Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o hospodaření energií

406/2000 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět zákona §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - ENERGETICKÉ KONCEPCE

Státní energetická koncepce §3

Územní energetická koncepce §4

HLAVA III - STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE §5

HLAVA IV - NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ HOSPODÁRNOSTI UŽITÍ ENERGIE

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie §6

Kontrola systémů vytápění a systémů klimatizace §6a

Snižování energetické náročnosti budov §7

Průkaz energetické náročnosti §7a

Energetické štítky §8

Ekodesign §8a

Energetický audit §9

Energetický posudek §9a

Hospodárné užití energie ústředními institucemi §9b

Hospodárné užití energie datovými centry §9c

Energetický specialista §10

Odborná zkouška a průběžné vzdělávání energetických specialistů §10a

Udělení a zrušení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a zápis energetického specialisty do seznamu energetických specialistů §10b

Seznam energetických specialistů §10c

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů §10d

Energetická služba §10e

Seznam poskytovatelů energetických služeb §10f

Výmaz ze seznamu poskytovatelů energetických služeb §10g §10h

Působnost ministerstva §11 §11a

HLAVA V - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §12

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §12a

Společná ustanovení k přestupkům §12b

HLAVA VI - KONTROLA A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

Ochrana zvláštních zájmů §13

Kontrola §13a

HLAVA VI - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE §13b §13c

HLAVA VII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §14

ČÁST DRUHÁ - ÚČINNOST §15

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXXV

č. 299/2011 Sb. - Čl. II

č. 318/2012 Sb. - Čl. II

č. 103/2015 Sb. - Čl. II

č. 3/2020 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. XLIII

č. 382/2021 Sb. - Čl. V

č. 465/2023 Sb. - Čl. XII

INFORMACE

406

XXXXX

xx xxx 25. xxxxx 2000

x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) (dále xxx "Unie") a x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx upravující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx22) stanoví:

a) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užití xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x energií,

b) xxxxxxxx xxx tvorbu Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx ekodesign xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx štítcích výrobků xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti úspor xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, přeprava, distribuce, xxxxxx, xxxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx energie, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků plánu, xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx teplo xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xx budov xxxx průmyslových zařízení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx odebírá xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx lze u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x energií, xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx náročností budovy xxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxx x xxxxxxxx budovy, xxxxxxx na vytápění, xxxxxxxx, větrání, úpravu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx budovy xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx, softwaru x inženýrských xxxxxx, xxxxx podporují xxxxxxxxxxx xxxxxx, hospodárný x xxxxxxxx provoz xxxxxxxxxxx xxxxxxx budovy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ovládání x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx chlazením xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx budovy,

i) xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx budovy,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx zdroj xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx chlazené xxxxxxxx a xxxxxx xxx vytápění xxxx xxxxxxxx více bytových xx nebytových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x kW, uvedený xxxxxxxx, kterého xxx xxxxxxxxx xxx trvalém xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx uvedené výrobcem,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovitý elektrický xxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxxx,

x) energetickým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrola x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx v energetickém xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx efektivních úspor xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxx stanovených technických, xxxxxxxxxxxx x ekonomických xxxxxxxxx xxxxxxxx zadavatelem xxxxxxxxxxxxx posudku včetně xxxxxxxx a vyhodnocení,

p) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx soustředěná x xxxxxxx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vnitřního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) ucelenou xxxxx xxxxxx podlaží, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx používání xxxx xxxx xx tímto xxxxxx upravena,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnější xxxxxxxxx plocha xxxxx xxxxxxxx s upravovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podlažích xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx změnou xxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx konstrukcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx přilehlému xxxxxxxxx, xxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zemina, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nevytápěném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx budově,

u) xxxxxxxxxx systémem budovy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vytápění, prostorovému xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx xxxxxx, přípravě xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx výrobě xxxxxxxxx nebo kombinace xxxxxx systémů xxxxxx xxxx, xxxxx využívají xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx náročnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, provoz x xxxxxxxxx budov xxxx xxxxxx prvků x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx energie xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx energie xx xxxx xxx xx značném xxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvnitř xxxxxx budovy, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rekonstrukcí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 50 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx srovnatelnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx sněmovna, Xxxxx, Xxxxxxx soud, Xxxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxx soud, Nejvyšší xxxxxx zastupitelství x Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx energie xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx energie x xxxx je uveden xx xxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx konečné xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx posoudit xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spojeného se xxxxxxxxx energie, jež xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx do xxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxx xxx konečné xxxxxxxxx, xxxxx u xxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxx xxxxxx výrobku xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxx vliv xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx celého xxxxxxxxx xxxxx,

x) uvedením xx xxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie na xxxx Xxxx za xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx používání v Xxxx xx úplatu, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxx první použití xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uživatelem x členském xxxxx Xxxx x xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx,

x) výrobcem xxxxx xxxxxxxxxx výrobek xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx, x to xxx svým xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Unii, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pověřena k xxxx, xxx xxxx xxxxxx plnila zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx země,

i) zvýšením xxxxxxxxx užití energie xxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnická osoba, xxxxx dodává energetické xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, či x xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo výpočtem xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx jednoho či xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x po xxx, xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) účinným xxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx efektivně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx energie xxxxxxxx x dodání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, přepravu x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohody xx xxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcemi xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx terénu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu x xxxxx xxxxxx infrastruktura xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti s xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx dokumentem vyjadřujícím xxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxxxxx pro obyvatelstvo x je xxxxxxxxx xx období 25 xxx.

(2) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s energií.

(3) Xxxxxx energetickou xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") vláda. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Naplňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx 5 xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Vyhodnocení xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx aktualizaci xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje bezplatně xxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx energetického xxxxxxxx nebo držitel xxxxxxx xx xxxxxxxxx x energetických odvětvích2).

(6) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx významu pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx strategicky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výroben xx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xx splnění xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x nízkouhlíkových xxxxxx.

(7) Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx a vyhodnocení xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx energetická koncepce

(1) Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx městských xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx energetická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx x potřebami hospodářského x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx s přírodními xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koridory xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro rozvoj xxxxxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxx xxxxxxxxxx potenciál xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vysokoúčinnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla, a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx tam, xxx xx to xxxxxx. Xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxxxxx nakládání x energií. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx období 25 xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpřesňuje x rozvíjí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx kraj x xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovaný podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxx vydáním xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x je x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nesdělí xxx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxx.

(5) Územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxx xxx svůj územní xxxxx xxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Územní energetická xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zpracování xxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx územního plánu4).

(7) Xxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx ji ministerstvu, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijala, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 let xxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx kraji. Zpráva xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx energetické xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Prahou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx souladu územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx energetickou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx naplňování xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxxx energetické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx energetická koncepce xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cílů, nástrojů x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx energetického xxxxxxxx xxxx držitel xxxxxxx xx podnikání v xxxxxxxxxxxxx odvětvích2), xxxxx xx k xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce x xxxxxx x xxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

HLAVA III

STÁTNÍ XXXXXXX XX PODPORU ÚSPOR XXXXXXX

§5

(1) Xxxxxx program xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx jedním x nástrojů xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x tepla, obnovitelných x xxxxxxxxxx zdrojů x souladu xx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx Programu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x snižování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx budov x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny x tepla,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvodných xxxxxxxx energie,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x druhotných xxxxxx energie,

f) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx energie,

g) vědu, xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a druhotných xxxxxx energie,

h) zpracování xxxxxx energetické koncepce x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx energetické náročnosti xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx středním podnikatelům18) xxxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx spotřebou energie x xxxxxxxx nových xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx hospodářství,

l) podporu xxxxxxxxxxx domácností x xxxxxxxxx energetických auditů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posudků,

m) xxxxxxx účinného užití xxxxxxx xxx xxxx x střední xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) poradenství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a energetických xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX OPATŘENÍ XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů a xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx2) je xxxxxxx x nově zřizované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxx xxxxxx dochází x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxx užití energie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelných xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se provádí xxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx užití energie xxxxxxxxxx tepelného zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x kamen xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tepelných xxxxxxx, mělkých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx") je povinen xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx x ročních provozních xxxxxxxxx xxxxxx zařízení x jejich energetickou xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx regulaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx tepelnou izolaci xxxxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro přenos xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxxxx předpis xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce5) xxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx jmenovitým xxxxxxx xxx 70 kW xxxxxxx

x) zajistit pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) předložit xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx této činnosti xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx5) xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x větrání xx xxxxxxxxxx výkonem xxx 70 xX povinni

a) xxxxxxxx pravidelnou kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx písemná xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx klimatizace x xxxxxxx,

x) předložit xx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo příslušnému xxxxxxxxxxx orgánu podle §13a odst. 2,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění xxxxx pro vykonávání xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x větrání xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(4) Kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného systému xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx provozovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxx xxxx. x), xxxx

x) xxxxx usazená x xxxxx členském xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxx; ministerstvo je xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx automatizační a xxxxxx xxxxxx budovy, xxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10e, xxxx

x) umístěné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 5 xxxx. x) xx x).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx a xxxxxxx x provozovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxxxx vytápění x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kombinovaného systému xxxxxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každoročně kontroluje xxxxxx xxxxx odstavce 3; jejich xxxxx xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce.

§7

Snižování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx budovy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy x téměř nulovou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxx provádění xxxxxx. Xxxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx v případě, xx společenství vlastníků xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx podle jeho xxxxxxxx stavu xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx záměru xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxx budovy xxxxx xxxxxxxxxx zákona, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx optimální xxxxxx pro xxxxxx xxxx pro měněné xxxxxxxx prvky xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(3) X xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxx měněné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx budovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x která xx xxxxxxxxx xx 10 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti xxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx měněné xxxxxxxx xxxxx obálky xxxxxx xxxx xxxxxx technické xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; kopie xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obálky xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx uchovávat 5 xxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx instalaci, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx instalace xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrábějících energii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx financována x programů podpory xx státních, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků pocházejících x prodeje povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, v budově, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §10d; zajištění xx prokazuje předložením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx teplé xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x dodávku xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

1. xxxxxxxxx xxxxxx období x xxxxxxxx zahájení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx dodávky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x průběhu xxx uskutečňovány,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxxxx xx vytápěných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x průběhu xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a nepřekročitelné xxxxxx xxxxxxxxxx teplot xxxxxxxxx vzduchu,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx dodávané xxxxx xxxx x

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxx nakupují xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxx užití (xxxx xxx "konečný xxxxxxxx"), vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x metrologii; xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx,

x) vybavit, x xxxxxxx bytových xxxx x víceúčelových xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx chladu xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx teplé xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozdělování xxxxxxx xx vytápění, v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxxxxx instalaci, údržbu x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx nebo výměny xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které individuálně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx místností xx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx vnitřní teploty; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nemusí xxx xxxxxxx

x) u xxxxx x celkovou xxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxxx xxxxx než 50 x2,

x) x xxxxx, xxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx12), xxxxx xx s ohledem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx výrazně xxxxxxx xxxxxx charakter xxxx xxxxxx; tuto skutečnost xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, správce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx účely,

d) x xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx13), které xxxx xxxxxxx xxx část xxxx x jejichž xxxxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xx nižší než 25 % spotřeby xxxxxxx, x níž xx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemědělských xxxxx xx spotřebou xxxxxxx xx 195 XXx xx xxx,

x) xxx xxxxx změně dokončené xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx, vlastník xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže, xx to xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx budovy x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx objektem xxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx sloužící x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx tajné nebo Xxxxx,

x) x vybraných xxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xx x nimi příslušná xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx domy a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nákladově xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx energetickou náročnost xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxx než větší xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx budovy s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx technické, ekonomické x xxxxxxxxxx proveditelnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx doporučených xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x dodávku xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro vytápění x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2),

x) xxxxxxxx xxx měření množství xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x budově,

d) rozsah xxxxxxxx každého xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registrujícími dodávku xxxxxxx energie, technické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx provedení xxxxxxxx vytápění x xxxxxxxx teplé xxxx x budově,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx a podmínky xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přístrojů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x postupy xxx účely posouzení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plnění povinností xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. f).

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx a za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx energetické náročnosti xxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z neobnovitelných xxxxxx energie; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx využívat. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem energetické xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x povolení. X xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx soustavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx energií, xxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxx budovu.

(10) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. e) xxxxxx být xxxxxxx x případě

a) xxxxx, xxx je instalován xxxxxx systém xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podlahového, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx a vhodnému xxxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vytápění,

b) budov, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxx kotlem xx xxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx není xxxxxxxxxxx regulace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxxxxx staveb, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostory xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx budovy xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx vytápění xxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx do vymezeného xxxxxxxx, nebo xxx xx x budově xxxxxxxxxxx několik xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx ukazatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxx energie nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx energie xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx třídy mimořádně xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29).

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx měřidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx odečitatelnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odečitatelnými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxx stávající xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měřidly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístroji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx do 1. xxxxx 2027 v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrujícím xxxxxxx xxxxxxx energie xx xxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx, pro které x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nutný přístup xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měřidlo a xxxxxxxx registrující xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxx datem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx intervalu. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného měřidla xxxx přístroje registrujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx průkaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxx výstavbě xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx změnách xxxxxxxxxxx budov,

b) opatřit xx xxxxxx x xxxxxx užívané orgánem xxxxxxx xxxx xx 1. července 2013 x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 500 x2 x xx 1. xxxxxxxx 2015 x xxxxxxxx energeticky xxxxxxxx xxxxxxx větší xxx 250 m2,

c) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx 2 a xxxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděcího právního xxxxxxxx, pro kterou xxxxxxx povinnost xx xx opatřit podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 2 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plocha xx xxxxx xxxx xxxxx než 500 x2, xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 250 x2, x xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předkládat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případě, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) opatřit si xxxxxx

1. xxx xxxxxxx xxxxxx nebo ucelené xxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xx 1. ledna 2016 xxx xxxxxxxx ucelené xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx

1. xxxxxxx kupujícímu xxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxx xxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxxx,

2. možnému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx budovy před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kopii

1. xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx smlouvy,

2. xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx budovy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x informačních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx budovy,

2. xxxxxxxx budovy nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zprostředkovatele xx předat grafickou xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; zprostředkovatel xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx klasifikační třídu xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průkazu, xxxxxx uchová po xxxx 3 let, x informačních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx neobdrží grafickou xxxx xxxxxxx, xxxxx x reklamních x xxxxxxxxxxxx materiálech nejhorší xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxx kopii, x to xx

1. 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx průkaz xxx xxxxxxx, xxxx

2. 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxxx xxxxx neopatřil.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx5) je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

1. možnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx,

2. xx 1. ledna 2016 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) předat průkaz xxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kupní xxxxxxx,

2. od 1. xxxxx 2016 xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx xxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xx 1. xxxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx 1. xxxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pronájmu xxxxx xxxxxxxxxxxx třídu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxxx grafické xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx po xxxx 3 let, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejhorší xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Průkaz xxxxx 10 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxx do xxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx, chlazení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx

x) xxx xxxxxxxxx pouze

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specialistou podle §10 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxx; xxxxxxxxxxxx xx uznávacím xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5a),

b) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx stavby15),

c) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx protokol x xxxxxxxx znázornění, xxxxx součástí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx snížení energetické xxxxxxxxxx xxxxxx; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z obnovitelných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx").

(5) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx případy xxxxxxx x §7 odst. 5 xxxx. x), x), d), x), x), h), x) x x) x xx budovy, které xxxx kulturní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx kulturní xxxxxxxx, xxx nacházejí xx v památkové xxxxxxxxx.

(6) Xxxx a xxxxx průkazu, xxxxxx xxxx zpracování x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xx xxxxxxx vyžádání xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu x xxxxxxx energie pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx; x xxx xxxxxxx xxx xxx neplatí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx je také xxxxxxxx xxx ucelenou xxxx xxxx budovy.

(9) Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx budovy je xxxxx zpracovat pouze x případě, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tepla nebo xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx části xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(10) Průkaz xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo pronájmu xxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1947.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx se spotřebou xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx označování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx10) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx22).

(2) Dodavatel xx xxxxxxx xxxxxxx informační xxxx v xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx výrobků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx ekodesign, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx, postupy xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o výrobku xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx10) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx23).

(2) Výrobce xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx na ekodesign, xx xxxxxxxx CE x xx vydání XX xxxxxxxxxx o xxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx, x xx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu10) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx23),

x) xxxxxxxxxxxx x výrobku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx, xxxxx by mohlo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nebo xxxx x xxxxxx, xxxxx xxx x význam x xxxx xxxxxxxx XX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ES xxxxxxxxxx o shodě x xxxxxx jazyce.

(3) Xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxx zástupce je xx xxxxxxx výrobku xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) uchovávat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedeného posouzení xxxxx a xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytovat Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné informace xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx XX, x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a x XX prohlášení x xxxxx, x xx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx energie k xxxxxxx xxxxxxxx XX, x posouzení x xxxxxxxxxxx shody x x ES prohlášení x shodě,

d) x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie, xx nějž se xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, materiálů xxxx xxxxxx xxxxxx součástí xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, jak xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ekologický xxxxxx výrobku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x výhody ekodesignu xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxx xxxxxx x Xxxx x neexistuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xx xxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX a xx XX xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcích, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx nesmějí xxx xxxxxxx xx trh xxxx xx xxxxxxx xx území Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výrobku x jeho užívání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx předpis Unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx.

§9

Energetický xxxxx

(1) Podnikatel, xxxxx s podnikatelem xxxx podnikateli, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 25 %, xxxxxxxxxx 250 x xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obrat xxxxx xxx 1 300 000 000 Xx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než 1 100 000 000 Xx, je povinen xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na podnikatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx roky. Xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx, výše xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx sumy rozvahy xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(2) Podnikatel, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx energetického xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxx za xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx 5 000 XXx.

(3) Česká republika, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxx, státní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx24), xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářství xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxx 500 XXx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 200 XXx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xx pro své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zavedený x akreditovanou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s energií19), xxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxx energetického xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx audit xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxx 10 let xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, po xxxxx xxxxx za 2 xx sobě xxxxxx roky ke xxxxx o více xxx 25 % xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx energetického hospodářství xxxxx oproti stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxxxx dotčená osoba xxxxx odstavce 2 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 roky předcházející xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nezahrnují xxxxxx uvedené x §7 xxxx. 5 xxxx. x) xx x). Xxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx auditu se xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditů25). Zjištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditu, xxxxx xxxxx x xxxxxx zpracování stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx audit musí

a) xxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, pokud xx oprávněna k xxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu5a) x

x) xxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Česká republika, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx24), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxx xxxxx x hodnotou xxxxxxxx xxxxx spotřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxx 2 xx xxxx jdoucí kalendářní xxxx 35 000 XXx x xxxxx xxxxxxxx energetický audit xx 3 xxx xx vzniku povinnosti,

c) xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisem a xxxxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx25).

(9) Xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx energetické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 2,

b) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx energetického xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx 2 x předložit ministerstvu xxxxx oprávnění xxxxx xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxx.

§9x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Stavebník, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vysokoúčinné xxxxxxxxxxx výroby xxxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx elektřiny nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx tepelném příkonu xxx 20 XX x výjimkou výroben xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1500 xxxxx xx xxx x jaderných xxxxxxxxxx,

x) posouzení nákladů x xxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a tepla x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou energií, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1000 xxxxx od zdroje xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx nového xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx teplo x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) posouzení xxxxxxx x přínosů xxxxxxx xxxxxx odpadního xxxxx minimálně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx 500 xxxxx xx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx rekonstrukce xxxxxxxxx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx se zdroji x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nad 20 XX,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zvyšování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obnovitelných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tepla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, evropských xxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nestanoví x xxxxxxxxxxxx k nárokům xxxxxxxxxxxx programu podpory xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xx státních xxxx evropských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pocházejících x xxxxxxx povolenek xx emise skleníkových xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx posudek xx možné xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx využití xxxxx xx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdroje xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx26),

x) xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx změně xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx zvyšování xxxxxxxxx xxxxxxx, snižování xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo kombinované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx auditu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx technické x xxxxxxxxxx proveditelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x), xxxx

2. xxxxxx usazenou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xxxxx xx oprávněna k xxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a),

x) xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx xxxxxxxx 5,

x) být, x případech podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx výrobny xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, vlastníka budovy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetického posudku xxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxx 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx energetický xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13a odst. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§9x

Xxxxxxxxxx xxxxx energie xxxxxxxxxx institucemi

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx služby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx podmínky, kterými xxxx

x) xxx dodávky xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na označování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x požadavcích xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx energie, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xx ekodesign,

c) xxx dodávky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx 2013/107/EU xx xxx 13. xxxxxxxxx 2012, x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Spojených xxxxx amerických a Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx označování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kancelářských xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxx,

x) xxx dodávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx třída xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení,

e) xxx xxxxx nového xxxxx xxxxxxxxxx x písmenech x) xx x) xxx účel zakázky xx xxxxxx, xxxxx xxxxx splňujícího podmínky xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxx xxxxxx budov x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx kulturní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xx x památkové xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx, úsporná klasifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a

g) xxx xxxxx xxxxx lepší xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třída xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov.

(2) Zvláštní xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x užíváním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx třídou xxxxxxxxxxx náročnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx budovy x xxxxx třídou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx monitoringu xxxxxxxx energie xx xxxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad 250 x2 x xxxxxx xxxxxxxx energie. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie xxxx xxxxxxxxxxxx. Ústřední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxxx monitoringu spotřeby xxxxxxx. Xxxxx vedené x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxx zpravodajských xxxxxx, xxxxxx důležité xxx obranu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx speciálnímu xxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Přísně tajné xxxx Tajné, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, určené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§9c

Hospodárné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad 500 xX xxxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxxxx xxxxxx,

x) název, xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx charakterizující blíže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx centra xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx datového xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx objemu odeslaných, xxxxxxxxx, zpracovaných a xxxxxxxxx dat x xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x spotřebě xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx centra,

i) xxxxxxxx xxxxxxx výpočetní techniky xxxxxxxx centra,

j) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a

k) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitřní bezpečnosti x xxxxxxxxx pořádku Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Seznam xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahující xxxxx xxxxxxxx centra, xxxxxx místa umístění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx, kdy celkový xxxxxx xxxxxxxx centra xxxxxx xxxxxxx 500 xX, xx xx xxxx povinnou osobou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Vlastník nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 1 XX xx xxxxxxx xxx jeho výstavbě xxxx navýšení xxxxxxx x xxxx xxx 25 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx energetického posudku xxxxx §9a odst. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx

x) objem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technikou xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx při provozování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx datového centra,

d) xxxxx opatření xxx xxxxxxx odpadního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx datového centra x

x) identifikaci potenciálních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx x xxxxxxx, xx vlastník nebo xxxxxxxxxxxx zajistil využití xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxxxxxxxx xxxx vlastník datového xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 1 XX je xxxxxxx xxxxxxxx využití xxxxxxx odpadního tepla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) dodávkami xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx tepelnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odběrateli xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxx

x) přímou xxxxxxxxx xxxx energie x energetickém hospodářství xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx odpadního xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxxx xxxxxxxx centra xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx celkovým příkonem xxxxxx xxx 1 XX xxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx dosáhne celkového xxxxxxx vyššího než 1 XX. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx tepla xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx datového xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx převyšovaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníkovi nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx je xxxxxxxx dokladové xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xx celkového xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4 x 6 xx xxxxxxxx příkon xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 469/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Energetický xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx průkaz,

c) xxxxxxx xxxxxxxx provozovaných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vytápění a xxxxxxx, xxxx

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Ministerstvo na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty

a) fyzické xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §10a; odbornou xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxx x xxxxxxx, jestliže jí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 2,

2. xx xxxx xxxxxxxxx,

3. je xxxxxxxxx x

4. xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxxxx x

2. xxxx xxxxxxx 1 fyzickou xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo obdobném xxxxxx a která xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx osobu (xxxx xxx "určená xxxxx"); xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty k xxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xx bezúhonnou xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena. Bezúhonnost xx prokazuje výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Ministerstvo si xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžádá xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxxxxx prokazuje

a) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx trvalého xxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x u xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxxx není xx xxx podání xxxxxxx xxxxxx než 3 měsíce x xxxxx xx vydaný x tomu oprávněným xxxxxxx státu trvalého xxxx xxxxxx pobytu xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx zdržovala xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx občanem, xxx xxxxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx; xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx měla adresu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx pravomocných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) u právnické xxxxx se xxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánem státu xxxxx právnické osoby, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxx ke xxx podání žádosti xxxxxx než 3 xxxxxx, xxxxxxxx-xx stát, xx xxxxxx má xxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) nebo x).

(5) Fyzická xxxxx xx odborně xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx

x) vysokoškolské vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x xxxxxx oborech xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx elektrotechnika, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx21) xxxx xx studijních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx 3 xxxx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx x xx 6 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxxx, energetická xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx 5 xxx xxxxx x xxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx x pracovním xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx.

(7) Energetický xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx systému vytápění xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxx x zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x větrání, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x provedeném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx energetický xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zachovat xxxxxxxxxxx o všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6a, 7a, 9 a 9a; získané xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxx x prospěchu xxxx xxxx třetí xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialistu xxxxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialistovi provedení xxxxxxxx xxxxx §6a, 7a, 9 a 9a, ministerstvo x xxxxxxx §10b xxxx xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx předpis,

c) opatřit xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, průkaz xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx a větrání xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pověřené x xxxxxxx, svým xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx mu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podpisem xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 3,

x) průběžně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx písemnou zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, průkazu, xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů klimatizace x větrání minimálně x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

e) xxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §13a xxxx. 2 xxxxxxxxx a informace xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx §6a, 7a, 9 a 9a x podklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx a zprávy x kontrole systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx, energetického xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněného provádět xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx energetický posudek, xxx xxxxxxxx pro xxxxxx odpovědnosti za xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx činnosti, x xx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; pojištění xxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxx §6a, 7a, 9 x 9a, xxxxx

1. xx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx majetkovou xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem systémů xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx její části xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx se provádí xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posudek xxxx xxxxxx, xxxx

2. xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx 1 nebo je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1,

h) xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx zprávy x kontrole xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, průkazu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx energetického posudku xxxxxx podkladů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

j) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x své účasti xx xxxxxxxxxx akci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10a xxxx. 6 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxx názvu x xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxx, x

x) xx xxxxx dobu tříletého xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, uchovávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxx do průběžného xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání.

(8) Energetický xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxx období xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Energetický specialista, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx osoby.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx energetickým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxx právnickou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x), c) , x) až x); xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i) xxxx xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxxx určená xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§10a

Odborná xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zkouška xx pořádána Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx se provádí xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx Xxxxxx energetickou xxxxxxxx, xxxxxx xx x ústní x xxxxxxx části a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, vykonat xx 12 měsíců xx podání xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx termíny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) dobu xxxxxx písemné x xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro složení xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a formu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx počet xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx pro xxxxxxx k xxxxxx xx odborné xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx části xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 x xxxxxxxxx okruhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z oblastí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1, v xxxxxxx xxxxxxx je ověřována xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jejího xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxx x výroben xxxxxxxxx xxxxxx těch, které xxxxxxxxx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx výzvu k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průběžného xxxxxxxxxx, jichž xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx energetický xxxxxxxxxxx přihlašuje na xxxxxxxxxx xxxx zařazenou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výběr xxxxxxxxxx xxxx a xxxx zařazení xx xxxxxxxxxx vzdělávání, formulář xxxx žádosti, lhůty x xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxx žádosti,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx členů, xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x organizaci x xxxxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx vzdělávací akce xxx xxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx kreditů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kreditů xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx průběžného xxxxxxxxxx rozhoduje Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Státní energetické xxxxxxxx.

(7) Vybrané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, termíny xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx přidělených xxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x evidenci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání vydá Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníku xxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty x zápis energetického xxxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění k xxxxxx činnosti energetického xxxxxxxxxxx žadateli, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx, x zapíše xxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ode xxx podání xxxxxxx xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxx xxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx přestupek xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4 anebo xxxxx §12a xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx 5 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx právní moci, xxx xxxxx spáchán xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx energetického specialisty xx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 8 x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od xxxx, xxx nastala, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti energetického xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 7 xxxx. x), nebo

e) xxxxxx x zrušení xxxxxxxxx x xxxxxx energetického xxxxxxxxxxx.

(3) Oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx její smrtí xxxx jejím xxxxxxxxxxx xx mrtvou,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zánikem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku nebo xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zavedení xxxxxx správy, nebo

c) xxxxxx mocí rozhodnutí x zrušení xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zanikne, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva x zrušení oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; rozklad xxxxx xxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxxx energetických xxxxxxxxxxx

(1) Xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xx zapisují u xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx osoby, xxxxxx xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou.

(2) Xx xxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx údaje

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx specialisty,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx telefonní xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

§10x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrábějících xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx") je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oboru

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) montáž, xxxxxx x rekonstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxx a tepelných xxxxxxxx,

x) montáž, xxxxxx, xxxxxx a zkoušky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx plynových zařízení x xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) montáž, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx provádět instalaci xx povinna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx činnost podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx než 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx vybraná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5a).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx autorizující xxxxx xxxxxxxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x evidence vydaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů, jejíž xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx potvrzováno.

§10e

Energetická xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxxx nebo kontroly.

(2) Xxxxxxxxxxx služba je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ujednáním mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx celého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx placeny xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx míře xxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náročnosti, například xxxxxxxxx úsporám.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxx náležitosti xxxxx odstavec 5 xxxx. x) až x) x x) xxxxxxx.

(4) Energetická služba xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služba xx zaručeným výsledkem. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x tím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx nese poskytovatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxxx či xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 2 xxxxx xxx energetickou xxxxxx xx zaručeným xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x energetických xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x musí dále xxxxxxxxx

x) výčet opatření x oblasti xxxxxxxxx xxxxx energie, která xxxx být xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx dosaženo prováděním xxxxxxxx obsažených ve xxxxxxx, xxxxxx velikosti xxxxxxxxxx úspor, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

c) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx uzavírá, podmínky xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxx x období xxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx energie,

d) xxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úspory xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx spotřebu xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, oproti xxxxxx je počítána xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx ceny energií, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx o související xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx energetických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx finančních úsporách,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, měření x ověřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

k) xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vedou xxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, a příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxx přiděleno,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X seznamu poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx osobách

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x elektronická xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx změny v xxxxxxxxxxx údajích, s xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxx ze seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) zemřela, xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) přestala xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§11

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provádí xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Plán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie podle §9b xxxx. 3, x Národní akční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx akční xxxx xx zvýšení xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx spotřebou xxxxxxx x Xxxxxxxxx renovace xxxxx obytných a xxxxxxxxxx budov v Xxxxx republice, provádí xxxxxx aktualizaci a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Programu,

e) xxxxxxx xxxxx účinnosti užití xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx spotřeby x xxxxxxx negativních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x využívání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a propaguje xxxxxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, vzděláváním x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, propagací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx informovanosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx zahraniční xxxxxx, účasti Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků,

i) vydává x xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxxxx specialisty, vede xxxxxx energetických specialistů, xx uznávacím orgánem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5a) x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5a),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovaného Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx,

x) zveřejňuje a xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx energie,

m) xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx spotřeby xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx seznam poskytovatelů xxxxxxxxxxxxx služeb,

p) zpracovává x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx dosaženém xxx xxxxxx vnitrostátních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x předává Evropské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx elektřiny a xxxxx,

x) xxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx financovaných z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Evropské xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx.

§11a

§11a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 318/2012 Sb.

XXXXX V

PŘESTUPKY

§12

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energetického xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobny elektřiny xxxx xxxxxxx energie xxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx energie podle §6 odst. 1,

c) xxxx stavebník xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tepelné energie x xxxxxxx distribuci xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxx energie xxxxx §6 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx nevzniklo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §6a odst. 1,

e) xxxx xxxxxxxx budovy xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §6a xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxxx xxx výstavbě xxxx xxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

g) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx nevzniklo společenství xxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx budov xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx §7a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 1 nebo 4,

h) xxxx vlastník budovy x xxxxxxx, že xxxxxxxxx společenství vlastníků xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 3 xxxx 7,

x) jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo nebytových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxx. x), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxx. x) na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxx konečný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx

1. pro zpracování xxxx vyhodnocení státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5,

2. xxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 10, xxxx

3. zpracování xxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx období podle §4 xxxx. 10,

x) xxxx energetický xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx systému klimatizace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x §6a odst. 3,

2. xxxxxxxx průkaz x xxxxxxx x §7a xxxx. 4 xxxx. x),

3. xxxxxxxx písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 7 xxxx 8,

4. zpracuje energetický xxxxxxx x xxxxxxx x §9a xxxx. 3 xxxx. x),

5. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 7,

6. xxxxxxxx xxxxxxxx činnost podle §10b odst. 5, xxxx

x) jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 4 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 věty xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx, aby xx 1. lednu 2027 xxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxxx a prostory xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx e) před xxxxx datem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dálkově xxxxxxxxxxxxxx přístroji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xxxx e), xxxxxxxx 1 písm. g) xxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx 1 xxxx. h), i), x), k), l) xxxx n) xxxx xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 5, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx f), xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4 xxxx 6.

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) vykonává xxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podnikání v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu xxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 5,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10, xxxx

3. xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uplynulém xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 10,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx užití rozvodů xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 3 uvede x xxxxxxxxx dokumentaci nebo xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zkreslené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx budovy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniklo, xxxxxxx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx podle §6a xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 2,

h) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx budovy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

i) xxxx xxxxxxxxx, vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek nevzniklo, xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxxx dokončených budov xxxxx §7 xxxx. 2 nebo 3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx §7a xxxx. 1,

x) xxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §7a xxxx. 2,

x) jako xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků jednotek xxxx x xxxxxxx, xx společenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce xxxx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx energetický xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx podle §9a xxxx. 1, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9a xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 3 xxxx 7,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x větrání x rozporu s §6a xxxx. 3,

2. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §7a xxxx. 4 xxxx. x),

3. zpracuje písemnou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §9 xxxx. 7 nebo 8,

4. zpracuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §9a xxxx. 3 xxxx. x),

5. xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 7, xxxx

6. xxxxxxxx neukončí xxxxxxx xxxxx §10b xxxx. 5,

x) jako zprostředkovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7a odst. 2 xxxx. x) xxxx §7a odst. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx po xxxx 3 let předanou xxxxxxxxx xxxx průkazu,

o) xxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx energetického xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx 2, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 7, 8 nebo 9,

x) x xxxxxxx s §10d odst. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx energii x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou držiteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx profesní kvalifikace,

q) xxxx xxxxxxxxxxxx energetických xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10f xxxx. 5,

x) xxxx zadavatel xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxx §9b xxxx. 1,

s) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxx veškerá xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x metrologii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxx §7 odst. 4 xxxx. x) xxxx e) xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 11 xxxx první byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx

2. nezajistí, aby xx 1. xxxxx 2027 byla xxxxxxx xxxxxxxx, budovy x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx e) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odečitatelnými xxxxxxxxxxx měřidly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístroji xxxxxxxxxxxxxx dodávku tepelné xxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9c xxxx. 1, xxxx

2. nezajistil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §9c xxxx. 4, pokud xx jedná o xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 1 XX, xxxx

x) jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tepla xxxxx §9c xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) jako dodavatel xxxxxxx spojených se xxxxxxxxx energie uvedených x §8 xxxx. 1

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2,

2. x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxx upravujícím požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx listy xxxxxxx,

3. x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x informačním xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

4. x rozporu s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx,

5. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nezajistí, aby xxxxx na energetických xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx listech výrobků, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxx energie xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automaticky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxx obsažených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x výrobkem,

7. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedením xxxxxx výrobku na xxx nezanese xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

8. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxx upravujícím požadavky xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2019 xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxx výrobku spojeného xx spotřebou xxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx 1. xxxxx 2017 xx 1. xxxxx 2019,

9. x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx modelu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx, xxxx

10. v xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx energetický xxxxxx xx změněnou xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx obchodník xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

1. u xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutý xxxx xxxxx zpřístupněný xxxxxx,

2. xx nevyžádá xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx stupnicí xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx štítek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxxx x výrobku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx štítek xxxxxxxxxxxx štítkem xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dříve,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 1 xxxx xxxx obchodník xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování

1. xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx nebo propagačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahujících xx k určitému xxxxxx výrobku na xxxxx energetické xxxxxxxxx xxxxxx výrobku xxxx xx rozpětí tříd xxxxxxxxxxx účinnosti, nebo

2. x xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelný předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiné energetické xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx nápisy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na štítkování x které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx x nejasnostem, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §8a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxx. 2, nebo

e) xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1 xxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §8a xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §9 odst. 3 xxxxxxxxx energetické hospodářství xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx auditu xxxxx §9 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx §9 xxxx. 7, §9 xxxx. 8 xxxx. x) xxxx §9 xxxx. 9.

(4) Za přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 200 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b), x), f) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. i) xxxx 2, odstavce 1 xxxx. j), k) xxxx x), xxxxxxxx 1 písm. m) xxxx 5 xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), p), q), x), x) xxxx x), nebo

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1, xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1, 2, 3, 4 xxxx 6, xxxxxxxx 1 xxxx. o) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přestupku. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx výroben xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 20 XX, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx stavební xxxxx xxxxx stavebního xxxxxx k xxxxxxxx xxxx budovy s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxxx větší xxx 750 x2 x xxxxx xxxxx dokončené xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 750 x2 a v xxxxxx x povolení xxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásobování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vyjádření.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx se xx xxxxxxxx plochy nebo xxxxxxx výrobny xxxxxxxxx xxxx výrobny tepla x xxxxxxxx tepelném xxxxxxx xxx 20 XX. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo obrany xxxx dotčený xxxxx xxxxxx správy uplatňuje xxxxxxxxxx a vyjádření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí a xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu u xxxxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx17).

(4) Ministerstvo xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstvo spravedlnosti xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x staveb xxx xxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxxx xxxxxx inspektorát Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce.

§13x

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx štítkování x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx energetická xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx důležitých pro xxxxxx státu17) provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx sloužících k xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx akademie Xxxxx xxxxxxxxx, Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx x příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x u xxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX ENERGETICKÁ XXXXXXXX

§13x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je správním xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx na xxxxxxxx inspektorát x xxxxxx inspektoráty. Územní xxxxxxxxxxxx mají xxxx xxxxx

x) x Praze x působností xxx xxxxxx xxxxx Prahu x Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) x Českých Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx x Xxxx Xxxxxxxx,

x) x Xxxxx x působností xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) v Xxxxxxx s působností xxx Liberecký a Xxxxxxx xxxx,

x) x Xxxxxx Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx Královéhradecký x Pardubický xxxx,

x) x Xxxx s xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x Zlínský kraj,

g) x Xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx x Olomoucký kraj.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxx ústředního inspektorátu xx xxxxxxxx xxxxxxx. X čele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ředitel. Xxxxx, jmenování a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ředitele xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§13c

(1) Xxxxxx energetická xxxxxxxx je oprávněna

a) xxxxxxxxxx objednatele xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxxx x kombinovaného xxxxxxx klimatizace a xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4 xxxx §12a xxxx. 1 písm. x) xxxx 1, 2, 3 xxxx 4,

x) xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx navržená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x x lhůtách,

c) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a účel xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx energie plynoucí x xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxx energie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) předávat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx od xxxx povinných xxxxx xxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxx nad tím, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, do xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitelů x jiných dotčených xxxxx týkající xx xxxxx výrobků spojených xx xxxxxxxxx energie.

(4) Xxxxx Státní energetická xxxxxxxx zahajuje xxxxxxxx xx návrh ministerstva, xx povinna xx xxxxxxxx x výsledky xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx v xxxxxx stupni xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektorátu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX VII

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxxx xxxxxx energetickou xxxxxxxx musí být xxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx §7 xxxx. 10 xxxxxxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxx budov přístroji xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x obcí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) x fyzické x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxx do 4 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona nechat xx zpracovat xx xxxx xxxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx spotřeba energie xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených hodnot; x xxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxx, xx xxxxxxxxxxx audit xxxx xxx xxxxxxx do 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §610a.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxx zpracovávat energetický xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx zahájena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx dokončené stavby

a) xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem x xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2001 xx xxxxxx dotací nebo xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§15

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Klaus x. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx živnosti.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.11.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx oprávněná vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxx kotlů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 7 xxxxxx č. 406/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2007, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx oprávnění xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2009 xx 3 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 406/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx do 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budov xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx platné 10 xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x).

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 318/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx §3 odst. 6 xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 let ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx x hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx koncepce x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 7 xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, do 2 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Územní energetická xxxxxxxx musí xxx xxxxx §4 odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zprávě x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 4 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx obnovitelných x druhotných xxxxxx xxxxxxx xx xxx 2016.

5. Xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx podnikatelem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx energetický xxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 5. xxxxxxxx 2015, pokud nemá xxxxxx xxxxxxxxxxx audit, xxxxx xxx xxxxxxxxx x období 3 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxx xxxxxxx xx takový xxxxxxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx audit xxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2015 Xx. s účinností xx 1.7.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx dobu 5 xxx xx xxxxxx xxxxxx.

2. Průkaz energetické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, zůstává x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstává v xxxxxxxxx x po xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx audit xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, prostřednictvím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx normy upravující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx managementu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx energetický xxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10a zákona x. 406/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx specialista, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.

7. Xxxxxxxx systémů vytápění, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x větrání, systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx podle §6a xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx provádějí xx 1. xxxxxx 2020.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.1.2020

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoviska, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, stanovisko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů účinných xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx žádost x vydání závazného xxxxxxxxxx podána podle §13 xxxx. 1 xxxx poslední xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx energetická inspekce (xxxx xxx "Xxxxxxxx") xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Kontroly zahájené xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Inspekce, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx místně příslušný xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Jihomoravský kraj x Kraj Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Jihomoravský a Xxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx x přestupku xx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Inspekce xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx a Kraj Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Inspekce xxxxx xxxxxx č. 406/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx inspektorátem xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxx Vysočina, xxxxx nebyla xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Jihomoravský x Zlínský xxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 382/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Strategické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx umisťování staveb xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schvalované po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 406/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

359/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.10.2003

694/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 406/2000 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 31.12.2004

180/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z obnovitelných xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2005

177/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2, 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007, §6 odst. 7 x §6x odst. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx a xxxxxx x vyvlastnění

s účinností xx 1.1.2007

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

406/2006 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 130/2006

574/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 406/2000 Xx., o hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.12.2006

393/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 406/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

61/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 406/2000 Sb. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 19/2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

223/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx pohybu xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

299/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx energií, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání a x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 13.11.2011

53/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 179/2006 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

165/2012 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 30.5.2012 x xxxxxxxx §6x xxxx. 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

318/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2013 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2015

310/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx zákona x. 407/2012 Sb., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.10.2013

103/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 406/2000 Xx., x hospodaření xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx části §7, která nabývá xxxxxxxxx 1.1.2022

362/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

382/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx energie x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

19/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.1.2023

87/2023 Sb., x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx)

x účinností od 6.4.2023

152/2023 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

465/2023 Xx., kterým xx mění zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

469/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/28/ES ze xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x následném xxxxxxx xxxxxxx 2001/77/ES x 2003/30/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/125/ES xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxx xxx určení požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se spotřebou xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2010/30/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx štítcích xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx energie a x normalizovaných xxxxxxxxxxx x výrobku.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU ze xxx 19. května 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2018/844 xx xxx 30. xxxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2010/31/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 2012/27/EU x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/1999 xx xxx 11. prosince 2018 x xxxxxx energetické xxxx a opatření x oblasti xxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) x. 663/2009 x (XX) x. 715/2009, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/ES, 98/70/XX, 2009/31/ES, 2009/73/XX, 2010/31/XX, 2012/27/EU a 2013/30/XX, xxxxxxxx Rady 2009/119/XX a (EU) 2015/652 a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 525/2013.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/27/EU ze xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxxxxx účinnosti, x změně xxxxxxx 2009/125/XX a 2010/30/EU x o xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/ES a 2006/32/XX.

1x) Vyhláška č. 135/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 570/2002 Xx.
1x) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2a) Xxxxxxxx xxxxx č. 195/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §6 xxxxxx č. 17/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 86/2002 Sb., x ochraně xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 352/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Vyhláška č. 356/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obecné emisní xxxxxx, xxxxxx předávání xxxxx x informací, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek, tmavosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zápachem a xxxxxxxxx pachů, podmínky xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx uplatňování.
4x) Xxxxx č. 165/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4c) §15 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 86/2002 Xx., x ochraně xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4d) §5 xxxx. 3 xxxx. x) x f) xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných architektů x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) §1190 x xxxx. xxxxxx č. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5x) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5x) §5 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x) zákona x. 360/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Například xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové péči, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) Xxxxxxxx č. 291/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx.
6x) Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx budov xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodávku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
6x) Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebičů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a zpracování xxxxxxxxx dokumentace, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.
6x) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 291/2000 Sb., kterým xx xxxxxxx grafická xxxxxx xxxxxxxx CE.
6x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1980/2000 xx xxx 17. xxxxxxxx 2000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ekoznačky.
6f) Vyhláška č. 213/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6x) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7x) §92 xxxx. 1 x §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx zprávy x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7b) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §126 xxxx. 1 xxxxxx x. 50/1976 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxx č. 442/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx energie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděné xx trh.
11) Zákon č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) Zákon č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Vyhláška č. 501/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci xxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby.
16) Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §29 x 43 zákona x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

18) Xxxxx I xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2003/361/XX ze dne 6. xxxxxx 2003 x definici mikropodniků x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, Úřední xxxxxxx X 124, 20. 5. 2003, x. 36.

19) XXX EN XXX 50001 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

20) XXX XX XXX 14001 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

21) §2950 občanského xxxxxxxx.

22) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2017/1369 xx xxx 4. xxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx energetickými xxxxxx x zrušuje směrnice 2010/30/XX.

23) Například xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1275/2008 xx xxx 17. xxxxxxxx 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/32/ES, pokud xxx x požadavky xx ekodesign z xxxxxxxx spotřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, nařízení Xxxxxx (XX) č. 107/2009 xx dne 4. xxxxx 2009, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/32/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednoduchých xxx-xxx-xxxx, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 244/2009 ze xxx 18. března 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/32/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx světelných xxxxxx pro xxxxxxxxx.

24) Xxxxxxxxx xxxxx č. 77/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx x x změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) XXX ISO 50002 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx.

26) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) §16 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Xxxxxxxx č. 194/2007 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx teplé xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxx přípravu teplé xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Xxxxxxxx č. 264/2020 Sb., x energetické náročnosti xxxxx.