Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019 do 31.12.2020.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Zřízení a zrušení daňové informační schránky §69a

Nahlížení do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Postupy při správě daní

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Daňová kontrola §85 §86 §87 §88

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 3 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení §145

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154 §155

Posečkání §156 §157

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

Úrok z prodlení §252 §253

Úrok z neoprávněného jednání správce daně §254

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Úrok z daňového odpočtu §254a

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2009

xxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx postup správců xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x třetích xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyúčtování (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx") a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx") xxxxxx daňovým subjektem.

§2

(1) Předmětem správy xxxx xxxx daně, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx příjmu veřejného xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").

(2) Veřejným xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx fond,

d) xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) rozpočet, x xxxx xx stanoví xxxxx.

(3) Xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxx, které zákon xxxxxxxx jako daň, xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plnění, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx při xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy.

(4) Daň xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ztrátu xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx x příslušenství xxxx.

(5) Příslušenstvím xxxx xx xxxxxxxx úroky, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxx.

§3

Daňová povinnost vzniká xxxxxxxxx, xxx nastaly xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx zákona předmětem xxxx, xxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxx zákon nebo xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX ZÁSADY XXXXXX XXXX

§5

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x jinými právními xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx"). Zákonem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x v rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx šetří xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx") x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x používá xxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx zatěžují x xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxx daní.

§6

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx rovná xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní a xxxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám zúčastněným xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x v souvislosti xx xxxx úkonem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx x povinnostech, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx možností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx osoby xxxx povinny xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx nevznikaly zbytečné xxxxxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxx xxxxx řízení xxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx úkonů, xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx výsledkem xxxx úkony xxxxxxx.

§8

(1) Správce daně xxx dokazování hodnotí xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Správce daně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; přitom xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xx to, aby xxx rozhodování skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Při správě xxxx xx xxxxxxxxxx x právnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody v xxxxxxx xx xxxxxxx x účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx daní xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x všem, xx xx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správu xxxx, x to xxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx cíle xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ČÁST X SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA X

XXXXXXX XXXX A XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX

Xxx 1

Správce xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx") x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx daní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx orgán xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, jiný xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce xxxx xx způsobilost být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a x xxxxx rozsahu má x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx1).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx,

x) xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxx subjektů a xxxxxx xxxxxxxx povinností.

§12

Xxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx oprávněná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxx.

(4) O tom, xxx je x xxxx věci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx na požádání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx kterém xxxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

Místní xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, se xxxx

x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx pobytu; xxx xxxxx správy xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizince, a xxxxx-xx takto xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x právnické xxxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozumí adresa, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx správě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx věc xxxxxxx.

(3) U poplatků, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k provedení xxxxxx úkonu.

§14

(1) Je-li v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx několik xxxxxxx xxxx, řízení xxxxxxx xxx z xxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; ostatní xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je jim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, určí xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx správní xxxxx").

§15

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x mimo svůj xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx jehož xxxx xx místně xxxxxxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bezodkladně postoupí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx daní, které xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxx, xxxx správci xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx rozsahu k xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx postoupena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nižšího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx úkony, jakož x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx účel dožádání, xxxxxxxxxxx, xxxx sdělí xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx vyhovět xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx o provedení xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je nejblíže xxxxxxxx nadřízen dožádanému x xxxxxxxxxxxx správci xxxx.

§18

Delegace

(1) Xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxx může nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xx to účelné xxxx jsou-li xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delegace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může věc xxxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) jsou-li xxx xxxxx xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) za xxxxxx xxxxxxxx nápravy x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx bude xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Díl 2

Osoby xxxxxxxxxx xx správě daní x xxxxxxxxxx

Xxxxxx subjekt

§20

(1) Xxxxxxx subjektem je xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx označuje xxxxx, xxxxx x xxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jako plátce xxxx.

(2) Daňový subjekt xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxx běhu lhůty xxx stanovení xxxx x při xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatku, x to x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx subjektům, zejména xxxxx spravující xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx.

§21

(1) Má-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, srážení xxxx xxxxxxxxx daně, x xxx xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx ten, x xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx je umístěna.

(3) Xxxxxxxx pokladna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxx xx jednání xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx pokladnu odporuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daně.

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx rozumějí xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, které mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx daní xxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx na správě xxxx xx povinna xx vyzvání úřední xxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx2) x k xxxxxxx xxxxx xxx správě xxxx ji nepřipustit xx xxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx.

§24

Procesní způsobilost

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx, že xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednat3).

(3) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx při xxxxxx daní oprávněn xxxxxx jejím xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednat samostatně.

(4) X xxxx věci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx současně jednat xxx jedna xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx xxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jiné xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx správě xxxx.

§25

Xxxxxxxx

(1) Zástupcem osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) společný xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx správce xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X tomto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce

a) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx zastupovat,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx sporné, xxx xx x xxxx xxxxxxxx,

x) osobě xxxxxxxxx pobytu nebo xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxx, nebo

e) osobě, xxxxx brání jiná xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx toho, x koho xx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, anebo xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx ze seznamu xxxxxxxx xxxxxxx Komora xxxxxxxx poradců na xxxxxxxx správce xxxx, x to do 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx x zástupce xxxxxxxxxx Komorou daňových xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxx za xx, že má xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx řádně hájit xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zastupování xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x ochranu xxxx xxxx xxxxx zastoupeného,

b) xxxxx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx takový xxxxx xx výsledku xxxxxx, který odůvodňuje xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) pominou-li důvody xxxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxx xxxxxxx.

Zmocněnec

§27

(1) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx xxxx zvolit xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx moc xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxxxx i vůči xxxxxx xxxxxxx daně xx změně místní xxxxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx dalším xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx věci, xxx kterou byla xxxx moc xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx moc xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxx vymezen xxxx xxxx-xx vymezen přesně, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; ustanovení x vadách xxxxxx xx použije xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozsahu plné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xx vůči xxxxxxx xxxx účinná až xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvolí-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu, ve xxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Zmocněnec, xxxxx xxxx sídlo nebo xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx sídlem xxxx místem xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx budou xxx xxxx xxxxxxxxxx ukládány x xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich vydání, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx písemného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx zmocnění

(1) V xxxx věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dalšího xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§30

Společné zastupování

(1) Vzniká-li xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxx společného xxxxxxxxx. Xxxxx tak xxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §27 xx 29 xxxxxxx.

§31

Odborný xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx si xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx maří xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx-xx by k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX

§32

Xxxxxx lhůty x provedení xxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní rozhodnutím xxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx a zvlášť xxxxxxxx.

(3) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx stanovená xxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lhůty; xxxxx xxx x lhůtu xxxxxx než 8 xxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty, a xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Počítání xxxx

(1) Lhůta xxxxxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxx běhu xxxxx, x xxxxx uplynutím xxxx dne, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označením xxxxxxx xx dnem, xxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx-xx takový xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy došlo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx určená x xxxxxxxx časových jednotkách, xxx jsou dny, xx xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx nejblíže následující xxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx určenou v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxx.

§34

Xxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxx, kdy osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx učinila xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx úkonu xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx běhu xxxxx xx tohoto xxx odvozován, běh xxxxx se staví xxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx vyzývá osobu xxxxxxxxxxx na správě xxxx k součinnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx x poslední xxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx zásilka xxxxxxxxxx podání adresovaná xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxxxxx xxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx správců daně (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx datová zpráva xx datové xxxxxxxx5) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx-xx x xxxxx určenou x kratších xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx, je tato xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx x věcně x xxxxxx příslušného správce xxxx, je xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx učiněn xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx lhůty

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím; xx stejných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx zákonnou, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, která x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxx xx být xxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxx obdržel, xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx o 3 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxx předmětem xxxx x zahraničí, xxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx 10 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x lhůtu, se xxxxxx zákon spojuje xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx lhůty v xxxxxxxx stav

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx správce daně x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stav.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx podáním xxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx, x xxxx stanoví xxx jejího xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x navrácení xxxxx v xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx důvod xxxxxxxx lhůty.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx povolit, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx více xxx 1 rok, xxxx xxxxx xxx x xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) pro placení xxxx, xxxx

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx neodůvodňuje.

§38

Xxxxxxx před xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx správce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) marně uplynula xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta, x xxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx,

x) neprovedl úkon xx lhůtě, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxx daní obvyklá, xxxx

x) nevydal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týká.

(3) Nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je důvodný, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. Nezjedná-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxx příkazu, xxxxxxxxxxx zjedná xxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx 30 xxx x xxxxxxxx důvodů. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

HLAVA III

DORUČOVÁNÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx doručit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx orgánem, o xxxx xx stanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodat zásilku xxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxxx je stanoven xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx rozhodnutím správce xxxx,

x) xxx stanoví xxxxx, nebo

c) xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této osobě x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastane xxxxxxx.

Xxx 2

Elektronické xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní (xxxx xxx "adresát"), xxxxx x xxxx, kdo xxxxxxxxx xx adresáta xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x místě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Adresát nebo xxx, xxx písemnost xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen na xxxxx toho, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx totožnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx doručení.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osobě xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xx adresu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx jí xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x doručování xx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, doručuje xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx adrese xxx doručování zastižen, xxxxxxxxx xx uloží x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx upozorní, xxx xx xx xx lhůtě 10 xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxx doručování xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Písemnost, která xx nedoručuje do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx adresátem, xxx doručit xxx xxxxxxxx xx domovní xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné xxxxx.

§45

Doručování právnickým xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx adresátem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, se xxxx xxxxxxx kterémukoliv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx okolí zdržuje, xxxxx xxxxxxxx x xxx, že odevzdá xxxxxxxxx adresátovi.

(4) Xxxxxx-xx xx adrese pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx osoby xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§46

Uložení písemnosti

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x doručení xxxxxxx, xxxx

x) x provozovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xx doručuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx užívané xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyzve x xxxxxxxx písemnosti x xxxx se x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, komu xx xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx dne x x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyzvednutí; xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uložit, xxxxx adresát požádá xxxxxx písemně xxxx, xxx písemnost xxxxxxxx xxxx jehož prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x ukládání xxxxxxxxxx.

§47

Účinky xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je doručena xxxxxxxxx převzetí zásilky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx xx adresát x uložení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x písemnost xx xxxxx xxxxxxx xxxx; současně xx xxxxxxx poučí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Není-li xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučení xxxxxx, xxx xx zanechat x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uložena u xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxxxxxx tento neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Písemnosti, x nichž marně xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyzvednutí, xxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx předem xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je-li xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, písemnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx vyzvednutí vhazovány xx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx seznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx doručení

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx ze xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx správce xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xx doručení.

(3) Shledá-li xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx neúčinnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Zvláštní způsoby xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x), xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xx xxxxxx xx doručuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx daně vyvěsí xx xxxx nejméně 15 xxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx vyzvednutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx si xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, považuje xx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxx.

(4) Xx veřejné xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx a den xxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx předpisným seznamem, xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx obecní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného předpisného xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx.

(2) Za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx zpřístupnění.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se jemu xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxx doručení

§51

(1) Xxxxxxxx písemností, xxxxx xx doručují xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx převzetí xx xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx listinou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doručování x podle okolností, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x adresu, xx xxxxxx mu je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx doručování,

e) xxxxx o xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx uložena, x x dni, xxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx vrácení xxxxxxx xxxx,

x) xxxx x xxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jméno xxxxx, xxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx; jde-li x osobu odlišnou xx adresáta, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx uvede i xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx adresáta,

i) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správnost údajů xx xxxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx prokázat jiným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx z xxxxxxx adresáta xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx úřední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a), f), x) x x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx, prokazuje xx xxxxxxxx písemnosti xx vlastních rukou xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx podpisu x důvody xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx indispozici, xxxxxxxx xx xxxx dospělá xxxxx xxxx svědek x připíše xxxxx, xxx xxxxx nemohlo xxxxx x potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx; podpis xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX INFORMACÍ

Povinnost xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxx dozvěděly x xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx neplatí xxx xxxxxx subjekt, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo použité xxx xxxxxx jeho xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ho xxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx nástupce, xxxx xxxxx-xx bez dědice, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxxx financí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace veřejně xxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxx dostupné x informačních systémů xxxxxxx xxxxxx.

(4) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(5) O xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) úřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) úřední xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x rozsahu, x xxxxx xxxx její xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx daní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx zveřejňované xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx podpory malého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxx.

§53

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx, xxxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxxx získané při xxxxxx xxxx

x) Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahy x xxxxxxx xxxxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx podpory xxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx jeho xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně xxx xxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxxx potřebné xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x správním xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx x plnění xxxxx ve své xxxxxxxxxx,

x) zdravotním pojišťovnám, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxx zákonné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plátců xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud provádí x rozsahu svého xxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxx daní,

h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x údaje nezbytné xxx potřeby sestavování xxxxxxxxx xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxx daňových xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx x orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx řízení x xxxx odvolání,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx projednání xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) O xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx požaduje státní xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx

x) některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poplatkových, který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxxx nepřekažení nebo xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x jmění x xxxxxxx xxx poškozování xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx osoby, některý x trestných činů xxxxxxxx xxxx, některý x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx výroby x xxxxxx pečetidla xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona7), xxxxx xxx xxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§54

(1) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx poskytnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxxxxxx xxxxxxxxx v písemné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daně, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uchovávaných x elektronické podobě.

(2) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxx jednání, které xx mohlo xxxxxxxx xxxxxx újmu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx přestane xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§56

Informační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxx zejména učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo nahlížet xx spisu, a xxxxxxxx xxxx správce xxxx, xx xxxxx xx otevřena podatelna xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx způsobilý xxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxx §71 xxxx. 3, x xxxx xxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxxxx,

x) čísla účtů, xx které xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx mu xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, které xxx xxxxxx inkasem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, které xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodržet,

f) xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, které je xxx těchto platbách xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxx

§57

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxx x xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, které xx předmětem daně,

c) xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxx.

(3) Banky, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx") xxxx povinni xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx účtů a xxxxxx jedinečných xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prostředky na xxxx vložily, a x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnostních schránek.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx zásilkách, poštovních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxx příjemcích x xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Podnikatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou telefonní xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(6) Vydavatelé xxxxxxxxxxxx tisku jsou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx objednatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod xxxxxxx.

§57a

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx xx xxxxx x osobu xxxxx §57, xx xxxxxxx na vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx30):

x) xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx provádění kontroly xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx získávání xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, notář, daňový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx auditor, může xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 pouze ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, a xx xxxxx xx účelem xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 x 2 x §27 odst. 1, 2 a 4 zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

§57a vložen xxxxxxx předpisem x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Orgány xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx v §57 x §57a xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxx dokumenty, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a správcem xxxx.

(3) Správce daně xx může údaje xxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 x 57a xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx získat x xxxxxx evidence, xxxxxx xxx xxxx; xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx potřebné xxxxx xx osob xxxxxxxxx x §57 x §57a xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx9) předávají x xxx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vztah xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x tyto xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kritéria, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x záznamech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx nejméně xx xxxx jednoho xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx údajům xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracovávaným xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx právním předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) X xxxxxxx podáních x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx pořídit x xxxxxxx, x xxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx protokol, xxxxxxxx nebo zvukový xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; o xxxx xxxxxxxxxxx předem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo jednání,

c) xxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx úkon xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx úkonu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokladů a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednání nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x nahlédnutí,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx zúčastnily, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo výhradám.

§61

(1) Xxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx razítka xx státním znakem.

§62

(1) Xxxx-xx protokol xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx přečíst x xxxxxx x xxx, xx se xxx stalo, x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx změněno. Xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx věci, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněnými xx protokolovaném jednání x xxx stanovisko x xxx.

(3) Xx xxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxx, vyjádření x xxx, oprav či xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx hlasitě přečteny, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx diktován, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x protokolu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzdálení xx xxxx podpisem xxxxxxxxx xxx dostatečného xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xx musí xxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx zúčastnil, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx původní zápis xxxxxx xxxxxxx.

§63

Úřední xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxxx xxxxxx součástí protokolu, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx záznam, xx xxxxxx zachytí xxxxxxxxxxx, xxxxx mají vztah xx správě daní, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obsahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Úřední xxxxxx podepíše xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxx údaje, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx změny obsahu xxxxxxxx záznamu.

Xxxx

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xx zakládají do xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx správce daně. Xxxxxx písemnostmi xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx,

x) protokoly,

d) úřední xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxx xxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx se xxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x xxxxx xx vede řízení,

d) xxxx vyhledávací,

e) část xxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx soupis xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; písemnosti xx xxxxx xx řadí x časové posloupnosti, xxxxxxxx se jednotlivými xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx uplatněny x řízení xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx xxxxxx zpřístupnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozilo xxx xxxxxx daní, účel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by ohrozilo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysvětleních, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pomůcky,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zakládané xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx x xxxx části xxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx důkazů. Xxx-xx x důkazní prostředky, xxxxx xxxx uplatněny x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx projednání xxxxxx x daňové xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx písemnosti x vyhledávací xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx číslem x x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx spisů

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nahlédnout xx xxxxx spisu týkajících xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx povinnostech.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části spisu. X xxxxx poskytnutého xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx anebo xxx správy xxxx, xxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxx pro další xxxxxx xxxxxx, umožnit xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx vyhledávací xxxxx xxxxx.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xx spisu xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, pokud správce xxxx nepřipustí nahlížení xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§67

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx x každém xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx spisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořídí xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, do xxx xxx nahlížet, xxxxxxxx xxxxx, kopie, xxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx subjektu. Xx žádost daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ověří jejich xxxxx s xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx doložce x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx

x) xxx opis, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s listinou, x xxx xxx xxxxxxx, x zda xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxx archů xx xxxxxx,

x) počet xxxxx xxxx archů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) podpis xxxxxx xxxxx x otisk xxxxxxxx razítka se xxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx, pořizovat x xx xxxxxx x xxxxx, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zajistí xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Xxxxxx informační xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, x jakém xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx schránce daňového xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxx vybaven xxx xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx schránky,

b) rozsah x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich aktualizace,

c) xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx shromažďují informace xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxx výkon působnosti xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §13 odst. 1.

§69x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zruší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx z xxxx xxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému subjektu, xxxxx xxxx zpřístupněna xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx daňová informační xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx po zpřístupnění xxxxxx xxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxxxx do daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx má

a) xxxxxx xxxxxxx,

x) zástupce xxxxxxxx subjektu, x xx xx xxxxxxxx, xx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový subjekt xxx xxxxxx daní x neomezeném xxxxxxx x všech správců xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na témže xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxxx

2. zmocněn x xxxxxxxx do xxxxxx informační schránky.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně; §29 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx daňové informační xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx přihlášení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

§69c

§69c zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx obsahu x bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx je xxxx, čeho se xxxx x xx xx xxxxxxxx.

§71

(1) Podání xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx zprávou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxxx podatele xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činí.

(3) Účinky xxxxxx má xxxxxx xxxx učiněný vůči xxxxxxx daně za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx podání xx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, potvrzeno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx stav.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§72

(1) Přihlášku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xx tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(2) X tiskopisech x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x využitím dálkového xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1 xxxx 3.

(4) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, je xxxxxxx podání podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné správcem xxxx odeslanou způsobem xxxxxxxx v §71 xxxx. 1.

§73

(1) Podání xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx učiněno xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxx x využitím dálkového xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně nebo xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podání učiněné xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízením s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx této xxxxxx zprávy.

(4) Podání, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxx jej xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je však xxxxxxxxxxx u xxxxxx, x němuž xx xxxxx zúčastněná na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxx, xxxx na xxxxx správce daně.

§74

Xxxx xxxxxx

(1) Má-li xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx toho, xxx xxxxxx učinil, xxx xxxxxxxx vady xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokynu x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výzva xxxxxxxx poučení o xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx označených vad.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx podání, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, stává se xxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxx záznam x xxxxxxxx podatele; xxxxxxxxxx není xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxx správci xxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pouze x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxx jako xx podání xxx xxxx; to xxxxx xxxxx pro xxxxxx, x xxxxx tuto xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§75

Postoupení

Není-li správce xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx platba, xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx, podání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx x uvědomí x tom xxxxxxxx.

§76

Xxxxxxx jazyk

(1) Při xxxxxx daní xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx českém xxxxxx xxxx být předloženy x xxxxxxxxxxx znění, x xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nevyžaduje xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx učinit xx xxx úřední xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vede xxxxxxx, má xxxxx xx tlumočníka10) xxxxxxxxx x seznamu tlumočníků, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx k národnostní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dlouhodobě žije xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11), xx před xxxxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx správce xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx národnostní xxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx na tlumočení x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx nese xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx ustanoví xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx tlumočníka xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu12). Osobě xxxxxxxxx, xxxxx neovládá xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prostředníka, xxxxx je xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx artikulace. Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§77

Vyloučení xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx nebo xxxxxx postupu xxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xx x téže věci xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx podílela xx xxxxx stupni, xxxx

x) xxxx poměr x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx vzbuzuje jiné xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxxxx xx x xx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, x xxxxx nepodjatosti jsou xxxxxxx pochybnosti, xxx xx doby, než xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxx neodkladné xxxxx.

(4) O xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, rozhodne xxxxxx xxxxx stojící x čele xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx je vyloučena, xxxx místo xx xxxxx úřední osobu, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx osobě xx vztahu xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx takové nepodjaté xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x čele xxxxxxx xxxx nejblíže nadřízeného xxxxxxx daně, aby xxxxxxx xxxxxx správce xxxx x provedení xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce daně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx pochybnostech x xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tom, xxx xx vyloučena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx podle §18 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx úřední osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(7) Xxxxxxxxxx x xxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx úřední xxxxx x daňovému xxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx řízení o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, xx základě námitky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx, xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx vyrozumí. Xxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 x 7 se xxxxxxx xxx znalce a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Postupy xxx xxxxxx xxxx

§78

Xxxxxxxxxxx činnost

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty x xxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx i v xxxx průběhu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxxx činnosti správce xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx či registrace xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších skutečností xxxxxxxxxx xxx správné xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §9 odst. 3,

x) xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx provádět xxxxxx xxxxxxx x xxx dožádání.

§79

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx úředním postupem.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx §96 odst. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako důkazní xxxxxxxxxx.

(4) X podaném xxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

Místní šetření

§80

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ohledání x daňových subjektů x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxx, xxx xx xx vzhledem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx potřebná.

(3) X průběhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx záznam.

(4) Správce xxxx může pořizovat xxxxxxxx xxxx zvukový xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, x xxxx předem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonu xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx provozu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx správy daní. Xxxx xxxxx xx xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx současně xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným způsobem.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a xx x na technických xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx nosičích xxx xx xxxxxxx daně xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx informace xxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx xxxxxxx x další přítomné xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx úřední osobě, xxxxx xxxxxxx místní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx místní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x mimo xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §83.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxx, x xxx xx místní xxxxxxx prováděno, vyžádat xxxx xxxxxxx pro xxxxx bližšího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Takto xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx odebrání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx daně osobě, xx xxxxx xx xxxxxxx, nejpozději xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx zvlášť xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx zapůjčené xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x důležitých důvodů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§83

(1) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx by později xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jen x velkými xxxxxxxx.

(2) Xxx zajištění věci xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povahy

a) xxx převzít a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx a xxx ponechat xx xxxxx xxx zamezení xxxxxxxx k xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xx převzetí všech xxxxxxxxxx, které umožňují xxxxxxx k této xxxx, zajistit xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Došlo-li xxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx, jehož součástí xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, dotčené xxxxx x bez xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx.

(5) Nelze-li x xxxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx, sepíše se x xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pro které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx samostatně.

§84

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xxxxx je zapůjčila, xxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx známa xxxx xx věci xxxxxxxxxx, x xx ani xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x věci, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, může správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajištěných xxxx xxxx, xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Jde-li x xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx znám, uvede xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx den, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Daňová xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx kontroly xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx okolnosti rozhodné xxx správné zjištění x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x daňového xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxx xx xx vzhledem k xxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prověřuje xx vymezeném rozsahu. Xxxxxx daňové xxxxxxxx xxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx zahájení.

(4) Daňovou xxxxxxxx xxx provádět xxxxxxxx pro více xxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Správce daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxx byly x xxxxxxx s vymezeným xxxxxxxx kontrolovány, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uplatněny x xxxxxxx daňové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx nově xxxxxxxxx skutečnostem xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx učiní xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; takto xxx daňovou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§86

(1) Daňový subjekt xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx daňová xxxxxxxx, xx xxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx on sám xxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřené xxxxxxxx xxxx.

(3) Daňový xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82 x xxxx xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x oprávněních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx účetních záznamů x jiných xxxxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx tvrzení,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnancem xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x dispozici, nebo x xxxxx xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §80 xx 84.

§87

(1) Xxxxxx kontrola xx zahájena xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx daňovému xxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx začne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prověřovat xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx zahájil.

(2) Xxxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxxxx daně zahájit xxxxxxx kontrolu, může x xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx výzvě xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) místo xxxxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx daňové xxxxxxxx,

x) xxxxx, jejíž běh xxxxxx xxxx doručení, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx prodloužit.

(4) Xxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxx, xxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx uvedené xx výzvě x xxxx xxx sdělen xxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx navrhovaným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx stanovené xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx, nebo neumožní-li xx xxxxxxxx termínu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v §98 xxxx. 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty stanovené xx výzvě nastávají xxxxxx xxxxx §148 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dani, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx.

§88

(1) O xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx záznamy o

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kontroly,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx mimo jednání,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění,

f) xxxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxx daňový xxxxxxx x výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx, x předloží xx jej x xxxxxxxxx.

(3) Xx žádost xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění x navrhnout xxxx xxxxxxxx. Nedojde-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx navrhovat xxxx xxxxx doplnění.

(4) Xxxxxx x daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovaný xxxxxx subjekt x xxxxxx osoba. Správce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x daňové kontrole xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odmítne-li xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx projednání vyhýbá, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx rukou; xxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kontroly.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrole xxxxxxxxxxxxx daňovým subjektem xxx xxxxxxxxxxxx důvodu xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxx kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxx xx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Okamžikem bezdůvodného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účinky xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zprávy x xxxxxx kontrole x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Postup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§89

(1) Má-li správce xxxx konkrétní pochybnosti x správnosti, průkaznosti xxxx xxxxxxxx podaného xxxxxxx daňového tvrzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx předložených xxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx údajů v xxxx xxxxxxxxx, vyzve xxxxxx subjekt x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxx vyjádřil, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejasnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo pravdivost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx.

(3) Ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx, a xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daňového tvrzení xxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pochybností.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a výše xxxx xxxxxx prokázána xxxxxxxxxx věrohodně, sdělí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledkem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx pokračování v xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xx provedení xxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x dokazování, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxxx x dokazování, xxxxxxxxxx x stanovení xxxx.

(4) Neposkytne-li xxxxxx xxxxxxx potřebnou součinnost x xxxxxxxxxx pochybností, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Průběh xxxxxx

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx první podání xx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxx vůči xxxxx zúčastněné na xxxxxx daní učiněn xxxxx úkon xx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zahájí správce xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx tuto povinnost.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Dokazování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxx xxxx dbá, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxx co xxxxxxxxxx, x xxxx v xxx xxxxx jen xxxxxx daňových xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daňovém xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx správce daně xxxxxx daňový xxxxxxx x prokázání skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx daně, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx získat x xxxxxxx úřední xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx domněnky xxxx právní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxxxx povinných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx záznamů, xxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní,

f) xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx daní, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x účelem xxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx osoby xxxxxx subjekt, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sdělit xxxxxxx xxxx potřebné xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx účastí xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo vysvětlit, xxxxxxxxx xxxx důvod xxxxxx. Xxxx-xx návrhu xxxxxxxx, xxxxxxx daně x xxx vyrozumí xxxxxx subjekt x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx a které xxxxxxx x xx xxxxxxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx hodnocení neuvádí x xxxx písemnosti xxxxxxxx xx xxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxx prostředků lze xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxx, které xxxx získány xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx podmínek xxxxx odstavce 1 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx předané xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx získány xxx jimi xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx získané při xxxxxx daní jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx předaným podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxx daňového subjektu xxxxxxx xxxxxxxxx výpověď x rámci xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při správě xxxx, jsou povinny xx xxxxxxxx xxxxx §58 na xxxxxxxx xxxxxxx daně listiny xxxx jejich xxxxx x jiné xxxx xxxxx nebo zapůjčit x ohledání; xxxxxxxxxx §96 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx to účel xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádat xxxxxx xxxxxxx předložené xxxxx.

§94

Listina

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x prohlášení xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx listinu vydal, x xxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xx xxxxxxxxx nebo potvrzeno.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx ověření pravosti xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx na listině xxxxxx orgánem cizího xxxxx, xxxxx xx xxxx v řízení xxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95

Znalecký xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může ustanovit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxx na xxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx se doručuje xxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znalce se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(3) Je-li xxxxxxx správcem daně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomuto rozhodnutí xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděn xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x klást xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx znalce, správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§96

Svědci

(1) Každá xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx okolnostech xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxx; musí xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx ten, xxx xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo osobám xx blízkým.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx ten, kdo xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti14), xxxxxx xx byl xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v xxxxx xxxxx xxxx povinnost xx.

(4) Správce xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nic xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx subjekt xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxx vyrozumí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx o provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx označení xxxx, ve xxxxx xxxx svědek vypovídat, x označení xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx ke xxxxxxx účelu výpovědi.

§97

Záznamní povinnost

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxx daně může xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(3) Záznamní povinnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doklady, z xxxxx xx záznam xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x jejímu xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení; včas xxxxxx odvolání má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx již v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx evidence, x xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx x odstranění xxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne jeho xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Záznamy, evidence x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx.

§98

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxxxx xxx stanovit xx xxxxxxx dokazování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pomůcek, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx obstará, a xx i xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění tohoto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xx výroku xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx správce xxxx xxx podle pomůcek, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, x xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx daňový subjekt, x xxxx jím xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pomůckami xxxx zejména

a) důkazní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx daňových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx poznatky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxx tvrzení xxxxxxxxxx xx k jeho xxxxxx povinnosti, a xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pomůcek, které xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, správce xxxx x daňovým xxxxxxxxx daň xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx a které xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx otázka

(1) Xxxxxxxx-xx xx x řízení xxxxxx, o xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodl xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx otázky, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému orgánu xxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx posoudit xxx. Xxxx také xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxxx řízení xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx lhůtě, xxxxxx správce daně xxxx.

(2) Správce xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x kdo xx něj xxxxxxxx, xxx o otázkách xxxxxxxx stavu.

§100

Xxxxxxxxxx a předvedení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx účast x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx, x jaké xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(2) V případě, xx xx předvolaná xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, xxxxx má pravomoc x předvedení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o předvedení xx doručováno xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx předvedení xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Rozhodnutí

§101

(1) Správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx rozhodnutí je xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx prohlášeno xxxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx stejné xxxxx xxxx uložit xxxxxxx povinnost lze xx xxxxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednou.

(5) Rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxx xxxx příjemcům. Vůči xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemce x xxxxxxx rozhodnutí.

§102

(1) Xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx platebního výměru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx xxxx rozhodováno, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, také xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx je xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxx možno xxxxxx, x xxxxxxx správce xxxx se xxxxxxxx xxxxxx, spolu s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jména x pracovního xxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxx,

x) datum, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx obsahuje odůvodnění, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x tom, xxx xx vypořádal x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx důkazů xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx věc posoudil xx právní xxxxxxx.

§103

(1) Rozhodnutí, xxxxx xx účinné x xxxxx kterému xx xxxxx odvolat, xx x xxxxxx moci.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, je vykonatelné, xxxxxxxx xx proti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx x plnění, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx příjemce rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Opravy zřejmých xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx chyby x xxxxx, počtech x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx xx vyhotovení rozhodnutí xxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx lhůta xxxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxx. X ostatních xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjišťuje a xxxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx na základě xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nicotné xx xxxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxx nebyl x xxxx vydání vůbec xxxxx příslušný,

b) xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nelze se xxxxx němu xxxxxxx. Xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xx nicotná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, nebo xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx.

(4) Byla-li xx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, prohlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx navazujících rozhodnutí xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x xxx xx 30 dnů xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxx xxxxxx ve xxxx, o xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx prozatímní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nelze x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx se stalo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedoručuje a xxxxx vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx nákladů na xxxxxxxx nedoplatků a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněné na xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinna.

(2) Xxxxx xx xx xxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, náleží jí xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdělku, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s doklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx správcem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxx xx náhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx, xxxxx xxxx zástupce ve xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovil, xx xxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxxxxx xxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx učiněn xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx nárok xxxxxx. Správce xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řízení vzniklé x xxxxxxxx nečinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx a strhnout xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu; náklady xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přenášejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x náhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Rozsah, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x postup xxx xxxxxx xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx daní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx návrh xx povolení xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx obnovy řízení x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx. X rozkladu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x rozkladu xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dozorčím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojící x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §119 xxxx. 2 x §122 xxxx. 2 dále přezkoumávat xxxxxxxxx x dozorčími xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

§109

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xx xxxxxxxxxxx, směřuje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxx výzva, xxxxxx xxxxxxx xxxx vyzývá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx samostatně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Odvolání xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx napadeno.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx směřuje, a xx x před xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

§110

(1) V případě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §104, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx odvolání směřuje.

(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolání x xxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinek.

§111

(1) Příjemce xxxxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx až do xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty; xxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx více příjemců xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci xxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(2) Do xxxx, xxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydáno, xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx odvolání je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, odvolací xxxxxx je zastaveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx x nich, xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odvolání ostatním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx, xxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx skončením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx již uplynula xxxxx pro stanovení xxxx, správce xxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx řízení.

§112

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx němuž xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx důvodů, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí,

e) xxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx řádnému xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x stanoví xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která nesmí xxx xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx podáno xxxxx x xxxx, x opačném případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

§113

Xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xx odvoláním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxx rozsahu xxxxxx x toto xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxx příjemců xxxxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a zastaví xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx z xxxxxxxx již provedeného xxxxxx, řízení xxxxxx x xxxxxxxx úkony.

(3) Xxxxx správce daně, xxxxx rozhodnutí je xxxxxxxxx napadeno, x xxxxxxxx nerozhodne sám, xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x se svým xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu

§114

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Odvolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Odvolací xxxxx xxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx vázán, x xx xxx x xxxxxxx, že x xxxxxxxx neuplatněné xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Xxxxxx-xx xxx přezkoumávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx mít xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Směřuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxx, zkoumá odvolací xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek použití xxxxxx způsobu stanovení xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x odstranění xxx řízení, anebo xxxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx odvolací xxxxx x rámci xxxxxxxxxx řízení dokazování, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zjištěnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x umožní xx, xxx se x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxxx x x xxxxxxx, xxx dospěje k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxx stupně, x xxxx změna by xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůta xxxxx odstavce 2 xxxxx xxx delší 15 xxx; xxxxxx x navrácení xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx.

(4) Xx uplynutí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 odvolací orgán x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

(1) Xxxxxxxx orgán

a) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší x xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxx zamítne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nezákonnosti xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx orgán, xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx podle §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx dále odvolat.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx obnoví xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z moci xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v řízení xxx xxxxx a xxxxx mít podstatný xxxx xx výrok xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x jemu předcházející xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxx dodatečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxxx u xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxx rozhodl x prvním xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§119

(1) Xxxxxx řízení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx věci rozhodl x xxxxxxxxx stupni, x neshledá-li důvod xxxxxxxx xxxxxx, návrh xxxxxxx.

(2) Jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxx jí xxxxxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx obnova xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx. Obnovu xxxxxx xxx placení xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolit nebo xxxxxxx do 3 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx obnova xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Xx změně místní xxxxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

§120

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx správce daně, xxxxx ve věci xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x), xxxxxxx obnovené xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx obnovy.

(3) Xxxxxxxx xxxx nařízení xxxxxx xxxxxx má vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odkladný xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §170 a 173. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevznikají xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx daně.

(4) Novým xxxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx řízení

Nařízení xxxxxxxxxxx rozhodnutí

§121

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx důvodně za xx, xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x právními předpisy, xx nepřihlíží.

(2) X xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxxxx nařídit xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Podnět x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x posledním xxxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxxxx zjistí, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 může xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud o xx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnět, požádá, xxxxx jí xxxxxxx xxxx, zda shledal xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ve xxxx rozhodl v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx ústředního správního xxxxxx, xxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx v čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Přezkoumání rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxx xxx placení daní xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do 3 xxx xxx dne xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Došlo-li xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx došlo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§123

Postup při xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx.

(2) Řízení je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx při xxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx nařízeno, x právním názorem xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x nařízení přezkoumání xxxxxxxxxx; xx stejném xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §167 xx 169, §170 x 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx byly xxxxxxxx podmínky xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx změní. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§124

(1) Xxxxxx-xx xx navrhovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stupni; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(3) K novým xxxxxxxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správním soudnictví xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx navrhovatele.

(5) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovatele ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx změně právního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§124x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X SPRÁVĚ XXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§125

Xxxxx registrační xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednotlivé xxxx.

§126

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx x registraci xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx.

§127

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx registraci, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx registrace, xxxx-xx xxx xx xxxx důvody.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Registrovaný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxx listinu, podle xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx nebo oprávnění, xx xxxxx základě xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx tato xxxxxxx byla doručena, xxxx xxx ji xxxxxxxx,

x) rozhodnutí orgánu xxxxxxx moci o xxxx zrušení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx lhůtě 15 xxx xxx xxx, xxx xx toto xxxxxxxxxx bylo doručeno; xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx správce xxxx x těchto skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) smlouvu o xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxx části, x to 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 se xxxxxxxxxx na údaje, xxxxxxx změnu xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Postup k odstranění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx údaje uvedené xxxxxxx subjektem v xxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx pochybností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnil, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx učinit.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxx oznámení o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podané tímto xxxx.

§129

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o registraci xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx vad; xx xxxxxx xxxxxxxxx případech xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx nejblíže nadřízený xxxxxxx daně.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxx x xxxxx daňový xxxxxxx

x) xxxxxx přihlášku x registraci,

b) nepodá xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údajích.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§130

Daňové xxxxxxxxxxxxx číslo

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx x xxxxx dani, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádět ve xxxxx případech, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx daně x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zákon, a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx identifikátor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx správce daně xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx.

§131

Změna xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx ke změně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx daně stanoví xxxxxxxxxxx den, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx dne, x xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx daně, ke xxxxx okolností, za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx změně.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kromě náležitostí xxxxx §102 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxx rozsah závaznosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§133

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx stanovení daně xxxxxx vůči správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx žádost bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxx s xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xxxxx běh započal xx xxxxxxxx 3 xxx xxx dne, x xxxx nabylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud správce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Jde-li x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Prokáže-li xx při stanovení xxxx, xx podmínky, xx kterých bylo xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

DAŇOVÉ XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx řízení xx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným zánikem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Daňové xxxxxx se xxxxxx xxxxx okolností z xxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxxx vydávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx řízení

a) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx stanovení xxxx,

2. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

3. x xxxxxx opravném xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxx 1 a 2,

x) xxx placení xxxx

1. x posečkání xxxx x rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

2. o zajištění xxxx,

3. xxxxxxxx,

4. o xxxxxx xxxxxxxx prostředku xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx daňového xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§135

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx každý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ukládá, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tvrzení sám xxxxxxxx xxx a xxxxx předepsané xxxxx, xxxxx i další xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx.

(3) Daň xx splatná v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro podání xxxxxxx daňového xxxxxxx.

§136

(1) Daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací období, xxxxx xxxx nejméně 12 xxxxxx, xx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem, xxxx xxxxx daňové přiznání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, podává xx xxxxxx přiznání podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx uplynutí zdaňovacího xxxxxx. Xx xxxxx xxx, je-li příslušná xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x správce daně xxxx xxxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxx odstavce 1. Pokud v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxx zemře xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxx 12 měsíců, se xxxxxx nejpozději do xxxxx prvního xxxxxx, xxxx xxxxxx běh xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx období xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxx xxxxx prodloužit.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§137

(1) Xxxxxxx se xxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx s hlášením xxxxxxx i povinnost xxxxxx daň, xx xxx splatná v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pro podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xx 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx roku. Pokud xx x vyúčtováním xxxxxxx i povinnost xxxxxx xxx, je xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyúčtování

(1) Xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx přiznáním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx opravného xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx se nepřihlíží. Xxxxx xxx nahradit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečná xxxxxxxxxx nebo již xxxxxx opravná xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx daňového přiznání xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x moci xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kterou xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx; vyměřením xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx daně plátci xxxx k xxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx daň xxxxxxxx správcem xxxx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xx xxxxxx splatný x náhradní lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx platebního xxxxxx. Xx stejné xxxxxxxx xxxxx xx splatná x daň vyměřená x xxxx xxxxxx.

§140

(1) Neodchyluje-li se xxxxxxxxxx daň xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyměření oznamovat xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Platební xxxxx správce daně xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x bylo-li xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx došlo xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx stejnopis platebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx žádost xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tato lhůta xxx xxx jeho xxxxxx.

(4) Neodchyluje-li xx xxxxxxxx xxx xx xxxx tvrzené daňovým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx platebnímu xxxxxx, xxxxxx je xxxx xxx stanovena, odvolat; xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx řízení

§141

Dodatečné xxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx daň, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xx zjistil, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx dodatečné vyúčtování x xx stejné xxxxx rozdílnou xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx je xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx daně dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo dodatečném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx postupu xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známá xxx, xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tvrzené.

(5) X dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxx podle §87 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx, nebo je-li x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxxx přerušují xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx; xxxx xxxxx počne xxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jejíhož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dozorčím xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx doměřením, xxxxxx zahájené xxxxx xxxxxxx xx zastaví. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vyměření xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Do xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx období xxx xxxxxx daně x přímé xxxxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx podat k xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxxxx, xx dosud xxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx změny x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx následné hlášení xx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odvést xxx, xx plátce xxxx xxxxxxx uhradit xxxx daň xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx podané následné xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx snížení x současně je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

Doměření daně

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx, xxxx z xxxx úřední. Právní xxx dosavadních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx doměření xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x částky xxxx zjištěné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx současně xxxxxxxxx xx evidence xxxx; doměřením xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x moci xxxxxx xxxx dojít xxxxx xx základě xxxxxxxx daňové kontroly. Xxxxxx-xx správce xxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §145 odst. 2.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozdíly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxx daň, a xx xxxxxxx toho xxxxxxx xx změně xxxxxxxx známé xxxx, xxxxx xxxxxxx daně xx výroku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx neodchyluje; §144 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxx xxx vyšší xxx xxx dodatečně tvrzená xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx splatný v xxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru. Xx stejné náhradní xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§144

(1) Neodchyluje-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování, x bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxx si xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxx tato xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx doměřená xxx xx xxxx dodatečně xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx xxx stanovena, xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxx dodatečný xxxxxxxx xxxxx vydán xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx posouzení.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

§145

Xxxxxx xxx nepodání xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Nebylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx podání a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx výzvě ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxx x xxxxxx daňovém xxxxxxx daň ve xxxx 0 Kč.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx stanovené xxxxx, může správce xxxx xxxxxxx daň xxxxx xxxxxxx.

§146

Zaokrouhlování

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx, x xx jak v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Záloha xx daň xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výpočet xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, ukazatelů x xxxxxxxx přepočtu xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxx desetinná xxxxx. Postupné xxxxxxxxxxxxxx xx dvou nebo xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx náležejícího za 1 xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 365 dnů.

§147

Rozhodnutí x stanovení xxxx

(1) Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx odchyluje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Dojde-li xx stanovení daně x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx pochybností, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě protokol x projednání výsledku xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§148

Lhůta pro stanovení xxxx

(1) Xxx nelze xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx činí 3 xxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, x němž uplynula xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx daňového tvrzení, xxxx x xxxx xx stala daň xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxx současně xxxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxxxxx daně xx prodlužuje x 1 xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně xxxxx x

x) podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedla k xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxx stanovení daně xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx, které xx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro daňový xxxxxxx čin související x touto xxxx,

x) xx xxxxxxxx odvolací xxxxx proti rozhodnutí x stanovení daně xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v předešlý xxxx,

x) xx marného xxxxxxxx xxxxxx doby xx xx dne xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx prohlášena neúčinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného x nalézacím řízení, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x xxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx daň stanovit xx konce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxxx na xx, xxx již uplynula xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxx daňové tvrzení x xxxxxxxx tvrzenou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradí, xx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxx trestnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx činu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx daň xxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní

Evidence xxxx

§149

(1) Xxxxxxxxx evidence xxxx, xxxxxx vede správce xxxx, xx zaznamenávání xxxxxx, stanovení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zániku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x toho vyplývajících xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx daňový xxxx xx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxx xxxx xxxx rozčleněn xx xxxxxxx částí, x xxxxx xx xxxxx samostatné osobní xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přehled xxxxx daní x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx osobní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx §56 odst. 2.

(4) Xxxxx na xxxxxxxx daňových xxxxxx xxxx průkazným způsobem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx daňových xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxx doklady xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) platební doklady,

d) xxxxxxx doklady.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx osobních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odsouhlasí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx obdrží xx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Roční xxxxxxxx xxxxxxx následuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§150

(1) Xx debetní xxxxxx osobních xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x odpisy xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprav, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vratky xxxx evidovány na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů. Podkladem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, provozovatelů poštovních xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Vratky xx xxxxx uskutečnit jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddělené xxxxx xxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo dosud xxxxxxxxxxxx daň se xxxxxxxxx a evidují xx osobním xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx. Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Částky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx účtu daňového xxxxxxxx. Vymožené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazená ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 xx xxxxxxx x eviduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobní xxxxxx xxxx x datem xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxx-xx nedoplatky evidovány xx xxxx osobních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx částka xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu xx nacházejí.

§151

(1) X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx daňového xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §102 xxxx. 1 x §104 odst. 1.

(2) X potvrzení x xxxxx osobního xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx daně xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxx skupin:

a) nedoplatky xx xxxx a xxxxxxx xxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx vymožené xxxxxxxxxxxx způsoby vymáhání xxxxx §175 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx evidovaných u xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx daným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nedoplatky xx příslušenství daně xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx použije xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto skupin:

a) xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxx x daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) X jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splatné xxxxxx pohledávky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, která xxxx uhrazena, x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x kterého již xxxxxxx xxx splatnosti, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; tomuto xxxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxx daňový subjekt xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

§154

(1) Přeplatek je xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převyšuje úhrn xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx subjektu na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stává xx xxxxxxxxx vratitelným xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx platba na xxxxx neuhrazenou xxx xx osobním xxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx odůvodněný xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx má xxx přeplatek na xxxxxx nedoplatku na xxxxx osobním daňovém xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx daňových xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx převodu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx účet xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx x §152 odst. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx použije x xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx nedoplatek xxxxxxxx, xxxxxx-xx si xx xxxxxxx xxxx xxx, aby žádost xxxxx xxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxx, kdy uplyne xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vrácení. K xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx přeplatkem xxxxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx uplatní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nedoplatků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, provede xx xxxxxx v xxxxxx, v jakém xxxxxxx xxxx žádosti xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správce xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx přeplatek, xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx 1 000 Xx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx úhrady nedoplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx nedoplatku; xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x použití xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx nedoplatku, který xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx úhradu xxxxxx, jejíž výše xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx této xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, kdy došla xxxxxx správci daně.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vratitelný xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx daně vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx 100 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodárnosti.

(3) Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 Xx, xxxxxxx jej xxxxxxx daně xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx pro xxxx vrácení xxxxxx xxxxx až ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx částky. Xx-xx xxxxxx subjekt x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Vyhoví-li xxxxxxx xxxx x xxxxx rozsahu xxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx není x žádosti xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x současně xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xxxxx následuje xx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vrací xxx xxxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxx úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxx. Xxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxx ode xxx následujícího xx xxx, ve xxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx, do dne xxxx poukázání daňovému xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 100 Xx. X xxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; §254 xxxx. 3 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Za xxx poukázání vratitelného xxxxxxxxx se považuje xxx, kdy xxxxx x xxxx odepsání x xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxxx xxxxxxx daně x české xxxx xx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na účet xxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx poukazem; v xxxxxxx bezhotovostního xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx území xxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 let xx konce xxxx, xx xxxxxx přeplatek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§156

(1) Na xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx x moci úřední xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx vedla x xxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx byl xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jím xxxxxxxxx daň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx možné xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxx důvodném očekávání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx podání.

(3) X xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx posečkání, xx xxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xx další xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx subjektu může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dobu posečkání xxxx změnit xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxx xxxx vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§157

(1) Xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, který odpovídá xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 7 procentních xxxx, platné xxx xxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí.

(3) X xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx posečkání xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posečkání. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx 100 Xx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx splatný xx 30 dnů xxx xxx doručení platebního xxxxxx.

(5) Xxxx-xx dodržena xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x posečkání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx daně x xxx xxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx likvidace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(6) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, kdy daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx posečkání.

§158

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx byl bezvýsledně xxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx mohl xxx xxxxxxx, nebo jehož xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx u xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx vymáhání xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx trvá xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

§159

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daní, nejde-li x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx připouští xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx x xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x ní. Vyhoví-li xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx částečně, xxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxxx nápravu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx obdobně §111 xxxx. 5 x §112. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§160

Lhůta xxx placení xxxx

(1) Xxxxxxxxxx nelze xxxxxx x vymáhat xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx činí 6 xxx. Xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x částky xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx stanovena xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxxx, xxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro placení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx pro placení xxxx xxxxx xxx xxx, v xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Úkonem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx práva, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro placení xxxx neběží xx xxxx

x) vymáhání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx dražby,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) daňové xxxxxxx srážkami ze xxxx, xxxx

x) dožádání xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Lhůta xxx placení xxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxxx 20 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6.

(6) Xx-xx nedoplatek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxx

§161

(1) X dělené xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x peněžitému plnění xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení. Xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zákona xxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx příslušný ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je x xxxxx xxxxxxx správcem xxxx. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění má xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako daňový xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný jiný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost x peněžitému plnění xxxxxx.

§162

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx platební povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předá příslušnému xxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx x uložení xxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx těchto údajů xx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx veřejné xxxx, který uložil xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy, xxxx současně xxxxxxxxx x vymáhání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx údaje o xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx xxxx x přehledu xxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x peněžitém xxxxxx, xxxxx nebylo dobrovolně xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nastaly xxxx mohou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx moci, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx správa xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx podle xxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx x peněžitému xxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§163

(1) Daň xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx měně.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxx lze xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx poukazem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

2. úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

3. šekem, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx exekutorovi, xxx-xx x platbu xxx xxxxxx xxxxxxx, x

5. oprávněné xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx zákon,

d) xxxxxxxxxx xx xxxx dani.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí. Xxxxxx xxxxxx, hodnoty, x xxxxx se vydávají, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx placení při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

§164

(1) Xxxxxx subjekt xx povinen uvést, xx kterou xxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx na xxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně na xxxx nejasných xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na kterou xxx byla xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx odpověď xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na daň xxxxxxx daňovým subjektem x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx, xxx byla vykonána. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xx stanovené lhůtě, xxxx správce xxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx den xxxxxx xxx, xxx xx správce xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx účet xxxxxxxxx plateb xxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx 2 se použije xxxxxxxxx. Xxxx-xx platba xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx xxxx, ve kterém xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx plateb, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx hrazena činnost xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx nárok xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx daně, i xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx s xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx přípustné.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx platba xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správce xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx úhradu jiného xxxxxxxxxx, a to xxxxx xx xxxx xxxxxx přeplatku, x xxxx xx xxxxx xxx 100 Kč.

(3) Xxxxxxx jako podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx provedla xxxxxx xx daňový xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx osoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xx svém xxxxxxx účtu nedoplatek; x případě existence xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přeplatek xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, vydá správce xxxx žadateli xxxxxxxxx x došlé xxxxxx x x totožnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx nedoplatku xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx chyby xxxxxxxxxxx.

§166

Xxx platby

(1) Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) x xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx xxxx připsána xx xxxx správce xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx daně xxx, xxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx karty nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxx daně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx správce daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně bezúplatně xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx v xxxxxxx nejasných xxxxxx. Xxxxxxx povinnost plní x provozovatel poštovních xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx platbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx převod xxxx platby se xxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx správci xxxx xxxx z xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx15).

(5) Xxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 je xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nestanovenou xxx

§167

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx den splatnosti, xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx stanovena, xxxx v xxxx xxxx vymahatelnosti nedobytná, xxxx xx v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příkazem správce xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedené částky.

(3) Xxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxx daně zajistil xx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X daně, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle vlastních xxxxxxx. Xxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§168

(1) Pokud není xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx proti zajišťovacímu xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxx podáno, xxxxxxxxxxx příkaz xx xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(2) Proti zajišťovacímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx-xx xxxx stanovením xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx daně xxxx před dnem xxxx splatnosti xxxxxx xxx snížení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ukončí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx původního. Xxxxxx-xx x důsledku xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx daně, xxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištěná částka xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jej xxxxx xxx xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxx vzniku.

(5) Uplynul-li xxx splatnosti x xxxx, u které xxx zajišťovací xxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxx neuplynul xxx její splatnosti, xxxxxx tímto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištěná částka xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx tak xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx uloženou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx daně rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příkazem. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stala xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 4 x 5.

§169

Xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx daň xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx stává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx nedoplatku, xxx xxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§170

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx zřídit xxxxxxxxxxx zástavní xxxxx x majetku xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx zákoníkem, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxx subjektu, jehož xxxxxxxxxx xx zajišťován, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxx právo vzniká xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx podle odstavce 3. Xxxxxxxx právo x nemovité xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x x dalšímu xxxxxxx, x xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx veřejný xxxxxxx.

(5) Zástavní právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx zaniká xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx právo. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zástavy.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xx xxxx právo xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx zavázal, xx

x) xxxxxxxxx právem xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx zástavního xxxxx zapsaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§170x

Xxxxx zástavního xxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx exekuce.

§170a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a pokud xx správce xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx jej xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxx výzvy.

(2) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) Výzvu xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx vymáhání xx xxxx xxxxxxxxxxxx bezvýsledné; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx ručiteli xx xxxx ručitel xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxx nedoplatek, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx výsledek xxxxxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx x dozorčím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daně, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxx uznání xxxxxx, xx původní daň xxxx stanovena xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx ručitelem xxxxxxx, xxxxx vůči xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, kterému xxxx doručena xxxxx xxxxx §171 odst. 1, má xxx xxxxxxx daní procesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §52 odst. 2 x informacích podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ručitel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x prominutí daně. Xx xx doby xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x výši xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze nedoplatek xx xxxx xxxx xxxxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx x úhradou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx; xx platí x xxx xxxx x posečkané částky x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ručiteli, xxxxx xxxxxxx za daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx, vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ručitelem xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx ručitel xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx použít na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebyla použita xx úhradu nedoplatku. Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx ručitel nedoplatek, xx který lze xxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx přeplatek xxxx xxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx poukáže bez xxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti uhradil.

§173

Zajištění xxxx ručením xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx třetí osoby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daně, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx na xxxxx správce xxxx xxxxxx zajištěnou částku. Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx nedoplatku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx postupuje xxxxxxx xxxxx §171 x 172.

§174

Zálohy

(1) Daň xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx daň xxxx ještě známa x xxxxxxxxx-xx xxx xxxx splatnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví zákon.

(2) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx platit xxxxxx xx daň xx xxxx x lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xx skončení zdaňovacího xxxxxx xxxx období, xx které je xxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx záloh xx poslední známé xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx známé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) X odůvodněných xxxxxxxxx stanoví správce xxxx zálohy jinak, xxxxxxxxx povolí výjimku x xxxxxxxxxx daň xxxxxxxxx, x xx x xx xxxx xxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zálohy, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx, nebo x xxxx úřední zálohy x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx při registraci.

Díl 5

Vymáhání daní

§175

Způsoby xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutora, xxxxxxxxx xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedoplatku xxx, xxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které bude xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx je při xxxxxxxx nedoplatku příslušný x x jeho xxxxxxx.

§176

Exekuční xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoveno peněžité xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx jména x pracovního zařazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxx xxxxx,

x) potvrzení o xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx soudnímu xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

(2) Pravomoci xxxxxxx xxxx, jakožto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákon. Xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx x exekučního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněného.

§178

Nařízení daňové exekuce

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx exekuční řízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce,

b) xxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxx nařizována,

c) xxxx exekučních nákladů xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxxx daňové exekuce x xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; x úroku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx ze xxxx,

x) xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx práv,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Vyloučení xxxxxxx z xxxxxx exekuce

(1) Po xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx právo x xxxxxxx nepřipouštějící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx exekučním xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vyloučí x daňové xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; příjemcem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx návrh xx vyloučení majetku x daňové exekuce.

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx daně xx 30 xxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx x jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxx x xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx nařídil, xxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx oprávněny podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx se x xxx, xx xx xxxxxx majetek xxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx, tak nejdéle xx xxx, xxx xxxx xxxxxx exekuce xxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, má xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxx výzvy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x nepodáním prohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X prohlášení x xxxxxxx je dlužník xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje x xxxx majetku, xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 1, xxxx být xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx mzdy, nebo xxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, x výši xxxxxx xxxxx nároků,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nich,

c) xxxxx, xxxx nimž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, výši x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, vůči xxxx xx xxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, které xxxxxxx, popřípadě xx xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, místo, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx listech a xxxxxx formách vkladů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jejichž předložení xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x věci, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nemovité xxxx, které vlastní, xxxxxxxxx xx nichž xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl, x jeho xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) xx g),

i) xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx prohlášení x xxx, xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx, xxxxx úplné x pravdivé xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x svém xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, správce daně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení x xxxxxxx spolu xx seznamem xxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterému byl xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) je vůči xxxxxxxx zahájeno xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx spočívajícího v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a správy xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx údržby, které xxxxxxx xxxxxx poté, xx mu xxxx xxxxxxxx výzva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx vůči xxxxxxx xxxx x xxxxxx osobám, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxxxxx.

§181

Odklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx nebo z xxxx úřední xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx šetří-li xx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx provedených xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx na xxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx splněny zákonné xxxxxxxx,

x) odpadl xxxxx, xxx který byla xxxxxx xxxxxxx nařízena,

c) xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxxx,

x) bylo pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx věci xxxxxxxxxxxxx exekuci,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ke xxxxx xxxxxxxxxx nákladů,

g) by xxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obtížemi,

h) xxxx nařízeno více xxxxxxxx xxxxxxx x x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postačí pouze xxxxxxx x xxxx, xxxx

x) xx xx xxxx důvod, xxx xxxxx nelze v xxxxxx xxxxxxx pokračovat.

(3) Xxxxxxxxxx x odložení, xxxxx x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx exekuce se xxxxxxxx všem příjemcům xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, doručuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), kterého xx xxxxxxxx zastavení týká. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx zastavení daňové xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Exekuční xxxxxxx

§182

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx neoprávněně.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x náhradě xxxxxxx xx xxxxx prodeje x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Při exekuci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dlužník xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužník, x xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxx 2 % x částky, pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Kč x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výši xxxxxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx prodeje xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Xx x xxxxxxx 500 000 Xx; povinnost jejich xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze požadovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se počítají x vymáhané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx dolů.

§184

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx daňové exekuce xxxxxx x očekávané xxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxxx zúčtuje xxx xxxxxxxxx jejich skutečné xxxx.

(2) Úhrada xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx rozpočtu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zálohoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx převodu vymožené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx účet xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hotových výdajů xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxx-xx některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dělené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uhradí tento xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vzniklé hotové xxxxxx a přiznaný xxxx x neoprávněného xxxxxxx správce xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§185

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx exekuci

(1) Xxxx-xx xx daňová xxxxxxx xxxxxxx patřícího xx xxxxxxxxxx jmění manželů xxxx xxxxxxx manžela xxxxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxx ohledně tohoto xxxxxxx stejné postavení xxxx dlužník; v xxxxxxxxxxxxx se xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daňovou exekucí xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxx i xxx žádosti xx 15 xxx.

(3) Xxxxx-xx x průběhu daňové xxxxxxx prodejem movitých xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx daně, který xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přejít xx svěřenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx kterými xxxxxxx nemůže volně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nevztahuje se xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx přístupu zjistit x veřejného registru; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv

§186

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx daňové xxxxxxx postižením majetkových xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx vyrozumění xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonem xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx daně xxxxx xx její splnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; tento nárok xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx žaloby x xxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx exekuce xx změně místní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx změnu místní xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Daňová xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx

§187

(1) Daňová xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx dlužníka xx xxxxxxx od okamžiku, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážky a xxxxxxxxxx sražené xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx snížit výši xxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sražena xx xxxx dlužníka xx prospěch daňové xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx vyhověno, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x proti rozhodnutí x xxxxxx nelze xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx exekuce xx xxxxxxxx i xx xxxx x plátce xxxx, který se xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx uloží povinnost, xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx úhradu xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jim, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některého plátce xxxx xxx výši xxxxxx xxxxx základní xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx; ten xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx základní částky xxxx každý xxxxxx xxxx xxxxxx.

§189

(1) Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nároku xx xxxx u xxxxxx plátce xxxx x xxxxx nároku xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx skutečnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx do 8 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx

x) x xxxx nastoupil xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx pracovat,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx mzdy.

(3) Xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§190

Xxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx

(1) Daňová exekuce xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx odepsáním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxx, xxxxxxxx x jakékoliv xxxx, xx xxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx příkaz xx xxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx dříve než xxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x ani xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a to xx xx xxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx příkazu; xx xx týká x xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx exekučního příkazu.

(3) Xx-xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxx, xxxxxxx správce xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pořadí xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka než xxxxx xx xxxx xxxx na pohledávku x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx pohledávka dlužníka xx xxxxx splatnou xxxxxx v budoucnu, xxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx dílčí pohledávky x xxxxx právního xxxxxx x budoucnu xxxxxxxx vznikat. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Poddlužník nesmí xx xxxxxxxx, kdy xx byl xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxx pohledávku, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xx jinak xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jakkoli xxxxxxxx x ztrácí xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx daně.

Daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§192

(1) Xxx provádění xxxxxx xxxxxxx postižením jiných xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxx, xxx xxxxx §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxx odstavce 1, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx xxxxx něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§193

(1) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na vydání xxxx dodání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxxxx xxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upřesní xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx.

Xxxxx 3

Daňová exekuce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí

Dražba

§194

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a nemovitých xxxx nařídit a xxxxxxx dražbu.

(2) Dražbu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx jednání xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx úřední osobu x provedení licitačních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxx úřední xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na dražbě xx každý, xxx xx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx x prokáže, že xxxxxxx xxxxxxxx účastnit xx xxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxxx zúčastnit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dražební xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx prokázat xxxx xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx dát xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x používat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx.

(5) Dražitel xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx udělen xxxxxxx, stává xx xxxxxxxxxxxx.

§194a

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx nebrání xxxxxxx xxxx, aby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xx je technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x postup pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx elektronickou dražbu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o dražbě.

§195

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx podle §102 xxxx. 1 písm. x), x), x) x h)

a) datum x xxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx konání xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx dražba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxxx xxxxx převzít xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx jejich vlastníky,

h) xxxxx, xxx každý, xxx xx xxxxx, xxxxx nepřipouští provedení xxxxxx exekuce, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx daně, x xxx xxxxxx uplatnění xxxxx prokázal xx xxxxxxxx dražby, s xxxxxxxxxxx, že jinak x xxxx xxxxx xxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxx přihlíženo,

i) xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s poučením x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx, xx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dražební vyhláška xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxx,

x) xxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dražby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx bylo podle §221 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xx xxxxx se bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dražební xxxxxxxx se neodůvodňuje. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x zrušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxx rozhodnutím nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§196

(1) Xxxxxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxx doručí xx vlastních rukou

a) xxxxxxxxxx,

x) spoluvlastníku předmětu xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) správci xxxx, xxxxx xxx přihlásil xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) tomu, xxx xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx17).

(2) Ostatním xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, a xx do zahájení xxxxxx, nejméně xxxx xx dobu

a) 30 xxx x xxxxxxx xxxxxx nemovitých věcí, xxxx

x) 20 xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Dražební xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx obecní xxxx, x xxxxx obvodu xx nachází xxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx, x jehož xxxxxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§197

(1) Každý, kdo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně ve xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prokázány; xxxxx xxxxxx rozhodnutí nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxx-xx xxxx práva xxxxxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jen x xxxxxx jako xxxxxxxx; xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx předmětu dražby, xxx xxx kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dražby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx při přihlášení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx na přihlášení xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášení, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxx, xxx návrh xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužníkovi, xxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxx, který vede xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx výtěžku xxxxxx, nejpozději xxxx xx zahájení dražby.

§198

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, xxx se xxxxxxx předmět dražby, xxxx xx jiném xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražbu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxx xxxxxxxxx uplatněné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě,

b) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nastaly v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhlášce,

e) xxx xxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Daňový xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx přítomné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednání, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) může xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx povinnosti xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do skončení xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx zastavit xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x dražbě xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanoví čas xxxx pokračování xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x přerušeném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dražbě xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx; xx xxx doručení xx xxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dražbě. Xxxxx xxxxxxxxxx o přerušení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Licitace xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx nabídka určité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx příklepu uhradit.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, licitátor xxxxxx "xxxxxxx" udělí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx příklepu xx xxxxxxxxx dotáže osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx mají xxxxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu.

(4) Xxxx-xx xxxxx daňového xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx, pokračuje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předposledního dražebního xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor xxxxxxxx x xxxxxxx příklepu. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx se neodůvodňuje x nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx dražebními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vydraženého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(6) Učiní-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání, xxxxx se xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx koupě; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právem xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx tomu x xxxx, xxxxx učinil xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx udělen, udělí xx xxxxxxx dražiteli, xxxxx xxxxxx podání xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podání xxxx první, určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) X průběhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zaznamená xxxxxx xxxxxxxx jednotlivých předmětů, xxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příklepu x xxxxxx jejich xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ti, xxxxx xxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxx příklepu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x hospodárnosti v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dražeb x xxxxxxx daňových xxxxxxx, x to x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, protokol x xxxxxxx xxxxxx se xxxx tak, aby xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxxx.

§201

Dražit nesmí

a) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx úřední osoby xxxxxxx xxxx, který xxxxxx nařídil, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx x dále xx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dražby, xxxxx xx xxxxx xxxxxx x toho xxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx podání.

§202

Xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvrhu xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, které jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx prodejem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx exekucí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce postižením xxxxxxxxxxx práv.

(3) Xxxxxxxx-xx xx účel provedení xxxxxxx, xxxx daňový xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, sídla, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx dlužníka, xxxxx i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx, v nichž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx vydat; xx xxx xxxxxx xx xxxx daňový xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 a 4 xx použije xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx věc, xxxxx xxxxxxx exekuci, x xxxxxxxx xx xxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx bezvýsledná, xxxx xxxxxx exekutor provést xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Osobní xxxxxxxxx provádí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§204

(1) Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(2) Xx sepsanými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, je neplatné.

(3) Xxx zahájení soupisu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účel xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx prodej xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxx x soupisu xxxx.

§205

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x imobilizované xxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx19), xxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx příkazu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxx doručí xxxx dříve osobě xxxxxxxxx k evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§206

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxxx dlužník může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se nejsnáze xxxxxxx.

(2) Věci, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx jiných xxxx x xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx věci xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx povahy, xxxx xxxx vkladní xxxxxx, xxxxxxx listy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, ceniny, peníze, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x drahokamy podléhající xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxx jiná xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx daňovému xxxxxxxxxxx.

(6) Daňový exekutor xxxxxx xxxxxx o xxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx vymáhaných nedoplatků.

§207

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx je-li xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, zničeny, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx provést x xxxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx x opatří xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Sepsané věci xxxx xxxxxx exekutor xxxx ponechat xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx sepsané xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x kdy xxxx věci xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx dlužníka, xxxxx přísluší dlužníkovi, xxxx xxxxx něho xxxxxxx správce xxxx.

§208

(1) Protokol o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxxx věci zajistí, xxxx údaj x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Protokol x xxxxxxx soupisu věcí x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx,

x) vyzvání dlužníka x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx uvede

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx o xxx, xx věci xxx byly xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x závady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx věcech, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx udělené daňovým xxxxxxxxxx x postupu xxx vyloučení xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx protokolu x xxxxxxx xxxxxxx věcí xx xxxxxxx obsahující xxxxxx věcí x xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a předpokládaného xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx soupisu xxxx xx kromě xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx, xxxxxx mu správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx dodatečně. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sepsaných věcí, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cena xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; cenu xxxxxxxxx x úředním xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxx věcí znalce.

(2) Xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek20), xxxxxx muzejní xxxxxx x sbírkových xxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx21), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxx xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xx považuje xxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§210

(1) Sepsané xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Každý předmět xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, mohou xx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jednotlivé věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Vydražitel, xxxxxxx xxx xxxxxx příklep, xxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vydražitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být delší xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydraženou xxx, přiměřeně se xxxxxxx §84.

(4) Xxxxxxx-xx xx vydražitel pro xxxxxxxx věc, xxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx, že věc xxxx xxxxxxx.

(5) Ohledně xxxxxx věci, se xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx, nájemní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx znalcem xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx v dražbě xxx xxxxxx exekuci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení.

§212

Xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx daně prodá xxxx dražbu, a xx osobě, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxx, která xx xxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx polovinu zjištěné xxxx. Pokud xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, kdo xxxxx nejvyšší nabídku.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxx památky a xxxxxxx kulturní památky,

b) xxxxxx xxxxxxx povahy x xxxxxxxx předměty, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) předměty xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx je xxxxxxx xxxx ke xxxxx příslušné organizační xxxxxx xxxxx, popřípadě xx základě stanoviska xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxx je xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x) xx c), a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a stejnopis xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx, komu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxx nejnižšího xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, x to x xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxxxxx xxxx prodá xxxx dražbu, x xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx nejvyšší xxxxxxx x uhradí xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zaprotokoluje a xxxxxxxxx protokolu předá xxxxxxxxxx.

§215

(1) Xx-xx sepsána xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx x obdobné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x to x xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx vázána.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxx v xxxx xxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxx správci xxxx v xxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx existenci xxxxxxxx pohledávky nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx exekučního příkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx exekuce.

§216

(1) Xxxxxxxxx sepsaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx papírů.

(2) Xxxxxxxxxxx a imobilizované xxxxx papíry xxxxxxx xxxx zpeněží x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Potřebné úkony xxxxxxx daňový xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx úkonů xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x imobilizovaných, xx xxxxxxx použije §191.

(4) Xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx kterými xx xxxxxxx právo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výnosů x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právo xx vydání xxxx, xx xxxxxxx §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, které xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx vyloučit xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx věcí xxxxxxx xxxx xxxxx dlužníka, xxx si xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxx sdělil, xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx lhůty započne xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx vyloučené xx soupisu převzít xxxx nelze-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx není xxxx xxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě správce xxxx, může xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx propadnutí xxxxx xxxxxxxx podle §84.

Daňová exekuce prodejem xxxxxxxxxx věcí

§218

Daňovou exekucí xxxxxxxx nemovitých věcí xxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx, která xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx věci.

§219

(1) Dlužník xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx zatížit. Právní xxxxxxx, kterým dlužník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, kdy mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx a xxx má x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xx škodu tím xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

§221

(1) Po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x závad x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x). Jestliže xxxxxxxx xxx, její příslušenství x jednotlivá xxxxx x xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx v xxxx jednoho xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx nabyl xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx příslušenství; xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx stanovit xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx daňový exekutor xxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx daně xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství,

b) xxxx jednotlivých práv x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx cenu.

(4) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx od xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx příslušenství x xxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxx závad, xxxxx prodejem x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx právní xxxx tohoto rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tomu, xxx přistoupil xx xxxxxx exekuce xxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, případným xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x závad podle §231 odst. 1 xxxx. x).

§222

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejnižší xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx polovinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx běží xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx a xxxxx xxx delší xxx 2 xxxxxx.

(4) Rozhodnutí x udělení xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx příklepu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, kdo xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx xxxx oprávněný x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx ukončení xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §196 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx doručena xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx dražby.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxx tak, xx xx příklep xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxxxxx, pokud v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dražby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxxxx xxx nařízení xxxx provedení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odvolateli x xxx, xxxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§224

(1) Xxxxx, které xxxxx příklep xxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrátí xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx nejnižší xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx rozhodnuto, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx dražbě xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx opakované xxxxxx xxxx x xxxxxx neprovedení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lze xxxxx xxxxxxxxxx dražbu nařídit xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx věc xxxx prodána.

(4) Xxxxx-xx x xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx xxxx xxxx, může xxxxxxx xxxx stanovit novou xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx 2 xx nepoužije.

§226

(1) Správce daně xxxx xxxxxxxxxx lhůtu x úhradě nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x 30 xxx; takto xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze dále xxxxxxxxxx xxx navrátit x předešlý xxxx.

(2) Xxxxxx uplynutím xxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání stanovené x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Xxxxxxxx vyhláška x opakované xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x škodu, xxxxx vznikla tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx při xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražebního xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx dražebním xxxxxx; xx xxxxxxx xx xxxxxxx jím složená xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx daně rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku, xxxxx xxxxxx uhrazena z xxxxxxxx jistoty, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Po xxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně vyzve xxxxxxxx, xxxxx podali xxxxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výši xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyčíslenou xx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výzvě nelze xxxxxxxxx x xx xxxxx pohledávek a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyčíslena.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx, že x xxxxxx prospěch xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx věcná xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou těch, x xxxxx bylo xxxxx §221 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mu xx 15 xxx ode xxx doručení xxxx xxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx má xx to, xx xxxxxxxx x vyplacením xxxxxxx vydražiteli a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§229

(1) Z výtěžku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěna zadržovacím xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx pořadí.

(2) Xxx xxxxxx je rozhodující

a) x daňové xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx exekučního xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva,

d) x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x náhrad xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úplnému uspokojení, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §228 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dražby, v xxxx xxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pořadí, x x případném zániku xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxx podané xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx správce xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, o kterých xx xxxxx, xx x jejich xxxxxxxx xxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §221 odst. 3 xxxx. x), xx prodejem x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx věcné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx souhlasí xxxxx, xxxxx svědčí xxxxx x xxxxxx věcného xxxxxxx xxxx nájemní xxxxx.

(4) Xxxxxxxx částky xxxxxxx daně vyplatí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu.

(5) Xx úhradě všech xxxxxxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx naloží xxxxx §185 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běží xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§231

(1) Dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předmětu xxxxxx,

x) xxxxx břemena, xxxxxxx x nájemní x pachtovní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x věcných xxxxxx, xxxxxxx x nájemních x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx nezaniknou, x u xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, za xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxx břemena váznoucí xx xxxxx předmětu xxxxxx a ani xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx spoluvlastnický xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx vede xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) X případě, xx xxxxx přihlášku xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, jehož pohledávka xx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx práva váznoucím xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx základě návrhu xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx výtěžku xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecnému xxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx rozvrhového xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rozdělení.

(4) Xx doručení pravomocného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dlužníkovi xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX DANĚ XXXXXXXX SRÁŽKOU

Daň vybíraná xxxxxxx

§233

(1) Plátce xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vybrat xxxx srazit xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx daně (xxxx xxx "daň vybíraná xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx.

(2) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx povinen daň xxxxxxxxx srážkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx své pochybení.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx daň xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxx srážkou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§235

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx, že xx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx daně vyúčtována, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx daně sražena x xxxxxxxx, předepíše xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx rozdílem xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxx srazit a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je tento xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx splatný v xxxxxxxx lhůtě xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru.

(1) Je-li xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx rozdíl x xxxxx xxxxxx xxxx zajišťované xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vrácení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatníkovi.

§236

(1) Xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doměření daně xx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §251 odst. 1 písm. x).

(2) Xxxx x xxxxxxxx x daně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx prodlení, xxxxx nastalo xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx stanovení.

§237

Stížnost xx postup xxxxxx daně

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx sražené xxxx xxxxxxx xxxx dozvěděl, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pochybností.

(2) Xxxxxx xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel, x v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x současně xxxxx následné hlášení xxxx xxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxx stížnost xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx tomuto plátci xxxx xxxxxx příslušný, x xx do 30 xxx xxx xxx, xxx poplatník xxxxxxx xx plátce xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vysvětlení.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 a §112. Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx stížnosti xxxxxx xxxx částečně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi x xxxxxx daně.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX K XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Daňový xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zanikající xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádostí o xxxxx z obchodního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxx rozhodnutí k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x žádosti x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, že xxx xxxxxxx udělen.

(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příjmy xxxxxxxxx xxxx, učiní xxxxxxxx xxxxxxxx x urychlenému xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx daně, jakož x x úhradě xxxxxxxxxx.

(5) Správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx

x) právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx

x) oprávnění, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Přechod xxxxxx povinnosti

Přechodem xxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx přechod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, jako xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx o xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxx více, xxxxxxxx xx ně xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx z xx vzešlé hradí xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx příslušný xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniká x důsledku daňové xxxxxxxxxx zůstavitele, neběží xxxxx pro xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§239b

Plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnit xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plní xx xxxx osoby xxxxxxxx x nerozdílně.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx této xxxxxxxxxx x den smrti xxxxxxxxxxx.

(4) Osoba spravující xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx spravující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx daňové tvrzení xx 30 xxx xxx xxx skončení xxxxxx o pozůstalosti, x xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx.

§239x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239c

Plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcem

Je-li xxxxxx xxxxxxxx likvidace pozůstalosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení do 15 dnů ode xxx předložení xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxx xxxx části xxxxx, a to xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, která uplynula xxxxx xxxx předložení xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxx zahrnout xx této xxxxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx daňové povinnosti xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zůstavitele správce xxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce; xxx xxxxxx nástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nástupcem se xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx

x) pobočky xxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) plátcovy xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické osoby xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx neexistence xxxxxx xxxxxxxx nástupce zřizovatel xxxx zakladatel xxxxxxxxx xxxxx.

§240a

Přechod xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez likvidace

Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx daňové xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx zániku, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx v souvislosti x přeměnou právnické xxxxx rozdělením.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx právního nástupce xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, spravuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Právnická xxxxx xx povinna xxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení do 15 dnů ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návrhu; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§240x vložen xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240x

Xxxxx daňové tvrzení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx k převodu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx orgán, jemuž xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařit, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx tohoto převodu, x to xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx nelze prodloužit.

§240d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§241

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, není xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx povinnost, která xxxx xxxxx vznikla x xxxxxxxx zajištění xxxx podle zákona.

Xxx 2

Vztah x xxxxxxxxxxxxx řízení

§242

Pohledávky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, které vznikly x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxx považován xxxxxxxxxx přeplatek x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku, xx xxxxxxx xxxxx xx úhradu splatných xxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx vzniklý na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx dne xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx, xx použije xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§243

Účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňové řízení

(1) Xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x celém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx, xxxxx nelze ji xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxxx xxxxxx nepravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pohledávce, xxxxx xxxx pohledávkou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx z prodlení.

(4) Xxxxxxxx popření xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

§244

Daňové xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Při xxxxxxxxxxxx řízení je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx podáno; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx insolvenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx §245, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx stejné xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxx pomůcek.

(2) Lhůty, xx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ke xxx předložení xxxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dokumentu.

(4) Řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx daňový subjekt xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, ke kterému xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxx řádné daňové xxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nutnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Xxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx v §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c odst. 2 x 3, §240d x §244 odst. 1 x 4, xxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečného daňového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX PŘI SPRÁVĚ XXXX

§246

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti

(1) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx vázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že tuto xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správce xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxx správců xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxx podezření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxx.

§247

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx správcem daně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tím, xx

x) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx ztěžuje nebo xxxx správu xxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pokutu xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx i xxxx, xxx xxxxx xxxxx urážlivé podání.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx důvodem x xxxxxx uložení.

(5) Xxxxxxxxxx pokutu lze xxxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx uložení xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stav xxxx.

§247a

Pokuta za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500 000 Xx xxxx správce xxxx xxxxxx xxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxx správcem xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx xxxx 2 000 Xx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 jinak xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výměrem a xxxxxxxx ji předepíše xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx splatná xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx kromě xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ztěžuje xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxx uložit xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx platit nejpozději xx 3 let xxx xxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§247x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§248

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuty xx nesplnění povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správu xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x pokuta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx, který pořádkovou xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložil, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ji xxxxxx, xxxxxxxx i její xxxxxxx x xxxxxx xx příjmem veřejného xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§249

Zjednodušené řízení o xxxxxxx pokuty

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy xxxxxxxxxxx 5 000 Kč x xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, důvody x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uhradí xx xxxxx, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxx x důvody do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx, při němž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nelze xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx na xxxxx xxxxxxx protokolu. Xxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxx xxxxxxxxx protokolu x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx pořádkové xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx vzniká povinnost xxxxxxx pokutu, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx měl tuto xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx je delší xxx 5 pracovních xxx, xx xxxx

x) 0,05 % xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % stanovené daně,

b) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené xxxxxx xxxxxx xx xxxxx následující xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % stanovené xxxxxx xxxxxx.

(2) Plátci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx tak po xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx je xxxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů, ve xxxx 0,05 % x xxxxxxx částky xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx 0,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, kterou xxx xxxxxxx v hlášení xxxx xxxxxxxxxx uvést.

(3) Xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx x xxxxxxxx pozdního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx, dosáhne-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 částku xxxxx xxx 200 Xx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxx subjekt xxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx tuto povinnost, x neučiní xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx tvrzení xxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx hranice; výše xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx být xxxxx xxx 300 000 Xx.

(6) X povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx do 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tvrzení xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx subjekt xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx jeho xxxxxx x

x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxxxxx daně u xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx.

§251

Xxxxxx

(1) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx známé xxxx, ve výši

a) 20 %, xx-xx xxx zvyšována,

b) 20 %, xx-xx snižován xxxxxx xxxxxxx, nebo

c) 1 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ztráta.

(2) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), pokud xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x současně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx splatné xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx však xx stejnému xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxx vypočte.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, povinnost xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, která je x něm xxxxxxx, xxxxxxxx.

Xxxx x xxxxxxxx

§252

(1) Xxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxx, neuhradí-li xxxxxxxx xxx nejpozději x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxx den xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxxx. Výše xxxxx x prodlení xxxxxxxx xxxxx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 14 xxxxxxxxxxx bodů, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx kalendářního pololetí. Xxxxx je pro xxx stanoven xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pracovním xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, a xx xxxxxxx daňovém xxxx xx xxxxxxxxxxx nejpozději xx desátého xxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx kterém xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dnem xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx daňovém účtu xxxxxxx v xxxxxxx, xx je nedoplatek, xx kterého xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, nebo pokud xxx xxxxx úrok xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx x prodlení x xxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx zálohované xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx vyjasnění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx tyto účinky xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účtu, kde xx tato xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§253

(1) Úrok x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxx správce xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní rok x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 Xx.

(2) Xxx dne xxxxx xxxxxxxxxxx do dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xx příslušenství xxxx a na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

§254

Úrok z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx ke xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx uhrazena xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx repo xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zvýšené x 14 xxxxxxxxxxx xxxx, platné xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxx, xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx dne její xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X případě, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vymáháno xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxx řízení úrok xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx na tento xxxx nevzniká, xxxxx xx neoprávněnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxx přiznaný xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx zrušeno, změněno xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx zrušení, změny xxxx prohlášení nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x x xxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přeplatek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §159; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx námitce xx lze xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx škody nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§254x

Xxxx z daňového xxxxxxx

(1) Daňovému xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx posledního xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xx kterého xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx použití xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nevzniká ode xxx xxxxxx

x) xxxxx x odstranění vad xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daňového odpočtu, xx dne, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, nebo xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx daňové kontroly,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx se xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx doplnění, xx xxx, xxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx subjektu k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx xxxx sazby xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x 2 xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx první xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx odpočtu xx xxxxxx daňový xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 je daňový xxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx podle §159; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxx odvolat.

(6) Úrok xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx započítává xx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§255

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x nichž xx xxxxx nacházet xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx něž xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx.

(2) Xxxxxxx daně se xxxx x obsahem xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x xx souhlasem xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx komory, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx; stanovisko xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xx uvede x xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx věta xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx zástupce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xx účasti xxxxxxx daně, xxxxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx zničit nebo xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx zmařen xxx správy xxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, co marně xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4; byl-li xxxxx návrh včas xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x nimi naloží x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx zástupce příslušné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28).

§256

Opatření při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Převod výnosu xxxx

§257

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx veřejného rozpočtu, xxx xxxxxx xxxx, xxxxx spravuje, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem29).

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně rozhodne x xxxxxxxx xx xxxxxx této daně. Xxxxxxxxxx xx vyznačí xx osobním daňovém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx výnosu daní xxxx příjemce xxxxxx xxxxxxxx obdobně jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vyhověno, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odvolat xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx výnos xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx posečkána, x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxx x dni, v xxxx došlo x xxxxxxx.

(5) Xx účty xxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx jsou převáděny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Xxxxxxx-xx u xxxxxx převáděných xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx přeplatku, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úhradu přeplatku xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nedoplatku xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §154 x 155; xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přeplatku x xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 dnů.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §155 xxxx. 3 x 5, xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxx x vratitelného xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výnosu. Došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx správce xxxx příjemci xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx příjemců xxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx nebo převeden xx xxxxxx nedoplatku xx jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§259

Xxxxxx o prominutí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx tak xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx i příslušenství xxxx může dojít xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxxx až do xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxx, kdy došlo x její úhradě.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zamítnuta, xxx xxxxx žádost xxxxx nejdříve po 60 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx žádosti xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxx xxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx žadatel xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259a

Prominutí xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x prominutí části xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vedoucího x xxxxxxxx xxxx z xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx xx 75 % penále. Při xxx není vázán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o prominutí xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx platebního xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxx.

(4) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx po xxxx

x) xxxxxx o povolení xxxxxxxxx úhrady xxxx, x důsledku jejíhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně, x důsledku jejíhož xxxxxxxx povinnost uhradit xxxxxx vznikla.

§259x

Xxxxxxxxx úroku z xxxxxxxx x úroku x xxxxxxxxx částky

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx o prominutí xxxxx x xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx případu xxxxxxxxxxxx. Xxx tom xxxx xxxxx návrhem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx prominut, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda ekonomické xxxx sociální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§259c

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prominutí daně xxxx příslušenství daně xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx financí může x moci úřední, xxxxx xxx o xxxx, xxxxx spravují xxx řízené xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx subjektům, jichž xx důvod prominutí xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx právo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx chování xxxx úředních xxxx xxxx proti postupu xxxxxx správce xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Považuje-li xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx stížnost směřuje, xxxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx k objasnění xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx zajistit podklady xxxxxxxx xxx vyřízení xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx učiní xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx stížnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně, xxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřízení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxx xxxx xx správní řád xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo financí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §107 odst. 8, §163 xxxx. 4 x §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xxxx postupy, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní úkony, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, které xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstávají zachovány; xx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nové xxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx nové xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xx takto xxxxxxx xxxx moci posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xx svou povahou x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxxxxx xxxxx než x xxx, xx který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(4) Xxx x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx zachován. Xxxxxx xxxxxxxx skutečností, které xxxx vliv xx xxx xxxx lhůty x xxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Běh x xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxx vybrat x vymáhat xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx počátku xxxx xxxx xxxxx určený xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxx daně xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, staví xxx xxxxx až ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx x xxxxxxxxx daně xxxx xxxx zaplacení xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx posoudí xxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx řízení, xxxxx nebylo xxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §232 xxxxxx zákona.

(8) Xxx xxxxxx spisu a xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zahájených xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx jeho xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dani xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx se zvýšení xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Uplynula-li xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se penále xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(14) Xxx daně, xxxxxxx původní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(15) Zástavní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, které xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zanikly xxx xxxxxxxx nástupce, xxxx zemřely xxx xxxxxx, aniž xx xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x dále xx x xxxx xxxxxxxxx.

(17) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě zmocnění x zákoně č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxxxx č. 299/1993 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx č. 209/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 299/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx č. 95/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., x formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§266

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2011.

x x. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fischer x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx daňového tvrzení xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pokuta xx xxxxxxxx tvrzení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx zřídí x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, a xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu.

4. X xxxxxxx, xx dojde x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §240 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

5. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, vztahují se xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, práva a xxxxxxxxxx soukromého práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Došlo-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx penále xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx úroku xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xx předepsání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Byl-li xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Sb. xx zahájený xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxx placení xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dodatečném xxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxxx xxx xxxx xxxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxx podle §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxx, xxxxxx, daňového xxxxxxx, soudního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §57a xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, notář, daňový xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx auditor získal xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 94/2018 Xx. x účinností xx 5.6.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 280/2009 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2011.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2013 x 1.1.2014

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Sb., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2014

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

187/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. XX 24/14 xx věci xxxxxx xx zrušení §250 xxxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 15.9.2015 xx. xx. Xx. XX 18/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §264 xxxx. 4 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o ozdravných xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

94/2018 Xx., kterým se xxxx zákon č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.6.2018

80/2019 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.4.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

337/2019 Xx., xxxxx XX xx dne 12.11.2019 xx. xx. Xx. XX 19/17 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 x 2 zákona č. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §19 x 20 občanského xxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxx č. 185/2004 Sb., x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

3) Například §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.

4) §2 a 11 xxxxxx č. 227/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.

5) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů.
6) Zákon č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx xxxx.
8) §38 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx kontrole), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
11) Zákon č. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 320/2002 Xx.
12) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
13) §2 xxxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Například §7 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
15) Nařízení xxxxx č. 142/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxxx x poplatku x xxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 163/2005 Xx.
16) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Xx.
17) Zákon č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) §92 x 93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Zákon č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., o ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
23) §336a xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx soudního xxxx.
25) §462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §11 xxxxxx č. 219/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §190 xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx).
28) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů xxxxxxxxx xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxx 2016/2258 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x přístup xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx praní xxxxx.