Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o hospodaření energií

406/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět zákona §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ENERGETICKÉ KONCEPCE

Státní energetická koncepce §3

Územní energetická koncepce §4

HLAVA III - STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE §5

HLAVA IV - NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie §6

Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace §6a

Snižování energetické náročnosti budov §7

Průkaz energetické náročnosti §7a

Energetické štítky §8

Ekodesign §8a

Energetický audit §9

Energetický posudek §9a

Hospodárné užití energie ústředními institucemi §9b

Energetický specialista §10

Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů §10a

Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů §10b

Seznam energetických specialistů §10c

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů §10d

Energetická služba §10e

Seznam poskytovatelů energetických služeb §10f

Výmaz ze seznamu poskytovatelů energetických služeb §10g §10h

Působnost ministerstva §11 §11a

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §12

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §12a

Společná ustanovení k přestupkům §12b

HLAVA VI - KONTROLA A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

Ochrana zvláštních zájmů §13

Kontrola §13a

HLAVA VI - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE §13b §13c

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §14

ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST §15

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXV

č. 299/2011 Sb. - Čl. II

č. 318/2012 Sb. - Čl. II

č. 103/2015 Sb. - Čl. II

č. 3/2020 Sb. - Čl. II

č. 382/2021 Sb. - Čl. V

INFORMACE

406

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2000

x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx zákona

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie1) (xxxx xxx "Xxxx") a x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx upravující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx22) xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxx energie,

c) xxxxxxxxx na ekodesign xxxxxxx spojených se xxxxxxxxx energie,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) požadavky na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x využití xxxxxxxxxxxxx x druhotných xxxxxx,

x) některá xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Základní pojmy

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) nakládáním x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, přeprava, distribuce, xxxxxx, xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx energie, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx soubor vzájemně xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxx, xxxxx stanoví cíl x oblasti účinnosti xxxxx energie a xxxxxxxxx k dosažení xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx teplo xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx x budov xxxx průmyslových zařízení xx okolního prostředí xxx, xx xxxxxxx xxxxx x prostředí x nižší teplotou x xxxxxxx jej xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provoz, xxxxxxxx lze u xxxx xxxxxxxx spotřebu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; ucelenou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vstupu a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx, vyjádřená xxxxxxx mezi úhrnnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s energií, xxxxxxxxx v procentech,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, úpravu xxxxxxxx vzduchu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, softwaru x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx technických xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ruční zásah xxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx parametrů,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužící xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlhkosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxx prostředí, při xxx dochází xx xxxxxxxxx teploty, xxxxx xx součástí budovy,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, kde zdroj xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx více bytových xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxx xxxxx, vyjádřený x xX, uvedený xxxxxxxx, kterého lze xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem,

l) xxxxxxxxxx chladicím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) energetickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx spotřeby xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podává xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx posudkem písemná xxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx stavba x její xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stěnami x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx energie k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx budovy, která xx určena x xxxxxxxxxxxx používání xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx upravena,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředím ve xxxxx xxxxxxxxx budovy xxxx xxxx ucelené xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy xx xxxx než 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx budovy,

t) obálkou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx konstrukcí xx xxxxxxxxx hranici xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí, xxx xxxxx venkovní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sousední budově,

u) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostorovému xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vzduchu a xxxxxxxxx vnitřního prostoru xxxxxx, přípravě xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx systémů včetně xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx,

x) nákladově xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx energetickou náročnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx užití xxxxxxx, xx xxxxxx, provoz x xxxxxxxxx budov xxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x téměř xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x velmi xxxxxx energetickou xxxxxxxxxx, xxxxx spotřeba xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx rozsahu xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx definováno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx nebo chlazení,

y) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx stavbu,

z) xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxx xxxxxxxx správní xxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx, Ústavní xxxx, Xxxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxx soud, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx služba.

(2) Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx výrobek, xxxx má při xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx je uveden xx xxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx uváděny xx xxx anebo do xxxxxxx jako jednotlivé xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zabudování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx na xxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) ekodesignem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou energie, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx celého životního xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie xx xxxx Xxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxx za xxxxxx, xxx ohledu na xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxx, xxx který byl xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxxxx, a to xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obchodním označením,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx v Unii, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pověřena k xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v Xxxx, xxxxx uvádí xx xxx nebo do xxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ekonomických xxxx xxxx x xxxxxxxx změn x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, či v xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednoho či xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx a xx xxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx energie xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxxx xxx získání vstupní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, přepravu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technickým xxxxxxxxx xx xxxxxx vytváření xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx sebou následujícími xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hrubé podlahy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxx koncepce xx xxxxxxxxxxxx dokumentem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx energie, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro obyvatelstvo x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 25 xxx.

(2) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s energií.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx energetickou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 5 xxx x x vyhodnocení xxxxxxxxx vládu. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje bezplatně xxxxxxxxxxxx, pokud xx x xxxx vyzván, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2).

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje4).

(7) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx její zpracování x vyhodnocení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx nakládání x xxxxxxx xx území xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, jeho městských xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxx x souladu x potřebami hospodářského x xxxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx veřejně prospěšné xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přitom xxxxxxxxxx potenciál xxxxxxx xxxxxxx účinného xxxxxxxx x xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx x chlazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx, xxx xx xx vhodné. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx období 25 let x xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx územních souvislostech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx energetické koncepce x xxxxxx strategii xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx územní xxxxx xxxx x xxxxxx město Xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo posoudí, xxx návrh územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x je x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxx.

(5) Územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá obcí xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(6) Územní xxxxxxxxxxx koncepce je xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxx územního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu4).

(7) Xxxx x hlavní xxxxx Xxxxx nejméně xxxxxx za 5 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx koncepce x xxxxxxxxx období a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx, xx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxx vyhodnocení souladu xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx změn xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydána, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou podklady xxxxxxx pro její xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx energetickou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxx, nástrojů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx územní energetické xxxxxxxx. Přílohou zprávy xxxx podklady použité xxx její xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx držitel xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2), pokud xx x xxxx xxxxxx.

(11) Obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx územní energetické xxxxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

§5

(1) Státní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx xxxxxx x xxxxxxxx plnění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx, xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx naplňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx Programu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx

x) energeticky úsporná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snižování energetické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) moderní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x druhotných xxxxxx energie,

f) osvětu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx a xxxxx x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxx, energetických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nástrojů na xxxx xxxxxxxxx,

x) zavádění systémů xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx energetické náročnosti xxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pobídky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx18) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx energie x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx,

x) přípravu energeticky xxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx hospodářství,

l) podporu xxxxxxxxxxx domácností x xxxxxxxxx energetických xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posudků,

m) xxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x propagaci energetických xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX OPATŘENÍ XXX ZVYŠOVÁNÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx energie

(1) Stavebník xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx2) xx povinen x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxx xxxxxxx energie x při obnově xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx výměně xxxxxxxx x dopadem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tepelný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx zřizovaných xxxxxxxxxx tepelných zařízení x u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve změně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx užití energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, mělkých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx zařízení vyrábějící xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx povinen xxxxx xxxxxxxx, nezkreslené x úplné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ročních provozních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návodu xx xxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxx klimatizace

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, společenství xxxxxxxxx jednotek xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx5) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx budovy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 70 kW xxxxxxx

x) xxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxx přístupných částí xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je písemná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxx a kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxx členského xxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx5) xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx se xxxxxxxxxx výkonem nad 70 kW povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx systému klimatizace x kombinovaného systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx a větrání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) nebo osoba xxxxx xxxx. x), xxxx

x) osoba xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxx, pokud xx oprávněna k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx; ministerstvo je xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5a).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx budovy, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10e, xxxx

x) umístěné x xxxxxxxx xxxxxxxxx v §7 odst. 5 xxxx. g) xx x).

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx x provozovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx provádění xxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x větrání x xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x kombinovaného systému xxxxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx automatizační x řídicí xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Snižování energetické xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx nové budovy xx xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxx povolení, xxxxxxx x xxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s dopadem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx

x) splnění xxxxxxxxx xx energetickou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovni xx 1. xxxxx 2013,

b) xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy x téměř xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vlastníkem x uživatelem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx subjekt zřízený xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx") x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxx než 1&xxxx;500 x2, x to xx 1. xxxxx 2016,

2. xxxxx než 350 x2, a xx od 1. xxxxx 2017,

3. xxxxx xxx 350 m2, x xx xx 1. ledna 2018,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x téměř xxxxxxx xxxxxxxxx energie, x xx v xxxxxxx xxxxxx s celkovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 1&xxxx;500 x2 xx 1. xxxxx 2018, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxxx xxxxx než 350 x2 od 1. ledna 2019 x v xxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxxx xxxxx než 350 x2 od 1. xxxxx 2020,

x) posouzení xxxxxxxxx, ekonomické x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, soustavy zásobování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "alternativní xxxxxx xxxxxxx energie").

(2) V xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Stavebník xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x společné xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxx, nejpozději před xxxxxxxxx této xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx, který obsahuje xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náročnost xxxxxx xx nákladově xxxxxxxxx úrovni xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(3) X případě xxxx xxx větší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx dokládají xxxxxxxxx xx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxx měněné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx technické xxxxxxx, x xxxxx xx provedena xx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx náročnost xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx stavbu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního předpisu; xx doloží xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obálky xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx systémům x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou dále xxxxxxx

x) xxxxxxx vnitřní xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx nebytových prostor xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energii z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povolenek xx xxxxx skleníkových plynů, x xxxxxx, xxx xxxx instalaci xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxx §10d; xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx,

x) xxxxx se pravidly xxx xxxxxxxx a xxxxxxx teplé xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx fyzickým xxxx právnickým xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"), vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxx podle zákona x metrologii; xxxxxxx xxxxxxxx má právo xx instalaci xxxxxx xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx instalaci, xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a víceúčelových xxxxxx s dodávkou xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxx x xxxxxxxxx vytápěním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přípravou teplé xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx stanovená xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxxx x způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxx x případě, xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxx xxxxxxx

x) x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 50 x2,

x) u budov, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóně12), xxxxx xx x ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výrazně změnilo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx,

x) x budov xxxxxxxxxxxx a obvykle xxxxxxxxx xxxx místa xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx xxxx xxxxxxx xxx část xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nižší xxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxx, k xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, dílenských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx energie xx 195 MWh xx xxx,

x) při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx stavebník, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek nevzniklo, xxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx účely,

g) u xxxxx zpravodajských xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx využití,

i) x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné xxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxxxx budov x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx optimální xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx dokončených xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx metodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti budovy, xxxx xxxxxxxxx technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx doporučených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx vnitřních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a pravidla xxx xxxxxxxx x xxxxxx x dodávku xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zásobování tepelnou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx energie xxxx xxxxxxxx energie z xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nadále xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx. V případě xxxxxx s více xxxxxxxx jednotkami, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro celou xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, kde xx xxxxxxxxxx sálavý systém xxxxxxxx x konstrukcí xxxxxxxxxxx, stropního xxxx xxxxxxxxx vytápění a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x instalaci a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxxxxx staveb, xxx jednotlivé využívané xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx od xxxxxxxxxx prostor budovy xxxxxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx je x xxxxxx instalováno několik xxxxxxxxxxx systémů budovy,

d) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx energie x neobnovitelných zdrojů xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

(11) Xxxxxxx stanovená měřidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx x dálkově odečitatelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx e) musí xxx xxxxxxx dálkově xxxxxxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxx dálkově xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2027 x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřidlem x přístrojem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měřidlo x xxxxxxxx registrující dodávku xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx x provedení xxxxxx xxxx nutný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytových xxxxxxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené měřidlo x přístroj xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx dálkový xxxxxx xxxxxxxxx x měsíčním xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístroje xxxxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx.

§7a

Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) opatřit xx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxx výstavbě xxxxxx budov xxxx xxx větších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx průkaz x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx od 1. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 500 x2 x xx 1. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 250 x2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) xxxx 2 a xxxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx členského xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx průkaz x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx si xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rovna nebo xxxxx než 500 x2, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 250 x2, a xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13a odst. 2.

(2) Xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx

x) opatřit xx xxxxxx

1. při xxxxxxx xxxxxx xxxx ucelené xxxxx budovy,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. od 1. xxxxx 2016 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx budovy,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

1. možnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluv týkajících xx xxxxx budovy xxxx ucelené xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx budovy xxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxx budovy xxxx ucelené xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podpisu xxxxx smlouvy,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budovy nejpozději xxx xxxxxxx nájemní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informačních a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxx budovy nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx předat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx kopii; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pronájmu xxxxx klasifikační třídu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx x předané xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx 3 xxx, x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxx prodeje nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, uvede x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiálech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx třídu,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 průkaz xxxx xxxx xxxxx, x xx xx

1. 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx x případě, že xx xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo

2. 60 xxx ode xxx xxxxxx žádosti v xxxxxxx, že si xxxxxx dosud xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx5) je xxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxx naplnění povinnosti xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxx průkaz xx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

2. od 1. xxxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) předat xxxxxx xxxx xxxx kopii

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

2. xx 1. xxxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději při xxxxxxx xxxxxxx smlouvy,

c) xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1. prodeji xxxxxxxx,

2. xx 1. xxxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx jednotky nebo xx 1. xxxxx 2016 pronájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx mu xxxxxx grafickou část xxxxxxx nebo xxxx xxxxx; zprostředkovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xx xxxx 3 let, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx grafickou část xxxxxxx, uvede x xxxxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Průkaz platí 10 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xx provedení xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx, xxx xxxxxx xxx zpracován, anebo xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx

x) xxx xxxxxxxxx pouze

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specialistou xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

2. xxxxxx usazenou v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Unie; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a),

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx14) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxx15),

x) xxx zpracován x xxxxxxx s prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx 6,

x) obsahovat xxxxxxxx x grafické xxxxxxxxxx, jehož součástí xx xxxxxxxxx klasifikačních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klasifikační xxxxx x celkové xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(5) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 5 xxxx. a), x), x), e), x), x), x) x x) x xx budovy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Vzor x xxxxx průkazu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotku xx xxxxxxxx 3 roky; x xxx případě xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(8) Xxxxxx zpracovaný xxx xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxx ucelenou xxxx této xxxxxx.

(9) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx zpracovat xxxxx x případě, xx xxxx ucelená xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx samostatně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx budovy.

(10) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx tak obě xxxxxx písemně dohodnou x xxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1947.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výrobky xxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx energetickými xxxxxx, xxxxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx dálku xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx10) xxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx22).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx a energetický xxxxxx.

§8a

Ekodesign

(1) Seznam výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx CE, xxxxx XX prohlášení x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ověřování požadavků xx ekodesign, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis10) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ekodesign23).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxx xx trh xxxx xx provozu xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx splňují xxxxxxxxx xx ekodesign, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx na ekodesign, xx xxxxxxxx XX x po xxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx s požadavky xx ekodesign, a xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10) nebo xxxxx použitelného předpisu Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx ekodesign23),

b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx uživatele v xxxx xxxx vést x záměně, xxxxx xxx x xxxxxx x tvar xxxxxxxx XX,

x) vyhotovovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx jazyce.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xx xx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxxxx xxxx povinen

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx provedeného posouzení xxxxx x vydaných XX xxxxxxxxxx o xxxxx po dobu 10 xxx xx xxxxxxxx posledního uvedeného xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat Xxxxxx energetické inspekci xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shody a x XX xxxxxxxxxx x xxxxx, x xx do 10 xxx xx obdržení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XX, x posouzení x xxxxxxxxxxx shody a x XX prohlášení x shodě,

d) v xxxxxxx, xx xxxxx xx trh nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x podsestavy, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx upravující požadavky xx ekodesign,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ekologický xxxxxx xxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx v Xxxx x xxxxxxxxxx-xx zplnomocněný xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx dovozce. Xxxxxxxxxx-xx dovozce, považuje xx xx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, která xxxxx xx trh xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XX a xx XX xxxxxxxxxx o xxxxx se nevztahují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxx x xx výrobky xxxxxxx se spotřebou xxxxxxx vystavené na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx opatřeny oznámením, xx xxxxxxx být xxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxxx nesplní požadavky xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX xxxxxxxxxx o shodě, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx shody, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxx audit

(1) Podnikatel, xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25 %, xxxxxxxxxx 250 x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx než 1 300 000 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 100 000 000 Xx, xx xxxxxxx xxxxxx za 4 xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxx xxxx první 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx roky. Xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx rozvahy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxxxx xxx xxx užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxxxxxx xxxx je vyšší xxx 5 000 XXx.

(3) Česká republika, xxxx, obec, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, kraje xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx24), xxxxxx x veřejná xxxxxx škola x Xxxxx národní xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxx vlastněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 500 XXx.

(4) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxxx, xxxxx energetické xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 200 MWh xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se nevztahuje xx osobu, xxxxx xx xxx své xxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém hospodaření x energií xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx19), xxxxx rozsah odpovídá xxxxxxx energetického auditu.

(6) Xxxxxxxxxxx audit provedený xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 platí 10 let xxxx xx provedení xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářství, po xxxxx xxxxx xx 2 po xxxx xxxxxx roky xx xxxxx x xxxx xxx 25 % xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx energetického xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stavu x platného energetického xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x nakládání x xxxxxxx x xxxxx podle odstavce 3 data x xxxxxxxx energie za 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx energetického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 5 xxxx. x) až x). Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu se xxxxxxx x xxxxxxx x harmonizovanou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx běžné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů25). Zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx musí

a) xxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x), xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxx; ministerstvo je xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a) x

x) být proveden xx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dat x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx a musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, kraje xxxx obce, xxxxxx xxxxxxxxxx založená xxxxxxx24), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx škola x Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí kalendářní xxxx 35 000 XXx x vyšší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx vzniku povinnosti,

c) xxx proveden x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx25).

(9) Xxx, komu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3, dále musí

a) xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx energetické inspekci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 2,

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

§9a

Energetický xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx výstavby xxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1500 xxxxx xx xxx a jaderných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ekonomicky odůvodněné xxxxxxxx po teple xxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1000 xxxxx xx zdroje xxxxxxx energie, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx podstatné rekonstrukce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x přínosů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozů, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 500 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, snižování xxxxx ze spalovacích xxxxxx znečištění xxxx xxxxxxx obnovitelných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx financovaných x programů podpory xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x prodeje xxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) vyhodnocení plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx realizovaných x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx jinak,

f) stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud vznikne xxxxx xx podporu xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zajistit xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxx xx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroje energie, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx26),

x) doporučená xxxxxxxx xxx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx,

x) podklad v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, snižování xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx druhotných xxxxxx nebo kombinované xxxxxx elektřiny x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx auditu.

(3) Energetický xxxxxxx xxxx

x) být xxxxxxxxx xxxxx

1. příslušným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10 odst. 1 xxxx. x), nebo

2. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5a),

b) xxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5,

x) xxx, x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx neplatí v xxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterou xxxx vydána státní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(4) Další xxxxxxxxxx stavebníka, společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, správce, vlastníka xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou

a) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetického xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 2 x předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vykonávání této xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §13a odst. 2.

(5) Xxxxx energetického xxxxxxx, xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx rozsah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§9x

Xxxxxxxxxx užití energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxx nadlimitních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxx xxxx xx služby musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxx

x) pro xxxxxxx xxxxxxx spojeného se xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xx označování energetickými xxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxxxx spojeného se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx energetickými xxxxxx, xxxxxxxx dostupná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených Xxxxxxxxxxx Xxxx 2013/107/EU ze xxx 13. xxxxxxxxx 2012, o podpisu x uzavření Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kancelářských xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx X této xxxxxx,

x) xxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009, x označování xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx účinnost x xxxx důležité xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx nařízení,

e) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx d) xxx účel xxxxxxx xx služby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x),

x) xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nabytí xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx památkou, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx x

x) xxx xxxxx budov xxxxx xxx méně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxx budov.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x přínosy xxxxxxxxx x užíváním xxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxxxxx takového xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx náklady x přínosy xxxxxxxxx x užíváním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x nižší xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti ve xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx budovy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x užívaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx energeticky vztažné xxxxx xxx 250 x2 x xxxxxx xxxxxxxx energie. Xxxxxx xxxxxxxxxxx spotřeby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx monitoringu spotřeby xxxxxxx. Xxxxx vedené x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpravodajských xxxxxx, xxxxxx důležité xxx obranu xxxxx, xxxxx jsou určeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx objektem xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx, a xx xxxxxxx budovy x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxxxx hospodařit xxxx xx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2015 Xx. x účinností od 1.7.2015

§10

Xxxxxxxxxxx specialista

(1) Energetický xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx audit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx provozovaných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx, xxxx

x) provádí xxxxxxxx provozovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx, která

1. složí xxxxxxxx zkoušku xxxxx §10a; odbornou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10b odst. 2,

2. xx xxxx xxxxxxxxx,

3. xx bezúhonná a

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. je xxxxxxxxx x

2. určí xxxxxxx 1 fyzickou osobu, xxxxx je k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx podepsala xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro právnickou xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx osoba"); xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx držitelem oprávnění x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a splňuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8.

(3) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Bezúhonnost xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx7) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx se xxxxxxxxxxx prokazuje

a) x xxxxxxx osoby x xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx obdobným výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, který není xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 3 xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx, xx kterých xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx nepřetržitě zdržovala xx dobu delší xxx 3 měsíce; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx měla xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzeních xx xxxxxxx xxxx x x navazujících xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx se sídlem xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxx je xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o bezúhonnosti xx xxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xx dni podání xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx, nevydává-li xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxx jiný xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

(5) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, získala-li

a) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxx, energetika, xxxxxxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx školství21) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x má 3 roky xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxx x xx 6 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřených xx energetiku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx 5 xxx xxxxx x xxxxx.

(6) Žádost o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx formuláři stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx v případě

a) xxxxxxx osoby kopie xxxxxxx prokazujících odbornou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx oprávnění k xxxxxx činnosti energetického xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx x určenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx posudek zadavateli,

b) xxxxxxxx mlčenlivost o xxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6a, 7a, 9 x 9a; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx; zprostit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx energetickému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §6a, 7a, 9 x 9a, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx §10b xxxx stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx posudek, xxxxxx nebo zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace a xxxxxxx, vlastnoručním xxxxxxxx, xxxxxxxx podpisem xxxxx xxxxxxxx x jednání, xxxx xxxxxx, svým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech energetického xxxxxxxxxxx x číslem xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ministerstva x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, zprávy o xxxxxxxx systémů vytápění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x kombinovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx §13a odst. 2 dokumenty a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x činnostem podle §6a, 7a, 9 x 9a a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x větrání a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx klimatizace a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x větrání, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx auditu x xxxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

f) x xxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx energetický audit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pojištěn xxx případ odpovědnosti xx xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xxx rozsah pojistného xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx škodám, které xxx xxxxxx předpokládat; xxxxxxxxx musí trvat xx celou xxxx xxxxxx činnosti,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6a, 7a, 9 x 9a, xxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kombinovaných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, systémů xxxxxxxxxxx xxxx kombinovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx x větrání xxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx energetický xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx energetický posudek xxxx xxxxxx, nebo

2. xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx ovládající xxxxx podle xxxx 1,

x) xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, průkazu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podkladů xxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx a

i) xxxxxxx ministerstvu do 1 xxxxxx od xxxx, kdy xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10a (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxx do 3 xxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx a získat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx průběžného xxxxxxxxxx.

(9) Energetický specialista, xxxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx povinnost podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx a rozsah xxxxx předávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx specialistu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba určená, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x), x) x g). Osoba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxx nebo zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10a

Odborná zkouška x xxxxxxxx xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxx xx pořádána Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odborná xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxx x xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Státní energetická xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx předá ministerstvu.

(3) Xxxxx a rozsah xxxxxxx zkoušky, xxxxx x xxxxxx průběžného xxxxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vzdělávacích xxxx xxxxxxxxxx xx průběžného xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Průběžné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, prohlubuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x energií x jejího xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x energetického xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tepla x xxxxxxx elektřiny xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x xxxxx.

(5) Výběr vzdělávacích xxxx a xxxxxxxxx xxxxx kreditů za xxxxxxxxxx akci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx akcí xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zápis energetického xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x zapíše xxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx podání žádosti xx xxx předání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxx v xxxxxxx, xx energetický xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opakovaně xxxxxx přestupek xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. m) bodu 1, 2, 3 xxxx 4 anebo xxxxx §12a odst. 1 xxxx. m) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x tomto případě xxxx být xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx energetického specialisty xx 1 roce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx vzdělávacích akcí xxxxxxxxxx xx průběžného xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxx, xxx nastala, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 7 písm. x), nebo

e) požádá x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx energetického xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxx činnosti energetického xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx prohlášením xx xxxxxx,

x) právnické xxxxx xxxxx zánikem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nabytím xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty.

(4) Jestliže xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialistu xx seznamu energetických xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Energetický xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x zrušení oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10c

Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx údaje

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty,

b) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x datum xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty,

d) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě adresa xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx firma xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx energetický xxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx kontaktní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, xxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx určených xxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialistů xxxxx odstavců 1 x 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxx provádět instalaci xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) montáž, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx chladicích xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx plynových zařízení x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborných činností xxxxxxxxxxxxx v instalaci xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx staršího než 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx vybraná xxxxxxxx xxxxxxxxxx energii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx instalovat xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx je uznávacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5a).

(4) Ministerstvo xxxx autorizující xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) název xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxx x měřitelné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx nebo úspory xxxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx kontroly.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o energetických xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb o xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx užití xxxxxxx, xxxxxxxxx a kontrolované xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxxx opatření placeny xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Smlouva x energetických službách xxxx být písemná. Xxx xxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) a g) xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx služba xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx energetická xxxxxx xx zaručeným výsledkem. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx předem stanovené xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období, xxx xxxxxx nese poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či sankcí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Odstavec 2 xxxxx pro energetickou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně.

(5) Smlouva x energetických xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx účinnosti xxxxx energie, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úspor xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, jichž xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obdobích xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při standardních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uzavírá, podmínky xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a výchozí xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx počítána xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxxx ceny xxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx 1,

e) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) podmínky xxx xxxxxxxx zapojení třetích xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx odměny pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxx xxxxx nákladů xxxx úspor energie, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, zejména xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zařízení,

j) xxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sankcí xxx xxxxxx nedosažení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx energie a

k) xxxxxx xx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx informační systém xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energetických xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx energetických xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x

x) xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx telefonní xxxxx x xxxxxxxxxxxx adresa.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, pokud bylo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx sídla xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx energetických xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, které xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zemřela, byla xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§11

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9b odst. 3, x Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx součástí jsou Xxxxxxx akční xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x téměř xxxxxxx xxxxxxxxx energie x Xxxxxxxxx renovace xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx budov x Xxxxx xxxxxxxxx, provádí xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx negativních xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx efektivního využívání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a druhotných xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prezentace xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vede xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx uznávacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5a) x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx uznána odborná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx územního rozvoje,

k) xxxxxxxxx Evropskou komisi x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxxxx a xxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x druhotných zdrojů xxxxxxx,

x) xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx x provedených činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovává x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla,

r) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx energetické xxxxxxxxx x xxxxx programů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxx x zpracování x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu.

§11a

§11a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 318/2012 Sb.

HLAVA V

PŘESTUPKY

§12

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx stavebník nebo xxxxxxxx xxxxxxx elektřiny xxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx minimální účinnost xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxx stavebník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx distribuci xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx rozvodů energie xxxxx §6 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že nevzniklo xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxxx nesplní některou x povinností xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 2,

f) xxxx xxxxxxxxx při výstavbě xxxx budovy nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. některou x xxxxxxxxxx při změnách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx 3,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxx §7a odst. 1, xxxx

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1 xxxx 4,

h) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek, xxxxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností podle §7a odst. 2,

x) xxxx vlastník jednotky xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 3 xxxx 7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebytových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kontrolu přístrojů

1. xxxxxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 písm. x), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. e) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxx x xxxxxxx, xx společenství vlastníků xxxxxxxx nevzniklo, správce,

k) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxx podklady

1. xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5,

2. xxx xxxxxxxxxx územní energetické xxxxxxxx podle §4 xxxx. 10, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10,

x) jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o kontrole xxxxxxx klimatizace x xxxxxxxxxxxxx systému klimatizace x xxxxxxx x xxxxxxx s §6a xxxx. 3,

2. zpracuje xxxxxx x rozporu x §7a xxxx. 4 písm. c),

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx energetickém xxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 7 xxxx 8,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx posudek x xxxxxxx x §9a odst. 3 xxxx. x),

5. xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §10 xxxx. 7, xxxx

6. okamžitě xxxxxxxx činnost podle §10b xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xxxx 3, xxxxxxxx 1 xxxx. x), i), x), x) nebo x) xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 5, nebo

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1, 2, 3 xxxx 4 nebo 6.

§12x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxxxx xx xxxxx podklady xxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5,

2. zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10, xxxx

3. zpracování xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplynulém xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx energie xxxxx §6 odst. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozvodů xxxxxxx podle §6 xxxx. 2,

e) xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx v xxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informace,

f) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx budovy nebo xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §6a xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx budovy nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx §7 odst. 1,

x) jako stavebník, xxxxxxxx budovy nebo xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx společenství vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx 3, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx §7a odst. 1,

x) xxxx vlastník xxxxxx xxxx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2,

x) xxxx stavebník, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx budovy nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. nezajistí xxxxxxxxxxx posudek xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx §9a xxxx. 1, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §9a xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 3 xxxx 7,

m) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x větrání xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x větrání v xxxxxxx x §6a xxxx. 3,

2. zpracuje xxxxxx x xxxxxxx x §7a odst. 4 písm. c),

3. xxxxxxxx písemnou zprávu x xxxxxxxxxx energetickém xxxxxx v xxxxxxx x §9 xxxx. 7 nebo 8,

4. xxxxxxxx energetický xxxxxxx x xxxxxxx s §9a odst. 3 xxxx. b),

5. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 7, nebo

6. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 5,

n) xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §7a xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xxx předanou grafickou xxxx průkazu,

o) xxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

2. xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

p) v xxxxxxx x §10d xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrábějících xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10f xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9b odst. 1.

(2) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xx

x) jako dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie xxxxxxxxx x §8 odst. 1

1. poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §8 odst. 2,

2. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování xxxxxxxxx, xxx x výrobkům xxxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx listy xxxxxxx,

3. x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování xxxxxxx x informačním xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx štítkování,

4. x rozporu s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxx upravujícím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

5. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezajistí, aby xxxxx na energetických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx listech xxxxxxx, xxxxx poskytuje, xxxx xxxxxx, nebo nevyhotoví xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx posoudit,

6. x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx štítkování xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxx modelu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsažených x xxxxxxxxxxx poskytované xxxxx x xxxxxxxx,

7. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx před uvedením xxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

8. x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování xx 30. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx I xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx štítkování, x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie, xxxxx xxxxx výrobek xx xxxxxx na xxx xx 1. xxxxx 2017 xx 1. xxxxx 2019,

9. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxxx

10. x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x termínech uvedených x xxxxx použitelném xxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx obchodník obchodující x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 1 v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

1. u xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie upravující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevystaví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nemá,

3. xxxxxxxxxxxx zákazníkům informační xxxx výrobku, xxxx

4. xxxxxxxxx x výrobku xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx vystaveného x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxxxx štítkem se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx uvedených v §8 xxxx. 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálech xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx výrobku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozpětí tříd xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx pokyn xxxxxx xxxxxx xxx trhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx odpovědnost, xxxx

3. u xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování, xxxxxxxxx xxxx vystavuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, značky, xxxxxxx xxxx nápisy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx uvádět zákazníky x xxxx xxxx xxxx x nejasnostem, xxxxx xxx o xxxxxxxx energie xxxx xxxxxx zdrojů během xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx energie xxxxxxx x §8a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8a odst. 2,

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §8a odst. 1 poruší některou x xxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 3,

f) xxxx dodavatel výrobků xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx uvedených x §8 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13c odst. 2 xxxx. c), x) xxxx x), xxxx

x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dovozce xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §8a xxxx. 1 nesplní opatření xxxxx §13c xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7, §9 odst. 8 xxxx. x) xxxx §9 xxxx. 9.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2, odstavce 1 xxxx. x), k) xxxx l), odstavce 1 písm. x) xxxx 5 xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), p), x) xxxx r), nebo

b) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1, xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1, 2, 3, 4 nebo 6, xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§12b

Společná xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx. X prvním stupni xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx místo xxxxxxxx přestupku. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce.

XXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXX ZVLÁŠTNÍCH XXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx chráněných tímto xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxx v odstavci 3 xxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx výroben elektřiny xxxx výroben tepla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxx autorizaci na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx větší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 750 x2.

(2) Státní energetická xxxxxxxx xx dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxxxxx výrobny xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x celkovém xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 MW. Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx územní plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx obrany jako xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska x xxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx x xxx jiné úkony xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řádu x staveb důležitých xxx obranu státu17).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxxxxxxx x závazná xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx územního xxxxxxxxx x stavebního xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx27).

(5) Závazná stanoviska xxxxx odstavce 1 x stanoviska xxxxx xxxxxxxx 2 vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13a

Kontrola

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx použitelného xxxxxxxx Unie upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ekodesign xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu17) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, Hasičského xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX ENERGETICKÁ XXXXXXXX

§13x

(1) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) x Praze x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx x Středočeský xxxx,

x) x Českých Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx a Xxxx Xxxxxxxx,

x) v Xxxxx x působností xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxx,

x) x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx x Pardubický xxxx,

x) x Xxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx kraj,

g) x Ostravě x xxxxxxxxxx xxx Moravskoslezský x Olomoucký xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xx účetní xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxx ústředního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitel. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředního xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx objednatele písemné xxxxxx x provedeném xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx průkazu, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4 xxxx §12a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4,

x) xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx renovace xxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedeným xxxxx §9 xxxx. 3 x x lhůtách,

c) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx evropských xxxxxxxxxx prostředků anebo x finančních prostředků xxxxxxxxxxxxx x prodeje xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx plynů xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx dotace,

d) ověřovat xxxxxx energie plynoucí x energetických xxxxxx x xxxxxxx opatření xx xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx energie,

e) předávat xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx povinných xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxx xxx xxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx xxxxxxx na xxx, do provozu xxxx dále distribuovány x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx je Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněna

a) xxxxxxx si xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx upravujícího požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxx použitelného předpisu Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Unie upravujícího xxxxxxxxx xx ekodesign; xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx zjištěno, že xxxxxxx nesplňuje požadavky xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx odstranily xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxx x škodlivé následky xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx xx doby, xxx xx odstraněn xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x trhu; xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojeného xx spotřebou energie xxxx nařídit xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx opatření xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxxxxx spotřebitelů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pokud Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx šetření.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxx odkladný xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx budov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 6 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, organizační složky xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 3 xxxx. x) x xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x §9 odst. 3 písm. x) xxxx xxxxxxx do 4 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nechat xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx audit. Xxxx xxxxx nemusí xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx spotřeba energie xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot; x xxxxx případě xx lhůta xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §6 xx 10a.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nevztahuje xx energetické xxxxxxxxxxxx x budovy, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx xxxx zahájena nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dokončené xxxxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxx xxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx, xxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxx dotací xxxx xxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ÚČINNOST

§15

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XXXV

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí a xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 13.11.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxx x energetický xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx oprávnění xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx oprávnění x xxxxxx termínem jejich xxxxxx, vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxx žádost x průběžné xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx budov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Průkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxx vypracování x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §7a xxxx. 1 písm. x).

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxx xxx podle §3 odst. 6 xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zohledněna v xxxxxxxxxxx politiky územního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxx x hlavní město Xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx §4 odst. 6 xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zohledněna x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 406/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxx energie x využití xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok 2016.

5. Xxxxxxxxxx, který xxxx malým xxxx xxxxxxxx podnikatelem, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 406/2000 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 5. xxxxxxxx 2015, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx audit, xxxxx xxx zpracován x období 3 xxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; x tom xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx energetický xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 406/2000 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2015 Xx. x účinností xx 1.7.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxx xxxxxx.

2. Průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx i xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx zpracovaný xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx energetický xxxxx xxxxx zákona č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx naplněním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx audit xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Energetický xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10a xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx specialista, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.

7. Xxxxxxxx systémů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxx, systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx podle §6a xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx 1. března 2020.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 25.1.2020

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §13 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k tomuto xxx xxxxxx, postupuje Xxxxxx energetická xxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xxxxx §13 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx zahájené xxxxxxx inspektorátem Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx inspektorátem xxx Xxxxxxxxxxxx kraj x Xxxx Vysočina, xxxxx nebyly přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Jihomoravský x Xxxxxxx xxxx.

3. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxx dokončena územním xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx do tohoto xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxxxxxx zahájí xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Inspekce xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, která nebyla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx o přestupku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Kraj Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona pravomocně xxxxxxxx, dokončí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx kraj.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Informace

Právní xxxxxxx x. 406/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

359/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 406/2000 Sb., x hospodaření xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.10.2003

694/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 31.12.2004

180/2005 Sb., x podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.8.2005

177/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření energií, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 2, 3 a 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, §6 odst. 7 x §6a xxxx. 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2006 s xxxxxxxx ustanovení xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá účinnost xxxx 1.1.2007

406/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 406/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 130/2006

574/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 406/2000 Xx., o hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.12.2006

393/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

61/2008 Xx., xxxxx znění zákona x. 406/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

299/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání a x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 13.11.2011

53/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

165/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.5.2012 x xxxxxxxx §6x xxxx. 13, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2015

318/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2015

310/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Xx., x podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 407/2012 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.10.2013

103/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023 x výjimkou xxxxx §7, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

362/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

382/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

19/2023 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.1.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/28/ES xx dne 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x o xxxxx x následném xxxxxxx směrnic 2001/77/ES x 2003/30/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/125/ES xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/30/EU xx dne 19. xxxxxx 2010 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x x normalizovaných informacích x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. května 2010 x energetické xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/844 xx dne 30. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2010/31/XX x xxxxxxxxxxx náročnosti budov x xxxxxxxx 2012/27/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1999 ze xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx klimatu, xxxxxx se mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 663/2009 x (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX, 98/70/XX, 2009/31/XX, 2009/73/XX, 2010/31/XX, 2012/27/XX x 2013/30/XX, směrnice Rady 2009/119/XX x (EU) 2015/652 a xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 525/2013.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/27/EU xx xxx 25. xxxxx 2012 x energetické xxxxxxxxx, x změně xxxxxxx 2009/125/XX a 2010/30/EU x x xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/ES x 2006/32/XX.

1x) Xxxxxxxx č. 135/2001 Sb., o územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 570/2002 Xx.
1b) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2x) Nařízení xxxxx č. 195/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §6 xxxxxx č. 17/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Zákon č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx vlády č. 352/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stacionárních zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 356/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, přípustné xxxx xxxxxxxxxx zápachem x xxxxxxxxx pachů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
4b) Xxxxx č. 165/2012 Sb., o podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4c) §15 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §5 xxxx. 3 písm. x) a x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) §1190 x xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5a) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx pozdějších předpisů.
5x) §5 xxxx. 3 písm. x), e) a x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxxxxx č. 291/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.
6x) Xxxxxxxx č. 152/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro vytápění x pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6x) Xxxxxxxx č. 442/2004 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetickými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.
6x) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 291/2000 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX.
6x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1980/2000 xx xxx 17. července 2000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
6f) Xxxxxxxx č. 213/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6f) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §92 xxxx. 1 x §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §126 xxxx. 1 xxxxxx x. 50/1976 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx spotřebiče xxxxxxx xx trh.
11) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxx č. 499/2006 Sb., x dokumentaci xxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.
16) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §29 x 43 xxxxxx x. 222/1999 Xx., x zajišťování obrany Xxxxx xxxxxxxxx.

18) Hlava X xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX xx xxx 6. května 2003 x definici xxxxxxxxxxxx x malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, Úřední xxxxxxx X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

19) XXX EN XXX 50001 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxx.

20) XXX XX XXX 14001 - Xxxxxxx environmentálního managementu.

21) §2950 občanského xxxxxxxx.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/1369 ze xxx 4. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx směrnice 2010/30/XX.

23) Například xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1275/2008 xx xxx 17. xxxxxxxx 2008, kterým xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/32/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx elektrických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určených xxx domácnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxx (XX) č. 107/2009 xx xxx 4. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/32/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednoduchých xxx-xxx-xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 244/2009 xx xxx 18. xxxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/32/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro domácnost.

24) Například xxxxx č. 77/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx dopravní xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) ČSN XXX 50002 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

26) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx ovzduší, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §16 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

28) Vyhláška č. 194/2007 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx ukazatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budov xxxxxxxxx regulujícími x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

29) Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.