Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
458/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podnikání v energetických odvětvích §3

Licence §4

Podmínky udělení licence §5

Odpovědný zástupce §6

Žádost o licenci §7

Uznání oprávnění podnikat §7a

Udělení licence §8

Změny rozhodnutí o udělení licence §9

Zánik licence §10

Certifikace §10a §10b §10c

Práva a povinnosti držitelů licencí §11

Některá opatření na ochranu zákazníka §11a

Povinnosti nad rámec licence §12

Dodavatel poslední instance §12a §13

Fond §14 §15

Poskytování informací orgánům státní správy §15a

Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře §15b

Působnost ministerstva §16

Energetický regulační úřad a jeho působnost §17 §17a

Organizace Energetického regulačního úřadu §17b

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou národní bankou §17c

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu §17d

Zveřejňování a konzultace §17e

Vztah k Parlamentu České republiky §17f

Registr §17g

Dozor v energetických odvětvích §18

Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření §18a

Šetření na místě v obchodních prostorách §18b §19

Regulace cen §19a

Regulační výkazy §20

Operátor trhu §20a

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Díl 1 - Elektroenergetika §21

Účastníci trhu s elektřinou §22

Výrobce elektřiny §23

Provozovatel přenosové soustavy §24

Vlastnické oddělení provozovatele přenosové soustavy §24a

Provozovatel distribuční soustavy §25

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §25a

Technické dispečinky §26 §27

Zákazník §28 §29

Obchodník s elektřinou §30

Výstavba výrobny elektřiny §30a

Žádost o udělení autorizace §30b

Rozhodnutí o udělení autorizace §30c

Zánik autorizace §30d §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Povinnosti vlastníka přímého vedení §43 §44

Elektrická přípojka §45

Ochranná pásma §46

Přeložky zařízení §47

Styk zařízení §48

Měření §49

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou §50

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy §51

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy §52

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny §53

Stav nouze §54

Díl 2 - Plynárenství §55

Účastníci trhu s plynem §56

Výrobce plynu §57

Provozovatel přepravní soustavy §58

Oddělení provozovatele přepravní soustavy §58a

Nezávislý provozovatel přepravní soustavy §58b

Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58c

Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58d

Dozorčí rada nebo správní rada nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58e

Řízení o schválení ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58f

Nezávislost provozovatele přepravní soustavy §58g

Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost §58h

Program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy a dohled nad jeho prováděním §58i

Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58j

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58k

Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58l

Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58m

Vlastnické oddělení provozovatele přepravní soustavy §58n

Provozovatel distribuční soustavy §59

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §59a

Provozovatel zásobníku plynu §60

Oddělení provozovatele zásobníku plynu §60a

Obchodník s plynem §61

Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích strtan §61a

Zákazník §62 §63

Technické plynárenské dispečinky §64

Přímý plynovod §65

Plynovodní přípojka §66

Výstavba vybraných plynových zařízení §67

Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení §67a

Ochranná pásma §68

Bezpečnostní pásma §69

Přeložky plynárenských zařízení §70

Měření §71

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem §72

Stav nouze §73

Bezpečnostní standard §73a

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu §74 §75

Díl 3 - Teplárenství

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie §76

Odběratel tepelné energie §77

Měření §78

Tepelná přípojka a předávací stanice §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85

Přeložky rozvodných tepelných zařízení §86

Ochranná pásma §87

Stav nouze §88

Neoprávněný odběr tepelné energie a neoprávněná dodávka tepelné energie §89

HLAVA TŘETÍ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §90

Přestupky držitele licence §91

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §91a

Přestupky osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu §91b §91c

Společná ustanovení k přestupkům §91d

HLAVA ČTVRTÁ - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE §92 §93 §94 §95

HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §96 §96a §96b

Přezkum souladu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu s předpisem Evropské unie §96c

Donucovací pokuty §96d §97

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu §97a

Přechodná ustanovení §98

Zmocňovací ustanovení §98a

Závěrečná ustanovení §99

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §100

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §101

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §102

ČÁST PÁTÁ §103

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §104

Příloha - Bezpečnostní pásma plynových zařízení

č. 278/2003 Sb. - Čl. II

č. 670/2004 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXVII

č. 211/2011 Sb. - Čl. II

č. 90/2014 Sb. - Čl. II

č. 131/2015 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 134/2005 Sb.

INFORMACE

458

ZÁKON

ze dne 28. xxxxxxxxx 2000

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X VÝKON XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxx část

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxx spojené.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) vymezeným xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx faktických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, hlasování x xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, která hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx soustavu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zda xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxx xxxx"), xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx republice x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx charakter xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx chráněná xxxxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dále xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. distribuční xxxxxxxxx xxxxxxxx propojený xxxxxx vedení x xxxxxxxx x napětí 110 kV, x xxxxxxxx vybraných xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx 110 kV, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx soustavy, x xxxxxx a zařízení x xxxxxx 0,4/0,23 xX, 1,5 xX, 3 xX, 6 xX, 10 xX, 22 xX, 25 xX xxxx 35 xX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx vymezeném území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx měřicí, ochranné, xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x provozována ve xxxxxxxx zájmu,

2. elektrickou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx odbočením xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx určeno x xxxxxxxxx odběrného elektrického xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx staveb a xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení pro xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx místo, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k distribuční xxxxxxxx x xxx xx instalováno xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx časovém xxxxx,

8. xxxxxxxxxx službami xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx připojena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx určeny k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x po jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. přímým vedením xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě xxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soustavou nebo x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxx elektrické vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho ovládaných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx 400 kV, 220 xX x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX, uvedených x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x elektrizačními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx měřicí, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx odchylek xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

14. typovým xxxxxxxxx xxxxxxx charakterizující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx používá xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelem xxxxxxx licencí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx oprávněna xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuce xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x elektřinou,

16. xxxxxxxxxxxx xxxxx s regulační xxxxxxx xxx s xxxxxxxxx energií xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x součinnosti x provozovatelem přenosové xxxxxxxx,

17. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektřinu xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

18. výrobnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zahrnující všechna xxxxxxxx xxxxxxxx; výrobna xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém výkonu 100 XX x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

19. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

21. xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxx souvisejících xx zabezpečením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx propojený xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx kterém zajišťuje xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odběrné xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx přípojky,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. odběrným xxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx měřicím zařízením,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xxxxxxx xxxxxxxx počínaje xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxx zařízení xxx xxxxxxx využití xxxxx; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx rozdíl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxx obchodní den,

7. xxxxxxxxxxxx soustavou xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor zařízení xxx xxxxxx, přepravu, xxxxxxxxxx x uskladnění xxxxx, včetně systému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží x provozování těchto xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxx plynovodu a xxxxxxx xxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxx plyn, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, degazační x generátorový xxxx, xxxxxxxx, propan, butan x jejich směsi, xxxxx nejsou používány xxx xxxxx motorových xxxxxxx,

10. plynovodem xxxxxxxx x potrubní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx přípojkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončené xxxx hlavním xxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx xxxxxx x připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odběrná xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zkapalněných xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

13. xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx x systému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x uskladňování xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plynárenskou soustavou Xxxxx republiky xxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

14. přepravní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanic a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na přepravu xxxxx; přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x který je xxxxxxxxx zřízený pro xxxxxxx xxxxx zákazníkovi, x slouží xxxxx xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 50 % celkové xxxxx spotřeby xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

17. xxxxxxxxx odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

19. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjadřující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx plynárenství,

20. těžebním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavě nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx plynovod je xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

21. xxxxxxxx xxxxxx maximální xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technických xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx charakterizující roční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zákazníků, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

23. xxxxxxxxxx integrovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, distribuci xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx kterými je xxxxx osoba oprávněna xxxx xxxx tytéž xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx, vykonávat xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uskladnění xxxxx a alespoň 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x plynem,

24. volnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v daném xxxxxxx období xxx xxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušného držitele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

25. xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx užití x xxxxxxxx xxxxx,

26. výrobnou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx terminál xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde uskutečňuje xxxxx xxxxxxx držitel xxxxxxx na výrobu xxxxx; výrobna xxxxxxx xxxxx xx zřizována x provozována xx xxxxxxxx zájmu,

27. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

28. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

29. xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy zajišťování xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

30. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

c) x teplárenství

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má vlastnické xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx dopravuje xxxx transformuje x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx distributor xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

3. dodávkou xxxxxxx energie dodávka xxxxxxx tepla nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx energie xxxxx x xxxxxxx využití xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nakupuje xxxxxxxx energii xxx xxxx konečné xxxxxxx x xxxxxxx nakoupenou xxxxxxxx xxxxxxx odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx připojeno x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zdroji xxxxxxx xxxxxxx,

5. odběratelem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx tepelné xxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxx od výrobce xxxx distributora tepelné xxxxxxx ke konečné xxxxxxxx xxxx dalšímu xxxxxxx,

7. xxxxxxxx místem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie, x xxxx přechází xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx odběr xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x objektu nebo xxxx xxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxx energie doprava, xxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx x dodávka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx věcí x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx,

11. rozvodným tepelným xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx stanicemi x xxxxxxxxx přípojkami; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tepelná xxxxxxxx xxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x případě, xx x nim xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením,

13. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx využíváním paliv xxxx jiné formy xxxxxxx získává tepelná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx látce,

14. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx soustava tvořená xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojem xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vytápění, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx a technologické xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx licence xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx x licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx; soustava zásobování xxxxxxxx energií xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxxxx přípojkou xxxx xxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx objekt.

§3

Xxxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podnikání x energetických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, distribuce xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx, činnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, přeprava plynu, xxxxxxxxxx xxxxx, uskladňování xxxxx x xxxxxx x plynem a xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx tepelné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výroba xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx související jsou xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém výkonu 100 XX a xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, zásobníku xxxxx, těžebního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e).

(3) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx pouze xx xxxxxxx licence udělené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 10 xX xxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx, xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx propojena s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxx na výrobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 10 xX xxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx zákazníka, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx místě připojena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx, výrobu, distribuci x xxxxxxxxxxxx koksárenského xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x generátorového xxxxx, xxxxxxxxx, propanu, butanu x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx xxxx,

x) xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx určené xxx jeden objekt xxxxxxx zákazníka,

c) xx xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx hmotách.

(5) Fyzické x právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxx xx propan-butanových xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolu x xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx směsi do xxxxx x nevyhovující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx zakazuje.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx propan-butanových xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx pravidelné provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x opravy xxxx xxxxxxxxxxx lahví. Xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx

(1) Licence se xxxxxxx

x) xxxxxxx xx 25 xxx, x xx xx

1. výrobu xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx, x xx na

1. xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx.

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. rozvod xxxxxxx xxxxxxx,

7. činnosti xxxxxxxxx xxxx,

x) na xxxx 5 xxx, x xx na

1. xxxxxx x elektřinou,

2. xxxxxx x plynem.

(2) Xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxx xx činnosti operátora xxxx.

(3) V případě, xx xxxxxxx o xxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx x energetickému xxxxxxxx, které xx xxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, licence xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva.

§5

Podmínky xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pro udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) odborná xxxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.

(2) Xxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx licence, xxxx xxxxxxxx, xx xx finanční x xxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxx xxxxxx licencované xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx licence xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které má xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx povinen xxxxxxx x souhlas vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxx prokazovat xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx elektrický xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 200 xX, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxx energie nižší xxx 1 MW.

(4) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxx x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx spáchaný x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx x energetice,

pokud xx xx xx xxxxxxx, xxxx by nebyla xxxxxxxxx.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 se xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směru a 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směru x xxxxxxxxx a 6 roků praxe x xxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx 1 XX xxxxxx x samostatného distribučního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení tepelné xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX včetně postačuje xxxxxxx x xxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx energetických xxxxxx xxxx obdobné osvědčení xxxxxx x jiném xxxxx. X výroby xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 xX není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odbornou způsobilost.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyžadována xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx 5 let. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx zrušil xxxxxxx vedený na xxxxxxx žadatele xxxxx, xx xxxx splněno xxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxx xxxxxx insolvenční xxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx konkursu proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela nepostačující. Xxxxxxx o licenci xxxx finančně xxxxxxxxx, xxxxxxxx má evidovány xxxxxxxxxx xx daních, xxxxx a poplatcích, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx provozovat.

(8) X xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, licence xx výrobu plynu xxxx licence na xxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx energie v xxxxxxxxx rozsahu přiměřeném xxxxxxxxx povaze xxxxxxxx xx účelem ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 (xxxx xxx "provoz xxx xxxxxxx technologie"); xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx provozu xxx xxxxxxx technologie xxxxxx účastníkovi trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie. Provoz xxx xxxxxxx technologie x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx zahájením nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxx ověření technologie Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pro ověření xxxxxxxxxxx trvající xxxx xxx 1 xxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na žádost xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas udělí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx delší xxx 1 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx technologického xxxxxxxx, předpokládané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx provozující xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx se xxxxxxxx xx výrobce elektřiny, xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx tepelné energie.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx licence právnickou xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, nesplňuje-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Odpovědným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx člen dozorčí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx svou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxx xxxxxxx povinnost xx 15 dnů navrhnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědného zástupce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxx.

§7

Xxxxxx x licenci

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení, trvalý xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx odpovědného xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx odpovědného xxxxxxxx,

x) předmět x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x licencí xx distribuci a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dálej jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby bydliště xxxx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x České republice, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx přidělena, x bydliště xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx funkci člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx, xxxxx jednají xxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rozvod xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zástupce,

e) xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx licencované xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx zástupcem xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, též xxxxx xxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx připojí

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx osoba xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx; zahraniční xxxxxxxxx xxxxx připojí výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx státu, jehož xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx x posledních 3 xxxxxx zdržovala nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 6 měsíců; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx prohlášení x xxxxxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx prohlášení nesmí xxx xxxxxx než 6 měsíců,

c) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x fyzickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx závod mimo xxxxx České republiky, x doklady x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx území.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sítí,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžádá xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx doklady x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx požadován výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační úřad xx vyžádá výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení licence xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokladů, xx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx nedoplatky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x orgánu xxxxx xxxxxx vydání xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx žadatel xxxx doklady x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení licence xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datových xxxx. Finanční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx vydají xxxxxxxx doklady xx 7 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx-xx licence xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) xxxx x) tohoto xxxxxx, lze licenci xxx xxxxxxxxx v xxxxx odvětví xxxxxx xxxxx udělit nejdříve xx xxxxxxxx 3 xxx xx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxx licence.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provozovny, prokázání xxxxxxxxxxxx xxxx užívacího xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, x vzory xxxxxxx x udělení, změně x xxxxxxx licence, x členění licencí xxx xxxxx regulace, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x licenci, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§7a

Uznání oprávnění podnikat

(1) Xxxxx, která hodlá xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx x elektřinou xxxx xxx obchod x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx má xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodu x plynem. Rozhodne-li Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxxx oprávnění x podnikání xxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, považuje xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxx s xxxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 zaniká, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §10 odst. 2 xxxx. x) až x). Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinna Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx licence

(1) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx licence xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx též marným xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx firmu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx rejstříku; xxxxx jméno x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxx narození, xxxxx xxxx bydliště,

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx území,

c) technické xxxxxxxx, které xx xxxxxxx licence při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodržovat,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, a den xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx činnosti,

f) schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6,

x) seznam xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx specifikaci xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx uděluje,

h) u xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, bydliště mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, x údaje xxxxxxxx xx odpovědného xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven; x xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx organizační složky x Xxxxx xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx xx odpovědného xxxxxxxx.

(3) Xx každé xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx licenci.

(4) Xxxxxx-xx si Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx správy xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení xxxx xxxx xxxxxx podle §7 odst. 5, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxx potvrzení nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(5) Energetický regulační xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxx x před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Na žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx prokázáno, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx x odstavci 5 xxxx 6 xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx od doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, změně nebo xxxxxxx licence a xxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxxxxx regulačním věstníku.

§9

Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx podle §5 x všechny změny xxxxxxxx se xxxxx x dokladů, které xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7, předložit x xxxx doklady x xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx x požádat x xxxxx podle xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxx zapsané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie, která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxx změn xxxxx předchozí xxxx xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 Energetický xxxxxxxxx úřad rozhodne x změně xxxxxxxxxx x udělení licence.

(3) X xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8. X xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx licence xx xxxxxxxx uvedené v §3 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx provozoven, xxx xxx xxxx xxxxxxx udělena, xxxx xxxxxxx rozsahu podnikání, xx přiměřeně použijí xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xx 9.

(5) X xxxxxxx rozšíření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vymezeného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx držitel xxxxxxx na xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla licence xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2. Xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxx xx xxxxxx x xxxxxx nezaniká xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx fyzické osoby x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2. Žádost xxxxxxxxx osoby o xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla licence xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3. Doklady podle §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx jejich doložení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o splnění xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení §7 xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx obdobně.

§10

Zánik licence

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 10,

b) zánikem xxxx přeměnou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx odstavce 11,

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx licence,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx licenci xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek xxxx,

x) xxx xxxxxx licencované xxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zrušit, xxxxxx-xx, že

a) xxxx xxxxxxx nezahájil xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo nevykonává xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx držitele licence xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx držitel nezaplatil xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu podle §14,

x) držitel xxxxxxx xxxxx neuhradil xxx xx upozornění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx cenu xxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Požádá-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v §3 odst. 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše však xx xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx nemá, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx a které xxxx s xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X zkrácení lhůty xxxxxxx v xxxxxxxx 4 x x xxxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(6) Současně s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx ukončením xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx zákona, xxxxx není dědiců xx závěti,

b) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Pokud xxxxx xxxx xxxxx pokračují xx skončení řízení x xxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu písemně xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závěti xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx se ujme xxxxxx.

(10) Osoba xxxxxxx x odstavci 8 xxxx. a) xx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx licence. Xx xxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx taková xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xx základě rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemřelému xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx udělena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx, xx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx vykonává xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxx xxx přeměněnou xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx datum xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nástupci xxxx právnické osobě xxxxxxx odštěpením zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx.

Xxxxxxxxxxx

§10x

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx přepravní soustavu xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx každou xxxxx skutečnosti, x xxxxx se xxxxx x v xxxxxxxx xxxxx přestal splňovat xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxx xxx nabude xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx osob z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§10x

(1) Certifikace xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n, xxxx

x) x xxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Energetický regulační xxxx neshledá xxxxxx x xxxxxxxx certifikace xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10a xxxx. 2, xxxxx xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx oznámení xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Komisi umožní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx od

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncept xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x odůvodnění xx 4 měsíců ode xxx jejího zahájení, xxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx soustavy podle §10a odst. 1. Xxxxx x certifikaci xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 měsíců od xxxxxxxx podnětu Komise xxxx xx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx v certifikaci xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(6) Energetický regulační xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxx zahájené xx xxxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n.

(7) X xxxxxxxxxxx zahájené x xxxx úřední Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx nezávislosti zruší, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m nebo 58n xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O výsledku xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§10x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxx x třetí xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxx certifikace Komisi.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxx xxxxx xxxx k xxxx, že xxxxx xxxx xxxxx z xxxxx země získají xxxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10a xxxx. 3, sdělí xx do 30 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "ministerstvo") x tom, zda xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx osob xx třetí xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Ministerstvo vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxx druhé, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx ze xxxxx země xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek elektřiny xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx k dané xxxxx xxxx xxxx xxxxx, které vyplývají x xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je Evropská xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx a závazků Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx nebo zeměmi,

c) xxxxxx skutečností nebo xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx vyhotoví koncept xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámí jej Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx konceptu Xxxxxx umožní Energetický xxxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx xx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx části rozhodnutí x xxxxxxxxxx požádá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy splňuje xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a58n,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neohrozí bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx 4 xxxxxx x xxxxxxx, že Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Agenturu pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx")20), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věci xx 2 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx xxxxx xxx xxxxxx stanoviska Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v certifikaci xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m nebo §58n xxxx. 2, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx, xx získání xxxx xxxxx kontroly xx xxxxxx osoby nebo xxxx xx xxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(8) X certifikaci xxxxxxxx x moci xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx certifikát xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx nezávislosti podle §24a odst. 2, §58b58m xxxxx §58n xxxx. 2, xxxx x xxxxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxx x xxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změn jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx k ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx republice x Xxxxxxxx xxxx, jinak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxxxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

(9) Výrokovou xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanoviska Komise, xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§11

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx spolehlivá a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx tato povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení energetické xxxxxxxxx a podporu x sledování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx x výkonu xxxxxxxxxxx činnosti byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx prováděny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x podklady xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx licencované činnosti xxxxxx,

x) vyúčtovávat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx dozvěděl xx xxxxx zákazníků,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx života x xxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

j) xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravdivé x xxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx,

x) zdržet se xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx bránit poptávce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a) xxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx mohly xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx služeb,

l) xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx smluvních vztahů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx lidské, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z vyúčtování xxxxxxx energie a xxxxx o xxxx xxxxxxxx energie za xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

p) nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx poskytnout xxxxx a srozumitelné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plynu x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x poptávkou xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem.

(2) Držitel xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 postupuje xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při řešení mimořádných xxxxxxx1e) x xxxxxxxxx xxxxxxx1e) xxxxx havarijního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx1e) x x orgány xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchod s xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 5 let údaje x plnění podle xxxxx uzavřených x xxxxxxxxx velkoobchodního xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vztažené x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx vyžádání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovat.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, distribuci xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx povinen provést xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxx. Uplatněním xxxxx xx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plynu, xxxxxx x elektřinou xxxx obchod s xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uplatňované xxxxxxxx dodávek xxxxx x ceny za xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 630 XXx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxxx elektřiny xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx napětí. Xxxxxxx xxx za dodávku xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve smlouvě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy podle xxxxxxxxxx xxxxxx1f) xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xx xxxx neurčitou xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx zachována, xx-xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx činí 15 xxx a xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx výpovědi. Xxx xxxxxx xxxxxxx práva x povinnosti zákazníka x držitele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sjednané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx držiteli xxxxxxx, který xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uzavřel, xxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx držitel licence xx xxxxxx s xxxxxxxxxx, obchod x xxxxxx, výrobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxx-xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxx důvodu odstoupit xx xxxxxxx xx 3 měsíců od xxxx zvýšení ceny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx třicátý xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zákazníka poučí x jeho právu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx zákazník xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx odstoupit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx ceny nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nevzniká x xxxxxxx xxxxxxx regulované xxxxxx xxxx, daní x xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx závazným právním xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 je xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxx, neurčí-li zákazník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx práva xx odstoupení xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek x méně xxx 10 xxx před xxxxxx xxxxxx měsíce, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pro xxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákazníkem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx lhůty, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx obchod x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dodanou xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(9) Uplatňuje-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s elektřinou, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx energie, xxxxxxx xxxxxxxx platby nejvýše x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx energie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x distribuce plynu xxx xxxxx licence xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx licencované činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxx licence xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto případě xxxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxxxxxx a výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuci plynu xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx") xxxxx §14. Prokazatelná xxxxxx vzniklá xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuci xxxxx xxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx vést samostatné xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxx poslední instance

(1) Xxxxxxxxxxx poslední instance xxxxxx vymezeného xxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx soustavě, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s elektřinou xxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodává xxxxxxxxx xxxx plyn xxxxxxxxxxx, jehož dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylek xxxx x xxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníka, x němž xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx na zákazníka, xxxxx xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxx xxxxx xxx 630 XXx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx pozbyl xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo nemá xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx a ostatní xxxxxxxx dodávky je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx zákazníkovi x xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx poslední instance xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x dotčeném xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx neoprávněného xxxxxx v daném xxxxxxxx xxxxx.

(7) Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx dodává xxxxxxxxx nebo plyn xx xxxx nejdéle 6 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx místo, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx nebyly xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Okamžikem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx původním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§14

Xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx držitelů licence, xxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx rámec xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu, úroky x úrok x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx licencí xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a) xxxx 3 a §4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 6 jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x úhradě prokazatelné xxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx konci zúčtovacího xxxxxx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx do fondu xx xxxxxx xx xxxxxx období fondu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu nejméně x 5 000 000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxx 100 Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevrací.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx kalendářní rok x částky vyplývající x xxxxxxxx 3 xxx příslušný rok. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xxxx xx držitelé xxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxx částka, o xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx držitele xxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxxx xx zvýší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Podle výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx příslušného držitele xxxxxxx. Xxxxxxxx licencí xxxx xxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dodatečně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, kterému byla xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx energie xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx ztráta držitelů xxxxxxx prostředky xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx prostředky xxxxx se na xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx do následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Držitel xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost dodávek xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokazatelné xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

(10) Xxxxx-xx k xxxxxxx finančních prostředků x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx čerpané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15 xxx ode xxx xxxxx učiněné Xxxxxxxxxxxx regulačním úřadem xxxx xxx dne xxxxxxxx příjemcem xx xxxxx. Zároveň xx xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx čerpaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x penále xxxxxx x vymáhá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Energetický xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v Energetickém xxxxxxxxxx věstníku. Zprávu x xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako přílohu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx příslušný xxx xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx rok.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§15a

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx žádost ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií") xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx působnosti xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx úplné, xxxxxxx x pravdivé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx certifikace.

(4) Při xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxx x účel xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x poučí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

§15b

Povinnost uchovávání xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 8 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 8 odst. 2 x 6 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií xx dobu 3 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx2)

x) xxxxxx státní autorizace xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle podmínek xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx energetickou xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx plán xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo závazků xxxxxxxxxxxxx x členství x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dodávky poslední xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx soutěž,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx trhu s xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x zařízení x xxxxxxxx celistvosti energetických xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx předchozích 3 xxxxxx ze třetích xxxx, x to xxxxxx za 3 xxxxxx,

4. xxxxxxxx zamítnutí xxxxxxx x udělení xxxxxx autorizace,

5. skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx a tepla x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výrobu xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx kombinované výroby xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxx kombinovanou xxxxxx elektřiny x xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx x elektřinu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uplatňováním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 5 let,

10. xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jiných osob, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx následujících 5 xxxx xxxx kalendářních xxx,

12. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx infrastruktury,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nabídkové řízení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx primární xxxxxxxxxxx palivové xxxxxx, xx míry xxxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx 15 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx plánu,

h) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx dodávek plynu Xxxxxx,

x) zajišťuje mimosoudní xxxxxxxxxx sporů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektroenergetiky a xxxxxxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivých xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxxxxxxx x plynárenské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx kapacit xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx x elektroenergetice, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti osob x zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx energetických xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxx působnosti,

o) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx21) x Xxxxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx30),

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx akční plán Xxxxx republiky pro xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komisi,

q) xxxxxxx xxxxxxx podílu energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx hrubé konečné xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranných a xxxxxxxxxxxxxx mezinárodních dohod x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx využitím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x jejich xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podporovaných zdrojů x xxxxxxx xxxxx x obnovitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x využívání xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x x kombinované xxxxxx elektřiny a xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) eviduje xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

w) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla x elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je x územním řízení xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxx, xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xx 30. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx 3 roky xx 30. xxxxx xxxxxx xxxx předává Xxxxxx xxxxxxxxxxxx akční xxxxx energetické xxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Jihlava.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx své působnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupuje xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výkon xxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných a xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx biometanu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x ochrana xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podléhá xxxxxxxx. Energetický regulační xxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu xx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx2a), Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s energií x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx přepravním soustavám2b) x regulačním xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxx x elektřinou x xxxxxx x rámci Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacit, xxxxxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhoduje x

x) xxxxxxx, změně, prodloužení xxxx xxxxxxx licence,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec licence,

d) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx xxxxx §61a,

x) xxxxxxxx omezení povinnosti xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67a,

x) udělení nebo xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx §7a.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxxxx spory x xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxxx x xxxxx x omezení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx energie x xxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuce,

b) xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx držiteli xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx držitelem xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušnost xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzniklý xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxx plynovodům, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 6,

x) xx návrh xxxxxxxxx x postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektřinu, plyn xxxx tepelnou xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zákazníka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx smluv, jejichž xxxxxxxxx xx dodávka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx,

2. x xxxxxx, xxx xxxxxx vztah xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, x xxx xx xxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 x dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx stanovuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, Xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx a Řád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x plynárenství,

h) provádí xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxx desetiletý xxxx rozvoje přenosové xxxxxxxx a desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; schválení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva,

j) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx omezujících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x elektřinou, xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxx přenosových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx velkoobchodním x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxxx x plynu xxx xxxxxxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x čtvrtletní xxxxxx x provozu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenách xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx srovnání, a xx v členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxx xxxxxx jejich úkolů,

p) xxxxxxxxxxxx x Komisí x Agenturou, s xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x občanskými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx energií,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnět Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx regulačních orgánů xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xx-xx za xx, xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx22) v xxxxxxx vnitřního xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x plynem,

s) monitoruje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxx poskytování informací xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx téhož koncernu, xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sleduje xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx záznamy x xxxxxx vztazích,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem,

d) xxxxxxx šetření v xxxxxxxxx, místnostech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx koncernu,

f) xxxxxxx xxxxxxx s poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx jmenování, volbu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x schvaluje xx xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady a xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx předčasné xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxx, změnu xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx do přepravní xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Evropskou xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provádění desetiletého xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx a rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investic xx přepravní soustavy.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx zabezpečuje xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věstníku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vládě, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx zprávě o xxxxxxxx a hospodaření Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx posouzení xxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx soustavy xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro přeshraniční xxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a s xxxxxx. Xxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx jednou ročně Xxxxxx národní xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přepravu plynu, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx x regulaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx operátora trhu, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxx xx elektrizační xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je-li xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxx v jiném xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "zaměstnanec Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx"), xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx níž xx xxxxx chráněnou informaci, xx povinna o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx k Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x takových skutečnostech x xxxxxxx svědectví xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx informací Xxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předává xxxxxxxxxxxx x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) datum narození,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx číslo,

d) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

g) xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého nepřežil.

(5) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Ministerstvo x Energetický xxxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxx ověření poskytnutých xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx předávat, třídit xxxx kombinovat, popřípadě xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného úkolu.

§17x

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx "Rada"), která xx xxx xxxxx. Xxxxx z xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Předseda řídí xxxxxxx Rady, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx člen Xxxx.

(2) Xxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx 5 xxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxx jeden xxxx Rady. Xx xxxxxx předsedy Xxxx xx člen Xxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxx, xxxxxxx však xx dobu 3 xxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxx jmenován xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx svéprávný,

b) xx bezúhonný; za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x jiného xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen; za xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx občan, který xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx46),

x) xx xxxxxxx 7 xxx praxe v xxxxx xxxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx 3 xxxx v xxxxxx xxxx vedoucí funkci; xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trvalá činnost xx výrobě, přenosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo teplem xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx ukončené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx straně xxxx x politickém xxxxx.

(5) Xxxxxx člena Xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odvoláním,

c) xxxxxxx xx funkce,

d) xxxx, xxx xx ujal xxxxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxx svéprávnosti xxxx x spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx za mrtvého.

(6) Xxxx Xxxx nesmí xxx xxxxxxxxx licence xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx energetiky, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo se xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zprostředkovaně xxxxxxxxxxx nebo obdobnou xxxxxxx držiteli xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Člen Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx funkci, být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pracovněprávním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost x výjimkou správy xxxxxxxxx majetku a xxxxxxxx vědecké, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x případě hrubého xxxx opakovaného méně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 6 měsíců. Xxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenuje nového xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odvolaného člena.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxx funkce xxxxx Xxxx podle xxxxxxxx 5 x 6. Rozhodnutí o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, včetně odůvodnění, xx doručí odvolanému xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xx zveřejní x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(9) Xxxx rozhoduje hlasováním. Xxxxx xxxx Xxxx xx xxxxx hlas. Xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx, pokud xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Rady x xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx protokolu; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxx

x) xxxxxxxxx

1. xxxx činnosti Energetického xxxxxxxxxxx úřadu,

2. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxxxx, spisový x xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

4. xxxxxx o činnosti x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

6. xxxxxx zásad xxxxxx xxxxxxxx,

7. návrhy cenových xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx úřadem,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxx přípustný xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) X prvním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(13) Xxxxxxxx Rady xx nárok xx xxxx, xxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx plnění xxxx prezident Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx má xxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx a xxxxx členové Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platu, xxxxx xxx náležel x xxxx xxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx Rady x xxxxxx odvolán nebo xxxx funkce zanikla xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxx členem Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx čin.

(14) Rada xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxx součinnosti potřebné x xxxxxx svých xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx důvěrnosti xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx informuje Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o

a) jednáních xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxx mít xxxxxxx za to, xx narušují xxxx xxxxxxx hospodářskou soutěž xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx x elektřinou, xxxxxx xxxx x xxxxxxx teplárenství,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x účastníci xxxx x xxxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cenu za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx povinni v xxxx ceně hradit xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je příjmem xxxxxxxx rozpočtu, kapitoly Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxx a xxxxxxx xxxx 2,50 Xx xx xxxxx na xxxxx odběrné místo xxxxxxxxx odebírajícího elektřinu.

(3) Xxxxx poplatku v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx pokrýval xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x xxxxx xxxxxxx 1 Xx/XXx x xxxxxxx však 1,40 Xx/XXx xx množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Roční xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odebírajících elektřinu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x jako xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 a xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx podle xxxxx x 31. 12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxx xxxx v Xxxxx republice xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx následující xxxxxxxxxx rok, za xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hradí v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx počty odběrných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx výši xxxxx xxxxxxxxxx ročního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxxx mezi xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx roce se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Správu xxxxxxxx xxxxxxxx Energetický regulační xxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx

x) organizační strukturu Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravomocná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x dozoru x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx význam,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x oblasti jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx zásad xxxxxx regulace a xxxxxx cenových rozhodnutí,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) návrh Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, Xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínek operátora xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo postupů Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx právní předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx tak Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřídí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx konzultací xx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) nebo plánem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) přímo xxxxxxx, může x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx návrhu xxxx xxxxx netýkají, xxxxxxxxxxxx, xxxxx uplatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zabývat.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx e) xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta x xxxxxxxxx připomínek xxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxx dnů.

(6) Výsledky xxxxxxxxxx připomínek zveřejní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx připomínek. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxx návrhu xxxx xxxxx, může Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx x opakované xxxxxxxxxx návrhu nebo xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásad cenové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 8 xx 11.

(8) Energetický xxxxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxxx 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx xxxxxx připomínek xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší xxx 60 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxx 3. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx jejich podání, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 60 xxx. X připomínkám xxxxxxx po xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(10) X projednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxx pro podání xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x místu x xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 14 xxx před xxxx xxxxxxx. Veřejného xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 9 x xxx, xxx ve xxxxxxxxx lhůtě podal x návrhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemný xxxxxx.

(11) Po veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provede Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx cenové xxxxxxxx x zveřejní jej xxxxxx jeho odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx do 30 xxx xx uskutečnění xxxxxxxxx projednání. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydávaná xxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví. Cenová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30. září xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví.

§17f

Vztah k Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx vyžádání xx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dodatečné xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx o činnosti x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx sněmovně Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx účast xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k projednávané xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx určených orgánů xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx povinen xx 30 dnů xx xxxxxxxx informovat x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx regulace x xxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx informace a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx dotčena povinnost xxxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 13.

§17x

Xxxxxxx

Xxxxxxx registr xxxxxxxxx xxxx xxxxx Nařízení x velkoobchodním trhu x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx správy.

§17g vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§18

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonává dozor xxx dodržováním

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x plynárenství,

b) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení x opatřeních na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxxxx nebo k xxxxxx provedení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z rozhodnutí Xxxxxx xxxx Agentury xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx vydaného xxxxx §18 odst. 3 xxxx §18a odst. 3,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx28).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontroly z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx návrh ministerstva. Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí Komise xxxx Xxxxxxxx ukládá

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx účelem xx odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x stanoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx protiprávního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v energetických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) vyžadovat od xxxxx, která je x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxx xx si xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxx zákona x kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Lhůta xxx xxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolujícího xxxx 30 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 dnů xxx dne jejich xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx s xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxxxxx součinnost, xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx trhů x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na trzích x elektřinou xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx šetření xxxxxxxx, že xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xx xxxx není xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx držitelé xxxxxxx x xxxxx zřízené xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo plynem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne Xxxxxxxxxxx regulační úřad x xxxxxx změně xxxx zrušení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx na místě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x elektřinou xxxx plynem, je xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plnění xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx trhu podle Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x energií xxxxxxx podrobit se xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx osoby, které xxxx součástí téhož xxxxxxxx, povinni xxxxxxxx xx xxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx prostorách.

(3) X xxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx, u xxxxx xxxxxxx probíhá,

b) xxxxxx, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nahlížet xx obchodních xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx na to, x jaké xxxxx xxxx uloženy,

d) xxxxxxxxx xxxx získávat x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx dobu x x rozsahu xxxxxxxxx x provedení šetření,

f) xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x pracovněprávním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx vykonávat v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x kterých xxxxxxx xx místě x obchodních prostorách xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxxxxxx zjednat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xxxx xxxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx k xxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xx šetření xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxx šetření x xxxxx ji x xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx.

§19

§19 zrušen právním xxxxxxxxx č. 670/2004 Sb.

§19x

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx související xxxxxx x elektroenergetice x xxxx související xxxxxx x plynárenství xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx realizovaných xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. To xxxxxxx v xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxx založeném xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x úvahu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx provozní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx21).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ceny na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na činnost Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx ceny tepelné xxxxxxx. Věcné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx je limitní xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxx stanovení xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx na xxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxx prostředí.

(5) Ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx formou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx, že x xx xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad rozhodne x xxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx cen xx xxxxxxxx operátora xxxx x ostatních xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx alespoň xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx dodavatele xxxxxxx energie nebo xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx energie nebo xxxxxxxxx povolených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, prokáže-li xxxxxxx, xx stanovený xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxxx pokrytí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Po právní xxxx rozhodnutí, kterým xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx vyhoví, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo stanoví xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo plynárenství.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx kalendářní rok, xxx který Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roky.

(9) Xxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a způsoby xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§20

Regulační xxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, přepravu plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, k jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 odběrných xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx pro účtování x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx každou x těchto licencovaných xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vykupujícím podle xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxx xxxx než 90&xxxx;000 odběrných xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x příloze x xxxxxx závěrce uvést xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uzavíraných podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx jejich předmětu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx držitel xxxxxxx xxxxx holding xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx méně xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx zákazníků xxxx xxxxx distribuční soustava xx xxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9b).

(4) Xxxxx auditor xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx licence xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tvoří holding xxxx xx xxxxxx xxxxx holdingu xxxx xxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx pro účtování x nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Takový xxxxxxxx nebo propachtovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxxx potřebné xxx xxxxx jejich zákonem xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx objem xxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předkládat xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxxxxxxx jedno vyhotovení xxxxxxxxxxx výkazů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx mající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předkládat xx 30. xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zprávu xxxxxxxx xx předcházející xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx než 90&xxxx;000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx auditora xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx pouze xx xxxxxxxx.

§20a

Operátor trhu

(1) Operátor xxxx je akciová xxxxxxxxxx založená státem, xxxxx xxxxx znějí xx xxxxx.

(2) Stát xxxxxxx xxxxx operátora xxxx, jejichž celková xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxxxx 67 % xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxx.

(3) Operátor trhu xxxx xxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. b) xxxx 7. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4. Xxxxx operátora xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. x) bodech 1 xx 6 x x §4 odst. 1 písm. x). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx dozorčí rady xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxx. b) xxxxxx 1 až 6 x x §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odchylky xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx je uhradit,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx zúčtování xxxx operátorovi xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x elektřinou a xxxxxxx a roční xxxxxx x trhu x xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxx o xxxxxxx očekávané spotřebě xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx ochranu chráněných xxxxxxxxx,

x) zpracovávat podklady xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x plynem x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníkům trhu x elektřinou xxxx xxxxxx skutečné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx elektřiny nebo xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup,

k) zajišťovat x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx předaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nouze,

m) účtovat xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektroenergetice x x plynárenství,

n) xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx odchylek a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo plynem xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx pro xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx podle §12a oznamovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx registračních čísel,

p) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozu xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx změnili xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx z České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu dodávek xxxxx a xxxxxxxx xx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x vést xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a úřadu,

u) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) hradit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cenou a xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) hradit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bonus xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřiny z xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x elektronické podobě x uznávat záruky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxx požadavku ministerstva xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx analýzy týkající xx budoucí očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx trhu x elektřinou x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx x rozvoje xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podle xx. 8 Nařízení x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx Agentuře transakce xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxx vzniku vykazovací xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zúčtování a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxx x plynem x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny a xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a plynu,

b) xx naměřené x xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx neplní platební xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s plynem xxxxxx až xxxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodinového xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx plynárenské soustavy,

f) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než 400 xxx. m3 x xx obchodníků x plynem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x výkonech xxxxxxxxxxxx xxxxx plynárenské xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx xx účastníků xxxx x elektřinou.

(7) Xxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxx xxxx nepodléhají xxxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxx část

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§22

Xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx

(1) Účastníky trhu x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) obchodníci x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Účastníci xxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylek, x

x) xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odchylek.

(3) Účastník xxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční soustavy xx xxxxxxx elektřiny x podporovaných zdrojů xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx závazků xxxxxx ceny služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xx xxxxxx nejprve xx xxxxxxx úhrady xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx soustavám x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční soustavy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provozované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo do xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobně elektřiny xxx xxxxxxx potřebu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x distribučních xxxxxxx xxxxxxxx,

x) nabízet x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo ukončit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx elektřiny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx umožňující xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 MW x více x xxxxxxxx poskytovat podpůrné xxxxxx x zajištění xxxxxxx elektrizační soustavy, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx xx jednorázovou náhradu; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxx určen xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx s ním x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx o odejmutí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx4e).

(3) Výrobce xxxxxxxxx xx povinen

a) na xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení x přenosové xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x nově xxxxxxxxxx výroben x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 MW x xxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhrazení ceny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která není xxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx,

x) předávat operátorovi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze smluv x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxx převzal xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx provoz x xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobny elektřiny,

k) xxxxxxxxxx účastníky trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx roce,

2. o xxxxxxxx xxxxx CO2 x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu vyprodukovaného xxx xxxxxx elektřiny x uplynulém roce,

l) xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x při xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x operátora trhu; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provozu a xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 kW x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x udržovat xxxx zařízení v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2000 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 10 MW xxxxxx x na průtočné xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xx 10 XX xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx x dále xxx každoročně upřesňovat; xxx xxxx tvorbě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 MW,

r) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny podle §26 xxxx. 5.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx bezpečný, xxxxxxxxxx x efektivní provoz, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx propojení přenosové xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx, a za xxx účelem zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx x spolupracuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) poskytuje službu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx elektřiny x xxxxxxxxx soustavě při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx propojenými soustavami xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se vyrovnávacího xxxxxxxxxx x uskutečňuje xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav v xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx účastníky xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx právo

a) xxxxxxxx x provozovat vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obstarávat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x elektřinu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x spotřebou x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

3. při neoprávněném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §51,

6. xxx xxxxxxxxx plánovaných xxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx ochranném pásmu, xxxxxxx xxxxx, rekonstrukcí, xxxxxx a revizí,

7. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

9. xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxx vlivů, xxxx

10. x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav, 

d) xxxxxx xxxx přerušit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výroben, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx bezprostředním xxxxxxxx života, zdraví xxxx majetku xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxx xxx stavech xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx §53,

4. při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52,

5. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx, xxxxxxxxxxxx, údržby a xxxxxx,

7. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruch xx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

8. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx život, xxxxxx xxxx majetek xxxx,

9. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která ovlivňují xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx těchto vlivů,

10. x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx propojených xxxxxxxxxxx soustav, xxxx

11. xxx xxxxxxxxx dispečerského xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5, 

e) x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vodiči x umísťovat v xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se zřizováním, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x oklešťovat xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stromoví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx uživatel,

h) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx nemovitosti, kde xxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx činnosti,

i) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektřině.

(4) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), a xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu; x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo proto, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx s ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx nemovitosti xxxx xxxx části. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, pro xxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 6 a xxxxxxx x) xxxx 6 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 50 dnů xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx dodávku elektřiny xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) a x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx v xxxxxxxxx, xxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxx výkonu oprávnění xxxxx odstavce 3 xxxx. e) až x) co nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxx oznámit. Xx skončení xxxxx xx povinen uvést xxxxxxxxxxx xx předchozího xxxxx, a xxxx-xx xx možné x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx užívání xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti. Xx provedení odstranění xxxx xxxxxxxxx stromoví xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Pokud byl xxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x f) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti nebo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, má xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.

(10) Provozovatel přenosové xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přenos xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx jejich zařízení x xxxxxxxxx soustavě,

c) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx naměřené x vyhodnocené údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx Pravidla provozování xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx s xxxxxx pravidly,

g) poskytovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přenosových xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozu přenosové xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odstávek zařízení xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx druhý xxx xxxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §58k odst. 10 první xxxx x §58l odst. 5 se xxxxxxx xxxxxxx,

x) průběžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o možnostech xxxxxxx xxxxxxxxx přenosovou xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) účtovat xxxxxxxx xx přenos x xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxx služby,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx údajů předávaných xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vypracovat xxxxxxxxx plány xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a služeb x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxx týdne měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x fyzikálních xxxxxx dovozu elektřiny xx xxxxx, xxxxx xxxxxx členy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx 1. března xxxxxx x kvalitě x úrovni údržby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x opatřeních xx pokrytí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výroben xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu x elektřinou a xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) poskytovat xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx operátorovi xxxx xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odběrná xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx u operátora xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx z xxxxxxxx xxx společnické xxxxxxxxx xxxxxxxxx na výrobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) X zajištění nezávislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxx nezávislosti:

a) xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx xxxxxxx kontrolu xxxxx xxxx skupina xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x nim uplatňují xxxx právo,

2. vyrábí xxxxxxxxx xxxx plyn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx,

x) ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx skupina xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx které

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxx xxxxxxxx xx shodě x xxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo obchodníkem x plynem xxx xx xxxxxx k xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx členy jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného stanovami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo jinak xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxx jednajících xx xxxxx, xxxxx xxxx které

1. vykonávají xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem s xxxxxx nebo xx xxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxx právo,

2. xxxxxx elektřinu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x plynem,

f) členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členem xxxxxx orgánu společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx, výrobce plynu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx.

(3) Xx-xx osobou xxxx jednou x xxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx osobu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx jiné právo xxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává kontrolu xxxx jiné xxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx se provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednom nebo xxxx xxxxxxx xxxx x takové xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxx soustavu x xxxxxx provozování společně x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To neplatí, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oddělení provozovatelé xxxxxxxxxxx soustav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x plynem xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Jiným právem xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxx

x) právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, jejichž xxxxxxxx jmenovitá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx orgánu společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx vyvolává podstatný xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výrobou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx.

§25

Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx spolehlivé xxxxxxxxxxx, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řídí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx distribučními soustavami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a informačních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx a elektřinu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezit nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxx bezprostředním xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxx neoprávněné xxxxxxxxxx elektřiny podle §53,

4. xxx neoprávněném xxxxxx elektřiny xxxxx §51,

5. xxx provádění xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

6. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

8. při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a zákazník xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

9. xxx odběru elektřiny, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx, xxxxxx, výměny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx písemně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) změnit nebo xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. při xxxxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx,

5. xxx xxxxxxxxxxx dodávce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52,

6. při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxx xxxxx, rekonstrukcí, xxxxxx a xxxxxx,

7. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

9. xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x elektřinou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

10. při xxxxxxxxx dispečerského xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5, xxxx

11. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx, přestože xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, údržby, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzván,

e) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx nemovitostech xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a oklešťovat xxxxxxxx a jiné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečné x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx uživatel,

h) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení sloužících x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxx vjíždět xx nemovitosti, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 písm. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx vlastník není xxxx xxxx xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx nedosažitelný xxxx nečinný nebo xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx části. To xxxxx i x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, pro kterou xx xxxxx vyvlastňuje, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřízena a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. x) xxxx 6 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávek elektřiny xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx. Ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při nichž xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nepřekročí 20 minut.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx provozovatel distribuční xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xx odstranění příčin, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; v případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 4 x xxxx. x) bodu 5 xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náhrady xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) je xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx g) co xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx předchozího stavu, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxx xxx vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x x) omezen x obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx k xxxxxxx xxxx újmě xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdo požádá x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x termín xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxx distribuci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx přenosové soustavy,

b) xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sítí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx odpovídající typový xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavou,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 110 xX x odpovídat xx xxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx x distribuční xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinností,

g) zpracovávat x po schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx licencovanou xxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx x provozovatelům xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxx soustava xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x termíny xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx ji,

j) každoročně xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 5 xxx,

x) průběžně zveřejňovat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zpracovávat xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ochranu chráněných xxxxxxxxx, včetně zajištění xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plány do 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx každoročně xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx a upřesňování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soustavami, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx se na xxxxxx oprávněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o fyzikálních xxxxxx xxxxxx elektřiny xx států, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat a xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx x měření xxx potřeby tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx připojena, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuci elektřiny,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ptactva xx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx napětí x xxx xxxxxx stávajících xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx nabídky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx vyhovovala xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxx operátorovi xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora trhu xxxxx Pravidel xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx není přímo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxxxxxx xxxxxxx Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xx Pravidla provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k přenosové xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx území se xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxxxxx integrovaného podnikatele, xxxx xxx xx 1. xxxxx 2007 x hlediska xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento požadavek xxxxxxxxx požadavek na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxxx xxxx minimální kritéria:

a) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se nesmí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx xx součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx zájmům xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx držitelů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx závislé na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovacími xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, údržbě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; mateřská xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo údržby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxx xx xxxx obdobný nástroj xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zadlužení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chování (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx k vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx povinen zajistit, xxx auditor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx nesmí být xx újmu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu x ministerstvu xxxxxxx xxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx x podklady xxxxxxxx xxx řádný výkon xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jinou nezbytnou xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x programem xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu, členy xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnance.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy nesmí xx 1. xxxxx 2007 držet xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Od 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládací xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, obchod x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx v takovém xxxxxx podle již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělení činností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx pachtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx propachtovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx cenové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaný xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxx xxxx xxx 90 000 připojených xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx tak, aby xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx dispečinky

(1) Technický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx dispečerské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustavě x x xxxxxxxxxxxxx soustavách x součinnosti x xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přeshraničních vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx soustavami x zahraničí; xxx xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x propojených xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx řízení přenosu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx elektřiny a xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxx dispečink xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny spolupracovat x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx řízení předávaných xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxx distribučními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase, xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxx dispečinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx soustav xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x provozovatelem přenosové xxxxxxxx oprávněny za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxxxxxxxxx řízení v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx výroby elektřiny xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobou xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu neohrožujícím xxxxxxx tepla.

(6) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx technický xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx nevyrobenou xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výroby. V xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(7) Xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Dispečerské xxxxxx xxxxxx x jalových xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§28

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx uzavření xxxxxxx o xxxxxxxxx x na připojení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy nebo Xxxxxxxx provozování distribuční xxxxxxxx x xx x připojení xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené nemovitosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xx držitelů xxxxxxx xx obchod s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektřinu x xxxxxx xxxxx xxxx xx krátkodobém xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) na informace x xxxxxxx xxxxx xxxxx dodavatele a xxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezplatnou volbu x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nabízet a xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat x xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx odebranou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektrického xxxxxxxx x napětí do 52 kV xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxx k měřicím xxxxxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx elektrická xxxxxxxx ve stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxx xx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zúčtování,

f) xxxxxxxx dostupná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivňování xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příkonu xx xxxxxx oprávněných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy spojených x připojením xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx elektrická xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx změnám,

i) xxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxx před uskutečněním xxxxxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx obchodníka x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a, x to od xxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx její xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení na xxxxxxx přístupná místa; xxxxx-xx v důsledku xxxxxxxxxx úprav xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xx xxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx vlastníka nemovitosti; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xx volbu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) dodržovat xxxxxxxxx délku výpovědní xxxx, jedná-li xx x xxxxxxx xx xxxx neurčitou.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxx zásahy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zákazník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 10 xX, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s distribuční xxxxxxxxx a pokud xxxx ve stejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobna elektřiny, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §23 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 písm. x), x), e), x) x j).

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx normami,

b) xxxxxxxx, xxx práce xxxxxxx x instalací x xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami x odbornou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xx zákazníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxx xxxx dodávku xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx normám,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx držiteli xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§30

Obchodník x elektřinou

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx právo

a) xx xxxxxxxxxx přenosu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxxxxxxx od držitelů xxxxxxx xx xxxxxx x xx držitelů xxxxxxx na xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx a prodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek elektřiny xxxxxxxxxx, jejichž odběrné xxxxx xx registrováno x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům xxx neoprávněném xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je povinen

a) xxxxx xx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ze smluv x dodávce xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxx odděleně x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 xxx xx udělení xxxxxxx na xxxxxx x elektřinou u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx xxxxx §12a,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zákazníkům xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx energetických xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx pozbyl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, jemuž xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) strpět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypracovaný Xxxxxx x zveřejněný Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x možnosti xx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxx evropského spotřebitele xxxxxxx seznámit,

m) xxxxxx xxxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx v postavení xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxx odstoupil xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podklady xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výrobny elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 1 XX x více xx xxxxx pouze xx základě udělené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx (xxxx xxx "autorizace"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx instalovaných xxxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxxx xx elektrizační xxxxxxxx.

(2) X udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx x xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x výrobu elektřiny x xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

d) xx xxxxxxxxxxx politikou státu,

e) x požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a majetku, xxxxxxxxxx dodávek elektřiny, xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poptávkou elektřiny x České xxxxxxxxx,

x) x energetickým xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx o hospodaření xxxxxxx, xx-xx pro xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Autorizaci xxx převést xx xxxxx xxxxx pouze xx souhlasem ministerstva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x postupem xxxxx §30b.

(5) Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§30b

Žádost x udělení xxxxxxxxxx

(1) Písemná žádost x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx termíny xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx, stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx x energetické účinnosti,

c) xxxxxxxxxxxxx umístění výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx soustavy včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx elektřiny a xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX x xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 1500 xxxxx za rok x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxxxxx x udělení autorizace xxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, xxxx být xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být mezní xxxxxxxx uvedeny xxxxxx xxxxx xxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a energetické xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx jiných použitých xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx autorizace, xxxxxxx x zajištění podpůrných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx elektrizační xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) uvedených x xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 ministerstvo xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx §30b xxxx. 2 xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daných xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx se v xxxxxx případech xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřekračuje xxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30x

Xxxxx autorizace

(1) Autorizace xxxxxx

x) v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději

1. xx 3 xxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 100 MW, xxxx

2. xx 5 let xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace u xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 XX a xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osob xxxxx xxxx prohlášením xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx v xxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx neuplatní x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x územní rozhodnutí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§33

§33 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§34

§34 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§42

§42 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§43

Xxxxxxxxxx vlastníka přímého xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx, xx přímé xxxxxx xx elektricky propojeno x xxxxxxxxxx soustavou xxxx x distribuční xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx využití xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx přípojka

(1) Elektrická xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x provozována x xxxxxxx xx xxxxxxxx o připojení x x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxx náklady

a) v xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4d) xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4d), xx-xx xxxx xxxxx do 50 x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

c) xxxx xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d), xx-xx xxxx xxxxx xxx 50 x, xxxxxxx o připojení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky xxxxxxx xx xxx xxxxxxx žadatel x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx přípojky xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx nestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení pomocí xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x připojení xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přípojka xxxxxxx napětí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kabelového xxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxxx skříní. Xxxx xxxxxx jsou součástí xxxxxxxx. Hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se umísťuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na hranici xxxx nemovitosti.

(9) Není-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxxxx skříň, končí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kotevním xxxxx umístěným xx xxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx bod je xxxxxxxx přípojky.

(10) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx skříň, končí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx objektu xxxx x kabelové xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanici xxxxxxxxx, xxx kabelovém xxxxxx xxxxxxxxx koncovkou v xxxxxxxxxxxx stanici. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou součástí xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instalace x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společná xxxxxxx xxxxxxxxxx instalace xx součástí nemovitosti.

§46

Ochranná pásma

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx je prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozu a x ochraně xxxxxx, xxxxxx x majetku xxxx. Ochranné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx se stavba xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx územního souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chráněna nadzemní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx souvislý xxxxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřené xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx vodiče vedení xx obě xxxx xxxxxx

x) x napětí xxx 1 xX x do 35 xX xxxxxx

1. xxx xxxxxx bez izolace 7 m,

2. xxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx 2 x,

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 x,

x) x xxxxxx nad 35 kV do 110 kV xxxxxx

1. xxx vodiče xxx xxxxxxx 12 m,

2. xxx vodiče s xxxxxxx xxxxxxxx 5 x,

x) x xxxxxx xxx 110 xX xx 220 xX xxxxxx 15 x,

x) x napětí xxx 220 kV do 400 xX xxxxxx 20 m,

e) u xxxxxx xxx 400 xX 30 x,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 110 xX 2 x,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 x.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx udržuje xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 4 m xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) bodu 1 x písm. x), x), d) x x), pokud je xxxxxx volný pruh xxxxx; vlastníci či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni jim xxxx činnost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 110 xX xxxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx 110 kV xxxx 3 m xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedenými ve xxxxxxxxx vzdálenosti

a) x xxxxxxxxxx elektrických xxxxxx x dále stanic x napětím xxxxxx xxx 52 kV x budovách 20 x xxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 x xxxx xx vnějšího xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x venkovním xxxxxxxx x převodem xxxxxx x úrovně xxx 1 xX x xxxxx xxx 52 xX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 7 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) x kompaktních x xxxxxxx elektrických xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx 1 xX x xxxxx než 52 xX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2 x xx xxxxxxxx pláště xxxxxxx xx xxxxx směrech,

d) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 x xxx od obestavění.

(7) Xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedenými v xxxxx vzdálenosti

a) 20 x vně xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 x od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx distribuční soustavě x xxxxxxx větším xxx 52 xX,

x) 7 x xxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 7 x od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 1 xX xx 52 kV xxxxxx,

x) 1 m xxx oplocení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 10 xX x xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xX včetně,

d) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 1 m xx vnějšího líce xxxxxxxxxx zdiva, xxxx xx obalové xxxxxx xxxxxx vnějšími líci xxxxxxxx komponentů výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 xX x připojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 kV xxxxxx,

x) 1 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x napětím do 1 xX včetně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 kW.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do 1 xX včetně x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 10 xX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nestanovuje.

(8) V xxxxxxxxx xxxxx nadzemního x podzemního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx konstrukce x xxxx podobná zařízení, xxxxx x uskladňovat xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx majetek xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx chmelnice x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nad výšku 3 x.

(10) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalé porosty x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x celkové xxxxxxxxx xxx 6 x.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx majetku osob, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, pokud stavebník xxxxxxx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx písemný xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx udělen.

(12) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxx ně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx mohl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxx bezpečný x spolehlivý provoz x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prováděny xxxxxxxx tak, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx zařízení napájená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti ochranného xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx bludných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxx povinny tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a provést xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 52 xX x koncem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vedení xxxx být v xxxxxxx, že

a) xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně trojnásobkem xxxxxxx rotoru,

b) xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti kmitání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx průměru xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice x xxxxxx xxxxxx xxx 52 kV x koncem listu xxxxxx větrné xxxxxxxxxx x nejbližší xxxxxxxxxxx xx vedení za xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx rovna xxxxx xxxxxx elektrárny.

(16) Ochranné xxxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby na xxxxxxx příslušného souhlasu xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přenosové soustavy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxx trasy xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho vlastník xx náklady toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel přenosové xxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx seznámit xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na provedení xxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemění.

§48

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, distribučních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že neohrozí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, telekomunikační xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx předpisy nebo xxx s nimi x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx, xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx opravách xxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx plně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pracích, aby xxxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§49

Měření

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x distribuční xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Měřením xx zjišťuje množství xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nízkého xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx diagramem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, provozovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákazníci jsou xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pro instalaci xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx obsaženými x Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx provozovatele přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx měřicí xxxxxxxx xxxx být zřetelně xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zákazníci xxxx xxxxxxx závady xx měřicích zařízeních, xxxxxx porušení zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xx zákazníci xxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, jeho xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, má xxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx. Xxxxxxxx má xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxxxx odběrného xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxx než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx instalaci, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx měřicího zařízení xxxxxx měřicímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o správnosti xxxxx měření xxxx xxxx-xx zjištěna závada xx měřicím xxxxxxxx, xx provozovatel přenosové xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxx x elektřinou xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx 60 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření.

(9) Je-li xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zjištěna xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Smlouvy xxxx účastníky xxxx s xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx elektřinu jinému xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x elektřinou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ni xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xx zákazníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx výpovědní doby, xx delší než 3 měsíce, která xxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx doručení xxxxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx od smlouvy x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx podmínek,

e) způsoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poučení x xxxxx xxxxxxxxx xx odstoupení xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hladině xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx vlastní xxxxx x xx vlastní xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx výrobce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx dodanou xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x sdružených službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přenesení odpovědnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx míst, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 3 měsíce, xxxxx xxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po doručení xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x smlouvu na xxxx neurčitou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx xx strany dodavatele xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních podmínek, xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka x navrhované změně xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx o právu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx, rezervovaný xxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkon xxxx xxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obsahovat xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon. Xxxxxxx x připojení xxxxxxxx žadatele xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx elektřiny k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, termín xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxx měření xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx zavazuje xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosových soustav xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stranu do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; druhou xxxxxxx stranou může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx operátor xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x uzavře s xxxxxxxxxx xxxx smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx odchylek. Smlouva x přeshraničním přenosu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxx výrobci xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx připojeno k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx napětí, xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nepřipojené přímo x xxxxxxxxx soustavě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx měření xxxxxxxxx a jejího xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xx xxxxx nouze.

(7) Smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx určeném xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy jsou xxxxxxxx podmínky operátora xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx organizovaný krátkodobý xxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx se zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(9) Xxxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníkovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx energií x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xx vyrovnávací xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje písemnou xxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb dodat xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx xxxxxxxx cenu. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocovat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odchylky xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zúčtování. Xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(12) Pokud xxxxxxx uzavřená xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 6 xxxxxxxxxx některou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) odběr xxx xxxxxxxx zařízení, pokud xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx x xx xxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřina,

e) xxxxx měřený xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesprávně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, provozovatele distribuční xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neoprávněného zásahu xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx změnily,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

3. xxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch zákazníka x xx xxxxxx xxxx xxx porušeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zařízení,

f) xxxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přímém xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx přenesení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dní.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx neoprávněném xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzniklou xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, nedohodnou-li xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X případě, xx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákazníka xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx, nejedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odpovědnost xx xxxxxxxx nese xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx.

§52

Neoprávněná dodávka elektřiny xx elektrizační soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvně xxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xx části zařízení, xxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx měřená xxxxxxx zařízením,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x skutečné xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné manipulaci,

e) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x neoprávněným xxxxxxx xx přímém xxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uhradit vzniklou xxxxx.

(3) Neoprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádem,

b) využití xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod odpadl.

(2) Xxx neoprávněném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx přenos x xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx se xxxxxxxx.

§54

Xxxx nouze

(1) Stavem xxxxx je xxxx, xxxxx vznikl v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx událostí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nouzového stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na zařízeních xxx výrobu, přenos x distribuci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) teroristického xxxx,

x) nevyrovnané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nedostatek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrizační soustavy, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx prováděných v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx přesný čas xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, operátorovi xxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) oznamuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx nouze.

(4) Pro xxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xx ukončení xxxxx xxxxx x hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) oznamuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx stavu xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxx podřídit se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Při xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xx právo xx xxxxxxx škody vyloučeno.

(7) Xxx xxxxx xxxxx x předcházení xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx10a).

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§56

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x plynem jsou

a) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxxxxx soustav,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x plynem,

f) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za odchylku xx jiný subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx zúčtování xxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx zúčtování, x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx stav xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx celou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxx

(1) Výrobce xxxxx xx xxxxx

x) xx zřízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodů, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobny xxxxx xxxx xxxxxxxxx plynovodu x přepravní nebo xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plynu nebo x xxxxxxxxx plynu,

b) xxxxxxxx plyn xxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx plynovodů v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. při xxxxxx x odstraňování xxxxxx xx těžebních plynovodech xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

4. xxx provádění plánovaných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx těžebních plynovodů xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx plynu,

d) xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx odběru xxxxx,

x) xxxxxxxxx x vjíždět xx cizí xxxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodů xxxx xxxxxxx plynu x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x oprav,

g) odstraňovat x oklešťovat xxxxxxxx x xxxx porosty, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak po xxxxxxxxxx upozornění a xxxxxxxxx xxxxxxx neučinil xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) x souladu xx zvláštním právním xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těžební xxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti nebo xxxx části xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednorázovou xxxxxxx; v případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x ním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx vyvlastňuje, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x g) xxxxxx x obvyklém xxxxxxx nemovitosti xxxx xx vznikla xxxx xx majetku, xx xxxxx na přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx první lze xxxxxxxx x výrobce xxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x omezení xxxx xxxx došlo, xxxxx právo xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. f) x x) je výrobce xxxxx xxxxxxx co xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx-xx xx možné x xxxxxxx na xxxxxx provedených xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zbytků xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx obnovit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxxxx škody xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx plynu xx dále xxxxxxx

x) xxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx jinému výrobci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nákladech xx připojení k xxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx plynovodu xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečný a xxxxxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxx a těžebního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jinému xxxxxxx xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na kterou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx provozovaným těžebním xxxxxxxxxx, včetně jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxx které xxxxxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vypracovávat xxxxx, měsíční, xxxxx x desetiletou xxxxxxx xxxxxx plynu, vyhodnocovat xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx havarijní plány xxxxxxx plynu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx stav xxxxx x rámci výrobny xxxxx x těžebních xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx za výrobu xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx plynovodu xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí mít xxxxxxxx xxxxx x xxxx být odůvodněno,

k) xxxxxxxx operátorovi trhu xxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx §61 xxxx. 2 x případech, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 dnů xx xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx provoz a xxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povinností, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plánu pro xxxx xxxxx a xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx rozvoji kapacity xxxxxx plynu, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

§58

Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxx

x) xx xxxxxxx xx zásobníků xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx svých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxx x řízení, měření, xxxxxxxxxxxxx a automatizaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů,

d) x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem4d) xxxxxxxx x provozovat na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vstupovat x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx zřizováním, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opravami a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

f) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx ohrožujících xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastník xx uživatel,

g) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kde jsou xxxxxxxx zvláštní zařízení xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při stavech xxxxx využívat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx plyn,

i) xxxxxx nebo přerušit xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx těchto stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zamezujících jejich xxxxxx,

3. při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x plánovaných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

5. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxx osob,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

7. xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx opakovaně bez xxxxxxx xxxxxx neumožnil xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx x umožnění přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzván, xxxx

8. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx množstvím xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; toto není xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx části pro xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx nebo není xxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx x omezení xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx i) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen co xxxxxxx šetřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dotčené nemovitosti x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxx stromoví xx povinen xx xxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx vzniklého klestu x zbytků xx xxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxx 3 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx zákazníkům, xxx něž přepravuje xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jejímu omezení xxxx xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy je xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxx, spolehlivý x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) poskytovat xxxxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxx uzavřených xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě každého, xxx o to xxxxxx x splňuje xxxxxxxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx připojení,

d) poskytnout xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx přístupu třetích xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; odmítnutí xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavě musí xxx xxxxxxxx xxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx,

x) zajišťovat neznevýhodňující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x přístup třetích xxxxx x přepravní xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx měření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účastníkům xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje,

g) poskytovat xxxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx propojena, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro rozhodnutí x cenách xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plynu, x xx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x desetiletou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

l) vypracovat xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a upozorňovat xx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxx kapacity,

n) xxxxxx x provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx řízení přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx místa pro xxxxxxxxx kvality plynu,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxx x různých xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx stavu nouze,

r) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zpracovávat xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxx;§58k xxxx. 10 první xxxx a §58l xxxx. 5 xx xxxxxxx obdobně,

t) xxxxxxxxxxx x předkládat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx Řád provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x Xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x předkládat ministerstvu,

v) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraniční kapacitu x souladu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx21),

x) spolupracovat x xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozování přepravní xxxxxxxx,

x) nabízet xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx bodech x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 xxx od udělení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x operátora xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

xx) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců po xxxxxxx licence xx xxxxxxxx plynu x xxxxx druhý xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plánu xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

xx) hradit xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxx Pravidel xxxx x plynem.

(9) Právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zacházení, pokud xx xx xxxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §58i x 58j xx xxxxxxx obdobně.

§58x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Na provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dále použijí xxxxxxxxxx §58b xx §58m x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx §58n upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vedle xxxxxxxxxx §58 se xx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx §58n.

§58x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx akcie xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo akcie xx jméno nebo xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxx xxxxx, xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx společně; xx xxxxxxx, xx-xx akciová xxxxxxxxxx nebo evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxx základní organizační xxxxxxxxx, organizačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas většiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx společně,

c) xxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jmenuje xxxx volí x xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx upravují xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního orgánu.

(2) Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 let. Xxxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxx xxxx. Xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad jmenování xxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx nezaniká.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx a xxxxxxxx xxxx smlouvy, kterou xx xxxxxxxx podmínky xxx výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx smlouvě, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx sjednány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxx sjednaného xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se zakazuje.

§58x

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Členem statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jmenování

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož koncernu xxxx pro takovou xxxxx xxxxx vykonávala xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze srovnatelných xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákup xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vstupovala xx obchodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx vztahem xxxx nákup xxxxx xxx xxxxxxx spotřebu,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro jiné xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx být xxxxx, xxxxx x posledních 6 měsících xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx funkcí x jiné osobě xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práci v xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx vztahu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx funkčního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx provozu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx xx xxxx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxx jiné osoby, xxxxx xx součástí xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx provozu, údržby x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxx xx xx xxxx 4 let xxx xxx odvolání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zdržet

a) výkonu xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxx jiné xxxxx xxx takovou xxxxx x pracovněprávním xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osobami, xxxxx jsou součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx, která xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx společník xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkování nebo xxxxxxxxxxx jakýchkoliv xxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele jako xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 5 se xxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx §72.

§58x

Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Xx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené zákonem x xxxxxxxxxx korporacích xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx mají podstatný xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zisku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládaný xxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx její působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčí rada xxxx xxxxxxx xxxx xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k. Xxxxxxxxxx stanov, xxxxxxx se vyhrazuje xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neplatná.

(3) X xxxxx takového počtu xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxx je o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x x uzavření xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xxxx uzavření xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, a x jejich xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx podléhá volba xxxx členů xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx správní xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx tak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxx plnit xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanov x xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58c xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxxxx volbě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxxxxxxx §58d odst. 1, 3 xx 6 xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx neschválí, xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58f

Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxx odvolání

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, volby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, nebo xxxxxx xxxxx vydá Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 týdnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevydá xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx lhůty Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx.

(3) Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx jmenování xxxx volbu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx, x kterého vzhledem x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nezávisle, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx správní rady xxxx uzavření xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx členovi statutárního xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nezávisle.

(5) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx před uplynutím xxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x funkce xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58g

Nezávislost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo vůči xx xxxxx xxxxx xx podíl na xxxxx xx xxxx xxxxxxx plnění, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plyn, xxxxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plynu.

(3) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje nezávisle xx jiných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx podle §58e xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a organizaci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členů statutárních xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kontroly xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx koncernu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí téhož xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx nebo udělování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx ovlivňovaly xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, které má xxxxx xx soutěž xx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k, xxxx

x) jiným xxxxxxxx xxxxxxxx nezávislost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxx povinností.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx koncernu, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §58h xxxx. 9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx smlouvu x xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xx xxxxxxx sjednána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx styku.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx podle §58h xxxx. 6 x xxxxxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx záznamy o xxxxxxxxxx smlouvách uzavřených x jinými osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele, a xxxxxxx xxxxxx plnění, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx na zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdroje potřebné xxx provádění přepravy xxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) vlastnit xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přepravy xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx výjimka xxxxx §67a,

x) xxxxxxxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojům xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx x 30. xxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dále zahrnuje:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy a xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx vyrovnávání xxxxxxxx,

x) provoz, xxxxxx x xxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dlouhodobou bezpečnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojovat xxxxxxxxxx poptávku,

g) xxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx a

h) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele xxxx nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná zakázka.

(5) Xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx se zakazuje xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x jiné osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxx osobě, xxxxx je součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx udělí, pokud xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxx účastníkům xxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nenaruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) K xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladu xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) si Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxx ochranu hospodářské xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx sděleních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx ochranné xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx x jinou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Nezávislému provozovateli xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osobou, která xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnostní systémy, xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, x u xxxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx zajistí, aby xxx provozu těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxx správou xxxxxxxxxxxxxx systémů, systémů xxx xxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele. Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx služby, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx, x x xxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy zajistí, xxx při poskytování xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného auditu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx stejném účetním xxxxxx neprovádí xxxxxxx xxxxxx jiných xxxx, xxxxx jsou součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

§58x

Xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a dohled xxx jeho prováděním

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejnit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx rovného xxxxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx účelů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení.

(3) Program xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rovného zacházení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxx má za xx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. s účinností xx 18.8.2011

§58x

Xxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje xxxx xxxxx ustanoví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, která upravuje xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx programu xxxxxx xxxxx funkčního období x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rada. Xxxxxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x uzavření smlouvy xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxxxxx netýkajících xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx xx xx, že právnická xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx, xxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx odvolání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx programu xxxxx xxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxxxx, xxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 až 6 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohlížet xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §58 xxxx. 8 xxxx. x) x podle §58h xxxx. 9,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx roku, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx radě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provádění,

f) oznámit Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx upravujících program xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx x konkrétních xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) sledovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 odst. 9.

(7) Xxxxx ovládající xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hlasováním xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxx §58k xxxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx 3 let, xx xxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx skutečnost oznámit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx valné hromady, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedení, a xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx správní rady, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Auditor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x tarify, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přidělování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sekundární trhy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přepravní soustavy,

c) xxxxxxxx xxxx prodeji xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx k výkonu xxxx funkce. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx povinen seznámit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58k

Desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx zpracovávat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx po xxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výroby, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx celou Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx přijímaná s xxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) uvádí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx investice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx investic xxxxx písmene x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx budoucími xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jim xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xx záznamem xxxxxxxxxx podle odstavce 4 Energetickému regulačnímu xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, x to xxxxxxx na 10 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxx xxxxx s uvedením, xxx je možné xx s xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uživatel přepravní xxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x desetiletému xxxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx odůvodněním. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx desetiletého xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx připomínkami xxx xxxxxxxxxx xxxx uplatněnými xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravní soustavy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 6 x 7 x xxxxxx x xxxxxx rozvoje soustavy xxx celou Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx desetiletý plán xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x Agenturou.

(9) Nezahrnuje-li xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx soustavy xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxx Energetický xxxxxxxxx úřad provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vad xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxx předložení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx je xxxxx x xxx xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxx.

§58l

Opatření k uskutečnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx investici xx přepravní xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 xxxx. x) x je xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investice xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxx,

x) xxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx základního xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nových xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uložení jednoho xxxxxxxx nebo uložení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nastala xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují za xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx připojit x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx jiné přepravní xxxxxxxx, distribuční soustavy, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyvolaná xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx úřad oprávněn xxxxxx nezávislému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 18.8.2011

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele, xxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nad xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx které

1. xxxxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xx xxxxxx k nim xxxxxxxxx jakékoliv jiné xxxxx,

2. xxxxxx elektřinu xxxx plyn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx jakékoliv jiné xxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx které

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem plynu, xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkem x xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

1. xxx nebo xxxxxxxx xx shodě s xxxxxx xxxxxxx nevykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx nad obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ani ve xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. nevyrábí xxxxxxxxx xxxx plyn nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx správní xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného stanovami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxxxxx xxx výrobcem xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx ve xxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x plynem,

f) xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného stanovami xxxx xxxxx, která xx členem xxxxxxx xxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx, členem xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx veřejného xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxx provozovatelem přepravní xxxxxxxx x druhá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx xx x plynem, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx považují xx xxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednom xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx účast a xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx by se xx podnikání právnické xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezávislí xxxxxxxxxxxxx soustav nebo xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sám nebo xxxxxxxx xx shodě x xxxxxx osobami xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastnictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx právem xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxx

x) právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx přesahuje 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, volit xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem.

§59

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx právo

a) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx připojení,

b) na xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx,

x) xx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx distribuční soustavy x xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních systémů,

e) x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx cizích nemovitostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vjíždět na xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úpravami, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odstraněného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx po předchozím xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx neučinil xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx zařízení zákazníků, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu distribuci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx činnostech bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, přeložek x xxxxxxxxxxx oprav xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx vzniku x odstraňování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxx neoprávněném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuci xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu,

7. xxx xxxxxx xxxxx, xxx zákazník xxxxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx přístup k xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxx k umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, výměny či xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx 15 xxx xxxxxx písemně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. v důsledku xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. v xxxxxxx xxxxxxx plynu x výroben xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx plynových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxxx; xxxx xxxx považováno xx obchod x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx nemovitosti nebo xxxx části xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx neplatí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. X případě, xx xxxxxxxx není znám xxxx není xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx stavbě xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx vyvlastňovací xxxx rozhodne na xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části. Xx platí i x případě, xxx xx xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxx zřízena x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxx byl vlastník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. e) xx x) omezen x obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx újma na xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx došlo, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xx nejvíce šetřit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vstup xx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předchozího xxxxx, xxxx není-li to xxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx předchozímu účelu xx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx skutečnost vlastníku xxxxxxxxxxx. Po provedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zbytků xx těžbě.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, pro xxx xxxxxxx distribuci xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kratší. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx od 1. xxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx 6 je xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x případech, xxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nákladech na xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx každého, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx připojení možné x xxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, oznámit žadateli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému, xxx x xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxx stanovené Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plynu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx odůvodněno,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x služeb x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, provozovatelům xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx x vyhodnocené xxxxx,

x) zpracovávat a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xx distribuci xxxxx,

x) vést xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy pro xxxxx regulace,

l) poskytnout xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřipojené přímo x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat do 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence na xxxxxxxxxx xxxxx havarijní xxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odstávek zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřídit x xxxxxxxxxx technický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx kvality xxxxx, xxxxx nebudou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx místa xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy,

r) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx instance údaje x zákazníkovi x xxxx xxxxxxxx místě x rozsahu nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejňovat předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x to xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

w) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x Xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx ročně, xxxxxxxxxx xx 1. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx údržby xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx přerušit x xxxxxxx neoprávněného odběru xxxxxxx xxxxx,

xx) zaregistrovat xx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

xx) xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plánu preventivních xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxx nouze, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. března xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx distribuční x xxxxxxxxx soustavou x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxx cenu za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

xx) zpracovávat x xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx z xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx připojena k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx vlastní Řád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x), xxxxxxx xx Řád xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxx provozovatelů distribuční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xx 1. xxxxx 2007 z xxxxxxxx xxx právní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od 1. xxxxx 2007 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na organizačních xxxxxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx odpovědný, přímo xxxx xxxxxxx, za xxxxx provoz výroby xxxxx x obchod x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho členem, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, prokuristou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x plynem nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx člena, xxxxxxxxxx xxxx vedoucího zaměstnance xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx disponovat skutečnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x výstavbě či xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxx xx jiný obdobný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx diskriminačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele x provozovatelem distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelů programu xxxxxxx zacházení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy jmenuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx výkon xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Auditor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného zacházení. Xxxxxxx programu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 30. dubna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení za xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, členy xxxxxxx rady x xxxxxxx zaměstnance.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xx 1. ledna 2007 xxxxx podíly x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Statutární orgán xxxx xxxx člen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx podíly převyšující 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx.

(8) Xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, obchod s xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx x takovém xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx.

(9) Pokud je xxxxxxxxx oddělení činností xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx pachtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx převzít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx účetnictví. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx úřadem xxx xxxxx cenové regulace.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx méně xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do regulovaných xxx může xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx-xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx záměny x obchodníkem x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx plynu, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Provozovatel xxxxxxxxx plynu

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xx právo

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, měření, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx plynu x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

d) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stromoví x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stromoví x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) vstupovat v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení telekomunikací, x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx licencované xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přerušit x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx případech:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx těchto xxxxx,

2. xxx stavech nouze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zamezujících jejich xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx uskladňování xxxxx,

4. při vzniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plynu,

5. xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x přepravní soustavě xxxx k distribuční xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynu xxxx xxx vlastní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x plynem,

i) na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých povinností xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx cizí nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx smluvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu; x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx znám xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dohodě x xxx x xxxx-xx xxxx podmínky xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x zřízení věcného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx xxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx xxxx xx majetku, xx xxxxx na přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx 2 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nejvíce xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx předchozího xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x zbytků po xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro něž xxxxxxxxxx xxxx, započetí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejméně však 30 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx obnovit činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo přerušení.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxx, spolehlivý a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx plynu,

b) zajistit xxxxxxxxxxxx plynu na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx zařízení pro xxxxxxxxxxxx plynu xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x provozovateli přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx havarijní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upřesňovat,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskladňování plynu x upozorňovat xx xxxxxxxxxxxxx snížení uskladňovací xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit neznevýhodňující xxxxxxxx pro přístup xx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem a xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx o xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx Řádem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plynu nebo xxx xxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovené Řádem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důvodů xx xxxxxx xxxxxx účastníka xxxx x xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu; xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx,

x) vyhlašovat xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plynu,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx nejméně 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx zajistit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx licencovanou xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kvalitě x úrovni údržby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx účinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx fungování xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx povinnost xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 dnů od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu stává xxxxxxxxxxxxx účastníkem trhu,

t) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x každý xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozního objemu x maximálního xxxxxxxxxx x těžebního výkonu xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

§60x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx formy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxx minimální kritéria:

a) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx se nesmí xxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx odpovědný, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxx provoz xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx s xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele,

b) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx statutárního xxxxxx xxxx vedoucí zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijímat žádné xxxxxx x jiná xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; mateřská xxxxxxxxxx nesmí udělovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pokyny ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zásobníku plynu, x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zásobníku xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, či jiného xxxxxxxxx nástroje; tím xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxx xx jiný obdobný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Provozovatel zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxxx xxxxxxx

x) opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatelem zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx, xxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu jeho xxxxxx.

(5) Auditor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx prováděním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx x podklady xxxxxxxx pro řádný xxxxx xxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členy xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnance.

§61

Xxxxxxxxx x plynem

(1) Xxxxxxxxx x plynem xx xxxxx

x) nakupovat xxxx x prodávat xxx ostatním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx plyn x xxxxxx států x xxxxxxxx plyn xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soustav, xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem,

d) xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxx xxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, provozovatele přepravní xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plynové zařízení xx připojeno k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xx ostatních účastníků xxxx x xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx sjednaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, měsíční, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx zákazníků x xxxxx spotřebou xxxxx než 4&xxxx;200 XXx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) řídit xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rovnováhu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy odebírá,

d) xxxxxxxx zákazníkům, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x spolehlivou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a,

x) účtovat xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §20a,

x) xxxxxxxxxxxxx se do 30 xxx od xxxxxxx licence na xxxxxx x plynem x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci energetických xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x Kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energie xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx obchod x plynem xxxxxxxx xxx xxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx rok je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Pravidel xxxx x plynem,

p) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k uskutečnění xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich ověření.

§61x

Xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plynu, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxxx x zařízením, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx původ x xxx xxxxxxxx smlouvě, xx které se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx to, xxxxxx je skutečně xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx odeber xxxx xxxx"), má právo xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxxx xx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx plynovodu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx obchodní xxxxx, xxxxx číslo x identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx území, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x jakém xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vymezené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxxxx xxxxxxx odeber xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx žadatele x dočasné pozastavení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) popis xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podáním žádosti, xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nejpozději 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx mohou-li xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomické xxxx xxxxxxxx problémy xxxxxx charakteru, jež xxxx původ x xxxx smlouvě odeber xxxx plať, xxx xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxxx již uděleno, xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pozastavení xxx xxxxx smlouvu odeber xxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Energetický xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxx x těmto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obtíží, kterým xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx čelí,

c) cíli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí xx xxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mělo xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) postavení xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) datu podpisu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx pamatuje xx xxxxx xxxxx xx xxxx s xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx žadatele x xxxxxxx pozastavení vedoucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajících ze xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

x) rozsahu, x xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx odeber xxxx xxxx mohl xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vznik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x funkčního xxxxxxxxx dotčené soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx, xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx neopomenutelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pozastavení.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, x bydliště,

b) xxxx xxxxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxxxx x Komisi.

(7) Xxxxxx-xx Xxxxxx xx 8 týdnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změní. Xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx dbá Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xx nejméně xxxxxxx.

§62

Xxxxxxxx

(1) Zákazník xx xxxxx xx

x) připojení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud má x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dodavatele xxxxx,

x) xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx nebo služby xxxxxxxxxxx soustavy ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xx cenu xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx regulací, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřízení xxxxxxx plynovodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, distribuční xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx; xxxxxxx xx nákup xxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený podíl xx xxxxxxxxxxx nákladech xx xxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce plynu, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Řádem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx plynové zařízení x xxxxxxx stavu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx xxxx, x v xxxxxxx zjištění závady xxxx xxx zbytečného xxxxxxx odstranit,

g) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxx, xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx uzávěru xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx regulátoru xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx místa; dojde-li x xxxxxxxx stavebních xxxxx ke změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx odběrné xxxxxxx zařízení x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy,

h) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx dodávku xxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §12a, x xx od xxxxxxxx xxxxxxxx této dodávky,

j) xxx uplatnění práva xx volbu dodavatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx délku xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx plyn xxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které si xx plynárenské soustavy xxxxxx, x množstvím xxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxx soustavy odebírá,

b) xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §20a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx umožnit,

b) udržovat xxxxxxxx xxxxxxx plynové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x spolehlivou xxxxxxx xxxxx tak, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx neprodleně odstranit,

c) xxxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx nacházejícímu xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx dodávku xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení připojeného x těžebnímu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodu, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§64

Technické xxxxxxxxxxx dispečinky

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx pokynům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dispečinků xxxxxxx plynu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které je xxxxxxxxx více xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx pokynům dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dispečinku výrobců xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx možné dodávat xxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx plynárenskou xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je oprávněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxx odmítnut xxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy instalovat xxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx na xxxx instalaci,

b) xxxxx xx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dispečinků,

c) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx přímého xxxxxxxxx xxx, aby xx nestal xxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněnou osobou29) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečností xxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx xxx vědomí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §68 odst. 4 x §69 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx úplatu plynovodní xxxxxxxx provozovat, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx o to xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx.

§67

Výstavba vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x xxxxxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx stavební xxxxxx, xxx xxxxx nedochází xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se autorizace xxxxxxxxxx.

(2) Vybranými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx spojující plynárenskou xxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx soustavami,

d) plynovody x tlakové úrovni xxxxx xxx 0,4 XXx,

x) xxxxxxx plynu.

(3) Xxxxxxxxxx je nepřenosná xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x žádosti, xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nejméně 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména efektivnost x hospodárnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxxxx projektu xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx11).

(5) Xxxxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předpokládané umístění xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstva životního xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,8)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční soustavy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x výstavbě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obousměrné xxxxxxxx xxxx odůvodněnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z tohoto xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx schopnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečit řádné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a objemem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx.

(9) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx x jejím statutárním xxxxxx, u fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx autorizace,

c) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu,

d) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx vybraného plynového xxxxxxxx.

(11) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx udělených autorizací.

(12) Xxxxxxxxxx zaniká

a) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx udělena, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxx prodloužení,

b) x fyzických xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace xxxx xxx insolvenční xxxxx zamítnut xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§67x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nová xxxxxxx zařízení

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx sloužit xxxxxxxx x xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx mezi sebou (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx nebo skladovací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx o dočasném xxxxxxx povinnosti umožnění xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, umožnění xxxxxxxx x soustavě xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58a xx 58n xxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx zásobníku plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxx omezení se xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx posuzování. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx a xxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx pořízenou xxxxxxxxxx xxxx, co žádost x výjimku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx došla.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a správu xxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Návrh xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kapacity x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení lze xxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx překročení xxxxxxxx plynového xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žadatel o xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x oblasti xxxxxxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx s investicí xx xxxxxx, že x investici xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být x přiměřeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx propojovacího xxxxxxxxx nebo zásobníku xxxxx bude fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx nebo xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo soustav, xx xxxxxx má xxx propojovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxx řízení xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx neznevýhodňujícím způsobem xxxxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxx plynového zařízení x xxxx kapacitu xxxxx x xxxxxxxxxx xx, x xx xxxxxx xxxxxxxx plynového xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx.

(6) Xx žádost xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx k uskutečnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x x xxxxxxx propojovacích xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx plynovod xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání rozhodnutí, xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti dodávek xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx do 20 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx regulačními xxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx x dočasné xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xx obdržel poslední x xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x žádosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxx regulační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Agenturu x rozhodnutí ve xxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xx dobu xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx. Energetický regulační xxxx může společně x xxxxxxxxx regulačními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Agenturu o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x), nejvýše xxxx x 3 xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx velikosti stávající xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a podmínky xx xxxx s xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plynovodu.

(11) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Vyžádá-li si Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklady x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx informace nebo xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx, xx xx stejnopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí Komise, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 11, xx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx provede xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx o dočasném xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx omezení xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx omezení pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy Komise xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x dočasném xxxxxxx. Xxxx-xx stavba xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx Komise xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx propojovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxx změna xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud Xxxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx zrušit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení, xxxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx, xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Ochranná xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxx právní xxxx územního rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx a povoluje, xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, potom xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Ochranným xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx půdorysu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na jeho xxxxx, xxxxx xxxx:

x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přípojek x xxxxxxx úrovni xx 4 xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x na obě xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx 2 x xx obě strany,

b) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4 bar xx 40 bar včetně 2 m xx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx 40 xxx 4 m xx xxx strany,

d) x xxxxxxxxxxxxxxx objektů 4 x na xxxxxx stranu xx xxxxxxx,

x) u xxxx xxxxxxxxx plynu 30 x od xxx xxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxx plynu 30 x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxx 1 m xx obě strany.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx x mimo xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednání, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz x veškeré činnosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x ohrožení xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, těžební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobník plynu

a) xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx prokáže nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu,

b) udělí xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx a), zemními xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálu x ochranném pásmu; xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx vlastní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx obě xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx; vlastníci či xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx udržuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx větší xxxxxxx xxx 20 xx nad xxxxxx xxxxxxxxx xx volném xxxxx pozemků x xxxxx 2 m xx obě xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx plynovodní přípojky x xx volném xxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx 15 m xx osy xxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu xxx pouze xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trvalým odpojením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx společného povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxx, kdy xxxxxx právních účinků xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadován ani xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx plynového xxxxxxxx xx provozu.

(2) Bezpečnostním xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx svislými rovinami xxxxxxxx ve vodorovné xxxxxxxxxxx od půdorysu xxxxxxxxx xxxxxxxx měřeno xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx zdraví osob, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxxxx plynového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx plynárenské xxxxxxxx xxxx trvalým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavby.

§70

Přeložky plynárenských xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx plynárenských zařízení xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trasy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Přeložky xxxxxxxxx xxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx xx náklady xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx nedohodnou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx přeložky xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx pouze nezbytně xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§71

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx soustavou. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxxx vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx vybavit měřicím xxxxxxxxx předávací xxxxx xxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx plynu, těžebním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxxx připojená k xxx provozovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxx měřicího xxxxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke které xx plynové xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zásobníků xxxxx, xxx xx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojené x zásobníku xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, x odběrných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxx povinni xx xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx x Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx zákazníci, provozovatelé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxx xxxxxxx odběrné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx instalaci nového xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxx xxxxxxxx plynu.

(5) Xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx způsob xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, provozovatelé zásobníků xxxxx a provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxx, přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, výměny xx odebrání xxxxxxxx xxxxxxxx. Výrobci xxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, kdykoliv xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odečtu.

(7) Xxx, xxx určuje způsob xxxxxx x xxx xxxxxxxx zařízení, má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx způsob měření x typ měřicího xxxxxxxx.

(8) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a na xxxx xxxxxx jej xxxxxxx a pravidelně xxxxxxx xxxxxxxxx měření.

(9) Xx-xx zákazník, provozovatel xxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závadu xx xxxxxxx zařízení, má xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx soustavě xx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu. Xxx, xxx xxxxxxx xxxx předávací místo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx od jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx zjištěna závada, xxxxx xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx, hradí tyto xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požádal.

(11) Xx xxxxxxxx plynovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízením xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxx plynové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) U xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2&xxxx;100 XXx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nahrazen xxxxxxx diagramem dodávek.

§72

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x dodávce plynu xx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx míst,

b) způsob xxxxxx plateb xx xxxxxxx xxxxx,

x) délku xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx 3 xxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi, xxxxx-xx xx x smlouvu xx xxxx neurčitou, xx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxx plynu x jednom xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 4&xxxx;200 XXx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx povinností ze xxxxxx dodavatele xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx trvání xxxxxxx.

(2) Smlouvou o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx zákazníkovi plyn x zajistit na xxxxxxx xxxxx a xx vlastní účet xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx regulací. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx dochází k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s plynem. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynu se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxx x žadatel xx xxxxxxxx uhradit xxxxx xx xxxxxxxxxxx nákladech xx připojení. Smlouva x připojení musí xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxx xxxxxx výrobce xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx zákazníka xxxxxxxx množství plynu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx xxxx. Smlouva o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předávacích xxxx, xxxxxxx xxxxxx dopravovaného xxxxx a xxxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo zahraniční xxxxxxx nebo právnická xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o závaznosti Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, určení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodů xxxxxxxxx xxxxxxxx, velikost xxxxxxxxx kapacity, xxxxxx xxxxxxxx přepravy plynu x xxxxxx měření xxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx se zákazníkem xxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx odběrných míst,

b) xxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx změnou smluvních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x plynem, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojena, x účastník xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxx xx uzavřenu smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx distribuce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xx zákazníkem musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změně smluvních xxxxxxxx.

(7) Smlouvou o xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx provozovatel zásobníku xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dohodnuté xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx uskladnění dohodnutou xxxx. Smlouva x xxxxxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx Řádu provozovatele xxxxxxxxx plynu, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozní xxxxx, xxxxx vtláčecí xxxxx x těžební xxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Smlouvou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocovat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odchylky xxxxxxxx zúčtování a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx platit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx závazku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxx xxxxxx závazku. Xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Pokud smlouva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 xx 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx náležitostí, považuje xx xx xxxxxxx, xxxxx se zákazník xxxxxxxx xxxx neplatnosti.

§73

Xxxx nouze

(1) Xxxxxx xxxxx je xxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx událostí,

b) xxxxxxxx státních orgánů xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x uskladňování xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxx celistvosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx stavu nouze xx soubor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x situaci, xxx xxxxxxxx reálné xxxxxx vzniku stavu xxxxx. Skládá se xx dvou xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx nouze, a x výstrahy, xxx xxxxxxxx xx zhoršení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spotřeby.

(3) Xxx xxxx území xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) vyhlašuje xxxxxx xxx vzniku xx xxxxxxxx stavu nouze x hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému regulačnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nouze, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx vymezené xxxxx nebo xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx přesný xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, operátorovi xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, krajským xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx města Prahy,

c) xxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx stavu xxxxx.

(5) Při stavu xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxx všichni účastníci xxxx x xxxxxx xxxxxxx podřídit xx xxxxxxx spotřeby plynu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx stavu xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx právo na xxxxxxx škody vyloučeno.

(7) Xxxxx-xx x důsledku xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bilanci, xxxxxxx xxx rozsáhlých haváriích xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, distribuci x xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, povinni xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinni bezprostředně xx xxxxxx havárie xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zahájit likvidaci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dodávek xxxxx x případě xxxxx xxxxx vyhlášeném xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx a v xxxxxxx vyhlášení stavu xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73a

Bezpečnostní xxxxxxxx

(1) Obchodník x plynem xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadované dodávky xxxxx xxx dodávce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dodávky xxxxx xx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx trhu x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx plynu podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx měsíc xxxx xx prvého xxx xxxxxx měsíce a xxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce operátorovi xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx údaje o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dodávek xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Neoprávněným odběrem xxxxx je

a) xxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadl,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx měřicího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sjednán,

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) odběr xxxxxx měřicím xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nebylo xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx buď xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxx plynovodu xxxx na zařízení xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) odběr plynu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti xx odchylku na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx zákazníka, nejedná xx x neoprávněný xxxxx plynu x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx.

(3) Neoprávněnou přepravou xxxxx je

a) využití xxxxxx xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadl,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uskutečněné x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xx

x) xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx právní důvod xxxxxx,

x) využití xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxx x Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) využití xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx x neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na uskladnění xxxxx nebo v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) uskladnění xxx xxxxxxxxxx neplnění smluvených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx přeprava, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uskladnění xxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x penězích xxxxxxxx škodu. Xxxxx-xx xxxxxxx vzniklou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx určenou xxxxxxxx xxxxx příkonů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu regulátorem xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu.

(8) Při xxxxxxxxxxx přepravě xxxxx, xxxxxxxxxxx distribuci plynu xxxx uskladnění xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx plynu, povinna xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx

§76

Xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie, xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx, xxx

x) x xx požádá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx tepelnou xxxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dodávat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pouze xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jako xxxxxx poskytované v xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x místo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vracené xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx a xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx-xx x poruše měřicího xxxxxxxx nebo při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v místě xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx platby za xxxxxxxxx xxxxxxxx energii xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx teplé xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vstupních xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě, xx x odběrného xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx objekty xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepelné energie, xxxxxx rozdělení xxxxxxx xxxx xx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx nezbytně xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx bezprostředně zamezujících xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, oprav, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prací x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx látky nebo xxxxx x energií xxxxxxxxxxxxx jinými dodavateli xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 4,

x) xxx xxxxxx x odstraňování havárií x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pro rozvod x výrobu tepelné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob nebo xxxxxxxxx kvalitu dodávek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx má xxxxx

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvodná xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podpěrné xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraňovat porosty xxxxxxxxxx xxxxxx rozvodných xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x vstupovat xx xxxxxxxxxxx, kde xxxx umístěna zařízení xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x způsobem nezbytným xxx xxxxx licencované xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veškerých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprav x xxxxxxx xx provozu,

f) xx xxxxxxx xxxxx xxx nedodržení základních xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b),

g) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x k přenosu xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx v xxxxxxxxx, xxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx energie je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 5 písm. x), a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;&xxxx;xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx nebo nečinný xxxx xxxxxxx k xxxxxx s xxx x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu4e), příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxx nemovitosti nebo xxxx xxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo již xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) až x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vstup xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jim xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx provedených xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x xxxxxx po xxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vyžadující xxxxxxxx způsobilost podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tepelné energie xxx, aby splňovala xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodárného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxx pracovníkům ministerstva, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxx x povinností x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxx, ztráty, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytovat údaje xxx účely regulace xxxxx tohoto xxxxxx x statistiky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxx xxxxxxx,

x) x případech xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xx xxxxxx 10 XX xx 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) nebo x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx újma xx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Právo xx náhradu xxxxx xxxx první lze xxxxxxxx x držitele xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxx újmě xxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.

(11) Rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxx může za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx život, xxxxxx či majetek xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souběhem je, xxxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zemních xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx tepelné energie

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx připojení ke xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx nachází x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx zřízenou xxxxxxxx přípojku x xxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, způsobu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx, x

x) dodávka tepelné xxxxxxx xx x xxxxxxx se schválenou xxxxxx energetickou xxxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x případech podle §76 odst. 4.

(3) Xxxxxx-xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x účinky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx teplonosné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 12 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Odběratel tepelné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx zdroj xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x rozvodným xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x rozvodném xxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxx dohodě x xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobu xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x souladu x územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx změnu xxxx odpojení xx xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nezbytná xxx xxxxxxx třetím xxxxxx, xxxx xxxxxxx umístění x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strpět.

(7) Xx xxxxxxxx tepelném xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepelná xxxxxxx, xx zakázáno provádět xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx přístup k xxxxxx odběrného tepelného xxxxxxxx, xxxxxxx prochází xxxxxxxx tepelná xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx tepelné xxxxxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx.

§78

Xxxxxx

(1) Povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x údajů měřicího xxxxxxxx, xxxxx na xxxx náklad osadí, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu xx zvláštním právním xxxxxxxxx12). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx slouží xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx měření12) tepelné xxxxxxx xx vstupu xxxx xx výstupu x xxxx předávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, je dodavatel xxxxxxx xxxxxxx povinen xx základě písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx měření x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hradí náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zjištěna, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o dodávce xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx měřicí xxxxxxxx osadit x xxxxxxxx proti neoprávněné xxxxxxxxxx a provádět xxxxxxxxxx xxxxxx naměřených xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx odběratel tepelné xxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x případech xxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx na xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx teplé xxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Předávací xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx její vlastník.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx stanici xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx udržovat x xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§81

§81 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§82

§82 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§83

§83 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§84

§84 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§86

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastník xx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx provedení přeložky x náklady xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx provedení přeložky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxxx pásma

(1) Ochranným xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozu x ochraně života, xxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxx xxxx. Ochranné xxxxx vzniká xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx nabude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud není xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x těchto dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pásmo xx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařízení na xxxxxx či rozvod xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřené xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vedenou xxx xxxxxxxxx pro výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, měřené xxxxx x tomuto zařízení x činí 2,5 x.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ochranné xxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx vedenými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 x kolmo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vodorovnou rovinou, xxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 x.

(4) X ochranném pásmu x mimo ně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jednání, xxxxxx xx mohl xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx ohrozit xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxx činnosti xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx v ochranném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, zemní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx trvalých porostů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx předchozím xxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx připojují x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Prochází-li xxxxxxxx xxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx budovami, xxxxxxxx xxxxx se nevymezuje. Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx stavby dbát xx zajištění bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx provozovateli zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx technické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxx zahájením xxxxx xxxxxxx vlastníka xxxx správce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§88

Xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx x důsledku

a) xxxxxxx události,

b) opatření xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx10a),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevyrovnané bilance x soustavě zásobování xxxxxxxx energií, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x způsobuje xxxxxxxx x náhlý xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxx celistvosti soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx provozu.

(2) Předcházení xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prováděných x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx nouze xxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odběratelé xxxxxxx xxxxxxx povinni xx xxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx energie bez xxxxxx xx uzavřené xxxxxxx. Držitelé licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx část xxxxxxx úřad nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxx záchranné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx.

(5) U xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx než 50 % x xxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx náhradních xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxx x xxx předcházení xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§89

Neoprávněný xxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platebních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx,

x) připojení nebo xxxxx xxxxxxx energie x té xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měřicím zařízením, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tepelné xxxxxxx nesprávně ke xxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měřicího zařízení xxxx jeho xxxxxxxx xx příslušenství, xxxx xxxx x měřicím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx spotřebě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx schváleno,

3. xxxxxxxx xxxxx měření ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx xxxx buď xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx prokázán xxxxx xx xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x neměřeným xxxxxx odběrného tepelného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Neoprávněnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dodávka xxxxxxx xxxxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx zařízení provozovaného xxxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx energie xxxx x xxxxxxx x xx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx odběr x xxxxxxxxxxx dodávka xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odebírá xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx uhradit xxxx xxxxx určenou xxxxxxxx xxxxx příkonu spotřebičů xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se jinak. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

§90

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) podniká x energetických xxxxxxxxx xxx licence xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uznaného Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx či právnické xxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxxx stanovený v §3 odst. 6,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 17,

x) xxxxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx x dispečerskému xxxxxx podle §26 xxxx. 6,

x) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x&xxxx;§22 xxxx. 3, §28 odst. 2 písm. x) xx x), h), x), x) nebo x §28 odst. 7 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx x §62 xxxx. 4,

x) provede xxxxx xx xxxxxxxx elektrickém xxxxxxxx, xxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx plynovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 11,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x přenosovou xxxxxxxxx xxxx s distribuční xxxxxxxxx x rozporu x §28 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxx provozovatel přímého xxxxxx xxxx přímého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §43 xxxx §65 odst. 3,

i) xxxxxxxxx xxxxxx, údržbu xxxx opravy elektrické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 5 xxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přípojky nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3,

x) jako xxxxxxxx xx uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx jako xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanovených x §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx x §68 xxxx. 3 nebo 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 12 xxxx 13 xxxx §68 odst. 5 xxxx umístí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 nebo xxxxxxx xxxxx činnost x ochranném xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxx porosty x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 6 xxxx umístí xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx distribuce plynu xxxxxxx v §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 nebo xxxxx §71 odst. 4,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 4 xxxx podle §71 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 4,

x) zasáhne do xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x měřicímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částem xxxxxxxxx elektrického xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podle §77 odst. 7,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §54 odst. 5 nebo §73 xxxx. 5 xxxx xx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) xxxxxx trvalé xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx x §68 xxxx. 6,

t) xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při změně xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx parametrů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx zařízení po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §77 odst. 3,

x) zřídí x xxxxxxxxx náhradní xx xxxx zdroj xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x rozvodným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx parametry bez xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx s §77 xxxx. 4.

x) xxxx vlastník nemovitosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx podle §77 xxxx. 6,

w) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx částech, xxxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx s §77 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §87 odst. 4 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předchozího písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx slouží pro xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §87 xxxx. 4,

y) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5,

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxx nabude vůči xxxxxx osobě právo xx xxxxx xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §58d xxxx. 4 nebo xxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §58d odst. 5, nebo

aa) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu stanovených x §25a odst. 5, §58d xxxx. 4 xxxx 5, §58i odst. 4, §58j xxxx. 6 xx 8, §59a xxxx. 5 xxxx §60a odst. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx energie xx více odběrných xxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx vytápění x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §78 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §66 odst. 3,

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25a xxxx. 6 nebo x §59a xxxx. 7,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace xxxxx §15a odst. 2,

e) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x trhem x xxxxxxx x čl. 5 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) použije důvěrné xxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx podle xx. 3 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx důvěrné informace xxxxx xx. 4 xxxx 3 Nařízení x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx podle §18 xxxx. 1 tím, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxxxx, ač xx k xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 13.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx y) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. z) xxxx xx) lze uložit xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx uvedený x odstavci 2 xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx pokutu až xx výše 50&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 1 000 000 Xx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §6 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx xx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. dubna Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem x ve stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx elektřiny xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx neznevýhodňující xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §11a xxxx. 6,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx Komisi ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 3,

x) poruší některou x povinností xxxxx §20 odst. 1 xx 3 xxxx xxxxx §20 odst. 6 nebo 7,

g) xxxxxx některý ze xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx x §74 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §9 xxxx. 5,

x) xxxxxx samostatné xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 6,

j) xxxxxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 ve struktuře, xxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní povinnost xxxxx §22 odst. 3,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejvýše x rozsahu důvodně xxxxxxxxxxxxx spotřeby elektřiny, xxxxx nebo tepelné xxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7.

(2) Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §23 odst. 1 xxxx. x),

x) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x) xx x),

x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx x §58n odst. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 6,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx podle §30c xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího zařízení xxxxx §49 odst. 2,

x) neoznámí provozovateli xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závady xx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §49 odst. 4,

x) neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx zařízení xxxxx §49 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5.

(3) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu, xxxx xx byl držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx §10a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §10a odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx příčin, které xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení, xxxxx §24 odst. 6,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1&xxxx;xxxx. a), c), x), x) xxxx x) xxxx odst. 10 písm. x) xx x), x) xx l), x), x), x) nebo x) až x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §24 xxxx. 10 xxxx. e), m), x), p), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x §26 odst. 1, 3 xxxx 5,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx potřebu přeložky xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx provedení xxxxx §47 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54 odst. 3,

x) překročí xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x sítím xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxx základě nebo x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12a odst. 5,

x) neoznámí xxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxx xxxx přerušení dodávek xxxxxxxxx podle §25 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení, podle §25 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), 10 xxxx 11,

x) poruší xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedených v §25a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §25a odst. 3 xxxx 4, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a odst. 5,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxx nesdělí xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §25a xxxx. 8,

x) jedná x rozporu s §25a odst. 10,

i) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxx dispečinku provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §45 xxxx. 6,

k) xxxxxxxxx xxxx, kdo potřebu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 2,

x) neupraví xx xxxx náklad xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení podle §49 xxxx. 2,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 4 xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x rozporu x §49 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxx §49 odst. 8,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxx. b) xx d).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) poruší opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektřinu xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx 7 xxxx xxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx podmínky xxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 4,

c) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx v §24a xxxx. 5 nebo x §58n xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností uvedených x §30 xxxx. 2, xxxx

x) přeruší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 písm. x).

(6) Xxxxxxx licence xx xxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxx xxxxx x rozporu x §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxx xxxx těžebních plynovodů x xxxxxxx s §57 xxxx. 1 xxxx. c),

d) neoznámí xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §57 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §57 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §57 xxxx. 8 písm. x) xx x),

x) xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx v §24a xxxx. 5 xxxx x §58n xxxx. 5,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 8,

x) neseznámí xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxx předpokládanými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 odst. 2,

x) xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

x) neumožní xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6,

l) xxxxxxxxx se omezení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 5,

x) nepodílí se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx nezahájí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx xxxxx podle §73a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx operátorovi xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx údaje o xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx bezpečnostního standardu xxxxx §73a odst. 2, nebo

o) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx Xxxxxxxx o opatřeních xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18a odst. 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1, xxxx nesplní xxxxxxxxxx povinnost podle §10a xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx xxxxx §58 xxxx. 6 neobnoví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 8 písm. a) xx x), x), x) nebo x), x) xx x), x), x) nebo xx) až xx),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §58 odst. 8 xxxx. x), x) xx x), o) xx q), x), x), y) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58n xxxx. 2,

x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedenou v §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxx, kdo potřebu xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx připojeno x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §71 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx instalaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxx §71 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nouze xxxxxxxxx x §73 xxxx. 3,

x) nepodílí se xx xxxxxxxxxx havárií xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 odst. 7 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8,

x) nekoordinuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě stavu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx státu xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx některé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §58b xxxx. 1,

b) nevydá xxxxx na jméno xxxx cenný xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx podle §58b xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §58b xxxx. 2 xxxx. b) nebo xxxxxx stanovy xxxxx §58b odst. 2 xxxx. c),

c) nezřídí xxxxxxx xxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §58b odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §58c xxxx. 6,

x) jmenuje xxxx zvolí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobu x xxxxxxx x §58d xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx rady, x xxxxx xxxxx xx třeba schválení Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu, xxxx zaměstnává x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1 xx 3,

h) xxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní rady, x jehož xxxxx xx třeba schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx xx výkonné řídící xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §58d xxxx. 4,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxx x §58e xxxx. 2,

x) sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plyn, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vlastní xxxxxxxx xx výrobu xxxxx, xxxx xxxx takové xxxxxxx společnosti xxxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnění x xxxxxxx x §58g odst. 2,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58g xxxx. 3 xxxx 4,

l) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 1 xxxx 2,

x) poruší xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx x §58h xxxx. 4, 5, 10 xxxx 11 xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx v §58h xxxx. 9 xxxx 12,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozporu x §58h xxxx. 6,

x) xxxxx v xxxxxxx s §58h xxxx. 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx osoba, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozporu x §58h xxxx. 8,

x) nepřijme xxxxxxx xxxxxxx zacházení nebo xxx nezveřejní xxxxx §58i xxxx. 1 xxxx nezajistí řádné xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxx jinak neustanoví xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58j xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx programu xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §58d odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx x programem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx §58j xxxx. 8 xxxx 9,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58k xxxx. 1, nebo

t) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58m xxxx. 1

u) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §58g xxxx. 8.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §12a xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx distribuce plynu xxxxx §59 xxxx. 5 nebo neobnoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §59 xxxx. 8 písm. x), x), x) xx x) xxxx x) xx ff),

e) xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx poruší některou x povinností xxxxxxxxx x §59a xxxx. 2,

x) poruší některou x povinností xxxxxxxxx x §59a xxxx. 3 xxxx 4, xxxx neposkytne auditorovi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s programem xxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxx nepřevezme xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §59a xxxx. 9,

x) xxxxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 12,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxx x §64 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynovodní xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx vlastníka podle §66 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) nevybaví xxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx zařízení je xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jeho udržování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 8,

o) xxxxxxxx měřicí zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx uvedených x §73 odst. 4,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx §73 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8,

x) nekoordinuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx některé x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 odst. 1 xxxx. x), j) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x opatřeních xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu,

u) xxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §59a xxxx. 6 xxxx x §59a xxxx. 8.

(10) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření stanovené xxxxxx opatření obecné xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plynu xxxxx §60 odst. 5 xxxx neobnoví xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení, xxxxx §60 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 8 xxxx. x), x) xxxx x) xx u),

d) poruší xxxxxxx x kritérií xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60a odst. 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 5,

x) xxx xxxxxx činností technického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedenou x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

h) xxxxxxxx xx svůj xxxxxx předávací místo xxx instalaci měřicího xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx zařízení xxxxx §71 odst. 6,

x) nepodřídí xx xxxxxxx spotřeby xxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx podle §73 xxxx. 7 nebo xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu podle Xxxxxxxx o podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxx xxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx zemního plynu.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx s xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a odst. 3,

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §12a xxxx. 2 nebo 7 nebo neoznámí xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx §12a odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx §58n xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §61 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §73a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxx §73a xxxx. 2,

f) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §61 xxxx. 1 xxxx. d), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx energie nebo xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuzavře xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx podle §76 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §76 xxxx. 4,

c) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §76 xxxx. 9,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie xxxxx skutečných hodnot xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx neosadí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnost měření xxxxx §78 xxxx. 1,

x) neověří xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §78 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §86 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx vlastníka xxxx správce nemovitosti x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx

x) nepřezkoumal xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx §88 xxxx. 5.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 3.

(14) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), x), xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. b), x), q) nebo x), nebo xxxxxxxx 8,

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 1 % x xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx držitelem licence xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, 3 písm. x), x), x) xx x), xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx xxxxxxxx 9 xx 11,

c) 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx odstavci 12,

d) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 13.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x podnikání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxx §7a xxxx neoznámí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zánik xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plyn xxxx tepelnou energii xxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3,

c) poruší xxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 6,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti podle §12 xxxx. 1,

e) xxxxxxxxxx ministerstvu, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

f) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účtovém rozvrhu xxxx xxx účtování x nákladech x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

h) poruší xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3,

i) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x), x), k) xxxx xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 xxxx. 2 xxxx. b) až x), v §62 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxx xx odběrném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx měřicím xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §71 xxxx. 11,

k) x rozporu s §28 odst. 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, která xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuční soustavou,

l) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §43 xxxx §65 xxxx. 3 nebo jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx provozující plynárenské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx neudělí xxxxxxxxxx písemný xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 11 xxxx §68 xxxx. 4,

x) nezajistí xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 nebo §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předávací xxxxxxx xxxxx §79 odst. 3,

x) xxxx vlastník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 6,

o) xxxxxx některý ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 odst. 8, 9, 10 nebo §68 odst. 3 xxxx 5,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 12 xxxx 13 nebo §68 xxxx. 5 xxxx xxxxxx stavbu v xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 6 nebo umístí xxxxxx v bezpečnostním xxxxx x xxxxxxx x ustanoveními §69 xxxx. 3,

x) neupraví xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx §49 xxxx. 2 nebo §71 xxxx. 4,

x) neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx §71 xxxx. 7 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxx x §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §78 odst. 3,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup k xxxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §77 xxxx. 7,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx §73 xxxx. 5 xxxx xx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §88 odst. 3,

w) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx x §68 xxxx. 6,

x) neupraví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx látky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx provoz xxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §77 odst. 4,

x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §77 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §77 xxxx. 7,

x) poruší zákaz xxxxxxxxx v §87 xxxx. 4 nebo xxxxxxx x ochranných xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx písemného souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx výrobu xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx v rozporu x §87 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx dodavateli tepelné xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx měřidel podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 5,

e) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx poruší xxxxx x §25a xxxx. 6 nebo x §59a xxxx. 6,

f) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx, xx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 nebo xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx,

x) neumožní Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx výkon xxxx oprávnění xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x tomu podle xxxxxx zákona povinen.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako auditor xxxxxxxx poruší některou x xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §25a xxxx. 5, §58i xxxx. 8 xx 10, §59a xxxx. 5 nebo §60a odst. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx licence na xxxxxx tepelné energie xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §76 odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx, neudržuje xxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §11a xxxx. 7 při xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx předpokládané spotřeby xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo neosadí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1.

(5) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx požadované doklady xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neumožní Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx záznamů xxxxx §96x, xx-xx účastníkem xxxxx rozhodovaného Energetickým xxxxxxxxxx úřadem.

(6) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx XXXXX26) dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxxxx uloženou opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x manipulaci x xxxxx x xxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

e) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s energií,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 8 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxx xxx registrace xxxxx xx. 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4 xxx uložit xxxxxx xx 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x odstavce 6, xxx lze xxxxxx xxxxxx až xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), xxx xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx nebo koncernu

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem v xxxxxxx s §58g xxxx. 1,

b) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s §58g odst. 5,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokyn ohledně xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §25a xxxx. 2 písm. c) xxxx §59a xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxx mateřská xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §60a odst. 2 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokyn ohledně xxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 100 000 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 50 000 000 Xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx integrovaného podnikatele xxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx období.

§91x

§91x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§91x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

Xxxxx xxxxxx

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§93

§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

Hlava pátá

Společná, přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztahu xxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x podání xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx odpůrce x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souhlas. Xxxxxx je zahájeno xxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxx x pravomocí Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx odloží.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x možném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozkladu. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §141 xxxxxxxxx řádu x xxxxxx schvalovacích x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §97a činí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx, xx xxxxxxx složitých xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx návrh zákazníka x xxxxxxxxx spotřebitele xxxx 90 dnů, xx zvláště složitých xxxxxxxxx 120 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x uzavření xxxx xxxxxxx podle §17 xxxx. 7, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx vzájemných xxxx a povinností xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vyloučeny xxxxxxxx xxxxxxxxx. Spis musí xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpis, xxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na žádost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahujících takové xxxxxxxxxxx předložit x xxxxxxx, xx kterých xxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxx x takových listin xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smluvních xxxx xxx nejbližších xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence, xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx dodavatelem xxx xxxxx licence xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §18a odst. 3 xxxx §58l xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 nebo §12 odst. 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx povahy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx xxxx, odpovídají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx x hospodaření xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxx xxxxxx xxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx uložení xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx desáté xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nevztahuje zásada xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do veřejného xxxxxxx před xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxx x okamžiku, kdy xxxxxx oprávnění k xxxxx xxxxxxxxxxxx vzniklo.

(9) Xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, x níž xx vztahuje oprávnění x cizím xxxxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povinnosti odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47).

§96a

V xxxxxxx řízení x rozhodnutí xxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx na xxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytnout xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nahlédnout xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vedeného sporu.

§96a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§96x

(1) X xxxxxx xxxxx §17 odst. 7 xxxx. x) xx podání návrhu xx xxxxxxxxxx sporu xxxxx právní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx žaloba x xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §17 odst. 7 písm. e) xx návrh xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) ve věci xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx samé xxxx před xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spor xx nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§96x

Xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisem Xxxxxxxx xxxx

(1) Rozhodne-li Komise x tom, že xxxxxxxxxx vydané Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx22), xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přezkumné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, kdy Xxxxxx takové rozhodnutí xxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§96x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) povinnosti poskytnout xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rámec licence xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx 3,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §58l xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx příhraniční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 2 správního xxxx není dotčeno.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx opakovaně. Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokuty xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx přesahovat 100 000 Xx,

x) xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neuvedenému x xxxxxxx b) xxxxx přesahovat 5 000 000 Xx.

§97

§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§97x

Xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx, Pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx podmínek či xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxx xxxxxx předpis, xxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "řád") xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x stanovení xxxx xx zahajuje x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx licence, xxxxx xxx je předmětem xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx vlivem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx licence povinen xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx nového xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx držitel xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx xxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx v případech xxxxx §25 odst. 12 xxxx xxxxx §59 odst. 9.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx schválení návrh xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x nejde-li x xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 12 xxxx xxxxx §59 xxxx. 9, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx x stanoví xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx řádu.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx doložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx řádu x xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůta. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná, xxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx a do xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx držitel licence xxxxxxxxx návrh xxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx schválením xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, může x Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx netýkají, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx nezabývá. Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx úpravou došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx zveřejnění xxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxx o schválení xxxxxx xxxx se §45 odst. 4 xxxxxxxxx řádu nepoužije.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx řádu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx upravený xxxxx odstavce 7 xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x založení xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx xxxx, jinak xxxxx xxxx zamítne. X xxxxxxx, xxx xxxxx řádu xxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(10) X xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x založení xxxxxx xxxxxxxxxxx x právech x povinnostech xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx zveřejnit.

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Fyzické xx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x udělení licence, xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx stanovená x elektroenergetice a xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů zůstávají xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, xxxxx i omezení xxxxxx užívání, xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x tlakových xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaniká.

(6) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 158/2009 Sb.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(8) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(9)) Při xxxxx xxxxxx elektřiny, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxx energetické xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx., xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§98a

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) druhy xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx instalace, způsoby xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx plynu v xxxxxxx xxxxxx měřicího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklé xxxxx x xxxxxx určení xxxx xxxxxxx škody, xxxxx-xx zjistit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dodávce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxx, termíny a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx plnění jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx dispečerském xxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, termíny a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx provoz x rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxx plynárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx neodebranou xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xx technické xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxx účely dispečerského xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x obnovitelných xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsoby xxxxxx bilancí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx kapacit x xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účastníky xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonů x plynárenské soustavě,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení včetně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro posuzování xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx, způsob xxxxxxxxxxx xxxxx nouze a xxxxxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx omezování xxxxxx xxxxxxxxx, spotřeby xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, vypínacího x frekvenčního xxxxx, xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření a xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx zaslání xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx registrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodavateli xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx údajů xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytápění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x dodávku xxxxx xxxx x způsob xxxxxx nákladů za xxxxxxx tepelné energie xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxx xxx více xxxxxxxxx míst xxxx x případě, xx x odběrného xxxxx xxxx zásobovány tepelnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxx k xxxxxx o způsobu xxxxxxxxx nákladů,

h) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ministerstva při xxxxxx posuzování.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx pro jednotlivé xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx užívacího xxxxx x užívání xxxxxxxxxxxxx zařízení, náležitosti xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x udělení, xxxxx x xxxxxxx licence, x žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie,

b) obsahové xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx, Pravidel xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obchodních podmínek xxxxxxxxx trhu,

c) požadovanou xxxxxxx dodávek a xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, výši xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx zveřejňování a xxxxxxxxxx dodržování kvality xxxxxxx x služeb,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z fondu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxx prokazatelné ztráty xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, odpisové xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx předkládání,

f) xxxxxx xxxxxxxx cen x energetických odvětvích, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx a termíny x rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx limitní xxxx pro věcné xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podporu x xxxxxxxxx energetických xxxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zásobníků xxxxx x odběrných xxxx xxxxxxxxx x elektrizační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkonu xxxx xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

1. podmínky přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x distribučním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přenosové x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nedostatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x elektřinou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxx xxx přenesení x xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx,

4. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, postupy xxx xxxxxxxxxxxxx, zúčtování a xxxxxxxxxx odchylek, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energie xx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

5. xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx tvorby, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxx x xxxxxx xxx volbě a xxxxx dodavatele elektřiny xxxxxx registrace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a neoprávněném xxxxxxx,

10. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx,

11. xxxxxxx ceny služby xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x termíny xxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx regulovaných xxx x způsob x termíny xxxxxxxx x hrazení xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

14. postup xxx stanovení zálohových xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, která xxxxxxx

1. xxxxxxxx přístupu x přepravní xxxxxxxx, x distribučním xxxxxxxxx x k zásobníku xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, distribuční soustavě x zásobníku xxxxx x způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx kapacit v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. termíny xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trhu s xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx smluv,

3. xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x renominací,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. pravidla organizace xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx tvorby, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx,

9. xxxxxxx x xxxxxx xxx volbě a xxxxx dodavatele plynu xxxxxx xxxxxxxxxx odběrných x xxxxxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x obnovení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxx xxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx,

12. xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hrazení regulovaných xxx mezi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. postup xxx xxxxxxxxx zálohových xxxxxx,

x) xxxxxx, náležitosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uchovávaných údajů x xxxxxx podle xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní rady xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, náležitosti žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x funkce xxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náležitosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o kvalitě x xxxxxx údržby xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x x plynárenství, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného xx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

§99

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o Xxxxxx energetické xxxxxxxx.

2. Xxxxxx V zákona č. 83/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky

§100

V §2 xxxx. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., xxxxxx č. 125/1973 Sb., zákona x. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 93/1990 Xx., xxxxxx č. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Sb., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Sb., xxxxxx x. 23/1992 Sb., xxxxxx č. 103/1992 Xx., zákona č. 167/1992 Xx., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Xxxxx národní xxxx x. 350/1992 Sb., xxxxxx x. 358/1992 Xx., zákona č. 359/1992 Sb., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Sb., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx č. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 148/2000 Sb., xxxxxx č. 63/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Xx. x zákona č. 258/2000 Xx., se xx xxxxx 10 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxx 11, který xxx:

"11. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx

§101

Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx. x zákona x. 151/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxxx správních xxxxx,".

2. Za §2x xx vkládá nový §2x, xxxxx zní:

"§2c

Energetický xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností.".

3. X §3 se doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx energetická inspekce xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládá xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§102

X xxxxxxx x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 207: chemická xxxxxx zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 28/2000 Sb., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx č. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 309/2000 Xx. x xxxxxx x. 362/2000 Xx., xx xxxxxxxx xxxx živnosti xxxxx:

Xxxx xx sloupci 1 xxx:

"Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx",

xxxx xx sloupci 2 xxx:

"xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxx".

XXXX XXXX

§103

§103 (xxxx xxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx

§104

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. r.

Xxxxxxx x zákonu x. 458/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx plynových xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okraje xxxxxx zásobníku) mimo xxxxxxxxxx umístěných sond

250 x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx od osy xxxxxx xxxx)
x xxxxxx xx 100 xxxx
x xxxxxx nad 100 xxxx80 x
150 x

Xxxxxxx xxxxxxxxx zkapalněných plynů
do xxxxxxxxx objemu (vzdálenost xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxxxxxx objektů)
nad 5 x3 xx 20 x3
xxx 20 m3 xx 100 x3
xxx 100 x3 do 250 x3
xxx 250 x3 do 500 x3
xxx 500 x3 xx 1&xxxx;000 x3
xxx 1&xxxx;000 m3 xx 3&xxxx;000 x3
xxx 3&xxxx;000 x3
20 x
40 x
60 x
100 m
150 x
200 x
300 x

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xx 100 x3
xxx 100 x330 x
50 x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx od vnějšího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů)
Plnírny xxxxx100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxxxx stanice

200 x

Xxxxxxxxx xxxxxxx vysokotlaké x xxxxxxx úrovni 4 xx 40 barů xxxxxx


10 x

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nad 40 xxxx

20 x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynovodní
přípojky x xxxxxxx xxxxxx 4 až 40 xxxx xxxxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx XX 300 xxxxxx
xxx DN 300 do XX 500 včetně
nad XX 500
8 m
10 x
15 x
20 x

Xxxxxxxxxxx plynovody x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx 40 xxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx XX 300 xxxxxx
xxx XX 300 xx XX 500 xxxxxx
xxx DN 500 xx XX 700 xxxxxx
xxx DN 7008 x
15 x
70 x
110 x
160 x

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uskutečňované xx základě smluv xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Operátor xxxx s elektřinou xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx x povinnosti Bilančního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xx 31. xxxxxxxx 2004 Xxxxxxxx plynárenský xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxx §25 odst. 3 xxxx §59a xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, nebo provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58a xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xx 30 xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence. Xx xxxx xxxxxxx licence xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx osob, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx licence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, x xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx x licence na xxxxxxxxxx plynu, x x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx souběžně xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxx.

4. Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a licence xx obchod x xxxxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx o dodávce xxxxx x xx xxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx obchod x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x oddělením xxxxx §59a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Poprvé xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx zpracovat x xxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx. x), §25a xxxx. 2 xxxx. x), §58a xxxx. 2 xxxx. x) x §59a odst. 2 xxxx. d) do 90 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na přepravu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §58a x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Stane-li xx xxxxxxxx zákazník xxxxx §21 nebo §55 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx uzavřená xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx plynu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx plynu, se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx minimálně 30 xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx nesouhlasí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx měsíc. Xxxxxxxxx xxxxx začíná xxxxxx xxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

10. Práva x xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx obchod s xxxxxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §59a xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx tohoto zákona.

11. Xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na obchod x elektřinou podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxx na přepravu xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x souvislosti x oddělením xxxxx §58a xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §59a xxxxxx zákona.

14. Rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xx smluv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxxxx x nezbytné údaje.

15. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx trhu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cen.

16. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x energetických odvětvích xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxx 2005.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jejich užívání, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního xxx šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Bilanční xxxxxxx.

3. Regulace xxx xx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx nabytí účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx ministr průmyslu x xxxxxxx.

6. Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Osvědčení x xxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x platnosti.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

9. Předseda xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 roky.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Xx. x účinností xx 4.7.2009

Čl. XXXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx neskončená xx dokončí a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxx, než xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx certifikátu, nejpozději xxxx xx 3. xxxxxx 2012, xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx, xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nadále, xxxxxxxxxx xxxx xx 3. xxxxxx 2012, xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x oddělení provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oddělení provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plynu x xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxx 2012, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxx. 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx splňovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 8 xxxx. y) x z) xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx přípustný xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx rovna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx plateb xx xxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx plateb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxx bodě xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx za přepravní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx odvolat xxxx xxxx přijetí xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Tento xxxxx xx závazný xx do xxxxxxxx xxxx přijetí účastníkem xxxx x plynem.

6. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 3 xx 5, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

7. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V územních xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30a xx 30d xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx započaté Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti působnosti, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx tímto xxxx nebyla xxxxxxxxx, xxxxxxx Energetický regulační xxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodlužují x 30 dnů.

10. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prodlužuje x 30 xxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x řízení o xxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zahájit xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxx podle §58d xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Výrobce xxxxxxxxx xx povinen vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem 2 XX a xxxx xxxxxxxx do provozu xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012.

15. Výrobce xxxxxxxxx xx povinen vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xX xx 2 MW xxxxxxxx xx provozu před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx řízení do 30. června 2013.

16. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jmenovaného přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx při stanovení xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za zúčtování xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx 2010. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx formou sdělení xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx operátora xxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2010, do 30 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

18. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Rozhodnutí podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x elektřinou xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx distribuci elektřiny xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx splňovala xxxxxxxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 21.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stavby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx jmenuje xx dni 1. xxxxx 2017 xxxxx Xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx jmenuje na xxxxxxx období 1 xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx funkční xxxxxx 2 xxx, xxxxxxx člena xx xxxxxxx období 3 xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 4 xxx x xxxxxxx člena xx xxxxxxx období 5 xxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx smlouvu x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx plynu uzavřená xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxx o distribuci xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx smlouvu o xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 nebo xxxxx §72 xxxx. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Smlouva x dodávce xxxxxxxxx x smlouva x xxxxxxx xxxxx uzavřená xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x xxxxxxx x xxxxxxx plynu xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Smlouva x sdružených službách xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 x smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §72 odst. 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxx xxxxx §72 odst. 3 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

10. Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny sjednané xxxxx §50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsaženo xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, stává se xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx odběrné nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu sjednané xx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příkonu x odběrném xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx. Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsaženo xxxxxxxx x xxxxxxx rezervovaného xxxxxxx x odběrném xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx výši xxx ve xxxx xxxxxxxx xx smlouvě x připojení xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x připojení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 458/2000 Sb., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, uskladňování xxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Výrobce xxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 8 xxxx. x), §58 xxxx. 8 xxxx. xx), §59 xxxx. 8 xxxx. x) x §60 xxxx. 8 písm. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xx ministerstvu do 6 xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x plynem vypracuje xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx podle §61 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 458/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx správního

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

262/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009 x xxxxxxx x. 381/2008 Sb. byla xxxxxxx xx 1.1.2012)

278/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 28.8.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

356/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 10.12.2004

670/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2004

91/2005 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 458/2000 Xx. publikované x xxxxxx č. 26/2005

134/2005 Xx., nález XX xx xxx 25.1.2005 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §98 xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 22.4.2005

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2006

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služeb

s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

314/2009 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 458//2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 95/2009

155/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x ke snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

211/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011 x xxxxxxxx §17x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2012

299/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx energií, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

165/2012 Xx., o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.5.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

90/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 21.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

104/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 67/2013 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostorů v xxxx x byty, x zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

131/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017, 1.1.2019 a 1.1.2020

152/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
x xxxxxxxxx od 6.6.2017

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

277/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Sbírce zákonů x mezinárodních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

1/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/72/ES xx dne 13. července 2009 x společných xxxxxxxxxx xxx vnitřní trh x elektřinou a x xxxxxxx xxxxxxxx 2003/54/XX.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/73/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx směrnice 2003/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/32/ES xx xxx 5. xxxxx 2006 o xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x energetických službách x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 93/76/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/89/ES xx xxx 18. xxxxx 2006 o opatřeních xxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2012/27/EU xx dne 25. xxxxx 2012 x energetické účinnosti, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX a 2010/30/XX x x xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/XX x 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx spotřebitelů, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/ES.

1x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 713/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx Agentura xxx xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 714/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx přístupu xx sítě xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1228/2003.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 715/2009 xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1775/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 617/2010 xx dne 24. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x investičních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 736/96.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 994/2010 xx xxx 20. xxxxx 2010 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/67/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1227/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x transparentnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

1x) Xx. 3 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxx (XX) 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
1c) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1e) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1228/2003.
2x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x podmínkách xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1775/2005.
3) Xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Zákon č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx zdrojů).
4c) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
4x) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).
5) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx.
Vyhláška č. 55/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
5a) Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx minimální xxxxxxxx xxxxx energie xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Vyhláška č. 150/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx energie.
7) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.
9x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9b) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
11) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o metrologii, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx.
12a) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
13) Zákon č. 265/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
§13 xxxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
18) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 994/2010 xx xxx 20. xxxxx 2010 o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2004/67/XX.
22) Xx. 39 Xxxxxxxx 2009/72/ES. Čl. 43 Xxxxxxxx 2009/73/ES.
23) §12 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx č. 208/2011 Sb.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx xx silnici (XXX) x platném xxxxx.

XXX XX 1439.

28) Zákon č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §6c xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

33) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), v xxxxxxx xxxxx.

46) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

47) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Sb.