Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

č. 366/2022 Sb. - Čl. X

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXXIX

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx řád

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxx osob, xxxxx jim vznikají xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx daně je xxxxxx, xxxxx xxxxx xx správné zjištění x stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Základem xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx tvrzení podané xxxxxxx subjektem.

(4) Daňovým xxxxxxxx xx

x) řádné xxxxxx tvrzení, x xx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Předmětem xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxx rozpočet, státní xxxxxxxx aktiva nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx fond,

d) xxxxxxxx Evropské unie, xxxx

x) xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx nebo poplatek,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx při jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) peněžité xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy.

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, daňovou xxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úroky, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx vznikají-li xxxxx xxxxxxxx zákona. Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx sledují xxxx daně.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx předmětem xxxx, xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx zákon xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ XXXXXX XXXXXX XXXX

§5

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxxx se zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx uplatňuje xxxx xxxxxxxx pouze x xxx účelům, x xxxx mu byla xxxxxxx xxxx na xxxxxxx zákona xxxxxxx, x x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx šetří xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zatěžují a xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxx xxxx.

§6

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx a xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx-xx to vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx možností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě daní xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zbytečné xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxx úkony xxx xxxxx řízení xxxxxxxx. Ze xxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx úkony xxxxxxx.

§8

(1) Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx každý důkaz xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx souvislosti; přitom xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxx správě xxxx vyšlo najevo.

(2) Xxxxxxx daně xxx xx to, xxx xxx rozhodování xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedůvodné xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro správu xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x všem, xx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x činí xxxxxxxx úkony, xxx xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x jiné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xx xxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správy xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX ČÁST X XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXXX DANĚ A XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx daně xx správní xxxxx xxxx xxxx státní xxxxx (xxxx xxx "xxxxx veřejné xxxx") x xxxxxxx, x xxxxx xx je xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zákona svěřena xxxxxxxxx x oblasti xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán moci xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a v xxxxx rozsahu má x procesní xxxxxxxxxxx1).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně

a) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x vést xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxx xxxxxxxx povinností.

§12

Xxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx.

(2) Úřední xxxxxx xx zaměstnanec, xxxxx xx bezprostředně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx při správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxx, xxx xx x xxxx věci úřední xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx sdělí xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx je zařazena.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§13

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx

x) x fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx účely xxxxxx xxxx se místem xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxx místo xxxxxx fyzické osoby xxxxx, xxxxxx se xxx místo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx daní xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adresa, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx adresa, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx správě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) U poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Je-li x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx x nich, x xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxx, xxxxx xx místně xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx jinak; ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx správní orgán").

§15

Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx svůj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx příslušný.

§16

Xxxxx místní příslušnosti

(1) Xxxxx-xx ke změně xxxxxx příslušnosti, správce xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xxxxx spisu xxxxxxxx xx daní, které xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx správci daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx části spisu xxxxxxx x výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxx daní vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx je xxxx xxxx xxxxx postoupena xxxx příslušnému správci xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxx nebo nižšího xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx, které xx xxx mohl xxxxxxx xxx s obtížemi xxxx x vynaložením xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxx vůbec.

(2) Dožádaný xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx dožádání, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vyhovět xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxx správce daně, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx nadřízen xxxxxxxxxx x dožadujícímu xxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxx xxxx xxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx delegovat xxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx účelné xxxx jsou-li pro xxxxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xx xxxx delegace xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x delegaci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx dojít xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxx obvod xxxxxx působnosti tohoto xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxx xxxx věc xxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxxxx daně

a) xxxx-xx xxx výkon xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx nápravy x rámci ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxx dopad x xx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx subjektem xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx subjekt označuje xxxxx, xxxxx x xxxxx, kterou zákon xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx práva x xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx placení nedoplatku, x to i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoby ustanovené xxxxx zákona, které xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx organizační xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pokladnu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx osoby

Třetími xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Neprokáže-li osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx2) x x xxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Jménem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ten, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx jejím xxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pověřit svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx jejím jménem xxxx xxxxxxxx xxxx x rozsahu tohoto xxxxxxxx. Prokurista xxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxx jejím jménem, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx současně xxxxxx xxx jedna xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx jejím xxxxxx kterýkoliv xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx obdobně x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jiné xxxxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Zástupcem xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx,

x) ustanovený xxxxxxxx,

x) zmocněnec,

d) společný xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zastupování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x případech, xxx je xxxxxx xxxxx zastoupeného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo aby xx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx správce xxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx zástupce

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx ji zastupovat,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxx, xxx xx k xxxx oprávněn,

c) xxxxx xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí brání xxx správě daní xxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, xxxx

x) osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxx daní xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ustanoví xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx je xxxxx, jíž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx do 30 xxx xx xxxxxxxx; předchozí souhlas xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž xxx xxx důvodně xx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx řádně hájit xxxxx zastupovaného.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nezpůsobilým x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx zástupce x xxxxxxx práv xxxx xxxxx zastoupeného,

b) xxxxx-xx xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx moc je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx správci xxxx xx změně místní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vedou xxxxxx xx věci, xxx kterou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx vymezit xxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx zřejmé, x xxxxx xxxxxx, řízením xxxx jiným xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxx vymezen xxxx xxxx-xx xxxxxxx přesně, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; ustanovení x vadách xxxxxx xx použije obdobně. X nedostatcích při xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx moc xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx vad. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvolí-li xx xxxxxxxxx nového zmocněnce, xxxxx, xx okamžikem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx vypověděl plnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx udělena xxxx moc xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx písemnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx doručení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxx věci může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx doručování xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Společné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx vyrozumí. Zastoupené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce xx xxxxxxx §27 xx 29 xxxxxxx.

§31

Odborný xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx by x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konzultanta x xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§32

Xxxxxx lhůty x provedení xxxxx

(1) Xxxxxxx daně stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní rozhodnutím xxxxx xxx xxxx xxx správě xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx kratší xxx 8 xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx správce xxxx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůta xxxx, musí xxx x poučení xxxxxx xxxxxxxxxx obsaženy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lhůty; pokud xxx o xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty, a xx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Počítání času

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označením xxxxxxx xx xxxx, xxx započal běh xxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx poslední den xxxxx xx xxxx xxxxxxxx den.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx následuje po xxx, kdy xxxxx xx skutečnosti určující xxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxx určená v xxxxxxxx časových jednotkách, xxx xxxx xxx, xx počítá xx xxxxxxxx, kdy xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx běhu lhůty.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední den xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx; to xxxxxxx, jde-li x xxxxx určenou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx.

§34

Běh xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxx, xxxx počátku xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xx počátek xxxx lhůty od xxxxxx dne xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx tohoto podání.

§35

Zachování xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx

x) učiněn xxxx x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

b) xxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxxxx datová zpráva xxxxxxxxxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx5) xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx úkon xxxxxx x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, je xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx nejpozději x poslední den xxxxx učiněn xxxxx xxxx u nadřízeného xxxxxxx daně nebo x jiného xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx opak.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podána xxxx xxxxx uplynutím; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužit x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx v xxx podání xxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx je žádáno, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxx rozhodnutí xx xxxx, x xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Je-li rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx této xxxxx uplynutím xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx zbývalo x xxxx podání žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx xx o 3 měsíce xxxxx xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx daně x zahraničí, může xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx daňového přiznání xx na 10 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx spojuje xxxxx práva.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(7) Pro xxxxxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx podána xxxxx §35 xxxx. 1.

§37

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stav

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxx x navrácení lhůty x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uplynula, x nově xxxxxxx xxx jejího uplynutí.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx důvod xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x předešlý xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxx

x) pro xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx placení xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx daňového xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx žádosti o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxx nečinností

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx uplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx provést xxxx,

x) neprovedl úkon xx xxxxx, xxxxx xx xxx provedení xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx poté, co xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxx učiněn xxxx osobě, která xxxxxx podnět, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx nápravu do 30 dnů od xxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx důvodným, xxxxxx xxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx 30 xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx důvodem odložení xxxxxxx xx, xx xxxxxxx daně dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyrozumění i xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx doručit písemnost xxxxx odstavce 1, xxxxxx ji xxxxxxx xxxx prostřednictvím zásilky xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx orgánem, x xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy6) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zásilku xxxxxxxxxx písemnost způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručují písemnosti, xxxxx

x) xx den xxxxxxxx rozhodný pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx,

x) tak xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxx daně.

§41

Doručování xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxx, xxxxxxx něco xxxxxx, doručuje se xxxxxxxxx jí x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx lhůty xx xxx souběžném xxxxxxxxxx této xxxxx x jejímu xxxxxxxx xxx doručení písemnosti, xxxxx nastane později.

Xxx 2

Elektronické xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5).

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxxx x tomu, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx písemnost xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Adresát xxxx xxx, xxx písemnost xx adresáta xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx toho, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, prokázat xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§44

Doručování xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx místa pobytu, xx xxxxxx evidovanou x informačním xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx, xxxx xx adresu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnickým xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx, doručuje se xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pobytu.

(3) Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx adresáta xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx doručování zastižen, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx upozorní, xxx xx ji xx lhůtě 10 xxx xxxxxxx.

(5) Písemnost, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx doručuje přímo xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx doručit, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se vhodným xxxxxxxx upozorní, aby xx xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxx převzetí nemá xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx doručit xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx adresátem xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sídla. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx x České xxxxxxxxx, týká-li se xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na jinou xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx na tuto xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx kterémukoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx okolí zdržuje, xxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, xxx si xx xx xxxxx 10 dnů xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §24 odst. 2, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§46

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X upozornění xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné místo, xx adresát vyzve x xxxxxxxx písemnosti x dále xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx, xxx a xx xxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx poučí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o doručení xxx písemnost xxxxxx, xxxxx adresát xxxxxx xxxxxx písemně xxxx, xxx písemnost xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx doručuje, x xxxxxxxx písemností.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zásilky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě 10 dnů xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx doručenou, x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nedozvěděl.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxx odepření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předat, xxx je xxxxxxxx x domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx místě.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyzvednutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doručení xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxx správcem daně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odesílajícímu xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx adresát x xx, xxx xxxx doručované písemnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x doručenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx doručení

(1) Adresát, xxxxx xx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemnost ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečně xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx.

(3) Shledá-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vysloví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; písemnost xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x), xxxxx x xxxxx, která není xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xx xxxxxx xx doručuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx správce xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x den xxxxxx sejmutí.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem, xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx daně též xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx předmět daně.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpřístupní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx lze xx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx xxxxxxxxxx, zveřejní xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů.

(2) Za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně.

Xxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx doručují xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx je xxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxx uložena, a x dni, xxx xxxx připravena x xxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx xxxxxxxx písemnosti xxxx x dni xxxxxx vrácení xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, v xxxx xxxx přijetí písemnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvody odepření,

h) xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odepřela; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, a x případě doručování xx vlastních xxxxx xx xxxxx x xxxxxx doložení xxxxxxxxx x převzetí písemnosti xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx předala xxxxxxxxxxx písemnost adresátovi xxxx písemnost uložila, xxxxxxxxxxx správnost údajů xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx jména.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx vyplněna, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx doručeno.

(4) V xxxxxxx, že úřední xxxxx nedoručuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx zalepené xxxxxx x doručenkou, xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx na její xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a), x), x) x x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, nebo xxx jiném xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemnosti xx vlastních xxxxx xxxxxxx úřední osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaznamenají x xxxxxxxxx.

(6) Nemůže-li xxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxx x xxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx adresátem; xxxxxx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx osoby x xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxx subjekt, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx využity xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Zanikne-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx bez xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx veřejnosti dostupné x informačních xxxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při správě xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx informace

a) xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) úřední xxxxx xxx plnění povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx zúčastněné xx správě xxxx x rozsahu, x xxxxx jsou xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx daní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zveřejňované při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podpor.

§53

(1) O porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti nejde, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx podpory xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) soudu, xxx-xx o

1. řízení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx správy xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx daní, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx nesrovnalosti xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týká porušení xxxxxxxxxx xxx správě xxxx,

x) Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu jejich xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pojišťovnám, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, které xxxxx xxxx pojišťovny xxx xxxxxx xxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx národních xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx statistických registrů,

i) Xxxxxx xxxxxxxx poradců xxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxx tlumočníka, xxx xxxxxx x xxxx odvolání,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem,

k) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx provádí šetření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx veřejné xxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x správce xxxx xxxxxxxx nedoplatek, x xx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákon,

m) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx v řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxxxx daně informace xxxxxxx xxx správě xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx požaduje xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, že xxx xxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poplatkových, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx,

x) trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx zkreslování xxxxx x xxxxx hospodaření x jmění a xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) některý z xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, některý x xxxxxxxxx činů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx a trestný xxx xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxx udávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pečetidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7), xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx některý z xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 2.

§54

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 x účelu x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx poskytnutých informací xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx shromažďuje, x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§55

(1) Správce xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx mohou využít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány ohledně xxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přinášející xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§56

Informační xxxxxxxxx správce xxxx

(1) Správce xxxx xxxx x zveřejní

a) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxx, x xxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nutné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3, x xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) čísla xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a způsob xxxxxxxx úhrady xx xxxx účty podle xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx, x xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které je xxx těchto platbách xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx své úřední xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx předpisech, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxx

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx veřejné xxxx a xxxxx, xxxxx

x) vedou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání správce xxxx poskytnout údaje, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx") xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx jedinečných xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) stavech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x x příjemcích plateb,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihrádkách, a xx i x xxxxxx příjemcích x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x adresu objednatele xxxxxxxx uveřejněného pod xxxxxxx.

§57x

(1) Povinná xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx §57, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnout xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx30):

x) xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx a) x b).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x to xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 x 2 x §27 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§57a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx v §57 x §57a xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx stanovené údaje xxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro správu xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytují xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx může xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 x 57a xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že je xxxxx získat z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx vede; xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx potřebné údaje xx xxxx xxxxxxxxx x §57 a §57a xxx v xxxxxxx, že xx xxxxx získat xx xxxxxx orgánu veřejné xxxx.

§59

(1) Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx a další xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxxxx x xxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx formou xxxxxxxx záznamu nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a tyto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxx zpracování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx posledního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx přístup x xxxxxxx údajům xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX V

DOKUMENTACE

Protokol

§60

(1) X xxxxxxx podáních x xxxxxxxxx při správě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x skončení xxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx úkon xxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx zúčastnily,

f) xxxxxxxx xxxxxxx jednání,

g) xxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poučení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uplatněným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyhlášená xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při jednání, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xx splnění xxxxxxxxxx, xxxx které xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx protokol xxxxxxx diktován, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx x zapsat x xxx, xx xx xxx stalo, x xxxx xxxxx, co xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x protokolované věci, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x nim.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, oprav xx xxxx v protokolu, xxxxx xxxx xxx xxxx hlasitě xxxxxxxx, xxxxx xxxxx protokol xxxxxxx diktován, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx protokolovaném jednání x úřední xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podpisu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odepření xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx důvodu xxxx vliv xx xxxxxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx další xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxxx x protokolu xxxxx v xxxxx x v xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nesprávnosti tak, xxx původní zápis xxxxxx xxxxxxx.

§63

Úřední xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zachytí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx sdělení, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx úřední xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

Spis

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx daňového subjektu xx zakládají do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxx výkonu správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x obrazové x xxxxxxx záznamy.

(4) Xxxx xx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, o xxxxx xx vede řízení,

d) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) část xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx pokutách.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx se řadí x xxxxxx posloupnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx spisovou xxxxxxx.

§65

(1) Xx vyhledávací xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní,

c) xxxxxx xxxxxxx nebo protokoly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) písemnosti xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhledávací xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou uplatněny x rámci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v části xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx u správce xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx spisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobních xxxxxxxx účtů vedených x xxxxx xxxxxxxx xxxx o jeho xxxxxxxx povinnostech.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části xxxxx. X xxxxx poskytnutého xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li ohrožen xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx správce xxxx x odůvodněných případech, xxx je to xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx hodinách xxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx nahlížení xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro veřejnost.

§67

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx x každém xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přečten. Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx nevidomé xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx její xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x části xxxxx, do níž xxx xxxxxxxx, doslovné xxxxx, xxxxx, výpisy xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx a xxxx xx daňovému subjektu. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx s obsahem xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx a vydání xxxxxxxxx doložky provede xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx spisem xxxxxxx xxxx uvede

a) xxx xxxx, kopie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx listů xxxx archů xx xxxxxx,

x) xxxxx listů xxxx archů, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx u něho xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pořizovat x xx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutí xxx xxxxx daňového xxxxxx.

(3) Xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxx je xxxx spisu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx; x zapůjčených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Xxxxxx informační schránka

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx vybaven, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx více xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx schránky

a) získávat xxxxxxxxx shromažďované ve xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) činit podání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx přístupových xxxxx xx daňové informační xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovaných x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx informační schránky,

2. xxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. určení xxxx xxxxxxxxxx přístupem xx xxxxxx informační schránky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku jako xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx podání tohoto xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(5) Xx podání učiněné xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud je xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podání,

a) xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx byla udělena xxxx xxx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx nejpozději v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxx x xxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zmocněnec.

§69x

Xxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přístup do xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xx možný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx datové xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx schránky xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zástupce daňového xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx

x) uvedena x xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Právo xxxxxxxx xx daňové informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx pověřena xxxxxxxxx xx této schránky xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxxxxx je možné xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxx pověřovat xxxxxxxxx xx xxxx schránky xxxxx fyzické osoby.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 5 x xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx schránky.

§69b

Přístupové xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístupových xxxxx, přidělí xxxxx xxxxxxxxxxxx právo přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupové xxxxx xx základě xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxx informační schránky, xx povinna x xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxx.

§69x

§69x zrušen právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXX POSTUPY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx postupech

Podání

§70

(1) Xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx směřujícím xxxx správci xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx ohledu xx xx, jak xx xxxxxxxx.

(3) Z xxxxxx xxxx být xxxxxx, kdo je xxxx, xxxx xx xxxx a xx xx xxxxxxxx.

§71

(1) Podání xxx xxxxxx písemně, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx ústně xx xxxxxxxxx; elektronicky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx právní předpis xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx identitou, nebo

d) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx učiněné x listinné podobě xxxx xxxxx do xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx učiněného elektronicky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx datové zprávy xxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx nelze prodloužit xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.

(4) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), c) xxxx x).

§72

(1) Formulářovým podáním xx pro účely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxxxxxx x registraci a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. má xxxxx, xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx shodné x xxxxxxxxxx vydaným Ministerstvem xxxxxxx nebo

2. xxxxxxxx xxxxx formulářového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx podání xxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) údaje o xxxx, xxxxx se xxxxxx týká, x xx xx xx xxxxxx x ní xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxx xxxxxxxx subjektu,

e) xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo financí xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx,

x) podrobnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), b), x) x x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx subjekt xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x xx xxxxxxx zprávou xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §71 xxxx. 1; xxx tom xx nepřihlíží x xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§73

(1) Podání xx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx došlo.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx jej xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx x podání, x xxxxx xx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx povinna xxx xxxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx daně.

§74

Vady podání

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxx,

x) pro xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxxx,

x) xxx které xxxxxx xxx předpokládané xxxxxx pro xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x) xxxx b), xxxx

x) které xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx struktuře, x xxxxx xxxxxx současně xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx b).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx označených xxx.

(3) Budou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, hledí xx xx xxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxx řádně a xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx vady xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx. X xxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vad neučinil xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkon.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx platba, příslušný xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx x jiném xxx českém jazyce xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x současně x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pokud správce xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx překlad xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně učinit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx neovládá jazyk, xxxx se vede xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x seznamu tlumočníků, xxxxxxx xx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx k národnostní xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx11), xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx znalou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx ustanoví xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12). Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ustanoví xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx x ní xxxxxxxxx pomocí metody xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hluchoslepé.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx osoba xx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxx xxxxx xx blízké,

b) se x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jiném stupni, xxxx

x) xxxx poměr x xxxxx zúčastněné xx správě daní xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxxxx se x xx dozví. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podjatosti.

(3) Xxxxxx osoba, x xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda je xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxx osoba stojící x čele xxxxxxx xxxx; v případě, xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxx xxxx nejblíže nadřízeného xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx příslušel podjaté xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx pochybnostech x nepodjatosti úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o tom, xxx xx vyloučena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx této úřední xxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxx §18 xx jiného xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(7) Xxxxxxxxxx o tom, xxx je úřední xxxxx vyloučena, se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx řízení o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě daní, xxxxxxx xxxx ji x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 se použijí xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§78

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx plnění xxxxxx povinností xxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxxx řízení i x jeho průběhu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně i xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx subjektem.

(3) V xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxx xxxxxxx evidence či xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů,

b) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x placení daně,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx podle §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušný, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxx.

§79

Vysvětlení

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxx správy xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §96 odst. 2 až 4.

(3) Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) O podaném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protokol xxxx xxxxxx záznam.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx může provádět xxxxxx šetření. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx důkazní prostředky x xxxxxxx ohledání x daňových subjektů x dalších osob xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx, xxxxx x xx xxxxx, xxx xx to vzhledem x xxxxx místního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx věci potřebná.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sepíše správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zvukový xxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxxx průběh xxxxx, x čemž xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx v době xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx, zejména v xxxx xxxxxxx, právo xx přístup na xxxxxxx, do každé xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx záznamům xxxx xxxxx informacím, x xx i na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx daní. Xxxx xxxxx má xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, je-li xx nezbytné x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x účetních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích dat xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx využívat programové xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx subjekt x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx provádí místní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potřebnou xxxxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x další věci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx prostory, jinak xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Správce xxxx xx xxxx xx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx vzorky xxxx. Takto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx expertize či xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrdí xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx doklady x xxxxx věci nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxxxxx xx-xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx důvody pro xxxxxxxxx trvají, xxxx xxx xxxx xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxx nebo xxx x velkými obtížemi.

(2) Xxx zajištění xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povahy

a) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vhodné xxxxx,

x) vyznačit xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx součástí xx rozhodnutí x xxxxxxxxx věci, dotčené xxxxx i bez xxxx žádosti.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sepíše xx x tom úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxxx věci xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxx známa nebo xx věci xxxxxxxxxx, x to ani xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx o věci, xxxxxxx prodej xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx bez povolení xxxxxxxxxxxxxx, může správce xxxx rozhodnout x xxxxxx propadnutí xx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajištěných xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Xxx-xx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx znám, xxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx.

Díl 3

Kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tvrzení daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x jednomu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x daňového subjektu xxxx xx místě, xxx xx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx oznámení o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx týkajících se xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(5) Xxxxxxxx doručované x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nelze xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85a

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx možné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kontrole x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, průkaznosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx; xxxxx lze daňovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx svá xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§86

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) být xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo dalšími xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxx prostředky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx on xxx xxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt x xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx povinnosti podle §82 a dále xx povinen

a) zajistit xxxxxx místo a xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx kontroly,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx struktuře, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho činnost x o xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx s kterýmkoliv xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xx při provádění xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx §80 xx 84.

§87

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vymezen xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx tvrzení daňového xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, účinek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dnem, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez předchozí xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli xxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx vliv na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dojde-li v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, může daňovou xxxxxxxx dokončit správce xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx daně xx základě provedené xxxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx součástí xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x dosavadního výsledku xxxxxxxxxxx zjištění vyplývá, xx xx xxxx xxxxxxx dojde k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřenou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx, xxxxx daňový subjekt x xxxxx xxxxxx xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění oprávněn xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na doplnění xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx na xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx x dosavadnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle xxxxxxxx 1 až 4.

§88x

(1) Daňová xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx kontroly, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě oznámení x xxxxx rozsahu xxxxxx kontroly, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Xxxxx x konečného výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxx k xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxx s xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx.

§88x vložen právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§89

(1) Má-li správce xxxx xxxxxxxxx pochybnosti x správnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x nich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx subjekt x odstranění těchto xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx, xxx xx x nim vyjádřil, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vysvětlil, nepravdivé xxxxx opravil xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, a xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty.

(4) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxx xxxxx účelem xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X průběhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx povahy xxxxx xxxxx protokol xxxx úřední xxxxxx, xx kterém uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx odstraněné, a xxxxxxxx xxxxxx přetrvávajících xxxxxxxxxxx.

(2) Nedošlo-li x xxxxxxxxxx pochybností x xxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podat xxxxx xx pokračování x dokazovaní spolu x návrhem na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Neshledá-li xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx daňový xxxxxxx xxxxx návrh na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Neposkytne-li daňový xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx pochybností ohledně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx výši xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení řízení, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx řízení

§91

Zahájení xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci daně xxxxx první xxxxxx xx xxxx učiněné xxxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání zahajující xxxxxx, zahájí správce xxxx xxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xx nejúplněji, x není x xxx xxxxx xxx xxxxxx daňových xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx povinen xxxxxx x xxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx vyžaduje xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxx, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx evidence.

(5) Správce xxxx xxxxxxxxx

x) oznámení xxxxxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užití xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či úplnost xxxxxxxxx evidencí, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx, listin x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx následku za xxxxxxxx povinnosti při xxxxxx daní,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, jejichž převažujícím xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx smyslem x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x řízení účast xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxx údaje x xxxx třetí xxxxx x informaci o xxx, které skutečnosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vysvětlit, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx návrhu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx vyrozumí daňový xxxxxxx x uvedením xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx skutečnosti xxxxxxxx za xxxxxxxxx x které xxxxxxx x xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§93

Důkazní xxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxx prostředků xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx získány v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, x to x těch, které xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předané xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx převzaté z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 protokol x xxxxxxxx výpovědi, xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svědeckou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx a xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, jsou povinny xx podmínek xxxxx §58 na vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; ustanovení §96 odst. 3 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to účel xxxxxx, xxxx si xxxxxxx daně vyžádat xxxxxx ověření předložené xxxxx.

§94

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx dokázán xxxx, potvrzuje i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xx xxxxxxxxx nebo potvrzeno.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx razítka a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx x řízení xxxxx, xxxxxxx má-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx.

§95

Znalecký xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nemá, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx posudek, pokud xx xxxx povinnost xxxxxx xxxxx, a xx xxx xx xxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemůže uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx posudek, je xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx posudek xxxxx, povinen xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jim xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to v xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný účinek.

(4) Xx-xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x klást xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx podávaného xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxx znalce, xxxxxxx xxxx daňový subjekt xxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxx jsou xx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxxxxx xxx, xxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x utajováním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), nebo xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti14), xxxxxx xx byl xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.

(4) Správce xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx x xxx nezamlčovat x o právních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx subjekt má xxxxx xxx přítomen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx otázky x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X provádění xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxx vypovídat, x označení xxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí, že xx xxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxx.

§97

Záznamní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx své podnikatelské xxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nezaznamenává xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a stanovení xxxx.

(3) Záznamní povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx. Součástí rozhodnutí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx návaznost xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx změní xxxx zruší, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx doručení; xxxx xxxxxx odvolání má xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx evidence, x xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závad. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx odvolat xx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, evidence x xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně, x xxx xx vztahují.

§98

Pomůcky a xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx při dokazování xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x důsledku toho xxxxx xxx stanovit xx základě dokazování, xxxxxxx xxxx stanoví xxx podle pomůcek, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx x bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění tohoto xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx subjekt, x když jím xxxxxx uplatněny.

(3) Pomůckami xxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zpochybněny,

b) xxxxxx vysvětlení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vlastní poznatky xxxxxxx daně xxxxxxx xxx správě xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx daňový subjekt xxx tvrzení xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxx povinnosti, x xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx správce daně x xxxxxxxxx, správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx daně se xxxxx x rozhodnutí, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxx. Ostatní xxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxx. Může xxxx xxx podnět příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxx učinit xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx správní xxxxxx x xxx xx xxx odpovídá, xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

§100

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xx nutná, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx, x jaké xxxx x x jakého xxxxxx xx má xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se, xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V případě, xx xx předvolaná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x její předvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx doručováno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předvedení na xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, komu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeno právo xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx povinnost xxx xx stejného xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx oznamuje xxxx xxxx příjemcům. Xxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx okamžikem jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx jeho příjemci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxx xxxxxxx daně účinné xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Rozhodnutí obsahuje

a) xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x číslo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx řádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jaké xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx,

x) podpis úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby,

h) xxxxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x návrhy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V odůvodnění xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, jakými xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jak xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxxxxxxxx, které xx účinné x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nelze xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x uplynula-li xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vykonatelnosti.

§104

Opravy xxxxxxxx nesprávností

(1) Xxxxxxx daně opraví xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx nesprávnosti xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx lze provést, xxx pokud xxxxxxxxxx xxxxx pro stanovení xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí.

§105

Nicotnost xxxxxxxxxx

(1) Nicotnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nicotnost xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx jí ustanovené xxxxxx.

(2) Nicotné je xxxxxxxxxx, pokud

a) správce xxxx xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušný,

b) xxxx xxxxxx, jež xx xxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx navazující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx na xxxx navazující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx, xxxxx xx těmto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Podnět, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x tom xx 30 xxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) osoba xxxxxxxxxx na správě xxxx xxxxx xxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx řízení, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, o xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx prozatímní xxxx xxxxxxxxx povahy,

e) xxxxx x xxxxxx pokračovat x důvodů, xxxxx xxxxxxx zákon, nebo

f) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx xxxx předmětu, xxxxxxx se řízení xxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedoručuje x xxxxx vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xx xxxx xxxx příjemců xxxxxxxxxx. Xx den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx založení do xxxxx.

§107

Xxxxxxx řízení

(1) Náklady xxxxxx nese xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxx xx náhradu může xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatňované xxxxxx xx 8 dnů xxx xxx účasti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Byl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx uplatňovat x správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) O uplatněných xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx uplatnění x xx 15 xxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady daňovému xxxxxxxx x xxxxxxxx xx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; náklady xxxxxx xxxxxxx společnému xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx zastoupené xxxxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx hotové výdaje, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX A XXXXXXX PROSTŘEDKY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích

§108

Použití xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx nebo rozklad,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) dozorčího xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydal ústřední xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. X rozkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu na xxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 odst. 2 x §122 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx samostatně xxxxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(3) Odvolání xx xxxxxx u správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx odvoláním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx lze xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx směřuje, x xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

§110

(1) X případě xxxxxxxxxxx, neúplného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104, xxxx-xx vydáno, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání směřuje.

(2) Xx-xx x poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, kdy xx xxxxx nepřipouští, a xx-xx podáno odvolání, xxxxxx x odvolání xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx chybně xxxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx tehdy, kdy xxx xxxxx nepřiznává, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx vzdání se xxxxx xx odvolání xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, právní xxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxx příjemců xxxxxxxxxx x všichni xx vzdali xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx, xxx tak xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Do doby, xxx xx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx odvolání je xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx odvoláním xxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, odvolací xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, správce xxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxx je, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx být kratší xxx 15 xxx.

(5) Xxxxx-xx před skončením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jemu nejblíže xxxxxxxxx správce xxxx.

(6) Xxxxx již xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, správce xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, napadené rozhodnutí x stanovení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Odvolání xxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) návrh na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx, a stanoví xxx xx přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 dnů.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx vady, xxxxx xxxxx xxxxxxx projednání xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podáno xxxxx x xxxx, x opačném xxxxxxx xxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxxx.

§113

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xx odvoláním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx mu x plném xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx xxxxx §111 odst. 4, xxxx

x) odvolání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx odvolání xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx lhůtě.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx doplní x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx správce daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx napadeno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx odvolacího orgánu

§114

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx vázán, a xx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Vyjdou-li xxx přezkoumávání najevo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mít xxxx xx výrok xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx, zkoumá odvolací xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) V rámci xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x umožní xx, xxx se x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx názoru, xxx správce xxxx xxxxxxx stupně, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx x xxx ji xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx stav xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§116

(1) Odvolací orgán

a) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxx xxx vypořádány xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx u xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxx, jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxx odvolat.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx obnoví xx xxxxx příjemce xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) vyšly xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepravdivého znaleckého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx předcházející xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obnovit z xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prvním stupni.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodech xxxxxx řízení.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx uvedeny okolnosti xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx.

§119

(1) Obnovu řízení xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxx nařídí xxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx nalézacího xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxx řízení xxx xxxxxxx daní xxx povolit xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X ostatních xxxxxxxxx lze obnovu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx obnova řízení xxxxxxxx xxxx nařizuje, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke které xxxxx po vydání xxxxxxxxxx o povolení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Obnovené řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx; xxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), provede xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí odkladný xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vydaného x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §170 a 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx ve věci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Přezkumné xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právním xxxxxxxxx. X xxxxx řízení, x nichž xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx daně, který xxxxxxx x xxxxxx x posledním xxxxxx, xxxxxxxxx správce daně, xxxxxxx zjistí, xx xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx podnět x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx. Xxxxx o xx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnět, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx v čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí lze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) pro xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí, xxx-xx x

1. xxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

2. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Ke xxxxx xxxxxx příslušnosti, xx xxxxx došlo xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Přezkumné řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx.

(2) Řízení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxx řízení xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx nařízeno, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstraňovat xxxx xxxx.

(4) Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, vydaného x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §167169, §170 x 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nevznikají.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx soudnictví

§124

(1) Domáhá-li xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx daně uspokojit xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x posledním stupni; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení navrhovatele xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx v xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nové rozhodnutí xx věci v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti zrušenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§125

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§126

Xxxxxxxxx k registraci

V xxxxxxxxx x registraci xx daňový subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

§127

Oznamovací xxxxxxxxx registrovaných xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxx uvádět xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx požádat x xxxxxxx registrace, xxxx-xx xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxx zrušení, popřípadě xxxxx xxxxxxx, podle xxxxx dojde k xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, x to 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k registraci xxxx x oznámení x xxxxx registračních xxxxx a x xxxxxxx pochybností x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx, aby údaje xxxxxxxxx, doložil, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxx učinit.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx přihlášku x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx bylo xxxxxx xxx xxxx v xxx původního xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xx uplynutí xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§129

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vad; ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x přihláškou x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx přihlášku x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

§130

Xxxxxx identifikační xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxx registrován x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx kód "XX" x kmenovou část, xxxxxx tvoří obecný xxxxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádět xx xxxxx případech, které xx týkají daně, xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx registrován, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x případech xxxxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx číslo.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případě, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxx přidělení xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx daňového identifikačního xxxxx.

§131

Změna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, dosavadní příslušný xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(2) Xxxxx-xx xx dne, x xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx daně, xx xxxxx okolností, za xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnuto, xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxx změně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx místní příslušnosti xxxxxxxx subjektu v xxxxxxx daně, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podmínek xxx xxxxxx místní xxxxxxxxxxxx současně xxxx xxxx daně.

HLAVA II

ŘÍZENÍ O XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxxxx důsledků, které xxx něj xxxxxxxx x xxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 časový x xxxxx xxxxxx závaznosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx správci xxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, pokud x xxxx rozhodování x xxxxxx povinnosti xx skutečný xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx neúčinným, pokud xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx základě bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím období, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx daň, která xx posuzuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Prokáže-li xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

DAŇOVÉ XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x končí xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx x touto xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxxx buď xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Daňové xxxxxx se skládá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řízení

a) nalézací

1. xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx x vyměření xxxx,

2. doměřovací, xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxxxx daně a xxxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx,

x) x mimořádných xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Součástí xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto řízeních.

XXXXX XX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx řízení

Řádné xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterému xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxx vyzván.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daň a xxxxx předepsané xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 12 měsíců, se xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx

x) 4 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x následně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

1. xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx přiznání x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx období, které xxxx 12 xxxxxx, xx podává nejpozději xx xxxxx prvního xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx období xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx daňová xxxxxxxxx x xxxx, ke xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 x xxxxxxxx xxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx při posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx lhůty, xx xxxxx využít xxxxxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx nedodrží xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hlášení. Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, je xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx do 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxx, je xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx uplynutím lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování, xxxxx xxx podal, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyúčtováním.

(2) X xxxxxx se dále xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyúčtování x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daňová xxxxxxxx xxxx dodatečná xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx opravná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podané xx xxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 lze xxxxxxxx opravným daňovým xxxxxxxxx pouze, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx podle §136 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx byla prodloužena xxxxx xxxxx §36.

Vyměření xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daň, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx rozumí i xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx x přímé xxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx splatná x daň xxxxxxxx x xxxx úřední.

§140

(1) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyměření oznamovat xxxxxxxxx výměrem; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výměr xxxxxxx xxxx založí xx xxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx xxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání xxxx vyúčtování, a xxxx-xx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správce daně xxxxx xxxxxxxx subjektu xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx jeho žádost; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx výměr xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení.

Díl 2

Doměřovací řízení

§141

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, že xxx má xxx xxxxx xxx poslední xxxxx xxx, je xxxxxxx podat xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx to xxxxxxx, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyúčtování x xx stejné xxxxx rozdílnou xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Poslední známá xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovena x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, než xx poslední známá xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesprávné výši; x xxxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx postupu xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx, než xx xxxxxxxx známá xxx, není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx poslední známá xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pomůcek nebo xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxx.

(4) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx nemění xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx pouze xxxxx xxxxxxx subjektem dříve xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 4 xxxxx x důvody xxx xxxx podání.

(6) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Daň xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

§142

Xxxxxxxx hlášení

(1) Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinen xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx splatnosti opravovaných xxxxxx.

(2) Jsou-li xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1. Xxxxx je x následným hlášením xxxxxxx i povinnost xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto daň xx xxxxxxxx lhůtách.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx úřední. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jejímu doměření xx překážku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správce daně xxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx současně xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx; doměřením xxxx xx rozumí i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx výsledku daňové xxxxxxxx, nebo

b) v xxxxxxx, xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx zjištěny pouze xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx; §144 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx daň xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx náhradní lhůtě xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx tvrzené xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doměření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx; xx neplatí, xxxxx byl zahájen xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kontrola. Xxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Za xxx xxxxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování, x xxxx-xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podáno opožděně, xxx, kdy došlo xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx daně stejnopis xxxxxxxxxxx platebního výměru, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx žádost; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Neodchyluje-li xx xxxxxxxx daň xx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tato daň xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nalézací řízení

§145

Výzva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňovém xxxxxxx daň xx xxxx 0 Xx.

(2) Xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxx doměřena, xxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a stanovit xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, může správce xxxx xxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

(3) Výzva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doměřovací xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx-xx ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx lhůty.

§145a

Daňové tvrzení xxxxxx x zahájeném xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx uvedené v xxxxx podaném daňovém xxxxxxx se využijí xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxx umožňuje.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x dani, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx tvrzení xxxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví, xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§145x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Daň se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx daň se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x přesností xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaokrouhlování xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx

(1) Správce daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxx rozhodnutím x xxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx výměr, jde-li x vyměření xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr, xxx-xx x doměření xxxx, nebo

c) hromadný xxxxxxxxx seznam, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daňovým subjektem, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx stanovení xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění pochybností, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx zpráva o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§148

Xxxxx xxx stanovení xxxx

(1) Daň xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxx činí 3 xxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xxxx v xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxx současně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x 1 xxx, pokud x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxx x

x) podání dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx vedla x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx,

x) zahájení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxx.

(3) Xxxx-xx před uplynutím xxxxx pro stanovení xxxx zahájena xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, běží lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ode xxx, xxx xxx tento xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx po dobu

a) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Ústavním soudem,

b) xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx rozhodnout soud x která xx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin související x xxxxx daní,

d) xx zmeškání odvolací xxxxx xxxxx rozhodnutí x stanovení daně xx xx oznámení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx do xxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxxxx neúčinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xx xxx odeslání oznámení x ukončení mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) V důsledku xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx již xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a současně xxxxxxxx daň xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx, xx-xx xxxx třeba xxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx účinné xxxxxxx, xxx daň xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx stanovení daně.

XXXXX X

XXXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

§149

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daní, xxx xxxxxxxxxxx stanovení daně, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx daňových xxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx xx přehlednost xxxxxxxx xxxx xxxx xxx daný xxxx xxxx rozčleněn na xxxxxxx částí, o xxxxx xx vedou xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxx zveřejňují xxxx xxxxx způsobem podle §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zachycují veškeré xxxxx prováděné xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx osobou. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx doklady,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) platební xxxxxxx,

x) xxxxxxx doklady.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, popřípadě dalších xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx následuje po xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

§150

(1) Xx debetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vratky xxxx evidovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx evidenci jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Vratky xx xxxxx xxxxxxxxxx jen xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(3) Nedobytný xxxxxxxxxx se xxxxxxx x oddělené části xxx xxxxxxxx nedobytných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxxx daň xx xxxxxxxxx x evidují xx osobním depozitním xxxx xxxxxxxx subjektu. Xx dni zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu xx xxxxxxx zajištěná xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Částky vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xx přijímají x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, převádějí xx určené částky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx daňového subjektu x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xx xxxxxxx a eviduje xx xxxxxxx depozitním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx depozitním xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxx účtech, převede xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx na xx, na jakém xxxxxxx xxxxxxx účtu xx nacházejí.

§151

(1) Z xxxxx xxxxxxxx daní xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 1 x §104 xxxx. 1.

(2) X xxxxxxxxx o xxxxx osobního daňového xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx úhrady daně

(1) Xxxxxx daně xx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx skupin:

a) nedoplatky xx xxxx x xxxxxxx daň,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxx nedoplatky xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných u xxxxxx správce daně xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx daným xxxxxxxx vymáhání,

b) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx daným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úhrada xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx osobním xxxxxxx účtu použije xx úhradu splatných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupin:

a) xxxxxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splatné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uhrazena, a xxxxxxx již xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx splatnosti, xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx splatná daňová xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx daňový subjekt xxxxxxx způsobem vyrozumět x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxxx, xxxxx-xx nebezpečí x prodlení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neúčelné.

(4) Po xxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx kreditní xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx převyšuje úhrn xxxxxxxx x odpisů xx debetní straně xxxxxxxx xxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zůstává xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx daň xx osobním xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx odůvodněný xxxxxxxxxx, xx dojde ke xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osobním daňovém xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx x takové xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobních xxxxxxxx účtech, upřednostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 bez xxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Přeplatek se xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxx subjektu u xxxxxx xxxxxxx daně, x něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx správce xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx, kdy xxxxxx lhůta xxxxxxxxx xxx jeho vrácení. X xxxxxxx xx xxxxxxx výkaz nedoplatků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx propojených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stačí předložit xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx požadavku xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx správci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se úhrada x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx evidován xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxx xxxx přesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx den úhrady xxxxxxxxxx převodem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxxxx následuje po xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xx dni vzniku xxxxxxxxxx; jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Vrácení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat správce xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx,

2. zálohy, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx debetní xxxxxx osobního daňového xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x téhož xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxx 200 Xx. X xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx dosáhne xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, použit xxxx xxxxxxxx, dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx vratitelný přeplatek x důsledku xxxxxxxx xxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx stanovena xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 200 Xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nastanou xx dni, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nejdříve však xx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx přeplatku.

§155a

Postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxx

x) x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje, x určí xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx nutné xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňový xxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku jeden x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx při registraci; xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vedený u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjekt.

§155b

Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Správce xxxx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vratitelný xxxxxxxxx nedosahuje x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Xx, xxxxx xxx xxxx vrácení xxxxxx xxxxx až xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx subjektu bez xxxxxxx xx

x) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 30 xxx ode dne, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doměření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, změně xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx plnění x xxxxx dělené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx §162 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx, změně xxxx prohlášení nicotnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx žádosti xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx tento xxxxxxx nepodléhá vymáhání.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, že xx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx žádosti, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx subjekt x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxxx přeplatek převeden.

§155b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Xxxxxxxxx

§156

(1) Na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx úřední xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxx ohrožena xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx období,

d) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx najednou, xxxx

x) xxx xxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x posečkání xx 30 xxx ode xxx jejího xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být vázáno x na další xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx xxxx posečkání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; při xxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx dodržena xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nedodržení. X xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§157x

Xxxxxx daně je xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku x xxxxxx, které xx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxx xxxxxx právní xxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§158

Xxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx nedobytný xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nedoplatkem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx bezvýsledně xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx osobách, xx xxxxx mohl xxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xx zřejmě xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výtěžek, xxxx

x) xxxxx vymáhání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na základě xxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx trvá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§159

Xxxxxxx

(1) Proti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daní, nejde-li x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxx odvolání, může xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní uplatnit xxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx, kdy se x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx o xxxxx xxx placení xxxx, proti xxxxx xxx uplatnit xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který úkon xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx posoudí x xxxxxxxx o ní. Xxxxxx-xx námitce x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx částečně, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zjedná nápravu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně oprávněnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx námitce x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §111 xxxx. 5 x §112. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx. Řádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Ochrany xxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx namísto xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(1) Daň xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx činí 6 xxx. Lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx učiněn xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, x xxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxx jiného xxxxxx,

x) xxxxxxx zástavního xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxx daně xxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxx xxxx soudem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx §157a,

x) xxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxx xx návrh,

f) xxxxxx exekuce srážkami xx mzdy, xxxx

x) xxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxx vymáhání xxxx.

(5) Xxxxx xxx placení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 let xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx daně xxxxxxxxx podle odstavce 6.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxxxx x vymáhat xxx xxxxxxxxx 30 xxx po tomto xxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§160x

Xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxxxx přeplatku

Nepožádá-li xxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxx daně, který xxx xxxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X dělené xxxxxx xxxxxxx, xx-xx rozhodnutím xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx x peněžitému plnění xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx určenému xx veřejného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx při placení xxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dělené xxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx tohoto peněžitého xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx povinnost xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stejnopis rozhodnutí x xxxxxxxxxx právní xxxx a přehled x předávaných xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx současně příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx marném xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, který předal xxxxx xx správě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx v rámci xxxxxx správy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, který xx xxxx údaje xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xx xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x správcem xxxx.

Díl 3

Vybírání xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§163

(1) Daň xx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx poukázána v xxxx měně, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx

1. prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na všechny xxxxx xxxx xx xxxxx daňový subjekt xxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

3. šekem, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. daňovému xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na jiné xxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 2, 4 x 5 lze xxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka kurz xxxxxxxxxx trhu, a xxxxx-xx xx o xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx měně, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxx.

(5) Xx-xx daň xxxxx xxxxxxxx 4 uhrazena x xxxx měně, xxxxxxxxx xx správce xxxx xx xxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx den, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx.

(6) Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx přepočtu xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jej xxxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxx xxxxxx, x správce daně xx xx xxxx xxx xxxxxx.

(2) Platbu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx platba xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, zaeviduje xxxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx, xxx xxxx vykonána. Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daň xx platba xxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx xx den xxxxxx xxx, xxx xx správce xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx opatření x xxxx identifikaci; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx xx konce xxxx, xx kterém xxxx přijata xx xxxx xxxxxxxxx plateb, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx každou xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xx xxxxxxx způsobem, xxxx xx xx vykonal xxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx ji xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx toho, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejpozději x den, kdy xxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Omyl xxxx xxx v žádosti xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxx dne, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podaná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x xxxx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platbu, xxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx u správce xxxx evidován xxxxxxxxxx, xx který xx xxxx možné tento xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxx xxxxxx

(1) Za xxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx byla prováděna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, kdy xxxx připsána na xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, k xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx ten, xxx xxx xxxxx, xxxxxx platební xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příkazci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxx platbu x xxxxxx xxxxxxxxx poukazem, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx jeho xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx přijal; xxx xxxxx xxxxxx xxxx platby xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedodrží xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx správci xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxx spravován xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

§167

(1) Xx-xx odůvodněná xxxxx, že xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx daň, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxx bude xxxxxxx daně spojeno xx xxxxxxxx obtížemi, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx úhradu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx zajistil xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonatelný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) U xxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů sdělil xxxxx potřebné pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx zajišťovací xxxxxx vykonatelný, může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§168

(1) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx neúčinným; §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx xxxxxx.

(3) Pominou-li xxxx pravomocným xxxxxxxxxx xxxx xxxx před xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li správce xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původního.

(4) Xxxxx-xx x pravomocnému xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxx xxxxxxx xx dni xxxxxx pravomocného stanovení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího příkazu x zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx splatnosti x xxxx, x xxxxx byl zajišťovací xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx trvá x xxxxxxx, který odpovídá xxxx zajištěné daně, xxxxx byla stanovena xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 4 x 5.

§169

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx x xxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx exekučním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxx xx být vymáhání xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx novým xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx jinému, xx xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xx xxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx §102 odst. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxx zástavy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx x úředně ověřeným xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx osobě podle xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx evidované v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, vzniká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Zástavní xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxx zaniká xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. O zániku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vlastníka xxxxxxx.

(6) Xx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, hledí xx xx xxxx právo xxx, jako xx xx xxxxxxxx zástavy xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, nebo

b) neumožní xxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx starého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§170x

Xxxxx zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx exekuce.

§170a xxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Nedoplatek xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx ručení xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výzvě sdělí xxxxxxxxxx xxx, za xxxxxx ručí, a xxxxxxxx jej vyzve x úhradě nedoplatku xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx daně je xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx právního nástupce, xxxxxxxxx ručitele xxxxxxx xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) Výzvu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxx daňový xxxxxxx x jeho úhradu xxxxxxxxxxx upomenut, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx vymáhání xx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxx; xxxxx ručiteli xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx výzvě ručiteli xx může xxxxxxx xxxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxx nedoplatek, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výsledek xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení daně, xx kterou xxxxxxx xxxx. V případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx daň xxxx stanovena nesprávně, xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pouze vůči xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzva xxxxx §171 xxxx. 1, má xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx xxx seznámen.

(2) Xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ohledně nedoplatku, xx který ručí, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx té doby xx právo na xxxxxxxxx xx správce xxxx x výši xxxxxxxxxx, xx který xxxx.

(3) Je-li na xxxxxx ručitele povoleno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx subjektu.

(4) Ručiteli, xxxxx xx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xx platí x pro xxxx x xxxxxxxxx částky x xxxxxxx, že xx ručiteli povoleno xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x úhradě xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Platba xxxx xxxxxxxxx ručitelem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx daňového subjektu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx tuto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx platby xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, xxxxxxx ručiteli xxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xx částce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu nedoplatku. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx ručitel nedoplatek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx převést, správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx daně ručením xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxx neuhrazené xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listině o xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištěnou xxxxxx. Xxxxx-xx x bankovní xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(3) Xxx xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §171 a 172.

§174

Xxxxxx

(1) Xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx známa x neuplynul-li xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx platit xxxxxx xx xxx ve xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx zálohy xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx záloh xx poslední xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx známé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx, x to x za xxxx xxxxxxxxx období.

(6) Daňovému xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platit xxx, pro xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti; xxx-xx x daňový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnost, xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xxx tak stanoví xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Kč.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx podmínky xxx vznik xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účinky xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x současně x xxx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vznikne-li x xxxxxxxx předepsání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpočtu podat xxxxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§174x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx má xxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx vzniklý xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

§174b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Díl 5

Xxxxxxxx daní

§175

Způsoby xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Exekučním xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx x xxxxxxxxxx zařazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx náležitost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 1

Xxxxxx exekuce

§177

Vztah x xxxxxxxxxx soudnímu xxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon. Xxx, xxx vystupuje xxxxxxx daně coby xxxxxxxxx x exekučního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxx exekuce se xxxxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce,

b) xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxx xx exekuční xxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úrok x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx x uvede xxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx; z úroku x prodlení xxxxxxxxx xx nařízení daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuční xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx doručuje dlužníkovi x dalším xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx exekuci lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pohledávky x účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiné peněžité xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx,

x) prodejem xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxxxx právo k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xx 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx, prodat; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxx, xxxxx xx rychle xxxx.

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, který daňovou xxxxxxx nařídil, xxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx exekučního příkazu xxxxx xx vyloučení xxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx, xxxxx své xxxxx uplatnit návrhem x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve lhůtě 15 xxx xxx xxx, kdy xx x tom, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx, dozvěděly, nejdéle xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud tento xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx nejdéle xx dne, xxx xxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxxxxxx exekucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Lhůta pro xxxxxx prohlášení o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nepodáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zkreslených xxxxx; ohledně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení o xxxxxxx, které xxxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1, xxxx být úředně xxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxxx xxxx, nebo xxxxxx příjmu postižitelného xxxxxxxx xx mzdy, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž má xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxx xxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx být xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xx spoluvlastnický xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, místo, xxxxxxxxx osobu, x xxxxx se xxxxxxxxx; xxxxx platí x x vkladních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vkladů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a imobilizovaných, xxxxxxxxx, jejichž předložení xx xxxxx k xxxxxxxxx vlastnického práva x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na nichž xx spoluvlastnický podíl, x xxxx výši,

g) xxxxxxxx závody, které xxxxxxx, a jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) až g),

i) xxxxxx závady, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášení x xxx, že x svém majetku, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx, uvedl úplné x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx majetku x správce xxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx uplatní, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxx daně xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx u xxxxxxxx xxxxxxxx nucená xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx dlužníka týkající xx xxxx majetku, x výjimkou právního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx x správy xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx údržby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx daňovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx soupisu xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxx, právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx exekučních xxxxx xxxxxxxxx zachovány. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx x odkladu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx zastaví, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx splněny zákonné xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx nařízena,

c) xxxxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx postihuje xxxxxxx, k němuž xxxxxx xxxxx nepřipouštějící xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx výtěžek nepostačí xxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx v daňové xxxxxxx bylo xxxxxxx x nepoměrnými obtížemi,

h) xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx postačí xxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxx

x) je tu xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx příjemcům xxxxxxxxxx příkazu. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxx zastavení týká. Xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doručuje xxxxx navrhovateli.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxx dlužník, pokud xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x náhradě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx xxxxxxx daně vždy xxxxxxxxxxx rozhodnutím. Stanovenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dlužník povinen xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužník, x xxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxxx xx současně s xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 2 % x xxxxxx, pro xxxxxx je daňová xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Náklady xx výkon xxxxxxx xxxx 2 % x xxxxxx, pro xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Xx x nejvýše 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražbu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx požadovat x xxxxx nedoplatku xxx jednou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dolů.

§184

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx převodu vymožené xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provede xxxx xxxxx v xxxxxx.

(4) Xxxx-xx některé exekuční xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedoplatků.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vzniklé hotové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§185

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx exekuci

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx majetku manžela xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; v xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, že xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vrátí i xxx xxxxxxx xx 15 dnů.

(3) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí ke xxxxx místní příslušnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx postihnout xxxxxx majetkové právo, xxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx xxx dlužníka, xxxxx mají xxxxxx xx svěřenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Stanoví-li tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx povinnost xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§186

Obecná xxxxxxxxxx o daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx exekučním příkazem xxxxxxxxxx dlužníkovi a xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; toto vyrozumění xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, má xxxxxxx xxxx xxxxx xx její splnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx exekuce xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx změnu místní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx současně xxxx xxxxx účtu u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poukazován.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

§187

(1) Daňová xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx dlužníka je xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je mu xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dlužníka xxxxxxxxx srážky x xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx ze závažných xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která má xxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx. Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx exekuce se xxxxxxxx i na xxxx u plátce xxxx, xxxxx xx xxxxx plátcem xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Tomuto xxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx uloží xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx, a xxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx srážky xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx mzdy, zůstává xxxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plátcům xxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plátce xxxx xxx výši xxxxxx xxxxx základní xxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxxx xxxx; xxx xxx xxxxx rozhodne, jakou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx každý xxxxxx xxxx srážet.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx u xxxxxx plátce xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx mzdy xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx oznámit xxxxxxx xxxx, xx

x) u xxxx nastoupil dlužník xxxx do xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plátce xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníkovi nebo xxxxxx xxxx pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Daňová xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Daňová exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx částky xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx je xxxxxxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx x ani xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx příkazu; xx xx týká x xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxx xx xxxxx xxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xx více xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pořadí xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Daňová exekuce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx exekuce přikázáním xxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou peněžitou xxxxxxxxxx dlužníka než xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx lze nařídit x x případě, xx pohledávka xxxxxxxx xx xxxxx splatnou xxxxxx v budoucnu, xxxxx x x xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x téhož xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vznikat. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nesmí xx okamžiku, xxx xx xxx doručen xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ani xx ni provést xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx nakládat. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx okamžiku se xxxx pohledávkou xxxxxxx xxxxxxxx a ztrácí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§192

(1) Xxx provádění daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx podle §178 xxxx. 5 písm. x) xx x), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxx a xxxx převoditelná xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx exekucí.

(2) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§193

(1) X postižení xxxxxxxxxx na vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zakáže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx věcí xxxxxxxxxx x nařídí jejich xxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právní moci xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxx, místo a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nastane xx x xxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx

§194

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x provedení daňové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx exekutor, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxx xx veřejné.

(3) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobu x provedení licitačních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") a xxxxx xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, kdo xx dostaví x xxxxxx na xxxxxx xxxx jejím zahájením x prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xx xxxx osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx dražbě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx dražbě je xxxx xxxxxxx xxx xx zapsat xx xxxxxxx xxxx zúčastněných xx dražbě, převzít x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx učinila x xxxxxxx dražby xxxxxxxx podání. Pokud xx xxxxxxxxx udělen xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxx elektronicky, xxxxx je x xxxx technicky xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedl xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xx technicky xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby,

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dražbě.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx dražbu xxxxxx xxxx se §227 xxxxxxx obdobně.

§195

(1) Xxxxxx dražby xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Dražební xxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x)

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx x xxx ukončení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx předmětu xxxxxx,

x) xx-xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby x pořadí, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx předmětu dražby,

f) xxxx nejnižšího dražebního xxxxxx,

x) způsob a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx kterých se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx má xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx daně, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x jeho xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx,

x) xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxx, xx jinak xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dražební vyhláška xxxxxxxx k předmětu xxxxxx dále obsahuje

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) čas a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, o xxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x) rozhodnuto, xx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxxx,

x) xxxxxx internetové xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx dražby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx neodůvodňuje. Xxxxxxxx-xx správce daně x zrušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou

a) xxxxxxxxxx,

x) spoluvlastníku předmětu xxxxxx,

x) dalším xxxxxx, x nichž xx xxxxxxx daně známo, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, výměnek xxxx výhradu xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněný x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17).

(2) Ostatním osobám xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, x xx do zahájení xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx

x) 30 xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) 20 xxx x případě dražby xxxxxxxx věcí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úřad, x jehož obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, která je xxxxxxxxx dražby.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§197

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx vůči předmětu xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které svědčí, xxxxxxxx xxx x xxxxxx jako xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vydražitele xxxx práva xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx právo.

(2) Xxxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxx pohledávku zajištěnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx, xxx xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx může xxxxxxxxx správci daně x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Obdobně se xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(3) Odmítnutí xxxxxx na přihlášení xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášení, oznámí xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx vůči dlužníkovi, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x uspokojení x xxxxxxx výtěžku xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx zahájení xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x sídle xxxxxxx xxxx xxxx xxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zahájením xxxxxxxx oznámí

a) xxx xxxx xxxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxx právo nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx přihlásil xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

x) zda xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nastaly x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x minimální výši xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx vyloučit x xxxxxx xxxxx zúčastněnou xx dražbě a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z dražební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, popřípadě xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zjednání xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x technických xxxxxx, xxx xxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx nebo dalších xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx čas xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Nelze-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx dni, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška. Rozhodnutí x přerušení x xxxxxxxxxxx x dražbě xx xxxxxx xxx xx nedoručuje; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x přerušení x pokračování x xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx dražební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se zavazuje xx draženou xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "potřetí" xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx udělení příklepu.

(4) Xxxx-xx podle daňového xxxxxxxxx výhrady proti xxxxxxxx důvodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxx předposledního xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx příklepu. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x příklep udělený xxx dražbě xxxxxxxx xxxx.

(5) Dražitelé xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(6) Xxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příklep xxxx, kterému svědčí xxxxxxxxx právo nebo xxxxxxx zpětné xxxxx; xxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražitelů x xxxxxxxxxx právem xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, udělí xx xxxxxxx xxxx x xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, udělí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx učinil xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxx první, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) X průběhu xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zaznamená průběh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx vyřízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxxx x ti, xxxxx vznesli výhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx několika xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx dražby xx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, jaký xxxxxxx x prodeje xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekucích.

§201

Dražit xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx nařídil, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx.

§202

Xxxxxx xx ukončí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předměty dražby, xx xxxxxx se xxxxx vydražitel, nebo xxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uspokojení vymáhaných xxxxxxxxxx a dalších xxxxxx, které xxxx xxx popřípadě xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx na věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx zpeněžením, pokud xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx movitých xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx být předmětem xxxxxx exekuce postižením xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může daňový xxxxxxxx učinit xxxxxxxxx xxxx, sídla, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, již xx xxxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxx si xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do těchto xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx dlužník x xxxx ukrývá xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx exekuci, x xxxxxxxx xx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví.

§204

(1) Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx daňový xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xx sepsanými xxxxx xxxxx xxxxxxx nakládat. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xx neplatné.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daňový xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx dlužníka x xxxxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx x doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x soupisu xxxx.

§205

(1) Pokud xxxxxxx xxxx zjistí, že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx tyto xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx dlužníkovi x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx papíry nakládat; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§206

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxx především věci, xxxxx dlužník může xxxxxxxx postrádat x xxxxx se nejsnáze xxxxxxx.

(2) Xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx-xx xxxxxxxx jejich rychlý xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx vkladní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, listinné xxxxx xxxxxx, listiny, xxxxxxx předložení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxx, xxxxxx, peníze, xxxxxxxx karty x xxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x drahokamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx i věci xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx daňovému xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxxx je-li xxxxx, xx xxxxxxx věci xxxxx poškozeny, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx o jejich xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx sepsané xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx uzamkne x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Sepsané xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ponechat xx xxxxx, kde byly xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x kdy xxxx xxxx sepsány.

(4) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§208

(1) Protokol x xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx manžela xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Protokol x xxxxxxx soupisu xxxx x xxxxxxx, že xx sepisování xxxxxxxx xxxxxxx, dále obsahuje

a) xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x průběhu soupisu xxxx xx podle xxxxxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxxxx dlužníka xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx o xxx, xx xxxx xxx byly xxxxxxx xxxxxx, jiným xxxxxxxx xxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx váznoucí xx xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxx byly xxx xxxxxxxxxx věcí tvrzeny xxxxxxxxx nebo další xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxx exekuce.

(4) Xxxxxxxx protokolu x xxxxxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx stručného xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z prodeje.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx samostatné xxxx, xxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx součásti, xxxxxxxxx xx v protokolu xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx dlužník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx protokolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx protokolu správce xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx je správci xxxx xxxx.

§209

(1) Xx nabytí xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx xx cena xxxxxx xxx, xx xxxxxxx daně sepsané xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadne, pokud xxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X ostatních případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zjištění ceny xxxxxxxxx xxxx znalce.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxxx kulturních památek20), xxxxxx xxxxxxx povahy x sbírkových xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx21), a xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§210

(1) Sepsané xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

(3) Tvoří-li xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, mohou xx, je-li xxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činí nejméně xxxxx třetinu xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, předmět xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx nepřevezme xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx §84.

(4) Nenajde-li xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx prodána.

(5) Ohledně xxxxxx věci, xx xxxxxx xxxx spojena xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx věci, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxx a xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx povolení obchodovatelné, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xx podle zákona xxxxxxxxx k jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx více xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx nabídku.

§213

(1) Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx právnické osobě, xxxxxx xxxxxxxx je xxxx o xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx daně jej xxxxxxxxxxxxx x stejnopis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxx předmět xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nabídce xx xxxxx, kterou sjednali xx správcem xxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxx prodá x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x při xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle kazí, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, x xx i před xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx za polovinu xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx věci tomu, xxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaprotokoluje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx o obdobné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x ní xxxxxx, xx xxxxxx xx dlužník xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx vymáhaného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx výplatu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xx i xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx vkladu správci xxxx v české xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na vydání xxxx dodání movitých xxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx příkazem na xxxxxx movitých xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§216

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx prodejem věcí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx. Potřebné úkony xxxxxxx daňový exekutor.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx prodeji xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx §191.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, se kterými xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx věci, xx použije §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxx věcí. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, xxxx dlužníka xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx sdělil, xxx x xxx je xxxxxxxxx věci převzít; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx je xxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xx věci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx správce xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §84.

Daňová exekuce prodejem xxxxxxxxxx věcí

§218

Daňovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx postihnout xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx vlastnictví dlužníka. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věci.

§219

(1) Dlužník xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx oznámen xxxxxxxx xxxxxx, nemovitou xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda a xxx má x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxxxxx xx škodu tím xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti.

(2) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx příkaz rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§221

(1) Po právní xxxx exekučního příkazu xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx x ocenění xxxxxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x závad x xx spojenýchs xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx nemovitá xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x jednotlivá xxxxx x závady xxxx xxxxxxx znalcem x xxxx xxxxxxx roku xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx příkaz nabyl xxxxxx moci, x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodující xxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, popřípadě x xxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx před stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx šetření. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx věci xxxxxxxx; §80 odst. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx nemovité xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx věcí spojených,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx cenu.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cenu závad, xxxxx prodejem x xxxxxx nezaniknou. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxx doručení x xxxxxx lze nařídit xx po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx dlužníkovi, tomu, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx závady x xxxxxxxx práv x závad xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x).

§222

(1) X xxxxxxx xxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx dražební xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxx k úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx běží xxx xxx právní moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx než 2 xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně doručí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhrady, xxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx byly splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vydražitele.

§223

(1) Proti xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí x udělení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx též osoby xxxxxxx x §196 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nezúčastnily xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx rozhodne odvolací xxxxx tak, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxx příklep xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxx provedení dražby.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx doručí do xxxxxxxxx xxxxx odvolateli x xxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§224

(1) Osobě, xxxxx xxxxx příklep udělen, xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx jistotu xxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx dražitelé xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx odvolání, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

§225

(1) Opakovanou dražbu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx

x) nebylo xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx neuděluje, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledné xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařídit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledné xxxx nemovité xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx práv a xxxxx x xx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou mít xxxx xx její xxxx, může xxxxxxx xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxx cenu; odstavec 2 xx xxxxxxxxx.

§226

(1) Správce daně xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydražitele xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx o 30 xxx; xxxxx prodlouženou xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxxxx uplynutím lhůty x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxxx vyhlášce, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx příklepu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx včas, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, x xxxx-xx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx složená xxxxxxxx jistota.

(2) X xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uhrazena z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx.

Rozvrhové xxxxxx

§228

(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxx mu xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sdělili výši xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx významné pro xxxx pořadí. Po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxxx x té xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx, xxx mu xx 15 xxx ode xxx doručení xxxx xxxxx sdělily, zda xxxxxxxx vyplacení náhrady; xxxxx xx xx xx xx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x pokračováním xxxxxx xxxxxxx břemene, výměnku xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx vlastníka. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxx se xxxxxxxxxx.

§229

(1) X xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx exekuční náklady. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxx zajištěna zadržovacím xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pro xxxxxx je rozhodující

a) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x přihlášené xxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva,

d) x xxxxxx xx xxxxx břemena xxx xxxxxx věcného břemene,

e) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pachtovní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxx xx xxxxxxx den xxxxxx výměnku.

(3) Xx-xx xxxxxxx pohledávek stejné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §228 xxxxxxxx o rozvrhu xxxxxxx xxxxxx, v xxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx pohledávky ve xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx pořadí, a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx práv x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, že x xxxxxx prospěch xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závady x xxxxxxxx xxxx, o xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou.

(3) Xxxxxxx xx věcné břemeno, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže s xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxxxx nebo nájemní xxxxx.

(4) Přiznané částky xxxxxxx daně xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx uspokojeny, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přeplatkem xxxxxxxx, se kterým xx naloží podle §185 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běží xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx.

§231

(1) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx břemena, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx nezaniknou, x x xxxxxxx xxxxxx a nájemních xxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) další xxxxx x závady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pacht, za xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezanikají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx celém xxxxxxxx xxxxxx x ani xxxxxxxx xxxxx, ledaže xx zatěžovalo xxxxx xxxxxxxxx spoluvlastnický xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) V xxxxxxx, xx xxxxx přihlášku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx pohledávka xx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx předmětu dražby, x jeho přihláška xxxxxx odmítnuta, rozhodne xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx exekuci xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Po xxxxxx moci rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx spisu x xxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

SPRÁVA XXXX XXXXXXXX SRÁŽKOU

Daň vybíraná xxxxxxx

§233

(1) Plátce daně, xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daň xxxx úhradu xx xxxxxxxxx daně (xxxx xxx "daň vybíraná xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx svoji povinnost, xx xxxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxxxxx poté, co xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx plátce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x důsledku xxxx xxxx daň xxxxxxxx xxxxxxx uhrazena, xxxxxxx ji xxxxxx xxxx k přímé xxxxxx.

§234

Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daně povinen xxxxx xxxxxxxxxx za xxxx uplynulou xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§235

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx, xx xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx daně vyúčtována, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx sražena x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx xx evidence xxxx.

(2) Xx-xx rozdílem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx srazit x xxxxxx daň vybíranou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plátci xxxx k xxxxx xxxxxx splatný x xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 snižována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx srazit x odvést xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plátcem xxxx. Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 plátci xxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx x xxxx vybírané srážkou x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §251 odst. 1 xxxx. a).

(2) Xxxx z xxxxxxxx x xxxx vybírané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xx evidence xxxx dříve než xxxxx xxxxxxxxx xxx.

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx daně

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx xxx, xxx se x xxxx sražené xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx plátce daně x xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx je povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx žádost xxxxxxx, x x téže xxxxx případnou chybu xxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný, x xx do 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vysvětlení. Nesplní-li xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxx daně xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx poplatníkovi xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 a §112. Správce xxxx x stížnosti xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX K XXXXXXXXXX

Xxx 1

Právní xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x obchodního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx po uplynutí 1 měsíce ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, xx byl xxxxxxx udělen.

(4) Správce xxxx xxx zjištění, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podrobené xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci skutečnosti xxxxxxxx při xxx xxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených jinými xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx zrušení právnické xxxxx vázáno xx xxxxx, podá xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Xxxxxxx daňové povinnosti

Přechodem xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Daňová povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dědice xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx dědiců xxxx, xxxxxxxx na ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dluhy x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx zůstavitele, neběží xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx zůstavitele do xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti.

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx spravující pozůstalost xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxx osob spravujících xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoby společně x nerozdílně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spravuje xxxxxxx xxxx, který xxx příslušný xx xxxxxx této xxxxxxxxxx x xxx smrti xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxx smrti; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx uplynula xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem

Je-li soudem xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx řádné xxxxxx x zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxxx daň zahrnout xx xxxx zprávy.

§239c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239d

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost na xxxxxx právního xxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaniklé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx nástupce potvrdí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxx organizační složky xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stálé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx neexistence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§240x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, xx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx její xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx přede dnem xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx přeměně xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozdělením, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxxx právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně; včas xxxxxx odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Daňovou xxxxxxxxx, která xxxxxx xx právního nástupce xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, spravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§240x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, trvá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, a xx za část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Právnická osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použití likvidačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x právnická osoba xx povinna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení.

§240d

Řádné xxxxxx xxxxxxx xxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x převodu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jemuž xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§241

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osoba, xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx; xx neplatí, xxxxx jiná osoba xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona.

Díl 2

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které vznikly x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx pohledávky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxx nejpozději dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, se použije xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou.

§243

Účinky insolvenčního řízení xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokračovat, x xxxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ji xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx účinnosti rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není pohledávkou xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx daní.

§244

Daňové xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx předcházejícího účinnosti xxxxxx rozhodnutí x xx kterou xxxxx xxxxxx podáno; tuto xxxxx xxxxx prodloužit. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxxxxxxxx podkladů, pro xxxxxx nelze zajistit xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxxxxx dle §245 xxxx. 1, xxxxxxxxx zaniká; insolvenční xxxxxxx tuto skutečnost xxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx lhůtě x poskytne mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx daňové tvrzení xx uplynulou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentu.

(4) Řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 15 dnů xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx může xxx stanovit xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx nejprve xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxxxxx lhůtách, xxxxx xxxx stanoveny x §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c xxxx. 2 a 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, vzniká povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebylo dosud xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx původní xxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se postupuje x xxxxxxx daňového xxxxxxx u daní xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo dosud xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdaňovací xxxxxx u daní xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, 6 měsíců xx uplynutí tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX PORUŠENÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti

(1) Xxxxxxx osoba, která xx vázána povinností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xx dopustí přestupku xxx, xx tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mlčenlivosti vztahuje; x případě, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx může xxxxxxx xxxx uložit xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx ztěžuje správu xxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřední xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx.

(2) Pořádkovou pokutu xx 500&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx správcem xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx i tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podání.

(4) Pořádkovou xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx dne, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx důvodem x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nevedlo-li xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§247x

Xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx může xxxxxxx xxxx xxxxxx tomu, xxx

x) nesplní registrační, xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, xxx na xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx vadu podání xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Xx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx pokutu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměrem. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxx rozhodnout o xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 až xx 50 000 Xx, xxxxx neodstranění xxxx xxxxxx podle §74 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x) závažně xxxxxxx xxxxxx daní.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

Společná ustanovení xxx xxxxxx x pokutě

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokuty nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x závažnosti xxxxxxxx pro správu xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx uložil, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx hrazena xxxx xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Kč x pokud xxx, xxxx xx pokuta xxxxxxxx, důvody a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, při němž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pořádkové pokuty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuta xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zaprotokolováním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx takto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vyžádání.

(3) Stvrzenky x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuty za xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Pokuta xx opožděné xxxxxxx xxxx

(1) Daňovému xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové přiznání, xxxxxxx měl xxxx xxxxxxxxx, xxxx učiní-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxx je delší xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) 0,05 % xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx prodlení, xxxxxxx však 5 % xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,05 % stanoveného xxxxxxxx odpočtu za xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xx xxxxx následující xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty.

(2) Xxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, nepodá-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx 0,05 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx v xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 0,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, kterou byl xxxxxxx x hlášení xxxx vyúčtování xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxxxxx-xx její xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx menší než 1 000 Kč.

(4) X xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx, x neučiní xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; výše xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx v xxxxx případě xxxx xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx být xxxxx xxx 300&xxxx;000 Xx.

(6) X povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxx xxxxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

§251

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx poslední známé xxxx, xx xxxx

x) 20 %, xx-xx xxx zvyšována,

b) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 1 %, xx-xx xxxxxxxxx daňová ztráta.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), pokud povinnost x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxxxx xxxxxxx. Penále xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však ke xxxxxxxx dni jako xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx vypočte.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxxx x daně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x doměření daně. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx každý jednotlivý xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik.

(2) Úrok xx nepředepíše x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nepřesáhne-li x xxxxx x xxxxxxx xxxxx daně u xxxxxxx správce xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jednorázových xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx podle §153 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x vyplacením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx subjektem xx

x) xxxx z prodlení,

b) xxxx x posečkané xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxx uhradit xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předepíše xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxx vznik, vyžaduje-li xx stav osobního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vzniká xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně.

§251b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§251c

Společná ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx hrazeným xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx úrok xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx daně xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Úrok xxxxxxx správcem xxxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Úrok hrazený xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x rozpočtu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevzniká x xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx újmy

Přiznat xxxxxxx xxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxxxx xxxx, xxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx úrok xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

Díl 2

Úroky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

Xxxx x xxxxxxxx

(1) Základem pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je

a) splatná xxx, která nebyla xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx x prodlení xxxxxx

x) xx čtvrtého xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxx xxxxxx; stanovení xxxxxxxxxx dne splatnosti xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxx na daňový xxxxxxx xx dne xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx x prodlení xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, x to ode xxx smrti zůstavitele xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx z prodlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx x prodlení xx splatný dnem, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§253

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xx xxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx polovině xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx polovině xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vratitelný přeplatek, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxxxxxxx přeplatku vzniká xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, xx dne xxxx vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx odpočtu,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hrazeného xxxxxxxx xxxx.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxx.

§253x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§254

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x nesprávně stanovené xxxx xx

x) část xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxx snížena xxx stanovená xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx,

x) část xxxxxxxx odpočtu nárokovaného x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) částka xxxxxxxx xx základě nezákonného xxxx nicotného zajišťovacího xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx došlo-li k xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dni xxxxx xxxxx §155b xxxx. 3 do xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §155b xxxx. 4 xxxx. a), xxxx

x) xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příkazu, xxxx xxxxx-xx x její xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději však xx xxxxxxxx xxxxx xxx její vrácení.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxxxxx xx daňového xxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyšly najevo xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo daňového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx předložené daňovým xxxxxxxxx,

x) daně xxxx xxxxxxxx odpočtu, xxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) peněžitého xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxx úroku x nesprávně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx po dobu, xxx je xxxxxx xxxxxxxx řízení.

§254x

Xxxx x daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku z xxxxxxxx odpočtu xx xxxxxx odpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx 4 měsíců xx posledního xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx bylo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx, převedení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpočtu, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx pro xxxx vrácení.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx vydání

a) xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, které xx učiněno x xxxxx nalézacího řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx stanoví lhůtu, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění, xx xxx, xxx xxxxx ze strany xxxxxxxx subjektu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx dojde k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x daňového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx daňového xxxxxxx, xxxxx odpovídá záloha xx daňový odpočet, x to xxx xxx, kdy xxxx xxxx záloha správcem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x daňového xxxxxxx xxxxxxxx polovině xxxxx x prodlení.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxxxx

(1) Správce daně xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxx, xx xxx xx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poradce, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx se xxxx s obsahem xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, seznámit xxxxx xx přítomnosti a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx její předseda x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx advokátů; stanovisko xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně, poradce x zástupce xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečeny tak, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx správy xxxx; xxxxxxxxxxxxx poté xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Komora xxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx odkladu xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx xxxxx včas xxxxx, příslušná xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

§256

Opatření xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Převod výnosu xxxx

§257

(1) Xxxxx správce daně xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjemcem celého xxxxxx xxxx, kterou xx povinen xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx této daně. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx doručení; xxxx podané odvolání xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x souladu x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx částky xxxx, xxxxxxx úhrada xx xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx x dni, x xxxx došlo x xxxxxxx.

(5) Xx účty xxxxxxxx výnosů daní, xxxxx xxxx převáděny xxxxx xxxxxxxxxxxx určení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Vznikne-li x xxxxxx převáděných do xxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přeplatku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výnosu. Xxxx-xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx nedoplatku platí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx výnosu xxxx xxx oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx převedení přeplatku x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx po lhůtě xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxxxx. Xxxxx-xx x opožděnému xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx část xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx bylo více xxxxxxxx výnosů, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na jiné xxxx, vrátí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z nich x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pravomoc xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxx i příslušenství xxxx xxxx dojít xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xx xxxx uplynutí xxxxx xxx placení xxxx, x xx x xxxx, xxx došlo x xxxx úhradě.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve po 60 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X této xxxx žádosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxx xxx ty, xxxxx xxx obsahovala xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyrozuměn.

(4) Xxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce daně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit penále xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx až 75 % xxxxxx. Při xxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o prominutí xxxxxx lze podat xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx platebního xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x důsledku jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx vznikla,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259aa

Prominutí pokuty za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx podáno xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepodání xxxx pokuta xxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx, xxxxx k xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx tvrzení xxxxx x xxxxxx, který xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxx není vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxx, xx kterém bude xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně prominuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu zakládají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§259xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§259x

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx úrok vznikl.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx x úhradou xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx. Xxx tom xxxx xxxxx návrhem daňového xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§259x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prominutí xxxx xxxx příslušenství xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx statutárního xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx účetní právní xxxxxxxx.

(3) Pokud právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňové nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na osobu, xxxxx byla v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx porušila.

§259c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§260

Hromadné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx financí xxxx x moci úřední, xxxxx jde x xxxx, xxxxx spravují xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx událostech.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jichž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx právo podat xxxxxxx xxxx stížnost xxxxx nevhodnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx-xx daňový zákon xxxx prostředek xxxxxxx.

(2) Xxxxxx stížnosti nesmí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxx xxxx prošetří xxxxxxxxxxx uvedené ve xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx vyřízena xx 60 xxx xxx xxx, xxx byla xxxxxx. Stanovenou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Byla-li xxxxxxxx xxxxxxxx důvodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx nezbytná opatření x xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx učiní xxxxxx záznam a xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx stížnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxx 3 až 5.

§262

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxx správě xxxx xx správní řád xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §107 xxxx. 8 x §194 xxxx. 6.

§264

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx postupy, xxxxx xxxx zahájeny podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx xx posoudí podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx postupy, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí x xxx plné moci xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx pochybností o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyzve zmocnitele x předložení xxxx xxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx nové xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx, xx takto udělené xxxx moci xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx, jež je xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxx, xx který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx a délka xxxxx xxx vyměření, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx; okamžik xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx určený xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxx vliv na xxx xxxx xxxxx x xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavění xxxx xxxxx pro stanovení xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx běh xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxx. Xxxxxx právních skutečností, xxxxx mají xxxx xx běh xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxxx až xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x posečkání daně xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx.

(7) Rozvrhové xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx, xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §232 xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx spisu a xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou současně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx xxx xxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(11) Xxxxx-xx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx o dani xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(14) Pro xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx bez xxxxxx, xxxx xx xxx byla možnost xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x nich xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx č. 299/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 299/1993 Xx., kterou xx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx provádění evidence xxxx x x xxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 95/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx evidence daní x o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§266

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2011.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx pokuta xx opožděné tvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, které byly xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx přechod xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

4. X xxxxxxx, že dojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §240 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx povahy přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Žádat o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x posečkané částky xxx pouze x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx předepsání úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx. xx zahájený xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Běh xxxxx pro placení xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx posuzuje xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. U daňového xxxxxxx uplatněného v xxxxxx xxxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx odpočtu podle §254a zákona č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, soudního xxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57a xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxxx získal xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, upravující xxxxxxx informační xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx č. 280/2009 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem, xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost, xx použijí ustanovení xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x daňovou informační xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízenou xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx výzvě xxxxx §87 xxxx. 2 xxxxxx č. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xx sděleném xxxxxxx zahájit x xxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5 a 6 a §254a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Ustanovení §136 xxxx. 2 x 6 a §138 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použijí xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx neskončilo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §136 odst. 2 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxx v xxx, xx který xx skončila xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx §157a xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane pouze x xxxxxxx daně, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xx x případě xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavení xxxx lhůty xxxxx xxxx 7 xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx placení xxxx podle xxxx 7, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dříve než xxxxx pro stanovení xxxx xxxx.

10. Povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x x xxxxx xxxxxx před tímto xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem, xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx, x xxxxx xx nevznikla podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx na tento xxxx uplatní zákon x. 280/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

12. Xx xxxxxx x xxxx postupy xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx x prominutí xxxxxx xx opožděné tvrzení xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxx pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx x případě xxxxxxxxx povinnosti xxxxx §72 xxxx. 6 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto platebním xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 366/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

Čl. LXXXI

Přechodné ustanovení

Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx. x xxxxxxxx č. 383/2010 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxx 31. prosince 2024, xxxx x xx tomto xxx, xxxxx xxxx touto xxxxxxxx xxxxxxx opatřeno xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2024.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013 x 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

187/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 30.6.2015 xx. zn. Xx. XX 24/14 xx věci xxxxxx xx zrušení §250 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 15.9.2015 xx. xx. Xx. XX 18/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §264 xxxx. 4 xxx xxxxx a xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 25.11.2015

375/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

170/2017 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x oblasti daní

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým se xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

80/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

111/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

337/2019 Sb., nález XX xx dne 12.11.2019 xx. xx. Xx. XX 19/17 xx věci návrhu xx zrušení §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/2011 Xx.

x účinností xx 1.1.2021

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

366/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

349/2023 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §19 a 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.

4) §2 a 11 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Zákon č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
12) Zákon č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
14) Xxxxxxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx společnostech).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., kterým xx stanoví výše xxxxx x xxxxxxxx x poplatku z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx vlády x. 163/2005 Sb.
16) Například §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákoníku, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 322/1993 Xx.
17) Xxxxx č. 119/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx a střelivu x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §92 x 93 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx muzejní povahy x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §462 xxxxxxxxxx zákoníku.
26) §11 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §190 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
28) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém určení xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30) Směrnice Xxxx 2016/2258 ze dne 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxx xxxxx xxxxx peněz.