx licitačních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxx xxxxxx osoby x zajištění řádného xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx každý, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx zahájením x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx dražební jistotu; xxxxxxx dražební xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx dražbě xx xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx je xxxx povinna xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx, převzít x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx elektronicky, xxxxx xx x xxxx technicky vybaven; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) skutečnost, xx xx technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby,

b) podmínky x postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx o xxxxxx.

§195

(1) Konání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x)

x) xxxxx x čas zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx dražba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby x xxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx výslednou xxxx xxxxxxxx dražby,

f) xxxx nejnižšího xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předměty x xx kterých xx xxxxxx jejich vlastníky,

h) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxx právu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právem xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x způsobu uplatnění x o tom, xx xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx podle §221 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dražba provádět,

b) xxxxxx internetové xxxxxxx, xx které jsou xxxxxxxxxx podmínky a xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se neodůvodňuje. Xxxxxxxx-xx správce daně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláška. Xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky.

§196

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xx vlastních xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osobám, x nichž xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx právo, výměnek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) správci xxxx, xxxxx již přihlásil xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) tomu, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17).

(2) Ostatním osobám xxxxxxx daně dražební xxxxxxxx doručí tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx

x) 30 xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 20 xxx x xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklým xxx xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, která je xxxxxxxxx dražby.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§197

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx toto právo xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada xxxxxx xxxxx prokázány; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx práva xxxxxxxx, xxxxx-xx x zákonné xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Každý, xxx xx proti xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx váznoucím xx předmětu xxxxxx, xxx xxx kterou xx xxxxxx exekuce xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx správci daně x xxxxxxxxxx x xxxxxxx výtěžku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně rozhodnutím xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx exekuce xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x uspokojení x rozvrhu xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx zahájení dražby.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v sídle xxxxxxx daně xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx,

x) xxx přihlásil xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

x) xxx xxxxx přistoupil xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce,

e) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražební xxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxxx.

(3) Daňový xxxxxxxx

x) xxxx vyloučit x xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) může xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx nebo dalších xxxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx pokračování na xxxxxxx místě. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dni, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dražbě xx stejný den xx nedoručuje; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejný xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Licitace xxxxxxxxxx xxxx trvá, dokud xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx dražební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx nabídka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx příklepu uhradit.

(3) Xxxxxxx-xx dražitelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "potřetí" xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxx mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předposledního xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx neodůvodňuje x nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x příklep udělený xxx dražbě nemovité xxxx.

(5) Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx dražebními xxxxxxxx, pokud nebylo xxxxxxx xxxxx dražební xxxxxx. Cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx dražební xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx stejné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražitelů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výhradou xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx učinil xxxxxxxx podání xxxx xxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příklep dražiteli, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx první. Xxxxx-xx xxxxx, který dražitel xxxxxx dražební xxxxxx xxxx xxxxx, určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx zaznamená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich vyřízení.

(2) Xxxxxxxx podepisuje xxxxxx xxxxxxxx x xx, xxxxx vznesli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x důvodu účelnosti x hospodárnosti x xxxxx xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx xxxxxx x různých xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx, protokol x xxxxxxx dražby xx xxxx xxx, xxx xxxx zřejmé, xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxx.

§201

Xxxxxx nesmí

a) daňový xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx úřední xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx nařídil, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx ti, xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dražby,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx.

§202

Dražba se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx vydražitel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postačuje x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxx uspokojeny xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

§203

(1) Daňová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dlužníka, xxxx prodejem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx zpeněžením, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce postižením xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx účel xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, sídla, xxxxxxxxx xxxxxx místností xxxxxxxx, xxxxx i jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do těchto xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 se použije xxxxxxx.

(4) Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, že dlužník x sebe xxxxxx xxxxxxx xxx, která xxxxxxx exekuci, x xxxxxxxx xx výzva x vydání ukrývané xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stejného xxxxxxx.

§204

(1) Xxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xx sepsanými xxxxx xxxxx dlužník xxxxxxxx. Xxxxxx jednání, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx neplatné.

(3) Xxx xxxxxxxx soupisu xxxx xxxxxx daňový xxxxxxxx účel svého xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xx prodej movitých xxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxx x soupisu xxxx.

§205

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osoby oprávněné x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx doručí dlužníkovi x xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx skutečnost zapíše xx xxx evidence.

§206

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx postrádat x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Věci, které xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx jiných xxxx x xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx nemohou xxx věci xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Věci xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx, peníze, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, polodrahokamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, daňový xxxxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxx.

(5) Sepsány xxxxx xxx i věci xxxxxxxx, které má x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx osoba xx povinna xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx xx-xx obava, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, ukryty xxxx xxxxxxxx, a postará xx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může provést x dodatečně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může, souhlasí-li x xxx dlužník, xxxxxx sepsané xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou uzamkne x xxxxxx úřední xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx věci dlužníka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§208

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) způsob, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xxx byly xxxx odebrány, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Protokol x xxxxxxx soupisu xxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx přítomen xxxxxxx, dále xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V protokolu x xxxxxxx soupisu xxxx xx podle xxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx x xxx, že xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx sepisovaných věcech, xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vyloučení věcí x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx protokolu o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věcí s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a předpokládaného xxxxxxx z xxxxxxx.

(5) Xx soupisu věcí xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx samostatné věci, xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxx xxxx.

(6) Nebyl-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx dodatečně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Po xxxxxx xxxxxx moci exekučního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx nebo způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x úředním xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sbírkových xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx21), a xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty22), ustanoví xxxxxxx daně xxxx xxxxxx.

(3) Xx zjištěnou xxxx xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx odhadem xxxxxx exekutor xxx xxxxxxx.

§210

(1) Sepsané věci xx prodají x xxxxxx.

(2) Xxxxx předmět xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

(3) Tvoří-li xxxxxxx xxxxxx soubor a xxxxxxx-xx se xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx tak xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx, jednotlivé xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx zjištěné xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nejvyšší dražební xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, xx vydražitel povinen xxxxxxx nejvyšší dražební xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nejvyššího dražebního xxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydraženou xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx §84.

(4) Xxxxxxx-xx xx vydražitel xxx xxxxxxxx xxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx prodána.

(5) Ohledně xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx, xxxx ohledně xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxx ocenění x xxxxxx x xxxxxx xxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x postup pro xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Sepsané věci, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx které nejsou xxx povolení obchodovatelné, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nebo prostřednictvím xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx polovinu xxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxx více zájemců, xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxx, xxx xxxxx nejvyšší xxxxxxx.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věcmi xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky,

b) xxxxxx xxxxxxx povahy x xxxxxxxx předměty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) předměty xxxxxxxx hodnoty,

nabídne xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, popřípadě xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxx posláním xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx a) xx x), x xx xxxxxxx za xxxxxxxxx cenu.

(2) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx prodá x xxxxxx. Výši nejnižšího xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xx výši xxxx xxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Věci, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx x před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xx zde xxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx věci tomu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a uhradí xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, vkladní xxxx nebo jiná xxxxxxx o obdobné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xx-xx výplata xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx veden x xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx vkladu správci xxxx x xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx movitých xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, předloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx příkazem na xxxxxx xxxxxxxx věcí. Xxx nastávají účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x dále se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx.

§216

(1) Zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykoná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prodejem xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x imobilizované xxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X provedení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx použije §191.

(4) Xxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx právo xx výplatu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výnosů x xxxx, x cenných xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx §215 xxxxxxx.

§217

(1) Věci, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x tom xx doručí dlužníkovi x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka, xxx xx věci xxxxxxxxx xx soupisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx sdělil, xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxx započne xxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx sepíše správce xxxx protokol.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx věci xxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxx xxxx xxxxx-xx je xxxxxxxxxx vrátit xxxxx, xx není xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx výzvě správce xxxx, může správce xxxx rozhodnout x xxxxxx propadnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §84.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí

§218

Daňovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xx vlastnictví xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§219

(1) Dlužník xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen xx 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxx, zda x xxx xx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věcí; xxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a případným xxxxxxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§221

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx příslušenství x jednotlivá práva x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx jednoho roku xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx se nezměnily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx se neprovede.

(2) Xxxxxxx, popřípadě i xxxxx osoby, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx umožnit xxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dlužníka; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx odstavce 1 xxxxxxx daně xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx prodejem x xxxxxx nezaniknou23),

d) xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx cenu tak, xx od ceny xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství x xxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx závad, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx se lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx, tomu, xxx přistoupil do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případným xxxxxxxxxxxxxxx a osobám, x nichž xx xx xxxxx, že xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x).

§222

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxx daně stanoví xxxxx okolností, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; vydražitelem xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx xxxxxxx xx xxxxxx vydražené xxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dražebního xxxxxx xxxxxxxxx v dražební xxxxxxxx běží xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx než 2 xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx udělení příklepu xxxxxx xxxxxxx, dlužníkovi, xxxx, xxx přistoupil xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x případnému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx ukončení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §196 xxxx. 1, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x tohoto xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X změně xx xxxxxxxx, pokud v xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx provedení dražby.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxxxx x xxx, xxxxxx xxxx doručeno rozhodnutí x udělení příklepu.

§224

(1) Osobě, které xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx ukončení xxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx jistotu xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx dražby x xxxxxx, že

a) nebylo xxxxxxx ani nejnižší xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx příklep neuděluje, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxx příklepu xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání.

(2) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledné xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx neprovedení x xxxxxx xxxxx odstavce 1, lze další xxxxxxxxxx dražbu xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx, xxxxx xxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x době od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx s xx xxxxxxxxx xx doby, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx.

§226

(1) Správce xxxx xxxx prodloužit xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx dražebního xxxxxx, x xx xxxxxxx x 30 xxx; takto xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx zrušuje x správce daně x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x opakované dražbě xx doručí rovněž xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xxxx. Ten je xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x škodu, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, a xxxx-xx při této xxxxxx dosaženo nižšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, x xxxxxx xx xxxxxxxxx dražebním xxxxxx; xx náhradu se xxxxxxx xxx složená xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx náhrady podle xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uhrazena z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx část dražební xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výši xxx pohledávky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx významné pro xxxx pořadí. Xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení příklepu x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x kterých xx známo, xx x jejich xxxxxxxx xxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pachtovní xxxxx x výjimkou xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx má xx xx, že xxxxxxxx x vyplacením xxxxxxx vydražiteli x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx učiněnému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xx xxxxxxxxxx.

§229

(1) X xxxxxxx xxxxxx xx uspokojí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxx zajištěna zadržovacím xxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u přihlášené xxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx byla x xxxxxxx xxxx přihlášena,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x náhrad za xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x náhrad xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x výtěžek xxxxxx nestačí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

§230

(1) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §228 xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx jednotlivým věřitelům xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx pořadí, a x případném zániku xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv nebo xxxxxx xxxx x xxxxx x předmětu xxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx správce daně xxxxxx

x) dlužníkovi,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx a jejichž xxxxxxxxx xxxxxx odmítnuta,

d) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx rozhodnuto xxxxx §221 xxxx. 3 písm. c), xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Náhradu xx věcné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nájemní xxxx pachtovní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx částky xxxxxxx daně vyplatí xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

(5) Xx úhradě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §185 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

§231

(1) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x zástavní práva xxxxxxxx xx předmětu xxxxxx,

x) věcná xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x pachtovní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x věcných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, x u xxxxxxx xxxxxx x nájemních xxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pacht, za xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu nezanikají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx zatěžovalo pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx doručí správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tomu, xxx vede xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) V případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx předmětu dražby, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítnuta, xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, ze kterého xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxx rozhodnutí.

HLAVA XX

XXXXXX DANĚ XXXXXXXX SRÁŽKOU

Daň vybíraná xxxxxxx

§233

(1) Plátce xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daň xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx a výši.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxx povinnost x v důsledku xxxx není daň xxxxxxxx srážkou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x přímé xxxxxx.

§234

Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vybírat daň xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx vyúčtování xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§235

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx, xx se xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxx x odvedena, předepíše xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx rozdílem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plátci xxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru.

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx srazit x odvést daň xxxxxxxxx xxxxxxx, vypořádá xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinen vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §251 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prodlení, xxxxx nastalo xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx stanovení.

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx sražené xxxx xxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx sražené xxxx xxxxxxx xxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxxxx xxxx x vysvětlení. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx žádost xxxxxxx, x v téže xxxxx případnou chybu xxxxxxx a současně xxxxx následné xxxxxxx xxxx dodatečné vyúčtování xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxx stížnost na xxxxxx plátce daně xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to do 30 xxx xxx xxx, xxx poplatník xxxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, je xxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx dne, kdy xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 x §112. Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx částečně xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx plátci xxxx xxxxxxx nápravu ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxxxxxx poplatníkovi i xxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X VZTAH X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx, xxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doručeno.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx podání, xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx udělen.

(4) Xxxxxxx xxxx při zjištění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx opatření xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovení a xxxxxxx daně, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx nasvědčující naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx podle odstavce 5 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Přechod daňové povinnosti

Přechodem xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx žil xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx předcházejícího dni xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dědice xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx tak získává xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx více, xxxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxx povinnost. Xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx placení xxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx daňovou povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plní xx xxxx xxxxx společně x nerozdílně.

(3) Daňovou xxxxxxxxx zůstavitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxx příslušný xx xxxxxx xxxx povinnosti x den xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx o pozůstalosti, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx do xxx předcházejícího dni xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxx daňové povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xx likvidační xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx tvrzení xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zpeněžování xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx daň xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§239x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx zůstavitele správce xxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Xxxxxxx daňové povinnosti x právnických xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx má právního xxxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxxx povinnost xx xxxxxx právního nástupce; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí.

(2) Xxxxxxx nástupcem se xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické osoby xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§240x

Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx bez xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx bez likvidace, xx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přeměně rozdělením

(1) Xxxxx-xx x přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx právní nástupnictví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozdělením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx příslušný správce xxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použití likvidačního xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx po dni xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx likvidačního zůstatku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podat dodatečné xxxxxx tvrzení.

§240c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§240x

Xxxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxxxx privatizovaného xxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx privatizovaného xxxxxxx státního xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařit, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

§240d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§241

Xxxxx přenosu daňové xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxx xxxx správci daně xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxx osobě vznikla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona.

Xxx 2

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou a xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx subjektu považován xxxxxxxxxx přeplatek x xxx, že přeplatek xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx použije xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, které xxxxxx pohledávkami za xxxxxxxxxx podstatou, nejpozději xx jejich xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou.

§243

Xxxxxx insolvenčního xxxxxx xx xxxxxx řízení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx daňové xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokračovat, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx přezkumného jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nalézacím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pohledávkami xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.

(3) Ode xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx tvrzení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx řádné xxxxxx tvrzení xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx uplynula xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx rozhodnutí x xx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx x majetkovou podstatou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nelze zajistit xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx xxx §245, xxxxxxxxx zaniká; xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx sdělí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx součinnost xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx kterých xx xxxxxx subjekt povinen xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxx předložení xxxxxxx xxxxxx je daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxx zahrnout do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracované xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Xxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx v §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c xxxx. 2 x 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, xxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx, xxxxx i x daní xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo dosud xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁSLEDKY PORUŠENÍ XXXXXXXXXX XXX SPRÁVĚ XXXX

§246

Xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx poruší.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Správním xxxxxxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx správců daně, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx podezření z xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§247

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx uložit xxxx, xxx při jednání xxxxxxx správcem xxxx xxxxxxx ztěžuje xxxxxx xxxx tím, xx

x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Pořádkovou pokutu xx 500&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx ztěžuje xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx urážlivé xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx pokutu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uložení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stav xxxx.

§247x

Xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500 000 Xx může xxxxxxx xxxx uložit xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2 000 Xx, xxxxx učinil xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxx xxx elektronicky, ačkoli xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx platit pokutu xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx evidence xxxx. Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztěžuje xxxxxx xxxx.

(5) Pokutu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xx platit xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§247x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§248

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxx o xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty nebo pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dbá xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Pořádková pokuta x xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxx uložení.

(3) Xxxxxxx xxxx, xxxxx pořádkovou xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ji platit, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx hrazena xxxx xxxxxxx.

§249

Zjednodušené xxxxxx x xxxxxxx pokuty

(1) Xxxxx xxxxxxxxx pokuta nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x xxxxx xxx, xxxx xx pokuta xxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uhradí xx xxxxx, správce xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx pořizovaného x xxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zjištěny xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zaprotokolováním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx protokolu x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuty za xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx pokutu, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xx výši

a) 0,05 % xxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxxx den prodlení, xxxxxxx však 5 % xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 0,01 % stanovené xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx vzniká povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx 0,05 % x celkové částky xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx x hlášení xxxx xxxxxxxxxx uvést xx xxxxx následující xxx prodlení, xxxxxxx xxxx 0,5 % x xxxxxxx částky xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx nebo dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx, dosáhne-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxx xxx 200 Xx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ačkoli xxx tuto xxxxxxxxx, x neučiní tak xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx výpočtu částky xxxxx odstavce 1 xxxx 2 stanovená xxxxx hranice; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxx xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx být xxxxx než 300 000 Xx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) daňový xxxxxxx xxxx xxxxx daňové xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx platebního xxxxxx zjištěno jiné xxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxx

(1) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx daně xxx, xxx byla stanovena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx

x) 20 %, xx-xx xxx zvyšována,

b) 20 %, xx-xx snižován xxxxxx odpočet, xxxx

x) 1 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x současně xx předepíše xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx splatné xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx dodatečného xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxxx vyúčtování, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx x xxx uvedena, xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxx

§252

(1) Xxxxxx subjekt xx x xxxxxxxx, neuhradí-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx, xxxxxxxx pátým xxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni xxxxxxxxxx xx xx dne xxxxxx včetně. Výše xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxx xx pro xxx xxxxxxxx náhradní xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx z prodlení xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx splněny zákonné xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx splatnosti. Xxxx tímto xxxx xx předepíše na xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx nedoplatek, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zálohované daně.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zaevidována xx osobní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxx xx xxxx z xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx účtu, kde xx xxxx platba xxxxxxxxx, vypořádá.

(6) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyrozumět o xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx platebním výměrem xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.

§253

(1) Úrok x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxx, nepřesáhne-li v xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx kalendářní rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 Xx.

(2) Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx nevzniká úrok x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a na xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx úrok z xxxxxxxx nevzniká.

§254

Úrok x neoprávněného xxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx daňovému xxxxxxxx úrok x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uhrazena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx výši xxxx xxxxx stanovené Českou xxxxxxx xxxxxx, zvýšené x 14 procentních xxxx, xxxxxx pro xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo došlo-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxx, xxx xxx její xxxxxx. Xxxxx úrok xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx na daňovém xxxxxxxx vymáháno neoprávněně, xxxxxx mu za xxxx xxxxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxx řízení úrok xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxx xxxx nevzniká, pokud xx neoprávněnost xxxxxxx xxxxxxxxx pozdějším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx lhůty x předešlý xxxx.

(3) Xxxx přiznaný podle xxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx předepíše xx xxxxxx daňový xxxx xx 15 dnů xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx prohlášeno xx xxxxxxx, anebo xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx zrušení, změny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx jej xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 je xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx podle §159; proti rozhodnutí x xxxx námitce xx lze xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxxx subjektu nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem správce xxxx.

ČÁST PÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§254x

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx daňového tvrzení, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy bylo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podáno xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx podání, xx dne xxxxxxx xxxxxxxx odpočtu nebo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx nedoplatku, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx doby xxxxx odstavce 1 xx staví a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx

x) výzvy x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, které je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení týkajícího xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, kdy xxxxx x odstranění xxxxxx vad, nebo xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) výzvy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxx, xxx dojde k xxxxxxxx xxxxxx kontroly,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx vyjádření, xxxx xxx dojde k xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxx z daňového xxxxxxx xxxxxxxx ročně xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, zvýšené o 2 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpočtu xx xxxxxx xxxxxx účet xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx vratitelný přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159; xxxxx rozhodnutí x xxxx námitce xx xxx odvolat.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx náhradu xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx postupem xxxxxxx xxxx.

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxx, xx něž xx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za přítomnosti xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx, poradce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx příslušné listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx návrhu podle xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx návrh včas xxxxx, příslušná xxxxxx x xxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

§256

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzájemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem vzájemného xxxxxxxxx zdanění.

Xxxxxx výnosu xxxx

§257

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, jejichž xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx náleží xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výnos x xxxxxxx x rozpočtovým xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx povinen uhradit, xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxx od xxxxxx xxxx daně. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx daní xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt námitku xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne doručení; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx výnos xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sděluje xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx stavu nedoplatků, xxxxxx souhrnné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx posečkána, x xxxxxxxx xxxx převedených xxxxxx xxxx xxxx x xxx, x xxxx došlo k xxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx rozpočtového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Vznikne-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx rozpočtu daňovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přeplatku, vrátí xxxxxxx daně tento xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřevedených xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §154 a 155; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx přeplatku x xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 dnů.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §155 xxxx. 3 x 5, xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx nárok xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nedodržení xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosu xxxxxxxx část xx xxxxxxxxx zpoždění.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, z nichž xx xxx přeplatek xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x prostředků xxxxxxxxxxxx x nich x xxxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxx.

§259

Xxxxxx o prominutí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud zákon xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xxx xxxx příslušenství xxxx, xxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx z moci xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dojít xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxx, kdy xxxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně zamítnuta, xxx novou žádost xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx jiné důvody xxx xx, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§259a

Prominutí xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx části xxxxxx, pokud byla xxxxxxxx daň, v xxxxxxxx jejíhož doměření xxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx daně z xxxx úřední může xxxxxxxxx xx 75 % xxxxxx. Xxx xxx xxxx vázán xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lze podat xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx penále.

(4) Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vznikla,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259x

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx a úroku x xxxxxxxxx částky

(1) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky, pokud xxxx xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxx úrok x xxxxxxxxx částky, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx lze s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx případu ospravedlnit. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úroku.

§259b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

§259x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně xxxx příslušenství xxxx xxxx možné, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx posouzení splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako by xx xxxx xxxxxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§260

Xxxxxxxx prominutí daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx financí xxxx x xxxx úřední, xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx správní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx příslušenství xxxx

x) x xxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonů, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx událostech.

(2) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 xx promíjí xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Rozhodnutí xx xxxxxxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

§261

Xxxxxxxx

(1) Osoba zúčastněná xx xxxxxx daní xx xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úředních xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx-xx daňový xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx; odpovědnost xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně prošetří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx vhodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx výpověď xxxx xxxxxxx x objasnění xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx jejího doručení xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxx vyřízení. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyřízení xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx stížnost xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, učiní xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyřízena, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx postupuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Vztah xx správnímu xxxx

Xxx xxxxxx daní xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §107 xxxx. 8, §163 xxxx. 4 x §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí vydaná xxxxxxxx daně, a xxxxxx účinky xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx plné moci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx jejich účinky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. X xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx; do xxxx předložení nové xxxx moci nebo xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx ve výzvě, xx xxxxx udělené xxxx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx a délky xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xx xx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) Xxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůtu pro xxxxxxxxx daně; okamžik xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx na xxx této lhůty x xxxxx nastaly xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx započaly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxx placení daně; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty určený xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx běh xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxx zakládající xxxxxxx xxxx lhůty pro xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, staví běh xxxxx až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x prominutí xxxx xxxx příslušenství xxxx, xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx nedoplatku, žádosti x xxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posoudí xxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Rozvrhové xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx do daňové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxx §232 xxxxxx zákona.

(8) Při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx osvědčit xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(10) Jestliže xxxxx stanovená pro xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(11) Xxxxx-xx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx k nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité povahy xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx o xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Uplynula-li xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(14) Xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx zemřely bez xxxxxx, aniž xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§265

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Zákon č. 255/1994 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Sb., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx č. 299/1993 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 299/1993 Xx., kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx a o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 95/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daní x x převodu xxxx xxxxxx příjemcům.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§266

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2011.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Fischer x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 399/2012 Sb.

2. Uplynula-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx pokuta xx opožděné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx zřídí z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu zpřístupněnu xxxxxxx schránku, x xx nejpozději xx 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti ustanovení §239 a §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx právnické xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx se na xxxxxxx její daňové xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxx na skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx správě xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx ukládání xxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxx xxxxx x posečkané xxxxxx xxx pouze x xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx předepsání xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx upustit xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a zákona x. 280/2009 Xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Běh xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. U xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tvrzení xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxxx pro xxxx xxxxxx uplynula přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpočtu xxxxx §254a xxxxxx č. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x účinností od 1.7.2017

Xx. II

Přechodné ustanovení

Povinnost xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57a xxxxxx č. 280/2009 Sb., xx xxxxx od xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, daňový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2013 x 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

187/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 24/14 xx věci návrhu xx xxxxxxx §250 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Sb., xxxxx XX ze xxx 15.9.2015 xx. xx. Pl. XX 18/14 ve věci xxxxxx xx zrušení §264 odst. 4 xxx xxxxx x xxxxx zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x oblasti xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým se xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

80/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé další xxxxxx

x účinností od 1.4.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

337/2019 Sb., nález XX ze xxx 12.11.2019 xx. xx. Xx. XX 19/17 xx věci xxxxxx xx zrušení §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §19 x 20 občanského xxxxxxxx xxxx.

2) Například zákon č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.

4) §2 x 11 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém podpisu), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx národnostních menšin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
12) Xxxxx č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 163/2005 Xx.
16) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Xx.
17) Xxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx zákon č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §92 x 93 zákona x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx soudního xxxx.
25) §462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §11 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §190 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
28) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx řádu.
29) §6 xxxxxx č. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30) Směrnice Xxxx 2016/2258 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx praní peněz.