Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

č. 366/2022 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

ZÁKON

ze dne 22. xxxxxxxx 2009

daňový xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X ÚČEL XXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx postup správců xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x třetích xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx správě xxxx.

(2) Xxxxxx daně je xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxx subjektem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxx tvrzení, a xx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování,

b) xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení, x xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx daně, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx").

(2) Veřejným rozpočtem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx Xxxxxxx fond,

d) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) xxxxxxxx, x xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx nebo poplatek,

b) xxxxxxxx plnění, pokud xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) peněžité xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Příslušenstvím xxxx xx rozumějí úroky, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§3

Xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakládající.

§4

Xxxxx zákon xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx zákon správu xxxx jinak.

XXXXX II

ZÁKLADNÍ XXXXXX XXXXXX DANÍ

§5

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx právními xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx předpis"). Xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx účelům, k xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxxxx x třetích osob (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx") v xxxxxxx x právními předpisy x používá xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jen takové xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx umožňují dosáhnout xxxx xxxxxx xxxx.

§6

(1) Osoby zúčastněné xx xxxxxx daní xxxx rovná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zúčastněným xx správě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x x xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x povaze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx možností xxxxxxx xxxxxx zúčastněným xx xxxxxx daní xxxxxx. Xxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nevznikaly zbytečné xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx konat xxxxxxx xxxx úkony xxx xxxxx řízení xxxxxxxx. Ze xxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx, xxxx xxx zřejmé, xx xxxxx povinnosti x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx učiněny.

§8

(1) Xxxxxxx xxxx xxx dokazování hodnotí xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx dbá xx to, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx nedůvodné xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xx skutečného xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro správu xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx je získání xxxxxx výhody v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx předpisu.

§9

(1) Xxxxxx daní xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxx xxxxxx povinností osob xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx a činí xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx potřebné xxx xxxxxx daní, x xx xxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXX X XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX

Xxx 1

Správce xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx") x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona svěřena xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgán xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxx xxxxx a právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti veřejné xxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx způsobilost být xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx způsobilost1).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) vede xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) vyzývá ke xxxxxxx povinností,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx daní.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx při správě xxxx xxxxxxxxx průkazem, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxx, xxx je x xxxx xxxx úřední xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx daní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřední xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, x xx kterém xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§13

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xx xxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx místem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxx republiky, nebo xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx sídlem; xxx xxxxx správy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx adresa, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx adresa, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx skutečně, xxxxx xx tato xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xx xxxxxx daní xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitá xxx xxxxxxx.

(3) X poplatků, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxx příslušným správcem xxxx orgán xxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Je-li v xxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx z xxxx, x kterého xxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x místní příslušnost xxxx správci daně xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen. Xxxx-xx xxxxxx správce xxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

§15

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx potřebný úkon x xxxx svůj xxxxx územní působnosti, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jehož xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxx příslušnosti

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx daní, které xxx stanovit xxxx xxxxxx x vymáhat, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, a vyrozumí x xxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxx části spisu xxxxxxx x xxxxx x osobního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný správce xxxx do doby, xxx xx daná xxxx spisu xxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx příslušný xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx jiného věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxx x obtížemi xxxx x vynaložením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx nemohl xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx dožádání, xxxxxxxxxxx, xxxx sdělí xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx správci xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxx správce xxxx, xxxxx xx nejblíže xxxxxxxx nadřízen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx správci xxxx.

§18

Delegace

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxx, jestliže xx xx účelné xxxx xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí xx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x delegaci xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxxxxx vydal, o xxxxxxx, xxxxx, nebo xxxxxxxxx delegace; xxxxxxxx xx mohlo dojít xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Nadřízený správce xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx-xx xxx výkon správy xxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxx nečinností podřízeného xxxxxxx xxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxx xxx zásadní xxxxx x do xxxxxx x xxxxxx daňovými xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx subjektem je xxxxx, kterou za xxxxxx subjekt označuje xxxxx, jakož i xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxx.

(2) Daňový subjekt xx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně x při placení xxxx xx xxxx, xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x případech, xxx xxxxxxx být daňovým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům, xxxxxxx xxxxx spravující xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxx práva a xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, srážení xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx jsou k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx zákon.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ten, x xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx xxxxxxx plátce xxxx x xxxxx xxxxxxxxx jednat za xxxxxxxx pokladnu xxxxxxxx, xx rozhodující xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osobami xx xxxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je povinna xx xxxxxxx úřední xxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx na vyzvání xxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx její totožnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor2) x x xxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx xx xxxxxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxx totožnosti.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxx při xxxxxx xxxx samostatně xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxx správě xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx, xxx prokáže, xx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednat3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost této xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx správcem xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Prokurista xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxxx jejím xxxxxx, xxxx-xx xxxxx udělené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 a 4 xx použijí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jiné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx.

§25

Zástupce

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx

x) zákonný xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx,

x) ustanovený xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se zastoupeným xxxxx, xxxx aby xx xxxxxx x xxxxxxxx některých úkonů. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. O tomto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx daní, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jménem, xxxxxxxxx je-li xxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxx stižené xxxxxxxxxx xxxxxxx poruchou, xxxxx xx brání xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zástupcem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxx ustanovuje, v xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx s xxxxxxxxxx souhlasem předpokládaného xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně, x xx xx 30 dnů xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx souhlas xx u zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x níž xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx řízení, který xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx řádně hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zastupování xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx zástupce x vlastního podnětu xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x ochranu práv xxxx xxxxx zastoupeného,

b) xxxxx-xx najevo, xx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx, xx nebude xxxxx hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Osoba zúčastněná xx xxxxxx daní xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy má xxx xxxxxx daní xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx xxx xx xxxxxx x vůči xxxxxx správci daně xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxx i xxxx dalším xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxx ve xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx moc uplatněna.

§28

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx vymezit rozsah xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx úkonům, řízením xxxx jiným postupům xx plná moc xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; ustanovení x vadách podání xx použije obdobně. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozsahu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx moc xx xxxx xxxxxxx xxxx účinná až xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx učiněného xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxxxxxxx zachovány, pokud xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvolí-li xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x správce xxxx xxxxxxxxx plnou xxx xxxxxxxxxxx zmocněnci x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen si xxxxxx zmocněnce pro xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx písemnosti xxxxxxxx x xxxxxxx daně x účinky xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Pokud x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxx věci xxxx xxx současně zvolen xxxxx jeden xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xxxx oprávněn xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxx doručování xxxxx §28 odst. 5.

§30

Xxxxxxxx zastupování

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zmocněnce. Xxxxx xxx neučiní xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce; §26 xx použije obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx odvolat.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §27 xx 29 obdobně.

§31

Xxxxxxx konzultant

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx si xxxx x xxxxxxx přibrat xxxxxxxxx konzultanta.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx, nevede-li xxxx xxxxxxx-xx xx k xxxxxxx ani uložení xxxxxxxxx pokuty, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšího xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX

§32

Xxxxxx xxxxx x provedení xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxx x xxxxx xx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx než 8 xxx lze xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx pro úkony xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, musí xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obsaženy i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx délka xxxx lhůty, x xx i x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx běžet xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, který xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx.

(2) Lhůta xxxxxxxxx xxxxx dní xxxxxx běžet xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxx určená x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx dny, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx běhu lhůty.

(4) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx na sobotu, xxxxxx nebo svátek, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx.

§34

Xxx xxxxx xxx xxxxxxx daně

(1) Pokud xx den, kdy xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dne odvozován, xxx xxxxx se xxxxx ode xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx pátého xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx součinnosti.

(2) Xxxxx xxxxx zúčastněná xx správě daní xxxxxxx xxxxxx elektronicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxxx počátku xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx podáno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx lhůty

(1) Lhůta xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx u věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx adresovaná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx datová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx příslušnému správci xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně"),

d) xxxxxx datová xxxxxx xx datové xxxxxxxx5) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx-xx x xxxxx určenou x xxxxxxxx časových xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úkon učiněn xxxx jejím uplynutím.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx povolí xx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx lhůty stanovené xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx; xx stejných xxxxxxxx xxx prodloužit x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxx, xxxxx x xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxx xx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(3) Nevydá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxx xx xxx xxxxx xxxxx žádosti prodloužena, xxxx xxxxxx-xx rozhodnutí xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xx žádáno, xxxxx běh xxxx xxxxx uplynutím tolika xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, kolik xxx zbývalo x xxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 xxxxxx lhůtu xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx tvoří x xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňového xxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx prodloužit, xxx-xx x lhůtu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx podána xxxxx §35 xxxx. 1.

§37

Navrácení lhůty x xxxxxxxx xxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx je oprávněna xxxxxxx správce xxxx x navrácení lhůty x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podáním žádosti xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx, xxxxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxx 1 xxx, xxxx xxxxx jde o xxxxx

x) xxx stanovení xxxx,

x) pro xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx v xxxxxxx, xx správce xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů, xxxxxxx

x) marně xxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx, x níž měl xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx obvyklá, xxxx

x) nevydal rozhodnutí xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, lze xxxxxx xxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx učiněn xxxx osobě, která xxxxxx podnět, nebo xxxxx osobou poslední xxxx v xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx prověří, x xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxx obdržení xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce xxxx nápravu xx 30 xxx xx xxxxxxx tohoto příkazu, xxxxxxxxxxx xxxxxx nápravu xxxxxxxx nadřízený správce xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, odloží xxx x xxxxx, xxxxx podala podnět, x tom xxxxxxxx xx 30 dnů x xxxxxxxx důvodů. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx podklady dosud xxxxx.

XXXXX III

DORUČOVÁNÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx úkonu, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxxxx, o xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx doručovat, xxx xxxxxxxx podle uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoven xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx rozhodný pro xxxxxxx běhu lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, nebo

c) tak xxxx xxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zástupce, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx jeho oprávnění x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonat něco xxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx zástupci. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx běhu lhůty xx xxx souběžném xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx doručování

§42

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx daní (xxxx xxx "adresát"), xxxxx x xxxx, kdo xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, lze písemnost xxxxxxx v xxxx, x místě xxxxxxxxx, xx pracovišti xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xx adresáta xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx toho, xxx xxxxxxxxx doručuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, prokázat xxxx totožnost a xxxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxx pro xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxx osobě se xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx adrese xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx uloží x xxxxxxx xx xxxxxxx způsobem upozorní, xxx xx xx xx lhůtě 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje xx xxxxxxxxx rukou x xxxxx převzetí xx xxx potvrzeno, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx se xx xxxxxx pro doručování xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zdržuje, pokud xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx uloží x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx ve xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx převzetí xxxx xxx xxxxxxxxx adresátem, xxx doručit též xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné adresátem xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx jiné vhodné xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx právnickým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx organizační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx. Písemnost, xxxxx xxxx určena xx xxxxxxxxx rukou, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx okolí zdržuje, xxxxx xxxxxxxx s xxx, xx odevzdá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx písemnosti, jejíž xxxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxxx xx xxxxx a adresát xx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx, aby xx xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx správce xxxx doručit xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx známa.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4.

§46

Xxxxxxx písemnosti

(1) Písemnost xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx se doručuje, xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x doručení dožádán, xxxx

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx doručuje jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx místo, xx adresát vyzve x převzetí písemnosti x dále se x xxx uvede xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, kde x xx kterého xxx x v xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx adresát xxxxxxx poučí x xxxxxxxx důsledcích xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx písemnost xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požádá xxxxxx písemně toho, xxx xxxxxxxxx doručuje xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx doručení

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vlastních rukou xxxx xxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx doručena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx písemnost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxx xxxx přijetí xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxx správci xxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx důsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxx odepření součinnosti xxxxxxx poučení předat, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx anebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, x xxxxx marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vhodí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx domovní nebo xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx správcem daně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxxxxx po marném xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Adresát, xxxxx xx xx xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost xx třeba xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neúčinnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x), xxxxx x xxxxx, xxxxx není xxxxx, nebo

b) x xxxxxx, ve kterém xx xxxxxxxx velkému xxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěsí xx xxxx xxxxxxx 15 dnů na xxx úřední xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxxx uložení xxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx 15 dnů ode xxx vyvěšení na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx jejího xxxxxxxx xx úřední xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx předpisným seznamem, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx působnosti se xxxxxxx xxxxxxx daně.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanoví daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů; xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx.

(2) Xx xxx doručení hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xx jemu xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Prokázání xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxxxxxx doručující řádně xxxxxxxxx doručenkou, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obsahuje podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx x adresu, na xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx doručované xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o dni x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x dni, xxx xxxx připravena x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx dne xxxxxxx,

x) xxxx x xxx xxxxxxxx písemnosti xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx správci xxxx,

x) xxxx o xxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poučení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odepření,

h) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxx odepřela; jde-li x osobu xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx její xxxxx x adresátovi, x x xxxxxxx doručování xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresáta,

i) xxxxxx xxxxx, xxxxx předala xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx xxxx písemnost xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx doručence x xxxxxxx při xxxxxxxxxx, x uvedením jména.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například xxx, xx xx z xxxxxxx adresáta xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zalepené xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) x x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx jiném úkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřední xxxxx x adresáta x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zaznamenají x protokolu.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx svědek x připíše xxxxx, xxx xxxxx nemohlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx adresátem; podpis xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti x tom, xx xx xxx správě xxxx dozvěděly x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxx subjekt, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx správě xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx využity xxx dokazování jeho xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Porušením xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx týkají.

(5) O xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx úřední xxxxx informace

a) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxx plnění povinností xx xxxxxx archivnictví, xxxx

x) osobě zúčastněné xx xxxxxx daní x xxxxxxx, x xxxxx jsou její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) X porušení xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx plnění informační xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx-xx x

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jeho xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx,

4. oznámení nesrovnalosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx deliktu, xxxxx xx týká porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném x xxxxxx xxxxx xx xxx působnosti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle schváleného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx národních xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx statistických registrů,

i) Xxxxxx xxxxxxxx poradců xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx, který jmenoval xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx řízení o xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx výkonem veřejné xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem,

k) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nedoplatek, x xx v případě, xxx xxxxxx prokázání xxxxxxxx jiný zákon,

m) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx příslušnému x xxxxxxx x řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx projednávání xxxxxx daní x xxxxx řízení.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx požaduje xxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxx obžaloby xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx činů xxxxxxxx x poplatkových, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx zkreslování údajů x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění x xxxxxxx xxx poškozování xxxxxxxxxx zájmů Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osoby, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob, některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx maření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx čin udávání xxxxxxxxxx x pozměněných xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7), pokud xxx své xxxxxxxx xxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx některý z xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x odstavci 2.

§54

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 x xxxxx x v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxx a xxxxxxx údajů uchovávaných x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx vytvoření xxxxxxxx xxx dodržování xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxxx vyžádal.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxx daní xxx jednání přinášející xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinností nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxx jednání, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§56

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx a xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx spisu, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) elektronickou xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx technického nosiče xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx potvrdit xx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 3, x jaká podání xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxxxx úhrady xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx náleží,

e) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxx platbou zajišťovanou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx těchto xxxxxxxx nutné xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx, k němuž xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zveřejňuje xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x působnosti tohoto xxxxxxx daně, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§57

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x osoby, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, jejichž předmět xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinny xx vyžádání xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vydavatelé xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx účtů x xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikátorech,

b) xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x jejich xxxxxx, x xxxxx x osobách, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, a x příjemcích xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zásilkách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihrádkách, a xx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx název x xxxxxx objednatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§57x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx i v xxxxxxx, xx se xxxxx o osobu xxxxx §57, xx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx30):

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx získávání xxxxx xxxxx písmen x) x b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxx, daňový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x xx xxxxx xx účelem xxxxxx mezinárodní spolupráce xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 a 2 x §27 odst. 1, 2 a 4 xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x §57 x §57a jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §57 a 57a xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx x xxxxxx evidence, kterou xxx xxxx; xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxx x §57 a §57a jen x xxxxxxx, že xx xxxxx získat xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx kontrolní xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx správcům daně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) označí formou xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx byla popřena xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx automatizovaného zpracování xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx algoritmů x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Právo xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracovávaným xxx správě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx účtů; xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

HLAVA X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) X xxxxxxx podáních x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx protokol.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x úkonech, x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx protokol, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx protokolu; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx zejména

a) předmět xxxxxxx,

x) místo jednání,

c) xxxxxx xxxx x xxxxxxx a skončení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x úřední xxxxx, která xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx zúčastnily,

f) xxxxxxxx průběhu jednání,

g) xxxxxxxx dokladů x xxxxxx listin xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nahlédnutí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx poučených xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výhradám.

§61

(1) Součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxx povinností, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxx úředního xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx protokol xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxx, xx xx xxx xxxxx, a xxxx uvést, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Přeškrtnutá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxxxx x protokolované xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x své stanovisko x xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx k xxx, xxxxx či xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoby zúčastněné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osoba.

(4) Xxxxxxxx podpisu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xx musí být xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx další osobě xx xxxxxxx zúčastněné, xxxxx x xx xxxxxx.

(6) Správce xxxx xxxxxx x protokolu xxxxx x psaní x x xxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nesprávnosti xxx, xxx xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx záznam

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obsahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxx xxxxx, kdy xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Spis

§64

(1) Xxxxxxxxxx týkající xx práv x xxxxxxxxxx daňového subjektu xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx listinná xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx spisu xxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx se člení xx

x) části xxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) část xxxxxxxx se dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x nichž xx vede řízení,

d) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx spisu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písemností, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx ve xxxxx se xxxx x xxxxxx posloupnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx se pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Do vyhledávací xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx

x) písemnosti, které xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx, xxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx správce daně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx x xxxx xxxxx ponechat xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněny x rámci xxxxxx xxxxxxxx, xxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx spisu xx xxxxxxxxx části xxxxx xxxx xxx xx soupisu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx přeřazena, xx xxxxx části, xxx jakým pořadovým xxxxxx x k xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx do xxxxx

§66

(1) Xxxxxx subjekt je xxxxxxxx u správce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spisu týkajících xx jeho xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do osobních xxxxxxxx xxxx vedených x xxxxx evidence xxxx o jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části xxxxx. X takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxx využít x xxxxxxxx hodinách pro xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx nepřipustí xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

§67

(1) Správce xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxx spisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spis xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x části xxxxx, xx níž xxx nahlížet, doslovné xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx v xx xxxxxxxxxx x vydá xx daňovému xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověří jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxx doložky provede xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx doložce x xxxxx se spisem xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxx, x xxx xxxx listina xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x kolika listů xxxx archů xx xxxxxx,

x) počet xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx razítka xx xxxxxxx znakem.

§68

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx zapůjčil xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxx u xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nahlížet, xxxxxxxxx x xx xxxxxx x kopie, x xxxxxxx-xx xxxx závažné xxxxxxxxx, xxxx vyžádat xxxx dočasné xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x zapůjčených xxxxxxxxxx x vyhledávací xxxxx spisu zajistí xxxxx orgán dodržení xxxxxxxx podle §66.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx k tomu xxxxxxxxx vybaven, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx schránka xxxx xxx společná xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované ve xxxxx x xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) činit podání x využitím vybraných xxxxxxxxx, xxxxx x xxx správce daně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xx je technicky xxxxxxx xxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky,

2. xxxxxxxxx přístupových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovaných x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a četnost xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postup pro

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx,

2. xxxxxxx činit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístupových xxxxx,

4. určení osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, v xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) požadovanou xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx učiněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hledí xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxxxxx byla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud je xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ustanovený xxxxxxxx daňového subjektu xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx byla udělena xxxx xxx xxxxxxxxx x příslušného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx x

2. který x rámci daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§69a

Přístup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schránky, xxxx

x) pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx

x) daňový xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

c) xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxxxx zástupce daňového xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přístupu xx daňové informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx v xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle §24 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(5) Xxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového subjektu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pověřena xxxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4; stejným xxxxxxxx je možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx informační schránky.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx skutečnost, že xx technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, přidělí osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx její xxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx přiděleny přístupové xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx nemohlo xxxxx x jejich xxxxxxxx.

§69x

§69x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXX POSTUPY

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních x dalších postupech

Podání

§70

(1) Xxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx obsahu x xxx xxxxxx xx xx, jak xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx je xxxx, xxxx xx xxxx a co xx xxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx elektronicky, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky,

c) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx.

(2) Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xx xxxxxx úkon xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx xx použití xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxx podání xx 5 dnů ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, potvrzeno xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) nebo x).

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx daní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx součástí.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

1. má xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx formulářového podání xxxxx vyhlášky podle xxxxxxxx 5, nebo

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požadovat

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, kontaktní x xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní,

f) xxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 3 písm. x) x e).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x) x f),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x požadovaných xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo

e) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx-xx daňový xxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxxxxxx datovou xxxxxxxx, xxxxx xx zřizuje xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx elektronicky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), a xx datovou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1; při tom xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx.

§73

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxx dnem, xxx tomuto xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Podání, xxxxx je učiněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx učiněné xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx zasílanou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy.

(4) Podání, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx nebo vzít xxxx xx xxxx, xxx xx správcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Zpětvzetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x podání, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx daně.

§74

Xxxx podání

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x) nebo x), xxxx

x) které spočívají xx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxx učiněno xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx struktuře, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(2) Xxxxx obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx označených xxx.

(3) Xxxxx-xx vady xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xx podání, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx xx podání xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. O xxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podatele. Vyrozumění xxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxx xxxx.

§75

Postoupení

Není-li správce xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, podání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx x xxxxxxx x tom podatele.

§76

Jednací xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxx se xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce.

(2) Písemnosti xxxxxxxxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x originálním znění, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx neprohlásí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad; xxxxxx prohlášení může xxxxxxx daně učinit xx xxx úřední xxxxx x xxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx x budoucnu.

(3) Každý, xxx neovládá xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx10) zapsaného x seznamu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx své náklady.

(4) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, xxxxx tradičně x dlouhodobě xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx11), má xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podání x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx znalou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx tlumočníka zapsaného x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tlumočení x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx své xxxxxxx tlumočníka znakové xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu12). Xxxxx xxxxxxxxx, která neovládá xxxxxxxx řeč, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx artikulace. Osobě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro hluchoslepé.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx vyloučena xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx předmětem xxxxxx xxxx jiného postupu xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) se x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jiném stupni, xxxx

x) její xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx o xx dozví. Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx, než xxxx rozhodnuto x xxx, xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X tom, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxx osobě xx xxxxxx podřízenosti. Xxxx-xx xxxxxx nepodjaté xxxxxx xxxxx, požádá xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx příslušel xxxxxxx xxxxxx osobě, pokud xxxxxxxxx správce xxxx xxxx úkony xxxxxxxxx xxx.

(5) Při pochybnostech x xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o tom, xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §18 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx úřední osoby xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx je xxxxxx xxxxx vyloučena, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyrozumí. Proti xxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 a 7 xx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx obdobně.

Xxx 2

Vyhledávací postupy

§78

Vyhledávací xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx důkazní prostředky x xxxxxx xxxxxxxx x zjišťuje plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx činnost provádí xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňových subjektů,

b) xxxxxxxx xxxxx týkající xx příjmů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx zjištění, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x využívá xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx podle §9 xxxx. 3,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx šetření.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušný, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cíle xxxxxx xxxx, pokud tyto xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postupem.

(2) Xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §96 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx záznam.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jakož x xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x účelu místního xxxxxxx nejvhodnější.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X průběhu místního xxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x čemž předem xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxx xxxxxxx, právo xx přístup xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalů, k xxxxxxx záznamům xxxx xxxxx informacím, x xx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx daní. Xxxx xxxxx má xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx užívá současně xxx xxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpis xxxx xxxxx, x xx x na technických xxxxxxxx dat.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x používaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx programové xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx přítomné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx provádí místní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x potřebnou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx šetření xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx vyžádané xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx i xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx tyto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx si může xx xxxxx, x xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxx expertizy vzorky xxxx. Takto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx expertize či xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrdí správce xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxxx daně xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx nutno zapůjčené xxxxxxx a další xxxx xxxx odebrané xxxxxx xxxxxxxx vnější xxxxxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Při xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx důkazní prostředek, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x velkými xxxxxxxx.

(2) Xxx zajištění věci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx její povahy

a) xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx vhodné xxxxx,

x) vyznačit na xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx převzetí xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x této xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx tyto xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci, dotčené xxxxx i bez xxxx žádosti.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro zajištění xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které byla xxxxxxxx.

(5) Nelze-li o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x tom xxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx protokol xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěné xxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx které xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xx ani xx výzvu správce xxxx, nebo pokud xxx x xxxx, xxxxxxx prodej xx xxxxxxx, xxxx které xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; včas xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajištěných xxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Jde-li x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx znám, xxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníka den, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx provádí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx místě, xxx xx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx průběhu xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx společně xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx daňového subjektu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxx kontrolu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) správce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zakládají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx dosavadní xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx nebo x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx.

§85x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§86

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provedení xxxxxx kontroly.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxx daňové kontroly xxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedení důkazních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx k xxxxxxxxx,

x) vyvracet pochybnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx §82 x xxxx xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxx místo a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx organizační xxxxxxxxx, x pracovní náplni xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky prokazující xxxx xxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxx s kterýmkoliv xxxx zaměstnancem xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xx 84.

§87

(1) Daňová xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly.

(2) Správce xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx nezačne xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxx prověřovat tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx okolnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, účinek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dojde.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez předchozí xxxxx k podání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx naplněn xxxxx xxx vydání xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx.

(5) Dojde-li v xxxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx daňovou xxxxxxxx dokončit xxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx hodnocení dosud xxxxxxxxxx důkazů.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx dojde x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřenou xxxxx xxx případné xxxxxxxxx.

(3) X případě, xxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx, xxxxx daňový subjekt x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx je x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) vznést výhradu x dosavadnímu výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx výsledku kontrolního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§88x

(1) Daňová xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zpráva x xxxxxx kontrole xxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně

1. hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx daňového subjektu x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v dané xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx daňového tvrzení.

(4) Xxxxx-xx xx stanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xxxx doručit rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§89

(1) Má-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxx subjektem xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx daně uvede xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx, aby se x xxx vyjádřil, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vysvětlil, nepravdivé xxxxx opravil xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx, x xxxxx ho x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx pochybností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejsou xxxxx xxxxxx omezeny. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx povahy xxxxx xxxxx protokol xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx odstraněné, x xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nedošlo-li k xxxxxxxxxx pochybností x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věrohodně, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx subjektu výsledek xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx 15 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podat xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxx xxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

(3) Neshledá-li xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dokazování, xxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxx subjekt xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx pochybností ohledně xxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxx xx výši xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx postupu x odstranění xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxx

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahajující xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x moci xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinnost.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxx dožádaný xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx dbá, xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x není x xxx vázán jen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx subjekt prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen uvádět x xxxxxxx tvrzení x dalších podáních.

(4) Xxxxx xx vyžaduje xxxxxx řízení, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, průkaznost, xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx evidencí, xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx skutečnosti,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody v xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx předpisu.

(6) Navrhuje-li x řízení účast xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx správci daně xxxxxxxx údaje o xxxx třetí xxxxx x informaci x xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx důvod účasti. Xxxx-xx xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx x uvedením xxxxxx.

(7) Správce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků; x hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§93

Xxxxxxx prostředky

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxxx podkladů, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro správné xxxxxxxx a stanovení xxxx x které xxxxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, svědecké xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podklady předané xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx jimi xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx převzaté z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 protokol x svědecké xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci daňového xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx důkazním xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x jiné xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x ohledání; ustanovení §96 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předložené xxxxx.

§94

Listina

(1) Xxxxxxx vydaná xxxxxxx xxxxxxx xxxx x mezích xxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx, která xx xxxxxxx prohlášena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx o prohlášení xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx vydal, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, potvrzuje x xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x ní xxxxxxxxx xxxx potvrzeno.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cizího xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx datová xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx daně,

a) závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx tuto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xx doručuje xxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxx znalce se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx posudek, je xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx má xxx xxxxxxxx posudek xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx vypracování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx je k xxxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxxx, může jim xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(4) Xx-xx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx podávaného xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, správce xxxx daňový subjekt xxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxx

(1) Každá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svědek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx týkajících xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jí xxxxx; musí vypovídat xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobám xx xxxxxxx.

(3) Jako xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu13), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti14), xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx.

(4) Správce xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx výpověď, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nezamlčovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepravdivé xxxx neúplné xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx mu otázky x xxxxx dokazovaní xxxxx práv x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení xxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx výpovědi.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx podnikatelské xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v hotovosti, xx povinen vést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud nezaznamenává xxxxx x těchto xxxxxxxx v jiné xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenávaných xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx doklady, z xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx zruší, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k jejímu xxxxxxx. Proti xxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení; včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxxxx xxxx si může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxxxx doklady, x xxxxx xx vede xxxxxxxx evidence, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, k xxx se xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx stanoví xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx s daňovým xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx pomůcek, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx daňový xxxxxxx, x když xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pomůckami xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně zpochybněny,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k jeho xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit ani xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx daň sjedná. Xxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxxx a výše xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx náležitosti xxxxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx otázka

(1) Xxxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxx pravomocně rozhodl xxxxxxxxx orgán veřejné xxxx, je xxxxxxx xxxx takovým rozhodnutím xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Může také xxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní, aby xxxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx nemůže xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x kdo xx něj xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stavu.

§100

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx předvolá xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx xx nutná, x v xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kam, x xxxx xxxx x z xxxxxx xxxxxx xx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se, xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x její předvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx předvedení xx xxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

Rozhodnutí

§101

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx stanovené zákonem xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx přiznáváno xxxxx xxxxx prohlášeno xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx povinnost lze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx oznamuje xxxx xxxx příjemcům. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxx s uvedením xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu x xxxxxx, xx-xx xxxxx ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v jaké xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správce daně xx řádný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx razítka; xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) V odůvodnění xxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx o xxx, xxx se xxxxxxxxx x návrhy x xxxxxxxxx uplatněnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx má za xxxxxxxxx, xxxxxx úvahami xx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxxxxx zjištění x jak xxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx kterému xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se proti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx lhůta x xxxxxx, pokud xxxx stanovena.

(3) Xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Opravu xxxxxxxx nesprávností x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí.

§105

Xxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a to xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxx jí ustanovené xxxxxx.

(2) Nicotné xx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx vydání xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) trpí xxxxxx, jež je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx rozhodnutí vydaného xxxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx navazující xxxxxxxxxx, xxxxx vydal, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx podřízeným správcem xxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx různými xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) osoba xxxxxxxxxx xx správě xxxx vzala xxx xxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx, zpět, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx právně nepřípustné xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, zanikl xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx podání xx xxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x řízení pokračovat x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon, nebo

f) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), správce daně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vůči xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx ve věci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Náklady xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx nákladů na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní, nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení třetí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxxx výdajů x xxxxxx výdělku, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx náklady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx úhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx náhradu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, xx jehož xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatňované nároky xx 8 xxx xxx dne xxxxxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx.

(4) Byl-li správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx zástupce xxxx xxxxxxxx zástupce, náleží xx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů x ušlého xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx úkony, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx uplatňovat x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jednotlivých xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx jeho doručení.

(6) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu; náklady xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zastoupené daňové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívajících x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce.

(8) Xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx výdaje, x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx správě xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx rozklad,

b) xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx podat rozklad. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoba stojící x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Rozhodla-li x xxxxxx x opravném xxxx dozorčím prostředku xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx v §119 xxxx. 2 x §122 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Odvolací xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx o odvolání

§109

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx odvolat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterým xxxxxxx daně vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odvolání xx xxxxxx u správce xxxx, xxxxx rozhodnutí xx odvoláním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx podat xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx i před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§110

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §102 xxxx. 1 xxxx. f) xxx xxxxxxxx podat do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104, xxxx-xx vydáno, nejpozději xxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx odvolání směřuje.

(2) Xx-xx x poučení xxxxxxxxxx odvolání x xxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx podáno odvolání, xxxxxx x odvolání xx xxxxxxx.

(3) Je-li x poučení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

§111

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx práva na xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxx xx odvolání xxxxxx rozhodnutí, vůči xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx xxxx, kdy tak xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Xx doby, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydáno, xxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Dnem xxxxxxxxx odvolání je xxxxxxxx xxxxxx zastaveno x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx právní xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podané xxxxxxxx zpět, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolatelů x tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Může-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx jen xxxxxxx x xxxx, správce xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ostatním xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(6) Xxxxx již xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, správce daně, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

§112

Xxxxxxxxxxx odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx mít xxxx xxxxxxxxxxx

x) označení správce xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx důvodů, x xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx napadeného rozhodnutí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx uvedena x xxxxxxxx,

x) návrh xx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx podané xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx řádnému projednání xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x stanoví xxx to přiměřenou xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, platí, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§113

Postup xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxx rozsahu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4,

b) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx pouze částečně x xx zbytku xx zamítne x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx správce daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, řízení doplní x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx nerozhodne xxx, xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx částí xxxxx x xx svým xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

Xxxxxx odvolacího xxxxxx

§114

(1) Xxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx x xxxxxxx, že v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx najevo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuplatněné, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxx orgán je xxxxxxx.

(4) Směřuje-li odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxx k xxxxxxxxxx xxx řízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vad uložit xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxx mu, xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyjádřil, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx správce daně xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx být delší xxx 15 dnů x xxx xx xxxxxxxxxx. Žádost o xxxxxxxxx této xxxxx x předešlý stav xx xxxxx podat xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx odvolatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx xxxx x xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxx xxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx odvolat.

Xxx 3

Xxxxxx řízení

Řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxx xx xxxxx příjemce rozhodnutí, xxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx být bez xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx správce xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx dříve x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozměněného xxxxxxx anebo dokladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx výpovědi svědka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a příslušný xxxxx xxxxxxx moci x xx dodatečně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx toto xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nalézací xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx na povolení xxxxxx řízení xxxx xxx uvedeny okolnosti xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx obnovy řízení.

§119

(1) Obnovu řízení xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx xxxx, který xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx obnovy, návrh xxxxxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxx, xx které xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxx nařídí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu jí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důvody, xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx nalézacího xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx placení daní xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx 3 xxx ode dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx obnova xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obnovy, jakož x vlastní xxxxxxxx xxxxxx nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx po vydání xxxxxxxxxx x povolení xx nařízení xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx obnovené xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx nařízení obnovy xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vydaného v xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §170 x 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx daně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Přezkumné xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx posouzení věci xxxxx x xxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxx x rozporu x právním předpisem. X xxxxx řízení, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx kterém xxxx rozhodnutí xxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx daně, který xxxxxxx x xxxxxx x posledním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 může xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx o xx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxx, požádá, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx shledal xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený správci xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) pro xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx placení xxxx,

x) 3 xxx xxx xxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxx-xx x

1. xxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

2. xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxx moci xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx,

3. nařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po uplynutí xxxxx pro placení xxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx daně. Xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xx xxxxx došlo xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

§123

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx při xxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx nařízeno, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx x odstraňovat xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí má xxxx xxxxx přezkoumávanému xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odkladný xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §167 xx 169, §170 x 173. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx příslušenstvím xxxx, nevznikají.

(5) Jestliže xxxxxxx daně po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§124

(1) Xxxxxx-xx xx navrhovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxx jej xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx věci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxxx x návrhům xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124a

Dojde-li x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xx xxxxx základě xxxx správcem xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx x xxxxxxx s právním xxxxxxx krajského soudu, xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx, kterým je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

§124x vložen právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

§125

Vznik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dani.

§126

Přihláška x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx x registraci xx daňový xxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

§127

Oznamovací povinnost registrovaných xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx registraci, je xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx správci daně xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx registrace, xxxx-xx pro xx xxxx xxxxxx.

(2) Oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 15 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 15 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) smlouvu o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x to 15 xxx xx jejího xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xx údaje, xxxxxxx změnu může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup; xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx pochybností x xxxxxx správnosti nebo xxxxxxxx vyzve xxxxxx xxxxxxx, xxx údaje xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, x zároveň stanoví xxxxx, v xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxx xx xx přihlášku x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx podané xxxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x přihláškou x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xx neodůvodňuje.

(3) Správce xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx důvodné x pokud daňový xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

§130

Xxxxxx identifikační číslo

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx dani, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx kód "XX" x kmenovou část, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo vlastní xxxxxxxxxxxxx správce daně.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx které xxx xxx xxxxx daňovým xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxx v případech xxxxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx rozhodnutím přidělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) není daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxx přidělen, xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Změna místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx den, x xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx daně; proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(2) Dojde-li xx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx daně, ke xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x jeho zrušení xxxx změně.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx subjektu na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků, xxxxx xxx něj xxxxxxxx x daňově rozhodných xxxxxxxxxxx xxx nastalých xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx tak stanoví xxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxxxx i xxxxx xxxxxx závaznosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxx správci xxxx, který xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxxx xx skutečný xxxx xxxx totožný x xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ke změně xxxxxxx úpravy, na xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx účinné xxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxx započal xx uplynutí 3 xxx ode xxx, x xxxx nabylo xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx posouzení xxxxxxxx důsledků vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx při xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx použít.

HLAVA III

DAŇOVÉ XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx její úhrady x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx buď ke xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Daňové xxxxxx se skládá xxxxx okolností x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

2. doměřovací, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx

1. o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,

2. x xxxxxxxxx daně,

3. exekuční,

c) x mimořádných opravných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení.

(4) Součástí xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x těchto řízeních.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx každý daňový xxxxxxx, kterému xx xxxxx ukládá, nebo xxxxxx xxxxxxx, který xx k xxxx xxxxxxxx daně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v řádném xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx.

(3) Daň xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx.

§136

(1) Xxxxxx přiznání x daní xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 12 xxxxxx, se xxxxxx nejpozději do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx

x) 4 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxxxx subjekt xx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xxx účetní xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xxxx

2. xxxxxx přiznání nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podal xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx u xxxx vyměřovaných na xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx.

(4) Xx-xx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx do 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání nebo xxxxxxxxxx.

(6) Žádá-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §36 x současně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx při posouzení xxxxxxx o prodloužení xxxxx zohlední xxxxx xxxxx podle odstavce 1. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx využít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na prodloužení xxxxx xxxxx §36 xxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx do 20 xxx xx uplynutí xxxxxx, v xxxx xxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx splatná v xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxx pro podání xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxxxx vyúčtování

(1) Xxxx uplynutím xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyúčtování xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, opravným xxxxxxx přiznáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x předchozímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxx x dodatečná daňová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx opravná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí tříměsíční xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 lze xxxxxxxx opravným daňovým xxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podána

a) xxxxxxxxxxxx x prodloužené xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle §136 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxx

x) xx xxxxx, xxxxx xxxx prodloužena xxxxx xxxxx §36.

Xxxxxxxx xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx daň, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx plátci xxxx k xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx daň xxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxx než daň xxxxxxx daňovým subjektem, xx rozdíl splatný x xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne právní xxxx platebního xxxxxx. Xx stejné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx vyměřená x moci xxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx vyměření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Platební xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx spisu.

(2) Xx xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx vyúčtování, x xxxx-xx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx vyžádat si xx správce daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx jeho žádost; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx vyměřená xxx xx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx proti xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx xxx xxxxxxxxx, odvolat; to xxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx výměr vydán xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§141

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxx subjekt, že xxx má xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx do xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx, pokud xxxx xxxxx pro stanovení xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx vyúčtování na xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx známá xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx stanovena x nesprávné xxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vady xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známá xxx, bylo xxxxxxx xxxxx pomůcek nebo xxxxxx xx základě xxxxxxxx daně.

(4) Daňový xxxxxxx xx oprávněn xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) V dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x den xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 4 xxxxx i xxxxxx xxx jeho xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx nebo dodatečné xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx xx xxxxxx x lhůtou podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx.

§142

Xxxxxxxx hlášení

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, než xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxx za určitá xxxxxx daň plátci xxxx x přímé xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx následné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx správné; x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hlášení x uvede xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opravovaných xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx daně povinen xxxxx xxxx následné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1. Pokud je x následným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxxxxx daně povinen xxxxxxx xxxx daň xx xxxxxxxx lhůtách.

(3) Xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxx a současně xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx doměřit na xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx překážku.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx doměřený xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx; doměřením daně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výzvě x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx tvrzení.

(4) Xxxxx xxxx v doměřovacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na základě xxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx poslední xxxxx xxx, x xx xxxxxxx toho xxxxxxx xx xxxxx poslední xxxxx xxxx, uvede xxxxxxx xxxx xx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx, že daň xx xxxxxxxxxxx; §144 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx doměřená xxx xxxxx než daň xxxxxxxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platebním xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx zahájen xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx nebo byla xxxxxxxx daňová xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx založí xx xxxxx.

(2) Za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx.

(3) Daňový xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxx daňovému subjektu xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx okamžikem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxx xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxx xx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dodatečnému xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx nalézací xxxxxx

§145

Xxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxx subjekt k xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx podle xxxxxxx xxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xx xxxx 0 Kč.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt této xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx správce xxxx doměřit daň xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxx úřední.

(4) Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xx výzvě xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vyměřovací nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx doměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§145x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx daňového tvrzení x průběhu vyměřovacího xxxx doměřovacího řízení xxxx přípustné a xxxxxxxxxx další xxxxxx. Xxxxx uvedené x xxxxx podaném xxxxxxx xxxxxxx xx využijí xxx xxxxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx xxxxxx umožňuje.

(2) Odstavec 1 xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(3) Daňové xxxxxxx x xxxx, ohledně xxxxxxx stanovení xx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx přípustné x nezahajuje xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx tvrzení xxxxxx xxxx zahájením řízení xxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx.

§145x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx, koeficientů, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(4) Pro výpočet xxxxx náležejícího za 1 den se xxx použití repo xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxx jako

a) xxxxxxxx výměr, jde-li x xxxxxxxx daně,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x doměření xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx neodůvodňuje; xx xxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx ke xxxxxxxxx daně z xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx stanovení xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§148

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, která činí 3 xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx běžet dnem, x xxxx uplynula xxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xx stala xxx xxxxxxxx, aniž by xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x 1 rok, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx došlo x

x) podání dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx daně,

b) oznámení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) zahájení řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx tento xxxx xxxxxx.

(4) Lhůta xxx stanovení xxxx xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, které je x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Ústavním soudem,

b) xxxxxx x otázce, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin související x touto xxxx,

x) xx xxxxxxxx odvolací xxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní až xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx nebo do xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx v dané xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) V důsledku xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x spáchání xxxxxxxx trestného xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx druhého xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx moci, bez xxxxxx na xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx pro stanovení xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx daňové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx daň včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx účinné xxxxxxx, lze xxx xxxxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx daní

Evidence xxxx

§149

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zánik daňových xxxxxxxxxx, x x xxxx vyplývající xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx daňový xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za každý xxxx xxxx. X xxxxxxx xx přehlednost xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx druh xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx přehled druhů xxxx a jejich xxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxxx daňové xxxx xxx řízení xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účtech jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odsouhlasí xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Roční uzavření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx částky se xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx účtech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

§150

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se evidují xxxxxxxx a odpisy xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx. Xxxxxx se xxxxx uskutečnit jen xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(3) Nedobytný xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddělené části xxx xxxxxxxx nedobytných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxxx nebo dosud xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx a xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu. Xx dni zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu xx převede xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přijímají a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Vymožené částky xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(6) Částka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxx x datem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx depozitním účtu. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxx účtech, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xx nacházejí.

§151

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Na vydávání xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 1 x §104 odst. 1.

(2) X potvrzení o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx původní den xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx splatnosti, jednotlivých xxxx.

§152

Xxxxxx úhrady xxxx

(1) Xxxxxx daně xx xx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxx xx xxxxxx splatných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx dani x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxxx nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby vymáhání xxxxx §175 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx na xxxx vymáhané xxxxx xxxxxxxx vymáhání,

b) xxxxxxxxxx xx příslušenství daně xxxxxxxx daným způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na osobním xxxxxxx účtu xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupin:

a) xxxxxxxxxx xx dani x xxxxxxx daň x daňových povinností, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) X jednotlivých skupinách xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxx xxxx použije xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxx datem splatnosti.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uhrazena, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxx odpovídá na xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx splatná xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx x upozornit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx již dříve xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení xxxx xx vyrozumění xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxx plateb a xxxxxx na kreditní xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxx xx přeplatek vratitelným xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx osobním xxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpoklad, xx dojde ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně při xxxxxxx přeplatku xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zbylý xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx v §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá-li xx xx xxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxx došla správci xxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx dne, xxx xxxxxx xxxxx stanovená xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nedoplatků, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx uhrazeny; pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx správci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x pořadí, x xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx došly. Úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx daně, x xxxxx je evidován xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 4, xxxxx xxxx přesahuje xxxxxx 1&xxxx;000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx vyrozumí. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; jinak xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Xxxxxxx, použití x xxxxxx vratitelného xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. nedoplatku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx výše se xxxxxxxxx xx debetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx.

(2) Žádosti x xxxxxxx, použití xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosahuje x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Xx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx dosáhne xx 60 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, použit xxxx převeden, dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

b) vznikl-li xxxxx vratitelný xxxxxxxxx x důsledku uhrazení xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u které xxxxx neuplynul náhradní xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 Xx xxxxx, xxxxxxx xxxx převede xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo bez xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovět, xxxxxxx xxxx o xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxx den, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxx správci xxxx, xxxxxxxx však xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§155a

Postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce xxxx x xxxxx xxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přeplatek xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx poukazem, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Kč x správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx zveřejní, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x určí xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx nutné xxxxxxx.

(3) Xx-xx daňový xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx k vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx x účtů u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxx registraci; xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx subjekt povinnost xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§155x

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx vratitelný xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Xx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx částky.

(3) Xxxxxxx-xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx

x) 15 xxx xxx dne xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) 30 xxx xxx xxx, xxxxx xx považuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xx výsledek vyměření xxxx doměření daňovému xxxxxxxx neoznamuje.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku zrušení, xxxxx, zániku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxx žádosti xx 15 xxx xxx dne

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx dělené xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxx §162 xxxx. 3 xxxxxxx daně sdělena xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, změně xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx žádosti xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x rozsahu, x xxxx xxxxx xxxxxxx nepodléhá vymáhání.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx nevrátí, pokud xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vrácením xxxxxxx. Xx-xx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxxx na osobním xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx být xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

§156

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx x xxxx xxxxxx xxxx správce daně xxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, xxxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) pokud by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx daňový subjekt xxxxxx újmu,

b) pokud xx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx odkázaných,

c) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikání xx xxx pravděpodobně xxxxx než xxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx vybrat xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx najednou, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx o žádosti x posečkání do 30 xxx xxx xxx jejího podání.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pvoleno xxxxxxxxx, xx xxxxxxx doba xxxxxxxxx a posečkání xxxx být vázáno x xx další xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxxx, a xx i zpětně.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx, xxx xx xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxx další podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx není vázán xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx správce daně xxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxxx x posečkání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx k nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§157a

Úhrada daně xx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx v souvislosti xx stanovením xxxx xxxxxx před xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím dne, xxx rozhodnutí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx stanovením daně xxxxxx právní xxxx.

§157x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§158

Xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx nedoplatek.

(2) Xxxxxxxxxx nedoplatkem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx byl bezvýsledně xxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx pravděpodobné, xx xx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výtěžek, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo nepoměrnými xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nedobytného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§159

Námitka

(1) Proti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daní, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx odvolání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx daní o xxxxx xxx placení xxxx, xxxxx němuž xxx uplatnit xxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(2) Námitka xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, který úkon xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x ní. Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, napadený xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx daně oprávněnost x námitce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx neodůvodňuje.

(4) X xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 odst. 5 x §112. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xxx xxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx, xx řádným xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitka xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§160

Xxxxx xxx placení xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxx činí 6 xxx. Lhůta xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně správcem xxxx učiněn xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx lhůta xxx xxxxxxx daně xxxxx xxx xxx, v xxxx xxx tento xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx placení daně xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zástavního xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Lhůta pro xxxxxxx xxxx neběží xx xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §157a,

x) xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx srážkami xx mzdy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 let xx jejího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx příslušného veřejného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x vymáhat xxx uplynutím 30 xxx po xxxxx xxxxxx.

(7) Lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§160a

Lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx o vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx roku, xx xxxxxx přeplatek vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx evidoval.

§160a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X xxxxxx správě xxxxxxx, xx-xx rozhodnutím xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx při jeho xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, pokud vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx příslušný xx xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx povinná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx dochází, xxxxxxxx zákon stanoví, xx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci dělené xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předá příslušnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x uložení xxxx xxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost uložena; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx xxxx x xxxxxxx x předávaných xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dělené správy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx údaje x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxxx dobrovolně xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty jeho xxxxxxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx peněžitého plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx správě xxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxx xx dožádání orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tyto údaje xxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxx peněžitého xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uložil.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxxxxxxx také v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi příslušným xxxxxxx veřejné moci x xxxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Vybírání xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§163

(1) Daň xx xxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxx poukázána x xxxx xxxx, zaeviduje xx správce xxxx xx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx byla xxxxxxxx xx účet x xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vedeného x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx poukazem na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

2. úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Kč,

3. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxx daňové exekuci, x

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx pořádkové pokuty,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon,

d) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx známky vydává Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx evidence, xxxxxx placení při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxx xxxxxx platnosti, xxxxxx způsobu a xxxxx xxx vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§164

(1) Daňový subjekt xx povinen xxxxx, xx kterou xxx xx platba xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx na xxxx xxx xxxxxx.

(2) Platbu xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xx platba xxxxxxxxx; x tomto případě xxxxx xx xxx xxxxxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx účet xxxxxxxxx plateb xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjekt, x xxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Není-li platba xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx od xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přijal, x xxxxxx nárok xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, i xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektem, x xxxxxxx s xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ji vykonal xxxxxx subjekt.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxx provedenou omylem xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uhradil, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxx podanou nejpozději x xxx, kdy xxxxxx daně byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx žádost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxx, xxxxxxx se jako xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxx xxxxxxx subjektem x xxx, xx případný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x době xxxxxx xxxxxxx xx vrací xxxxxxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx. Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud nemá xxxxxxxx x správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx který xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx převést.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx jehož xxxxxxxxxx byla x xxxxxxxx jím způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx výše přesahuje xxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Xxx platby

(1) Xx xxx platby se xxxxxxxx

x) u platby, xxxxx xxxx prováděna xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, den, kdy xxxx připsána xx xxxx správce xxxx,

x) x xxxxxx prováděné x xxxxxxxxx u xxxxxxx daně xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) x platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx příkaz prostřednictvím xxxxxxxx karty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxx platební příkaz xxxxxxx xxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx platby a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx plní x provozovatel poštovních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčastněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxx účet, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx převod xxxx xxxxxx xx xxxxxxx lhůty podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nedodrží xxxxx xxxxx odstavce 3, uhradí správci xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx evidován a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Zajištění xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovenou xxx

§167

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx den xxxxxxxxxx, xxxx xxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx v xxxx době xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu v xxxxxxx uvedené xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxx daně zajistil xx prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxx. Hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx.

(4) U daně, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx xxxx podle vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonatelný, xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb.

§168

(1) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(2) Proti zajišťovacímu xxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx řízení.

(3) Pominou-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx splatnosti xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx účinnosti zajišťovacího xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx původní xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původního.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyla x době vydání xxxxxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx, xx tato daň xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx převede na xxxxxx této daně.

(5) Xxxxxxx-xx xxx splatnosti x daně, x xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx den xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tímto xxxx účinnost zajišťovacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxx xxxx.

(6) Pokud daňový xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx správce xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx která xx xxxxx splatnou, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5.

§169

Pokud nebyla při xxxxxxxx zahájeném na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu toho, xx zajištěná daň xx xxxxx splatnou xxxxx §168 odst. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení daně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx prováděno. Účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zachovány x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Zástavní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx k zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. X ujednání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému, xx xxxxxx nepřihlíží.

(2) Rozhodnutí x zřízení zástavního xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 výši daně xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x označení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx daňového xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx daňovému xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3. Zástavní xxxxx k xxxxxxxx xxxx evidované x xxxxxxxx nemovitostí, jakož x k dalšímu xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právní mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástavní xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxx xxx, xxxx by xx vlastník xxxxxxx xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx zapsaným ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluh; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nového zástavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí xxx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx; tato skutečnost xx zapíše do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§170a

Výkon zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§170x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a pokud xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx nedoplatku xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Výzvu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uhrazen xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x jeho úhradu xxxxxxxxxxx upomenut, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx vymáhání xx xxxxxxx subjektu, xxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx výzvě xxxxxxxx xx může ručitel xxxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X rozhodnutí x odvolání lze xxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jako výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx takto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx daně, lze xxx uznání důvodů, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx ručitelem xxxxxxx, pouze xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx výzva xxxxx §171 xxxx. 1, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx ke zproštění xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §52 odst. 2 x informacích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx byl xxxxxxxx.

(2) Xx oznámení xxxxx xxxxxxxx xx ručitel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx podnětu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnětu x prominutí daně. Xx té xxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xx který xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx; xx platí x pro xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ručiteli, xxxxx xxxxxxx xx daňový xxxxxxx nedoplatek, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Nelze-li xxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byl xx xxx xxxxxx již xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, vznikne xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xx částce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nedoplatek xx xxxxxxx účtu ručitele, xx xxxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx nedoplatek, xx který xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vrátí xxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x případě, xx dojde x xxxxxx daňové povinnosti, xxxxxx xxxxxxx zcela xxxx zčásti xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx xxxx ručením xxxx finanční xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx listině o xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x bankovní xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(3) Xxx úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §171 x 172.

§174

Xxxxxx

(1) Daň lze xxxxxxxx prostřednictvím placení xxxxx, xxxxxxxx daň xxxx xxxxx xxxxx x neuplynul-li xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daň ve xxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce daně.

(3) Xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx splatné xxxx.

(4) Xxxxxx-xx změna periodicity xxxx xxxx záloh xx poslední xxxxx xxxx, účinnost změny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx právní xxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxx.

(5) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx zálohy jinak, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xx x xx xxxx xxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nově xxxxxxx povinnost xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx, xxxx x xxxx úřední zálohy x přihlédnutím x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§174x

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xx části xxxxxxxx odpočtu nárokovaného x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Xx.

(3) Xxxx-xx naplněny podmínky xxx vznik zálohy xx daňový xxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do evidence xxxx x xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx x současně x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy xx daňový odpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxxx této xxxxxx xx evidence xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx odpočet xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx věci xxxxxxxx xx téhož xxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx x předchozí xxxxxxx.

§174x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§174x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpočet

(1) Xxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx má xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx daně xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx částce, xxxxx xx má xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx odpočet x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx nebo dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 5

Xxxxxxxx daní

§175

Způsoby xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx exekucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxxxx xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxx, aby výše xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxx subjekt povinen xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nepoměru x xxxx nedoplatku.

(3) Xxxxxxx xxxx je při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxx xxxxxxx.

§176

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) výkaz xxxxxxxxxx sestavený z xxxxx xxxxxxxx daní,

b) xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vykonatelný xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx jednací,

c) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nedoplatek (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx jména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, k xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sestaven.

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, upravuje xxxxxxx tento zákon. Xxx, kde vystupuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu upravující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxx exekuce

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx exekučního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxx exekuce,

b) výši xxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

d) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zvyšuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxx x uvede xxx xxxxxx způsob xxxx xxxxxxx; x xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxx nevznikají xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx příkaz xx doručuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx němu xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx těmito xxxxxxx

x) srážkami xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx,

x) postižením jiných xxxxxxxxxxx xxxx,

x) prodejem xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx daňové exekuce xxxxxxx xxxx xx xxxxx osoby, které xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepřipouštějící provedení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx, xxxxxxxxx z moci xxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx x xxxxxx exekuce xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxx nepřipouštějící xxxxxxxxx xxxxxxx; příjemcem xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x další osoby, xxxxx podaly xxxxx xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx exekuce.

(2) X xxxxxx na xxxxxxxxx majetku z xxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx daně xx 30 dnů. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, prodat; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x věc, xxxxx xx rychle xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx u xxxxxxx xxxx, který daňovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny podat xxxxx xx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx své xxxxx uplatnit xxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xx x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, dozvěděly, xxxxxxx xx xxxxxxxx dražebního xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxx nejdéle xx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx nemohl-li xxx vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx výzvu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxxx následcích spojených x nepodáním xxxxxxxxxx xxxx uvedením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X prohlášení x xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxx úplné x pravdivé xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x majetku xx xxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx příjmu postižitelného xxxxxxxx xx xxxx, x výši xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx účtech, xxxxx xxxx a xxxx peněžních prostředků xx xxxx,

x) xxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, výši x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, vůči xxxx má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx nacházejí; xxxxx platí x x xxxxxxxxx knížkách, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx formách xxxxxx, xxxxxxx papírech, včetně xxxxxxxxxxxxx a imobilizovaných, xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx prostředcích,

f) xxxxxxxx xxxx, xxxxx vlastní, xxxxxxxxx xx nichž xx spoluvlastnický podíl, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx závody, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmeny x) xx x),

x) xxxxxx závady, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášení x xxx, xx x xxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx změn x xxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x majetku spolu xx seznamem majetku, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o majetku, xx kterému xxx xxxxxxxx daně vyzván, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je x xxxxxxxx zavedena xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx správa nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Právní xxxxxxx dlužníka týkající xx jeho majetku, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx x správy xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx údržby, xxxxx xxxxxxx učinil xxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxx xxxxx odstavce 4, jsou xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymahatelnou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx šetří-li xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxx, xxxxxx účinky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zůstávají zachovány. Xxxxxxx-xx důvody, které xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne správce xxxx x pokračování x daňové exekuci.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxx xxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx,

x) odpadl xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx posečkání xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaniklo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx krytí xxxxxxxxxx nákladů,

g) xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx spojeno x nepoměrnými xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx exekucí a x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich, xxxx

x) xx tu xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx exekuci pokračovat.

(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemcům xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx zastavení xxxxxx exekuce, doručuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plátci xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká. Xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx na odložení xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxxx náklady

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dlužník, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx daňové exekuce, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x v náhradě xxxxxxxx xxxxxx vzniklých xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx, xxxxxx exekučním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příkaz, xx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně exekučním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx výdajů stanoví xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, hradí xxxxxxx, x když x xxxxxx xxxx zpeněžení xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové exekuce xxxx 2 % x xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Kč x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; povinnost jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se počítají x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx daňové exekuce xxxxxx x očekávané xxxx hotových výdajů, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečné xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxx zálohoval x xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx.

(3) Xxx převodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xx provede xxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxx-xx některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně, xxxxxxx xxxx rozvrhne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx peněžité xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx správci daně, xxxxx nedoplatek na xxxxx peněžitém xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přiznanou xxxxxxx xxxxx.

§185

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Týká-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx ohledně tohoto xxxxxxx stejné xxxxxxxxx xxxx dlužník; v xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx do 15 xxx.

(3) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx věc dlužníka, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nástupce xxxx následného xxxxxx x se xxxxxxx xxxxxxx nemůže volně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, které je xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxxxxxxxx dálkového a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§186

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx postižením majetkových xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníkovi a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(3) Nesplní-li xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx příkazem x xxxxxxx xxxxx x xxxx, má xxxxxxx daně xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx daňové exekuce xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx výtěžek xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx srážkami xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxx xx mzdy dlužníka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxx.

(3) Na návrh xxxxxxxx xxxx správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx snížit výši xxxxxx, která xx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx důvody, xxx které bylo xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx srážky xxxxx. Xxxxx tomuto rozhodnutí x proti xxxxxxxxxx x xxxxxx nelze xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx, který se xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx nařízení xxxxxx exekuce. Tomuto xxxxxx mzdy správce xxxx xxxxxx exekuční xxxxxx a zároveň xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx, a dále xxxxx xxxx nedoplatku, xxx jehož úhradu xxxx být srážky xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nedoplatek xxxxxx x původního xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx mzdy xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§188

(1) Nařídí-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx, jakou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx srážet.

(2) Pokud xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ani xxxx xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx správci xxxx; ten xxx xxxxx rozhodne, jakou xxxx xxxxxxxx částky xxxx každý xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxxx xx mzdu u xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx mzdu u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx do 8 xxx xxxxxxx správci xxxx, xx

x) x xxxx nastoupil dlužník xxxx xx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx plátce xxxx.

(3) Xx nesplnění povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§190

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka z xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx měně, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvání daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxx x xxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pořadí xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Daňová xxxxxxx přikázáním xxxx peněžité pohledávky

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxx peněžitou xxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxx xx xxxx xxxx na pohledávku x účtu x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x xx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx pohledávka dlužníka xx stane xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx dílčí xxxxxxxxxx x xxxxx právního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jakkoli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx

§192

(1) Xxx provádění daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka, xxx xxxxx §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx c), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx s xxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úkony xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§193

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na vydání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uplatní správce xxxx postup x xxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxx zakáže exekučním xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nařídí jejich xxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx s vyrozuměním x xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, místo a xxxx plnění pohledávky, x to x x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x budoucnu.

Oddíl 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x xxxxxxxxxx věcí

Dražba

§194

(1) Xxxxxxx daně xxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a nemovitých xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dražbu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx exekutor, xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobu x xxxxxxxxx licitačních xxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") x určit xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražby.

(4) Osobou xxxxxxxxxxx na dražbě xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx dražbě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dražby. Jedná-li xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx zúčastnit xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxx dražební jistotu; xxxxxxx dražební xxxxxxx xx tato osoba xxxxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx. Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Osoba zúčastněná xx xxxxxx xx xxxx povinna xxx xx xxxxxx do xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx učinila x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx technicky vybaven; xx nebrání správci xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup

a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x postup pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx §227 xxxxxxx xxxxxxx.

§195

(1) Xxxxxx dražby xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 písm. x), x), x) x h)

a) datum x xxx zahájení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxx ukončení xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dražby,

d) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx výslednou xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx podání a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx nepřipouští xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, uplatnil xxxx právo x xxxxxxx xxxx, a xxx takové uplatnění xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby, x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx právu xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poučením x způsobu xxxxxxxxx x x tom, xx xxxxx xx x těmto pohledávkám xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx dražební jistoty x xxxxxx její xxxxxx,

x) xxx x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zabezpečení prohlídky,

c) xxxxx x závady xxxxxxx x předměty xxxxxx, x označením xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxxx nezaniknou.

(4) Pokud xx prováděna elektronická xxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž:

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dražby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx daně x zrušení konání xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx známo, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx přihlásil xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx,

x) tomu, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx x exekuce přerušené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Ostatním osobám xxxxxxx daně dražební xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx ji zveřejní xxxxxxxx podle §56 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx

x) 30 xxx x xxxxxxx xxxxxx nemovitých xxxx, xxxx

x) 20 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obvyklým xxx xxxxxx úřad, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxx zveřejnění dražební xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx poslední xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§197

(1) Každý, xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené dražební xxxxxxxxx. Správce daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výhrada zpětné xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx práva xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které xxxxxx, xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx dražitel; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx vydražitele xxxx xxxxx zanikají, xxxxx-xx x zákonné xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx, xxx pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ji xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx přihlášení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který nesplnil xxxxxxxx přihlášení, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx daně nebo xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx jiném xxxxxxx xxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxxxx dražbu x xxxx zahájením xxxxxxxx oznámí

a) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě,

b) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx,

x) zda xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nastaly x xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dražební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx exekutor

a) xxxx vyloučit z xxxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx a xxxxxxx další přítomné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nebo zastavit xxxxxx xxxxxx, xxxxx x technických xxxxxx, xxx xxxxxxxx chování xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x jiných důvodů xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud daňový xxxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x pokračování xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stejný xxx osobám přítomným xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dokud xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyslovená dražitelem, xxxxxx se zavazuje xx draženou xxx xx příklepu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podání, xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" udělí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx výhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předposledního xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor rozhodne x udělení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx neodůvodňuje x xxxxx proti xxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x příklep xxxxxxx xxx xxxxxx nemovité xxxx.

(5) Dražitelé xxxx xxxxxx xxxxx dražebními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není omezena xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx dražitelů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx xx příklep xxxx, xxxxxxx svědčí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražitelů s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx zpětné xxxxx, udělí xx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxx xx příklep xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx první, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) O xxxxxxx xxxxxx se sepisuje xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zaznamená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxxxx výhrady xxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxxx a xx, xxxxx vznesli xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce daně x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dražeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx z prodeje xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§201

Dražit nesmí

a) daňový xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx úřední xxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, dlužník x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x xxxx xx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx v xxxxxx xxxx, která xx předmětem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx znovu xxxxxx x toho xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxxxx podání.

§202

Dražba xx ukončí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražby, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dražbou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uspokojeny xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Daňová exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx exekuci, x xxxxxx zpeněžením, pokud xx povaha věci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx být postiženy xxxxxx xxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx podle důvodného xxxxxxxxxxx nachází xxxxxx xxx, již xx xxxxxxx vydat; za xxx účelem xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x sebe xxxxxx xxxxxxx xxx, která xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobní xxxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pohlaví.

§204

(1) Xxxx, které xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x soupisu věcí.

(2) Xx xxxxxxxxx věcmi xxxxx dlužník xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx soupisu xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx exekuční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x soupisu xxxx.

§205

(1) Xxxxx správce xxxx zjistí, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx evidovány x osoby xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Exekuční xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a od xxxxxx okamžiku xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své evidence.

§206

(1) Daňový exekutor xxxxxx především xxxx, xxxxx dlužník může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxx kazí, xxxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx jiných xxxx a lze-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(4) Věci xxxxxxxx povahy, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx, peníze, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x drahokamy xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a současně xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxx xxxx daňovému xxxxxxxxxxx.

(6) Daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxx x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

§207

(1) Daňový exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx-xx obava, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx zajištění. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dodatečně.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věci xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou uzamkne x xxxxxx úřední xxxxxxxx.

(3) Sepsané věci xxxx xxxxxx exekutor xxxx ponechat xx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx. V tomto xxxxxxx sepsané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx a kdy xxxx xxxx sepsány.

(4) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§208

(1) Protokol x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx věci xxxxxxx, xxxx údaj x xxx, zda byly xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx věcí x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dále obsahuje

a) xxxxxx x xxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyzvání xxxxxxxx x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) X protokolu x xxxxxxx soupisu xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx x xxx, že xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vlastnické xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx váznoucí xx xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxx byly xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxx exekuce.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věcí s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx samostatné xxxx, xxxxxx x její xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx součásti, xxxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxx, že se xxxxx o xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odhadne, pokud xxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx; cenu xxxxxxxxx x úředním záznamu. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx20), xxxxxx muzejní povahy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx21), a xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxx.

(3) Za zjištěnou xxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx exekutor xxx xxxxxxx.

§210

(1) Sepsané xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx předmět xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx soubor a xxxxxxx-xx se xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx, je-li tak xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dražit samostatně.

§211

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zjištěné xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx udělen xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxx se draží xxxxx xxx xxxx xxxxxx. Pokud je xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx příklepu.

(3) Xxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydraženou xxx, přiměřeně xx xxxxxxx §84.

(4) Nenajde-li xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx prodána.

(5) Ohledně xxxxxx věci, se xxxxxx xxxx spojena xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx, xxxx ohledně xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx provedené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx zakázán, xxxx xxxxx xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx, která xx xxxxx zákona xxxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zjištěné xxxx. Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx nejvyšší nabídku.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věcmi xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky,

b) xxxxxx muzejní povahy x sbírkové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,

nabídne xx xxxxxxx daně ke xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), x xx nejméně za xxxxxxxxx cenu.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx způsobem xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabyvateli.

(3) Xxxxxxxx xxx, komu xxx xxxxxxx dražby xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx určenou x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxx prodá v xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x to x xxx opakované xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle kazí, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xx x xxxx xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx libovolnému zájemci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx tomu, xxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x uhradí xx na xxxxx xxx převzetí věcí.

(3) Xxxxx-xx x prodeji xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx protokolu xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx knížka, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xx xxxxxx, na xxxxxx xx dlužník právo, xxxxxxxxx však do xxxx vymáhaného nedoplatku.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx, x xx i xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx veden x xxxx měně, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx správci xxxx v české xxxx.

(4) V rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx sepsána xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dodání movitých xxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx daňové exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dále se xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§216

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vykoná xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx. Potřebné xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x imobilizovaných, xx xxxxxxx použije §191.

(4) Xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, se xxxxxxx xx spojeno právo xx výplatu na xxxx xxxxxxx částky xxxx xxxxxx z xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spojeno xxxxx xx xxxxxx věci, xx použije §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx daně vyloučit xx xxxxxxx věcí. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx dlužníkovi x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka, xxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxx je xxxxxxxxx věci xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx převzít xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vrátit proto, xx není xxxx xxxx xxxxx nebo xx věci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, může správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx propadnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxx §84.

Daňová xxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx

§218

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemovitých xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, která xx xx xxxxxxxxxxx dlužníka. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovité věci.

§219

(1) Dlužník xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, nemovitou xxx převést xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx, xxx mu xxx xxxxxxx exekuční xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx předkupní xxxxx, xxxx práva x xxxxxx xxxxxxx x nemovitou xxxx; xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§220

(1) Správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a případným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§221

(1) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x ní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx nemovitá xxx, xxxx příslušenství x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx roku xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx příslušenství; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx dlužník, xxxxxxxx xxxxx osoby, ohledání xxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxx xx daňový exekutor xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx věci dlužníka; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xx xxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx věci x jejího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx práv x závad x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx cenu.

(4) Správce xxxx stanoví rozhodnutím xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx práv xxxxxxxxx x nemovitou věcí xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx lze xxxxxxx xx po xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxx x výsledné xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dlužníkovi, xxxx, xxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a osobám, x xxxxx xx xx xxxxx, že xxx xx xxxxxx xx nemovité xxxx xxxxx nebo xxxxxx x výjimkou práv x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. c).

§222

(1) X případě xxxxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx dvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny.

(2) Xxxx dražební xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx okolností, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jistota xx započte xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx udělení příklepu xxxxxx výhrady, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx přerušené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx právní moci xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxx o tom, xx byly xxxxxxx xxxxxxxx pro přechod xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Proti xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxx odvolat xx 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §196 xxxx. 1, kterým xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx x nezúčastnily xx x xxxxxx xxxxxx dražby.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx odvolací xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X změně se xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx vadám, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kterým xxxx doručeno xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx.

§224

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx udělen, xxxxxxx xxxx uhrazenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx podali xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx dražby z xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx podání,

b) x xxxxxxxx proti rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx pro neuhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx polovinu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx opět k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1, lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejných podmínek, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxx od xxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxxx příslušenství x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xx xxxxxxxxx xx doby, xxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxx novou xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx.

§226

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti vydražitele xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 30 xxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx uplynutím xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání stanovené x dražební xxxxxxxx, xxxx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydražitele.

§227

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejvyšší dražební xxxxxx včas, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx tím, xx neuhradil xxxxxxxx xxxxxxxx podání, x xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx jistota.

(2) O xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení

§228

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně vyzve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx pořadí. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k té xxxxx pohledávek a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx nebo nájemní xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx, xxx xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx má xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nájemního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx.

§229

(1) X výtěžku xxxxxx xx uspokojí xxxxxxx exekuční xxxxxxx. Xxxx se uspokojí xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx břemena xxx xxxxxx věcného břemene,

e) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx výměnku.

(3) Xx-xx xxxxxxx pohledávek stejné xxxxxx x výtěžek xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx poměrně.

§230

(1) Správce xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §228 xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx pohledávky xx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nájemních xxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx práv x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) vydražiteli,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x kterých xx známo, xx x jejich xxxxxxxx xxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 3 písm. c), xx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx souhlasí xxxxx, xxxxx svědčí právo x tohoto xxxxxxx xxxxxxx nebo nájemní xxxxx.

(4) Přiznané částky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx úhradě všech xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxx rozdělovaného xxxxxxx xxxxxx přeplatkem xxxxxxxx, se xxxxxx xx naloží xxxxx §185 xxxx. 2. Xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx.

§231

(1) Dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

x) zadržovací x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) věcná xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x pachtovní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to neplatí x věcných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x pachtovních xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx, xx nezaniknou, x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) další práva x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx náhrada, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém se xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Prodejem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx předmětu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx registr.

§232

(1) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedl, x xxxxxxx výtěžku xxxxxx soud.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xx xxxx stanovené x tomto xxxxxxxx x případný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxx rozhodnutí.

HLAVA XX

XXXXXX DANĚ XXXXXXXX SRÁŽKOU

Daň xxxxxxxx xxxxxxx

§233

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx srazit xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poté, co xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxx daně xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x x důsledku xxxx xxxx daň xxxxxxxx srážkou xxxxxxxx, xxxxxxx xx plátci xxxx k xxxxx xxxxxx.

§234

Zanikne-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx daň xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx vyúčtování xx xxxx xxxxxxxxx část xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlášení.

§235

(1) Zjistí-li správce xxxx, xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx vybíranou xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx předepsaný xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů ode xxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxx.

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxx x odvést daň xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sraženou xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §251 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxx z xxxxxxxx x daně vybírané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

§237

Xxxxxxxx na postup xxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx daně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pochybností.

(2) Plátce xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx do 30 xxx ode dne, xxx žádost xxxxxxx, x x téže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx následné hlášení xxxx dodatečné vyúčtování xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx stížnost na xxxxxx plátce daně xxxxxxx daně, který xx xxxxxx xxxxxx xxxx místně příslušný, x xx do 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Nesplní-li xxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, je poplatník xxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx správci xxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xxx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx vysvětlení.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxxx xx postup xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 a §112. Xxxxxxx xxxx x stížnosti xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x současně xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě anebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x stížnosti xx xxxxxxxx poplatníkovi i xxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX K XXXXXXXXXX

Xxx 1

Právní xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňový subjekt, xxxxx xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx registrován.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souhlas x xxxxxxx, xxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x žádosti o xxxxxxx s výmazem xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxx, xx xx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx při zjištění, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k urychlenému xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozování živnosti xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(6) Pokud xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx účely správy xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, jako by xxxxxxxxxx žil xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Daňová povinnost xxxxxxxxxxx přechází xx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxx získává xxxxxxxxx daňového subjektu xxxxxxx zůstavitele.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správě daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniká x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx zůstavitele, xxxxxx xxxxx xxx placení xxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx jménem xx xxxx pozůstalosti.

(2) Xxxxx xx daňovou povinnost xxxxxxxxxxx povinno xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxxxxx x xxx smrti xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxx xxxxx; tuto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx daňové tvrzení xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239c

Plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx části xxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem předložení xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx této zprávy.

§239c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

§239x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Přechod xxxxxx povinnosti x xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx má právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce; xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxx namísto zaniklé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxx rozumí x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) plátcovy xxxxxxxx plátce xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx.

§240a

Přechod xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx právnické xxxxx xxx likvidace

Dojde-li xx xxxxxxx právnické xxxxx bez xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx její xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx zániku, x xx xx část xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxx osoby rozdělením, xxxx xx bylo xxxxxxxxxx zřejmé, x xxxxx xxxxxxx přechází xxxxxx povinnost xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxx daně; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přeměnou xxxxxxxxx xxxxx rozdělením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přešla xx právního xxxxxxxx xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§240x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací

(1) Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, trvá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba je xxxxxxx podat xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx likvidace, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Právnická xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxx daňové tvrzení xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vznikne-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použití likvidačního xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx povinnost, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx likvidačního zůstatku x xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

§240x

Xxxxx xxxxxx tvrzení xxx xxxxxxx privatizovaného xxxxxxx

Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, jemuž xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§240x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014

§241

Zákaz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxx osoba, není xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to neplatí, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Díl 2

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx použije xxxxx xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx přezkoumání.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý xx xxxxxxx daňových povinností, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, se použije xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx řízení

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x celém daňovém xxxxxx pokračovat, x xxxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx přezkumného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se pohledávek, xxxxx xxxxxx pohledávkami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx moci.

(3) Ode xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x daňové pohledávce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx majetkovou podstatou, xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx popření daňové xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx sporu zohlední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku řádné xxxxxx tvrzení za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx dosud xxxxxx podáno; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou podstatou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx této povinnosti x xxxxxxxxxx xxx §245 odst. 1, xxxxxxxxx zaniká; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx správci daně xx xxxxxx lhůtě x xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxxxx je daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx zachovány.

(3) Xx xxx předložení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx uplynulou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx dojít x xxxx zpracování.

(5) Nebylo-li xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx daně xxxx xxx stanovit xxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxx nejprve xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Ve xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny x §239b odst. 4 x 5, §239c, §240a, §240c xxxx. 2 x 3, §240d a §244 xxxx. 1 x 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxx za předcházející xxxxxxxxx období, x xxxxxxx, xxx původní xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě daňového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, jakož i x xxxx jednorázových, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xx předcházející xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx posouzení podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxx dosud xxxxxxxxxx, 6 měsíců xx uplynutí tohoto xxxxxxxxxxx období.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁSLEDKY PORUŠENÍ XXXXXXXXXX XXX SPRÁVĚ XXXX A XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx vázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Správním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahuje; x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správců xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ten x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx uložit tomu, xxx při jednání xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxx ztěžuje správu xxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) neuposlechne xxxxxx úřední xxxxx, xxxx

x) navzdory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx chová xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Kč xxxx správce xxxx xxxxxx tomu, xxx xxxxxxx ztěžuje xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, která mu xxxx stanovena zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pokutu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x tomu, xxx učiní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pořádkovou xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Pořádkovou xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx stav xxxx.

§247x

Xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx nepeněžité povahy

(1) Xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx, xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podání xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx x), vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx výši 1 000 Kč.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx správce daně xxxxxxxxx výměrem. Xxxxxx xx splatná xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx platebního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx 50 000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. c) xxxx x) závažně ztěžuje xxxxxx daní.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději xx 3 let xxx xxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro správu xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx splatná xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx rozhodl x xxxxxxxxxx ji platit, xxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx hrazena xxxx xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pokuty

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x pokud xxx, xxxx xx pokuta xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx ukládané pokuty xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, správce daně xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx pořizovaného x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zjištěny xxxxxx pro uložení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx číslo xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx vyžádání.

(3) Stvrzenky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, nepodá-li xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxx měl xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 5 pracovních xxx, xx xxxx

x) 0,05 % xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx den prodlení, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxxx, nejvýše xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu, xxxx

x) 0,01 % xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xx xxxxx xxxxxxxxxxx den xxxxxxxx, nejvýše xxxx 5 % stanovené xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, následné xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx tak po xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů, xx xxxx 0,05 % x xxxxxxx částky xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvést xx každý následující xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 0,5 % x celkové částky xxxx, kterou byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně vzniklá x důsledku xxxxxxxx xxxxxx daňového tvrzení xx nepředepíše a xxxxxxxx subjektu nevzniká xxxxxxxxx xx uhradit, xxxxxxx-xx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxx menší xxx 1 000 Xx.

(4) X xxxxxxx, kdy xxxxxx subjekt nepodá xxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxx dodatečně xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx toto tvrzení xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejméně 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxx xxx 300&xxxx;000 Xx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platebním xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx poloviční, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x

x) x daném xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx stanovena xxxxxx poslední xxxxx xxxx, ve xxxx

x) 20 %, je-li xxx zvyšována,

b) 20 %, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 1 %, je-li xxxxxxxxx daňová xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x penále xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxxxx xxxxxxx. Penále xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx daň, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx vypočte.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx penále nevzniká x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Úrok xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxx zdaňovací xxxxxx nebo za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 x xxxxxxxx úroku, je-li xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx vznik.

(4) Proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx

(1) Úrokem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx x posečkané xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx daňovým subjektem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) dosud xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx osobního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) pominuly xxxxxxxx pro jeho xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vzniká xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně.

§251b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx

(1) Úrokem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxx z vratitelného xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně,

c) xxxx z daňového xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx správcem daně, xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x kterého xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx hrazený xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx x xx byl xxxxxxx xxxxxxxxx požádán.

§251c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§251x

Xxxxx xxxxx hrazených xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx vzniklou xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx úrok xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§251x xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Díl 2

Úroky hrazené xxxxxxx subjektem

§252

Úrok z xxxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxx xx

x) splatná xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

(2) Xxxx x prodlení xxxxxx

x) xx čtvrtého xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx doby, xx xxxxxx vzniká xxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vratky vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu nebo xxxx, anebo předepsání xxxxxx xx daňový xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx dobu xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, x to xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx odpovídá xxxx xxxxx x prodlení xxxxx občanského xxxxxxxx.

(5) Xxxx x prodlení xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho vznik.

§253

Xxxx x posečkané xxxxxx

(1) Základem pro xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x posečkané částky xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx částky nevzniká xx xxxx, kdy xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xxxxxxxx úroku x prodlení xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx x posečkané xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx xxxxx x vratitelného xxxxxxxxx xx vratitelný přeplatek, xxxxx nebyl v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxxxxxxx přeplatku vzniká xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dne xxxx xxxxxxx, použití xxxx převedení.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx

x) po dobu, xxx xxxxxx xxxx x daňového odpočtu,

b) x případě pozdního xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx x xxxxxxxx.

§253x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§254

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx x xxxxxxxxx stanovené xxxx xx

x) část xxxxxxxx daně, o xxxxxx byla xxxxxxx xxx stanovená xxx xxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx,

x) část xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx tvrzení, x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) částka uhrazená xx xxxxxxx nezákonného xxxx nicotného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Úrok z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx

x) náhradním xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx došlo-li x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx dne její xxxxxx, xx xxx xxxxxx vrácení, xxxxxxx xxxx převedení, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx podle §155b xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx §155b odst. 4 xxxx. a), xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx příkazu, xxxx xxxxx-xx x její xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx úhrady, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx její vrácení.

(3) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx od daňového xxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x mohly xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx stanovení,

c) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx padělaného nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx předložené xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x stanovení xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) peněžitého xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně odpovídá xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Výše xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx zvyšuje xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§254x

Xxxx z daňového xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovený xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx daňového xxxxxxx, xx kterého vyplývá, xx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, xxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxx daňové xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, do dne xxxxxxx, převedení nebo xxxxxxx xxxxxxxx odpočtu, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx vrácení.

(3) Běh xxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxx x xxxx x xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx

x) xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx učiněno x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx dne, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx těchto vad, xxxx xxx dojde x xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxx výzvě, nebo

b) xxxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x daňového xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx daňový odpočet, x xx ode xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx správcem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Výše úroku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroku x xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx nacházet xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx se xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx skutečnosti, na xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx xx xxxxx x protokolu. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Odmítne-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečeny xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxx poté xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx předány xxxxxxxxx xxxxxx. Komora vrátí xxxxxxx xxxx listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx naloží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) V xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahradit na xxxxx správce daně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28).

§256

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxx

§257

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx náleží xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, xxxxxx xx povinen uhradit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx daně. Xxxxxxxxxx xx vyznačí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daňového subjektu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xx xxxx xxxxxxx výnosu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdobně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx doručení; xxxx xxxxxx odvolání xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx daně, x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx souhrnné částky xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx posečkána, o xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx x xxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx účty xxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx převáděných do xxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx přeplatku, xxxxx xxxxxxx xxxx tento xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřevedených xxxxxxxx xxxxxx výnosu. Xxxx-xx těchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení úhrady xxx, aby xx xxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Bude-li přeplatek xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxxxxxx přeplatku; tento xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vrácení přeplatku, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prokázané xxxxxxxx.

(3) Xxxxx bylo xxxx xxxxxxxx výnosů, x xxxxx má xxx xxxxxxxxx vrácen nebo xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, vrátí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nich x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx x příslušenství xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx do xxxx uplynutí xxxxx xxx placení xxxx, x xx x xxxx, xxx xxxxx x její xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve po 60 xxxxx ode xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti xx xxxxxx subjekt povinen xxxxx jiné důvody xxx xx, které xxx obsahovala žádost xxxxxxx, jinak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X odložení musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx uplatnit opravné xxxxxxxxxx.

§259a

Prominutí xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správce daně x xxxxxxxxx části xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xx 75 % xxxxxx. Při xxx xxxx vázán xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx penále.

(4) Xxxxx xxx podání žádosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx po dobu

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx vznikla,

b) posečkání xxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxxx doměření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259xx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokuta vznikla, xxxx pokud xx xxxx xxxxxx stalo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx opožděné xxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx tvrzení došlo x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxx posouzení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu zakládají xxxxxxx xxxxxxx pokuty.

§259aa xxxxxx právním předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§259x

Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxx x posečkané xxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx daň, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrok xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx z důvodu, xxxxx lze s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx prominut, xxxxxxx daně zohlední xxxxxxxxxx, xxx ekonomické xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§259c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňové xxxx xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xx pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxx, xxxxx spravují xxx řízené xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx příslušenství daně

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx mimořádných, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jichž xx důvod prominutí xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx právo podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevhodnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxxxxx-xx daňový zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx výpověď může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Stížnost xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx překročit xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx stížnosti.

(5) Byla-li xxxxxxxx shledána důvodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x nápravě. X xxxxxxxx šetření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx záznam a xxxxxxx daně o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx stížnosti. Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx prošetření způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxx xx správní řád xxxxxxxxx.

§263

Zmocňovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhlášku x xxxxxxxxx §107 xxxx. 8, §163 xxxx. 4 a §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx plynoucí xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx upravují řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozhodnutí vydaná xxxxxxxx daně, a xxxxxx účinky xx xxxxxx daní, které xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachovány; xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx posuzují podle xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dříve xxxxxxx xxxx xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předložení nové xxxx xxxx; do xxxx předložení nové xxxx xxxx nebo xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx neskončí xxxxx než x xxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx x xxxxx xxxxx xxx vyměření, xxxxx započala podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx; okamžik xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx běh xxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vybrat x vymáhat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx právních skutečností, xxxxx mají xxxx xx běh xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx až xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxx x prominutí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx x posečkání xxxx xxxx xxxx zaplacení xx splátkách, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x dosavadních právních xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx tyto přihlášky, xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §232 xxxxxx xxxxxx.

(8) Při xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x daňových xxxxxx zahájených xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx jsou současně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx běžet do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx-xx x xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx hlášení, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x dani xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(13) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(14) Xxx daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(15) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rozsah xxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zanikly xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx bez xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ručiteli, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x nich xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

2. Zákon č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx č. 299/1993 Sb., kterou se xxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Vyhláška č. 209/2003 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 299/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx x x xxxxxxx daní xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 95/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 25/1994 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o převodu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§266

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. ledna 2011.

v x. Němcová x. x.

Xxxxx x. r.

Fischer x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx tvrzení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xx pokuta xx opožděné tvrzení xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Správce xxxx xxxxx z xxxx xxxxxx daňovou xxxxxxxxxx schránku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx zpřístupněnu xxxxxxx schránku, a xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx zůstavitele přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §239 x §245 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. V xxxxxxx, xx dojde x zániku xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §240 x §245 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx stejná ustanovení xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx xx skutečnosti, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, postupuje xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx lze pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx x posečkané xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

5. Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx-xx postup x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx. xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx posuzuje podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx uplatněného x xxxxxx daňovém tvrzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Sb. x účinností od 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx xxxxxxx, soudního xxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx od xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se vztahuje xxxxx na xxxxx x dokumenty, xxxxx xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zákona x. 280/2009 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx informační schránku xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 3 xxxx. a) bodu 1 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx, kdy xxxxxxx xxxx zveřejní xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxx skutečnosti.

2. X xxxxxxx, xx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §87 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx ve sděleném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx provést daňovou xxxxxxxx, xxxxxx této xxxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 5 a 6 x §254a xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §136 xxxx. 2 a 6 a §138 xxxx. 3 zákona x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xx xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx podávaného xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §136 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, xx xxxxx xx skončila xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §157a xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nastane xxxxx x xxxxxxx xxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx o xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Okamžik xxxxxxx, běh a xxxxx xxxxx pro xxxxxxx daně xx x xxxxxxx xxxx, xxxxx původní xxx xxxxxxxxxx nastal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 7 xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx započala přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx lhůty xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx pro placení xxxx xxxxx bodu 7, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, v jakém xx nevznikla xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, u xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx tento xxxx xxxxxxx zákon x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx zákon č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxx xxxxx x případě pokuty xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 6 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx nebylo xxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 280/2009 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

30/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.3.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2013 a 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

187/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 24/14 xx věci návrhu xx xxxxxxx §250 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.9.2015 sp. xx. Pl. XX 18/14 xx věci xxxxxx xx zrušení §264 odst. 4 xxx první x xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 25.11.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx a x xxxxxxxxxxx x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

80/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

337/2019 Sb., nález XX xx xxx 12.11.2019 xx. xx. Xx. ÚS 19/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x účinností xx 1.1.2021

283/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

366/2022 Xx., kterým xx mění zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §19 x 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2) Například zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákon č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §2 a 11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx řádu.
8) §38 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Zákon č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
12) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x znakové xxxx x o xxxxx dalších xxxxxx.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Například §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích x náboženských společnostech).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx x poplatku x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 163/2005 Sb.
16) Xxxxxxxxx §56 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a dani x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Sb.
17) Xxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Například xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

19) §92 x 93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §462 xxxxxxxxxx zákoníku.
26) §11 xxxxxx č. 219/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §190 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
28) §200j xx 200m xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

30) Směrnice Xxxx 2016/2258 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx orgánů k xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx.