Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

č. 366/2022 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

ZÁKON

ze dne 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx řád

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX A XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxx osob, xxxxx xxx vznikají xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx daně xx xxxxxx, jehož xxxxx xx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) řádné xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

(2) Veřejným xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx rozpočet, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku,

c) xxxxxxxx státního xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) rozpočet, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Daní se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) peněžité xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jako xxx, xxx nebo poplatek,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) peněžité xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Daň xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Příslušenstvím xxxx xx rozumějí úroky, xxxxxx, pokuty a xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxx daňového zákona. Xxxxx, penále x xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, neupravuje-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxx jinak.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

§5

(1) Xxxxxxx xxxx postupuje xxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"). Zákonem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx, x xxxx mu byla xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxx, x x rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxx xxxxx x právem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx") v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x používá xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx jen takové xxxxxxxxxx, které je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx umožňují dosáhnout xxxx xxxxxx xxxx.

§6

(1) Osoby zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx procesní xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx přiměřené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x povinnostech, xx-xx to xxxxxxxx x povaze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezdvořilostí.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx zbytečné xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx úkonů, xxxx xxx zřejmé, xx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx úkony učiněny.

§8

(1) Xxxxxxx xxxx xxx dokazování hodnotí xxxxxx podle své xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a všechny xxxxxx v jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx najevo.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx smyslem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Správa xxxx xx neveřejná. Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx a úřední xxxxx jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx v souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vznik nebo xxxxxx povinností osob xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x jiné xxxxx, xxxx-xx potřebné xxx správu xxxx, x to xxx x rozsahu, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx veřejné moci") x rozsahu, x xxxxx mu je xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx orgán moci xxxxxxx, orgán územního xxxxxxxxxxxxx celku, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx

x) vede xxxxxx řízení a xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxx xxx xxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx subjektů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx podílí xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx pravomoci správce xxxx zákonem xxxx xx základě xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx prokazuje xxxxx oprávnění x xxxxxx při správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxx.

(4) X tom, xxx xx x xxxx věci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněnou na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx útvaru správce xxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xx xxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx místem xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizince, x xxxxx-xx xxxxx místo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxx se fyzická xxxxx převážně xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sídlem; pro xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx nemovitost, je xx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný správce xxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) U poplatků, xxxxxxx předmětem je xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úkonu.

§14

(1) Je-li x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, x kterého xxxx xxxxxx xxxxxxxx nejdříve, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(2) Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx. Xxxx-xx takový správce xxxx, xxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx orgán").

§15

Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx svůj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx jehož xxxx xx místně xxxxxxxxx.

§16

Změna místní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx týkající xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vymáhat, xxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx k xxxx části xxxxx xxxxxxx x xxxxx x osobního daňového xxxx daňového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx xxxx, xxx xx daná xxxx spisu xxxxxxxxxx xxxx příslušnému správci xxxx.

§17

Dožádání

(1) Místně příslušný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nižšího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které by xxx mohl provést xxx x xxxxxxxx xxxx x vynaložením xxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x úkony, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxx nemůže.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen dožádanému x xxxxxxxxxxxx správci xxxx.

§18

Xxxxxxxx

(1) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx daně, jestliže xx to účelné xxxx xxxx-xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; proti rozhodnutí xx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx, změně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx mohlo dojít xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; proti tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky.

§19

Atrakce

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx místo podřízeného xxxxxxx daně

a) xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znalosti,

b) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx nečinností podřízeného xxxxxxx daně,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x do řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx.

(2) Daňový subjekt xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx daně xx xxxx běhu lhůty xxx stanovení xxxx x při xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx placení nedoplatku, x xx x x případech, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ustanovené xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx správce, mají xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Má-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, srážení xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx x xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátcovou xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx ten, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pokladna vykonává xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx odporuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx osoby

Třetími xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx daňový xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx a povinnosti xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx dotčena.

§23

Prokázání totožnosti

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je povinna xx vyzvání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Neprokáže-li xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor2) x x dalšímu xxxxx xxx xxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx totožnosti.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Jménem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednat3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx správcem xxxx x rozsahu tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jedná jejím xxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxx statutárního orgánu.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx obdobně x xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx výkon xxxx x povinností osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx opatrovník,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zmocněnec,

d) společný xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx správce xxxx v xxxxxxxxx, xxx xx osobní xxxxx zastoupeného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů. Xxxxxxxxxx je povinen xxxxx správce xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx zástupce

(1) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, která xxxx xxxxx procesní způsobilost x jednání xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx způsobilou xxxxxx jejím xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxx, xxx je x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednat; v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborného lékařského xxxxxxx, xxxx

x) osobě, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zástupcem xxxxxxxx xxxxxxx daně toho, x xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx ustanovuje, x xxxx, anebo jinou xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem předpokládaného xxxxxxxx. Nelze-li takto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců xx xxxxxxxx správce daně, x xx do 30 dnů xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx souhlas xx x zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž lze xxx důvodně xx xx, xx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx obavu, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx základě ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx ustanovený zástupce xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx nezpůsobilým k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) nedbá-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx zájmů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na výsledku xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) pominou-li xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx závažných xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx odvolat.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Osoba zúčastněná xx správě xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxx xxxx xxxx osobně vykonat.

(2) Xxxx xxx xx xxxx správci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uplatnění x xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx moc je xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxx, který provádí xxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxx ve xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx uplatněna.

§28

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx plná xxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxx vymezen xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpravě xxxx moci; ustanovení x vadách xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx plné xxxx vyrozumí xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx moci xxxxxxxxx zachovány, xxxxx xxxxx k odstranění xxx xx stanovené xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zmocněnce, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxx xxxx u xxxxxxx xxxx vypověděl plnou xxx dosavadnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx udělena xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském prostoru xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx ukládány x xxxxxxx daně x účinky xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxx jejich písemného xxxxxxxxxx.

(6) Pokud x xxxx věci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxx xxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zmocněnec.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), není oprávněn xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx pro doručování xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Společné xxxxxxxxxxx

(1) Vzniká-li xxxx xxxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx společného zmocněnce. Xxxxx tak neučiní xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, ustanoví xxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx. Zastoupené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §27 xx 29 obdobně.

§31

Xxxxxxx konzultant

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx si může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, může správce xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím xxxxxxxx odborného konzultanta x xxxxxxx jednání.

HLAVA XX

XXXXX

§32

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xx toho xxxxx a pokud xx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx ukládá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, musí xxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx obsaženy x xxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxx xxxxx; pokud xxx o xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty, a xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx běžet xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xx svým pojmenováním xxxx číselným xxxxxxxxx xxxxxxx se dnem, xxx xxxxxxx běh xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dní xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxx určená v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx, xx počítá od xxxxxxxx, xxx xxxxx xx skutečnosti určující xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo svátek, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx; to xxxxxxx, jde-li o xxxxx určenou x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, xxx xxxx dny.

§34

Xxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx

(1) Pokud xx xxx, kdy xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx učinila xxxxxx, dnem počátku xxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx je počátek xxxx xxxxx od xxxxxx dne odvozován, xxx lhůty se xxxxx ode dne xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx, xx pátého xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx x požadované součinnosti.

(2) Xxxxx xxxxx zúčastněná xx správě daní xxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxx vyžadujícím dodatečné xxxxxxxxx, xx pro xxxxxx počátku xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxxxxx den, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání.

§35

Zachování lhůty

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty

a) xxxxxx xxxx x věcně x místně příslušného xxxxxxx daně,

b) podána x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxxxx datová zpráva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému správci xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx správců xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx datové xxxxxxxx5) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úkon učiněn xxxx xxxxx uplynutím.

(2) Xxxxx-xx úkon učiněn x xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, xx lhůta xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x nadřízeného xxxxxxx daně nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx osoby zúčastněné xx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužit i xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx stanovenou xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx xx žádáno, xxxxxx by xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx, x xxx xx xxx lhůta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx, platí, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, oznámeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xx žádáno, xxxxx běh této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx oznámení xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynutí stanovené xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 měsíce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňového subjektu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxx spojuje xxxxx xxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(7) Pro xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodný den, xxx xxxx xxxx xxxxxx podána podle §35 xxxx. 1.

§37

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx daně v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx již uplynula, x xxxx xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx v předešlý xxxx nelze xxxxxxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxx

x) xxx stanovení xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx žádosti x xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxxxxx se neodůvodňuje.

§38

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx uplynula xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx měl xxxxxxx xxxx provést xxxx,

x) xxxxxxxxx úkon xx lhůtě, xxxxx xx xxx provedení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx obvyklá, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx k shromáždění xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lze podnět xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx uplynuly 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxx učiněn xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x řízení, xxxxxxx se předpokládaná xxxxxxxxx xxxx.

(3) Nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx správci xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a o xxxxxxxxxxx opatřeních vyrozumí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Neshledá-li nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx podala podnět, x xxx xxxxxxxx xx 30 xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podklady xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyrozumění i xxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA III

DORUČOVÁNÍ

Díl 1

Obecná xxxxxxxxxx x doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jiném xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx,

x) úřední xxxxxx xxxxxxxxx doručováním, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx, o xxxx xx stanoví xxxxx.

(3) Prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx podle uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx6) vznikne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx rozhodnutím správce xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) tak xxxx správce xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx zástupci

(1) Xx-xx xxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxx doručovanou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx doručení písemnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Elektronické xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx zpřístupněnu xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx doručována, nebo xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx (xxxx xxx "adresát"), xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx adresáta xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, x xxxxx podnikání, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx bude xxxxxxxx.

(2) Adresát xxxx xxx, kdo písemnost xx xxxxxxxx přijímá, xx xxxxxxx na xxxxx toho, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doručuje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§44

Doručování xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx mají xxx xxxxxxxxxx písemnosti, xxxx na xxxxxx xxxxxx bydliště x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx osoby, xx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje se xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx fyzická osoba xxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx na xxxxx adresu x Xxxxx republice, doručuje xx písemnost xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem upozorní, xxx xx xx xx lhůtě 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx x xxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxx 10 dnů xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nemá xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx adresátem xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na adresu xxxxxx xxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx daně o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Písemnost, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx rukou, se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx zdržuje, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx adresátovi.

(4) Nebyla-li xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xx xxxxx x adresát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx si xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxx xx mu xxxxxx jejího xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4.

§46

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx doručuje, xxxx x správce xxxx, který xxx x xxxxxxxx dožádán, xxxx

x) u provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx xxxxxx xx domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xx xxxxxxx vyzve x xxxxxxxx písemnosti x xxxx xx x něm uvede xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, kde x xx xxxxxxx dne x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx adresát požádá xxxxxx písemně xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jehož prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx písemností.

§47

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doručovanou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx x převzetí písemnosti xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě 10 dnů od xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxx, x xxxx se adresát x xxxxxxx nedozvěděl.

(3) Xxxxxx-xx adresát xxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x písemnost xx xxxxx správci xxxx; současně xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložena x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx vyzvednutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doručení xx domovní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, písemnost se xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx domovní xxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxx.

§48

Neúčinnost xxxxxxxx

(1) Adresát, xxxxx si xx xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě vyzvednout, xxxx požádat xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost xx třeba podat xx 15 dnů xxx dne, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx doručení.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx doručení.

Xxx 4

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx ustanoven xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), jakož x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, nebo

b) x xxxxxx, xx xxxxxx xx doručuje velkému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěsí xx xxxx xxxxxxx 15 dnů xx xxx úřední desce x zároveň ji xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxxxx obsahuje upozornění xx xxxxx uložení xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx doručena xxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx posledním dnem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx a den xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu nebo xxxxx, popřípadě obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxx daně.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného předpisného xxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxx, že správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx hromadným xxxxxxxxxx seznamem, zpřístupní xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nahlédnout, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xx xxxx nejméně 30 dnů.

(2) Xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx třicátý xxx xx xxxx zpřístupnění.

(3) Xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx předpisného seznamu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Prokázání doručení

§51

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx převzetí má xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx doručenkou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx x podle okolností, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx

x) označení xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx adresáta x xxxxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o dni x xxxxxxx uložení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x dni, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx ode xxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) údaj o xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x důsledcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxx x adresátovi, x x případě xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresáta,

i) podpis xxxxx, xxxxx předala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnost uložila, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx doručence x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx vyplněna, lze xxxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tím, xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx mu xxxx doručeno.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písemnost xx použití zalepené xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastních xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), f), x) x x).

(5) Xx-xx doručováno xxx xxxxxx jednání, xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx, prokazuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxx, i když xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odepření podpisu x důvody xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Nemůže-li xxxxxxx potvrdit příjem xxxxxxxxxx písemnosti xxx xxxxxxxx indispozici, podepíše xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x připíše důvod, xxx který nemohlo xxxxx k potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx a xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x tom, xx xx xxx správě xxxx dozvěděly o xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt, pokud xxx x informace xxxxxxx xxxx použité xxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Daňový xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx zprostit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxx xx xx xxxxxx, x údajů, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx bez xxxxxx, xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních systémů xxxxxxx xxxxxx.

(4) Porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, z nichž xxxxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx daní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxxxxxxx xx informace xxxxxxx při správě xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podpor.

§53

(1) X porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti nejde, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx daní

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy v xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podpory nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně,

c) soudu, xxx-xx x

1. řízení xxxxxx x podnětu xxxxxxxx subjektu xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx práva xxxxxxxx daně xxx xxxxxx daní, xxxx

3. xxxxx potřebné xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx,

4. oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx skutečných majitelů,

d) xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxx správě xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x dalším xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, které mohou xxxx xxxxx vyžadovat x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xx plátců pojistného, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Nejvyššímu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx kontrolním orgánům, xxxxx provádí x xxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx kontrolní činnosti x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Českému statistickému xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx statistických registrů,

i) Xxxxxx daňových poradců xxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx kárnému xxxxxx x jejím xxxxxx, jakož x xxxxxx, který jmenoval xxxxxx xxxx tlumočníka, xxx xxxxxx o xxxx odvolání,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem,

k) Xxxxxxxxx ochránci xxxx, xxxxx provádí šetření xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx takové prokázání xxxxxxxx jiný xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx při xxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx požaduje xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nasvědčujících xxxx, xx xxx xxxxxxx

x) některý z xxxxxxxxx xxxx daňových x poplatkových, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) trestný xxx, xxxxx nepřekažení nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podvodu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxx hospodaření x jmění a xxxxxxx xxx poškozování xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osoby, xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx maření výkonu xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxx čin udávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxxxx výroby a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona7), pokud xxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

§54

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53 x xxxxx x x rozsahu xxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx platí x xxx přístup x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s informacemi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx mohou xxxxxx xxxxx xxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Za vytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti odpovídá xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx si xxxxxxxxx vyžádal.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zavázané xxxxx povinností xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx újmu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx hodiny pro xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx učinit xxxxxx ústně do xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx dobu správce xxxx, xx xxxxx xx otevřena xxxxxxxxx xxxxxxx daně,

b) elektronickou xxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx a xxxxxxxxx datových zpráv, xxxxx xx způsobilý xxxxxxxx,

x) xxxx technické xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3, x jaká xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx xxxxx přijímá xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx daní, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxx platbou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxx,

x) xxxxx daní, xxxxx xxx platit bezhotovostním xxxxxxxx, k němuž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím platební xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx těchto platbách xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právních předpisech, xxxxx se vztahují x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxx

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgány veřejné xxxx x xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxx

x) zpracovávají jiné xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona oprávněny xxxxxxxxxxxx.

(3) Banky, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx a vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx platebních služeb") xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx prostředky na xxxxxx,

x) stavech peněžních xxxxxxxxxx na xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vložily, a x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, úschovách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poštovních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihrádkách, x xx x x xxxxxx příjemcích x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Podnikatelé poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx shromažďují x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Vydavatelé xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx.

§57a

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxx x osobu xxxxx §57, xx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxx poskytnout xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx30):

x) údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx o některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx získávání xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxx obsahující údaje xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Pokud xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, soudní exekutor xxxx auditor, může xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, a xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx mezinárodní spolupráce xxx správě xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 x 2 x §27 odst. 1, 2 x 4 zákona o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xx xxxxxxx obdobně.

§57a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx veřejné xxxx a xxxxx xxxxxxx x §57 x §57a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

(2) Údaje xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx může xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 x 57a xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx; xxxxxxx xxxx si může xxxxxxx potřebné xxxxx xx osob xxxxxxxxx x §57 a §57a jen v xxxxxxx, xx xx xxxxx získat xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

§59

(1) Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx x další xxxxxxxxx xxxxxx9) předávají x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxx daní.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59a

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Správce xxxx

x) xxxxxx formou xxxxxxxx záznamu nebo xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může provádět xxxxx xxxxxx daní, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zpracování prováděno, xxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) O xxxxxxx podáních a xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může pořídit x úkonech, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pořizuje xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx protokolu; x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tohoto úkonu xxxxxxx.

(3) Protokol xxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx,

x) údaje umožňující xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poučení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob,

i) xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx zúčastnily, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx které je xxxxxxxxx, se doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx před xxxxxxxxxx hlasitě xxxxxxx x xxxxxx x xxx, xx se xxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx změněno. Přeškrtnutá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věci, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednání x xxx xxxxxxxxxx x nim.

(3) Xx xxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, oprav či xxxx x protokolu, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx protokolovaném jednání x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx podpisem protokolu xxx dostatečného důvodu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxxxx prostředku. Na xx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce daně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxx osobě xx jednání xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

(6) Správce xxxx xxxxxx v protokolu xxxxx v xxxxx x v počtech, xxxxx x jiné xxxxxx nesprávnosti xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx protokolu, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx záznam, xx xxxxxx zachytí skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxx xx správě xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, oznámení, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx k jeho xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx změny obsahu xxxxxxxx záznamu.

Xxxx

§64

(1) Písemnosti xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) písemnosti obsahující xxxxxx,

x) písemná vyhotovení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx výkonu správy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Součástí spisu xxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx řízení,

d) xxxx vyhledávací,

e) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x pořádkových pokutách.

(5) Xxxxxxxxxx části xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx písemností, které xxxx x xxxx xxxxxxxx; písemnosti xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jednotlivými xxxxxxxxxx čísly a xxxxx xx pod xxxxxxxxx spisovou xxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozilo cíl xxxxxx daní, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazu,

b) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) písemnosti xxxxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zakládané do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx daňové xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx části xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx písemností xxxxxx, která xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx které části, xxx jakým xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx.

Nahlížení xx spisů

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nahlédnout do xxxxx spisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx vyhledávací; za xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobních xxxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxx evidence xxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných případech, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx ve vyhledávací xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx využít x xxxxxxxx hodinách pro xxxxxxxxx, pokud správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx i x průběhu xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxx veřejnost.

§67

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do spisu xxxxx povahy věci xxxxxxxx nebo úřední xxxxxx, ve kterém xxxxx, xx kterých xxxxx spisu bylo xxxxxxxx subjektu umožněno xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spis přečten. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nevidomé xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xx její xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx žádost daňového xxxxxxxx pořídí správce xxxx x xxxxx xxxxx, xx xxx xxx nahlížet, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx subjektu. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověří xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. O pořízení xxxxxxx a vydání xxxxxxxxx doložky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx spisem xxxxxxx xxxx uvede

a) xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx listů xxxx xxxxx se xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx archů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx znakem.

§68

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx, která se xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx část xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx, a xxxxxxx-xx xxxx závažné xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx je xxxx spisu zapůjčena, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x zapůjčených xxxxxxxxxx x vyhledávací xxxxx xxxxx zajistí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umožní xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku. Xxxxxx xxxxxxxxxx schránka xxxx být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx prostřednictvím daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované ve xxxxx a na xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) činit xxxxxx x využitím vybraných xxxxxxxxx, xxxxx x xxx správce daně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxxxx, xx xx technicky xxxxxxx xxx

1. zřízení xxxxxx informační schránky,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovaných x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, používání x zneplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. určení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozsah, v xxxxx může xxxxxx xxxxxxx využívat daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) požadovanou xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schránka xxxxxxxx.

(4) Prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx zřízena; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx podání,

a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxx udělena xxxx moc xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x

2. který x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx schránky zvolil xxxxxxx učinit podání xxxx zmocněnec.

§69x

Xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxx xxxx zřídí xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůle xxxxxx xxxxxxxxxx do této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx se zaručenou xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx do daňové xxxxxxxxxx schránky xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) daňový xxxxxxx,

x) osoba, xxxxx xxxx povinnosti daňového xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přístupu xx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx

x) uvedena v xxxxxxxx 3, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx právnické osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(5) Právo xxxxxxxx xx daňové informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat také xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx přístupem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 4; xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pověřovat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x určení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx.

§69b

Přístupové údaje pro xxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxx xxxx, který zveřejnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx skutečnost, xx xx technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přístupových xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx daňové informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx údaje potřebné xxx přístup xx xxxxxx informační xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx x jejich zneužití.

§69x

§69x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX POSTUPY

Díl 1

Obecná xxxxxxxxxx o řízeních x dalších xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní směřujícím xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xx xx, jak xx označeno.

(3) X xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxx xx xxxx a xx xx xxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx písemně, a xx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx učinit pouze xxxxxxx xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx schránky,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx činí.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxx xxxxxxx vůči správci xxxx za použití xxxx datové zprávy xxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xx xxxx xxxxxx do 5 xxx xxx xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; tuto xxxxx xxxxx prodloužit xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx podání xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přihláška x registraci x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo

2. xxxxxxxx xxxxx formulářového xxxxxx xxxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxxx 5, nebo

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) Xx formulářovém xxxxxx xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání požadovat

a) xxxxx označující správce xxxx x podání, xxxxx je činěno,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx údaje osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, a xx xx ve xxxxxx k xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx daní,

f) xxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx daní vyhláškou

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) a x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) formát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání zveřejněný xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx

x) xxxx formulářového xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx zákona, xxxx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx formulářové podání xxxxxx pouze elektronicky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), a xx datovou zprávou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1; xxx tom xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5), kterou xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

§73

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, může xxx, xxx jej xxxxxx, xxxxxx xxxx vzít xxxx do doby, xxx xx xxxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xx xxxx. Zpětvzetí xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx přímo ze xxxxxx, nebo na xxxxx správce xxxx.

§74

Vady xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx podatele, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstranil vady xxxxxx,

x) pro xxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxx nejsou současně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x), xxxx

x) které spočívají xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx struktuře, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x) nebo b).

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spojených x neodstraněním xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx odstraněny xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, xxxx by bylo xxxxxxx xxxxx x xxxx.

(4) Nebudou-li xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx xx podání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxx podatele. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx podatel xx výzvu x xxxxxxxxxx vad neučinil xxxx správci xxxx xxxxx xxxx.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxx němuž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxx, podání xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tom podatele.

§76

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xx vyhotovují v xxxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx předloženy x originálním xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ověřený xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx své xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx jazyk, xxxx xx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xx tlumočníka10) xxxxxxxxx x seznamu tlumočníků, xxxxxxx xx xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxx tradičně x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx11), xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx národnostní menšiny. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobu xxxxxx xxxxxx národnostní menšiny, xxxxxxx xx tento xxxxx tlumočníka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tlumočení x xxxxxxx xx xxxxxxxx překladů x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12). Osobě xxxxxxxxx, která neovládá xxxxxxxx řeč, ustanoví xxxxxxx xxxx prostředníka, xxxxx xx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx artikulace. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx pomocí xxxx pro xxxxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx x řízení nebo xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx podjatost, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx osoby xx blízké,

b) xx x xxxx věci xx řízení nebo xxxxx postupu xxxxxxxx xx xxxxx stupni, xxxx

x) její poměr x osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx k předmětu xxxx vzbuzuje xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba, o xxxxx nepodjatosti jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx doby, než xxxx xxxxxxxxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxx, xxx je xxxxxx xxxxx vyloučena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu podřízenosti. Xxxx-xx takové xxxxxxxxx xxxxxx osoby, požádá xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o provedení xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podjaté xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx neprovede xxx.

(5) Xxx pochybnostech x nepodjatosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §18 xx jiného xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí xxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(7) Xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx daně ji x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx je úřední xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx postupy

§78

Vyhledávací xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení x x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) ověřuje xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxx, majetkových xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx zjištění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy v xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxx xxxx, který není xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx úředním xxxxxxxx.

(2) Xxxxx je povinen xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se obdobně xxxxxxx §96 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznam.

Místní xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx provádět xxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x daňových xxxxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxx, xxx xx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvhodnější.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X průběhu místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx pořizovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průběh úkonu, x xxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, které xx tohoto xxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx šetření xx v době xxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx provozu, právo xx xxxxxxx na xxxxxxx, do každé xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx daní. Xxxx xxxxx xx xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx užívá xxxxxxxx xxx podnikání, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx z účetních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxx daně xxxxx xx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§82

(1) Daňový xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx úřední xxxxx, xxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx místní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxx pro správu xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx si může xx osoby, u xxx xx xxxxxx xxxxxxx prováděno, vyžádat xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vrací xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxx odebrání. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vzorky vrátí xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx převzetí nebo xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, zejména xx-xx nutno xxxxxxxxx xxxxxxx x další xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podrobit xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx opakovaně.

§83

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx sloužit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx důvodná xxxxx, xx xx později xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxx xxxx jen x velkými xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povahy

a) xxx převzít x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) vyznačit xx xxxx zajištění x xxx xxxxxxxx na xxxxx xxx zamezení xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) vyznačit na xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx prostory, xxx se tyto xxxx nalézají, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, předá xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věci, dotčené xxxxx x bez xxxx žádosti.

(4) Pominou-li xxxxxx xxx zajištění xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší a xxxxxxxxxx xxx vrátí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se x xxx úřední xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§84

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx zapůjčila, xxxx xx xxxxx xxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x věci, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx nebo zajištěných xxxx znám, musí xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úřední desce xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Xxx-xx x xxxx, xxxxxxx vlastník xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxx postupy

Daňová xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx je to xxxxxxxx k účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prověřuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx společně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx doručované x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění x nelze xxxxx xxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxx kontrolu, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxx, které již xxxx x xxxxxxx x vymezeným rozsahem xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx daňovou xxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxx, který xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx subjekt xxxxx xxxx, kterým xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x oznámení o xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx.

§85x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§86

(1) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně provedení xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) být xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) vyvracet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem daně.

(3) Xxxxxx subjekt v xxxxx xxxxxx kontroly xxxx povinnosti xxxxx §82 x xxxx xx povinen

a) zajistit xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pracovní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx jeho činnost x x uložení xxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx nepodnikající xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x kterýmkoliv xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo o xxxxx je xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xx 84.

§87

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx zahájena xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxx kontroly.

(2) Xxxxxxx xxxx začne xxxxx xx zahájením xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňové povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodné xxx správné zjištění x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, účinek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx xx dnem, xxx x započetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x zahájení xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx naplněn xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxx daně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dojde-li x xxxxxxx daňové xxxxxxxx xx změně místní xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který ji xxxxxxx.

§88

(1) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xx dosavadní výsledek xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx nestanoví, xxxxx xxxxxx subjekt x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx vyjádření x xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx

x) vznést xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na doplnění xxxxxxxxxxx výsledku kontrolního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x podstatné změně xxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx podle odstavců 1 xx 4.

§88x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je přiložena xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podepsaná xxxxxx xxxxxx.

(2) Zpráva o xxxxxx kontrole xxxxxxxx

x) xxxxx na oznámení x xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxx kontroly, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxx kontroly, nejedná-li xx x xxxxxx, xxxxx bylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Postup x odstranění xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx konkrétní pochybnosti x xxxxxxxxxx, průkaznosti xxxx úplnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx údajů x nich uvedených, xxxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

(2) Xx výzvě xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx doplnil, xxxxxxxxxx vysvětlil, nepravdivé xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předložil důkazní xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx pochybností nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx daně může xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx pochybností daňovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx omezeny. Xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xx postup x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) O průběhu xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx povahy xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti xx xxxxx xxxx xxxxxx odstraněné, x xxxxxxxx xxxxxx přetrvávajících xxxxxxxxxxx.

(2) Nedošlo-li k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností, podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx x dokazovaní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx, která nemá xxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxxx výsledek xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností.

Díl 4

Průběh řízení

§91

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx první podání xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úkon ve xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx, zahájí správce xxxx xxxx řízení x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx povinnost.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx jím dožádaný xxxxxxx daně.

(2) Správce xxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx nejúplněji, x xxxx x xxx vázán xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x daňovém tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx užití xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx následku za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x řízení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x informaci x xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx vyhověno, xxxxxxx daně x xxx vyrozumí daňový xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; x xxxxxxxxx důkazů xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx neuvádí v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx všech xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právním xxxxxxxxx, x xx x těch, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx x tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx posudky, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx podklady xxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx získány xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx převzaté x xxxxxx daňových řízení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 protokol x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxx povinnosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při správě xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx podle §58 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny xxxx jejich kopie x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx; ustanovení §96 odst. 3 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§94

Listina

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezích jeho xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx vydal, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx toho, xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravosti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx daně,

a) závisí-li xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx správce xxxx nemá, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx daňovému xxxxxxxx, který proti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxx správcem daně xxxxxxxx posudek, xx xxxxxx subjekt, x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx; xxxx podané odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx subjekt právo xxx xxxxxx výslechu xxxxxxxx x klást xxxxxx otázky týkající xx podávaného xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyrozumí.

§96

Xxxxxx

(1) Každá xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxx svědek o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiných osob, xxxxx xxxx jí xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx tím způsobil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx porušil xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx14), xxxxxx xx xxx xxxx povinnosti zproštěn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v jehož xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx vypovídat pravdivě x xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx xxxxxxx výpovědi.

(5) Xxxxxx subjekt xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xx vyrozumění xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxx svědek vypovídat, x označení xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§97

Xxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje xxxxxx v hotovosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přesné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx návaznost xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Správce daně xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx k xxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení; včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxxx již x xxxxxxx zdaňovacího období xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx vede xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závad. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx daně, x xxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx uváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění tohoto xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xx uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxx podle xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, x xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx daňový xxxxxxx, x když xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pomůckami xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vlastní poznatky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx tvrzení vztahující xx x xxxx xxxxxx povinnosti, x xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxx xxxxx xxxxxxx, které xx správce daně x dispozici, xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx daň sjedná. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx daně se xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vyskytne-li xx x řízení xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx, je správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ostatní xxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx daně xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx moci x zahájení řízení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem veřejné xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o tom, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x kdo xx xxx odpovídá, xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§100

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx kdy, xxx, x xxxx věci x x xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx předvolaná xxxxx bez dostatečného xxxxxx nedostaví ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx předvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x předvedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx stanovené zákonem xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx učiněn xxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, xx vydané xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, komu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiznáváno právo xxxxx prohlášeno právo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx xxxx příjemcům. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx daně účinné xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx rozhodnutí se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí doručení xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Rozhodnutí xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx jednací, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx výměru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x uvedením xxxxxxxx předpisu, podle xxxxx xxxx rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx uhrazena,

e) xxxxx x plnění, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx opravný xxxxxxxxxx podává, spolu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podpis úřední xxxxx x uvedením xxxxx x pracovního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) V odůvodnění xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx uplatněnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxxx, jakými xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx opřel xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Rozhodnutí, které xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, je x právní moci.

(2) Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx odvolat, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek, x xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx stanovena.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx xxxxxxxx nesprávností

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxxxx a xxxx zřejmé nesprávnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxx provést, xxx xxxxx neuplynula xxxxx pro stanovení xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx daně, skončí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nicotnost xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx x moci xxxxxx, x xx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx vydala xxxxxx osoba stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotné je xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušný,

b) xxxx xxxxxx, xxx je xxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx rozhodnutí vydaného xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nicotnosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx prohlašuje, x nelze xx xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx navazující rozhodnutí, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx byla xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxx xxxx.

(4) Byla-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx různými správci xxxx, xxxxxxxx nicotnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xx 30 dnů xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, zpět, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxx xxxxxx nepřípustné xxxxxx,

x) xxx, o xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxx nástupce,

d) xxxx xxxxxxx podání ve xxxx, x xxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx prozatímní nebo xxxxxxxxx povahy,

e) nelze x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxx x této xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), správce daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, pokud xx ve xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná na xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx se xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxx jí xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxxx výdajů a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx; to xxxxx x xxx náklady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li o xxxxxxxxxx osobu, náleží xx xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx nákladů, zejména xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxx může xxxxx xxxxx uplatnit x xxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x doklady xxxxxxxxxxxxx uplatňované xxxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových výdajů x ušlého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx zástupce xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 20 pracovních xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X uplatněných xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx doručení.

(6) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx nečinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx x strhnout xx přímo z xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Předepsaná náhrada xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Rozsah, xx xxxxxx jsou xxxxxxx hotové xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx jejich stanovení x úhradě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX PROSTŘEDKY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o opravných x dozorčích xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx a dozorčích xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxx xxx správě daní xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozklad,

b) xxxxxxxxxxx opravného prostředku, xxxxxx xx návrh xx povolení xxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Proti rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx čele, xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise. Xx xxxxxx x rozkladu xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx povaha xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx v xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 odst. 2 x §122 xxxx. 2 dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, směřuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxxxxx daně vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx napadeno.

(4) Xxxxxxxx xxx podat xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§110

(1) X případě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxx. f) lze xxxxxxxx podat do 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx x poučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o odvolání xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx chybně xxxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxx, xxx xxx zákon xxxxxxxxxx, xx xxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty; xxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx učiněn, xxxxxx xxxx. Xx-xx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a všichni xx vzdali xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Do doby, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydáno, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx zpět.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení zastaveno x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx odvolatelé xxxxxx xxxxxxxx zpět, odvolací xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z odvolatelů x xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx je, xxx xx k podanému xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx již xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxx x zastaví xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxx odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jednací, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nesprávnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxxxx důkazních prostředků x tvrzením x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedena x xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx projednání xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx to přiměřenou xxxxx, xxxxx nesmí xxx kratší než 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx bylo podáno xxxxx a xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

Postup xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4,

b) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx příjemců rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení, pokud xx xxxxxx odvolání xxxxxxxxxxx nebo bylo xxxxxx xx lhůtě.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudit xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx provedeného xxxxxx, xxxxxx doplní x nezbytné úkony.

(3) Xxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částí spisu x se xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

Postup odvolacího xxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx vázán, x xx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx mohou mít xxxx xx výrok xxxxxxxxxx o odvolání, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx způsobu stanovení xxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomůcek.

§115

(1) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx doplnění nebo xxxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provádí-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení dokazování, xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěnými xxxxxxxxxxxx a důkazy, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx mu, xxx se k xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxx x v xxxxxxx, xxx dospěje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx, x xxxx změna by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx být xxxxx xxx 15 dnů x xxx ji xxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx lhůty xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

(1) Odvolací xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx změní,

b) xxxxxxxx rozhodnutí zruší x zastaví xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x napadené rozhodnutí xxxxxxx.

(2) X odůvodnění xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nezákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx věc x xxxxxxxxxx správci daně xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxx obsahujícím právní xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x odvolání rozhodne xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx řízení

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx příjemce rozhodnutí, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx správce xxxx xxxxxxxxx x řízení xxx dříve x xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výpovědi xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx záviselo xx xxxxxxxxx předběžné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci x ní dodatečně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx obnovit z xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Xxxxx na xxxxxxxx obnovy řízení xx xxxxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xx věci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx na povolení xxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy xxxxxx.

§119

(1) Xxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx v posledním xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx správního orgánu, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx komise.

(3) Správce xxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx vymezí důvody, xx xxxxxxx xxxxxxx xx obnova xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx. Xxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení.

(5) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx obnova řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obnovy, jakož x vlastní obnovené xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Obnovené řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx správce daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), provede xxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx důvody xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení nebo xxxxxxxx obnovy.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §170 a 173. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx původní xxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx řízení

Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx posouzení xxxx xxxxx x xxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxx předpisem. X vadám řízení, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x právními předpisy, xx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxxxxxx, nelze nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podnět x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxx správce daně, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx podmínky.

(4) Za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá, xxxxx xx správce xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx důvodným xx xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo úřední xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx stanovení xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) xxx placení xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx vydané x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o

1. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

2. nařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxx placení xxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx po xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, provede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx. Ke xxxxx xxxxxx příslušnosti, xx xxxxx došlo xx xxxxxx rozhodnutí x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx xxx přezkumném xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx ve xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení přezkoumání xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxx řízení xxxxx důvody, pro xxxxx bylo nařízeno, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; ve xxxxxxx xxxxxxx může řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vady.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx takto přezkoumávanému xxxxxxxxxx a navazujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §167 xx 169, §170 a 173. Xx dobu trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxx přezkumného řízení xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §121 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx soudnictví

§124

(1) Domáhá-li xx navrhovatel xx xxxxxxxx soudnictví zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx, může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx řízení.

(2) Přezkumné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského soudu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx správcem xxxx xxxxxx nové rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušenému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ČÁST X SPRÁVĚ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§125

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxxxx xxxx.

§126

Přihláška x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx x registraci xx daňový xxxxxxx xxxxxxx uvést předepsané xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

§127

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dojde-li xx xxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, popřípadě požádat x zrušení registrace, xxxx-xx xxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx

x) xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxx zrušení, popřípadě xxxxx xxxxxxx, podle xxxxx dojde x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě 15 xxx xxx dne, xxx xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 15 xxx ode xxx, xxx xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud daňový xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx o xxxxx obchodního závodu xxxx xxxx části, x xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavců 1 x 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx, doložil, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxx, v níž xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx podání. Xx-xx xxxxx vyhověno xx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tímto xxxx.

§129

Rozhodnutí v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx přihlášky, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx; ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx registrace, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx daňový xxxxxxx

x) nepodá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxxxxxxx výzvě x xxxxxxxxxx pochybností v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx oznámení o xxxxx registračních údajů xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úředního xxxxxxx.

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx x žádné xxxx, xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxx "CZ" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx případech, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx které byl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxx v případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx identifikátor, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, a x právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecný xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) o xxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxx xxxxx xxxx přidělen, xxxxxx; xxxxx přidělený vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxx, k xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxxxxx xxxx změně.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX POSOUZENÍ

Závazné posouzení

§132

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxx xxxxxxxx x daňově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx očekávaných, a xx x případech, xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§133

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx stanovení daně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx o závazném xxxxxxxxx vydáno, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx totožný x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx základě bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhodných xxxxxxxxxxx, které nastaly xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx běh započal xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, x němž xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, pokud správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x závazném posouzení xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, že podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, xxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxx se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxx x končí xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vydávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dílčím xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) nalézací

1. xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

2. doměřovací, xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxx

1. x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,

2. x xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení.

(4) Součástí xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx řízení

Řádné xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Xxxxx daňové xxxxxxx je povinen xxxxx každý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxx vyzván.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x řádném xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxx xxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i další xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx daně.

(3) Xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx

x) 4 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období x následně xxxx xxxxxx xxxxxxxx podáno xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx subjekt má xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxx přiznání nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x následně daňové xxxxxxxx podal xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx 12 měsíců, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx, podává se xxxxxx přiznání xx 25 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xxxx lhůtu nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost x xxxx, xx xxxxx xx registrován, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx §36 a současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx x žádosti xxxx skutečnost, jinak xx při posouzení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Uvede-li xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx 20 xxx po uplynutí xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx hlášení. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxx splatná x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vyúčtování xx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povinnost xxxxxx xxx, je xxx xxxxxxx v xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x opravné vyúčtování

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx podal, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daňového přiznání xxxx opravného vyúčtování x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx nahradit x dodatečná xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečná xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx opravná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyúčtování.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 lze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x prodloužené xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x prodloužené xxxxx podle §136 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, xxxx

x) ve lhůtě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36.

Xxxxxxxx xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxx úřední.

(2) Xxxxx xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kterou xxxxxxxxx xx evidence xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx plátci xxxx x přímé xxxxxx.

(3) Xx-xx xxx xxxxxxxx správcem xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x daň xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx daň od xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyměření xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahájena daňová xxxxxxxx. Platební výměr xxxxxxx xxxx založí xx xxxxx.

(2) Za xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje poslední xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx platebního výměru, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx jeho žádost; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx lhůta ode xxx jeho vydání.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxx xx proti xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vydán xx xxxxxxx rozhodnutí x závazném posouzení.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§141

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx subjekt, xx xxx xx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx podat xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx to xxxxxxx, xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxx rozdílnou xxxxxx xxxxxxx. Tato povinnost xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx. Poslední xxxxx xxx xx výsledná xxx, jak byla xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx subjekt xx oprávněn xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx dodatečné xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx známá xxx, jestliže daň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxx vady xxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxx, než xx poslední známá xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxx, bylo učiněno xxxxx pomůcek nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 podat xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx dodatečné xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daň, xxx xxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxxxx poslední xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4 xxxxx x důvody xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxx po xxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x lhůtou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyúčtování nebo xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za určitá xxxxxx daň xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx podanému xxxxxxx následné xxxxxxx, xxxxx zjistí, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx hlášení plátce xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx původní xxx splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dány xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení, je xxxxxx xxxx povinen xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i povinnost xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx lhůtách.

(3) Xxxxx má podané xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxxx xxxxxx. Právní xxx dosavadních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx jejímu doměření xx překážku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxx ve výši xxxxxxx xxxxxxxx známé xxxx x xxxxxx xxxx zjištěné a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx; xxxxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx pouze

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx nevyhoví xxxxx x podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx poslední xxxxx xxx, a xx xxxxxxx toho xxxxxxx xx xxxxx poslední xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx; §144 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx daň xxxxx xxx daň xxxxxxxxx tvrzená xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx v náhradní xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx splatná i xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doměření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to neplatí, xxxxx byl zahájen xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx se považuje xxxxxxxx xxx lhůty xxx podání dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Daňový xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx jeho xxxxxx; xx-xx xxxxxx podána xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Neodchyluje-li se xxxxxxxx daň xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, kterým xx tato daň xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nalézací řízení

§145

Výzva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx tvrdil x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx 0 Xx.

(2) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu. Nevyhoví-li xxxxxx subjekt xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxx daň xxxxx pomůcek.

(3) Výzva x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyměřovací xxxx doměřovací xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k podání xxxxxxxx tvrzení a xxxxxxx-xx ve xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx.

§145x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacího xxxx doměřovacího xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx podaném daňovém xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx umožňuje.

(2) Odstavec 1 platí x xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Daňové xxxxxxx x xxxx, ohledně xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx další xxxxxx. Bylo-li xxxx xxxxxx xxxxxxx podáno xxxx zahájením xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx.

§145x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§146

Zaokrouhlování

(1) Daň xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, koeficientů, ukazatelů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx zaokrouhlování xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Pro výpočet xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxx se xxx xxxxxxx repo xxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx zákon.

(2) Xxxxxxxxxx o stanovení xxxx xx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud

a) xx stanovená daň xxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxx

x) dojde xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx daně xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx zpráva x xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností.

§148

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro stanovení xxxx, xxxxx xxxx 3 xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xx stala xxx xxxxxxxx, aniž xx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx prodlužuje o 1 rok, pokud x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně došlo x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedla k xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) zahájení řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx opravného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx zahájena daňová xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, xxx xxx tento xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Ústavním xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx daně,

c) trestního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx daní,

d) xx zmeškání odvolací xxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) od xxxxxxx xxxxxxxx úložní doby xx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo do xxx xxxxxxxx oznámení x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx končí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xx jejího xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx již uplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daň xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx toho xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx stanovení xxxx.

XXXXX X

XXXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní

Evidence daní

§149

(1) Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx daní, xxx xxxxxxxxxxx stanovení daně, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x případné xxxxxxx. Xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxxx za xxxxx xxxx daně. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vedou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přehled xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx osobní xxxxxx xxxx jím xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) platební xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Správnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně podle xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Roční uzavření xxxxxxx následuje xx xxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx na osobních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

§150

(1) Xx debetní xxxxxx osobních daňových xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vratky xxxx evidovány na xxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxxxxx xxxx. Podkladem xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provozovatelů poštovních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx uskutečnit xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx depozitním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího příkazu xx převede xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx daně x xxxxxxxx depozitního účtu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet daňového xxxxxxxx.

(5) Částky vymožené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijímají x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx, převádějí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx pravomocného rozhodnutí xxxxxxx daně o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 se xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobní daňový xxxx s xxxxx xxxxxx evidovaným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx-xx nedoplatky xxxxxxxxx xx xxxx osobních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx ohledu na xx, na xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xx xxxxxxxxx.

§151

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 1 a §104 odst. 1.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx úhrady xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby vymáhání xxxxx §175 xx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vymáhání,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úhrada xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxx x daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x době xxx dne účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxx na splatné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx datem splatnosti.

§153

Nedoplatek

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx již den xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx příslušenství xxxx, x kterého xxx xxxxxxx xxx splatnosti, xxxxxxxxx též neuhrazená xxxxxx zajištěné xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dluh; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx daňový subjekt xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x upozornit xxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Správce xxxx xxx xxxxx vždy, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx vymáhán; xx xxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xx vyrozumění xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Po xxxxxx uplynutí lhůty xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a odpisů xx debetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx nedoplatku, stává xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx daňovém xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na stejném xxxxxxx daňovém xxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně při xxxxxxx přeplatku xx xxxx xxxxxx daňový xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx použije xx xxxxxx nedoplatků postupně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §152 xxxx. 1 bez xxxxxx xx to, xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx evidován, vyžádá-li xx ho xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx došla xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx dne, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx výkaz nedoplatků, xxxxx mají být xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stačí xxxxxxxxx xxxxx nedoplatků xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx vyžádání. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx více žádostí, xxxxxxx xx xxxxxx x pořadí, v xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx došly. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxx, u xxxxx xx evidován xxxxxxxxx, má xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxx xxxx přesahuje částku 1&xxxx;000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx převodem xxxxxxxxx xx považuje den, xxxxx následuje po xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx x

x) vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. nedoplatku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku na xxxx osobní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Žádosti x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosahuje x xxxx xxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxx 200 Xx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dosáhne do 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxx xxxx nevyhoví,

a) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx převeden, dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxx, která dosud xxxxxx pravomocně stanovena xxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti.

(4) Xxxxxxx xxxx vratitelný přeplatek xxxxx xxx 200 Xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx x vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxxx z účtu xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo převodu xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx žádost xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§155x

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poukazem, nebo

c) x xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku jeden x účtů u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx; xxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx zjednání xxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxxxxxxxxx převodu xx xxxx vedený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§155x

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vrácení vratitelného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podání žádosti xxxxxx xxxxxxx 200 Xx, lhůta xxx xxxx vrácení xxxxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx daňového odpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do

a) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxx

x) 30 xxx ode xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx neoznamuje.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx

x) účinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dělené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxx podle §162 odst. 3 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx došlo xx xxxxxxx, změně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) zániku účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Vznikne-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxx vrátí xxx žádosti xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx, x němž tento xxxxxxx nepodléhá xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx žádosti, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx o xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx vrácením xxxxxxx. Xx-xx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxxx na osobním xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx osobní xxxxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

§156

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x moci xxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx výživu xxxxxxxxxx,

x) xxxxx by neprodlená xxxxxx xxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výnos x xxxxxxxx podnikání xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxx daň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx vybrat xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx důvodném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx o žádosti x xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx jejího xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx, kterým xxxx pvoleno posečkání, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a posečkání xxxx xxx vázáno x xx další xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lze xxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx posečkání xxxx změnit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx vázáno; při xxx xxxx vázán xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Není-li dodržena xxxxxxx z podmínek xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. O xxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx předcházejícího xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§157x

Xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x řízení, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxx před Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx rozhodnutí xxxxx xx věci související xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci.

§157a xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§158

Xxxxx nedoplatku xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedoplatek.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na daňovém xxxxxxxx x xx xxxxxx osobách, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k výsledku, xxxxx x něhož xx pravděpodobné, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx vymáhání xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo nepoměrnými xxxxxxxx.

(3) Xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nedobytného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx plní xxxxx předpisného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx trvá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§159

Xxxxxxx

(1) Proti xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx x úkonu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxx při xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx námitku, xxxxx ji současně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx. Xxxxxx-xx námitce v xxxxx xxxxxxx, napadený xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx námitce částečně, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx nápravu xxxxx způsobem. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx oprávněnost x xxxxxxx uplatňovaných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 odst. 5 x §112. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx rozhodnutí. Řádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitka xxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx vylučujícímu xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx před xxxxxxxxxx správce xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

§160

Lhůta xxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx a vymáhat xx uplynutí lhůty xxx placení xxxx, xxxxx xxxx 6 xxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 3, xxxx lhůta pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxx dne, x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx lhůty xxx placení xxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zahájení exekučního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přihlášení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xxxxxxx dražby,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou u xxxxx x dispozičními xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxx §157a,

e) xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xx návrh,

f) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání daně.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxx počátku xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx příslušného veřejného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x vymáhat xxx uplynutím 30 xxx po xxxxx xxxxxx.

(7) Lhůta pro xxxxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§160x

Xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxxxx přeplatku

Nepožádá-li xxxxxx xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku xx 6 xxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx evidoval.

§160a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X dělené správě xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx správcem xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupuje-li xx xxx jeho xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx jednotlivých ustanovení. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozpočtu xxxxx xx zákona xxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) X dělené xxxxxx rovněž xxxxxxx, xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx správě xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx příslušný xxxx xxxxxxx orgán než xxxxx veřejné moci, xxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci dělené xxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx tohoto peněžitého xxxxxx, xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx plnění v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx příslušný x vymáhání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx vzniku xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x přehledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx předal xxxxx ke správě xxxxxxx peněžitého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx mohou nastat xxx správě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytne xx dožádání xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Místní příslušnost xxxxxxx daně, na xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xx řídí podle xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx daní

Způsob xxxxxxx daně

§163

(1) Daň xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně v xxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, zaeviduje xx správce xxxx xx xxxxxx daňový xxxx daňového xxxxxxxx xx výši, v xxxx xx byla xxxxxxxx na účet x xxxxx měně.

(3) Xxx lze xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx

1. prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx daně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kalendářního dne x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částku 500&xxxx;000 Kč,

3. šekem, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x

5. xxxxxxxxx úřední xxxxx, xxx-xx x xxxxxx pořádkové xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx známky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, v xxxxx xx vydávají, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx použití x xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx způsobu a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§164

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx povinen uvést, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx určena, x xxxxxxx xxxx xx xx tuto xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyzve xxxxxx xxxxxxx, aby mu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterou xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Obdrží-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, zaeviduje xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx vykonána. Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xx stanovené lhůtě, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx případě xxxxx xx den xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx plateb přijme xxxxxxx xxxx i xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx identifikován xxxxxx subjekt, x xxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

(4) Správce xxxx přijme každou xxxxxx xxxx, x xxxx xxxx provedena xxxxxxx subjektem, x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx subjekt.

§165

(1) Vrácení platby xxxx, kdo ji xx daňový subjekt xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx provedenou omylem xx xxxxxx toho, xxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx podanou xxxxxxxxxx x den, xxx xxxxxx xxxx byla xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xx dni, xxx byla platba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nejpozději xxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxx, xxxxxxx se jako xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxx. Tomu, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxx x došlé xxxxxx a o xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xx úhradu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zaevidována.

(5) O xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxx xxxxxx

(1) Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, den, xxx xxxx připsána na xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x hotovosti x xxxxxxx daně den, xxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, kdy xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx veden xxxx správce daně, xx povinen sdělit xxxxxxx xxxx bezúplatně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x příkazci v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx povinnost plní x xxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx poštovním xxxxxxxx, xx předá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx jeho xxxx, xx 2 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, uhradí správci xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxx spravován xxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

Xxx 4

Xxxxxxxxx daní

Zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovenou xxx

§167

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxxx, xxxx xxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příkazem správce xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx nebezpečí z xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx daňovému subjektu, xxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx složením jistoty xx xxxx depozitní xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonatelný xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx.

(4) U daně, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů sdělil xxxxx potřebné xxx xxxxxx výše zajišťované xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§168

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx do 30 xxx xxx dne, xxx bylo xxxxxx, xxxxxxxxxxx příkaz se xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(3) Pominou-li xxxx xxxxxxxxxxx stanovením xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx splatnosti xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxxx účinnosti zajišťovacího xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx původní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mění xxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena, xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx pravomocného xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx této xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx den xxxxxxxxxx x xxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxx účinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zajištění částky xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla stanovena xxxx xxxxx xx xxxxx splatnou, xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5.

§169

Xxxxx nebyla xxx xxxxxxxx zahájeném xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx částka xxxxxxxx xx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx xxxx, xx zajištěná daň xx stala splatnou xxxxx §168 odst. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxxxxx exekučních úkonů xxxxxxxxx zachovány x xxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Zástavní právo

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástavní xxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K ujednání xxxxxxxx a věřitele xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxx daně xxxxxxxxx zástavním xxxxxx x označení zástavy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx, xxxxx nedoplatek je xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx daňovému subjektu xxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x x dalšímu xxxxxxx, o kterém xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx, xxx vede xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím správce xxxx, xxxxx xx xx toto xxxxx xxx, jako xx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným ve xxxxxxxxxxx xxxxxx nezajistí xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx namísto starého xxxxxxxxxx práva zapsaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx skutečnost xx zapíše xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

§170x

Xxxxx zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx daně xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daň, xx xxxxxx ručí, a xxxxxxxx xxx vyzve x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Výzvu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uhrazen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx upomenut, a xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxx při vymáhání xx xxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rovněž po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx ručitel xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X rozhodnutí x odvolání xxx xxxxxx nedoplatek, který xx xxx ručitelem xxxxxxx, xxxx výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x dozorčím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx, xx kterou ručitel xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx původní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Ručitel, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, má při xxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 2 x xxxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx mlčenlivosti, se xxxxxxx xxx seznámen.

(2) Xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xxxx, x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx té doby xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x výši xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx.

(3) Je-li xx xxxxxx ručitele xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx nedoplatek xx xxxx dobu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx subjektu.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vyzván, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x případě, že xx ručiteli povoleno xxxxxxxxx.

(5) Ručiteli, xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx nedoplatek, xxxx xxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Platba daně xxxxxxxxx ručitelem se xxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx ručitel xxxx. Nelze-li xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx použít na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ručiteli xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx se částce, xxxxx nebyla xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přeplatek na xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxx xxxx ručitele, xx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnostech. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeplatek nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx do 30 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti uhradil.

§173

Xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx finanční zárukou

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daně, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výstavce v xxxxxxx listině x xxx, xx na xxxxx správce daně xxxxxx zajištěnou xxxxxx. Xxxxx-xx x bankovní xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §171 x 172.

§174

Xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx placení xxxxx, jestliže xxx xxxx ještě xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx ve xxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyúčtování, xx xxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx-xx změna periodicity xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx známé xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx následující xxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(5) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zálohy xxxxx, xxxxxxxxx povolí xxxxxxx x xxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, pro xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxx stanoví xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) X případě, xxx xxx stanoví xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx té části xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx tvrzení, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx výše jednotlivé xxxxxx nedosáhla xxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxx odpočet, xxxxxxx xxxx ji xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx s účinky xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx daňový xxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxx.

(4) Vznikne-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxxx této xxxxxx xx evidence xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx postupu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vzniku nároku xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx novou xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po 60 xxxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§174b

Vypořádání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x výší xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x určí xxxxxx, xxxxx má xxx v xxxxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx daně xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx záloha xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx má xxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odpočet x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzniklý xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

§174b vložen xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx xxxx

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx vymáhat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně zvolí xxxxxx vymáhání nedoplatku xxx, xxx výše xxxxxxx spojených s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nedoplatku.

(3) Xxxxxxx xxxx je při xxxxxxxx nedoplatku xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx titul

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx daní,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxx nedoplatků xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "dlužník"),

d) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jména x pracovního xxxxxxxx x otisk úředního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx podpisem úřední xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, k xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx sestaven.

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, upravuje xxxxxxx xxxxx zákon. Xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kromě náležitostí xxxxx §102 odst. 1

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce,

b) xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx exekuce nařizována,

c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 odst. 1 a 2,

d) xxxxx na exekuční xxxxx.

(3) Pokud se xxxxxx, xxx kterou xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx způsob xxxx xxxxxxx; x úroku x prodlení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx nevznikají xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx ze xxxx,

x) xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Xxxxxxxxx majetku x xxxxxx exekuce

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx majetku, xxxxxxxxx z moci xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterému svědčí xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx, xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou své xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxx, xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx, xx xx jejich xxxxxxx xxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx tento xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxx, tak xxxxxxx xx xxx, kdy xxxx daňová xxxxxxx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx vymáhaný nedoplatek xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx u poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x nepodáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxx x pravdivé údaje x xxxx majetku, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení o xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 1, xxxx xxx úředně xxxxxx.

(3) X prohlášení x majetku je xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxxx mzdy, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy, x výši xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx peněžité pohledávky, xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx jiné xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx,

x) xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx spoluvlastnický xxxxx, x výjimkou xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx osobu, x xxxxx xx nacházejí; xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx listech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x imobilizovaných, xxxxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x věci, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx majetek xxxxxxxxx pod písmeny x) xx g),

i) xxxxxx závady, xxxxx xxxxxx xx uvedeném xxxxxxx,

x) výslovné prohlášení x tom, že x svém xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x pravdivé xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx majetku x xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx změn x doplnění xxxxxxxxxx x majetku. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx spolu xx seznamem majetku, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx x majetku, xx kterému xxx xxxxxxxx daně vyzván, xxxxxxxx

x) xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx spočívajícího x xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx výzva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, jsou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobám, které xxxx xxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx x zastavení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce daně x rozhodnutí x xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxx, právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx exekučních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxxxx xxxxx x odkladu xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne správce xxxx x pokračování x daňové exekuci.

(2) Xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx důvod, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx posečkání úhrady xxxxxxxxxx,

x) xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx exekuci,

e) zaniklo xxxxx vymáhat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx výtěžek xxxxxxxxx xxx xx krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) by xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obtížemi,

h) xxxx nařízeno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx x nich, xxxx

x) xx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o odložení, xxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, doručuje xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx odložení xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx náklady

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx exekuce nebyla xxxxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx výkon xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxx provádění xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx se lze xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx doručení.

(5) Výši xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x když k xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx evidují na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx současně x xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 2 % x částky, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Xx x nejvýše 500 000 Xx; povinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxx exekučního příkazu xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx výkon xxxxxxx xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx jejich xxxxxx vzniká dlužníkovi xxxxxxxxx dražby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náklady podle xxxxxxxx 1 a 2 lze požadovat x téhož xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx daně xxxx zadržet x xxxxxxx daňové exekuce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich skutečné xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxx převodu xxxxxxxx xxxxxx x osobního xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přednostně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx provede xxxx xxxxx x pořadí.

(4) Xxxx-xx některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rozvrhne jejich xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx nedoplatků.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uhradí tento xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vzniklé xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§185

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx exekuci

(1) Xxxx-xx xx daňová xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx se má xx to, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxx xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vrátí x xxx xxxxxxx xx 15 dnů.

(3) Xxxxx-xx x průběhu daňové xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dokončí xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x se kterými xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx, nevztahuje se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§186

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx postižením xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx; toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxxxx příkazem x xxxxxxx xxxxx x včas, má xxxxxxx xxxx nárok xx xxxx splnění x prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, sdělí dosavadní xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxx účtu u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx exekuce srážkami xx xxxx

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Plátce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx od okamžiku, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx sražena xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx rozhodnutí o xxxxxxx srážky zruší. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx exekuce se xxxxxxxx i na xxxx u xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx plátcem mzdy xx xx nařízení xxxxxx exekuce. Xxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx uloží povinnost, xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx ze mzdy xxxxxxxx, x dále xxxxx výši nedoplatku, xxx jehož úhradu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx prováděny; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u původního xxxxxx mzdy, xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážek xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jim, xxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxx srážet.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx nedosahuje x některého plátce xxxx ani xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx to správci xxxx; xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vznik nároku xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx mzdu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx mzdy xx xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx

x) x xxxx nastoupil xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) x něho přestal xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx mzdy xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, po xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx nevyplácet xxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx přikázána xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx x xxx xxxxx s nimi xxxxxxxxxx, x to xx do xxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x právní xxxx exekučního xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx na více xxxx, stanoví xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účtů, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nich xxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§191

Xxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxx xxxxxxxx pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxx xxxxx xx mzdu xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx příkazu. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x případě, xx pohledávka dlužníka xx stane xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx xxxxx pohledávky x xxxxx právního xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vznikat. Exekuční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx nesmí xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xx xxxxx nakládat. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx jakkoli xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx místo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§192

(1) Xxx provádění daňové xxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka, xxx xxxxx §178 xxxx. 5 xxxx. x) až x), xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx s xxxx osobou x xxxx převoditelná xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx takového způsobu xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx povaze majetkového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úkony xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§193

(1) X postižení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx movitých xxxx uplatní xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pohledávky, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo dodání xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxx plnění xxxxxxxxxx, x to i x xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx až x budoucnu.

Xxxxx 3

Daňová exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx věcí

Dražba

§194

(1) Xxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražbu xxxx xxxxxx exekutor, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxxxx; xxxx jednání xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobu x xxxxxxxxx licitačních xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx dražbě xxxx jejím xxxxxxxxx x prokáže, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jistotu; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx v dražební xxxxxxxx. Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xx xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Osoba zúčastněná xx dražbě je xxxx xxxxxxx xxx xx zapsat xx xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx, převzít x používat dražební xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, která učinila x xxxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx udělen xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx technicky xxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, aby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedl xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx je technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxx elektronické xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx dražbu xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x dražbě.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx §227 xxxxxxx obdobně.

§195

(1) Konání dražby xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Dražební xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) x x)

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx konání dražby; xx xxxxxxx, pokud xx dražba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx předmětu xxxxxx,

x) xx-xx xxx draženo xxxx xxxxxxxx dražby x pořadí, xx xxxxxx budou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dražby,

f) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, aby xxxxx, xxx má právo, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právo x xxxxxxx xxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prokázal do xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxx se x xxxxx pohledávkám xxxxxxxxxx.

(3) Dražební xxxxxxxx xxxxxxxx x předmětu xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx dražební xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x závady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x označením xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx podle §221 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx prodejem v xxxxxx nezaniknou.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, na xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx dražba xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce daně x zrušení konání xxxxxx, doručuje xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx vyhláška. Proti xxxxx rozhodnutím nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§196

(1) Dražební xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) spoluvlastníku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osobám, x xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx,

x) tomu, xxx xxxxxxxxxx do daňové xxxxxxx xxxx oprávněný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Ostatním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu

a) 30 xxx x xxxxxxx xxxxxx nemovitých xxxx, xxxx

x) 20 xxx x případě xxxxxx xxxxxxxx věcí.

(3) Dražební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dražby.

(4) Správce xxxx může rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x jehož obvodu xx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxx nebo xxxxx.

§197

(1) Každý, xxx xxxxxxxxx vůči předmětu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhradu zpětné xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dražební xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázány; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které svědčí, xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx dražitel; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx správci xxxx x uspokojení x xxxxxxx výtěžku dražby x xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx přihlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Odmítnutí xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně rozhodnutím xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx které xx xxxxxx exekuce xxxxxx, může správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx zahájení xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx dražby, xxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

x) xxx xxxxx přistoupil xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu,

d) xxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce,

e) zda xxxx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Daňový exekutor

a) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx přítomné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx o jejich xxxxxxxx x zjednání xxxxxxx,

x) může xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx osobně,

c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x technických xxxxxx, xxx nevhodné xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x přerušeném konání xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x přerušení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx stejný den xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx okamžik sdělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxx xxxxxx přítomným xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pokračování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Licitace xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dokud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx udělení xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodné, pokračuje xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X opačném xxxxxxx licitátor xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx neodůvodňuje x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x příklep xxxxxxx xxx xxxxxx nemovité xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dražební xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není omezena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Není-li takto xxxxxxx udělen, udělí xx xxxxxxx dražiteli, xxxxx xxxxxx podání xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx x jednotlivá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, uplatněné výhrady xxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxx vyřízení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx, xxxxx vznesli výhrady xxxxx udělení příklepu.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jednání xxxxxx xxxx dražeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx, aby xxxx xxxxxx, jaký xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekucích.

§201

Xxxxxx xxxxx

x) daňový xxxxxxxx, licitátor x xxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx nařídil, dlužník x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dále ti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx předmětu dražby, xxxxx je xxxxx xxxxxx x toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx neuhradil xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§202

Dražba se ukončí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předměty xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxx popřípadě xxxxxxxxxx xxx rozvrhu xxxxxxx.

Daňová xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xx vlastnictví dlužníka, xxxx prodejem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxx xx provede xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(2) Daňovou exekucí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx věci x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází xxxxxx xxx, xxx má xxxxxxx vydat; za xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx exekutor xxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li důvodné xxxxxxxxx, xx dlužník x sebe xxxxxx xxxxxxx věc, která xxxxxxx exekuci, a xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxx prohlídku.

(5) Osobní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stejného pohlaví.

§204

(1) Xxxx, které xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x soupisu xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx věcmi xxxxx xxxxxxx nakládat. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx soupisu xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx movitých xxxx; xxxx-xx dlužník xxxxxxxx, doručí xx xx xxxxxxxx příkaz xx x xxxxxxxxxx x soupisu věcí.

§205

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry evidovány x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxxx xxxxxxx xxxx doručí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost zapíše xx xxx evidence.

§206

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx nejsnáze xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx sepsány, xxx xxxx-xx xxxxxxxx jiných xxxx x xxx-xx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx movité, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(4) Věci xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx knížky, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxx práva k xxxx, ceniny, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, polodrahokamy x xxxxxxxxx podléhající xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx i věci xxxxxxxx, xxxxx má x držení jiná xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx daňovému xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx exekutor xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx-xx obava, xx xxxxxxx xxxx xxxxx poškozeny, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx může, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx dlužníkem vyhrazené xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x opatří xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx daňový xxxxxxxx xxxx ponechat na xxxxx, xxx byly xxxxxxx. V tomto xxxxxxx sepsané věci xxxxxxxxx označí. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

§208

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxxx xxxx x xxx, xxx byly xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx manžela xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sepsaných xxxx.

(2) Protokol x xxxxxxx soupisu věcí x případě, xx xx sepisování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obsahuje

a) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx exekučního příkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dlužníka x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) X protokolu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx přítomné xxxxx xxx xxxxxxx x xxx, xx věci xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x závady xxxxxxxx xx sepisovaných xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx tvrzeny xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx věcí x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x prodeje.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx samostatné xxxx, xxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součásti, popřípadě xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Nebyl-li dlužník xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx sepsané xxxx x jednoduchých xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx zaznamená x xxxxxxx xxxxxxx. X ostatních případech xxxxxxxx správce xxxx xx zjištění ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx památek a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxx xxxxxxx povahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx21), a xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§210

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxx.

(2) Každý xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, xx-xx tak xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx samostatně.

§211

(1) Nejnižší dražební xxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx příklep, xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx ihned xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xx draží xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx xxx delší xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx si xxxxxxxxxx nepřevezme vydraženou xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx §84.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx prodána.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, se xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, nájemní xxxx xxxxxxxxx práva jiných xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx, se xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxx ocenění x xxxxxx x dražbě xxx xxxxxx exekuci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx které nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx prodá xxxx dražbu, x xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xx polovinu xxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxx více xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxx tomu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věcmi xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx povahy x sbírkové xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxx x věci xxxxx xxxxxx x) xx c), x xx xxxxxxx za xxxxxxxxx cenu.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx jej xxxxxxxxxxxxx a stejnopis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx ten, komu xxx předmět xxxxxx xxxxxxxx, neodpoví na xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nabídce ve xxxxx, kterou sjednali xx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx tyto xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxxx, a xx x při xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, které xx xxxxxx kazí, xxxxxxx daně prodá xxxx xxxxxx, x xx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájemci, xxxxxxx za polovinu xxxxxxxx ceny.

(2) Xxxxx xx zde xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tomu, xxx učiní nejvyšší xxxxxxx x xxxxxx xx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx k prodeji xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxx odstavce 1, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx o obdobné xxxxx xxxxxx, předloží xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx xxxx x xxxxxx z ní xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx právo, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xx x xxxxx, xx-xx výplata xxxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxx xxxxx x xxxx xxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx vyplaceného xxxxxxx xxxx se poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx sepsána xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx movitých xxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx příkazem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x dále se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx exekuce.

§216

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vykoná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx správce daně xxxxxx uplatněním xxxxx x cenných xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxx úkony xxxxxxx daňový xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx §191.

(4) Xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx výplatu na xxxx uvedené xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, xxxxx xx nezpeněžily, může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx soupisu věcí. Xxxxxxxxxx x xxx xx doručí xxxxxxxxxx x nelze xxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyzve dlužníka, xxx si xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx sdělil, xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxx započne xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx protokol.

(4) Odmítne-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soupisu xxxxxxx xxxx xxxxx-xx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx pobyt xxxx xx věci nevyzvedl xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §84.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§218

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx postihnout nemovitou xxx, která xx xx vlastnictví xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovité xxxx.

§219

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx byl xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, nemovitou xxx převést xx xxxxx xxxxx xxxx xx zatížit. Právní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Dlužník xx povinen xx 15 dnů xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, správci xxxx xxxxxxx, xxx x xxx má x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx práva x xxxxxx spojené x xxxxxxxxx věcí; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně doručí xxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§221

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x ocenění xxxxxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x ní spojenýchs xxxxxxxx xxxx x xxxxx podle §231 xxxx. 1 xxxx. x). Jestliže xxxxxxxx xxx, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x závady byly xxxxxxx znalcem x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxx příkaz nabyl xxxxxx moci, a xxxxxxxx xx nezměnily xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx neprovede.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxx xxxx umožnit xxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx příslušenství; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ohledání xxxxxxxx věci x xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxx stanovit cenu xxxxxxxx věci, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx věci xxxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 se xxxxxxx obdobně.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx věci x jejího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx jednotlivých práv x xxxxx x xxxxxxxxx věcí spojených,

c) xxxxxx, které prodejem x xxxxxx xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenu tak, xx od ceny xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x nemovitou xxxx xxxxxx cenu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tomu, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx exekuce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, případným xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxx xx váznou xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx práv x závad xxxxx §231 odst. 1 xxxx. c).

§222

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxx výsledné xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx polovinu nejnižšího xxxxxxxxxx podání; vydražitelem xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx xxx 2 měsíce.

(4) Rozhodnutí x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu xxxxxx výhrady, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přerušené podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x případnému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx byly splněny xxxxxxxx xxx přechod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat xx 15 xxx xxx dne ukončení xxxxxx xxx osoby xxxxxxx x §196 xxxx. 1, kterým xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x tohoto xxxxxx dražby.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxx příklep udělen x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odvolateli x těm, xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx.

§224

(1) Osobě, xxxxx xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx dražitelé xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx dražbu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxx-xx při opakované xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lze xxxxx xxxxxxxxxx dražbu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx nemovitá věc xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx dražba, xx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx na xxxx xxxx, xxxx správce xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

§226

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 30 xxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx prodloužené xxxxx odstavce 1 xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x správce xxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxx vydražitele.

§227

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx včas, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx náhradu se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jistoty, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení

§228

(1) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení příklepu x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx nebyla odmítnuta, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx doručení této xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx pořadí. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyčíslena.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxx, xx x xxxxxx prospěch xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věcná xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx pachtovní xxxxx x výjimkou těch, x xxxxx bylo xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou, xxx mu xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxxx x vyplacením xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx břemene, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx výzvě xx xxxxxxxxxx.

§229

(1) Z xxxxxxx xxxxxx se uspokojí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořadí.

(2) Pro xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky den, xxx byla x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx práva,

d) x xxxxxx xx xxxxx břemena xxx xxxxxx xxxxxxx břemene,

e) x xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pachtovního xxxxx,

x) u xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx pohledávek xxxxxx xxxxxx a výtěžek xxxxxx nestačí k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §228 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx pohledávky ve xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx zániku xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxx a xxxxx x předmětu xxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx správce daně xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, o kterých xx známo, xx x xxxxxx prospěch xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx závady x xxxxxxxx těch, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 odst. 3 xxxx. c), xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Náhradu xx xxxxx břemeno, xxxxxxx xxxx nájemní xxxx pachtovní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo nájemní xxxxx.

(4) Přiznané částky xxxxxxx xxxx vyplatí xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx naloží xxxxx §185 odst. 2. Xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§231

(1) Dnem právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x zástavní práva xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x nájemní x xxxxxxxxx xxxxx xx předmětu dražby xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, x u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx vydražiteli xxxxxxx,

x) další xxxxx x závady spojené x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezanikají xxxxx břemena xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx doručí xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tomu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx provedl, x rozvrhu výtěžku xxxxxx soud.

(2) Po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx předloží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx patrný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úhradu pohledávek xx xxxx stanovené x tomto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXX XXXXXXXX SRÁŽKOU

Daň vybíraná xxxxxxx

§233

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxx je povinen xxxxx zákona vybrat xxxx srazit xxx xxxx úhradu na xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx svoji povinnost, xx xxxxxxx daň xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx srážkou xxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx daň xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx vyúčtování xx xxxx xxxxxxxxx část xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x němž xxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxx vybíranou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlášení.

§235

(1) Zjistí-li správce xxxx, xx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx sražena x xxxxxxxx, předepíše xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx daň vybíranou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx lhůtě do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru.

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 snižována povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vypořádá xx tento xxxxxx x rámci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Pokud tento xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx sraženou xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx rozdíl podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doměření xxxx xx zjištění xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §251 odst. 1 písm. x).

(2) Xxxx x prodlení x daně vybírané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx daň.

§237

Stížnost xx xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx plátce xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pochybností.

(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxx poplatníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x současně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx stížnost xx xxxxxx xxxxxx daně xxxxxxx daně, který xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx poplatník xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xxx plátce daně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 x §112. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že stížnosti xxxxxx xxxx částečně xxxxxx a současně xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxx.

XXXXX VII

PRÁVNÍ XXXXXXXXXXXX X VZTAH K XXXXXXXXXX

Xxx 1

Právní xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx x obchodního xxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx registrován.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx daňového subjektu x xxxxxxx x xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x žádosti o xxxxxxx x výmazem xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx jejího podání, xx xx xx xx, xx byl xxxxxxx udělen.

(4) Správce xxxx xxx zjištění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx příjmy podrobené xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x urychlenému xxxxxxxx, stanovení x xxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx při xxx xxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx

x) právnické osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx provozování živnosti xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx základě byl xxxxxx subjekt registrován xxxxxxxx daně.

(6) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Přechod xxxxxx povinnosti

Přechodem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přechod xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x fyzických xxxx

(1) Xxx xxxxx správy xxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Daňová povinnost xxxxxxxxxxx přechází xx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx tak získává xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx více, xxxxxxxx na ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dluhy x xx xxxxxx hradí xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx příslušný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, neběží xxxxx xxx placení xxxx xxx xxx xxxxx zůstavitele do xxx skončení řízení x pozůstalosti.

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xxxx daňovou povinnost xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ji xxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx zůstavitele xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxx povinnosti x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxx zůstavitele, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx přede xxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

§239x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx likvidační xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx předložení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx zprávy.

§239c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stát

Připadne-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§240

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx právnická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost na xxxxxx xxxxxxxx nástupce; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postavení daňového xxxxxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) pobočky xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx závodu zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxxx osoba,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxxxxxx xxxx zakladatel právnické xxxxx.

§240x

Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxx zrušení právnické xxxxx bez xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx zrušení právnické xxxxx bez xxxxxxxxx, xx právní nástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx daňové xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by bylo xxxxxxxxxx zřejmé, x xxxxx xxxxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nástupce, xxxx xxxxxx nástupnictví xxxxxxx daňových povinností xxxxxxx daně; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která přešla xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozdělením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§240x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx podat řádné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, a xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstupu do xxxxxxxxx.

(3) Právnická osoba xx povinna xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne zpracování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(4) Vznikne-li po xxx xxxxxxxxxx návrhu xx použití likvidačního xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx povinnost, xxxxxxxx xx tato povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§240d

Řádné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x převodu xxxxxxxx xxxxx privatizovaného xxxxxxx státního podniku xx xxxxx, jemuž xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx tohoto xxxxxxx, x xx xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx převodu; tuto xxxxx xxxxx prodloužit.

§240d xxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§241

Zákaz přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jiná osoba xxxx xxxxxxxxx, která xxxx osobě xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx.

Díl 2

Vztah k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x době xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku do xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx podstatou.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx povinností, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxxxx xx jejich přezkoumání.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xx xxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§243

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx daňové xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx pokračovat, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx nařídit, xxxxx xxxxx ji xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx soudem xxxxxx nepravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou pohledávkami xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.

(3) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pohledávkou xx majetkovou xxxxxxxxx, xxxx x prodlení.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx řízení je xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; tuto xxxxx xxxxx prodloužit. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxxxxxxxx podkladů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dle §245 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správci daně xx stejné xxxxx x poskytne mu xxxxxxxxx součinnost ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení v xxxxxxx insolvenčního řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ke xxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxx je daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynulou část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx dojít x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Nebylo-li xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx nejprve xxxxx xxxxx §145 odst. 1.

§245

Sjednocení xxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny x §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c xxxx. 2 x 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, vzniká povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za předcházející xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx postupuje x xxxxxxx daňového xxxxxxx u daní xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 1, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘI XXXXXX XXXX A NÁHRADY

HLAVA X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že tuto xxxxxxxxx poruší.

(2) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx 500 000 Xx.

(3) Správním orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahuje; x případě, že xx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ten x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx podezření z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx může správce xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napomenutí xxxx xxxxxxx,

x) neuposlechne xxxxxx xxxxxx osoby, xxxx

x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx xx chová xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx ztěžuje xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxx nevyhoví xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx učiní hrubě xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, xx xxxxxx xxxxx x jednání, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx uložení.

(5) Pořádkovou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, nevedlo-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stav xxxx.

§247x

Xxxxxx za nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500 000 Xx může správce xxxx xxxxxx tomu, xxx

x) nesplní registrační, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vadu xxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. c) xxxx x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Kč.

(3) X xxxxxxxxxx platit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx výměrem. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až xx 50 000 Xx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. c) nebo x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Pokutu xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 let xxx dne, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxx xxxxxxx xxxx, aby xxxxxx nebyla v xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro správu xxxx.

(2) Pořádková pokuta x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xx splatná xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uložení.

(3) Správce xxxx, který pořádkovou xxxxxx nebo pokutu xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx pokuta xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x xxxxx xxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx ukládané pokuty xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, správce daně xxxxx její xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, při xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byly xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx odvolat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx zaprotokolováním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pokuta, obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Stvrzenky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydává Ministerstvo xxxxxxx.

§250

Pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx učiní-li xxx po xxxxxxxxx xxxxx, x toto xxxxxxxx xx xxxxx xxx 5 pracovních xxx, xx výši

a) 0,05 % stanovené xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx den prodlení, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx následující xxx xxxxxxxx, nejvýše však 5 % stanovené xxxxxx ztráty.

(2) Xxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx měl xxxx povinnost, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů, xx xxxx 0,05 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, kterou byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx každý xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 0,5 % x celkové částky xxxx, kterou byl xxxxxxx x hlášení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepředepíše x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ji uhradit, xxxxxxx-xx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxx menší xxx 1 000 Xx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx xxxx povinnost, x xxxxxxx tak xxx dodatečně po xxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, použije xx xxx výpočtu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 300 000 Xx.

(6) X povinnosti xxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x

x) v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx platebního xxxxxx zjištěno xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx stanovena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ve výši

a) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,

x) 20 %, je-li snižován xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 1 %, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x penále xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však ke xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx daň, ze xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

HLAVA XXX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Úrok vzniká xx každý jednotlivý xxx, kdy xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx nepředepíše x xxxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxx, nepřesáhne-li x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Proti xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a vyplacením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Úrokem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) dosud xxxxxx podmínky xxx xxxx vznik, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Úrok xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x záloh vzniká xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Úrokem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) úrok x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x kterého pominuly xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx hrazený xxxxxxxx xxxx je xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx hrazený xxxxxxxx daně xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx x to byl xxxxxxx subjektem xxxxxxx.

§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§251x

Xxxxx úroků xxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxx újmy

Přiznat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správcem xxxx.

§251x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxx hrazené xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

Xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku z xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxx, která xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

x) xx čtvrtého xxx následujícího xx xxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xx kterou vzniká xxxx z xxxxxxxx, xxxx

x) xxx dne xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx předepsání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx do dne xxxx xxxxxx.

(3) Úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) x nedoplatku vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, x xx ode xxx xxxxx zůstavitele xx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx příslušenství xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dělené xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx dnem, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik.

§253

Úrok x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, x které xxxx povoleno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx částky nevzniká xx dobu, xxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxxx.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxx polovině xxxxx x prodlení xxxx xxxx obdoby xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Úrok x xxxxxxxxx částky xx splatný do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Díl 3

Úroky xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Základem xxx výpočet xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx uplynula lhůta xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, do dne xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(4) Xxxx xxxxx z vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx.

§253x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§254

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxxx stanovené xxxx xx

x) část xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x kterou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odlišně od xxxxxx daňového tvrzení, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úrok z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxx splatnosti xxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx dne xxxx xxxxxx, xx dne xxxxxx vrácení, xxxxxxx xxxx převedení, nejpozději xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §155b xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §155b xxxx. 4 xxxx. x), xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx k její xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx úhrady, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx uplynutí lhůty xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx toto xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx předložené daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) peněžitého xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx.

(4) Výše xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Výše xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§254a

Úrok x daňového xxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx odpočet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxx odpočtu xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx posledního xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx tvrzení xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pro jeho xxxxxx, xx xxx xxxxxxx, převedení nebo xxxxxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxx vrácení.

(3) Xxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx x úrok x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne vydání

a) xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxx výzvě, xxxx

x) xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx xxxx daňový subjekt xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění, xx dne, kdy xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx subjektu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxx xxxxx x xxxxxxx uplynutí lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx daňového xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to ode xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx polovině xxxxx x xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uložené xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx vstupovat do xxxxxxx, x xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně se xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx prohlásí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx předseda x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx České advokátní xxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx. Xx xxxxxx poradce se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komory souhlas xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, musí být xxxxxxxxxx za účasti xxxxxxx xxxx, poradce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xx s xxxxxx xxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zničit xxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxx zmařen xxx správy daní; xxxxxxxxxxxxx poté xxxx xxx příslušné listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiné nosiče xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, příslušná xxxxxx x nimi naloží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28).

§256

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzájemnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxx.

Převod xxxxxx xxxx

§257

(1) Xxxxx správce daně xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxx náleží do xxxxxx xxxxxxxxx rozpočtu, xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx výnos v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem29).

(2) Xx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxx xx povinen uhradit, xxxxxxx xxxx rozhodne x upuštění xx xxxxxx xxxx daně. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním daňovém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolat xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx výnos některé xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sděluje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx posečkána, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx x dni, x xxxx xxxxx k xxxxxxx.

(5) Na xxxx xxxxxxxx výnosů xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx určení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Vznikne-li x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výnosu. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úhradu přeplatku xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeplatku x provedení xxxxxx xxx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Bude-li přeplatek xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, náleží daňovému xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemce výnosu. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 1 xxx oznámení rozhodnutí x vrácení xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx výnosů, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, vrátí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx příslušenství xxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx.

(2) X prominutí xxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx, x xx x xxxx, xxx došlo x její úhradě.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxxxx daně zamítnuta, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V této xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt povinen xxxxx xxxx důvody xxx ty, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxx xxxx žádost xxxxxxxx. X odložení musí xxx žadatel vyrozuměn.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x prominutí xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 75 % xxxxxx. Při xxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx x povolení xxxxxxxxx úhrady xxxx, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259xx

Xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně, pokud xxxx podáno daňové xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx včasného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx, pokud k xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, který xxx s xxxxxxxxxxxx x okolnostem daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zakládají xxxxxxx vzniklé pokuty.

§259aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§259b

Prominutí úroku x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky, pokud xxxx uhrazena daň, x xxxxxxxx jejíhož xxxxxxxxxx úrok vznikl.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úrok z xxxxxxxx nebo úrok x xxxxxxxxx částky, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxx návrhem daňového xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxx prominut, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§259x xxxxxx právním předpisem x. 267/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§259x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx xxxx možné, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v posledních 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx účetní právní xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx byla v xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xx xxxx porušila.

§259c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§260

Hromadné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x moci úřední, xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x důvodu nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxx příslušenství všem xxxxxxx subjektům, xxxxx xx xxxxx prominutí xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zveřejněním xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Stížnost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stížnost xxxxx nevhodnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stěžovateli xx xxxx; odpovědnost xx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxx delikt xxxx xxxxx ustanovením dotčena.

(3) Xxxxxxx xxxx prošetří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx x objasnění xxxx.

(4) Stížnost xxxx xxx xxxxxxxx do 60 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxx. Stanovenou xxxxx xxx překročit xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx stížnosti.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx shledána xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvodnou, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx stěžovatele.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx prošetřil způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Vztah ke xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxx xx správní xxx xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §107 xxxx. 8, §163 xxxx. 4 x §194 xxxx. 6.

§264

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jim svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx daní, které xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx; xx xxxxx x xxx plné moci xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx; do xxxx předložení nové xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx x délky xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která upravují xxxxx, jež xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, xx xxxxx xx končila podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Xxx a délka xxxxx xxx vyměření, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx daně; okamžik xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx běh xxxxx xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vymáhat daňový xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx xxx placení xxxx; xxxxxxx počátku běhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx běh xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx běh xxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obsažených x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ukončeno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Přihlášky xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a ohledně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx nesplňují xxxxxxxx xxx přihlášení xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxx §232 xxxxxx zákona.

(8) Xxx xxxxxx spisu x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x daňových xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(9) U xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, postupuje xx při jeho xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(11) Xxxxx-xx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx pokuty podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(12) Xxxxxxxx-xx lhůta pro xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx hlášení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o xxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(14) Pro daně, xxxxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vymezen přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Nedoplatky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx bez xxxxxx, xxxx by xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx se x xxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxx x zákoně č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx v platnosti x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx.

2. Zákon č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 299/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 299/1993 Xx., kterou xx zmocňují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx a x xxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 95/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., x formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o převodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§266

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2011.

x x. Xxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx tvrzení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx xxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx, které byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx zůstavitele xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx dojde x zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §240 x §245 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx jsou jim xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxx správě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Došlo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při ukládání xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx pouze x případě penále xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx částky xxx pouze x xxxxxxx xxxxx vzniklého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

6. Byl-li postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx postup pro xxxxx §254a zákona x. 280/2009 Xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona č. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx započala xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx posuzuje podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. U daňového xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §254a xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x účinností od 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, soudního xxxxxxxxx x auditora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x dokumenty xxxxx §57a zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, soudní exekutor xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, upravující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 1 zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx skutečnost, xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx dvanáctého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx daně zveřejní xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxx xxxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona daňový xxxxxxx xxxxxxxxx výzvě xxxxx §87 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xx sděleném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxxx, účinky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5 x 6 a §254a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 x 6 x §138 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx neskončilo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Lhůta pro xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx než x xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Posečkání úhrady xxxx podle §157a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane xxxxx x xxxxxxx daně, x xxx byl xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx je x souvislosti se xxxxxxxxxx xxxx vedeno xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Ústavním soudem, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxxx lhůty xxx xxxxxxx daně se x případě xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavení xxxx lhůty xxxxx xxxx 7 xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 7, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x o xxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, x jakém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x něhož xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik, xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xx xxxxx xxxx uplatní xxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xx xxxxxx x xxxx postupy související x uplatněním úroků xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákon č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

13. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lze xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 6 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x které xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013 a 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

187/2015 Sb., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 24/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §250 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.9.2015 sp. xx. Pl. XX 18/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §264 xxxx. 4 xxx první a xxxxx zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 25.11.2015

375/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti daní x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

111/2019 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

337/2019 Sb., nález XX xx xxx 12.11.2019 xx. xx. Xx. ÚS 19/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 zákona č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

283/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

366/2022 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §19 x 20 občanského xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Například §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2 x 11 xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o poštovních xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 126/2002 Xx.
9) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Sb.
12) Xxxxx č. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
14) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x poplatku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 163/2005 Xx.
16) Xxxxxxxxx §56 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 357/1992 Xx., o xxxx dědické, xxxx xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 322/1993 Sb.
17) Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) §92 x 93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) §336a xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx soudního řádu.
25) §462 xxxxxxxxxx zákoníku.
26) §11 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §190 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
28) §200j xx 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
29) §6 xxxxxx č. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx územním samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

30) Xxxxxxxx Xxxx 2016/2258 ze dne 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, xxxxx xxx o přístup xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx praní xxxxx.