Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022 do 31.12.2022.


Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
458/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY PODNIKÁNÍ A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH

HLAVA I - OBECNÁ ČÁST

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Podnikání v energetických odvětvích §3

Licence §4

Podmínky udělení licence §5

Odpovědný zástupce §6

Žádost o licenci §7

Uznání oprávnění podnikat §7a

Udělení licence §8

Změny rozhodnutí o udělení licence §9

Zánik licence §10

Certifikace §10a §10b §10c

Práva a povinnosti držitelů licencí §11

Některá opatření na ochranu zákazníka §11a §11b §11c §11d §11e §11ea

Podmínky pro činnost zprostředkovatele §11f

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11g

Prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11h

Oznamovací povinnost zprostředkovatele §11i

Zánik a odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele §11j

Registr zprostředkovatelů §11k

Povinnosti zprostředkovatele §11l

Smlouva o zprostředkování v energetických odvětvích uzavřená se spotřebitelem §11m §11n §11o

Regulace nařízením obce §11p §11q

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn §11r §11s §11t §11u

Příspěvek na úhradu nákladů za teplo §11v §11w §11x

Povinnosti nad rámec licence §12

Dodavatel poslední instance §12a

Podmínky dodávky poslední instance §12b

Zahájení dodávky poslední instance §12c

Ukončení dodávky poslední instance §12d

Prokazatelná ztráta §12e §13

Fond §14 §15

Poskytování informací orgánům státní správy §15a

Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře §15b

Působnost ministerstva §16

Energetický regulační úřad a jeho působnost §17 §17a

Organizace Energetického regulačního úřadu §17b

Spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou národní bankou §17c

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu §17d

Zveřejňování a konzultace §17e

Vztah k Parlamentu České republiky §17f

Registr §17g

Námitka proti návrhu metodiky cenové regulace §17h

Změna návrhu metodiky cenové regulace §17i

Dozor v energetických odvětvích §18

Šetření týkající se fungování trhů s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření §18a

Šetření na místě v obchodních prostorách §18b §19

Regulace cen §19a

Metodika cenové regulace §19b

Hodnoty parametrů cenové regulace související služby v elektroenergetice a související služby v plynárenství §19c

Mimořádná tržní situace §19d

Ceny elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci §19e

Úhrada prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci §19f

Zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu §19g

Regulační výkazy §20

Operátor trhu §20a

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Díl 1 - Elektroenergetika §21

Účastníci trhu s elektřinou §22

Výrobce elektřiny §23

Provozovatel přenosové soustavy §24

Vlastnické oddělení provozovatele přenosové soustavy §24a

Provozovatel distribuční soustavy §25

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §25a

Technické dispečinky §26 §27

Zákazník §28 §29

Obchodník s elektřinou §30

Výstavba výrobny elektřiny §30a

Žádost o udělení autorizace §30b

Rozhodnutí o udělení autorizace §30c

Zánik autorizace §30d §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42

Povinnosti vlastníka přímého vedení §43 §44

Elektrická přípojka §45

Ochranná pásma §46

Přeložky zařízení §47

Styk zařízení §48

Měření §49

Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou §50

Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy §51

Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy §52

Neoprávněný přenos a neoprávněná distribuce elektřiny §53

Stav nouze §54

Díl 2 - Plynárenství §55

Účastníci trhu s plynem §56

Výrobce plynu §57

Provozovatel přepravní soustavy §58

Oddělení provozovatele přepravní soustavy §58a

Nezávislý provozovatel přepravní soustavy §58b

Ustanovení členů statutárního orgánu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58c

Nezávislost členů statutárních orgánů a zaměstnanců nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58d

Dozorčí rada nebo správní rada nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58e

Řízení o schválení ustavení členů statutárního orgánu a členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jejich odvolání §58f

Nezávislost provozovatele přepravní soustavy §58g

Požadavky na zdroje nezávislého provozovatele přepravní soustavy a jeho samostatnost §58h

Program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy a dohled nad jeho prováděním §58i

Auditor programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58j

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58k

Opatření k uskutečnění investic podle desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58l

Připojení k přepravní soustavě nezávislého provozovatele přepravní soustavy §58m

Vlastnické oddělení provozovatele přepravní soustavy §58n

Provozovatel distribuční soustavy §59

Oddělení provozovatelů distribuční soustavy §59a

Provozovatel zásobníku plynu §60

Oddělení provozovatele zásobníku plynu §60a

Vyhrazení zásobníku plynu výlučně pro provozovatele přepravní soustavy §60b

Povinnost využívání skladovací kapacity a postup v případě nevyužití skladovací kapacity v zásobníku plynu §60c §60d §60e

Obchodník s plynem §61

Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích strtan §61a

Zákazník §62 §63

Technické plynárenské dispečinky §64

Přímý plynovod §65

Plynovodní přípojka §66

Výstavba vybraných plynových zařízení §67

Výjimky z povinností přístupu pro nová plynová zařízení §67a

Ochranná pásma §68

Bezpečnostní pásma §69

Přeložky plynárenských zařízení §70

Měření §71

Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem §72

Stav nouze §73

Bezpečnostní standard §73a

Přijímání mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73b

Poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství §73c

Mimořádný stav nouze §73d

Postup vydání, změny a zrušení opatření ministerstva ve stavu nouze a v mimořádném stavu nouze a pozbytí účinků opatření provozovatele přepravní soustavy §73e

Omezení nebo přerušení spotřeby, změna dodávky plynu a vyloučení práva na náhradu škody §73f

Náhrada za omezení vlastnického práva, náhrada při mimořádném stavu nouze a náhrada příjmů z poskytování související služby v plynárenství §73g

Cena dodávky plynu při stavu nouze, mimořádném stavu nouze a po jejich ukončení §73h

Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu §74 §75

Díl 3 - Teplárenství

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie §76

Odběratel tepelné energie §77

Měření §78

Tepelná přípojka a předávací stanice §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85

Přeložky rozvodných tepelných zařízení §86

Ochranná pásma §87

Stav nouze §88

Neoprávněný odběr tepelné energie a neoprávněná dodávka tepelné energie §89

HLAVA TŘETÍ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §90

Přestupky držitele licence §91

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §91a

Přestupky osoby, která je součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele nebo koncernu §91b

Přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele §91c

Společná ustanovení k přestupkům §91d

HLAVA ČTVRTÁ - ODVOD Z NADMĚRNÝCH PŘÍJMŮ

Díl 1 - Odvod

Poplatník odvodu §92

Předmět odvodu §93

Vyloučení z předmětu odvodu §94

Zvláštní ustanovení o propojených poplatnících odvodu §95

Výše odvodu §95a

Strop tržního příjmu §95b

Odvodové období §95c

Přepočet měny §95d

Rozpočtové určení odvodu §95e

Stanovení rozhodného instalovaného elektrického výkonu §95f

Díl 2 - Správa odvodu

Obecná ustanovení §95g

Zálohy §95h

Hlášení §95i

Vyúčtování §95j

Společná ustanovení o hlášení a vyúčtování §95k

HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §96 §96a §96b

Přezkum souladu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu s předpisem Evropské unie §96c

Donucovací pokuty §96d

Odvod neoprávněného majetkového prospěchu nebo nadměrného majetkového prospěchu §96e

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk poskytnuté v nesprávné výši §97

Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu §97a

Přechodná ustanovení §98

Zmocňovací ustanovení §98a

Závěrečná ustanovení §99

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky §100

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen §101

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §102

ČÁST PÁTÁ §103

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §104

Příloha - Bezpečnostní pásma plynových zařízení

č. 278/2003 Sb. - Čl. II

č. 670/2004 Sb. - Čl. II

č. 158/2009 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXVII

č. 211/2011 Sb. - Čl. II

č. 90/2014 Sb. - Čl. II

č. 131/2015 Sb. - Čl. II

č. 362/2021 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. VII

č. 176/2022 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 134/2005 Sb.

INFORMACE

458

ZÁKON

ze xxx 28. xxxxxxxxx 2000

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY PODNIKÁNÍ X XXXXX XXXXXX XXXXXX X ENERGETICKÝCH XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1a) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x teplárenství, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx s xxx spojené.

§2

Vymezení xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx území, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxx vliv xx xxxxxxx jiné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxx, xxxx

2. práva xxxxx jiné právní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů kontrolované xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy, provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx získání xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx z xxxxx xxxx"), xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx podobě, xxxxx xx charakter obchodního xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technického xxxx xxxxxxxxxx získaná při xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx podnik, xxxxx má právo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo který xx kontrolován xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí

a) x xxxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 110 xX, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx 110 xX, xxxxx xxxx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 0,4/0,23 xX, 1,5 xX, 3 xX, 6 xX, 10 xX, 22 xX, 25 xX xxxx 35 xX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx distribuci elektřiny x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymezeném území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ochranné, xxxxxx, zabezpečovací, informační x telekomunikační xxxxxxxx xxxxxx elektrických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; distribuční xxxxxxxx je zřizována x provozována xx xxxxxxxx xxxxx,

2. elektrickou xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x elektrické xxxxxxx x mimo xx xxxxxxxxx od xxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. elektrickou xxxxxxx xxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx transformaci, xxxxxxxxxx, přeměnu nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektrických xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxx České xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx zařízením xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. odběrným xxxxxx xxxxx,&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxx a xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje dodávka xxxxxxxxx,

7. odchylkou xxxxxx xxxxxxx skutečných x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž zařízení xxxx připojena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx systémových služeb, x xx jejichž xxxxxxxx zpravidla dochází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

9. přímým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx připojena x xxxxxxxxx soustavě nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojeno s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ovládaných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx vlastněno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

10. přenosovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soubor xxxxxx x xxxxxxxx 400 xX, 220 xX x vybraných xxxxxx x xxxxxxxx 110 xX, xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx soustavami xxxxxxxxxx států, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, zabezpečovací, informační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx veřejném zájmu,

11. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, pro kterou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

13. systémovými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx spolehlivého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx provoz x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx soustav,

14. xxxxxxx xxxxxxxxx diagram charakterizující xxxxx průběh spotřeby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx používá xxx vyhodnocování xxxxxxxx,

15. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licencí xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx elektřiny, nad xxxxxxx xx xxxxx xxxxx oprávněna xxxx xxxx tytéž xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx kontrolu, x x nichž alespoň 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a alespoň 1 xxxxxxx licence xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

16. vyrovnávacím xxxxx x regulační xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx energií vypořádaný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

17. xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

18. xxxxxxxx xxxxxxxxx energetické zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení; výrobna xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

19. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

20. službou xxxxxxxxx soustavy zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x služeb xxxxxxxxxxxxx xx zabezpečením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

21. xxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxx souvisejících xx zabezpečením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

22. místem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavě nebo x distribuční soustavě, xx xxxxxx je xxxxxxxxx odběrné místo, xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx přímo, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, společné xxxxxxx instalace xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx domovní xxxxxxxxx,

23. xxxxxxxxxx místem xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavou a xxxxxxxx xxxxxx, výrobnou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx na jedné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx předání a xxxxxxxx elektřiny mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x plynárenství

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nízkotlakých plynovodů, xxxxxxxxxxxx přípojek x xxxxxxxxx plynovodů ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx objektů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx techniky a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx přímo propojen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x provozována ve xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzavírací xxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx, xxxxx odděluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx zařízením veškerá xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot,

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení jednoho xxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje dodávka xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

5. odběrným plynovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konečné xxxxxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

6. odchylkou xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx za xxxx celý xxxxxxxx xxx,

7. xxxxxxxxxxxx soustavou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, distribuci x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxx systémů, které xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení,

8. plynárenským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, zásobníku xxxxx, xxxxxxxxx plynovodu x xxxxxxx xxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, biometan, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

10. plynovodem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx začínající xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy a xxxxxxxx xxxx hlavním xxxxxxxx xxxxx; toto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, plynojemy, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stanice,

13. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; zásobník xxxxx xx xxxxxxxx x provozován xx xxxxxxxx zájmu,

14. přepravní xxxxxxxxx vzájemně propojený xxxxxx vysokotlakých plynovodů x kompresních xxxxxx x souvisejících technologických xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx x zabezpečovací xxxxxxxx x zařízení x přenosu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx plynu; xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxx xxxxxxxxxx plynovod, xxxxx xxxx xxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

16. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stát, xx xxxxx území xx xxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

17. společným odběrným xxxxxxxx xxxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníka, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je plyn xxxxxxx zákazníkům x xxxx nemovitosti,

18. subjektem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odchylek,

19. xxxxxxxxxx pravidlem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx plynárenství,

20. xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynovod xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu x přepravní soustavě xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxx těžebnímu xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

21. xxxxxxxx úrovní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plynová zařízení xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo technických xxxxxxxxxx,

22. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spotřeby xxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vybavena xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx spotřeby,

23. vertikálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licencí xx xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo výrobu xxxxx, xxx kterými xx tatáž xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, a z xxxxx alespoň 1 xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxxx, xxxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxx 1 držitel xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x plynem,

24. xxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodržení smluvních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení,

25. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

26. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx plynu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx svoji činnost xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx plynu; výrobna xxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx x provozována xx veřejném xxxxx,

27. xxxxxxxxxxx službou x xxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

28. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soustavou, včetně xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

29. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

30. službou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uskladňování xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

31. xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových xxxxxxxxx v plynárenství xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2017/1938,

32. skladovacím xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx 1. dubna x xxxxx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

33. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx plynárenskou xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx plynu,

34. xxxxxxxxxxxx dnem časový xxxx xxxxxxxx xx 06:00:00 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx 06:00:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

35. xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x3 xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, těžební xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotkách/den,

c) x teplárenství

1. distributorem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxx užívací právo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxx právnické xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxx distributor xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

3. dodávkou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzickou xx xxxxxxxxxx osobou; xxxxxxx energie xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nakupuje xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nakoupenou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx připojeno x rozvodnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdroji xxxxxxx energie,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

7. odběrným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxx tepelné xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx,

8. xxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx xxxxxxxx připojené xx xxxxxx xxxxxxx energie xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx odběr xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx části,

9. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, přeměna teplonosné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx tepelným xxxxxxxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby jednoho xxxx více objektů; xxxxxxxxx stanice xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx součástí xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; předávací xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jsou částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx x xxx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx dat,

12. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx společným xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením,

13. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx paliv xxxx jiné formy xxxxxxx získává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

14. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soustava xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, ohřev teplé xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

15. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x energetických odvětvích xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, činnosti xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx plynu, uskladňování xxxxx x xxxxxx x xxxxxx, výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, přeprava xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx elektřiny ve xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instalovaném elektrickém xxxxxx 100 XX x více x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, výroba xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx těžebního xxxxxxxxx, výroba tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx. Stavby xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx jsou zřizovány x provozovány xx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení anebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavby související xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastnické právo x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e).

(3) Xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx udělené Energetickým xxxxxxxxxx úřadem. Licence xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx výrobnách elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 10 xX xxxxxx xxx vlastní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s instalovaným xxxxxxx do 10 xX včetně, xxxxxx xxx xxxxxxx spotřebu xxxxxxxxx, xxxxx xx xx stejném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx se xxxxxxxxxx

x) na obchod, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx koksárenského xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, pokud se xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 50 xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jednoho zákazníka,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pohonných hmotách,

d) xx výkon zprostředkovatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx propan-butanových lahví, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provádění tlakových xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxx vlastněných xxxxx. Plnit propan, xxxxx a jejich xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, butanu x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů25) je xxxxxxxx. Plnění propan-butanových xxxxx xxx souhlasu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Zprostředkovatelskou xxxxxxx x energetických odvětvích xxxxx vykonávat osoby xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníka xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v energetických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hladiny xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx plynu xx 630 XXx, xxxxxxxxxxx x

x) obstarání xxxxxxxxxxxx x uzavření, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxx

x) xxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) xxxxxxxxx přípravných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x činnostem xxxxx xxxxxx x) x x).

(8) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx účelem je xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx moci.

§4

Licence

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx 25 let, x xx xx

1. výrobu xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xx dobu neurčitou, x xx na

1. xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx.

3. distribuci xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx plynu,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx tepelné xxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxx 5 let, a xx na

1. obchod x xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxx.

(2) Pro xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na přepravu xxxxx x

x) xxxxxxx xx činnosti operátora xxxx.

(3) X případě, xx xxxxxxx o xxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxx 1 doloží xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x energetickému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx kratší než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xx

x) plná xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobilost xxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx podle §6.

(2) Xxxx-xx o udělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx x udělení xxxxxxx, xxxx prokázat, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpoklady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x udělení licence xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx užívací xxxxx x energetickému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen doložit x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxx použitím x xxxxxx vymezeným tímto xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx má xxx licence xxxxxxx. Xxxxxxxx předpoklady není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx instalovaný elektrický xxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxxx xxx 200 xX, nebo xxxxxxx x licenci xx xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 1 MW.

(4) Xx bezúhonnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx který xx xxxxxxxxxx písmeno x), xxxx

x) pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x předmětem podnikání x energetických xxxxxxxxx,

xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směru x 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx x xxxxx. X xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 MW xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx rozvodného xxxxxxxx xxxxxxx energie s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 MW včetně xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. U xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx 20 xX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Finančními předpoklady xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyžadována xxxxxxx, x schopnost xxxxxxxxxx závazky nejméně xx xxxxxx 5 xxx. Xxxxxxxx předpoklady xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vedený xx majetek xxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxxxx rozvrhové xxxxxxxx, xxxx xxxx zamítl xxxxxxxxxxx návrh proto, xx majetek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, clech x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení, příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx.

(7) Technické xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u kterého xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví při xxxxx x v xxxxxxx x technickou xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení stavbou, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8) X udělení licence xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro jadernou xxxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo licence xx výrobu tepelné xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx výrobnu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 (xxxx jen "provoz xxx xxxxxxx technologie"); xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se smlouvou x připojení a xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx. Xxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx délku xxxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx trvající xxxx než 1 xxx xx možný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že provoz xxx ověření technologie xxxxx xxx 1 xxx je nezbytný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx technologie xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Odpovědný xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro udělení xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesplňuje-li xxx podmínku odborné xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxx funkci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xx 15 xxx navrhnout xxxxxx odpovědného xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxx se odpovědného xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x licencí xx xxxxxxxxxx x xxxxxx též vymezené xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) požadovanou dobu, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x bydliště osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, jakým jednají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx a rozsah xxxxxxxxx, seznam provozoven, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx území,

c) xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx odpovědného zástupce,

e) xxxxxxxxxxx dobu, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx udělena, x xxxxxxxxxx termín zahájení xxxxxx licencované xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v písmeni x) xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba x xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxx jejího pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku vedeného xx xxxxx sídla x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx, x odpovědného xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx doklady, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx doklady xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpoklady,

e) doklady xxxxxxxxxxx vlastnické xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x ustanovením xx funkce,

g) x xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; zahraniční fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx území.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) bezúhonnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1d) xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx; xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z Rejstříku xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datových sítí,

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ověří x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx doklady k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační úřad xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx x udělení licence xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx žadatel xxxx xxxxxxxxx nedoplatky na xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx správy xxxxxx xxxxxxx xxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx-xx licence xxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxx. x) xxxx c) xxxxxx xxxxxx, xxx licenci xxx xxxxxxxxx x xxxxx odvětví takové xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence.

(9) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx užívacího xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, x xxxxx žádostí x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx licence, x xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(10) Žadatel x xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx změny xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxxxx x x dokladech xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§7a

Uznání oprávnění xxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x elektřinou xxxx xxx obchod s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxx obchodu x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x uznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx obchod x plynem, xxxxxxxx xx osoba oprávněná x podnikání za xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodu x xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 zaniká, zanikne-li xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx rozhodnutí x uznání xxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §10 xxxx. 2 xxxx. b) xx x). Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx povinna Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění.

§8

Udělení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x udělení licence xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx podle §5. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx x plynem xxxxxx xxx marným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xx 30 xxxxxx x volném pohybu xxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxx licence xxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxx xxxxx narození, sídlo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx podnikání; x licencí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxx licence xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx výkonu licencované xxxxxxxx,

x) dobu, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx činnosti,

f) schválení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6,

x) seznam xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxx distribučních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx uděluje,

h) u xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, byla-li xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxxxx, bydliště mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu x Xxxxx republice, byl-li xxxxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízena, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx ustanoven; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx organizační xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxxx xx odpovědného xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx výrobní, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx na uskladňování xxxxx xxx xxxxx xxxxx jednu xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx od Rejstříku xxxxxx potvrzení nebo xxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx do dne xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx dokladu, xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx v odstavci 5 xxxx 6 xxxxx na xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx lhůtě 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx zaniká.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uveřejňuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku.

§9

Změny xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x všechny xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost předložit xxxxxxx x požádat x změnu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx změny xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nová energetická xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x držitele xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, na xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající licence. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámí nejpozději xx 30. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx změny xxx provozovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx energetických xxxxxxxx, získaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx svoji xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx územích. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(3) X změnách xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhodnout x x xxxxxxxxx xxxxxxx x případech, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx odůvodňují.

(4) Na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §8. X xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxx důsledkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx seznamu xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx podnikání, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xx 9.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx na obchod x elektřinou xxxx xxxxxx nejdříve 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 90 dní před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x její xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodne o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxx stanovenou xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. c). Xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxx xx xxxxxx s xxxxxx nezaniká do xxxxxx moci xxxxxxxxxx x žádosti o xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx udělena, xxxxxxxx náležitosti xxxxx §7 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxxxx, xxxxxx si xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pochybností x splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 5 x 6 se použije xxxxxxx.

§10

Xxxxx licence

(1) Xxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx smrtí xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 10,

x) zánikem xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x zrušení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx licence.

(2) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdraví xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx licenci zrušit, xxxxxx-xx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx nevykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvek xx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx podle §14,

x) xxxxxxx xxxxxxx řádně xxxxxxxxx ani xx xxxxxxxxxx regulovanou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x xxxxxxx licence, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx schopen xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx není x to xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 4 x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx řešení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, mohou xx výkonu licencované xxxxxxxx pokračovat xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ze xxxxxx,

x) xxxxxxxx ze xxxxxx a pozůstalý xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

c) pozůstalý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx pokračují xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxx činnosti, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemně ve xxxxx 3 xxxxxx xxx dne smrti xxxxxxxx licence xxxx xxx xxx prohlášení xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu pokračování xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx funkce.

(10) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 písm. x) až x), xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx předloží Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx licence. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držiteli licence; xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x provozoven, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu.

(11) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx licencované xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx za předpokladu, xx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx přeměny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx licence přeměňované xxxxxxxxx osoby. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x udělení licence xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx odštěpením xx xxxxxx licencované xxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxx uvedení xxxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Certifikace

§10a

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx skutečnosti, x xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 xxxx §58a xx 58n.

(3) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx vedou x xxxx, že nad xxx nabude kontrolu xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx země, xxxx že dojde xx xxxxx osoby xxxx xxxx z xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx soustavy, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Komisi (xxxx xxx "Xxxxxx").

§10x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx soustavu.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxx x moci xxxxxx

x) xx-xx důvodně xx to, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx přestal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 2 nebo §58a xx 58n, nebo

b) x podnětu Xxxxxx.

(3) Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx neshledá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 2, xxxxx xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx oznámení obdržel, Xxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx koncept xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx Komisi x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx konceptu xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx Xxxxxx umožní Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx řízení xx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 4 měsíců ode xxx xxxxxx zahájení, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a odst. 1. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx nevyhotoví Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 4 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx Komise xxxx od oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, platí, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x certifikaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24a xxxx. 2 xxxx §58a58n.

(7) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezávislosti xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nezávislosti xxxxx §24a xxxx. 2, §58b58m xxxx 58n xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx úřadem podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. O výsledku xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§10c

(1) Certifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu xxxx xxxxxxxxx soustavu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informuje o xxxxxxxx certifikace Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxx xxxxx vést k xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, x xxxxxxxxx x xxx neprodleně Xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neshledá důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 3, xxxxx xx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx obdržel, Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx je podmíněno xxxxxxxx stanoviskem Ministerstva xxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") x tom, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx země xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x jeho vydání. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx xx strany xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxx republice a Xxxxxxxx unii. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx zemi xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodního xxxxx, xxxxxx dohod xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx třetími xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx upravují xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx,

x) xxxx a závazků Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x dané xxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jej Xxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se k xxxx xxxxxxxx. Současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požádá Xxxxxxxxxxx regulační xxxx Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a odst. 2 xxxx §58a xx 58n,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx Evropské xxxx.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxx nebo xx 4 měsíců x xxxxxxx, xx Xxxxxx požádá x xxxxxxxxx Agenturu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx regulačních xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx")20), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států nebo xxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xx věci xx 2 xxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx. Přitom v xx největší míře xxxxxxxx stanovisko Komise.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx certifikát xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2, §58b xx 58m nebo §58n xxxx. 2, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx získání nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx osoby nebo xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo přepravní xxxxxxxx neohrozí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

(8) X certifikaci xxxxxxxx x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §24a odst. 2, §58b58m xxxxx §58n xxxx. 2, xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osob x xxxxx země vykonávajících xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx podmíněno závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Výrokovou xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhodl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Komise, xxxxxxxx rovněž odůvodnění xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§11

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti,

c) xxxxxxxx, xxx x výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx technická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx normami, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx licencované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a podklady xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx přístup k xxxxxxxxx, která x xxxxxx licencované xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vyúčtovávat xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx x související xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxxxxxx a dodávek xxxxxxx xxxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technického x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx zákazníků,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx života a xxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx životního xxxxxxxxx,

x) xxx výkonu licencované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x podmínkách dodávek xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx činností, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5a) xxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx mohly xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zajistit, xxx byly splněny xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx tohoto xxxxxx x jiných právních xxxxxxxx i v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx spojené x xxxxx x povinnostmi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx xxxxxx, technické x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxx x energetických xxxxxxxxx,

x) xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 předcházející xxxxxxxxx období,

p) nabízet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x srozumitelné xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx výkonu licencované xxxxxxxx xxx řešení mimořádných xxxxxxx1e) x xxxxxxxxx xxxxxxx1e) podle xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx1e) x x orgány xxxxxxxxx xxxxxx; havarijní xxxx xx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx1e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchod x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx uzavřených x xxxxxxxxx velkoobchodního xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uchovávané xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínkami ukončení xxxxxxx xx stávajícím xxxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, obchod s xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx obchod x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platit xx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxx nediskriminuje.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx elektřiny, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zálohové platby xx dodávku elektřiny, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx elektřiny, plynu xxxx xxxxxxx energie x následujícím xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx plynu, obchod x xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, výrobu xxxxxxx energie nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvisejících xxxxxx x elektronické xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, je držitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o vyúčtování x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx nesdělí xxxxxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Některá xxxxxxxx xx xxxxxxx zákazníka

§11a

(1) Xxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx, výrobu xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx za xxxxxxx xxxxx xxx

1. xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x roční xxxxxxxxx xxxxx xx 630 XXx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx dodávku elektřiny xxx

1. xxxxxxxxxxxx,

2. podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hladiny xxxxxxx napětí.

(2) Xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebiteli x podnikající xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx smlouvě o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu. Xxxxxxxx oznámení je xxxxxxx x právu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(3) Xxxxxx-xx změna xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxx účinky.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx zvýšením xxxx xxxx xx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínek, přičemž xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx zachována, xx-xx x xxxxx průběhu xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx licence.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, daní xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

(1) Spotřebitel xx xxxxxxxx bez postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx nebo plynu, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx prostory držitele xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení o xxxxxxxx závazku ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx činí 15 dnů x xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxx spotřebitele xx odstoupení od xxxxxxx uzavřené distančním xxxxxxxx nebo mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx od smlouvy xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Je xx xxxxxxxx licence, xxx prokázal, že xxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx určitou, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx závazek xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx až xx dvacátého xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xx smlouvy x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazku xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx plynu se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx změn xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx organizovaných xxxxxx s elektřinou xxxx plynem, xx xxxxxxxx vypovědět závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po doručení xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxxx xxxx plynu.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx opravňuje xxxxxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx určení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xx xxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxxx nebo plynem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se nepřihlíží.

§11d

Uzavře-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dodávce elektřiny xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx plynu xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 36 xxxxxx, xxxxxxxx se smlouva xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx odebírajícímu xxxxxxxxx z hladiny xxxxxxx napětí xxxx x roční spotřebou xxxxx do 630 XXx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx postihu xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx činí 15 xxx a počíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11ea

Spotřebitel xx právo xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx energie xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx neplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x), §74 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §89 odst. 1 písm. b), x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiznání xxxxxx xx dávky xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň informaci x tom, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx spotřebiteli dohodnout xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splátkách, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splátkách. Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebních povinností xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx dodávek z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx xxxxxxx.

§11xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§11x

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Energetický regulační xxxx udělí xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx žadatele, xxxxx

x) je plně xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 4,

x) xx xxxxxxxxxx x

x) xx ukončené xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx 5 xxx xxxxx v xxxxxxx výroby xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x době, xxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxx čin, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, se pro xxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. b) x x) xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx žadatelem x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu právnická xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxxx xx řádný výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx k xx xx smluvním xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx než 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx. Odpovědný zástupce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti zprostředkovatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem. Xxxxxxxxxx §6 odst. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11g

Řízení x xxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zprostředkovatele stanovených xxxxx zákonem.

(2) Splnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odborné xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xx osvědčuje xxxxxxx x Xxxxxxxxx trestů, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx si xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx podmínka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může vyžádat xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 měsíce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydaným státem, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx, x xxxxx xxxx osoba x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx pobývala xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jazyka; xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx stát nevydává, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx osvědčení o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx odpovědného zástupce, xx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx jeho ustanovení x ukončení xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxxxxxxxxx a písemně xx nevyhotovuje.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx zprostředkovatele

(1) Xxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o 5 xxx, x xx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11g xxxx. 1 až 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx při rozhodování x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx zprostředkovatele.

§11h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

§11x

Xxxxxxxxxx povinnost zprostředkovatele

Zprostředkovatel xx povinen bezodkladně xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, že

a) přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11x

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx mrtvou,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) uplynutím doby xxxxxxxxx oprávnění,

e) rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx trestu xxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx

x) přestal splňovat xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) uvedl x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepravdivé údaje.

(3) Xxxx-xx oprávnění odňato, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx uplynutí lhůty 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11k

Registr xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxx název xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx funkce,

f) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) datum zániku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§11l

Povinnosti zprostředkovatele

Zprostředkovatel je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx x ním jedná xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxx od xxxxxxx kontaktu x xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xx přiděleno, x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx činnost poctivě x x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx účinně xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škody.

§11l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx zprostředkovatelskou činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích uzavřená xx spotřebitelem xxxx xxx xxxxxxxx formu x zprostředkovatel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxx xxxxx zprostředkovatele, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, má-li xxx xxxxxxx spotřebitelem; xxxxx xxxx výše odměny x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx známa, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) splatnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zájem, x xx alespoň

1. xxx xx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx,

2. xxx se xxxxx o smlouvu xx xxxx určitou xxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platit xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x obstarání příležitosti x xxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx smlouvy na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx odvolat xxxxxxxx xxxxx §11o,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxx a

i) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy x zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx odvětvích.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx změně xxxx xxxxxxx závazku x takové xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx uzavření xxxxxx x zastoupení. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednáním udělit xxxx xxxxx novou xxxxx xxx x xxxx obsahem. Xx-xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uzavření xxxxxx x plné xxxx, xxxxxxx, xxx byla x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx plná moc.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, kterou za xxxx xxxxxxx, bezodkladně, xxxxxxxxxx do 14 xxx xx jejího xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx dodávky xxx takové smlouvy.

(6) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xx xx zprostředkovatele xxxxxxxx povinnosti podle §11 odst. 1 xxxx. g), x) x k) x x) xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx plynu x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §11l xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx závazek ze xxxxxxx x zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x dodávce xxxxxxxxx xxxx plynu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xx finanční xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uvedená xx zprostředkovatelské xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 3 písm. x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx již xxxxxxxxxxx službu.

§11n vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11x

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx kdykoliv do xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x jejím průběhu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx závazku ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx doba činí 15 xxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx doručení xxxxxxxx x výpovědi závazku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx obce

Obec xxxx nařízením obce53) xxxxxxxx, xx některé xxxxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x obci xxxx x její xxxxx zakázány.

§11p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§11x

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podat Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxx xxxxx x splnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx řešení xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx postup xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx elektřinu x plyn

§11r

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx části xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x domě x xxxx. Xxxxxxxxxx v xxxx x byty xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravu xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod tepelné xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální podpoře, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x na náklady xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx hledí, xxxx by xxxx xxxxxxxx zákazníkem x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx plynu odebíraného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x domě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx část xxxxxxxx

x) kategorie xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x domě x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxx místa xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx plyn zákazníka x xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxx x byty xxxxx xxxxxxxxx 30 000 Kč,

c) rozhodný xxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx den, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozhodný xxx, xx kterého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxx zohledňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx s xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx předávání xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx trhu a xxxx operátorem xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo obchodníkem x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x termíny xxx xxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Příspěvek, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xx xxx xxxxxxxxx příspěvek, xx xxxxxxx xxxxxx operátorovi xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni podle §11r xxxx. 3 xxxx. x). Xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Operátor trhu xx povinen xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxx §11r odst. 3 xxxx. x). Xx xx xx xx, xx předané xxxxx xxxx správné x xxxxxxxxxx.

(3) Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx dnem xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §11r odst. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx operátorovi xxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodníky.

(5) Operátor xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx příspěvkem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x plynem xxx zbytečného xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

§11t

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx účtovat x peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Obchodník s xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x plynem jsou xxxxxxx zohlednit příspěvek x xxxxxxxxxxx zálohových xxxxxxxx zákazníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 14 xxxxxx xx rozhodného xxx podle §11r xxxx. 3 písm. x).

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx zohledněného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s plynem xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x exekuci.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx v xxxxxxx x předanými xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(5) Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vzájemně xxxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x zohledněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká dluh xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x obchodníka x plynem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §51 xxxx 74 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx poskytování příspěvku x xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž pro xxxx účely je xxxxxxxxx příspěvku zákazník x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx x byty.

§11t vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Xxxxxxxx v xxxx x byty xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx zařízení, xxxxx x pravdivé údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uhrazenou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx služby podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostorů x domě x xxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxx x xxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxx společnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx v domě xxxxx xxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11r, xxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxx §11v. Xxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxx daný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11r, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx žádost na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11w xxxx. 1 xxx xxxxx xxx xxx daný xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

§11x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xx odběrného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxx x xxxx. Zákazníkem x xxxx s byty xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odebírající teplo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx teplé xxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56). X xxxxxxx zákazníka x xxxx x byty xx xxxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "příjemce služeb").

(2) Xxx účely zákona x státní sociální xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na teplo xxxxxxxxxx za příjem x na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx teplo xx hledí, jako xx xxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx nařízením xx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx část xxxxxxxx

x) výši xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx maximální xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 000 Xx; xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepla xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) termíny, rozsah x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie u xxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx operátora xxxx xxxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx teplo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx den, xx xxxxxxx zákazník xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx,

x) xxxxxxxx den, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx teplo, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11w

(1) Zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx podle §11v xxxx. 1 držitele xxxxxxx xx výrobu xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx x pravdivé xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx vlády. Nepožádá-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxx licence xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie, x xxxxx zdroji tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odběrné xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx zohledněn xxxxxxxxx na xxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplo, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni podle §11v odst. 3 xxxx. x). Má xx za xx, xx předané xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx údaje xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx podle §11v odst. 3 xxxx. x). Xx xx za xx, xx xxxxxxx údaje xxxx správné a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx licence na xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxx xx teplo xx xxxxxxxx zákazníka xxxxx §11v xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx má právo xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytovatelem příspěvku, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platby na xxxxxxxxxx příspěvku na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx na příspěvek xx teplo pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx tepelné energie.

(5) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx spolupráci x ministerstvem vypořádat xxxxxx xxxx přijatými xxxxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu a xxx xxxxxxxxxxx příspěvkem xx xxxxx držiteli xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§11x

(1) Držitel licence xx výrobu nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx povinen xxxxxxx x peněžních prostředcích xx zohlednění xxxxxxxxx xx teplo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platbách xxxxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 14 měsíců xx rozhodného xxx xxxxx §11v odst. 3 xxxx. x).

(2) X vyúčtování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx držitele licence xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx zákona upravujícího xxxxxx x způsoby xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x exekuci.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx teplo x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxx zohledněného xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §89 x příspěvek xxxxxxxxx jistinu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přijatými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx v xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž pro xxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx s xxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx v domácnosti xxxx xxxxxxxx v xxxx s xxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 232/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§12

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

(1) Povinností xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx x distribuce xxxxx xxx rámec xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu xxx xxxxx licence xxxxxxxxxxx xx výkonu licencované xxxxxxxx xxxxx držitelem xxxxxxx. Vlastník dotčeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx zájmu vzniká xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx licence xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxxxx naléhavé xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxx plynu xxx rámec xxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 na dobu xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 12 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx veřejném xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo z xxxx úřední. Rozklad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx energie převzetím xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xx xxxxx z prostředků Xxxxxxxxxxxxx regulačního fondu (xxxx xxx "xxxx") xxxxx §14. Prokazatelná xxxxxx vzniklá xxxxxxxx xxxxxxx na distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cen.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx činnost, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x plnění xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Dodavatel poslední xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx zařízení je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, držitel xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx s xxxxxx, který je xxxx xxx součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxx je držitel xxxxxxx na distribuci xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, má xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx uvnitř vymezeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx plynu xxx x držitelů xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx xxxx obchod x xxxxxx xxxxx xxxx první, který x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvnitř xxxxxxxxxx území dodává xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spotřebitelů. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s elektřinou xxxx xx obchod x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylek xxxx nepřenesl odpovědnost xx odchylku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx plynu na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovídá xx xxxx xxxxxxx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za odchylku. Xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx tuto xxxx xxxxxx elektřinu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřinu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx nastala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx od xxxxxxxxxx poslední instance xxxxxxxxxxx zahrnuje rovněž xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx. Xx neplatí v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx x dodávce xxxxx xxxxx §72 xxxx. 1.

(6) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx plynu x xxxxxxxx místě xxxx xx posledních 12 xxxxxx xxxxx než 630 XXx, s xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx zásobování obyvatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod. Xxxxxxxxx poslední instance xxxx xxxxxxx dodávat xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx místě.

(7) Dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx dodává xxxxxxxxx xxxx plyn xx xxxx nejdéle 6 měsíců xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx elektřina nebo xxxx nebyly ještě xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, byl-li x xxxxxxx touto xxxxxxxxxx požádán.

§12x

Xxxxxxxx dodávky poslední xxxxxxxx

(1) Dodavatel poslední xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxx odběru xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmínek podle xxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zakládají xxxxxxx nerovnováhu x xxxxxxx x povinnostech x neprospěch xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx platbu za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, včetně xxxxx xx dodávku elektřiny xxxx plynu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx platby xxx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, Energetický regulační xxxx neprodleně rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx xx plynem, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpoklad, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx okolnosti xxxx postup, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx dodavatele poslední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xx plynem, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx elektřinu xxxx xxxx xx xxxxxxx odběrných míst. Xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pominou-li důvody, xxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx instance xxxxx xxxx stanoví xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uložená xxxxxxxxx zanikne. V xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx plynem, kterému Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx, elektřinu xxxx plyn xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx, až do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12d.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxxxxxx xxxxx odběrného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 3 nebo místa xxxxxxxx xxx krytí xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx x odběrném xxxx xxxxxxxxxx místě, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky plynu, xx povinen informovat x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx výrobci x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzetí xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, výši xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Věta xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxx xxxxxxx také provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Okamžikem xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dochází x zániku xxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvami xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a původním xxxxxxxxxxx xxxx obchodníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12x

Xxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a odst. 2 x 4 xxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíců xx jejího vzniku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle §11a xxxx. 1 písm. x) xxxx b) xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxxxxxxxxxx poslední instance xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxx plynu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x plateb xx dodávku xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx předmětem xx dodávka elektřiny xxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v elektroenergetice xxxx plynárenství xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12c xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1; §50 xxxx. 2 a §72 odst. 2 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§12e

Prokazatelná xxxxxx

(1) Jestliže Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x cenách xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu rozhoduje xx xxxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 176/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§13

§13 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§14

Fond

(1) Xxxxxxxxxx určené x xxxxxx prokazatelných xxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxx licence, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, úroky x xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 3 a §4 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 xxxx povinni xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Prostředky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu a xxxx xxxxxxx vázány x úhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx povinnost dodávky xxxxxxx energie nad xxxxx licence.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx licencí x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Při správě xxxxxxxxx Energetický regulační xxxx postupuje podle xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx stanovená výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx období xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 5 000 000 Kč. Xxxxxxxxx xx xxxx 100 Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevrací.

(4) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx příspěvku jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dosažených xxxxx jimi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se tak xxxxxxx celková výše xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx rozpočítá xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx přispět xx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx. Xxxxxxxx licencí xxxx xxxxxxx příspěvek xx fondu xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyměří ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx vyměřený xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie nad xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu nejpozději xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoví xxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx ztráta držitelů xxxxxxx prostředky xxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx xxx.

(10) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů držitele xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15 xxx ode xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Zároveň je xxxxxxx licence povinnen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xx příjmem xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úroku x xxxxxxxx snížit xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x penále vybírá x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx předložit xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zprávu x stavu xxxxx xxxxxxxx xxxx přílohu xxxxxx ke státnímu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx rok xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářní xxx.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2015 Sb.

§15a

Poskytování informací orgánům xxxxxx správy

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx") xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na písemnou xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx úplné, xxxxxxx x pravdivé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx certifikace.

(4) Xxx xxxxxxxx podkladů x xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxx x účel vyžádání xxxxxxxx x xxxxxxxxx x poučí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§15b

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Agentuře

Má-li účastník xxxx podle čl. 8 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxx oznámených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 a 6 Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x energií xx xxxx 3 xxx od uskutečnění xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx záměru transakci xxxxxxxxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§16

Působnost xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx2)

x) vydává státní xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx energetiky a xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxx,

x) zabezpečuje plnění xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx x

1. xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxxxx, ochrany zákazníků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx soutěž,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx náhlé krize xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x zařízení x xxxxxxxx celistvosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

3. dovozech xxxxxxxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, a to xxxxxx xx 3 xxxxxx,

4. xxxxxxxx zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx autorizace,

5. skutečnostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx,

6. roční xxxxxxxxxx xxxxxx x kombinované xxxxxx a k xxxx užitých xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x vysokoúčinné kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx a výroby xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

7. schopnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

8. provozním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx období xxxxxxxx 5 xxx,

10. xxxxxxxxxx xx zabezpečení xxxxxxx elektřiny v xxxxxx 5 xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

11. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxx jiných osob, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xx týkají poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

12. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx energetické infrastruktury,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx elektřiny v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x případě potřeby xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásobníku xxxxx,

x) xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx přednost připojení xxxxxxx elektřiny x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce 15 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, zásadám xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) předává xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxx xxxxx Komisi,

i) xxxxxxxxxx analýzy zavedení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektroenergetiky x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xx xxxxxxx v xxxx stavu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. dodržování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x teplárenství x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxxxx xxxxx x odstraňování xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, v xxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx celistvosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

m) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti,

n) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě30) x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zajištění bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxx zákona k xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx21), x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx výjimek při xxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxx §73d,

o) provádí xxxxxxx xxxxxx energie x obnovitelných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich předkládání Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx podpory elektřiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx termínech xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x elektřiny x druhotných xxxxxx,

x) xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, staveb zařízení xxx uskladňování xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 MW x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx xx 30. xxxxx xxxxxx roku xxxxxxx Xxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx2) xxxx

x) přijímá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx sousedním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x účastníkům trhu x xxxxxx xx xxxxxx plyn xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx plynu, xxxxx má xxx xxxxxxxx, x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x x ceně za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx jejího určení, xxxxx i o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení o xxxxxxxx připravenosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx48); xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx rizik, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx energetické unie x xxxxxxxx x xxxxxxx klimatu54).

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se Energetický xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx regulace v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Energetického regulačního xxxxx je Xxxxxxx.

(3) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezávisle a xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx přijímat ani xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, vlády xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx zajištěna transparentnost x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pravomocí.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx cen, podpora xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných x xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx, podpora xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx regulaci. Energetický xxxxxxxxx úřad vykonává xxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x je příslušným xxxxxxx podle Nařízení x podmínkách xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx2a), Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxxxx2b) x regulačním xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxx s elektřinou x plynem x xxxxx Evropské xxxx x rozvoj regionálních xxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx x elektroenergetice x přepravních xxxxxxx x plynárenství.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx, změně, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx x naléhavých xxxxxxxxx energetické xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxx,

x) xxxxxxxx cen xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx kodex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx49),

x) xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §61a,

x) dočasném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx plynové zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kapacity x xxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67a,

x) xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) uznání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zahraniční xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podle §7a.

(7) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx spory x xxxxxxxx smlouvy xxxxx tohoto zákona xxxx držiteli xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x spory x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dodávek xxxx xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx energie x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo neoprávněné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x splnění povinností xx smluv xxxx xxxxxxxx licencí nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v případech, xx xxxxxxx xx xxxxx byla k xxxxxxxxxx xxxxx dána xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud x pravomocí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx spory x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x těžebním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x přístupu k xxxxxxxxxxxx kapacitě xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo distribuci xxxxxxxxx nebo plynu,

d) xxxxxxxxx spory jejichž xxxxxxxxx je určení xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení výrobny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxx §26 xxxx. 6,

e) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx tepelnou xxxxxxx xxx spotřebu v xxxxxxxxxx xxxx zákazníka, xxxxx xx fyzickou xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozhoduje

1. xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx licence x splnění xxxxxxxxxx xx smluv, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx distribuce xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx zákazníkem a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dodávka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, a xxx xx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x energetických xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18 x dozor xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx spotřebitele v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích,

g) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, Xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx x Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenství,

h) xxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fungování xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) monitoruje

1. uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smlouvách xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vylučujících xxxxx spotřebitele,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přepravních xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

3. stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x maloobchodním xxxx x xxxxxxxxxx a x plynem,

k) monitoruje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx doporučení xxxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxxx x plynu xxx xxxxxxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx soustav v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxx x rozvodu xxxxxxx energie,

o) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje x Xxxxxx x Agenturou, x ministerstvem x xxxxxx xxxxxxxxx úřady,

q) xxxxxxxxxxxx x občanskými xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx založenými xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury xxxx podává podnět Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, má-li xx xx, xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie22) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx s plynem,

s) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx stanovisko x xxxx xx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx povinnosti xx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Rady (XX) 2022/185457).

(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) sleduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx vztahy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx spory xxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx a ostatními xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x objektech, xxxxxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx součástí téhož xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx podnikatelské xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x poskytováním služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx po jednání xxxxx hromady uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx, x jejich xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx") a schvaluje xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávní xxxxx auditora xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx program rovného xxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x plánem xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydává Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx uveřejňuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxxxxx xx portálu xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věstníku je xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Energetický xxxxxxxxx xxxx předkládá xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxx x Agentuře zprávu x xxx činnosti x xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx posouzení souladu xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plány rozvoje xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx provedených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxx. Xxxxxx o xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předává xxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plynu49) a xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dále xxxxx xxxxxxxxx ceny tepelné xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx dále xxx xxxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx trvání xxxxxxxx cenu xxxxx xxx xxxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xx/xxxxxxx místo x xxxx marže xxxxxxxxxx xxxxx v Kč/MWh.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxx x odstavci 11 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx dalších xxxxxxxx vykonávaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelem distribuční xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, distribucí xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx operátora xxxx, jestliže je xx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nediskriminačního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx situace. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx oprávněn rozhodnout x tom, že xxxx xx uskladňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxxx x takovým změnám, xxx které xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Zaměstnanec xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x jiném právním xxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu (dále xxx "xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu"), xx xxxxx xxxxxxx vykonává xxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x Energetickému regulačnímu xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx xxxx v xxxxxx před soudem, xxxxxxxxx jestliže xx xxxxx xxxxxx orgánů xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu jejich xxxxxxxxxx xxxx povinností x xxx plnění xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx stejnou xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§17b

Organizace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Energetický regulační xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxx (dále jen "Xxxx"). Xxxxx z xxxxx Rady xx xxxxxxxxx Rady. Xxxxxxxx xxxx činnost Xxxx, x jeho nepřítomnosti xxxx xxxx xxxxxxx xxx pověřený xxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx Úřadu x xxxxx x xxxx čele. Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxx Xxxx x jejího xxxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx Rady je 5 let a xxxxxx xxxx 1. xxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxxxx jeden xxxx Xxxx. Do xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxx Rady xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx konce xxxx členství x Xxxx. Nikdo xxxxxx xxx xxxxxx Rady xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx sebou.

(3) Xx xxxxxx člena Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, pokud xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx anebo xx xx něj x xxxxxx důvodu xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem46),

c) má xxxxxxx 7 xxx xxxxx x energetických xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činnost ve xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu xxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx, plynem xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx50) nebo xxxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx,

x) je x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznávanou x zkušenou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx Rady xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx poslance xxxx xxxxxxxx, soudce, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné správě, x xxxxxx člena xxxxxx xxxxxx samosprávy x x členstvím x xxxxxxxxx straně xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx funkce,

d) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx neslučitelné x funkcí xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx právní xxxx rozsudku soudu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) úmrtím xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(6) Xxxx Xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx podnikatelskou činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx podnikání držitele xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx působící v xxxxxxxxxxxxx odvětvích, být xxxxxx jakýchkoli xxxxxx xxxxxx osoby nebo xx jinak podílet xx obchodním xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poradenskou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx působící x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx Xxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx placenou funkci, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx Xxxx vláda odvolá, xxxxx porušil xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx jedná x xxxxxxx x §17 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxx naruší xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx nevykonává xxxx xxxxxx po dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx. Ministr průmyslu x obchodu bezodkladně xxxxxxx vládě jmenovat xxxxxx člena Xxxx xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Rady.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx Rady zaniká x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx člena Xxxx, xxxx odstoupením xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předsedu Xxxx.

(9) Xxxx rozhoduje xxxxxxxxxx. Každý xxxx Xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx Rady xx xxxxxxx, pokud xxx xxx hlasovali xxxxxxx 3 její xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podepisují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx sepsáním xxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xx spisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx protokolu.

(10) Rada

a) xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x závěrečný xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxx Xxxx,

4. zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxx cenové xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(12) Xxxxxxxx Rady xx nárok na xxxx, náhradu xxxxxx x naturální xxxxxx xxxx prezident Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxx Xxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx měsíčního platu, xxxxx xx xxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx. Nárok na xxxxxxxx nevzniká, xxxxx xxx xxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx funkce xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx Xxxx, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný xxx.

(13) Xxxxxxxx Rady xx xxxxxxxx xx vedoucího xxxxxxxxxx úřadu a xx xxxxxxxx orgán xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx. Předseda Rady xxxx jím pověřený xxxx Xxxx xx xxxxxxxx dávat státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad, Úřad xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podněty, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění svých xxxxx. Xxx předávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx informuje Xxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxx mít xxxxxxx za to, xx narušují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepřiměřených podmínek xx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx cen xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx na činnost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x plynem, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx poplatku x xxxxxxx elektroenergetiky xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu x xxxxx xxxxxxx 1,70 Xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx 2,50 Xx xx měsíc xx xxxxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx činnosti Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxx nejméně 1 Xx/XXx a xxxxxxx xxxx 1,40 Xx/XXx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dvanáctinásobek xxxxx podle xxxxxxxx 2 a celkového xxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 x celkového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx k 31. 12. předaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx následující xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektřinu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 uveřejní Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad do 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

(6) Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx roku xxxxxxx odvádět xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx rozpočtu do xxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx z poplatku x xxxxx roce xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx vykonává Energetický xxxxxxxxx xxxx.

§17e

Zveřejňování x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx působnosti jednotlivých xxxxxx,

x) pravomocná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a dozoru x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu,

f) xxxxxxxx xxxxxx regulace.

(2) Energetický xxxxxxxxx úřad xx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,

b) návrhy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx Pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy, Řádu xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx návrhy xxxxxx xxxx a dále xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jiný právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx konzultací xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx x spravuje xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx předkládání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie.

(4) Každý, xxxxx oprávněné zájmy xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx e) nebo xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxx xxxxxxx, může x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplatnit připomínky x jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx nebo plánu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx návrhem xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx připomínkami bez xxxxxxxxxx xxxx uplatněnými xx xxxxx se Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx uplatnit xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) nebo x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 5 xxxxxxxxxx dnů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad může xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a), x) nebo x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k vyhodnocení xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx úpravou došlo x podstatné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx konzultaci xxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Při xxxxxxxxxx xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xx 11; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx nepoužije.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 16 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 60 dnů. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxx xxxxxxxx 3. X připomínkám xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(9) Zveřejnění xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatelům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanoví xxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 60 xxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxx 14 xxx před jeho xxxxxxx. Veřejného xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 8 x 9 a xxx, xxx xx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx projednání xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx záznam.

(11) Xx veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xx 30 dnů xx uskutečnění veřejného xxxxxxxxxx. Součástí písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx záznam o xxxxxxx xxxxxxxxx projednání.

(12) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx vydávaná podle xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx v cenovém xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx věcně xxxxxxxxxxxxx xxx tepelné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Sb., o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxx nejpozději do 30. xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§17f

Vztah k Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx projednání xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx vyžádání je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahu xxxxxx x činnosti x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx vyžádání Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx informovat o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx regulace a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx odstavců 2 x 3 xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 13.

§17g

Registr

Národní registr účastníků xxxx xxxxx Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x energií (xxxx xxx "xxxxxxx") je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§17x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx u Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podmínky x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx tímto xxxxxxx.

(2) Námitka musí xxxxxxxxx označení xxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxx jeho oprávněného xxxxx, který může xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nezákonnost xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx podává xx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx lhůtě xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předepsané náležitosti, xxxx námitku podanou xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx důvodnou, Energetický xxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x x opatřeních x nápravě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxx.

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§17i

Změna návrhu xxxxxxxx xxxxxx regulace

Dojde-li k xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17x vložen xxxxxxx předpisem x. 362/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§18

Dozor v energetických xxxxxxxxx

(1) Energetický regulační xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) tohoto xxxxxx v odvětvích xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) Xxxxxxxx o podmínkách xxxxxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxxxx, Nařízení x podmínkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Nařízení x opatřeních na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) povinností xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx xxxx Agentury xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx xxxxxxxx podle §18 xxxx. 3 xxxx §18a odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provádí kontroly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx seznámit x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mu protokol x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx nebo Xxxxxxxx xxxxxx

x) pokuty,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxx splnění; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x opatření x xxxxxxx původci xxxxxxxxxxxxx xxxxx přecházejí xx xxxx právního xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, odpovídají xx splnění povinnosti xxxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dozor x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xx xxxxxxxxx služebním průkazem xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxxxx podle Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií je Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx v pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kontrolované osobě, xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxx xxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání pro xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx spojených xxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx médiích, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxx a x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxxxx kontroly.

(6) Xxxxx pro vyřízení xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou kontrolujícího xxxx 30 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx případech 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxx zaměstnanci Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx těchto xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na trzích x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, zda xx xxxxxx trzích xxxxxxxx xxxxxx hospodářská xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xx před xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že na xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x k xxxxxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx hospodářské soutěže, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx povedou x xxxxxxxxxx příčin takového xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, jejichž xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx držitelé xxxxxxx x xxxxx zřízené xx účelem organizace xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahujícími xx x elektřině xxxx plynu.

(4) Pominou-li xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zrušení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx xxxx šetření xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx plynem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx trhu xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií xxxxxxx podrobit xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podrobit xx šetření Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxx šetření na xxxxx v obchodních xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

x) vstupovat xx xxxxxxxxxx prostor xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamů, xxxxx xx x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx přístupné, bez xxxxxx xx to, x xxxx formě xxxx xxxxxxx,

x) kopírovat xxxx získávat v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů,

e) xxxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznamy x xxxx se nacházející xx dobu x x xxxxxxx nezbytném x provedení šetření,

f) xxxxxxxxx xx xxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx vykonávat x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx součinnost potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vysvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, x kterých xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx strpět.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxx xx místě v xxxxxxxxxx prostorách xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx těchto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Každý, v xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx šetření v xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx povinnost, jsou xxxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zjednat xx k xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxx x obchodních xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsedou Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx vyhotovení x xxxxx úředního razítka, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx být šetření xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a datum xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx šetření xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxx šetření xx místě v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx proběhnout, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x poučí xx o jejích xxxxxxx x povinnostech xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

§19 zrušen právním xxxxxxxxx č. 670/2004 Sb.

§19x

Xxxxxxxx xxx

(1) Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu licencované xxxxxxxx, dále xxxxxx x přiměřený zisk xxxxxxxxxxx návratnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx energetické účinnosti xxx xxxxxxxx x xxxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zásobníků xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postupu tvorby xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx tržním xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxx schválený xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a opatření xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21).

(2) Cenou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxxx přenosové soustavy xxxx služby distribuční xxxxxxxx, které xxxxxxxx x cenu za xxxxxxxxx služby, xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx cena služby xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx x cenu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bodech xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazeb xxx zemní xxxx49).

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx ceny xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, kterou Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxx stanovení xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vytápění xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx pokrývaly ekonomicky xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instance, xxxx xxxxxx x přiměřený xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuje způsob xxxxxx výše ceny xxxxxxx x Kč/MWh xxxxxxxxxx aktuální xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx určení maximální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x Xx/XXx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx maximální xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Kč/odběrné xxxxx/xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx pokrývaly rozdíl xxxx předpokládanými xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx regulaci ostatních xxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx alespoň nákladové. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx dodavatele xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Cenu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx, xxx odpovídala xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x plynem. Cenu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, aby stanovená xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx ministerstvo, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx omezen x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxx xxxxx xx zúčtování xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx odchylky.

(7) Xx xxxxxx dodavatele tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx nebo distribuci xxxxx, xxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ceny xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů a xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx žadatel, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxx neumožňuje alespoň xxxxxxx oprávněných nákladů xxxxx xxxxxxxx 1. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx žádosti xxxxx nebo zčásti xxxxxx, Energetický xxxxxxxxx xxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x elektroenergetice xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx časové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sobě následujícími xxxxxxxxxxxx roky.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stabilní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a plynárenství.

§19x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx do 28. xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x postupy xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx vytvořil xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx elektroenergetiky a xxxxxxxxxxxx.

(3) Energetický regulační xxxx x xxxxxxxx xxxxxx regulace xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx regulační xxxxxx,

x) stanoví x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx regulace x xxxxxxxxxx období xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období,

d) xxxxxxx xxxxxx cenové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx parametry xxx regulační období x xx parametry xxx regulovaný rok,

f) xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx parametrů xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx složek x xxxxxxxx x postupy xxxx xxxxxx parametrů xxxxxx regulace x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx období,

g) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx licencí xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Změna xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx možná xxx x xxxxxxx

x) xxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx ni xx vliv, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx nebo xxxx mimořádné změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zřetele.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §17e xxxx. 8 x 9.

§19x vložen právním xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§19x

Xxxxxxx parametrů cenové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x elektroenergetice x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxx související služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s metodikou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx kodex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx49).

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§19d

Mimořádná tržní situace

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům nebo xxxxx xxxxxxxxxx trhu x elektřinou nebo xxxxxx.

(2) Vláda při xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx podpůrných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné způsoby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx dobu xxxxxxx 12 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx situace, xxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx současně xx xxxxxxxxxx cen xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x kategorie xxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx plynem, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx uplatní, xxxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx ceny uplatní, xxxxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx další věcné xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx. Vláda xxxx xxxx současně xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem, který xxxx xxxxxxxxxxxxx, získat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx stanovenou cenu.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx stanovených cen, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx dodavateli xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx tyto informace xxxx xxxxxxxx poskytuje, xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx, správně a xxxxxxxx.

(6) Ustanovení §17 xxxx. 12 x xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxx dotčeno.

§19e

Ceny elektřiny nebo xxxxx x mimořádné xxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx xx smlouvě xxxxxxxx xxxx elektřiny nebo xxxxx, která je xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxxx cena xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx ve xxxxxxx sjednaný způsob xxxxxx xxxx přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx spadá xx xxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxx, platí po xxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ujednanou xxxx stanovená xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxx, platí xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx odběru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu; pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ujednaná.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzické osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx napětí xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 630 XXx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 287/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2022

§19x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Nepokrývá-li xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx oprávněné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx, má xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Operátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxx prokazatelnou xxxxxx x přiměřený xxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx období. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx x vyjádření.

(3) Xxxxxx operátora xxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x účastník xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx, jsou xxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přiměřeného xxxxx a výší xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období.

(4) Účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu úplné, xxxxxxx x pravdivé xxxxx.

(5) Xx-xx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, který žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku. Xxxxxxxx trhu neprodleně xxxxx xxxxx žádost xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prokazující správnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx výpočtu prokazatelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxx rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx nebrání xxxxxx xxxx žádosti x xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období x po uplynutí xxxxxxxxxxx termínu.

(6) Xxxxxxxx xxxx má právo xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx. O poskytnutí xxxxxx rozhoduje ministerstvo xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotaci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §97.

(8) Xxxxx nařízením xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x období, xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx prokazatelné xxxxxx x přiměřeného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx podávání x xxxxxxxxxxx žádosti x úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx, xxxxxx podkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x způsob xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx zisku,

e) xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§19x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx cenu

(1) Xxxxx zákazník, který xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x stanovení cen xxxxxxxxx dodávku elektřiny xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx s elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1, o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx plynu xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost obchodníka x elektřinou nebo xxxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 630 XXx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x úhradou xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ceny, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2, xx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxx povinen v xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx stanovenou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxx xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 287/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2022

§20

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx více xxx 90&xxxx;000 odběrných xxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx x účtovém xxxxxxx xxxx xxx účtování x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vykupujícím xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx elektřiny z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plynu, uskladňování xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx než 90&xxxx;000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závěrce xxxxx xxxxxxx smluvní vztahy, x xxxxxxxx smluvních xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx držitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxx holdingu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx9a).

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x jehož soustavě xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxx připojena x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přepravní xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx účtuje x xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x licencovaných xxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9b).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxx ověřování xxxxxx xxxxxxx9b) držitele licence xxxxxxxxx x odstavci 1 zjistí xxxxxxx xxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxxxx činnostmi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx ve zprávě xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x výkonu licencované xxxxxxxx xxxx energetické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx holdingu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro účtování x xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovat Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úplné a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, pořídit x xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx x nim xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, přepravu xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, distribuci xxxxx, na xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx, xxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přesahuje 2&xxxx;500&xxxx;000 Kč, je xxxxxxx xxxxxxxxxx regulační xxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx. Xx žádost Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx osoba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. června Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx auditora xx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx. Držitel xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx účetní závěrku x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx je akciová xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx znějí xx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxxxxx xxxx musí mít xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx 7. Xxxxxxxx trhu xxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4. Členem xxxxxxxxxxxx orgánu, členem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operátora xxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) xxxxxx 2 xx 6 x x §4 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx s plynem x krátkodobý xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx energií,

b) vyhodnocovat xxxxxxxx xx celé xxxxx České republiky x toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zprávu x trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxx x roční xxxxxx x xxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpracovávat a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x budoucí xxxxxxxxx spotřebě elektřiny x plynu x x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxx nabídkou x poptávkou xxxxxxxxx x plynu,

g) xxxxxxxx xxxxxxx chráněných informací,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Pravidel xxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu,

i) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx nezbytné informace xxxxxxxxxxx s vyúčtováním xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nebo plynu x s xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xx schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) zajišťovat v xxxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při stavech xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxx x elektroenergetice x x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx plynárenství,

o) x xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxxxxxxx dodavateli poslední xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx míst xxxxxxxxx x jejich předávacích xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx statistiku xxxxxx xxxxx xx zahraničí x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynu,

r) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxx měsíčně xxxxxx x vyhodnocením xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do Xxxxx republiky a xxxxxx plynu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpracovávat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zelený bonus x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla,

v) xxxxxx xxxxxxx vykupujícímu rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenou x cenu xx xxxx činnost,

w) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zelený xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zelený xxxxx xx xxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uznávat záruky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) zpracovávat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx týkající xx budoucí očekávané xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx trhu, xxxxx mají xxxxx xx. 8 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií xxxxxxxxx xxxxxxxxx Agentuře xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx trzích x energií, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidence x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxx vzniku vykazovací xxxxxxxxxx xxxxx Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx.

(5) Operátor xxxx je xxxx xxxxxxx

x) xx výzvu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x na xxxx xxxx dodávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx plyn, a xx v xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxx není xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx emise skleníkových xxxxx.

(6) Operátor trhu xx právo

a) xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registrovaných xxxxxxxxx xxxx s elektřinou xxxx xxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x zabezpečení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx distribučních soustav x xxxxxxxxx xxxxx x další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxxxx xx plynárenských xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxxx xxxxxx dodávek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 400 xxx. x3 x od xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) vyžadovat xx xxxxxxxxxxxxx podnikatelů x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x podporovaných zdrojích xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx regulaci.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§22

Účastníci xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx,

x) zákazníci.

(2) Účastníci xxxx x elektřinou

a) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odchylek, x

x) xxxxx přenášet xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odchylek.

(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xx povinen hradit xxxx xx systémové xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x složku xxxx xx podporu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx i v xxxxxxx, kdy není xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx služby distribuční xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobenou x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobně xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x zajištění provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při neoprávněném xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Výrobce xxxxxxxxx je povinen xx xxxxxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx nemovitosti xxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx smluvně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxx nebo xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx s ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), rozhodne příslušný xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx x odejmutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen

a) xx xxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovateli xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx výroben x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 30 MW x více x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx je xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxx xxx prokázaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx úhradu nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx, která není xxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx operátorovi xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převzal odpovědnost xx jeho xxxxxxxx, xxxx přímo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx výrobna xxxxxxxxx xxxxxxxxx, potřebné xxxxx xxx provoz x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

j) xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

1. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxx CO2 x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyprodukovaného xxx výrobě elektřiny x xxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx pokyn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 xxx xx xxxxxxx licence xx výrobu elektřiny x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 x případech, xxx xxxxxx elektřinu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 kW x xxxx zařízením umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a udržovat xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx výrobny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obnovitelné zdroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 2000 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 XX xxxxxx x na xxxxxxxx xxxx vodní elektrárny x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 10 MW xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx x upřesňování spolupracovat x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx připojena; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 XX,

x) xxx xxxxx parametrů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Výrobce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx řízením xxxxxxx elektřiny xxxxx §26 odst. 5.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx bezpečný, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx, x xx xxx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx integraci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx propojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soustavu xx xxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou,

f) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníky xxxx x elektřinou xx xxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx licence xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, zabezpečování x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potřebu; pro xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) obstarávat xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

1. xxx bezprostředním xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxx likvidaci xxxxxx stavů,

2. při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

3. xxx neoprávněném xxxxxxx elektřiny xxxxx §53,

4. xxxxxxxx xx xxxxxxxx neumožní přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xx xxxxx x neoprávněný odběr xxxxx §51,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, rekonstrukcí, xxxxxx x revizí,

7. xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx distribuční soustavy,

8. xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx osob,

9. při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxx vlivů, xxxx

10. x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx provozovateli propojených xxxxxxxxxxx xxxxxxx,&xxxx;

x) změnit xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxx xxx stavech xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny do xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §52,

5. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení,

6. xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, údržby x xxxxxx,

7. xxx vzniku x xxxxxxxxxxxx poruch xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

8. při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx majetek osob,

9. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky k xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

10. x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

11. xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 5,&xxxx;

x) x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nemovitosti xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstraňovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dráhy, xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx telekomunikací, v xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx integrace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nabývat vlastnické xxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x xx smluvně x xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxxx náhradu; v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx již xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. c) xxxx 6 x xxxxxxx x) xxxx 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx započetí a xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 50 xxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx neplatí, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x případech, xxx poruchu prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx.

(8) Provozovatel přenosové xxxxxxxx je povinen xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x) xx nejvíce xxxxxx práv vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx možné s xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku nemovitosti. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx v obvyklém xxxxxxx nemovitosti xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx náhradu podle xxxx xxxxx lze xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxx soustavy do 2 xxx ode xxx, xxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) každému, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přenos každému, xxx x to xxxxxx, xx xxxxxxxx x splňuje podmínky xxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx ohrožení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě,

c) xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny přenosovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x vyhodnocené xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) zpracovávat x po schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelům xxxxxxxxxxxxx soustav, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x rozvoji xxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o omezení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx odstávek xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx druhý rok xxxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx přenosové soustavy x xx xxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x možnostech přenosu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxx hlediska,

m) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a za xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx Energetického regulačního xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx a x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x zajišťovat, xxx nebyly chráněné xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat xxxxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx připojeno x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx úroveň kvality xxxxxxx x xxxxxx x zveřejňovat xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fyzikálních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxx xx 1. března xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx špičkové xxxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxx výroben xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx energií,

v) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx na přenos xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx fungování trhu x xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xx činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) registrovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxxxxx, odběrných xxxx x xxxxxxxxxxxxx soustav xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx neznevýhodňující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxx.

(11) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) nezneužívat xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přístupu x přenosové soustavě xxx prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxxxx realizovaným xxxxxxxx ve skupině x

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx informace nebyly xxxxxxxxx x zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx51), x xx xx 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx za období xxxxxxxxxx 36 měsíců.

§24x

Xxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxx z hlediska xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo výrobě xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s plynem.

(2) X xxxxxxxxx nezávislosti xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxx xxx splněny xxxx podmínky xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevykonává xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, obchodníkem x elektřinou xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x nim uplatňují xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx,

x) xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx neuplatňuje jakékoliv xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plynem,

2. vyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jinými xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ani xx xxxxxx x xxx neuplatňuje jiné xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx x plynem,

e) xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx členy xxxxxx xxxxxx provozovatele přenosové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněna jmenovat, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jednajících xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výrobcem xxxxx, xxxxxxxxxxx x elektřinou xxxx obchodníkem x xxxxxx nebo xx xxxxxx k xxx xxxxxxxxx xxxx právo,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obchodují x elektřinou xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, členem statutárního xxxxxx nebo členem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníka s xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx celek nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx osobu xxx odlišné xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx vykonává kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kontrolu nebo xxxx právo nad xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx orgán, xxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x plynem, xxxx xxx xxxxxxxxx xx státním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxx jiné právo xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Podmínky nezávislosti xxxxx xxxxxxxx 2 xx považují xx xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právnické xxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav x jednom nebo xxxx státech xxxx x xxxxxx osobě xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx takové osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provozování xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založené xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxxxxxx, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sám xxxx xxxxxxxx xx shodě x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dozorčí rady, xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx vlastnit xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) právo xxxxxxxx, volit xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxx stanovami,

d) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vyvolává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx plynu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem.

§25

Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx spolehlivé provozování, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řídí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustavami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 odběrných míst xxxxxxxxx, nesmí být xxxxxxxxx držitelem licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, obchod x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x plynem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxx

x) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx soustavy x x xxxxxxx informací xxx činnost výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nakupovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx

1. při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx majetku xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53,

4. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51,

5. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx pásmu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,

6. xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxx xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx, xxxxx ohrožují život, xxxxxx nebo majetek xxxx,

8. při xxxxxx xxxxxxxxx zařízeními, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a zákazník xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

9. xxx xxxxxx elektřiny, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vážného důvodu xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přestože xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, výměny či xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx písemně nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) změnit nebo xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx x xxxxx elektřiny xx xxxxxxxxx xxxx vývoz xxxxxxxxx do zahraničí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx x xxx likvidaci xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx nouze xxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx,

3. při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §53,

4. jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxx neoprávněné xxxxxxx xx distribuční soustavy xxxxx §52,

6. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nebo v xxxx ochranném xxxxx, xxxxxxx xxxxx, rekonstrukcí, xxxxxx x revizí,

7. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx poruch xx xxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxx přenosové xxxxxxxx,

8. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

9. xxx xxxxxxx elektřiny zařízeními, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vlivů,

10. při xxxxxxxxx dispečerského xxxxxx xxxxx §26 odst. 5, xxxx

11. xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx opakovaně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx se xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x provozovat xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x umísťovat x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx cizí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, obnovou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

g) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxx po předchozím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx uživatel,

h) xxxxxxxxx xxxx vjíždět x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x služeb orgánů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nemovitosti, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx a způsobem xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), a xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx vlastník xxxx xxxx xxxx určen xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx nedosažitelný xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x ním a xxxx-xx dány podmínky xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4e), vydá příslušný xxxxxxxxxxxxx úřad na xxxxx příslušného provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. To xxxxx i x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, pro xxxxxx xx právo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxx 5 a xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx x místě xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx elektronických komunikací x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nutných provozních xxxxxxxxxx, xxx nichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x d) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obnovit xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. c) xxxx 4 x xxxx. x) bodu 5 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náhrady xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx uvedených x odstavci 3 xxxx. c) a x) xx xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx provozovatel distribuční xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předchozímu účelu xxxx užívání dotčené xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stromoví xx xxxxxxx na svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx xx xxxxx.

(9) Xxxxx xxx vlastník xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x f) xxxxxx x obvyklém užívání xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx přiměřenou jednorázovou xxxxxxx5). Právo xx xxxxxxx podle věty xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxx xxxx došlo, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxx povinen

a) xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovit xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a umožnit xxxxxxxxxx elektřiny každému, xxx x xx xxxxxx, xx připojen x splňuje podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx přenosové soustavy,

b) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxx elektřiny,

c) zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxxxx odebírajících xxxxxxxxx xx xxxx nízkého xxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxx průběhovým xxxxxxx, xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx účastníkům xxxx x xxxxxxxxxx neznevýhodňující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavou,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx 110 kV x xxxxxxxxx xx xxxx činnost,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xx schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Pravidla xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x vykonávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pravidly,

h) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovatelům xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx propojena, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx spolupráce,

i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to zejména xxxxxx x termíny xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuce, x xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozvoj distribuční xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx 5 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx diskriminačním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dále xx xxxxxxxxxx upřesňovat; při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx zařízením je xxxx zařízení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a služeb x zveřejňovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zajistit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx, xxxx odběrném xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě, xxxxxxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přenosovou x xxxxxxxxxxx soustavou, zajistit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x přenosové xxxxxxxx,

x) nezneužívat xxxxxxxx xxxxxxxxx získané od xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě xxx prodeji nebo xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx51), x to do 6 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 36 xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x ceny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Pravidel trhu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nouze xxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nouze xxxxxxxxx xxxxx provozovatelem,

f) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nepřipojené xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ptactva xx xxxx instalovaných xxxxxxxxx venkovního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konkurenceschopné xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

i) xxx xxxxx parametrů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx svá zařízení xxx, aby vyhovovala xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x xxx vlastní xxxxxxx,

x) hradit operátorovi xxxx xxxx xx xxxxxxxx operátora xxxx xxxxx Pravidel trhu x xxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx trhu jednotlivá xxxxxxxxx xxxxx výroben xxxxxxxxx, xxxxxxxxx míst x distribučních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákazníků xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která není xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nachází.

§25a

Oddělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx od 1. ledna 2007 x xxxxxxxx své xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx požadavek xxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxx vlastnictví majetku.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2007 uplatní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx nesmí xxxxx xxx nepřímo xxxxxxx xx organizačních xxxxxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž je xxxxxxxxx, přímo nebo xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx elektřiny a xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; členem xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxxxx, přenos xxxxxxxxx, obchod x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx odměny x xxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; odměňování člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích dosahovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx vertikálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; mateřská xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx běžného xxxxxxx xxxx údržby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové rozhodnutí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx rovného xxxxxxxxx"), kterým xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxx nezávislý xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx odměňování auditora xxxxxxxx nesmí být xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jeho funkce.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dohlížet xx xxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx. Auditor xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uplynulý xxx x xxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx výkon xxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx zaměstnance.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx xxxxxxxxx osobě x rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx, přenos elektřiny, xxxxxx x elektřinou xxxx xxxxxx.

(7) Xx 1. xxxxx 2007 xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx, přenos xxxxxxxxx, obchod x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx podle již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx propachtovaný xxxxxxxx závod xxxx xxxx xxxx xx xxxxx účetnictví. Pokud xx xxxxxxxxx oddělení xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx pachtem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx propachtovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požadovaném Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx cenové xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx není povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx pro xxxx xxx 90 000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx míst zákazníků.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xx-xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx podnikatele, musí xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§26

Technické xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx poskytujících podpůrné xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x součinnosti s xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxxxxx přenosovou xxxxxxxx x xxxxxx soustavami x zahraničí; při xxxxxxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx omezením přenosové xxxxxxxx x propojených xxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení přenosu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové soustavy xxxx povinny spolupracovat x xxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx řízení předávaných xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribučními xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx povinen uposlechnout xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dispečink xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k přenosové xxxxxxxx, povinen uposlechnout xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx xx vztahu xxxxx písmene x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx dispečink xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxx elektrizační soustavy x xx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bilance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x elektřinou52) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Omezení výroby xxxxxxxxx ve výrobnách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx prováděno xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) příslušnému výrobci xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxx omezení xxxxxx xxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxxx elektřinu xx xxxx xxxxxxxxxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx elektřinu, xxxxxxx xx dosáhl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výroby xxxxxxxxx x výrobny xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx písmene a), xx výši xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx52).

X xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Dispečerské xxxxxx xxxxxx a jalových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dispečinkem xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§28

Zákazník

(1) Zákazník xx xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k přenosové xxxxxxxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xx x připojení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektřinu x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

c) xx xxxxxxx dohodnutého xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx informace x celkové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx prostředí,

e) xx xxxxxxxxxx volbu x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx podpůrné služby x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx stanovených Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jiné xxxxx elektřinu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x napětí xx 52 xX včetně,

h) xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Zákazník je xxxxxxx

x) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx odběrná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx předpisům x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dodávce elektřiny, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) podílet xx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úhradě xxxxxxxxxxx nákladů provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s připojením xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx náklad xxx odběrná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx dodávky elektřiny xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníka x elektřinou,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12b, x xx xx okamžiku xxxxxxxx xxxx dodávky,

k) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxx, xxxxxx přípojek, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změny xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav xx xxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xx xxx za xxxxxxx elektrické xxxxxxxx x xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx; veškeré náklady xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xx volbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxx-xx xx x smlouvu xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx prováděny žádné xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx propojen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 10 xX, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx odběrném xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xx xx zákazníka dále xxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 3 xxxx. x), x), x), x) a x).

(6) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxx, xxx k xxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxx technická xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx x technickými xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx s instalací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx dodávána xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, xx povinen

a) tuto xxxxxxx zákazníkům xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxx tuto xxxxxxx xx stavu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x společné xxxxxxx xxxxxxxxxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§30

Xxxxxxxxx x elektřinou

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx právo

a) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxxxxxxx od držitelů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx operátora xxxx nezbytných x xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx s elektřinou, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx odchylek, v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxx odběr elektřiny.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technické údaje xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx úroveň kvality xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) zaregistrovat xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektřinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xx §12c,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxx zákazníkům xx xxxxxxxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zákazníka x xxx, xx pozbyl xxxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu,

k) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx při xxxxx nouze,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx Kontrolní seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx Energetickým regulačním xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx s Xxxxxxxxxx seznamem evropského xxxxxxxxxxxx energie xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx směřující x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx xx smlouvy,

n) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Energetického regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sloužící x jejich ověření.

§30x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 1 XX x xxxx xx xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx autorizace xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny (xxxx xxx "autorizace"). Xx celkový xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobních jednotek x místě připojení xx xxxxxxxxxxxx soustavy.

(2) X udělení autorizace xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx písemné xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

(3) Autorizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx v xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účinnost, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxx xxxx x majetku, xxxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx budoucí poptávku xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x poptávkou elektřiny x Xxxxx republice,

f) x xxxxxxxxxxxx posudkem xxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx posudek xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracováván.

(4) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx osobu pouze xx xxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x postupem xxxxx §30b.

(5) Autorizace xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§30x

Xxxxxx o udělení xxxxxxxxxx

(1) Písemná xxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx termíny xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, druhu výrobny x xxxxxxxxxxx účinnosti,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxxxxxx x spolehlivost provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) energetický xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 1500 xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx elektráren.

(2) Xx-xx předmětem žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit, xx x xxxxxxx o xxxxxxx autorizace xx xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx xxxxx být mezní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§30c

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x energetické xxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx,

x) xxxxx x palivu xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx elektrizační soustavy.

(2) Xxxxxxx autorizace xx xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx oznámení podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) V případech xxxxx §30b odst. 2 xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxx údajů xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxx se x xxxxxx případech xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§30d

Zánik autorizace

(1) Autorizace xxxxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem xx 100 XX, xxxx

2. xx 5 let xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx výkonem 100 XX x xxxx,

x) x xxxxxxx zastavení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádosti o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx mrtvého, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx insolvenční xxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx vstupu držitele xxxxxxxxxx do likvidace, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxxxx xxxxx §30c xxxx. 4 rozhodující xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx autorizace požádal x xxxxxx rozhodnutí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§39

§39 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§43

Povinnosti vlastníka xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x případě, xx přímé xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosovou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) umožnit xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se pokyny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§45

Elektrická xxxxxxxx

(1) Elektrická xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a provozována x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x Pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřizuje na xxx náklady

a) v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx4d), xx-xx xxxx xxxxx xx 50 x včetně, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

c) xxxx xxxxxxxxx území podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4d), xx-xx xxxx xxxxx xxx 50 x, xxxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx elektrické xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ten, xxx xxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx, aby xx nestala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx úplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovat, xxxxxxxx x opravovat, xxxxx x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Elektrická xxxxxxxx xxxxxxx napětí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napětí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx skříní. Tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx objektu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx nemovitosti.

(9) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovní xxxxxxxxxx skříň, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx umístěným xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xx svorkách hlavního xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxxx bod xx xxxxxxxx přípojky.

(10) Není-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, končí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svorkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx objektu.

(11) Xxxxxxxxxx přípojka xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx venkovním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kabelovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kotevní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloužící pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Společná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxxxx zařízení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx. Ochranné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx územního souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, potom xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nadzemní xxxxxx, xxxxxxxx vedení, xxxxxxxxxx stanice, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx nadzemního xxxxxx xx souvislý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měřené xxxxx na xxxxxx, xxxxx činí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx jeho xxxxxx

x) u xxxxxx xxx 1 xX x xx 35 xX xxxxxx

1. xxx xxxxxx xxx izolace 7 m,

2. pro xxxxxx s izolací xxxxxxxx 2 m,

3. xxx xxxxxxx kabelová xxxxxx 1 m,

b) x xxxxxx nad 35 xX do 110 kV xxxxxx

1. xxx vodiče bez xxxxxxx 12 x,

2. xxx vodiče x xxxxxxx xxxxxxxx 5 x,

x) x xxxxxx xxx 110 kV xx 220 xX xxxxxx 15 m,

d) x xxxxxx xxx 220 kV xx 400 kV xxxxxx 20 x,

x) x xxxxxx nad 400 xX 30 m,

f) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 110 xX 2 x,

x) u xxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 x.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxx udržuje xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx 4 x xx jedné straně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedení podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 1 x xxxx. b), x), x) x x), xxxxx xx xxxxxx volný pruh xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jim xxxx činnost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 110 xX xxxxxx x xxxxxx řídicí a xxxxxxxxxxxxx techniky xxxx 1 m xx xxxx xxxxxxxx krajního xxxxxx; u podzemního xxxxxx o napětí xxx 110 xX xxxx 3 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Ochranné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx elektrických xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx větším xxx 52 xX x xxxxxxxx 20 x xxx xx xxxxxxxx&xxxx;xxxx x xxxxxxx, xx stanice xxxx xxxxxxxx, 20 x xxxx xx xxxxxxxx xxxx obvodového xxxxx,

x) x stožárových xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx s venkovním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z úrovně xxx 1 xX x menší xxx 52 kV xx xxxxxx xxxxxxx napětí 7 m xx xxxxxx hrany xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx elektrických xxxxxx x převodem xxxxxx z úrovně xxx 1 xX x xxxxx xxx 52 xX xx xxxxxx nízkého xxxxxx 2 x od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxxx,

x) x vestavěných xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 x xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je souvislý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx

x) 20 x xxx oplocení, xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 20 x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx soustavě x napětím xxxxxx xxx 52 xX,

x) 7 x vně xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx výrobna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, 7 x xx xxxxxxxx líce obvodového xxxxx výrobny elektřiny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s napětím xxx 1 xX xx 52 xX xxxxxx,

x) 1 m xxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad 10 xX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxx xx 1 xX včetně,

d) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx, 1 m xx vnějšího líce xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxxxxx křivky xxxxxx xxxxxxxx líci xxxxxxxx komponentů výrobny xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xxx 10 xX x připojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 kV xxxxxx,

x) 1 x xx xxxxxxxx xxxx obvodového xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xX včetně x instalovaným výkonem xxx 10 xX.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xX včetně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xX xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxx xxxxx nadzemního x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) zřizovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx podobná zařízení, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx spolehlivost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx majetek xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedení je xxxxxxxx vysazovat xxxxxxxxx x nechávat xxxx xxxxxxx xxx xxxxx 3 m.

(10) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx porosty x vedení xxx xxxxxxxxxx xxxxx přejíždět xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 6 x.

(11) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x ohrožení xxxxxx, zdraví, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x xxxxxxxx v ochranném xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx xxxxx x mimo xx xx každý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx k poškození xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(13) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxx s možností xxxxxx bludných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podzemní vedení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx provozovateli distribuční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o napětí xxxxxx xxx 52 xX a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx být x xxxxxxx, že

a) na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rotoru,

b) xx xxxxxx xx realizováno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx větrné xxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektrické stanice x xxxxxx vyšším xxx 52 kV x xxxxxx listu xxxxxx větrné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§47

Přeložky xxxxxxxx

(1) Přeložkou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy na xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4d) xxxx náklady xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedovoluje jeho xxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařízení distribuční xxxxxxxx nezajistí xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx na provedení xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznámit toho, xxx nese xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předpokládanými xxxxxxx po jednotlivých xxxxxxxxx xx její xxxxxxxxx.

(4) Vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx provedení přeložky xx xxxxxx.

§48

Xxxx xxxxxxxx

(1) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, křížit xxxxxxx komunikace, xxxxx, xxxxx toky, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx x xxxx x souběhu, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxx se rozumí xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxx pásmem do xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxx x při stavebních xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx co nejméně xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx.

§49

Měření

(1) Měření x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx množství xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx nahrazen xxxxxxx diagramem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx elektřiny, provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx obsaženými x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx, provozovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zákazníci x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxx měřicího zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx odběrného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, odečtu, xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx zajišťuje instalaci xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měření x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx měřicí xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx měřicí xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Zákazník xx xxxxx xx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx měřicí zařízení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je x takovém případě xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx měřicího zařízení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx měření xxxx xxxx-xx xxxxxxxx závada xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčeného účastníka xxxx x xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx měřicí zařízení x xx 60 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Je-li xx xxxxxxx zařízení, xxxxx xx ve xxxxxxxxxxx provozovatele přenosové xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx náklady xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx závada xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx písemně xxxxxxx x přezkoušení xxxxxxxx xxxxxxxx x x ověření xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50

Xxxxxxx xxxx účastníky xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x elektřinou xx zavazuje xxxxxxxx xx ni xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx elektřiny xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx odchylku. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zákazníkem xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx,

x) způsoby xxxxxx xxxxxx xx dodávku xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx začíná prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstoupit od xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x navrhovanou xxxxxx xxxxxxxxx podmínek,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx odstoupení xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) je-li zákazníkem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cenu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož zařízení xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nízkého xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajistit na xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxxx službu v xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx s elektřinou xxxx za dodanou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxx xxxx obsahovat výčet xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx předávacích míst, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxxxxx, délku xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx dnem kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx o navrhované xxxxx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, typ xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx, xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu nouze. Xx-xx xxxx smlouva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a musí xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cenu, případně xxxx smluvní xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxx změn.

(3) Smlouvou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x distribuční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příkon xxxx xxxxx x místě xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx připojení a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxxx elektřiny xxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho druh x xxxxxxxx instalovaný xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx55). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxx soustavě nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx formu.

(4) Smlouvou x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx provozovatel přenosové xxxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx předávacích míst xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx.

(5) Xxxxxxxx o přeshraničním xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx spolupráce provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx přenést xxx druhou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zahraničí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x druhá xxxxxxx xxxxxx se zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx; druhou smluvní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxxx ani nedodává xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x operátorem xxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je zúčtování xxxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x elektřinou pro xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hladině xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxxxxx přímo x xxxxxxxxx soustavě služby xxxxxxxxxxx soustavy zajišťovat xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx elektřiny x jejího xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ve xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx finančně vypořádat xxxxxxx regulační energie xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

(8) Smlouvou x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trh x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x elektřinou účast xx xxxxxxxxxxxxx krátkodobém xxxx x elektřinou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx zavazuje zaplatit xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Smlouvou x přístupu xx xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxx účastníkovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyrovnávací xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x regulační energií xxxxxxxx písemnou xxxxx.

(10) Xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx kvalitě x provozovatel přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Smlouva x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx závazku. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx.

(12) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2, 4 x 6 neobsahuje xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx platnou, pokud xx zákazník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx xxxxx elektřiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odběrem elektřiny x elektrizační soustavy xx

x) xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx důvod xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx měřicího xxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxxx smluvně xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo odběr x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektřina,

e) odběr xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx nezaznamenalo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zásahy, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřeby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx kterém xxxx xxx porušeno xxxxxxxxx xxxxx neoprávněné manipulaci xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahem na xxxxxx xxxxxx či xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přenosové xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx nebo smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trvající xxxx xxx 10 pracovních xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxxxxxx xx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx odebírala xxxx odebírá xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx, xx xxxxxxx uhradit xxxxx určenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hlavního xxxxxxx xxxx elektroměrem xxxx xxxxxxxxxxxx jistícího xxxxx x obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny.

(4) X xxxxxxx, xx xxx xxxxx dodavatele xxxxxxxxx probíhá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx dní xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxx odběr elektřiny x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx budoucí xxxxxxx zúčtování.

§52

Neoprávněná xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx dodávkou xxxxxxxxx xx elektrizační soustavy xx

x) dodávka bez xxxxxxxx důvodu nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxx měřicího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx části xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx měřená xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. které xxxxxxxxxxxx nezaznamenalo xxxxxxx xxxx zaznamenalo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx byly v xxxxxxx xxxxxxxx provedeny xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx provozování přenosové xxxxxxxx nebo Pravidlech xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s neoprávněným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx či xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx dodávka xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu x elektřinou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx přenos a xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přenosem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny xx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vznikající v xxxxxxxxxxx x neoprávněnou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny,

c) využití xxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadl.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx přenosu xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxxx využívala xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Neoprávněný xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§54

Xxxx nouze

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx soustavě v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx výrobu, xxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nevyrovnané bilance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

h) xx-xx xxxxxxxx fyzická xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx významný x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx.

(2) Předcházení xxxxx nouze je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy existuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sdělovacích prostředcích x xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, operátorovi xxxx, krajským úřadům x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úřadům x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx nouze.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx soustavy

a) xxxxxxxxx xxxxxx čas vzniku xx ukončení xxxxx xxxxx x hromadných xxxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dispečerského xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, operátorovi trhu, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, x xx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx činnosti při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx dodávky xxxxxxxxx.

(6) Xxx stavu xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x výjimkou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mohou xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany ovzduší10a).

Xxx 2

Plynárenství

§55

§55 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§56

Účastníci xxxx x xxxxxx

(1) Účastníky xxxx x plynem xxxx

x) xxxxxxx plynu,

b) provozovatel xxxxxxxxx soustavy,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav,

d) provozovatelé xxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodníci x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx trhu.

Účastníky xxxx x xxxxxx jsou xxxxxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx či právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx regulovaného xxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxxxx soustavě

a) xxxxxxxx za odchylku x xx subjektem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx na xxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ve stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odchylek xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx nouze xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx celou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx právo xxxxxxxxxx přepravní kapacitu xx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxx rezervované skladovací xxxxxxxx, kterou disponuje, x dále xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx rezervovanou skladovací xxxxxxxxx než rezervovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pevné přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenu v xxxxxxx xxxxxxxx nepřidělené xxxxxx účastníku xxxx x xxxxxx xxx xxxx dotčena.

§57

Xxxxxxx xxxxx

(1) Výrobce xxxxx má xxxxx

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobny plynu xxxx těžebního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx provozované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a do xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynovodů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx činnostech xxxxxxxxxxxxx zamezujících xxxxxx xxxxxx,

3. xxx vzniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zařízeních xxxxxxxxxx xxx výrobu xxxx těžbu xxxxx,

4. xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav x xxxxx těžebních plynovodů xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, nezbytné xxx xxxxxx xxxxx povinností,

e) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx nemovitosti x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plynu a xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x oklešťovat stromoví x jiné porosty, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx provoz těžebních xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak po xxxxxxxxxx upozornění x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynovody xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx plynu xx xxxxxxx zřídit věcné xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x), x to xxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nedošlo x xxxxxx x xxx, xxxxxxxxx vyvlastňovací úřad xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xxx je xxxxxx, xxx kterou xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxx vlastník xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x g) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx újma xx xxxxxxx, xx xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu5). Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx újmě xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx šetřit práv xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx je povinen xxxxx nemovitost xx xxxxxxxxxxx stavu, xxxx xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx účelu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti. Xx xxxxxxxxx odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx náklad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx xx xxxxx.

(5) V případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4 je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxx však 30 xxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxx povinen obnovit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění příčin, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx vyloučeno. Xx xxxxxxx, nesplní-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx plynu xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx jinému výrobci xxxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx připojení x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plynu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx provoz výrobny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x neznevýhodňující xxxxxxxx xxx přístup xx xxxxxxxxx plynovodu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napojeny, xxxxxxxxx xxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xxx provozovaným těžebním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a takto xxxxxxxxxxx xxxxx předávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx dopravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vypracovávat xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, vyhodnocovat xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

f) xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx havarijní xxxxx xxxxxxx xxxxx, zaslat xx ministerstvu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx výroby xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx každého, xxx o xx xxxxxx a splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prokazatelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; odmítnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x výši x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxx x dodávce xxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx operátora xxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxxx §61 xxxx. 2 x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx plyn xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx se do 30 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zaregistrováním xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx výrobna xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx plynu a xxxxxxxxxxx trhu údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plateb xx xxxxxx operátora trhu,

o) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxx upřesňovat xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx preventivních opatření x xxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zpracovávat a xx 31. xxxxxx xxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx biometanu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečného x xxxxxxxxx provozu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyrobeného xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxx určit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výrobnou biometanu.

§58

Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x množstvím xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soustavy x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivého xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

b) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikační síť x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a automatizaci xxxxxxx plynárenské xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxxx systémů,

d) v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem4d) xxxxxxxx x provozovat na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenská xxxxxxxx,

x) vstupovat x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx, stavebními xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) vstupovat a xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva spravedlnosti, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;x vjíždět do xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx licencované xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx využívat x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníků, xxx xxx přepravuje xxxx,

x) xxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

2. xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx21),

3. xxx provádění xxxxxxxxxxx stavebních xxxxx x xxxxxxxxxxx oprav xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. při xxxxxx x odstraňování poruch xx zařízeních přepravní xxxxxxxx,

5. při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetek xxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxx xxxxx,

7. při xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x umožnění xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 15 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzván, xxxx

8. x důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav,

j) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi množstvím xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx zemním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx považováno xx xxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo její xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx není xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene umožňujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xxx xx stavba, pro xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx nezmařil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) až x) omezen x xxxxxxxx užívání nemovitosti xxxx xx vznikla xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx první lze xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx i) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx na jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx skončení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, není-li xx xxxxx x xxxxxxx na povahu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx po xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákazníkům, xxx xxx xxxxxxxxxx plyn, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 30 dnů xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxx omezení nebo xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. i) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx poruchu prokazatelně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích v xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(8) Provozovatel přepravní xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodárný xxxxxx, údržbu, obnovu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluv,

c) xxxxxxxx k přepravní xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu každému, xxx o xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx stran x xxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx službu přepravy xxxxx nebo xxx xxxxxxxx bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx přístupu třetích xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx třetích xxxxx x xxxxxxxxx soustavě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytovat provozovatelům xxxxxxxxxxxxx soustav, xx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovávat xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocovat xx x předávat operátorovi xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx ministerstvu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx odstávek xxxxxxxx xxx přepravu xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) zřídit a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dispečink, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

o) xxxxxx x provozovat xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dovozu xxxxx x xxxxxxx zdrojů,

q) xxxxx plynárenskou soustavu Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x zajišťovat, aby xxxxxx chráněné informace x jeho vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle §58k xxxx. 3 a xx jeho schválení xxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxx;§58k xxxx. 10 xxxxx xxxx x §58l xxxx. 5 xx xxxxxxx obdobně,

t) zpracovávat x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx licencovanou xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx havarijní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jej aktualizovat x xxxxxxxxxx ministerstvu,

v) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxx, xxxxxxxxxx do 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, zprávu x kvalitě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx21),

x) xxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav xx regionální úrovni xxxxxxxxxx dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem přidělování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nabízet xxxxxxxx vstupní x xxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx odděleně platby xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx se do 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxx; zaregistrováním xx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

b) vypracovat xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx licence xx xxxxxxxx xxxxx x každý druhý xxx xx 31. xxxxxx upřesňovat xxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odběrná místa x xxxxxxxxx místa x operátora xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx od xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním nebo xxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx soustavě xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx realizovaným xxxxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxx na její xxxxxxxxx podle §56 xxxx. 4, jako xxxxxx xxxxxxxxx kapacitu.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) je xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení §58i a 58j xx xxxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §58b§58m o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §58n xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx §58 xx xx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx §58n.

§58x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx xxxxxxxx společnosti.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx akcie xx xxxxx jako xxxxx xxxxx nebo akcie xx xxxxx xxxx xx majitele jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx statutární orgán xx nejméně xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvěma xxxxx společně; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxx formu xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx dozorčí radu,

b) xx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx většiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně,

c) xxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odvolání

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jmenuje xxxx xxxx x xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterými xx upravují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx x xxx xxxx. Xxxxxxx člena statutárního xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx období xx xxxxx pouze z xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx nebo xxxxx a odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neschválí, xxxxxx xxxxx se xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx jiného xxxxxx ve prospěch xxxxx statutárních xxxxxx xxx sjednaného xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx.

§58d

Nezávislost xxxxx statutárních xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxx, která x posledních 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jmenování

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx srovnatelných xxxxxx x xxxx xxxxx odlišné xx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahu,

b) vykonávala xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v jiné xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahů x jinými xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx spotřebu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxx které xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx vstupovala xx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx; obchodním vztahem xxxx nákup plynu xxx vlastní spotřebu,

d) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx soustavy.

(2) Omezení xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům v xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx být osoby, xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx ustavení do xxxxxx vykonávaly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx použije pro xxxxx statutárního xxxxxx xxxx osobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozu, údržby x rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx statutárního xxxxxx, osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se dále xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx osobě xxxxx xx podíl xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx provozu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(5) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx provozu, xxxxxx x rozvoje přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xx xxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) výkonu xxxxxxxxx ze srovnatelných xxxxxx v xxxxx, xxxxx vstupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx podnikatele jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx podnikání xxxxx, xxxxx vstupuje do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx podnikatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx obchodních xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů pro xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx.

(6) Xx obchodní xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 5 xx nepovažuje xxxxxxx xxxxx uzavřený xxxxx §72.

§58e

Dozorčí rada xxxx xxxxxxx xxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají podstatný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx společníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rada xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx plány,

b) xxxxxxx možnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k výplatě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx přijatá xxxxxxx radou xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Dozorčí rada xxxx správní rada xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, provozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx desetiletého plánu xxxxxxx soustavy podle §58k. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx vyhrazuje xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx společnosti do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxx neplatná.

(3) X xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx nižší xxx xxxxxxxx všech členů xxxxxxx rady nebo xxxxxxx rady, a x xxxxxxxx xxxxx x výkonu funkce xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jiných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, x x xxxxxx xxxxx xx třeba schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx volba xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx správní rady xxxx x případě xxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxxx voleni valnou xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx volbu xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 za xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx členem xxxxxxx rady nebo správní xxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x když xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 3, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx funkce xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady.

(6) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stanov x xxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx rady xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §58c xxxx. 2 xxxxxxx.

(7) Pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady, k xxxxxxx xxxxx je xxxxx schválení Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 xx 6 xxxxxxx.

(8) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx správní xxxx neschválí, jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxx odvolání

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx odvolání člena xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxx rady xxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo člena xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jiné smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx člena dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xx 3 xxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad nevydá xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jmenování, xxxxx xxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx člena dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jmenování xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx, x kterého xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx existují xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jiných zájmech xxxxxxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxx funkce člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dozorčí rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx uzavření jiné xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx xxx mít za xx, xx navrhované xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx rady, xxx xxxxxxxxx xxxxxx řádně x xxxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, která xx součástí téhož xxxxxxxxxx integrovaného plynárenského xxxxxxxxxxx, xx oprávněna xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxx držet xxxxx v nezávislém xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxx xxxxx sama xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx x dceřiné xxxxxxxxxxx xxxx vůči xx xxxxx právo xx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tato dceřiná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx s plynem x nevlastní zařízení xx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx nezbytném x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx financování. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §58e tím xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx řízení a xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxx xxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Vnitřní xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx osoby, které xxxx součástí téhož xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo udělování xxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxx xx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx ovlivňovaly xxxxxxxx x zpracování desetiletého xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx podle §58k, xxxx

x) jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezávislým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx uzavření smlouvy xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx smlouva xxxx xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x obchodním xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx povinnosti xxxxx §58h xxxx. 9. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx smlouvu s xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx zakázkách, xx xx za xx, xx xx xxxxxxx sjednána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxx předmětem jsou xxxxxx podle §58h xxxx. 6 x xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx záznamy o xxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx jejich xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx.

§58h

Požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxx a plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinností. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy povinen xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nezbytný xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, x výjimkou xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §67a,

x) xxxxxxxxxxx takový xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x finančním xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx přepravní soustavy, x xx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx žádosti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx informuje Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxx plánovaný xxxxxx xxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx využití, a xx xxxx k 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx přepravy xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx nezávislého provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednání vůči Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx,

x) xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x umožněním xxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx plateb xxxxxxxxxxxxx x provozováním přepravní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx služby, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz, xxxxxx x xxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) investiční plánování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx osobě založené xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx burzy xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nezávislému xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx sloužících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy zadaných xxxx xxxxxxx zakázka.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxxx takových xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx za stejných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) si Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rámci uplatňování xxx ochranné xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx k jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx činnost jiná xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx oddělen xx xxxxxx osob, které xxxx součástí xxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Nezávislému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx sdílet x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx součástí téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx systémy, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx systémy, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx osoba, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, x u nichž xxxxxxxxx provozovatel přepravní xxxxxxxx zajistí, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodržována xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(11) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele. Tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.

(12) Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinného xxxxxx xxxxx auditorem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele.

§58i

Program rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x dohled xxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxxxxx rovného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou součástí xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy ke xxxxxxx účelů programu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx má xx xx, xx povede x xxxxxxxxx diskriminačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx dohlíží xxxxxxx xxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§58x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx jmenuje xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx správní xxxx. O uzavření xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxxxx x funkce, rozhoduje xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx x jeho xxxxxxxx z xxxxxx x uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xx, xx právnická xxxxx xx odborně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce auditora xxxxxxxx, xxxxx navrhované xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvodné xxxxxxxxxxx ohledně splnění xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschválí, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustaven. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx auditora xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx auditora xxxxxxxx nebo odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxx programu, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxxxxxxx §58d xxxx. 1, 3 xx 6 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx se x právnickou xxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxx koncernu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohlížet xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx §58 odst. 8 písm. x) x xxxxx §58h xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx x zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx x předložit xx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx, nejméně xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx se programu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provádění,

g) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nezávislým provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58 odst. 10.

(7) Xxxxx ovládající osoba xxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hlasováním xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlasování členů xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx prosadí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58k xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxx, xx xxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx programu má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx valné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx náležejících do xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxx správní rady, xxxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxx stanovami. Auditor xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx x rozhodování x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx podle Xxxxxxxx x podmínkách přístupu x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x tarify, xxxxxx xxxxxxxx třetích xxxxx, přidělování xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, transparentnost, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx nových xxxxxxxxx k přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx přepravní soustavy,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx množstvím xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x výkonu xxxx funkce. Xxxxxxx xxxxxxxx xx právo xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx součinnost. Nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx dozorčí rady xxxx správní xxxx x všechny zaměstnance.

§58x

Xxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plán rozvoje xxxxxxxx.

(2) Xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezávislý provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx a předvídatelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy provede xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx připojených x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x plán xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxx xxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavám.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxx přijímaná x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravní soustavy, xxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy

a) xxxxx, xxxxx xxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx nezávislý xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v následujících xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícími x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxx xxx desetiletým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jim předkládat x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záznam.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx obdržení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, a xx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx. Oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xx xxxxxx desce xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx možné xx x desetiletým xxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx připomínky.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx uživatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx, může x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx uplatní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zveřejní Energetický xxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx investic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 6 x 7 x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx celou Evropskou xxxx xxxxx Nařízení x podmínkách přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plánem rozvoje xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

(9) Nezahrnuje-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opodstatněné xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx trpí-li xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx desetiletý xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx vad xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx úřad o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx xxx xx 2 xxxxxx ode xxx jeho xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulační úřadu, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxx vad. Xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx s Agenturou xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx neběží.

§58x

Xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neuskuteční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 3 xxxx. x) a xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxxx soustavy, může Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxx xxx xxxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx akcionáře xx upsání xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx povahy xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx investice xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xxx po xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx připojit x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné přepravní xxxxxxxx, distribuční soustavy, xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xxx přípravě xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx do přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislému provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x uskutečnění xxxxxxxx xxxxx desetiletého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapacity x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx připojeného zařízení.

§58m xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 211/2011 Sb. x účinností xx 18.8.2011

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx být x xxxxxxxx xxx společnické xxxxxxxxx nezávislý xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) provozovatel přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nad xxxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx nad jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani nepřímo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx x nim xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx plyn xxxx xxxxxxxxx x elektřinou xxxx s xxxxxx,

x) xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob jednajících xx shodě, která xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výrobcem xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxx,

2. vyrábí elektřinu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxx xxxx jednáním xx shodě s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nepřímo xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx ve xxxxxx k xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx statutárního xxxxxx,xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxxxxxx rady xxxx členy jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx shodě, která xxxx xxxxx

1. vykonávají xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxx xxxxxxxxx jakékoli xxxx xxxxx,

2. vyrábí xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, která xx členem dozorčí xxxx, xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovami výrobce xxxxxxxxx, výrobce xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx obchodníka x xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b), x) xxxx x) Xxxxx xxxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx celek xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxx osobu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxx xxxx xxxxx xxx provozovatelem přepravní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obchodníkem x elektřinou či x xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx považují xx xxxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustav x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x takové osobě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx určeny jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx elektřiny xxxx obchodník x xxxxxxxxxx, xxxxxxx plynu, xxxxxxxxx x plynem xxxxx xxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx osobami xxxxxxxxx přímou xxxx xxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx právem xxxxx odstavců 2 x 3 xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jmenovitá xxxx xxxxxx hodnota přesahuje 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo správní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxx právo, jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxx plynu xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy

(1) Xxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xx xxxxx

x) na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxx distribuční xxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností,

c) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soustavy, jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vstupujícího xx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x řízení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx informací xxx xxxxxxxx výpočetní techniky x informačních systémů,

e) x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

f) vstupovat x vjíždět xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zřizováním, xxxxxxxxxx úpravami, opravami x provozováním distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx stromoví a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odstraněného x xxxxxxxxxxx stromoví x xxxxxx porostů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případech, kdy xxx po předchozím xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx či uživatel,

h) xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx xx nemovitostí, kde xxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx přerušit x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx majetku xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21),

3. xxx provádění plánovaných xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. při vzniku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxx odběru xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx životy, xxxxxx xxxx majetek xxxx,

6. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neoprávněné distribuci xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx přepravě xxxxx,

7. xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx opakovaně xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxx x umožnění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, výměny xx xxxxxxxx měřicího zařízení xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8. x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x výroben xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obchod x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za jednorázovou xxxxxxx; xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx není xxxx xxxx není určen xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx x xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části. Xx xxxxx i x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx, pro xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) omezen x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx přiměřenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx5). Právo na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xx xxxxxxx šetřit xxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx x vstup xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx předchozího stavu, xxxx xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx skutečnost vlastníku xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx likvidaci vzniklého xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však 15 xxx xxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nedohodne xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxx x opravy x xxxxxx od 1. xxxx xx 31. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxx.

(6) X případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. j) xxxx 6 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx xxxx přerušení.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx provozovatel distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx x xxxxxxxxx, xxx poruchu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se náhrada xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(8) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodárný xxxxxx, xxxxxx, obnovu x xxxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx licencí,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx nákladech xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x distribuční xxxxxxxx každého, xxx x xx xxxxxx x splňuje stanovené xxxxxxxx, x oznámit xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx službu distribuční xxxxxxxx xxxxxxx, kdo x to xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stran k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx, vykazovat Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provozovatelům xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) zajišťovat xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soustavě, včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vyhodnocené xxxxx,

x) zpracovávat x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za distribuci xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřipojené xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, měsíční, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ji x xxxxxxxx operátorovi trhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxx ministerstvu a xxxxxxxxxx je upřesňovat,

o) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity,

p) zřídit x provozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy,

r) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx nouze x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) každoročně xxxxxxxxxxx x zveřejňovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxx nejméně 5 xxx,

x) xx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předávaných xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx diskriminačním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Řádem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstvu x Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x úrovni xxxxxx xxxxxxxx distribuční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxx plynu.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxx; zaregistrováním xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

b) vypracovat xx 6 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xx distribuci xxxxx x xxxxx xxxxx xxx do 31. xxxxxx upřesňovat xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxx xxxx xxxxx x zasílat xx ministerstvu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x do 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a přepravní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Pravidel xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x předávat xxxxxxxxxxx trhu údaje x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx soustavě xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikem xx xxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx x přepravní soustavě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 8 xxxx. w), xxxxxxx se Xxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(11) Pokud x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požádá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx výrobna biometanu xxxxxxxxx, xxxxxxx těžební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxx zahrnované xx xxxx xxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx těžebního xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nezadal zhotovení xxxxxxxxx plynovodu x xxxxxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zadávání xxxxxxxxx zakázek nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§59a

Oddělení provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxx být xx 1. xxxxx 2007 x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx od 1. xxxxx 2007 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx výroby xxxxx a xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx; statutárním xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně statutárním xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, obchod x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vedoucích xxxxxxxxxxx odpovědných xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přihlíženo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, prokurista xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxxxx x jiná xxxxxxxxx plnění od xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx člena, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxxxx těmito ostatními xxxxxxxx licencí x xxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx k provozování, xxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx vertikálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikateli; mateřská xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rovněž nesmí xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud takové xxxxxxxxxx nejde xxx xxxxx schváleného xxxxxxxxxx xxxxx, či jiného xxxxxxxxx nástroje; tím xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalovat xxxxx xxxxxxxx xxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x schvalovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx programu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkon xxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx funkce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xxxxx být xx xxxx nezávislého výkonu xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx programu xxxxxxxxxx x předkládá do 30. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zacházení za xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Provozovatel distribuční xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx auditorovi programu xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výkon jeho xxxxxxxx x jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx seznámit s xxxxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, členy xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

(7) Statutární xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1. ledna 2007 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % základního xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na výrobu xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x takovém xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělení xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx pachtem xxxxxx xxxxxxx, xx propachtovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxx xxxxx xxxxxx regulace.

(10) Xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) X možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x plněním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxx může xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx součástí vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx, xxx neuvedl x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí téhož xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§60

Provozovatel zásobníku xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx právo

a) xxxxxxxx x provozovat vlastní xxxxxxxxxxxxxxx síť x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x automatizaci provozu xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4d) zřizovat x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynárenská zařízení,

c) xxxxxxxxx a vjíždět xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx a provozováním xxxxxxxxx plynu,

d) odstraňovat x xxxxxxxxxx stromoví x xxxx porosty, xxxxxxxx likvidaci odstraněného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx sloužících k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x do xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxx xxxx umístěna xxxxxxxx xxxxxxxx telekomunikací, x xxxxxxx x xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx a při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxx nouze xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

3. xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plynu,

5. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu,

g) xxxxxxxx své zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx pro krytí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynu xxxx xxx xxxxxxx spotřebu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx pro xxxxx poskytování služby xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx považováno xx xxxxxx x plynem,

i) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro účely xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xxxxxxxx není xxxx xxxx xxxx určen xxxx xxxxx, xx xx prokazatelně nedosažitelný xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4e), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx o zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx platí x x případě, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, zřizována xxxx xxx xxxx zřízena x xxxxxxx věcného xxxxxxx nezmařil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxx vlastník xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxx xxxx xx majetku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx5). Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx uplatnit x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 2 let xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xx xxxxxxx šetřit práv xxxxxxxxx dotčených nemovitostí x vstup xx xxxxxx nemovitosti xxx xxxxxxx. Po skončení xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oklestění xxxxxxxx xx xxxxxxx xx svůj náklad xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx.

(5) V xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx plyn, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxxx xxxx 30 dnů xxxxxx.

(6) V případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx provozovatel zásobníku xxxxx povinen obnovit xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) X případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx bezpečný, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obnovu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xx xxxxxxx uzavřených xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx nákladech na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, informace nutné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxxxx xxxx xx uskladňování xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, roční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyhodnocovat xx x předávat operátorovi xxxx x provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxx licence xx uskladňování xxxxx xxxxxxxxx plán zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zaslat jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odstávek xxxxxxxx xxx uskladňování xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x umožnit xxxxxxx x zásobníku xxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx a xxxxxxx podmínky připojení x xxxxxxxx stanovené Xxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx prokazatelného nedostatku xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plynu; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx odůvodněno,

k) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důvodů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx závazku xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxx xx obchod x xxxxxx,

x) vyhlašovat xxxx xxxxx x xxxxx zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zpracovávat x xxxxxxxxxxx předpokládaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx činnostech poskytovány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx Řád provozovatele xxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxx, xxxxxxxxxx do 1. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kvalitě a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx a které xxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxxx xx xx 30 xxx xx udělení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trhu; zaregistrováním xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx udělení xxxxxxx xx uskladňování plynu xxxxxxxx pro zpracování xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxx, zaslat xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx druhý rok xx upřesňovat,

u) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx 31. xxxxxx předávat xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x plánovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xx období xxxxxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásobníku xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití zásobníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19a odst. 3 x xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přeshraničního xxxxxxx xxxxxxxxx plynu,

y) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

z) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x plynem.

§60x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxx:

x) xxxxx odpovědné za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx nepřímo xxxxxxx xx organizačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, xx xxxxx xxxxxx výroby xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxxx s xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vhodná opatření, xxx x profesionálním xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxx vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nezávislé jednání; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxx, obchod x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx téhož vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k majetku xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x rozvoji xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je nezávislý xx xxxxxxxxxx integrovaném xxxxxxxxxxxx podnikateli; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zásobníku xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx částí zásobníku xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančního xxxxx, xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) povinnosti x xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxxx xxx vytvořeny xxxxxxxx xxx nezávislý xxxxx xxx funkce, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu nesmí xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dohlížet xxx prováděním xxxxxxxx xxxxxxx zacházení. Xxxxxxx xxxxxxxx zpracovává x xxxxxxxxx xx 30. xxxxx následujícího kalendářního xxxx Energetickému regulačnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a podklady xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zaměstnance.

§60x

Xxxxxxxxx zásobníku plynu xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, že je xxx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx ministerstvo xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx podána xxxxxxxxxx 2 měsíce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx nějž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx vyhrazení, která xxxx nejvýše 3 xxxxxxxxxx roky, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xx xxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i způsob xxxxxx x prodeje xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx jejího xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu. Xxx xxxx xxxxxxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

§60x

(1) Účastník xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plynu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx rezervovanou skladovací xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství plynu x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx využívat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx částí xxxxxxxxx x vtláčecího výkonu, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uskladněného xxxxx x časovému xxxxxxxx, xx kterému nesplnil xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacita"). Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitou xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zásobníku xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nevyužité xxxxxxxxxx kapacity. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity x x tím xxxxxxx rezervované xxxxxxxxx xxxxxxxx sjednanou xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen nabídnout xxxxxxxxx kapacitu xx xxxxxxxxx plynu x xx xxxxxxxxx plynu, x xxx zanikne xxxxx xx xxxx xxxxxxx podle odstavce 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tomu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který postupem xxxxx §60x rezervuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zásobníku plynu xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx x Energetický xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx uskladněného plynu xxxxx smluv na xxxxxxxxxxxx plynu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. s účinností xx 27.6.2022

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx plynu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitě xxxxxxxxxxxxxxx aukce x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nerezervoval-li xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx opakování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím aukce xx xxxxxxxx cenu xx službu uskladňování xxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx uskladňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx uložené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxx xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx trhu x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Stát xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladovací kapacity xx xxxxxxxx cenu xx uskladňování xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Přizná-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx třeba xx nahradit xx 30 dnů od xxxxxxxxx nároku. Pokud x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu požádá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škody xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx 15 dnů xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx podmínkou pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§60x

Xxxxx xxxxx schválí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx působnost Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx Xxxxxx státních hmotných xxxxxx xxxx obchodníkovi x xxxxxx, xxxxx xxx Správu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §60d xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §60c xxxxxxxxx

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 176/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

§61

Xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx právo

a) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx států x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx,

x) na xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav nezbytných x vyúčtování xxxxxxx xxxxx zákazníkům, xxxxxxx xxxxxxx plynové zařízení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plynu zákazníkovi,

h) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podíl xxxxx vyrobeného v xxxxx období x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xxxxx x případě, xx obchodník x xxxxxx uplatnil záruky xxxxxx biometanu za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x podporovaných zdrojích xxxxxxx.

(2) Obchodník x xxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx České xxxxxxxxx x uvedením zdrojů xxxxx, xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 4&xxxx;200 MWh, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy,

b) xxxxx xx x xxxxxxx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx plynu, který x plynárenské soustavy xxxxxxx,

x) zajistit zákazníkům, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx bezpečnou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxx plynu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12a xx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx poslední xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxx x služeb, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úroveň kvality xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx informace pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §20a,

x) xxxxxxxxxxxxx se xx 30 xxx od xxxxxxx licence xx xxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x plynem xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx propagaci energetických xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxx spotřebitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a vymezení xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůle směřující x ukončení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x plynem xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxx xxxx nouze, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx druhý xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx za činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx volby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pravdivé x xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§61x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx obchodníkovi x plynem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx plynu, přepravu xxxxx, distribuci xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třetích xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx v xxx uzavřené xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nasmlouvané xxxxxxxx plynu xxx xxxxxx xx to, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx odeber xxxx xxxx"), xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx výrobce umožnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx právnické xxxxx, její xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a údaje x xxxxx statutárním xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, nebo obchodní xxxxx, xxxxx číslo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx odeber xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odeber nebo xxxx,

x) xxxxx kroků, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx pozastavení xxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(3) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx požadovaným xxxxxxxx xxxxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx. U každé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout x xxxxxxxx pozastavení xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx nebo mohou-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxx smlouvě xxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozastavení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx i xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží xxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí xx xxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx trhu x plynem x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) postavení xxxxxxxx o dočasné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) datu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx změny xx xxxx s plynem x Xxxxx republice,

f) xxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucím x odvrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajících xx xxxxxxx odeber xxxx xxxx,

x) xxxxxxx, v xxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mohl xxxxxxx x dočasné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobníku xxxxx xxxx těžebního plynovodu x xxxxxxxxx částmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) stanoviskům ministerstva, Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pozastavení xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, u xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx a identifikační xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx dočasného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx a Komisi.

(7) Xxxxxx-xx Komise do 8 xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx nebo zrušení, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dočasného pozastavení xxxxx xxxx změní. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí dbá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxx nabytá x xxxxx víře byla xx nejméně xxxxxxx.

§62

Zákazník

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx na

a) xxxxxxxxx xxxxx odběrného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x připojení xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x bezplatnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx cenu xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx umožňují,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx vlastního xxxx xxx provozovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx tyto xxxxx pouze rozúčtuje xxxxxxxxxx způsobem,

g) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a související xxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx plynu xxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxx xxxxx xx oprávněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavy, xx xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x měřicím zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx,

x) řídit xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zákazníka xxxxxxxxx, x Xxxxx provozovatele xxxxxxxxx soustavy xxxx Xxxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x výrobce plynu,

f) xxxxxxxx xxxxxxx plynové xxxxxxxx v takovém xxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xx xxxxxxx osob, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dodavateli xxxxxxxx instance xxxxxxx xxxxx xxxxx §12b, x xx xx xxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednanou xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Zákazník, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx plynárenské xxxxxxxx dodává, x xxxxxxxxx plynu, které x plynárenské soustavy xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §20a.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxxx zařízení sloužící xxx tuto xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxxxxxxxxx normám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dodávku plynu xxx, xxx se xxxxxxx příčinou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx vlastníka, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx, změnu xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx hlavní xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxxxx změnách xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx provedené xxxxx hradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávku xxxxx x xxxxx nemovitosti xx součástí xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení připojeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xx x xxxxxxx ukončení xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§64

Technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dispečinky plynárenských xxxxxxxxxxx.

(2) Dispečinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxx dispečerské řízení.

(3) Xxx xxxxxxx nouze xx xxxxx xxxxx xxxxx x činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pokyny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokynům xxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Pokyny xxxxxxxxxx provozovatele místně xxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxx 90&xxxx;000 xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soustav, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu a xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobců xxxxx xx tuto xxxxxxxx připojených.

§65

Přímý xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx dodávat xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo x plynárenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soustavu Xxxxx republiky, a xx přímým xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx na xxxx instalaci,

b) řídit xx pokyny příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x opravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xx xxxxxx příčinou xxxxxxxx života, xxxxxx xx majetku xxxx.

§66

Xxxxxxxxxx přípojka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípojky hradí xxx, x jehož xxxxxxxx xxxx zřízena. Xxxxxxxxxx přípojky xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx a opravy xxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx29) xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx povinnosti musí xxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx přípojka xxxxxxxxx; vlastník ani xxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádět žádné xxxxxx xxx vědomí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 4 x §69 odst. 3 tohoto xxxxxx x ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx distribuční xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přípojka xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxxxxx vybraných plynových xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), x jejímž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se autorizace xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) přímé xxxxxxxxx,

x) zásobníky xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zahraničními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) plynovody x xxxxxxx úrovni xxxxx xxx 0,4 XXx,

x) xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xx fyzickou osobu x xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, maximálně xxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx s možností xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podat xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výstavbu vybraných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx zejména efektivnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů11) x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx11).

(5) Xxxxxxx žádost x xxxxxxx autorizace, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x údaje x xxxxx statutárním xxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx autorizace,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vybraného plynového xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx vybrané xxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí,8)

f) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připojení x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravní soustavy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpoklady x výstavbě vybraného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx spojujících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahraničními xxxxxxxxxxxxx soustavami doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obousměrné xxxxxxxx xxxx odůvodněnou xxxxxx x udělení xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fyzické xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečit řádné xxxxxxxx x dokončení xxxxxxxx xxxxxxxxx plynového xxxxxxxx x schopnost xxxxxxxxxx plnění x xxxx plynoucích xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podnikatelskou činnost.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x rozhodnutí x xxxxxxx autorizace či xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx.

(9) Na základě xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 ministerstvo rozhodne x xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxx xxxx mít xxxxx správního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x údaje x xxxxx statutárním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx byla xxxxxxxxx, xxxx xxxxx narození, x xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx osob xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku ohledně xxxxxxx xxxxxxxx autorizace xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zamítnut xxxxx, xx majetek držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§67a

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nová xxxxxxx xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavou nebo xxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již provozovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ceny, plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §58a xx 58n tohoto xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx umožnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx omezení"). Xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační úřad xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu došla.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx pravidel xxx přidělování a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx samostatně xxxx xxxxxxx xxxxxxx x dočasné xxxxxxx. Xxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, ustanovení odstavce 2 se nepoužije. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti x dočasné omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídky xxxxxxxx plynového xxxxxxxx. Xxx rozhodování x xxxxxxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx kapacity plynového xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 použije xxxxxxxxx.

(4) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynárenství x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu,

b) riziko xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x investici by xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx-xx xxxxxxx obava, xx xx xxx dočasného xxxxxxx xxxxxxx xxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxx dosaženo návratnosti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx plynu xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zásobníku xxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s plynem x rovněž xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti x spolehlivosti provozování xxxxxxxx xxxx soustav, xx kterým xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže navržená xxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxx kapacity x pro řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx

x) zájemcům x xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x tuto kapacitu xxxxx x xxxxxxxxxx xx, x xx xxxxxx kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plynovodu nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxx nabídky xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení podle xxxxxxxx 6, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž na xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx propojit. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Agentury. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx x spolehlivosti dodávek xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti.

(8) Nachází-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konzultuje xxxxxx o dočasné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) pokud regulační xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxx omezení xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) pokud regulační xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx ji xxxxxxx poslední z xxxx, nebo pokud xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx požádají Agenturu x rozhodnutí ve xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žádost o xxxxxxx omezení xxxxxxxx Xxxxxxxx.

(9) Po dobu xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxx orgány lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x), nejvýše však x 3 měsíce.

(10) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxxxx a výši xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a podmínky xx xxxx x xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Pokud Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx předat Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx si Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podklady a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xx se xx xx, že Energetický xxxxxxxxx xxxx stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačního úřadu xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxx Komisi sdělí, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) Rozhodne-li Xxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx nové xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxx, xx xx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xx 1 xxxxx xx doručení xxxxxxxxxx Xxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, kdy Komise xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx, xxx Komise xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx propojovací xxxxxxxx xxxx zásobník xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxx xx provozu. Xx xxxxxxx, pokud Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutím Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx omezením.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx omezení neplní xxxxxxxx, které Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxx xx 1 roku od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxx, xxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásmy x xxxxxxxxx jejich bezpečného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx pásmo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx provozu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx půdorysu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxx, xxxxx xxxx:

x) x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx přípojek x xxxxxxx úrovni xx 4 bar xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xx obě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zastavěné území xxxx 2 x xx xxx strany,

b) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 4 bar xx 40 xxx včetně 2 x xx xxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxx 40 xxx 4 x xx obě strany,

d) x technologických xxxxxxx 4 x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxx 30 x xx osy xxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx plynu 30 x vně xx xxxxxx oplocení,

g) x xxxxxxxx katodické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě držitele xxxxxxx 1 x xx obě xxxxxx.

(3) X ochranném xxxxx x mimo xx xx xxxxx povinen xxxxxx xx jednání, xxxxxx by xxxx xxxxxxxx plynárenskou xxxxxxxx xxxx omezit nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x spolehlivý xxxxxx x veškeré xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x poškození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňují x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxxx soustavu nebo xxxxx plynovod, těžební xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zásobník xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxx prokáže nezbytnost xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, neuvedených v xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxx, zřizováním skládek x uskladňováním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu; xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxx průsecích udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx vlastní náklad xxxxx xxxx pozemků x xxxxx 2 x na xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxx xxxx činnost xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx na xxxxxxx xxxxxx udržuje volný xxxxxxx pozemku x xxxxxxxx 15 m xx xxx ústí xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxx 20 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 m xx obě xxxxxx xx osy plynovodu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sítě xxxx plynovodní xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 15 x xx osy xxxx xxxxx xxxxxxxxx plynu xxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozovatele xxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxxxxx přípojky.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§69

Bezpečnostní xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxx plynových zařízení x k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx pásmo vzniká xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x umístění xxxxxx, xxxx společného povolení, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, xxxx xxxx, xxx xxxxxx právních účinků xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx provozu.

(2) Bezpečnostním xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx půdorysu xxxxxxxxx zařízení měřeno xxxxx na xxxx xxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, bezpečnosti xxxx zdraví xxxx, xxx v bezpečnostním xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou, která xxxxxxxx za provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxx xxxxxx, neuvedenou x písmenu x), xxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx plynového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedený v xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxx zkapalněný xxxxx xxxx nebo zkapalněný xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx plynového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odpojením xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxx plynárenských zařízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxx xxxxx trasy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plynárenského xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx prvků.

(2) Přeložky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vyvolal, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Vlastník plynárenského xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx provedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xx provedení přeložky xxxxxx.

§71

Xxxxxx

(1) Odběr xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxxx připojená x xxxx xxxxxxxxxxx soustavě x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx plynu xx xxxxxxx vybavit měřicím xxxxxxxxx předávací místa xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx soustavou, xxxxxxxxxxx soustavou nebo xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx připojená k xxx xxxxxxxxxxxxx těžebnímu xxxxxxxxx.

(3) Způsob xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx, xx xxxxx xx plynové xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, předávacích xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx upravit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x podmínkami xxxxxxxxxx x Řádu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx případech při xxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx distribučních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předávací xxxxx xxx instalaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě stanovené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobcem xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx nebo předávací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx odebrání xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Ten, xxx xxxxxx způsob xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení zajistit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, provozovatel zásobníku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxx způsob měření x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx, xxx xx povinen vybavit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxx x na xxxx xxxxxx jej xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx zákazník, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o správnosti xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nechat xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx právo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx, kdo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxx jejich písemné xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xx měřicím xxxxxxxx xxxxxxxx závada, xxxxx náklady xxxxxxx x xxxx přezkoušením x xxxxxxxx správnosti xxxxxx podle odstavce 8 ten, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízením xxxxxxx. Xxxx-xx závada xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx za měřicím xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těžební xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx místě xxxxxxxxxx 2&xxxx;100 XXx, xx xxxxxx průběh xxxxxx, xxxxx xxxxxx instalováno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dodávek.

§72

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx plyn x účastník trhu x plynem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. Součástí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx míst,

b) způsob xxxxxx plateb za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx než 3 xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výpovědi, xxxxx-xx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx plynu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 4&xxxx;200 XXx,

x) oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x případě neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ujednání x xxxxxxxxxxxx xx nepřípustnosti xxxxx ceny, případně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výrobce xxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx vlastní xxxxx a xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxxx xxxxxx x plynárenství x zákazník xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx cenu x za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx výrobce plynu xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Smlouva x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx plynu musí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se zákazníkem. Xx-xx tato smlouva xxxxxxxx se spotřebitelem, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx či nepřípustnosti xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změn, jsou-li xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynovodu, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavě xxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx podíl xx oprávněných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Smlouva x připojení xxxx xxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxx, termín x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Smlouvou x xxxxxxx xxxxx těžebním xxxxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxx xxxxx dopravit xxx jiného xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaplatit dohodnutou xxxx. Smlouva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx, velikost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx míst, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x tento xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx nebo právnická xxxxx xx zavazuje xxxxxxxx xx službu xxxxxxxx plynu regulovanou xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržního způsobu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx trvání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x výstupních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, termín xxxxxxxx xxxxxxxx plynu x xxxxxx měření xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx se zákazníkem xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx odběrných xxxx,

x) xxxxxx úhrady xxxxxx xx službu přepravy xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podmínek.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi, xxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojena, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výrobce plynu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx účet. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx distribuce xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity, xxxxx předávacích xxxx xxxxxxxxx míst, způsob xxxxxx distribuce xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) způsob xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx neplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vyrozumění zákazníka x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Smlouvou x xxxxxxxxxxxx plynu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx či právnickou xxxxx dohodnuté xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxx xx právnická xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, provozní xxxxx, xxxxx vtláčecí xxxxx x těžební xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx úhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele zásobníku xxxxx xxxx v xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxxxxx změnou xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) způsob vyrozumění xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx x zúčtování xxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zúčtování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 4 až 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Stav nouze

(1) Xxxxxx xxxxx je stav, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) živelních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx stavu10),

c) xxxxxxx xx zařízeních xxx xxxxxx, přepravu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nevyrovnané bilance xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožení celistvosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x spolehlivosti xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx nouze xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xx sousední xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x plynárenství, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx xxxx, x xx x včasného xxxxxxxx, xxx existují takové xxxxxxxxx, xx může xxxxxx stav nouze, x z xxxxxxxx, xxx skutečně xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx přistoupit x xxxxxxxx omezení xxxxxxxx.

(4) Xxx celé xxxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) vyhlašuje xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a neprodleně xxxxxxxx ministerstvu, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Prahy,

b) xxxxxxxx předcházení xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx vnitra, operátorovi xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx předcházení xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dispečerského xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx x Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 3 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

x) řídí činnosti xxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxx xxxxx xxxxx.

(6) Dojde-li x důsledku xxxxx xxxxx x nevyrovnané xxxxxxx, zejména při xxxxxxxxxx haváriích xxxxxxxx xxx jeho výrobu, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx technické xxxxxxxx xx umožňují, xxxxxxx xxxxxxx xx xx odstranění xxxxxxx x obnovení dodávek, x xx bez xxxxxx na smlouvy xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxx xxxxxxxxx následků x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx plynu v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx koordinuje xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x v případě xxxxxxxxx xxxxx nouze xxx část území xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxx x průběhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dodávat xxxx, xxxxxxx od vyhlášeného xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

x) omezí přepravu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x krizových situacích x xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx.

(10) Xxxxx vláda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx vydat opatření, xxxxxx v nezbytně xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx státních hmotných xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx ze státních xxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxxxxxx organizovaném trhu x xxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxxxxx Správě xxxxxxxx hmotných xxxxxx xxxx osobě, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx státních xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje, xxxxxxxxx xxxxxxx výkon xxxxxx účastníků xxxx x plynem.

(11) Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o výjimce x omezení xxxx xxxxxxxxx spotřeby xxxx xxxxx dodávky xxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem přepravní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx je pouze xxxxxxx. Xxxxx ministerstvo xxxxxxx podle věty xxxxx vyhoví a xx-xx to xxxxxxxx xxx splnění xxxxx xxxxxxx výjimky, ministerstvo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx.

§73a

Bezpečnostní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx21), xxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem xxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx vždy xx prvého dne xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) využitím xxxxxxxxx plynu,

b) diverzifikací xxxxxx dodávek plynu,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx přerušit xxxxxxx plynu,

e) využíváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx plynu se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §19g odst. 1.

§73x

Xxxxxxxxx mezinárodní pomoci x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx sousední xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx soustavami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího opatření xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu21) x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx21).

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx na dobu 24 xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx pomoci xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx poskytnutý sousedními xxxxxxxxx státy Evropské xxxx x rámci xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx situacích v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx Xxxxx republika, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na své xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx odchylku, pro xxxxxxx plynu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx obchod x xxxxxx. Je-li vyhlášen xxxxxxxxx xxxx nouze, xxxxxxxxx Xxxxx republika xxxx poskytnutý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx podle věty xxxxx provozovateli přepravní xxxxxxxx xx vyrovnávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx, xx kterou Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxx xxxxxx, za xxx xx přejímán plyn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, xxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o přijetí xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx energie způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Plynem xxxxxxxxxxx x xxxxx mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zásobovat xxxxx xxxxxxxxx chráněné x rámci mezinárodní xxxxxx x krizových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

§73x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21) a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx žádosti xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx x cena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž odběr xxxxx by byl xxxxxx kvůli xxxxxxxxx xxxxx nouze x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v plynárenství, x dotčeným xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství lze xxxxxxxxxx pouze na xxxx 24 xxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx Xxxxx republiky xx poskytnutí mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, xxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zajistit xx xxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem s xxxxxxxx zákazníků chráněných x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v krizových xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kriticky xxxxxxxxxx výroben elektřiny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby plynu xx základě xxxxxxxxx xxxxx nouze.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje za xxxxxx xxxx sousedním xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx své xxxxx x xxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx.

(5) Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx sousedním xxxxxxxx státům Evropské xxxx plyn x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx21).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x plynárenství, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx plyn xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx omezení xxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx, poskytnout za xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§73x

Xxxxxxxxx xxxx nouze

(1) Xxxxxxxxxx stavem xxxxx xx xxxx krizové xxxxxx, xxx xx xxx xxxx území xxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stupně v xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx plyn xxxxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §73.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejnění xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pozdějším okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Je-li vyhlášen xxxxxxxxx xxxx nouze, xxxxxxx zachovaný xxxxxxxx xxxxxx vyhlášený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, pokud xxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxx nouze nebo x xxxx průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx přerušení spotřeby xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxx soustavy se xxx xxxxxx.

(4) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxx nouze

a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx,

x) xx účastník xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx sjednané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odchylku účastníka xxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx plynu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výrobna xxxxx xxxx těžební xxxxxxxx xxxxxxxx dopravit xx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy.

(5) Při xxxxx plynu podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) provozovatel zásobníku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výší xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx, xx minimální xxxx těžby xxxxxxxxx xxxx s plynem xxxxxxx provozovatel zásobníku xxxxx poměrně xxxx xxxxxx minimálního xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx uskladněného xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxx zohlední xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xx xxxxxxxx skladovacího xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nouze vyhlášen, xxxxxxxxxx §60c a §60d xxxx. 3 xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxx v xxxxxxx xxxx trvání může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx udělí xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx určit xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dodávat plyn, xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sousedních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravy xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx situacích v xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odběru plynu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx vyhlásilo. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx §73d xxxxxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Sb. x účinností od 10.8.2022

§73x

Xxxxxx xxxxxx, změny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Opatření podle §73 odst. 9 x 10 x §73d xxxx. 6 xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx bez xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobám, xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx v xxxxxx a rozklad xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx vyvěšení na xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx následující xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxxxxx, nestanoví-li ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxx trvání. Xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx Komise xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvo x xxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nouze xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx přezkoumá xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plynu.

(4) X rozsahu, xx xxxxxx jsou omezení xxxx xxxxxxxxx dodávek xxxxx nebo změna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx v mimořádném xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zrušením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření uložená xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 232/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxx, změna xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx

(1) Při xxxxx xxxxx, předcházení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxxxxx podřídit xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx dodávky plynu.

(2) Xx-xx účastník xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx plynu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx, při předcházení xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx situacích x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx práva xxxxx §73g xxx xxxx xxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x účinností xx 10.8.2022

§73x

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxx postupem xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. b) navýšeno xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx, xxxxx xx povinný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, právo na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx plynu x xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx kladné odchylky.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx vlastnického xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx x ministerstva xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Přizná-li xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xxx případné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x soudu.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu xxx xxxxxxxxx odchylky x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepokrývá xxxxxxx xx pořízení vyrovnávacího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxx xx náhradu xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x plateb xx xxxxxxxxx záporné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx stanovená xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx pro zákazníka, xx dodavatel xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx pořizovací xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se odstavec 2 použije přiměřeně.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73d, xxxx. 4 xxxx. x) xxx rámec sjednaných xxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrady xx odstavec 2 xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Je-li xxx stavu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neuhrazených příjmů xx kapacitní xxxxxx xxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx služby v xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx uplatnění xxxxxx. Ministerstvo xxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části provozovatelem xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců po xxxxxxxx stavu nouze Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxx x postupu zahrnutí xxxxxx části xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx v regulovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx do státního xxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx vratka xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx související xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 10.8.2022

§73x

Xxxx xxxxxxx plynu xxx xxxxx nouze, xxxxxxxxxx stavu xxxxx x xx jejich xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx nouze xxxx xx dodávku xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uveřejnit xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxx uveřejnění xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu je xxxxxx následující den xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dodávky xxxxx xxxxx věty xxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plynu xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x doložit xxxxxx xxxxxxxxxx změny nákladů xx koupi xxxxx x době xxxxxx xxxxx nouze xx xxxxxxxxx cenách za xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx nejpozději xx 3 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za dodávku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x výpovědní xxxxx x xxxxxx xxxx týdnů, která xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavateli xxxxx. Lhůta xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx mimořádném xxxxx xxxxx xx xx dobu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx plynu xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nepoužijí. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Dodavatel xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nouze xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx záloh xx xxxxxx xx xxxxxxx plynu v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §11 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx mimořádném xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xx smlouvy, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx v trvání xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodavateli xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx celou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xx dodávku xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dnem její xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx právní účinky.

(9) Xxxxxxxxxx-xx zákazník se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xx xxxxxxxx bez postihu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxxx xxxx. Lhůta xx xxxxxxxxx, je-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence.

§73h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 232/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.8.2022

§74

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neoprávněná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uskladnění xxxxx

(1) Neoprávněným xxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx xxx právního důvodu xxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx opakovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxx škody xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx ani po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx sjednán,

d) připojení xxxx xxxxx x xx xxxxx zařízení, xxxxxx prochází xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odběr xxxx xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx s xxxxxx, x důsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx x měřicím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatelem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx zákazníka x xx kterém xxxx xxx porušeno zajištění xxxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásahem na xxxxxx plynovodu xxxx xx zařízení distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx uskladňování xxxxx,

x) xxxxx plynu bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvy, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx místě zákazníka xx xxxx kratší xxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx smluvního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odběrné xxxxx xxxxxxxxx, nejedná se x neoprávněný xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx přepravou xxxxx xx

x) xxxxxxx služby xxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) využití xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odpadl,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy uskutečněné x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, údržby, výměny xx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx.

(5) Neoprávněným xxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) uskladnění xxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx.

(6) Neoprávněný odběr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neoprávněná xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x penězích xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prokazatelně zjištěných xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx výši xxxxx xxxxxxx výpočtem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxxxxx odběru xxxx xxxxxxx a tlaku xxxxxxxxxx plynového potrubí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx regulátorem xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx jinak. Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx službu přepravy xxxxx, službu distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzniklou xxxxx.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx

§76

Xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx energie

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx odběratel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické údaje, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, každému, kdo

a) x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx11),

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnost x xxxxxxxxxxx dodávku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x technickými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) splňuje xxxxxxxx týkající xx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx licence.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) výkon, xxxxxxxx, xxxxxx průběh xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x místo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx,

x) xxxxx x způsob xxxxxx x náhradní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx pravidelném ověřování, x dohodu x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, termíny x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx jednotlivá xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) x případě, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx vodou objekty xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxxxxxx ohrožení zdraví xxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx stavů,

b) xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniku,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznámeny xxxxxxx 15 dní xxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxx,

x) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či omezení xxxxxxxxxx provozních dodávek xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x energií xxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx energie,

f) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odběratele xxxxx §77 xxxx. 4,

x) xxx vzniku x xxxxxxxxxxxx havárií x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx tepelné xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

x) v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4d) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na cizích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx na cizí xxxxxxxxxxx x souvislosti xx zřizováním a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provoz rozvodných xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x rozsahu x xxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyžadovat zabezpečení xxxxxxx rozvodných tepelných xxxxxxxx při provádění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provoz; x xxxxxxx poškození xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x neprodleným xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx provozu,

f) xx xxxxxxx škody xxx nedodržení základních xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. b),

g) xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síť x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů.

(6) X xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 je xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavinil dodavatel xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Držitel xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x), a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednorázovou xxxxxxx;&xxxx;xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx energie xxxx vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx vlastník není xxxx xxxx není xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nedošlo x xxxxxx x ním x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx nebo xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4e), příslušný xxxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxx provozovatele xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umožňujícího xxxxxxx xxxx nemovitosti nebo xxxx části. To xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxx držitel licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx skončení xxxxx je xxxxxxx xxxxx nemovitosti xx xxxxxxxxx stavu, xxxx xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx vlastníku nemovitosti. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx klestu x xxxxxx po xxxxx.

(9) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vyžadující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx bezpečného, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x umožnit jim xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výrobu, xxxxxxx, ztráty, xxxxxxx xxxxxxxx a dodávky xxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxx energie x xxxxxx tepelné energie x poskytovat xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxx xx omezení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předcházení x xxxxxx xxxxx nouze x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xx výkonu 10 XX xx 6 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxx xxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x obvyklém xxxxxxx nemovitosti xxxx xx vznikla xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx na přiměřenou xxxxxxxxxxxx náhradu5). Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx nebo újmě xxxxx, xxxxx právo xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx tepelné xxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozu nebo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, křížit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx potrubní systémy x ostatní zařízení xxxx s nimi xxx x souběhu, x to způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Souběhem xx, xxxx jedno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxx poruch x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxx respektovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů trasy, xxxxxxx předepsaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při zemních xxxxxxx tak, xxx xxxx xx nejméně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxx tepelné energie

(1) Xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx přípojku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(2) Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vyloučeno x případech xxxxx §76 odst. 4.

(3) Xxxxxx-xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12 měsíců xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx odběrné xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zřídit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x rozvodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo její xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ten, kdo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požaduje. Náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx od rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výhradně xxxx, xxx změnu xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Vlastníci xxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx rozvodné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nezbytná xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx nadále strpět.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxxx úpravy bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx energie. Odběratel xxxxxxx xxxxxxx xx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx energie povinen xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepelná xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx jiné osobě xxxxxxxxx tepelnou energii, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx; xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx energie xx xxxx xxxxx xxxxx rozúčtuje dohodnutým xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx dodavatele xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x údajů měřicího xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx ověřuje správnost xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx12). Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx správnosti xxxxxx naměřených xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx pouze xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxx xxxxxxx xx vstupu nebo xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stanice.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx byla-li zjištěna xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx xx základě písemné xxxxxxx zákazníka xx 30 xxx ověřit xxxxxxxxx měření x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx součinnost. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tepelné energie. Xxxx-xx závada zjištěna, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx použije obdobně xxx xx dodávky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx energie xx právo xxxxxx xxxxxxxx osadit a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a provádět xxxxxxxxxx odečty naměřených xxxxxx, xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx energie xx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx vytápění x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx xxxxxxxx x dodávku xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx umožňovat xxxxxxxxx xxxxxx naměřených xxxxxx bez nutnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx přenosem xxxxx").

§79

Tepelná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odběratel xxxxxxx energie, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(2) Vlastníkem xxxxxxx přípojky xxxx xxxxxxxxx stanice je xxx, xxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Opravy x xxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx předávací xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx udržovat x opravovat, xxxxx x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§80

§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 165/2012 Sb.

§81

§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§82

§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§83

§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§84

§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

§86

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelných xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dílčí změna xxxxx vedení xx xxxxxxxxxx některého xxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx přeložky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx dohodě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx vyvolal, se xxxxxxxx xxxxxxxxx přeložky x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx přeložky xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Ochranná xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spolehlivého provozu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxx osob. Ochranné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro výrobu xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx rozvod tepelné xxxxxxx xx svislé xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2,5 x.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ochranné xxxxx xxxxxxxx svislými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdálenosti 2,5 x kolmo xx xxxxxxx xxxxxx stanic x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 x.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx x xxxx ně xx každý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nezbytnost jejího xxxxxxxx v ochranném xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení podmínky. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxx skládek x xxxxxxxxxx trvalých xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasu provozovatele xxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxx realizaci veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx, xx připojují x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx oznámení záměru x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu, podmínky xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx dbát xx zajištění bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx umístěném x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx života, xxxxxx nebo bezpečnosti xxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxx uvést xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxx, xx stavu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Ochranné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nebo rozvod xxxxxxx energie zaniká xxxxxxx odstraněním xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo povolení x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx33).

§88

Stav xxxxx

(1) Stavem xxxxx je xxxx, xxxxx vznikl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx události,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx10),

x) xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx10a),

x) teroristického xxxx,

x) nevyrovnané bilance x soustavě zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxx,

x) x způsobuje xxxxxxxx x náhlý xxxxxxxxxx xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx, xxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předcházení xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prováděných x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx reálné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a při xxxxx nouze xxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxxx energie xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mohou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx x jeho ukončení xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jeho xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Orgán, xxxxx stav xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx státu vyhlásit xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 12 kalendářních xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx nouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx důvody xxx xxxx vyhlášení, x xx x opakovaně.

(5) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x více xxx 50 % x jednoho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx výpadku xxxxxx xxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tepelné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxx vyloučeno.

(7) Xxx předcházení xxxxx xxxxx nebo stavu xxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx, xxxx přijímat xxxxxxxx x ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stavu xxxxx, řešení vzniklého xxxxx x soustavách xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx následků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie.

(8) Držitelé xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo využívání xxxxxxxx odběratelů tepelné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvem. Xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx stavu xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxx, než pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx xxxxxxxx stav nouze xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§89

Xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odběrem tepelné xxxxxxx xx

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) odběr xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odběrem tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx tepelné xxxxxxx x té části xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx energie xxxxxx měřicím zařízením, xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odběr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx spotřebě xxxxxxx xxxxxxx změnily,

2. xxxxxx osazeno dodavatelem xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx jím xxxxxx xxxxxxxxx,

3. vykazuje xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx x na xxxxxx xxxx buď xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx energie x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tepelném xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxx v rozporu x ní xxxx xxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxx držitele xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx zakazuje.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx škodu. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxx určenou xxxxxxxx xxxxx příkonu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx se jinak. Xxxxxx jsou i xxxxxxxxxxxx nezbytně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) podniká x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxx §7a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plyn nebo xxxxxxxx energii xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3 nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 5,

c) xxxx vlastník energetického xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12 odst. 17,

d) xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;§22 xxxx. 3, §28 odst. 2 písm. x) xx f), h), x), x) nebo x §28 xxxx. 7 xxxx některou x povinností xxxxxxxxxxx x §62 xxxx. 2 písm. x) xx i) nebo x §62 xxxx. 4,

x) xxxxxxx zásah xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §28 xxxx. 3 nebo xxxxxxx zásah na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele přepravní xxxx distribuční soustavy x rozporu s §71 odst. 11,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 4 nebo xxxxxxxxx výrobnu elektřiny, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §28 xxxx. 5 nebo 6,

x) xxxx provozovatel přímého xxxxxx xxxx přímého xxxxxxxxx xxxxxx některou x povinností stanovených x §43 xxxx §65 odst. 3,

i) xxxxxxxxx provoz, údržbu xxxx opravy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 odst. 5 xxxx §66 xxxx. 3 nebo xxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přípojky nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3,

j) jako xxxxxxxx či uživatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neumožní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §87 odst. 6,

x) xxxxxx některý xx zákazů stanovených x §46 xxxx. 8, 9, 10 xxxx v §68 xxxx. 3 xxxx 5,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností stanovených x §46 odst. 12 xxxx 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x rozporu x ustanoveními §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ochranném xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 nebo xxxxxx xxxxxx porosty x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 6 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

x) poruší zákaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §53 odst. 3 xxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plynu xxxxxxx x §74 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 nebo neupraví xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 nebo xxxxx §71 odst. 7 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 4,

p) zasáhne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx x §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 nebo xxxxxxx do měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §78 odst. 3,

x) xxxxxxxx provozovateli přenosové xxxx distribuční soustavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx §78 xxxx. 4 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odběrného tepelného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tepelná xxxxxxx, xxxxx §77 xxxx. 7,

x) nepodřídí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 5 xxxx §73f odst. 1 xxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx povahy xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) nebo xx nepodřídí omezení xxxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §88 odst. 3,

x) vysadí trvalé xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přípojky x xxxxxxx x §68 xxxx. 6,

t) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;xxxx rozvodné tepelné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

x) zřídí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zdroj xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x rozvodným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx licence na xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §77 xxxx. 4.

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §77 xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx částech, kterými xxxxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx licence xx výrobu tepelné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §77 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pásmech činnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx slouží xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxx x §87 xxxx. 4,

y) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx nezajistí bezpečnost xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx energie xxxxx §87 xxxx. 5,

z) xxxx xxxx statutárního xxxxxx, xxxx dozorčí xxxx nebo xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx xxxxxxx xx podnikání xxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxx nabude xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx podíl xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §58d xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §58d odst. 5, xxxx

xx) xxxx xxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx x §25a xxxx. 5, §58d odst. 4 nebo 5, §58i odst. 4, §58j xxxx. 6 xx 8, §59a xxxx. 5 xxxx §60a xxxx. 5.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x případech společné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx dodavateli tepelné xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx měřidel podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxx údaje xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s §78 odst. 5,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §66 xxxx. 3,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25a odst. 6 xxxx x §59a odst. 7,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x manipulaci x xxxxx x xxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx x velkoobchodním trhu x xxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ztíží xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 tím, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

j) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18b nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, nebo

k) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §3 xxxx. 6,

l) xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11u xxxx. 1 nebo §11w xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11u xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x §11x xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx x §11w xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxx zaměstnanec Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 13.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50 000 Kč. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč.

§91

Xxxxxxxxx držitele xxxxxxx

(1) Xxxxxxx licence se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 6,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx neoznámí nejpozději xx 30. xxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xxxxxxxx změny svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní rok x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx územích nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 až 4,

x) xxxxxxxxxx stanoveným způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávek xxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxx xx xxxxxxx plynu nebo xxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x §11a xxxx. 5,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě požadované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxx xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1 až 3 xxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xxxx 7,

g) poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 3 xxxx x §74 odst. 6,

x) zahájí výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 5,

x) nevede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 6,

x) nepředloží regulační xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 ve xxxxxxxxx, obsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) při xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předpokládané spotřeby xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx zúčtovacím xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností, xxxxxxx xxxx xxxxxx stanovených xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx situaci xxxxx §19d xxxx. 2,

n) xxxxxxxxxx rozdíl xxxxx §19f xxxx. 3, xxxx

x) neuvede x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19f xxxx. 4.

(2) Držitel xxxxxxx xx výrobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a odst. 3,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v §23 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxx písm. x) xx x),

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx uvedených x §24a xxxx. 5 xxxx v §58n xxxx. 5,

x) nepředá xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 6,

x) xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §30c xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2,

h) neoznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx měřicím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §49 xxxx. 4,

x) neumožní xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 6, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxx, xxxxx §10a xxxx xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §10a xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx započetí nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx dodávek xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příčin, xxxxx vedly k xxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx, podle §24 xxxx. 6,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §24 xxxx. 1&xxxx;xxxx. x), x), d), x) xxxx x) nebo xxxx. 10 xxxx. x) xx x), x) až x), x), s), x) xxxx x) až x) nebo x §24 odst. 11 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §24 odst. 10 xxxx. x), x), x), x), x), u) xxxx x),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2,

x) při xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1, 3 xxxx 5,

x) neseznámí xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx instalaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 odst. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezajistí xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 8,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxx nouze xxxxxxxxx x §54 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x oprávnění uvedených x §24 xxxx. 3 písm. c) xxxx d), xxxx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx podle Nařízení x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxx xxx přeshraniční xxxxxx x elektřinou nebo xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx licence xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §18a odst. 3,

x) xxxxxxxxxxx operátora xxxx xxxxx §12c xxxx. 3, nepředá operátorovi xxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §11s xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §11s xxxx. 1 xxxx nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance xxxxxxx z xxxxx xxxxx §12c xxxx. 3,

x) neoznámí započetí xxxx skončení omezení xxxx přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx dodávku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx, xxxxx vedly x jejímu omezení xxxx přerušení, podle §25 xxxx. 6,

d) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. x) nebo x), 10 xxxx 11,

x) xxxxxx některé x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §25a odst. 2,

f) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 3 xxxx 4, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25a odst. 5,

x) jako nájemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxx xx svého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §25a xxxx. 8,

x) xxxxx x xxxxxxx s §25a xxxx. 10,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 2 až 5,

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §45 xxxx. 6,

x) neseznámí xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx provedení nebo xxxxxxxxxxxxxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 3,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2,

m) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 nebo xxxxxxx xx měřicího xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy v xxxxxxx s §49 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měřicímu xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx instalaci xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxx udržování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 7,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §49 xxxx. 8,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §54 xxxx. 4, nebo

r) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxx. x) až x).

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření stanovené xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §12a xxxx. 2 xxxx 4 xxxx §19g xxxx. 3 xxxx neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12c xxxx. 4,

c) xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx x §58n odst. 5,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12c odst. 2 xxxx §30 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxx ukončí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s §30 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §30 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11r xxxx. 1,

h) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11t xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků podle §11t xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11t odst. 4,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §19e odst. 5, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvu xxxxx §19g odst. 1.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx plynu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18a odst. 3,

b) xxxxx, přeruší xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §57 xxxx. 1 xxxx. e),

c) omezí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx plynovodů v xxxxxxx x §57 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx omezení xxxx přerušení, xxxxx §57 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedených x §57 odst. 8 xxxx. x) až x),

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §24a odst. 5 nebo x §58n xxxx. 5,

x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x udělení xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx provedení podle §70 odst. 2,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx předávací xxxxx xxx xxxxxxxxx měřicího xxxxxxxx podle §71 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §71 odst. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §71 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle §73 xxxx. 9 xxxx. x) nebo §73d xxxx. 6,

m) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 xxxx bezprostředně po xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu a Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu úřadu xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardu xxxxx §73a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Nařízení x opatřeních na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli plynárenského xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx instalaci nezbytných xxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 9,

x) neuskladní x xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §60d xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxxx vyrábět xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx těžební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přepravní xxxx xxxxxxxxxxx soustavy, podle §73d odst. 4 xxxx. x).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §73 odst. 9 xxxx. b) nebo §73d odst. 6,

x) xxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezávislosti xxxxx §10a xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §10a odst. 2 xxxx 3,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §58 xxxx. 5 xxxx xxxxx §58 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxx plynu bezprostředně xx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedených x §58 xxxx. 8 xxxx. a) xx x), x), x) xxxx x), x) xx x), x), x) nebo x §58 xxxx. 9,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58 odst. 8 písm. x), x) až x), x) až x), x), x), x) xxxx x),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §58n xxxx. 2,

g) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx ministerstvu xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx autorizace xxxxx §67 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx přeložky xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx předpokládanými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) nevybaví xxxxxxxxx, xxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x přepravní xxxxxxxx, xxxxxxx zařízením xxxxx §71 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx instalaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 9,

m) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx stavu nouze xxxxxxxxx x §73 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xx xx odstranění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 nebo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §73 odst. 9,

o) xxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x případě xxxxx nouze xxxxxxxxxxx xxx celé xxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxxxx z oprávnění xxxxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) nebo i),

q) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přepravním xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx, nebo

s) xxxxxx xxxxxxxxxx x vyhrazení xxxxxxxxx xxxxx výlučně xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60b xxxx. 2,

x) poruší xxxxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxx pro vytěžený xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x).

(8) Xx-xx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx licence na xxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx papír xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. a), nezřídí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 2 xxxx. c),

c) nezřídí xxxxxxx xxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58b xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx strukturu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58b odst. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58b xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx s §58c xxxx. 6,

f) xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §58d xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxx dozorčí xxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx xxxxxx xxxxx podřízené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx funkci x nejvyšší xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx §58d xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x jehož volbě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx řídící xxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx v rozporu x §58d xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §58e xxxx. 2,

x) sám xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podíl x xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxx plyn, xxxxxxxxx s plynem xxxx vlastní zařízení xx xxxxxx plynu, xxxx vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabude xxxxx na xxxxx xx xxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxx x xxxxxxx s §58g xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §58g xxxx. 3 xxxx 4,

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §58h xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx některý xx zákazů xxxxxxxxx x §58h xxxx. 4, 5, 10 xxxx 11 xxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §58h xxxx. 9 xxxx 12,

x) xxxxxxxx službu xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x §58h xxxx. 6,

x) jedná v xxxxxxx x §58h xxxx. 8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx x §58h odst. 8,

x) nepřijme xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxx xxx xxxxxxxxxx podle §58i xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx programu rovného xxxxxxxxx xxxxx §58i xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx podle §58j xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58d odst. 1,

x) xxxxxxxxxx auditorovi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58j xxxx. 8 nebo 9,

x) xxxxxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx desetiletý xxxx rozvoje přepravní xxxxxxxx xxxxx §58k xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx, distribuční xxxxxxxx, xxxxxxxxx plynu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58m xxxx. 1

x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxxxxx x §58g xxxx. 8.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §18a xxxx. 3,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §12c odst. 3, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11s odst. 1, xxxxxxxxxx údaje xxxxx §11s xxxx. 1 xxxx xxxxxxx dodavateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx §12c xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 odst. 5 xxxx neobnoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx xxxxx §59 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §59 xxxx. 8 xxxx. a), x), x) xx x) xxxx x §59 xxxx. 9,

x) xxxxxx některé x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59a xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59a xxxx. 3 xxxx 4, xxxx neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovného zacházení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx zaměstnance xxxxx §59a xxxx. 5,

x) xxxx nájemce nepřevezme xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx svého účetnictví xxxx xxxxxxx pachtýři xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §59a xxxx. 9,

x) xxxxx x rozporu s §59a xxxx. 12,

i) xxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxx dispečinku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 2,

j) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §66 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx autorizace xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na její xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plynové zařízení xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxx §71 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxx §71 odst. 9,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx uvedených x §73 odst. 5,

x) nepodílí se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx likvidaci xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu x případě stavu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §73 xxxx. 10,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §59 xxxx. 1 xxxx. i), x) xxxx l), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx zajištění bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx uvedenou x §59a odst. 6 nebo x §59a xxxx. 8.

(10) Xxxxxxx licence na xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy xxxxx §18a odst. 3 xxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx §73d xxxx. 6,

x) neoznámí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x uskladňováním xxxxx podle §60 xxxx. 5 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §60 odst. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60 xxxx. 8 xxxx. a), x) xxxx x) až x),

x) xxxxxx některé x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §60a odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §60a odst. 3 xxxx 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, členy xxxxxxx xxxx nebo správní xxxx xxxx zaměstnance xxxxx §60a xxxx. 5,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx uvedenou x §64 xxxx. 2,

g) xxxxxxxx ministerstvu změny xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxxx měřicího zařízení xxxxx §71 odst. 4 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo distribuční xxxxxxxx x rozporu x §71 xxxx. 5,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení podle §71 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §73f xxxx. 1 nebo uložené xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. a) xxxx §73d xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 8 xxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x uskladňováním xxxxx x rozporu x §60 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle Nařízení x podmínkách xxxxxxxx x plynárenským xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx provedení,

n) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 2,

x) neinformuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluv o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §60c xxxx. 4 nebo xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §60d xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plynu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §60d odst. 1,

r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §60e,

s) x xxxxxxx x §73 xxxx. 10 xxxxxxxxxx Správě státních xxxxxxxx rezerv xxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nevyužitý xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxx plynu přímo xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx určené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73d xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx plynu xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soustavě xxxxxxxxx x §73d xxxx. 4 xxxx. d),

v) xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxxx x §73 xxxx. 5.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §18a xxxx. 3,

x) xxxx dodavatel poslední xxxxxxxx xxxxxxxx plyn xxxxx §12a odst. 2 xxxx 4 xxxx §19g odst. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx §12c xxxx. 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §24a xxxx. 5 xxxx §58n odst. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x §12c xxxx. 2 nebo §61 xxxx. 2,

x) nezajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73a odst. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §61 odst. 1 xxxx. d),

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxx podle Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §73c xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zásobování xxxxxxxxx, kteří xx xxxxx §73c xxxx. 3 musí podřídit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. h),

i) xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v rozporu x §73h xxxx. 1,

x) neoznámí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zohlednění xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx stavu xxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §73h xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxx v §19e xxxx. 5, xxxx

x) xxxxxxxx xx zákazníkem xxxxxxx podle §19g xxxx. 1.

(12) Držitel xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1,

x) překročí xxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx x §76 xxxx. 4,

c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §76 xxxx. 9,

d) xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx neosadí, nezapojí xxxx neudržuje měřicí xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx §78 odst. 1 x 6,

e) xxxxxxx správnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §78 xxxx. 2,

x) neseznámí xxxx, xxx potřebu xxxxxxxx vyvolal se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx náklady xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §86 xxxx. 2,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx podle §88 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. 5,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxx tepla x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x dodávce xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §76 odst. 9 xxxx. x),

x) použije xxxxxxxxx v xxxxxxx x §11v xxxx. 1,

x) nezaregistruje xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx xxxxx §11w xxxx. 2,

x) neúčtuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11x odst. 1,

o) xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11x odst. 3 xxxx nevrátí xxxxxxxxx xxxxx §11x xxxx. 3.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11s xxxx. 2 xxxx 3, §11t xxxx. 5, §11w xxxx. 3, §11x xxxx. 3 xxxx 5, §19f xxxx. 2 xxxx 3 xxxx §20a xxxx. 3.

(14) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x plynem xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxxxx časový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60d xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §11r xxxx. 1,

x) neúčtuje xxxx xxxxxxxxxx příspěvek xxxxx §11t xxxx. 1,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11t xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11t xxxx. 4.

(15) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 100 000 000 Xx xxxx 10 % x xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 písm. x), x) nebo m), xxxxxxxx 7 xxxx. x), d), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 8,

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx nebo 1 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx licence za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. x), x), x) xx l) xxxx x), xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx s) xxxx odstavci 9 xx 11 a 14,

x) 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx n) xxxx xxxxxxxx 12,

d) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 13.

§91x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx podle §7a xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §7a xxxx. 3,

b) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plyn xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 5,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neumožní xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 1,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 1,

f) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx x nákladech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx energetického xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxx §20a xxxx. 6 písm. x) xxxx x) nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxx. x) až f), x), x), k) xxxx xxxx. 7 xxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §62 odst. 2 xxxx. x) až x), x §62 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxx xx odběrném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx zásah xx xxxxxxxx plynovém zařízení xxxx xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §71 xxxx. 11,

x) x rozporu x §28 xxxx. 5 xxxx 6 provozuje xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soustavou xxxx x xxxxxxxxxxx soustavou,

l) xxxx vlastník xxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx plynovodu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §43 xxxx §65 xxxx. 3 xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx provozující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 11 xxxx §68 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx provoz, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 5 nebo §66 xxxx. 3 xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx přípojky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 3,

x) jako vlastník xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 odst. 6,

x) xxxxxx některý ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 8, 9, 10 nebo §68 xxxx. 3 xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §46 xxxx. 12 nebo 13 xxxx §68 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §68 odst. 6 nebo xxxxxx xxxxxx v bezpečnostním xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 3,

q) nezajistí xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx §71 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx §71 xxxx. 7 nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měřicího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle §78 xxxx. 4,

x) zasáhne xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx souhlasu provozovatele xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxx x §49 xxxx. 4, §71 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx do měřicího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §78 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx provozovateli přenosové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neměřeným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxx §71 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxx podle §78 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx dodavateli tepelné xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxx §77 xxxx. 7,

x) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxxxx xxxxxxx v §53 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §74 xxxx. 6,

v) xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxx xxxxx §54 odst. 5 xxxx §73f xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx §73d xxxx. 6 xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §68 xxxx. 6,

x) neupraví xxxxxxx tepelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při změně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběrné xxxxxxx xxxxxxxx xxx instalaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx projednání s xxxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §77 xxxx. 3,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx s rozvodným xxxxxxxx zařízením nebo xxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxx zařízení, teplonosnou xxxxx v rozvodném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx licence na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §77 odst. 4,

z) xxxx vlastník nemovitosti xxxxxxx umístění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx xxxxx §77 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dodávka xxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §77 odst. 7,

x) poruší xxxxx xxxxxxxxx x §87 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx tepelné xxxxxxx x rozporu x §87 odst. 4,

x) jako vlastník xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavebních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxx rozdělování xxxxxxx xx vytápění x xxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 5,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele distribuční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x §25a odst. 6 nebo x §59a xxxx. 6,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxx §18 odst. 1 xxx, xx xxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) neumožní Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx oprávnění xxxxx §18b xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ač xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vykoná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 6,

x) xxxx zákazník x domě x xxxx nepředá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11u xxxx. 1 xxxx §11w xxxx. 1 xxxx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §11u xxxx. 2 nebo 3, §11w odst. 1 xxxx x §11x xxxx. 6,

j) xxxxxxxx neúplné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace x rozporu s §19d xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx jako auditor xxxxxxxx poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §25a xxxx. 5, §58i xxxx. 8 xx 10, §59a xxxx. 5 xxxx §60a odst. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx dodavatel tepelné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx licence xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §76 xxxx. 4 písm. i),

b) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípojku xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx podle §79 xxxx. 4,

c) nedodává xxxxxxxx energii xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §11 xxxx. 6 xxx xxxxxxxxxxx záloh za xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx jejich xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období,

e) xxxxxx, nevyhodnocuje nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx teplonosné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx neověřuje správnost xxxxxx podle §78 xxxx. 1 a 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx Energetickému regulačnímu xxxxx vysvětlení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96a, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx regulačním xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx podle Nařízení XXXXX26) dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě požadované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 2,

x) poruší povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18a xxxx. 4,

c) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx x xx. 5 Xxxxxxxx o velkoobchodním xxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) nezveřejní xxxx xxxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 3 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x energií,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxx čl. 8 Xxxxxxxx x velkoobchodním xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 15 Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §15b.

(7) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx neuskladní x xxxxxxxxx plynu xx stanovený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §60d xxxx. 3.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4 x 7 xxx uložit pokutu xx 15&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 6, kdy xxx uložit xxxxxx xx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx x), kdy xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1 000 000 Xx.

§91x

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx integrovaného plynárenského xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x současně vyrábí xxxx xxxx xxxxxxxxx x plynem x xxxxxxx x §58g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přepravní soustavy x rozporu x §58g xxxx. 5,

x) xxxx mateřská společnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodování x výstavbě xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §25a xxxx. 2 písm. c) xxxx §59a xxxx. 2 xxxx. c), xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §60a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plynu xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b) lze xxxxxx pokutu až xx xxxx 100 000 000 Xx nebo 10 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx. Xx přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxx 1 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx zásobníku xxxxx, xx xxxxxxxx ukončené xxxxxx xxxxxx.

§91c

Přestupky xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informace xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. j),

c) xxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxx. k),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §11i,

e) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §11l odst. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x odbornou xxxx xxxxx §11l xxxx. 1 xxxx. b),

g) xxxxxx xxxxxxxxx zohledňovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11l odst. 1 xxxx. c),

h) nepředá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m odst. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11m xxxx. 5,

j) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §11p xxxx. 3.

(2) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) nebo j), xxxx

x) 15 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), e), f), x), x) xxxx x).

§91d

Společná ustanovení k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX IV

ODVOD X XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxx

§92

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (EU) 2022/185457).

(2) Poplatníkem odvodu xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, xxxxx

x) xxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 3 nařízení Xxxx (XX) 2022/185457) s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) dodávají xxxxxxxxx xx velkoobchodní trh x xxxxxxxxxx.

§93

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx nadměrný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx příjmem xx xxx účely xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a stropem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx (EU) 2022/185457), pokud xxx x elektřinu xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx regulační xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsob, xxxxx xx xxxx výše xxxxxxxxxx příjmu na xxxxxxx čistých tržeb x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlivu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx určení, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx veškeré xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, kdy xx xxxxx x xxxxxx xx toto xxxxxx.

§94

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nadměrný příjem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx x instalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 XX včetně,

b) x xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podporované xxxxxx energie xxxxxx

1. xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx provozu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx dne 1. ledna 2022,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx energie, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pološpičkový xxxxxx v povolení x nakládání x xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx redispečink xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx x náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx poplatnících odvodu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů není xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx elektřinu xx xxxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poplatník xxxxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatníkovi.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx velkoobchodní xxx x elektřinou následně xxxxxx xxxxx poplatníkem xxxxxx, xxxxx xx x tímto poplatníkem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ručí xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vynaloženým xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx x případě xxxxxxxxxx odvodu také xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z nadměrného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je x xxxxx poplatníkem xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx.

§95x

Xxxx odvodu

Odvod x xxxxxxxxxx příjmů činí 90 % nadměrného xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxx získaného x xxxxxxx 1 XXx xxxxxxxxx vyrobené

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 180 xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx,

x) využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx 180 xxx,

x) využitím xxxxxxx xxxx xxx využití xxxxxxxxx xxxxxx 180 xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 240 xxx,

x) x xxxxxxx paliva x xxxxxxx 210 eur,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 100 eur,

h) x xxxxxxx xxxxxxx 70 xxx,

x) z hnědého xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené ve xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx elektrickým výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx 140 XX xxxxxx 230 xxx,

2. xxx 140 MW 170 xxx,

x) z xxxxxxxxxxx olejů 180 xxx,

x) x rašeliny 180 xxx.

(2) X xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny využitím xxxx xxxxx paliv xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx příjmu stanovený xxx převažující druh xxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stropů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx váhami xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx období. Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx váženého xxxxxxx xxxxxxxx prodejní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Dojde-li ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad 90 xxx xx 1 xxxxxxxxx, xxxx vláda xxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx příjmu.

§95b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. x účinností xx 1.12.2022

§95c

Odvodové xxxxxx

(1) Prvním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nadměrných xxxxxx xx xxxxxxxx 2022.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2023.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/185457) xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx 30. červnu 2023.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95d

Přepočet xxxx

(1) Xxx xxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx použije xxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmů xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně z xxxxxx. Xxx tom xx použijí kurzy xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx.

§95x vložen právním xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. s účinností xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx x nadměrných xxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, kapitoly Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely povinnosti xxxxxxxxxxx složky státu xxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx xx xx xxxxx x nadměrných xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx předpisem č. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95f

Stanovení xxxxxxxxxx instalovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X případě xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx provozu xxxxx xxxx 8. xxxxx 2022 xx xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx. X ostatních případech xx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx do provozu.

§95f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxx 2

Správa odvodu

§95g

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx x provedení xxxxx xxxx dílčích xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(3) Xxx xxxxxx odvodu xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95h

Zálohy

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvodové xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx stanovení zálohy xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§95x xxxxxx právním předpisem x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2022

§95x

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x nadměrných příjmů xx xxxxxxx podat xxxxxxx zálohy xx xxxxx xx 25 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahradit xxx podané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxxxxx hlášení xx xxxx xxxxxxxxxx.

§95x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 365/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx odvodu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx období xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxx xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odvodové xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ověření.

§95j xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 365/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2022

§95x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a vyúčtování

(1) Xxxxxxx xxxx vyúčtování xxxxxx x nadměrných xxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nevznikla v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx x vyúčtování xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hlášení a xxxxxxxxxx plátce xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx odvodu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx účely xxxxxx z nadměrných xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx podání.

§95k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

XXXXX X

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporů x právech xx xxxxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7 xxxx. b) tehdy, xxxxx současně x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xx sporu xxxx ve lhůtě xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vyjádří odpůrce x pravomocí Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je zahájeno xxxx, v xxxx xx souhlas xxxxxxx x xxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úřadu. X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve smyslu §141 správního xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §97a xxxx lhůta xxx vydání rozhodnutí 4 xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx případech 6 měsíců. Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx zahájeném xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxx 90 xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 120 dnů.

(3) Xxxxxxxxx-xx Energetický xxxxxxxxx xxxx spor o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx předmětem xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x uzavření jiné xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x úpravě vzájemných xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx vyloučeny xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx chráněné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx žádost Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, povinna vedle xxxxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx předložit i xxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxx listin xxxxxxxxxx podrobný xxxxx, xxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x ostatním xxxx xxxxxx úpravou xxxxxxx x xxxxxxx smluvních xxxx jim xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx paliva, xxxxxxx x surovin, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxx licence, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec licence xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povinnosti xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2 nebo 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §58l odst. 2 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxx §12 odst. 7 tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx právního nástupce xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx právních xxxxxxxx nebo nabyvatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, x xxxxxxxxx sloužících x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policie Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx záchranného sboru Xxxxx republiky, Xxxxx xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxx §18 xxxxxx zákona x x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojích energie.

(9) Xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x energetická xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jejich užívání, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věcného xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x veřejného xxxxxxx zřejmé. X xxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx k xxxxx nemovitostem, jakož x omezení jejich xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklá podle xxxxxx zákona přechází xx nového držitele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx část, na xxxxx xx daná xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xx základě xxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx zjištěné podle xxxxxxxxxxx předpisu47).

§96x

X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx stanovené Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předložit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Energetickému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx sporu.

§96a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

§96x

(1) V řízení xxxxx §17 odst. 7 písm. e) xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) X řízení xxxxx §17 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) ve věci xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx věci xxxx xxxx před xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) spor xx xxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 211/2011 Xx. x účinností xx 18.8.2011

§96x

Xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Rozhodne-li Xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx Energetickým xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie22), xxxxxxx Energetický regulační xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí xx 2 xxxxxx xxx dne, kdy Xxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxx řízení s xxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 211/2011 Sb. x účinností od 18.8.2011

§96d

Donucovací xxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) povinnosti xxxxxxxxxx xx výkonu licencované xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx zařízení držiteli xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §12 odst. 1,

x) povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxx rámec xxxxxxx xxxx distribuci xxxxxxxxx xxxx distribuci xxxxx xxx xxxxx licence xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §12 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 xxxx. 3,

x) povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18a xxxx. 3 xxxx §58l odst. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, Komise xxxx Agentury vydaného xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu vydaného xx jejich xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx nebo splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plynem do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx §60d xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx donucovacích xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx uloženého rozhodnutím xxxxxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 9 xxxx §73d xxxx. 6.

(3) Xxxxxxxxxx §105 xxxx. 2 správního xxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Donucovací xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 100&xxxx;000 Kč,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozvod xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx osobě podnikající xxxxx xxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,

x) jinému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§96e

Odvod neoprávněného majetkového xxxxxxxxx xxxx nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Majetkovým xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx získaný xxxxxxxx xxxx odběrem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx elektřinu xxxx xxxx, xxxxx xx xx ujednanou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stanovila-li xxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxx majetkového prospěchu x účastník xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx získal xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plynu za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx takový účastník xxxx x xxxxxxxxxx xxxx plynem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxx uplynutím xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxx elektřiny xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx majetkový xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sděleným ministerstvem. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxx povinnosti xxxxxx nadměrného majetkového xxxxxxxxx nebo v xxxx lhůtě, stanoví-li xxx nařízením xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx neodvedl xxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x uloží povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxx prospěch v xxxxxxxx xxxxxxxxx věcných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cen elektřiny xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx xxxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxx, rozhodne Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxx, xx xxxxx xx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx prospěchu, xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěch, x jehož xxxxxx xxxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xxxx který xxxxxx xxxxxxxx xxxx x elektřinou xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a nadměrného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx právní xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx nástupců xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prospěchu x nadměrného majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§96x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 365/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

§97

Prokazatelná xxxxxx x xxxxxxxxx zisk xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx trhu s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx operátorovi xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prokazatelné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud nedošlo x xxxxxxx platby xx úhradu prokazatelné xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx poskytnuté v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v nesprávné xxxx, xxxxxxx rozsah, x xxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx platbu xxxx xxxx část ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřeného xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx poskytnuta, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xx státního xxxxxxxx. Xxxxxx na úhradu xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx výši xxxx xxxx xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx příjmem státního xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx k xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x nesprávné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo nepravdivých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo x podkladech xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx takovou xxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,1 % denně x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a přiměřený xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx do státního xxxxxxxx. O xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxxx výši došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx, xxxxxxxx Energetický xxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykonává Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Účastník xxxx s elektřinou xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx xxxxx x nesprávné výši xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu. Odvod x plateb xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ztráty a xxxxxxxxxxx zisku došlo.

(6) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi zálohovými xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxxxx zisku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19f xxxx. 3.

§97x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx soustavy, Pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx podmínek operátora xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "řád") xx xxxxxxxx na xxxxxx držitele licence. Xxxxxx o stanovení xxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozporu x xxxxxxx předpisem, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 3 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxx nového řádu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu, xxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx návrh xxxxx xxxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu. To xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 12 xxxx xxxxx §59 xxxx. 10.

(4) Xxxxxxxxxx-xx držitel xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx xx xxxxxxxxx návrh xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 12 nebo xxxxx §59 odst. 10, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyzve držitele xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Po xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx projednání xxxxxx xxxx s dotčenými xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx projednání xxxxxx řádu x xxxx výsledky xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, a xx nejméně xx 10 pracovních dnů, xxxx-xx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Energetický xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, x jaký xxxxx se xxxxx, xxx xx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx x do xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxxxxx v případě, xxx držitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx.

(7) Každý, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx uplatní xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx řádu přímo xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezabývá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx připomínek xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx xxxxx xxxx upravit x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx úpravou xxxxx x podstatné xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x opakovaném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(8) Xx xxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x správním xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx řádu xx §45 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a pokud xxxxxxxxxx návrhu řádu xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, jinak xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxx řádu xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit xxx nebo xxxx xxxx v řízení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(10) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx zveřejnit.

§98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx podnikají x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, musí xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxx licence, xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx zaniká.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x ochranných pásmech xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx x po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x předchozí xxxxxxx souhlasy xx xxxxxxxx stavby v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i omezení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xx právnické osoby xxxxxxxxxxx xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 158/2009 Sb.

(9)) Při xxxxx xxxxxx elektřiny, xxx xxxxx tlaku xxxx xxxxx xxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) X autorizaci xx xxxxxxxx musí požádat xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx o územní xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx energetické xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx., xx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Řízení o xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§98x

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) druhy xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x podmínky xxxxxx instalace, xxxxxxx x typy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx zařízení, údaje x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měření, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, postup a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx52), xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyhodnocování a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanovení výše xxxxxxx skutečně vzniklé xxxxx a způsob xxxxxx výše xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vzniklou xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, uskladňování, přepravě xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x neoprávněném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxx povinností,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxxx řízení výroben xxxxxxxxx, xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, termíny x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přepravní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, přípravu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pro xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhodnocování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a plynárenské xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxx, xxxxxx x postup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektřiny x náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §26 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx omezování výroby xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obnovitelných zdrojů,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, postupy xxx xxxxxxxxx kapacit x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacit a xxxxxx x plynárenské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plynových xxxxxxxx xxxxxx xxxxx žádostí x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx žádostí,

e) xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx nouze, xxx xxxxx xxxxx x xxx odstraňování následků xxxxx nouze, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx elektřiny, xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu a xxxxx xxxxxx regulačního, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx standard xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x plánu xxx xxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plynu, jejichž xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx a postupy xxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v plynárenství, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x postup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx komory Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x termíny předávání xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodavateli xxxxxxx energie ze xxxxxxxxxxx měřidel podle xxxxxx x metrologii xxxx údajů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro rozdělování xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a způsob xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx měření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx více xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx objektů xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzavírají xxxxxxx x dodávce xxxxxxx xxxxxxx, x xxx nedojde k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) způsoby prokazování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x provozovny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo užívacího xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x žádostí x xxxxxx oprávnění k xxxxxxxxx uděleného x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxx provozovatele xxxxxxxxxxx soustavy, Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávek x xxxxxx v elektroenergetice x xxxxxxxxxxxx, výši xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx náhradu, xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x služeb,

d) xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x doklady, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzorů, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a pravidla xxx sestavování regulačních xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx předkládání,

f) xxxxxx xxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držiteli xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těžebního plynovodu xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx zvýšení energetické xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx energetických xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu x xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rezervovaného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 9,

h) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, která stanoví

1. xxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x distribučním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsoby xxxxxx xxxxxxxxxx kapacit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. termíny xxx xxxxxxxxxxx žádostí x uzavření xxxxx xx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxx xx stavu xxxxx x při xxxxxxxxxxx stavu xxxxx,

5. xxxxxxx pro obstarávání xxxxxxxxx energie a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

7. pravidla xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx diagramů xxxxxxx xxxxxxxxx,

8. xxxxxxx x postup xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

9. postup xxx xxxxxxxxx, omezení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neoprávněné xxxxxxxxxx x neoprávněném xxxxxxx,

10. xxxxxx při zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxxx xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx regulovaných xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníky xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx regulovaných xxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx regulovaných cen xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

13. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

14. postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx odběrných xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, předávacích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přenosové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx soustavám x x zásobníku xxxxx, rozsah zveřejňovaných xxxxxxxxx xxx umožnění xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, distribuční xxxxxxxx x xxxxxxxxx plynu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. termíny xxx xxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx smluv xx xxxx s xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatních služeb, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyrovnávání xxxxxxxx a xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stavu xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx stavu nouze,

5. xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

7. pravidla organizace xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx jejich vypořádání,

8. xxxxxxxx tvorby, xxxxxxxxx x xxxxx typových xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx x xxxxxx xxx volbě x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odběrných x předávacích xxxx,

10. xxxxxx xxx přerušení, xxxxxxx x obnovení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odběru, neoprávněné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. postup při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instance,

12. xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x plynem xxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx účtování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx mezi účastníky xxxx x plynem,

13. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

14. postup pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

15. xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zásobníku xxxxx,

16. množství plynu, xxxxx je provozovatel xxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxx,

17. pravidla xxxxx xx rezervaci xxxxxxxxx skladovací xxxxxxxx,

18. xxxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x velikosti x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rezervovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy,

j) xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu nebo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx uchovávaných xxxxx x plnění xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx derivátů,

l) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx, náležitosti xxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx funkce x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xxx zpracování zpráv x xxxxxxx xxxxxxx x energetických xxxxxxxxx, xxxxxx termínů, rozsahu x pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x kvalitě x úrovni xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§99

Závěrečná ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci.

2. Xxxxxx X zákona č. 83/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna zákona x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§100

X §2 xxxx. 1 zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx x. 147/1970 Xx., zákona x. 125/1973 Xx., xxxxxx x. 25/1976 Xx., xxxxxx č. 118/1983 Xx., xxxxxx č. 60/1988 Xx., xxxxxx x. 173/1989 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 9/1990 Xx., xxxxxx č. 93/1990 Xx., zákona x. 126/1990 Xx., zákona x. 203/1990 Sb., xxxxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., zákona x. 575/1990 Sb., xxxxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx x. 283/1991 Xx., zákona x. 19/1992 Xx., xxxxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx č. 103/1992 Xx., xxxxxx x. 167/1992 Sb., xxxxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., xxxxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona x. 474/1992 Sb., xxxxxx x. 548/1992 Xx., zákona č. 21/1993 Sb., zákona x. 166/1993 Xx., xxxxxx x. 285/1993 Xx., zákona x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 89/1995 Sb., xxxxxx x. 289/1995 Xx., zákona x. 135/1996 Sb., xxxxxx x. 272/1996 Xx., xxxxxx x. 152/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., zákona x. 148/2000 Sb., xxxxxx x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., zákona x. 154/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 257/2000 Xx. x xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xx xxxxx 10 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxx 11, který xxx:

"11. Energetický xxxxxxxxx xxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen

§101

Zákon č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxx č. 135/1994 Xx., zákona x. 151/1997 Xx. x xxxxxx č. 151/2000 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxx "ministerstev," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

2. Xx §2b xx xxxxxx nový §2x, xxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatňování, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx předpisy xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cen x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx činností.".

3. X §3 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládá xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2)".

XXXX XXXXXX

Xxxxx živnostenského xxxxxx

§102

X xxxxxxx x. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI xxxxxxx 207: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 231/1992 Xx., zákona x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona č. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., zákona x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., zákona č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 83/1998 Xx., zákona č. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 28/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx., zákona x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx. a xxxxxx č. 362/2000 Xx., xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xx xxxxxxx 1 xxx:

"Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx x tlakových xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx",

xxxx xx xxxxxxx 2 xxx:

"xxxxx střední xxxxxxxx na střední xxxxxxx xxxxx technického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx".

ČÁST PÁTÁ

§103

§103 (xxxx xxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/2003 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

Účinnost

§104

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2001.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 458/2000 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx vnějšího xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx umístěných xxxx

250 x

Xxxxx zásobníku xxxxx (xxxxxxxxxx od osy xxxxxx ústí)
s xxxxxx xx 100 xxxx
x xxxxxx xxx 100 xxxx80 x
150 x

Xxxxxxx xxxxxxxxx zkapalněných plynů
do xxxxxxxxx objemu (vzdálenost xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxx 5 x3 xx 20 x3
xxx 20 x3 xx 100 m3
nad 100 x3 do 250 x3
xxx 250 x3 xx 500 x3
xxx 500 x3 xx 1&xxxx;000 x3
xxx 1&xxxx;000 x3 xx 3&xxxx;000 x3
xxx 3 000 x3
20 m
40 x
60 x
100 m
150 x
200 x
300 x

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxxxxxxx objektů)
do 100 x3
xxx 100 m330 x
50 x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx od vnějšího xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxx100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

100 x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

200 x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 4 xx 40 xxxx xxxxxx


10 m

Regulační xxxxxxx x xxxxxx nad 40 xxxx

20 x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 4 až 40 xxxx xxxxxx
xx XX 100 včetně
nad XX 100 xx XX 300 včetně
nad XX 300 do XX 500 včetně
nad DN 500
8 m
10 x
15 x
20 x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxx 40 xxxx
xx XX 100 xxxxxx
xxx XX 100 xx DN 300 xxxxxx
xxx XX 300 xx DN 500 xxxxxx
xxx XX 500 xx XX 700 xxxxxx
xxx DN 7008 x
15 m
70 m
110 x
160 x

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Operátor xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává do 31. prosince 2004 Xxxxxxxx plynárenský xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx distribučních soustav xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx §59a xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58a xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx licence xxxx xx xxxx xxxxxx těchto xxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; k xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na distribuci xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x elektřinou, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx a xx xxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx obchod x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oddělením xxxxx §59a zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční soustavy xxxxxxx zpracovat x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xxxx. 2 písm. x), §25a xxxx. 2 xxxx. x), §58a odst. 2 xxxx. x) a §59a xxxx. 2 xxxx. d) xx 90 xxx ode xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatel, xxxxx xx držitelem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, je povinen xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxx podle §58a x toto své xxxxxxxxxx xx 30 xxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx regulačnímu xxxxx.

8. Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx §55 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx plynu xxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů xxxxxxx a xxxxxx xx považuje za xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx stanovená xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx plynu xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plynu, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx minimálně 30 xxx před termínem xxxxxxxxx uvedených xxx; x případě, že xxxxxxxxx zákazník x xxxxx cenou nesouhlasí, xx právo xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx měsíc. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx přecházejí xx xxxxxxxx licence xx distribuci xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s oddělením xxxxx §25a xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Práva a xxxxxxxxxx vyplývající ze xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxxxxx xx distribuci xxxxx a xxxxxxx xx obchod s xxxxxx přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx podle §59a zákona x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxx x cizím xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx uzavřených souběžným xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx obchod x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, přecházejí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx vznikla xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx souběžným držitelem xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §58a xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x licence na xxxxxx s xxxxxx xxxxx dosavadních předpisů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle §59a xxxxxx zákona.

14. Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxx dodavatele xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zákazníkem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instance. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instance xx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxx x plynem xx xxxxxxxxxxxx xxx.

16. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x energetických xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxx 2005.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx k cizím xxxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx vznikla xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx plynárenství xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx se nevztahuje xx smlouvy uzavřené xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx stožárů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 15 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx energetické xxxxxxxx ministr xxxxxxxx x obchodu.

6. Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

7. Xxxxxxxxx x původu xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x platnosti.

8. Vydaná xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx na výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 158/2009 Xx. x účinností xx 4.7.2009

Čl. XXXVII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a xx xxxxxx xxx neskončená xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx doby, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přepravní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3. xxxxxx 2012, xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy. Do xxxx, než Energetický xxxxxxxxx xxxx rozhodne x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosové xxxxxxxx xxxx provozovatele přepravní xxxxxxxx, xx nadále, xxxxxxxxxx xxxx do 3. března 2012, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxx licence xx xxxxxx elektřiny nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxx xx 3. března 2012, xx doby xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §10a xxxx. 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx přepravu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, změnu xxxx xxxxxxx xxx, xxx splňovala xxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 odst. 8 písm. x) x x) zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 3 je přípustný xxxxx v míře xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx podmínek ustanovení §58 xxxx. 8 xxxx. x) x x) zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxxxxx x přepravní kapacita xx xxxxxx z xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy x platba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx přepravní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uzavřené xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx. Tento xxxxx je xxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxx x plynem.

6. Xxxxxxx-xx k dohodě x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xx 5, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení §30a xx 30d xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad x xxxxx před xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx.

9. Xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o 30 dnů.

10. X xxxxxxxxx prostředcích podaných xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxx energetickou xxxxxxxx x xxxxxxx působnosti, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx Energetický xxxxxxxxx úřad, x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebylo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx se prodlužuje x 30 dnů. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxx.

11. Xxxxx rozhodnutí x uložení xxxxxx xxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx až xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřad. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx pokuty, xxxxx xxxx xxx zahájen xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

12. Omezení podle §58d xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustavy vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen provést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásobníku xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Výrobce elektřiny xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 XX x xxxx xxxxxxxx xx provozu xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dispečerské xxxxxx xx 30. června 2012.

15. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektřiny s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 100 xX do 2 MW uvedenou xx provozu před xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx do 30. června 2013.

16. Xxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

17. Pro xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx kterém nabude xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx výše poplatku xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx elektřiny x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x plynem xxxxx v souladu x cenovými xxxxxxxx xxxx za zúčtování xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2010. Xxxxxxxxxxx regulační xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x plynu, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x elektřinou x xxxxxxxxx trhu s xxxxxx hradí x xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2010, do 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.8.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy, xxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx smlouvy xxx, xxx splňovala xxxxxxxxxx §50 odst. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 90/2014 Xx. x účinností xx 21.5.2014

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x těchto ochranných xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2017 xxxxx Xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxx xxxxx jmenuje xx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx, xxxxxxx člena xxxxxxx xx funkční xxxxxx 2 xxx, xxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 4 let a xxxxxxx člena xx xxxxxxx xxxxxx 5 xxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx elektřiny xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soustavy podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Smlouva o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx distribuční xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 nebo xxxxx §72 odst. 6 xxxxxx č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 a smlouvu x xxxxxxx plynu xxxxx §72 xxxx. 1 xxxxxx č. 458/2000 Sb., xx xxxxx účinném po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Smlouva x xxxxxxxxxx službách xxxxxxx elektřiny a xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxxx §50 xxxx. 2 x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxx §72 odst. 2 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 nebo xxxxx §72 xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny sjednané xxxxx §50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předávacím xxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příkonu xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §50 xxxx. 3 zákona x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx není-li xxxxxxx x připojení sjednaná, xx xxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rezervace příkonu x odběrném xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx. Xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x hodnotě rezervovaného xxxxxxx x odběrném xxxx předávacím xxxxx x xxxx výši xxx xx výši xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žadatelem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., platí xxxx první obdobně.

11. Xxxxxxx xx přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, distribuci xxxxx, uskladňování xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx licence na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx tepelné xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxx zákona č. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribuční xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx §57 odst. 8 xxxx. o), §58 xxxx. 8 xxxx. xx), §59 xxxx. 8 písm. x) x §60 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a zašlou xx xxxxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Obchodník x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 6 měsíců xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 131/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2022 xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx xxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2023, pokud podá xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxx 2022, xxxxxxx xx okamžiku xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkovatele podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x kontrola jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výlučně pro xxxxxxxxxxxxx přepravní soustavy xx x roce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx příslušného kalendářního xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §11m odst. 6 x 7 x §11n xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xx smlouvu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx smlouva xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx zprostředkování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxx v §11m xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxx zanikne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.

6. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx uzavřenou se xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx §11d xxxxxx x. 458/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx stanovená x §11d xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, počne xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

7. Zmocnění podle xxxxxxxxxx §11m odst. 4 xxxxxx x. 458/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx-xx x xxxx zániku xxxxx.

8. Xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx přenosu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodávky tepelné xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 a 6 xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinností tohoto xxxxxx, nejpozději však xx 1. xxxxx 2027.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 362//2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx 2022 xxxxx xxxxxx č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §17e xxxx. 12 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

2. Smlouva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxx o sdružených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považuje za xxxxxxx x sdružených xxxxxxxx dodávky elektřiny xxxxx §50 xxxx. 2 xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Smlouva x připojení xxxxxxxx xxxxx zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3 xxxxxx č. 458/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 4 zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx o zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxx x. 458/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") x xxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

9. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadem x oblasti působnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na Inspekci x která xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx.

10. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadem xxxxx §51 zákona č. 165/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx Úřad.

11. Povinnost xxxxxxxxxxxxx distribuční soustavy xxxxxxxx těžební xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx těžební xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx končí xx dni 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx zákonem x. 458/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 382//2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plynu xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x velikostech x době trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rezervovaných xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 8 xxxx. x) zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 1 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx plynu s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx této smlouvy xxxxxxxxx nejpozději do xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Energetický xxxxxxxxx úřad poprvé xxxxxxx xxxx služby xx xxxxxxxxxxxx plynu xxx xxxxxxxxx skladovacích xxxxxxx pro skladovací xxx, xxxxx xxxxx x xxxx 2023. Xxxxxxxx x cenách xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rezervace xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx 2023 x xxxxxxxx skladovací xxxx xxxxxxxxxxx, nejsou dotčena.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2022 Xx. x účinností xx 27.6.2022

Informace

Právní xxxxxxx č. 458/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

262/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, zákonem č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012)

278/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

356/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 10.12.2004

670/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2004

91/2005 Sb., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 458/2000 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 26/2005

134/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 25.1.2005 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §98 xxxx. 4 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 22.4.2005

186/2006 Xx., x xxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007

342/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 3.7.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

296/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Xx., x Rejstříku trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 4.7.2009

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

314/2009 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 458//2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 95/2009

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

211/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2011 x xxxxxxxx §17x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2012

299/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.5.2012

350/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

90/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 165/2012 Sb., x podporovaných zdrojích xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.5.2014

250/2014 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

104/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 67/2013 Xx., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x byty, x xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2016

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017, 1.1.2019 a 1.1.2020

152/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

277/2019 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

1/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 383/2012 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

403/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s další xxxxxxxxxxxxx postupů orgánů xxxxxxx moci

s účinností xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023 s xxxxxxxx §77, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2022

362/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 1.7.2022 x 1.1.2027

382/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

176/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 382/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.6.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Sbírce zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx a mezinárodních xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 277/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2022

232/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 165/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.8.2022 x xxxxxxxx části §16, které nabývá xxxxxxxxx 1.7.2023

287/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x energetických odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 265/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2022

365/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/73/ES xx xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitřní xxx xx xxxxxx plynem x x zrušení xxxxxxxx 2003/55/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/27/EU ze xxx 25. xxxxx 2012 x energetické xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/XX a 2010/30/EU x o xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/ES x 2006/32/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x zrušuje xxxxxxxx Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 97/7/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/944 xx xxx 5. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 2012/27/XX.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009, kterým se xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx energetických regulačních xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx obchod s xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1228/2003.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 715/2009 ze xxx 13. července 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k plynárenským xxxxxxxxxx soustavám x x xxxxxxx nařízení (XX) č. 1775/2005.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx sítě a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1227/2011 ze xxx 25. xxxxx 2011 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx velkoobchodního trhu x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/460 xx xxx 16. března 2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2017/1938 xx xxx 25. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 994/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/941 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx směrnice 2005/89/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/943 xx xxx 5. xxxxxx 2019 x vnitřním trhu x elektřinou.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1999 ze xxx 11. xxxxxxxx 2018 x správě xxxxxxxxxxx unie x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 663/2009 x (ES) x. 715/2009, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 94/22/XX, 98/70/XX, 2009/31/ES, 2009/73/XX, 2010/31/XX, 2012/27/EU x 2013/30/XX, směrnice Xxxx 2009/119/ES x (XX) 2015/652 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 525/2013, x platném znění.

1x) Čl. 3 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Rady (XX) 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
1c) Xxxx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

1e) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2a) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 714/2009 xx xxx 13. července 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektřinou a x zrušení nařízení (XX) x. 1228/2003.
2x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2009 xx xxx 13. července 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plynárenským xxxxxxxxxx soustavám x x zrušení nařízení (XX) č. 1775/2005.
3) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů).
4x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4x) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
4x) Xxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
5) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 121/2000 Xx.
Zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx.
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu xxxxxxx výše újmy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
5a) Xxxxx č. 406/2000 Sb., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 150/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx energie.
Xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6x) Vyhláška č. 150/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxxxxxx.
7) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
9) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.

9a) §25 zákona x. 134/2016 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx

9x) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Ústavní xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
10x) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx.
12a) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12x) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
13) Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx cen, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (kontrolní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební zákon).
§13 xxxxxx x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
16) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
18) Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 713/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxx.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1938.

22) Xx. 39 Xxxxxxxx 2009/72/ES. Xx. 43 Xxxxxxxx 2009/73/ES.
23) §12 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

25) Zákon č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 22/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 208/2011 Sb.

Xxxxxxxxxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx (XXX) v xxxxxxx xxxxx.

XXX XX 1439.

28) Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

29) §6c xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad bezpečností xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým se xxxxxxx xxxxxx směry xxx transevropské energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

33) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

46) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx ve státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §16b xxxxxx x. 151/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 303/2013 Xx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/941.

49) Xxxxxxxx Komise (XX) 2017/460 ze xxx 16. xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxx kodex xxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktur přepravních xxxxx xxx xxxxx xxxx.

50) §70 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) Xxxxxxxx č. 359/2020 Sb., x měření xxxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2019/943 xx xxx 5. xxxxxx 2019 o xxxxxxxx xxxx s elektřinou.

53) §11 xxxx. 1 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

54) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1999, x xxxxxxx xxxxx.

55) Xxxxxxxx č. 16/2016 Sb., x xxxxxxxxxx připojení x elektrizační xxxxxxxx.

56) Xxxxx č. 67/2013 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x byty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

57) Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/1854 xx xxx 6. října 2022 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci x xxxxx xxxxx xxxxxx ceny energie.