Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2021.


Daňový řád

280/2009 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY §1 §2 §3 §4

HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ §5 §6 §7 §8 §9

ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

Díl 1 - Správce daně §10

Pravomoc správce daně §11

Úřední osoby §12

Místní příslušnost §13 §14 §15

Změna místní příslušnosti §16

Dožádání §17

Delegace §18

Atrakce §19

Dl 2 - Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení

Daňový subjekt §20 §21

Třetí osoby §22

Prokázání totožnosti §23

Procesní způsobilost §24

Zástupce §25

Ustanovený zástupce §26

Zmocněnec §27 §28

Omezení zmocnění §29

Společné zastupování §30

Odborný konzultant §31

HLAVA II - LHŮTY

Určení lhůty k provedení úkonu §32

Počítání času §33

Běh lhůty pro správce daně §34

Zachování lhůty §35

Prodloužení lhůty §36

Navrácení lhůty v předešlý stav §37

Ochrana před nečinností §38

HLAVA III - DORUČOVÁNÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o doručování

Způsoby doručování §39

Doručování do vlastních rukou §40

Doručování zástupci §41

Díl 2 - Elektronické doručování

Doručování prostřednictvím datové schránky §42

Díl 3 - Doručování prostřednictvím zásilky

Obecná ustanovení o doručování prostřednictvím zásilky §43

Doručování fyzickým osobám §44

Doručování právnickým osobám §45

Uložení písemnosti §46

Účinky doručení §47

Neúčinnost doručení §48

Díl 4 - Zvláštní způsoby doručení

Doručování veřejnou vyhláškou §49

Doručování hromadného předpisného seznamu §50

Díl 5 - Prokázání doručení §51

HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Povinnost mlčenlivosti §52 §53 §54 §55

Informační povinnost správce daně §56

Poskytování informací správci daně §57 §57a §58 §59

Zpracování osobních údajů správcem daně §59a

HLAVA V - DOKUMENTACE

Protokol §60 §61 §62

Úřední záznam §63

Spis §64 §65

Nahlížení do spisů §66 §67 §68

Daňová informační schránka §69

Přístup do daňové informační schránky §69a

Přístupové údaje pro přístup do daňové informační schránky §69b §69c

HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY

Díl 1 - Obecná ustanovení o řízeních a dalších postupech

Podání §70 §71 §72 §73

Vady podání §74

Postoupení §75

Jednací jazyk §76

Vyloučení úřední osoby §77

Díl 2 - Vyhledávací postupy

Vyhledávací činnost §78

Vysvětlení §79

Místní šetření §80 §81 §82 §83 §84

Díl 3 - Kontrolní postupy

Daňová kontrola §85 §85a §86 §87 §88 §88a

Postup k odstranění pochybností §89 §90

Díl 4 - Průběh řízení

Zahájení řízení §91

Dokazování §92

Důkazní prostředky §93

Listina §94

Znalecký posudek §95

Svědci §96

Záznamní povinnost §97

Pomůcky a sjednání daně §98

Předběžná otázka §99

Předvolání a předvedení §100

Rozhodnutí §101 §102 §103

Opravy zřejmých nesprávností §104

Nicotnost rozhodnutí §105

Zastavení řízení §106

Náklady řízení §107

HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY

Díl 1 - Obecná ustanovení o opravných a dozorčích prostředcích

Použití opravných a dozorčích prostředků §108

Díl 2 - Odvolací řízení

Obecná ustanovení o odvolání §109 §110 §111

Náležitosti odvolání §112

Postup správce daně prvního stupně §113

Postup odvolacího orgánu §114 §115 §116

Díl 3 - Obnova řízení

Řízení o povolení nebo nařízení obnovy řízení §117 §118 §119

Obnovené řízení §120

Díl 4 - Přezkumné řízení

Nařízení přezkoumání rozhodnutí §121 §122

Postup při přezkumném řízení §123

Díl 5 - Vztah ke správnímu soudnictví §124 §124a

ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ

HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

Vznik registrační povinnosti §125

Přihláška k registraci §126

Oznamovací povinnost registrovaných daňových subjektů §127

Postup k odstranění pochybností v registračních údajích §128

Rozhodnutí v registračním řízení §129

Daňové identifikační číslo §130

Změna místní příslušnosti registrovaných daňových subjektů §131

HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ

Závazné posouzení §132 §133

HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ §134

HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ

Díl 1 - Vyměřovací řízení

Řádné daňové tvrzení §135 §136 §137

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování §138

Vyměření daně §139 §140

Díl 2 - Doměřovací řízení

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování §141

Následné hlášení §142

Doměření daně §143 §144

Díl 3 - Společná ustanovení pro nalézací řízení

Výzva k podání daňového tvrzení §145

Daňové tvrzení podané v zahájeném řízení §145a

Zaokrouhlování §146

Rozhodnutí o stanovení daně §147

Lhůta pro stanovení daně §148

HLAVA V - PLACENÍ DANÍ

Díl 1 - Obecná ustanovení o placení daní

Evidence daní §149 §150 §151

Pořadí úhrady daně §152

Nedoplatek §153

Přeplatek §154

Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku §155

Postup při vrácení vratitelného přeplatku §155a

Lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku §155b

Posečkání §156 §157 §157a

Odpis nedoplatku pro nedobytnost §158

Námitka §159

Lhůta pro placení daně §160

Lhůta pro zánik vratitelného přeplatku §160a

Díl 2 - Dělená správa §161 §162

Díl 3 - Vybírání daní

Způsob placení daně §163 §164 §165

Den platby §166

Díl 4 - Zajištění daní

Zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň §167 §168 §169

Zástavní právo §170

Výkon zástavního práva §170a

Ručení §171 §172

Zajištění daně ručením nebo finanční zárukou §173

Zálohy §174

Záloha na daňový odpočet §174a

Vypořádání zálohy na daňový odpočet §174b

Díl 5 - Vymáhání daní

Způsoby vymáhání §175

Exekuční titul §176

Oddíl 1 - Daňová exekuce

Vztah k občanskému soudnímu řádu §177

Nařízení daňové exekuce §178

Vyloučení majetku z daňové exekuce §179

Prohlášení o majetku §180

Odklad a zastavení daňové exekuce §181

Exekuční náklady §182 §183 §184

Společná ustanovení pro daňovou exekuci §185

Oddíl 2 - Daňová exekuce postižením majetkových práv

Obecná ustanovení o daňové exekuci postižením majetkových práv §186

Daňová exekuce srážkami ze mzdy §187 §188 §189

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb §190

Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky §191

Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv §192 §193

Oddíl 3 - Daňová exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí

Dražba §194 §194a §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202

Daňová exekuce prodejem movitých věcí §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217

Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí §218 §219 §220 §221 §222 §223 §224 §225 §226 §227

Rozvrhové řízení §228 §229 §230 §231 §232

HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU

Daň vybíraná srážkou §233 §234 §235 §236

Stížnost na postup plátce daně §237

HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI

Díl 1 - Právní nástupnictví

Ukončení činnosti §238

Přechod daňové povinnosti §239

Přechod daňové povinnosti u fyzických osob §239a

Plnění daňové povinnosti osobou spravující pozůstalost §239b

Plnění daňové povinnosti likvidačním správce §239c

Přechod daňové povinnosti na stát §239d

Přechod daňové povinnosti u právnických osob §240

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby bez likvidace §240a

Přechod daňové povinnosti při přeměně rozdělením §240b

Přechod daňové povinnosti při zrušení právnické osoby s likvidací §240c

Řádné daňové tvrzení při převodu privatizovaného majetku §240d

Zákaz přenosu daňové povinnosti §241

Díl 2 - Vztah k insolvenčnímu řízení

Pohledávky za majetkovou podstatou a majetek dlužníka §242

Účinky insolvenčního řízení na daňové řízení §243

Daňové tvrzení při insolvenčním řízení §244

Sjednocení lhůt §245

ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY

HLAVA I - PŘESTUPKY

Porušení povinnosti mlčenlivosti §246

HLAVA II - POKUTY A PENÁLE

Pořádková pokuta §247

Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy §247a

Společná ustanovení pro řízení o pokutě §248

Zjednodušené řízení o uložení pokuty §249

Pokuta za opožděné tvrzení daně §250

Penále §251

HLAVA III - ÚROKY

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o úrocích §251a

Společná ustanovení o úrocích hrazených daňovým subjektem §251b

Společná ustanovení o úrocích hrazených správcem daně §251c

Vztah úroků hrazených správcem daně k náhradě újmy §251d

Díl 2 - Úroky hrazené daňovým subjektem

Úrok z prodlení §252

Úrok z posečkané částky §253

Díl 3 - Úroky hrazené správcem daně

Úrok z vratitelného přeplatku §253a

Úrok z nesprávně stanovené daně §254

Úrok z daňového odpočtu §254a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci §255

Opatření při mezinárodním zdanění §256

Převod výnosu daní §257 §258

Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §259a

Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně §259aa

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky §259b

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně §259c

Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně §260

Stížnost §261

Vztah ke správnímu řádu §262

Zmocňovací ustanovení §263

Přechodná ustanovení §264

Zrušovací ustanovení §265

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §266

č. 458/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXII

č. 267/2014 Sb. - Čl. VII

č. 170/2017 Sb. - Čl. XI

č. 94/2018 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 187/2015 Sb.; č. 299/2015 Sb.; č. 337/2019 Sb.

INFORMACE

280

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2009

daňový xxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXX X XXXX XXXXXX

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx správě xxxx.

(2) Xxxxxx daně xx xxxxxx, jehož xxxxx xx správné xxxxxxxx x stanovení daní x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Základem xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx xxxxxx tvrzení xxxxxx xxxxxxx subjektem.

(4) Daňovým xxxxxxxx je

a) řádné xxxxxx xxxxxxx, a xx daňové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx tvrzení, x to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, následné xxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxx správy xxxx xxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx rozpočtem xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx,

x) rozpočet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx jako xxx, xxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx při xxxx xxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx správy.

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ztrátu xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx x příslušenství xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákona předmětem xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakládající.

§4

Tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx použijí, neupravuje-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX ZÁSADY XXXXXX XXXX

§5

(1) Správce xxxx postupuje při xxxxxx daní x xxxxxxx xx zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxx"). Zákonem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxx účelům, k xxxx mu xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x rozsahu, x jakém xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx chráněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x třetích xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx") v xxxxxxx x právními xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx daní.

§6

(1) Xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní xxxx rovná xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx osobám zúčastněným xx správě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva x x xxxxxxxxxxx xx svým úkonem xxx poskytne přiměřené xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x povinnostech, xx-xx xx vzhledem x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví-li xxx zákon.

(4) Xxxxxxx xxxx podle možností xxxxxxx osobám zúčastněným xx xxxxxx daní xxxxxx. Xxxxxx osoby xxxx povinny xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx nezdvořilostí.

§7

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx nevznikaly zbytečné xxxxxxx. Z důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx různá řízení xxxxxxxx. Ze xxxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx učiněny.

§8

(1) Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxx xxxxx své xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx souvislosti; xxxxxx xxxxxxxx ke všemu, xx při správě xxxx vyšlo najevo.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xx xx, xxx xxx rozhodování skutkově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevznikaly xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné skutečnosti xxxxxxxx pro správu xxxx.

(4) Při xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx převažujícím xxxxxx xx získání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxx xxxx xx neveřejná. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a úřední xxxxx xxxx povinny xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxxx na správě xxxx x činí xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx a jiné xxxxx, jsou-li potřebné xxx xxxxxx xxxx, x xx jen x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX ČÁST X XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXX X XXXXX ZÚČASTNĚNÉ XX XXXXXX DANÍ

Díl 1

Xxxxxxx xxxx

§10

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx") x rozsahu, v xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx tohoto zákona xxxxxx orgán xxxx xxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a právnická xxxx fyzická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce daně xx způsobilost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxx xx správou xxxx a x xxxxx xxxxxxx má x xxxxxxxx způsobilost1).

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně

a) vede xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost,

c) kontroluje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na správě xxxx,

x) vyzývá ke xxxxxxx povinností,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx může xxxxxx x vést xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinností.

§12

Xxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx vykonává svou xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pravomoci správce xxxx zákonem nebo xx xxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) O tom, xxx je x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxx jméno, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx označení, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx zařazena.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, se řídí

a) x fyzické osoby xxxxx xxxxxx pobytu; xxx xxxxx správy xxxx xx místem xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizince, x xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx místo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx fyzická xxxxx převážně xxxxxxx,

x) x právnické osoby xxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx daní xx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zapsaná x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejném xxxxxxxxx, nebo adresa, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxx xxxxxxxxxx, xx xx správě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx, x xxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx orgán xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14

(1) Xx-xx x xxxx věci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx provede xxx z xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jinak; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxx.

(2) Spory x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx orgán").

§15

Správce daně může xxxxxxx xxxxxxxx úkon x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx působnosti, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xxxxx daní xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Změna xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postoupí xxxxx xxxxx týkající xx xxxx, xxxxx xxx stanovit xxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx nově xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekt. Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx části xxxxx xxxxxxx x xxxxx x osobního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xx doby, xxx xx daná xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnému správci xxxx.

§17

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně může xxxxxxx jiného věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které by xxx xxxx provést xxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx by nemohl xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x úkony, xxxxx xxxxxxxxx xxxx dožádání, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx mezi xxxxxxx xxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nadřízen dožádanému x dožadujícímu xxxxxxx xxxx.

§18

Delegace

(1) Na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podnětu správce xxxx xxxx nejblíže xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx delegovat místní xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xx účelné xxxx xxxx-xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx daně, který xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx, změně, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, rozhodne xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Nadřízený xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně,

c) xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx, které bude xxx zásadní dopad x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx subjektem je xxxxx, kterou za xxxxxx xxxxxxx označuje xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxx zákon xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Daňový subjekt xx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx zjištění a xxxxxxxxx xxxx po xxxx běhu lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x x případech, kdy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ustanovené xxxxx zákona, které xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx subjektům, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pozůstalost, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce, xxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Má-li plátce xxxx xxxxxxxxxxx jednotku, xxx dochází x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx, srážení nebo xxxxxxxxx xxxx, a xxx xxxx x xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátcovou xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, x xxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx pokladna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; pokud xx jednání plátce xxxx x osoby xxxxxxxxx jednat za xxxxxxxx pokladnu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx daně.

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx osobami xx rozumějí osoby xxxx než daňový xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx správě daní, xxxx jejichž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dotčena.

§23

Prokázání totožnosti

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx je povinna xx vyzvání úřední xxxxx prokázat xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx vyzvání xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor2) x x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xx nepřipustit xx doby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx může při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Jménem právnické xxxxx xx xxxxxxxx xxx správě daní xxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxx, xx xx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx3).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pověřit xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxx xxxxx jménem xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Prokurista xxxxxxxxx xxxxx je při xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxx, xxxx-xx xxxxx udělené xxxxxxx jednat xxxxxxxxxx.

(4) X téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx současně jednat xxx jedna xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxx, xxxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxx statutárního xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 xx použijí xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x xx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

§25

Zástupce

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zmocněnec,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) společný xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxx, xxx správce xxxx x případech, xxx xx xxxxxx xxxxx zastoupeného nezbytná, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xx vyzval x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx správce daně xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx procesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx zastupovat,

b) xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxx způsobilou xxxxxx xxxxx jménem, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxx, xxx xx k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx,

x) xxxxx stižené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx případech správce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx brání jiná xxxxxxxx, xxx při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zástupcem xxxxxxxx xxxxxxx daně toho, x koho xx xxxxx, jíž xx xxxxxxxx ustanovuje, x xxxx, anebo xxxxx xxxxxxx osobu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx správce daně xxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx správce xxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobu, x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx zájem xx xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx řádně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Zastupování xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxxx

x) xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxx, že nebude xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

Xxxxxxxxx

§27

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxx správě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx moc je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxx xxx xx xxxxxx i vůči xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx správci xxxx, který xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx dalším xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx věci, xxx kterou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx úkonům, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx podání xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxx vad. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx plné moci xxxxxxxxx zachovány, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zmocněnce, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx nové xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx novému xxxxxxxxx.

(5) Zmocněnec, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx povinen si xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich vydání, xxx-xx x rozhodnutí, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx v xxxx xxxx jedná xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxx xxxx může xxx xxxxxxxx zvolen xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx poradce nebo xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dalšího xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 5.

§30

Společné xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxx daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxx společného zmocněnce. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §26 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx odvolat.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §27 xx 29 obdobně.

§31

Xxxxxxx konzultant

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx si může x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx nebo xxxxxxx-xx xx k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konzultanta x xxxxxxx jednání.

HLAVA II

LHŮTY

§32

Určení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx správě daní, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx než 8 xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx úkony xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx obsaženy x xxxxxx důsledky nedodržení xxxx lhůty; pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxx 8 xxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty, x xx x x xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§33

Počítání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx let xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xx skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx dne, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx číselným označením xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx běh xxxxx. Není-li xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxx xxxxxx běžet dnem, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx časových jednotkách, xxx xxxx xxx, xx počítá od xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx nejblíže následující xxxxxxxx xxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx určenou v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx.

§34

Běh xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dnem xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx daně vyzývá xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx pátého xxxxxxxxxx xxx ode xxx, kdy dojde x xxxxxxxxxx součinnosti.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx správě daní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx den, xxx xxxx podáno xxxxxxxxx tohoto podání.

§35

Xxxxxxxxx lhůty

(1) Lhůta xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx lhůty

a) xxxxxx xxxx u xxxxx x xxxxxx příslušného xxxxxxx daně,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poštovní zásilka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx správců daně (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx5) xxxxx x místně xxxxxxxxxxx správce xxxx.

Xxx-xx x xxxxx určenou x kratších xxxxxxxx xxxxxxxxxx, než jsou xxx, xx xxxx xxxxx zachována, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx lhůta xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x nadřízeného xxxxxxx xxxx xxxx x jiného xxxxx xxxxxxxxxxx správce daně.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxx opak.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx povolí xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodloužit x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxxx xxxx vyhoví xxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x lhůtu xxxxxxxxx alespoň x xxxx, xxxxx v xxx xxxxxx žádosti xxxxx zbývá xx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x lhůtu xxxxxx.

(3) Nevydá-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx prodloužena, xxxx nevydá-li rozhodnutí xx 30 dnů xxx dne, kdy xxxxxx obdržel, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx běh xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x 3 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení. Pokud xxxxxxx xxxx xxxxx x příjmy, xxxxx xxxx předmětem xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx na 10 xxxxxx po uplynutí xxxxxxxxxxx období.

(5) Lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x lhůtu, se xxxxxx zákon xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx určení xxx podání žádosti x prodloužení lhůty xx rozhodný xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podle §35 xxxx. 1.

§37

Navrácení xxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xx správě xxxx xx oprávněna xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx povolí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stav, xxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xxxxx xxx uplynula, x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx musí být xxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x předešlý xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx zmeškané xxxxx xxxxxxx více xxx 1 xxx, nebo xxxxx xxx x xxxxx

x) pro stanovení xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxx, nebo

c) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx stav vyhověno, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§38

Ochrana před xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx podnět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx v řízení xxx xxxxxxxxxx průtahů, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovená lhůta, x níž xxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx,

x) neprovedl xxxx xx xxxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxx xxxxxx daní xxxxxxx, xxxx

x) nevydal rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx, co xxxxx x shromáždění xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx učiněn xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podnět, nebo xxxxx osobou poslední xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xx důvodný, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce xxxx nápravu do 30 dnů od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí xxxxx, která podala xxxxxx.

(4) Neshledá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x osobu, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xx 30 dnů x uvedením xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x doručování

§39

Způsoby xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx písemnost

a) xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx jiném xxxxx, xxxx

x) elektronicky.

(2) Není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx ji správce xxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx, o xxxx to xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodat zásilku xxxxxxxxxx písemnost způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) tak xxxx xxxxxxx xxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Má-li xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxx oprávnění x zastupování.

(2) Má-li xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vykonat něco xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx. Dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx doručení xxxxxxxxxx, xxxxx nastane xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx doručování

§42

Doručování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schránku, se xxxxxxxx elektronicky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§43

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx doručována, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx písemnost xxxxxxx x xxxx, x místě podnikání, xx pracovišti nebo xxxxxxx, kde bude xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxxxx xx adresáta přijímá, xx povinen xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx další nezbytné xxxxx xxx xxxxxxxx.

§44

Doručování xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx, xxxx na adresu xxxxxx bydliště x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li fyzická xxxxx xxxx podnikatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, doručuje xx xx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x doručování xx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Písemnost xxxxxx do vlastních xxxxx adresáta xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx adresát xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxx doručování xxxxxxxx, xxxxxxxxx se uloží x adresát se xxxxxxx xxxxxxxx upozorní, xxx xx ji xx xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(5) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx x xxxxx převzetí xx být potvrzeno, xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx fyzické osobě, xxxxx se xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx. Xxxx-xx možno xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx se vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ji ve xxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(6) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou nebo xxxxx xxxxxxxx nemá xxx potvrzeno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiné adresátem xxxxxxx schránky xxxx xx xxxx vhodné xxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám

(1) Xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx osoba požádá xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx adresátem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx písemnost xxxxxxx xxxxx oprávněná jednat xxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx doručit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx x místě xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx souhlasí s xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx adresátovi.

(4) Nebyla-li xx adrese pro xxxxxxxxxx písemnosti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, zastižena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx se xxxxx x adresát xx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xx xxxxx 10 dnů vyzvedl. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx místa pobytu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem této xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxxx xx mu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4.

§46

Uložení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx ukládá

a) x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemnosti, xxxxx xx vkládá xx xxxxxxx xxxx xxxx adresátem užívané xxxxxxxx xxxx xx xxxx vhodné xxxxx, xx xxxxxxx vyzve x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxx uvede xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx písemnost xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx dne x x jakých xxxxxxxx je písemnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poučí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Bez předchozího xxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uložit, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§47

Xxxxxx doručení

(1) Písemnost, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejíž xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx 10 dnů od xxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxx lhůty xx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx vrátí xxxxxxx xxxx; současně se xxxxxxx poučí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poučení předat, xxx je xxxxxxxx x domovní xxxx xxxx adresátem užívané xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x marném xxxxxxxx xxxxxx lhůty.

(5) Xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx vyzvednutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx adresátem xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Požádá-li adresát x to, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx marném xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx vyzvednutí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx xxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxx.

§48

Neúčinnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doručení.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx písemností xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Shledá-li xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx, vysloví neúčinnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem oznámení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§49

Xxxxxxxxxx veřejnou vyhláškou

(1) Xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx doručuje

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx není ustanoven xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x), jakož x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx velkému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 xxx xx xxx xxxxxx desce x xxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx a x xxxxxxxx možnosti vyzvednutí.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevyzvedne-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx v xxxxx adresátova xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§50

Xxxxxxxxxx hromadného xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx stanoví daňovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx; xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx a xxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx xxxxxxxxxx, zveřejní xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů.

(2) Xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx třicátý den xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx daně.

Xxx 5

Prokázání xxxxxxxx

§51

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx doručují xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxxxx převzetí xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doručující řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obsahuje podle xxxxxxxxx xxxxxxx doručování x xxxxx okolností, xxxxx nastaly při xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x adresu, xx xxxxxx mu je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxx, xxx xxxx připravena x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o dni xxxxxx vrácení správci xxxx,

x) údaj x xxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob poučení x důsledcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx písemnost xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxx odlišnou xx adresáta, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxx xx adresáta,

i) xxxxxx xxxxx, xxxxx předala xxxxxxxxxxx písemnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložila, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx doručování, x uvedením xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx ztrátě, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, například tím, xx je x xxxxxxx adresáta xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxx x doručenkou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx její xxxxx obsahující náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), f), x) a x).

(5) Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx úkonu xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxx xxxxxx xxxxx x adresáta v xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxxxxxx podpis protokolu xxxxxxx. Odepření xxxxxxx x důvody xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písemnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx dospělá xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; podpis xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx adresáta.

XXXXX XX

XXXXXXX A XXXXXXXXXXX INFORMACÍ

Povinnost xxxxxxxxxxxx

§52

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx jsou xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx x tom, xx xx při xxxxxx xxxx dozvěděly o xxxxxxxx jiných osob. Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo použité xxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobu xxxxxxxxxxx na správě xxxx zprostit povinnosti xxxxxxxxxxxx ohledně údajů, xxxxx se xx xxxxxx, x xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Zanikne-li xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx bez xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních systémů xxxxxxx xxxxxx.

(4) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx, které osoby xx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytne-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx téhož xxxx xxxxxx správce xxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxx,

x) úřední xxxxx xxx plnění povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčena.

(6) Xxxxxxxxx mlčenlivosti se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx informační povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podpory xxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podpor.

§53

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx, xxxxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxx

x) Finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí,

b) koordinačnímu xxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx podpory nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxx-xx o

1. xxxxxx xxxxxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx správy xxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx práva xxxxxxxx daně xxx xxxxxx daní, nebo

3. xxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx výkonu xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, které xxxxx xxxx xxxxx vyžadovat x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx své působnosti,

f) xxxxxxxxxx pojišťovnám, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx pojišťovny xxx xxxxxx xxx xxxxxxx pravomoci požadovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou daňovými xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provádí v xxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Českému statistickému xxxxx, xxx-xx x xxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx národních xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registrů,

i) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx, který jmenoval xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx odvolání,

j) příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) orgánu veřejné xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x správce daně xxxxxxxx nedoplatek, x xx v případě, xxx xxxxxx prokázání xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx obžaloby xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx okolností nasvědčujících xxxx, xx byl xxxxxxx

x) některý x xxxxxxxxx činů daňových x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při správě xxxx,

x) trestný xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx,

x) trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x trestných xxxx xxxxxxxx osob, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxx xxx udávání xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, padělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx7), pokud xxx své xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

§54

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxx §53 x účelu x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 postupem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxx.

§55

(1) Správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx platí i xxx xxxxxxx a xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, které xx xxxxxxxxx x informacemi xxxxxxxxxxxx správcem daně, xx xxxxx využít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx vázány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx vytvoření xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx informací získaných xxx správě xxxx xxx xxxxxxx přinášející xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxx jednání, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxx xxxx.

(4) Povinnost xxxxxxxxxxxx úřední osoby xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx osoba přestane xxxxxxx na výkonu xxxxxxxxx správce xxxx.

§56

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Správce xxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxx učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx správce xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx technické xxxxxxxxxx, jimiž xxx xxxxxx xxxxxx, které xx nutné xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 3, x jaká xxxxxx xxx xxxxxx tímto xxxxxxxx,

x) xxxxx účtů, xx xxxxx přijímá xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx úhrady na xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx, které xxx platit xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx styk nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x podmínky, xxxxx xx xxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx daní, xxxxx xxx platit bezhotovostním xxxxxxxx, x němuž xx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, které xx xxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx své xxxxxx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem informace x právních xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§57

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správce daně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x osoby, xxxxx

x) vedou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Zdravotní xxxxxxxxxx jsou povinny xx vyžádání správce xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx") xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účtů x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) stavech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, x údaje x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx plateb,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek.

(4) Xxxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx.

(5) Podnikatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx dostupnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinni xx vyžádání správce xxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxx xxxx název x adresu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

§57a

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, x xx x x xxxxxxx, xx xx xxxxx x osobu xxxxx §57, xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje xxxx xxxxxxxxx30):

x) údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxx písmen a) x x),

x) dokumenty xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) x x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, notář, xxxxxx xxxxxxx, soudní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx ústřední xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x to xxxxx xx účelem xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 x 2 x §27 xxxx. 1, 2 x 4 zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

§57x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

§58

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx a osoby xxxxxxx x §57 x §57a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dokumenty, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx daně xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §57 x 57a xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxx získat x xxxxxx evidence, xxxxxx xxx xxxx; správce xxxx xx může xxxxxxx potřebné údaje xx xxxx xxxxxxxxx x §57 x §57a xxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

§59

(1) Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx x další xxxxxxxxx orgány9) předávají x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správcům daně xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxx protokolech, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Kontrolní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx

x) označí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vhodným způsobem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) může xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx základě je xxxx xxxxxxxxxx prováděno, xxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uchovává xx nejméně po xxxx xxxxxxx roku xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx přístup k xxxxxxx xxxxxx zpracovávaným xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx daňový xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxx; xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX X

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

§60

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx pořídit x úkonech, x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) místo jednání,

c) xxxxxx údaj o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob, které xx xxxxx zúčastnily,

f) xxxxxxxx průběhu xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správce xxxx x uplatněným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednání, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx které je xxxxxxxxx, se doručuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx protokol xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§62

(1) Xxxx-xx protokol xxxxxxx diktován, je xxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxx, x xxxx xxxxx, xx xxxx před podpisem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zůstat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x protokolované věci, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednání x xxx xxxxxxxxxx x xxx.

(3) Po xxxxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxx, vyjádření k xxx, oprav xx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx hlasitě přečteny, xxxxx xxxxx protokol xxxxxxx diktován, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx v protokolu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Správce daně xx podpisu předá xxxxxxxxx protokolu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

(6) Správce xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x počtech, xxxxx i jiné xxxxxx nesprávnosti xxx, xxx xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx správce xxxx xxxxxx záznam, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx daní, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, obsahů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx

§64

(1) Xxxxxxxxxx týkající xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zakládají xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx,

x) protokoly,

d) úřední xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx zpráva, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Součástí xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxx xx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení,

b) xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xx vede xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx posloupnosti, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx se xxx xxxxxxxxx spisovou xxxxxxx.

§65

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, které xxxxx být uplatněny x xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx jejich zpřístupnění xxxxxxxx subjektu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) písemnosti, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by ohrozilo xxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx daní,

c) xxxxxx xxxxxxx nebo protokoly x podaných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx použity xxxx pomůcky,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx správce xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhledávací podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx prostředky, xxxxx jsou xxxxxxxxx x rámci daňové xxxxxxxx, xxx xx x části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Při xxxxxxxxx písemnosti z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx písemností xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, byla xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx spisů

§66

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx u správce xxxx nahlédnout xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účtů vedených x xxxxx xxxxxxxx xxxx o jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx do soupisu xxxxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx ohrožen xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx anebo xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxxx případech, xxx xx to xxxxx xxx xxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx spisu.

(4) Oprávnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx hodinách pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nepřipustí xxxxxxxxx xx spisu x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx veřejnost.

§67

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spis xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx nevidomé osoby xxxxxxxxxx do xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx, doslovné xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxx x xxxx xx daňovému xxxxxxxx. Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx doložce x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx

x) xxx xxxx, xxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx, a zda xxxx listina je xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx stejnopisem x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§68

(1) Správce daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx část xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52 x 53.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx část xxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx u xxxx xx zapůjčené xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx výpisy x kopie, x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyžádat xxxx dočasné xxxxxxxxxx xxx xxxxx daňového xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxx zapůjčena, xxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vyhledávací xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxx schránka

(1) Xxxxxxx xxxx, který xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx, umožní xxxxxxxx subjektu využívat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

a) získávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxx daňového xxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxx, v xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) získávat xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx informační xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx aktualizace,

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky,

2. xxxxxxx činit podání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, používání x zneplatnění přístupových xxxxx,

4. xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx schránky x rozsahu tohoto xxxxxxxx,

x) rozsah, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx využívat daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

x) požadovanou xxxxxx xxxxxx prostředků xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx které je xxxxxx informační schránka xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx schránky zřízené xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx učiněné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx podání xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ustanovený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxxx udělena xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx učinění xxxxxx xxxxxx a

2. který x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolil xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§69x

Xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx schránky

(1) Správce xxxx xxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx vůle xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx učiněného xxxxxxx xxxxxxxxx v informačním xxxxxxx daňových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx přístupu xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx 3, nebo

b) xxxxxxxxx jednat xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxx právnické osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Právo přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx této schránky xxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 4; stejným xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístupem xx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxx rozsahu xxxxxx pověření xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx schránky.

§69x

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správce xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx skutečnost, že xx technicky xxxxxxx xxx přidělení xxxxxxxxxxxx xxxxx, přidělí osobě xxxxxxxxxxxx právo přístupu xx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx přiděleny xxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx dojít x jejich zneužití.

§69x

§69x zrušen právním xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x řízeních x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

§70

(1) Xxxxxx je úkonem xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bez ohledu xx xx, xxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxx je xxxx, čeho se xxxx x xx xx xxxxxxxx.

§71

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x listinné xxxxxx nebo elektronicky, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávou

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) s ověřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx správci xxxx xx použití xxxx xxxxxx zprávy xxx podle odstavce 1, xxxxx xx xxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, kdy došlo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(4) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxx xxxxxx lze xxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x).

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x registraci x xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx údajů, včetně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx

x) xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí,

b) xx xxxxxxxx výstupu, xxxxx

1. má xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxxx 5, nebo

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxx podání xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxxxx k xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx prokazujících tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx, které stanoví xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx vyhláškou xxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx,

x) podrobnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a), b), x) a f),

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) formát elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxx

x) xxxx formulářového xxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu byla xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §71 xxxx. 1.

§73

(1) Xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xx učiněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx zprávu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx časového xxxxx x přijetí xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, může ten, xxx xxx učinil, xxxxxx nebo xxxx xxxx do xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Zpětvzetí xxxxxx je však xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx zúčastněná xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxx, xxxx na xxxxx správce daně.

§74

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstranil xxxx xxxxxx,

x) xxx které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxx xxx předpokládané xxxxxx xxx xxxxxx xxxx,

x) které xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxx xxxxxx současně xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), xxxx

x) které xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx struktuře, x xxxxx nejsou současně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo b).

(2) Xxxxx obsahuje xxxxxxx x následcích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx označených xxx.

(3) Xxxxx-xx vady xxxxxx odstraněny xx xxxxxxxxx lhůtě, hledí xx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx. X tom xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx třeba x xxxxxxx, že podatel xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úkon.

§75

Xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platba, xxxxxxxxx xxxx x dané xxxx xxxxxx, podání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx a uvědomí x xxx xxxxxxxx.

§76

Jednací jazyk

(1) Při xxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx v xxxxxxxx xx jazyka xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad; xxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx učinit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx písemností x xxxxxxxx.

(3) Každý, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx, má právo xx tlumočníka10) xxxxxxxxx x xxxxxxx tlumočníků, xxxxxxx si xxxxxxx xx své xxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žije xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx11), xx xxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxx podání a xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx správce daně xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zapsaného x xxxxxxx tlumočníků. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x náklady na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nese xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znakové xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu12). Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ustanoví xxxxxxx xxxx prostředníka, xxxxx xx xxxxxxx xx x ní xxxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx artikulace. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanoven xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx se s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx hluchoslepé.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx x řízení nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xx předmětem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo osoby xx blízké,

b) xx x xxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx postupu podílela xx xxxxx stupni, xxxx

x) xxxx poměr x xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx namítat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se x xx dozví. Úřední xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx, x xxxxx nepodjatosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx jen neodkladné xxxxx.

(4) X tom, xxx xx xxxxxx xxxxx vyloučena, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx; x případě, xx xx vyloučena, xxxx xxxxx ní xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vztahu xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx nepodjaté xxxxxx xxxxx, požádá xxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x provedení xxxxx, jejichž xxxxx xx příslušel xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxx xxxxx neprovede xxx.

(5) Při xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxxxxx x xxxx správce xxxx xxxxxxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxxx xxxxx §18 xx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx o xxx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxx a daňovému xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, zda je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx námitky xxxx osoby zúčastněné xx xxxxxx daní, xxxxxxx daně xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyrozumí. Proti xxxxxxxxxx o xxx, xxx je úřední xxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 a 7 se xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobně.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx postupy

§78

Vyhledávací xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní před xxxxxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxx součinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně

a) xxxxxxx xxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx příjmů, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §9 xxxx. 3,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx místní xxxxxxx x bez xxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxx xxxx správy xxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx prověřit xxxxx xxxxxxx postupem.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx §96 xxxx. 2 xx 4.

(3) Xxxxxx vysvětlení xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X podaném xxxxxxxxxx sepíše správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx

§80

(1) Xxxxxxx xxxx může provádět xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx tohoto postupu xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ohledání x xxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, jakož i xx xxxxx, kde xx xx vzhledem x xxxxx místního xxxxxxx nejvhodnější.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx šetření xxxx správce xxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx místního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxx protokol nebo xxxxxx záznam.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxxxx průběh úkonu, x čemž xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxx.

§81

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxx xx v době xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, právo xx přístup na xxxxxxx, xx každé xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x místa, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x na xxxxxxxxxxx nosičích dat, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx má xxx, xxx-xx x xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo si xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x to x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) V xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx daně xxxxx xx xxxxxxxxx x používaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pořízeny.

§82

(1) Daňový subjekt x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx postupem xxxxx §83.

(3) Správce xxxx xx může xx osoby, u xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádat xxxx xxxxxxx pro xxxxx bližšího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, připouští-li xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxxxxxx daně xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx převzetí xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx zapůjčené xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx odebrané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxx prodloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně; xxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx x důležitých xxxxxx xxxxxxxxxxxx opakovaně.

§83

(1) Při místním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx sloužit xxxx xxxxxxx prostředek, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx by později xxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x velkými xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx

x) xxx převzít x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k věci, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx zajištění x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx prostory, xxx xx tyto xxxx nalézají, úřední xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx při xxxxxxx šetření k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxxxx.

(4) Pominou-li xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx vrátí xxxxxxxxxxx xxxx osobě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx možno protokol xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§84

(1) Xxxxx zapůjčené xxxx zajištěné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je zapůjčila, xxxx xx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxx xxxxx xxxx xx věci nevyzvedla, x xx xxx xx xxxxx správce xxxx, nebo pokud xxx o xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx které xxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxxxx, xxxx správce xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx státu; xxxx xxxxxx odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(3) Jde-li o xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx den, xxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti xxxx xxxxx.

Xxx 3

Kontrolní postupy

Daňová xxxxxxxx

§85

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx místě, xxx xx to xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx nejvhodnější.

(3) Xxxxxxx xxxx předmět daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxx xxxxxx kontroly lze x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo zúžit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nelze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx daně xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pochybnosti x správnosti, xxxxxxxxxxx xxxx úplnosti dosud xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx daňového subjektu; xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nově zjištěným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx subjekt xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx svá xxxxxxxxx xxxxxxx; takto lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxxx důvody pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x oznámení o xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx.

§85x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§86

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx kontroly xxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx se svými xxxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které on xxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxxx podle §82 a dále xx povinen

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx útvarů, x xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx činnost x x uložení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx informací; to xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prokazující xxxx tvrzení,

d) umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx důkazní prostředky, xxxxx xx x xxxxxxxxx, nebo x xxxxx xx mu xxxxx, kde xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx při provádění xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xx 84.

§87

(1) Daňová xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx kontroly.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx zahájením daňové xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zjišťovat xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx daně.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx běh xxxxx xxx stanovení daně xxxxxxx až xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x zahájení daňové xxxxxxxx xxx předchozí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvrzení, xxxxxx xxx naplněn xxxxx xxx xxxxxx této xxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx daně xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx zahájené xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sepíše xxxxxxxxx výsledek kontrolního xxxxxxxx, jehož součástí xx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx zjištění xxxxxxx, xx xx jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělován xxx jednání x xxxxxxx subjektem, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nestanoví, xxxxx daňový xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx x rámci vyjádření x dosavadnímu výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx

x) vznést xxxxxxx x dosavadnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xx doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění x podstatné změně xxxxxx výsledku, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

§88x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx doručením xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx kontroly, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x daňové xxxxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxx.

(2) Zpráva o xxxxxx kontrole obsahuje

a) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění.

(3) Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v dané xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx nebo doměřovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li xx o xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx výlučně na xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, může správce xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx

§89

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pochybnosti x správnosti, xxxxxxxxxxx xxxx úplnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx předložené xxxxxxx subjektem xxxx x pravdivosti údajů x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx výzvě xxxxxxx xxxx uvede xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx daňovému xxxxxxxx, xxx xx x xxx vyjádřil, xxxxxxx údaje xxxxxxx, xxxxxxxxxx vysvětlil, nepravdivé xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předložil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pochybností.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 15 dnů, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx pochybností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozsah xxxxxx xxxxx účelem xxxxxxx. Xxxxxxxxx této daňové xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§90

(1) O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxx úkonu xxxxxxxx xxxx úřední xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx důkazní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx považuje pochybnosti xx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx daně nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx 15 xxx ode xxx, xxx byl xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx pochybností, xxxxx xxxxx na pokračování x dokazovaní xxxxx x návrhem xx xxxxxxxxx dalších důkazních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx daňový subjekt xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Neposkytne-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstranění pochybností, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Nedošlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxx správce xxxx rozhodnutí ve xxxx nebo rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení, x jehož odůvodnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx xxxxxx

§91

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx daní, nebo xxxx, xxx xxx xxxxxxxx daně xxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxx daní xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx toto xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx zjistí skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxx povinnost.

§92

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx dbá, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxx, x není v xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uvádět x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx řízení, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx subjekt k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxx, x to xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vlastní xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx domněnky nebo xxxxxx fikce,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, průkaznost, xxxxxxxxx xx úplnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x dalších důkazních xxxxxxxxxx uplatněných daňovým xxxxxxxxx,

x) skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx následku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní,

f) skutečnosti xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx právního jednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x účelem daňového xxxxxxxx předpisu.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxx účast xxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, je povinen xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxx xxxxx x informaci o xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastí xxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně o xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x které xxxxxxx x xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam, xxxxx xx toto xxxxxxxxx neuvádí x xxxx písemnosti xxxxxxxx xx spise.

§93

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx všech xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx získány x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxx, které xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx. Jde xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, svědecké xxxxxxxx a ohledání xxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx jako důkazní xxxxxxxxxx použít x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx jimi vedená xxxxxx, jakož x xxxxxxxx převzaté x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 protokol x xxxxxxxx výpovědi, xxxxxxx xxxx xx xxxxx daňového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Orgány xxxxxxx moci x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a další xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při správě xxxx, xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxx §58 na vyžádání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx věci xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §96 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně. Xxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxx.

§94

Listina

(1) Xxxxxxx vydaná xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx prohlášena xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, x není-li xxxxxxx xxxx, potvrzuje i xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx potvrzeno.

(2) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxx, zejména má-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listin.

(3) Xx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto ustanovení xxxxxxxx rovněž datová xxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx může ustanovit xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxx,

x) závisí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx-xx daňový subjekt xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx povinnost xxxxxx zákon, a xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx posudek xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalcem spolupracovat. Xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinnost, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, má xxxxxx subjekt xxxxx xxx tomuto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znaleckého xxxxxxx. O xxx, xx xxxx prováděn xxxxxxx znalce, xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxx vyrozumí.

§96

Svědci

(1) Xxxxx osoba xx povinna vypovídat xxxx svědek o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx; musí xxxxxxxxx xxxxxxxx x nic xxxxxxxxxxx.

(2) Výpověď může xxxxxxx ten, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx nesmí být xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu13), nebo xxxxxxx uloženou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti14), xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, v jehož xxxxx tuto xxxxxxxxx xx.

(4) Správce xxxx xxxx výslechem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx vypovídat xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x rámci dokazovaní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx daňový subjekt xxxx vyrozumí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx o provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx nebezpečí, xx xx došlo xx xxxxxxx xxxxx výpovědi.

§97

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x hotovosti, xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx nezaznamenává xxxxx x těchto xxxxxxxx v jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx záznamy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx zaznamenávaných xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Správce daně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xx lze xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx doručení; xxxx xxxxxx odvolání má xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx si může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx lze odvolat xx 15 xxx xxx dne jeho xxxxxxxx; včas xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Záznamy, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxxx.

§98

Pomůcky x xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx uváděných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxxxx daň stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx daně xxxxxxx xxx podle pomůcek, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xx obstará, x xx i bez xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx správce daně xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx okolnostem, z xxxxx xxxxxxxxx výhody xxx daňový subjekt, x xxxx xxx xxxxxx uplatněny.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) důkazní xxxxxxxxxx, které nebyly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vysvětlení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx získané xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx tvrzení xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxx povinnosti, x xxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx správce xxxx x xxxxxxxxx, správce xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx v rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vyskytne-li xx x řízení xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ostatní xxxxxx, x xxxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx také xxx podnět příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx x zahájení xxxxxx xxxx vyzvat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx, aby xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Správce xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§100

Předvolání a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx xx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx, kam, x xxxx věci x z xxxxxx xxxxxx xx má xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxxx nedostavení xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Předvolání xx xxxxxxxx xx vlastních xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx předvolaná xxxxx xxx dostatečného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sbor, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx úřední osobou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx, komu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx přiznáváno xxxxx xxxxx prohlášeno xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Přiznat xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Vůči xxxxxxxx je rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx účinné xxxxxxxxx xxxx vydání.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx platebního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x uvedením xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, také xxxxxx x xxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxx uhrazena,

e) lhůtu x xxxxxx, xx-xx xxxxx xx stanovit,

f) xxxxxxx, xxx xx xxxxx proti rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxx xxxxx je xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podává, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného xxxxxx,

x) xxxxxx úřední xxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby,

h) xxxxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvede xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x návrhy a xxxxxxxxx uplatněnými příjemcem xxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xx za xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx skutková xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§103

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx x právní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx odvolat, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx-xx lhůta x plnění, pokud xxxx stanovena.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx právní moci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§104

Opravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxx nesprávnosti xx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxx pro xxxxxxx xxxx. X ostatních xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí.

§105

Nicotnost xxxxxxxxxx

(1) Nicotnost xxxxxxxxxx zjišťuje a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx ustanovené xxxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx

x) správce xxxx nebyl k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušný,

b) trpí xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se prohlašuje, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx za nicotná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxx podřízeným xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx-xx na xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, prohlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx navazujících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společně xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx 30 xxx xxxxxxxx.

§106

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba xxxxxxxxxx na správě xxxx vzala své xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx právně nepřípustné xxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx prozatímní nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nelze x xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodů, které xxxxxxx zákon, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx se xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxx x této xxxxx.

(3) Dojde-li k xxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), správce daně xxxxxxxxxx nedoručuje x xxxxx vůči němu xxxxxxxx xxxxxxx prostředky; xx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§107

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx nese příslušný xxxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které vznikly xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx daní povinna.

(2) Xxxxx xx na xxxxx správce daně xxxxxxxx řízení třetí xxxxx, xxxxxx jí xxxxxxx účelně vynaložených xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx náklady xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx úhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx může xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 dnů xxx dne xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hotových výdajů x xxxxxx xxxxxxx xxxx odměny xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx úkony, xxxxx xxxx zástupce xx xxxx účelně xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x správce xxxx, xxxxx xxxxxxxx ustanovil, xx xxxxxxxxxxxx úkonech, xxxxxxxxxx xxxx do 20 xxxxxxxxxx dnů xxxx, kdy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx úkon, xxxxx tento xxxxx xxxxxx. Správce xxxx xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne správce xxxx do 15 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx x xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poukáže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxx nečinnosti xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx náklady daňovému xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektu; xxxxxxx xxxxxx vzniklé společnému xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Předepsaná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxx stanovení x xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

HLAVA XXX

XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x dozorčích xxxxxxxxxxxx

§108

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vydané xxx xxxxxx daní xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozklad,

b) xxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx povolení obnovy xxxxxx, nebo

c) dozorčího xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydal ústřední xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stojící x xxxx xxxx, xxx podat rozklad. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxx osoba xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dozorčím xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 odst. 2 x §122 xxxx. 2 dále přezkoumávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx řízení

Obecná xxxxxxxxxx x odvolání

§109

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správce daně, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxx rozhodnutí označenému xxxx xxxxx, kterým xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxx xx odvoláním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§110

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poučení xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx §104, xxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx odvolání, xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx včas podané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§111

(1) Xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxxxx xxx xxxxx xxxx učiněn, xxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odvolání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

(2) Xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zastaveno x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx odvoláním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx vzali xxxxxxx odvolatelé xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zpětvzetí odvolání xxxxxxxxxx x odvolatelů x xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí právní xxxx.

(4) Může-li odvolání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolá-li xx xxx xxxxxxx x nich, xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx, zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xx x podanému xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 dnů.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, který xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§112

Xxxxxxxxxxx odvolání

(1) Xxxxxxxx xxxx mít tyto xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydal,

b) označení xxxxxxxxxx,

x) xxxxx jednací, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x tvrzením x xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obsahuje-li podané xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, která nesmí xxx xxxxxx než 15 dnů.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odvolací xxxxxx zastaví.

§113

Xxxxxx správce daně xxxxxxx stupně

(1) Xxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x odvolání xxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s vyjádřením xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §111 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx pouze částečně x xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §111 xxxx. 4, nebo

c) odvolání xxxxxxx a zastaví xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bylo xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x odvolání z xxxxxxxx xxx provedeného xxxxxx, řízení doplní x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, xxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx xxxxx spisu x se svým xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx odvolacího orgánu

§114

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx nejblíže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odvolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Odvolací orgán xxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx ani x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuplatněné, které xxxx xxxxx mít xxxx xx výrok xxxxxxxxxx x odvolání, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§115

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, anebo xxxx doplnění xxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx stanovením xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištěnými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx, xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxx stupně, x xxxx xxxxx by xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx odvolatele.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx být xxxxx xxx 15 xxx x xxx xx xxxxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxx xxxx xx možné xxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx x odvolání.

(4) Xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřihlíží.

§116

(1) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx zamítne x napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxx xxxx nezákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Zjistí-li xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vázán, jinak x odvolání xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxx řízení

Řízení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§117

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo dokladu xxxxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předběžné xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má vliv xx xxxx xxxxxxxxxx x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nalézací řízení xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx podat dodatečné xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§118

(1) Návrh na xxxxxxxx obnovy xxxxxx xx podává x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x prvním stupni.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xxxxx xx 6 xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx návrhu na xxxxxxxx obnovy řízení.

§119

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařídí xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx obnovy, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxx xxxxxxx tato xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí důvody, xx základě kterých xx obnova řízení xxxxxxxx xxxx nařizuje.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx povolit xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Obnovu řízení xxx xxxxxxx xxxx xxx povolit xxxx xxxxxxx, xxxxx neuplynula xxxxx xxx placení xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolit nebo xxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx řízení.

(5) Xxxxx-xx xx změně xxxxxx příslušnosti před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx řízení o xxxxxxxx obnovy, xxxxx x xxxxxxx obnovené xxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx správce xxxx. Xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xx nařízení xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§120

Xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xx věci xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx; xxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Povolení xxxx xxxxxxxx obnovy xxxxxx má vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx vydaného x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §170 a 173. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx účinku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx daně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx věci xx původní xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§121

(1) Xxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx nařídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx posouzení věci xxxxx x xxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxxxxx v xxxxxxx x právním xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xx, že mohly xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podá x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx správce daně, xxxxxxx zjistí, xx xxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxx dány xxxxxxx podmínky.

(4) Xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 může podnět x přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na správě xxxx. Pokud o xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx správce xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§122

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx rozhodl v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx ústředního správního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřední osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx o stanovení xxxx,

x) pro placení xxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx,

x) 3 let xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí, xxx-xx x

1. xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a) xxxx x),

2. xxxxxxxx x xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx daně,

3. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxx xxxxxxx daní, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, provede xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx daně. Xx xxxxx xxxxxx příslušnosti, xx xxxxx xxxxx xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

§123

Postup při přezkumném xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ve věci xxxxxxx v posledním xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx, x právním názorem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx a odstraňovat xxxx xxxx.

(4) Nařízení xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx takto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x navazujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx doby xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §167 xx 169, §170 x 173. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účinku xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxx, nevznikají.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx daně po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1, xxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X opačném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastaví.

Díl 5

Xxxxx ke xxxxxxxxx soudnictví

§124

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správcem xxxx, xxxx jej xxxxxxx daně uspokojit xxxxxx xxxx zrušením xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxx, který xx xxxx rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) X novým xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx provedení xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxxxx xx své xxxxxx neuvedl, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x uspokojení navrhovatele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx směřujícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxx změnit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx rozhodnutí vydanému x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

§124x

Xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xx správním soudnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx jehož základě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nové rozhodnutí xx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx kterém xxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zrušenému xxxxxxxxxxxx rozhodnutí krajského xxxxx.

§124x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXXXX DANÍ

HLAVA X

XXXXXXXXXXX XXXXXX

§125

Xxxxx registrační xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§126

Přihláška k registraci

V xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní.

§127

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx správci xxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx prostřednictvím oznámení x xxxxx registračních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx správci xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zrušení, popřípadě xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávnění, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xxxx kdy ji xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx x zániku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx lhůtě 15 xxx ode xxx, xxx xx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxx x xxxxx obchodního závodu xxxx xxxx xxxxx, x xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxx.

(4) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx změnu xxxx xxxxxxx xxxx automatizovaným xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx či evidencí, xx nichž má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx; xxxxx těchto údajů xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2.

§128

Postup k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxx subjektem x xxxxxxxxx x registraci xxxx x xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx správnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby údaje xxxxxxxxx, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx původního podání. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx.

§129

Xxxxxxxxxx v registračním xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxx x registraci xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxx; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadřízený xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx úřední o xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nepodá xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změnu xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamu.

§130

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx dani, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx identifikační xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX" x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádět ve xxxxx případech, xxxxx xx týkají xxxx, xx xxxxx byl xxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem registrován, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx x xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo.

(4) Správce xxxx xxxxxxxxxxx přidělí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou x xxxxx xxx dosud xxxx xxxxxxxx, xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kmenovou xxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§131

Změna místní příslušnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx pro určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxx, dosavadní příslušný xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxx, k xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx nového xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxx, x xxxxx přechází xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodnuto, xxxxxxxx správce xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxx xxxxxxx xxxx změně.

XXXXX II

ŘÍZENÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx posouzení

§132

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx žádost rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xx v xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Výrok xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 odst. 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§133

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx správci xxxx, xxxxx rozhoduje x daňové povinnosti xxxxxxxx subjektu, xx xxxxx žádost bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, pokud x xxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx posouzení xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx změně xxxxxxx úpravy, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rozhodnutí x závazném xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xxx dne, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx daň, která xx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, není rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xx xxxxxxxx 3 let xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx moci, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno, xxxxxx xxxxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx použít.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXX

§134

(1) Xxxxxx xxxxxx se xxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx splněním xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx daní xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňového xxxxxx xx daň xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx okolností z xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxx daní

1. x xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

2. o xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx opravných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivým rozhodnutím xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydanému x xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx daňové xxxxxxx

§135

(1) Řádné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx daňový xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx subjekt, který xx x tomu xxxxxxxx daně xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v řádném xxxxxxx xxxxxxx sám xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Daň xx xxxxxxx x xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxx tvrzení.

§136

(1) Daňové xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx zdaňovací xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) 4 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

1. xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx období, xxxxx xxxx 12 xxxxxx, xx podává nejpozději xx konce xxxxxxx xxxxxx, jímž xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx zdaňovací xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxxx přiznání xx 25 xxx po xxxxxxxx zdaňovacího období. Xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Nevznikla-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dani, xx xxxxx je registrován, xxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxx ve xxxxx pro podání xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx přiznání xxxxx §36 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prodloužení xxxx lhůty podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), nebo xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx v xxxxxxx xxxx skutečnost, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1. Uvede-li daňový xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx hodlá využít xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx na prodloužení xxxxx xxxxx §36 xxxxxx.

§137

(1) Hlášení xx xxxxxx do 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx daň, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 3 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i povinnost xxxxxx daň, xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx den lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§138

Xxxxxxx xxxxxx přiznání x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx vyúčtování, xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyúčtováním.

(2) X xxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opravného xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx nahradit x dodatečná xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečná xxxxxxxxxx xxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opravná xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tříměsíční xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 lze xxxxxxxx opravným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podána

a) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2, xxxx

x) ve lhůtě, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36.

Xxxxxxxx xxxx

§139

(1) Xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx vyúčtování, xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správce daně xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; vyměřením xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx splatná x daň xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§140

(1) Neodchyluje-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, správce daně xxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahájena xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx výměr xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poslední xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx přiznání xxxx vyúčtování xxxxxx xxxxxxxx, den, kdy xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxxx vyžádat xx xx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se proti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, odvolat; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

Xxx 2

Doměřovací xxxxxx

§141

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li xxxxxx xxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx dodatečné xxxxxxxxxx x xx stejné xxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, jak byla xxxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx stanovena x xxxxxxxxxx průběhu daňového xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xx poslední xxxxx xxx, xxxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši; x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování nelze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nižší, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx známá xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx údaje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx subjekt rozdíl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 4 xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem xx xxxxxxx v xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx doby, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x přímé xxxxxx, je plátce xxxx xxxxxxx xxxxx x již xxxxxxxx xxxxxxx následné xxxxxxx, xxxxx zjistí, že xxxxx ohlášené údaje xxxxxx xxxxxxx; v xxxxx hlášení xxxxxx xxxx xxxxxxx změny x xxxxxxx oproti xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opravovaných xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dány xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx §141 odst. 1. Pokud je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i povinnost xxxxxx xxx, je xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx tuto daň xx stejných xxxxxxx.

(3) Xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrdí xxxx xxxxxxx a současně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní.

Xxxxxxxx xxxx

§143

(1) Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx úřední. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx překážku.

(2) Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx daně xxx ve xxxx xxxxxxx poslední xxxxx xxxx x částky xxxx zjištěné a xxxxx doměřený xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx evidence xxxx; doměřením xxxx xx rozumí i xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxx úhradě.

(3) K xxxxxxxx xxxx z xxxx úřední může xxxxx pouze

a) xx xxxxxxx výsledku daňové xxxxxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx, xxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx výzvě x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, a xx xxxxxxx toho nedojde xx změně xxxxxxxx xxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx daň xx neodchyluje; §144 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx-xx doměřená xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x náhradní xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru. Ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§144

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodatečným platebním xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňová kontrola. Xxxxxxxxx platební výměr xxxxxxx xxxx xxxxxx xx spisu.

(2) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx xxx podání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx došlo xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního výměru, xxxxx xxxxxxx daně xxxxx daňovému xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx podána xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx, xxxx xxxx lhůta xxx dne xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx daň xxxxxxxxx, xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platební výměr xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxx ustanovení xxx nalézací xxxxxx

§145

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx výzvě ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx daně vyměřit xxx podle xxxxxxx xxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxx tvrdil x řádném xxxxxxx xxxxxxx daň ve xxxx 0 Xx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxx xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyměřovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xxxxx k podání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx xx lhůtě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx vyměřovací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.

§145x

Xxxxxx tvrzení xxxxxx x zahájeném xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx podání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředku proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx tvrzení x dani, xxxxxxx xxxxxxx stanovení xx xxxxxx řízení před xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx přípustné x nezahajuje xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx podáno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx.

§145x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§146

Xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Záloha xx xxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Postupné zaokrouhlování xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxx xx xxx xxxxxxx repo xxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxx xxxxxxxx 365 xxx.

§147

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx výměr, jde-li x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výměr, xxx-xx x doměření xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx seznam, xxxxxxx-xx xxx xxxx zákon.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx daně xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx daně x xxxx úřední.

(3) Xxxxx-xx xx stanovení daně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx pochybností.

§148

Xxxxx xxx stanovení xxxx

(1) Daň xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, která činí 3 xxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxx daně xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx daňového tvrzení, xxxx x němž xx xxxxx daň xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat řádné xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxx o 1 rok, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dodatečného daňového xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedla k xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx opravného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x stanovení daně.

(3) Xxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výzva x xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx učiněn.

(4) Xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx xx dobu

a) xxxxxx, xxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví x xxxx Ústavním xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx rozhodnout xxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxx,

x) trestního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin související x touto xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) od marného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx dne xxxxxxxx rozhodnutí, kterým xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x nalézacím xxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x dané xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxxx daně končí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) V xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxx daň xxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx již uplynula xxxxx pro stanovení xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uhradí, xx-xx toho xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestného činu x xxxxxx účinné xxxxxxx, lze xxx xxxxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX V

PLACENÍ XXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx daní

§149

(1) Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zánik xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x z xxxx vyplývající přeplatky, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xx každý xxxx daně. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxx daný xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx částí, o xxxxx xx vedou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přehled xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx osobní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx daně, ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx podle §56 xxxx. 2.

(4) Xxxxx na osobních xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděné na xxxxxxxx daňových účtech x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobou. Xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx doklady,

b) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxx.

(6) Xxxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx posledního měsíce xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx počáteční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§150

(1) Na xxxxxxx xxxxxx osobních xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprav, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x vratky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxx účtů. Podkladem xxx evidenci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxx x provedení xxxxxx. Vratky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx části xxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx depozitním xxxx xxxxxxxx subjektu. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhání xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx, převádějí xx určené xxxxxx xxxxx pravomocného rozhodnutí xxxxxxx daně o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Částka xxxxxxxxxx uhrazená xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 se xxxxxxx a xxxxxxx xx osobním depozitním xxxx daňového xxxxxxxx. Xxxxx získanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx osobní xxxxxx xxxx x datem xxxxxx evidovaným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxx účtech, převede xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účtu xx nacházejí.

§151

(1) X údajů xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx vydávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §102 xxxx. 1 x §104 xxxx. 1.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxx osobního daňového xxxx musí být xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jednotlivých xxxx.

§152

Xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx použije xx xxxxxx splatných xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxx skupin:

a) xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx,

x) nedoplatky xx příslušenství xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušenství xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx xxxxx §175 xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx:

x) nedoplatky xx xxxx xxxxxxxx daným xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx.

(3) Úhrada xxxx xxxxxxx xxxx pohledávka xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx účtu použije xx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx daň x daňových povinností, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) nedoplatky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku.

(4) X xxxxxxxxxxxx skupinách xxxxx odstavců 1 xx 3 se xxxxxx xxxx použije xxxxxxxx xx splatné xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§153

Xxxxxxxxxx

(1) Nedoplatek xx xxxxxx daně, která xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx den xxxxxxxxxx xxxx daně; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx; tomuto xxxxx odpovídá na xxxxxx příslušného veřejného xxxxxxxx splatná xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výši jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx daně xxx učiní vždy, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, který má xxx poprvé xxxxxxx; xx xxxxxxx, byl-li xxxxxx subjekt o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx vyrozumění xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§154

Přeplatek

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx, o xxxxxx xxxx plateb x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úhrn xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu na xxxxx xxxxxxx daňovém xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx odůvodněný xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx daňovém účtu, xxxxxxxxx xx na xxxxxx nedoplatku na xxxxx osobním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobních xxxxxxxx účtech, upřednostní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zbylý xxxxxxxxx použije xx xxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx x §152 xxxx. 1 xxx xxxxxx na to, xx xxxxx osobním xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx správce xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá-li xx ho správce xxxx xxx, xxx xxxxxx došla správci xxxx, u něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, nejpozději však xx dne, xxx xxxxxx xxxxx stanovená xxx jeho xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nedoplatků, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx požadavek uplatní xxxxxxxxxxxxxxx propojených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx požadavku xx úhradu nedoplatků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx vyhoví x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx vznikne xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx správci daně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx správci daně xxxxxxx došly. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx daně, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Kč, xx xxxxxx subjekt vyrozumí. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx následuje xx xxx vzniku xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxx xx xxx vzniku xxxxxxxxxx; xxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx.

§155

Xxxxxxx, použití a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

1. nedoplatku xxxxxx xxxxxxxx subjektu u xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx, xxxxx výše xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňového xxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx,

x) převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxx xxxx jiného xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Kč. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dosáhne xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přeplatku správce xxxx nevyhoví,

a) existuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrácen, použit xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vzniku povinnosti xxxxxxx daň na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx-xx xxxxx vratitelný přeplatek x xxxxxxxx uhrazení xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxx neuplynul náhradní xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx vratitelný xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 Xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti daňového xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxx x vrácení, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovět, xxxxxxx daně x xxx daňový subjekt xxxxxxx způsobem xxxxxxxx.

(6) Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x evidenci xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nejdříve však xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§155a

Postup při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v české xxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx 1 000 Kč x správce xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx nutné xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx, xx povinen xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeden x účtů x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxx registraci; xxx tom xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x Xxxxx republice.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 3, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx vedený u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx náklady xxxxxxx xxxxxx subjekt.

§155a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§155x

Xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 200 Xx, lhůta pro xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx této xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu xxxxxxxxxx přeplatek, vrátí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do

a) 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 30 xxx xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx neoznamuje.

(4) Xxxxxxx-xx x důsledku zrušení, xxxxx, zániku účinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx správce xxxx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx došlo xx xxxxxxx, změně xxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx zajišťovacího xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxx §162 xxxx. 3 xxxxxxx daně sdělena xxxxxxxxxx, že došlo xx zrušení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nicotnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx příkazu.

(5) Xxxxxxx-xx x důsledku neoprávněného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx vrátí xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx vratitelný xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobním xxxxxxxxxx účtu, musí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx daňový xxxx má xxx xxxxxxxxxx přeplatek xxxxxxxx.

§155x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Posečkání

§156

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx posečkání xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rozložení xxxx xxxxxx xx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx by xxxxxxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxx daňový xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxx daňového subjektu xxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx neprodlená xxxxxx vedla x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx x ukončení podnikání xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jím xxxxxxxxx daň v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx možné xxxxxx xxx od daňového xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplného xxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx jejího podání.

(3) X rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, a xx i xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx, než xx xxxxx pro xxxxxxx xxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx; při xxx xxxx xxxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

§157

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§157x

Xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účinku x xxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxx xxxxxx před xxxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx související xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§157x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§158

Xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx daňovém xxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxx být xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výsledku, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx vymáhání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx správce xxxx x odpisu nedobytného xxxxxxxxxx x osobního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dokladu xx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§159

Xxxxxxx

(1) Proti xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx daní, nejde-li x xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx zúčastněná na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx, kdy se x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněnou xx xxxxxx xxxx o xxxxx xxx placení xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ji současně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxx posoudí x xxxxxxxx o xx. Xxxxxx-xx xxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxxx nápravu xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx námitce x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xx xxxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §111 odst. 5 x §112. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xxx námitka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx prostředkem xxxxxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx vylučujícímu xxxxxxxxx řádného opravného xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx placení xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx nečinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx námitky.

§160

Xxxxx pro xxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx placení daně, xxxxx činí 6 xxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx učiněn xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx daně xxxxx xxx xxx, v xxxx byl tento xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx běh xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx

x) pravomocné xxxxxxxxx xxxx,

x) zahájení exekučního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx zástavního práva, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x posečkání nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx stanovená xxxx xxxxxxxxx.

(4) Lhůta xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx exekutorem,

b) přihlášení xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx řízení nebo xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx s dispozičními xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx úhrady xxxx podle §157a,

x) xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx exekuce xxxxxxxx xx mzdy, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20 let xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§160x

Xxxxx xxx zánik xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx daňový xxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxxxx vznikl, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx se příjmem xxxxxxxx, ze kterého xx hrazena xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

§160x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Dělená xxxxxx

§161

(1) X xxxxxx správě xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x postupuje-li xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx vydání rozhodnutí.

(2) Xxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx při placení xxxx.

(3) K xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx správě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dělené xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx tohoto peněžitého xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost uložena; xxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnost x xxxxxxxxxx plnění v xxxxx dělené správy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyznačením xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dobrovolně xxxxxxxx xx 30 xxx xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ke správě xxxxxxx peněžitého xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxx nastat xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx peněžitých xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx dožádání orgánu xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxx údaje xxxxxx, údaje x xxxxxxx xxxxxx peněžitého xxxxxx.

(5) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x správcem xxxx.

Xxx 3

Vybírání xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx

§163

(1) Daň xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx daňového subjektu xx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx účet x xxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný účet xxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxx

1. prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx účet xxxxxxx xxxx,

2. úřední xxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx daně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednoho xxxxxxx xxxx přesáhnout xxxxxx 500&xxxx;000 Xx,

3. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. daňovému xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x

5. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx pokuty,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví-li xxx xxxxx,

x) přeplatkem xx xxxx dani.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jejich xxxxxx, hodnoty, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi, xxxxxxxx jejich platnosti, xxxxxx způsobu x xxxxx pro vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.

§164

(1) Xxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx daň xx xxxxxx xxxxxx, x správce xxxx xx na xxxx xxx xxxxxx.

(2) Platbu xxxxxxxxx xxx dostatečného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx daňový xxxxxxx, xxx xx xx stanovené xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na daň xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx subjekt xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxx xxxxxx den, xxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxx opatření x xxxx xxxxxxxxxxxx; odstavec 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx přijata na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se příjmem xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx přijal, a xxxxxx nárok xx xxxx vrácení.

(4) Xxxxxxx xxxx přijme každou xxxxxx xxxx, i xxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xx xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx ji xxxxxxx xxxxxx subjekt.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx ji xx xxxxxx subjekt xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx provedenou xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx xxxxxxx nejpozději x xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx dne, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx subjektem x xxx, xx případný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaný x době xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxx xx daňový subjekt xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx vzniklý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx evidován xxxxxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx převést.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx vyhovět, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx x došlé xxxxxx x x xxxxxxxxxx daňového subjektu, xx úhradu jehož xxxxxxxxxx byla v xxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx přesahuje xxxxxx 1 000 Xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§166

Den xxxxxx

(1) Za xxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) x platby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx daně,

b) x xxxxxx xxxxxxxxx x hotovosti u xxxxxxx daně xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, x xxxxx xx xxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxx, kdy xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxx platební xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx daně, xx povinen xxxxxx xxxxxxx daně bezúplatně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platby x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x příkazci x xxxxxxx nejasných xxxxxx. Xxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx platbu x xxxxxx poštovním xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx jeho účet, xx 2 pracovních xxx ode xxx, xxx platbu xxxxxx; xxx xxxxx převod xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, uhradí xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx podle občanského zákoníku.

(5) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx daně.

Xxx 4

Xxxxxxxxx daní

Zajištění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dosud nestanovenou xxx

§167

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, x které dosud xxxxxxxxx den xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx stanovena, xxxx x době xxxx vymahatelnosti xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx době xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příkaz.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx částky.

(3) Xxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx daňovému subjektu, xxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx daně zajistil xx prospěch xxxxxxx xxxx složením xxxxxxx xx xxxx depozitní xxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) U xxxx, xxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, může xxxxxxx daně vyzvat xxxxxx subjekt, xxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prohlášení o xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx exekucí xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§168

(1) Xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; §35 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zajišťovacímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Pominou-li xxxx pravomocným xxxxxxxxxx xxxx xxxx před xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx správce xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx, rozhodne x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které mění xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena, xx xxxx xxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištěná xxxxxx xx převede na xxxxxx xxxx daně.

(5) Xxxxxxx-xx den splatnosti x daně, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx tímto xxxx účinnost zajišťovacího xxxxxxx x zajištěná xxxxxx xx xxxxxxx xx úhradu xxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx zástavní xxxxx trvá x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 4 a 5.

§169

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího příkazu x xxxxxx xxxx, xx zajištěná xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §168 xxxx. 4 xxxx 5, xxxxxxxx xxxxxxx daně, xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x stanovení xxxx xx stává xxxxxxxxx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x současně xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx jehož úhradu xx xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx zachovány x xxxxxxx vymezeném xxxxx xxxxxxxxx titulem.

§170

Zástavní xxxxx

(1) Správce xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx neuhrazené daně xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému, se xxxxxx nepřihlíží.

(2) Rozhodnutí x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje ve xxxxxx kromě náležitostí xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x označení zástavy.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjektu, xxxxx nedoplatek je xxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx evidované x xxxxxxxx nemovitostí, jakož x k xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vzniká doručením xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, popřípadě xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx ruší xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxxxxx zástavy xxxxxxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pořadí nezajistí xxxx xxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx.

§170a

Výkon xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxx výkonu zástavního xxxxx se přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx exekuce.

§170a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxx

§171

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx16) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x pokud xx xxxxxxx daně xx xxxxx sdělí xxxxxxxxxx daň, xx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx x úhradě nedoplatku xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx daňový xxxxxxx xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tím není xxxxxxx.

(3) Výzvu ručiteli xxx vydat, pokud xxxxx nedoplatek uhrazen xxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx úhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx nebyl uhrazen xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není zřejmé, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxx xxxxxxxx subjektu.

(4) Xxxxx výzvě xxxxxxxx xx xxxx ručitel xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X rozhodnutí x xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx x stanovení xxxx, xx kterou ručitel xxxx. X xxxxxxx, xx takto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx, lze xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxx nesprávně, xxxxxx nedoplatek, který xx být xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1, xx xxx xxxxxxx daní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx zproštění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxx xx ručitel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nedoplatku, xx který xxxx, x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dozorčího xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx té xxxx xx právo xx xxxxxxxxx xx správce xxxx o výši xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx.

(3) Xx-xx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx subjektu.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx s úhradou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vyzván, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrok z xxxxxxxx; to xxxxx x pro xxxx x posečkané xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Platba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx tuto xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx částce, xxxxx nebyla xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx nedoplatek, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx od jeho xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx v případě, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§173

Xxxxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zárukou

(1) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxx třetí osoby xxxxxxx xx daňového xxxxxxxx x zajištění xxx neuhrazené xxxx, x xx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výstavce v xxxxxxx listině o xxx, že xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx zajištěnou xxxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ověřeným podpisem.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §171 x 172.

§174

Xxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx placení xxxxx, xxxxxxxx daň xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xxx xxxx splatnosti. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx ve xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx započítávají na xxxxxx splatné daně.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx známé xxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxxx známé daně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(5) V odůvodněných xxxxxxxxx stanoví správce xxxx zálohy xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxx, a xx x xx celé xxxxxxxxx období.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povinnost platit xxx, xxx kterou xxxxx stanoví xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, nebo z xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx-xx o daňový xxxxxxx, xxxxxxx současně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

§174a

Záloha na xxxxxx xxxxxxx

(1) X případě, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně nehodlá xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxx xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx částky 50 000 Kč.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpočet, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x současně x tom xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xx evidence xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx odpočet xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx ve věci xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx xxxxxx moci rozhodnutí, xxxxxx xx rozhodnuto x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§174b

Vypořádání zálohy xx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xx x xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výší xxxxxxxxxx xxxxxx xx daňový xxxxxxx x určí xxxxxx, která xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx vypořádání daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx se xx xxxx xxxxxxx daňového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx záloha xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx částce, xxxxx xx má xxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňového subjektu.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx správcem xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx stanovené xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx moci platebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§174x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxx 5

Vymáhání xxxx

§175

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx nedoplatek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx, nebyla xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxx nedoplatku.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx.

§176

Exekuční xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx je

a) xxxxx xxxxxxxxxx sestavený x xxxxx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydal,

b) xxxxx jednací,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nedoplatek (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) údaje x xxxxxxxxxxxx nedoplatcích,

e) xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx; xxxx náležitost xxx xxxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxx,

x) potvrzení o xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sestaven.

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxx

§177

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxxx xx xxx daňové xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx.

(2) Pravomoci xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§178

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vydáním exekučního xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx exekuční xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1

x) xxxxxx provedení xxxxxx exekuce,

b) xxxx xxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx exekučních xxxxxxx xxxxx §183 xxxx. 1 x 2,

x) xxxxx xx exekuční xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx exekuce x xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx ve výroku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxx zde xxxxxx způsob xxxx xxxxxxx; x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx exekuční xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx doručuje dlužníkovi x dalším xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx práv,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§179

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx daňové exekuce xxxxxxx xxxx na xxxxx osoby, které xxxxxx xxxxx x xxxxxxx nepřipouštějící xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukládána xxxxxxxxx xxxxxxx takového majetku, xxxxxxxxx x moci xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x daňové exekuce xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nepřipouštějící xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx je xxxxxxx x další xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx vyloučení xxxxxxx x xxxxxx exekuce.

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů. Proti xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxx doručení. Xx xxxx řízení x xxxxxx xx vyloučení xxxxxxx z daňové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxx, prodat; xx xxxxxxx, pokud se xxxxx x věc, xxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx u xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx 15 xxx xxx xxx, kdy xx x xxx, že xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, nejdéle xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxx nejdéle xx dne, xxx xxxx daňová xxxxxxx xxxxxxxxx.

§180

Prohlášení x xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx nebo xxxxxx-xx xxx vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, má xx výzvu správce xxxx dlužník xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nepravdivých xxxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxx trestního xxxxxx.

(2) X prohlášení x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx majetku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy podle §71 xxxx. 1, xxxx být úředně xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvést

a) xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx, x výši těchto xxxxx nároků,

b) poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx a xxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx, xxxx nimž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osoby, vůči xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx spoluvlastnický xxxxx, x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx nacházejí; xxxxx platí x x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx listech a xxxxxx xxxxxxx vkladů, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x imobilizovaných, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx vlastnického práva x věci, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích,

f) nemovité xxxx, které vlastní, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl, x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx majetek xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x) až g),

i) xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, že x svém xxxxxxx, xxxxxx majetku patřícího xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx prohlášení x svém majetku x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sdělení změn x doplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Stejný xxxxxx xx uplatní, xxxxx dlužník xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxxx soudem.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xx kterému byl xxxxxxxx xxxx vyzván, xxxxxxxx

x) je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx,

x) xx x xxxxxxxx zavedena nucená xxxxxx,&xxxx;xxxxxxx správa nebo xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, nebo

c) vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho majetku, x xxxxxxxx právního xxxxxxx spočívajícího x xxxxx obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně jeho xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx učinil xxxx, xx xx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, jsou xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx exekučního xxxxxx, xxxxxxxx.

§181

Xxxxxx a zastavení xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx daňovou xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nebo z xxxx úřední xxxxxxxx xxxx xxxxx odložit, xxxxxxx šetří-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx daňové xxxxxxx, xxxxxxxxx předmětu exekuce xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx na xxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx zastaví, pokud

a) xxx její xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx důvod, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxx nařízena,

c) xxxxxx posečkání úhrady xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx postihuje xxxxxxx, x němuž xxxxxx právo nepřipouštějící xxxxxxx, nebo věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vymáhat nedoplatek,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ke krytí xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obtížemi,

h) xxxx xxxxxxxx více xxxxxxxx exekucí x x xxxxxx vymáhaného xxxxxxxxxx postačí xxxxx xxxxxxx x nich, xxxx

x) xx xx xxxx důvod, pro xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx o odložení, xxxxx x x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx exekuci, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx exekuce, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xx xxxxxxxx zastavení xxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doručuje xxxxx navrhovateli.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

Xxxxxxxx xxxxxxx

§182

(1) Exekuční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx exekuce nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx spočívají x xxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prodeje x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx.

(3) Xxx exekuci, xxxxxx exekučním xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx hradí pouze xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx exekučním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů xx dlužník povinen xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx doručeno. Náhradu xxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dlužník, x xxxx x xxxxxx xxxx zpeněžení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx náklady xx xxxxxxx na xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx současně x xxxxxxxxxxx.

§183

(1) Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 2 % x xxxxxx, xxx xxxxxx xx daňová xxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx 500 Xx x nejvýše 500&xxxx;000 Xx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniká xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vydáním samostatného xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx nákladů.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 2 % x částky, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 500 Kč x xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx; povinnost jejich xxxxxx xxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxxxxx x xxxxx nedoplatku xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx xxxx.

§184

(1) Xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v očekávané xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zúčtuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx skutečné xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se převádí xx rozpočtu správce xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zálohoval z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxx převodu vymožené xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx uspokojí xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx nedoplatky xxxx xxxxxxxx společně, správce xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedoplatků.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx správci xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx peněžitém xxxxxx xxxxxxx, vzniklé xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx škody.

§185

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx exekuce xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx manžel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx postavení xxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xx má xx xx, že xxxxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx, xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx vrátí x xxx xxxxxxx xx 15 dnů.

(3) Xxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx exekuci xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(4) Daňovou xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx věc dlužníka, xxxxx xxxx xxxxxx xx svěřenského xxxxxxxx xxxx následného xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx tento xxxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejného xxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§186

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx postižením xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx vyrozumění xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx exekučním příkazem x xxxxxxx řádně x xxxx, má xxxxxxx xxxx nárok xx xxxx xxxxxxx x prostředků xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx nárok xxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx nové xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Daňová exekuce srážkami xx mzdy

§187

(1) Xxxxxx xxxxxxx srážkami xx xxxx xx provede xxxxxxxx ze xxxx x x jiných xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Plátce xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx příkaz, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy dlužníka xxxxxxxxx srážky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xx závažných xxxxxx snížit xxxx xxxxxx, která má xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx mzdy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pominou-li xxxxxx, xxx které xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opravné prostředky.

(4) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx plátcem xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxx xxxx xxxxxx exekuční xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ze mzdy xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx srážky xxxxxx xxxxxxxxx; pořadí, xxxxx vymáhaný xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx mzdy, xxxxxxx xxxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§188

(1) Xxxxxx-xx správce xxxx xxxxxxxxx srážek xxxxxxxx plátcům mzdy, xxxx jim, jakou xxxx xxxxxxxx částky xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ani výši xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx to správci xxxx; xxx xxx xxxxx rozhodne, xxxxx xxxx základní částky xxxx xxxxx xxxxxx xxxx srážet.

§189

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vznik xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx nároku xx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx tyto skutečnosti.

(2) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 8 xxx oznámit xxxxxxx xxxx, xx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§190

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka x xxxx xxxx, xxxxxxxx x jakékoliv měně, xx xxxx částky xxxxxxx x exekučním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správci daně. Xxxxxxxx příkaz se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx dříve xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx xxxxxxx xx okamžiku, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx přikázána xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxxx a ani xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx, x to xx xx xxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxx; to xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, stanoví xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx pořadí xxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx z nich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§191

Xxxxxx xxxxxxx přikázáním xxxx peněžité xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x účtu u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxx nařídit x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx, xx dlužníkovi xxxxx dílčí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x budoucnu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dříve než xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxx doručen xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx daňové xxxxxxx vyplatit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx okamžiku se xxxx pohledávkou jakkoli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Úkony xxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx místo xxxx xxxxxxx správce xxxx.

Daňová xxxxxxx postižením xxxxxx majetkových práv

§192

(1) Xxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx podle §178 xxxx. 5 xxxx. x) xx x), xx podmínky, xx xxxxxx xxxxxxx s xxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxx dlužníkovi, xxxx místo něho xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§193

(1) X postižení xxxxxxxxxx xx vydání xxxx dodání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx postup k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pohledávky, xx xxxxxx xxxxxx exekučním xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx dlužníkovi x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dodání xxxxxxx xxxx. Exekuční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x právní xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxx, místo a xxxx plnění xxxxxxxxxx, x xx i x případě, že xxxxx k plnění xxxxxxxxxx nastane xx x budoucnu.

Xxxxx 3

Daňová exekuce xxxxxxxx movitých věcí x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx

§194

(1) Xxxxxxx daně může x xxxxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx daňový exekutor, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úřední xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx jednání xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx může pověřit xxxxx úřední xxxxx x xxxxxxxxx licitačních xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") a xxxxx xxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na dražbě xx xxxxx, xxx xx dostaví x xxxxxx xx dražbě xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x dražbu xxxxxxxx věci, xxxx xx jednání xxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx jistoty xx tato xxxxx xxxxxxx doložit způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která učinila x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§194x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx elektronicky, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx správci xxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) skutečnost, xx xx technicky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx o dražbě.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx dražbu xxxxxx xxxx xx §227 xxxxxxx xxxxxxx.

§195

(1) Xxxxxx dražby xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dražební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §102 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x h)

a) datum x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxx ukončení xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx elektronicky,

b) xxxxx xxxxxx dražby; xx neplatí, pokud xx dražba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označení x xxxxx předmětu xxxxxx,

x) xx-xx xxx draženo xxxx předmětů dražby x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx draženy,

e) xxxxxxxxx nebo výslednou xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx předměty x xx kterých xx xxxxxx xxxxxx vlastníky,

h) xxxxx, aby xxxxx, xxx má právo, xxxxx nepřipouští xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx právo x xxxxxxx daně, x xxx takové uplatnění xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx dražby, s xxxxxxxxxxx, že xxxxx x jeho právu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx převodem xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxx, xx jinak se x xxxxx pohledávkám xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxx dražební xxxxxxx x způsob xxxx xxxxxx,

x) čas x xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, s označením xxxx závad, o xxxxx xxxx podle §221 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx prováděna xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) adresu xxxxxxxxxxx stránky, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provádět,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx dražby.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx rozhodnutím nelze xxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

§196

(1) Dražební vyhlášku xxxxxxx xxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) spoluvlastníku xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osobám, x nichž je xxxxxxx daně xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx dražby xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx,

x) správci daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx nedoplatky xxxx xxxxxxxxxx,

x) tomu, kdo xxxxxxxxxx xx daňové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dražební xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx, nejméně xxxx xx dobu

a) 30 xxx x případě xxxxxx nemovitých věcí, xxxx

x) 20 dnů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcí.

(3) Dražební xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx nachází xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dražební xxxxxxxx obecním xxxxxx, x jehož xxxxxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§197

(1) Xxxxx, kdo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxx. Správce daně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xxx xxxx předkupní xxxxx xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxx-xx tato práva xxxxxxxxx, může je xxxxx, které xxxxxx, xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx dražitel; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx práva xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxx má proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx předmětu xxxxxx, xxx pro xxxxxx xx daňová exekuce xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx při přihlášení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) Odmítnutí xxxxxx na přihlášení xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx přihlášení, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxx, kdo návrh xxxxxxxx; xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Daňové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx které xx daňová exekuce xxxxxx, může xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k uspokojení x rozvrhu výtěžku xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxx, kde xx xxxxxxx předmět dražby, xxxx xx xxxxx xxxxxxx místě.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražbu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí

a) zda xxxx prokázáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxx xxxx,

x) zda xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx nastaly x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zda xxxx splněny předpoklady xxx její konání,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Daňový exekutor

a) xxxx vyloučit z xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xx dražbě x xxxxxxx xxxxx přítomné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx a zjednání xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neplní-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osobně,

c) xxxx xxxxxxxx xxxx zastavit xxxxxx xxxxxx, xxxxx x technických důvodů, xxx nevhodné chování xxxx zúčastněných xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dražby xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pokračovat xx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláška. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v dražbě xx stejný xxx xx xxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sdělení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dražbě. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nelze uplatnit xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Licitace xxxxxxxxxx xxxx trvá, dokud xxxxx zúčastněné xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dražební xxxxxx xx nabídka určité xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se zavazuje xx draženou věc xx xxxxxxxx uhradit.

(3) Xxxxxxx-xx dražitelé xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx "potřetí" xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podáním. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na dražbě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx udělení xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxxx důvodné, pokračuje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předposledního xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx licitátor rozhodne x xxxxxxx příklepu. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx neodůvodňuje x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx udělený xxx dražbě nemovité xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx svými dražebními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyšší dražební xxxxxx. Cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx zpětné xxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx takto xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příklep xxxxxxxxx, xxxxx učinil podání xxxx xxxxx. Nelze-li xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§200

(1) X xxxxxxx xxxxxx se sepisuje xxxxxxxx, xx xxxxxx xx zaznamená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výhrady xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxxxxxxx x xx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxx x xxxxxx účelnosti x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jednání xxxxxx více dražeb x xxxxxxx daňových xxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx daňových exekucích.

§201

Xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx úřední osoby xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástupci x xxxx ti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx18) xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dražby,

b) xxxxxxxxxx předmětu dražby, xxxxx xx znovu xxxxxx x xxxx xxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxx podání.

§202

Xxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozvrhu xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx

§203

(1) Xxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx prodejem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na věci xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx.

(2) Daňovou exekucí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx věcí, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází movitá xxx, již xx xxxxxxx xxxxx; xx xxx účelem si xxxx daňový xxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx; §80 xxxx. 2 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx bezvýsledná, může xxxxxx exekutor provést xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§204

(1) Xxxx, které xxxx xxx prodány, xxxx daňový xxxxxxxx x soupisu xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxx účel svého xxxxxxxx, xxxxx dlužníka x uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a doručí xxxxxxxxxx exekuční příkaz xx prodej xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§205

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx zjistí, že xxxx xxx dlužníka xxxxxxxxxxx x imobilizované xxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxx oprávněné x xxxxxxxx investičních xxxxxxxx19), xxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx příkazu, xxxxx xx doručí xxxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxxxxx xxxx doručí xxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zapíše xx xxx evidence.

§206

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxx především věci, xxxxx dlužník může xxxxxxxx postrádat a xxxxx xx nejsnáze xxxxxxx.

(2) Věci, které xx rychle kazí, xxxxx xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx rychlý xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx knížky, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx papíry, listiny, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxxxx práva x xxxx, xxxxxx, peníze, xxxxxxxx karty x xxxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxx kovy, polodrahokamy x xxxxxxxxx podléhající xxxxxxx, daňový exekutor xxxxxx x současně xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx mohou xxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx.

§207

(1) Xxxxxx exekutor xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx, xx sepsané xxxx xxxxx poškozeny, xxxxxxx, xxxxxxxxx, ukryty xxxx xxxxxxxx, a postará xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Daňový xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx, xxxxxx sepsané xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x opatří úřední xxxxxxxx.

(3) Sepsané xxxx xxxx daňový exekutor xxxx ponechat xx xxxxx, xxx byly xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx sepsané věci xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx musí být xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxxxxx, xxxx místo xxxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

§208

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Protokol o xxxxxxx xxxxxxx věcí x případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obsahuje

a) xxxxxx x dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x úhradě vymáhaných xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxxxx dlužníka nebo xxxxx přítomné xxxxx xxx soupisu x xxx, že věci xxx xxxx sepsány xxxxxx, xxxxx správcem xxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x xxxxxx váznoucí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx věcí tvrzeny xxxxxxxxx nebo další xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxx xxxx x daňové xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx věcí xx příloha xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx pořadového čísla xxxx, xxxxxx stručného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxx xx kromě věci xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě upřesní xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soupisu xxxx xxxxxxxxx. Stejnopis xxxxxx protokolu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§209

(1) Xx xxxxxx xxxxxx moci exekučního xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; cenu xxxxxxxxx x úředním záznamu. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx20), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx21), x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx22), xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxx.

(3) Za zjištěnou xxxx xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xx xxxxxxxx cena, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx.

§210

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx předmět xxxxxx xx draží xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

(3) Tvoří-li xxxxxxx xxxxxx soubor a xxxxxxx-xx se xxx xxx xxxxxxxxxx, mohou xx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jednotlivé věci xxxxxxx dražit xxxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxx dražební xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx nejvyšší dražební xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx bez xxxx xxxxxx. Pokud je xxxxxxxxx elektronická xxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k vydraženému xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx §84.

(4) Nenajde-li xx vydražitel pro xxxxxxxx xxx, může xxxxxxx daně dražbu xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Ohledně xxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx provedené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, se uplatní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§212

Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obchodovatelné, xxxxxxx daně xxxxx xxxx xxxxxx, a xx osobě, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx více zájemců, xxxxx správce xxxx xxxx tomu, kdo xxxxx nejvyšší nabídku.

§213

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx památky,

b) xxxxxx muzejní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty,

nabídne je xxxxxxx daně ke xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx základě stanoviska xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx o věci xxxxx xxxxxx x) xx c), a xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(2) Dojde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nabyvateli.

(3) Xxxxxxxx xxx, komu xxx předmět xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení nebo xxxxxxxx cenu xxxxxxx x nabídce xx xxxxx, kterou xxxxxxxx xx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxx tyto xxxx prodá v xxxxxx. Xxxx nejnižšího xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxxx, x to x při xxxxxxxxx xxxxxx.

§214

(1) Xxxx, xxxxx xx rychle xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xx x před xxxxxx xxxx exekučního xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájemci, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx zde více xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx místě xxx převzetí xxxx.

(3) Xxxxx-xx k prodeji xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§215

(1) Je-li sepsána xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx x obdobné xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x exekučním xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx, na kterou xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výplatu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně, x to x xxxxx, xx-xx výplata xxxxxx vázána.

(3) Xx-xx xxxxx veden x xxxx měně, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x české xxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zprostí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxx práva, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx movitých xxxx. Xxx xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx daňové xxxxxxx xxxxxxxxxx majetkových xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx daný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§216

(1) Zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx úkonů xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zaknihovaných x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx použije §191.

(4) Xxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx výplatu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxx, se kterými xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx spojeno xxxxx xx xxxxxx věci, xx použije §215 xxxxxxx.

§217

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx vyloučit xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx proti xxxx xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx, xxx xx věci xxxxxxxxx xx soupisu xx stanovené xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxx xxxxx započne xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vyloučení xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx protokol.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx vyloučené xx xxxxxxx převzít xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vrátit xxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xx věci nevyzvedl xx lhůtě stanovené xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx správce xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §84.

Daňová exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§218

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxxxxx nemovitou xxx, která xx xx xxxxxxxxxxx dlužníka. Xxxxx postup xx xxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nemovité xxxx.

§219

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx zatížit. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlužník xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx neplatné.

(2) Xxxxxxx xx povinen do 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxx oznámen xxxxxxxx xxxxxx, správci daně xxxxxxx, xxx a xxx má k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x závady xxxxxxx x nemovitou xxxx; xxxxx dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§220

(1) Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxx a případným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx; xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§221

(1) Xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx podle §231 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx nemovitá xxx, její xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxxxxx nabyl xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx se nezměnily xxxxxxxxx rozhodující xxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx šetření. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx daňový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxx dlužníka; §80 odst. 2 x 4 se xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxx odstavce 1 xxxxxxx daně stanoví

a) xxxx xxxxxxxx xxxx x jejího xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx práv x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x dražbě xxxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušenství x xxxx xxxx spojených x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx cenu závad, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nezaniknou. Proti xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx nařídit xx po právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxx přistoupil xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx x exekuce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a osobám, x nichž xx xx xxxxx, xx xxx ně xxxxxx xx nemovité xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x).

§222

(1) X případě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejnižší xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledné ceny.

(2) Xxxx xxxxxxxx jistoty xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxx okolností, nejvýše xxxx xxxxxxxx nejnižšího xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dražební xxxxxxx xx započte na xxxxxx xxxxxxxxx věci.

(3) Xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x nesmí xxx xxxxx xxx 2 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxxx, dražiteli, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přerušené xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x případnému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxx x §196 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx dražby.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx potvrdí nebo xxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x odvolání xx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x těm, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx.

§224

(1) Xxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx uhrazenou xxxxxxxx jistotu xxxxx xx 30 dnů xxx xxx ukončení xxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx dražitelé xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§225

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx dražby x xxxxxx, že

a) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podání,

b) v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx příklepu xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx neuděluje, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxxx příklepu bylo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dražebního xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dražební xxxxxx polovinu xxxxxxxx xxxx nemovité věci.

(3) Xxxxx-xx xxx opakované xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, lze další xxxxxxxxxx dražbu nařídit xx stejných podmínek, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx prodána.

(4) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x ní xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dražba, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na její xxxx, může správce xxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxx cenu; odstavec 2 xx xxxxxxxxx.

§226

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxx x 30 xxx; takto xxxxxxxxxxxx xxxxx nelze xxxx xxxxxxxxxx xxx navrátit x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dražební xxxxxxxx, xxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx příklepu zrušuje x xxxxxxx xxxx x této skutečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§227

(1) Vydražitel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nahradit správci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x škodu, xxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxx této xxxxxx dosaženo nižšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx náhradu xx xxxxxxx xxx složená xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 1 vydá xxxxxxx daně rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx jistoty, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrátí xxxxxxxxx xxxx dražební xxxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení

§228

(1) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení příklepu x xxxxxx nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxx xxxxxxx výši xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x té xxxxx pohledávek x xxxxxx příslušenství, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení příklepu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání správce xxxx xxxxxxxxxxx vyzve xxxxx, x kterých xx xxxxx, že x xxxxxx prospěch xxxxxx na předmětu xxxxxx xxxxx břemena, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx těch, x xxxxx xxxx xxxxx §221 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mu xx 15 xxx xxx xxx doručení xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx má xx xx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x pokračováním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nájemního xxxx xxxxxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx učiněnému po xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx.

§229

(1) X výtěžku xxxxxx xx uspokojí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž pohledávka xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pořadí.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxx daňová exekuce, xxx vydání exekučního xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávky xxx, xxx xxxx u xxxxxxx xxxx přihlášena,

c) x xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx za xxxxx břemena xxx xxxxxx věcného xxxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pachtovního xxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stejné xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx poměrně.

§230

(1) Xxxxxxx daně xx xxxxxxx obdržených xxxxxxxxx xxxxx §228 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx věřitelům xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nájemních xxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x předmětu xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx má odkladný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) vydražiteli,

c) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebyla odmítnuta,

d) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 3 xxxx. x), xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo nájemní xxxx pachtovní xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x tohoto věcného xxxxxxx xxxx nájemní xxxxx.

(4) Přiznané xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx uspokojeny, xx xxxxx xxxxxx rozdělovaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xx xxxxxx xxxxx §185 xxxx. 2. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx běží xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§231

(1) Xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zanikají

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x pachtovní xxxxx xx předmětu dražby xxxxxxxx; xx neplatí x věcných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx, že nezaniknou, x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, za xxx xxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dražby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxx náhrada, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx uskutečnila.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx váznoucí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§232

(1) X xxxxxxx, xx podal přihlášku xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx váznoucím xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx provedl, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Po xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníka návrh xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správce daně xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rozdělení.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek xx xxxx stanovené x xxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne doručení xxxxxx rozhodnutí.

HLAVA VI

SPRÁVA XXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx

§233

(1) Xxxxxx daně, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "daň xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxxx povinnost, xx povinen xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx daně, xx plátce xxxx xxxxxxxx svoji povinnost x x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

§234

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vybírat xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uplynulou xxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvést xxx vybíranou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx hlášení.

§235

(1) Zjistí-li správce xxxx, že se xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x odvedena, předepíše xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx xx evidence xxxx.

(2) Je-li rozdílem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx splatný x xxxxxxxx lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 snižována povinnost xxxxxx daně xxxxxx x xxxxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tento rozdíl x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx sraženou částku xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx rozdíl xxxxx xxxxxxxx 2 plátci xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§236

(1) Xxxxx-xx x xxxx vybírané xxxxxxx x doměření daně xx zjištění správcem xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §251 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxx x xxxxxxxx x daně vybírané xxxxxxx, xxxxx vznikl x důsledku skutečností, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx stanovená xxx.

§237

Xxxxxxxx xx postup xxxxxx xxxx

(1) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne, xxx se o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pochybností.

(2) Plátce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, x v xxxx xxxxx případnou chybu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx daně, xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx plátce xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx plátci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx plátce xxxx vysvětlení. Xxxxxxx-xx xxxxxx daně svoji xxxxxxxxx podle odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 dnů xxx dne, xxx xxx xxxxxx daně xxxxx poplatníkovi vysvětlení.

(4) X řízení o xxxxxxxxx xx postup xxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxx §111 xxxx. 5 x §112. Správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx stížnosti xxxxxx xxxx částečně xxxxxx x současně xxxxx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx zamítne. Xxxxxxxxxx x stížnosti xx xxxxxxxx poplatníkovi x xxxxxx daně.

XXXXX XXX

XXXXXX NÁSTUPNICTVÍ X XXXXX K XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§238

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx subjekt, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daňového xxxxxxxx x souhlas x xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxx, xx se za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, xx daňový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovení a xxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxx xxxxxx subjekt registrován xxxxxxxx daně.

(6) Pokud xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxx jej xxxxxxx daně x xxxxxxx podle odstavce 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxx.

§239

Přechod xxxxxx povinnosti

Přechodem xxxxxx povinnosti xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx hledí xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

(2) Daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx zůstaviteli xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Daňová povinnost xxxxxxxxxxx přechází xx xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx x dědictví; xxxxx xxx získává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx správě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx předcházející xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstavitele, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxx zůstavitele xx xxx skončení řízení x xxxxxxxxxxxx.

§239x

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx jménem xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinno xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, který xxx příslušný xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxx daňové xxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx za část xxxxxxxxxxx období, která xxxxxxxx přede xxxx xxxx xxxxx; tuto xxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxx uplynula do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx.

§239x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxxx, xx likvidační správce xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx řádné xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zprávy, a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§239x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§239x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, vypořádá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx.

§239x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240

Přechod daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx nástupce xxxxxxx xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx namísto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nástupce potvrdí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx správy xxxx xxxxxx x xxxxxxx

x) pobočky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato zahraniční xxxxx,

x) xxxxx provozovny xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neexistence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§240a

Přechod daňové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez likvidace, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxx podat řádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx zániku, x xx xx část xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zániku.

§240a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240b

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozdělením

(1) Xxxxx-xx k přeměně xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zřejmé, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxxx právní nástupce, xxxx právní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přeměnou právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx právního nástupce xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§240c

Přechod xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího vstupu xx xxxxxxxxx, a xx za xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vstupu do xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxx povinnost, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx do dne xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x právnická xxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§240x

Xxxxx daňové xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státního podniku xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodařit, xx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x to za xxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§240x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§241

Zákaz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, podle xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ponese xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo částečně xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vznikla x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Díl 2

Vztah x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§242

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikají x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vznikly x xxxx ode xxx účinnosti xxxxxxxxxx x úpadku do xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

(2) Xxx xxxxxxx insolvenčního řízení xx xx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že přeplatek xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxx xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx použije xxxxx xx xxxxxx splatných xxxxxxxx pohledávek, které xxxxxx pohledávkami za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou.

§243

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx daňové xxxxxx zahájit x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx přezkumného jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pohledávek, xxxxx xxxxxx pohledávkami xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx moci.

(3) Ode xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x úpadku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou, xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx sporu zohlední xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx.

§244

Xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx subjekt povinen xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxx xxxxxx tvrzení xx xxxx zdaňovacího období, xxxxx xxxxxxxx xx xxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx kterou xxxxx xxxxxx podáno; xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxx oprávnění nakládat x xxxxxxxxxx podstatou, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx nelze zajistit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx §245 odst. 1, xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinen podat xxxxxx tvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx období, za xxxxxx xxxxxx dosud xxxxxx, x tvrzenou xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx dokumentu.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx zpracování.

(5) Nebylo-li xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx daně xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxx, bez nutnosti xxxxxxx xxxxxxx výzvu xxxxx §145 xxxx. 1.

§245

Sjednocení lhůt

(1) Ve xxxxxxxx lhůtách, které xxxx stanoveny x §239b xxxx. 4 x 5, §239c, §240a, §240c odst. 2 x 3, §240d x §244 xxxx. 1 x 4, vzniká povinnost xxxxx xxxxxx tvrzení, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx neuplynula. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx x daní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x daní xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx předcházející zdaňovací xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx lhůta xxxxx xxxxxxxxxx, 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

NÁSLEDKY PORUŠENÍ XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX X NÁHRADY

HLAVA X

XXXXXXXXX

§246

Xxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xx povinnost mlčenlivosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx správců xxxx, xxxxxxxx přestupek xxx x xxxxxxxx nadřízených xxxxxxx daně, který xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXXX

§247

Xxxxxxxxx pokuta

(1) Pořádkovou xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx může správce xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, že

a) xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) neuposlechne xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo osobě xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tomu, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx ke splnění xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx stanovena zákonem xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx dne, xx kterém xxxxx x jednání, které xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x opakovaně, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nápravě a xxxxxxxxxxx xxxx trvá.

§247x

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xx 500 000 Xx může xxxxxxx xxxx xxxxxx tomu, xxx

x) xxxxxxx registrační, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxx záznamní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxx správcem xxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §74 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx výši 1 000 Xx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx pokutu xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení platebního xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xx 50 000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §74 odst. 1 xxxx. c) xxxx x) xxxxxxx ztěžuje xxxxxx daní.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx nejpozději xx 3 xxx xxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§248

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x pokutě

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nepoměru x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x závažnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x pokuta za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx je xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxx uložení.

(3) Správce xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x její xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§249

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pokuty

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxxxxxxxxx 5&xxxx;000 Xx x xxxxx ten, xxxx je pokuta xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výši x důvody do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, při němž xxxxxxx důvody pro xxxxxxx pořádkové pokuty xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvolat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stvrzenka x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx protokolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx protokolu i xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx pořádkové xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§250

Pokuta xx xxxxxxxx xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, nebo učiní-li xxx xx stanovené xxxxx, a xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx xxx, ve výši

a) 0,05 % stanovené xxxx xx každý xxxxxxxxxxx xxx prodlení, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxx xxxx,

x) 0,05 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx následující xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpočtu, nebo

c) 0,01 % stanovené xxxxxx ztráty za xxxxx následující den xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 % stanovené xxxxxx ztráty.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx, vyúčtování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx měl xxxx povinnost, nebo xxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xx xxxxx než 5 xxxxxxxxxx dnů, ve xxxx 0,05 % x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyúčtování uvést xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 0,5 % x celkové xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyúčtování uvést.

(3) Xxxxxx za opožděné xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozdního xxxxxx daňového xxxxxxx xx nepředepíše x xxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx uhradit, xxxxxxx-xx její výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxx než 1 000 Xx.

(4) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x neučiní xxx xxx dodatečně xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx hranice; xxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně v xxxxx xxxxxxx činí xxxx xxxxxxx 500 Xx.

(5) Maximální xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xxx xxxxx než 300 000 Xx.

(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx pokutu rozhodne xxxxxxx xxxx platebním xxxxxxx. Pokuta xx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

(7) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxxxx, pokud

a) xxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxx podání x

x) v daném xxxxxxxxxxx roce nebylo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx tvrzení.

§251

Penále

(1) Xxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx

x) 20 %, xx-xx xxx xxxxxxxxx,

x) 20 %, je-li snižován xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) 1 %, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ztráta.

(2) Xxxxxxx xxxx sníží xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx penále platebním xxxxxxx. Penále je xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx, ze xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevzniká x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dodatečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyúčtování, xx xxxxx xxxxxxx došlo x doměření xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípustné.

XXXXX III

ÚROKY

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Úrok xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povinnost jej xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx správce xxxx xx xxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 1 000 Xx.

(3) Xxxxxxx daně xxxxxxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §153 xxxx. 3 x xxxxxxxx úroku, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx daní z xxxxxx, xx pominuly xxxxxxxx pro jeho xxxxx vznik.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx daňový xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx.

§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx subjektem, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně.

(3) Do xxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik, vyžaduje-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vznik.

(4) Xxxx xxxxxxx daňovým subjektem x xxxxx vzniká xx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§251x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daně xx

x) xxxx x vratitelného xxxxxxxxx,

x) úrok x xxxxxxxxx stanovené xxxx,

x) xxxx x daňového xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx úrok xxxxxxx xxxxxxxx daně, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně, x kterého pominuly xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx do evidence xxxx.

(4) Xxxx hrazený xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Úrok xxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xx xxx xxxxxxx subjektem požádán.

§251c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§251x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx daňovému xxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nevzniká xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daně.

§251d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§252

Xxxx x xxxxxxxx

(1) Základem pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je

a) splatná xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx

x) xx čtvrtého xxx následujícího po xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne splatnosti xxxx nemá xxxx xx určení xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxx xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důsledku stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, anebo předepsání xxxxxx xx daňový xxxxxxx do dne xxxx platby.

(3) Xxxx x prodlení xxxxxxxx

x) xx xxxx posečkání,

b) x xxxxxxxxxx vzniklého x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti zůstavitele, x xx xxx xxx smrti zůstavitele xx xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) x případě příslušenství xxxx,

x) x případě xxxxxxxxxx plnění x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

§253

Úrok x posečkané xxxxxx

(1) Základem pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx částky xx xxx, x které xxxx povoleno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx částky xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroku x xxxxxxxx nebo xxxx obdoby xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx splatný xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§253x

Xxxx z xxxxxxxxxxxx přeplatku

(1) Xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vratitelný xxxxxxxxx, xxxxx nebyl v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, použit xxxx xxxxxxxx.

(2) Úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku xxxxxx xxx xxx následujícího xx dni, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx xxxx vrácení, použití xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx x vratitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx vzniká xxxx x xxxxxxxx odpočtu,

b) x xxxxxxx pozdního xxxxxxx xxxxx hrazeného xxxxxxxx daně.

(4) Výše xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxx xxxxx z xxxxxxxx.

§253x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§254

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx xxxxx x nesprávně xxxxxxxxx xxxx xx

x) část xxxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nad xxxxx tvrzení daňového xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nárokovaného x daňovém tvrzení, x kterou byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odlišně od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) částka xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx

x) náhradním xxx xxxxxxxxxx daně, xxxx došlo-li x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx dne xxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx vrácení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxx podle §155b xxxx. 3 xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §155b odst. 4 xxxx. x), xxxx

x) dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx příkazu, xxxx xxxxx-xx x její xxxxxx později, ode xxx xxxx xxxxxx, xx xxx jejího xxxxxxx, použití xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx.

(3) Xxxx z nesprávně xxxxxxxxx xxxx nevzniká x xxxxxxx stanovení

a) xxxx nebo daňového xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxx odpočtu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx skutečnosti xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx zavinění xxxxxxx xxxx uplatněny x řízení xxx xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dokladu anebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepravdivé xxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx odpočtu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx dosaženo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) peněžitého xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odpovídá xxxx úroku z xxxxxxxx.

(5) Xxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx řízení.

§254x

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Základem xxx xxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daně.

(2) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, xx dne xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daňového odpočtu, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx vydání

a) xxxxx x xxxxxxxxxx xxx podání, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx vad, xxxx xxx xxxxx x marnému uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxx výzvě, nebo

b) xxxxxxxxxx, kterým správce xxxx stanoví xxxxx, xx xxxxx xx xxxx daňový xxxxxxx xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx kontrolního zjištění, xx xxx, kdy xxxxx ze strany xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx k vyjádření.

(4) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nevzniká x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx, kdy byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vrácena, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx x daňového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX, ZMOCŇOVACÍ, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§255

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxx za přítomnosti xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx skutečnosti, na xxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, seznámit xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx souhlasem zástupce Xxxxx advokátní komory, xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx předseda x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx; stanovisko xxxxxxxx České advokátní xxxxxx xx xxxxx x protokolu. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx, musí být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx být xxxxxx xxx správy daní; xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nosiče xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx vrátí xxxxxxx tyto listiny xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx marně xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx komora x xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) X xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu28).

§256

Xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odvetná opatření xx účelem vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxx

§257

(1) Xxxxx správce xxxx xxxxxxxx daně, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx veřejného rozpočtu, xxx xxxxxx účty, xxxxx xxxxxxxx, převede xxxxxx výnos x xxxxxxx x rozpočtovým xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx29).

(2) Xx-xx daňový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx daně rozhodne x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx daně. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx osobním xxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx ve věci xxxxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx §159. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne doručení; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx odkladný účinek.

(4) Xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx výnos některé xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx převedených xxxxxx této xxxx x xxx, x xxxx došlo x xxxxxxx.

(5) Xx účty xxxxxxxx xxxxxx daní, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozpočtového xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx.

§258

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx převáděných do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu. Xxx xxxxxxx xxxx převedení xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nedoplatku platí xxxxx stanovené tímto xxxxxxx; příjemci xxxxxx xxxx být oznámeno xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení úhrady xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, náleží daňovému xxxxxxxx úrok x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx přizná x xxxxxx příjemce xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx rozhodnutí x vrácení xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prostředků xxxxxxxxxxxx x xxxx x následně xx xxxxxxxx vypořádá.

§259

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo příslušenství xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx.

(2) K prominutí xxxx x příslušenství xxxx xxxx dojít xx xxxxxx daňové xxxxxxxxxx až xx xxxx uplynutí xxxxx xxx placení xxxx, x to x xxxx, xxx došlo x xxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx novou xxxxxx xxxxx nejdříve po 60 xxxxx ode xxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti je xxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxx xxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx, jinak xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X odložení xxxx xxx žadatel vyrozuměn.

(4) Xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§259x

Xxxxxxxxx penále

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx správce xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx daň, v xxxxxxxx jejíhož doměření xxxxxxxxx xxxxxxx penále xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxxxx součinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxxxxx až 75 % xxxxxx. Při xxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx penále.

(4) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost uhradit xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx daně, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§259aa

Prominutí pokuty za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podáno xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokuta vznikla, xxxx xxxxx xx xxxx podání xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Správce xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx tvrzení došlo x důvodu, který xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxx xxx není vázán xxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

(3) Xxx xxxxxxxxx rozsahu, xx kterém xxxx xxxxxx xx opožděné xxxxxxx daně prominuta, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ekonomické xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxx.

§259xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§259x

Xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx požádat správce xxxx o prominutí xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxx, x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vznikl.

(2) Xxxxxxx xxxx může xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxx xxxx x posečkané částky, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x okolnostem xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit. Xxx xxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx posouzení xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxx prominut, xxxxxxx xxxx zohlední xxxxxxxxxx, xxx ekonomické xxxx sociální poměry xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatněného xxxxx.

§259x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§259c

Společná ustanovení x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně správce xxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx xxxxxx daní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx daně xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxx jeho statutárního xxxxxx, v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx účetní právní xxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx daňové nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 na osobu, xxxxx xxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx porušila.

§259c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§260

Xxxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x moci xxxxxx, xxxxx xxx o xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx promíjí daň xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx důvod xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§261

Stížnost

(1) Osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx daní xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úředních xxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx prostředek ochrany.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxx na xxxx; odpovědnost za xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx ustanovením dotčena.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Považuje-li xx xx vhodné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osoby, proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxx vyřízena do 60 xxx ode xxx, xxx byla xxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, nelze-li v xxxxx průběhu zajistit xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx učiní xxxxxx záznam x xxxxxxx daně x xxxxx výsledku bezodkladně xxxxxxxx stěžovatele.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxx stížnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce daně, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stížnosti. Xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5.

§262

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xxx správě xxxx xx xxxxxxx řád xxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §107 xxxx. 8, §163 xxxx. 4 x §194 xxxx. 6.

§264

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení xxxx postupy, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxx xxxx postupy, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Právní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxx, které xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxx moci xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxxxxx xxxxxx xx posuzují podle xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx moci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předložení xxxx xxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx moci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx xxxxx, xx takto udělené xxxx moci posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxx xxxx x délky xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx upravují xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx neskončí xxxxx xxx x xxx, ve který xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(4) Xxx a xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x neskončila xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxx této lhůty x xxxxx nastaly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxxx stavění xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx běh xxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx x xxxxx lhůty pro xxxxxxxxx práva xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx upravují lhůtu xxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává zachován. Xxxxxx právních skutečností, xxxxx xxxx xxxx xx xxx této xxxxx x které xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Žádosti x prominutí daně xxxx xxxxxxxxxxxxx daně, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nedoplatku, xxxxxxx x posečkání xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dosavadních právních xxxxxxxxxx.

(7) Rozvrhové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx daňové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předmětem xxxx xxxx přihlášky, xxxxxxx na návrh xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx §232 xxxxxx zákona.

(8) Xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zahájených xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(9) X rozhodnutí xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(10) Jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

(11) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx daňového přiznání xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxx x dani xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Uplynula-li xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxx daně, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Zástavní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vymezen xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(16) Nedoplatky xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňovým xxxxxxxxx, které do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx zemřely xxx xxxxxx, aniž xx xxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ručiteli, xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x nich neeviduje.

(17) Xxxxxxx xxxxxx vydané xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx základě zmocnění x zákoně č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

§265

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 255/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 323/1996 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 299/1993 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x promíjení xxxxxxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxx č. 209/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 299/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx daně.

6. Xxxxxxxx č. 25/1994 Sb., o xxxxx provádění evidence xxxx x x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 95/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 25/1994 Xx., x formě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx příjemcům.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§266

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2011.

x x. Němcová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 399/2012 Sb.

2. Xxxxxxxx-xx lhůta xxx xxxxxx řádného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx správě xxxx, které byly xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Správce xxxx zřídí x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daňovému xxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, použijí xx xx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §239 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. X xxxxxxx, že dojde x zániku právnické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §240 x §245 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, poměry, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, subjekty, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx povahou x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, postupuje xx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vzniklého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx předepsání xxxxx x posečkané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx upustit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx. xx zahájený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx započala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx uplatněného x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovém xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx uplynula xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx úrok z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §254a xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x účinností od 1.7.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinnost xxxxxxxx, notáře, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x auditora poskytnout xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx §57a zákona x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx exekutor xxxx auditor xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx 1 zákona č. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx daně xxxxxxxx tuto skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxx xxxxxxxx současně x daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízenou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxx skutečnosti.

2. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nevyhověl xxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 zákona č. 280/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daňovou xxxxxxxx, účinky xxxx xxxxxxxxxxx podle §87 xxxx. 5 x 6 x §254a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

3. Ustanovení §136 xxxx. 2 x 6 a §138 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx použijí xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdaňovací období, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na lhůtu xxx podání daňového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx použije ustanovení §136 odst. 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx započala přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, neskončí xxxxx než x xxx, ve xxxxx xx skončila podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Posečkání xxxxxx xxxx podle §157a xxxxxx x. 280/2009 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nastane xxxxx x případě xxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, posuzuje xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 7 xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx uvedená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, staví xxx xxxxx až xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxx 7, která xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

11. Xxxx xxxxx xxxxxx x. 280/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik, xx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xx řízení a xxxx postupy xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxx xxxxx zákona č. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákon x. 280/2009 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

13. Žádat x xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pouze x případě xxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 280/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

30/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2013 a 1.1.2014

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x změně zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

187/2015 Sb., xxxxx XX ze xxx 30.6.2015 xx. xx. Xx. ÚS 24/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §250 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.8.2015

299/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.9.2015 xx. xx. Xx. XX 18/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §264 xxxx. 4 xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 25.11.2015

375/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx xx finančním xxxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x oblasti daní

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

94/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 5.6.2018

80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

111/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

337/2019 Sb., xxxxx XX ze xxx 12.11.2019 xx. xx. Xx. XX 19/17 xx věci návrhu xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový xxx, ve znění xxxxxx x. 458/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

283/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (1.6.2021)

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §19 x 20 xxxxxxxxxx soudního xxxx.

2) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 41/2009 Sb., zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx §7 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.

4) §2 x 11 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 440/2004 Xx.

5) Zákon č. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §8 xxxxxxxxx řádu.
8) §38 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 126/2002 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x finanční xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Čl. 37 xxxx. 4 Listiny xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.
11) Xxxxx č. 273/2001 Sb., o právech xxxxxxxxxxx národnostních menšin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Sb.
12) Zákon č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
13) §2 xxxxxx č. 412/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
15) Xxxxxxxx xxxxx č. 142/1994 Sb., kterým xx xxxxxxx výše xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 163/2005 Sb.
16) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/1993 Xx.
17) Xxxxx č. 119/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

19) §92 x 93 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
23) §336a xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §175b xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
25) §462 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §11 xxxxxx x. 219/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) §190 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
28) §200j xx 200m občanského xxxxxxxx xxxx.
29) §6 xxxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosů některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Směrnice Xxxx 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx peněz.