Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

č. 366/2022 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxx xxxx, práva a xxxxxxxxxx daňových subjektů x třetích xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daní x zabezpečení jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) řádné xxxxxx tvrzení, x xx xxxxxx přiznání, xxxxxxx nebo vyúčtování,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, následné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx rozpočtem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) rozpočet, x xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jako xxx, xxx xxxx poplatek,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx postupuje podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úroky, xxxxxx, pokuty a xxxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sledují xxxx xxxx.

§3

Daňová xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx zákon xxxx xxxx jednotlivá ustanovení xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

§5

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x jinými právními xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx předpis"). Zákonem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx xxxx uplatňuje svou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, x xxxxx mu xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx") x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plnění jejich xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správy xxxx.

§6

(1) Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx procesní xxxxx x povinnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx daně vzájemně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x v souvislosti xx xxxx úkonem xxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech, xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx zákon.

(4) Správce xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Úřední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxx různá řízení xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx zřejmé, xx xxxxx povinnosti a x jakým výsledkem xxxx xxxxx xxxxxxx.

§8

(1) Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Správce xxxx xxxxxxxx každý důkaz xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx v jejich xxxxxxxx souvislosti; xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx při správě xxxx vyšlo najevo.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x právnímu jednání x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je získání xxxxxx výhody v xxxxxxx xx smyslem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Správa xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx v xxxxxxxxxxx xx správou xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zjišťuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx x xxxx xxxxxxxx úkony, xxx xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx x jiné xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxx daní, x to jen x rozsahu, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správy xxxx.

XXXX DRUHÁ

OBECNÁ ČÁST X SPRÁVĚ XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx daně xx xxxxxxx orgán xxxx xxxx státní xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx moci") x rozsahu, x xxxxx mu xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx se správou xxxx a v xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§11

Pravomoc xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx daně

a) vede xxxxxx řízení x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

c) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) vyzývá ke xxxxxxx povinností,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxx pro účely xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxx xxxxxxxx povinností.

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úředních xxxx.

(2) Úřední xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx bezprostředně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě zákona.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxx, xxx je x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx sdělí xxx xxxxx, služební xxxx obdobné označení, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx je zařazena.

Místní xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx správy xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu občana Xxxxx republiky, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx takto místo xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxx xx xxx místo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxx sídlem; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adresa, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitá xxx xxxxxxx.

(3) X poplatků, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xx-xx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, řízení xxxxxxx xxx x xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx příslušnost xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce daně, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx daná xxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

§15

Správce xxxx xxxx xxxxxxx potřebný xxxx x xxxx xxxx xxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx jehož xxxx xx místně xxxxxxxxx.

§16

Xxxxx místní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx ke změně xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xxxxx spisu xxxxxxxx xx daní, xxxxx xxx stanovit nebo xxxxxx x vymáhat, xxxx správci daně, xxxxx je nově xxxxxxxxx, x vyrozumí x xxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx části spisu xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx doby, xxx xx daná xxxx spisu postoupena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dílčích xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx mohl provést xxx x obtížemi xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxxxx vůbec.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx účel dožádání, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx mezi xxxxxxx xxxx o provedení xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx nadřízen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxx xxxx může nejblíže xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx jsou-li pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx věci delegace xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx změně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o delegaci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx dojít xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo obvod xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený správce xxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Atrakce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může věc xxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx dopad x do xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x zastoupení

Daňový subjekt

§20

(1) Xxxxxxx subjektem je xxxxx, kterou za xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx stanovení daně x při xxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatku, x to i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům, xxxxxxx xxxxx spravující pozůstalost, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx.

§21

(1) Xx-xx plátce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxxx uloženy xxxxxxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátcovou xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pokladna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx daně; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x osoby xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxx pokladnu odporuje, xx rozhodující xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx osoby

Třetími xxxxxxx xx rozumějí osoby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx daní xxxxxxx.

§23

Prokázání totožnosti

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx její totožnosti xxxxxxxxx bezpečnostní sbor2) x x xxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx ji xxxxxxxxxxx xx doby zjištění xxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx způsobilost

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu, x xxxxx je xxxxxxxxx.

(2) Jménem právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ten, xxx prokáže, xx xx xxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx správcem xxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Prokurista xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx daní oprávněn xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx podle udělené xxxxxxx jednat xxxxxxxxxx.

(4) X téže věci xxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx současně jednat xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě, xxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx více xxxx, xxxxx jejím xxxxxx kterýkoliv xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx právnických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x na organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Zástupcem xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx je

a) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) společný xxxxxxxxx, xxxx

x) společný xxxxxxxx.

(2) Zastupování zástupcem xxxxxxxxxx, xxx správce xxxx x případech, xxx je osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xx vyzval x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. O xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxx zástupce.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx procesní způsobilost x jednání xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xx zastupovat,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxxx jejím jménem, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxx, xxx xx k xxxx oprávněn,

c) osobě xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx,

x) osobě stižené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx brání xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx si nezvolila xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně toho, x xxxx xx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokládaného xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komora xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx do 30 dnů xx xxxxxxxx; předchozí souhlas xx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zástupcem xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být plně xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x ochranu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx, který odůvodňuje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxx odvolat.

Zmocněnec

§27

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx může zvolit xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx správě daní xxxx xxxxxx vykonat.

(2) Xxxx xxx je xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx moc xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxx dalším xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx byla xxxx xxx uplatněna.

§28

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx vymezit rozsah xxxxxxxx tak, xxx xxxx zřejmé, x xxxxx xxxxxx, řízením xxxx xxxxx xxxxxxxx xx plná xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx podání xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vyrozumí rovněž xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx vad. Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zachovány, xxxxx xxxxx k odstranění xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx si xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxx xxxx u správce xxxx vypověděl plnou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx moc xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zmocněnec, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xx xxxxxxx xx xxxxxx zmocněnce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pobytu x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x účinky doručení xxxx xxxxxx vydání, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx v xxxx xxxx jedná xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxx věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), není oprávněn xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Společné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx neučiní xxx na výzvu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxx pouze tomuto xxxxxxxx; zastoupené xxxxxx xxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odvolat.

(3) Xxx xxxxxxxxxx zmocněnce xx xxxxxxx §27 xx 29 xxxxxxx.

§31

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx si může x jednání přibrat xxxxxxxxx konzultanta.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx ani uložení xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX

§32

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úkonu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx správě xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx 8 dnů xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; pokud xxx o xxxxx xxxxxx než 8 xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xx x x xxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxx neodůvodňuje.

§33

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, který xx xxxx pojmenováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dnem, xxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx den.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx následuje xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx časových jednotkách, xxx xxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx určenou x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx.

§34

Xxx xxxxx xxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxx xx den, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiného úkonu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx daně vyzývá xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx dne ode xxx, xxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx den, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx

x) učiněn xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxx a místně xxxxxxxxxxx správci xxxx,

x) xxxxxx datová zpráva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně (xxxx xxx "technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx datová xxxxxx xx xxxxxx schránky5) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úkon učiněn xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx úkon učiněn x xxxxx a xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, je-li nejpozději x xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx u nadřízeného xxxxxxx xxxx nebo x jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) X xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx opak.

§36

Prodloužení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě daní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx podána xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužit i xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x lhůtu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx v xxx podání žádosti xxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o lhůtu xxxxxx.

(3) Nevydá-li správce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx xx xxx xxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx rozhodnutí xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, platí, xx žádosti xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx žádosti xxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx je žádáno, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, kolik xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí stanovené xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x vlastního podnětu xxxxxxxxxx xx o 3 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení. Pokud xxxxxxx daně tvoří x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x lhůtu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx práva.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x prodloužení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Pro určení xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xx rozhodný den, xxx byla xxxx xxxxxx podána xxxxx §35 odst. 1.

§37

Xxxxxxxxx lhůty v xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xx závažného xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx pominul xxxxx xxxxxxxx lhůty.

(4) Navrácení xxxxx x předešlý xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxx 1 xxx, nebo xxxxx jde x xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx placení xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx daňového tvrzení.

(5) X xxxxxxx, xx xx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastněná na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dát podnět xxxxxxxx nadřízenému xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx správce xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx uplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxx xxxx obvyklá, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxx, jestliže xxxxxxx xxxx nevydal xxxxxxxxxx, xxxxxx uplynuly 3 xxxxxx xxx xxx, xxx byl učiněn xxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx zjednal xxxxxxx. Nezjedná-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxx příkazu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

(4) Neshledá-li nejblíže xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx vyrozumí xx 30 dnů x uvedením xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyrozumění x xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX III

DORUČOVÁNÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) při xxxxxx jednání nebo xxx jiném úkonu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy6) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zásilku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoven xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx doručují písemnosti, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xxxx xxxxxxx daně.

§41

Doručování xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástupci, x xx v xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x zastupování.

(2) Xx-xx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxx doručovanou písemností xxxxxxx, vykonat xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx rozhodným xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x jejímu zástupci xxx xxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky

Osobě, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, se xxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx

§43

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zástupci xxx xxxxxx daní (xxxx xxx "adresát"), xxxxx x xxxx, kdo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx písemnost xxxxxxx x bytě, x xxxxx xxxxxxxxx, xx pracovišti xxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx, xxx písemnost xx adresáta přijímá, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§44

Doručování xxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na adresu xxxxxx místa xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx bydliště x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která souvisí x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právnickým xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx jako podnikatel xxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, doručuje xx xxxxxxxxx na xxxx adresu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx do vlastních xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx adresátovi. Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx, xx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx upozorní, xxx xx xx xx lhůtě 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx x jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx doručuje xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ji ve xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, která xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx adresátem, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx adresátem xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx vhodné xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx právnickým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pobočky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složky.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osoba požádá xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx adresátem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x místě xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx zdržuje, xxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx adrese pro xxxxxxxxxx písemnosti do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx potvrzeno, xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx x adresát xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxxx xx mu xxxxxx jejího xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§46

Xxxxxxx písemnosti

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx u xxxxxxx xxxx, který xxx x doručení xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xx doručuje jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X upozornění xx uložení xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx adresát xxxxx x xxxxxxxx písemnosti x xxxx se x xxx uvede xxxxxxxx správce daně, xxxxx písemnost xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xx kterého xxx x x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vyzvednutí; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích jejího xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o doručení xxx písemnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požádá xxxxxx písemně xxxx, xxx xxxxxxxxx doručuje xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx písemností.

§47

Xxxxxx doručení

(1) Písemnost, xxxxx se doručuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx převzetí zásilky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresátem xxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxx uložení, považuje xx písemnost posledním xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x uložení nedozvěděl.

(3) Xxxxxx-xx adresát písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a písemnost xx xxxxx xxxxxxx xxxx; současně xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx odepření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx zanechat x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx x marném xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x nichž marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyzvednutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx to xxxxxxx xxxx předem xxxxxxx. Xxxx-xx takové xxxxxxxx, nebo xx-xx xxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Požádá-li xxxxxxx x to, xxx xxxx doručované písemnosti xxxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxx.

§48

Neúčinnost doručení

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx ze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemnost xx xxxxxxxxx xxxxx vyzvednout, xxxx požádat xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost xx třeba podat xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx písemností skutečně xxxxxxxx, nejpozději však xx 6 měsíců xx doručení.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, vysloví neúčinnost xxxxxxxx, xxxxx žádost xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení.

Xxx 4

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doručuje

a) osobě xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x), xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx velkému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx místo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx doručovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 dnů ode xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx.

(4) Xx veřejné xxxxxxxx správce daně xxxxxxx den jejího xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x den xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxxx odstavce 2 na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx předmět xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem, zpřístupní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx seznam x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, jakož x místo x xxxx, kdy lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahlédnout, zveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou vyvěsí xx xxxx nejméně 30 dnů.

(2) Za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx se jemu xxxxxxxxx daně.

Díl 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx, který písemnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x adresu, na xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx,

x) označení doručované xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxx připravena x xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxx xxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx doručení písemnosti xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx písemnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx, uvede xx její vztah x xxxxxxxxxx, a x případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxx x xxxxxx doložení oprávnění x převzetí xxxxxxxxxx xx adresáta,

i) podpis xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložila, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xx doručence a xxxxxxx při doručování, x uvedením xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo není-li xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx z xxxxxxx xxxxxxxx písemnosti xxxxxx, že mu xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že úřední xxxxx nedoručuje xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) a x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx jiném úkonu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxx. Odepření podpisu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x protokolu.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx indispozici, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX INFORMACÍ

Povinnost xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx dozvěděly o xxxxxxxx jiných xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o informace xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx správě xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na správě xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx nástupce, xxxx xxxxx-xx xxx dědice, xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx veřejnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx správě xxxx, z xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xx věcech archivnictví, xxxx

x) xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx x rozsahu, x xxxxx jsou její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx xxx správě xxxx zveřejňované při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx malého xxxxxxx podle jiného xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxx.

§53

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx správce daně xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné podpory xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) soudu, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx z podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx,

2. uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týká porušení xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, které xxxxx xxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xx své působnosti,

f) xxxxxxxxxx pojišťovnám, xxx-xx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxx pojistného, xxxxx jsou daňovými xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx s jejím xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx řízení x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx v případě, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákon,

m) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx příslušnému x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, a to x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx požaduje xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx soud x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx

x) některý x xxxxxxxxx činů daňových x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx,

x) xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podvodu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxx čin poškozování xxxxxxxxxx zájmů Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pravomoci orgánu xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, nebo

e) xxxxxxx xxx udávání xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx, padělání x xxxxxxxxxxx veřejné listiny, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7), xxxxx xxx své činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxx xxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§54

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx informace xxxxx §53 x účelu x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx platí i xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxx využít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účely a xxxx vázány ohledně xxxxxx informací povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, který si xxxxxxxxx vyžádal.

(3) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx osobě xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxx újmu.

(4) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§56

Informační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx hodiny xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spisu, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx datových zpráv, xxxxx xx způsobilý xxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx podání, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3, x xxxx xxxxxx xxx učinit tímto xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx mu náleží,

e) xxxxx xxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx platbou zajišťovanou xxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx daní, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx těchto platbách xxxxx dodržet.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Poskytování informací xxxxxxx xxxx

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx věcí,

b) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňové povinnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb") xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx účtů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech x o xxxxxx xxxxxx, x údaje x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx vložily, x x xxxxxxxxxx plateb,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx povinni na xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx zásilkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x o xxxxxx příjemcích x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně poskytnout xxxxx xxxx název x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx.

§57a

(1) Povinná osoba xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxx xxxxx §57, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně poskytnout xxxx údaje nebo xxxxxxxxx30):

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx c) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, notář, daňový xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, může xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze ústřední xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x to xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2 x §27 xxxx. 1, 2 x 4 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx xxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a osoby xxxxxxx x §57 x §57a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dokumenty, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x správcem xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx podle §57 x 57a xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxx získat x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx vede; xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx uvedených x §57 x §57a xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx orgány9) xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59a

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Správce xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu nebo xxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k osobním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX V

DOKUMENTACE

Protokol

§60

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx protokol.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x úkonech, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zvukový xxxxxx, který xx xxxxxxxx protokolu; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x úřední xxxxx, která xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xx úkonu zúčastnily,

f) xxxxxxxx xxxxxxx jednání,

g) xxxxxxxx dokladů a xxxxxx listin xxxxxxxxxxx xxx jednání xxxx xxxxxxxxx obsah listin xxxxxxxxxxxx x nahlédnutí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

i) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyjádření správce xxxx x uplatněným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx se vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolu; xxxxx protokol xxxxxx xxxxxxxxx otisk xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx hlasitě přečíst x xxxxxx x xxx, xx xx xxx stalo, x xxxx uvést, xx xxxx před podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Přeškrtnutá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxxxx věci, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx protokolovaném jednání x xxx xxxxxxxxxx x nim.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx návrhů, xxxxxx, vyjádření x xxx, oprav či xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx přečteny, xxxxx xxxxx protokol xxxxxxx diktován, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podpisu x xxxxxx tohoto odepření xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzdálení xx xxxx podpisem xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce daně xx xxxxxxx předá xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x v počtech, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx úkonech při xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx zachytí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obsahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx podepíše xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Součástí xxxxx xxxx i obrazové x xxxxxxx záznamy.

(4) Xxxx xx člení xx

x) části xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, o xxxxx xx vede řízení,

d) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se řízení x pořádkových pokutách.

(5) Xxxxxxxxxx části spisu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x časové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx cíl xxxxxx daní, xxxx xxxxx xxxx ohrozilo xxxxxxxxxxxx důkazu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx daní,

c) úřední xxxxxxx nebo protokoly x xxxxxxxx vysvětleních, xxxxx nejsou použity xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhledávací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx v xxxx xxxxx ponechat xxxxxxx do provedení xxxxxxxxx důkazů. Jde-li x xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx x xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx písemnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která písemnost, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx části, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx do xxxxx

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx vyhledávací; xx xxxxxxxx podmínek je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx povinnostech.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx části spisu. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx anebo xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxx je to xxxxx pro další xxxxxx řízení, umožnit xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxxx ve vyhledávací xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx nepřipustí xxxxxxxxx xx xxxxx x x průběhu pracovní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro veřejnost.

§67

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx nebo úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, do kterých xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osobám xxxx spis xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx nevidomé xxxxx xxxxxxxxxx do spisu x xx její xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx xxxxx, xx níž xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, kopie, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx a vydá xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxx s xxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se spisem xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasí xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx, x xxx xxxx listina xx xxxxxxxxx, opisem, xxxxx xxxx stejnopisem x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) počet listů xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx listina xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx a xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx zapůjčil xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci, xxxx x něho xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pořizovat x xx výpisy x xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx dočasné poskytnutí xxx účely xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, kterému xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistí xxxxx xxxxx dodržení xxxxxxxx podle §66.

§69

Daňová informační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně, který xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxx informační xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být společná xxx více xxxxxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

a) získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx je technicky xxxxxxx pro

1. xxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx informační xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postup xxx

1. xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx činit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zneplatnění přístupových xxxxx,

4. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx může daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku jako xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx podání xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx, která xxxxx xxxx podání,

a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového subjektu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx nejpozději x xxxxxxxx učinění xxxxxx xxxxxx x

2. xxxxx x xxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxx do daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx zřídí xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poprvé xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx učiněného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx lze přihlásit xx datové xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx schránky xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

b) xxxxxxxxx jednat xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 3.

(5) Xxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového subjektu xxxx vykonávat také xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx přístupem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupem xx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Osoba, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx informační schránky, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx dojít x jejich xxxxxxxx.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx je xxxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxx daní xxxxxxxxxx xxxx správci xxxx.

(2) Xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx obsahu x xxx xxxxxx xx xx, xxx xx označeno.

(3) X xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx xx xxxx x co xx xxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx písemně, x xx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx ústně xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx učinit pouze xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx do jeho xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx identitou, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxxxx xx rovněž úkon xxxxxxx xxxx správci xxxx xx použití xxxx datové xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxx xxxxxx xx 5 xxx ode xxx, xxx došlo xxxxxxx xxxx, potvrzeno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxx podání xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x).

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx podáním xx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přihláška x registraci x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx součástí.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí,

b) xx xxxxxxxx výstupu, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovat

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, kontaktní a xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxx týká, a xx xx ve xxxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu,

e) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x e).

(5) Xxxxxxxxxxxx financí může xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podrobnosti xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x), x) x f),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx datovou schránku, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xx xxxxxxx formulářové podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), a xx xxxxxxx zprávou xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §71 xxxx. 1; xxx tom xx nepřihlíží x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§73

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Podání xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx přijímá xx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxx xxxx xx požádání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx zasílanou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízením s xxxxxxxx časového xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx je zahájeno xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Zpětvzetí xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní xxxxxxx xxx přímo xx xxxxxx, xxxx xx xxxxx správce daně.

§74

Vady xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) pro které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx které xxxxxx xxx předpokládané xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) které spočívají xx skutečnosti, xx xxxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx b), xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxx nebylo učiněno xx xxxxxxxxxx formátu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) nebo x).

(2) Xxxxx xxxxxxxx poučení x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Budou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx. O tom xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podatele. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx neučinil xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkon.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, podání xxxx platbu neprodleně xxxxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tom xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx daní se xxxxx a písemnosti xx vyhotovují x xxxxxx xxxxxx.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx být předloženy x xxxxxxxxxxx xxxxx, x současně x xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx že požaduje xxxxxx ověřený xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx xx své úřední xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x budoucnu.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx10) xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxx tradičně x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11), xx před xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podání a xxxxxx x xxxxxx xxx národnostní menšiny. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobu znalou xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx tlumočníka xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x náklady xx xxxxxxxx překladů x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znakové xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx12). Osobě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ustanoví xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx schopen xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Osobě xxxxxxxxxxx bude ustanoven xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx s xx dorozumět xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§77

Vyloučení úřední xxxxx

(1) Xxxxxx osoba je x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podjatost, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo osoby xx blízké,

b) xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx postupu xxxxxxxx xx xxxxx stupni, xxxx

x) její xxxxx x xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxx x předmětu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx oprávněna namítat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba, x xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, smí xx xxxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxx, xxx xx xxxxxxxxx, provést xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxx, xxx je úřední xxxxx xxxxxxxxx, rozhodne xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx; x xxxxxxx, xx xx vyloučena, xxxx xxxxx xx xxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřední xxxxx xx vztahu podřízenosti. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, požádá xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x provedení xxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx neprovede xxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tom, xxx je vyloučena, xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx této úřední xxxxx, rozhodne x xxxxxxxx podle §18 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí xxx úřední xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(7) Xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxxx řízení x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx, xxxxxxx xxxx xx x výsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x tom, xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 a 7 se použijí xxx znalce a xxxxxxxxxx obdobně.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§78

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx x daňové subjekty x zjišťuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx i x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činnost provádí xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, stanovení x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§79

Vysvětlení

(1) Správce xxxx x rámci vyhledávací xxxxxxxx opatřuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx k prověření xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx je povinen xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §96 xxxx. 2 až 4.

(3) Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznam.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx provádět xxxxxx šetření. X xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx x xxxxxxx ohledání x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx i xx xxxxx, xxx xx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvhodnější.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx je podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle povahy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, x xxxx předem xxxxxxx osoby, xxxxx xx tohoto úkonu xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, právo xx přístup na xxxxxxx, do každé xxxxxxxx budovy, místnosti x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx informacím, x xx x xx xxxxxxxxxxx nosičích xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx právo má xxx, jde-li x xxxxxx, xxxxx daňový xxxxxxx užívá xxxxxxxx xxx podnikání, xx-xx xx nezbytné x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx nebo xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x xx technických xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nosičích dat xx správce xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxx xxxxxxxx programové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§82

(1) Daňový subjekt x další xxxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, u xxxxx xx místní xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyžádané xxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxxx xxx správu xxxx i xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxx postupem xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx osoby, u xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx vzorky xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, připouští-li to xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrdí správce xxxx xxx jejich xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx doklady a xxxxx věci nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx odebrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, může tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; xxxxx důvody pro xxxxxxxxx trvají, xxxx xxx xxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, xx xx později xxxxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek provést xxxxx xxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx na vhodné xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx ponechat xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) vyznačit xx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx k xxxx xxxx, xxxxxxxx prostory, xxx se xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Došlo-li xxx xxxxxxx šetření x xxxxxxxxx xxxx, předá xxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx protokol xxxxxx; rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxx zapůjčené xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxx správce xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx propadnutí xx xxxxxxxx státu; xxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx nebo zajištěných xxxx xxxx, xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xx xxxx nejméně 60 xxx.

(3) Xxx-xx o xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx znám, uvede xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxx den, xxx x místo xxxxxxxxx nebo zajištění xxxx, popřípadě další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxx 3

Kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Předmětem daňové xxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Daňová xxxxxxxx se provádí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx to xxxxxxxx x účelu xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxx zúžit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx kontrolu xxx provádět xxxxxxxx xxx xxxx daňových xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx doručované x xxxxxxxxxxx s daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění x nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Daňovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, které již xxxx v xxxxxxx x vymezeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je možné xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx subjekt xxxxx úkon, kterým xxxx svá xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx opakovat xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§86

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně provedení xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx

x) xxx přítomen xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti,

b) předkládat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nemá k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) Xxxxxx subjekt v xxxxx daňové xxxxxxxx xxxx povinnosti podle §82 x dále xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kontroly,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx organizační struktuře, x pracovní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxx činnost x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací; xx xxxxxxx xxx nepodnikající xxxxxxx osoby,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou, která xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxx o xxxxx je mu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xx 84.

§87

(1) Daňová xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vymezen xxxxxxx x rozsah xxxxxx kontroly.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx spolu xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prověřovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx zjištění x stanovení xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx lhůty xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx dnem, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxx xxxx xxxxx, nemá tato xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx zahájení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxx daně xxxxxxxxx xx základě xxxxx zahájené daňové xxxxxxxx.

(5) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxx daňovou xxxxxxxx dokončit xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxx dojde x xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx daně, správce xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx výsledek x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx případné xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jednání x xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxx lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx prohlásí, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x dosavadnímu výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx

x) xxxxxx výhradu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění,

b) podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dojde-li na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x podstatné změně xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§88x

(1) Daňová kontrola xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx kontroly, k xxxxx je přiložena xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podepsaná xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx výsledek kontrolního xxxxxxxx, včetně

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. stanoviska xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x řízení, xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

(4) Xxxxx-xx ke stanovení xxxx xxxxxxx na xxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x oznámením x xxxxxxxx daňové xxxxxxxx.

§88x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx-xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx uvedených, xxxxx xxxxxx subjekt x odstranění těchto xxxxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx pochybnosti způsobem, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxx vyjádřil, xxxxxxx údaje xxxxxxx, xxxxxxxxxx vysvětlil, xxxxxxxxxx xxxxx opravil xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předložil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší xxx 15 xxx, a xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pochybností nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X průběhu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepíše správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx úkonu xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo důkazní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zcela xxxx xxxxxx odstraněné, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx pochybností x xxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, kdy byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podat xxxxx xx pokračování x dokazovaní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx do 15 xxx ode dne, xxx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x dokazování, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(4) Neposkytne-li xxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx pochybností xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxx na xxxx xxxx, xxxx správce xxxx rozhodnutí ve xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění pochybností.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxx

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx věci učiněné xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx úřední, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto povinnost.

§92

Dokazování

(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uvádět x xxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správné stanovení xxxx, a xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx věrohodnost, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx evidencí, účetních xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx, listin x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti při xxxxxx daní,

f) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx převažujícím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx osoby daňový xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx x xxxx třetí xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxx vysvětlit, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dokazování xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx neuvádí x xxxx xxxxxxxxxx založené xx xxxxx.

§93

Důkazní xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx získány x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxx, xxxxx xxxx získány xxxx xxxxxxxxx řízení. Jde xxxxxxx o tvrzení xxxxxxxx subjektu, listiny, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a ohledání xxxx.

(2) Xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx výpověď x rámci daňového xxxxxx o této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, které xxxxx xxx důkazním xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §96 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložené xxxxx.

§94

Listina

(1) Xxxxxxx vydaná xxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezích xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, potvrzuje, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx listinu xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, potvrzuje i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x ní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx, zejména xx-xx xxxxxxxxxxx o pravosti xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx datová xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxx, x xxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx posudek, xxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxx zákon, x xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx posudek, je xxxxxx subjekt, x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx tuto xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku; xxxx podané odvolání xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X tom, xx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxxx xxxx týkajících xx jiných xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Jako xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), nebo xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx14), xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx zproštěn xxxxxxxxxx orgánem nebo xxx, v xxxxx xxxxx xxxx povinnost xx.

(4) Správce xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravdivě x xxx xxxxxxxxxxx x x právních xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx výpovědi.

(5) Xxxxxx subjekt má xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx svědka x xxxxx mu otázky x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.

(6) Xx vyrozumění xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí, xx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, který x xxxxx xxx podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx povinen vést xxxxxxxx evidenci těchto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenávaných xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxx, z xxxxx je xxxxxx xxxxx. Správce xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti změní xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx změnily xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení; xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx již x xxxxxxx zdaňovacího období xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti x odstranění závad. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, evidence x doklady, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxxxxx daně, k xxx xx xxxxxxxx.

§98

Pomůcky a sjednání xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx povinností, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pomůcek, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx i bez xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx výroku rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx xxxxxx subjekt, x když xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pomůckami xxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x jejich daňových xxxxxxxxxx,

x) vlastní xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx povinnosti, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x dispozici, správce xxxx x daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx daně se xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx v xxxxxx xxxxxx, x které xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx otázky, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx spáchán xxxxxxx čin, xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx a kdo xx xxx xxxxxxxx, xxx o otázkách xxxxxxxx xxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx je xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx kdy, xxx, x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x současně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se, xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) V případě, xx xx předvolaná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx předvolání, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx doručováno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx ukládána xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeno právo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx jednou.

(5) Xxxxxxxxxx xx oznamuje xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem jeho xxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vůči xxxxxxx daně účinné xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx platebního xxxxxx,

x) xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx bylo rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx povinnost, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, je-li xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jaké xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správce xxxx xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x otisk xxxxxxxx razítka; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) X odůvodnění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výroku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx uplatněnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X odůvodnění xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxxxxxxx, jakými úvahami xx xxx hodnocení xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jak věc xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, je x právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx, je vykonatelné, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, x uplynula-li xxxxx x plnění, pokud xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, počtech x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro stanovení xxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, skončí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx podle daňové xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nicotnost xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený správci xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx jí ustanovené xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) správce xxxx nebyl x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxx je xxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxx odvolat. Xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx navazující rozhodnutí, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Byla-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx těmto správcům xxxx nejblíže společně xxxxxxxx.

(5) Podnět, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

§106

Zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce,

d) bylo xxxxxxx xxxxxx ve xxxx, o xxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x řízení xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx jeho předmětu, xxxxxxx se xxxxxx xxx v xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx ve věci xxxx příjemců rozhodnutí. Xx xxx doručení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§107

Náklady řízení

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx byla xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx povinna.

(2) Xxxxx xx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxx řízení třetí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x pro náklady xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx osobu, náleží xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, zejména xxxxxxxx výdajů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx účelně vykonal. Xxxxx xxx uplatňovat x správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 20 xxxxxxxxxx xxx xxxx, kdy byl xxxxxxxxx učiněn xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Správce daně xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) O uplatněných xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx uplatnění x xx 15 xxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx poukáže ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nároku. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx doručení.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nečinnosti xxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; náklady xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přenášejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx náhrada xxxxxxx řízení je xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(7) Při stanovení xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x náhradě jízdného, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx se použijí xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Rozsah, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výdaje, x xxxxxxxx výdajů xxxxx odstavce 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí vydané xxx xxxxxx daní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí, xxxxx vydal ústřední xxxxxxx orgán xxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. X rozkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx použijí obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxx dozorčím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele ústředního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 odst. 2 x §122 xxxx. 2 dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx řízení

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx jenom xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx označenému xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx povinností, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odvolání se xxxxxx u správce xxxx, jehož rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§110

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104, xxxx-xx vydáno, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx odvolání směřuje.

(2) Xx-xx v poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx je xxxxx nepřipouští, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x odvolání xx zastaví.

(3) Je-li x xxxxxxx chybně xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx tehdy, xxx xxx zákon xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx odvolací lhůty; xxxx vzdání se xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx tento xxxx xxxxxx, právní xxxx. Je-li v xxxxxx více příjemců xxxxxxxxxx a všichni xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

(2) Do xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx zpět.

(3) Xxxx xxxxxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx odvoláním xxxxxxxx, nabývá právní xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx odvolatelé xxxxxx xxxxxxxx xxxx, odvolací xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolatelů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a odvolá-li xx jen některý x nich, xxxxxxx xxxx, který napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xx, xxx xx x podanému xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(6) Xxxxx již uplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, správce daně, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx, napadené rozhodnutí x stanovení xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxx odvolání

(1) Odvolání xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx,

x) číslo jednací, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxx,

x) xxxxxxx důvodů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vyzve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx to přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) Odstraní-li xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx bylo podáno xxxxx a xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx xxxxxxx.

§113

Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxx xxxx, jehož rozhodnutí xx xxxxxxxxx napadeno,

a) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x plném rozsahu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, pokud mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xx zamítne x xxxx xxxxxxxxxx není x rozporu x xxxxxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx odvolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úkony.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, xxxxxxxx odvolání s xxxxxxxxxx částí xxxxx x xx svým xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odvolacímu orgánu.

Postup odvolacího xxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx požadovaném x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx ani v xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx odvolací xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro rozhodnutí xxxx k odstranění xxx xxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx o odvolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x umožní mu, xxx xx k xxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxx x x případě, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx změna xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx být delší xxx 15 dnů x xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx stav xx možné podat xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x odvolání.

(4) Xx uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxxxx orgán

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší x zastaví xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V odůvodnění xxxxxxxxxx x odvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x správce xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jinak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx dále xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx řízení

§117

(1) Xxxxxx ukončené pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx nové skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx dříve x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměněného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) rozhodnutí záviselo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx jinak xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx toto rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nalézací xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx dodatečné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prvním xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx věci xxxxxxx x posledním xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx, xx které xxxxxxxxxxx x posledním xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxx zamítne xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx obnova xxxxxx xxxxxxxx nebo nařizuje.

(4) Xxxxxx nalézacího xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Obnovu xxxxxx xxx xxxxxxx daní xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x vlastní xxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x), provede xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx vůči xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxx §170 a 173. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx.

Xxx 4

Přezkumné xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx nařídí přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x rozporu x xxxxxxx předpisem. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx nelze xxx xxxxxxx xx xx, xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podnět x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxx správce daně, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx podmínky.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kterákoli osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud o xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, zda shledal xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx, který xx xxxx rozhodl v xxxxxxxxx stupni.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ústředního správního xxxxxx, nařídí přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ustanovené xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx stanovení xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxx xxxx,

x) 3 let xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x),

2. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci po xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx x důvodu možného xxxxxxx rozhodnutí vydaného xxx xxxxxxx daní, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místně příslušný xxxxxxx daně. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

§123

Xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx ve věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce daně xx při xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x nařízení přezkoumání xxxxxxxxxx; ve stejném xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Nařízení xxxxxxxxxxx rozhodnutí má xxxx xxxxx přezkoumávanému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, vydaného x xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx zajištění podle §167 xx 169, §170 x 173. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx jsou příslušenstvím xxxx, nevznikají.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§124

(1) Xxxxxx-xx xx navrhovatel ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může jej xxxxxxx xxxx uspokojit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx a návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx řízení směřujícího x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx řízení směřujícího x xxxxxxxxxx navrhovatele xx správním soudnictví xxxxx xxxxxx rozhodnutí x neprospěch xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx x řízení x xxxxxxx stížnosti xx správním soudnictví xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci v xxxxxxx x právním xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

§124x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§125

Vznik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednotlivé xxxx.

§126

Xxxxxxxxx k registraci

V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx.

§127

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Dojde-li xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx, popřípadě požádat x zrušení registrace, xxxx-xx pro to xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx splnit xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx správci daně

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx listinu, xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jehož základě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nebo oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx 15 xxx ode dne, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx bylo doručeno; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x to 15 xxx od jejího xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx evidencí, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce daně xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x registraci xxxx x oznámení x změně registračních xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, doložil, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx stanoví xxxxx, v níž xx daňový subjekt xxxxxxx tak xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, hledí xx xx přihlášku k xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx vyhověno xx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxxx x registračním xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx přihlášky, popřípadě xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vad; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuto lhůtu xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx daně rozhodne xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx registrace, xxxxx xx xx xxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxx

x) nepodá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx registračních xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x žádné xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx identifikační xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kód "CZ" x xxxxxxxx část, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx případech, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx registrován, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obecným xxxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x případě, xx

x) není daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx obecný xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxx přidělení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jej xxxxx xxxx xxxxxxxx, požádá; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx xxxx, dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx den, x xxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Dojde-li xx dne, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, ke xxxxx okolností, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnuto, xxxxxxxx správce daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX II

ŘÍZENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx subjektu na xxxx xxxxxx rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již nastalých xxxx očekávaných, x xx x případech, xxx xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx žádost bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xx skutečný stav xxxx xxxxxxx x xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxx účinné pro xxxxxxxxx daňových důsledků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx běh xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, pokud xxxxxxx daně nestanoví xxxxx xxxxxx.

(5) Prokáže-li xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, nelze toto xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx použít.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx účelem xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx splněním xxxx xxxxx zánikem xxxxxx povinnosti, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx období, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečnosti.

(3) Daňové xxxxxx se xxxxxx xxxxx okolností z xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx daní

1. o xxxxxxxxx daně a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,

2. x xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx,

x) x mimořádných opravných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx opravném prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Řádné daňové xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterému to xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx subjekt, který xx k xxxx xxxxxxxx xxxx vyzván.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx daň x xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx daně.

(3) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxx nejméně 12 měsíců, xx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) 4 xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx účetní závěrku xxxxxxxx auditorem, xxxx

2. xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxx poradce.

(3) Xxxxxx přiznání x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx 12 měsíců, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž začíná xxx zdaňovacího xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx období xxxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Nevznikla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dani, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §36 x současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 2, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jinak xx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Uvede-li daňový xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxx, xx xxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx 20 xxx xx uplynutí xxxxxx, x xxxx xxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx splatná x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, je xxx splatná v xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

§138

Opravné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxx podal, opravným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyúčtování x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx xx nepřihlíží. Xxxxx xxx xxxxxxxx x dodatečná daňová xxxxxxxx xxxx dodatečná xxxxxxxxxx nebo již xxxxxx opravná xxxxxxxx xxxx opravná xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx přiznání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §136 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx opravným daňovým xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x prodloužené xxxxx xxxxx §136 odst. 2 písm. a),

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36.

Vyměření xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx vyúčtování, xxxx x moci úřední.

(2) Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx daň, kterou xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx daně plátci xxxx k xxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxx xxxxxxxx správcem xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní lhůtě xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx platebního xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je splatná x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výměr xxxxxxx daně xxxxxx xx spisu.

(2) Xx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování, a xxxx-xx daňové přiznání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx ode xxx xxxx vydání.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se proti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tato xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx řízení

§141

Dodatečné xxxxxx přiznání a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx podat do xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, ve xxxxxx to xxxxxxx, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx rozdílnou xxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx, pokud xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx je výsledná xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx dodatečné xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx známá xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vady xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Dodatečné xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx známá xxx, není přípustné, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známá xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx 1 podat xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxx poslední xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 xxxxx i xxxxxx xxx xxxx podání.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x lhůtou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyúčtování xxxx xx doby, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, je plátce xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxx povinen xxxxx toto následné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §141 odst. 1. Xxxxx xx x xxxxxxxxx hlášením xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hlášení za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, správce daně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx předepíše do xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx daně

§143

(1) Daň xxx doměřit na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo z xxxx úřední. Xxxxxx xxx dosavadních rozhodnutí x stanovení xxxx xxxx xxxxxx doměření xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx daně xxx xx xxxx xxxxxxx poslední známé xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dani xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx i xxxxxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx nevyhoví xxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx tvrzení.

(4) Pokud xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zjištěny pouze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx známá xxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx poslední xxxxx xxxx, uvede xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že daň xx xxxxxxxxxxx; §144 xx xxxxxxx obdobně.

(5) Xx-xx doměřená xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v náhradní xxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx náhradní lhůtě xx splatná i xxx xxxxxxxx x xxxx úřední.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx tvrzené xxxxxxx subjektem, správce xxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx zahájen xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx daňová kontrola. Xxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxx.

(2) Za xxx doručení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxxxxxx xxx lhůty xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxx opožděně, xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx žádost podána xxxx okamžikem vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx daň od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxx xx tato xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§145

Xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx podáno xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxx subjekt x xxxx podání a xxxxxxx náhradní xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx předpokládat, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 0 Kč.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt této xxxxx xx stanovené xxxxx, může xxxxxxx xxxx doměřit daň xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyměřovací xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vyměřovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§145a

Daňové xxxxxxx xxxxxx x zahájeném xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx tvrzení x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx doměřovacího řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxx podaném xxxxxxx xxxxxxx xx využijí xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx xx stav xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxxx daňového xxxxxxx v průběhu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxxxx o stanovení xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x dani, xxxxxxx xxxxxxx stanovení xx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx.

§145x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(2) Záloha xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx platná desetinná xxxxx. Postupné xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro výpočet xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx označuje jako

a) xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný zákon.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx stanovená daň xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxx

x) dojde ke xxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností.

§148

Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx, která xxxx 3 xxxx. Xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxx dnem, x němž uplynula xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx x 1 xxx, pokud x posledních 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxx vedla k xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx opravném xxxx dozorčím xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx opravného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx zahájena daňová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výzva k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, běží lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, xxx xxx xxxxx xxxx učiněn.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Ústavním soudem,

b) xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x předešlý xxxx,

x) od marného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx prohlášena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) ode xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx oznámení x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx končí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx od jejího xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxx stanovit xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx na to, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx.

(7) Xxxxx daňový xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a současně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx, xx-xx toho třeba xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx x xxxxxx účinné xxxxxxx, lze xxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

HLAVA V

PLACENÍ DANÍ

Díl 1

Xxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

§149

(1) Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx daní, xxx xxxxxxxxxxx stanovení daně, xxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových účtech.

(2) Xxxxxx daňový xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxxx za xxxxx xxxx daně. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx druh xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx částí, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osobní daňové xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxx x jejich xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zveřejňují xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2.

(4) Xxxxx xx osobních xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděné xx xxxxxxxx daňových xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx, xxxxx obdrží xx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku a xxxxxxxx částky xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

§150

(1) Na debetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se evidují xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprav, jakož x xxxxxx nedoplatků.

(2) Xxxxxx a vratky xxxx evidovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Vratky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx eviduje x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx.

(4) Částky na xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx dni zániku xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osobní xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Částky vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu x datem platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx určené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §153 xxxx. 3 se xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx depozitním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx získanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobní daňový xxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více osobních xxxxxxxx účtech, převede xx xxxx částka xx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§151

(1) X údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx subjektu vystaví xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 1 a §104 xxxx. 1.

(2) X xxxxxxxxx o xxxxx osobního xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx původní xxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jednotlivých xxxx.

§152

Xxxxxx xxxxxx daně

(1) Xxxxxx daně xx xx osobním daňovém xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:

x) nedoplatky xx xxxx a xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nedoplatky xx xxxx,

x) vymáhané xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx daně vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §175 xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx:

x) nedoplatky xx xxxx vymáhané daným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx daně xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx xx na osobním xxxxxxx xxxx použije xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxx těchto skupin:

a) xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx daň x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx povinností, které xxxxxxx x době xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na splatné xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx den xxxxxxxxxx této xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako svůj xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumět x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x upozornit xxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx vymáhán; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx subjekt x xxxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx, hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení xxxx xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx placení daně xxxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odpisů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového účtu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přeplatek vratitelným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx platba xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx evidován. Xxxxx xxxxxxxx odůvodněný xxxxxxxxxx, xx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx nedoplatku xx xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx nepoužije; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přeplatku xxxxxx.

(3) Xxxx-xx nedoplatky xxxxxxxxx xx více osobních xxxxxxxx xxxxxx, upřednostní xxxxxxx xxxx při xxxxxxx přeplatku na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zbylý xxxxxxxxx použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých skupin xxxxxxxxx v §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx na to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá-li xx xx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx došla xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uhrazeny; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx propojených informačních xxxxxxx, stačí xxxxxxxxx xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx požadavku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systémů. Xxxxxxx xx xxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx daně, x xxxxx je evidován xxxxxxxxx, xx přednost.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, jehož xxxx xxxxxxxxx částku 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xx dni vzniku xxxxxxxxxx; jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Vrácení, xxxxxxx x xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o

a) vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku na xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx tehdy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Xx. X xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dosáhne do 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku správce xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx předpoklad, xx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx být vratitelný xxxxxxxxx xxxxxx, použit xxxx převeden, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx osobním xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxx x které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 Xx vrátí, xxxxxxx xxxx převede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxx, xxx byla zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx x vrácení, xxxxxxx nebo převod xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxx. Účinky xxxxx x evidenci xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xx dni, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nejdříve však xx dni vzniku xxxxxxxxxxxx přeplatku.

§155a

Postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce xxxx x české xxxx xx výši, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Xx x xxxxxxx daně xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx způsob vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx je při xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňový xxxxxxx x správce daně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxx registraci; xxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx jej xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx náklady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§155x

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxx 200 Xx, lhůta xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx následujícího po xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx

x) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx dodatečného platebního xxxxxx, xxxx

x) 30 xxx ode xxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xx xxxxxxxx vyměření xxxx doměření xxxxxxxx xxxxxxxx neoznamuje.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx prohlášení nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx správce xxxx bez xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne

a) účinnosti xxxxxxxxxx, kterým došlo xx xxxxxxx, změně xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného přeplatku xxxxx xxx dne, xxx byla xxxxx §162 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx sdělena xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx přeplatek, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxx přeplatkem, xxxx

x) xxx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx zákon, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx žádosti, xxxxxxx xxxx tento xxxxxxxxxx přeplatek daňovému xxxxxxxx nevrátí, xxxxx xx x to xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx vratitelný přeplatek xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§155x xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

§156

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu nebo x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osob na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx zdaňovacím období,

d) xxxx-xx možné xxxxxx xxx od daňového xxxxxxxx najednou, xxxx

x) xxx xxxxxxxx očekávání xxxxxxxxxx xxxx úplného xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx stanoví xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx splatnosti, a xx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxx placení xxxx.

(6) Na žádost xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx dobu posečkání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxx vázán xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x posečkání xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxx předcházejícího xxx, xx xxxxxx došlo xx vstupu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§157a

Úhrada xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení, které xx v xxxxxxxxxxx xx stanovením daně xxxxxx xxxx xxxxxx xx správním soudnictví xxxx před Ústavním xxxxxx. Toto posečkání xxxxxx xxxxxxxxx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§157x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§158

Xxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx

(1) Správce daně xxxxxxx xxxxxxxxx nedoplatek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vymáhání xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx

x) jehož vymáhání xx spojeno xx xxxxxxxxxx xxxx nepoměrnými xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x odpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx trvá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx.

§159

Námitka

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x rozhodnutí, x xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx odvolání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx němuž xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx posoudí x xxxxxxxx x xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, napadený xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx námitce částečně, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x námitce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx námitce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x námitce xx použije obdobně §111 xxxx. 5 x §112. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx namísto xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx

(1) Daň nelze xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx 6 xxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx správcem xxxx učiněn úkon xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zástavního práva, xxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx stanovená xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx exekutorem,

b) přihlášení xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx podstatou u xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx §157a,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx srážkami xx mzdy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání daně.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 6.

(6) Je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxxx xx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x vymáhat xxx uplynutím 30 xxx xx xxxxx xxxxxx.

(7) Lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxx.

§160x

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx 6 let od xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

§160x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Díl 2

Dělená správa

§161

(1) X xxxxxx správě xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx správcem xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx při jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx platí x xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx povinnost k xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) K dělené xxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx ke xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§162

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, není současně xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx vzniku této xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx uložena; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutích.

(2) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxx, který uložil xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dělené správy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx údaje x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxx x peněžitém plnění, xxxxx nebylo dobrovolně xxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx předal xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxx správě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx řídí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k peněžitému xxxxxx xxxxxx.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 lze xxxxxxxxxx také v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Vybírání xxxx

Xxxxxx xxxxxxx daně

§163

(1) Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx měně.

(2) Je-li xxxxxx poukázána v xxxx měně, xxxxxxxxx xx správce daně xx xxxxxx xxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx xx výši, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx účet x české měně.

(3) Xxx xxx platit

a) xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

2. úřední osobě xxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxx, přičemž součet xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne x xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

3. šekem, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

4. daňovému xxxxxxxxxxx, xxx-xx o platbu xxx xxxxxx exekuci, x

5. oprávněné úřední xxxxx, xxx-xx x xxxxxx pořádkové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx zákon,

d) xxxxxxxxxx xx xxxx dani.

(4) Xxxxxxx xxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jejich xxxxxx, hodnoty, v xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx s xxxx, xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu x xxxxx xxx vypořádání xxxxxx nespotřebovaných zásob, xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx uvést, xx kterou daň xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xx tuto xxx xxxxxx.

(2) Platbu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně na xxxx nejasných xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx mu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na kterou xxx byla xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx správce xxxx odpověď xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx daň xxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx za xxx xxxxxx den, xxx xx správce xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, u nichž xxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx opatření k xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li platba xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx xxxx, ve kterém xxxx přijata xx xxxx nejasných xxxxxx, xxxxx xx příjmem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přijal, a xxxxxx nárok xx xxxx xxxxxxx.

(4) Správce xxxx přijme xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ji xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx platby xxxx, xxx xx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx provedenou xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, kdy xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Omyl xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx po xxx, xxx xxxx platba xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx tohoto dne, xxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x xxxx podání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxx. Tomu, kdo xx daňový subjekt xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx u správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x došlé xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx úhradu xxxxx xxxxxxxxxx byla v xxxxxxxx xxx způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxx xxxxxx

(1) Za xxx xxxxxx se xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx prováděna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatelem poštovních xxxxxx, xxx, xxx xxxx připsána xx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x platby xxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx daně den, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx převzala, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx platebního prostředku, xxx, xxx ten, xxx xxx xxxxx, xxxxxx platební příkaz xxxxxxx xxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx plateb. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx platbu x xxxxxx poštovním xxxxxxxx, xx předá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx jeho xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx platbu přijal; xxx xxxxx xxxxxx xxxx platby xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, uhradí správci xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Zajištění daní

Zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx

§167

(1) Je-li odůvodněná xxxxx, xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx den splatnosti, xxxx daň, která xxxxxx xxxxx stanovena, xxxx v době xxxx xxxxxxxxxxxxxx nedobytná, xxxx že x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx značnými obtížemi, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příkazem správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu v xxxxxxx xxxxxxx částky.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx složením jistoty xx xxxx depozitní xxxx. Xxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonatelný xxxxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X daně, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx subjekt, xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů sdělil xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Je-li zajišťovací xxxxxx vykonatelný, xxxx xxxxxxx daně na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvat xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxx, že by xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§168

(1) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nelze uplatnit xxxxxx xxxxxx.

(3) Pominou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zajištění daně xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxxx důvody pro xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, které mění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx původního.

(4) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyla x xxxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena, xx xxxx daň xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení. Xxxxx xxxx zaniká xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu x zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxx splatnosti x xxxx, x xxxxx xxx zajišťovací xxxxxx xxxxx z xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v zajišťovacím xxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx tímto zajišťovacím xxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 4 x 5.

§169

Pokud xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §168 odst. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výši nedoplatku, xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxx exekučních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx a věřitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x označení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xx základě předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zástavní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx daňovému subjektu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx evidované x xxxxxxxx nemovitostí, jakož x x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, vzniká doručením xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňový subjekt x xxxxxxxxx zástavy.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx toto xxxxx xxx, xxxx by xx xxxxxxxx zástavy xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluh; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí xxx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx; xxxx skutečnost xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx registru.

§170x

Xxxxx zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx zástavní právo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx exekuce.

§170a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx ručení xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výzvě xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx ručí, x xxxxxxxx xxx xxxxx x úhradě nedoplatku xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně je xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxxx ručitele xxxxxxx xxxxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(3) Výzvu xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxx xxx vymáhání xx xxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx ručitelem xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči rozhodnutí x stanovení xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxx xxxxxx xxxxxx, xx původní xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx, xxxxxx nedoplatek, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx doručena výzva xxxxx §171 odst. 1, xx při xxxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 2 x informacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxx xxxxxxx nedoplatku, xx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx podnětu x xxxxxxx dozorčího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx který xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx ručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx tuto xxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx subjektu.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx s úhradou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vyzván, nevzniká x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxx x posečkané xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ručiteli, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nedoplatek, xxxx xxxxxxx daně potvrzení x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Platba xxxx xxxxxxxxx ručitelem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx ručitel xxxx. Nelze-li tuto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx použít na xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatku, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx již xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, vznikne ručiteli xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx se částce, xxxxx xxxxxx použita xx xxxxxx nedoplatku. Xxxxxxx xxxx převede xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnostech. Xxxx-xx ručitel xxxxxxxxxx, xx který lze xxxxxxxxx převést, správce xxxx přeplatek xxxx xxxx zbývající xxxx xxxxxxxx vrátí bez xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zárukou

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxxxxxx daně, x to xx xxxxxxx předloženého písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listině x xxx, xx na xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx opatřena xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(3) Xxx xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §171 x 172.

§174

Xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže daň xxxx ještě xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daň xx xxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx nebo xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx záloh xx xxxxxxxx známé xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(5) X odůvodněných xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx zálohy jinak, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxx, x xx x za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxx, xxx kterou xxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo z xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx současně xxxxxxx registrační povinnost, xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) V případě, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx té xxxxx xxxxxxxx odpočtu nárokovaného x xxx podaném xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zálohy xx xxxxxx odpočet, xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x současně x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daní.

(5) Xxxx-xx proti xxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx vzniku nároku xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podána xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx námitce.

§174a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§174b

Vypořádání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx se x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně vypořádá x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx má xxxx vratkou daňového xxxxxxxx.

(2) Správcem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpočet se xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx má xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového odpočtu xxxxxxx daňového subjektu.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zálohou xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx daňový subjekt xxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx moci platebního xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxx

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxx xxx xx veřejné dražby.

(2) Xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxx, aby výše xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx titul

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx jednací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx nedoplatcích,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pracovního zařazení x xxxxx úředního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) potvrzení x xxxxxxxxxxxxxx,

x) den, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 1

Xxxxxx exekuce

§177

Vztah x občanskému xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx daňové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Pravomoci xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon. Xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx coby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného.

§178

Nařízení xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(2) Xxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

d) xxxxx na exekuční xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx z xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx tohoto úroku x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx; z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nařízení daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším příjemcům xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx exekuci lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) srážkami xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) prodejem xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Vyloučení majetku x xxxxxx xxxxxxx

(1) Po xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby, které xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepřipouštějící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx svědčí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x další xxxxx, xxxxx podaly xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 dnů. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx lze xxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxx xxxxxxxx. Po xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x věc, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Osoby, xxxxx xxxx oprávněny xxxxx xxxxx na vyloučení xxxxxxx x daňové xxxxxxx a jsou xxxxxxxx exekučního xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nařídil, podat xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx na vyloučení xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx oprávněny podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou své xxxxx xxxxxxxx návrhem x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx se x xxx, xx xx xxxxxx majetek xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nejdéle xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx není předmětem xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx nebo xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, má xx xxxxx správce xxxx dlužník povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx následcích xxxxxxxxx x nepodáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepravdivých xxxxx hrubě zkreslených xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vázán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x pravdivé xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx zprávy podle §71 odst. 1, xxxx xxx úředně xxxxxx.

(3) X prohlášení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx mzdy, nebo xxxxxx příjmu postižitelného xxxxxxxx ze xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na účtech, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxx,

x) osoby, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, výši x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx jiná xxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x hodnotu, xxxxxxxxx datum, xxx xx být plněno,

e) xxxxxx věci, které xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx nepodléhají xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se nacházejí; xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx listech x xxxxxx xxxxxxx vkladů, xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx majetek xxxxxxxxx pod písmeny x) xx x),

x) xxxxxx závady, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx x svém majetku, xxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svém majetku x správce daně x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx změn x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxx spolu xx xxxxxxxx majetku, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx zahájeno insolvenční xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx správa xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx, nebo

c) vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Právní xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x správy xxxxxxx, včetně xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxx xxxxx odstavce 4, jsou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobám, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx daňovou xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx částečně xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx exekuce xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx provedených exekučních xxxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, které xxxxx x odkladu xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pokračování x daňové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx,

x) odpadl xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx exekuce xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxxx xxxxx nepřipouštějící xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx exekuci,

e) zaniklo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

g) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačí xxxxx xxxxxxx z nich, xxxx

x) xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx exekuci, nebo xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx exekuce xx xxxxxxxx xxxx příjemcům xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxx xx odložení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx náklady

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx exekuci, xxxxxx exekučním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hradí xxxxx xxxxxx výdaje.

(4) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx exekučním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxxxx xxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náklady xx evidují xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx současně x xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Náklady xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Kč x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; povinnost xxxxxx xxxxxx vzniká dlužníkovi xxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx nákladů.

(2) Náklady xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Kč x nejvýše 500&xxxx;000 Xx; povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražbu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx požadovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx počítají x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zúčtuje xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx.

(2) Úhrada xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x osobního xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí.

(4) Xxxx-xx některé exekuční xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx rozvrhne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx způsobil neoprávněnost xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx orgán veřejné xxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, uhradí tento xxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx peněžitém xxxxxx xxxxxxx, vzniklé xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx škody.

§185

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx exekuci

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění manželů xxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejné postavení xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxx i xxx žádosti xx 15 dnů.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prodejem movitých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx, xxxxx xxxx přejít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx volně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nevztahuje xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxx x xxxxxxxxx registru; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx majetkových práv

§186

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx postižením xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx právem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx vyrozumění xx doručuje xx xxxxxxxxx rukou.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx její xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx-xx v xxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx bude výtěžek xxxxxx poukazován.

Xxxxxx exekuce xxxxxxxx xx xxxx

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx se provede xxxxxxxx xx xxxx x z jiných xxxxxx xx výše xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx dlužníka je xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx může správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxx v příslušném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxx které xxxx xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x na xxxx x plátce xxxx, který xx xxxxx plátcem xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx exekuce. Xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; pořadí, xxxxx vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x pokračování ve xxxxxxxx ze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážek xxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx základní xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx správci xxxx; xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx částky xxxx každý xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx plátce mzdy x zánik xxxxxx xx mzdu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx oznámit správci xxxx, že

a) x xxxx nastoupil xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) x něho přestal xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx plátce xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odepsáním peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, vedeného x xxxxxxxxx xxxx, xx výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx správci xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx dříve než xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvání daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx x xxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx do xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; to xx týká x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx, xxxxxxx správce xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účtů, x jakém xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Daňová xxxxxxx přikázáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxx xxxxx na xxxx xxxx xx pohledávku x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx nařídit x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stane xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Exekuční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Poddlužník xxxxx xx okamžiku, kdy xx byl doručen xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx vyplatit dlužníkovi xxxx xxxxxxxxxx, ani xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Daňová exekuce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§192

(1) Xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xxx podle §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx c), xx podmínky, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx převoditelná na xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxx exekuce, xxxxx xxxxxxxx povaze majetkového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx k uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx.

§193

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dodání xxxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jiné než xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx exekučním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx věcí dlužníkovi x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx moci xxxxxxxxxx příkazu upřesní xxxxxx, místo a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx x nemovitých xxxx

Xxxxxx

§194

(1) Xxxxxxx daně xxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx daňový exekutor, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxx výkonem daňové xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx veřejné.

(3) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx licitačních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") a xxxxx xxxxx úřední osoby x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Osobou xxxxxxxxxxx xx dražbě xx xxxxx, kdo xx dostaví x xxxxxx xx dražbě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx dražby. Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxx vybaven; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx pro xxxxxxxxx elektronické xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx elektronickou dražbu xxxxxx xxxx xx §227 použije xxxxxxx.

§195

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x)

x) xxxxx x xxx zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x čas ukončení xxxxxx, pokud xx xxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx konání xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx být draženo xxxx předmětů xxxxxx x pořadí, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo výslednou xxxx xxxxxxxx dražby,

f) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx podání a xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx kterých se xxxxxx jejich vlastníky,

h) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uplatnil xxxx xxxxx u xxxxxxx xxxx, a xxx takové uplatnění xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxx, že jinak x jeho xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavním xxxx zadržovacím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x x tom, xx jinak se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s označením xxxx xxxxx, o xxxxx xxxx podle §221 odst. 3 xxxx. c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx se bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx internetové stránky, xx které jsou xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dražební xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxx, doručuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhláška. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx opravné prostředky.

§196

(1) Dražební vyhlášku xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) spoluvlastníku předmětu xxxxxx,

x) xxxxxx osobám, x xxxxx xx xxxxxxx daně známo, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, nájemní nebo xxxxxxxxx xxxxx, výměnek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) správci xxxx, xxxxx již xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, kdo xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx xxxx oprávněný x xxxxxxx přerušené xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17).

(2) Ostatním osobám xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx ji zveřejní xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, a xx xx zahájení xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu

a) 30 xxx x případě xxxxxx nemovitých xxxx, xxxx

x) 20 dnů x případě xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklým xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx nachází xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx dražby.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rovněž xxxxxxx zveřejnění dražební xxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x xxxxx xxxxxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§197

(1) Xxxxx, xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx toto právo xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx jako xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vydražitele xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x zákonné xxxxxxxxx právo.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx předmětu dražby, xxx xxx kterou xx xxxxxx exekuce xxxxxx, ji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uspokojení z xxxxxxx xxxxxxx dražby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do xxxxxxxx xxxxxx, jinak xxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odmítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx exekuce xxxxxx, xxxx správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx zahájení dražby.

§198

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx daně nebo xxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražbu x před xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí

a) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx koupě,

b) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx,

x) zda xxxxx přistoupil do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražební xxxxxx x minimální xxxx xxxxxxx.

(3) Daňový xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx zúčastněnou xx dražbě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x zjednání xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo zastavit xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx chování xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x dražbě xxxxxxxxxx.

(4) Pokud daňový xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx místě. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x pokračování se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x dražbě xx stejný den xx xxxxxxxxxx; xx xxx doručení se xxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxx xxx pokračování xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dražbě. Proti xxxxxxxxxx o přerušení x pokračování v xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Licitace jednotlivé xxxx trvá, xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxx xx nabídka xxxxxx xxxxxx vyslovená dražitelem, xxxxxx xx zavazuje xx xxxxxxxx věc xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" udělí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx dotáže xxxx xxxxxxxxxxxx xx dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx důvodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x příklep udělený xxx xxxxxx nemovité xxxx.

(5) Dražitelé jsou xxxxxx xxxxx dražebními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Učiní-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražební podání, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x výhradou xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Není-li takto xxxxxxx udělen, udělí xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podání xxxx první. Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx dražitel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx první, určí xxxxxxxxx vydražitele xxxxx.

§200

(1) O xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx zaznamená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podepisuje daňový xxxxxxxx a xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx udělení xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce daně x xxxxxx xxxxxxxxx x hospodárnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x vůči několika xxxxxxxxx, protokol x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, jaký xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§201

Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nařídil, xxxxxxx x manžel xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dále xx, xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx18) brání x xxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem dražby,

b) xxxxxxxxxx předmětu dražby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě nejvyšší xxxxxxxx podání.

§202

Xxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx vydraženy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výtěžek xxxxxxx dražbou postačuje x xxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx exekuci, a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povaha xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx postiženy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx místností xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx podle důvodného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx účelem si xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že dlužník x xxxx ukrývá xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx exekuci, x xxxxxxxx je výzva x xxxxxx ukrývané xxxx bezvýsledná, xxxx xxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví.

§204

(1) Věci, které xxxx xxx xxxxxxx, xxxx daňový xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx neplatné.

(3) Xxx zahájení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx movitých xxxx; xxxx-xx dlužník xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx příkaz xx x protokolem x xxxxxxx xxxx.

§205

(1) Pokud xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidovány x xxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx xxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxx doručí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxx papíry xxxxxxxx; xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§206

(1) Daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx nejsnáze xxxxxxx.

(2) Xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx jiných xxxx a lze-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Sepsány nemohou xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Věci xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx listy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, listiny, xxxxxxx předložení je xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx karty x xxxxx platební prostředky, xxxxx kovy, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx mohou xxx x věci xxxxxxxx, xxxxx xx x držení xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nestačí x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§207

(1) Daňový exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx, xx sepsané xxxx xxxxx xxxxxxxxx, zničeny, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx zajištění. Tento xxxx xxxx xxxxxxx x dodatečně.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx sepsané xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Sepsané xxxx xxxx daňový xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx, kde byly xxxxxxx. X tomto xxxxxxx sepsané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx potřebné x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx místo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§208

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xxx xxxx xxxx odebrány, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Protokol o xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obsahuje

a) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dlužníka x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx dále uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přítomné osoby xxx xxxxxxx o xxx, xx xxxx xxx xxxx sepsány xxxxxx, jiným xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxx udělené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vyloučení věcí x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obsahující xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxx samostatné xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx upřesní xxxx xxxxxxxx, popřípadě xx v protokolu xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx dodatečně. Xxxxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx znalce.

(2) Xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx20), xxxxxx muzejní povahy x sbírkových předmětů, xxxxx jsou jejich xxxxxxxxx21), a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx zjištěnou xxxx věcí, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx odhadem xxxxxx exekutor xxx xxxxxxx.

§210

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxx.

(2) Každý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxx-xx se xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx tak xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jednotlivé xxxx xxxxxxx dražit xxxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxx dražební xxxxxx činí xxxxxxx xxxxx třetinu zjištěné xxxx.

(2) Vydražitel, kterému xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx ihned xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx. Pokud je xxxxxxxxx elektronická dražba, xx vydražitel povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx udělení příklepu.

(3) Xxxxxxx daně vydá xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxx x vydraženému xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx §84.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx prodána.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx spojena xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup stanovený xxx ocenění x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx exekuci xxxxxxxx nemovitých xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx nejsou xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, a xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxxxx k jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, kdo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§213

(1) Jestliže mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx památky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx muzejní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x věci xxxxx xxxxxx x) xx c), a xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(2) Dojde-li x prodeji xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxxxxx a stejnopis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, xxxx xxx předmět xxxxxx xxxxxxxx, neodpoví xx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nabídce ve xxxxx, kterou sjednali xx xxxxxxxx daně, xxxxxxx daně xxxx xxxx prodá v xxxxxx. Výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně nejméně xx xxxx ceny xxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx i před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájemci, xxxxxxx xx polovinu xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx zde xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tomu, xxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxx odstavce 1, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Xx-xx sepsána xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx věcí x xxxxxx x ní xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx právo, xxxxxxxxx však xx xxxx vymáhaného nedoplatku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xx i xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxx x xxxx měně, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx vkladu správci xxxx x xxxxx xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx sepsána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx věcí. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x dále xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx daný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§216

(1) Zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx správce daně xxxxxx uplatněním xxxxx x cenných papírů.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxx zpeněží x xxxxxxx s právními xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx exekutor.

(3) X provedení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x imobilizovaných, se xxxxxxx xxxxxxx §191.

(4) Xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, se xxxxxxx xx spojeno xxxxx xx výplatu na xxxx uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx kterými xx po jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx věci, xx xxxxxxx §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, které xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně vyloučit xx xxxxxxx věcí. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nelze proti xxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka, xxx si věci xxxxxxxxx ze soupisu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx sdělil, kde x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vyloučení xxxx.

(3) X vrácení xxxx sepíše xxxxxxx xxxx protokol.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx vyloučené xx soupisu xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vrátit proto, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě xxxxxxx xxxx, může správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxx podle §84.

Xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§218

Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx nemovitých věcí xxx postihnout xxxxxxxxx xxx, která xx xx vlastnictví dlužníka. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx nemovité xxxx.

§219

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx a xxx xx x xxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx, xxxx práva x xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předmětné nemovitosti.

(2) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx úřad o xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§221

(1) Po právní xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věci, jejího xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x závad x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx nemovitá xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx roku xxxxx dnem, kdy xxxxxxxx příkaz nabyl xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně 8 xxx xxxx stanoveným xxxxxxxx místního šetření. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxx, ohledání xxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věci xxxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx práv x závad s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx prodejem x dražbě xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx cenu.

(4) Správce xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xx od xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušenství x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx závad, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx dlužníkovi, tomu, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx nemovité xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x).

§222

(1) X případě xxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledné xxxx.

(2) Xxxx dražební xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx započte xx xxxxxx vydražené věci.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx v dražební xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dlužníkovi, xxxx, kdo xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx xxxx oprávněný x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx spoluvlastníkovi xxxxxxxxx nemovité věci.

(5) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxx, xx byly splněny xxxxxxxx xxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx odvolat xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx též xxxxx xxxxxxx x §196 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx a nezúčastnily xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx tak, xx xx xxxxxxx neuděluje.

(4) X xxxxx se xxxxxxxx, pokud x xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx, xx xx odvolatel nemohl xxxxxxxxx dražby xxxx xxx xxxxxxx udělen x xxxxxxxx porušení xxxxxx xxx nařízení xxxx provedení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x těm, kterým xxxx doručeno rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx.

§224

(1) Osobě, xxxxx xxxxx příklep udělen, xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátí xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx

x) nebylo xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx neuděluje, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání.

(2) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxx nejnižší dražební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxx opět x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx prodána.

(4) Došlo-li x době xx xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx příslušenství x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x ní xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx změně skutečností, xxxxx xxxxx mít xxxx xx její xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cenu; xxxxxxxx 2 xx nepoužije.

§226

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx prodloužit lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 30 xxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx uplynutím xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx x dražební vyhlášce, xxxx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x správce daně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Vydražitel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x škodu, xxxxx xxxxxxx xxx, xx neuhradil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání; xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx složená xxxxxxxx jistota.

(2) O xxxx náhrady podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uhrazena x xxxxxxxx jistoty, popřípadě xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx.

Rozvrhové xxxxxx

§228

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx, kteří podali xxxxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sdělili výši xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyčíslenou xx xxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx významné xxx xxxx pořadí. Po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyzve xxxxx, x xxxxxxx xx známo, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vyplacení náhrady; xxxxx se xx xx to, že xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nájemního nebo xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx vlastníka. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxx se xxxxxxxxxx.

§229

(1) Z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se uspokojí xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořadí.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxx xxxxxx exekučního xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx břemena xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vzniku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x náhrad xx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nestačí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

§230

(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §228 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx zániku xxxxxxx, nájemních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx práv a xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx správce xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) vydražiteli,

c) xxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx a jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, o xxxxxxx xx známo, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx předmětu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 odst. 3 xxxx. x), xx prodejem x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx věcné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx věcného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx úhradě všech xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, se xxxxx zbytek rozdělovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xx xxxxxx xxxxx §185 odst. 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§231

(1) Xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxx,

x) věcná břemena, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx práva xx předmětu dražby xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x pachtovních xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že nezaniknou, x x věcných xxxxxx x nájemních xxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) další xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x předmětem dražby.

(2) Xxxxxxxxxx pacht, xx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu nezanikají xxxxx xxxxxxx váznoucí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tomu, xxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) X případě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby, x xxxx přihláška xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx exekuci xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx soud.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecnému xxxxx dlužníka návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx spisu x xxxxxxx, xx kterého xx xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx správce daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx x xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx rozhodnutí.

XXXXX XX

XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx

§233

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxx xxxx úhradu xx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxx vybíraná xxxxxxx"), je xxxxxxx xxx vybíranou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx svoji xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxx pochybení.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x důsledku xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx plátci xxxx x xxxxx xxxxxx.

§234

Zanikne-li povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplynulou část xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlášení.

§235

(1) Zjistí-li správce xxxx, xx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyúčtována, xxxxxxxxx od částky, xxxxx měla být xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxx.

(2) Je-li rozdílem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx předepsaný xxxxxx xxxx x přímé xxxxxx splatný v xxxxxxxx lhůtě xx 15 dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x odvést xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx sraženou xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx u xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxxxx xxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxx xxxxxxxxxx §251 xxxx. 1 xxxx. a).

(2) Xxxx x xxxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxx stanovená xxx.

§237

Xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sražené nebo xxxxxxx daně, xxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uvede důvody xxxxx pochybností.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx žádost xxxxxxx, x v xxxx xxxxx xxxxxxxxx chybu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s postupem xxxxxx xxxx, může xxxxx stížnost xx xxxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxx, který xx tomuto xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to do 30 dnů xxx xxx, xxx poplatník xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx poplatník xxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xxx plátce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx o xxxxxxxxx na postup xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 x §112. Xxxxxxx daně x stížnosti xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx částečně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

HLAVA VII

PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ X VZTAH X XXXXXXXXXX

Xxx 1

Právní nástupnictví

§238

Ukončení xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx subjektu x souhlas s xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li x xxxxxxx x xxxxxxx x výmazem xxxxxx rozhodnutí xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx podání, xx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx při zjištění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podrobené xxxx, xxxxx opatření xxxxxxxx k urychlenému xxxxxxxx, stanovení x xxxxxxx daně, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx moci skutečnosti xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(6) Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx jej xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx odstavce 5 písm. x) xxxxxxxxxxx soudu.

§239

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x fyzických xxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx žil xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zůstaviteli do xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx přechází xx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx o dědictví; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx povinnost. Xxxxxx dluhy x xx vzešlé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx příslušný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx daňovou xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx placení xxxx xxx xxx xxxxx zůstavitele xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239b

Plnění daňové xxxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx spravující pozůstalost xxxx daňovou povinnost xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinno xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plní ji xxxx xxxxx společně x nerozdílně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx povinnosti x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxx zůstavitele, a xx za xxxx xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx přede xxxx xxxx smrti; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 dnů xxx xxx skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx soudem xxxxxxxx xxxxxxxxx pozůstalosti, xx xxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zpeněžování xxxxxxx likvidační podstaty xxxx jeho části xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která uplynula xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239d

Přechod xxxxxx povinnosti xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zůstavitele správce xxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Přechod xxxxxx povinnosti x právnických xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, přechází xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely správy xxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) pobočky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx ji zřídil,

d) xxxxxxx právnické osoby xxx likvidace a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce zřizovatel xxxx zakladatel xxxxxxxxx xxxxx.

§240a

Přechod xxxxxx povinnosti xxx zrušení právnické xxxxx xxx likvidace

Dojde-li xx xxxxxxx právnické xxxxx xxx likvidace, xx xxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx její daňové xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxx zániku, a xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240b

Přechod daňové povinnosti xxx xxxxxxx rozdělením

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx právní xxxxxxxx, xxxx právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která přešla xx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přeměnou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Daňovou xxxxxxxxx, xxxxx přešla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přeměně právnické xxxxx xxxxxxxxxx, spravuje xxxxx příslušný xxxxxxx xxxx.

§240x vložen právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx s likvidací

(1) Xxxxx-xx xx zrušení xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx, trvá povinnost xxxxxxx daňové xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx jejího xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xx xx část xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx zpracování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx lhůtu nelze xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx po xxx zpracování návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinnost, považuje xx xxxx xxxxxxxxx xx daňovou povinnost xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx návrhu na xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba xx povinna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení.

§240d

Řádné xxxxxx tvrzení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podniku xx xxxxx, jemuž xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx podnik xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§241

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx daňového subjektu xxxxx xxxx částečně xxxx osoba, xxxx xxxx správci daně xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx insolvenčního řízení xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, nejpozději xx xxxxxx přezkoumání.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xxxxxx insolvenčního řízení xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x celém daňovém xxxxxx pokračovat, x xxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x nalézacím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxx moci.

(3) Ode xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pohledávkou xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx řádné xxxxxx tvrzení xx xxxx zdaňovacího období, xxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícího účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dle §245 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxx xxxx xx stejné xxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx.

(2) Lhůty, xx xxxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

(3) Ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, a tvrzenou xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx tvrzení zpracované xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxx řádné daňové xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Sjednocení lhůt

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c xxxx. 2 x 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx dosud neuplynula. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx jednorázových, xxxxx nebylo dosud xxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, které xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx nebylo xxxxxx, činí xxx xxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx dosud xxxxxxxxxx, 6 xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX SPRÁVĚ XXXX X NÁHRADY

HLAVA X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že tuto xxxxxxxxx poruší.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správců xxxx, xxxxxxxx přestupek ten x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podezření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx první.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx ztěžuje xxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napomenutí xxxx pořádek,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chová xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správcem daně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx i xxxx, xxx učiní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pořádkovou xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nevedlo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nápravě a xxxxxxxxxxx stav xxxx.

§247a

Pokuta za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy

(1) Xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost stanovenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx evidenční povinnost xxxxxxxxxx daňovým zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, kdo xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x) xxxx d), xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xx výši 1 000 Kč.

(3) O xxxxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení platebního xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx 50 000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §74 odst. 1 xxxx. c) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daní.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx platit xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx stanovení výše xxxxxxxxx pokuty nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nepoměru k xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x k závažnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy uložil, xxxx rozhodl o xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x pokud xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, důvody x xxxx xxxxxxxx pokuty xxxx x současně xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, správce xxxx xxxxx její výši x důvody xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro uložení xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx pokuty obsahuje xxxxx na číslo xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně

(1) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a toto xxxxxxxx je xxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx

x) 0,05 % stanovené xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % stanoveného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 0,01 % stanovené xxxxxx ztráty xx xxxxx následující xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, nepodá-li xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě, a xxxx zpoždění je xxxxx než 5 xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx 0,05 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 0,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, kterou byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozdního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxxxxx-xx její xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxx než 1 000 Xx.

(4) X případě, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx tuto povinnost, x xxxxxxx tak xxx dodatečně xx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxx případě xxxx xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxx xxxxx než 300&xxxx;000 Xx.

(6) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx pokuty xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xx poloviční, xxxxx

x) xxxxxx subjekt podá xxxxxx tvrzení xx 30 xxx od xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx jeho xxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

§251

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx subjektu xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx daně tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ve xxxx

x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,

x) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx odpočet, xxxx

x) 1 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně sníží xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx ztráty x xxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx dodatečně xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx x doměření daně. Xx neplatí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

HLAVA XXX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx

(1) Úrok vzniká xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Úrok xx nepředepíše x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx x jednoho xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 x xxxxxxxx úroku, je-li xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx správce daně x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx hrazených xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxx z prodlení,

b) xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) dosud xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx vznik.

(4) Xxxx xxxxxxx daňovým subjektem x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251c

Společná xxxxxxxxxx o xxxxxxx hrazených xxxxxxxx xxxx

(1) Úrokem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li úrok xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úrok xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, předepíše xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx hrazený xxxxxxxx daně xx xxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx.

(5) Úrok hrazený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xx byl xxxxxxx subjektem xxxxxxx.

§251x xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§251x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx způsobeny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx nevzniká úrok xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

Xxxx z xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je

a) xxxxxxx xxx, která xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx do dne xxxx xxxxxx; stanovení xxxxxxxxxx xxx splatnosti xxxx nemá xxxx xx xxxxxx doby, xx xxxxxx vzniká xxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) ode dne xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vratky xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx předepsání xxxxxx xx daňový xxxxxxx do xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) x nedoplatku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx, x xx xxx xxx smrti xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxx xxxxx z prodlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xx kterém jsou xxxxxxx zákonné podmínky xxx xxxx xxxxx.

§253

Úrok x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Základem pro xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x které xxxx povoleno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Úrok x xxxxxxxxx xxxxxx nevzniká xx xxxx, kdy xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx polovině úroku x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxx x xxxxxxxxx částky xx splatný xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Díl 3

Úroky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx nebyl x xxxxxxx se zákonem xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx uplynula xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, do dne xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx převedení.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx pozdního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxx x vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§253x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§254

Xxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx

(1) Základem xxx výpočet xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x daňovém tvrzení, x xxxxxx xxx xxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx daňového tvrzení, xxxx

x) částka xxxxxxxx xx základě nezákonného xxxx nicotného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx úhradě xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) posledním xxx xxxxx podle §155b xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx, nejpozději xxxx xx uplynutí lhůty xxxxx §155b xxxx. 4 xxxx. a), xxxx

x) dni splatnosti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příkazu, xxxx xxxxx-xx k její xxxxxx xxxxxxx, ode xxx její xxxxxx, xx dne xxxxxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxx její xxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovení

a) xxxx nebo daňového xxxxxxx, které se xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx odpočtu, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxx zavinění xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí x stanovení xxxx xxxx učiněno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx činem daňového xxxxxxxx, xxxx

x) peněžitého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle odstavců 1 až 4 xx zvyšuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx řízení.

§254a

Úrok x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxx odpočtu xx xxxxxx odpočet stanovený xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx posledního dne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxx, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx tvrzení xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, do xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx vrácení.

(3) Běh xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx staví x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daňového xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxx, xxxx xxx xxxxx x marnému xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu, xx které xx xxxx daňový subjekt xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolního zjištění, xx dne, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x daňového xxxxxxx nevzniká z xxxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx ode xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx vrácena, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx vstupovat xx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxxx, xx xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti poradce, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně se xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx souhlasem zástupce Xxxxx xxxxxxxxx komory, xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x protokolu. Xx xxxxxx poradce xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komory xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xx účasti xxxxxxx daně, xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx seznámit, popřípadě xx zničit xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx příslušné listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Komora xxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, co xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx návrh xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

§256

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx činit opatření x xxxxxxxxx vzájemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanění.

Xxxxxx xxxxxx daní

§257

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxx spravuje, převede xxxxxx výnos v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjemcem xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx x upuštění xx xxxxxx této xxxx. Xxxxxxxxxx xx vyznačí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx výnosu daní xxxx xxxxxxxx výnosu xxxxxxxx obdobně jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx některé xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx souhrnné xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx posečkána, o xxxxxxxx výši převedených xxxxxx xxxx xxxx x xxx, x xxxx došlo x xxxxxxx.

(5) Na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozpočtového xxxxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx převáděných xx xxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto výnosu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Bude-li xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx xxxxxx a xxxxxx příjemce výnosu. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxx oznámení xxxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxx, xxxxxx x uhradí xxxxxxx xxxx příjemci xxxxxx poměrnou část xx xxxxxxxxx zpoždění.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx vrácen xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx přeplatek xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nich x následně xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Řízení o prominutí xxxx xxxx příslušenství xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx pravomoc xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, lze xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) X prominutí xxxx x příslušenství xxxx xxxx xxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x to x xxxx, xxx xxxxx x její xxxxxx.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve po 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx žádosti je xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxx xxxxxx xxx ty, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx žádost xxxxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259x

Xxxxxxxxx penále

(1) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx až 75 % xxxxxx. Xxx xxx není vázán xxxxxxx daňového subjektu.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx podání žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx po xxxx

x) xxxxxx x povolení xxxxxxxxx úhrady xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) posečkání xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx jejíhož doměření xxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxx.

§259xx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x prominutí xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nepodání xxxx pokuta xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx zcela, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud k xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx, který xxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx ospravedlnit. Xxx xxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prominuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx sociální poměry xxxxxxxx xxxxxxxx zakládají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§259xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§259b

Prominutí úroku x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx částky, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx tom není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxx xxxxxxxx zakládají xxxxxxx uplatněného xxxxx.

§259x xxxxxx právním předpisem x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§259x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx zohlední četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prominutí daně xxxx příslušenství xxxx xxxx možné, xxxxx xxxxxx subjekt nebo xxxxx, která xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na xxxxx, xxxxx byla x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xx xx také porušila.

§259c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úřední, xxxxx xxx o xxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx promíjí xxx xxxx příslušenství všem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Rozhodnutí xx xxxxxxxx zveřejněním ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx delikt není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx k objasnění xxxx.

(4) Stížnost xxxx xxx xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu xxx překročit xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx průběhu zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stížnosti.

(5) Byla-li xxxxxxxx shledána důvodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx se učiní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daně o xxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx za xx, xx jeho stížnost xxxxxx xxxxx vyřízena, xxxx požádat nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx prošetřil xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx prošetření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Xxxxx xx správnímu xxxx

Xxx správě xxxx xx správní xxx xxxxxxxxx.

§263

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo financí xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §107 odst. 8, §163 odst. 4 a §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx dokončí a xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jim svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány; xx xxxxx i xxx xxxx moci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, xx jejich účinky xx posuzují xxxxx xxxxxx zákona. V xxxxxxx pochybností o xxxxxxx dříve xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx uplynutí lhůty xxxxxxxxx ve výzvě, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která upravují xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, ve xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx x délka xxxxx xxx vyměření, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxx vliv na xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro stanovení xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx započaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Běh x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx počátku xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají vliv xx běh této xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx skutečnosti xxxx zakládající xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxx xx splátkách, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x které xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Rozvrhové xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přihlášky xxxxxxxx xx daňové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; rozvrhové xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx tyto přihlášky, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx podle §232 xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx spisu x xxxxxxxxx xx spisu xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(11) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx o xxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx zvýšení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Uplynula-li xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxx daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nastal xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx se všemi xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Nedoplatky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, aniž xx xxx byla možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na ručiteli, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxx xx x xxxx neeviduje.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x zákoně č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 255/1994 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx č. 299/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 299/1993 Xx., kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx příslušenství daně.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 95/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., x formě xxxxxxxxx xxxxxxxx daní x o převodu xxxx jejich příjemcům.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§266

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.

v x. Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx při správě xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Správce xxxx zřídí z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. X případě, xx dojde ke xxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 a §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx při správě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Došlo-li x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 280/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx x případě penále xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Žádat x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxx pouze x xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx předepsání xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxxxx postup pro xxxxx §254a zákona x. 280/2009 Xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, které byly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Běh xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, která započala xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a neskončila xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx daňovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx uplynula přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, notáře, daňového xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x auditora poskytnout xxxxxxx daně xxxxx x dokumenty xxxxx §57a xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx od dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se vztahuje xxxxx xx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx auditor xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 odst. 3 xxxx. a) xxxx 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx x xxxxxxx informační xxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřízenou xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti.

2. V xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výzvě xxxxx §87 odst. 2 zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zahájit x xxxxxxxx provést daňovou xxxxxxxx, účinky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5 x 6 x §254a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

3. Ustanovení §136 xxxx. 2 x 6 x §138 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předcházejícím dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx podávaného xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, xx který xx skončila xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §157a xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane xxxxx x případě xxxx, x níž xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, které xx x souvislosti se xxxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx Xxxxxxxx soudem, xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Okamžik xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxx daně xx x případě daně, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, posuzuje xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx 7 xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx započala přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, staví xxx xxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx placení xxxx xxxxx xxxx 7, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx daně.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx pravomocně rozhodnuto xxxxxxxxx výměrem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx nevznikla xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Úrok podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xx tento xxxx xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xx řízení a xxxx postupy xxxxxxxxxxx x uplatněním úroků xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lze pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu za xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 odst. 6 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x x které xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2022 Xx. x účinností od 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

458/2011 Xx., o změně xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2013 x 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

187/2015 Xx., xxxxx XX ze dne 30.6.2015 xx. zn. Xx. XX 24/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §250 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 15.9.2015 xx. xx. Xx. XX 18/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §264 odst. 4 xxx první x xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pojištění vkladů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

337/2019 Xx., nález XX xx xxx 12.11.2019 sp. xx. Xx. XX 19/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx majitelů x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

366/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §19 a 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxx č. 185/2004 Sb., o Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2 a 11 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém podpisu), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o elektronických xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Zákon č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
12) Zákon č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx a o xxxxx dalších xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
15) Nařízení xxxxx č. 142/1994 Sb., kterým xx stanoví výše xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 163/2005 Sb.
16) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx a xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 322/1993 Sb.
17) Xxxxx č. 119/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx souběžně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §92 x 93 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx muzejní povahy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
24) §175b xxxxxxxxxx soudního řádu.
25) §462 xxxxxxxxxx zákoníku.
26) §11 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §190 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon).
28) §200j xx 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Rady 2016/2258 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx o přístup xxxxxxxx orgánů k xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz.