Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.09.2006.


Nález ÚS ze dne 26.4.2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §133a odst. 2 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
419/2006 Sb.
419
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx 26. dubna 2006 x xxxxx xxxxxxxx x předsedy xxxxx Pavla Rychetského x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xüxxxxxx, Xxxxx Holländera, Xxxxx Janů, Vladimíra Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Muchy, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Michaely Xxxxxxxx x xxxxxx Krajského xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx,
xxxxx:
Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §133a odst. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, se xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
1. Krajský xxxx x Xxxx xxx Xxxxx v xxxxxx x ochranu osobnosti xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxx xx. xx. 34 X 22/2002, xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx M. X., X. X., D. X. a X. X., všichni xxxxx Xxxx nad Xxxxx, x xxxxxxxxxx X. X. x X. X., podnikajícími x Xxxx nad Xxxxx, xxxxx xxxxxx doručené xxxxxxxxx xxxxx dne 13.3.2002.
2. Podstata xxxxx xxxx v xxx, že xxx 26.11.2001 asi x 11.15 hod. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaných x Xxxx nad Xxxxx. Podle tvrzení xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx nevšímal, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zeptala, xxx xxxxx obslouženi. Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxx předložit xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx 300 Xx. Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zakoupit, bylo xxx xxxxxxx, xx xx mohou dát xxxxx xxxx x xxxxxx. Žalobci xxxx xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx, na xxx jim xxxx xxxxxxxxxx, že v xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx poté xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx jakýchkoliv xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Popsaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx personálu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx diskriminaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Žalobou xx Krajskému xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx zaslat xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náhradu nemajetkové xxxx xx xxxx 80&xxxx;000 Kč, tj. xxxxxxx xx xxxxxxx 20&xxxx;000 Xx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3. Krajský soud x Ústí xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3.7.2004 x. x. 34 C 22/2002-63 xxxxxx přerušil x odůvodněním, xx xxxxxxxxxx §133a odst. 2 občanského xxxxxxxx xxxx (dále též "o. s. ř."), jehož xx xxx při xxxxxx xxxx použito, je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Ústava"), §64 xxxx. 3 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu")], x Ústavnímu xxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx v xxxxxx uvedl, že x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx se X. X.), oba xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx X. X. a xxxxxx xxxxxx žalované X. X. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx rasově xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxx znevýhodňovali xxxxxx xxxxx zákazníkům; xxxxxx však xxxxxx, xx toto tvrzení xxxxxxx nijak xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx hostů xxxxxx xxxxxxxx nedokumentují. Svědek X. xxxxxxxxx, xx xx Rom, se x xxxx době x x xxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx necítil. Xxxxxxx xxxx dále xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx neurčitě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x., xxxxx jejich přesvědčení, xx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx rasově xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, a xx tedy být xxxxx xx xxxxxxxxx.
5. Krajský soud x Xxxx xxx Xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxx ústavněprávní xxxxxxxxxxx vyjádřil xxxxxxxxxxx, xx ustanovení §133a xxxx. 2 občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxx účastníků soudního xxxxxx, x tudíž xx v xxxxxxx x čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.". Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - oproti standardnímu xxxxxxx - x xxxxxxx na žalované xx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prokazovat, co xx xxxx xxxx x xxxx je xxxxxxxx, zatímco strana xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xx xxxx prokázat, xx xx nestalo, ačkoliv x xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx zatímco xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx snadno, xxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxxxxxxx - xxxx x xxxxxxxxx věci - x xxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran xxxxxxxxxx, dle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx protivných xxxxxxxxx xxxxxx: žalobce xx "xxxxx xxxxxxx" x xxxx ukončení xxxx xxxx - xx xxxxxxx eventuální xxxxxxx xxxxxxx nemohoucnosti - vcelku xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx tornu xxxxxxxx takovou xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx slabost žalovaného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
7. X xxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. s. x. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na spravedlivý xxxxxx, jež je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale i x právním xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx. x ustanovení čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Úmluva").
8. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxx nad Xxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx.
9. Xxx 23.8.2004 xxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxx žádost X. X., X. X. x D. X., žalobců x xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxx xxx Labem xxx xx. zn. 34 C 22/2002, x xxx Xxxxxxx xxxx požádali x xxxxxxx, zda xx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a x. x. x. xxxxx xxx považováni za xxxxxxxx účastníky, resp. xxx xx xxx xxxxxx postavení xxxxx xxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3 zákona x Ústavním soudu.
XX.
XX.x
10. Poslanecká xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XxXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 27.8.2004 uvedla, xx ustanovení §133a xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx reakce xx závazek České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze Xxxxxxxx Xxxx XX č. 97/80/EC xx dne 15.12.1997, x důkazním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx §133a xxxxxxxxx xxxxxxx x. 151/2002 Xx., který do xxx promítl požadavky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. Směrnice Xxxx č. 2000/43/EC ze xxx 29. xxxxxx 2000, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení mezi xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx Xxxx č. 2000/78/EC xx dne 27. xxxxxxxxx 2000, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
11. Xxxxx xxxxxxxx č. 2000/43/EC xxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx řádech, xxx x případech, xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx břemeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx zásady rovného xxxxxxxxx xxxxxxx.
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx navrhovatele, xx promítnutím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 2000/43/EC xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, který xxxxxxxx rovnost xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx procesu xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx povinnost důkazního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx neznamená porušení xxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudem. Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx především x xxxxxxx účastníků, xxxxx xx domnívají, že xxxx poškozeni na xxxxx právech x xxxxxx xxxxxxxxx zacházení. Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxx nezávislostí xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx svoji úlohu, xxxx xxx navzájem xxxxxxxxxxx, tzn. musí xxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx postavení není xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazního xxxxxxx.
13. Napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalovaným xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení před xxxxxx je i x tomto xxxxxxx (xx. cestou xxxxx xxxxxxxxxx §133a odst. 2 o. x. x.) umožněno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx postupem svého xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožněn xxxxxx xxxxxxx k xxxxx, má xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xx své xxxxxxxxxxx x vyjádřit xx x xxxxxxxxxx důkazům. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. by xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XX.
14. Xxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx soudního řádu správního, xxx schválen xx xxxxx provedeném normotvorném xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.
15. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x. 151/2002 Xx., jednal x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx republika vázána. Xx na Xxxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 xxxxxx č. 151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím soudního xxxx správního, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
II.b
16. Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky zastoupený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx 2.9.2004 xxxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xxxx zařazeno xx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx (xxxxx č. 151/2002 Xx.), x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Poslanecké xxxxxxxx, coby materie xx správním soudnictvím xxxx xxxxxxxxxxxxx, nicméně x hlediska xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
17. X meritu xxxx Senát xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxx diskriminací) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jak Evropskou xxxx, xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx (Xxxxxx republiku xxxxxxxxxx).
18. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xxxxxx x těm xxxxxxxxx xxxxxxx právům, xxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řád xxxxxxxxxxx [xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb. (xxxx. red.: nález xx. xx. Xx. XX 4/95, Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 3, nález x. 29)]. Xxxx taková xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. x - xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx práv x xxxxxx xxxx xxxxxx (čl. 37 xxxx. 3 Listiny xx xxxxxxx x čl. 96 xxxx. 1 Ústavy); x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx např. ustanovení §18 x. x. x., který princip xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxx".
19. Ve xxxxxx xxxxx uvedeného má xxxxxxxxxx §133a x. x. x. dopomoci xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxx tvrzené xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx soud xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx §133a o. x. x. xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx x odborné xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, členství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a členství x profesních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx zboží x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb. X xxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xx odstavce 1 téhož xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1 počítá xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rasového xxxx etnického xxxxxx, xxx x na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx orientace). Xxxxxxx xxxxxx ochrany xx však x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §133a xxxx. 2 x. x. x. xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx byl xxx xxxx xxxxxxxxxxx veden xxxxxxxxx úmyslem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. "Evropský xxxxxxxxxxx" vycházeje x xxxx, xx vytvoření xxxxxxxx výchozích xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx věcech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby, pokud xx určitá xxxxx xxxx xxxxxxxxx nedodržením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx x přímé nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, příslušelo xxxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení (xxxxxxxxx norma xxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx").
21. Xxxxxxx xx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidentní, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přesto zákonodárce xxxxx k závěru, xx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravdivosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx najevo xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokazování, xx kterých je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Právní domněnka x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx důkazů, xxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx nouze.
22. Xxxxx dominantního, formálně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení §133a xxxx. 2 o. x. ř. xxx xxxxxxx stanovisko o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nepochyboval x xxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
23. Xxx xxxxxxxxxxx, xx xx shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx §133a odst. 2 x. x. x. konformní x xxxxxxx zásadou xxxxxxxx xxxx účastníků xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx principy "xxxxxxx xxxxxx (fair xxxxx) xxx, xx by xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výhod. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxx x prosazení xxxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nemohoucnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".
24. Ve věci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Žádná x xxxxxxxxxx stran není xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx tvrzeních xxx x navrhování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 o. x. x. toliko xxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tvrzením xxxxxxx o nerovném xxxxxxxxx, x tím x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx chování, x xxxxxxx zdržení se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxx xxxx není xxx xxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "něco, xx xx nestalo".
25. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", xx pro xxxxxx normou, která xx xxxxxxxx nenabádá, xxx xx smyslu xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx souvislostech. Xxxxxx, xxxxxx x "xxxxxxxx" hodnotícím xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nerovného xxxxxxxxx xx soudce xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx interpretovat xxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxx možné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x., xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opravdu xxxxxxxxxx (xxx xxx. XX čl. 8 xxxx. 1 směrnice Xxxx č. 2000/43/EC; xxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxx č. 2000/78/EC a xxxxxxxx Xxxx č. 97/80/EC). Xxxxx xx tomu xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 o. x. x. použít.
26. Xxxxx xx nedomnívá, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx důkazního břemene" xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nýbrž xx xx to, že xxxxxxxx větší odpovědnosti xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx (xx věcech xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx §133a odst. 2, xxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 o. x. x.) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx.
27. Z návrhu xx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx spatřuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx břemene", xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx dopadá. Senát xxxxxx, xx xxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a odst. 2 x. s. x., xxx xxxx xxxxxxxx deficitem i xxxxxxxx 1 téhož xxxxxxxxx.
28. Xxx rámec xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx pokud xxx o důkazní xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se změnami xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
29. Xxxxxx postoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx Evropské unie (xxxx. Francie, Irsko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Polsko, Xxxxxxxx), jejichž legislativa x judikatura xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx. Xxxxxxxx xxx non-discrimination, Xxxxxx xxxxxx 2004, European Xxxxxxxxxx, x. 20).
30. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX.x
31. Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Labem xx k vyjádřením Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx, xxx mu xxxx Xxxxxxxx soudem xxxxxxx dopisem xx xxx 20.9.2004, nevyjádřil.
Xx.x
32. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Ústavního xxxxx xx svém xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx ustanovení §133a xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxx předmětného ustanovení xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky, spočívající x nezbytnosti transpozice xx. 8 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;2000/43/EC xx xxx 29.6.2000, xxxxxx xx zavádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx cílem xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx osoba, xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx projevy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx státům xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenesení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx přistoupil xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dikce x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxx "xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx", xxx xxxxxxx xx. 8 xxxx. x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žalobcem xx x tomto xxxxxxx učiněno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským společenstvím x xxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Směrnice xxxxx xx. 249 xxxx. 3 Xxxxxxx x ES xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx každý xxxx, xxxxxxx xx určena, xxxxx xxx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx a prostředků xxx xxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx směrnicí se xxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx prostředek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhodnocen xxxxx - xxxxxxxx soudní xxx.
33. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xx čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, x x xxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 37 xxxx. 3 Listiny. Xxxxxxxxx důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxx především z xxxxxxx účastníků, xxxxx xxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
34. Xxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx 2000, xx xx Česká xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx čl. 2 Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1.5.2004, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. X případě, že xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx nepřijala xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx podání žaloby Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
35. Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxx souhlasit x xxxxxxxx navrhovatele, že xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xx x xxxxxxx s čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.". Současně je xxxx zásada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřena x Xxxxxxx v čl. 37 odst. 3 ("Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx xxxxx."). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx §18 x. x. x., xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx obsahem xxxxxxx xxxxx. Znamená xxxxx xxxxxxxxx obou xxxxx xxx aplikaci materiálních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kterékoliv fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxx rovnosti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxx xx určité xxxxxxx účastníků nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx naopak povinností. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že žalobce xxxx rovná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx tak xx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx standardnímu xxxxxxx", xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x případech, xxxxx zmiňuje shora xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudních xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx soudní soustavy, xxxxxxxxxxx každému občanu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx obecných xxxxxxxxx xxxxxxxx.
36. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právo xx spravedlivý xxxxxx. Xxxxxxxxxx §133a odst. 2 x. x. x. (obdobně xxx x ustanovení §133a xxxx. 1 o. x. x.) xx xxxxx nedotýká primární xxxxxx volného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §132 x. x. x., xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx důkazy xxxxx xxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Soud při xxxxxxxxx skutkového xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxx xxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx x x případě xxxxxxxxxxx "prokázanosti" tvrzených xxxxxxxxxxx xxx ustanovení §133a xxxx. 2 x. x. x. (xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 x. s. x.) xx xxxxx xx uvážení soudu, xxxxx důkazní sílu x souvislosti x xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazy xxxxx "prokázaným" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxx prokázán opak, x to případně x xxxxx xxxxxxxxxx §120 odst. 3 x. x. x., xx. postupem, xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx provést x jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy.
37. Xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 o. x. x. xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx Listinou (čl. 36 xxxx. 1), xxxxxx článkem 6 odst. 1 Xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx na Xxxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx návrhem na xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 o. x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vydal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
II.e
38. Xxxxxxxx Roma Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"), Xxxxxxxxx xxxxx xxx 16.12.2004 sdělilo, xx bylo xxxxxxxxxxx x probíhajícím xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. s. x. pro neústavnost. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), v xxxx xx. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pro přenesení xxxxxxxxx břemene xx xxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx prokázal xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx následuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx neporušil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx xxxxxxxx 21 Xxxxxxxxx Směrnice Xxxx&xxxx;2000/43/EC). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx důkazní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx musí dokázat, xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odůvodněné. Xxxxxxxxx na rozhodnutí Xxxxxx XXX xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx Xxxxxx v. Xxxxxxx, Xxxxxxxx x. 458/1991 (1994), dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nést xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx vždy rovný xxxxxxx x důkazům x xxx xxxxx xxxxxxx k příslušným xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.
39. Přenesení xxxxxxxxx xxxxxxx xx žalobce xx žalovaného xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prima xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jeho rozhodnutí xxxxx stížnost.
40. Xx, xxx je možné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx okolnostech xxxxxxx xxxxxxx; je xxxx evidentní, xx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx dokazování žalobci xxxxxxx, aby poskytnul xxxxxxxxx, xxxx "skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazní xxxxxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.
41. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva (dále xxx xxx "Xxxxxxxx xxxx") xx xxxx Xxxxxxx a další xxxxx Xxxxxxxxx (2004), x xxxx Xxxxxxxx xxxx uvedl, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 14 Xxxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx přístup xx x xxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxxx.
42. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx břemene xx xx žalovaném, xxx xxxxxxxxx důkazy, xxxxx xxxxxxx tvrzení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx rozdílné xxxxxxx "odpovídalo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx" x xxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxx k dosažení xxxxxxxxxxx xxxxx" (věc Xxxxxx Rinner-Kiihn x. XXX Xxxxxxx-Xxxäxxxxxxxxxxxx GmbH &xxx; Xx. KG. /1989/, XXX 2743). Xxxxxxx přenesení důkazního xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxx 3.4.2003 ve věci Xxxxxx v. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Securities Xxx., v xxxx xxxx xxxxxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx diskriminace xxxxxxxxx xxx jednání.
43. Xxxxxxxx xxxxxxxxx poukázalo na xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora x xxxxxxxxxxx otázkách (věc 170/84 Bilka-Kaufhaus XxxX /1986/ XXX 1607, xxx 109/88, Xxxxxxx /1989/, XXX 3220), x xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx především povinen xxxxxxxx případ xxxxx xxxxx rozdílného xxxxxxxxx xx xxxxxxx zakázaného xxxxxx; x opačném xxxxxxx případ xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zacházení (xxxx. dosažení oprávněného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
44. Xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx důkazního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx EU xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 70. xxx 20. století. Jeho xxxxx je vytvoření xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx předtím, xxx rozhodnou, xxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalobci xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednání. Následkem xxxx zavazuje xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tvrzeních.
III.
45. Xxxxxxxxxx §133a x. x. ř., xxxxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavec 2, zní:
"§133a
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, že xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx postižení, xxxx xxxxx sexuální xxxxxxxxx, xx soud ve xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud v xxxxxx nevyšel xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v organizacích xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx x členství v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo poskytování xxxxxx xx prokázané, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.".
IV.
46. Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení §133a xxxx. 2 x. x. x. xx xxx rozhodování xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, kterého má xxx xx smyslu čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx použito, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx je xxxxxxx.
47. X xxxxxxx X. X., X. Č. x X. X. o xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisů zákon x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx podle čl. 88 Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku postupu xxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
V.
48. Xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 21. xxxxxx 2002 č. 151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2003 x xxx publikován x xxxxxx 61/2002 Xxxxxx xxxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxx 17.4.2002.
49. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxx, xx návrh xxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx 1.10.2001 x rozeslán xxxxxxxxx xxxx xxxx 1081/0. Xxxxx xxx přijat xx 46. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 15. února 2002 xxxxxxxxx x. 2106, xxxx x xxxxxxxxxx 159 xxxxxxxx xxxx xxx návrh hlasovalo 149 xxx kvoru 80.
50. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxx xxxx zjistil, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx senátorům xxxx xxxxxxx tisk x. 224. Xx 15. schůzi Senátu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx 21. března 2002 xxxxxx Senát xxxxxxxx x. 327, xxxxxx xxxxxxxx vůli xxxxxxx zákona xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx 43 senátorek x xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx 38, xxxxx 1, xxx xxxxx 22.
51. Xxx 26.3.2002 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxx 28. 3. 2002.
52. Xxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxx ustanovení §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, xxx přijat x xxxxx x xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX.
53. Xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx opodstatněnost návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. ř. xxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx x následujících důvodů.
54. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 písm. x) Xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odůvodnění svého xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxxx ustanovení, jichž xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Návrh xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx právním xxxxxxxxxxx. X toho xxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx ústavněprávní argumentace xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx případě xx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx argumentaci xxxxxxxxxx.
55. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. ř. xx protiústavní xxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx diskriminuje. Xxx xxx porušuje ústavně xxxxxxxxx základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dle čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlavě xxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx čl. 37 odst. 3 Listiny, čl. 96 xxxx. 1 Ústavy x čl. 14 odst. 1 Mezinárodního xxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 120/1976 Sb. (xxxx xxx "Pakt"), x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx čl. 14 Xxxxxx.
56. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxx x čl. 14 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxx, xx "Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.".
57. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx článkem 6 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx takto v Xxxxxxxxxx x. 11 xxxxxxxxxxx xxxxx úmluvy xxxxx xxxxxxxx x xxxxx relevantní ustanovení xxx xxx. "xxxxxxx xxxxx" xxx:
"Xx. 6
Xxxxx xx spravedlivý proces
l. Xxxxx xx právo xx to, xxx xxxx záležitost byla xxxxxxxxxxx, veřejně x x přiměřené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx občanských xxxxxxx nebo závazcích ...".
58. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx se jedná x xxxxx strukturované, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx), xxx i xxxxxx (xxxxxxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx").
59. Právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx, xx tudíž xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx neohraničeným. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx, které x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx rozhodovací činnosti xxxxxxx a postupně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx vztahu (nejen) x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx principy, xxxxx, xxx xxxxxxxx x Úmluvě xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx.
60. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti a xxxxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxxx však xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx účastníků x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx, xxxxx xxxx stojících, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx "rovnost xxxxxx". X xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx obsažen x čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx xxxxx "Všichni xxxxxxxxx xxxxxx mají xxxx xxxxxx xxxxx práva.", xxxx. čl. 37 odst. 3 Xxxxxxx, xxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxx.". V Xxxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nemohla xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx sporu xxxxxx xxx "xxxxx xxxxxx", xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxx" xxxxxx. X xxxxxxxxxx životě xxxxxxxxx xxxxxxx x absolutní, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx x xxxxx relativní, xxxxxxx x xxx xxxxxx, že nemůže xxxxx xxxxxx rozdíl x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nerovné xxxxxxxxx xxxx být do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zárukami xxx xxxxxx stranu, xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxx je xxxx. xxxxxx důkazního xxxxxxx (xxxx. xxxx. X. Xxxxx, Evropská úmluva x lidských právech x trestní právo, Xxxx, 2002, str. 144 a násl., xxxxxxx též B. Xxxxx, Ĺxxxxx xxxxx x súdnom konani, XXXX Xxxxxxxxxx, 1999, xxx. 155 x xxxx.). V xxxxxxxx xx xxxx Xx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (1997), (x odst. 55 xxxxxxxxxx), Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu - xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx věc xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx oponentovi. Obdobné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx Xxxxxx xxxxx Švýcarsku (1996), (x odst. 38 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
61. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx i Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx. xx věci xx. xx. XX. XX 13/98 (Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx 12, xxxxx x. 98) xxxxx, xx "Xxxxxx xxxxxxxx stran xx stěžejní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxxx v čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx x x čl. 96 xxxx. 1 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx také xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Občanský xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ustanovení §18, z něhož xxx soudy plyne xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.". Podle xxxxxx ve xxxx xx. zn. Pl. XX 15/01 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 164; xxxxxxxx pod č. 424/2001 Sb.) "X xxxxxxxx xxxxxxxxx tvořícím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na spravedlivý xxxxxx xxxxx i xxxxxxx "xxxxxxxx zbraní", xxxx. xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) podle čl. 37 xxxx. 3 Listiny, čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy ....... Xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" (čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx) xx xxxxxxx promítl v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx jej x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zejména tím, xx xxx xxxxxx xxxxx jeho základem xx myšlenka xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx x principem zákazu xxxxxxxxxxxx xxx čl. 14 Xxxxxx.".
62. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx, x xxxxxx ústavněprávní otázka, xxx v civilním xxxxxxx xx nést xxxxxxx xxxxxxx, výslovně xxxxxxxx není. Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx např. xx xxxx Xxüxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (2005) x xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx (2000) xxxxx, xx "článek 6 odst. 1 Xxxxxx nestanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx x zásadě xxxxxxxxx vnitrostátnímu xxxxx".
63. Xxxxxx i Xxxxxxx xxxx zaručují xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, ne-li xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx řízení. Xx xxxxx neznamená, xx xxxxxxxxxx xx jaksi "xxxx" xxxxxxxxxxxxx rovinu x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx spravedlivosti řízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx celé xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx. Xxxx. xx věci xx. xx. XX. XX 167/96 (Sbírka xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, svazek 6, nález x. 93) Ústavní xxxx xxxxx, že "xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx objasnit. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx vymezují především xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x článku 90 Xxxxxx, xxxxx i x článku 36 odst. 1 Xxxxxxx. Xx, mimo xxxx, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx břemenem xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
64. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tak platí, xx v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásada xxxxxxxx xxxxxx x civilním xxxxxx obecně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x která nesmí xxx xxxxxxxxxxx), x xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx celek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx x rovině xxxxxx.
65. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dle xxx xxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxx ně xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x procesní odpovědnosti xxxxxxxxx za xx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxx důkazní xxxxxxx xx xxxxxx x těm skutečnostem, xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx úprava xxxxxxxxxx x ustanovení §120 x. s. x., xxx xxxxx odstavce xxxxxxx "Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx.", xxxxxxxx stanoví, xx iniciativa xxx xxxxxxxxxxxxx důkazů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx (xxxxxxx) tvrzení x povinnost (xxxxxxx) xxxxxxx. Xxxxxxx břemeno xx xxxxxxxxxx procesního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, v xxxxx zájmu je, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxx prokázána x xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (srov. Xxxxx, Xxxxxx, Krčmář, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxx - Komentář, 6. xxxxxx, xxx. 450 x xxxx.).
66. Xxxxxxx krajského xxxxx, xx odlišnost x xxxxxxxxx xx stranou xxxxxxxxx x řízeních xxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x., ve xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx obecných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x důkazním xxxxxxx, xx vůči xxxxxxxx straně xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67. Ústavní soud xx toho názoru, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ustanovení §133a x. x. x., v nichž xxxxxxxx xxxxxx tvrdí, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx diskriminována (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x občanském xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxx. Xxxxx povahou xx xxxxx x vyvratitelnou xxxxxx domněnku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx opaku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokazování v xxxxxxxxxx §120 o. x. ř. se xxxxxx xxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx obecnými xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxxx. Z tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tvrdit, xx xxxxxx žalovaná xx x řízení, kde xx aplikuje xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x., xx srovnání se xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx znevýhodněna. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx stranu žalovanou xxxx xxxx ani xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, která xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nejdříve xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx odůvodňující xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx to xx slovního znění xxxxxxxxxx §133a odst. 2 o. x. x. xxxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx vyjádřeným x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx 16.3.2004 x xxxxxxx Xxxxx x. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X-11/03).
68. Je xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx zacházeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. ř. (x xxxxxx i x řízeních xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 x. x. x.) ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx odlišnost xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za protiústavní xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx legitimní xxx, x
x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx poměru (xxxxxxxxxxxxxxx) mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
69. Ke xxxxxx diskriminace a xxxxxxxxx xxxxx se Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. v nálezu xx. zn. Xx. XX 9/95 (Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx 5, nález x. 16, xxx. 107; xxxxxxxx xxx č. 107/1996 Sb.), x xxxx xxxxx, xx "Xx věcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxxx skupinu osob, xx ovšem za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokracie x xxxxxxxx xxxx".
70. Xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zacházení xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 14 Xxxxxx, xxxxxxxx jí schází xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl x b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.
71. Pokud xxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. s. x. (x xxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 1 x. x. x.), xx xxxxxx (x xxxxxxx xx uvádí x xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx), xx xxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx právního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnic. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je rámován čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, dle něhož "Xxxxx republika dodržuje xxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx práva.". Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxxx prosazení xxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoliv xxxxx xx xxxxxxx diskriminace xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx původu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důvodech. Xxxxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xx, jak xxxxx xx. 6 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, založena xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx lidských práv x základních xxxxxx, xxxxx i na xxxxxxxx právního státu, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx základní xxxxx xxx, xxx xxxx zaručena Xxxxxxx x xxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx antidiskriminační xxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxxxx, xxx něhož xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vnitrostátní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx. x xxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx břemene. Xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxxx xx poškozena nedodržením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx diskriminaci, xxxxxxxx xxxxxxx břemeno xx xxxxxxx, jemuž xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx. xx. 8 xxxx. 1 Směrnice Xxxx 2000/43/XX). Xxxxxxx xxxx akceptuje, xx xx-xx být xxxxxx xxxxx x především xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx podmínkám xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx vznikající xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx dosaženo x xxxxx jsou x daném případě xxxxxxxxx zejména v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx antidiskriminačních xxxxxxx. X xxxx xxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx projev xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxx cíl xxxxxxx.
72. Xxxxx rozhodnout, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx xxxxx. Jakkoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx, resp. v xxxx legislativně-technické xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyplývající xx Xxxxxxxx Rady 2000/43/EC xxxxxxxxxx xx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxx xx zákonodárci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, nutno xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxxx obsažená x xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx revidovaného znění xxx XXXX (Xxxxxxxxxx Xxxxxx pro Xxxxxxxxxx Xxxxx) "členské xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx právními xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxx se xxxxx cítí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásady rovného xxxxxxxxx x předloží xxxxx ... skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx x přímé xxxx xxxxxxx diskriminaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat, xx nedošlo x xxxxxxxx zásady rovného xxxxxxxxx", tedy xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §133a o. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx úpravu Xxxxxxxxx republiky, kde xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 365/2004 Zb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), "xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xx neporušil xxxxxx xxxxxxx zacházení, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ze kterých xxx důvodně usuzovat, xx x porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx". Přes uvedené xxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. s. x. xxxxx xxxxxx x xxxxxx závěru, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx uvedené xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x Evropského xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx §133a xxxx. 2 x. x. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx presumpce odpovědnosti xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx tudíž xxxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx žalující xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zásah; xxxxxxxxx xxxx pouhé xxxx xxxxx nepodložené tvrzení x xxxxxx diskriminaci.
73. Xxxxxxxx ustanovení §133a xxxx. 2 x. x. x. tedy xxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx dovodit, xx xxxxx, xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx cítila xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, stačí xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxx řízení xxxx nejen xxxxxx, xxx i prokázat, xx s xx xxxxxx zacházeno obvyklým, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx v řízení xxxxx. Xxxx pak xxxx tvrdit, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx diskriminací na xxxxxxx rasového nebo xxxxxxxxx původu. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se (xxxxxxxxxxx) xxxx. Xxxxxxx požadavek, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx diskriminována xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx (etnický) xxxxx, x xxxxxx x důvodu jiného, xx xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx, xxxxx prokázat xxxxxxxx (xxxxxxxx) žalované xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
74. Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx linií Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx zásada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx neprospěch, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxx, xx došlo x xxxxx xxxx xxxxxxx diskriminaci, xxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že žalovanému xxxxxxxx prokázat, že xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 10.3.2005 xx xxxx Nikoloudi x. XXX; X-196/02).
75. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx proto neobstojí xxxxx xxxxxxxxxxxx, že x řízeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudního řádu "xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx a xxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx strana xxxxxxxx xx znevýhodněna, xxxxx xx měla xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx". Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. I strana xxxxxxxx xxxx své xxxxxxx tvrzení i xxxxxxx důkazní. Xxxxx xxxx břemena strana xxxxxxxx unese, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudit soud, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prokázat xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx (xxxxxxxxx) důvodů xxxxxxx. X uvedených xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx ustanovení §133a xxxx. 2 o. x. x. xx xxxxxxxxxxx přiměřeným x xxxxxxxx sledovaného xxxx, xxxx. xx - xxxx-xx aplikováno xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
76. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústavní soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx má x xxxxxxxx stejný xxxxx jako navrhovatel: xxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx "xxxxxxx" důkazní xxxxxxx (xxx xxxxxx nastavené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazního xxxxxxx na žalovaného). Xxxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx stav za xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx; Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; výklad xxxxxxxxxxx xxx Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
77. Z xxxx xxxxxxxxx důvodů Ústavní xxxx učinil xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx souladnou xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 14 Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrh xxxxx ustanovení §70 xxxx. 2 zákona x Ústavním xxxxx xxxxxx.
78. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx formulace xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ještě xxxxx xxxxxxxx zákonného xxxxx dospět x xxxxxx, xx právě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx krajně xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provést způsobem xxxxxxx zřetelnějším.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 419/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.9.2006.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.