Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 30.06.2024.


Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
458/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podnikání v energetických odvětvích §3

Souhlas s nabytím vlivu nad energeticky strategickým celkem §3a

Souhlas s nabytím vlivu nad energeticky strategickým celkem §3b

Posouzení žádosti §3c

Nabytí vlivu nad energeticky strategickým celkem bez souhlasu ministerstva §3d

Povinnost nabídnout státu převod vlivu nad energeticky strategickým celkem §3e

Licence §4

Podmínky udělení licence §5

Odpovědný zástupce §6

Žádost o licenci §7

Uznání oprávnění podnikat §7a

Udělení licence §8

Změny rozhodnutí o udělení licence §9

Zánik licence §10

Certifikace §10a §10b §10c

Práva a povinnosti držitelů licencí §11

Některá opatření na ochranu zákazníka §11a §11b §11c §11ca §11d §11e §11ea

Podmínky pro činnost zprostředkovatele §11f

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11g

Prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11h

Oznamovací povinnost zprostředkovatele §11i

Zánik a odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11j

Registr zprostředkovatelů §11k

Povinnosti zprostředkovatele §11l

Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem §11m §11n §11o

Regulace nařízením obce §11p §11q

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn §11r §11s §11t §11u

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo §11v §11w §11x

Povinnosti nad rámec licence §12

Dodavatel poslední instance §12a

Podmínky dodávky poslední instance §12b

Zahájení dodávky poslední instance §12c

Ukončení dodávky poslední instance §12d

Prokazatelná ztráta §12e

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk při povinnosti zajištění dodávky elektřiny nebo plynu §13

Fond §14 §15

Poskytování informací orgánům státní správy §15a

Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře §15b

Působnost ministerstva §16

Energetický regulační úřad a jeho působnost §17 §17a

Organizace Energetického regulačního úřadu §17b

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou národní bankou §17c

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu §17d

Zveřejňování a konzultace §17e

Vztah k Parlamentu České republiky §17f

Registr §17g

Námitka proti návrhu metodiky cenové regulace §17h

Změna návrhu metodiky cenové regulace §17i

Dozor v energetických odvětvích §18

Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření §18a

Šetření na místě v obchodních prostorách §18b §19

Regulace cen §19a

Metodika cenové regulace §19b

Hodnoty parametrů cenové regulace související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství §19c

Cena za provoz nesíťové infrastruktury  §19ca

Mimořádná tržní situace §19d

Ceny elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci §19e

Úhrada prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci §19f

Zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu §19g

Regulační výkazy §20

Operátor trhu §20a

Energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje §20b

Některé požadavky na členství a opatření na ochranu členů společenství §20c

Registrace společenství §20d

Oznamovací povinnost společenství §20e

Změna údajů v registru společenství §20f

Výmaz z registru společenství §20g

Registr společenství §20h

Práva a povinnosti společenství §20i

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Díl 1 - Elektroenergetika §21

Účastníci trhu s elektřinou §22

Výrobce elektřiny §23

Provozovatel přenosové soustavy §24

Vlastnické oddělení provozovatele přenosové soustavy §24a

Provozovatel distribuční soustavy §25

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §25a

Technické dispečinky §26

Datové centrum §27

Další požadavky na způsobilost k výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a vedoucího zaměstnance datového centra §27a

Dozorčí rada datového centra §27b

Práva a povinnosti datového centra §27c

Práva a povinnosti datového centra při sdílení elektřiny §27d

Zákazník §28

Zranitelná osoba, zranitelný zákazník a určené odběrné místo §29

Ochrana a zvláštní práva zranitelného zákazníka nebo zranitelné osoby §29a

Povinnosti zranitelného zákazníka §29b

Evidence a předávání údajů o zranitelném zákazníkovi nebo zranitelné osobě §29c

Bezpečnost dodávky elektřiny zranitelnému zákazníkovi §29d

Obchodník s elektřinou §30

Výstavba výrobny elektřiny §30a

Žádost o udělení autorizace §30b

Rozhodnutí o udělení autorizace §30c

Zánik autorizace §30d

Bezpečnostní standard pro zásoby čerstvého jaderného paliva §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Povinnosti vlastníka přímého vedení §43 §44

Elektrická přípojka §45

Ochranná pásma §46

Přeložky zařízení §47

Styk zařízení §48

Měření §49

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou §50

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy §51

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy §52

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny §53

Stav nouze §54

Díl 2 - Plynárenství §55

Účastníci trhu s plynem §56

Výrobce plynu §57

Provozovatel přepravní soustavy §58

Oddělení provozovatele přepravní soustavy §58a

Nezávislý provozovatel přepravní soustavy §58b

Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58c

Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58d

Dozorčí rada nebo správní rada nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58e

Řízení o schválení ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58f

Nezávislost provozovatele přepravní soustavy §58g

Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost §58h

Program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy a dohled nad jeho prováděním §58i

Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58j

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58k

Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58l

Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58m

Vlastnické oddělení provozovatele přepravní soustavy §58n

Provozovatel distribuční soustavy §59

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §59a

Provozovatel zásobníku plynu §60

Oddělení provozovatele zásobníku plynu §60a

Vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy §60b

Povinnost využívání skladovací kapacity a postup v případě nevyužití skladovací kapacity v zásobníku plynu §60c §60d §60e

Obchodník s plynem §61

Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích strtan §61a

Zákazník §62 §63

Technické plynárenské dispečinky §64

Přímý plynovod §65

Plynovodní přípojka §66

Výstavba vybraných plynových zařízení §67

Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení §67a

Ochranná pásma §68

Bezpečnostní pásma §69

Přeložky plynárenských zařízení §70

Měření §71

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem §72

Stav nouze §73

Bezpečnostní standard §73a

Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73b

Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73c

Mimořádný stav nouze §73d

Postup vydání, změny a zrušení opatření ministerstva ve stavu nouze a v mimořádném stavu nouze a pozbytí účinků opatření provozovatele přepravní soustavy §73e

Omezení nebo přerušení spotřeby, změna dodávky plynu a vyloučení práva na náhradu škody §73f

Náhrada za omezení vlastnického práva, náhrada při mimořádném stavu nouze a náhrada příjmů z poskytování související služby v plynárenství §73g

Cena dodávky plynu při stavu nouze, mimořádném stavu nouze a po jejich ukončení §73h

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu §74 §75

Díl 3 - Teplárenství

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie §76

Odběratel tepelné energie §77

Měření §78

Tepelná přípojka a předávací stanice §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85

Přeložky rozvodných tepelných zařízení §86

Ochranná pásma §87

Stav nouze §88

Neoprávněný odběr tepelné energie a neoprávněná dodávka tepelné energie §89

HLAVA TŘETÍ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §90

Přestupky držitele licence §91

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §91a

Přestupky osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu §91b

Přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele §91c

Společná ustanovení k přestupkům §91d

HLAVA ČTVRTÁ - ODVOD Z NADMĚRNÝCH PŘÍJMŮ

Díl 1 - Odvod

Poplatník odvodu §92

Předmět odvodu §93

Vyloučení z předmětu odvodu §94

Zvláštní ustanovení o propojených poplatnících odvodu §95

Výše odvodu §95a

Strop tržního příjmu §95b

Odvodové období §95c

Přepočet měny §95d

Rozpočtové určení odvodu §95e

Stanovení rozhodného instalovaného elektrického výkonu §95f

Díl 2 - Správa odvodu

Obecná ustanovení §95g

Zálohy §95h

Hlášení §95i

Vyúčtování §95j

Společná ustanovení o hlášení a vyúčtování §95k

HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §96 §96a §96b

Výjimky z požadavků na připojení výroben elektřiny k elektrizační soustavě §96ba

Přezkum souladu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu s předpisem Evropské unie §96c

Donucovací pokuty §96d

Odvod neoprávněného majetkového prospěchu nebo nadměrného majetkového prospěchu §96e

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk poskytnuté v nesprávné výši §97

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu §97a

Věcná břemena k nemovitostem ve vlastnictví státu, státní příspěvkové organizace, státního fondu a státního podniku §97b

Přechodná ustanovení §98

Zmocňovací ustanovení §98a

Závěrečná ustanovení §99

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §100

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §101

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §102

ČÁST PÁTÁ §103

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §104

Příloha - Bezpečnostní pásma plynových zařízení

č. 278/2003 Sb. - Čl. II

č. 670/2004 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXVII

č. 211/2011 Sb. - Čl. II

č. 90/2014 Sb. - Čl. II

č. 131/2015 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XLV

č. 362/2021 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. VII

č. 176/2022 Sb. - Čl. II

č. 469/2023 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 134/2005 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

458

ZÁKON

ze xxx 28. xxxxxxxxx 2000

o podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ X VÝKON XXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) podmínky xxxxxxxxx x výkon xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, plynárenství x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx spojené.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) vymezeným xxxxxx xxxxx, na xxxx držitel licence xx distribuci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licencovanou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx možnost vykonávat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které poskytují xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx výkon kontroly xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx unie (dále xxx "xxxxx x xxxxx země"), nad xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice x Xxxxxxxx unii,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx charakter obchodního xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx skupině podnik, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prvek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx57) v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) účinnou mírou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x takové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx funkci, xxxxxxxxx xx se xxx xxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zhoršila,

3. možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

4. jiný xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx souvisejícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx strategickým celkem,

h) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s 10% podílem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nejméně 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem; do xxxxxx podílu nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxxxxx podrobeny xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx, které x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

2. členství xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. jiný xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým celkem, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxxx xxxx důležité x xxxxxxxx ochrany energetické xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx vnitřního xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. účinná xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx energeticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dynamickým určením xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, že xx x průběhu doby xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx intervalech, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x elektroenergetice

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx 110 kV, x xxxxxxxx vybraných xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx 110 xX, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 0,4/0,23 xX, 1,5 xX, 3 xX, 6 xX, 10 xX, 22 kV, 25 xX nebo 35 kV provozovaný xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny na xxxxxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx; distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo přípojnic x xxxxxxxxxx stanici x xxxx ní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx x připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx stanicí soubor xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx x distribuci elektřiny, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx,

4. elektrizační xxxxxxxxx xxxxxxxx propojený xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, ochranné, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky, a xx xx xxxxx Xxxxx republiky,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx naměřených xxxxxx,

6. odběrným místem xxxxx,&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxx měřicích xxxxxxxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

7. xxxxxxxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxx a sjednaných xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx úseku,

8. podpůrnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnických xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx energie,

9. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není elektricky xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vedení zabezpečující xxxxx xxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákazníků, x xxxx vlastněno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx vedení x zařízení 400 xX, 220 kV x vybraných xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX, uvedených x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sloužící xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx soustavami xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx techniky; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřizována x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovaná xxxxxxxx podpůrných xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx v zahraničí,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vypořádání xxxxxxxx,

13. systémovými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx elektrizačních xxxxxxx,

14. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx charakterizující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx odchylek,

15. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelem držitel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, obchod x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterými xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jsou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výroby elektřiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx vypořádaný x xxxxxxxxxxxx operátorem xxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

17. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

18. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx různých forem xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 1 MW a xxxx x nízkouhlíková xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx xx xxxxxxxxx x provozována xx xxxxxxxx xxxxx,

19. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

20. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxxx elektřiny, systémových xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

21. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuce elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

22. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavě nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky, společné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky x společné xxxxxxx xxxxxxxxx,

23. předávacím xxxxxx xxxxx předání x xxxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx místem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxxxxx přenosovou xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

24. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx připojena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x plynárenství

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přípojek x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx zařízením veškerá xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx instalováno xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zařízení xxx konečné xxxxxxx xxxxx; xxxx jím xxxxxx xxxxxxxx,

6. odchylkou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxxxxxx soustavou xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxx, xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, těžebního xxxxxxxxx x přímého xxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx, syntetický metan, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, x případně xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx uskladnění jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx plynárenské xxxxxxxx,

10. plynovodem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavou a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx začínající odbočením x xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, plynovodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odběrná plynová xxxxxxxx, xxxxxxxxx zkapalněných xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

13. zásobníkem xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx technologických objektů x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky x zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x uskladňování xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx kapalné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavou Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx,

14. přepravní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx technologických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx techniky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x informačních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx soustava xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

15. přímým plynovodem xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx plynu zákazníkovi, x xxxxxx pouze xxx xxxxxxx potřebu xxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx 50 % celkové xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

17. xxxxxxxxx odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx trhu na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odchylek,

19. technickým xxxxxxxxx pravidlo xxxxxxxxxxx xxxx technického xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx připojující xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx těžebnímu plynovodu; xxxxxxx plynovod je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

21. xxxxxxxx xxxxxx maximální xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technických xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx charakterizující roční xxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

23. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxx nebo skupina xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, distribuci xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx výrobu plynu, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tytéž xxxxx oprávněny, x xx přímo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x nichž xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uskladnění xxxxx x xxxxxxx 1 držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

24. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těžebního xxxxxxxxx x souhrnem xxxxx xxxxxxx zajišťovaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tlaků x kapacit xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

25. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx vlastní xxxxxxx užití x xxxxxxxx xxxxx,

26. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx těžbu xxxxx xxxx terminál xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stavební xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

27. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství xxxxxx xxxxxxxx plynu nebo xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

28. xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx přepravy plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souvisejících se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

29. xxxxxxx distribuční xxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx soustavy,

30. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uskladňování xxxxx provozovatelem zásobníku xxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx,

31. xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytuje solidární xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1938,

32. xxxxxxxxxxx xxxxx časový xxxx, xxxxx začíná 1. xxxxx x končí 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

33. službou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předání xxxxx xxxx plynárenskou xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx xx přepravu xxxxx,

34. xxxxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxx trvající xx 06:00:00 hodin xxxxxxxxxxxx xxx xx 06:00:00 xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxx,

35. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x3 xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách/den xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxx,

36. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobce xxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo transformuje x xxxxxx k xxxxxxx využití jiné xxxxxxx nebo právnické xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx energie xxxxx x dalšímu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx zákazník,

6. odběrem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx energie ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odběratele xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připojené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx tepelnému zařízení x xxxxxx xxx xxxxx tepelné energie x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx x objektu xxxx xxxx části,

9. xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx samostatnou xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dopravu xxxxxxx xxxxxxx tvořené tepelnými xxxxxx, předávacími stanicemi x xxxxxxxxx přípojkami; xxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx x nim xx distributor xxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxx xxxxxxx právo; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx x xxx xxxxxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx xxxxxxx xxx,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předává xxxxxxxxxx xxxxx,

14. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, chlazení, xxxxx xxxxx vody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx na rozvod xxxxxxx xxxxxxx; soustava xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

15. tepelnou přípojkou xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie pouze xxx xxxxx objekt.

§3

Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx podnikání x energetických xxxxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, činnost Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx datového centra (xxxx jen "datové xxxxxxx"), xxxxxx plynu, xxxxxxxx xxxxx, distribuce xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxx odvětvích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, přeprava xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxx energie xxxx vodíku xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x výroba elektřiny x nízkouhlíkové výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 MW x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx ve veřejném xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřizovány x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx plynovodu, rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxx x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx nebo xx stavbě podle xxxxxx právního xxxxxxxx4e).

(3) Xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky mohou xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xX, pokud xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx s přenosovou xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx, xxxxxx, distribuci x uskladňování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx směsí, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxx potrubními systémy, x xxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx xxxx,

x) xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o pohonných xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx předmětem podnikání xx plnění propanu, xxxxxx a xxxxxx xxxxx do xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, jsou povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x opravy jimi xxxxxxxxxxx xxxxx. Plnit xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx do xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům na xxxxx určené xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x jejich xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů25) xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou vykonávat xxxxx pouze na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "zprostředkovatel") xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx držitele xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, podnikající xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hladiny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx spotřebou xxxxx xx 630 XXx, spočívající v

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo smlouvy x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx smlouvy xxxxx písmene a), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx písmen x) x b).

(8) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x dodávce xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§3x

Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem. Xxxxxx xxxxx xxx energeticky xxxxxxxxxxxx celkem x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx elektronicky xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx této xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §3d.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§3b

Žádost o udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxx vlivu xxx energeticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx

x) obchodní xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x obchodní x podnikatelské xxxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatelích xxxxxxxx, xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxx v xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx obdržel x xxxx xxxx povolení xxx xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxx je xxxxxx povolení x xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx států, xx xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x pobočkách x provozovnách v xxxxxx xxxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx bydliště, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx a datum x xxxxx narození xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx struktuře žadatele, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx; xxxx informace xxxxxxx xxxx doložit také xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výpis xxxxx informací obsahuje,

e) xxxxxxxxx x výrobcích xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vybraných ekonomických xxxxxxxxxxx žadatele, xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx a zvláštní xxxxxxx regulaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx sídla, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx pro podnikání x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx a žadatel xxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, a xxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx struktuře společnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad energeticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ovládá, x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x dceřiných xxxxxxxxxxxxx x pobočkách v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x hlasovacích xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tomu xxxxxxxxxxxx vliv xxxx x po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx informace x podílech xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxx xx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neuvedené v xxxxxxxxxx 1, 2 x 3.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nabytí xxxxxxxx nad energeticky xxxxxxxxxxxx celkem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, xx by ohrozilo

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx energeticky xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx funkčnosti energeticky xxxxxxxxxxxxx celku,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo žadatele, xxx žádost xxxxxxx x xxxxxxx s §3b; xxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx o žádosti xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xxxxx xxxxxx obsahuje nepravdivé xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, má xxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §3e.

(5) Ministerstvo rozhodne x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxx §3b, udělení xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 1 x xxxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx informace.

§3c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§3x

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxx xxxxxxxx ministerstva

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem, xx xxxxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxx kontroly xxx energeticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx a její xxxxxxxxx se obdobně xxxxxxx §3a xx 3c.

(2) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx §3e xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účinnou xxxxx xxxxxxxx nad energeticky xxxxxxxxxxxx celkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad společností x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Došlo-li x výkonu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxx xx dovolávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx takovýchto hlasovacích xxxx, x to xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx práv v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, lze xx xxxxxxxxx neplatnosti takového xxxxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx vlivu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx vykonává vliv xxx energeticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx §3c xxxx. 4 x §3d xxxx. 2 xxxxxxx nabídnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx nejméně 6 xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věcí, vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Vliv xxx xxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxxx xxxx prostřednictvím organizací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Nesplní-li xxxxx xxxxxxxxxx nabytí xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxx úkon, xxxxxx umožnila nabytí xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxxx, xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 3 let xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

§4

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) nejvýše xx 25 xxx, x xx na

1. výrobu xxxxxxxxx,

2. xxxxxx plynu,

3. xxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xx xxxx neurčitou, x to na

1. xxxxxx elektřiny,

2. xxxxxxxx xxxxx.

3. distribuci xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

7. činnosti xxxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx dobu 5 let, a xx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x plynem.

(2) Xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx výlučné

a) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na přepravu xxxxx,

x) licence xx xxxxxxxx operátora xxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx centra.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x udělení xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxx xxxx užívací právo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx než xx xxxx platnosti licence xxxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx uděluje nejvýše xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu právnická xxxxx, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx činnost xxxxxxxx centra.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, musí xxxx prokázat, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x energetickému xxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx povinen xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx použitím x xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxx licence xxxxxxx. Xxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxx prokazovat žadatel x licenci xx xxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 200 xX, nebo žadatel x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výkon zdroje xxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 1 MW.

(4) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx alespoň 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického směru x 3 roky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx x xxxxx. X výroby elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 MW xxxxxx x samostatného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem xx 1 XX xxxxxx xxxxxxxxx vyučení x xxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x rekvalifikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx státě. X xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů do xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx 50 kW xxxx xxxxxxxxx prokazovat odbornou xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx předpoklady xx xxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyžadována xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx období 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje, xxxxx x xxxxxxx uplynulých 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx majetek xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, clech x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a na xxxxxxxx.

(7) Technické xxxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx stavbu užívat xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx požadavků xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx centrum.

(9) X xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx elektřiny nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxx jadernou xxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"); podmínkou xx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx technologie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, nebo dodávka xxxxxxx energie odběrateli xxxxxxx energie. Provoz xxx ověření technologie x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužením provozu xxx xxxxxxx technologie Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok xx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobnu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Energetický regulační xxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx provoz pro xxxxxxx technologie xxxxx xxx 1 rok xx nezbytný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dosavadnímu průběhu xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx provozující výrobnu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Odpovědný xxxxxxxx

(1) Odpovědný xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx za výkon xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Odpovědný xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesplňuje-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Odpovědným xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nesmí xxx člen xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx svou funkci xxxxxxxxx xxxx přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 15 dnů xxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx. Xx xxxx schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti držitel xxxxxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx odpovědného xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předmět x xxxxxx xxxxxxxxx, seznam xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx též vymezené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx žadatel zapsán xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dálej jen "xxxxxxxxxxxxx číslo"), bylo-li xxxxxxxxx,

x) požadovanou dobu, xx kterou má xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené xxxxx písmene a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České republiky xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx přidělena, x bydliště xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxxx právnické osoby,

b) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provozoven, x licence na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx termín zahájení xxxxxx licencované xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x písmeni x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx organizační xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, též xxxxx jejího xxxxxx x České republice, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X žádosti xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxx právnické osoby, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx; zahraniční xxxxxxxxx xxxxx připojí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx sídla x doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí,

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z cizozemské xxxxxxxx trestů nebo xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 6 měsíců,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx předpoklady,

e) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x ustanovením xx funkce,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx; xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx zřizuje xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x doklady x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxxx území.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1d) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z Rejstříku xxxxxx xx předává x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxx datových sítí,

b) xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžádá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx, xxxxx žadatel xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxxxxxxx výpis x katastru xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační úřad xx vyžádá výpis x xxxxxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatel tyto xxxxxxx x xxxxxxx x udělení licence xxxx žádosti o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx za účelem xxxxxxxxx finančních předpokladů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, poplatcích, cle xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx finančního xxxxxx, xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a orgánu xxxxx správy vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx veřejných datových xxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx-xx licence xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x) xxxx c) xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx odvětví xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence.

(9) Xxxxxx xxxxxx vymezeného xxxxx x provozovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx užívacího xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx žádostí x xxxxxxx, změně x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx regulace, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(10) Žadatel x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x licenci, které xxxxxxx po podání xxxxxxx x xxxxxxx.

§7x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x elektřinou xxxx xxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx jiného členského xxxxx Evropské unie, xxxx požádat Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx tohoto oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo obchodu x plynem. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x elektřinou xxxx xxx xxxxxx x plynem, xxxxxxxx xx xxxxx oprávněná x podnikání za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxx s xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxx rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xx xxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxxx xxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinna Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx předloženého xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx licence

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx licence xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx jméno x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx na xxxxxxxxxx elektřiny, distribuci xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx,

x) technické xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx licence xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) termín xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce podle §6,

x) seznam provozoven, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx distribučních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx něž se xxxxxxx uděluje,

h) u xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxx, bydliště mimo xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízena, x xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx zástupce, xxx-xx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx odpovědného xxxxxxxx.

(3) Xx každé výrobní, xxxxxxxxx, přepravní, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx uskladňování xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx si Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad u xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do dne xxxxxxxx potvrzení nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x před xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(6) Na žádost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 5 xxxx 6 xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx návrhu vyhověno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x požádat x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty se xxxxxxxxxx xx změny xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx energie, která xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx území, xx xxxxx je příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x držitel licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provozovaných energetických xxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx rok x xxxx vybudovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vymezených územích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence.

(3) X xxxxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx odůvodňují.

(4) Na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence xx xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 2, xxxxx důsledkem xx xxxxxxxx vymezeného xxxxx, xxxxxx seznamu provozoven, xxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx rozsahu podnikání, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xx 9.

(5) X xxxxxxx rozšíření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahájit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozovnách xxxx xx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Požádá-li držitel xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou nebo xxxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx a nejpozději 90 dní před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxxxxx, Energetický regulační xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx licence xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxxx na obchod x xxxxxxxxxx xxxx xx obchod x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x žádosti x xxxx prodloužení.

(7) Xxxxxx xxxxxxx osoby o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3. Xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností x xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx. Ustanovení §7 xxxx. 5 a 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx smrtí nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 10,

x) zánikem xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx licence.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) porušováním povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

c) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxx činností xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx licenci xxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) její xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxx než 24 xxxxxx,

x) ohledně xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx licence vstoupil xx xxxxxxxxx,

x) její xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §14,

x) xxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx vyplývající z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx překonat.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 a o xxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxx Energetický regulační xxxx.

(6) Současně s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx držitel licence, xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx do skončení xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx pozůstalosti xxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxxx xxx x xxxxxx licencované činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxx osoby pokračují xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závěti xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 8 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx o xxxxxxx licence. Do xxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x žádosti taková xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence. Xxxxxxx rozhodnutí Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxx zemřelému xxxxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx distribuční nebo xxxxxxxx zařízení, xx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx zemřelému xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx licence xxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxx přeměně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nástupce držitele xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx do 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx licence xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxx xxx přeměněnou xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zachováno. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxx odštěpením zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Certifikace

§10a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxx x v xxxxxxxx xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n.

(3) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, že xxx xxx nabude xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xx změně xxxxx xxxx osob x xxxxx země vykonávajících xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§10x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavu.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2 nebo §58a xx 58n, xxxx

x) x podnětu Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx certifikace xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10a xxxx. 2, xxxxx xx do 30 xxx xxx dne, xxx oznámení obdržel, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx xxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oznámí xxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Před xxxxxxxxx xxxxxxxx výrokové xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Komisi xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) obdržení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud x xxxxxxxxxxx zahájené xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavy podle §10a xxxx. 1. Xxxxx v certifikaci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx nevyhotoví Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncept xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxxxxx podnětu Xxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, platí, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx zahájené xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 nebo §58a58n.

(7) X certifikaci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx nezávislosti xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m xxxx 58n xxxx. 2 a xxxxxxxx uložená Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nápravě. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad bezodkladně Xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§10c

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba nebo xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx soustavu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedou nebo xxxxx xxxx k xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x informuje x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx certifikace xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 3, xxxxx xx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "ministerstvo") x xxx, zda xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx nebo xxxx xx třetí země xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Ministerstvo vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxx výkon kontroly xx strany xxxxx xxxx osob ze xxxxx země xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx základě posouzení

a) xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx, které vyplývají x mezinárodního práva, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednou xxxx xxxxxxxx třetími xxxxxx, xxxxx je Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uzavřených x touto xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx koncept xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx certifikace x xxxxxx xxx Xxxxxx, ministerstvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx umožní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx konceptu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx do Xxxxxxxx xxxx.

(5) Nevydá-li Komise xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vydání xxxx xx 4 xxxxxx x případě, xx Xxxxxx požádá o xxxxxxxxx Agenturu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx")20), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a odůvodnění xxxxxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 2 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx. Xxxxxx x xx xxxxxxxx míře xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx certifikát xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x certifikaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 2, §58b58m xxxx §58n xxxx. 2, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxx nad provozovatelem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx neohrozí bezpečnost xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(8) V certifikaci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx nezávislosti xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2, §58b58m xxxxx §58n xxxx. 2, nebo v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob x xxxxx země vykonávajících xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x Xxxxx republice x Xxxxxxxx unii, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zastaví. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx podmíněno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Výrokovou xxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Energetický regulační xxxx rozhodl xxxxxxx xx stanoviska Komise, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. s účinností xx 18.8.2011

§11

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx energetických xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti,

c) xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, která k xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxxx,

x) bezplatně vyúčtovávat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxxxxxxx x dodávek xxxxxxx xxxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x finančního, x xxxxxxx se dozvěděl xx svých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxx dodávek a xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx, majetku xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,

j) xxx xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxxx pravdivé x úplné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a) xxxx xxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx služeb,

l) zajistit, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx držitel xxxxxxx zajišťuje výkon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ročních zpráv x xxxxxxx soustav x energetických xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx 3 předcházející xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx poskytnout xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx zájem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx výkonu licencované xxxxxxxx při řešení mimořádných xxxxxxx1e) x xxxxxxxxx xxxxxxx1e) podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1e) x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; havarijní xxxx xx součástí plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plynu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchod s xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx údaje x plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu nebo xxxxxxxx vztažené k xxxxxxxxx xxxx plynu, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uchovávané xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx licence xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx povinen provést xxxxx nezbytné k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx plynu, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Uplatněním xxxxx xx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx plynu způsobem, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, obchod x elektřinou, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo obchod x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx místo xx vybaveno průběhovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx následujících, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx zúčtovacím období. X zákazníků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x u zákazníků x elektroenergetice, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx napětí, xx xxxxxxxxxx obdobím xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx období xxxxx vždy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx ukončení xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, vyúčtovává xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 14 kalendářních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vyúčtovává xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx odběrného xxxxx xxxxxxxxxx průběhovým xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zúčtovacího xxxxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx končí vždy xxxx xxxxxxxx zajišťování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Zajišťuje-li xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx předávacího xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Držitel xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx xx zúčtovací období. Xxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny, distribuci xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx nejpozději do 15 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Držitel licence xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx zúčtovací xxxxxx, jehož xxxxx xxxxx přesáhnout 12 xxxxxxxxxxxx měsíců po xxxx následujících, vždy xxxx k 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx zúčtovacího období. Xxxxxxxxx xxxxxx končí xxxx xxxx ukončení xxxxxxx tepelné energie. Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zúčtovací období xxxxxxxxxx do 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx zúčtovací období x xxxxxx xxx xxx k 31. xxxxxxxx, xxxxxxx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx energie xxxx x xxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plynu, xxxxxx x xxxxxxxxxx, obchod x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx a souvisejících xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyúčtování x elektronické podobě; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxx výzvu nesdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xx 12 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyúčtování x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zákazníka

§11a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, výrobu plynu xxxx obchod s xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) podmínky xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx

1. xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 630 XXx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx za dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazatelně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přede xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxx účinky.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx jiných smluvních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vypovědět xxxxxxx ze smlouvy xxxxxxxx do desátého xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xxxxxx výpověď xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx licence.

(5) Xxxxx vypovědět xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx změny xxxxxxxx

x) zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxx ceny, xxxx xxxx poplatků,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx zachována, je-li x jejím xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxx a xxxxxx běžet xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx doručení výpovědi.

(2) Xxxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxxxx lhůta pro xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nebyla uzavřena xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11c

(1) Uzavře-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx určitou, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx souhlasu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx dvacátého dne xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx ke dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx doby trvání xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx trvání xxxxxxx xx xxxxxxx

x) výši xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) platební xxxxxxxx,

x) xxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxx finančního xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je dále xxxxxxx x právu xxxxxxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xx uplynutí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx smlouvu xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x cenou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu platnou x xxxxxxxxxx dni xxxxxx závazku ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx uveřejněná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nižší než xxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 2, je-li takové xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi. K xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který uzavírá xxxxxxx adhezním xxxxxxxx, xxxxxxxx vypovědět smlouvu x xxxxx výpovědní xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

11xx

(1) Xxxxxxxxx elektřiny xxxx plynu xx xxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx učiněním závazné xxxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx x uzavřením smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxx mimořádných výkyvů xxx dodávané xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxx o xxx, xx dodávku xxxxxxxxx nebo plynu xx xxxxx zahájit xxxxx x xxxxxxx, xx xx odběrné xxxxx xxxxxxxx průběhovým xxxxxxx.

(2) Sjednal-li spotřebitel xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx určením xxxx, xx oprávněn xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx x výpovědní xxxxx x trvání 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se spotřebitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx dříve, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vybaveno xxxxxxxxxx měřením xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx vypovědět závazek xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Odstavce 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx způsobem určení xxxx závislým na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reagovat xx xxxxxxxx určené ceny xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxxx xxx určenou xxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx určení xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu na xxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxxx nebo plynem xxxx změnit dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx bez výslovného xxxxxxxx spotřebitele, xx xxxxxxxxxx.

§11xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 469/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§11x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx určitou xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejdéle na xxxx 36 měsíců xx zahájení xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 36 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx uzavřenou xx xxxx 36 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx sjednat xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx.

§11x

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx odebírajícímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 630 XXx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx závazek ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx plynu. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11xx

Xxxxxxxxxxx má xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterými xx xxxxx předejít xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx energie xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x), §74 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §89 xxxx. 1 xxxx. b), x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx dávky státní xxxxxxxx podpory x xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi určené x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, jejíž vzor xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx informaci x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodnout xxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx neplnění xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 dní xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§11x

Xxxxxxxx pro činnost xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4,

x) xx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx praxe x xxxxxxx výroby xxxx xxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx spolehlivého xx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxx, xxxxx byla členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx v době, xxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx který xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxx, xxxx xx také xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x c). Podmínky xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) musí xxxxxx xxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx právnické xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí tyto xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx řádný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx než 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 6 xx použije xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx formuláři a xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx plné svéprávnosti x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemným prohlášením. Xxxxxxx podmínky požadovaného xxxxxxxx a odborné xxxxx xx prokazuje xxxxxxxx x dosaženém xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxx, xxxxx x dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx za xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxxx, může xxxxxxx xx Rejstříku xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; žádost xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Rejstřík xxxxxx poskytne xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, osvědčujícím xxxxxxxxxxx, vydaným státem, xxxxx xx xxxx xxxxx státním xxxxxxx xxxx ve kterém xxxxx, jakož x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx pobývala nebo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka; xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx xxxx nevydává, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jméno a xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx funkce x xxxx platnosti xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nevyhotovuje.

(5) Xxxxxxxxx xx uděluje xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti zprostředkovatele

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx zprostředkovatele lze xxxxxxxxxx x 5 xxx, a xx x opakovaně.

(2) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx platnosti. Xxxxxxxxxx §11g xxxx. 1 xx 3 xx použijí obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11i

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že

a) přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx změně xxxxx uvedených v xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zaniká

a) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx,

x) oznámením x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) uložením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx

x) přestal splňovat xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxx nebo jiný xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxx o udělení xxxx o prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oprávnění.

§11j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11k

Registr zprostředkovatelů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je informačním xxxxxxxx veřejné správy. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx oprávnění x

x) xxxxx zániku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x registru zprostředkovatelů xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx spotřebitele x skutečnosti, xx x ním jedná xxxx zprostředkovatel, x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) provozovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x odbornou xxxx,

x) zohledňovat xxx xxx xxxxxxxx účinně xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx spotřebitele a xxxxx jim xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůli xxxxxxxxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody.

§11l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se spotřebitelem

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebitelem musí xxx písemnou formu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, adresu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu, x jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx alespoň

1. xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. zda xx xxxxx o xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) obsah xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sjednání xxxxxx xxxxxxx na xxxx zákazníka xxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx přípravných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zmocnění xxxxx §11o,

x) dobu, xx kterou xxxx xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxx x

x) informaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, ke změně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x takové smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx o zastoupení. Xxx není dotčeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě novou xxxxx xxx s xxxx obsahem. Je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxx xxxxxx xxxxxxxx uveden x plné moci, xxxxxxx, xxx xxxx x písemné formě xxxxxxx plná xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xx xxxx uzavřel, bezodkladně, xxxxxxxxxx do 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a x) xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx držitele xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx plynu a xxxxxx x plynem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 x §11l xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx postihu x finančního plnění

a) xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odvolat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx nebo zrušení xxxxxxx x takové xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx službu.

§11n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx spotřebitel xxxxxxxx bez postihu xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx xxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, je-li x xxxxx průběhu xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx držiteli xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 dnů x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxxx nařízením xxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxx obce53) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zboží xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxx x její xxxxx zakázány.

§11p vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx řešení sporu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxx xxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx postup xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx lhůtě 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx výzvy Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelem. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxxxx potřebnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Příspěvek xx xxxxxx xxxxxxx za elektřinu x xxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx elektřinu a xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, určená na xxxxxx xxxxx plateb xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx obchodníkem s xxxxxx xx odběrné xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx elektřinu xxxx xxxxx xxxx xxx vytápění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako poskytovatel xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu56) xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx není držitelem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx x xxxx x xxxx je xxxxxxxxx určen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx služeb").

(2) Xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx náklady xx elektřinu x xxxxx plyn kryté xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odebíraného xx poskytování xxxxxx x domě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx může xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, x xxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx distribuční sazbou x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, výší xxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zohledňuje, xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx elektřinu xxxx plyn zákazníka x xxxxxxxxxx a xx xxx x xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 000 Kč,

c) xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx den, xx xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx x xxxx x byty xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx,

x) xxxxxx podání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx zákazníkem v xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Příspěvek, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s podmínkami xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 10.8.2022

§11x

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je připojeno xxxxxxxx zákazníka, u xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkovi x xxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 5 let. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11r odst. 3 xxxx. x). Má xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx x předat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx platné x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11r xxxx. 3 xxxx. c). Xx xx za to, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11r xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx má právo xx poskytnutí finančních xxxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxx xxxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkovi x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokrýt xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodníky.

(5) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx vypořádat xxxxxx xxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx příspěvkem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx povinni účtovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obchodník s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx případech v xxxxxxxxxx vyúčtování, nejdéle xxxx xx 14 xxxxxx xx rozhodného xxx podle §11r xxxx. 3 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx zahrnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx s plynem xxxxx zákona upravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxx řešení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx povinni xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx x předanými xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nesprávné xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, obchodník x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(5) Operátor xxxx x obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx příspěvkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zákazníkovi x xxxx s byty.

(6) X xxxxxxx zohledněného xxxxxxxxx zaniká dluh xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx předpoklady neoprávněného xxxxxx podle §51 xxxx 74 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčeného zákazníka.

(7) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, použije se xxx xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx x domácnosti nebo xxxxxxxx x xxxx x byty.

§11t xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 232/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11u

(1) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxx soustavě xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx zákazník xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx x byty xx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx služeb nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího některé xxxxxx související s xxxxxxxxxxxx plnění spojených x xxxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx prostorů x xxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zřejmá xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx v xxxx x xxxx xx xxx xxxx vytápění xxxx xxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx buď na xxxxxxxxxx příspěvku podle §11r, xxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx podle §11v. Xxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx s xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11r, nemá nárok xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11w xxxx. 1 xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx část, na xxxxxx se příspěvek xxxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx (xxxx xxx "příspěvek xx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx části xxxx plateb xx xxxxx dodané xxxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x rodinném xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx x xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx odebírající xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56). X xxxxxxx zákazníka x xxxx x xxxx xx příspěvek xxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx služeb").

(2) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zákona o xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxxxx za xxxxxx x xx náklady xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx hledí, jako xx xxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx příspěvku xx teplo xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx nesmí překročit 30 000 Xx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) termíny, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxx trhu,

c) termíny, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxx xx teplo,

d) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx licence na xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx energie a xxxxxxxxxx xxxx,

x) termín xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx držiteli xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx den, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod tepelné xxxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xx teplo.

(4) Xxxxxxxxx xx teplo, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§11v xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §11v xxxx. 1 držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx o zohlednění xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx. Zákazník x domě s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na teplo xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xx povinen se xxxxxxxxxxxxx x operátora xxxx x xxxxxx xx xxxxx nezbytné xxx zohlednění příspěvku xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni podle §11v xxxx. 3 xxxx. x). Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx správné x xxxxxxxxxx.

(3) Operátor trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx a xxxxxx mu xxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxx §11v xxxx. 3 xxxx. g). Xx xx xx to, xx xxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie před xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxx zákazníka xxxxx §11v xxxx. 3 xxxx. h).

(4) Xxxxxxxx xxxx má právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem, které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokrýt xxxxxxx xxxxxxx xx příspěvek xx teplo. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vypořádat xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx příjemcem xxxxxxxxx xx teplo x xx povinen účtovat x peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zohlednit xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platbách xxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 14 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11v xxxx. 3 písm. h).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zřejmá výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nelze xxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x způsoby xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x exekuci.

(3) Jestliže x rozporu x xxxxxxxxx údaji xxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku xx teplo zaniká xxxx zákazníka za xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §89 a xxxxxxxxx xxxxxxxxx jistinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x držitel xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx vypořádat rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od operátora xxxx x zohledněným xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Zákazník x xxxx s byty xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x nejbližším vyúčtování xxxxxx xxxx mimořádnou xxxxxx uhrazenou příjemcem xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx služby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytů x nebytových xxxxxxxx x xxxx s xxxx xx k xxxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx služeb musí xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo x vracení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx tyto xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxx licence xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx licence. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx držitelem xxxxxxx. Vlastník dotčeného xxxxxxxxxxxxx zařízení xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožnit. Xx-xx xxxxxxx energie xxxxxxxx v zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx x umožnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxx a xx veřejném zájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx licence xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx tepelná energie xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx, xx xxxxxxx licence na xxxxxx tepelné energie xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřinu vyrobenou x tomto zařízení.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xx návrh xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z moci xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxx oprávněn dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit xx xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vykonávající xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx taková xxxx náhrady xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx (dále xxx "xxxx") xxxxx §14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxxxxx licence na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx povinnosti xxx rámec xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxx poslední instance

(1) Xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přepravní xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na obchod x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx je xxxxxxx xxxxxxx na distribuci xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxx plynu ve xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx nachází odběrné xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx více, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníků x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx dohodnutém xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxx, v jakém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx obchodníky x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, má pro xxxxxxxxxx rok povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx ten x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchod s xxxxxx podle věty xxxxx, xxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx uvnitř xxxxxxxxxx xxxxx dodává xxxxxxxxx xxxx plyn do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spotřebitelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejňuje xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezeného území xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědnost za xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx zajištěnu xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. v elektroenergetice x případě xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx, xxxx

2. v plynárenství x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výrobce, xxxxx obchodník s xxxxxxxxxx pozbyl oprávnění xxxx možnost vykupovat xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nastala skutečnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx neodpovídá xx xxxxxxxx. Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx elektrizační xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx krytí xxxxx x distribuční xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx od dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxx 630 XXx, x výjimkou xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřinu xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx domácnosti, která xx nové odběrné xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx touto domácností xxxxxxx.

§12b

Podmínky xxxxxxx poslední xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách podmínky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nerovnováhu v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x neprospěch zákazníka xxxx xxxxxxx.

(2) Zákazník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dodavateli poslední xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu stanovené xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zákazníka x xxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Je-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit své xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance nebo xxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodný xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá odkladný xxxxxx.

(5) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxx xxxx stanoví xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xx plynem, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx plyn xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dodávek xxxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12d.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx §12a odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx a další xxxxx x xxxxxxxx xxxx předávacím místě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodávky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvnitř xxxxx vymezeného xxxxx xx nachází xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx instance povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Okamžikem xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvami sjednanými xxxx zákazníkem nebo xxxxxxxx x původním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx nebo porušení x tohoto xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12d

Ukončení dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nezmění xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxx xxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn x není v xxxxxxxx x úhradou xxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dodávka elektřiny xxxx plynu a xxxxxxxxx služby distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zákazníka, xxxxxx xxxxxxx podle §12c xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx doby podle xxxxxxxx 1; §50 xxxx. 2 x §72 odst. 2 x povinné xxxxxxx xxxxx smlouvy xx x tomto případě xxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxxxxxx ztráta

(1) Jestliže Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx o cenách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o cenách xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx zisk.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx dotace ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s účinností xx 27.6.2022

§13

Prokazatelná xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx kategorii xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx na jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdržet xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx níž dodává xxxxxxxxx do určeného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prokazatelné ztráty, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx, xxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zisk xx xxxxx dotací xx státního xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Způsob výpočtu xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxx

(1) Prostředky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx licence, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxx účtu. Xxxxxx xxxx tvoří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x úrok x xxxxxxxx.

(2) Držitelé licencí xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívat do xxxxx. Prostředky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx držitele licence xxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, nedosahuje-li výše xxxxxxxxx xx xxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedoplatků, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx fondu xx vyměří xx xxxxxx xxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 5 000 000 Xx. Xxxxxxxxx xx výše 100 Kč Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevrací.

(4) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx na celkovém xxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx od povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx držitelé xxxxxxx, xxxxxxx výše příspěvků xxxxxxxxxx 100 Kč. Xxxxxxx částka, x xxxxxx xx tak xxxxxxx celková xxxx xxxxx oznámená xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xx zvýší vyměřovaný xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx držitele licencí x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx příslušného kalendářního xxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dodatečně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatný xx 30 dnů xxx dne doručení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx energie xxx xxxxx licence, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence x xxxxxxxxx kalendářním roce. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a stanoví xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z finančních xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Přesáhne-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Držitel xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx licence, odpovídá xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(10) Došlo-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx čerpané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx nejpozději do 15 xxx xxx xxx výzvy učiněné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrok z xxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxx denně x neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxx této xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úroku x penále vybírá x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx předložit audit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x prostředky fondu xx příslušný xxxxxxxxxx xxx x Energetickém xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zprávu x stavu xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx státnímu xxxxxxxxxxx účtu kapitoly Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§15x

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx žádost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx jejich působnosti xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx") xxxx xxxx xxxxx x pracovněprávním, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x velkoobchodním trhu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na písemnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě úplné, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxx x pravdivé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx certifikace.

(4) Xxx xxxxxxxx podkladů a xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx důvod x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x poučí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxxxxxx uchovávání xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 8 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat Xxxxxxxx transakce na xxxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx nařízení x xx. 8 odst. 2 x 6 Xxxxxxxx o velkoobchodním xxxx s energií xx xxxx 3 xxx xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§16

Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx2)

x) vydává xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxx x oblasti xxxxxxxxxx x klimatu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxx závazků vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Komisi x

1. opatřeních přijatých xx splnění xxxxxxx xxxxxxxx instance, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlé xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxxxxx fyzikálních xxxx, xx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx zemí, x xx jednou xx 3 xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx státní xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

6. roční xxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x x kombinované výroby xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx účinností xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx tepla x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx a elektřinu x úspor xxxxxxxx xxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předpokládanou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x distribučních xxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxx rovnováze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příštích 5 xxx,

10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy x xxxxxxxx jiných xxxx, xxxxx xxxx xx známy x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraniční propojovací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

12. investičních xxxxxxxxxx do energetické xxxxxxxxxxxxxx,

13. opatřeních x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nabídkové xxxxxx xx nové xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx kapacity zásobníku xxxxx,

x) xx právo x důvodů zabezpečení xxxxxxx rozhodnout, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx primární xxxxxxxxxxx palivové xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 15 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x výrobu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxx rozvojovému xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx plánu,

h) xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx inteligentních měřicích xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x plynárenství,

j) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podpory regionální x dvoustranné solidarity xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxx dosažené xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx kapacit xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny a xxxxx,

3. xxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, xxxxx nouze x xxxxxxxxxxxx xxxx následků, xxxxx xxxxx xx xxxx x energií, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x x desetiletému xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) je příslušným xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nařízením x opatřeních xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy21), x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádného stavu xxxxx v plynárenství x x xxxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxx mimořádném xxxxx xxxxx xxxxx §73d,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx spotřebě xxxxxxx xxxxxx vypracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxx je Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x stanovených xxxx xxxxxx vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx termínech xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) eviduje xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a množství xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(2) Xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx žádosti x xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x účastníkům trhu x plynem xx xxxxxx xxxx poskytnutý xxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x plynárenství; toto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxxx xx být xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx zásobníku xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx i x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx plynu,

d) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx příslušným xxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxxx připravenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx48); provozní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x řízení rizik, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x nařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x opatření v xxxxxxx klimatu54),

f) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx činností operátora xxxx xxxx datového xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x jeho působnost

(1) Xxxxxxx xx Energetický xxxxxxxxx úřad jako xxxxxxx xxxx xxx xxxxx regulace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kapitolou xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Jihlava.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx přijímat xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx republiky, Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, vlády xxx od jakéhokoliv xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x energetických odvětvích. X xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cen, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výkon xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, podpora kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx, podpora xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle Xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx2a), Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2b) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx21).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x energií, xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podporuje xxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, koordinaci tvorby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x plynárenství.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx, změně, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetické zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x cenách x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravních xxxxx xxx zemní xxxx49),

x) dočasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx xxxxx §61a,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67a,

x) udělení xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx zahraniční xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x uzavření smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx licencí xxxx mezi držitelem xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx spory x splnění povinností xx smluv xxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx licence x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých by xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spor xxxxxxxx xxxxxxx účastníci řízení,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxxx xxxxx a těžebním xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kapacitě xxx xxxxxx elektřiny, přepravu xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx náhrady při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie podle §26 odst. 6,

e) xx návrh spotřebitele xxxxxxxxxxxxx elektřinu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zákazníka, xxxxx je fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x držitelem xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo tepelné xxxxxxx,

2. x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx dodávka xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, a xxx xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x xxxxxxx xxxxx §18 a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx stanovuje Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxx xxxxxxxx xxxxxx, Řád xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx fungování xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smlouvách xx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přepravních xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxx k xxxxxx xxxxx,

3. stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx x maloobchodním xxxx x elektřinou x x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x prověřuje podmínky xxxxxxxx x zásobníkům xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx domácnosti,

m) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x energetických xxxxxxxxx x roční x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

n) xxxxxxxxxx přehledy o xxxxxx tepelné energie xxxxxx xxxxxx srovnání, x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x technických parametrů xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x regulačními orgány xxxxxxx xxxxxxxxx států x Agenturou, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění jejich xxxxx,

x) spolupracuje s Xxxxxx x Xxxxxxxxx, x ministerstvem a xxxxxx správními xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podnět Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxxx jiného regulačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx není x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx22) x oblasti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x udělení x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x zprostředkovatelích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společenství, mění xxxxx zapsané x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výmazu společenství x registru xxxxxxxxxxxx x vymazává společenství x xxxxxxxx společenství,

u) xxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxx určení, xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx spotřebitele xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představující dobu xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457).

(8) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx a ostatními xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje xxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx osobami, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) xxxxxxx šetření v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, užívají xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx prostory"),

e) schvaluje xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) uděluje xxxxxxx s poskytováním xxxxxx provozovatelem přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx jednání xxxxx xxxxxxx jmenování, volbu x xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx změny,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxx uzavření, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx s uplatněnými xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx do přepravní xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx soustavy xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx a stanoví x xxxx přiměřenou xxxxx,

x) sleduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investic xx přepravní xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx věstník na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxxxx xx den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věstníku.

(10) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x hospodaření. Xx zprávě x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plánů rozvoje xxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plány xxxxxxx soustavy pro xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x s xxxxxx. Zprávu x xxx činnosti Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx jednou ročně Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx zveřejní způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(11) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx49) x xxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odlišném xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx dobu xxxx xxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platu x Kč/odběrné xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xx/XXx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx x regulaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravou xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plynárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxx nediskriminačního přístupu xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxx účinky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxxxxxx xxxxx situace.

(13) Xxxxxxxxxxx zařazený xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba v xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato povinnost xxxx i xx xxxxxxxx pracovněprávního xxxx xxxxxx xxxxxx k Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx soudem, xxxxxxxxx xxxxxxxx na výzvu xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, regulačním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx úkolů Energetického xxxxxxxxxxx úřadu. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úroveň ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace a xxxxx nezbytné xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§17a

§17a zrušen právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§17b

Organizace Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx pětičlennou Xxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxxx x xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx činnost Xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxx x xxxx čele. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxx Xxxx x jejího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx návrh xxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx Rady xx 5 xxx a xxxxxx xxxx 1. xxxxx. Každý xxx xx xxxxxxxx jeden xxxx Xxxx. Xx xxxxxx předsedy Xxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx člena Xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx svéprávný,

b) je xxxxxxxxx; za bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxx x xxxxxx xxxxxx hledí, xxxx by nebyl xxxxxxxx; xx bezúhonného xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx46),

x) xx xxxxxxx 7 let xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x energetických xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx, přenosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, plynem xxxx xxxxxx, činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx50) nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx člena Xxxx,

x) xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušenou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx funkcí xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy x x xxxxxxxxx x politické xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Funkce člena Xxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx, kdy xx xxxx xxxxxx neslučitelné x xxxxxx člena Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikatelskou činnost x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx držitele xxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, být xxxxxx jakýchkoli xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx jinak xxxxxxx xx obchodním xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx působící x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxx nesmí zastávat xxxxx placenou funkci, xxx x pracovním xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx některý xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx v xxxxxxx s §17 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx naruší řádný xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx nevykonává xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Rady.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx zaniká x okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Rady. Xxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxxxx navrhne vládě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(9) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Xxxxx člen Xxxx má xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx Rady xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxx xx vede xxxxxxxx, xxxxx podepisují všichni xxxxxxxx členové Xxxx x osoba, xxxxx xxxx pověřena xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Rada

a) xxxxxxxxx

1. xxxx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx Energetického regulačního xxxxx,

3. xxxxxxx řád Xxxx,

4. xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

6. metodiku xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(12) Předseda Xxxx xx nárok xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Člen Xxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx. Člen Xxxx xx xx zániku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx náležel x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx člen Xxxx x funkce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx ujal xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx anebo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx.

(13) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx státní xxxxxx může přenést xx jiného člena Xxxx. Předseda Rady xxxx jím xxxxxxxx xxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxx. Xxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx, Úřad xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podněty, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx xx příjemce xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx informuje Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx lze mít xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx narušení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřiměřených xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) způsobech xxxxxx xxx elektřiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx hradí cenu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx povinni v xxxxxx xxxxxx hradit xxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(2) Sazbu poplatku x odvětví xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx a xxxxx xxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx 4,40 Xx xx xxxxx xx xxxxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx poplatku x odvětví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx a činil xxxxxxx 1 Xx/XXx x xxxxxxx xxxx 2,60 Kč/MWh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynu.

(4) Xxxxx výše poplatku xx stanoví xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx x 31. 12. xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu v Xxxxx republice xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx návrh rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Celkové xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odebírajících xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynu v Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx roku formou xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx státního rozpočtu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji z xxxxxxxx v daném xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zohlední při xxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

§17e

Zveřejňování x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx strukturu Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx po xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx,

x) xxxxxxxx monitorovací činnosti x xxxxxxxxxxxxx odvětvích,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x návrhy xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx provozovatele zásobníku xxxxx, obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x Xxxx datového xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x dále xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx nebo xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zřídí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připomínek x uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx konzultací xx diskusním xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) xxxx e) nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xxxxx dotčeny, xxxx x Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx uplatněnými xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx povinen xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) nebo x) xxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d). Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 5 xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx úpravou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plánu.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 11; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 60 dnů. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxx připomínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. X připomínkám xxxxxxx xx této xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(9) Zveřejnění xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx x uplatnění xxxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 60 xxx. X xxxxxxxxxxx podaným xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x místu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx 14 xxx před xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx projednání xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 a 9 a xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx projednání xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podaných x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxx cenová xxxxxxxxxx vydávaná xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx věcně usměrňovaných xxx tepelné xxxxxxx, xxxxx nejpozději xx 30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x změně některých xxxxxx, je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx nejpozději xx 30. xxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx regulované xxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxx x Parlamentu Xxxxx republiky

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad předkládá Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx po projednání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Projednávání xxxxxx x xxxxxxxx x hospodaření v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx Energetického regulačního xxxxx.

(2) Projednává-li Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, jsou oprávněny xxxxxxx si xx xxxxxxx xxxxx předsedy Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx k projednávané xxxx stanovisko a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Ustanovením odstavců 2 x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 13.

§17x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Nařízení x velkoobchodním trhu x xxxxxxx (dále xxx "registr") je xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§17h

Námitka xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, jehož oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu metodiky xxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podmínky x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xx podává, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx metodiky xxxxxx regulace xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx námitky x xxxxxxxxxx, x xxx podle stěžovatele xxxxxxxxxxx nebo nezákonnost xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx spočívá.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx od zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx měnit xxxxx xx xxxxx xxx její xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxx námitku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx námitky x o opatřeních x nápravě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxx návrhu metodiky xxxxxx regulace

Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx konzultaci.

§17i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Dozor x energetických xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx vykonává dozor xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx v odvětvích xxxxxxxxxxxxxxxxx, plynárenství x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do sítě xxx přeshraniční obchod x xxxxxxxxxx, Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx x opatřeních na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu a Nařízení x velkoobchodním trhu x xxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx provedení,

d) povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx předpisů podle xxxxxxx c) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx §18a xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonal xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, je povinen xxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx protokol x kontrole.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx zjištění porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx nebo rozhodnutí Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

x) pokuty,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu, x xxxxxxx přiměřenou lhůtu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; povinnosti xxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx původci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Zaměstnanci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx služebním průkazem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx.

(5) Xxx výkonu xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xx údajů, xxxxxxxxx xxxx věcí xxxxxxxxxxxx xx x předmětu xxxxxxxx; tato osoba xxxx xxxxxx objasnění xxxxxxx, xxxxx by xx xxx způsobila xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx x telefonních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kontroly,

c) pečetit xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, schránky xxxx xxxxxxxx záznamy v xxxx xx xxxxxxxxxxx xx dobu x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolované osoby xxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou kontrolujícího xxxx 30 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 60 xxx xxx xxx xxxxxx doručení.

(7) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provádějící xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx těchto prostor x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xx trzích x elektřinou xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx existuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx před xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx vyjádření Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li to xxxxxx x účelné.

(3) Xx-xx výsledkem xxxxxxx xxxxxxxx, xx na xxxx s elektřinou xxxx plynem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž, x k xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatřením xxxxxx povahy uloží xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povedou k xxxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx opatření xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy mohou xxx opatřením obecné xxxxxx dotčeny, xxxx xxxxx xxxxxxxx licencí x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx deriváty vztahujícími xx x elektřině xxxx xxxxx.

(4) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, rozhodne Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich změně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18b

Šetření na xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, jejíž předmětem xxxxxxxxx je plnění xxxxxxx, butanu a xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx podrobit se xxxxxxx Energetického regulačního xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx, xxxxxxx podrobit xx šetření Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxx na xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx další Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pověřené xxxxx, oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx, x které xxxxxxx probíhá,

b) xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxx xxxx jsou x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) kopírovat xxxx získávat x xxxxxxxx formě kopie xxxx výpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pečetit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxx se xxxxxxxxxxx xx dobu a x xxxxxxx nezbytném x provedení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a osob x pracovněprávním nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx účelem xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx prostorách xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněni xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxx způsobem zjednat xxxxxxx x obchodním xxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx prostorách; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx x xxx xxxxxxx.

(6) Šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx předsedou Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Pověření xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, funkci a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx vystavení, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterého xx být xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, u xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, předmět xxxxxxx x datum xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dalších Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx šetření xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxx obchodních prostorách xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x účel xxxxxxx x poučí xx x jejích xxxxxxx x povinnostech xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

§19 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 670/2004 Sb.

§19x

Xxxxxxxx xxx

(1) Při xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx regulace xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx, bezpečného a xxxxxxxxxxx výkonu licencované xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx xxx výstavbě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x případě xxx xx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx těchto xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx x xxxxx jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na provozní xxxxxxxxxxx přenosové soustavy, xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem zajištění xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21).

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční soustavy, xxxxx xxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx ceny xx podporu elektřiny x podporovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx.

(3) Xxxxx související xxxxxx x plynárenství xx xxxxxx cena xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnují x xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. Cenou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx plynu se xxxxxx vyrovnání xxxxx xx službu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a výstupních xxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravních xxxxx pro xxxxx xxxx49).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx energie. Xxxxx xxxxxxxxx ceny tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx stanovení ceny xxxxx, xxx xx xxxxxxx cena, kterou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x vlastní xxxxxxx konkurenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxx xx zajištění činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výše xxxx xxxxxxx v Xx/XXx odrážející xxxxxxxx xxxx ceny elektřiny xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x Xx/XXx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xx/xxxxxxx xxxxx/xxxxx. Pokud xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poslední instance xxxx xxxx xxxxxxxxx. X tomto případě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxx pokrývaly xxxxxx mezi předpokládanými xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cen xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x marže dodavatele xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nouze v xxxxxxxxxxxx platí xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odchylky xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx velkoobchodním xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx republice x xxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x důvodu poskytnutí xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxxxx soustava xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přepravní soustavě, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sjednání ceny xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x proměnných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyhoví, prokáže-li xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rok, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx regulace xxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cen pro xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy, xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxx xxx xxxxx regulační xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx xxxxxx regulace

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx metodiku xxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx do 28. xxxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx období.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx celé xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx transparentní, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stabilní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx xx předcházející xxxxxxxxx období,

d) xxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx parametry xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx parametry xxx regulovaný xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parametrů xxxxxx regulace x xxxxxx složek a xxxxxxxx x postupy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do ekonomicky xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxxxxx období xxxxx xxx v xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx na ni xx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x elektřinou xxxx na xxxx x plynem nebo xxxx xxxxxxxxx změny x národním hospodářství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §17e xxxx. 8 x 9.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19c

Hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx související xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx stanoví Energetický xxxxxxxxx úřad hodnoty xxxxxxxxx pro regulační xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx operátora xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxxxx.

(2) Xxx stanovení hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad x xxxxxxx s metodikou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxx xxxxx xxxx49).

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx operátorovi xxxx v xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Cenu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx tvoří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou x ceně xx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datovému xxxxxx.

§19xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§19x

Xxxxxxxxx xxxxx situace

(1) Xxxxxxx-xx mimořádná xxxxx xxxxxxx na xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům xxxx xxxxx účastníkům trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsahu nařízením

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx výrobce tepelné xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx za stanovených xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo plynem xx organizovaných xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 na xxxx xxxxxxx 12 měsíců. Xxxxx mimořádná xxxxx xxxxxxx přetrvává, xxxx xxxxx vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx mimořádná xxxxx situace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx nařízením současně xx xxxxxxxxxx cen xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx rovněž xxxxxx xxxxxx xxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx účastníků xxxx x elektřinou xxxx plynem, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx věcné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx formy regulace xxx xxxxx xxxxxx x cenách. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen xxxxxxxx nejvyšší přípustný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx spotřebitelem, získat xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx vláda nařízením xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx závisí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx dodavateli elektřiny xxxx plynu, je xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx xxxx informace xxxx podklady xxxxxxxxx, xxxxxxx poskytnout je xxxxx, správně x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 12 x xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx tržní situaci xxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx tržní situace xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchody x investičními nástroji, xxxxxx derivátů.

(8) Xxxxxxxx x úvěry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úvěrů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úroky x jiné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx mimořádné tržní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem poskytnout x odvrácení xxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxx x řešení xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§19x

Xxxx elektřiny nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xx smlouvě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která je xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odvozený xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx x cena xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx alespoň xxxxxx spadá do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx část zúčtovacího xxxxxx za ujednanou xxxx stanovená xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, xx xxxxx xx uplatní xxxxxxxxx xxxx, platí xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx odběru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x cenách xxxxxxxxx.

(5) Dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 630 MWh nový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí zohledňovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx cenu xxxxxxxxxx vládou.

§19e vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§19x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádné tržní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx v mimořádné xxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, má účastník xxxx s xxxxxxxxxx xxxx plynem dodávající xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx stanovenou xxxx x přiměřeného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx ztrátu x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trhu. Operátor xxxx je xxxxxxx xxxxxx prokazatelnou xxxxxx x xxxxxxxxx zisk xx základě xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx k vyjádření.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxx se platby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx prokazatelné ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x elektřinou nebo xxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx, xxxx povinni xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zálohovými xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx období. Nepožádá-li xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx plynem x xxxxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx stanovené xxxxxx, je povinen xxxxxx operátorovi trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátorovi trhu xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx údaje. Stanoví-li xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx nebo plynem xxxxxxx xx žádostí x xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx stanovené xxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem. Xxxxxx auditora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(5) Xx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x poskytnutých podkladů xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx x důvody xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Operátor xxxx vyzve xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx zisku. Xxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxx xxxxx žádost xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx plynem x xxxxxxxxx výpočtem prokazatelné xxxxxx a přiměřeného xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx podání xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx trhu xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx státního rozpočtu. X poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx. Ministerstvo poskytuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx účastníkům trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx úhradou xxxxxx účastníkům trhu xx xxxxxxxxx období.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx §97.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x přiměřeného zisku, xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx prokazatelná xxxxxx x přiměřený xxxx hradí,

b) postup x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi zálohovými xxxxxxxx x výší xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období,

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx úhradu prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pravidla a xxxxxxx pro poskytování xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) okruh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ověření auditorem.

§19g

Zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro období xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, požádá xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1, o xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx povinen neprodleně xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, na které xx neuplatní cena xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 630 XXx. Povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx vůči tomuto xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx související xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx o povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za cenu xxxxxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx se xx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxxx více xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx distribuční xxxxxxxx je přímo xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxxxx, držitel xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx operátora xxxx, xx xxxxxxx uvést x xxxxxxx rozvrhu xxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, výsledku hospodaření, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx licencovaných xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx obchod s xxxxxxxxxx, který je xxxxxxx vykupujícím xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx povinni xxxxxxx x nákladech a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, xx povinen x xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx uzavíraných podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterou držitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx holdingu xxxx xxxxxx podnikatelského xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x jehož soustavě xx xxxxxxxxx méně xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxx připojena x přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x licencovaných xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9b).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 zjistí křížové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx používá x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen uvést x účtovém xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx zařízení. Takový xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebné pro xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnit xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx vysvětlení.

(6) Xxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, uskladňování xxxxx, xxxxxxxx operátora xxxx, xxxxxxx datového xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, který xx povinně xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx rozvod tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx tržeb xx xxxxxxx dodávky xxxxxxx energie xxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předkládat xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy povinna xxxxxxxxx jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů, ze xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx mající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předkládat xx 30. června Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxx, k xxxxx soustavě je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxx xxxx musí mít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osoby, x xxxxx má operátor xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx držitelem xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemůže být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. x) xxxxxx 2 xx 6 a 8 x x §4 odst. 1 xxxx. c).

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x plynem a xxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s regulační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx odchylky xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektům zúčtování x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zásobníků xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx s plynem x České republice,

f) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zpracovávat xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x předávat xx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx skutečné xxxxxxx dodávek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx zákazníka xx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a po xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zveřejňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav,

l) na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx stavech xxxxx,

x) xxxxxxx odděleně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx smlouvu x zúčtování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodní podmínky xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odběrných xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx předávacích xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx, x statistiku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxx do České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx ministerstvu a Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxx provozovatel přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx připojení, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx x úřadu,

u) xxxxxx výrobcům xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) hradit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cenou x xxxxxxxxx cenou x xxxx xx jeho xxxxxxx,

x) hradit výrobcům xxxxx zelený bonus xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx z neobnovitelného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výroby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx,

x) vydávat záruky xxxxxx xxxxxxx, zajišťovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx převodů, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skončila, do xxxxxxx zbytkového xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx analýzy xxxxxxxx xx xxxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) účastníkům trhu, xxxxx xxxx xxxxx xx. 8 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x energií xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx velkoobchodních trzích x xxxxxxx, poskytovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x energií,

aa) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx celkovou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

bb) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxx ovzduší, poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x v xxxxx xxxxxx seznamu

1. evidovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx účely nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx původ xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x čerpací stanici xxxx xxxxxxx jednotce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelného zdroje xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanici xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx využití plynárenské xxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx o xxxxxxxxxx využitých xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxx zpřístupňovat xxxxxxxxxxxxxx účastníkovi xxxx x elektřinou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

dd) xxxxxxxxxx xxxxxxxx centru xxxxxxxxx o přiřazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy k xxxxxxxxxx místům přiřazeným xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxx povinen

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a na xxxx xxxx dodávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx nich xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx21) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodování s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů,

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vyrovnávacím xxxxxx administrovat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx energetice x plnit xxx xxxxxxxx další povinnosti xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registrovaných xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo trhu x plynem a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynu,

b) xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x provozovatelů distribučních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xx zúčtování, který xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx plynárenských xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odečtu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zákazníků x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než 400 xxx. x3 x xx obchodníků x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plynu,

g) xxxxxxxxx xx plynárenských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x kapacitách x xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiřazených xx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x poplatku na xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Operátor xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxx x dosaženém xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Energetickým xxxxxxxxxxxxx xx právnická osoba x formou spolku, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx do xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, hospodářské xxxx xxxxxxxx přínosy xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny, dodávka xxxxxxxxx nebo výkon xxxxxx činností nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb jejích xxxxx,

x) x xxx xxxxxxxxx práva xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx60), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazky obcí xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx xxxx než xxxx xxxxxxx x xx xxxxx přímo xxxx nepřímo xxxxx xxxxxxxxxx rozhodující xxxx,

x) x xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxx energetickému xxxxxxxxxxxx, x xx kdykoliv x xxxxxxxxx, a

e) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx energetické společenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Společenstvím pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxx xxxx korporace, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx x podstatných xxxxxx obdobné zákonem xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xx poskytovat xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx území, xx xxxxxx provozuje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx činnosti je xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx forem energie x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxx xxxxxxx podniky60), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx svazky xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx nacházejí x blízkosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaných touto xxxxxxxxxx osobou, a xxx nikdo xxxx xxx tito xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxx xx možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx kdykoliv x xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "energetické xxxxxxxxxxxx" a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obnovitelné xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje". Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx používat označení "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a "xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxx vymezení účelu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx významné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxx může zahrnovat xxxxxxxx xxxxx správních xxxxxx nejvýše 3 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vymezeném x zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx následující xxxxx:

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxx obchodní xxxxx xxxxx, bydliště xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x členů xxxxxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxx právem údaj x xxx, zda xx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx samosprávným celkem, xxxxxxxxxxx svazkem obcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která není xxxxxxxx,

x) x členů xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx svazkem xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdroje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xx-xx společenství xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozdělit xxxxxxx 33 % zisku x jiných vlastních xxxxxx xxxxx xxxx xxx členy,

a) neohrozí-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x zajišťování potřeb xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vytvoří-li xxxx xx zisku xx výši xxxxxxx 30 % základního xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(9) Xx-xx společenství formu xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 469/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx x hlasovacími xxxxx xx xxxxxx xxxxx, ledaže x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určeny xxxxx xxxxx členství xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx rozdílném druhu xxxxxx členů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxx jiný spravedlivý xxxxx. Xxx určení xxxxxx členství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx platí věta xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx společenství, xxxxx je fyzickou xxxxxx, xx 1 xxxxxx po vzniku xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxx společenství xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, do jejichž xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Rozhodne-li xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx změny xxxxxx xxxx členovi xxxxxxxxxxxx, xxxxx pro takovou xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámil, xx ukončuje členství.

(4) Xxxxxxxx přechází na xxxxxxxx nástupce, jestliže xxxxxxx podmínky členství xxxxx xxxxxx xxxxxx x zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx převést xx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x zakladatelského xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxx xxxx omezení převodu xxxxxxxx x zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Určuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. Zaniklo-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo x xxxxxxxxx místu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skupiny xxxxxxx, je výpovědní xxxx 1 xxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx 10 % všech hlasů xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxxxx k xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo.

§20c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§20x

Xxxxxxxxxx společenství

(1) Registrace xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx sídlo a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x den xxxxxxxx členů xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx obchodní xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx skutečnosti, xxxxxx z těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu x xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxx osoby, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, popřípadě xxxxxx xxxxxx provozoven xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx obnovitelné zdroje,

e) xxxxxxxxxx žadatele x xxx, xxxxx xxxx xxxx členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Součástí xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kopie

a) xxxxxxxxxxxxxxx právního jednání,

b) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx člen xxxxxxxx malým nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx žadatele x tom, že xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podnikem.

(4) Energetický xxxxxxxxx úřad zapíše xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 xxxx. a) až x) xxxx xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx nebyl v xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20g xxxx. 3. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx žadatele xxxxxxxx nejpozději xx 7 dní od xxxxxx do registru xxxxxxxxxxxx.

(5) Nejsou-li splněny xxxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx odst. 3 xxxx. x) xx x), Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 2 xxxx. x) xx d) xxxx xxxx. 3 písm. x) xx x), x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezapíše. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx vymazán z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §20g odst. 3, x xxxxxxxx x xxx žadatele.

(6) Před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x registraci xxxxx osoby oprávněné xxxxx xxxxx xx xxxxx společenství xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20b odst. 2 xxxx. x) xx x) xxxx odst. 3 písm. x) xx x).

(7) Xxxxxxx-xx x xxxxxx založené xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx od xxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§20e

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z podmínek xxxxx §20b xxxx. 2 písm. a) xx x) xxxx xxxx. 3 xxxx. x) až x).

§20x xxxxxx právním předpisem x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§20x

Xxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx společenství, xxxxx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §20d xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx ke xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx společenství, xxxxxxx změnu zápisu xxxxx x registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx společenství.

§20f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 469/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§20g

Výmaz z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §20b odst. 2 xxxx. a) xx x), nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx §20b xxxx. 3 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxxxxxxx x výmazu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) společenství xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx,

x) xx společenství xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákaz podle §20i xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Řízení x výmazu xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx společenství x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mu k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad vede x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda xxx x energetické xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřinu z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxx významné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zapisovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§20x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Společenství xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx místě pro xxxxxxx spotřebu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx vyrobenou xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výrobnu elektřiny x výkonem do 50 kW xxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 5, je oprávněno xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx §20b xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx celkový xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx třetinu celkového xxxxxxxxxxxxx výkonu všech xxx provozovaných xxxxxxx xxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§22

Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxx soustavy,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zákazníci,

g) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x elektřinou

a) xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odchylek.

(3) Xxxxxxxx xxxx x elektřinou xx xxxxxxx xxxxxx xxxx za systémové xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx podporu xxxxxxxxx x podporovaných xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xxx není xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, využívá-li k xxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavu.

§23

Výrobce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx

x) xxxxxxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobenou x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) dodávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu, xxxxx xx xx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx x distribučních xxxxxxx umožňují,

d) nabízet x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektřinu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřinu vyrobenou x xxx provozované xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx společné xxxxxx domovní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sdílet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx distribuční nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx výrobny,

i) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx míst přiřazených xx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, souhrnnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sdílené xxxxxxxxx x informaci x xxxxxxx výroby xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx datového xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x cizí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx umožňující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém výkonu 100 MW x xxxx s možností xxxxxxxxxx podpůrné služby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxx energetickou bezpečnost xxxxx zákona x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx související, x xx smluvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jinak; v xxxxxxx, xx vlastník xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx určen xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x dohodě x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu4e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x uhradit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx budovaných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 30 XX x xxxx x provozovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxx xx xxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx připojena xxxx xxx prokázaném opakovaném xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, xxxxx není uhrazena xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou a xxxxx nezbytné informace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx provoz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x operátorovi xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

k) informovat xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. o xxxxxx zdrojů elektřiny xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. o xxxxxxxx xxxxx XX2 a x množství xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx roce,

l) za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti provozu xxxxxxxxxxxx soustavy, xxx xxxxxxxxxxx stavu nouze x při stavech xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; zaregistrováním xx xxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx §30 odst. 2 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx a rozvoje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 xX a více xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2000 o instalovaném xxxxxx xx 10 XX včetně x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx výkonem do 10 MW xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx havarijní xxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx licence x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx tvorbě a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxx, xxxxx výrobna xxxxxxxxx xx instalovaný výkon xxxxx než 10 XX,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx náklad xxx zařízení xxx, xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx.,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 50 xX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxx stavebního xxxxxx,

x) xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx cenu za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízením xxxxxxx elektřiny podle §26 xxxx. 5.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x efektivní provoz, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx propojení přenosové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a za xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx, spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx soustavy,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x elektrizační xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx soustavu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xx sítě xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx jejich žádosti x xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx právo

a) zřizovat x provozovat vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx k xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x automatizaci xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a x přenosu informací xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obstarávat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx krytí ztrát xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx řízení xxxx elektřiny podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx regulační xxxxxxx,

x) omezit nebo xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx dodávku elektřiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xx xxxxx x neoprávněný xxxxx xxxxx §51,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx oprav, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

7. xxx vzniku a xxxxxxxxxxxx poruch xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx distribuční soustavy,

8. xxx odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

9. xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízeními, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx a zákazník xxxxxxxxx xxxx odběrná xxxxxxxx xxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

10. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx provozovateli propojených xxxxxxxxxxx soustav, 

d) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx majetku xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52,

5. jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx zařízení,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx ochranném xxxxx, zejména xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx,

7. při xxxxxx x odstraňování xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

8. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

9. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto vlivů,

10. x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

11. xxx xxxxxxxxx dispečerského xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5, 

e) v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx soustavy, přetínat xxxx xxxxxxxxxxx vodiči x xxxxxxxxx x xxxx vedení,

f) vstupovat x xxxxxxx na xxxx nemovitosti v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x oklešťovat xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x okleštěného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) vstupovat a xxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními právními xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Ministerstva obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx&xxxx;x vjíždět xx nemovitosti, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nabývat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno umožňující xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. e), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx oceňovacího xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jinak; x xxxxxxx, že vlastník xxxx xxxx nebo xxxxx nebo xxxxx, xx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx nedošlo x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro omezení xxxxxxxxxxxx práva k xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti nebo xxxx xxxxx. To xxxxx i x xxxxxxx, kdy je xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného břemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 6 x xxxxxxx d) bodu 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 50 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x) je provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx omezení xxxx přerušení.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) a d) xx právo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx v případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 3 xxxx. x) až x) xx nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xxx oznámit. Xx xxxxxxxx prací xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx do předchozího xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícímu předchozímu xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx provedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx újma xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Právo xx náhradu podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdo xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky x xxxxxx připojení x xxxxxxxxxx xxxxxx každému, xxx x xx xxxxxx, xx připojen x splňuje podmínky xxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nezbytné xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávat x po schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přenosových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce při xxxxxxx a xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x zveřejňovat ji,

j) xxxxx druhý xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx zveřejňovat,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx provozování přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x technického xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odděleně xx xxxxxx a za xxxxxxxxx služby,

n) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx přenos a x xxxxxx xx xxxxxxxxx služby,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx chráněné xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; při jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) informovat ministerstvo xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx týdne měsíce xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dovozu elektřiny xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat a xxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ročně nejpozději xx 1. března xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxxx výpadku xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx vnitrodenního xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaregistrovat xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytovat všem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx,

x) registrovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx připojená x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx získané od xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxx sjednáváním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skupině x

x) zajišťovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx elektřiny, obchodníkovi x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx51), x xx xx 6 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce; provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 36 měsíců,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxx.

(12) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x), xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě.

§24x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx s elektřinou xxxx s xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx

1. xxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s plynem xxxx xx vztahu x nim xxxxxxxxx xxxx právo,

2. vyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) ve xxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxx které

1. xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx nebo plyn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. sám nebo xxxxxxxx xx xxxxx x jinými xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo ani xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plynu nebo xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx vztahu x xxx neuplatňuje xxxx xxxxx,

2. nevyrábí xxxxxxxxx xxxx plyn xxxx xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx členy xxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob jednajících xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx xxxx ve xxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx orgánu společnosti xxxxxxxx stanovami xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) nebo e) Xxxxx xxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx xxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx státní xxxxxx, orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxx provozovatelem přenosové xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx právo nad xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem s xxxxxx. Xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx veřejného práva, xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxx orgánu, xxxxxx územního samosprávného xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxx právo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx za xxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx osobě xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sám nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx osobami xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepřímou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx většinový xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxx

x) právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) vlastnictví účastnických xxxxxxx papírů, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 50 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovami,

d) jiné xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozování, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řídí xxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxx distribučními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soustavou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ostatních distribučních xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx držitelem xxxxxxx xx výrobu elektřiny, xxxxxx elektřiny, obchod x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx právo

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakupovat s xxxxxxxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxx a elektřinu xxx krytí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx x xxx likvidaci xxxxxx xxxxx,

2. při xxxxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxx §53,

4. xxx neoprávněném xxxxxx elektřiny podle §51,

5. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, rekonstrukcí, xxxxxx x xxxxxx,

6. při xxxxxx a odstraňování xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx soustavy,

7. xxx xxxxxx elektřiny zařízeními, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

8. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x zákazník xxxxxxxxx xxxx odběrná xxxxxxxx xxxxxxxxxx technickými xxxxxxxxxx k omezení xxxxxx xxxxx, nebo

9. xxx odběru xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx částem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, přestože xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dodávku xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

3. xxx neoprávněné xxxxxxxxxx elektřiny xxxxx §53,

4. xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení,

5. xxx xxxxxxxxxxx dodávce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a revizí,

7. xxx vzniku x xxxxxxxxxxxx poruch na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

9. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují kvalitu xxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

10. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5, nebo

11. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení alespoň 15 dnů předem xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx,

x) x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a provozovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

g) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x okleštěného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolehlivé provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, kdy xxx po předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx neučinil xxx xxxxxxxx či xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx vjíždět x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x služeb xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x do obvodu xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nemovitosti, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxx činnosti,

i) na xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x odběrech xxxxxxxxx x naměřené a xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx datového xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxx xxxxxxxx x termíny xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí nemovitosti xxxx xxxx části xxx účely xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. e), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu ve xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx proto, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části. Xx xxxxx x x případě, kdy xx stavba, xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřízena x zřízení věcného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. d) xxxx 6 je xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x skončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx obvyklým nebo x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx předem. Xxxxxxxxxx povinnost nevzniká xxx provádění nutných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx omezení nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 4 x písm. x) xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx dodávku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. c) x x) xx xxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xx nejvíce šetřit xxxx vlastníků dotčených xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen uvést xxxxxxxxxxx xx předchozího xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx prací, do xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxxx xxxxx nebo užívání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx provedení odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x zbytků xx xxxxx.

(9) Pokud xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x f) xxxxxx v obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx vznikla xxxx xx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Právo xx náhradu xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je dále xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdo xxxxxx x připojení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, termín x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoje a xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx požádá, xx xxxxxxxx a xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo přenosové xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro distribuci xxxxxxxxx nebo ohrožení xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínek budoucího xxxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx připojení zařízení x distribuční xxxxxxxx, x xxxxxxxxx odebírajících xxxxxxxxx xx sítí xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vybaveni průběhovým xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x napětím 110 xX x odpovídat xx xxxx činnost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx vyhodnocování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat provozovateli xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, informace nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x dispečerským xxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx distribučních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx nejméně na 5 let,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx za distribuci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operátorovi xxxx x datovému xxxxxx, x xxxxxxxxxx, aby xxxxxx chráněné xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx zařízením xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, vykazovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soustavami, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy spojených x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxx x zákazníkovi, jeho xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx místech x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxx instance,

t) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx mezi přenosovou x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace získané xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodeji xxxx nákupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx z měření xxxxxxxxx51), x to xx 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 36 xxxxxx.

(11) Provozovatel distribuční xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx čtvrtletí o xxxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xxxxxxxxx ze států, xxxxx nejsou xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat x předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné xxxxx k uplatnění xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a ceny xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxx Pravidel xxxx s elektřinou,

c) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxx do 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x kvalitě x xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx soustavy,

d) zaregistrovat xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxx soustava xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx vyhlášeném xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxxxxx energetických služeb x xxxxxx nabídky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx parametrů xxxxxxxxx upravit xx xxxx náklad xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou,

l) xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx aktualizovat xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx x počtu xxxxxxxxx a odmítnutých xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x interaktivní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxx napěťovou hladinu xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxx napěťovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x volné kapacitě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx datovému xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx roky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie celkový xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xx straně spotřeby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxx, zda by xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdrojově x nákladově xxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá schválena xxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

(13) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě.

§25x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx od 1. ledna 2007 x xxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, organizace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se distribuce xxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetku.

(2) X zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2007 uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxx elektřiny a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, obchod s xxxxxxxxxx nebo plynem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx veškerá vhodná xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezávislé xxxxxxx; člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx odměny x xxxx majetková xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx; odměňování člena xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx společnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoliv xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zasahovat xx rozhodování x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx finančního plánu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx program rovného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chování (xxxx xxx "xxxxxxx rovného xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x účastníkům xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx xxxxxxx účelů xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx povinen zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxx nezávislý xxxxx xxx funkce, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky. Xxxxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx být xx újmu nezávislého xxxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a předkládá xx 30. dubna xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x ministerstvu výroční xxxxxx o opatřeních xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx ji xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xx 1. xxxxx 2007 držet podíly xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, přenos xxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ovládacích xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pachtem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx propachtovatel xxxxxxx xxxxxx pachtýři xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx méně xxx 90 000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákazníků.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx x omyl xxxxxx účastníka trhu x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s výrobcem xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Technický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x přenosové soustavě x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustavě a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx s elektrizačními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rezervovaných xxxxxx xxxxxxx elektřiny x poté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přeshraničních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) spolupracuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav x zahraničí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí dispečerské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s §25 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx údaje xxx dispečerské xxxxxx.

(4) Xxx dispečerském řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx soustavou x xxxxxxxxxxxxx soustavami x xxxxxxx čase xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v reálném xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, povinen xxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připojené x přenosové xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), jsou technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinny vzájemně xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx přetížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx52) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx měnit xxxxxx elektřiny ve xxxxxxxxx elektřiny. Omezení xxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx nejvýše x xxxxxxx neohrožujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx se x xxxxx výroby xxxxxxxxx xx výrobně xxxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx náhrad, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných zdrojů, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28), xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterého xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxx xxxxxxx x), xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x elektřinou52).

V případě xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zařízení xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x dispečerskému řízení.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonů xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx elektřiny.

§27

Xxxxxx centrum

(1) Datové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx struktury, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx smí xxxxxxxx xxxxx

x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx, x jejichž distribučním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 100 000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx firma datového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx". Ten, xxx xxxx xxxxxxx centrem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx datové centrum".

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx založení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Datové xxxxxxx xxx vydat xxx akcie xx xxxxx xxxxxxxx druhu.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx centra xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx převedeny xx xxxxx osobu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Omezení xxxxxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(6) Xxxxxxxx se

a) xxxxxxxxx xxxxx datového xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxx uvedené v xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) přenechat xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx datového xxxxxx jiné xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx akcionář xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§27x

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centra

Členem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centra x xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx je současně xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx centra.

§27a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 469/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

§27b

Dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tři xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Odstavec 2 xx nepoužije, je-li xxxxxxx akcionářem xxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§27x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx datového xxxxxx xx provozovatelů regionálních xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx operátora xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxx centra,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx povinno

a) zpracovávat Xxx xxxxxxxx xxxxxx x po xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, kdo x xx požádá, xxxxx podmínky přístupu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx centra x xxxx xxxxx xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx zakládá práva xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů datovému xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx každému, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předávat xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x přístupem xx informačního systému xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx uzavřel xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxx xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datového xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx oprávněno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx datového xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx centra. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxxxxx xx nejedná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x datové centrum x řízení xxxxxxx, xx xxxxx takových xxxxxxxx

x) neohrozí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x diskriminaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§27d

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Datové xxxxxxx má xxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x odběrech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sdílení od xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xx informaci o xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předávacím místům xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Datové centrum xx povinno

a) registrovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předávacích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx naměřené x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sdílení,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zákazníkovi xxxx xxxxxxxxxxxx naměřené a xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x naměřené x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx alokace sdílené xxxxxxxxx a informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 469/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§28

Zákazník

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, pokud xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x má x připojení souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektřinu x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

c) xx dopravu dohodnutého xxxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx místa xx xxxx uplatněnou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x dopadu xx xxxxxxx prostředí,

e) xx xxxxxxxxxx volbu x změnu dodavatele xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xx 52 xX včetně,

h) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx svá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxx xx xxxxx x dodávce elektřiny, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provádět dostupná xxxxxxxxx opatření zamezující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx x připojením xxxxx zařízení x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx upravit xx svůj xxxxxx xxx xxxxxxx elektrická xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxx trhu před xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x elektřinou,

j) uhradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12b, a to xx okamžiku zahájení xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx anebo její xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změny xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xx xxxxxxx přístupná xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx elektrické zařízení xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx provedené změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx délku xxxxxxxxx doby, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxx neurčitou.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx žádné xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx provozovat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny, je-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 kW x xxx její připojení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx dále xxxxx x xxxxxxxx místě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10,8 xX, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neodmítne x xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx připojení výrobny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 10 písm. x). Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxx xxxx druhé xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx smlouvy x připojení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx uvedené x oznámení, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o připojení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby x xxxxxx elektřiny byla xxxxxxxxx technická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx prováděny xxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx zájmu xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Zákazník xx xxxxxxxx sdílet x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřinu xxxxxxxxx v jím xxxxxxxxxxx výrobně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx odběrného xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Zákazník xx xxxxxxxx xxxx sdílet xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx provozované výrobně xxxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím jedné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Zákazník xxxxx xxxxxxxx 5 je xxxxxxxx dodávat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxx dodávku xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x technickým xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup x této společné xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx osoba, zranitelný xxxxxxxx a určené xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx využívání xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Druhy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zákazníkem xx

x) zranitelná xxxxx, xxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zákazník, xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxx, má bydliště xxxxxxxxxx osoba.

(3) Určeným xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x které je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plánovaného xxxxxxx xxxxxx elektřiny xx 30 MWh včetně.

(4) Xxxxxxxxxx zákazník xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx místům xxxxxxx zranitelných xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx zranitelné xxxxx.

(5) Xxxx-xx zranitelná xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx místu xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je k xxxxxxxx odběrnému místu xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dohodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Zranitelný xxxxxxxx xxxx zranitelná xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") doložit xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zranitelného xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). X potvrzení vydaném xxxxxxx x oboru xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxxx, xxxx lékařem, který xxxxxxx stanovený prostředek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předepsal, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. Potvrzení xx xxxxxx na dobu xxxxxxx 2 let.

(7) Xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zranitelné xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx místo nachází, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx zákazníkem,

a) využívá xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení, xxxx xxxx x délku xxxxxxxxx potvrzení,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§29x

Xxxxxxx x zvláštní xxxxx zranitelného zákazníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xx

x) bezplatné upozornění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx elektřiny, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo před xxxxxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx adresné xxxxxxxxxx xx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 15 xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx upozornění xx omezení xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §29d odst. 3 x

x) bezplatné xxxxxxx upozornění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 6, a xx xxxxxxx 2 měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx elektřiny xx povinen ve xxxxxx x určenému xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dodává xxxxxxxxx,

x) xxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxxxxxxx-xx jemu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxxx zákazník xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) učinit xxxxxx vůči Úřadu xxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") xx účelem xxxxxxxxx šetření x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx určeného xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru podle §51 xxxx. 1 xxxx. x),

x) zdržet xx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxx dodává xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx obdrží xxxxxxxxx x vyřízení xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), nejdéle xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podnětu.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vůči zranitelnému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c).

(4) Xx-xx zranitelnou osobou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zranitelné xxxxx vůči zákazníkovi, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx odběrného xxxxx, x provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plní povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx.

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x účinností od 1.1.2024

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) dodavateli elektřiny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx určeného odběrného xxxxx,

x) dodavateli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce elektřiny xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxx

x) dodavateli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29d odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx zákazník xx dále povinen xxxxxxxxxxx sdělit dodavateli xxxxxxxxx, xxxxx dodává xxxxxxxxx do určeného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx přiznání zvláštních xxxx zranitelného zákazníka.

§29b xxxxxx právním předpisem x. 469/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§29c

Evidence x xxxxxxxxx xxxxx x zranitelném xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx zákazníkovi nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osoby, pokud xxxx zároveň zranitelným xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §29 odst. 5 x 6,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx realizuje xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum, ke xxxxxxx zranitelný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x datum, xxx xx dozvěděl o xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxx, xx xxxxx x určení xxxxxxxxx místa. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zranitelné xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dále x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx určených xxxxxxxxx xxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx elektřiny v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxxxx podle §29 odst. 3.

§29c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§29x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěnu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx podle §12a xxxx. 1, ve xxxxxx se xxxx xxxxxx odběrné místo xxxxxxx, x zajištění xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx doloží splnění xxxxxxxx xxxxx §29, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxxx §11a odst. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx platby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx-xx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxx dluh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 3 xxxxxx xxxxxxxxx zranitelnému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvnitř xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx odběrnému xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávky elektřiny xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa. Zranitelný xxxxxxxx doloží obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §29 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xx určeného xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x povinností dodávky xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x další údaje x určeném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, a to xxxxxx identifikačních a xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx od xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice. Xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §50 xxxx. 6.

(6) Zranitelný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx obchodník x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§30

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x prodávat xx xxxxxxxx účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny zákazníkům xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx sdružuje xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx zákazníků nebo xxxxxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxx na xxxx x elektřinou, xxxx s podpůrnými xxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxxxxx účastníků trhu x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odběr xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx dat x xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sdílené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiřazených xx xxxxxxx sdílení, xx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, od xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx informaci x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přiřazených xx skupiny xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx sdílené xxxxxxxxx x xxxxxxx odběrů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx výroby elektřiny x xxxxxxxxxxx parametrech xxxxxxx xxxxxxxxx, z xxx xx elektřina xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx elektřiny x další nezbytné xxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx odděleně o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, vykazovat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) zaregistrovat xx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx registrovaným xxxxxxxxxx trhu,

f) vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxx §12a xx §12c,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetických xxxxxx x xxxxxx nabídky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx a zákazníka x tom, xx xxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx dodává elektřinu xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx stavu nouze,

l) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vypracovaný Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem a xxxxxxxxxx xxx zákazníky x xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxxx,

x) sdělit neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx učinit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx data xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx pravdivé x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx volby xxxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxx xxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvádět xx vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejněným xxxxxxxxxx trhu; podíl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodník navýšit xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx podložené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účastníkem xxxx x elektřinou, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, o xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX a xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx výrobny elektřiny (xxxx jen "autorizace"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx instalovaných xxxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

x) xx státní energetickou xxxxxxxx,

x) s Národním xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací,

d) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečnost xxxx x majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, zajištění xxxxxxxxx xxxx nabídkou x poptávkou elektřiny x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x energetickým xxxxxxxx xxx zajištění vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxxx xxxxxx x hospodaření xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx posudek podle xxxxxx x hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x postupem podle §30b.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru, xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x kolaudačního rozhodnutí,

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu, xxxxx xxxxxxx x energetické xxxxxxxxx,

x) předpokládané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx použitých xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx na xxxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x charakteru xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonu,

g) xxxxxxxxx operátora xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx elektřiny x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií x případě xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX s xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1500 hodin za xxx x jaderných xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx předmětem xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx, xxxx být xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) uveden xxxxx hodnotou. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxxx, xx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mohou být xxxxx xxxxxxxx uvedeny xxxxxx xxxxx xxxxx.

§30x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx elektrizační xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx autorizace.

(3) Na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X případech xxxxx §30b xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxx hodnotu xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx držitel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxx zahájením výstavby xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizací.

§30x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Autorizace xxxxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. do 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx do 100 XX, nebo

2. xx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s instalovaným xxxxxxx 100 XX x více,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx záměru xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého, pokud xxxxxxx autorizace xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jestliže byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace nepostačuje x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení včetně xxxxxx xxxxxxxx autorizace xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx autorizace, xxxx

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxx autorizace.

(3) Xxx účely xxxxxxxx 1 písm. a) xx x xxxxxxx xxxxx §30c odst. 4 xxxxxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx x případě, xx držitel xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx zásobu čerstvého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čerstvého xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 36 xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jaderného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem, x xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 18 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinen postupovat xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxx provozovatele jaderné xxxxxxxxxx xxxx které xxxxxxxxxxxx jaderné elektrárny xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit ministerstvu. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx náhradního xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznamuje xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 musí xxxxxxxxx

x) xxxxx výměny xxxxxxxxx paliva x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zajištění xx období xxxxxxx 36 měsíců xx 1. ledna xxxx xxxxxxxxxxxxx po oznámení, xxx-xx x případ xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxx x jaderném xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx nejméně 18 xxxxxx od 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx čerstvého xxxxxxxxx paliva, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§43

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx přímého xxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx elektricky propojeno x přenosovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou,

b) umožnit xxx stavech xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx využití xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx se pokyny xxxxxxxxxxx dispečinku.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx přípojka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a provozována x souladu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x s Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4d) xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy,

b) xxxx xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d), je-li xxxx xxxxx xx 50 x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d), xx-xx její xxxxx xxx 50 x, xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Vlastníkem xxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a opravovat, xxxxx x xx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nejedná x xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nízkého xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx x více xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přípojka xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vedení xxxxxx domovní pojistkovou xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skříň, xxxxxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxx xxxxx xx umísťuje xx objektu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxx-xx xx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, končí xxxxxxxx přípojka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx svorkách xxxxxxxx xxxxxxx objektu. Xxxxx xxxxxxx bod je xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Není-li xx nemovitosti zákazníka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svorkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x kabelové xxxxxx xxxxxx objektu.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kotevními xxxxxxxxx xx stanici zákazníka, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx a kabelové xxxxxxxx jsou součástí xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx domovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zákazníků x xxxxx elektrické xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instalace xx součástí xxxxxxxxxxx.

§46

Ochranná xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určený x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx provozu a x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x majetku xxxx. Xxxxxxxx pásmo xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, x pokud xxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx jsou chráněna xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, elektrické stanice, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, ochranné, xxxxxx, zabezpečovací, informační x xxxxxxxxxxxxxxx techniky.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx stranách vedení xx vodorovné xxxxxxxxxxx xxxxxx kolmo na xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx

x) x xxxxxx xxx 1 xX x do 35 xX xxxxxx

1. xxx xxxxxx xxx xxxxxxx ... 7 x,

2. xxx vodiče x xxxxxxx základní ... 2 x,

3. xxx xxxxxxx kabelová xxxxxx ... 1 x,

x) x xxxxxx xxx 35 xX xx 110 kV xxxxxx

1. xxx xxxxxx xxx xxxxxxx ... 12 m,

2. xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ... 5 x,

x) u xxxxxx xxx 110 xX xx 220 kV xxxxxx ... 15 x,

x) u xxxxxx xxx 220 kV xx 400 kV xxxxxx ... 20 x,

x) x napětí xxx 400 xX ... 30 x,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 110 kV ... 2 m,

g) x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ... 1 x.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx udržuje provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pruh xxxxxxx x xxxxx 4 x po xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1 x xxxx. b), x), x) x e), xxxxx xx takový xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jim tuto xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx podzemního vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vymezený xxxxxxxx rovinami xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kabelu vedení, xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx 110 xX ... 1 x

x) x xxxxxxxxxx vedení x xxxxxx xxx 110 kV ... 3 x

x) u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ... 0,5 x.

(6) Xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx rovinami vedenými xx vodorovné xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx než 52 xX x xxxxxxxx 20 x xxx xx oplocení nebo x xxxxxxx, xx stanice xxxx xxxxxxxx, 20 x xxxx od xxxxxxxx líce obvodového xxxxx,

x) x stožárových xxxxxxxxxxxx stanic a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přívodem x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx 1 xX x xxxxx xxx 52 xX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 7 x xx vnější hrany xxxxxxxx stanice xx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx napětí z xxxxxx xxx 1 xX x xxxxx xxx 52 xX xx úroveň nízkého xxxxxx 2 m xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 x vně xx xxxxxxxxxx.

(7) Ochranné pásmo xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovinami xxxxxxxx x xxxxx vzdálenosti

a) 20 x xxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 x od xxxxxxxx xxxx obvodového xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx než 52 xX,

x) 7 x xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 7 x xx vnějšího líce xxxxxxxxxx xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 1 xX xx 52 xX xxxxxx,

x) 1 x xxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 50 xX x xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx s xxxxxxx xx 1 kV xxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx výrobna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 1 x xx xxxxxxxx xxxx obvodového xxxxx, xxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnějšími xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 50 kW x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 kV xxxxxx,

x) 1 x xx vnějšího xxxx xxxxxxxxxx zdiva budovy, xx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx, x výroben elektřiny xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x napětím xx 1 xX xxxxxx x instalovaným xxxxxxx nad 50 xX.

Xxx výrobnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx 1 xX xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX včetně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, výrobny xxxxxxxxx x elektrické stanice xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx souhlasu vlastníka xxxxxx zařízení stavby xx umisťovat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx hořlavé x xxxxxxx xxxxx,

x) provádět xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti, které xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxxx x bezpečnost xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx ohrozit xxxxx, xxxxxx xx majetek xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by znemožňovaly xxxx podstatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nad xxxxx 3 x.

(10) X ochranném xxxxx xxxxxxxxxx vedení xx xxxxxxxx vysazovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hmotnosti xxx 6 t.

(11) Pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx obsahovat xxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx xxxxx i mimo xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kterým by xxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx stejnosměrným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxx poškozujících xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(14) Vzdálenost xxxx nejbližším xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx vyšším xxx 52 xX a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vzdálenosti od xxxxxx musí xxx x případě, xx

x) xx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx elektrárny.

(15) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 52 xX x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx rovna xxxxx větrné elektrárny.

(16) Xxxxxxxx pásmo zařízení xxxxxxxxxxxx soustavy zaniká xxxxxxx odstraněním xxxxxx.

§47

Přeložky zařízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx změna xxxxx xxxxxx xxxx přemístění xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Přeložku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx přeložky vyvolal, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. X zastavěném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4d) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx přeložky xxxxxxxx nízkého napětí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby, xx xxx xx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nápravu.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznámit xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a předpokládanými xxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxx přeložky xx xxxxxx.

§48

Styk xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že neohrozí xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dráhy, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, veškeré potrubní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx x souběhu, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byly xx xxxxxxx dotčeny xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx opravách xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxx

(1) Měření x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo odebrané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx průběh. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sítí xxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se smlouvou x xxxxxxxxx x x podmínkami xxxxxxxxxx x Pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx soustav, zákazníci x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx vlastní xxxxxxx x xx svůj xxxxxx osadit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxx zařízení xxxx xxx zřetelně xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jiných distribučních xxxxxxx x zákazníci xxxx xxxxxxx závady xx měřicích zařízeních, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné manipulaci, xxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřicího zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx odečtu, xxxxx xx měřicí zařízení xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx měřicí xxxxxxxx xxx napětí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu.

(8) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx instalaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx ve lhůtě 3 měsíců ode xxx podání žádosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběhového xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxx o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x výrobnou xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxxx xx měřicím xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx 60 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xx měřicím xxxxxxxx, xxxxx je xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx závada, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, hradí xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Smlouvy mezi xxxxxxxxx xxxx x elektřinou

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x elektřinou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ni xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za odchylku. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx odběrných xxxx x jejich předávacích xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx smluvních xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x možnosti xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změn; xxxxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zařízení je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx účet související xxxxxx v elektroenergetice x zákazník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x cenu související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxx xxxx na obchodníka x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odběrných xxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx plateb za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx, délku výpovědní xxxx, oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx zákazníka xx odstoupení od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx trvání smluvního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, typ xxxxxx x opatření xxxxxxxxx xxx předcházení xxxxx nouze, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxx sjednána se xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přípustnosti xx xxxxxxxxxxxxxx změnit xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxxxx změn.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx soustavě zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odběr xxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxx rezervovaný příkon xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, umístění měřicího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x rezervovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu elektřiny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odběrného místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny musí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obsahovat jeho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nadřazené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nadřazenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx55). Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatele xxx xxxxxx, distribuci xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy x účastník xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a výčet xxxxxxxxx míst x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxx mezi přenosovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx dodržovat podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx stranou může xxx xxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx odchylek. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx nepřipojené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx míst a xxxxxx xxxxxxxxxxx míst, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí dále xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímaná xxx předcházení stavu xxxxx x xx xxxxx nouze.

(7) Smlouvou x zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxx regulační xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Smlouva o xxxxxxxxx regulační energie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krátkodobý xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx operátor xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx organizovaném xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx dohodnutou xxxx. Xxxxxxx o přístupu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx energií xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníkovi xxxx s elektřinou xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx trh s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vypořádávat uskutečněné xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje písemnou xxxxx.

(10) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxx formu.

(11) Xxxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhodnocovat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx regulovanou xxxx. Xxxxxxxxx smlouvy x zúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx odchylek xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(12) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2, 4 x 6 xxxxxxxxxx některou ze xxxxxxxxxxx náležitostí, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx se zákazník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Neoprávněný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odběrem xxxxxxxxx x elektrizační soustavy xx

x) odběr xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx právní důvod xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx měřicího xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x té části xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahy, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. které xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřeby ve xxxxxxxx zákazníka x xx kterém bylo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx měřicího xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 10 pracovních xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(3) Xxx neoprávněném odběru xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odebírá elektřinu, xxxxxxx nahradit x xxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxxx-xx zjistit xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěných údajů, xx xxxxxxx uhradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x prokazatelné xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxx změně dodavatele xxxxxxxxx xxxxxxx odběr xxxxxxxxx x odběrném xxxxx zákazníka po xxxx xxxxxx xxx 10 pracovních xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidovaného pro xxxxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dodávkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx do xx části xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. které xxxxxxxxxxxx nezaznamenalo xxxxxxx xxxx zaznamenalo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o skutečné xxxxxxx xxxxxxx,

2. které xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. na kterém xxxx porušeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci,

e) xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx.

(2) Xxx neoprávněné xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xx elektrizační xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastník trhu x xxxxxxxxxx nárok xx úhradu neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx řádem,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby distribuční xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx nebo pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx přenosu xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přenosové soustavy xxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx přenos x neoprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx.

§54

Xxxx nouze

(1) Stavem xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx událostí,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx zařízeních xxx výrobu, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevyrovnané bilance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx části,

g) přenosu xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxxx soustavy, nebo

h) xx-xx ohrožena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochrana xxxx

x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nedostatek xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx území xxxx xxxx části.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, operátorovi xxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx podle odstavce 2 x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) oznamuje předcházení xxxxx xxxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení činností xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu vnitra, xxxxxxxxxxx xxxx, krajským xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx všichni účastníci xxxx x elektřinou xxxxxxx podřídit xx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Při xxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody vyloučeno.

(7) Xxx stavu nouze x předcházení xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx být xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxx výrobu elektřiny x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují limity xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx ochrany ovzduší10a).

Xxx 2

Xxxxxxxxxxxx

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 158/2009 Sb.

§56

Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Účastníky xxxx x plynem jsou

a) xxxxxxx plynu,

b) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatelé xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x plynem,

f) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxx či právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platnou smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx distribuční xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx subjektem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx přenášet xx xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx odchylku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx plynárenskou xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx zúčtování.

(4) Xxxxxxxx trhu x xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plynu x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxx rezervované skladovací xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skladovací xxxxxxxxx než rezervovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx platit za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx kapacity xxxxxxxxxxx xxxxxx účastníku xxxx x plynem tím xxxx dotčena.

§57

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodů, xx připojení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxx plynu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a do xxxxxx xxxxx,

x) omezit xxxx přerušit xxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx plynovodů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx nebo majetku xxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx stavech xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

3. xxx vzniku x xxxxxxxxxxxx poruch xx těžebních xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

4. xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxx xxxxx plynu,

d) na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, přerušit xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zákazníkům xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plynu,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a xx x x xxxxxxx stavebních xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odstraněného x okleštěného xxxxxxxx x xxxxxx porostů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak xx xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastník xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na cizích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx plynů.

(2) Výrobce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. h), x xx xxxxxxx x vlastníkem nemovitosti xx jednorázovou náhradu xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx nedohodnou xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx není xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx x xxx, příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx. Xx platí x x případě, xxx xx xxxxxx, pro xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) omezen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x výrobce xxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx x omezení xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zaniká.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámit. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx xx xxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 4 je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkům xxxxxxxx x skončení xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx xxxxxxx plynu xxxxxxx obnovit dodávku xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx k jejímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx na xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx xxxxxxx plynu x těžebního plynovodu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxx xxxx xxxxxxx plynovody xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x zajištění vzájemné xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxx těžebním plynovodem, xxxxxx xxxx vyhodnocování x takto xxxxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, roční a xxxxxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxx, xxxxxxxxxxxx ji x předávat operátorovi xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení licence xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, zaslat xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx upřesňovat,

g) xxxxxx x provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynovodů,

i) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plynu,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx požádá x splňuje podmínky xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatku volné xxxxxxxx; xxxxxxxxx připojení x xxxxxxxxx plynovodu xxxx mít xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx odůvodněno,

k) předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x výši x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx smluv x xxxxxxx plynu x další nezbytné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §61 xxxx. 2 x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníkem xxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx pro vyúčtování xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx zpracování plánu xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx pro xxxx xxxxx a zasílat xx xxxxxxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxxx a xx 31. března xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plánovaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x to xx období xxxxxxx 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx jím provozovaná xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x prostoru xxxxxxx xxxxx instalaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx plynu.

§58

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxx xx zásobníků xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx množstvím plynu xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vystupujícím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síť x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x přenosu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx se zvláštním xxxxxxx předpisem4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenská xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy,

f) xxxxxxxxxxx a oklešťovat xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx ohrožujících xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy tak xx xxxxxxxxxx upozornění x stanovení rozsahu xxxxxxxx xxx vlastník xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními předpisy xx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx sloužících x xxxxxx xxxxxxxx x služeb xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační služby x xx xxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x způsobem nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx stavech xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx přepravuje plyn,

i) xxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových situacích x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21),

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxx odběru xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxx xxxxx,

7. xxx xxxxxx plynu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k měřicímu xxxxxxxx xxxx neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože byl x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx xx odebrání xxxxxxxx zařízení xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

8. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravních soustav,

j) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx krytí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxxxx spotřebu nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plynem x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx cizí nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d), a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zjištěné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx určen xxxx xxxxx, že je xxxxxxxxxxxx nedosažitelný nebo xxxxxxx nebo nedošlo x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx vlastnického xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx části. Xx xxxxx i x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx právo vyvlastňuje, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx i) xxxxxx v obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx újma xx xxxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Právo na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx nejvíce xxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx jejich nemovitost xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj náklad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx něž xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přepravy xxxxx, xxxxxxx však 30 xxx předem.

(6) X případech uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přepravu xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx příčin, které xxxxx k xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu21).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obnovu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx službu přepravy xxxxx xx základě xxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx termín připojení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx každému, kdo x xx požádá x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx přístupu třetích xxxxx x přepravní soustavě xxxx xxx písemnou xxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb a xxxxxxxxxxx ji způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

i) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přepravu plynu,

j) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxx účely xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, měsíční, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

l) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx havarijní plán xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxx ministerstvu a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx účastníkům xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo připojena x xxxxxxxxx soustavě, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx na předpokládané xxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx soustavy,

o) zřídit x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx soustavu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx informace x xxxx vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 x xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxx;§58k xxxx. 10 xxxxx xxxx x §58l xxxx. 5 se použije xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s Řádem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x součinnosti x provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx soustavy, každoročně xxx aktualizovat x xxxxxxxxxx ministerstvu,

v) zpracovávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zprávu o xxxxxxx x úrovni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) budovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x desetiletým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a zajišťovat xxxxxxxx infrastruktury podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie21),

x) spolupracovat x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozování přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odděleně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx platby xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na jednotlivých xxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) zaregistrovat xx do 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxx x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx podklady pro xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx stav nouze x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora trhu xxxxx Pravidel xxxx x plynem,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx místa a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxx osob x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodeji xxxx xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) zajišťovat, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kapacitu, xx které xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu s xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele. Xxxxxxxxxx §58i a 58j se použijí xxxxxxx.

§58a

Oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §58b xx §58m x nezávislém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §58 xx xx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx odstavec 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx §58n.

§58b

Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx evropské xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti,

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo akcie xx jméno xxxx xx majitele xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx orgán xx nejméně xxx xxxxx, xxxxxxx jednání xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxx společně; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních korporacích xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx povinen xxxxxx dozorčí xxxx,

x) xx nejméně 2 xxxxxxxxx, přičemž k xxxxxxxxxx o obchodním xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednatelů x xxxxxxx jménem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx upravit základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

(1) Členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dozorčí rada xxxx xxxxxxx xxxx xxxx schvaluje xxxxxxxx xxxxx o výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx smluv, kterými xx upravují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx 5 let. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy mohou xxxxxxx délku funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše však x dva xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx jmenování nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx jmenování xxxx volbu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx se xxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxx xx upravují xxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, x x xxxxxxxxx xxxxxx změn.

(5) Xx xxxxxxx o výkonu xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx včetně xxxxxxxxxx xxxx poskytování jiného xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx statutárních orgánů xxx sjednaného xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se zakazuje.

§58x

Xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vztahu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx podnikání xxxxx, xxxxx vstupovala xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jinými osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx vztahem xxxx nákup xxxxx xxx vlastní spotřebu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxx xx zprostředkovaně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plynu xxx vlastní spotřebu,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obstarávala xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x nadpoloviční většinu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x posledních 6 měsících přede xxxx jmenování nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vykonávaly xxxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxx od nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx vztahu.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx je součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxx takové xxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xx xxxx obdobné xxxxxx. Xxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záviset na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, údržby x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx po dobu 4 xxx xxx xxx odvolání x xxxxxx xxxx pracovního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx

x) xxxxxx kterékoli xx xxxxxxxxxxxxx funkcí x xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx nebo která xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výkonu xxxx práce pro xxxxxxx osobu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu,

b) výkonu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osobě, xxxxx vstupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx akcionář xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx vykonávající xxxxxxxx nad xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx nebo obstarávání xxxxxxxxxxx obchodů xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 5 xx nepovažuje xxxxxxx xxxxx uzavřený xxxxx §72.

§58x

Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na hodnotu xxxxxx společníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxx rada nebo xxxxxxx rada xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx finanční xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládaný valné xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx radou xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx její působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčí rada xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx společnosti, provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx soustavy xxxxx §58k. Xxxxxxxxxx stanov, xxxxxxx se vyhrazuje xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx neplatná.

(3) K xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxx rady, xxxxx xx x xxxxx nižší xxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxxx smluv x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu. Xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volba xxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx správní xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx neschválí, xxxxxx xxxxx se členem xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nestane, x xxxx tak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Dozorčí xxxx xx skládá x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele x x nezávislých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3, xx se xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnit funkce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanov x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58c odst. 2 xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx volbě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, platí xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 xx 6 obdobně.

(8) K xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x

Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxx odvolání

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx schválení uzavření xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxxxx úplné xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 1, xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx jmenování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx člena dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx anebo smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Energetický xxxxxxxxx xxxx neschválí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, zejména xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx uzavření xxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxx xxxxxx změnu xxxxx, xxxxxxxx x přihlédnutím xx všem xxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx úřad odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, existují-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxx pokud sama xxxxxxxx xxxx ani xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je oprávněn xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nevyrábí xxxx, xxxxxxxxxxx s plynem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plynu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx rozhoduje nezávisle xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx financování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu. Xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §58e xxx není xxxxxxx.

(4) Nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx vedoucích xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx x povinností nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx koncernu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxx osoby, xxxxx xxxx součástí téhož xxxxxxxx, xxxx povinny xx vztahu x xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx zdržet se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx na soutěž xx trhu x xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx ovlivňovaly přípravu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §58k, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezávislost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx koncernu, xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx smlouva xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxx §58h xxxx. 9. Pokud nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x zadávacím xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách, xx xx za xx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obvyklých x xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx pro smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle §58h xxxx. 6 a xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, x xxxxxxx jejich xxxxxx, x xx vyžádání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností. Xx xxxxx xxxxxx xx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx nezbytný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a,

x) xxxxxxxxxxx takový xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx plynu,

c) xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách xxxxxx využití, x xx xxxx x 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy navenek xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám,

c) xxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dlouhodobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo jinými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx plynu s xxxxxxxx služeb xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zaměstnanců, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejná xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx své zaměstnance x výkonu xxxxx x jiné xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx udělí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx doloží, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poskytování takových xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebrání.

(7) K xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) si Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx vyjádření Úřadu xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy nesmí xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sdílet s xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x u xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9.

(11) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, systémů xxx xxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže tuto xxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx není součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, a u xxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(12) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx auditorem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx jsou součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58i

Program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx a dohled xxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx x zveřejnit xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy ke xxxxxxx účelů xxxxxxxx xxxxxxx zacházení.

(2) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Program xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx za xx, že xxxxxx x vyloučení diskriminačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x vložen právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§58j

Auditor xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx programu xxxxxxx xxxx xxxxx ustanoví x odvolává xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx. X uzavření xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx funkčního období x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rada. Jmenování xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx programu xx xxxxxx x jeho xxxxxxxx x funkce x uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxx zájmech netýkajících xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xx xx xx, xx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podmínku xxxxxxx způsobilosti splňuje xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx funkce auditora xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx na jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro odvolání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx programu.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx jmenování xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx neschválí, xxxxx, xx xxxxxxx programu xxxxx ustaven. Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu, xx-xx auditor xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 xx 6 obdobně. Xxxxxxx xxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 8 xxxx. r) x podle §58h xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx x zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx půl xxxx, xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu,

e) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení a xxxx provádění,

f) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) podávat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o obchodních x finančních vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx osobami, které xxxx součástí téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu návrhy xxxxxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxx radě nebo xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 10.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odložení xxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx, xxxxx měla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxx §58k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 let, xx xxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(8) Xxxxxxx programu xx xxxxx účastnit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zasedání xxxxxx společnosti projednávání x rozhodování o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx o tarify, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx kapacit x xxxxxx nedostatku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozšíření přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x zápisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy. Xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx informace a xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx statutární orgán xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní rady x všechny zaměstnance.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvu a Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy z xxxxxxxxx a předvídatelné xxxxxxx nabídky xxxxx x xxxxxxxx po xxx. Xx tímto xxxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x plán xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx unii xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy jsou xxxxxxxx přijímaná x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx. Xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x následujících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodl, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je nutno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx investic xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x případnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3 xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx konzultuje desetiletý xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxx obdržení zveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, x xx xxxxxxx na 10 xxxxxxxxxx dnů. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxx desce xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx je xxxxx xxxxxxxx připomínky.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx plánem rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx odůvodněním. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx lhůtě se Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx s požadavky xx realizaci xxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 6 x 7 x soulad x xxxxxx xxxxxxx soustavy xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenským přepravním xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx unii xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Agenturou.

(9) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx soustavy xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vad do 2 měsíců xxx xxx xxxx předložení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxx x xxx vad. Xx dobu vedení xxxxxxxxxx x Agenturou xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx sleduje x xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §58k xxxx. 3 xxxx. x) x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plánu rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investice xx xxxxx stanovené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem,

b) xxxxxxxxx výběrového řízení xx poskytnutí úvěru xxx xxxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nařízení navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx taková opatření xxxxx odstavce 2, xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx nebo uložení xxxx opatření xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx nastala xxxxxxxxx na vůli xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k uskutečnění xxxxxxxxx došlo.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x desetiletým plánem xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx licencované xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§58m

Připojení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx připojit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyvolaná xxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xx x desetiletém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká, xxxxx uskutečnění investice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx není Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislému provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§58n

Vlastnické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxx být z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plynu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo s xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx závodem nevykonává xxxxx ani nepřímo xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osob jednajících xx xxxxx, xxxxx xxxx které

1. vykonávají xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx elektřinu xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx které

1. vykonávají xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. vyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x plynem,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani nepřímo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ani ve xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx není vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členy jiného xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného stanovami xxxx xxxxxxxxx jmenovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx shodě, která xxxx které

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem s xxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxxxxx jakékoli xxxx xxxxx,

2. xxxxxx elektřinu xxxx plyn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s plynem,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx správní xxxx xxxx členem xxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx jednou x xxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx osobu xxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx osoby veřejného xxxxx, x nichž xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxx právo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx nebo obchodníkem x xxxxxxxxxx či x xxxxxx, x xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav x xxxxxx nebo xxxx státech nebo x takové xxxxx xxxxx účast x xxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozování společně x xxxxxxx přepravními xxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx by xx xx podnikání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav, nezávislí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výrobce plynu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sám xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx osobami xxxxxxxxx přímou nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxx xx xxxxxx x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vlastnictvím xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odvolávat xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vlastnit většinový xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxx

x) xxxxx vykonávat xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá nebo xxxxxx hodnota přesahuje 50 % základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, volit xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členy dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx podstatný xxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx rovnováhy mezi xxxxxxxxx plynu vstupujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxx x xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx informací pro xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisem4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx cizích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úpravami, opravami x xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x případech, xxx xxx po předchozím xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx&xxxx;x vjíždět xx nemovitostí, xxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx využívat x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx přerušit v xxxxxxxxx xxxxxxx distribuci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx bezprostředním xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích v xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního plynu21),

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x plánovaných xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx x odstraňování poruch xx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

5. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx životy, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přepravě xxxxx,

7. xxx odběru plynu, xxx xxxxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx,

8. v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

9. v xxxxxxx dodávky xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. e), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náhradu xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx se xxxxxx nedohodnou xxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx určen xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx x xxx x jsou-li xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) omezen x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxx xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxx dne, kdy x omezení xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx to xxxxx x ohledem na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x zbytků xx xxxxx.

(5) V případech xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxx 3 xx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxx xxxxxxx distribuci plynu, xxxxxxxx x skončení xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Plánované xxxxxxxx úpravy, přeložky x xxxxxx x xxxxxx od 1. xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx provádět xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) bodě 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(7) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxx škody vyloučeno. Xx xxxxxxx, nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nebo x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x plynárenství xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(8) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, spolehlivý x xxxxxxxxxx provoz, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxxxx,

x) poskytnout službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na připojení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) připojit x distribuční soustavě xxxxxxx, xxx o xx požádá a xxxxxxx stanovené podmínky, x oznámit xxxxxx, xxx bude xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxx žadateli xxxxxx xxxxxxxxxx připojení,

e) xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, x xxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu x musí xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx třetích xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovenou kvalitu xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx operátorovi xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, naměřené x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, měsíční, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, vyhodnocovat xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx havarijní xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x každoročně xx xxxxxxxxxx,

x) oznamovat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx technický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy,

q) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro sledování xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx sledování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřízená x xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytnout xx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhlašovat stav xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxxx soustavy,

t) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, a xx na xxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operátorovi xxxx x zajišťovat, xxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x souladu s Xxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx,

x) zpracovávat a xxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx zákazníkům za xxxxxxxxxxxxxxxxx ceny energetických xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxx plynu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 xxx od udělení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx registrovaným účastníkem xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců po xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx plynu x xxxxx druhý rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plánu xxx xxxx xxxxx x zasílat je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zpracovávat x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx soustavy údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxxx x členění xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora trhu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxx prodeji nebo xxxxxx xxxxx realizovaným xxxxxxxx xx skupině.

(10) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x), xxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

(11) Xxxxx x xx xxxxxxx plynu, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, xxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie xxxxxxxxx, povinen xxxxxxx xxxxxxxx x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odkoupit, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx služby x plynárenství. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx související technologické xxxxxxx zřízeny v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§59a

Oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xx 1. xxxxx 2007 x hlediska xxx právní xxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx netýkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx, přepravy xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2007 uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx organizačních xxxxxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zaměstnancem držitele xxxxxxx na výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx x profesionálním xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx člena, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání; xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, prokurista xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxx, obchod x plynem xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxx být závislé xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxxxxxx právy ve xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xx vertikálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikateli; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx pokyny xxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, x rovněž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, či xxxxxx xxxxxxxxx nástroje; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

x) opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx zajistit, aby xxxxxxx programu xxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx materiální a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx.

(5) Auditor xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx rok. Výroční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace a xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, členy xxxxxxx rady a xxxxxxx zaměstnance.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nesmí xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) Statutární xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiné xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxx, xxxxxx s xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xx 1. xxxxx 2007 nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx jednotnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo elektřinou xxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část xx xxxxx účetnictví. Pokud xx povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx pachtem xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx regulace.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx xxxxxx tak, xxx neuvedl v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s plynem, xxxxx se jedná x možnost xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx právo

a) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síť k xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na cizích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx vlastník xx xxxxxxxx,

x) vstupovat x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx nemovitostí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx přerušit x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx případech:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx ohrožení života, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. při vzniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zařízeních pro xxxxxxxxxxxx plynu,

5. xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx k distribuční xxxxxxxx za stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx ztrát x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx spotřebu xxxx xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx náplně zásobníku xxxxx, prodávat plyn x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x nakupovat a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění svých xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx povinen zřídit xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b), x xx smluvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47), xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx vlastník xxxx znám xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x jsou-li xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx části. Xx xxxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, pro kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx v obvyklém xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 2 xxx ode xxx, kdy k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.

(4) V případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx skončení prací xx povinen uvést xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromoví xx xxxxxxx xx xxxx náklad provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zbytků xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. f) xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx x uskladňováním xxxxx, nejméně xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx x uskladňováním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, nesplní-li provozovatel xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx povinen

a) zajistit xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plynu,

b) zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou jsou xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nutné x xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx samostatné xxxx xx uskladňování plynu,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapacit a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx ji x xxxxxxxx operátorovi trhu x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřídit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dispečink, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení zásobníku xxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxx každému, xxx x xx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx připojení x xxxxxxxx stanovené Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx spolehlivého x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x zásobníku plynu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx odůvodněno,

k) xxxxxx xxxx účastníka xxxx x xxxxxx, nebyl-li xxxxx xxxxxxxxxx plyn x xxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx s plynem xxxxxxx xx zásobníku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stav xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx období xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx provozovatele zásobníku xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovávat x předávat xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, zprávu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dodávek a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxxx xxxx s plynem x které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) zaregistrovat se xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx provozování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx registrovaným xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření a xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x každý xxxxx rok je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těžebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxx nejméně 10 xxx,

x) nezneužívat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx služby přeshraničního xxxxxxx zásobníku plynu, xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx operátorovi xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

x) vybrat xx xxxxxxxxx trhu x plynem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19a xxxx. 3 x xxxxxxx xx provozovateli xxxxxxxxx soustavy, byla-li xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta služba xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx denními stavy xxxx zásobníku plynu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx operátorovi xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx trvání skladovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, uskladňování x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xx oddělení vlastnictví xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx nepřímo xxxxxxx xx organizačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx odpovědný, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxx xxxxxx výroby xxxxx x xxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osoba, která xx současně členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednání; xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; odměňování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx plynu, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxx xx vertikálně integrovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; mateřská xxxxxxxxxx xxxxx udělovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x rovněž xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výstavbě xx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx nejde nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx nástroje; xxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx finanční plán xx jiný xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx diskriminačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vytvořeny xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci x plnění své xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Auditor xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Výroční zprávu xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro řádný xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady x xxxxxxx zaměstnance.

§60x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx spolehlivého x bezpečného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přepravní xxxxxxxx nezbytné, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zásobníku xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyhrazení xxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxx provozovatele přepravní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději 2 měsíce před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cenu xx xxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx x prodeje xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 20 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovení ceny xx využívání vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu. Xxx xxxx zpracování postupuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx, xxx cena xx využívání vyhrazeného xxxxxxxxx plynu byla xxxxxxx nákladová, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásobníku.

§60b vložen xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx využívání skladovací xxxxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nevyužití xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásobníku xxxxx

§60x

(1) Xxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynu přímo xxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uskladňovat xxxx x xxxxxxxxx xxxxx minimálně x xxxxxxxx stanoveném xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx skladovacího roku.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx požadované xxxxxxxxx množství xxxxx x některém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx mu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxx částí xxxxxxxxx x vtláčecího xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadovaným minimálním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxxx plynu x xx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxxxxx rezervované xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou cenu xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, jako volnou xxxxxxxxx xxxxxxxx tomu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx §60x rezervuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§60d

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aukce x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxx uskladňování xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx trhu s xxxxxx v aukci xxxxxxxxxx skladovací kapacitu xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xx-xx xxxxxxx předpoklad, xx xx opakování aukce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxx účastníkům xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím aukce xx xxxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx s výší xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínky nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxx prvním xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Účastník xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xx konce skladovacího xxxx uskladnit v xxxxxxxxx xxxxx plyn xxxxxxxxx x množství xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zápornou cenu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx, je xxxxx xx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx nároku. Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu požádá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění nároku xx xxxxxxx škody x xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§60x

Xxxxx vláda xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx státních hmotných xxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu povinen Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx nevyužitou xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §60d xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxx první xx xxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxx

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 27.6.2022

§61

Xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxx xx právo

a) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plynem,

b) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx států a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xx těžebního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxx neoprávněném xxxxxx xxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx plynové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účastníků xxxx s xxxxxx

x) xx využití xxxxxx xxxxxxxx plynu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx sjednaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx vyúčtování xxxxxxx plynu podíl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx záruky xxxxxx biometanu xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, měsíční, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bilanci, x xx xxxxxx xxxxx x vývozech plynu x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x uvedením zdrojů xxxxx, vyhodnocovat xx x předávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x roční xxxxxxxxx nižší xxx 4&xxxx;200 XXx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dispečinků xxxxxxxxxxx provozovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx množstvím xxxxx, xxxxx je xx xx plynárenské xxxxxxxx dodáván, x xxxxxxxxx plynu, který x plynárenské xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx plyn, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vykonávat xxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx xxxxx §12a xx §12c,

x) účtovat xxxxxxxx xx dodávku xxxxx poslední instance,

h) xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností operátora xxxx podle §20a,

j) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x plynem x xxxxxxxxx trhu; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x Kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energie xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vymezeného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxx x plynem xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plánů xxx xxxx nouze, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx činnosti xxxxxxxxx trhu xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx pravdivé x xxxxx informace xxx xxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dodavatele xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu.

§61x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx

(1) Mohou-li xxxxxxxxxxxx x plynem x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plynu, xxxxxxxx xxxxx, distribuci xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, umožnit xxxxxxx třetích xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniknout závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx původ x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nasmlouvané xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx odeber xxxx xxxx"), má xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stran xx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo do xxxxxxxxx plynovodu (dále xxx "xxxxxxx pozastavení").

(2) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, nebo obchodní xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx území, pro xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadováno, xxxxxx, x xxxxx je xxx označené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) specifikaci xxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odeber xxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx učinil xxxx podáním xxxxxxx, xxx snížil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx problémů, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx vyplynout xx xxxxxxx odeber xxxx xxxx.

(3) Žadatel o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnění dočasného xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx odeber xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx původ x xxxx xxxxxxx odeber xxxx plať, xxx xxxxxx xxxx dočasné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx plať x xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxx nárok. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

x) souladu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepcí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trhu x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, skutečnému stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx trhu x plynem x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) postavení xxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx na plynárenském xxxx,

x) xxxx podpisu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx s xxxxxx x Xxxxx republice,

f) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxx, v xxxx x xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxx plať mohl xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpokládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx problémů z xx vyplývajících,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těžebního xxxxxxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoviskům ministerstva, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustav, xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pozastavení.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx o jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení nebo xxxxxxxx xxxxx, rodné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, a bydliště,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamuje Energetický xxxxxxxxx úřad účastníkům xxxxxx x Komisi.

(7) Xxxxxx-xx Komise xx 8 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xx, aby xxxxx nabytá x xxxxx xxxx byla xx xxxxxxx dotčena.

§62

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx

x) připojení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení podmínek xxxxxxxxx, pokud má x xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x bezplatnou xxxxx xxxxxxxxxx plynu,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřízení xxxxxxx plynovodu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zásobníku xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxxxx plyn, x xx prostřednictvím vlastního xxxx jím provozovaného xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxx na tyto xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxx x související xxxxxx x plynárenství

(2) Xxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx připojení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxx x xxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připojeno, x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxx x dodávce plynu, xxxxxx si zajišťuje x zahraničí xxxx x výrobce xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx dodávku xxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uhradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance dodávku xxxxx xxxxx §12b, x xx od xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx,

x) při uplatnění xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §20a.

(4) Xxxxxxxx nemovitosti, xx které xx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx plyn xxxxx smlouvy, xx xxxxxxx

x) xxxx dodávku xxxxxxxxxx umožnit,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx odběrné plynové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx se nestalo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx xxxx x v xxxxxxx zjištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odstranit,

c) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, změnu tlakové xxxxxxx části distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plynu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx provedených xxxxxxx xx plynové xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx plynu považuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; náklady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Společné odběrné xxxxxxx zařízení pro xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx této nemovitosti.

(6) Xxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx připojeného k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§64

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxx stavech nouze xx celém xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx pokynům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx více než 90&xxxx;000 zákazníků, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxx přímo x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx plynu xxxx x plynárenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soustavu Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx odmítnut xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přímého xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provoz, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx nestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx osob.

§66

Xxxxxxxxxx přípojka

(1) Plynovodní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx29) xxxxx zákona x xxxxxxx odborném xxxxxx xxx bezpečností práce xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob. Splnění xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx přípojka xxxxxxxxx; vlastník ani xxx zmocněná osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících z §68 xxxx. 4 x §69 odst. 3 tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxx distribuční soustavě xx plynovodní přípojka xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx úplatu plynovodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§67

Výstavba xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x jejímž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nedochází xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vybranými plynovými xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plynu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,4 XXx,

x) výrobny plynu.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jinou právnickou xx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx xx xx xxxx uvedenou x žádosti, maximálně xxxx na 5 xxx ode xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nejméně 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(4) Xx xxxxxxx autorizace xx výstavbu vybraných xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx nárok. Xxx xxxxxxxxx autorizace xx xxxxxxxx zejména efektivnost x hospodárnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů11) x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx11).

(5) Xxxxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x fyzické osoby xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx číslo, pokud xxxx přidělena, xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) požadovanou dobu xxxxxxxxx autorizace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxx o posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,8)

f) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx připojení x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx plynoucích závazků.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx x objemem xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxx v plném xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx účetním xxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx plynovém zařízení,

e) xxxxxxxx vybraného plynového xxxxxxxx.

(11) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx udělena, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxx prodloužení,

b) x xxxxxxxxx osob xxxxx nebo prohlášením xx mrtvého držitele xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozhodnutí x úpadku ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xx likvidace.

§67x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nová xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxx soustavou xxxx xxxxxxxxx zahraničních přepravních xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "propojovací xxxxxxxx"), xxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již provozovaného xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx k takovému xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, plnění xxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx podle §58a xx 58n tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "dočasné xxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx k xxxx kapacitě xxxx xxxxx části kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pořízenou neprodleně xxxx, co žádost x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx došla.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx omezení je xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynového xxxxxxxx.

(3) Xxxxx pravidel xxx přidělování x xxxxxx kapacity x xxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválí návrh xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxx kapacity x xxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x žadatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x správu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx před podáním xxxxxx xx dočasné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx plynárenství x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu,

b) xxxxxx xxxxxxx x investicí xx xxxxxx, že x investici xx xxx udělení výjimky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx obava, xx xx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx propojovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx zásobníku xxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynárenství xxxx řádného fungování x rozvoje xxxxxxxxx xxxx x plynem x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x správu xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx plynového xxxxxxxx x xxxx kapacitu xxxxx x xxxxxxxxxx xx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxx a

c) uživatelům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o dočasném xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx 6, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, k jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx plynovod xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx propojit. Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx propojovací xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení žádosti x dočasné xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx obdržel poslední x xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx,

x) xxxxx regulační xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx dohody ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, nebo pokud xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx omezení postoupí Xxxxxxxx.

(9) Po dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx regulačními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x), xxxxxxx však x 3 xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a podmínky xx xxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, stanoví Energetický xxxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plynovodu.

(11) Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklady x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, ledaže před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx k jejímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Komise x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxx Xxxxxx sdělí, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x tuto skutečnost xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx xxxxx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného vyhotovení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxx 11, že xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zrušeno, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zruší. Lhůta xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném omezení xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 let xxx xxx, kdy Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobník xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx x rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx omezením.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dočasném omezení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx omezení neplní xxxxxxxx, které Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Energetický regulační xxxx zahájit do 1 xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 5 xxx, xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Plynárenská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyžadováno, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pásmem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí souvislý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx xxxxxx kolmo xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx:

x) x plynovodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 4 bar xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxx 1 x xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx xxxx 2 x xx obě xxxxxx,

x) u xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přípojek xxx 4 xxx xx 40 bar xxxxxx 2 x xx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx nad 40 xxx 4 x na xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 x xx každou xxxxxx xx xxxxxxx,

x) u xxxx zásobníku xxxxx 30 m xx xxx xxxxxx ústí,

f) x xxxxxxxxx plynu 30 x xxx xx jejich xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 x na xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxx xxxxxxx umístěné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 0,5 x xx xxx strany x xxxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xx obě xxxxxx.

(3) V ochranném xxxxx i xxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxx ohrozit její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x poškození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx technické x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx plynovod, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobník xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího umístění x xxxxxxxxx pásmu,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxxxx xxxxxxx, zřizováním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; souhlas xxxx xxxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx udělen.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatel distribuční xxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx xxx strany xx xxx plynovodu; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx kořenících xx xxxxx xxxxxxx než 20 xx nad xxxxxx plynovodu xx xxxxxx xxxxx pozemků x xxxxx 2 x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, vlastní telekomunikační xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 x xx xxx xxxx sondy zásobníku xxxxx xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx plynárenského xxxxxxxx zaniká trvalým xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Bezpečnostní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx záměru podle xxxxxxxxxx zákona, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedení plynového xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí souvislý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx technické a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, lze x xxxxxxxxxxxxx pásmu

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbu, xxxxx xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostním xxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umístit xxxxxx, xxxxxxxxxx x písmenu x), pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v příloze xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx plynová xxxxxxxx xxxxxxxx pro zkapalněný xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx biometan, pro xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Přeložky plynárenských zařízení

(1) Xxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx trasy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx přemístění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx prvků.

(2) Přeložky xxxxxxxxx vlastník plynárenského xxxxxxxx na náklady xxxx, kdo potřebu xxxxxxxx vyvolal, xxxxx xx smluvně nedohodnou xxxxx. Vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx přeložky xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx pouze nezbytně xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§71

Měření

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxx měřicím xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx místa xxxx xxxx provozovanou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxx zásobníků plynu. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx měřicím xxxxxxxxx předávací xxxxx xxxx výrobnou plynu x xxxxxxxxx soustavou, xxxxxxxxxxx soustavou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, těžebním xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx x odběrná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx připojené x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je určuje xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx upravit xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx smlouvou x xxxxxxxxx x x podmínkami xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxx zařízení v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx způsob xxxxxx x xxx měřicího xxxxxxxx, se zakazuje.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a provozovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx odebrání měřicího xxxxxxxx. Výrobci plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx provozovateli zásobníku xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx výrobna xxxxx připojena, xxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxx xxxxxx.

(7) Ten, xxx určuje způsob xxxxxx x typ xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx zákazník, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy porušení xxxxxxxx zařízení nebo xxxx zajištění, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měřicím xxxxxxxxx, xxxxxxxxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a pravidelně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxx měření nebo xxxxxx závadu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nechat jej xxxxxxxxxx. Xxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu. Xxx, kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich písemné xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx spojené x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxx, xxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Na xxxxxxxx plynovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zásahy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx distribuční soustavy, xx které xx xxxxxxx plynové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx xxxxx xx jednom xxxxxxxx místě nepřesáhne 2&xxxx;100 MWh, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx x účastník xxxx x plynem xx xxxxxxxx zaplatit xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx plateb za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx xx strany dodavatele xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx x navrhované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přípustnosti či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ceny, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx přípustné; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plyn x zajistit xx xxxxxxx xxxxx a xx vlastní xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zavazuje zaplatit xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na výrobce xxxxx nebo na xxxxxxxxxx x plynem. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx podstatné náležitosti xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx sjednána xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxx xxxxxx změn, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žadatele xxx xxxxxx, distribuci xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odběr plynu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxx xx oprávněných xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx připojení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

(4) Smlouvou x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynovodem xx xxxxxxxx výrobce plynu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výrobce xxxxx, obchodník x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynovodem xxxx xxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx závazku, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předávacích xxxx, způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy poskytovat xxxxxx přepravy plynu xxx xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx účastník xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx stanovenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx musí dále xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxx závazku, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahájení přepravy xxxxx x xxxxxx xxxxxx plynu. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx službu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstoupit od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníka x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxxx, obchodníkovi x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby distribuční xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xx přepravní soustavu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx s plynem xx xxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxx xxxxx xxxx obchodník x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x plynem, xx xxxxxx má uzavřenu xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání x závaznosti Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rezervované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx míst, xxxxxx měření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dále obsahovat

a) xxxxxx úhrady xxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trhu s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxx trvání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx výkon. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zákazníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx plynu,
b) oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek,
c) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx operátor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vypořádávat xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxx xxxx uplatněnou v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba stává xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 až 7 neobsahuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Xxxx xxxxx

(1) Stavem xxxxx xx stav, xxxxx vznikl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx státních orgánů xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxx,

x) teroristického xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost nebo xxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx celém xxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx.

(2) Stav xxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, že sousední xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx nabídku Xxxxx republiky na xxxxxxxxxx mezinárodní pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pomoci není xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn. Xxxxxx xx xx dvou xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x z xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zásobování zákazníků xxxxxxx, avšak není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x plošnému xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x hromadných xxxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx a při xxxxx nouze.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xx xxxxxxxx stavu xxxxx v hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx činností podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx oznamuje ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, operátorovi xxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx předcházení stavu xxxxx a xxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxxx stavu xxxxx x nevyrovnané xxxxxxx, zejména při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx plynárenští xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx podílet xx xx odstranění havárií x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem.

(7) Xxxxxxxxxxx podnikatelé xxxx xxxxxxx bezprostředně po xxxxxx havárie či xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx koordinuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nouze xxx část xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(9) Při vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx plynu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx přepravu xxxxx xx sousedních xxxxxxxxxxxxx soustav; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových situacích x xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx zakáže xxxxxxxx plynu do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv podle xxxxxx upravujícího působnost Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodeje xxxxx ze státních xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx organizovaném xxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxx osobě, která xxx ni uskladnění xxxxx xx státních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účastníků trhu x xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy rozhodne xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx. Pokud ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx-xx to xxxxxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxx současně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínky odběru xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§73x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obchodník x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx21), xxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx v zásobnících xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s plynem xxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx.

(2) Obchodník s xxxxxx nebo výrobce xxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní standard xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, prokazuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx prvého dne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx zajištění xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxx údaje o xxxxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xx účastníky xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx plynu se xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxx lze přerušit xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx §19g xxxx. 1.

§73x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sousední xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx zemního xxxxx21) x xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí vlády xxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo odmítá.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, které stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lze požádat xxxxx na xxxx 24 xxxxx; x xxxxxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Česká xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx x xxxx xxxx poskytuje subjektům xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxxx xxxxxxx mají x xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx místo, xx xxxxx xxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7; xxxx není xxxxxxxxxx xx obchod s xxxxxx. Xx-xx vyhlášen xxxxxxxxx stav xxxxx, xxxxxxxxx Česká republika xxxx poskytnutý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx kterou Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X rámci xxxxxx, za xxx xx xxxxxxxx plyn xx sousedních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zásobovat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci mezinárodní xxxxxx v krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu21).

§73x

Xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x plynárenství

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x plynárenství xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx21) a po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx žádosti xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní pomoci x krizových situacích x plynárenství xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx x krizových situacích x xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze xx xxxx 24 xxxxx. Xxxx pomoc lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx sousední xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přijme xxx x plném, nebo x částečném rozsahu xxxxxxx České republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx zákazníků chráněných x xxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plynu xx základě xxxxxxxxx xxxxx nouze.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx x xxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xx níž xx poskytován xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x plynárenství, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx byl xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v plynárenství xxxxxxxx xxxxxxxxx licence.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx plyn xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx těch svých xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení spotřeby xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§73d

Mimořádný xxxx nouze

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx nouze xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx celé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx podle §73.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx stav nouze, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x jeho průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spotřeby xxxxx xxxx změny xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníků xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uložený xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, a xx xxxxxxxxx ve výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, maximálně xxxx xx xxxx technicky xxxxxxxxxx těžebního xxxxxx,

x) xx účastník trhu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na sjednané xxxxxxxxx přepravních xxxxxxx x xxxxxxxx účastníka xxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrábět xxxx x nejvyšším xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výrobna xxxxx nebo těžební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(5) Xxx xxxxx plynu podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxx údaj x oznámení x xxxxx plynu účastníků xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx uskladněného xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx účastníka xxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx těžby xxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx výší xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx plynu účastníků xxxx s xxxxxx, xxxxxxxx rozdílem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uskladněného x zásobníku xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxx v rozhodný xxxxxxxxxxx xxx a xxxxx oznámení o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx účastník xxxx s plynem xxxxxxx x rozhodný xxxxxxxxxxx xxx oznámení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, má se xx xx, xx xxxxxxxx o těžbě xxxxx účastníka xxxx x xxxxxx bylo xxxxxx x nulovou xxxxxxxx. Při xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §60c x §60d xxxx. 3 nepoužijí.

(6) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kterými v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z povinností xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxx xxxx dále x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákazníků, xxxxxx xx xxxxx dodávat xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx změny dodávky xxxxx, odlišně xx xxxxxxxxxxx odběrového xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx zakázat xxxxxxxx plynu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x výjimkou mezinárodní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx současně xxxxxxxx xxxx platnosti výjimky x podmínky xxxxxx xxxxx xxxxx udělené xxxxxxx podle věty xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zruší, xxxxx pominuly xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx §73d xxxxxxx xxxxxxx.

§73x

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x pozbytí účinků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 x 10 x §73d xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, x xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xx-xx xxxxxxx opatřením ukládána xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx a rozklad xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx doručuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxxxxx se za xxxxxxxx následující den xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx následující xxx po xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ministerstvo x xxxxxxxx pozdější xxx xxxxxx účinnosti. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx celou xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxxx důvody x xxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud Xxxxxx xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx nouze xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí ve xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx zemního xxxxx.

(4) X rozsahu, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxx plynu vyhlášené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uložená xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx, změna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podřídit xx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu nebo xxxxx dodávky plynu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zaniká xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx.

(3) Při stavu xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze a xxx mimořádném xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva podle §73g xxx xxxx xxxxxxx.

§73x vložen právním xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§73g

Náhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(1) Bylo-li xxxxxxxx x těžbě xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73d odst. 4 xxxx. x) navýšeno xx minimální xxxx xxxxx, má xxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejvýše xxxx v úrovni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx plynu x xxxxx plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od okamžiku, xxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxx nároku. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx xx náhradu xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zúčtování odchylky x mimořádném xxxxx xxxxx nepokrývá náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx záporné xxxxxxxx účastníků xxxx x plynem. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx přiměřeně.

(4) Xxxxx stanovená xxxx xxxxx xx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx náklady dodavatele xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx zákazníka, xx xxxxxxxxx plynu xxxxx na xxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odchylky. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odstavec 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx nákladů spojených x navýšením xxxxx xxxxx §73d, odst. 4 xxxx. a) xxx rámec sjednaných xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrady xx odstavec 2 xxxxxxx přiměřeně.

(6) Xx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx účastník xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy právo xx xxxxxxx xx xxxx neuhrazených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či distribuční xxxxxxxx xx 30 xxx od uplatnění xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx náhrady xx ceny za xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx přepravní xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vždy xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

§73x

Xxxx dodávky xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nouze x po xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx stavu xxxxx vyhlášeném provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxx nouze xxxx xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx dodavatele xxxxx xx pořízení xxxxx x xxxx trvání xxxxx xxxxx.

(2) Zvýšení xxxx za xxxxxxx xxxxx xx dodavatel xxxxx povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxx odstavce 4. Xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx uveřejnění xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu oznámeno xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu xxxxx odstavce 2 x doložit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 3 dnů od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dodávku plynu.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx uveřejnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx je zachována, xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x výpovědi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nepoužijí. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenu za xxxxxxxxx záporné xxxxxxxx xxxxxxxxx x stálý xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxx má právo xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxxx stavu xxxxx; xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zákazník xx povinen xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx mimořádném stavu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x trvání xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xx ukončení xxxxx nouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxx xxxxx plynárenskou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nouze, xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx dodavatele xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx vyvinout xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x učinit x xxxxx kroky xxx, aby xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx stavu nouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zvýšení xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodavatele xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx dodávku plynu xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazatelně a xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx den xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxx x vypovědět závazek xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9. Xxxxxxxxx plynu xx dále povinen xxxxxxx zvýšení nákladů xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zohlednění změny xxxxxxx xx koupi xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxxx do 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxx xxxxx odstavce 7, xxxxxxxx právní xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx zákazník xx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kdykoliv xx xxxxxxxx dne xxxxx xxxx účinnosti zvýšení xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxx ceny. Xxxxx xx zachována, xx-xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxx odběr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx distribuce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) odběr xxx xxxxxxxx důvodu xxxx pokud právní xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění,

c) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx z xx xxxxx zařízení, xxxxxx prochází neměřený xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx součásti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provedeny takové xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx spotřebě xxxxxxx,

2. které nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelem xxxx jehož xxxxxxxxx xxx nebylo schváleno,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx porušeno zajištění xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx plynu bez xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 10 xxxxxxxxxx xxx.

(2) V xxxxxxx, xx při změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx smluvního xxxxxxxx zúčtování evidovaného xxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx, nejedná xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přepravou xxxxx xx

x) xxxxxxx služby xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností,

c) využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečněné x rozporu x xxxxxxxxxx obsaženými x Xxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx,

x) využití služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, výměny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Neoprávněným xxxxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uskladnění xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Při neoprávněném xxxxxx plynu xx xxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x penězích xxxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prokazatelně zjištěných xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxxxxx odběru nebo xxxxxxx a tlaku xxxxxxxxxx plynového xxxxxxx xxxx jmenovitého průtoku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxx vynaložené na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu xx xxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxx službu xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx uskladnění xxxxx, xxxxxxx nahradit x penězích xxxxxxxx xxxxx.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx

§76

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a rozvod xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx energie, xx xxxxxxx které xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx, kdo

a) x xx xxxxxx x dodávka xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xx xxxxxxxx tepelné zařízení xxxx tepelnou xxxxxxxx x odběrné tepelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx připojení xxxxxxxxx xxxxxxxxx licence.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxx poskytované x xxxxx xxxxxxx jiné. Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie; xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení §11 xxxx. 11 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx odběrné xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odběru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) základní parametry xxxxxxxx x vracené xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx teplota x xxxx,

x) xxxxx a xxxxxx měření a xxxxxxxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cenu tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx měření, xxxxxxx x xxxxxx platby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záloh,

e) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx vody xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozdělení nákladů xx xxxxxxx tepelné xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx místa včetně xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx rozdělování,

f) v xxxxxxx, že z xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx tepelnou energií xxxx xxxxxx vodou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx různých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx přerušit xxxx xxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx nutnou xxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku,

c) xxx provádění plánovaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx předem,

d) při xxxxxxxxx nezbytných provozních xxxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx xxxxxxx teplonosné látky xxxx paliv a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx nedodržení povinností xxxxxxxxxx podle §77 xxxx. 4,

g) při xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a poruch xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, která xxxxxxxx život, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx xxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx energie xx xxxxx

x) x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4d) zřizovat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx body x xxxxxxxx tyto nemovitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x vjíždět na xxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xx zřizováním x xxxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožující provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx neučinil xx xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstva xxxxxx, Ministerstva spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečný xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náhradu veškerých xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelných xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů.

(6) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xx xxxxx na xxxxxxx škody vyloučeno. Xxxx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx oceňovacího xxxxxxxx47), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;&xxxx;xx neplatí, xxxxx xxxxxxx licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx, že vlastník xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx nedosažitelný nebo xxxxxxx xxxx nedošlo x xxxxxx s xxx a jsou-li xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx vyvlastňovací xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx. Xx platí i x případě, kdy xx stavba, xxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx jejich nemovitosti xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx není-li xx xxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx předchozímu účelu xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xx svůj náklad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zbytků xx těžbě.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, provozovat x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxxx,

x) bilancovat pro xxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxxxx, náklady, ztráty, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx odděleně xxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozvod tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x statistiky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx nebo zdroji xxxxxxx energie,

f) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 obnovit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předcházení x řešení xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu 10 MW xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxx kalendářní xxx,

x) poskytnout provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx vymezeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx energii, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxx vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Pokud xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vznikla xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu5). Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 2 let xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx jeho xxxx může za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx provozu xxxx xx xxxxxxxx život, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dráhy, xxxxx xxxx, telekomunikační xxxxxx, xxxxxxx potrubní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nimi xxx x xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je, xxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx ochranným xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnostního pásma xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx připojení xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, že

a) xx nachází x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) má zřízenou xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, způsobu, xxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxx xxxxx x termínu xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelem, x

x) xxxxxxx tepelné xxxxxxx je v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepcí.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx škody při xxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx je vyloučeno x xxxxxxxxx podle §76 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx-xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx odběrateli tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžadující úpravu xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x oznámenému xxxxxxx xxxx. Xxxxx teplonosné xxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx předem. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx odpovídalo oznámeným xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx upravit xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx měřicího zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x rozvodným xxxxxxxx zařízením nebo xxxx ovlivnit jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx látku x xxxxxxxxx tepelném xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx předávací stanice xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx požaduje. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a předávací xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx zařízení, pokud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo změnu xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nemovitostí, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxx energie, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie. Odběratel xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx tepelnou energii, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Zákazník xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx, vyhodnocovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxxx teplonosné látky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx12). Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx slouží xxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx objekt, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxx předávací stanice.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx zjištěna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx zákazníka do 30 xxx xxxxxx xxxxxxxxx měření x x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx závada xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zjištěna, xxxxx tyto náklady xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx energie distributorům xxxxxxx energie, pokud xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jakýkoli xxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Dodavatel tepelné xxxxxxx xx právo měřicí xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odečty naměřených xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavateli tepelné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytápění x xxxxxxx teplé xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naměřených xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx").

§79

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Předávací xxxxxxx určenou xxx xxxxx xxxxxxx energie xxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odběratel xxxxxxx energie, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanice je xxx, kdo xx xxxxxx, není-li dohodnuto xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx předávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx objekt xxxx xxxxxxxx přípojku xxxxxxxx x opravovat, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§81

§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§84

§84 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§86

Xxxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx dílčí změna xxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx prvku xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx vlastník na xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xxxxx xxxxxxx x xxxx dohodě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x náklady xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx přeložky nemění.

§87

Xxxxxxxx pásma

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k zajištění xxxx xxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Ochranné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, x xxxxx xxxx takové povolení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xx rozvod xxxxxxx energie do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx vymezeno xxxxxxxx xxxxxxxx vedenými xx xxxx xxxxxxxx zařízení xx výrobu xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xx vodorovné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx rovinou, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2,5 m.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 x kolmo xx půdorys těchto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx vzdálenosti 2,5 x.

(4) V xxxxxxxxx xxxxx x mimo xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prováděny xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx práce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx v ochranných xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat podmínky, xx xxxxxxx byl xxxxxx, xx připojují xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx záměru, podmínky xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení.

(6) Vlastníci xxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx provozovateli zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nedojde x xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastníka xxxx správce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nemovitosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx33).

§88

Xxxx nouze

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xx zařízení soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií,

d) xxxxxxx situace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx10a),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevyrovnané xxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxx osob,

h) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x náhlý nedostatek xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx celistvosti soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx činností prováděných x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx reálné riziko xxxxxx stavu xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odběratelé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx uzavřené xxxxxxx. Držitelé xxxxxxx xx rozvod tepelné xxxxxxx mohou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odběratelů tepelné xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x jeho ukončení xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxx. Orgán, xxxxx xxxx nouze xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranné sbory xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx vyhlásit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx období xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xxx 50 % x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxxxxx zřídit xxxxxx xx tepelné xxxx xxx xxxxxxxxx náhradních xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xx právo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx předcházení xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx, může přijímat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx držitelům licence xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx nebo licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, řešení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x případné xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx provádět xxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx ministerstvem. To xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx stavu nouze x xxxx soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou energií xxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§89

Xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odběrem xxxxxxx xxxxxxx xx

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx ani po xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvodného tepelného xxxxxxxx, xxxxxx prochází xxxxxxxx tepelná xxxxxxx,

x) xxxxx tepelné energie xxxxxx měřicím xxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx energie nebo xxxxxxxxxxx odběr tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x měřicím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxx x skutečné spotřebě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. vykazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx x na xxxxxx xxxx buď xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx prokázán zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxxx zásahem xx xxxxxxxxx tepelném xxxxxxxx,

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx, xxxxxx, výměny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx přístupu xxxxxxx 15 xxx předem xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xx dodávka xxxxxxx xxxxxxx do rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx nebo xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, která neoprávněně xxxxxxxxx nebo odebírá xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx uhradit xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příkonu xxxxxxxxxx xxxxx a obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx. Xxxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nutné xxxxxxx vynaložené na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx licence xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx uznaného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx §7a,

x) xxxxxxxxx odebranou xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §12 xxxx. 17,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §22 odst. 3, §28 odst. 2 xxxx. a) xx x), h), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 xxxx. 2 xxxx. b) xx x) nebo x §62 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §71 xxxx. 11,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdroj xxx dohody x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §28 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §28 xxxx. 5 xxxx 6,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxx xxxxxxx plynovodu xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §43 nebo §65 xxxx. 3,

x) nezajistí xxxxxx, údržbu xxxx xxxxxx elektrické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 xxxx. 5 xxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 odst. 3,

x) jako xxxxxxxx xx uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx rozvod xxxxxxx energie podle §87 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx x §68 xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 odst. 12 xxxx 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx umístí stavbu x ochranném xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 4 xxxx vysadí trvalé xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §69 odst. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo neoprávněné xxxxxxxxxx plynu uvedený x §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx odběrné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěné závady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění proti xxxxxxxxxxx manipulaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxx §49 xxxx. 4 nebo xxxxx §71 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xx měřicího zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 odst. 6 xxxx neumožní dodavateli xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx x němu xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxx xxxxxxx, podle §77 odst. 7,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx změně dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §88 xxxx. 3,

s) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx teplonosné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx po předchozím xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie podle §77 odst. 3,

u) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx tepelné energie, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x rozvodném tepelném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie v xxxxxxx x §77 xxxx. 4.

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 10 xxxx xxxxxxx umístění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxxx neměřená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx držitele licence xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 xxxx. 7,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxx x §87 odst. 4 xxxx provádí v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §87 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx dotčené stavby xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro rozvod xxxxxxx energie xxxxx §87 xxxx. 5,

z) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí téhož xxxxxxxxxx integrovaného plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vůči xxxxxx osobě právo xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnění v xxxxxxx x §58d xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §58d xxxx. 5,

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností auditora xxxxxxxx stanovených v §25a odst. 5, §58d xxxx. 4 xxxx 5, §58i xxxx. 4, §58j xxxx. 6 xx 8, §59a odst. 5 nebo §60a xxxx. 5, xxxx

xx) xxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zprávu podle §96e odst. 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §96e xxxx. 3.

(2) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxx další xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x dodávku xxxxx xxxx v xxxxxxx x §78 xxxx. 5,

b) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §66 xxxx. 3,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxx zákaz x §25a xxxx. 6 xxxx v §59a xxxx. 7,

d) neposkytne xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 2,

e) manipuluje xxxx xx pokusí x xxxxxxxxxx x xxxxx x rozporu x xx. 5 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s energií,

f) xxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx informace podle xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

i) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dozoru xxxxx §18 odst. 1 xxx, xx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx zákona povinen, xxxx

x) xxxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §3 odst. 6,

x) jako xxxxxxxx x xxxx s xxxx xxxxxxx pravdivé xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11u xxxx. 1 xxxx §11w xxxx. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §11u xxxx. 2 nebo 3 nebo x §11x odst. 6,

x) xxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v §11w xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměstnanec Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 13.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x) xxxx xx) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx x) nebo odstavci 3 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. z) nebo xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x d) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 50 000 Xx. Za přestupek xxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) xx x), x) xxxx m) xxx xxxxxx pokutu až xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxx licence

(1) Xxxxxxx licence se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nenavrhne xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě podle §6 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx neprodleně změny xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx nebo změny xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence, nepředloží x xxxx doklady xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. dubna Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 4 xxxx 9,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx za dodávku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11a odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §11a xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace podle §15a xxxx. 1 xxxx neposkytne Xxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3,

f) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx §20 xxxx. 1 xx 3 xxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xxxx 7,

x) xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx v §74 xxxx. 6,

h) xxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §9 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx regulační xxxxxx xxxxx §20 odst. 6 xx struktuře, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) při xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejvýše x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxx §11 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mimořádné xxxxx xxxxxxx podle §19d xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevrátí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19f odst. 3,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx pravdivé údaje xxxxx §19f xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 10, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky tepelné xxxxxxx v termínu xxxxx §11 xxxx. 11 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §11 xxxx. 12,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx §11ca xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §11ca xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností uvedených x §23 xxxx. 3 písm. a) xx i) nebo xxxx. k) xx x),

x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 5 xxxx x §58n xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x rozhodnutí x udělení xxxxxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx závady na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx zařízení bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx x rozporu x §49 xxxx. 4,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx elektřiny xxxxx §54 odst. 5,

x) xxxxxxx cenu xx xxxxxxx nesíťové infrastruktury xxxxx §23 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29a odst. 2 xxxx. a),

m) xxxxxxx xxxxxx podle §29a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29a xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu, xxxx xx byl držitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx §10a nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §10a xxxx. 2 xxxx 3,

x) neoznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §24 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1&xxxx;xxxx. a), c), x), e) xxxx x) xxxx xxxx. 10 xxxx. x) xx x), x) xx l), o), x), t) nebo x) až z) xxxx x §24 xxxx. 11 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 odst. 10 xxxx. x), m), x), p), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1, 3 xxxx 5,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3,

x) nezajistí xx svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx udržování xxxx pravidelné ověřování xxxxxxxxxx měření podle §49 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření podle §49 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24 odst. 3 xxxx. x) xxxx x),

x) nesplní některou x povinností provozovatele xxxxxxxxx soustavy podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, nebo

n) nehradí xxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 11 xxxx. x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §12c odst. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11s xxxx. 1, xxxxxxxxxx údaje xxxxx §11s xxxx. 1 xxxx nepředá dodavateli xxxxxxxx instance xxxxxxx x údajů xxxxx §12c xxxx. 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx omezení nebo xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx, podle §25 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), 10 xxxx 11,

e) xxxxxx některé x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 2,

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25a xxxx. 3 nebo 4, xxxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklady nebo xxxxx nezbytnou součinnost xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a odst. 5,

x) xxxx nájemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pachtýřiinformace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozporu x §25a xxxx. 8,

x) xxxxx x xxxxxxx x §25a xxxx. 10,

x) při xxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 2 xx 5,

x) poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou x §45 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxx §49 odst. 4 nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx souhlasu provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x rozporu x §49 odst. 4,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo nezajistí xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxx §49 odst. 9,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nouze xxxxxxxxx x §54 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 11 písm. x),

x) x případě, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx činnost xxxxxxxx centra xxxxx §25 xxxx. 11 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29a xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx §29d xxxx. 5.

(5) Xxxxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §18a xxxx. 3,

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedodá xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx 4 nebo §19g xxxx. 3 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 4,

x) xxxxxx některý xx zákazů xxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx v §58n xxxx. 5,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedených v §12c odst. 2 xxxx §30 odst. 2,

x) přeruší xxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §30 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx vyúčtování xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §11r xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxx nezohlední xxxxxxxxx xxxxx §11t xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxx §11t xxxx. 3,

j) nevypořádá xxxxxx xxxxx §11t xxxx. 4,

k) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §19e xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29a odst. 2 xxxx. a),

n) xxxxxxx podnět xxxxx §29a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x),

x) nezdrží se xxxxxxxx xxxxxxx podle §29a xxxx. 2 xxxx. x),

x) nesdělí xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §29c xxxx. 6,

x) nesjedná xxxxxxx xxxxx §29d xxxx. 1, nebo

r) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxx xxxxxxxxx zranitelnému xxxxxxxxxxx xxxxx §29d xxxx. 3.

(6) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

b) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx plynu v xxxxxxx x §57 xxxx. 1 písm. x),

x) omezí nebo xxxxxxx xxxxxx výrobny xxxxx nebo těžebních xxxxxxxxx x xxxxxxx x §57 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §57 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §57 xxxx. 6,

e) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx v §57 xxxx. 8 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §24a xxxx. 5 xxxx x §58n xxxx. 5,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x rozhodnutí o xxxxxxx autorizace xxxxx §67 odst. 8,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy x xxxxxxx x §71 odst. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx §71 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dodávky xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 písm. x) xxxx §73d xxxx. 6,

m) nepodílí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx nouze nezahájí xxxxxxxxx následků podle §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxx nepředá xxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx Nařízení o xxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx,

x) neumožní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 9,

x) neuskladní x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §60d odst. 3,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxx plyn x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výrobna xxxxx xxxx těžební xxxxxxxx xxxxxxxx dopravit do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 nebo §73 xxxx. 9 xxxx. x) nebo §73d xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10a xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxx započetí xxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx xxxxx §58 odst. 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezprostředně po xxxxxxxxxx příčin, které xxxxx k jejímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 8 xxxx. x) xx x), x), x) xxxx x), x) xx x), v), x) xxxx x §58 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 8 xxxx. x), x) xx x), o) xx x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx některou x podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxx §58n odst. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx jejího provedení xxxx předpokládanými náklady xx její provedení xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx zákazníka, xxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle §71 odst. 2,

k) xxxxxxxxx instalaci vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxx §71 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxx uvedených x §73 xxxx. 4,

x) nepodílí xx xx odstranění havárií xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 nebo xxxxxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě stavu xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx území xxxxx xxxxx §73 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x vyhrazení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §60b xxxx. 2,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx plyn xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x).

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxx dále xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx společnosti xxxxx §58b xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx jméno xxxx na majitele xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. x) xxxx nevydá xxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. x),

x) nezřídí dozorčí xxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x), nejmenuje xxxxxxxxx xxxxx jednatelů podle §58b xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §58b xxxx. 3 xxxx. x),

x) nejmenuje xxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58b odst. 4,

e) xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §58c xxxx. 6,

x) jmenuje xxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §58d xxxx. 1 nebo 2,

x) xxxxx členem xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx je xxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucímu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci ve xxxxxxx řídící funkci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §58d xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §58e xxxx. 2,

x) xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx podíl v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plyn, xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx zařízení na xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx takové dceřiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §58g xxxx. 2,

k) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §58g xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §58h odst. 1 nebo 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 4, 5, 10 xxxx 11 xxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 9 xxxx 12,

x) xxxxxxxx službu xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x §58h xxxx. 6,

x) xxxxx x xxxxxxx x §58h odst. 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v obchodních xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx s §58h xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58j xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovného xxxxxxxxx statutární xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58j xxxx. 8 xxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx desetiletý plán xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §58k odst. 1, xxxx

x) nepřipojí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx §58m odst. 1

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxx x §58g xxxx. 8.

(9) Držitel xxxxxxx xx distribuci xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) neinformuje operátora xxxx podle §12c xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §11s xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxx podle §11s xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §12c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 6,

d) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §59 odst. 8 xxxx. x), x), x) xx z) xxxx v §59 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59a odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59a xxxx. 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx podle §59a xxxx. 5,

g) xxxx xxxxxxx nepřevezme xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx propachtovaného xxxxxxx x rozporu x §59a xxxx. 9,

x) jedná x xxxxxxx x §59a xxxx. 12,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedenou x §64 xxxx. 2,

x) neprovozuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynovodní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4,

k) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předpokládanými náklady xx xxxx provedení xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx udržování xxxx pravidelné ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 odst. 8,

x) xxxxxxxx měřicí zařízení xxxx nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx stavu xxxxx xxxxxxxxx v §73 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle §73 odst. 8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx havárie či xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx plynu v xxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx část xxxxx státu xxxxx §73 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx některé z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x), nebo

t) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu,

u) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v §59a xxxx. 6 xxxx x §59a xxxx. 8.

(10) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření stanovené xxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) nebo §73d odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plynu xxxxx §60 xxxx. 5 xxxx neobnoví xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx vedly k xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §60 xxxx. 6,

c) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §60 xxxx. 8 xxxx. x), b) xxxx x) až z),

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §60a xxxx. 2,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60a xxxx. 3 nebo 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxx podklady xxxx xxxxx nezbytnou součinnost xxxx neseznámí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady xxxx správní rady xxxx xxxxxxxxxxx podle §60a xxxx. 5,

x) xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 4 xxxx zasáhne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx distribuční soustavy x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6,

x) nepodřídí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §73 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx §73d xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx §73 xxxx. 8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxx. x),

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním soustavám xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx k jeho xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx plynu xxxxx Xxxxxxxx o opatřeních xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) neplní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §60b odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §60c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací kapacity xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §60d xxxx. 2,

x) xxxxxxxx účastníkům xxxx x plynem xxxxxxx xx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §60d xxxx. 1,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxx §60e,

x) v xxxxxxx s §73 xxxx. 10 neposkytne Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx ni xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx hmotných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připojených x přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x),

x) poruší zákaz xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73d odst. 4 xxxx. d),

v) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx v xxxxxxx x §73 odst. 5.

(11) Držitel xxxxxxx xx obchod x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxx plyn xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §19g xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx ze zákazů xxxxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx §58n xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12c xxxx. 2 xxxx §61 xxxx. 2,

x) nezajistí bezpečnostní xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx o rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §73a odst. 2,

f) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §61 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §73c odst. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zásobování zákazníků, xxxxx xx xxxxx §73c odst. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx období x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx cenu xx dodávku plynu xxxxxxxxx xx zákazníkem x xxxxxxx x §73h xxxx. 1,

x) xxxxxxxx uveřejnění zvýšení xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §73h xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §19e odst. 5, nebo

l) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §19g xxxx. 1.

(12) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepelné energie, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1,

x) překročí některé x xxxxxxxxx uvedených x §76 xxxx. 4,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedených x §76 odst. 9,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx teplonosné xxxxx xxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 6,

x) neověří xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxx §78 odst. 2,

x) neseznámí toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §86 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx xxx stavu xxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx

x) nepřezkoumal xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nezřídil xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. 5,

j) nezveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x dodávce xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx xxxxx §76 xxxx. 9 xxxx. x),

x) použije xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11v xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje podle §11w xxxx. 2,

n) xxxxxxxx xxxx nezohlední xxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11x xxxx. 3 xxxx xxxxxxx přeplatek xxxxx §11x xxxx. 3.

(13) Xxxxxxx licence na xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx §11s xxxx. 2 xxxx 3, §11t odst. 5, §11w xxxx. 3, §11x xxxx. 3 xxxx 5, §19f xxxx. 2 xxxx 3 nebo §20a xxxx. 3.

(14) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x plynem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx časový xxxx xxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60d xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s §11r xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxx nezohlední xxxxxxxxx xxxxx §11t xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků xxxxx §11t xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11t xxxx. 4.

(15) Xxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx v xxxxxxx x §27a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx představenstva xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnancem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27c xxxx. 2, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx podle §27d xxxx. 2.

(16) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 100 000 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 3 xxxx. x), d) xxxx x), xxxxxxxx 7 xxxx. b), x), x), r) nebo x) xxxx odstavci 8,

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx období, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. o), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. a), x), x) xx l) xxxx n), xxxxxxxx 4 až 6, xxxxxxxx 7 písm. x), c), x) xx x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 9 až 11 x 14,

x) 15 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) , x) až x) nebo odstavci 12,

x) 3 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 13 nebo 15.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) podniká v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k podnikání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxx §7a xxxx neoznámí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plyn xxxx tepelnou xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx s §3 xxxx. 3,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 5,

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

e) xxxxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevede x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro účtování x nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pachtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx povinností nebo xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. a) xxxx x) xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x dispečerskému xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x), j) xxxx x) xxxx některou x xxxxxxxxxx stanovených x §62 xxxx. 2 xxxx. b) xx x), v §62 odst. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx s §28 xxxx. 3 xxxx provede xxxxx xx xxxxxxxx plynovém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 odst. 11,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je propojena x přenosovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §43 xxxx §65 xxxx. 3 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení bezdůvodně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezdůvodně xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 11 xxxx §68 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 xxxx §66 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx předávací xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pásmu podle §46 xxxx. 4 xxxx §68 odst. 5 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx §68 xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 12 xxxx 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx umístí xxxxxx x ochranném xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 4 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s ustanoveními §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxx trvalé xxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními §68 xxxx. 6 xxxx xxxxxx stavbu x xxxxxxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx manipulaci neprodleně xx jejich zjištění xxxxx §49 odst. 4 xxxx §71 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxx §78 xxxx. 4,

s) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §49 odst. 4, §71 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozporu x §78 xxxx. 3,

x) neumožní provozovateli xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx přístup k xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx částem odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx osazení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx podle §78 xxxx. 4 xxxx neumožní dodavateli xxxxxxx energie xxxxxxx x částem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §77 xxxx. 7,

u) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxxx x §53 xxxx. 3 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuce xxxxx uvedený v §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx změně dodávek xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §54 odst. 5 nebo §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 písm. x) nebo §73d xxxx. 6 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3,

x) xxxxxx trvalé xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatele přípojky x xxxxxxx s §68 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx parametrů xxxx neupraví xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dodavatelem tepelné xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxxx náhradní xx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx propojen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 10 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxx xxxx xxxxx xxxxx §77 odst. 6,

xx) x xxxxxxx x §27 odst. 2 xxxxxxx označení "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx centrum" xxxx x xxxxxxx x §20b odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx

xx) jako xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektřinu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx, nezpracoval xxxxxx xxxxx §96e xxxx. 3 xxxx xx nepodal ministerstvu xxxxx §96e odst. 3.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx částech, xxxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx energie nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §77 odst. 7,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx slouží xxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §87 odst. 4,

c) xxxx vlastník dotčené xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 odst. 5,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x metrologii nebo xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 5,

x) xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25a odst. 6 xxxx x §59a xxxx. 6,

x) znemožní xxxx xxxxxxx ztíží xxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxx, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx,

x) xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 6,

i) xxxx xxxxxxxx v xxxx x byty nepředá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §11u xxxx. 1 nebo §11w xxxx. 1 xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedenou v §11u xxxx. 2 xxxx 3, §11w xxxx. 1 xxxx x §11x odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivé xxxxxxxxx v xxxxxxx x §19d xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx kontroly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §3a.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §25a xxxx. 5, §58i xxxx. 8 xx 10, §59a xxxx. 5 xxxx §60a xxxx. 5.

(4) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) omezí xxxx přeruší dodávku xxxxxxx energie x xxxxxxx x §76 xxxx. 4 písm. x),

x) neprovozuje, xxxxxxxxx xxxx neopravuje tepelnou xxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx podle §79 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x termínu podle §76 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxx uplatňování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nestanovil xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zúčtovacím xxxxxx,

x) neměří, nevyhodnocuje xxxx nevyúčtuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx hodnot teplonosné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx §78 odst. 1 x 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §96x, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx XXXXX26) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18a odst. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x manipulaci x trhem v xxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) použije xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 3 Nařízení x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx,

x) nezveřejní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx o velkoobchodním xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záznamy nebo xxxxxxxxx podle xx. 8 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxx transakce xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 15 Nařízení o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15b.

(7) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx x zásobníku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60d odst. 3.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx energetickým xxxxxxxxxxxxx xxxx společenstvím xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede xxxxxx xxxxx §20b xxxx. 7,

x) xxxxxxx zisk xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §20b odst. 8 xxxx 9, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20e.

(9) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4, 7 xxxx 8 lze xxxxxx xxxxxx do 15 000 000 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. v), xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxxxxx 6, kdy xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxx xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 5 lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč.

§91b

Přestupky osoby, která xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx podíl x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo obchoduje x xxxxxx v xxxxxxx x §58g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §58g xxxx. 5,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokyn ohledně xxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx x §25a odst. 2 xxxx. x) xxxx §59a xxxx. 2 xxxx. c), xxxx

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §60a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zásobníku xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 100 000 000 Xx xxxx 10 % x čistého xxxxxx dosaženého osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 50 000 000 Xx nebo 1 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného podnikatele xxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx pravdivé x úplné xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx všech činností xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu skutečnosti xxxxx §11i,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poctivě x x xxxxxxxx xxxx xxxxx §11l xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx spotřebitele podle §11l odst. 1 xxxx. c),

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 2, nebo

i) bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 5,

j) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §11p odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx j), xxxx

x) 15 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. a), x), x), e), x), x), h) xxxx x).

§91x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

XXXXX XX

XXXXX Z XXXXXXXXXX PŘÍJMŮ

Díl 1

Xxxxx

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (EU) 2022/185457).

(2) Poplatníkem odvodu xx xxxx xxxxx xxxx jednotka bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx přímo xxxx xxxxxxx propojené xxxxx xx. 6 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457) x xxxxx xxxxxxxxxxx odvodu x

x) xxxxxxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx.

§93

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nadměrným příjmem xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tržním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů xxxxxx xxxxx příjem podle xxxxxxxx Rady (XX) 2022/185457), pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob, xxxxx xx určí xxxx xxxxxxxxxx příjmu xx xxxxxxx xxxxxxx tržeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Při xxxxxx, xxx tržní příjem xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxx veškeré xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxx za xxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) ve výrobně xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx výkonem xx 1 MW včetně,

b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s registrovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx ceny,

2. xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x hodinovém režimu x zdroje uvedeného xx provozu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2022,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) z xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx není nadměrný xxxxxx xx redispečink xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx elektřinu.

§95

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatnících xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx příjmů xxxx xxxxxxxx příjem x xxxxxxx xxxxxxxxx dosažený xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trh s xxxxxxxxxx následně dodal xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx nepřímo propojený, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinému poplatníkovi.

(2) Xxxxxxxxx odvodu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xx xxxxxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx následně xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx za xxxxx x nadměrných xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vynaloženým xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx xx v případě xxxxxxxxxx odvodu také xxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x nadměrného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud by xxxxx vyňat x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx hradí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx nepřímo propojený.

§95x

Xxxx odvodu

Odvod x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 90 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§95x vložen xxxxxxx předpisem x. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95b

Strop xxxxxxx příjmu

(1) Xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx v xxxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 XXx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx větru 180 eur,

b) využitím xxxxxxx slunečního záření 180 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx,

x) využitím energie xxxx xxx využití xxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 240 xxx,

x) z xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx 210 xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx biomasy 100 xxx,

x) z xxxxxxx xxxxxxx 70 xxx,

x) z hnědého xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektrickým výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xx výrobně xxxxxxxxx

1. xx 140 XX xxxxxx 230 eur,

2. xxx 140 XX 170 xxx,

x) z xxxxxxxxxxx xxxxx 180 xxx,

x) x xxxxxxxx 180 xxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx druhů xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx strop xxxxxxx xxxxxx stanovený xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx výrobnách xxxxxxxxx, použije se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde váhami xxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx období. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx strop xxxxxxx xxxxxx stanoven xxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx ceny xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 90 xxx xx 1 xxxxxxxxx, xxxx vláda xxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. i) nařízením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tržního xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 365/2022 Xx. x účinností xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nadměrných příjmů xx xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxx odvodovým obdobím xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2023.

(3) Ustanovení xxxxxxxx Rady (XX) 2022/185457) týkající xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx i xx 30. xxxxxx 2023.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxx měny

(1) Xxx xxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Xxx tom xx xxxxxxx kurzy xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x účinností xx 1.12.2022

§95e

Rozpočtové xxxxxx odvodu

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, kapitoly Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx příjmů xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxxx rozhodného instalovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 8. října 2022 xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů rozhodný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon x tomuto xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx do xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x účinností xx 1.12.2022

Xxx 2

Xxxxxx odvodu

§95g

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Správu odvodu x nadměrných xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx daňového řádu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx odvodu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx příjmů za xxxxx odvodové období xx platí prostřednictvím xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx kalendářní xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx zálohy xx xxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx stanovení xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxx na xxxxx do 25 xxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxxx a xx stejné xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx odvodu xxxxxxxx xxx xxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nepřihlíží.

§95i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95j

Vyúčtování

(1) Poplatník odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů za

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx xx uplynutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) druhé xxxxxxxx období do 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx odvodového xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odvodu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx xxxxxxx správnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvodové období. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§95x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a vyúčtování

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poplatník xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost x xxxxxx zálohy nebo xxxxxx.

(2) Xx hlášení xxxxxx a vyúčtování xxxxxx se použijí xxxxxxxxxx daňového xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx plátce daně.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úhradě xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xx lhůtě xxx xxxxxx vyúčtování odvodu x nadměrných xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxxxx x rozhodování xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. b) xxxxx, xxxxx současně s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve sporu xxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pravomocí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx souhlas xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu. X xxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxx odloží.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozkladu. Xxx xxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx ve xxxxxx §141 xxxxxxxxx řádu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o stanovení xxxx xx xxxxxx §97a činí xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx 4 měsíce, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu o xxxxxxxxx xxxx přístup xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 3 xxxxxx, xx zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 90 xxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 120 dnů.

(3) Rozhoduje-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zásobníku xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx §17 xxxx. 7, rozhodne Energetický xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx vzájemných xxxx x xxxxxxxxxx stran xxxxx. Xxx rozhodování xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx nerovnováhy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stran xxxxx.

(4) X xxxxxxxx vedených Xxxxxxxxxxxx regulačním úřadem xxxx při nahlížení xx xxxxx zákonem xxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterých xxxx chráněné informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neobsahuje. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx listin xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odstraněny, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnosti neobsahuje.

(5) Xxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx smluvních typů xxx nejbližších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x surovin, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povinnosti nad xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx licence pokračovat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinnosti nad xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence.

(7) Povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxx §18a odst. 3 xxxx §58l xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxx §12 odst. 7 xxxxxx xxxxxx přechází xxxxx povahy xx xxxxxxxx nástupce nebo xx xxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx nabyvatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x hospodaření xxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx akademie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu pro xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx a v xxxxxxxxx organizačních složek xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx zřízených Ministerstvem xxxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx uložení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hlavy xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxx x energetická xxxxxxxx, xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nezapisovalo podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx nemovitostem xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx x veřejného xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vychází x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx břemene xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jejich xxxx, xx xxxxx xx xxxx oprávnění xxxxxxxx.

(11) Kdo xxxxxx xxxxxxxxxx právo k xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přejímá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47).

(13) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx účely uvedené x xxxxx xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxx ochranného pásma x bezpečnostního xxxxx xxxxxxxxx stavby.

§96x

X xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx

x) poskytnout xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§96x

(1) X xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 písm. x) xx podání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx byla x xxxx věci xxxxxx žaloba u xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 písm. e) xx návrh nepřípustný, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxxx xxx rozhodl xxxx nebo řízení xx xxxx xxxx xxxx xxxx soudem xxxxxxxx, nebo

b) spor xx xxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§96xx

Xxxxxxx x požadavků xx připojení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k elektrizační xxxxxxxx58) (dále xxx "Xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx") o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx připojení xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx x xxxxxx sítě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Stanoví-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx x požadavků xx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xx-xx xx účelné, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxx xx připojení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx požadavků, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nařízení x kodexu xxxx xxx připojení výroben xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zveřejní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx článku 39 Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx připojení výroben xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x x xxxx xxxx stanovil Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx zastaví.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 2, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy změní xxxx xxxxx.

§96xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 469/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

§96c

Přezkum souladu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx22), xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx přezkoumání souladu xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řízení x xxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx usnesení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Komise xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx Komise xxxx Xxxxxxxx vydala x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušení xxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vymáhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rámec licence xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12 odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatření x nápravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3,

e) povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Energetického xxxxxxxxxxx úřadu podle §18a xxxx. 3 xxxx §58l odst. 2,

x) xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Komise xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s elektřinou xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vymáhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x plynem do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitě xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §60d odst. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xxxxxxx povinností xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 9 nebo §73d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxx §105 odst. 2 správního řádu xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kč,

b) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) jinému držiteli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) nesmí xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§96e

Odvod xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx neplatila cena xxxxxxxxx vládou.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx získal xxxxxxxx xxxx odběrem elektřiny xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustný rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx majetkový prospěch"), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do státního xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx které vláda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, nebo xxxxxxxxx jiného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxx-xx xxx nařízením xxxxx. Účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxx cenu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zpracovat xxxxxx o posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x elektřinou nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx splatný xx šesti xxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxx x xxxx lhůtě, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nadměrný xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x uloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nesplnění xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxxx cen elektřiny xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx majetkový xxxxxxxx"), xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx účastník trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neodvedl neoprávněný xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad o xxx, xx xxxxx xx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxx xxxxxx účastník xxxx x elektřinou nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(6) Xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,1 % xxxxx x xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xx do xxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněného majetkového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu vykonává xxxxx xxxx.

§97

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši

(1) Xxxxx-xx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx xx obdržel, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx započítat xxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávné xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx a přiměřeného xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx x vrácení xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, rozhodne Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, stanoví xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ztráta a xxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxxx lhůtě vrátit xx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx platba xx úhradu prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx xxxx xxxx xxxx x nesprávné xxxx poskytnuta, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, x xxxxx tak xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Došlo-li x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x nesprávné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxx 0,1 % denně x částky xxxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xxxx prokazatelná xxxxxx x přiměřený xxxx podle rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx úhrady xxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx. X xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výši došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodne Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Správu xxxxxx x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku x penále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxx. Účastník xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, má xxx xxxxxx odvodů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Odvod x plateb xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx do 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx k xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx došlo.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi zálohovými xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx platby.

§97a

Schvalovací xxxxxx a xxxxxx x stanovení xxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx předpis, xxxx jejich změn (xxxx xxx "xxx") xx zahajuje na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x moci úřední.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, jehož xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx takového právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx rozpor s xxxxxxx xxxxxxxxx odstraní. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. To xxxxxxx x případech xxxxx §25 xxxx. 12 nebo xxxxx §59 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 12 xxxx xxxxx §59 xxxx. 10, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx projednání x xxxx výsledky doložit xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx na jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xx zahájení xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6.

(6) Energetický regulační xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 10 pracovních dnů, xxxx-xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x zveřejnění xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx a do xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx první.

(7) Každý, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádu xxxxx xxxxxxx, může x Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Energetický regulační xxxx nezabývá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxx. Pokud by xxxxxxx úpravou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x opakovaném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 6.

(8) Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxx obecné předpisy x xxxxxxxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řádu se §45 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, není-li v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x založení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx trhu, jinak xxxxx xxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x moci xxxxxx.

(10) X xxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx značné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Stanovený řád xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97b

Věcná xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxx, xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podniku

(1) Xxxxxxxx licence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx záměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx břemeno x nezbytném rozsahu xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx62) xxxxxxxxxxx

x) zřizovat x xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto nemovitosti xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost výpočetní xxxxxxxx a informačních xxxxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxxxx břemene xx xxxxxxxx nemovitostí xx dokončení xxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx podává xxxxxxxxx x xxxxxxx břemene.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx oprávněný x xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx až xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu47), xxxxx xxx o xx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxx.

(4) Žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxx do 3 xxx ode xxx, kdy byla xxxxxxxxx stavba příslušné xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jinak xxxxx zaniká. Xxxxxxxxx x xxxxxxx břemene xxxxxxx odhad, xxxxx xxxxxxx výši xxxxxxx xx xxxxx břemeno, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx břemene xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 let xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z nemovitosti. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxxx břemene z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§98

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Fyzické xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxx jejich oprávnění x podnikání xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x ochranných pásmech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx