Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
458/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podnikání v energetických odvětvích §3

Licence §4

Podmínky udělení licence §5

Odpovědný zástupce §6

Žádost o licenci §7

Uznání oprávnění podnikat §7a

Udělení licence §8

Změny rozhodnutí o udělení licence §9

Zánik licence §10

Certifikace §10a §10b §10c

Práva a povinnosti držitelů licencí §11

Některá opatření na ochranu zákazníka §11a §11b §11c §11d §11e §11ea

Podmínky pro činnost zprostředkovatele §11f

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11g

Prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11h

Oznamovací povinnost zprostředkovatele §11i

Zánik a odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11j

Registr zprostředkovatelů §11k

Povinnosti zprostředkovatele §11l

Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem §11m §11n §11o

Regulace nařízením obce §11p §11q

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn §11r §11s §11t §11u

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo §11v §11w §11x

Povinnosti nad rámec licence §12

Dodavatel poslední instance §12a

Podmínky dodávky poslední instance §12b

Zahájení dodávky poslední instance §12c

Ukončení dodávky poslední instance §12d

Prokazatelná ztráta §12e §13

Fond §14 §15

Poskytování informací orgánům státní správy §15a

Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře §15b

Působnost ministerstva §16

Energetický regulační úřad a jeho působnost §17 §17a

Organizace Energetického regulačního úřadu §17b

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou národní bankou §17c

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu §17d

Zveřejňování a konzultace §17e

Vztah k Parlamentu České republiky §17f

Registr §17g

Námitka proti návrhu metodiky cenové regulace §17h

Změna návrhu metodiky cenové regulace §17i

Dozor v energetických odvětvích §18

Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření §18a

Šetření na místě v obchodních prostorách §18b §19

Regulace cen §19a

Metodika cenové regulace §19b

Hodnoty parametrů cenové regulace související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství §19c

Mimořádná tržní situace §19d

Ceny elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci §19e

Úhrada prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci §19f

Zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu §19g

Regulační výkazy §20

Operátor trhu §20a

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Díl 1 - Elektroenergetika §21

Účastníci trhu s elektřinou §22

Výrobce elektřiny §23

Provozovatel přenosové soustavy §24

Vlastnické oddělení provozovatele přenosové soustavy §24a

Provozovatel distribuční soustavy §25

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §25a

Technické dispečinky §26 §27

Zákazník §28 §29

Obchodník s elektřinou §30

Výstavba výrobny elektřiny §30a

Žádost o udělení autorizace §30b

Rozhodnutí o udělení autorizace §30c

Zánik autorizace §30d §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Povinnosti vlastníka přímého vedení §43 §44

Elektrická přípojka §45

Ochranná pásma §46

Přeložky zařízení §47

Styk zařízení §48

Měření §49

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou §50

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy §51

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy §52

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny §53

Stav nouze §54

Díl 2 - Plynárenství §55

Účastníci trhu s plynem §56

Výrobce plynu §57

Provozovatel přepravní soustavy §58

Oddělení provozovatele přepravní soustavy §58a

Nezávislý provozovatel přepravní soustavy §58b

Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58c

Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58d

Dozorčí rada nebo správní rada nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58e

Řízení o schválení ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58f

Nezávislost provozovatele přepravní soustavy §58g

Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost §58h

Program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy a dohled nad jeho prováděním §58i

Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58j

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58k

Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58l

Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58m

Vlastnické oddělení provozovatele přepravní soustavy §58n

Provozovatel distribuční soustavy §59

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §59a

Provozovatel zásobníku plynu §60

Oddělení provozovatele zásobníku plynu §60a

Vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy §60b

Povinnost využívání skladovací kapacity a postup v případě nevyužití skladovací kapacity v zásobníku plynu §60c §60d §60e

Obchodník s plynem §61

Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích strtan §61a

Zákazník §62 §63

Technické plynárenské dispečinky §64

Přímý plynovod §65

Plynovodní přípojka §66

Výstavba vybraných plynových zařízení §67

Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení §67a

Ochranná pásma §68

Bezpečnostní pásma §69

Přeložky plynárenských zařízení §70

Měření §71

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem §72

Stav nouze §73

Bezpečnostní standard §73a

Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73b

Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73c

Mimořádný stav nouze §73d

Postup vydání, změny a zrušení opatření ministerstva ve stavu nouze a v mimořádném stavu nouze a pozbytí účinků opatření provozovatele přepravní soustavy §73e

Omezení nebo přerušení spotřeby, změna dodávky plynu a vyloučení práva na náhradu škody §73f

Náhrada za omezení vlastnického práva, náhrada při mimořádném stavu nouze a náhrada příjmů z poskytování související služby v plynárenství §73g

Cena dodávky plynu při stavu nouze, mimořádném stavu nouze a po jejich ukončení §73h

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu §74 §75

Díl 3 - Teplárenství

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie §76

Odběratel tepelné energie §77

Měření §78

Tepelná přípojka a předávací stanice §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85

Přeložky rozvodných tepelných zařízení §86

Ochranná pásma §87

Stav nouze §88

Neoprávněný odběr tepelné energie a neoprávněná dodávka tepelné energie §89

HLAVA TŘETÍ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §90

Přestupky držitele licence §91

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §91a

Přestupky osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu §91b

Přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele §91c

Společná ustanovení k přestupkům §91d

HLAVA ČTVRTÁ - ODVOD Z NADMĚRNÝCH PŘÍJMŮ

Díl 1 - Odvod

Poplatník odvodu §92

Předmět odvodu §93

Vyloučení z předmětu odvodu §94

Zvláštní ustanovení o propojených poplatnících odvodu §95

Výše odvodu §95a

Strop tržního příjmu §95b

Odvodové období §95c

Přepočet měny §95d

Rozpočtové určení odvodu §95e

Stanovení rozhodného instalovaného elektrického výkonu §95f

Díl 2 - Správa odvodu

Obecná ustanovení §95g

Zálohy §95h

Hlášení §95i

Vyúčtování §95j

Společná ustanovení o hlášení a vyúčtování §95k

HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §96 §96a §96b

Přezkum souladu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu s předpisem Evropské unie §96c

Donucovací pokuty §96d

Odvod neoprávněného majetkového prospěchu nebo nadměrného majetkového prospěchu §96e

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk poskytnuté v nesprávné výši §97

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu §97a

Přechodná ustanovení §98

Zmocňovací ustanovení §98a

Závěrečná ustanovení §99

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §100

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §101

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §102

ČÁST PÁTÁ §103

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §104

Příloha - Bezpečnostní pásma plynových zařízení

č. 278/2003 Sb. - Čl. II

č. 670/2004 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXVII

č. 211/2011 Sb. - Čl. II

č. 90/2014 Sb. - Čl. II

č. 131/2015 Sb. - Čl. II

č. 362/2021 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. VII

č. 176/2022 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 134/2005 Sb.

INFORMACE

458

ZÁKON

ze dne 28. xxxxxxxxx 2000

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X VÝKON STÁTNÍ XXXXXX V XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX ČÁST

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1a) xxxxxxxx xxxxxxxxx a výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, plynárenství x teplárenství, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob s xxx spojené.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx území, na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx možnost vykonávat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx základě

1. xxxxxxxxxxxx práva nebo xxxxx užívání x xxxxxxxxxx závodu kontrolované xxxxx anebo xxxx xxxxx, nebo

2. práva xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řízení, x němž se xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx získání xxxx výkon xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx, ústřední xxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "osoba x xxxxx xxxx"), xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek elektřiny xxxx plynu v Xxxxx republice a Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dostupná,

e) xxxxxxxx xx skupině xxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx kontrolován xxxxx xxxxxxxx.

(2) Dále xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x napětí 110 xX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx x xxxxxx 110 xX, která xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 xX, 6 xX, 10 xX, 22 xX, 25 xX xxxx 35 kV xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx xx vymezeném xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx měřicí, xxxxxxxx, xxxxxx, zabezpečovací, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x elektrické xxxxxxx x xxxx xx odbočením od xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektrickou stanicí xxxxxx staveb x xxxxxxxx elektrizační soustavy, xxxxx xxxxxxxx transformaci, xxxxxxxxxx, přeměnu xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx provozu,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx měřicí, ochranné, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, informační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx České republiky,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro měření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx místo, které xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kde xx instalováno odběrné xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně měřicích xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje dodávka xxxxxxxxx,

7. odchylkou součet xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny k xxxxxxxxx systémových xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. přímým vedením xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx připojena k xxxxxxxxx soustavě nebo x xxxxxxxxxxx soustavě, x místo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soustavou nebo x distribuční soustavou, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxx provozovatelem distribuční xxxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx soustavou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx 400 xX, 220 xX x vybraných xxxxxx x xxxxxxxx 110 kV, uvedených x příloze Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx států, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ochranné, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x provozována xx xxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivací podpůrných xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx energií xxxx xxxxxxxxx obstaraná provozovatelem xxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx spolehlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy s xxxxxxx xx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

14. typovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx používá xxx vyhodnocování odchylek,

15. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx držitelů licencí xx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx elektřiny, obchod x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx kontrolu, a x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost přenosu xxxxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxx a xxxxxxx 1 xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x elektřinou,

16. xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx energií vypořádaný x organizovaný xxxxxxxxxx xxxx x součinnosti x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

17. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

18. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx soustavy, výrobna xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x více x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX a xxxx xx zřizována x xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx,

19. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

20. xxxxxxx přenosové soustavy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

21. xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

22. xxxxxx připojení xxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, x xx přímo, xxxxxxxxxxxxxxx elektrické přípojky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektrické xxxxxxxx x společné xxxxxxx xxxxxxxxx,

23. předávacím xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavou prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x převzetí elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xx považuje xxxxx xxxx více xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jedné napěťové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx soustavou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx technologických objektů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx s kompresními xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx uzávěrem plynu xxxxxxxxx armatura odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od plynovodní xxxxxxxx,

3. měřicím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, přenos x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxx místo, xxx xx instalováno xxxxxxx plynové xxxxxxxx xxxxxxx zákazníka, do xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. odběrným xxxxxxxx zařízením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxx xxx konečné xxxxxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxx odběrů xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx den,

7. plynárenskou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxxx, xxxxxxxx, distribuci x uskladnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxxxxxx techniky x zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, degazační a xxxxxxxxxxxx xxxx, biometan, xxxxxx, butan x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx používány xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxxx x xxxxx x těžební plynovody,

11. xxxxxxxxxx přípojkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončené před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx zařízení xxxxxx x připojení odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx plynárenská xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, plnírny, xxxxxxxxxxxx x odpařovací xxxxxxx,

13. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k převodu xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sloužící x xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx v xxxxxx xxxx kapalné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavou; xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx veřejném zájmu,

14. xxxxxxxxx soustavou vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx vysokotlakých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, propojený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx a provozována xx xxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxx plynovodem plynovod, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro dodávku xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx vytěžilo xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

17. společným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx vlastníka, xxxxx prostřednictvím je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

18. xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx kterou xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a vypořádání xxxxxxxx,

19. technickým xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjadřující stav xxxxxxxxxxx poznání x xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxx,

20. těžebním plynovodem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynovodu; těžební xxxxxxxx xx zřizován x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

21. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejsou vybavena xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

23. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx plynu, nad xxxxxxx je xxxxx xxxxx oprávněna nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výroby xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx,

24. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajišťovaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxx tlaků x xxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

25. xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx plyn pro xxx xxxxxxx konečné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

26. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na výrobu xxxx těžbu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uskutečňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu plynu; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x provozována xx xxxxxxxx zájmu,

27. xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

28. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

29. službou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťování distribuce xxxxx distribuční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

30. službou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jím provozovaném xxxxxxxxx xxxxx,

31. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938,

32. skladovacím xxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxx 1. xxxxx x xxxxx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx,

33. xxxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynárenskou soustavou; xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

34. xxxxxxxxxxxx xxxx časový xxxx xxxxxxxx xx 06:00:00 hodin xxxxxxxxxxxx xxx xx 06:00:00 xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxx,

35. skladovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v x3 xxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách, těžební xxxx vtláčecí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x energetických jednotkách/den,

c) x xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx, xxxxx xx vlastnické xxxx užívací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo distributor xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxx tepelnou energii xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx energie dodávka xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobou; xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňuje xx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx energii xxx xxxx xxxxxxx využití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx energie distributor xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

6. xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx ke konečné xxxxxxxx nebo dalšímu xxxxxxx,

7. odběrným místem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx přechází xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx x objektu xxxx xxxx xxxxx,

9. xxxxxxxx xxxxxxx energie doprava, xxxxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx x dodávka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx stanicí xxxxxxxx xxx přeměnu xxxxxxxxx tepelné energie xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx objektů; xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx součástí budovy, xx xxxxx je xxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelnými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx, xx x xxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou x ním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx,

12. objektem xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společným odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebních xxxxx, v němž xx využíváním xxxxx xxxx xxxx formy xxxxxxx získává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx teplonosné xxxxx,

14. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxx tvořená xxxxxxxx propojeným xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx pro vytápění, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx základě licence xx výrobu tepelné xxxxxxx x xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx; soustava zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a provozována xx xxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx pro xxxxx objekt.

§3

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Předmětem podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výroba elektřiny, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, přeprava plynu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x plynem, výroba xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxx odvětvích.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, přeprava xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x více x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 1 XX x xxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx plynu, výroba xxxxx, provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx sloužící xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřizovány x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx zájmu. Pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX a xxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx plynovodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx související xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu4e).

(3) Xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx vyžaduje xx xxxxxx elektřiny xx výrobnách xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 50 kW xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xx výrobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výrobnách xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX včetně, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx stejném odběrném xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) na obchod, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a jejich xxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, x xxxx xx připojeno xxxx než 50 xxxxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx jednoho zákazníka,

c) xx využití xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx směsí xx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx propan, xxxxx x jejich xxxxx xx xxxxx x nevyhovující periodickou xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx na lahve xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, butanu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx25) je xxxxxxxx. Plnění propan-butanových xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vlastníka xx xxxxxxxx.

(6) Zprostředkovatelskou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx licence xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx závazku ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonávaná ve xxxxxxxx držitele licence, xxxxxxxxxxxx, podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hladiny nízkého xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 630 MWh, xxxxxxxxxxx v

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření, xxxxx nebo zrušení xxxxxxx o dodávce xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zákazníkem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x prací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) a x).

(8) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Licence

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx na 25 xxx, x xx xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx plynu,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dobu neurčitou, x to xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx,

2. přepravu xxxxx.

3. distribuci xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx plynu,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx tepelné xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxx 5 xxx, a xx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x plynem.

(2) Pro xxxx xxxxx České xxxxxxxxx jsou vydávány xxxx xxxxxxx

x) licence xx přenos xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x

x) licence xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx x energetickému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx kratší xxx xx doba xxxxxxxxx xxxxxxx stanovená x xxxxxxxx 1, licence xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vlastnického xxxx xxxxxxxxx práva.

§5

Podmínky xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxx svéprávnost,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6.

(2) Xxxx-xx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx žádající x udělení xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymezeným xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxx licence udělena. Xxxxxxxx předpoklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žadatel x xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx instalovaný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 xX, xxxx xxxxxxx x licenci na xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxx instalovaný xxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxx 1 XX.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx alespoň 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxx x na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxx x), nebo

c) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata souvisí x xxxxxxxxx podnikání x energetických xxxxxxxxx,

xxxxx xx na ni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 se xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx v xxxxx. X xxxxxx elektřiny xxxx tepelné energie xx instalovaného výkonu xxxxxxx 1 XX xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 XX včetně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx nebo osvědčení x rekvalifikaci k xxxxxxxxxxx xxxxxx energetických xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 50 kW xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finančními předpoklady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyžadována xxxxxxx, x schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxx. Finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje, xxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 3 let xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx žadatele xxxxx, xx xxxx xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx není finančně xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx nedoplatky na xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x energetického xxxxxxxx, x kterého xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxx žadatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx užívat xxxx jinak xxxxxxxxxx.

(8) X udělení xxxxxxx xx výrobu elektřiny xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Bez xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx může osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 (xxxx jen "provoz xxx xxxxxxx technologie"); xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x připojení a xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro ověření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx pro ověření xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxx xxxx případným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Provoz xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx je xxxxx xxxxx na základě xxxxxxxx uděleného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxx xxxxxxx technologie. Po xxxx provozu xxx xxxxxxx technologie xx xx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxx, výrobce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Odpovědný xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx ustanoven, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx licence právnickou xxxxxx, je xxxx xxxxxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx fyzickou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, nesplňuje-li xxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx osoby xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx orgánu této xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(6) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx do 15 dnů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx schválení xxxxxx odpovědného zástupce xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx x licenci

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxx xxxxx narození; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se odpovědného xxxxxxxx,

x) předmět a xxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx žadatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dálej xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx má xxx licence udělena, x navrhovaný termín xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx organizační složky x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s bydlištěm xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx licence právnické xxxxx xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx nebo název x xxxxx právnické xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx přidělena, x xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, jakým xxxxxxx xxxxxx právnické osoby,

b) xxxxxxx a rozsah xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x licence xx xxxxxxxxxx a rozvod xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx zástupce,

e) xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx termín zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx zástupcem xxxx vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxx xxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xx státě xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx fyzické osoby, xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx nejméně 6 měsíců; nevydává-li xxxx takové doklady, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx vlastnické xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx občanem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; zahraniční xxxxxxx xxxxx, která zřizuje xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxxxxxxx závodu, doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České republiky, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x umístění provozovny xxxx xxxxxxxxxx území.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1d) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z Rejstříku xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx doklady k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační úřad xx xxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, poplatcích, cle xxxx nedoplatky na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx vydání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x elektronické xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datových xxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx správy xxxxxx xxxxxxxx doklady do 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx-xx licence zrušena xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx c) xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence.

(9) Způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo užívacího xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx žádostí x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx licence, x xxxxxxx licencí xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx x x dokladech xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

§7a

Uznání xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx s xxxxxx uděleného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxx tohoto oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx unie má xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x plynem. Rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uznání xxxxxxxxx x podnikání pro xxxxxx x elektřinou xxxx pro xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Oprávnění xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 zaniká, zanikne-li xxxxxxxxx vydané x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uznání oprávnění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 odst. 2 xxxx. x) až x). Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx licence

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x udělení licence xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle §5. Xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx s plynem xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x xxxxxx pohybu xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx licence xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx licence xxxxxxx, zapisuje-li xx xx obchodního rejstříku; xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, nebo xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) předmět x rozsah podnikání; x licencí na xxxxxxxxxx elektřiny, distribuci xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxx licence při xxxxxx licencované činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je licence xxxxxxx, a xxx xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx činnosti,

f) schválení xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx §6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx uděluje, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxx distribučních xx rozvodných zařízení, xxx xxx xx xxxxxxx uděluje,

h) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, byla-li xxxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx, umístění organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, byla-li zřízena, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rozvodné xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx na uskladňování xxxxx lze vydat xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad u xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx od Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby nebo xxxx, oprávněných xxxxx xxxxx xx zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx o udělení xxxxxxx xxxx zápisem xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx prokázáno, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Nepodá-li xxxxx xxxxxxx x odstavci 5 nebo 6 xxxxx na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxx xx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx těchto rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku.

§9

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx údajů x dokladů, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence podle §7, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a požádat x změnu xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx registrech x xx nová energetická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx území, xx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxx energetického xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající licence. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy x držitel licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx x rámci regulačních xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za uplynulý xxxxxxxxxx xxx x xxxx vybudovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx územích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxx předchozí věty xxxxxx xxxxxx x xxxxx licence x xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X změnách xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx dozví x xxxxxxxxxxxxx, které tuto xxxxx odůvodňují.

(4) Xx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx §8. X xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedené v §3 xxxx. 2, xxxxx důsledkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx byla xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 až 9.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx území xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(6) Požádá-li xxxxxxx xxxxxxx xx obchod x elektřinou xxxx xxxxxx nejdříve 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxx před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx byla licence xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. c). Xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx nebo xx obchod s xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x žádosti o xxxx prodloužení.

(7) Xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, obsahuje náležitosti xxxxx §7 odst. 2. Xxxxxx právnické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx udělena, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxx udělení xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Ustanovení §7 xxxx. 5 x 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Zánik xxxxxxx

(1) Licence xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx mrtvého; xx neplatí, pokud xxxxx xxxx správce xxxxxxxx pokračuje xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxx odstavců 8 xx 10,

x) zánikem xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx odstavce 11,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou byla xxxxxxx udělena,

d) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad licenci xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx život, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx písemně x její xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx licenci xxxxxx, xxxxxx-xx, že

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx nevykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než 24 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14,

d) xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenu služby xxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx činnosti xxxxxxx v §3 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx pokračovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou Xxxxxxxxxxxx regulačním úřadem, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence. Tuto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxx nezávisle xx xxxx xxxx x které xxxx x xx vlastními xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx všechny dotčené xxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx má uzavřené xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxx licence, mohou xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat xx xx skončení řízení x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx ze xxxxxx a pozůstalý xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx oznámit tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx písemně xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne prohlášení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého. Xxxxxxx pozůstalosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx licencované xxxxxxxx xx lhůtě xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 8 písm. x) xx x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po skončení xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x dědictví skončeno, x xxxxxxxx předloží Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zemřelého xxxxxxxx licence. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělená xxxxxxxxx držiteli licence; xx-xx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx rozvodná xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx držiteli licence, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxx držitele licence xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odštěpením xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přeměňované xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx účinků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx vykonává xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx licence xxx přeměněnou xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vzniklou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx odštěpením xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx

§10x

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx veškeré okolnosti, xxxxx vedou k xxxx, xx xxx xxx nabude xxxxxxxx xxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xx změně osoby xxxx osob z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx jiných podstatných xxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§10b

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx z moci xxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xx to, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx přestal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n, nebo

b) x xxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neshledá důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2, xxxxx xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Komisi xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koncept xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx od

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x odůvodnění do 4 xxxxxx xxx xxx jejího zahájení, xxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1. Xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislosti. Xxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx udělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 2 xxxx §58a58n.

(7) X certifikaci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezávislosti xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x podmínek nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m xxxx 58n xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nápravě. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§10x

(1) Xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x třetí xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx z xxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx, která hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komisi.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx úřední, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxx xxxxx xxxx x xxxx, xx osoba xxxx osoby x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx Komisi. Xxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 3, xxxxx xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x obchodu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx nebo xxxx xx xxxxx země xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx. Ministerstvo vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x xxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxx xxxx xx xxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx unie ve xxxxxx x xxxx xxxxx zemi nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodního práva, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx, které xxxxxxxxx x dohod xxxxxxxxxx x xxxxx třetí xxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxx skutečností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotoví koncept xxxxxxxx části rozhodnutí x odůvodnění xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx certifikace x oznámí jej Xxxxxx, ministerstvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto konceptu Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx xx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx části rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 2 xxxx §58a58n,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx do Evropské xxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx vydání nebo xx 4 xxxxxx x xxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Agenturu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulačních xxxxxx (dále jen "Xxxxxxxx")20), orgány jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx rozhodnutí xx věci xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx obdržel xxxxxxxxxx Komise xxxx xxx lhůta pro xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xx největší míře xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v certifikaci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m xxxx §58n xxxx. 2, a xxxxxxx xxxx zjištěno, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neohrozí xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx certifikát xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24a odst. 2, §58b xx 58m xxxxx §58n xxxx. 2, xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Výrokovou xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx Komise uveřejní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx a v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§11

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx licencí

(1) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx spolehlivá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx tato povinnost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx x výkonu xxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normami, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidly, která xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licencované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí,

e) xxxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x úplné xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, plynu, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství x poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx a dodávek xxxxxxx energie,

g) zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technického x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovené parametry xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravdivé x xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zdržet xx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx bránit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx službách5a) xxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx mohly xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx držitel xxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lidské, technické x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpráv x provozu soustav x xxxxxxxxxxxxx odvětvích,

o) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx x vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 předcházející xxxxxxxxx období,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx energie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxx očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx1e) x xxxxxxxxx xxxxxxx1e) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a spolupracuje xxx xxx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1e) x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; havarijní xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx dobu 5 let xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx velkoobchodního xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxx x xxxxxxxxxxxxx zásobníků xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx dodávka xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx plynu, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, distribuci elektřiny, xxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx licence na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Uplatněním xxxxx xx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníka za xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx plynu xxxx xxxxxx x xxxxxx je povinen xxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plynu, obchod x xxxxxxxxxx, obchod x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx možnost bezplatného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxx výzvu nesdělí xxxxxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx informací x vyúčtování.

Některá xxxxxxxx xx xxxxxxx zákazníka

§11a

(1) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx obchod x xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách

a) podmínky xxxxxxx plynu x xxxx xx dodávku xxxxx pro

1. xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 630 XXx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ceny xx dodávku xxxxxxxxx xxx

1. spotřebitele,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hladiny xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx změnu jiných xxxxxxxxx podmínek dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx den xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx postihu xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxx-xx změna oznámena xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx účinky.

(4) Xxxxxxxxxx-xx spotřebitel nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx zvýšením xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xx desátého xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxxxxxx licence.

(5) Xxxxx vypovědět xxxxxxx xx xxxxxxx nevzniká, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) změna xxxxxxxx předpisu.

§11b

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo mimo xxxxxxxx xxxxxxxx držitele xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxxxx xx zachována, xx-xx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx závazku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxx 15 dnů x xxxxxx běžet prvním xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx spotřebitele xx odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxx prostory xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx ode xxx xxxxxx uzavření.

(3) Xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx licence.

§11b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11c

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx prodloužení doby xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx bez jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx závazek xx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx dvacátého xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx sjednané xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx organizovaných xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 měsíce, xxxxx xxxxxx běžet xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxxxx sjednanou xxxx xx xxxxxx xxxx přímo závislé xxxx odvozené xx xxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

§11x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx doba xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx-xx zákazníkovi odebírajícímu xxxxxxxxx z hladiny xxxxxxx xxxxxx xxxx x roční spotřebou xxxxx xx 630 XXx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx 15 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11xx

Xxxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeních, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné energie xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx energie x xxxxxx neplnění platebních xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x), §74 odst. 1 xxxx. x) xxxx §89 xxxx. 1 písm. b), x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi určené x xxxxxxx xxxxxxx xx bydlení x xxxxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních věcí xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xx splátkách, x xxxxxxxx xxxxxx platebních xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx dodavatel xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx energie poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na neplnění xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx požadovaným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx energie.

§11ea xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§11x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x zapíše xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxx

x) je plně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4,

x) je xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ten, xxx byl x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx, xxxxx byla členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx tato právnická xxxxx spáchala čin, xxx xxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx žadatelem x oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí splnit xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x c). Podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) musí xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu právnická xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí odpovídá xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx než 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx. Odpovědný zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a nejméně 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx podává xx formuláři x xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Splnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x spolehlivosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx o dosaženém xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxx.

(3) Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx podmínka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů; žádost xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rejstřík xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podmínky bezúhonnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, osvědčujícím xxxxxxxxxxx, vydaným xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx, v xxxxx xxxx osoba v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx stát"), a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx českého xxxxxx; xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx stát xxxxxxxx, xxxxxx se bezúhonnost xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxxxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx okamžikem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx uplynutím xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11g odst. 1 xx 3 xx použijí obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11i

Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkovatele, nebo

b) xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§11j

Zánik x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx osoby xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odejmutí oprávnění, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx v xxxxxxx o udělení xxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx odňato, xx xxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí lhůty 3 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11k

Registr zprostředkovatelů

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx registr zprostředkovatelů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx zapisuje

a) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx název xxxxx,

x) adresa sídla,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx-xx ustanoven, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§11k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

§11l

Povinnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx x ním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx kontaktu x xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx osvědčením x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, adresu sídla, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x odbornou xxxx,

x) zohledňovat při xxx činnosti účinně xxxxx a oprávněné xxxxx spotřebitele a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zájmy xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůli spotřebitele x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pravdivě xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se spotřebitelem

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x energetických odvětvích xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprostředkovatelskou činnost x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx musí xxx písemnou formu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx může být xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx spotřebitel x tomu xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xx spotřebitelem xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx uzavření xx xxxxxxxxxxx zájem, x xx xxxxxxx

1. xxx se xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx,

2. xxx se xxxxx o smlouvu xx xxxx určitou xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platit xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx,

x) obsah xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření, změně xxxx zrušení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smlouvy na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx spotřebitele xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx o xxxxx odvolat xxxxxxxx xxxxx §11o,

g) dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x právu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx licence k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, ke změně xxxx xxxxxxx závazku x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxx xxxxx novou xxxxx moc x xxxx obsahem. Je-li xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx uveden x plné xxxx, xxxxxxx, xxx byla x xxxxxxx formě xxxxxxx plná xxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx spotřebiteli písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx smlouvy x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 14 xxx xx jejího xxxxxxxx, xx však xxxxxxx xxx xx xxx zahájení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a x) xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx držitele xxxxxxx xx výrobu elektřiny, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 x §11l xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění

a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odvolat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprostředkovatelské xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxx poměrná xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11o

Uzavřel-li xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx činí 15 xxx a xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x výpovědi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11p

Regulace nařízením xxxx

Xxxx xxxx nařízením xxxx53) xxxxxxxx, xx některé xxxxx prodeje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxx licencované činnosti xxxxxxxxx licence xxxx xxx xxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v obci xxxx v její xxxxx xxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11q

(1) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx řešení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx xxxxx před Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxx 15 xxxxxxxxxx dnů xx doručení výzvy Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx vyjádření ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx xx úhradu nákladů xx elektřinu a xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, určená na xxxxxx xxxxx plateb xx elektřinu xxxx xxxxx plyn xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domě x xxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx s xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx odebírající elektřinu xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx jako poskytovatel xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu56) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxxx v xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx určen pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x sociálních xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx náklady xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odebíraného xx poskytování xxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx může xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx jeho část xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákazníků x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zohledňuje, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice a xxxxxxxxxx roční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x odběrném xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úspory energie x xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníků, x kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x domácnosti a xx xxx x xxxx s byty xxxxx překročit 30 000 Xx,

x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazníka x domácnosti, x xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx splňují xxxxxxxx pro zohlednění xxxxxxxxx,

x) rozhodný xxx, xx kterého obchodník x elektřinou nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx den, xx xxxxxxx obchodník x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx zákazníka v xxxx x xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti operátora xxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) termíny, xxxxxx x xxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx,

x) termíny xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx, rozsah a xxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x zohlednění xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

§11r vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k jehož xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx aktuální x xxxxxxxxxx dni xxxxx §11r xxxx. 3 xxxx. c). Má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx zpracovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni podle §11r xxxx. 3 xxxx. x). Má xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11r xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxx xxxxxxxxxxx platby xx zohlednění příspěvku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí pokrýt xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Ministerstvo poskytne xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xxx xxxxxxxxxx obchodníky.

(5) Operátor xxxx je xxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11t

(1) Obchodník x xxxxxxxxxx a obchodník x plynem xxxxxx xxxxxxxx příspěvku x xxxx xxxxxxx účtovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x plynem jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližších xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx následném xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 14 xxxxxx xx rozhodného xxx podle §11r xxxx. 3 xxxx. x).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení x xxxxxxxxxxx výkonu rozhodnutí x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x elektřinou x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx údaji xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx x nesprávné xxxx, jsou operátor xxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx a obchodník x xxxxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(6) X xxxxxxx zohledněného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx 74 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jistinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx upravující rozpočtová xxxxxxxx, přičemž pro xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x domácnosti xxxx xxxxxxxx x domě x byty.

§11t xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 232/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxx x xxxx s xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pravdivé xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxx x domě x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazenou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x užíváním xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě s xxxx xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřihlíží. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxx x byty xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11r, nebo na xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx podle §11v. Xxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxx dům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11r, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx tento xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx teplo xxxxx §11w odst. 1 xxx tento xxx pro xxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xx teplo

§11v

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "příspěvek xx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výdajem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx části xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx x rodinném xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxx s xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx teplo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako poskytovatel xxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu56). X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "příjemce xxxxxx").

(2) Xxx účely xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na teplo xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxx kryté xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx může nařízením xx kalendářní rok xxxx xxxx část xxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxx xx teplo xxx xxx nebo rodinný xxx, xxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx překročit 30 000 Xx; xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) termíny, xxxxxx x xxxxxx registrace xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie u xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxx xx teplo,

d) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) termín xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx prostředků operátorovi xxxx x termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zohlednění příspěvku xx teplo xxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx, xx kterého držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Příspěvek xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §11v xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx připojeno xxxx odběrné xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x zohlednění xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Nepožádá-li xxxxxxxx x zohlednění xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx předané xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaniká. Zákazník x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx zdroji xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvodnému xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx zohlednění příspěvku xx teplo, které xxxx aktuální k xxxxxxxxxx xxx podle §11v xxxx. 3 xxxx. x). Xx xx xx to, xx předané xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx platbu xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx x xxxxxx mu údaje xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11v xxxx. 3 xxxx. g). Xx xx xx xx, xx xxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx ve xxxxxxxx zákazníka xxxxx §11v xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Operátor xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx ministerstvem, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxx pokrýt celkové xxxxxxx xx příspěvek xx xxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu na xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příspěvek xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx ve spolupráci x ministerstvem vypořádat xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky ze xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx poskytnutým xxxxxxxxxx xx xxxxx držiteli xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Držitel licence xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx příjemcem příspěvku xx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x ostatních xxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx, nejdéle však xx 14 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxx §11v xxxx. 3 písm. h).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx nelze xxxxxxxx do majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Jestliže x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx dojde x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx teplo. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx dodávek xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jistinu xxxxx xxxxxxxxx zákazníka.

(5) Operátor xxxx x xxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx povinni xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx operátora xxxx x zohledněným xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v xxxx s byty xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx rozúčtování xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x domě x xxxx xx x xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx zřejmá výše xxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx.

(7) Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, použije xx xxx poskytování xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtová pravidla, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§12

Povinnosti xxx rámec xxxxxxx

(1) Povinností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx plynu xxx rámec xxxxxxx xx rozumí převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx licence. X případě, xxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikne xxxxx užívat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx povinností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx pokračování xx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tímto držitelem xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti umožnit.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx zájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx licence xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx veřejném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx rámec licence xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu.

(4) Xx návrh xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx úřední xxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 12 měsíců. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx potřeby x xx veřejném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx. Rozklad xxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xxxxxxxxxxxx ztráta xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie převzetím xxxxxxxxxx dodávek nad xxxxx licence xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx") xxxxx §14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodavateli xxxxxxxx instance xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(6) Vykonává-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vztahující xx x plnění xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Dodavatel xxxxxxxx instance

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xx uvnitř xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxx zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x přepravní xxxxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 000 odběrných xxxx zákazníků, držitel xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx nebo vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx území, kde xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx takových xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx více, může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ji Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxxxxxxxx. Xxxxx nedojde xxxx obchodníky s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plynem x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx vymezeného území xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx ten z xxxxxxxx licence na xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx věty xxxxx, který k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx elektřinu xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spotřebitelů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx.

(2) Dodavatel poslední xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost dodávat xxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx finanční podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx související xxxxxx

1. x elektroenergetice x případě xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx dodávky elektřiny, xxxx

2. v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dodávky xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nejdéle 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

(4) Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dodávat xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx skutečnost podle xxxxxxxx 2 písm. x) nebo b).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx byla xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxx xxx 630 XXx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pitnou xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Dodavatel xxxxxxxx instance xxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřinu xxxx plyn při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Dodavatel poslední xxxxxxxx dodává elektřinu xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx něhož xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ještě dodávány, x xx x xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx

(1) Dodavatel poslední xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxx odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x uložení povinnosti xxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxxx xxxxxxx nerovnováhu v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobce.

(2) Zákazník x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dodavateli poslední xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx elektřinu nebo xxxx, včetně záloh xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance. Xxxxxxx xxxxxxxx platby xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činí xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx-xx důvodná xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxx území provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, Energetický regulační xxxx neprodleně xxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxx licence xx xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx.

(4) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xx obchod x xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx dodává xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn do xxxxxxx xxxxxxxxx míst. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx xxxx být xxxxxx úkonem v xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Pominou-li důvody, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad uložil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx povinnosti dodavatele xxxxxxxx instance xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx zanikne. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx licence na xxxxxx s xxxxxxxxxx xx plynem, kterému Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx instance, elektřinu xxxx plyn do xxxxxxxxx místa, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxx dodávek xxxxxxxx xxxxxxxx, xx do xxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxx instance podle §12d.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vznikají xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxx odběrného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx výrobce xxxxx §12a xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(2) Dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx nastala xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx operátora xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxx x odběrném xxxx xxxxxxxxxx místě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dodávky xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poslední instance xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o zákazníkovi xxxx výrobci x xxxxx xxxxx o xxxxxxxx nebo předávacím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x ostatní xxxxxxxx dodávky. Xxxx xxxxx xx obdobně xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvami sjednanými xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 176/2022 Sb. x účinností od 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxx instance xxxxx §12a xxxx. 2 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nezmění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x není x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x plateb xx dodávku xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím doby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dodávka xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu a xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1; §50 xxxx. 2 x §72 odst. 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, má dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. O xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxxx dodavatele xxxxxxxx instance xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x přiměřený zisk xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx č. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§14

Fond

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Příjmy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxx x xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 3 a §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívat do xxxxx. Xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx vázány x xxxxxx prokazatelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx, nedosahuje-li výše xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx. Vypořádáním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxx xxxx dotčena xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxx xx vyměří xx xxxxxx období xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxx 100 Kč Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx.

(4) Xxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx dosažených xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxxx vyplývající x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx tak xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxx oznámená xxxxxxxx xxxxxxx, xx rozpočítá xx držitele xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx nevztahuje, a x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příspěvku pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyrozumí o xxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxx xx fondu xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Zjistí-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxx příspěvku, xx xxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměří xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřeným x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx výměru.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx licence v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoví xxx držitele xxxxxxx xxxx úhrady xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Přesáhne-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx hrazen formou xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Nevyčerpané prostředky xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx použití finančních xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx.

(10) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxx xx xxxxxxx nesprávných nebo xxxxxxxxx údajů držitele xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpané xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů ode xxx výzvy učiněné Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx xxxx částky. Xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxx xxxx prominout. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zadržené xxxxxxxxxx včetně úroku x xxxxxx vybírá x xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(11) Energetický xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx předložit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zprávu x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx státnímu xxxxxxxxxxx xxxx kapitoly Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x návrhem xxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§15a

Poskytování xxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx přiměřené lhůtě xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx") xxxx xxxx xxxxx x pracovněprávním, v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x velkoobchodním trhu x xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému regulačnímu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxxxxxx xxxxx úplné, xxxxxxx a pravdivé xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve lhůtě xx stanovené úplné, xxxxxxx a pravdivé xxxxxxxx a informace xxxxxxxx pro výkon xxxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx uvede ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní důvod x účel vyžádání xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx uložení xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

§15b

Povinnost xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 8 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx trzích s xxxxxxx, je povinen xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx oznámených xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení x xx. 8 odst. 2 a 6 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx záměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2)

x) xxxxxx státní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x členství x xxxxxxxxxxxxx organizacích,

d) xxxxxxxxx Xxxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákazníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx vlivu na xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. přijatých xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxx krize xx trhu x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; informuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. dovozech xxxxxxxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx ze xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx za 3 xxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v kombinované xxxxxx x k xxxx xxxxxxx palivech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úsporách dosažených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx pro kombinovanou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x výroby xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

7. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxxxx soustav,

9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxx 5 let,

10. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 5 xx 15 let xxx xxx informování Xxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx jsou xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propojovací kapacity xxxxx následujících 5 xxxx xxxx kalendářních xxx,

12. xxxxxxxxxxxx projektech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx výrobní kapacity x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásobníku plynu,

f) xx xxxxx z xxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx připojení xxxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx primární energetické xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 15 % celkové primární xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, zásadám xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx plánu,

h) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečných x xxxxxxxxxxxx dodávek elektřiny x xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, stavu xxxxx a odstraňování xxxx xxxxxxxx, náhlé xxxxx xx xxxx x energií, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předává Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx Nařízením, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx30) a Xxxxxxxxx x opatřeních xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx takových opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx21), x xxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhlašování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxx §73d,

x) provádí xxxxxxx podílu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx energie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranných x xxxxxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x statistickém xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xx využitím xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k dosažení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx předkládání Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx se jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tepla x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx obnovitelných zdrojů xxx dopravu x xxxxxx výhodách z xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx x druhotných zdrojů,

v) xx x xxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x u xxxxxx xxxxxxx elektřiny o xxxxxxxx instalovaném elektrickém xxxxxx 100 XX x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx xx 30. xxxxx xxxxxx roku xxxxxxx Komisi vnitrostátní xxxxx plány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx energetická xxxxxxx2) xxxx

x) přijímá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx plyn xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x plynem,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu výlučně xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx zásobníku plynu x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu i x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx připravenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx48); xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx připravenosti x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx něj x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x opatření v xxxxxxx klimatu54).

§17

Energetický regulační úřad x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx Jihlava.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx výkonu své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pokyny xx xxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vlády xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad zejména xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx cen, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výkon xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných x druhotných zdrojů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxx regulaci. Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxxxx podle Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě pro xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx2a), Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x Nařízení x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2b) a regulačním xxxxxxx podle Nařízení x opatřeních xx xxxxxxxxx bezpečnosti dodávek xxxxxxx plynu21).

(5) Energetický xxxxxxxxx úřad x xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxx s elektřinou x xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x rozvoj xxxxxxxxxxxx xxxx x energií, xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, koordinaci tvorby xxxxxxxx provozování přenosových xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhoduje x

x) udělení, změně, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) regulaci cen xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x cenách x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kodex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktur přepravních xxxxx pro zemní xxxx49),

x) dočasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxx xxxxx podle §61a,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx §67a,

g) udělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) uznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx podle §7a.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx

x) rozhoduje xxxxx x uzavření smlouvy xxxxx tohoto xxxxxx xxxx držiteli xxxxxxx xxxx xxxx držitelem xxxxxxx a zákazníkem x xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xxxxx x splnění xxxxxxxxxx xx smluv xxxx xxxxxxxx licencí nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých by xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spor xxxxxxxx xxxxxxx účastníci řízení,

c) xxxxxxxxx spory x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přenosové soustavě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxxxxx xxxxx x těžebním xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie xxxxx §26 xxxx. 6,

e) xx xxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podnikající, xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx zákazníkem x držitelem licence x splnění xxxxxxxxxx xx smluv, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx zákazníkem a xxxxxxxxx licence, jehož xxxxxxxxx xx dodávka xxxx distribuce xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, vznikl, trvá xxxx zanikl, x xxx xx xxx xxxxx,

x) vykonává xxxxx x energetických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §18 x dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx spotřebitele v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx ukládá xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x desetiletý xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitele,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi provozovateli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

3. stav hospodářské xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxx,

x) monitoruje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tvorby xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx domácnosti,

m) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx soustav v xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jejich srovnání, x to x xxxxxxx podle xxxxxxx x technických parametrů xxxxxx x rozvodu xxxxxxx energie,

o) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Agenturou, xxxxxxxxxx x nimi připravovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx a Xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx spotřebitelů energií,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury xxxx podává xxxxxx Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx, má-li xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx regulačního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x souladu s xxxxxxxx Xxxxxxxx unie22) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx s plynem,

s) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a plynárenství,

t) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x x způsobu xxxxxx x prodeje xxxxx,

x) na návrh xxxxxxxxxxxx řeší xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx,

x) stanovuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx špičky xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457).

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx, xxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxx, a vyžaduje xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje spory xxxx provozovatelem přepravní xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) xxxxxxx xxxxxxx x objektech, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx uzavírání xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx,

x) schvaluje po xxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx a xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a jiné xxxxxxx, která upravuje xxxxxxxx při výkonu xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx programu, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx auditora xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxx x uplatněnými xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx unii,

k) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxx desetiletého plánu xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém uveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx regulace. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx jednou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, Komisi x Xxxxxxxx xxxxxx x své činnosti x hospodaření. Xx xxxxxx x činnosti x hospodaření Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatá xxx výkonu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx a plánů xxxxxxx přepravní soustavy x plány xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx přeshraniční xxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se fungování xxxx x xxxxxxxxxx x x plynem. Xxxxxx x xxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx předává xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Energetický xxxxxxxxx úřad reguluje xxxx xx související xxxxxx x elektroenergetice, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, cenu xx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx49) x xxxx xxxxxxxxx a xxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx oprávněn xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx postupu xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx tržním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx dále věcně xxxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zúčtování xxxxxxxx x mimořádném stavu xxxxx, výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xx/xxxxxxx místo x xxxx xxxxx dodavatele xxxxx x Xx/XXx.

(12) Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 11 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx činnostmi operátora xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spolehlivého a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx za uskladňování xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx pominou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo osoba x xxxxx právním xxxxxx k Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx xxxxxxx vykonává xxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, při xxx se dozví xxxxxxxxx informaci, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí chráněných xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx povinností x xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx energetické inspekci xxxxxxxxx a údaje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§17b

Organizace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxxx Xxxx (dále xxx "Xxxx"). Jeden z xxxxx Rady xx xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx, x xxxx nepřítomnosti xxxx xxxx činnost xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx x stojí x xxxx čele. Ve xxxxxxxxxxx případech rozhoduje Xxxx.

(2) Členy Xxxx x jejího předsedu xxxxxxx a odvolává xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xx 5 xxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxx. Xxxxx xxx xx jmenován xxxxx xxxx Xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxx Rady xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx konce xxxx xxxxxxxx v Xxxx. Xxxxx nemůže xxx členem Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx za xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxx Xxxx může xxx xxxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx svéprávný,

b) je xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx nepovažuje občan, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx; za bezúhonného xx dále nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx46),

x) xx xxxxxxx 7 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 3 roky x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, přenosu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x obchodu x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx50) nebo činnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) má ukončené xxxxxxxxxxxxx studium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce člena Xxxx,

x) xx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx, x funkcí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Funkce xxxxx Xxxx zaniká

a) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) nabytím právní xxxx xxxxxxxx soudu x omezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx podnikatelskou xxxxxxx x energetických odvětvích, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxx působící x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jakýchkoli xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenskou xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx placenou xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vědecké, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx xxxxx odvolá, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx jedná x xxxxxxx x §17 xxxx. 3, svým xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pravomocí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxx než 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx vládě jmenovat xxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx období odvolaného xxxxx Xxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxx xxxxxx člena Xxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxx jeho odvoláním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Ministr xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vládě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(9) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Xxxxx člen Xxxx xx jeden xxxx. Rozhodnutí Rady xx xxxxxxx, pokud xxx xxx hlasovali xxxxxxx 3 její xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členové Rady x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Rada

a) xxxxxxxxx

1. plán xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. jednací řád Xxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxx x hospodaření Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. cenová xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx rozkladové xxxxxx.

(11) V prvním xxxxxx rozhoduje x xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(12) Předseda Xxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx má xxxxx xx xxxx, náhradu xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Nejvyššího kontrolního xxxxx. Xxxx Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx měsíčního platu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho funkce xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx funkce xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxx, nebo xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný xxx.

(13) Xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx služební xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx věcech státní xxxxxx xxxx přenést xx jiného člena Xxxx. Xxxxxxxx Rady xxxx xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkazy k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o státní xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17c

Spolupráce x Xxxxxx xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx bankou

(1) Energetický xxxxxxxxx úřad, Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka si xxxxxxxx poskytují xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zajistit stejnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx Úřad xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, o xxxxx xxx mít xxxxxxx xx to, xx narušují nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxx x takovému xxxxxxx xxxx narušení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) způsobech xxxxxx xxx elektřiny, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx domácnosti.

§17x

Xxxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x účastníci xxxx x xxxxxx, xxxxx x souladu x cenovými předpisy xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx ceně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx na činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x činil xxxxxxx 1,70 Kč xx xxxxx x xxxxxxx xxxx 2,50 Kč xx měsíc xx xxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektřinu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plynárenství xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejméně 1 Kč/MWh a xxxxxxx xxxx 1,40 Xx/XXx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dvanáctinásobek xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx v elektroenergetice x xxxx násobek xxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu spotřebovaného x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx k 31. 12. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operátorovi xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se sestavuje xxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx následující xxxxxxxxxx xxx.

(5) Celkové xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spotřebovaného xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx příjmový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx x daném xxxx xx operátorovi xxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx.

(7) Správu xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§17e

Zveřejňování a xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxxx zásadní význam,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Energetického xxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx je xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) návrh Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele zásobníku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jejich xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) další xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Energetického regulačního xxxxx, pokud povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxx předkládání xxxxxxxxxx x uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx diskusním xxxxx, xxxxx nejsou stanovena xxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxx návrhem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx dotčeny, může x Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx plánu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx připomínkami xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zabývat.

(5) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Hrozí-li xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx Energetický xxxxxxxxx xxxx oprávněn tuto xxxx přiměřeně xxxxxxx. Xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 5 xxxxxxxxxx dnů.

(6) Xxxxxxxx vypořádání připomínek xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 5. Energetický xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxx. Pokud by xxxxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxx plánu, xxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Při xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 8 xx 11; xxxxxx podle xxxxxxxx 5 a 6 xx nepoužije.

(8) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(9) Zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx x uplatnění xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 60 dnů. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxx xxxxx odstavců 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x místu x čase konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxx před jeho xxxxxxx. Veřejného projednání xx xxxxx účastnit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 a 9 a ten, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx připomínky. O xxxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx záznam.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx 30 xxx xx uskutečnění veřejného xxxxxxxxxx. Součástí písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxxxx projednání.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx. Cenová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x regulovaných xxx podle xxxxxx č. 165/2012 Sb., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx regulované xxxx xxxxxxx.

§17f

Vztah x Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx po projednání xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x hospodaření. Xx vyžádání xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Projednávání xxxxxx x činnosti x hospodaření x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx orgány xxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx oprávněny xxxxxxx si na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx. Energetický regulační xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx určených xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx povinen xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx odstavců 2 a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 13.

§17x

Xxxxxxx

Xxxxxxx registr xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (dále xxx "registr") xx xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy.

§17g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 131/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§17x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxx, může x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu metodiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitku. Xxxxxxxx x postup xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx ji xxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčen, xxxxxxxx xxxxxxxx námitky x odůvodnění, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nezákonnost xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxxxx podanou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx námitka xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx námitky x x xxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx podal.

§17h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§17x

Xxxxx xxxxxx metodiky xxxxxx regulace

Dojde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§18

Dozor v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) tohoto xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx,

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě xxx přeshraniční xxxxxx x xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Nařízení x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů podle xxxxxxx c) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx vydaného podle §18 xxxx. 3 xxxx §18a odst. 3.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, je povinen xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx mu xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad na xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx x nápravě, jejichž xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx přiměřenou xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx více, odpovídají xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxxxxxxxxxx dozor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průkazem xxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahu xx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx věcí xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxx xxxx takové objasnění xxxxxxx, pokud by xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx,

x) vyžadovat od xxxxxxx osoby podle xxxxxx o kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, záznamů x telefonních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx paměťových xxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pečetit xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolujícího xxxx 30 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu provádějící xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx součinnost, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx existuje xxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstva x České xxxxxxx xxxxx, je-li to xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx výsledkem xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hospodářská xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx povedou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nelze uložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxx, povinnosti nebo xxxxxxxxx zájmy mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx držitelé xxxxxxx x xxxxx zřízené xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxxxx nebo plynem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich změně xxxx zrušení, popřípadě xxxxxxx lhůtu, xxx xxxxxxx opatření zaniknou.

§18b

Šetření na místě x xxxxxxxxxx prostorách

(1) Xxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, butanu x xxxxxx směsí, x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx podrobit xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou zaměstnanci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oprávněni

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x které xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jedná x xxxxxxxx záznamy,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, x jaké xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx formě xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx záznamů,

e) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, schránky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx se nacházející xx xxxx x x xxxxxxx nezbytném x provedení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od osob, x xxxxxxx šetření xxxxxxx, a xxxx x pracovněprávním xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu x xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx, xxxxx x vysvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x kterých xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou povinny xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx prostorách jsou xxxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx oprávněni zjednat xx do těchto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skříně nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, x xxxxx objektu xx xxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx šetření v xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněni xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx na xxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx předsedou Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Pověření xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle kterého xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zahájení, xxxxx x jméno, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx šetření xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx šetření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx osobě, x xxxxx xxxxxxxxxx prostorách xx šetření xx xxxxx proběhnout, xxxxxx xxxxx a účel xxxxxxx a poučí xx x jejích xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 670/2004 Sb.

§19x

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v elektroenergetice x ceny související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx transparentním a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xxx regulované xxxx xxxxxxxxx ekonomicky oprávněné xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxxx, bezpečného x xxxxxxxxxxx xxxxxx licencované xxxxxxxx, xxxx odpisy x xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxx xxxxxxxx a xxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připojených xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x distribučních xxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx cen za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxxx postupu xxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxxx xx tržním způsobu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx schválený plán xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu xxxxx připojených xx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21).

(2) Xxxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí cena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojích energie.

(3) Xxxxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx služby xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x cenu xx xxxxxxxx operátora trhu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx, nebo cena xx službu přeshraničního xxxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vstupních x xxxxxxxxxx bodech xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxx xxxxx xxxx49).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx při věcném xxxxxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, kterou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx shodný nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Postup xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x Kč/MWh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx velkoobchodních xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx dodatečných nákladů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřeného xxxxx x Xx/XXx x xxxxxx nebo xxxxxx určení xxxxxxxxx xxxx stálého měsíčního xxxxx x Xx/xxxxxxx xxxxx/xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxx, aby xxxxxxxxx xxxx pokrývaly rozdíl xxxx xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx regulaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx dodavatele plynu xxx mimořádném xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx věta xxxxx xxxxxxx. Cenu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx velkoobchodním xxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx xx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx stanovená xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytnutého Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxx ministerstvo, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx plynu xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx za zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ceny xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ceny tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy. Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx stanovený způsob xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rok, pro xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Regulačním obdobím xx časové období xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roky.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx regulace cen xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x související xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsoby xxxxxxxxx xxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a operátora xxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stabilní investiční xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx cenové xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 28. xxxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx regulace xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx vytvořil podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví x xxxxxxxx délku regulačního xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxx xxxxxx regulace,

e) xxxxxxx a popíše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx složky a xxxxxxxxx xx parametry xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx parametry xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x postupy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace a xxxxxx složek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vzhledem k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx možná xxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx xx xx vliv, xxxx

x) xxxxxxxxx změny xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx změny x národním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §17e xxxx. 8 a 9.

§19x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19x

Xxxxxxx parametrů cenové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx stanoví Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x pro operátora xxxx x na xxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Hodnoty xxxxxxxxx stanoví Energetický xxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kodex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktur xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx49).

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19d

Mimořádná xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx mimořádná tržní xxxxxxx xx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, může vláda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx účastníkům trhu x elektřinou xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxx.

(3) Vláda xxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx dobu xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přetrvává, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx mimořádná xxxxx xxxxxxx, vláda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx vydáno.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dodávky xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx uplatní, xxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx regulace xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx odběrem xxxxxxxxx nebo xxxxx xx stanovenou cenu.

(5) Xxxxxxx-xx vláda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx poskytnout xx xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 12 x xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnout x xxxxxxxxx škod x národním xxxxxxxxxxxx xxxx k řešení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úvěru xxxxxxx vláda xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úvěru rozhoduje xxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápůjčky xxxx xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx a xxxxx poskytnuté podle xxxxxxxx 7 nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx státního rozpočtu x xxxxx a xxxx xxxxxx z xxxxxx zápůjček x xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx rozpočtu.

(9) Za xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxx x xxxxxx mimořádné xxxxx situace xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

§19e

Ceny elektřiny xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx situaci

(1) Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxx xxx cena xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx ceny xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou nebo xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx spadá do xxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx, xx vyšší xxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ujednanou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx který xx uplatní xxxxxxxxx xxxx, xxxxx za xxxxxxxxx cena podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxx odběr xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx novou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx elektřinu z xxxxxxx xxxxxxx napětí xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 630 XXx xxxx xxxxxxx zálohových plateb. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zohledňovat xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§19x

Xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx stanovená xxxx x mimořádné xxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem dodávající xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x přiměřeného xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx ztrátu x xxxxxxxxx xxxx hradí xxxxxxxx xxxx. Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxx prokazatelnou ztrátu x xxxxxxxxx xxxx xx základě žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx operátor xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx k xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Operátor xxxx x účastník trhu x elektřinou xxxx xxxxxx, který žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx, xxxx povinni xx xxxxxxxx stanoveného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zálohovými xxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx x výší xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx období.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx x pravdivé xxxxx.

(5) Xx-xx Energetický xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x účastníkovi trhu x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prokazující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xx Energetický xxxxxxxxx úřad i xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo přiměřeného xxxxx, poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx x řízení. Xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek. Xx nebrání xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x po uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx právo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx státního xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx trhu. Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výši se xxxxxxxxx xxxxx §97.

(8) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ztráta a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku,

e) pravidla x termíny pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 287/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§19x

Xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro období xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení cen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx podle §12a xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zákazníkem xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu nebo xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx nebo xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx podmínek stanovených xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxxxx x elektřinou nebo xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx vládou xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad 630 XXx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x prodlení x úhradou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx služby.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxx, xxx xxxxx vláda xxxxxxxxx ceny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinen v xxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plyn xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za cenu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx více xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx xxx účtování x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx každou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx licence xx obchod x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx licence xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povinni xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx a výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie.

(2) Xxxxxxx licence na xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen x xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vztahy, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x osobou, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je součástí xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Držitel xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, x jehož soustavě xx připojeno xxxx xxx 90 000 odběrných xxxx zákazníků xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx připojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x výnosech x výsledku hospodaření xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx9b).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx9b) držitele xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx křížové xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxx činnostmi xxxxxxxxxxxx xxxx držitelem xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávanými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Vlastník nebo xxxxxxxxxxxxxx energetického zařízení, xxxxx x držitelem xxxxxxx, který používá x xxxxxx licencované xxxxxxxx toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx holdingu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nebo propachtovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, umožnit xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx xxxxx xxxx xxxxx x poskytnout x xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, uskladňování plynu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, distribuci xxxxx, xx xxxxxx x elektřinou, xxxxx xx xxxxxxx vykupujícím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jehož celkový xxxxx objem xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx 2&xxxx;500&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 je xxxxxxx každoročně xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx auditora xx předcházející xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx licence xx distribuci xxxxxxxxx xxxx plynu, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 odběrných xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné energie xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zprávu xxxxxxxx xx předcházející účetní xxxxxx pouze xx xxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx jméno.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy.

(3) Operátor xxxx musí mít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 7. Xxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxx licence xxxxxxx x §4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) xxxxxx 2 xx 6 a x §4 odst. 1 písm. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx krátkodobý xxx x xxxxxx x krátkodobý xxx x xxxxxxxxxx a xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx odchylek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat x zveřejňovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x plynu a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabídkou x poptávkou xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x předávat xx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

i) xxxxxxxxxx a poskytovat xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyúčtováním xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x právem xxxxxxxxx xx změnu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xx schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx základě xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) účtovat odděleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx x umožnit xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx organizovaných trzích xxxxxxx, kdo x xx požádá a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operátora xxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx podle §12a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynu x xxxxxx kapacitu x bilanci služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovozu xxxxx xx zahraničí x xxxx xxxxxx xx zahraničí, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxx dodavatele plynu,

r) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx bilance x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovil termín x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zelený xxxxx x xxxxxx bonus xx elektřinu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhotných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxx cenou x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx činnost,

w) xxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bonus x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx biometan,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, vyřazení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx původu xxxxxx x zahraničí,

y) zpracovávat xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx analýzy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plynu, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, způsobů xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx čl. 8 Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx oznamovat Agentuře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s energií, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z obchodování, x xx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx s energií,

aa) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx reprezentuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uplatněnými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx původu, x xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čerpacích xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitých v xxxxxxx,

2. evidovat xxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx předávaných Xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx volného daňového xxxxx xxx dopravní xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx,

3. evidovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanici xxx xxxxxxxx xxxxx x doložena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx původu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x obnovitelného xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely xxxxx x odběrném místě, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx využití přenosové xxxx distribuční soustavy,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanici xxxx xxxxxxx jednotce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výrobu xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Operátor xxxx je xxxx xxxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx České republiky x xx xxxx xxxx dodávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx, xx Česká republika xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21) xxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx za obchod x xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx trhu x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxx x budoucí xxxxxxxxx spotřebě elektřiny x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabídkou a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plynu x xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu,

d) vyžadovat xx plynárenských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodníků x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 400 xxx. x3 a od xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x změnách xxxxxxxxxx plynu,

g) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plynárenské xxxxxxxx České republiky,

h) xx xxxxxx složky xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x podporovaných xxxxxx podle zákona x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x předává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x dosaženém xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx na hrubé xxxxxxx spotřebě energie x xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX ČÁST

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§22

Účastníci xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx elektřiny,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx přenášet xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx za odchylku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odchylek.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, cenu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx xx podporu xxxxxxxxx x podporovaných zdrojů xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx spotřebu x xxx provozované xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výrobce xxxxxxxxx xx právo

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx vedením,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx výrobně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxxxx xxx neoprávněném xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebu své xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnické xxxxx nebo zřídit xxxxx břemeno x xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 MW x více s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrné xxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x vlastníkem nemovitosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxx xxxx xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxx x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx x odejmutí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx ke stavbě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e).

(3) Výrobce xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxx náklady zajistit xxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) umožnit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx u nově xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instalovaném xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 XX x xxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neuhrazení xxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx,

x) předávat operátorovi xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx ze xxxxx x dodávce elektřiny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převzal odpovědnost xx jeho odchylku, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zúčtování, údaje x xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle Pravidel xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx operátora trhu,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx, x operátorovi xxxx xxxxx potřebné xxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace xxxxxxxx xxx dispečerské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

k) xxxxxxxxxx účastníky trhu x elektřinou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

1. x xxxxxx zdrojů xxxxxxxxx použitých xxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxxxx xxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxx CO2 x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu vyprodukovaného xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pokyn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu elektřiny x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx výrobce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 odst. 2 x případech, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x instalovaným xxxxxxx 100 xX x xxxx zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené xx provozu xx xxxx 2000 o xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 10 MW xxxxxx x xx průtočné xxxx vodní elektrárny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 XX xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dále xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx tvorbě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 XX,

x) při xxxxx parametrů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby vyhovovala xxxxx xxxxxx.,

x) splnit xxxxxxxxx xx bezpečnou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xx 50 kW xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

(4) Výrobce neodpovídá xx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 5.

§24

Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, spolehlivý x efektivní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx propojených xxxxxxxxxxx xxxxxxx a spolupracuje xx integraci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx službu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xx spolupráci s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x elektrizační soustavě,

d) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soustavu na xxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se vyrovnávacího xxxxxxxxxx x uskutečňuje xxxxxx xxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxx x elektřinou na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodech, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx licence xx xxxxxx elektřiny.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx právo

a) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x automatizaci provozu xxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a informačních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx x spotřebou x pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx regulační xxxxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx

1. xxx bezprostředním xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx x xxx likvidaci xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx odběr xxxxx §51,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx ochranném pásmu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

7. xxx vzniku a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

8. xxx odběru elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

9. xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x zákazník xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxx, xxxx

10. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxxx xxxx přerušit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, zdraví xxxx majetku xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx stavech xxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxx neoprávněné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §52,

5. xxxxxxxx mu xxxxxxx neumožní přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx oprav, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

7. při xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

9. xxx dodávce elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s elektřinou x výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky k xxxxxxx těchto xxxxx,

10. x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozních xxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

11. xxx xxxxxxxxx dispečerského xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 5, 

e) v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4d) zřizovat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vodiči x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) vstupovat x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraňovat x oklešťovat stromoví x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x okleštěného xxxxxxxx x jiných porostů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám vlastník xx xxxxxxxx,

x) vstupovat a xxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx nemovitosti, kde xxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx integrace vnitřního xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. e), x xx smluvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx znám nebo xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x jsou-li xxxx xxxxxxxx pro omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx nemovitosti nebo xxxx části. Xx xxxxx x x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. x) xxxx 6 a xxxxxxx x) xxxx 6 xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 50 xxx předem.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xxxx xxxxxxx, nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x případech, xxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) co xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx oznámit. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx možné x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx provedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromoví xx povinen na xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx po xxxxx.

(9) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x f) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx nebo újmě xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Provozovatel přenosové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxxx x přenosové soustavě, xxxxxxxx podmínky a xxxxxx připojení x xxxxxxxxxx xxxxxx každému, xxx o to xxxxxx, je připojen x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx přenosové soustavy,

b) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx v přenosové xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vyhodnocené údaje x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxx povinností,

f) xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx s xxxxxx pravidly,

g) poskytovat xxxxxxxxxxxxxx jiných přenosových xxxxxxx x provozovatelům xxxxxxxxxxxxx soustav, se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozvoji xxxx,

x) informovat ministerstvo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx přenos x xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxx rok xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxx zveřejňovat,

k) xxxxxxxx zveřejňovat informace x možnostech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technického hlediska,

m) xxxxxxx odděleně xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovávat xxxxx potřebné pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx xxxx, x zajišťovat, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstvu a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx 1. března xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x opatřeních xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx výpadku výroben xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaregistrovat xx do 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx registrovaným účastníkem xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x elektřinou; touto xxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxx operátorovi trhu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxx xxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx připojená x xxxxxxxxx soustavě,

z) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve skupině x

x) xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektřiny51), x to xx 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx 36 xxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x hlediska xxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxx na výrobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) X zajištění nezávislosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezávislosti:

a) xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx obchodním xxxxxxx nevykonává xxxxx xxx xxxxxxx kontrolu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xxx výrobcem elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, obchodníkem x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxx x provozovateli přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx nebo xxxxx

1. xxxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, obchodníkem s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plynem,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x jinými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ani xx vztahu x xxx neuplatňuje xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx rady xxxx správní xxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxx oprávněna jmenovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxx které

1. vykonávají xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxx právo,

2. xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx obchodují x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx stanovami xxxxx xxx osoba, xxxxx xx členem dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx e) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nepovažují xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, orgány územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx jiné právo xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx právo xxx xxxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Státní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx právo xxx výrobcem elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, obchodníkem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s plynem, xxxx xxx nezávislá xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx nezávislosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx založení xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx takové osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozování společně x xxxxxxx přenosovými xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle předchozí xxxx účastnily xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sám xxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx osobami xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx právem xxxxx odstavců 2 x 3 se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právo xxxxxxxx, volit nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxx podstatný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přenosové soustavy x výrobou elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy

a) xxxxxxxxx spolehlivé provozování, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vymezeném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při respektování xxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x plynem.

(3) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x automatizaci provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx krytí ztrát xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dodávku elektřiny xxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx

1. při bezprostředním xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

3. xxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53,

4. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny xxxxx §51,

5. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

6. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx život, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

8. při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxx vlivů, xxxx

9. xxx odběru xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístup k xxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx písemně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx vývoz xxxxxxxxx do zahraničí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx majetku osob x xxx likvidaci xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

3. xxx neoprávněné xxxxxxxxxx elektřiny podle §53,

4. jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení,

5. xxx xxxxxxxxxxx dodávce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení distribuční xxxxxxxx nebo v xxxx ochranném pásmu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

7. xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

9. xxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

10. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §26 odst. 5, xxxx

11. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx byl x umožnění přístupu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx či odebrání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů předem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x umísťovat x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xx cizí nemovitosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obnovou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jiné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x okleštěného xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolehlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sloužících x xxxxxx xxxxxxxx x služeb orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx informační služby x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nemovitosti, xxx xxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), a to xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednorázovou xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx nedosažitelný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx x ním x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx 5 x xxxx. x) xxxx 6 je provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx v místě xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx elektronických komunikací x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx; x případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 4 x xxxx. d) bodu 5 je povinen xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náhrady xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 nebo v xxxxxxxxx, xxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxxxxxxxx oznámit. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu, x není-li to xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromoví xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx po xxxxx.

(9) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) x f) omezen x obvyklém užívání xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxx xxxx újmě xxxxx, xxxxx xxxxx zaniká.

(10) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx, kdo xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, stanovit xxxxxxxx x termín xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční soustavy, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxx elektřiny,

c) zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením, xxxxxxxx odpovídající typový xxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxx účastníkům trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx distribuci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zřízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx 110 xX x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vyhodnocené xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávat x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx distribučních xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxx soustava propojena, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádem ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxx přípravu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx ji,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxx xx distribuci elektřiny,

n) xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx, aby nebyly xxxxxxxx informace o xxxx vlastních činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xx udělení xxxxxxx x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx soustav, s xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx propojeno,

p) xxxxxxxxx stanovenou kvalitu xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zařízení k xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribučními xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přístup x tomuto zařízení x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx x této distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodavateli poslední xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx místech v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxx xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve skupině,

v) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx51), x to xx 6 pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxx údaje za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 36 xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx rovněž xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx členy Xxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné xxxxx x xxxxxxxxx ceny xx systémové xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxx x úrovni xxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) zaregistrovat se xx 30 dnů xx udělení xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx x operátora trhu; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx elektřiny a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx instalovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxxxxx napětí a xxx výměně stávajících xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ztrát x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a odběrná xxxxx xxxxxxxxx připojená x distribuční xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxx připojena k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xx Pravidla xxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připojené k xxxxxxxxx soustavě, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nachází.

§25x

Xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být od 1. ledna 2007 x hlediska xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodování nezávislý xx xxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx xx distribuce xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx nepřímo xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž je xxxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx, xx běžný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, přenos xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx veškerá xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx zájmům xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx odměny a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodovacími xxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx distribuční soustavy, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, a xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx distribuční soustavy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx oprávnění mateřské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx obdobný nástroj xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxx program rovného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

b) povinnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx auditora programu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vytvořeny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx své xxxxxx x dostatečné materiální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx nezávislého xxxxxx xxxx funkce.

(5) Xxxxxxx programu xx xxxxxxx dohlížet xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx programu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xx uplynulý rok x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nesmí xx 1. xxxxx 2007 xxxxx podíly xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osobě x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny, xxxxxx x elektřinou xxxx plynem.

(7) Xx 1. ledna 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ovládacích xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx do xxxxx účetnictví. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pachtýři xxxxxxxxx o hodnotě xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx 90 000 připojených xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx dispečinky

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x přenosové xxxxxxxx x dispečerské xxxxxx xxxxxx poskytujících podpůrné xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x distribučních xxxxxxxxxx x součinnosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosovou xxxxxxxx x xxxxxx soustavami x zahraničí; při xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu s xxxxxx soustavami v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx a propojených xxxxxxx x zahraničí,

c) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dispečink xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribučních soustav x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spolupracovat x poskytovat si xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribučními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx je technický xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx distribučními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dispečink xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dispečinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nevyrovnané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části, nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x elektřinou52) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Omezení výroby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dispečerském řízení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx předcházení xxxxx nouze, xxxxxx xxxxxxxxx ve výrobně xxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxxxx

x) příslušnému xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28), xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx elektřinu, xxxxxxx xx dosáhl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výrobny xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xx výši xxxxxxxx xx smlouvě xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxx s elektřinou52).

V xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx předávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Dispečerské xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dispečinkem xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dispečinkem xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx nepovažuje za xxxxxxx xxxxxx elektřiny.

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§28

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx má xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx o připojení x na xxxxxxxxx xxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x má x připojení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektřinu xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a xx držitelů xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných států xxxx xx krátkodobém xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxx operátorem trhu,

c) xx dopravu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx dodavatele a xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx volbu x xxxxx dodavatele xxxxxxxxx,

x) nabízet a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat x xxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx odebranou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxx jím provozovaného xxxxxxxxx elektrického xxxxxxxx x xxxxxx xx 52 xX včetně,

h) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxx zařízení xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx zařízením provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odběrná xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx předpisům x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smluv x dodávce elektřiny, xxxxx xx subjektem xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxx odebíraného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx zařízení x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxx xxxxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx elektrická xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12b, x to xx okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo její xxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx stavebních xxxxx xx xxxxx umístění xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx elektrické zařízení xx ním xx xxxxxxx elektrické xxxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx provedené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxx na volbu xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xx dobu neurčitou.

(3) Xx odběrných elektrických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřina, xxxxx xxx prováděny žádné xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zákazník xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx soustavou, xxxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx není xx xxxxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxx výrobna xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxx x připojení xxxxxxx elektřiny. X xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxx podle §23 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3 xxxx. x), x), e), x), j) x x).

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx používána xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x provozem xxxxxxx elektřiny byly xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx zákazníkům xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, je xxxxxxx

x) xxxx dodávku xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) udržovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro tuto xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o společné xxxxxxx elektrické instalaci xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx elektřiny,

d) xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx společné xxxxxxx instalaci.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§30

Obchodník x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od držitelů xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nezbytných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx elektřinu xx xxxx zákazníků nebo xxxxxxx elektřiny za xxxxxx účasti xx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx předávacích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, x xxxxx má uzavřenu xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxx xx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x služeb x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a§12c,

x) zajišťovat propagaci xxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkurenceschopné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zákazníka o xxx, xx pozbyl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, jemuž xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx provozu,

k) xxxxxx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx předcházení xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx nouze,

l) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energie x xxxxxxx spotřebitele xxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx a informovat xxx zákazníky o xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx seznamem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, případný postih x vymezení xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxx data ukončení xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x podklady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx ve vyúčtování xxxxxxx xxxxxxxxx podíly xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze o xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx zákazníků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx.

§30a

Výstavba výrobny xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x více xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx udělené xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx instalovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě připojení xx elektrizační xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx x xxxxxxx

x) xx xxxxxx energetickou xxxxxxxx,

x) s Xxxxxxxx xxxxxx plánem xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxxx politikou xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx budoucí poptávku xx elektřině, zajištění xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x poptávkou xxxxxxxxx x České republice,

f) x xxxxxxxxxxxx posudkem xxx xxxxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li pro xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxx převést xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x postupem podle §30b.

(5) Autorizace xxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavebního xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§30b

Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxxx, xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx umístění výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx ročním využití xxxxxxxxxxxxx výkonu,

g) vyjádření xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) energetický xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 20 XX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx provozu xxxxx xxx 1500 xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektrárny, xxxx xxx údaj x instalovaném xxxxxx x údaj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxx.

§30c

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

c) xxxxx x palivu xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx elektrizační xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x změně xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx.

(4) X případech xxxxx §30b xxxx. 2 obsahuje rozhodnutí x xxxxxxx autorizace xxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx držitel autorizace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxx zahájením výstavby xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny. Xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx případech xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30d

Zánik xxxxxxxxxx

(1) Autorizace xxxxxx

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxx autorizace xxxxxxxx x vydání xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx

1. xx 3 let xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 MW, nebo

2. xx 5 xxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx autorizace x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 XX x více,

b) x případě zastavení xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidace, xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) pro xxxxxxx neplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx v xxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx požádal x územní xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§39

§39 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§41

§41 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§42

§42 zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§43

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx v případě, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, povinen

a) xxxxxxxx xxxxxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnění xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze využití xxxxxxx vedení xxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxx xx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x provozována x xxxxxxx xx xxxxxxxx o připojení x x Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Pravidly provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

b) xxxx zastavěné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4d), xx-xx xxxx xxxxx xx 50 x včetně, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu4d), xx-xx její xxxxx xxx 50 m, xxxxxxx o připojení.

(3) Xxxxxxx elektrické přípojky xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ten, kdo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxx, xxx xx nestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat, xxxxxxxx x opravovat, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxx xx nejedná x xxxxxxxx.

(8) Elektrická xxxxxxxx nízkého xxxxxx xxxxxx x připojení xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxx x více xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přípojka xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxxxxx xxxxxx, x kabelového xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx domovní xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Není-li xx nemovitosti zákazníka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skříň, končí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxx hlavní domovní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x kabelové xxxxxx uvnitř objektu.

(11) Xxxxxxxxxx přípojka xxxxxx xxx xxxxxxx napětí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kabelovém xxxxxx xxxxxxxxx koncovkou x xxxxxxxxxxxx stanici. Xxxxxxx xxxxxxxxx a kabelové xxxxxxxx jsou součástí xxxxxxxx.

(12) Společné xxxxxxx xxxxxxxxxx instalace v xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instalace xx součástí nemovitosti.

§46

Ochranná xxxxx

(1) Ochranným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozu x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x majetku xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x umístěním xxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jeden x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx pásmy xxxx chráněna xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nadzemního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovinami xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vedení ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřené xxxxx xx vedení, xxxxx činí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx obě xxxx xxxxxx

x) u xxxxxx xxx 1 xX x xx 35 xX včetně

1. xxx xxxxxx xxx xxxxxxx 7 x,

2. pro xxxxxx x izolací xxxxxxxx 2 x,

3. xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1 x,

x) x napětí nad 35 kV do 110 xX včetně

1. xxx vodiče bez xxxxxxx 12 m,

2. xxx vodiče x xxxxxxx xxxxxxxx 5 x,

x) x napětí xxx 110 kV xx 220 xX xxxxxx 15 m,

d) x napětí nad 220 kV xx 400 xX xxxxxx 20 m,

e) x xxxxxx xxx 400 xX 30 x,

x) x závěsného xxxxxxxxxx xxxxxx 110 kV 2 x,

x) u xxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx držitele licence 1 x.

(4) X xxxxxxx průsecích udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 4 x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x xxxx. x), x), x) a x), pokud xx xxxxxx volný xxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotčených nemovitostí xxxx xxxxxxx jim xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx 110 xX xxxxxx x xxxxxx řídicí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxx x napětí xxx 110 xX xxxx 3 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx elektrických stanic x xxxx xxxxxx x napětím větším xxx 52 kV x xxxxxxxx 20 x xxx od xxxxxxxx&xxxx;xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 m xxxx od xxxxxxxx xxxx obvodového zdiva,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x venkovním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxx 1 xX x menší xxx 52 kV na xxxxxx nízkého napětí 7 x od xxxxxx hrany xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x převodem xxxxxx x xxxxxx xxx 1 xX x menší než 52 kV na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2 x od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všech směrech,

d) x xxxxxxxxxxx elektrických xxxxxx 1 m xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

x) 20 x xxx oplocení, xxxx x případě, xx výrobna elektřiny xxxx xxxxxxxx, 20 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosové soustavě, xxxx distribuční xxxxxxxx x napětím xxxxxx xxx 52 xX,

x) 7 x xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx výrobna xxxxxxxxx není xxxxxxxx, 7 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx s xxxxxxx xxx 1 xX xx 52 xX xxxxxx,

x) 1 x xxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 50 xX x xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx do 1 xX xxxxxx,

x) x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 1 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx křivky xxxxxx xxxxxxxx líci xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xX a xxxxxxxxx x distribuční soustavě x napětím do 1 kV xxxxxx,

x) 1 x od xxxxxxxx xxxx obvodového xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xX xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 50 xX.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x distribuční soustavě x xxxxxxx xx 1 xX včetně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 50 xX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nestanovuje.

(8) X xxxxxxxxx xxxxx nadzemního x podzemního xxxxxx, xxxxxxx elektřiny a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) zřizovat bez xxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx konstrukce x xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x těmto xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx chmelnice x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx 3 x.

(10) V xxxxxxxxx xxxxx podzemního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trvalé xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prvků přejíždět xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6 x.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, bezpečnosti xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(12) X ochranném xxxxx x xxxx xx xx každý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxx xxx prováděny xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x poškození xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(13) Fyzické xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx napájená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proudů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx vodičem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 52 xX x koncem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v nejbližší xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx není realizováno xxxxxxxx xxxxx kmitání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kmitání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx průměru xxxxxx xxxx xxxxx větrné xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxxx vyšším xxx 52 xX x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdálenosti xx vedení xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d) nese náklady xx xxxxxxxxx přeložky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x odstranění stavby, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx, xxxx technický xxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nedovoluje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx seznámit xxxx, xxx nese xxxxxxx xx xxxxxxxxx přeložky, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

§48

Xxxx zařízení

(1) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a elektrických xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že neohrozí xxxxx, zdraví xx xxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx komunikace, dráhy, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx potrubní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx s xxxx x souběhu, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx jedno xxxxxxxx zasahuje svým xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx plně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ostatních uživatelů xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postup při xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx nejméně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§49

Xxxxxx

(1) Měření v xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Měřením xx xxxxxxxx množství xxxxxx xxxx odebrané xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a x podmínkami xxxxxxxxxx x Pravidlech provozování xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Výrobci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zákazníci x obchodníci x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Výrobci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákazníci xxxx xxxxxxx závady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měřicího zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx elektřiny, provozovatelé xxxxxx distribučních soustav xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k měřicímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odběrného elektrického xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx odečtu, xxxxx xx xxxxxx zařízení xxx napětí, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx napětí xx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zákazník xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je x takovém případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx instalaci, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Vznikla-li xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx zjištěna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx provozovatel přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x do 60 xxx xxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xx měřicím zařízení, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x ověřením xxxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx závada zjištěna, xxxxx xxxx náklady xxx, xxx písemně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x ověření správnosti xxxxxx.

§50

Smlouvy xxxx účastníky xxxx x elektřinou

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřinu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx a účastník xxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit xx ni cenu. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx odběrných xxxx x xxxxxx předávacích xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx,

x) délku xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx začíná prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxx xx xxxx neurčitou,

d) oprávnění xxxxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ujednání x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxx změn; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně.

(2) Smlouvou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobce elektřiny xxxx obchodník s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zařízení xx připojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a cenu xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výčet xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx předávacích xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, způsoby vyrozumění xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx o xxxxx zákazníka xx xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovanou změnou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx smluvního xxxxxxx, xxxxxxxxxxx příkon xxxx xxxxx, xxx xxxxxx x opatření xxxxxxxxx xxx předcházení stavu xxxxx, xx stavu xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu nouze. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebitelem, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx či nepřípustnosti xxxxxx cenu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx odběr xxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x žadatel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na připojení. Xxxxxxx x připojení xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, specifikaci xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx příkon xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné výrobny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx x skutečný instalovaný xxxxx. V případě xxxxxxxxx distribuční soustavy x nadřazené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx připojených xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx vlivem xx nadřazenou distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx55). Xxxxxxx x připojení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Smlouva x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, termín xxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, předávacích xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx přenosovou xxxxxxxxx x distribuční soustavou. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx spolupráce provozovatelů xxxxxxxxxxx soustav xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx množství elektřiny x xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxx nedodává xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx zúčtování xxxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxxx xxxxxxxxx, obchodníkovi x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx přímo x xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx soustavy zajišťovat xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, obchodník x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, hodnotu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx měření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx energie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx operátora trhu. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx formu.

(8) Smlouvou x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx krátkodobý xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x přístupu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx energií xx xxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxx účastníkovi trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na vyrovnávací xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxx energií xxxxxxxx písemnou xxxxx.

(10) Xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxx cenu. Xxxxxxx x poskytování podpůrných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Smlouvou o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx zavazuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx regulovanou xxxx. Xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx trvání xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2, 4 x 6 neobsahuje xxxxxxxx ze stanovených xxxxxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxx, xxxxx xx zákazník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxx elektřiny x elektrizační soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) odběr xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odběr xxx měřicího zařízení xxxxx xxxxxxx sjednán,

d) xxxxxxxxx nebo xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx zařízením,

1. xxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx do jeho xxxxxxxx či příslušenství, xxxx xxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx zásahy, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx kterém xxxx xxx xxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx manipulaci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do měřicího xxxxxxxx,

x) odběr v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx elektřiny xxx xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx subjekt xxxxxxxxx trvající xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxxxx x elektrizační xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx je osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx odebírala xxxx xxxxxxx elektřinu, xxxxxxx nahradit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx vzniklou xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxx určenou výpočtem xxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxx elektroměrem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx. Škodou xxxx x prokazatelné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjišťování xxxxxxxxxxxxx odběru elektřiny.

(4) X případě, xx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xxxxx xxxxxxxxx x odběrném xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx smluvního subjektu xxxxxxxxx evidovaného xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx nese budoucí xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dodávkou elektřiny xx xxxxxxxxxxxx soustavy xx

x) dodávka bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení, pokud xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodávka xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neměřená xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx měřená xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. které xxxxxxxxxxxx nezaznamenalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího zařízení xxxx xx jeho xxxxxxxx či příslušenství xxxx byly x xxxxxxx zařízení provedeny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx změnily,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx provozování přenosové xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. na xxxxxx xxxx porušeno xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx neoprávněné xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zakazuje.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx neoprávněně xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx přenos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přenosem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx služby distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x neoprávněnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

c) využití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Neoprávněný xxxxxx x neoprávněná distribuce xxxxxxxxx se zakazují.

§54

Xxxx nouze

(1) Xxxxxx xxxxx je xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx státních xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízeních xxx xxxxxx, xxxxxx x distribuci elektřiny,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) teroristického xxxx,

x) nevyrovnané bilance xxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx části,

g) xxxxxxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x způsobuje xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx nouze je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prováděných x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nouze.

(3) Xxx xxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nouze x xxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích x prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxxxx xxxx, krajským xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) řídí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx a xxx xxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxxx území xxxx xxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Ministerstvu xxxxxx, operátorovi trhu, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx účastníci xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx nouze x předcházení xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mohou být xxxxxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňují xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx10a).

Xxx 2

Plynárenství

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§56

Xxxxxxxxx trhu x xxxxxx

(1) Účastníky xxxx x xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodníci x plynem,

f) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx trhu x xxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x uskladňování xxxxx.

(2) Účastník trhu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu x přepravní xxxxxxxx xxxx distribuční soustavě

a) xxxxxxxx za xxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxxx odchylek, nebo

b) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se uplatní xxx celou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plynu x do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x dále xx xxxxxxxxx strpět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx, xx disponuje xxxxx rezervovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx platit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx má právo

a) xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plynovodu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx plynovodu jiného xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx plynu,

b) xxxxxxxx plyn vyrobený x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu ostatním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx,

x) omezit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynovodů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx stavech nouze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

3. xxx vzniku x odstraňování poruch xx těžebních xxxxxxxxxxx xxxx xx zařízeních xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

4. xxx xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxxx úprav a xxxxx xxxxxxxxx plynovodů xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx plynu,

d) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zákazníkům xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci odstraněného x xxxxxxxxxxx stromoví x jiných porostů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x případech, xxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx vlastník či xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxx.

(2) Xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx umožňující využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za jednorázovou xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxx není xxxx xxxx xxxx xxxxx nebo proto, xx je prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxx vyvlastňuje, zřizována xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezmařil xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vznikla újma xx majetku, má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do 2 xxx ode dne, xxx x omezení xxxx újmě xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí x vstup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen na xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx dodávky plynu, xxxxxxx však 30 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) je výrobce xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. c) xx právo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavinil výrobce xxxxx.

(8) Výrobce xxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxxx stanovený podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx připojení k xxxxxxxxx soustavě nebo xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečný a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napojeny, informace xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx těžebním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, pro které xxxxxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po udělení xxxxxxx xx výrobu xxxxx havarijní xxxxx xxxxxxx xxxxx, zaslat xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dispečink, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výroby xxxxx,

x) xxxxxxxxxx stav xxxxx x rámci výrobny xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx samostatné xxxx xx výrobu xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx připojení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nedostatku xxxxx xxxxxxxx; odmítnutí xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx být xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx o výši x průběhu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) dodržovat ustanovení §61 xxxx. 2 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx plyn zákazníkům,

m) xxxxxxxxxxxxx xx do 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytovat provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xx které xx výrobna xxxxx xxxxxxxxx, potřebné xxxxx xxx provoz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxx a xxxxx xxxxx rok xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx preventivních xxxxxxxx x plánu pro xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx xxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx připojena, xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x prostoru výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx zařízení potřebných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tepla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx připojeným xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx výrobnou xxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xx xxxxxxx do zásobníků xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx vystupujícím z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx zásobování Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinností stanovených xxxxx zákonem x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síť x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů,

d) v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x provozovat na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vstupovat a xxxxxxx na cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opravami a xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, provádět likvidaci xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx ohrožujících bezpečný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy tak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) vstupovat a xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení sloužících x xxxxxx xxxxxxxx x služeb xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx přepravuje plyn,

i) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo majetku xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx nouze xxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxx zamezujících jejich xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21),

3. při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxx odběru xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx osob,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu,

7. při xxxxxx plynu, xxx xxxxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx neumožnil xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, xxxxxx či odebrání xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 dnů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem vyzván, xxxx

8. v xxxxxxxx xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx krytí xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx vstupujícím x xxxxxxxxxxxx z plynárenské xxxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zemním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx není xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxx pro účely xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x), x to xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxxx náhradu; x případě, že xxxxxxxx není xxxx xxxx není xxxxx xxxx xxxxx, že xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx vyvlastňovací xxxx xxxxxxxx xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx její xxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx stavba, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vznikla xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx náhradu5). Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx soustavy xx 2 let xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen uvést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozímu xxxxx či užívání xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxx nemovitosti. Xx xxxxxxxxx odstranění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx těžbě.

(5) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(8) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodárný xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x to xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx službu xxxxxxxx plynu xxxxxxx, xxx x to xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxx službu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx přístupu třetích xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx připojení x xxxxxxx třetích stran x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx plynu v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx, kterým poskytuje xxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxx a vyhodnocené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx propojena, informace xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti soustav,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx úroveň xxxxxxx xxxxxxx x služeb x zveřejňovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plynu, x xx pro xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx bilanci xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocovat ji x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vypracovat xx 6 měsíců po xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx plynu havarijní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx ministerstvu x každoročně xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx technický xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx plynu,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx dovozu xxxxx x xxxxxxx zdrojů,

q) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x zajišťovat, xxx xxxxxx chráněné informace x xxxx vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 x xx jeho xxxxxxxxx xxx zveřejňovat; xxxxxxxxxx&xxxx;§58k xxxx. 10 xxxxx xxxx x §58l xxxx. 5 se xxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx Xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, zajistit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x Xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx aktualizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kvalitě a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacitu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx standard infrastruktury xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie21),

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav xx xxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států xx účelem přidělování xxxxxxxxxxx kapacit x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

y) xxxxxxx xxxxxxxx vstupní x xxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxxxxxx vstupních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odděleně xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soustavy.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 dnů od xxxxxxx licence xx xxxxxxxx plynu u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx registrovaným xxxxxxxxxx trhu,

b) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x každý xxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření a xxxxx pro stav xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Pravidel xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odběrná xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x souvislosti x poskytováním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxx xxxxxxx xxxx nákupu xxxxx realizovaným podnikem xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebyly přeneseny x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, obchodníkovi x xxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxx x plynem xxxxx na její xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 4, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxx xx xx xxxxxxxx nebo činnosti xxxx právnické xxxxx xxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §58i a 58j xx xxxxxxx obdobně.

§58x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx provozovatele xxxxxxxxx soustavy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xx dále xxxxxxx xxxxxxxxxx §58b xx §58m x nezávislém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58n upravující xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §58 se xx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, použije xxxxxxxxxx §58n.

§58x

Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nezávislý provozovatel xxxxxxxxx soustavy musí xxx xxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx nebo xx majitele xxxx xxxxxxxxxxx cenný xxxxx,

x) xxxx statutární xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxxx společně; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, organizačního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx radu,

b) xx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx x obchodním xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednatelů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx uskutečňuje alespoň xxxxx jednateli společně,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx volí a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx xxxx schvaluje xxxxxxxx xxxxx o výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterými xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxx xxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx x dva roky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx jmenování xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo správní xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx odstavce 1, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Ve xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx sjednány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx sjednaného xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, která x posledních 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx jmenování

a) vykonávala xxxxxxxxxx ze srovnatelných xxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx vykonávala xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo jiném xxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonávala xxxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plynu xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osobami xxxxxxxxx od nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx vlastní spotřebu,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obstarávala xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož koncernu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx většinu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vedoucím zaměstnancům x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatními členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podřízenými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, údržby a xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx být xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 6 měsících xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx kteroukoli xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo trvání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx účastnit xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx takové osobě xxxxx xx podíl xx xxxxx či xxxx xxxxxxx plnění. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, údržby x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx ani xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxx xxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, údržby x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xx xxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx osobu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx,

x) výkonu xxxxxxxxx ze srovnatelných xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx jako nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx jako xxxxxxxxx nebo akcionář xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele jako xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

e) xxxxxxxxxxxxxxx nebo obstarávání xxxxxxxxxxx obchodů xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx, která je xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 5 xx nepovažuje smluvní xxxxx xxxxxxxx podle §72.

§58x

Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podstatný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh xx rozdělení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládaný xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přijatá xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx radou v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx pro členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčí xxxx xxxx správní xxxx xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohledně obchodního xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §58k. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxx xx o xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, a x xxxxxxxx smluv x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xxxx uzavření xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x x jejich xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxx xxxx členů xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxx v případě xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx voleni xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, taková xxxxx xx členem xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx správní xxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx rada xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx podílníky xxxxxxx xxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, má xx xx xx, xx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §58c xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx volbě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, platí xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 xx 6 xxxxxxx.

(8) X xxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx neschválí, xxxx xxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58f

Řízení x schválení xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx a členů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxx upravuje podmínky xxx výkonu funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx vydá Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xx 3 xxxxx xx xxxxxxxx úplné xxxxxxx.

(2) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx odstavce 1, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx jmenování, xxxxx xxxx odvolání xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx smlouvu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx volbu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx vzhledem x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkám výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jiných zájmech xxxxxxxxxxxx se plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Energetický xxxxxxxxx xxxx neschválí xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx uzavření xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx členovi statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx funkci xxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo správní xxxx xxxx uplynutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx plyn ani xxxxxxxxxxx x plynem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xx nabýt právo xx podíl xx xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxx, jen xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx nevyrábí xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x nevlastní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxxxxx osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxx financování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx xxxxx §58e tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x organizaci, xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxxxxxx osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Osoba xxxx osoby, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx zdržet xx xxxxxxx nebo udělování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xx

x) přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx trhu s xxxxxx,

x) přímo xxxx xxxxxxx ovlivňovaly přípravu x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k, xxxx

x) xxxxx způsobem xxxxxxxx nezávislost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx mezi nezávislým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx je součástí xxxxx koncernu, podléhá xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vést x porušení povinnosti xxxxx §58h xxxx. 9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx osobou, xxxxx xx součástí téhož xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx za xx, že je xxxxxxx sjednána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxx xxxxx §58h xxxx. 6 x xxxxxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx záznamy o xxxxxxxxxx smlouvách uzavřených x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele, x xxxxxxx xxxxxx plnění, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx na zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx tímto účelem xx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx:

x) vlastnit xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přepravy xxxxx, x výjimkou zařízení, xxx xxxxx byla xxxxxxx výjimka xxxxx §67a,

x) xxxxxxxxxxx takový xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx radou xxxx xxxxxxx radou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, x nichž plánuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přepravní soustavy, x xx x xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx příslušné žádosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx využití, x xx xxxx x 30. červnu kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxxx přepravy xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám,

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx plateb xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za vyrovnávání xxxxxxxx,

x) provoz, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxx dlouhodobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy v xxxxxxxxx xxxxx založené xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a

h) výkon xxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vedení xxxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxxxx systémů.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx služeb jiné xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx zaměstnanců, s xxxxxxxx služeb sloužících x zajištění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zadaných xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxxx takových xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x plynem nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxx xx xx stejných xxxxxxxx dostupné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx takových xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladu xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx uplatňování xxx xxxxxxxx známky xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx k jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx osob, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx sdílet x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí téhož xxxxxxxx jako nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx těchto xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 9.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, systémů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x u xxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy zajistí, xxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb byla xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 9.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxxxx, který xx stejném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

§58x

Xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx x zveřejnit xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k účastníkům xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxx xx za xx, že xxxxxx x vyloučení diskriminačního xxxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§58j

Auditor xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje xxxx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. O uzavření xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx programu včetně xxxxx xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Jmenování xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xx xxxxxx a jeho xxxxxxxx x xxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad jmenování xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx programu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxxx zájmech netýkajících xx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xx xx xx, xx právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditora xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx nezávislý xxxxx xxxx funkce xx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx xx xxxxxx xxxxxxx netýkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro odvolání x funkce podle xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx podmínky výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx auditor programu xxxxx xxxxxxx. Pokud Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx auditora xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §58d odst. 1, 3 xx 6 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 8 písm. r) x xxxxx §58h xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx x zveřejnit způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx, xxxxxxx jednou xx xxx roku, xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxx zacházení x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu,

e) xxxxxxx dozorčí radě xxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení a xxxx provádění,

f) oznámit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx radě nebo xxxxxxx radě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx se desetiletého xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do soustavy x xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx o těchto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby podle §58 xxxx. 10.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investice do xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedení, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní rady, xxxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Auditor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx-xx předmětem xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx podle Xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxxxx, zejména pokud xxx x xxxxxx, xxxxxx přístupu třetích xxxxx, xxxxxxxxxxx kapacit x řešení nedostatku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x efektivnějšího xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nahlížet xx všech xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxx do všech xxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x jinou xxxxxxxxx součinnost. Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx, xxxxx dozorčí rady xxxx správní rady x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx nezávislý provozovatel xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx po xxx. Za tímto xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vývoje xxxxxx, xxxxxxx, dovozu x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx připojených x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu. Xxxxxxxxxx plán rozvoje xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxx, xxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx, o jejichž xxxxxxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodl, x nové investice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x následujících xxxxx letech,

c) xxxxxxx xxxxxxx realizace investic xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx předkládat x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx desetiletý plán xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx. Oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxx desce xxxxx x uvedením, xxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx připomínky s xxxxxx odůvodněním. Připomínkami, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uplatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx uplatněnými xx lhůtě xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx investic xx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 a 7 x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Evropskou xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx může Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

(9) Nezahrnuje-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx v xxxxxxx s plánem xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Evropskou unii xxxx xxxx-xx jinými xxxxxx, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx, xxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxx do 2 xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x bez vad. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s Agenturou xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

(1) Energetický xxxxxxxxx úřad sleduje x vyhodnocuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neuskuteční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx podle §58k xxxx. 3 písm. x) a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx lhůtě stanovené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx emise xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxx,

x) nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu; xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx korporacích x xxxxxxxxxxx právu akcionáře xx xxxxxx nových xxxxx xx nepoužijí.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx taková opatření xxxxx odstavce 2, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx současně.

(4) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prokáže, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež nastala xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Náklady xxxxxxx nezávislému provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s uskutečněním xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x přepravní soustavě xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu rozvoje xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx připojením xx xxxxxxxxx soustavy xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká, xxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xxxxx překážka, pro xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislému provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxx přepravní kapacity x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

§58m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx plynu xxxx xx obchodu x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx nad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx s plynem,

c) xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoliv xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx nebo xxxxxxxx xx shodě s xxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx ani xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. nevyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx statutárního xxxxxx,xxxxx dozorčí rady, xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo ve xxxxxx k nim xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxx jinéhom xxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, výrobce plynu, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx jednou x xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku nebo xxxx xxxxx veřejného xxxxx, x xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx xxxx právo xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx a druhá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či x xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednom nebo xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxx soustavu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx.

(5) Výrobce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxx s plynem xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx správní rady, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx většinový xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxx

x) právo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota přesahuje 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, členy statutárního xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx plynu vstupujícího xx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxxx xxx x řízení, xxxxxx, zabezpečování a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxxxxx x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, opravami x provozováním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a plynovodních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stromoví x xxxx porosty, provádět xxxxxxxxx odstraněného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx předchozím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx či uživatel,

h) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, jakož x vstupovat a vjíždět xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx i způsobem xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

i) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nezbytném rozsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx provádí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. při xxxxxxx nouze xxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x při poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx zemního xxxxx21),

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetek xxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu,

7. xxx odběru xxxxx, xxx zákazník opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. x důsledku xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy,

9. v xxxxxxx dodávky plynu x výroben xxxxx, xxxxx xx ohrožovala xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

k) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx spotřebu; xxxx xxxx považováno xx xxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxx hlavní xxxxxx plynu při xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení. X případě, xx xxxxxxxx xxxx znám xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx platí i x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována nebo xxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx nezmařil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx i) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, má právo xx přiměřenou jednorázovou xxxxxxx5). Právo xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxx x provozovatele distribuční xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx k omezení xxxx újmě xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d) xx x) xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámit. Xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx uvést nemovitost xx předchozího stavu, xxxx není-li xx xxxxx s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo oklestění xxxxxxxx xx povinen xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bod 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxx xxx provádí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 15 xxx xxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xx lhůtě kratší. Xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. j) xxxx 6 xx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx obnovit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po odstranění xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx právo xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatel distribuční xxxxxxxx. Při poskytování xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x rozvoj distribuční xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x oznámit xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k distribuční xxxxxxxx vyhovět; xxxxx xxxx připojení možné x důvodů xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx, xx připojen x xxxxxxx podmínky připojení x xxxxxxxx stanovené Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xxxx xxx písemnou xxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x přístup xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, provozovatelům xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti,

i) zajišťovat xxxxxx plynu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx a vyhodnocené xxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vést samostatné xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxx regulace,

l) poskytnout xxxxxx distribuční soustavy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřipojené xxxxx x xxxxxxxxx soustavě,

m) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x desetiletou xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx operátorovi xxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který zajišťuje xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zřídit x xxxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxx kvality xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kvality xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxx instance údaje x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) každoročně zpracovávat x xxxxxxxxxxx předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xx xxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, aby nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

w) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx schválení Xxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajišťovat propagaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nabídky zákazníkům xx konkurenceschopné ceny xxxxxxxxxxxxx služeb,

z) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plynu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx povinen

a) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu; xxxxxxxxxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx x zasílat xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a do 31. xxxxxx předávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxxx x členění xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx podle Xxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxx xxxxxxxx dodávek x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx v souvislosti x poskytováním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikem xx xxxxxxx.

(10) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 8 písm. w), xxxxxxx se Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(11) Xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx biometanu xxxxxxxxx, xxxxxxx těžební xxxxxxxx x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx plynu odkoupit, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx související xxxxxx x plynárenství. Povinnost xxxxxx těžebního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx plynovod xxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technickými xxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§59x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx-xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxxxx xxx právní formy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxx netýkajících se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kritéria:

a) xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxx nepřímo xxxxxxx na organizačních xxxxxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele, jenž xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx provoz xxxxxx xxxxx a obchod x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xx výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského podnikatele,

b) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx člena, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlíženo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx člen, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí v xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je nezávislý xx xxxxxxxxxx integrovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx udělovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozu nebo xxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, či jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plán xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx účelů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy je xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxx nezávislého xxxxxx xxxx funkce.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na provádění xxxxxxxx xxxxxxx zacházení. Xxxxxxx xxxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxx xx 30. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxx nezbytné pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx součinnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznámit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rady a xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx podíly x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx plynu, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, obchod s xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x podrobení jednotnému xxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo elektřinou xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ovládacích xxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Pokud xx xxxxxxxxx oddělení činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pachtem obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závod nebo xxxx část xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pachtýři xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadovaném Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxxxx zákazníků.

(11) X xxxxxxxx zahrnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx regulovaných xxx může rozhodnout Xxxxxxxxxxx regulační úřad.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx účastníka xxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodníkem x xxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx právo

a) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, měření, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenská zařízení,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

d) odstraňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné porosty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stromoví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxx xxxx umístěna xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx, x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx licencované činnosti,

f) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rekonstrukcí x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. při vzniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx uskladnění plynu,

g) xxxxxxxx xxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx ztrát x xxxxxxxxx plynu xxxx xxx xxxxxxx spotřebu xxxx za účelem xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. b), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxxx náhradu; x případě, xx xxxxxxxx není xxxx xxxx není xxxxx xxxx proto, xx xx prokazatelně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x dohodě x xxx x xxxx-xx xxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx vyvlastňovací xxxx xxxxxxxx na xxxxx provozovatele zásobníku xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části. Xx xxxxx x x xxxxxxx, kdy xx stavba, xxx xxxxxx se právo xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu.

(3) Pokud xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vznikla xxxx xx majetku, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx povinen co xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x vstup na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx xx možné x xxxxxxx xx xxxxxx provedených prací, xx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx účelu xx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3 xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx zákazníkům, pro xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 xxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen obnovit xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xx neplatí, nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nebo xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx plynu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx uskladňování xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nutné x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx denní, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxxxxxxxxx ji x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x každoročně xxxxxxxxxx,

x) zveřejňovat xxxxxx x xxxxxxx odstávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx dispečerské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x umožnit přístup x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx o xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx při ohrožení xxxxxxxxxxxx a bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx připojení x podmínky stanovené Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx účastníka xxxx s xxxxxx, xxxxx-xx takto uskladněný xxxx x důvodů xx straně tohoto xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx vytěžen ze xxxxxxxxx plynu xx xxxxxx závazku xxxxx xxxxxxx x uskladnění xxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx nouze x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx předpokládaný rozvoj xxxxxxxxx xxxxx, x xx na xxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem,

o) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vykonávat xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

p) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu jednou xxxxx, xxxxxxxxxx do 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kvalitě a xxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxx dodávek x služeb x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost podle xxxxxxx n),

s) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx provozování xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu; zaregistrováním xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a do 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx účelem zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxxxx objemu x xxxxxxxxxxx vtláčecího x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx období nejméně 10 xxx,

x) nezneužívat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx realizovaným xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) vypracovávat xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s plynem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx stanovenou podle §19a xxxx. 3 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx-xx účastníkovi xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku plynu xxxxxxxxxx měření plynu xx xxxxxx a xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předávání xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účtů xxxxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxxx zóny operátorovi xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx xxx z xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynu. Tento xxxxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx odstavce 1 xx uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx odpovědné xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xx nesmí xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx na organizačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx xx xxxxxxxxx, přímo xxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x obchod x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx bylo přihlíženo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezávislé jednání; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxx závislé xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování, xxxxxx x rozvoji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x výstavbě xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejde xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalovat xxxxx finanční xxxx xx xxxx obdobný xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx x schvalovat xxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxx.

(3) Provozovatel zásobníku xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ustanoví auditora xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxx vytvořeny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx dostatečné pravomoci x plnění xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xx újmu xxxxxxxxxxx výkonu jeho xxxxxx.

(5) Auditor xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Auditor xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx zprávu xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zemním xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doplněna xxxxxx xx zásobníku xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a dotčeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyhrazení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxx podána xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx.

(2) X rozhodnutí x xxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx vyhrazení, která xxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxx roky, x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx x prodeje xxxxx.

(3) Závazné xxxxxxxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx určení, xxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx zpracování postupuje Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxx, xxx xxxx xx využívání vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zásobníku.

§60b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nevyužití skladovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

§60x

(1) Xxxxxxxx xxxx x plynem, který xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do přepravní xxxxxxxx, jejímž předmětem xx rezervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, je povinen xxxxxxxx rezervovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x zásobníku xxxxx minimálně x xxxxxxxx stanoveném xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx skladovacího xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx účastník xxxx x xxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskladněného xxxxx x xxxxxxxx okamžiku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacita"). Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zásobníku xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx platit za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x s xxx xxxxxxx rezervované přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen nabídnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx plynu, x xxx xxxxxxx xxxxx xx její xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, jako volnou xxxxxxxxx kapacitu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §60d xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladovací kapacitu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx x Energetický xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluv xx xxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejpozději do 5 dnů xx xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxx xxxxx.

§60x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx povinen xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx službu uskladňování xxxxx.

(2) Nerezervoval-li žádný xxxxxxxx xxxx s xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu x xxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx aukce xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nevyužité xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníkům xxxx x xxxxxx přístup xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xx xxxxxxxx cenu xx službu uskladňování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí. Ministerstvo xxxx x xxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx splnění uložené xxxxxxxxxx. Rozhodnutí podle xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx proti takovému xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nevyužitou skladovací xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Stát xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zápornou xxxx xx uskladňování plynu. Xxxxx xx náhradu xxxxx uplatňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx. Přizná-li ministerstvo xxxxx xx náhradu xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxx nároku. Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škody xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nároku xx náhradu xxxxx xx podmínkou xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x soudu.

§60d xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§60e

Pokud vláda schválí xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rezerv xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu povinen Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x plynem, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plyn xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nerezervovanou xxxxx §60d za xxxxxxx xxxx za xxxxxx uskladňování plynu. X případě xxxxxxx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxx

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 176/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§61

Xxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx právo

a) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účastníkům xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx soustav, xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx neoprávněném xxxxxx xxxxx,

x) xx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných x vyúčtování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx připojeno k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

x) xx využití xxxxxx xxxxxxxx plynu nebo xxxxxx uskladňování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxx sjednaného xxxxxxxx xxxxx zákazníkovi,

h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx x xxxxxx uplatnil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených zákonem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx denní, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx údajů x vývozech plynu x České republiky x dovozech xxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx zdrojů xxxxx, xxxxxxxxxxxx je x předávat xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 4&xxxx;200 MWh, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x plynárenské xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx, xxxxxx dodává xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xx §12c,

x) účtovat xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx poslední instance,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx povinností operátora xxxx podle §20a,

j) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 dnů od xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx s xxxxxx x operátora xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zákazníkům xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx smlouvy, případný xxxxxx x vymezení xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence na xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx pro analýzu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx preventivních xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx druhý xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx trhu x xxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxx nezbytných k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxx pravdivé x xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx a podklady xxxxxxxx k jejich xxxxxxx.

§61a

Dočasné pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx obchodníkovi x plynem v xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx plynu, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxxx x zařízením, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vzniknout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx původ v xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx"), má xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxx stran xx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxxx byla přidělena, xxxx xxxxx narození, x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území, xxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pozastavení,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxx kroků, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xxxxxx xxxx podáním žádosti, xxx snížil nebo xxxxxxxx nebezpečí ekonomických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odeber xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx pozastavení xx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx xxxxx odstavce 2 nejpozději 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx odeber xxxx xxxx může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x dočasném xxxxxxxxxxx xxxxx jednou. Xxxxxxxx-xx xxxx nebo mohou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx původ v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx bylo dočasné xxxxxxxxxxx xxx uděleno, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení xxx xxxxx xxxxxxx odeber xxxx xxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Energetický xxxxxxxxx úřad při xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxx x těmto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx o dočasné xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxx xxxx a xxxxx, který xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, včetně xxxxxxx, x němž tato xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx změny xx xxxx x xxxxxx x Xxxxx republice,

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajících xx xxxxxxx odeber xxxx xxxx,

x) xxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mohl xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ekonomických nebo xxxxxxxxxx problémů x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx těžebního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoviskům xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx neopomenutelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxx x příjmení nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x identifikační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo datum xxxxxxxx, x bydliště,

b) xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Komise xx 8 xxxxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx zrušení, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx xxxxx nebo změní. Xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx dbá Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx to, aby xxxxx nabytá x xxxxx xxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxx.

§62

Zákazník

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx na

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti,

b) xxxxx x bezplatnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx plynovodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) přístup do xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxx jím provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx na nákup xxxxx na xxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na připojení,

b) xxxxxxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x měřicím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx,

x) řídit xx xxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobce xxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx plynové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx plynu,

f) xxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx xxxx, x x případě xxxxxxxx xxxxxx tuto xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx a xxxxxxx xx o xxxxxxxxx, poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezpečného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §12b, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx uplatnění xxxxx xx volbu xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxx výpovědní xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

(3) Zákazník, který xx obstarává xxxx xxx, xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx,

x) xxxxxxxx operátorovi xxxx nezbytné xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §20a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umožnit,

b) xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx xx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx normám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tuto neprodleně xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx vlastníka, kterým xxxxxxxx neměřený xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxxx regulátoru tlaku xxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uzávěru xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx uzávěrem plynu xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx zařízení v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávku xxxxx x xxxxx nemovitosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynovodu, xxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx x případě ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§64

Xxxxxxxxx plynárenské xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dispečinky plynárenských xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxx dispečerské xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx nouze xx celém xxxxx xxxxx x činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nadřazeny pokynům xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx pokynům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Zákazníkovi xx možné xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx soustavu Xxxxx xxxxxxxxx, a xx přímým xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx,

x) řídit xx pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynárenských xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxxx xxxxxxxxx tak, aby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x provozována x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxx přípojky hradí xxx, v jehož xxxxxxxx byla xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx její xxxxxxx.

(3) Vlastník plynovodní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provoz, xxxxxx a xxxxxx xxx držitelem xxxxxxx xx distribuci plynu xxxx oprávněnou xxxxxx29) xxxxx zákona x xxxxxxx odborném dozoru xxx bezpečností xxxxx xxx, aby se xxxxxxx příčinou xxxxxxxx xxxxxx, zdraví nebo xxxxxxx osob. Xxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; vlastník xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx plynovodní přípojce xxxxx provádět xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx provozovatele x xxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §68 odst. 4 x §69 xxxx. 3 tohoto zákona x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat, udržovat x opravovat, xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxx písemně xxxxxx.

§67

Výstavba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x jejímž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx vybraného plynového xxxxxxxx nebo při xxxx stavební xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx spojující plynárenskou xxxxxxxx se zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plynovody x xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 0,4 XXx,

x) xxxxxxx plynu.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx právnickou xx xxxxxxxx osobu x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x žádosti, maximálně xxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx držitele. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx autorizace je xxxxx xxxxx nejméně 6 xxxxxx před xxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx autorizace xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx11) x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx s xxxxxx11).

(5) Xxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí obsahovat

a) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx, identifikační xxxxx, bylo-li přiděleno, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx přidělena, nebo xxxxx narození, a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) požadovanou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,8)

x) stanovisko xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vybraného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynárenskou xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx předpoklady xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx zabezpečit řádné xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx plynoucích xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x plném xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxxx bezodkladně písemně xxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace xx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) obchodní firmu xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a údaje x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx xxxxx narození, x bydliště,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu,

d) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx udělených xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx autorizace x xxxxxx prodloužení,

b) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut proto, xx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§67a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nová xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx sloužit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx mezi sebou (xxxx xxx "propojovací xxxxxxxx"), výstavby xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx již provozovaného xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, umožnění xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §58a xx 58n xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zásobníku plynu xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "dočasné omezení"). Xxxxxxx omezení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx kapacitě xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx x xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx došla.

(2) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dočasné omezení. Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dočasné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nejpozději 3 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 2 se xxxxxxxxx. X takovém případě xx xxxxxxxx žádosti x dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x správu xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxx, xx

x) výstavba xxxxxxxxxxxxx plynovodu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivosti xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx takové, že x investici xx xxx xxxxxxx výjimky xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx obava, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx soustavy, do xxxxx má být xxxxxxxx plynu připojen,

d) xxxxxxx propojovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xx úhradu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynárenství xxxx xxxxxxx fungování x xxxxxxx vnitřního xxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soustav, xx xxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxx, xxxxxxxx navržená xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x správu kapacity x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx

x) zájemcům x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxx kapacitu xxxxx x rezervovat xx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovat x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(6) Na žádost xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx xxxxxxx výstavby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx plynárenské xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dočasné xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavě xx xxx propojovací xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx plynovod xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo vydá xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti.

(8) Nachází-li xx příslušný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jednoho stavebního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx regulačními orgány, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx obdržel poslední x xxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx a x rozhodnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxx regulační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx do 6 měsíců ode xxx, xxx ji xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požádají Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, Energetický regulační xxxx xxxxxx o xxxxxxx omezení xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx regulačními xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx Agenturu o xxxxxxxxxxx lhůty podle xxxxxxxx 8 písm. x), xxxxxxx xxxx x 3 měsíce.

(10) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx x ohledem xx velikost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx s xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad rovněž xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o dočasném xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předat Xxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx. Vyžádá-li xx Xxxxxx doplňující informace xxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, že Energetický xxxxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí xxxxxx všechny xxxxxxxxx x podklady nezbytné xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x tuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Rozhodne-li Komise xx xxxxx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prodloužené podle xxxxxxxx 11, že xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx. Xxxxxxxx-xx Komise xx xxxxx podle xxxx xxxxx o xxx, xx má xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zrušeno, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xx 1 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájena xx 2 let xxx xxx, xxx Komise xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x době xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx, xxx Komise xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx omezení, xxxxx propojovací plynovod xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxx xx provozu. Xx neplatí, pokud Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx žadatel x xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxxx, které Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanovil. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahájit xx 1 xxxx xx xxxxxxxx skutečností xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx, kdy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx jejich bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pásmo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x umístění stavby xxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxx plynárenského xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Ochranným xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vodorovné xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx:

x) x plynovodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx 4 xxx včetně, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xx xxx xxxxxx x umístěných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4 xxx xx 40 xxx včetně 2 x na xxx strany,

c) u xxxxxxxxx xxx 40 xxx 4 x xx xxx strany,

d) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 x na xxxxxx stranu xx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx plynu 30 x xx xxx xxxxxx ústí,

f) x xxxxxxxxx xxxxx 30 x vně xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 m xx xxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx pásmu x xxxx xx xx xxxxx povinen xxxxxx se jednání, xxxxxx by xxxx xxxxxxxx plynárenskou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, bezpečnosti xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx provozující příslušnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx přípojku xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx realizaci veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx pásmu,

b) udělí xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx a), xxxxxxx xxxxxxx, zřizováním xxxxxxx x uskladňováním xxxxxxxxx x ochranném xxxxx; xxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxx udělen.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pozemků x xxxxx 2 x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx na vlastní xxxxxx udržuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 x xx osy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx 20 xx xxx povrch xxxxxxxxx xx volném xxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 x xx xxx xxxxxx xx osy xxxxxxxxx, xxxxxxx telekomunikační xxxx xxxx plynovodní přípojky x ve xxxxxx xxxxxxxx pozemku x xxxxxxxx 15 x xx osy xxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky.

(7) Xxxxxxxx xxxxx plynárenského zařízení xxxxxx xxxxxxx odpojením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxx.

§69

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Bezpečnostní xxxxx xxxx určena x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxx právní xxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby, xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, potom dnem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx vodorovné xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení měřeno xxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx to xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx k ohrožení xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uveden x příloze xxxxxx xxxxxx. Rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx provádí xx xxxxxxxxx rizik podle xxxxxxxxxxx norem.

(5) Bezpečnostní xxxxx plynového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx trvalým xxxxxxxxx xxxxxxx plynového xxxxxxxx xxxx odstraněním xxxxxx.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxx přípojky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx vyvolal, pokud xx xxxxxxx nedohodnou xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a předpokládanými xxxxxxx xx její xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx nezbytně xxxxx náklady.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx přeložky xxxxxx.

§71

Měření

(1) Xxxxx xxxxx xx měřen xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx měřicím xxxxxxxxx odběrná xxxxx xxxxxxxxx připojená k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx provozovanou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxx zásobníků xxxxx. Xxxxxxx plynu je xxxxxxx vybavit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odběrná místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxx provozovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxx x xxx měřicího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx plynové zařízení xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zásobníku xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x odběrných míst xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. X xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxx měřicího zařízení xxxx xxxxxxxxx, provozovatelé xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upravit odběrné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx instalaci nového xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx výrobcem plynu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx způsob měření x xxx měřicího xxxxxxxx, se zakazuje.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav jsou xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo předávací xxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx připojena, kdykoliv xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontroly xxxx odečtu.

(7) Xxx, xxx určuje xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajistit xxxxx neoprávněné manipulaci. Xxxxxx-xx zákazník, výrobce xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění, je xxxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx měření x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx měření.

(9) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xx xxxxx xxxxxx jej xxxxxxxxxx. Stejné xxxxx xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měření.

(10) Xx-xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přezkoušením x ověřením správnosti xxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx měřicím zařízením xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx měřicím zařízením xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx žádné zásahy xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx plynové zařízení xxxx xxxxxxx plynovod xxxxxxxx.

(12) X zákazníků, xxxxxxx roční xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxxx 2&xxxx;100 MWh, xx xxxxxx průběh xxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx diagramem xxxxxxx.

§72

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x plynem se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx cenu. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x dodávce plynu xx zákazníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxxx plynu,

c) délku xxxxxxxxx doby, ne xxxxx xxx 3 xxxxxx, která začíná xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x smlouvu xx dobu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 4&xxxx;200 XXx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x případě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ujednání x xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxx xxxxxx změn, xxxx-xx xxxxxxxxx; smlouva musí xxx uzavřena písemně.

(2) Xxxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxx xxxx obchodník x plynem dodávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxx související xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx související xxxxxx xxxx uplatňovanou x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx. Zahájením xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx obchodníka x xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zákazníkem. Xx-xx xxxx smlouva xxxxxxxx xx spotřebitelem, xxxx xxx písemnou xxxxx a xxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx smluvních podmínek, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx připojit x xxx provozovanému xxxxxxxxx plynovodu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx žadatele xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx uhradit podíl xx oprávněných nákladech xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x připojení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Smlouvou o xxxxxxx plynu těžebním xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx jiného výrobce xxxxx, obchodníka s xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxx plynu, xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnutou xxxx. Smlouva o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dobu trvání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx míst, xxxxxxx xxxxxx dopravovaného xxxxx x xxxxxxx xxxxxx plateb xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx a tento xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plynu regulovanou xxxx nebo cenu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržního xxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx přepravy xxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx trvání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přepravy plynu x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx odběrných míst,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx službu xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Smlouvou x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxxxxxxxx x plynem, xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx soustavu poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx soustava xxxxxxxxx, x účastník xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx. Xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x sdružených službách xxxxxxx xxxxx, vlastním xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rezervované xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx míst, způsob xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Smlouvou o xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx uskladnit xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx či právnickou xxxxx dohodnuté xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx s plynem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx právnická osoba xx zavazuje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxx xxxxxx smlouvy, velikosti xxxxxxxxxx kapacity, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x těžební xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx plynu se xxxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) způsob úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x případě neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Smlouvou x xxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vypořádávat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek se xxxxxxx nebo právnická xxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodních podmínek xxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1, 2 x 4 xx 7 xxxxxxxxxx některou ze xxxxxxxxxxx náležitostí, xxxxxxxx xx za xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx.

§73

Xxxx xxxxx

(1) Stavem xxxxx xx stav, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nevyrovnané xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení celistvosti xxxxxxxxxxx soustavy, její xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x krizových xxxxxxxxx x plynárenství, xxx xxxxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx, xxx existuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx xxxx, x to x xxxxxxxx varování, xxx existují takové xxxxxxxxx, že může xxxxxx xxxx nouze, x z xxxxxxxx, xxx skutečně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxx.

(4) Pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx vzniku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, krajským xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) řídí činnosti xxx předcházení xxxxx xxxxx x při xxxxx nouze.

(5) Pro xxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxxx v hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxxx stavu xxxxx k nevyrovnané xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx výrobu, xxxxxxxx, distribuci x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xx odstranění havárií x obnovení dodávek, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníky xxxx x plynem.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxx likvidaci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x nezbytném xxxxxxx

x) uloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx skupinu xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx dodávat xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) omezí xxxxxxxx xxxxx do sousedních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího působnost Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x nezbytně xxxxxx rozsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu x plynem.

(11) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Účastníkem xxxxxx xx pouze xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx x xx-xx xx potřebné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výjimky, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výjimky x podmínky xxxxxx xxxxx xxxxx udělené xxxxxxx.

§73x

Xxxxxxxxxxxx standard

(1) Obchodník x xxxxxx nebo xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávky xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx výrobce xxxxx, xx xxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx vždy xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Povinnost xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního standardu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xx účastníky xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) využíváním xxxxxxxxxxxxxx paliv.

(4) Povinnost xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §19g xxxx. 1.

§73b

Přijímání xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx situacích x plynárenství

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21) x následně na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx sousedním členským xxxxxx Evropské xxxx, xxx xxxxxx nabídku xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx je možné xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxx 24 hodin; x xxxxxxxxxx xxxx pomoci xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přijímá x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx subjektům xxxxxxxxx, které ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx převzaly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7; xxxx xxxx považováno xx obchod x xxxxxx. Je-li vyhlášen xxxxxxxxx xxxx nouze, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V rámci xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx plynu21).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o přijetí xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za jednotku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníky chráněné x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

§73x

Xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx propojena xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21) x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx rozsah x cena xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx kvůli vyhlášení xxxxx nouze z xxxxxx poskytnutí mezinárodní xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Mezinárodní pomoc x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze xx xxxx 24 hodin. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx přijme xxx x plném, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx plnění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podřídit xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nouze.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx plyn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx jméno x xxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x kompenzaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(6) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x plynárenství xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx odstavce 3 xxxx podřídit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytnout za xxxxxx ministerstvu.

§73c vložen xxxxxxx předpisem č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§73d

Mimořádný xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx celé xxxxx xxxxx vyhlášen xxxxxxxx xxxxxxxx stupeň xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řešit xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §73.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx xxxx pozdějším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav nouze, xxxxxxx xxxxxxxxx odběrový xxxxxx vyhlášený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx x xxxx průběhu xxxxxxxxxxxx nestanoví jiné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Stav xxxxx vyhlášený provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx neruší.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze

a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx plyn xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xx účastník xxxx x plynem, který xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx plynu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx plyn xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxx x xxxxxxxx účastníka xxxx s plynem,

d) xx vtláčení xxxxx xx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx výrobci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plyn x xxxxxxxxx možném xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) provozovatel xxxxxxxxx xxxxx navýší xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem a xxxxxxxxx x těžbě xxxxx účastníka xxxx x xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx procenta těžby xxxxx podle xxxx xxxxx provozovatel zásobníku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx minimální výší xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nouze vyhlášen, xxxxxxxxxx §60c x §60d xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(6) Při vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx opatření, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělí xxxxxxx x povinností xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxx může xxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým je xxxxx dodávat xxxx, xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dodávky plynu, xxxxxxx xx vyhlášeného xxxxxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přepravu xxxxx do sousedních xxxxxxxxxxxxx soustav s xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odběru xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx mimořádný stav xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx zrušení mimořádného xxxxx nouze xx §73d xxxxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxx xxxxxx, změny x zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve stavu xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx

(1) Opatření xxxxx §73 xxxx. 9 x 10 x §73d odst. 6 xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxx řízení x návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo přiznáno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobám, ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ministerstva a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx následující xxx po xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nabytí účinnosti. Xxxxxxxx xx vyvěšuje xx celou xxxx xxxx trvání. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx důvody x xxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx postupem obdobným xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nouze xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X rozsahu, xx xxxxxx xxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx změna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nouze xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze pozbývají xxxxxx opatření uložená xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s účinností xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x vyloučení xxxxx xx náhradu xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx účastníci xxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxx xx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx plynu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx x plynem podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxx xx xxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx, xxx předcházení xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx je právo xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73g xxx není xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx mimořádném xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xx minimální xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx navýšení xxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x úrovni xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx odpovídající kladnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx kladné xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx okamžiku, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezeno, xxxxx xxxxx zaniká. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxx xx uhradit xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uplatnění xxxxxx na náhradu x xxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx cena plynu xxx xxxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx a poskytování xxxxxxx se xxxxxxxx 2 xxxxxxx přiměřeně.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odchylky x xxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pořizovací xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx odchylky. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a poskytování xxxxxxx se odstavec 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73d, xxxx. 4 xxxx. a) xxx rámec sjednaných xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx trhu s xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxx xxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx podřídit xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx provozovatel přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx složku xxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxxxx o vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 6 měsíců xx xxxxxxxx stavu xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zahrnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vratné xxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

§73x

Xxxx dodávky plynu xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx soustavu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx plynu x xxxx trvání xxxxx nouze.

(2) Xxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodávky xxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxx, že zveřejněním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx plynu oznámeno xxxxxxxxxxx.

(3) Dodavatel xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 x doložit xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx nouze ve xxxxxxxxx cenách xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, x xx nejpozději xx 3 dnů xx xxxxxxxxxx zvýšení xxxx xx dodávku xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 x výpovědní xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx zákazníka dodavateli xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákazníkům, nepoužijí. Xxxxxxxx xx povinen xx dodávku plynu xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx záporné xxxxxxxx xxxxxxxxx x stálý xxxxxxx xxxx x xxxxx stanovené Energetickým xxxxxxxxxx úřadem. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxx xxxx změnit xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx plynu v xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xx xxxxxxx plynu xxx mimořádném xxxxx xxxxx; ustanovení §11 xxxx. 6 se xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze hradit xxxxxx xx xxxxxx xx dodávku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plynu. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx vyhlášen xxxx xxxxx.

(7) Zvýšení xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 9.

(8) Xxxxxx-xx zvýšení xxxx plynu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx-xx zákazník xx xxxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx účinná xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx zachována, xx-xx x jejím xxxxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence.

§73h xxxxxx právním předpisem x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 10.8.2022

§74

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neoprávněná distribuce x xxxxxxxxxxx uskladnění xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) připojení xxxx odběr x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx neměřený xxxx,

x) xxxxx měřený xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. které xxxxxxxxxxxx nezaznamenalo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x plynem, x xxxxxxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx schváleno,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákazníka x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx měřicího xxxxxxxx,

x) odběr x xxxxx souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení pro xxxxxx nebo těžbu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plynu,

g) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx.

(2) V případě, xx xxx změně xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 pracovních xxx bez smluvního xxxxxxxx zúčtování evidovaného xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx, nejedná xx x neoprávněný odběr xxxxx a odpovědnost xx xxxxxxxx nese xxxxxxx subjekt zúčtování.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx

x) využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností,

c) xxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx při opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečněné x xxxxxxx x xxxxxxxxxx obsaženými x Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, xxxxxx xx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx uskladněním xxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uskladnění xxxxx xxxx x xxxxxxx x uzavřenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plynu,
b) xxxxxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxx smluvených platebních xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx odběr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a neoprávněné xxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odebírá xxxx, povinna xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx zjistit xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plynových spotřebičů xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx plynového potrubí xxxx xxxxxxxxxxx průtoku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxx neoprávněné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx plynu xx xxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxx přepravy xxxxx, službu distribuční xxxxxxxx xxxx uskladnění xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

Díl 3

Teplárenství

§76

Výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx je povinen, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx

x) x xx xxxxxx x dodávka xxxxxxx xxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx koncepcí11),

b) xx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx přípojku x odběrné tepelné xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx, způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jiné. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen vyúčtovat xxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxxx a xxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x poruše měřicího xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x měřicím x xxxxxxxxx zařízením,

d) xxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx platby za xxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxx záloh,

e) xxx xxxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxx rozdělení nákladů xxxx xx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxx nouze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxx,

x) xxx havarijním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie,

f) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 4,

x) xxx vzniku x odstraňování xxxxxxx x poruch xx xxxxxxxxxx xxx rozvod x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou,

h) jestliže xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx energie používá xxxxxxxx, xxxxx ohrožují xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x neprospěch xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie,

i) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stavět xxxxxxxx xxxx x přetínat xxxx xxxxxxxxxxx potrubními xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti xx zřizováním x xxxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provoz rozvodných xxxxxxxxx zařízení, pokud xxx neučinil po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti,

d) vstupovat x xxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva vnitra, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx obvodu xxxxx, xxxxx x vstupovat xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytným xxx výkon licencované xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provoz; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx veškerých xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx do provozu,

f) xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. b),

g) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, měření, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xx xxxxx xx náhradu xxxxx vyloučeno. Toto xxxxxxx, xxxxxxx-xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo v xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavinil xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti nebo xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x), x to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;&xxxx;xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx tuto povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx vlastník není xxxx xxxx není xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad rozhodne xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, kdy je xxxxxx, pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného zařízení.

(8) Xxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vjezd xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx okleštění xxxxxxxx xx povinen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x držitel xxxxxxx na rozvod xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky,

b) xxxxxxxx, provozovat a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx tepelné energie xxx, xxx splňovala xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a povinností x umožnit xxx xxxxxxx x zařízením, xxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx látku xxxxxx, xxxxxxx, ztráty, vlastní xxxxxxxx a dodávky xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie x poskytovat údaje xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxx xxxxxxx,

x) v případech xxxxx odstavce 4 xxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx omezení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx stavů xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výkonu 10 XX xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zveřejňovat způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(10) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 5 písm. x) xxxx x) xxxxxx x obvyklém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxx xx rozvod tepelné xxxxxxx do 2 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx jeho xxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx život, zdraví xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx toky, xxxxxxxxxxxxxxx vedení, xxxxxxx xxxxxxxx systémy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxxxx, x xx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxxx xxxxx zařízení zasahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ochranného, případně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxxxx. Při opravách xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx úpravách zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxx trasy, xxxxxxx xxxxxxxxxx technologický postup xxx zemních xxxxxxx xxx, aby byly xx xxxxxxx dotčeny xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx má právo xx připojení xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx tepelnému xxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx zřízenou xxxxxxxx přípojku x xxxxxxx tepelné xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx teplonosné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dodavatelem, x

x) dodávka xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx se schválenou xxxxxx energetickou xxxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x případech xxxxx §76 xxxx. 4.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběrateli tepelné xxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx vyžadující úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx teplonosné xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx písemně nejméně 12 xxxxxx předem. Xxxxxxxxxx-xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx oznámeným xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zřídit x xxxxxxxxxx náhradní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie.

(5) Xxxxxxx vyvolané jednorázové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípojky xxxx xxxxxxxxx stanice xxxxxx xxx, kdo xxxxx nebo odpojení xx rozvodného tepelného xxxxxxxx požaduje. Xxxxxxx xxxxxxx x odpojením xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx ke dni xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxx, kdo xxxxx xxxx odpojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx.

(6) Vlastníci xxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx osobám, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx tepelném xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie.

(8) Xxxxxxxx xx právo xxxxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; náklady na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx rozúčtuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Zákazník xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx.

§78

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyhodnocovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx teplonosné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx náklad xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx12). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx naměřených hodnot. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx pochybnost o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, je dodavatel xxxxxxx xxxxxxx povinen xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx zjištěné xxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxx. Zákazník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx závada měřicího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie. Xxxx-xx xxxxxx zjištěna, xxxxx xxxx náklady xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx distributorům xxxxxxx energie, xxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodavatele xxxxxxx energie xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx osadit x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx energie xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, je povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytápění x xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Instalované xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx naměřených xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx k měřicímu xxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přenosem xxxxx").

§79

Tepelná xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanice

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx určenou pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odběratel xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx tepelné přípojky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxx vlastník.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx objekt nebo xxxxxxxx xxxxxxxx udržovat x xxxxxxxxx, xxxxx x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§83

§83 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§85

§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§86

Přeložky rozvodných xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Přeložkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx některého souboru xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastník na xxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx. Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx přeložky x náklady xx xxxx provedení. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx přeložky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady.

(3) Xxxxxxxxxxx rozvodného tepelného xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Ochranná pásma

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx prostor v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxx k zajištění xxxx spolehlivého provozu x ochraně xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx osob. Ochranné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do provozu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx rovinami xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařízení na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxx x vodorovnou xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve svislé xxxxxxxxxxx, xxxxxx kolmo x xxxxxx zařízení x xxxx 2,5 x.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxx v samostatných xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdálenosti 2,5 x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanic x vodorovnou xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx svislé xxxxxxxxxxx 2,5 x.

(4) X xxxxxxxxx pásmu x xxxx ně xx xxxxx povinen xxxxxx se jednání, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bezpečný x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx prováděny xxx, xxx nedošlo k xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx staveb, zemní xxxxx, xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxx skládek a xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx provádět xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záměru x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx souhlasu, podmínky xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ochranné xxxxx se xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx dbát xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx provozovateli zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací na xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich nemovitostech. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx x xxxx xxxxxx prací xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§88

Xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xx stav, xxxxx vznikl x xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x důsledku

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxx xxxxx, stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx10),

x) havárie xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů10a),

e) teroristického xxxx,

x) xxxxxxxxxxx bilance x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob,

h) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x náhlý xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předcházení xxxxx nouze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx předcházení xxxxx xxxxx a při xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx povinni xx xxxxxxxx omezení spotřeby xxxxxxx energie bez xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx odběratelů tepelné xxxxxxx.

(4) Xxxx nouze x xxxx ukončení xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxx způsobem. Orgán, xxxxx stav nouze xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x předpokládaném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxx celé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xx xxxxxx nejvýše 12 kalendářních měsíců. Xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx důvody pro xxxx vyhlášení, x xx i xxxxxxxxx.

(5) X tepelných xxxx xxxxxxxxxxxx x více xxx 50 % x xxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxxxxx xxxxxx vstupy xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx stavu xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx nebo xxxxx xxxxx, který ministerstvo xxxxxxxxx, může přijímat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx jeho následků xxxx xxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie nebo xx rozvod tepelné xxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odběratelů tepelné xxxxxxx provádět xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxx z jiných xxxxxx, než pro xxxxx xxxx vyhlášeno xxxxxxxxxxxxx nebo pokud xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxx úřadem nebo Xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx.

§89

Neoprávněný odběr tepelné xxxxxxx a neoprávněná xxxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx důvodu nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx tepelné xxxxxxx xxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx tepelné xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx tepelné energie xxxxxx xxxxxxx zařízením, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx odběr xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxx odběr tepelné xxxxxxx nesprávně xx xxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx součástí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provedeny takové xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odběratele tepelné xxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx energie x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx xxx umožnění xxxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tepelné energie xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx energii, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx vzniklou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx uhradit výši xxxxx určenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se jinak. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vynaložené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) podniká x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx licence xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §7a,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plyn nebo xxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 nebo xxxxxx xxxxx stanovený x §3 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 17,

d) xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x dispečerskému xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;§22 xxxx. 3, §28 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), h), x), x) xxxx x §28 odst. 7 xxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 odst. 2 písm. x) xx x) xxxx x §62 xxxx. 4,

x) provede zásah xx xxxxxxxx elektrickém xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx elektřina, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx měřicím zařízením xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §71 odst. 11,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatelem xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s §28 xxxx. 4 nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 5 xxxx 6,

h) xxxx xxxxxxxxxxxx přímého xxxxxx nebo přímého xxxxxxxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §43 xxxx §65 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 xxxx §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo údržbu xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §79 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxx či uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx tepelné energie xxxxx §87 odst. 6,

x) poruší xxxxxxx xx xxxxxx stanovených x §46 odst. 8, 9, 10 xxxx x §68 xxxx. 3 xxxx 5,

x) nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 odst. 12 xxxx 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx umístí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 nebo xxxxxxx jinou xxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 4 xxxx vysadí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 odst. 3,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx x §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího zařízení xxxxx §71 xxxx. 4,

x) neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy zjištěné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx podle §49 xxxx. 4 xxxx xxxxx §71 xxxx. 7 xxxx neoznámí xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx bez souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxx energie x rozporu s §78 odst. 3,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6 xxxx neumožní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxx §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odběrného tepelného xxxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §77 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx povahy xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. a) nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §88 odst. 3,

x) vysadí xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx s §68 xxxx. 6,

t) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

x) zřídí a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x rozvodném xxxxxxxx zařízení nebo xxxx parametry bez xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx energie x rozporu x §77 odst. 4.

v) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 6,

x) provede xxxxxx na odběrném xxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx držitele licence xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 xxxx. 7,

x) poruší xxxxx stanovený x §87 xxxx. 4 xxxx provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §87 xxxx. 4,

x) jako xxxxxxxx dotčené xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §87 odst. 5,

x) xxxx člen statutárního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxx podřízený vedoucímu xxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx nebo jiné xxxxxxx plnění v xxxxxxx x §58d xxxx. 4 xxxx xxxxxx povinnost uvedenou x §58d odst. 5, xxxx

xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §25a odst. 5, §58d xxxx. 4 xxxx 5, §58i odst. 4, §58j odst. 6 xx 8, §59a xxxx. 5 nebo §60a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx dodavateli xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx měřidel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx vody x xxxxxxx x §78 odst. 5,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedenou v §66 xxxx. 3,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25a xxxx. 6 nebo v §59a xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu nebo Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

e) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx. 5 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxx xx. 3 Nařízení x velkoobchodním trhu x energií,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x velkoobchodním trhu x energií,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxx, xx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ač xx x xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, nebo

k) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxx x domě x xxxx nepředá xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxxxx xxxxx §11u odst. 1 xxxx §11w xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11u odst. 2 xxxx 3 xxxx x §11x xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §11w xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx povinnost mlčenlivosti xxxxx §17 xxxx. 13.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. a) xx y) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxx uložit pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx aa) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Kč. Za xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 písm. x), b) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 50 000 Xx. Xx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 2 xxxx. e) xx x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§91

Xxxxxxxxx držitele xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx §6 odst. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxx se údajů x dokladů, xxxxx xxxx stanoveny jako xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx licence, xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 30. xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx získaných energetických xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx v §11a xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3,

f) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 až 3 xxxx xxxxx §20 odst. 6 xxxx 7,

x) xxxxxx xxxxxxx ze zákazů xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx x §74 xxxx. 6,

x) xxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence xxxxx §12 odst. 6,

x) nepředloží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx tepelné energie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxx §11 xxxx. 6,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx stanovených xxxxxx xxx mimořádné xxxxx situaci podle §19d odst. 2,

n) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19f odst. 3, xxxx

x) xxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, správné xxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §19f odst. 4.

(2) Xxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a odst. 3,

x) omezí, xxxxxxx xxxx xxxxxx dodávku xxxxxxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxx xxxx. x) xx s),

d) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 5 xxxx x §58n xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dispečerskému řízení xxxxx §26 xxxx. 6,

x) neoznámí ministerstvu xxxxx údajů xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx autorizace podle §30c odst. 2,

x) xxxxxxxxx technické podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové nebo xxxxxxxxxxx soustavy zjištěné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §49 xxxx. 4,

x) neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6, nebo

j) xxxxxxxxx xx omezení spotřeby xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx §10a xxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 nebo neobnoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §24 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1&xxxx;xxxx. x), x), x), e) xxxx f) xxxx xxxx. 10 písm. x) xx x), x) xx x), x), x), x) xxxx x) xx x) xxxx v §24 xxxx. 11 xxxx. a) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §24 odst. 10 xxxx. x), x), n), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 2,

x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1, 3 xxxx 5,

h) xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx provedení podle §47 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 odst. 7,

x) xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx nebo nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §24 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxx xxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx operátora trhu xxxxx §12c xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §11s xxxx. 1, neuchovává údaje xxxxx §11s xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx §12c odst. 3,

x) neoznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x jejímu omezení xxxx xxxxxxxxx, podle §25 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §25 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), 10 nebo 11,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 2,

f) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a odst. 3 xxxx 4, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklady xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neseznámí x programem rovného xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnance xxxxx §25a odst. 5,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx jeho xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx x §25a xxxx. 8,

h) xxxxx x rozporu x §25a odst. 10,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 xx 5,

x) xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky xxxxxxxx v §45 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx provedení xxxxx §47 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné manipulaci xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §49 xxxx. 4,

n) neumožní xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6,

x) nezajistí na xxxx xxxxxx instalaci xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxx udržování x xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxx xxxxxx podle §49 xxxx. 7,

x) nevymění xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nouze xxxxxxxxx x §54 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v §25 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(5) Xxxxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §19g xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxxxxxx v §24a xxxx. 5 xxxx x §58n odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §12c xxxx. 2 xxxx §30 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx ukončí dodávku xxxxxxxxx zákazníkovi x xxxxxxx s §30 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodávek elektřiny xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zbytkovým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. x),

x) použije xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11r odst. 1,

h) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11t xxxx. 1,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11t xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx rozdíl xxxxx §11t xxxx. 4,

k) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19e xxxx. 5, xxxx

x) nesjedná se xxxxxxxxxx smlouvu podle §19g xxxx. 1.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

b) xxxxx, přeruší nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozporu x §57 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx přeruší provoz xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §57 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx skončení omezení xxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx §57 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení, podle §57 xxxx. 6,

e) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedených x §57 xxxx. 8 xxxx. x) až x),

x) xxxxxx některý xx xxxxxx uvedených x §24a xxxx. 5 xxxx x §58n odst. 5,

x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxx §67 xxxx. 8,

x) neseznámí xxxx, xxx potřebu přeložky xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx provedení xxxxx §70 xxxx. 2,

j) xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6,

x) nepodřídí xx xxxxxxx spotřeby xxxxx nebo změně xxxxxxx xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx uloženým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §73 xxxx. 9 xxxx. a) nebo §73d xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dodávek xxxxx §73 xxxx. 8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx havárie xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx následků xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxx o xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu podle §73a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobce xxxxx xxxxx Nařízení x opatřeních na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu,

p) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx připojena, xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 9,

x) neuskladní x xxxxxxxxx xxxxx xx stanovený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60d xxxx. 3,

r) xxxxxx xxxxxxxxx vyrábět xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx těžební xxxxxxxx xxxxxxxx dopravit xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §73d odst. 4 xxxx. e).

(7) Držitel xxxxxxx xx přepravu xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §73 odst. 9 xxxx. x) xxxx §73d xxxx. 6,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10a odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 xxxx. 5 xxxx xxxxx §58 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §58 odst. 8 písm. a) xx x), x), x) nebo x), x) xx x), x), x) xxxx x §58 xxxx. 9,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §58 odst. 8 písm. f), x) xx l), x) xx q), x), x), y) xxxx z),

f) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58n xxxx. 2,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 odst. 2,

x) xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo předpokládanými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §70 xxxx. 2,

j) nevybaví xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, měřicím zařízením xxxxx §71 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx udržování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 8,

l) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 9,

m) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx stavu xxxxx xxxxxxxxx x §73 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §73 xxxx. 8 nebo xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxx xxxxxxxxx následků podle §73 odst. 9,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx x xxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx podle §73 xxxx. 10,

p) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Nařízení x podmínkách přístupu x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx Nařízení o xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx vytěžený xxxx ze zásobníku xxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 písm. x).

(8) Xx-xx provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, dopustí xx xxxxxxx licence na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle §58b xxxx. 2 xxxx. x), nezřídí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. b) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58b odst. 2 xxxx. x),

x) nezřídí xxxxxxx radu podle §58b xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednatelů xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx strukturu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. c),

d) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxx §58b xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx x §58c xxxx. 6,

x) jmenuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxx x §58d xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx rady, x xxxxx volbě xx xxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxx zaměstnává x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1 až 3,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx rady, x xxxxx volbě xx xxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx, xxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonné řídící xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §58d xxxx. 4,

x) poruší xxxxx xxxxxxx v §58e xxxx. 2,

j) xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx plyn, xxxxxxxxx s plynem xxxx vlastní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabude xxxxx xx podíl xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozporu x §58g odst. 2,

k) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedených v §58g xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §58h xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 4, 5, 10 xxxx 11 nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 9 xxxx 12,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, x rozporu x §58h odst. 6,

x) xxxxx x xxxxxxx x §58h xxxx. 8 nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x §58h odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 1 xxxx nezajistí řádné xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx auditora xxxxxxxx podle §58j xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx programu osobu, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1,

x) neposkytne auditorovi xxxxxxxx informace nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x programem xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnance xxxxx §58j odst. 8 xxxx 9,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §58m xxxx. 1

x) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxxxxx x §58g xxxx. 8.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření stanovené xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §12c xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11s xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxx podle §11s odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §12c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 odst. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxx. a), x), x) xx x) xxxx x §59 odst. 9,

x) xxxxxx některé x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §59a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §59a xxxx. 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dozorčí xxxx xxxx správní rady xxxx xxxxxxxxxxx podle §59a xxxx. 5,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx jeho xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxx x §59a xxxx. 9,

x) xxxxx x xxxxxxx x §59a xxxx. 12,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) neprovozuje, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

l) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx způsobem jejího xxxxxxxxx xxxx předpokládanými xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 odst. 2,

n) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nebo pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx měřicí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 odst. 9,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxx xxxxx nouze uvedených x §73 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxx §73 odst. 8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) nekoordinuje xxxxxxxxxx havárií xxxx xxxxxxxx dodávek plynu x xxxxxxx stavu xxxxx vyhlášeného xxx xxxx xxxxx státu xxxxx §73 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. i), x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §59a odst. 6 nebo v §59a xxxx. 8.

(10) Xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §18a odst. 3 xxxx §73 odst. 9 xxxx. x) xxxx §73d odst. 6,

x) neoznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §60 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uskladňováním plynu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §60 xxxx. 6,

c) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60 odst. 8 xxxx. a), b) xxxx d) xx x),

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §60a odst. 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neseznámí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §60a odst. 5,

x) při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedenou x §64 xxxx. 2,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 4 nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu provozovatele xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx uložené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 písm. a) xxxx §73d xxxx. 6,

x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení dodávek xxxxx §73 odst. 8 nebo xxxxxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx nezahájí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozporu x §60 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx podle Xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

o) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60b xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx uskladněného plynu xxxxx smluv o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60c xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxxxx kapacity x xxxxxxx x §60d xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx x xxxxxxx s §60d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx nevyužitou skladovací xxxxxxxx podle §60e,

s) x rozporu x §73 odst. 10 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv xxxx xxxxx, která xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx plyn xx xxxxxxxxx plynu přímo xxxxxxxxxxx k přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx určené provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §73d xxxx. 4 xxxx. a),

u) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx připojeného k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §73d xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxx x §73 xxxx. 5.

(11) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx x plynem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx nedodává xxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §19g odst. 3 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx xxxxxxx, výši xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx v §24a odst. 5 xxxx §58n xxxx. 5,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12c odst. 2 nebo §61 xxxx. 2,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxx §73a odst. 2,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rozporu x §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxx xxxxx Nařízení x opatřeních xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §73c xxxx. 7 neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxx pořízený xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx §73c xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx sjednanou xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §73h odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxx trvání xxxxx xxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx podle §73h xxxx. 3,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §19e xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19g xxxx. 1.

(12) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx energie se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §76 xxxx. 4,

c) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §76 xxxx. 9,

x) neměří, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nezapojí xxxx neudržuje měřicí xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx správnost xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 6,

e) xxxxxxx správnost měření xxxx nevymění xxxxxx xxxxxxxx podle §78 xxxx. 2,

f) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx provedení, xxxxx §86 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 6,

x) nepodřídí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx §88 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxx x obnovitelných zdrojů xxxxxxx x dodávce xxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx podle §76 odst. 9 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu x §11v odst. 1,

x) nezaregistruje xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx xxxxx §11w odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx rozdíl xxxxx §11x odst. 3 xxxx nevrátí přeplatek xxxxx §11x xxxx. 3.

(13) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §11s xxxx. 2 xxxx 3, §11t odst. 5, §11w odst. 3, §11x xxxx. 3 xxxx 5, §19f xxxx. 2 xxxx 3 xxxx §20a xxxx. 3.

(14) Xxxxxxx licence na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuskladní x zásobníku plynu xx xxxxxxxxx časový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxxx x §60d xxxx. 3,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11r xxxx. 1,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11t xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11t odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11t xxxx. 4.

(15) Za přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 100 000 000 Kč nebo 10 % x xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) nebo m), xxxxxxxx 7 xxxx. x), d), q), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 8,

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 1 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), e) xx x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xx 6, odstavci 7 písm. x), x), x) až x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 9 xx 11 a 14,

x) 15&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx n) xxxx xxxxxxxx 12,

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 13.

§91a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) podniká x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k podnikání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7a xxxx neoznámí Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu zánik xxxxxxxxx podle §7a xxxx. 3,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tepelnou energii xxxx xxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určenému xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti podle §12 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx podklady nebo xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pachtu energetického xxxxxxxx podle §20 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 xxxx. x) xxxx f) xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x) až x), x), x), x) xxxx odst. 7 xxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §62 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x §62 xxxx. 3 nebo 4,

x) provede zásah xx odběrném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx plynovém zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x rozporu x §71 xxxx. 11,

x) x rozporu x §28 xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx soustavou xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxx x §43 xxxx §65 odst. 3 nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nestanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stavbou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §46 odst. 11 xxxx §68 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx provoz, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 nebo §66 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanice xxxxx §79 xxxx. 3,

x) jako xxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx §68 odst. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §46 xxxx. 12 xxxx 13 xxxx §68 xxxx. 5 nebo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pásmu v xxxxxxx s ustanoveními §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx §49 odst. 2 nebo §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx §71 xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 4,

x) zasáhne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx s §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 nebo xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxxx energie x rozporu x §78 odst. 3,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 odst. 6 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx podle §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prochází xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §77 odst. 7,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §53 odst. 3 xxxx zákaz neoprávněné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx §73f odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx §73d xxxx. 6 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 3,

w) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx x §68 xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx parametrů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §77 odst. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxxx náhradní či xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné energie x xxxxxxx x §77 xxxx. 4,

x) xxxx vlastník nemovitosti xxxxxxx umístění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 6.

(2) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) provede xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §77 xxxx. 7,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxx x §87 xxxx. 4 nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx pro xxxxxx xx rozvod tepelné xxxxxxx v rozporu x §87 xxxx. 4,

x) xxxx vlastník xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 5,

d) xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o metrologii xxxx xx zařízení xxx rozdělování xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx podle §78 xxxx. 5,

x) xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxx x §25a xxxx. 6 xxxx x §59a xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 odst. 1 tím, že xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx výkon xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 nebo xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18b xxxx neposkytne Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx zprostředkovatelskou xxxxxxx x energetických xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 6,

x) xxxx zákazník x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11u xxxx. 1 xxxx §11w xxxx. 1 nebo xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxx x §11u xxxx. 2 xxxx 3, §11w xxxx. 1 xxxx v §11x xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, nesprávné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §19d odst. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxxxx xxxxxxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §25a xxxx. 5, §58i xxxx. 8 xx 10, §59a xxxx. 5 xxxx §60a xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx, který není xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §76 odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 4,

x) nedodává xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx podle §76 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tepelné energie xxxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx podle skutečných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx měřicího xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnost xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 x 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxxxx, nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx neúčastní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obchodních xxxxxxx xxxxx §96x, xx-xx xxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx XXXXX26) xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxx čl. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxx čl. 8 Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 15 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §15b.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neuskladní x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §60d xxxx. 3.

(8) Za xxxxxxxxx uvedený v xxxxxxxxxx 1 xx 4 a 7 xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. v) a xxxxxxxx 6, kdy xxx uložit xxxxxx xx do 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x), xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1 000 000 Xx.

§91x

Xxxxxxxxx osoby, která xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx integrovaného plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládané osoby xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obchoduje x plynem x xxxxxxx x §58g xxxx. 1,

b) nezdrží xx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §58g odst. 5,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx částí distribuční xxxxxxxx x rozporu x §25a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §59a odst. 2 písm. x), xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §60a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokyn ohledně xxxxxxx provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zásobníku xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 10 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. c) xxxx d) lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx nebo 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx zásobníku plynu, xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neuvede pravdivé x xxxxx informace xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §11i,

x) xxxxxx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x odbornou xxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxx x oprávněné xxxxx spotřebitele xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx §11m xxxx. 5,

j) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě podle §11p xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxx

x) 15 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxx. x), b), x), x), x), x), x) nebo x).

§91d

Společná ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxxxxxxxxx regulační úřad.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX IV

ODVOD X XXXXXXXXXX PŘÍJMŮ

Díl 1

Xxxxx

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx osoba xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti, které

a) xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx propojené xxxxx xx. 6 odst. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) dodávají elektřinu xx xxxxxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx odvodu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx nadměrný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příjmem xx pro účely xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi tržním xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457), pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx dodané xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob, xxxxx xx určí výše xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tržeb x xxxxxxx vyrobené xxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx, xxx xxxxx příjem xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx veškeré xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx období, x xx xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxx k xxxxxx xx toto xxxxxx.

§94

Xxxxxxxxx x předmětu xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nadměrný příjem x prodeje xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx s instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX včetně,

b) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x registrovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx ceny,

2. xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2022,

x) x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx stanoven xxxxxxxx xxxx pološpičkový xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx odvodu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za redispečink xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx upravujícího xxxxxxx xxx x elektřinou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx elektřinu.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx poplatnících xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dosažený xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx následně xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x souvislosti x touto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatníkovi.

(2) Xxxxxxxxx odvodu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx odvodu xxxxxxx tímto jiným xxxxxxxxxxx.

(3) Výdajem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx vyňat z xxxxxxxx odvodu z xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, x jakém xxxx xxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx elektřinu a xxxxx xx s xxxxx poplatníkem přímo xxxx nepřímo propojený.

§95a

Výše xxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx činí 90 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx měně.

§95a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx získaného x xxxxxxx 1 XXx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx větru 180 eur,

b) využitím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 180 eur,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx 240 xxx,

x) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 210 eur,

g) xxxxxxxxxxxx využitím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 100 xxx,

x) x xxxxxxx energie 70 xxx,

x) x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektrickým výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx elektřiny

1. xx 140 XX xxxxxx 230 eur,

2. xxx 140 MW 170 xxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx 180 xxx,

x) x xxxxxxxx 180 eur.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxx xxxxx paliv xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se strop xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx převažující xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxx některou výrobnu xxxxxxxxx strop xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxx x odvodovém xxxxxx x xxxxx xx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li xx xxxxxxx ceny povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad 90 xxx za 1 xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxx odvodovým xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx 2023.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457) týkající se xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx i xx 30. xxxxxx 2023.

§95x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2022

§95d

Přepočet měny

(1) Xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx přepočet cizí xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurzu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx na xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Xxx tom xx použijí kurzy xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x účinností xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(2) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx na odvod x nadměrných xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx příjem.

§95e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X případě xxxxxxx elektřiny xxxxxxx xx xxxxxxx přede xxxx 8. xxxxx 2022 xx xxx xxxxx odvodu z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomuto xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxx 2

Xxxxxx odvodu

§95g

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx x nadměrných příjmů xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x provedení xxxxx xxxx dílčích xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České republiky. Xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxx

(1) Odvod x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx období xx platí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na odvod.

(2) Xxxxxx xx odvod xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(3) Xxx xxxxxxxxx zálohy xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx stanovení odvodu.

§95h xxxxxx právním předpisem x. 365/2022 Sb. x účinností xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx stejné xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahradit xxx xxxxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nepřihlíží.

§95i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95j

Vyúčtování

(1) Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx příjmů xx

x) xxxxx xxxxxxxx období xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx období do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zákonem xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správnosti x xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odvodu za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx x minimální rozsah xxxxxx xxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a vyúčtování

(1) Xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx daňového řádu x hlášení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2022 Sb. s xxxxxxxxx od 1.12.2022

XXXXX X

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x právech xx xxxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx vztahu xxxxx §17 odst. 7 xxxx. b) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve sporu xxxx xx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pravomocí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pravomocí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx ukončení řízení x rozkladu. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §141 xxxxxxxxx řádu x xxxxxx schvalovacích x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §97a xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx, xx xxxxxxx složitých xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 90 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 120 xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx o xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx k přenosové xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxxxx dbá, aby xxxxxxx x založení xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x povinnostech stran xxxxx.

(4) V řízeních xxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výpis, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx, povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smluvních xxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx povahy xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx paliva, xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence, xx povinen x xxxxxxx požadovaném xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence.

(7) Xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §58l odst. 2 xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx podle §10 odst. 7 xxxx §12 xxxx. 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xx právního xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obranu státu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx sloužících x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §18 xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxx nebo podle xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx hlavy xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie.

(9) Xx xxxxxxxxx x xxxxx nemovitostem, xxxxx xxx o energetická xxxxxxxx, jakož i xxxxxxx jejich užívání, xxxxx se nezapisovalo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právem, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zřejmé. V xxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nemovitostem xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx x xxxxx nemovitostem, xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklá xxxxx xxxxxx xxxxxx přechází xx nového xxxxxxxx xxxxxxx provozujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx část, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahují.

(11) Xxx xxxxxx vlastnické xxxxx x nemovitosti, k xxx xx vztahuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxx se pro xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx věcného břemene xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx znalecký posudek, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx47).

§96x

X xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx sporu xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxx. Účastník xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§96x xxxxxx právním předpisem x. 211/2011 Xx. x účinností od 18.8.2011

§96x

(1) V xxxxxx xxxxx §17 odst. 7 xxxx. x) xx podání návrhu xx xxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx účinky, xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx nepřípustný, xxxxxxxx

x) ve věci xxxx xxx rozhodl xxxx xxxx řízení xx xxxx xxxx xxxx xxxx soudem xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xx nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§96x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpisem Evropské xxxx

(1) Rozhodne-li Xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie22), xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx přezkumné xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne, xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx přezkoumání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x přezkumném xxxxxx.

§96x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§96x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx držiteli xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné energie xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx 3,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §18 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §18a odst. 3 xxxx §58l xxxx. 2,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxx Agentury xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou xxxx Nařízení o xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx jejich základě xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaného xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokut xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitě xx xxxx xxxx xxxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxxxx ministerstva podle §60d xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vymáhá xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xxxxxxx povinností nebo xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxx uloženého rozhodnutím xxxxxxxxxxxx podle §73 xxxx. 9 xxxx §73d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 2 správního xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx. Výše jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx ukládané

a) xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) jinému držiteli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§96e

Odvod neoprávněného majetkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Majetkovým xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxx ceně za xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn, pokud xx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stanovila-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu x účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx plynem povinen xxxxxxxx majetkový prospěch xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost odvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx uplynutím xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx, xx xxxxxxx odvést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je splatný xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx, stanoví-li xxx nařízením xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neodvedl nadměrný xxxxxxxxx prospěch xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, rozhodne ministerstvo x tom, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx povinnost xxxxxx nadměrného majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx státního xxxxxxxx.

(5) Účastník xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nesplnění věcných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx elektřiny xxxx xxxxx (xxxx xxx "neoprávněný majetkový xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx neodvedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx povinnost odvodu xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxx xx xxxxxx nástupce. Xx-xx právních xxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx odvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nadměrného majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§97

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx části v xxxxxxxxx výši, je xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx nebo plynem, xxxxx xx obdržel, xxxxxxx xxxxxx takovou xxxxxx xxxx xxxx xxxx operátorovi xxxx. Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx započítat platbu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platby xx úhradu prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, rozhodne Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad z xxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxx x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxxxxxxx ztráta a xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě vrátit xx státního xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx xxxx xxxx xxxx v nesprávné xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx takovou xxxxxx xxxx její část xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, x xxxxx tak xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx výši x důsledku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx poskytovaných xx žádostí, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uhradit xxxxxx xx xxxx 0,1 % xxxxx x částky xxxxxxxxx xx rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřený xxxx podle rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx, xxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Správu xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného zisku x penále xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx s elektřinou xxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x přiměřeného xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx při xxxxxx odvodů xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x penále xxx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx zisku došlo.

(6) Xxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxxxx obdobně x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx s elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu platbu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období podle §19f xxxx. 3.

§97x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x stanovení xxxx

(1) Řízení x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, Řádu provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxx, jejichž schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx, xxxx jejich změn (xxxx xxx "xxx") xx xxxxxxxx xx xxxxxx držitele xxxxxxx. Xxxxxx o stanovení xxxx se xxxxxxxx x moci xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx licence, jehož xxx xx předmětem xxxxxx.

(3) Dostane-li xx xxxxxxxxx xxx vlivem xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx předpisem odstraní. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nového xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu. To xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 12 nebo xxxxx §59 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 12 xxxx xxxxx §59 xxxx. 10, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a stanoví xxxxxxxxxx lhůtu. Xx xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx x dotčenými xxxxxxx, xxxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrh xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejméně xx 10 xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx na úřední xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x jaký xxxxx se xxxxx, xxx xx možné xx x xxx xxxxxxxx a do xxx xx možné xxxxxxxx připomínky. Xx xxxxxxx v případě, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řádu x dotčenými xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx první.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx schválením xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemohou být xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx připomínkami xxx odůvodnění xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx nezabývá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Energetický xxxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx úpravou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, může Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xx postup Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx. Xx dobu zveřejnění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí. V xxxxxx o schválení xxxxxx řádu se §45 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx řádu, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxx, xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo jeho xxxx v řízení xxxxxxxxx x moci xxxxxx.

(10) X řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx značné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech účastníků xxxx. Xxxxxxxxx řád xx držitel xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona požádat x xxxxxxx licence, xxxxx xxxxxx oprávnění x podnikání xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pásma xxxxxxxxx x elektroenergetice a xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů se xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxxx x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(3) Bezpečnostní pásma xxxxxxxxx zařízení stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasy xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cizím nemovitostem, xxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx nákup, xxxxxx x skladování uhlovodíkových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(7) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 158/2009 Sb.

(8) Zrušen právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(9)) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx plynu x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx parametrů xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx fyzická či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx novou xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb., xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxx o xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§98x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, minimální xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na měřicí xxxxxxxx, postup x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxx s elektřinou52), xxxxxxxxx xx kybernetickou xxxxxxxxxx měřicích xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx odebrané xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx výše náhrady xxxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx odběru, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx operátorovi trhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx povinností,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxxx řízení výroben xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxxx nebo plynárenské xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, postupy xxx xxxxxxxxx kapacit x xxxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx technicko-provozních xxxxx xxxxxxxxxxx účastníky xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacit x xxxxxx x plynárenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzorů xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxx x xxx odstraňování následků xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze x oznamování předcházení xxxxx nouze x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu x xxxxx včetně regulačního, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx preventivních opatření x plánu xxx xxxx nouze xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx ministerstvu, xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx minimálním xxxxxxxxxxx množstvím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob x xxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx republiky,

g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měřidel xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx údajů ze xxxxxxxx pro rozdělování xxxxxxx na vytápění x dalších údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vytápění x dodávku xxxxx xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxx xxx více xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx, xx x odběrného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kteří uzavírají xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxx k xxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zbytkového xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 50 xX.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad stanoví xxxxxxxxx

x) způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx, prokázání xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, x vzory xxxxxxx x udělení, změně x zrušení xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uděleného x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidel provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku plynu x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek a xxxxxx v elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx, výši xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx náhradu, xxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do fondu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vymezeny,

e) xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx x energetických odvětvích, xxxxxxx xxx regulaci xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx licencí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx odkupu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx věcné usměrňování xxx v teplárenství, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx energetických xxxxxx x xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx připojení xxxxxxx elektřiny, výroben xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektrizační nebo xxxxxxxxxxx soustavě, xxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxx x připojením x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkonu nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx souběžných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodu odkupovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx místě, x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 9,

h) Xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx, která xxxxxxx

1. xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x distribučním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx umožnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx a x distribuční soustavě x způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx kapacit v xxxxxxxxxxxx soustavě,

2. termíny xxx předkládání xxxxxxx x xxxxxxxx smluv xx xxxx x xxxxxxxxxx x termíny xxxxxxxxx smluv x xxxxxx registrace u xxxxxxxxx xxxx,

3. postupy x podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

4. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek elektřiny, xxxxxxx xxx vyhodnocování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx regulační xxxxxxx ve xxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxx nouze,

5. xxxxxxx pro obstarávání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx regulační xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxx, přiřazení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny,

9. xxxxxx xxx přerušení, omezení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny dodavatelem xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxxx xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxx účastníky xxxx x elektřinou xxx xxxxxxxxxx regulovaných cen x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,

12. technické xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

14. xxxxxx xxx xxxxxxxxx zálohových xxxxxx,

15. xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx předávacích xxxx, xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, která xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě, x distribučním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásobníku xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapacit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxx předkládání xxxxxxx x uzavření xxxxx xx xxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

4. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxx vyhodnocování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stavu xxxxx x při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

5. xxxxxxx x xxxxxxx xxx předkládání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

6. postup xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nevytěženého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx trhů a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávek plynu,

9. xxxxxxx a postup xxx volbě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a obnovení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neoprávněné xxxxxxxx,

11. xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance,

12. xxxxxxx ceny služby xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x termíny xxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx účastníky xxxx s xxxxxx,

13. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx,

14. xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

16. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx,

17. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity,

18. xxxxxx, způsob a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxx plynu a xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxx, náležitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x rozsah x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektroenergetice x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uchovávaných xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx derivátů,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx jiného ustanovení xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích, xxxxxx xxxxxxx, rozsahu x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x úrovni xxxxxx xxxxxxxx v elektroenergetice x x plynárenství, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vzor xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§99

Závěrečná ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx X xxxxxx č. 83/1998 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§100

X §2 xxxx. 1 zákona č. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx č. 147/1970 Xx., xxxxxx x. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx x. 118/1983 Xx., zákona x. 60/1988 Sb., zákona x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1990 Sb., xxxxxx x. 93/1990 Xx., zákona x. 126/1990 Xx., xxxxxx x. 203/1990 Sb., xxxxxx x. 288/1990 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx x. 305/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Sb., zákona x. 173/1991 Sb., xxxxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx x. 103/1992 Xx., zákona x. 167/1992 Sb., zákona x. 239/1992 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., zákona x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 474/1992 Xx., xxxxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx x. 21/1993 Sb., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., xxxxxx č. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx č. 135/1996 Sb., xxxxxx x. 272/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 148/2000 Xx., xxxxxx č. 63/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 239/2000 Xx., zákona x. 257/2000 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Sb., xx xx bodem 10 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňuje se xxx 11, xxxxx xxx:

"11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx cen

§101

Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb., zákona x. 151/1997 Xx. x xxxxxx x. 151/2000 Xx., xx xxxx takto:

1. V §1 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "jiných xxxxxxxxx xxxxx,".

2. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) vykonává xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, sjednávání x xxxxxxxx cen x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx x xxxxxxx energetiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx klíčování nákladů, xxxxxx a hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činností.".

3. X §3 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx cenových xxxxxxxx x oblasti xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.2)".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna živnostenského xxxxxx

§102

X příloze č. 2 XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 207: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Sb., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 136/1994 Sb., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Sb., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., zákona x. 28/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx. x xxxxxx x. 362/2000 Xx., se doplňuje xxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xx xxxxxxx 1 xxx:

"Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v tlakových xxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxx",

xxxx ve xxxxxxx 2 xxx:

"xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx střední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxx".

XXXX XXXX

§103

§103 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§104

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2001.

Klaus x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. x.

Příloha x xxxxxx x. 458/2000 Sb.

Bezpečnostní xxxxx plynových xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx (vzdálenost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásobníku) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sond

250 x

Xxxxx zásobníku xxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ústí)
s xxxxxx xx 100 xxxx
x xxxxxx xxx 100 xxxx80 x
150 x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynů
do xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxx 5 x3 xx 20 x3
xxx 20 m3 xx 100 x3
xxx 100 m3 xx 250 x3
xxx 250 x3 xx 500 x3
xxx 500 x3 xx 1 000 x3
xxx 1&xxxx;000 x3 xx 3&xxxx;000 x3
xxx 3 000 x3
20 m
40 x
60 x
100 x
150 m
200 x
300 x

Xxxxxxxxx (vzdálenost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xx 100 x3
xxx 100 m330 x
50 x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxx100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

100 m

Odpařovací xxxxxxx zkapalněných xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

200 x

Xxxxxxxxx xxxxxxx vysokotlaké x xxxxxxx úrovni 4 xx 40 xxxx xxxxxx


10 x

Xxxxxxxxx stanice x tlakem nad 40 xxxx

20 x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynovodní
přípojky x tlakové úrovni 4 xx 40 xxxx xxxxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx DN 300 včetně
nad XX 300 xx XX 500 xxxxxx
xxx XX 500
8 x
10 x
15 x
20 x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx 40 xxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx XX 300 xxxxxx
xxx XX 300 xx XX 500 xxxxxx
xxx XX 500 xx DN 700 xxxxxx
xxx XX 7008 x
15 m
70 x
110 x
160 x

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx elektrické xxxxxxx x xxxxx uskutečňované xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 28.8.2003

Čl. II

Přechodná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Práva x xxxxxxxxxx Bilančního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004 Xxxxxxxx plynárenský xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 3 nebo §59a xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58a odst. 4 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxx xxxxxx osob, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí; k xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx držené licence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx elektřiny x licence xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xx přepravu xxxxx.

4. Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx a xxxxxxx xx obchod s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oddělením xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx o xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §59a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Poprvé xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx zpracovat x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx x ministerstvu xxxxxxx podle §24a xxxx. 2 xxxx. x), §25a xxxx. 2 písm. d), §58a xxxx. 2 xxxx. d) a §59a xxxx. 2 xxxx. d) xx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx.

7. Vertikálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §58a x xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx §55 xxxxxxxxxx zákazníkem, není xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo o xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx o dodávce xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx odkazem xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx se elektřiny xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodavatele plynu, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxxx termínem xxxxxxxxx uvedených cen; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zákazník x xxxxx xxxxx nesouhlasí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jeden měsíc. Xxxxxxxxx xxxxx začíná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny a xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxx vznikl v xxxxxxxxxxx s oddělením xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

10. Práva a xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx souběžným držitelem xxxxxxx na distribuci xxxxx a xxxxxxx xx obchod x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oddělením xxxxx §59a zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, jakož omezení xxxxxx užívání, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx xx držitele licence xx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxx vznikl x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikla xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oddělením xxxxx §58a xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx vznikla na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x plynem xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx, který xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx §59a xxxxxx zákona.

14. Rozhodne-li Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smluv xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx xxxxxxx poskytnout xxxx vybranému xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxxxx x nezbytné xxxxx.

15. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů vzniklých xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x distribuci plynu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx.

16. Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. březnu 2005.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx užívání, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx operátora trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do posledního xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx venkovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xx nabytí účinnosti xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x odvolává ústředního xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průmyslu x xxxxxxx.

6. Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Osvědčení x xxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

9. Předseda xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx podle tohoto xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3. xxxxxx 2012, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx. Do xxxx, než Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nadále, xxxxxxxxxx xxxx do 3. xxxxxx 2012, xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x oddělení provozovatele xxxxxxxxx soustavy.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plynu x xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxx 2012, do doby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §10a xxxx. 1 zákona x. 458/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx splňovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 xxxx. 8 xxxx. x) x z) zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxx bodu 3 je přípustný xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx §58 xxxx. 8 xxxx. y) x x) zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výstupních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx přepravní soustavy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xx přepravní xxxxxxxx na tomto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx odvolat xxxx xxxx xxxxxxx vázat xx určitou xxxxx xx xxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx bodů 3 xx 5, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx o umístění xxxxxxx xxxxxxxxx zahájených xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §30a30d xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx započaté Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx x oblasti působnosti, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokončí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Pokuta xx xxxxx podle xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx správních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o 30 dnů.

10. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 30 xxx. Xxxxxx postupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx o xxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, provede Xxxxxxxxxxx regulační úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxx podle §58d odst. 1 x 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nevztahují xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

14. Výrobce elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 XX a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2012.

15. Výrobce xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 100 xX xx 2 XX xxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízením umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2013.

16. Xxxxx funkčního období xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jmenovaného přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Pro xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx výše poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxx 2010. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx účastníci xxxx x elektřinou a xxxxxxxxx trhu s xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx v xxxx 2010, xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty vydaná xx dobu xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx vydaná na xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx základě xxxxxxx x distribuci xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx smlouvy xxx, xxx splňovala xxxxxxxxxx §50 xxxx. 6 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 90/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x předchozí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zůstávají zachovány x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2017 xxxxx Xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx jmenuje na xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2 xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxx, jednoho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 4 xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 5 xxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřená xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x distribuci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx služby distribuční xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 nebo xxxxx §72 xxxx. 6 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Smlouva x dodávce xxxxxxxxx x smlouva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx smlouvu x dodávce xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 x smlouvu x xxxxxxx xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 zákona č. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 a xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §72 odst. 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Smlouva x xxxxxxxxx uzavřená podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx smlouvu o xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 nebo xxxxx §72 xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obsaženo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx závazku xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx není-li xxxxxxx x xxxxxxxxx sjednaná, xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednané xx smlouvě xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx. Xx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rezervovaného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předávacím xxxxx x xxxx výši xxx ve výši xxxxxxxx xx xxxxxxx x připojení xxxxx §50 xxxx. 3 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx smlouvě sjednané xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x žadatelem x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., platí xxxx xxxxx obdobně.

11. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx energie x činnosti podle xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx plynu, uskladňování xxxxx, rozvod tepelné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vypracují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx preventivních xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx nouze xxxxx §57 odst. 8 xxxx. x), §58 xxxx. 8 písm. xx), §59 odst. 8 xxxx. b) x §60 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxx, kdo je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2022 podle xxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx zprostředkovatele podle xxxxxx zákona xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023, xxxxx podá xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do 30. xxxx 2022, xxxxxxx xx xxxxxxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podnikání zprostředkovatele x kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx v roce xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, ve kterém xx vyhrazení xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §11m odst. 6 x 7 x §11n xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §11m xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

6. Xx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx uzavřenou xx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §11d zákona č. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Doba xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx stanovená x §11d xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Zmocnění xxxxx xxxxxxxxxx §11m xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx-xx x jeho xxxxxx xxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 a 6 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1. xxxxx 2027.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362//2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Čl. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení výše xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2022 podle xxxxxx č. 165/2012 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §17e odst. 12 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dodávce xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřená podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 4 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x zajištění xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 6 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona přechází xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx, dokončí Xxxx.

9. Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, dokončí Xxxx.

10. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx čerpání podpory xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §51 zákona č. 165/2012 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx skončena, xxxxxxx Xxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těžební xxxxxxxx x související xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem č. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xxxxxxx období xxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx funkce přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx končí xxxx xxxxxxx období, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx jmenovaného xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382//2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx povinen předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o velikostech x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 8 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Sjednal-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zásobníku plynu, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xx této smlouvy xxxxxxxxx nejpozději do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx plynárenskému xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxx xxxx služby xx uskladňování plynu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skladovací xxx, xxxxx xxxxx x roce 2023. Xxxxxxxx x cenách xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx 2023 a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 458/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

262/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012)

278/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

356/2003 Xx., x chemických xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci reformy xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

670/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x energetických odvětvích x o změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.12.2004

91/2005 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 458/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 26/2005

134/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 25.1.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §98 xxxx. 4 zákona x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 22.4.2005

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

296/2007 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

314/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 458//2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 95/2009

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

211/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011 x xxxxxxxx §17x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

299/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.5.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

90/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 165/2012 Xx., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

104/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 67/2013 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytů a xxxxxxxxxx prostorů v xxxx x xxxx, x xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2017, 1.1.2019 a 1.1.2020

152/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx hmotách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 6.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

1/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 383/2012 Xx., x xxxxxxxxxx obchodování x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x xxxxxxxx §77, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

362/2021 Xx., kterým se xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2022 x 1.1.2027

382/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2022 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

176/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 382/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě xxxxxxxx předpisů vyhlašovaných xx Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx (xxxxx o Sbírce xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

232/2022 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.8.2022 x výjimkou části §16, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

287/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti cen, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2022

365/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx některých xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

19/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 24.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/73/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x společných pravidlech xxx xxxxxxx xxx xx zemním xxxxxx x x zrušení xxxxxxxx 2003/55/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/27/EU xx dne 25. xxxxx 2012 x energetické xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX x 2010/30/EU x x xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/XX x 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/83/EU xx dne 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 97/7/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/944 xx dne 5. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx směrnice 2012/27/XX.

1a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. července 2009, kterým se xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx dne 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx x o xxxxxxx nařízení (XX) x. 1228/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1775/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (ES) x. 715/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 1227/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodního trhu x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/460 xx xxx 16. xxxxxx 2017, kterým se xxxxxx kodex sítě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravních xxxxx xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/1938 ze xxx 25. října 2017 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 994/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/941 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxxx připravenosti x xxxxxxx elektroenergetiky a x xxxxxxx xxxxxxxx 2005/89/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2019/943 ze dne 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxx x elektřinou.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1999 ze xxx 11. xxxxxxxx 2018 x správě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxx se xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 663/2009 x (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 94/22/XX, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/XX, 2010/31/EU, 2012/27/XX x 2013/30/XX, xxxxxxxx Xxxx 2009/119/XX a (XX) 2015/652 a xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 525/2013, x platném xxxxx.

1b) Čl. 3 xxxx. 2 x 3 nařízení Xxxx (XX) 139/2004 ze xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
1x) Část xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1e) Zákon č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1f) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1228/2003.
2x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 715/2009 ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 o podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám a x zrušení nařízení (XX) č. 1775/2005.
3) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů energie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
4c) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).
4e) Zákon č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke stavbě (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
5) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích.
Xxxxxxxx č. 55/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
5x) Xxxxx č. 406/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 150/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx energie.
Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6x) Xxxxxxxx č. 150/2001 Sb., kterou se xxxxxxx minimální účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx energie.
7) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.

9x) §25 xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

9x) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxxxx xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Sb.
12a) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
§13 zákona x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
18) Xxxxx č. 222/1999 Sb., o zajišťování xxxxxx České xxxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. července 2009, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938.

22) Xx. 39 Xxxxxxxx 2009/72/ES. Xx. 43 Směrnice 2009/73/ES.
23) §12 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) Zákon č. 174/1968 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.

Nařízení xxxxx č. 208/2011 Sb.

Mezinárodní dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po silnici (XXX) x xxxxxxx xxxxx.

XXX EN 1439.

28) Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §6c zákona x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad bezpečností xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/ES a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

33) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

46) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §16b xxxxxx x. 151/1997 Xx., xx xxxxx zákona x. 303/2013 Sb.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/941.

49) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/460 xx xxx 16. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zemní xxxx.

50) §70 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.